Ledelsesrum. Udnyt og udvid dine handlemuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesrum. Udnyt og udvid dine handlemuligheder"

Transkript

1 Ledelsesrum Udnyt og udvid dine handlemuligheder

2 Ledelsesrum Udnyt og udvid dine handlemuligheder som offentlig leder Væksthus for Ledelse Maj 2009 Projektledelse: Torsten Petersen, KL Tom Bjerregaard, FOA Projektgruppe: Lisbeth Rindom, KL Mikael Wennerberg Johansen, BUPL Hans Høyer, BUPL Karen Halling-Illum, FOA Ekstern konsulent: Camilla Sløk, CBS Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Sekretariat: Pernille Bekke ISBN: ISBN: pdf Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Scanprint

3 Indhold Forord 4 Hvad er ledelsesrum? 6 At kende og forme sine muligheder 10 At udfordre ledelsesrummets grænser 14 At mestre sit ledelsesrum 18 Otte spørgsmål til ledelsesrummet 20

4 Forord Ledelsesrum er nu introduceret som et centralt begreb i debatten om ledelse i den offentlige sektor. Derfor er der brug for, at offentlige ledere og chefer kan drøfte nogle af de vigtige ledelsestemaer, begrebet lægger op til. Refleksion og dialog er en vigtig forudsætning for bedre ledelse og dermed for at udvikle den enkelte institutions kerneydelse og gøre den til en attraktiv arbejdsplads. I sin korteste definition betyder ledelsesrum de handlemuligheder, en leder har i jobbet. Dette hæfte handler om ledelsesrummet for institutionsledere i kommunerne generelt. For selv om den enkelte leders handlemuligheder altid er bestemt af en række helt lokale forhold, har kommunale institutionsledere også en række rammevilkår, der minder om hinanden. Hæftet udspringer af en række interview blandt kommunale institutionsledere og chefer fordelt på henholdsvis ældre- og børne- og ungeområdet.

5 Men de fleste begreber og problemstillinger er så almene, at hæftet formentlig kan være relevant for ledere på de øvrige kommunale områder og mange andre steder i den offentlige sektor. En særlig tak til de mange, der undervejs i projektet med stort engagement har bidraget med deres viden og erfaringer. Væksthus for Ledelse Hæftet henvender sig til institutionslederne selv og til deres chefer, der er en af de vigtigste medspillere, når ledelsesrummet skal afklares. Men også andre af ledelsesrummets aktører kan have glæde af at læse med. Hæftets formål er i første omgang at skabe større klarhed om begrebet ledelsesrum, så det kan bruges dels i ledernes selvrefleksion, dels i fælles dialoger om udvikling af bedre ledelse. Med det afsæt ønsker vi med hæftet at sætte nogle af de grundlæggende temaer om opfattelsen af ledelsesrummet på dagsordenen blandt kommunale ledere og chefer. Søren Thorup, KL Formand Bodil Otto, KTO Næstformand

6 Hvad er ledelsesrum? Der er ikke noget mystisk ved begrebet ledelsesrum. Det betyder kort sagt de muligheder, lederen har for at udøve ledelse. Det interessante er, hvad der kendetegner og afgrænser rummet, og hvordan lederen og andre opfatter mulighederne og begrænsningerne i lederens virke. Man kan grundlæggende tale om to dimensioner i ledelsesrummet: Jo mere selvstyre vi får, jo mere kontrol kommer der også. Ledelsesrummet befinder sig i spændingsfeltet mellem kontrol og frihed. Institutionsleder Rammer Rammer er de vilkår, der udgør det formelle grundlag for ledelsesudøvelsen. Et grundlag, der som regel er et resultat af nationale eller kommunale politiske og administrative beslutninger, den enkelte institutionsleder ikke har direkte eller afgørende indflydelse på. Rammerne er ofte veldefinerede og nedskrevne, men kan alligevel opfattes, fortolkes og håndteres forskelligt af ledere selv inden for samme område. Nogle betragter måske rammerne som en præcis og næsten bunden opgave. Andre ser dem som formelle og ret vide grænser for deres egen ledelsesmæssige kreativitet.

7 Relationer Relationer er de ressourcer og udfordringer, der ligger i lederens forhold til alle personer og grupper, der har berøring med ledelsesopgaven. Det gælder først og fremmest chef og medarbejdere, men også lederens sideordnede kolleger samt institutionens brugere og den bredere offentlighed. De personlige relationer kan gøre, at to lederjob med helt identiske rammer alligevel opleves som helt forskellige. Én leder kan uden videre hente støtte og inspiration hos chef og lederkolleger og konstruktivt medspil fra medarbejdere og brugere. En anden mødes med skepsis eller ligegyldighed og har måske bundet en stor del af sin energi i konflikter med personale eller brugere. De grænser, lovgivningen sætter, opfatter jeg som et vilkår. Men når det er min chef, der kommer og begrænser mig, ser jeg det som en indskrænkning af mit personlige ledelsesrum. Institutionsleder I det formelle ledelsesrum er der regler og retningslinjer, som jeg ikke har indflydelse på. Det uformelle ledelsesrum er jeg med til at skabe sammen med personalet. Institutionsleder

8 Lederens dynamiske univers Rammer Resultatmål Relationer Mandat: ledelsesopgave og -beføjelser Overenskomster og aftaler Chef Medarbejdere Økonomiske og fysiske rammer Lederkolleger Leder Brugere Love, regler og instrukser Styringsprincipper Offentligheden Værdigrundlag Nationale eller kommunale politikker Knæsatte faglige standarder

9 Sådan er projektet gennemført Projektet bygger på en serie semi-strukturerede interview med ledere og chefer om deres definition af begrebet ledelsesrum og deres erfaringer med at agere i ledelsesrummet i praksis. Fra begyndelsen er projektet designet som en nysgerrig undersøgelse af begrebet. Formålet har været at få de enkelte lederes og chefers egne forståelser og konkrete erfaringer i spil uden at tolke dem ind i en bestemt forhåndsopfattelse af feltet. Derfor ligger der ikke faste hypoteser, teorier eller definitioner til grund for den interviewguide, der har styret projektets mange kvalitative interview med såvel enkeltpersoner som grupper. Der er interviewet 65 personer fra 13 forskellige kommuner spredt over hele landet. De interviewede er desuden udvalgt, så der er mange forskellige organisationsmodeller repræsenteret. Projektgruppen har tilrettelagt interviewene i samarbejde med en erhvervspsykolog og en ledelsesforsker og har selv gennemført interviewene. Begreber og temaer i hæftet er projektgruppens sammenfatning af fællestrækkene i interviewpersonernes erfaringer og vurderinger. Citater fra interviewene er brugt som illustrative udsagn undervejs i hæftet.

10 10 At kende og forme sine muligheder Når ledere taler om deres ledelsesrum, lægger de ofte vægt på forskellige sider af det. Nogle hæfter sig ved de faste rammer, de er underlagt og er nødt til at agere inden for. Andre fremhæver den fleksibilitet, de kan skabe og udvikle i forhold til deres givne rammer og relationer. Mit ledelsesrum er blevet udvidet igennem årene. Jeg kan fint agere inden for de rammer, der er udstukket, og jeg får lov til selv at definere min ledelse. Jeg har ufattelig frihed til at agere, når man tænker på, at det er en offentlig institution. Institutionsleder Tilsvarende vurderer nogle ledere, at deres ledelsesrum over en årrække er blevet indsnævret eller mere komplekst, fordi de styres af mål oppefra (stat og kommunal forvaltning), mens brugerne bedømmer dem nedefra på den ydelse, de leverer. Andre oplever deres handlemuligheder uændrede eller ligefrem større fx som følge af nye ledelsesstrukturer og øgede økonomiske frihedsgrader til de kommunale institutioner. Ingen kan på afstand gøre sig til dommer over, hvordan lederen opfatter sine handlemuligheder. Men det er et godt udgangspunkt for at reflektere over og drøfte sit ledelsesrum, at det hverken er entydigt, uforanderligt eller upåvirkeligt.

11 11 Ledelsesrummets rammer Selv om det ikke umiddelbart står i den enkelte institutionsleders magt at ændre rammerne, er lederen aldrig kun en afspejling af sine rammer. Lederen kan: Påvirke rammerne: Jo tættere på institutionen rammerne er defineret, jo lettere vil lederen typisk have ved at øve indflydelse på dem. Er man som institutionsleder utilfreds med kommunens målsætninger eller styringsprincipper på området, kan man sammen med ligesindede rejse debatten over for administrative og politiske ledere. Påvirkninger af den nationale dagsorden kan fx ske gennem lederens faglige organisation. Fortolke rammerne: Eksempelvis rummer både lovgivning og kommunale politikker som regel mulighed for en vis fleksibilitet i måderne at opnå bestemte mål på. Lederen er sjældent spændt fast i én løsning, men kan ofte fortolke sig til flere handlemuligheder uden at trodse sine politiske instrukser. Udfordre rammerne: Endelig kan lederen forsøge at afklare eller udvide sit ledelsesrums grænser ved bevidst at udfordre de givne rammer. Det kan fx være for at udvikle nye innovative løsninger, eller fordi lederen vil fremprovokere en dialog om bestemte dele af sine rammer. Hertil kommer, at selv om rammerne kan virke relativt stabile, er de i bevægelse: ny regulering, ændrede politikker, reviderede faglige standarder, andre styringsprincipper mv. Dermed kan der for lederen hele tiden vise sig nye handlemuligheder bag døre, der tidligere var låste. Og omvendt. Vores område er meget lidt bevægeligt lovgivningsmæssigt og økonomisk. Ledelsesrummet er så bundet af deadlines, opgaver og forventninger, at det næsten ikke findes. Chef

12 12 Ledelsesrummets relationer Relationerne til alle lederjobbets interessenter er i høj grad med til at definere institutionslederens handlemuligheder. At afklare relationer ved at gøre det klart over for personer og grupper, hvilke gensidige forventninger man har til hinanden som fx leder-chef og leder-brugerrepræsentanter. Som leder kan man måske af og til tænke: Hvad kan jeg dog stille op med sådan en nidkær chef, genstridige medarbejdere, fortravlede lederkolleger, forkælede brugere og en offentlighed, der slet ikke forstår, hvor lille et spillerum jeg har? At etablere relationer ved at tage initiativ til mere faste forbindelser til personer og grupper, man hidtil har forsømt. Det kan fx være lederkolleger, interesseorganisationer eller lokale medier. Men de fleste ledere ved naturligvis, at så længe det handler om mennesker og personlige relationer, er der håb forude. Og ikke mindst: Så har de selv en lederrolle at spille i at overvinde problemerne og realisere mulighederne i de mange typer af relationer. Relationerne er præget af ledelsesrummets rammer, og lederen kan ikke uden videre vælge eller udskifte sine relationer. Alligevel har han eller hun mange forskellige muligheder for at gøre noget ved dem eksempelvis: At udbygge relationer ved løbende at styrke og udvide de bærende relationer til fx medarbejderne og dermed blive stadig bedre til at udnytte de ressourcer, der findes i et godt samspil. At vedligeholde relationer ved løbende at tage hånd om de små og store konflikter, modsætninger, skuffelser og frustrationer, der altid opstår i relationer og organisationer.

13 Forestillingen om ledelsesrummet Både når det gælder rammer og relationer, påvirker lederens opfattelse af sit ledelsesrum i sig selv lederens handlinger. Den leder, der tror sig spærret inde, opfører sig anderledes end den, der oplever en verden af muligheder. Sidstnævnte risikerer at løbe ind i vanskeligheder, hvis frihedsgraderne viser sig at være mindre end forventet. Men det er næsten værre, hvis lederen som indbildt fange afstår fra det lederskab, der måske havde været rigeligt plads til at udøve. Ledelsesrum er med andre ord ikke kun som man har det, men i høj grad også som man ta r det. Refleksion og dialog om de forestillede og virkelige handlemuligheder er derfor en nødvendig del af enhver leders afklaring af sit ledelsesrum. Og det er i såvel chefers som medarbejderes indlysende interesse at deltage i denne afklaring. Mit ledelsesrum er mere rammesat og styret, end det var tidligere. Mange har meninger om mit ledelsesrum, og jeg udfordres på at fastholde det. Institutionsleder 13 Ledelsesrum er ikke noget, man som leder får tildelt. Det er noget, man skal tage. Ledernes passivitet kan nogle gange være den største barriere for at udvide ledelsesrummet. Som leder skal man kunne og turde se muligheder i stedet for begrænsninger. Områdeleder

14 14 At udfordre ledelsesrummets grænser Lederens relation til sine overordnede er vigtig, når det gælder om at afklare, udfordre og udnytte ledelsesrummet. Det er ikke mindst i dialogen med chefen og med andre interessenter, at lederen kan få en mere præcis opfattelse af sine handlemuligheder: Hvad forventer de forskellige aktører af mig? Og hvor langt kan jeg tillade mig at gå på egen hånd? Lederne kan selv flytte grænserne via forhandling, hvis de er i stand til at legitimere det, de gerne vil. Chef En sådan afklaring foregår sjældent samlet og på forhånd. Og selv når den gør, vil den altid skulle justeres og gøres mere konkret og præcis hen ad vejen. Det kan ske, når lederens handlinger støder mod ledelsesrummets ydervægge, eller når lederen ikke udnytter eller udfordrer sit spillerum. Ofte ligger der i selve konfrontationen en vigtig dynamik gemt, som kan få både lederen og omverdenen til at se lederens frihedsgrader med nye øjne. Og kampen om ledelsesrummet står ikke nødvendigvis mellem en leder, der søger maksimal handlefrihed, og chefen eller andre, der ønsker at kontrollere og begrænse lederens dispositioner.

15 Det ville være dejligt, hvis de turde noget mere. Det ville skabe udvikling. De skal ud og prøve grænserne af. Chef 15 Tilsvarende er de fleste ledere nok klar over, at de selv kan erobre et større ledelsesrum ved at udfordre dets grænser både i direkte dialog med deres øvrige relationer og gennem den daglige praksis. Men det kræver et vist mål af mod, handlekraft og tillid til, at udfordringen bliver modtaget konstruktivt af medarbejderne, lederkollegerne, brugerne mv. Mange chefer efterlyser fx mere initiativrige eller ligefrem ulydige ledere. Det vil sige ledere, der ikke blot parerer ordre, men nysgerrigt afsøger nye muligheder på grænsen af det velkendte måske endda i yderkanten af deres formelle mandat. Når nogle ledere alligevel er tilbageholdende med at søge til kanten af ledelsesrummet, kan det fx skyldes tvetydige signaler fra chefen. Måske efterspørger chefen innovation mere generelt, men mangler mod til at bakke den op, når den viser sig konkret i praksis. Hvis ledere oplever, at chefen reelt straffer offside med reprimander, sanktioner eller ligefrem afskedigelse, er det klart, at de ikke (igen) vover sig for langt frem på banen. Forventningsafstemning er nødvendig for, at jeg kan vurdere, om jeg lever op til min chefs forventninger. Det ved jeg ikke i dag. Institutionsleder

16 16 Jeg er blevet bedre til at bede om tilgivelse end om tilladelse. Institutionsleder Udfordringer i tillid Det er meningsløst på forhånd at blive enige om, hvilke regler der er til for at brydes. Men det betyder ikke, at parterne er nødt til at fastlægge alle ledelsesrummets grænser ved blindt at eksperimentere sig frem gennem overtrædelse og sanktion. Erfaringen viser, at fx leder og chef sammen kan træffe mindst tre forholdsregler : Faste holdepunkter betyder, at ikke alle grænser er til forhandling eller afprøvning. Chefen kan fx godt markere, at noget er absolut forbudt, mens andre områder kan kendetegnes som gråzoner. Forventningsafstemning ved at chef og leder så konkret som muligt drøfter, på hvilke områder og tidspunkter der er brug for, at lederen eksperimenterer, og hvornår den sikre drift er i højsædet.

17 17 Fælles spilleregler for håndtering af tvivlstilfælde og grænsestridigheder kan give begge parter en vis garanti mod ubehagelige overraskelser. Spilleregler kan fx være generelle retningslinjer for, hvornår og hvordan lederen skal orientere henholdsvis konsultere sin overordnede. Men også principper for, hvad chefen kan og bør gøre, hvis en leder kommer for langt væk fra den fastlagte kurs. Men først og sidst handler det om at opbygge en gensidig tillid til hinandens evner, pålidelighed og dømmekraft. Det er forudsætningen for, at ledere tør afsøge nye muligheder, og at chefer og andre tør give dem tilstrækkelig lang snor til det. Jeg håber, at mine ledere har tillid til mig. At deres samarbejde med mig er så tæt og trygt, at de kan sige til mig, hvad de magter og ikke magter. Det kræver et tillidsforhold at give et så stort ledelsesrum som muligt. Chef

18 18 At mestre sit ledelsesrum Uddannelse giver større viden og større sikkerhed. Omsat til praksis giver det større rum til ledelse. Institutionsleder Lederens evne til at udfylde og udvikle sit ledelsesrum afhænger på flere måder af lederens kompetencer. For det første øges lederens handlemuligheder generelt i takt med hans eller hendes ledelseskompetencer. Ledelsesviden og -erfaring bidrager til lederens overblik. Mestringen af ledelsesog styringsværktøjer giver lederen flere valgmuligheder i situationen. Faglig ballast styrker den faglige ledelse og udvikling af kerneydelsen. Og personlige og sociale kompetencer gør lederen mere musikalsk i sin håndtering af de menneskelige relationer, der er afgørende for god institutionsledelse. Jo stærkere kompetencer, jo flere strenge har lederen at spille på. For det andet har lederen brug for kompetencer, der knytter sig specifikt til at arbejde bevidst med at kende og udvikle sit ledelsesrum. Det gælder ikke mindst på to områder: evnen til at reflektere over egen praksis og eget ledelsesrum samt evnen til at træffe selvstændige og modige beslutninger.

19 19 Netværk og fora til inspiration og sparring betyder meget for mig og mit ledelsesrum. Som institutionsleder har jeg fx et godt samarbejde med skolerne, og det er vigtigt for at udvide mit ledelsesrum. Institutionsleder Kompetenceudvikling Ønsker man ledere, der udfylder, udfordrer og udvikler deres ledelsesrum, er det derfor vigtigt at vurdere, hvordan man kan støtte deres kompetenceudvikling. Når det gælder udviklingen af ledelseskompetencer generelt, er mange af vejene velkendte: uddannelse, lederuddannelse, lederudvikling og lederkurser for blot at nævne nogle. I forhold til det målrettede behov for at arbejde med ledelsesrummet kan der ud over formel uddannelse mv. være brug for forskellige former for dialog med andre, der kender lederens hverdag og vilkår godt. Det kan fx være gennem ledernetværk, dialog med chefen, brug af ledelsesteamet eller andre sideordnede ledere, coaching, supervision eller lignende. På den måde knyttes refleksion og handlemuligheder meget konkret til de rammer og relationer, der udgør den enkelte leders ledelsesrum.

20 20 Otte spørgsmål til ledelsesrummet At reflektere over ledelsesrummet og at drøfte sin opfattelse af det med dem, man har ledelsesrelationer til. Det er to vigtige skridt på vejen mod at afklare, udfordre og udnytte sine handlemuligheder uanset om man er leder eller chef. Nedenstående spørgsmål kan være én måde at strukturere såvel sin egen refleksion som den kollegiale dialog om ledelsesrummet, der fx kan foregå i ledernetværk. Spørgsmålene er formuleret til den enkelte leder, men kan også være et godt udgangspunkt for chefens refleksion og for dialogen mellem chef og leder.

21 21 1. Hvordan vil du med få ord eller billeder karakterisere dit nuværende ledelsesrum? 2. På hvilke områder oplever du, at dine handlemuligheder er blevet større henholdsvis mindre i de senere år? 3. Hvad har du selv gjort for at påvirke, fortolke eller udfordre de givne rammer for din ledelse? 4. Hvilke relationer er det lige nu vigtigst for dig at afklare, udbygge og vedligeholde for at kunne udnytte og udvide ledelsesrummet? 5. Hvornår har du sidst erfaret, at dine handlemuligheder faktisk var betydeligt mindre henholdsvis større, end du havde forestillet dig? 6. Hvilke gode og dårlige erfaringer har du med at udfordre andres krav og forventninger til dig som leder? 7. Hvilke aftaler vil du på forhånd kunne lave med din chef om, hvor langt du som leder kan forfølge dine egne ideer? 8. Hvad er vigtigst for dig at blive bedre til, hvis du skal udfylde og erobre det ledelsesrum, du selv ønsker?

22 22 Om Væksthus for Ledelse Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem arbejdsgivere og fagforeninger om at synliggøre og udvikle god ledelse i kommuner og regioner. Målet er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse og sætte god offentlig ledelse på dagsordenen. Læs mere om Væksthusets aktiviteter på eller på vores vidensportal for ledere dk. Her finder du mere end tusind frit tilgængelige artikler, redskaber mv. Du kan også abonnere på vores ugentlige nyhedsbrev med viden og værktøjer om ledelse. Afdelingschef Søren Thorup, KL, formand Forbundsformand Bodil Otto, HK/Kommunal, næstformand Sekretariatschef Helle Krogh Basse, KTO Direktør Peter Bramsnæs, KL Direktør Jens Kragh, FTF-K Kommunaldirektør Jens Christian Birch, Næstved Kommune Forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen, Danske Regioner Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Kommune Direktør Mogens Kring Rasmussen, DJØF Administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen, Region Syddanmark. I bestyrelsen for Væksthus for Ledelse sidder:

23 Vejledning i at bruge dialogværktøjet - Praktiske råd til offentlige ledere, Der gerne Vil gå nye Veje LedeLse af dagtilbud dialog og beslutning om nye LedeLsesforMer EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE PÅ AFDELINGSNIVEAU 23 Beslægtede publikationer fra Væksthus for Ledelse 37 Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer, innovation i hverdagen Innovation i hverdagen praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje, Ledelse af ledere. 10 videocases om chefrollen i kommuner og regioner, SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET Succesfulde ledere i sygehusvæsenet en undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde ledere på afdelingsniveau, Ledere der lykkes hvad er det de kan?, Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner, Let vejen for de nye ledere. Gode råd til ledernes omverden, 2007.

24 LEDELSESRUM Udnyt og udvid dine handlemuligheder som offentlig leder Kommunale lederes muligheder for at udøve bedre ledelse er på dagsordenen i debatten om fremtidens offentlige sektor. Begrebet ledelsesrum bruges ofte til at beskrive muligheder og begrænsninger i ledernes handlefrihed. Hæftet henvender sig især til institutionsledere og deres chefer. Det kan fx bruges til at reflektere over egne handlemuligheder og til at drøfte dem med de mange aktører, der er med til at forme ledelsesrummet. Dette hæfte præsenterer i kort form de offentlige lederes egen opfattelse af ledelsesrummet og nogle af de udfordringer, der ligger i at udnytte og udvide det. Hæftet bygger på interview med over 60 ledere og chefer på dagtilbuds- og ældreområdet. Bag projektet står Væksthus for Ledelse et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO.

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

DANSKE R EG IONER LEDELSE

DANSKE R EG IONER LEDELSE DANSKE R EG IONER LEDELSE LEDELSE Dygtig og professionel ledelse er et helt centralt punkt i arbejdet med at forbedre processer og kvalitet i regionerne. Mangel på arbejdskraft, krav om styring og evaluering,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledere vil ledes. -KL-seminar d. 8. og 9. juni. Århus og København v/børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved BKF

Ledere vil ledes. -KL-seminar d. 8. og 9. juni. Århus og København v/børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved BKF Ledere vil ledes -KL-seminar d. 8. og 9. juni Århus og København v/børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Lidt om mig selv Direktør i Næstved i 7 år 15 års ledelseserfaring i den offentlige

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

Udforskning af ledelsesrummet

Udforskning af ledelsesrummet Ledelsesrum Form eller Fantasi Mette Yde Adjunkt i Ledelse, UCC MBA, MindAction.. Optaget af ledelsespraksis og læring Institut for Ledelse & Innovation - IFLI Udforskning af ledelsesrummet Vi udforsker

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Jammerbugt Kommune Version 1 d. 10.03.2008 Udviklingsafdelingen Forord Der er fokus på lederudvikling i Jammerbugt Kommune. Som ét af initiativerne i

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Indhold. Forord... 3. Indledning... 4 Formålet med publikationen... 4 Det mangfoldige kulturliv...5

Indhold. Forord... 3. Indledning... 4 Formålet med publikationen... 4 Det mangfoldige kulturliv...5 2 Indhold Forord............................ 3 Indledning......................... 4 Formålet med publikationen................ 4 Det mangfoldige kulturliv..................5 Anbefalinger........................

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Send mere ledelse. En analyse af Ledersamfundets konsekvenser v. Lektor Finn Wiedemann, Institut for Kulturvidenskaber

Send mere ledelse. En analyse af Ledersamfundets konsekvenser v. Lektor Finn Wiedemann, Institut for Kulturvidenskaber Send mere ledelse. En analyse af Ledersamfundets konsekvenser v. Lektor Finn Wiedemann, Institut for Kulturvidenskaber Disposition Indkredsning af Ledersamfundet Ledersamfundets baggrund og udvikling Ledersamfundets

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget 22092011 Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevaluering Kommune Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevalueringen i Næstved Kommune tager udgangspunkt i de seks principper

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ledelse ved Esbjerg Kommune

Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune har et fælles udgangspunkt at yde service til kommunens borgere og virksomheder.

Læs mere

Udviklingsdialoger i Effektive ledelsesformer

Udviklingsdialoger i Effektive ledelsesformer Udviklingsdialoger i Effektive ledelsesformer Fokusgruppe på Gefion om udviklingsdialoger Ledelsesudfordringer og nye lederroller kalder ofte på anderledes samtaleformer. Når instruktioner og anvisninger

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

INDHOLD DERFOR EN LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE FOR OVERLÆGER. Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3

INDHOLD DERFOR EN LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE FOR OVERLÆGER. Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 INDHOLD DERFOR EN LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE FOR OVERLÆGER Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op 5 Lægefaglig ledelse og lederidentitet

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Side 1 af 5 Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Af Tom Ekeroth (tek@kl.dk) Det er ikke nødvendigvis let, men det er naturligt, at offentlige topledere lader sig måle. KL s administrerende direktør

Læs mere

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Workshop AM2011 8.11.2011 kl. 8.45 10.15 www.amk.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Lise Bache Arbejdsmiljøkonsulent i (AMK) Master

Læs mere

Styregruppen for Videncenter for Velfærdsledelse har opstillet en række kriterier for tildeling af midler til projekter.

Styregruppen for Videncenter for Velfærdsledelse har opstillet en række kriterier for tildeling af midler til projekter. Videncenter for Velfærdsledelse Kriterier og Temaer 21. januar 2011 For at kvalificere og målrette ansøgningerne til Videncenter for Velfærdsledelse er der opstillet en række kriterier for tildelingen

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere