TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN"

Transkript

1 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007

2 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv er det vigtigt, at folk kan komme på arbejde, i skole eller til anden uddannelse, ligesom de i fritiden skal være mulighed for at kunne komme på indkøb, til fritidsinteresser, ud i naturen, osv. For det eksisterende erhvervsliv er det vigtigt at kunne transportere varer og at have et stort arbejdskraftopland. Det kræver, at transporten mellem hjem og arbejde kan foregå sikkert og med høj fremkommelighed uanset valg af transportmiddel. En stor del af trafikken med personer og gods i Region Midtjylland og til/fra naboregionerne foregår via vejnettet. Vejnettet binder regionen sammen øst-vest og har således stor betydning for Midtjyllands sammenhængskraft og udviklingsspredning. Det er derfor af stor betydning, at have fokus på den stigende trafikmængde, som Vejdirektoratet forudser vil ramme centrale vejstrækninger i Region Midtjylland i de kommende år frem mod Eksempelvis forventes der en stigning i trafikken på strækningerne Viborg Århus, Herning Århus og Holstebro Herning på 25% 35%, mens der forventes en stigning på mellem 35% og 45% på strækningen mellem Randers og Århus. Tilsvarende har jernbanenettet flere steder i regionen oplevet en stigning i antal rejser til og fra stationen. I Århus har stigningen været mellem 15% og 30%, mens den i Viborg, Herning og Randers har været mellem 5% og 15%. På trods af den generelle stigning i trafikmængden er antallet af trafikuheld med personskade i perioden faldet med 28% i Region Midtjylland og 32% i hele landet. Struer Kommune har det største procentvise fald i Region Midtjylland, men det skal ses i lyset af, at kommunen også havde højt udgangspunkt. Modsat har faldet i Lemvig Kommune blot været på 3%, mens der ganske enkelt ikke har været et fald i Holstebro Kommune. Hvad angår IT-infrastruktur - i form af bredbånd, så er udbredelsen af bredbånd i hovedparten af Region Midtjyllands nuværende kommuner under landsgennemsnittet. Det er primært kommuner i den midt og vestlige del af regionen, der halter bagefter. Udfordringer De stigninger i trafikmængden, som bliver skitseret ovenfor, kan ikke ske uden en væsentlig påvirkning af fremkommelighed og sikkerheden på vejene i regionen. Mulighederne for at komme til og fra arbejde, fritidsaktiviteter og erhvervslivets godstransport mv. kan ikke undgås at blive påvirket af de trafikale flaskehalsproblemer, som vil opstå i de kommende år. En stor udfordring bliver derfor at tage stilling til, hvordan vi prioriterer regionens udbygning og udbedring af vejnettet de næste 25 år. Samtidig med, at passagertallet i togene de fleste steder i regionen er stigende, er der en generel erkendelse af, at banenettet er nedslidt. Det har medført indførelse af hastighedsbegrænsninger på flere strækninger. Det bliver derfor en udfordring at sikre, at en væsentlig del af de midler, som staten har afsat til forbedringer af jernbanenettet, bruges i Region Midtjylland. Transportstrukturen er under omstilling, og især havnen i Århus står over for udfordringen at kunne udbygge og fastholde sin position som en attraktiv samarbejdspartner i den moderne transportkæde og som Danmarks største containerhavn. Ligeledes bliver det en udfordring at styrke lufthavnene i Karup og Tirstrup samt at forbedre tilgængeligheden for borgere og virksomheder til Billund Lufthavn.

3 Region Midtjylland er i færd med at udarbejde en tilgængelighedsanalyse, der mere præcist angiver, hvor persontransporten i Region Midtjylland helt konkret foregår i forhold til bestemte geografiske punkter samt transporttiden med den nuværende infrastruktur. Analysen bliver et vigtigt redskab i den fremtidige planlægning. 8.1 Vejnettet En stor del af trafikken med personer og gods internt i Region Midtjylland og til/fra naboregionerne foregår via vejnettet. Vejnettet binder regionen sammen øst-vest og har således stor betydning for Region Midtjyllands sammenhængskraft og udviklingsspredning. Endvidere er nord-syd trafikken afgørende for regionens tilgængelighed. Takket være vejtrafikkens store fleksibilitet spiller vejnettet som beskrevet en alt afgørende rolle for tilgængeligheden i store dele af regionen. Der er vigtige vejstrækninger, som i dag forårsager flaskehalsproblemer og sikkerhedsproblemer, og som er hæmmende for den samlede regionale udvikling. Her tænkes først og fremmest på: Motorvejsforbindelsen omkring Silkeborg på strækningen Århus-Herning Rute 26, især mellem Skive-Viborg-Århus Rute 13, Sønderup-Viborg-Vejle Motorvejskapacitet Århus-Vejle Fjord Rute 18, Holstebro-Herning-Vejle På baggrund heraf er det derfor ikke opmuntrende, når blikket nedenfor falder på Vejdirektoratets trafikprognose frem til På de ovennævnte vejstrækninger, som allerede i dag forårsager flaskehals- og sikkerhedsproblemer, forventer Vejdirektoratet stigninger i trafikmængden på mellem 25% 35% i perioden frem til 2015.

4 Kort 8.1. Trafikvækst Kilde: Vejdirektoratet På trods af den generelle stigning i trafikmængden, er antallet af trafikuheld med personskade heldigvis faldet i såvel Region Midtjylland som i hele landet. Mens der i 1997 blev registreret trafikuheld med personskade i Region Midtjylland, var tallet i 2005 faldet til et fald på 28%. Det er lidt mindre end på landsplan, hvor faldet i samme periode var på 32 %.

5 Kort 8.2. Procentvis fald i antal trafikuheld med personskade, Region Midtjylland : 28 % Hele landet : 32 % Kilde : Danmarks Statistik < % > 0 15 % % % Det procentvise fald i antal trafikuheld med personskade i de enkelte kommuner skal naturligvis sættes i forhold til udgangspunktet i Struer Kommune har det største procentvise fald i Region Midtjylland i perioden , men som det også fremgår af nedenstående figur, havde Struer Kommune også forholdsvis mange trafikuheld i 1997 pr indbyggere. Holstebro og Lemvig kommuner skiller sig ud i forhold til de resterende kommuner i Region Midtjylland, når der fokuseres på faldet i antal trafikuheld med personskade i perioden Mens det gennemsnitlige fald i kommunerne i Region Midtjylland har været på 28%, har det i Lemvig Kommune blot været 3%, mens der ikke har været et fald i Holstebro Kommune. Da antallet af trafikuheld er sat i forhold til antal indbyggere og ikke trafikintensiteten, er det ikke muligt at sammenligne uheldsfrekvensen kommunerne imellem. Transitkommuner vil alt andet lige ligge over niveauet i de andre kommuner.

6 Figur 8.1. Trafikuheld med personskade pr indbyggere, Pr indbyggere Samsø Ikast-Brande Struer Ringkøbing-Skjern Horsens Syddjurs Herning Norddjurs Skive Viborg Randers Region Midtjylland Hedensted Lemvig Hele landet Holstebro Favrskov Skanderborg Silkeborg Odder Århus Kilde: Danmarks Statistik 8.2 Kollektiv trafik Bustransport Ikke al persontrafik på vejnettet foregår med personbiler. Derfor er det vigtigt med et velfungerende bustransportsystem, som kan opfylde en række forskellige behov for disse grupper. Nogle busser kører kun i centrum af byerne, andre skal forbinde trafikale knudepunkter, og atter andre kører f.eks. i myldretiderne mellem en uddannelsesinstitution eller et industriområde og en nærliggende station, osv. Selvom der på nuværende tidspunkt findes passagertællinger, er de indtil videre kun opgjort på de gamle trafikselskaber og amter, hvor tælle- og opgørelsesmetoder kan variere. Det er derfor ikke endnu muligt at få et fyldestgørende overblik over bustransporten i Region Midtjylland. Den før omtalte tilgængelighedsanalyse vil mere præcist angive, hvor behovet for bustransport er størst. Måske kan der skaffes kortmateriale, der angiver brugen af bestemte busruter og dermed supplere de nuværende passagertællinger. Jernbanenettet Jernbanenettet har ligeledes stor betydning for, at områder i Region Midtjylland kan bindes sammen. Det har både betydning for person- og godstransporten. Over længere afstande og især mellem større bycentre kan toget tidsmæssigt konkurrere med personbilen, hvorved det har en vigtig funktion i forhold til at binde Region Midtjylland sammen med det øvrige land og udlandet. Jernbanenettets betydning illustreres også i nedenstående figur, der viser antallet af rejser til og fra stationerne ved tællingen i Udviklingen i antallet af passagerer fra tællingen i 2004 til 2005 illustreres ved cirklens farver, mens cirklernes størrelse angiver antallet af rejser. Heraf fremgår det, at persontransport med tog i perioden 2004 til 2005 generelt har været stigende de fleste steder i Region Midtjylland.

7 Største stigning i antal rejser til og fra stationen i Region Midtjylland har været i Århus, hvor stigningen har været mellem 15 og 30 %. I Viborg, Herning og Randers har stigningen været mellem 5 og 15 %. Kort 8.3. Antal rejser til/fra station 2005 Kilde : DSB Havne Region Midtjyllands havne er ligeledes en vigtig del af regionens infrastruktur, såvel erhvervshavne, fiskerihavne og havneområder, som benyttes til at modtage passagerfærger, sejlere, turister eller til beboelse. Ikke mindst erhvervshavnenes betydning er stigende i sammenhæng med udbredelsen af de såkaldte intermodale transportformer, dvs. kombination af transport med lastbil, jernbane og skib, som vil få stigende betydning i fremtiden. Samlet set var godsomsætningen fra fragtskibe på 21 større havne i Danmark i 3. kvartal 2005 på 16,4 mio. ton svarende til en stigning på 1% i forhold til året før. I samme periode har Århus Havn imidlertid haft en stigning i godsomsætningen på 13% - fra 1,8 til 2,1 mio. ton, mens stigningen på Randers Havn har været på 5%.

8 Lufthavne Lufthavne og adgangen hertil har betydning for Region Midtjyllands vækst og udvikling, idet lufthavne fungerer som korridorer for borgere og virksomheders vej ud i verden. Flere og flere danskere benytter fly, når de skal rejse og, den høje rejsehastighed og de faldende priser har gjort lufttrafikken konkurrencedygtig for både private og virksomheder. Åbningen af den faste forbindelse over Storebælt har imidlertid betydet, at passagertallet i Tirstrup og Karup lufthavne siden da har været faldende. Den tidsmæssige besparelse på rejser til København er ganske enkelt ikke længere så mærkbar. Til gengæld har Billund Lufthavn oplevet en kraftig vækst i antallet af passagerer. Nedenstående figur viser tallene for antal afrejsende passagerer i lufthavnene i Region Midtjylland uanset om destinationen er national eller international. Passagertallet for Billund Lufthavn, der betjener private og virksomheder i Region Midtjylland i forhold til en række udenlandske destinationer er ligeledes vist. Figur 8.2. Udviklingen i afrejsende passagerer passagerer Billund Århus Karup Kilde: Danmarks Statistik Godstransport For virksomhederne er det ikke kun vigtigt, at medarbejderne kan komme dertil uden alt for lang transporttid. Det er også vigtigt, at de har adgang til råvarer og til at afsætte de færdige produkter. Det betyder, at der skal være let adgang til at transportere varer til og fra virksomheden. Virksomhederne i den midtjyske region har brug for udveksling af varer både i nærområdet, i regionen, i resten af Danmark og med udlandet. En indikator for godstransporten er godsstrømme og mængder internt i regionen, nationalt og internationalt. En anden indikator er fordelingen på transportmidler: Vej, bane, skib og fly. I dag er det kun muligt at opgøre godstransport på de gamle amter, og en nærmere beskrivelse af godstransporten i Region Midtjylland og internt i regionen må derfor afvente Danmarks Statistiks opdatering af datamaterialet.

9 8.3 IT-infrastruktur En almen bredbåndsinfrastruktur er en væsentlig forudsætning for, at Region Midtjylland bliver en del af det højteknologiske samfund. Bredbåndsinfrastrukturen giver regionens virksomheder adgang til det globale marked og den voksende digitale økonomi, hvilket er en forudsætning for fortsat vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Den fremmer ligeledes den offentlige sektors og befolkningens anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi. I nedenstående kort er udbredelsen af ADSL, kabelmodem og bolignet-tilslutninger under ét vist på de gamle kommuner. Heraf fremgår det, at udbredelsen er på mindst 40% i 121 kommuner svarende til knap 45% af samtlige kommuner. I 46 kommuner, overvejende bykommuner, er den samlede udbredelse nu på mere end 50%. Kun i 11 kommuner er udbredelsen på under 25%. I kommunerne omkring Århus er udbredelsen af bredbånd i Region Midtjylland på over 50%, og kun i Hørning Kommune er udbredelsen under 25%. I hovedparten af kommunerne i midt/vest er udbredelsen dog under 40%, som landsgennemsnittet. Kort 8.4. Udbredelse af bredbånd på kommuneniveau i procent af husholdninger og virksomheder, 2005 Note : Tallene er beregnet ved i hver kommune at sætte det samlede antal ADSL, kabelmodem og bolignettilslutninger i forhold til det samlede antal af husstande og virksomheder med under 50 ansatte. På Djursland (omfatter 8 kommuner) er tillige medregnet trådløse bredbåndsforbindelser baseret på Djurslands.net, der medio 2005 omfattede mere end tilslutninger. Kilde: IT og Telestyrelsen

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Sorø, november 2009. Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Billede skal udskiftes

Billede skal udskiftes side 2 Ver. 1.0 - September 2012 Billede skal udskiftes Titel: Forfattere: Kunde: Michael E K Hansen Kasper B. Nielsen Helge Bay Region Syddanmark Kontakt: Atkins Danmark Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J Tlf.:

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Behov for vand i Region Midtjylland

Behov for vand i Region Midtjylland Behov for vand i Region Midtjylland Bjarne Madsen, Irena Stefaniak og Anders Hedetoft, CRT *Brian Lyngby Sørensen, GEUS *Finn Plauborg, Christen Duus Børgesen og Inge Toft Kristensen, Institut for Agroøkologi,

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere