Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015"

Transkript

1 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

2 Indhold Indledning Konklusioner Kendetegn og udvikling i: 1. Strukturer i branchen 2. Regnskabstal 3. Udviklingen i 2014 og forventningerne til Tema 2015: IT i virksomheden Indledning Temaet i Dansk Transport og Logistiks (DTL) årlige konjunkturundersøgelse er IT i virksomheden om virksomhedernes arbejde for at styrke effektiviteten og bundlinjen i virksomhederne og servicen overfor kunderne ved hjælp af IT. Brugen af IT bliver stadig mere vigtig for at kunne sikre effektive forretningsgange og reducere omkostningerne, levere en kundeservice af en høj kvalitet og sikre, at virksomheden tænker nyt og videreudvikler sig. Samtidig er IT i serviceerhvervene, herunder vognmandserhvervet, i skarp fokus for den politiske debat om og dagsorden for konkurrenceevnen. Konjunkturundersøgelsen er gennemført ved udsendelse af et spørgeskema til af DTLs medlemsvirksomheder. Der er indkommet svar fra 558 virksomheder i konjunkturundersøgelsen Det giver en meget tilfredsstillende svarprocent på 30,6 pct., og 137 har besvaret undersøgelsens temaspørgsmål om IT i virksomheden. Virksomhederne har i alt lastbiler, 399 varebiler, en samlet beskæftigelse på inkl. selvstændigt erhvervsdrivende og en samlet omsætning på 6,1 milliarder kr. Virksomhederne er blevet spurgt om udviklingen i omsætning, beskæftigelse, økonomisk resultat, transportpriser, investeringer og kapacitetsudnyttelse og er blevet bedt om deres vurdering af udviklingen i det forløbne år (2014) i forhold til året før (2013). Desuden er de blevet bedt om at angive deres forventninger til udviklingen i det kommende år (2015) i forhold til året før (2014). Selve analysen fokuserer på tre variable: National eller international transport, transporttype og virksomhedsstørrelse målt på beskæftigelse. De tre variable belyses i forhold til de økonomiske nøgletal, herunder resultat pr. beskæftiget og overskudsgrad. Forsidefoto: Per Daugaard Ved spørgsmål til konjunkturundersøgelsen henvises til Ove Holm Tlf.: / Morten Pernø Tlf.: /

3 Konklusioner De seneste år har DTLs konjunkturundersøgelse i sagens natur stået i den økonomiske krises tegn, men kan i år dog spore visse tegn på forbedringer. Når samfundsøkonomien går baglæns, er vognmandserhvervet blandt de første til at mærke det. Omvendt, når økonomien igen går fremad, mærker branchen det hurtigt. De seneste års økonomiske krise har efterladt sig dybe spor med mange konkurser og økonomisk stilstand eller tilbagegang, men i det forløbne år dog med en række forbedringer for branchen uden at være prangende. Undersøgelsen kan konstatere, at det altså går lidt bedre derude, og at krisen så småt har løsnet grebet. Men den økonomiske krise er ikke overstået, og branchen er stadig i et dobbeltgreb: Dels fra den generelle økonomiske situation, dels fra unfair konkurrence og social dumping. Vognmandserhvervet er således langt fra ude af krisen. Der er fortsat lang vej igen i fht. en samlet økonomisk situation, der minder om før-kriseniveauet. Og den politiske kamp for at sikre lige vilkår og fairness i konkurrencesituationen i fht. lavtlønnede udenlandske chauffører, udflagning, postkasseselskaber, regelshopping, 3.-landskørsel osv., er kun lige begyndt. Særligt Trucking er konkurrenceudsat på unfair vilkår. Da prognoserne for konjunkturerne i det kommende år langt fra er prangende, må det samlet set vurderes, at der stadig ligger nogle hårde år forude for branchen, trods visse lyspunkter og forbedringer. 1. Strukturer i branchen Transportbranchen har et stort antal virksomheder med én eller meget få beskæftigede, et forholdsvist lille antal store virksomheder med mange beskæftigede, som har ansat en meget stor andel af de beskæftigede i branchen og mange små og få store vognmandsvirksomheder målt efter antallet af lastbiler. De hyppigste transportaktiviteter er transporten af Grus, sten m.v. og Blandet palleteret stykgods m.v. sammen med Byggeelementer m.v., Affaldstransport og Landbrugs- og gartneriprodukter, som samtidig udgør størstedelen af omsætningen hos flest selskaber. I de senere år er der kun sket små forskydninger i andelene for typerne af virksomheder efter deres grad af national og international transport. I år er der lidt flere med mindre end 10 og pct. internationale transporter og lidt færre med pct. internationale transporter. Udviklingen i resultatet pr. beskæftiget har altovervejende været positiv. Flertallet har oplevet fremgang, især Affaldstransport og Blandet palleteret stykgods m.v., dog fra lave niveauer eller i generelt moderat form. Grus, sten m.v., Landbrugs- og gartneriprodukter, Affaldstransport og Byggeelementer m.v. har opnået de højeste resultater Møbel- og tæppetransporter m.v., Dagligvarer, Blandet palleteret stykgods m.v. de laveste. Ingen transporttype har haft et nul- eller negativt resultat pr. beskæftiget. Flertallet præges stadig af en lav overskudsgrad, men tendensen er bedre sammenlignet med sidste år. Flest underskud findes i Møbel- og tæppetransporter m.v., Landbrugs- og gartneriprodukter, Blandet palleteret stykgods m.v. og Dagligvarer, hvor mellem 18 og 10 pct. har en negativ overskudsgrad og færrest i Kurértransport m.v., Grus, sten m.v., Affaldstransport, Levende dyr og Byggeelementer m.v.. 20 pct. af virksomhederne i Grus, sten m.v., Dagligvarer og Affaldstransport har haft overskudsgrader på over 10 pct. Møbelog tæppetransporter m.v. og Levende dyr har de næsthøjeste og Kurértransport m.v., Blandet palleteret stykgods m.v. og Byggeelementer m.v. de laveste andele af virksomheder med høje overskudsgrader. Der er en tendens til, at de større virksomheder er overrepræsenterede, og at de mindre virksomheder tilsvarende er underrepræsenterede. Der foreligger dog besvarelser fra et fuldt tilstrækkeligt antal mindre virksomheder til, at analysens resultater giver et retvisende billede også af dette segment. 2. Regnskabstal Der er en svagt forbedret indtjeningsevne hos vognmandsvirksomhederne. Overskudsgraden målt efter transporttype er stadig relativ lav, men generelt forbedret lidt i forhold til sidste år, og den er i år også moderat forbedret målt efter antal beskæftigede. Det gennemsnitlige resultat pr. beskæftiget har fortsat sin forbedring, i stærkere grad end tidligere, og er steget til kr. mod kr. i 2013, mere end 3 gange så stort som i lavpunktet i 2009 og 21 pct. over niveauet i 2008 det hidtil højeste niveau siden de gode år. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark

4 3. Udviklingen i 2014 og forventningerne til 2015 Det overordnede indtryk af udviklingen i aktivitet og økonomi i vognmandserhvervet i det forløbne år er i år positivt, men fortsat uden prisfremgang. For det kommende år er forventningerne mere afdæmpede: I flertallet af nøgletal er der flere end sidste år, som venter nedgang, mens færre venter vækst, især i transportpriserne, kapacitetsudnyttelsen og omsætningen. Kun et marginalt større flertal venter vækst i investeringerne og beskæftigelsen, mens et flertal nu venter faldende transportpriser. Bortset fra transportpriserne beretter et flertal om fremgang i de fleste nøgletal i 2014, især i omsætningen og det økonomiske resultat. Fremgangen har været tydeligst i kapacitetsudnyttelsen, beskæftigelsen og det økonomiske resultat. Den økonomiske krise har løsnet sit greb i år i forhold til sidste år for flertallet af transporttyperne i to af tre nøgletal, idet flertallet af brancher nu tydeligt har haft en generel positiv udvikling i især omsætningen og det økonomiske resultat. Flere transporttyper end sidste år, Specialtransporter, Værdigods, Grus, sten m.v., Kurértransport m.v., Farligt gods og Levende dyr, har haft rent positive nettotal og ingen rent negative. Trucking har forværret sine negative nettotal i omsætningen og det økonomiske resultat. I forventningerne til det kommende år har de fleste transporttyper i højere grad end sidste år, men i mindre grad til det forløbne år, mere positive forventninger til udviklingen i omsætningen og det økonomiske resultat, men mere negative til transportpriserne. Trucking og Affaldstransport skiller sig ud ved at have entydig forværring i alle nøgletal. Uanset andelen af internationale transporter har flertallet af virksomhederne generelt haft en mere positiv udvikling i de fleste nøgletal i det forløbne år i forhold til sidste år, bortset fra transportpriserne. Forventningerne til det kommende år er generelt lidt mere afdæmpede i forhold til det forløbne, men lidt bedre i forhold til sidste år. Især virksomheder med mere end 50 pct. internationale transporter er som helhed mere optimistiske i forhold til sidste år, dog er også i år især virksomheder med pct. internationale transporter hårdest ramt, især på transportpriserne, beskæftigelsen og omsætningen. Virksomheder med 100 pct. nationale transporter har som de eneste entydigt oplevet fremgang i alle nøgletal i det forløbne år, men er mindre optimistiske for det kommende år. 4. IT i virksomheden Temaet i DTLs konjunkturundersøgelse 2015 fokuserer på virksomhedernes indsats for at effektivisere forretningsgangene og styrke bundlinjen og konkurrenceevnen ved hjælp af IT. IT-arbejdet bliver stadigt mere vigtigt for at sikre vognmandsvirksomhedens økonomi, da aktivt brug af IT medvirker til at effektivisere og reducere omkostningerne samtidig med, at det sikres, at kunderne får en høj servicekvalitet og at virksomheden videreudvikler sig og tænker på nye måder. Med årets tema har vi fået et billede af virksomhedernes kritiske barrierer for en større brug af IT og de rammebetingelser, som vil give størst vækst i investeringerne i og udbyttet af IT, hvis de forbedres. Desuden af de mål, som IT især bidrager til at nå og omfanget af IT-baserede tjenester og de interne IT-systemer til at effektivisere arbejdsgangene, der arbejdes med nu og forventes i de næste 3-5 år. Hovedkonklusionerne er: Virksomhederne anser især manglen på tid (48 pct.), et uoverskueligt marked for IT-løsninger og rådgivning (47 pct.), en for høj pris på IT-løsninger (47 pct.) samt manglen på IT-kompetencer internt i virksomheden (47 pct.) som i nogen eller høj grad at være kritiske barrierer for brugen af IT i større omfang. Manglen på datasikkerhed eller økonomiske ressourcer anser kun hhv. 20 og 30 pct. for i nogen eller høj grad at være kritiske barrierer. Virksomhederne anser især en forbedring af den mobile bredbåndsdækning (50 pct.) og adgangen til højhastighedsbredbånd (44 pct.) for i nogen eller høj grad at ville give den største tilskyndelse til dem til at øge deres investeringer i og det største udbytte af IT blandt ændringer i rammebetingelser. Derimod har bedre finansieringsmuligheder for større IT-investeringer (26 pct.) og muligheden for at få hjælp til projektstyringen (27 pct.) kun mindre betydning. 64 pct. af virksomhederne vurderer, at IT-løsninger særligt bidrager til at effektivisere administrationen, mens 57 pct. vurderer, at brugen af IT især bidrager til at give en bedre service for kunden. Tæt på en tredjedel (31 pct.) vurderer, at IT især medvirker til at kunne levere helt nye services til kunden eller til at få effektiviseret transporten. Virksomhederne tilbyder i dag i særlig grad kunderne muligheden for online fakturering (53 pct.), og 56 pct. forventer at gøre det i de kommende 3-5 år. 20 pct. tilbyder også online adgang til selvbetjening (f.eks. online booking) i dag, mens 35 pct. forventer at gøre det i de kommende 3-5 år. Kun 3 pct. tilbyder i dag kunderne at anvende apps til selvbetjening, men hele 20 pct. forventer at tilbyde det i de kommende 3-5 år. I effektiviseringen af arbejdsgangene arbejder virksomhederne i dag især med interne IT-systemer i bogføring og regnskab (84 pct.), og 73 pct. benytter Tacho Online til at kontrollere køre-/ hviletiden. Flådestyring benyttes af 46 pct., mens big data - og CRM-systemer (hhv. 12 og 23 pct.) samt anvendelsen af apps (20 pct.) er mindst udbredt. 31 pct. anvender sociale medier. I de kommende 3-5 år venter eller overvejer 72 pct. at arbejde med interne IT-systemer i bogføring og regnskab og 66 pct. at arbejde med Tacho Online. Selvom færrest venter eller overvejer at ville benytte big data -, CRM- og ERP-systemer (32, 42 og 43 pct.) er andelene for brugen som for apps (47 pct.) og sociale medier (58 pct.) i kraftig vækst. 4 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

5 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark Foto: Finn Bjerremand Andersen

6 1. Strukturer i branchen Denne del af konjunkturundersøgelsen fokuserer på strukturer i vognmandserhvervet, herunder størrelse af virksomhederne, selskabsform og typer af transportaktivitet. Fordelingen af de forskellige typer transportaktiviteter fremgår af følgende figur. Den enkelte virksomhed kan have flere transportaktiviteter. Virksomhedens transportaktivitet efter type Den enkelte virksomhed kan have flere transportaktiviteter Værdigods (tobak, spiritus, it-udstyr, antikviteter m.v.) Vintertjeneste Træ (kævler, forarbejdet og flis) Trucking, søcontainere og veksellad Specialtransporter (inkl. sværgods) Spørgsmålet om virksomhedens aktivitetstyper er blevet opdelt i to spørgsmål: Et om trucking og transport af søcontainere og/eller veksellad og et om varetyper. Møbel- og tæppetransporter samt flytning Maskintransport (ikke specialtransporter) Levende dyr Landbrugs- og gartneriprodukter (inkl. foderstoffer og blomster) Køle- og frysegods (ikke dagligvarer) Kurér-, ekspres- og budkørsel, pakketransport Jern og metalvarer til industri (f.eks. stålplader, stålrør og jernskrot) Grus, sten, sand, jord, cement og lignende Farligt gods Dagligvarer (kølede og ikke-kølede) Byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde Bulkvarer fra industrien (ikke temperaturreguleret silo, tank og lad) Blandet palleteret stykgods inkl. fragtmandslignende kørsel Beton (kørsel med betonkanon) Autotransporter Autobugsering/Redningstjeneste/Vejhjælp Asfalt og tjære Andet Affaldstransport (inkl. sikkerhedsmakulering og slamsugning) Antal virksomheder, som udfører transportaktiviteten Antal virksomheder ud af i alt 558 Antal virksomheder, hvor transportaktiviteten udgør mere end 25% af omsætningen 6 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

7 Figuren angiver både hvor mange virksomheder, som udfører den pågældende transportaktivitet, og antallet af virksomheder, hvor transporttypen udgør mere end 25 pct. af virksomhedens omsætning. Mange virksomheder har flere forskellige transporttyper. Transport af Grus, sten m.v. er den hyppigst forekommende transportaktivitet, efterfulgt af Blandet palleteret stykgods m.v., Byggeelementer m.v., Affaldstransport og Landbrugs- og gartneriprodukter. Det er også disse transporttyper, som udgør størstedelen af omsætningen hos flest selskaber. 63 pct. af virk somhederne med transport af Landbrugs- og gartneriprodukter angiver, at transporttypen udgør mere end 25 pct. af omsætningen, mens hhv. 59, 58 og 53 pct. af virksomhederne med transport af Grus, sten m.v., Blandet palleteret stykgods m.v. og Byggeelementer m.v. angiver det samme. Efter en vækst sidste år er tendensen fra de senere års konjunkturundersøgelser til et fald i Affaldstransport nu vendt tilbage, da kun 142 virksomheder har været aktiv i transporttypen i år mod 154 sidste år. Fordeling af virksomheder efter udbud af logistikydelser Antal virksomheder ud af 558 virksomheder Varedistribution Oplagring af gods Emballering, pluk og mærkning/ etikettering af gods Ordremodtagelse Lagerstyring Fakturering Dokumentbehandling i øvrigt Logistikrådgivning og -optimering Spedition Virksomheden tilbyder ikke logistikydelser Andet Figuren ovenfor viser også, at de mest almindelige logistikydelser stadig er Varedistribution og Oplagring af gods. Det fremgår af figuren, at 325 virksomheder, dvs. næsten 6 ud af 10, ikke udbyder logistikydelser. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark

8 Fordeling af virksomheder efter udbud af serviceydelser Antal virksomheder ud af 558 virksomheder Kranarbejde og hejsning Udlejning af materiel Opstilling og eftermontering Færdiggørelse af produkter Landbrugsrelaterede ydelser (eks. roevaskning, kørsel m. kyllingefanger eller lign.) Virksomheden udfører ikke serviceydelser Andet Den mest udbudte serviceydelse er også i år Kranarbejde og hejsning, efterfulgt af Udlejning af materiel. Personligt ejet virksomhed Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) Interessentskab (I/S) Øvrige Fordeling af virksomheder efter selskabstype 4% 0,4% 17% Vognmandsvirksomhederne er i stort omfang personligt ejede, selvom mange har valgt anparts- og aktieselskabsformen. Antallet af interessentskaber og andre selskabsformer er ganske få. Antallet af de personligt ejede vognmandsvirksomheder er aftaget lidt til 51 pct., mens antallet af anpartsselskaber er vokset lidt til 27 pct. Antallet af aktieselskaber udgør 17 pct. 27% 51% 8 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

9 Fordelingen af det samlede antal virksomheder efter størrelse målt på beskæftigelse 4% 3% 1% Ses på virksomheders størrelse efter antal beskæftigede, fremgår det, at lidt mere end en tredjedel af virksomhederne er selvkørende vognmænd uden andre beskæftigede i virksomheden, mens tre ud af fire 77 pct. af det samlede antal virksomheder har under 10 beskæftigede. Virksomheder med og flere end 50 beskæftigede udgør hhv. 19 pct. og 4 pct. af det samlede antal virksomheder. 15% 37% 21% 19% 1 beskæftiget 2-3 beskæftigede 4-9 beskæftigede beskæftigede beskæftigede beskæftigede 100+ beskæftigede 4% 5% 21% 12% Fordelingen af beskæftigelsen i forhold til virksomhedernes størrelse målt på beskæftigelse 20% 14% 1 beskæftiget 2-3 beskæftigede 4-9 beskæftigede 24% Ses i stedet på beskæftigelsen fordelt på størrelsen af virksomhederne fremgår det, at de tidligere omtalte 77 pct. virksomheder med under 10 beskæftigede tegner for sig 21 pct. af beskæftigelsen. Det er 2 procentpoint mindre end sidste år. Omvendt tegner de 4 pct. af virksomhederne, der har mere end 50 beskæftigede, sig for hele 41 pct. af den samlede beskæftigelse. De 19 pct. af virksomhederne, der har beskæftigede, tegner sig for 38 pct. af beskæftigelsen beskæftigede beskæftigede beskæftigede 100+ beskæftigede Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark

10 9% 0,2% 3% 0,2% Fordelingen af virksomheder efter størrelse fordelt på antal lastbiler 18% 47% Figuren viser, at 88 pct. har op til 9 lastbiler, og at lidt over 3 pct. af virksomhederne har 26 eller flere lastbiler. 23% Usikkerhed: ± 8 pct. 1 lastbil 2-3 lastbiler 4-9 lastbiler lastbiler lastbiler lastbiler 100+ lastbiler 5% 3% 4% Fordelingen af virksomheder efter andelen af nationale og internationale transporter 20% 100 pct. nationale transporter 69% Figuren viser virksomhederne fordelt efter deres andel af nationale og internationale transporter. Der er i de senere år kun sket ganske små forskydninger i andelene for typerne af virksomheder efter deres grad af national og international transport. Andelen af virksomheder med Mindre end 10 pct. internationale transporter er steget fra 19 pct. sidste år til 20 pct. i år, mens andelen med mere end 50 pct. internationale transporter med en vækst fra 6 til 7 pct. er tilbage på niveauet fra de senere år efter stagnation sidste år, da andelen af virksomheder med pct. internationale transporter er vokset fra 2 til 3 pct. Modsat er andelen med pct. internationale transporter faldet fra 6 pct. sidste år til 5 pct. i år. Mindre end 10 pct. internationale transporter pct. internationale transporter pct. internationale transporter Mere end 80 pct. internationale transporter 10 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

11 Foto: Finn Bjerremand Andersen 2. Regnskabstal De følgende figurer viser resultat pr. beskæftiget. Personligt ejede virksomheder og interessentskaber er ikke medtaget, da det opgivne resultat som hovedregel ikke er fratrukket indehaverens løn. Derfor vil denne type virksomheder ofte vise et relativt højt resultat pr. beskæftiget. Den samme problematik kan gøre sig gældende med hensyn til medhjælpende familiemedlemmer i mindre virksomheder. Bemærk også, at der ikke skelnes mellem heltids- og deltidsbeskæftigede. Resultat pr. beskæftiget Kr Gennemsnit 2 til 9 10 til til 50 Det gennemsnitlige resultat pr. beskæftiget for virksomheder, som ikke er personligt ejede, viser fortsat, og i stærkere grad end i de seneste par år, tegn på en væsentlig bedring siden det historiske lavpunkt i 2009 på blot kr., idet det i 2014 er steget til kr. Det er hele 16 pct. højere end i 2013, hvor det udgjorde kr., mere end 3 gange så højt som i 2009 og 21 pct. over niveauet på kr. fra Det er det hidtil højeste niveau siden de gode år, 3 pct. højere end i 2006, men dog stadig kun 96 pct. af resultatet pr. beskæftiget fra Udviklingen dækker dog samtidig over en betydelig variation virksomhederne imellem alt afhængig af deres størrelse målt ud fra antallet af beskæftigede. Som de eneste har virksomheder med beskæftigede efter væsentlige forbedringer i de seneste år oplevet et kraftigt fald på hele 65 pct. i resultatet pr. beskæftiget til blot kr. i 2014 mod kr. i Det er 30 pct. lavere end i 2008 og hele 57 pct. under de kr. fra Derimod har virksomheder med 2-9 og efter flere års fald især mere end 50 beskæftigede oplevet en kraftig forbedring. Førstnævntes resultat pr. beskæftiget er steget med 26 pct. til kr. 30 pct. mere end i 2008 mod kr. i 2013, mens sidstnævntes er mere end ottedoblet fra historisk lave kr. i 2013 til kr., hvilket er 33 pct. over niveauet fra 2008 og 96 pct. af resultatet pr. beskæftiget fra For virksomheder med beskæftigede er resultatet pr. beskæftiget med en vækst på 1 pct. næsten uændret på kr. i 2014 mod kr. i 2013 og fortsat 25 pct. under niveauet fra Udviklingen afhænger i sagens natur både af virksomhedernes resultat og beskæftigelse. De senere års forbedring formodes især at skyldes en tilpasning af beskæftigelsen. Og resultatet, som angives i det enkelte års priser uden korrektion for inflation, kommer ikke kun fra transport fra A til B, men også fra service- og logistikydelser som kranarbejde, materieludlejning, spedition mv. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark

12 Resultat pr. beskæftiget fordelt på transporttype i 2014 i forhold til 2013 Kr tal er ikke tilgængelige for Kurértransport m.v. og Levende dyr pga. et for lavt antal svar Grus, sten, sand, jord, cement og lignende Landbrugs- og gartneriprodukter (inkl. foderstoffer og blomster) Affaldstransport (inkl. sikkerhedsmakulering og slamsugning) Byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde Kurér-, ekspres- og budkørsel, pakketransport Levende dyr Blandet palleteret stykgods inkl. fragtmandslignende kørsel Dagligvarer (kølede og ikke kølede) Møbel- og tæppetransporter samt flytning Målt på resultatet pr. beskæftiget fordelt på transporttyper fremgår det, at udviklingen altovervejende har været positiv. I flertallet af transporttyperne er resultatet pr. beskæftiget steget. Væksten sker dog enten fra lave niveauer eller er generelt moderat. For tredje år i træk har ingen transporttyper præsteret et negativt eller nulagtigt resultat pr. beskæftiget. Virksomheder beskæftiget med transport af Grus, sten m.v., er med kr. igen i år den transporttype, der har opnået det højeste resultat pr. beskæftiget, tættest efterfulgt af Landbrugs- og gartneriprodukter med kr., sidste års næstsvagest præsterende Affaldstransport med kr. og sidste års næstbedst præsterende Byggeelementer m.v., der som den eneste transporttype har oplevet et fald, med kr., lidt højere end Kurértransport m.v. med kr. pr. beskæftiget. Trods en lille fremgang til kr. mod kr. i 2013 leverer Møbel- og tæppetransporter m.v. den svageste præstation i år mod den fjerdesvageste sidste år, efterfulgt af Dagligvarer med kr. pr. beskæftiget i 2014 mod blot kr. i 2013 og sidste års svagest præsterende Blandet palleteret stykgods m.v. med kr. i 2014 mod kun kr. i Trods denne placering har Blandet palleteret stykgods m.v., og Affaldstransport, oplevet den forholdvis største fremgang i resultatet pr. beskæftiget i forhold til sidste år blandt transporttyperne. Som følge af et for lavt antal respondenter har det ikke været muligt at analysere transporttyperne Asfalt m.v., Autobugsering m.v., Autotransporter, Beton (kørsel med betonkanon), Bulkvarer, Farligt gods, Jern og metalvarer, Køle- og frysegods, Maskintransport, Specialtransporter, Træ (kævler m.v.), Vintertjeneste, Værdigods, Andet og Trucking. 12 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

13 Overskudsgradens størrelse afhængig af transporttype i 2014 i forhold til Transporttype 2013 Affaldstransport (inkl. sikkerhedsmakulering og slamsugning) Blandet palleteret stykgods inkl. fragtmandslignende kørsel Byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde Dagligvarer (kølede og ikke-kølede) Grus, sten, sand, jord, cement og lignende Kurér, ekspres- og buskørsel, pakketransport Landbrugs- og gartneriprodukter (inkl. foderstoffer og blomster) Levende dyr Møbel- og tæppetransporter samt flytning 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 0 pct. 0-5 pct pct. Over 10 pct tal er ikke tilgængelige for "Levende dyr og Kurér,- ekspres- og buskørsel, pakketransport" pga. et for lavt antal svar. Fordelingen af virksomhedernes overskudsgrad for de enkelte transporttyper er vist i figuren i en sammenligning med sidste år. Bemærk, at figuren kun viser de 9 (ud af 24) transporttyper, der har mindst 8 virksomheder. Det ses, at overskudsgraden i de viste brancher fortsat er forholdsvis lav, men forbedret, da færre i år end sidste år i størstedelen af transporttyperne har underskud eller en lav overskudsgrad og flere en højere overskudsgrad. Bortset fra Møbel- og tæppetransporter m.v., som skiller sig ud som den eneste med en entydigt forværret overskudsgrad, og Landbrugsog gartneriprodukter har et flertal et fald i forhold til sidste år i andelen, som beretter om et underskud. Modsat er andelene med en høj og meget høj overskudsgrad steget hos flertallet i forhold til sidste år. Andelene, som beretter om en lav overskudsgrad, er dog fortsat høje, stærkest hos Møbel- og tæppetransporter m.v. (64 pct.), Dagligvarer (60 pct.) og Levende dyr (58 pct.). Kurértransport m.v. skiller sig ud ved, at ingen her beretter om underskud, og samtidig at have flest, 38 pct., med en høj overskudsgrad, efterfulgt af Byggeelementer m.v. med 27 pct., Grus, sten m.v. med 23 pct. og Affaldstransport og Landbrugs- og gartneriprodukter, hver med 20 pct. Affaldstransport, der sidste år var den eneste med en entydig negativ udvikling og flest underskud, skiller sig i år ud med den eneste entydigt positive udvikling i overskudsgraden og det største fald i andelen med underskud fra 26 til 8 pct., efterfulgt af Grus, sten m.v. fra 18 til 7 pct. og Byggeelementer m.v. fra 18 til 9 pct. Møbel- og tæppetransporter m.v. er transporttypen med flest underskud (18 pct.), efterfulgt af Landbrugs- og gartneriprodukter (15 pct.), Blandet palleteret stykgods m.v. (11 pct.) og Dagligvarer (10 pct.). Grus, sten m.v., Dagligvarer og Affaldstransport præsterer de højeste overskudsgrader over 10 pct. på 20 pct. mod hhv. 18, 0 og 5 pct. sidste år. Kurértransport m.v., Blandet palleteret stykgods m.v. og Byggeelementer m.v. har med hhv. 13, 14 og 14 pct. de laveste meget høje overskudsgrader. Der er kun medtaget de transporttyper, hvor mindst 8 virksomheder har angivet både resultat og omsætning. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark

14 Overskudsgradens størrelse afhængigt af antal beskæftigede i 2014 i forhold til Antal beskæftigede % 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 0 pct. 0-5 pct pct. Over 10 pct. Figuren viser fordelingen af virksomhedernes overskudsgrad afhængigt af virksomhedens størrelse målt ved antal beskæftigede i en sammenligning med sidste år. Modsat de senere år ses nu overvejende en tendens til en moderat forbedret overskudsgrad, idet overskudsgraderne på over 5 pct. har været stigende i 2014 i forhold til 2013 i alle virksomhedstyper svagest blandt de med 2-3 beskæftigede, stærkest blandt de med over 51 og 4-9 beskæftigede. De mindste virksomheder med 2-3 beskæftigede har igen den største andel med en høj eller meget høj overskudsgrad, men også det største fald i sidstnævnte og nu den højeste andel og største stigning med underskud. Virksomheder med 4-9 beskæftigede har i år både den laveste andel med underskud og den højeste andel og største stigning med en meget høj overskudsgrad på over 10 pct. Andelen, som beretter om en lav overskudsgrad på under 5 pct., er fortsat høj blandt virksomheder med over 26 beskæftigede. Overordnet set gælder tendensen fra de senere år til, at de største overskudsgrader opnås blandt de mindre virksomheder, derfor fortsat. Virksomheder med beskæftigede har i år den laveste andel med en høj overskudsgrad og næststørste stigning i andelen med underskud, men også næststørste fald i andelen med en lav overskudsgrad på under 5 pct. Virksomheder med beskæftigede har som de eneste en stigende andel med en lav overskudsgrad. Virksomheder med over 51 beskæftigede bryder tendensen fra de sidste år til fald i den gennemsnitlige overskudsgrad og har nu det største fald i andelen med underskud eller en lav overskudsgrad, en andel med en høj overskudsgrad som de mindste, og den næstlaveste andel med underskud, men stadig også den største andel med en lav og ingen med en meget høj overskudsgrad. 14 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Regnskabsanalyse 2004

Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 og Kejsergade 2 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 Telefax: 72 16 00 10 www.danskbyggeri.dk Forsidefoto: Simon

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere