Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL"

Transkript

1 Motorik og Sprog BUPL, FOA og KL København den 2. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og titel Formål og succeskriterier Målgrupper/deltagere Styring og organisering Projektlængde (tidsplan) Økonomien i projektet Indhold, metode og aktiviteter Fase 1: Udarbejdelse af projektbeskrivelse Fase 2: Konceptudvikling, herunder kvalificering Fase 3: Kommunikationsprodukter Fase 6: Videndeling Formidling og kommunikation Evaluering

3 1 Baggrund og titel Danske børn tilbringer hver dag mange timer sammen med personalet i de danske dagtilbud. 18 pct. af danske børn under 1 år går i dagtilbud og for dem, der har rundet det første leveår er tallet 86 pct 1. Samtidig er det anerkendt viden, at det er i de tidligste år i barnets liv, at de grundlæggende egenskaber læres samt at kroppen og sanserne er de små børns primære vej til erkendelse og læring. På dette tidspunkt i livet findes hverken sprog, relationer eller fænomener i verden for barnet uden en kropslig forankring. Kroppen og sanserne er det nederste betydningsbærende lag i børns udvikling. Samtidig viser forskning, at der er en klar sammenhæng mellem motorisk udvikling i de første år af livet og barnets indlæringsevner også senere i livet. 2 Det er derfor i arbejdet med kroppen og sansemotorikken, at det pædagogiske personale mest optimalt har muligheden for at arbejde med alle elementer i børnenes liv og i øvrigt også med de seks læreplanstemaer. Med dette projekt, der bærer navnet Motorik og Sprog, under Fremfærd Børn ønsker BUPL, FOA og KL at sætte fokus på, hvordan det pædagogiske personale i dagtilbud med anvendelse af eksisterende rum og materialer kan ændre eller justere praksis, så den flugter med eksisterende viden om koblingen mellem sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse. Ambitionen er at gøre eksisterende viden om sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse tilgængelig og umiddelbart omsættelig i hverdagen og sætte det pædagogiske personale i dagtilbud på 0-2-årsområdet i stand til at reflektere over og udvikle egen praksis på baggrund af de i projektet udarbejdede materialer. Projektet fokuserer på koblingen mellem kroppen, sanser og sprogtilegnelsen på en måde, der tydeliggør, at sansemotorikken og motorikken så at sige er barnets vej ind i sproget. Dette gøres både gennem justering og ændring af daglig pædagogisk praksis i dagtilbuddene og gennem inspiration til konkrete forløb som fx sanglege. Den viden og de redskaber, projektet producerer, er primært rettet mod den daglige praksis i dagtilbuddene 0-2 år, men det vil være et opmærksomhedspunkt, at de enkelte produktioner også kan bruges i dagtilbuddenes dialog med forældrene samt understøtte en politisk debat om hverdagens praksis i dagtilbuddene for de helt små børn. Metodisk baserer projektet sig på ideen om mesterlære, hvilket vil sige, at det pædagogiske personale kan skifte mellem tre forskellige måder at være til stede sammen med børnene på. De kan være foran børnene, ved siden af 1 2 Se bl.a.: 3

4 børnene og bag ved børnene. Dette er en væsentlig pointe i arbejdet med sansemotorik, motorik og sprog, da den professionelle voksne må reflektere aktivt over sin egen fysiske tilstedeværelse sammen med barnet for både at kunne inspirere og understøtte barnet og samtidig give barnet en oplevelse af egen mestring. De tre tilstedeværelser vil eksplicit såvel som implicit være en rød tråd igennem den formidlede viden, de konkrete redskaber og inspirationsmaterialer. Det pædagogiske personales kerneopgave i forhold til de mindste børn er mangfoldig, og der er mange relevante områder at sætte fokus på. Når fokus er rettet mod de små børns motoriske og sproglige udvikling er det fordi, det pædagogiske personales arbejde med netop disse to områder for det første hænger uløseligt sammen, og for det andet er af væsentlig betydning for barnet senere i livet. Ønsket er også, at give det motoriske og sproglige arbejde på de mindste børns præmisser den faglige anerkendelse og fokus, som der er behov for. 2 Formål og succeskriterier Formålet med projektet er primært at give det pædagogiske personale i dagtilbuddene viden om samt inspiration og værktøjer til med udgangspunkt i eksisterende ressourcer og rum at ændre eller justere den daglige praksis, så den eksisterende viden om sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse bliver sat i spil. Projektet skal give det pædagogiske personale mulighed for at udvikle den pædagogiske praksis gennem arbejde med de materialer, der bliver udarbejdet i regi af projektet. Materialerne skal inspirere til refleksion over og udvikling af den kerneopgave, det er, at give de mindste børn det bedste fysiske, sociale, emotionelle og sproglige fundament. Dette sker gennem arbejde med at realisere de muligheder for at integrere arbejdet med sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse, der ligger i hverdagens rammer og handlinger. Det er hensigten, at de udarbejdede materialer både nu og fremover vil være af en kvalitet, der kan finde anvendelse både i dagtilbuddene og på uddannelserne. Projektet er primært båret af kommunikationsprodukter og videndeling på baggrund af disse. Det er målet, at projektets viden og redskaber gennem forskellige kanaler skal nå ud til størstedelen af landets dagplejere, dagplejepædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og vuggestuepædagoger. Projektets produkter er: - En hjemmeside, hvor projektets materialer samles og formidles - En publikation med udvalgte materialer - Minikonferencer for praktikere, studerende, forvaltninger og politikere 4

5 - Temamøde på Børn & Unge Topmøde 2016 Sekundært er det formålet med projektet at øge vidensniveauet blandt forældre, politikere og forvaltningsniveauet om vigtigheden af, at arbejde med sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse i dagtilbuddene. For forældrene er dette væsentligt, da de er børnenes primære omsorgspersoner og derfor har mulighed for at bringe den formidlede viden og værktøjer i spil i hjemmet også. Forældrene er desuden det pædagogiske personales væsentligste interessenter, hvilket gør det essentielt, at de bakker op om en ændret praksis i dagtilbuddene. Forældrene er som sagt en sekundær målgruppe og der opstilles ikke mål for projektets arbejde med disse. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at der også løbende kommunikeres til denne gruppe. Projektet vil løbende fokusere på at øge vidensniveauet om koblingen mellem sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse i de kommunale forvaltninger og blandt kommunalpolitikere m.h.p. at sikre opmærksomheden på projektet og dets produkter. Dette fx gennem behandling i relevante fora i de respektive organisationer. Der opstilles ikke konkrete mål for disse sekundære målgrupper, men projektet formidles løbende til disse. 3 Målgrupper/deltagere Projektet henvender sig til disse målgrupper: Primært pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og ledere i vuggestuer og vuggestuegrupper samt dagplejere og dagplejepædagoger Sekundært forældre samt ledere på forvaltningsniveau og kommunalpolitikere 4 Styring og organisering Projektet styres af en projektgruppe bestående af: Ida Elbæk, BUPL Birgit Stechmann, FOA Sofie Plenge, KL Der hentes ekstern konsulentbistand ind til disse opgaver: 5

6 Udarbejdelse af koncept og materialer samt medvirken på workshop og i videoer. Endvidere oplægsholdere på minikonferencer: motorisk konsulent Nanett Borre og Gøsselpædagog og konsulent Anne Hussmann. Grafisk arbejde samt opsætning af hjemmeside Fotodokumentation Produktion af film Der anvendes partskonsulenter til følgende opgaver: Ida Elbæk: Tekstforfatter på materialer og hjemmeside, facilitering af workshops i fase 2 og fase 4 Birgit Stechmann: på materialer og hjemmeside, facilitering af workshops i fase 2 og fase 4 Sofie Plenge: Tekstforfatter på materialer og hjemmeside, facilitering af workshops i fase 2 og fase 4 Der nedsættes ikke en egentlig følgegruppe på projektet, men der vil være referencegrupper på projektets delprodukter ligesom relevante fagpersoner inddrages ad hoc. 5 Projektlængde (tidsplan) Fase nr. Aktiviteter Produkter Tidsramme 1: Udarbejdelse af Projektbeskrive projektbeskrivelse lse 2: Konceptudvikling, herunder kvalificering 3: Kommunikationsprod Møder med Nanett Borre og Anne Hussmann Indsamling og strukturering af viden i relation til målgrupper 2 workshops med fagpersoner Syretest af materialer Optagelse af film i hhv. Skitser til materialer til hjemmeside; forløbsbeskrive lser, refleksionsark etc. Kvalificerede materialer til hjemmeside. Billeder til hjemmeside. 4-6 film om de tre temaer: - Oktober 2014 Oktober 2014 april 2015 Maj 2015 august

7 ukter dagplejer og vuggestue Opsætning af hjemmeside med film og materialer. Grafisk opsætning og tryk af publikation 4: Videndeling Udsendelse af udvalgte materialer til målgruppern e Regionale minikonfere ncer Planlægning af temamøde på Børn & Unge Topmøde : Evaluering og afslutning Dataindsamli ng i dagtilbud rum, regler og rammer samt konkret forløb Hjemmeside Publikation Intern, skriftlig evaluering September og oktober 2015 November Økonomien i projektet Se vedlagte budget. 7 Indhold, metode og aktiviteter Projektet falder i 5 faser, som beskrevet i tidsplanen ovenfor. I det følgende gennemgås indhold, metode og aktiviteter i de fem faser. 7.1 Fase 1: Udarbejdelse af projektbeskrivelse I udarbejdelsen af nærværende projektbeskrivelse har projektgruppen søgt input og inspiration hos både Nanett Borre og Anne Hussmann, der allerede er nævnt, men også kommunale ressourcepersoner. 7

8 I dialogen med disse ressourcepersoner har der vist sig nogle pejlemærker, som udformningen af projektbeskrivelsen har taget udgangspunkt i: Krop, bevægelse og musik er de små børns erkendelsesredskaber og sanserne er det nederste betydningsbærende lag i deres udvikling. Det betyder, at der reelt ikke kan finde læring sted uden at tænke kroppen, sansemotorikken og motorikken ind som det primære udgangspunkt Arbejde med krop, sansemotorik og motorik på 0-2-årsområdet er ikke begrænset til at omhandle fysiologi, kroppen er for små børn indgangsvinklen til at kunne arbejde med sociale, kognitive og sproglige kompetencer Der er behov for øget refleksion i de enkelte dagtilbud om, hvordan man under de givne rammer og betingelser kan arbejde bevidst med krop, sansemotorik og motorik. Dette indebærer både en holdningsbearbejdning hos personale og forældre (må børnene fx gå barfodede i mudder?) og en bevidsthed om hvilke muligheder, der ligger i de givne rum og materialer (lille rum til store bevægelser og stort rum til små bevægelser eller omvendt?) Projektbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde mellem projektlederne fra de tre organisationer. 7.2 Fase 2: Konceptudvikling, herunder kvalificering I projektets anden fase udvikles konceptet i samarbejde med Nanett Borre og Anne Hussmann, hvilket vil sige, at der i denne fase træffes konkrete valg og fravalg mht. projektets produkter. På denne baggrund udarbejdes i samarbejde med projektets ressourcepersoner skitser til en række værktøjer, der kan bruges i ændring eller justering af praksis i dagtilbuddene. Det kan være beskrivelse af forløb, hvor det pædagogiske personale gennemgår institutionens, legestuens eller hjemmets rum og eksisterende materialer og møbler m.h.p. at udnytte indretningen og brugen af rum og materialer bedst muligt. Det kan også være forslag til konkrete aktiviteter med børnene fulgt af en beskrivelse af, hvordan denne aktivitet stimulerer børnenes sansemotorik, motorik og sprog eller det kan være refleksionsark med spørgsmål, der kan tages op som et punkt på et personalemøde. Der kan også her udvikles materialer i form af forklarende opslag til forældrene, så personalet nemt kan informere forældrene om, hvorfor det er vigtigt, at børnene fx går barfodede i mudder eller leger med vand inden for. Materialerne skal indeholde tre elementer: viden, inspiration og værktøjer til refleksion over egen praksis. Det pædagogiske personale bliver præsenteret for viden om børns sansemotoriske udvikling og sprogtilegnelse, samtidig 8

9 med, at de får præsenteret både inspiration til og værktøjer til refleksion og konkret ændring eller justering af praksis. Konceptudviklingen foregår i en vekselvirkning mellem arbejdsmøder mellem partskonsulenterne og de faglige ressourcepersoner. Andre ressourcepersoner vil blive inddraget ad hoc. Kvalificering i workshops For at kvalificere produktet yderligere vil projektet i denne fase involvere en række praktikere i konkretiseringen af, hvilket indhold på hjemmesiden og i publikationen, der vil give den største gevinst i praksis. Til dette formål inviterer projektgruppen til en workshop i to forskellige dele af landet m.h.p. at introducere projektets vidensgrundlag samt udvalgte materialer og få det pædagogiske personales inputs til, hvordan projektets materialer udarbejdes bedst muligt, så de kan anvendes og forankres i praksis. Deltagerne på de to workshops vil også få mulighed for at foreslå andre materialer, end det præsenterede. Der vil på de to workshops også blive fokuseret på, hvordan dialogen med og formidlingen til forældrene bedst muligt tilrettelægges. Til hver workshop inviteres deltagere fra hhv. dagplejen og vuggestuegrupper og disse vil også efterfølgende fungere om en referencegruppe i udarbejdelsen af de konkrete materialer. De to workshops vil vare fem timer og vil blive faciliteret af partskonsulenterne, mens Nanett Borre og Anne Hussmann indgår som videnspersoner. De to workshops fungerer ud over den konkrete kvalificering af materialerne som et vigtigt element i kommunikationen omkring projektet og materialerne. Praktikernes syretest og kvalificering kan give materialerne en legitimitet i kraft af, at de ikke blot er endnu et produkt af skrivebordsarbejde, men har praktikernes kvalitetsstempel. Dette gør de to workshops vigtige i forhold til at indsamle dokumentation til senere brug. Det vil desuden være oplagt at rekruttere de dagtilbud, hvor der skal optages film blandt deltagerne. Produkter - Præsentation af viden om sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse, der både kan bruges som udgangspunkt for de efterfølgende workshops og samtidig vil flugte med tankerne om, hvordan viden skal 9

10 præsenteres på hjemmesiden og i publikationen, fx i form af faglige artikler og vidensbidder i de udarbejdede materialer til workshops - Skitser til beskrivelser af konkrete forløb samt refleksionsark, som deltagerne på de to workshops skal arbejde med, syreteste og kvalificere - Overblik over, hvilke materialer, der skal udarbejdes i projektet m.h.p. også at teste dette af på målgrupperne på de to workshops - Kvalificering af de udvalgte materialer og konkrete input til justering og ændring - Dokumentationsmateriale til senere kommunikation om projektet 7.3 Fase 3: Kommunikationsprodukter I projektets tredje fase udarbejdes projektets to primære kommunikationsprodukter; hjemmeside og publikation. Hjemmeside Den viden og de redskaber, der udvikles i regi af projektet samles på en hjemmeside, der forankres på Personaleweb, hvor det bygges op som et kampagnesite med egen URL. Nyheder om projektet samt links til kampagnesitet lægges desuden på Personaleweb og Fremfærds egen hjemmeside. Hjemmesiden indeholder: - Film (beskrives nedenfor) - Faglige artikler, herunder præsentation af vidensgrundlaget for projektet - Refleksionsark og forløbsbeskrivelser - Information til forældre - Information til forvaltning og politikere om projektet - Information til presse Det er et væsentligt opmærksomhedspunkt i udformningen af hjemmesiden, at der i alle dele refereres til eksisterende viden om koblingen mellem motorik, sansemotorik og sprogtilegnelse. Hjemmesiden henvender sig primært til fagpersoner og skal kunne fungere som grundlag for pædagogisk refleksion og udvikling. Der udvikles en grafisk identitet til projektet, der går igen på hjemmeside og i publikation. Den grafiske identitet begrænser sig til et logo/navnetræk samt præcisering af farver og fonts. I den endelige udformning af hjemmesiden vil såvel de tre organisationer samt Fremfærds logo indgå. 10

11 Dette m.h.p. at sikre den visuelle genkendelighed på tværs af interessentgrupper. Film, inspiration og tutorials Der produceres 4-6 korte videoer, der i dokumentarisk form formidler arbejdet med at realisere potentialet i de udarbejdede materialer. I videoerne følger man praktikernes arbejde med de tre temaer; rum, regler og rammer og konkrete forløb, i nogle tilfælde sammen med Nanett Borre og Anne Hussmann. Det er en selvstændig pointe, at disse film produceres i samarbejde med praktikere, der er parate til at eksperimentere og ændre praksis, men ikke i forvejen arbejder reflekteret med dette emne. På den måde får filmene et element af turn-around. Filmene vil tjene som inspiration og samtidig have karakter af tutorials, der viser målgrupperne, hvordan man kan arbejde med de udarbejdede materialer. Filmmediet er valgt ud fra to metodiske overvejelser: Dels giver mediet mulighed for at vise rollemodeller, der med enkle greb kan ændre eller justere praksis og opnå en effekt. Projektet bygger på en ambition om ikke kun at gøre de dygtige dygtigere, men at sætte billeder på nethinden hos dem, der kan gøre det bedre. Til det formål er filmmediet et let tilgængeligt og relevant medie. For det andet giver filmene mulighed for at formidle nogle af de videnstunge pointer fra projektets videnskabelige ophæng på en måde, der er tilgængelig for alle og som direkte viser koblingen til praksis. På den måde tilgodeses projektets forskellige målgrupper gennem valg af mediet. Filmene forankres på Vimeo hvorfra de linkes op på projektets hjemmeside. Filmene produceres af et professionelt filmselskab, mens partskonsulenterne er skribenter på manus til filmen. Faglige artikler Der produceres et antal faglige artikler, der tydeliggør projektets videnskabelige ophæng. Det er et væsentligt opmærksomhedspunkt i projektet, at de udviklede materialer skal kunne danne udgangspunkt for pædagogfaglig refleksion både for det pædagogiske personale i dagtilbuddene og for de studerende på de pædagogiske uddannelser. Refleksionsark og forløbsbeskrivelser Der udarbejdes et antal værktøjer, der anviser konkrete handlinger inden for de tre kategorier; rum, regler og rammer og konkrete forløb. Som nævnt kan det være beskrivelse af forløb rettet mod det pædagogiske personales refleksion over og ændring af praksis og det kan være forslag til aktiviteter 11

12 for og med børnene. Hvert værktøj vil være fulgt af en kort beskrivelse af den viden om koblingen mellem sansemotorik, motorik og sprog, der ligger til grund for netop denne aktivitet. Værktøjerne udarbejdes som printvenlige pdf.filer, der lægges på hjemmesiden, ligesom udvalgte værktøjer indgår i publikationen som beskrevet nedenfor. Informationsmateriale til forældre, presse, forvaltning og lokalpolitikere Der udvikles materialer, der henvender sig til disse fire grupper. Forældrene vægtes her højest. Publikation For at sikre, at projektet når ud til så mange som muligt produceres der som supplement til hjemmesiden en publikation, der formidler centrale dele af materialerne i fysisk form. Publikationen henvender sig til det pædagogiske personale. Når materialerne er udarbejdet vurderes det, om der vil blive tale om én større eller flere mindre publikationer (nedenfor blot benævnt publikationen). Delelementer vil i begge fald være de samme: - Indledning af KL, FOA og BUPL s formænd - Faglig introduktion til emnet - Udvalgte redskaber, også publiceret på hjemmesiden Publikationen distribueres til samtlige vuggestuer, vuggestuegrupper og dagplejere ligesom den uddeles på de seks minikonferencer. Publikationen skal dels tjene som inspiration for målgrupperne til at gå ind på hjemmesiden og få den fulde version af projektets materialer. En konkret, fysisk publikation til øge sandsynligheden for, at dette sker. Når der er valgt en publikation, der samler udvalgte materialer, er det på baggrund af, at ikke alle dele af projektets målgrupper er vant til at arbejde med digitale værktøjer. Derfor øger en fysisk publikation sandsynligheden for, at også denne del af målgruppen vil få gavn af projektets materialer. Partskonsulenterne er tekstforfattere på teksterne på hjemmesiden og publikationen samt manus til film med undtagelse af faglige artikler udarbejdet af Nanett Borre og Anne Hussmann. I denne fase benyttes ekstern konsulentbistand til: - Udvikling af en simpel grafisk identitet til projektet, dvs. et logo og/eller et navnetræk 12

13 - Grafisk opsætning af hjemmesiden - Grafisk opsætning af publikationen og materialer til hjemmesiden - Produktion og postproduktion af film - Tryk og distribution af publikation - Kvalitetssikring af materialer til hjemmesiden Produkter: - Hjemmeside med værktøjer, formidlingsmateriale og 4-6 korte film - Publikation(er) 7.4 Fase 6: Videndeling Projektets succes skal i høj grad måles på, hvorvidt det lykkes at dele den viden og de værktøjer, der er samlet på hjemmesiden og i publikationen med de relevante målgrupper, så de bliver brugt i praksis. Derfor er videndeling en central aktivitet i projektet. Der vil på baggrund af den viden og de redskaber, der er udarbejdet i projektet gennemføres en række minikonferencer om emnet, hvor materialerne præsenteres og deltagerne afprøver nogle af redskaberne samt deler viden fra egen praksis. Desuden vil Anne Hussmann og Nannett Borre bidrage med faglige oplæg om pædagogisk arbejde med børns sansemotoriske og sproglige udvikling. Målgrupperne for disse minikonferencer vil det pædagogiske personale på 0-2-årsområdet, studerende ved de pædagogiske uddannelser og forvaltningsniveauet i kommunerne. Konferencerne vil veksle mellem oplæg i plenum og sessioner, hvor målgrupperne har mulighed for at debattere projektets resultater med udgangspunkt i egen viden og praksis. Det er målet, at afholde seks minikonferencer med hver deltagere på hver tre timer. Der sigtes mod at afholde konferencerne på UC er rundt om landet m.h.p. at lette adgangen til disse for studerende på de pædagogiske uddannelser. I forbindelse med afholdelse af minikonferencerne vil projektet endvidere blive forelagt KL s Børne- og Kulturudvalg, ligesom der i denne fase vil blive taget initiativ til drøftelser af projektet med Børne- og Kulturchefforeningen. Dette med henblik på at sikre, at projektet bliver kendt både blandt kommunale politikere og forvaltningschefer. Desuden distribueres publikationen i denne fase til dagtilbuddene, således at både vuggestuer og dagplejere modtager ét eksemplar af publikationen. 13

14 8 Formidling og kommunikation De primære dele af projektets formidling og kommunikation er beskrevet ovenfor under fase 6: videndeling. Projektet vil desuden arbejde med at sprede kendskabet til hjemmesiden og de udarbejdede materialer gennem: Annoncering eller anden opmærksomhedsskabelse på FOA og BUPL s egne sites og facebooksider Annoncering eller anden opmærksomhedsskabelse i BUPL og FOA s fagblade Inddragelse af organisationernes tillidsvalgte i formidlingen af materialer og kendskab Inddragelse af andre interessenters medier og kanaler, fx BKF s nyhedsbrev og lignende Dækning af lancering af sitet i organisationernes egne medier En samlet PR-indsats koordineret mellem de tre organisationers kommunikationsafdelinger Temamøde om temaet på KL s Børnetopmøde Evaluering Projektet evalueres af partskonsulenterne gennem kvalitativ indsamling af data fra dagtilbud, der har arbejdet med materialet samt kvantitativ indsigt i, hvor mange der har brugt sitet i løbet af de første to måneder efter lancering. Der udarbejdes en skriftlig evaluering på baggrund af disse data. 14

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud - sundere, gladere og klogere børn Projektbeskrivelse Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Forældre som samarbejdspartnere

Forældre som samarbejdspartnere Forældre som samarbejdspartnere Skoleforum d.6.marts 2014 www.ballerup.dk Faktabox - Historik Projektet udspringer af erfaringer fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar fra 2005 2010.

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere