Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL"

Transkript

1 Motorik og Sprog BUPL, FOA og KL København den 2. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og titel Formål og succeskriterier Målgrupper/deltagere Styring og organisering Projektlængde (tidsplan) Økonomien i projektet Indhold, metode og aktiviteter Fase 1: Udarbejdelse af projektbeskrivelse Fase 2: Konceptudvikling, herunder kvalificering Fase 3: Kommunikationsprodukter Fase 6: Videndeling Formidling og kommunikation Evaluering

3 1 Baggrund og titel Danske børn tilbringer hver dag mange timer sammen med personalet i de danske dagtilbud. 18 pct. af danske børn under 1 år går i dagtilbud og for dem, der har rundet det første leveår er tallet 86 pct 1. Samtidig er det anerkendt viden, at det er i de tidligste år i barnets liv, at de grundlæggende egenskaber læres samt at kroppen og sanserne er de små børns primære vej til erkendelse og læring. På dette tidspunkt i livet findes hverken sprog, relationer eller fænomener i verden for barnet uden en kropslig forankring. Kroppen og sanserne er det nederste betydningsbærende lag i børns udvikling. Samtidig viser forskning, at der er en klar sammenhæng mellem motorisk udvikling i de første år af livet og barnets indlæringsevner også senere i livet. 2 Det er derfor i arbejdet med kroppen og sansemotorikken, at det pædagogiske personale mest optimalt har muligheden for at arbejde med alle elementer i børnenes liv og i øvrigt også med de seks læreplanstemaer. Med dette projekt, der bærer navnet Motorik og Sprog, under Fremfærd Børn ønsker BUPL, FOA og KL at sætte fokus på, hvordan det pædagogiske personale i dagtilbud med anvendelse af eksisterende rum og materialer kan ændre eller justere praksis, så den flugter med eksisterende viden om koblingen mellem sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse. Ambitionen er at gøre eksisterende viden om sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse tilgængelig og umiddelbart omsættelig i hverdagen og sætte det pædagogiske personale i dagtilbud på 0-2-årsområdet i stand til at reflektere over og udvikle egen praksis på baggrund af de i projektet udarbejdede materialer. Projektet fokuserer på koblingen mellem kroppen, sanser og sprogtilegnelsen på en måde, der tydeliggør, at sansemotorikken og motorikken så at sige er barnets vej ind i sproget. Dette gøres både gennem justering og ændring af daglig pædagogisk praksis i dagtilbuddene og gennem inspiration til konkrete forløb som fx sanglege. Den viden og de redskaber, projektet producerer, er primært rettet mod den daglige praksis i dagtilbuddene 0-2 år, men det vil være et opmærksomhedspunkt, at de enkelte produktioner også kan bruges i dagtilbuddenes dialog med forældrene samt understøtte en politisk debat om hverdagens praksis i dagtilbuddene for de helt små børn. Metodisk baserer projektet sig på ideen om mesterlære, hvilket vil sige, at det pædagogiske personale kan skifte mellem tre forskellige måder at være til stede sammen med børnene på. De kan være foran børnene, ved siden af 1 2 Se bl.a.: 3

4 børnene og bag ved børnene. Dette er en væsentlig pointe i arbejdet med sansemotorik, motorik og sprog, da den professionelle voksne må reflektere aktivt over sin egen fysiske tilstedeværelse sammen med barnet for både at kunne inspirere og understøtte barnet og samtidig give barnet en oplevelse af egen mestring. De tre tilstedeværelser vil eksplicit såvel som implicit være en rød tråd igennem den formidlede viden, de konkrete redskaber og inspirationsmaterialer. Det pædagogiske personales kerneopgave i forhold til de mindste børn er mangfoldig, og der er mange relevante områder at sætte fokus på. Når fokus er rettet mod de små børns motoriske og sproglige udvikling er det fordi, det pædagogiske personales arbejde med netop disse to områder for det første hænger uløseligt sammen, og for det andet er af væsentlig betydning for barnet senere i livet. Ønsket er også, at give det motoriske og sproglige arbejde på de mindste børns præmisser den faglige anerkendelse og fokus, som der er behov for. 2 Formål og succeskriterier Formålet med projektet er primært at give det pædagogiske personale i dagtilbuddene viden om samt inspiration og værktøjer til med udgangspunkt i eksisterende ressourcer og rum at ændre eller justere den daglige praksis, så den eksisterende viden om sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse bliver sat i spil. Projektet skal give det pædagogiske personale mulighed for at udvikle den pædagogiske praksis gennem arbejde med de materialer, der bliver udarbejdet i regi af projektet. Materialerne skal inspirere til refleksion over og udvikling af den kerneopgave, det er, at give de mindste børn det bedste fysiske, sociale, emotionelle og sproglige fundament. Dette sker gennem arbejde med at realisere de muligheder for at integrere arbejdet med sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse, der ligger i hverdagens rammer og handlinger. Det er hensigten, at de udarbejdede materialer både nu og fremover vil være af en kvalitet, der kan finde anvendelse både i dagtilbuddene og på uddannelserne. Projektet er primært båret af kommunikationsprodukter og videndeling på baggrund af disse. Det er målet, at projektets viden og redskaber gennem forskellige kanaler skal nå ud til størstedelen af landets dagplejere, dagplejepædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og vuggestuepædagoger. Projektets produkter er: - En hjemmeside, hvor projektets materialer samles og formidles - En publikation med udvalgte materialer - Minikonferencer for praktikere, studerende, forvaltninger og politikere 4

5 - Temamøde på Børn & Unge Topmøde 2016 Sekundært er det formålet med projektet at øge vidensniveauet blandt forældre, politikere og forvaltningsniveauet om vigtigheden af, at arbejde med sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse i dagtilbuddene. For forældrene er dette væsentligt, da de er børnenes primære omsorgspersoner og derfor har mulighed for at bringe den formidlede viden og værktøjer i spil i hjemmet også. Forældrene er desuden det pædagogiske personales væsentligste interessenter, hvilket gør det essentielt, at de bakker op om en ændret praksis i dagtilbuddene. Forældrene er som sagt en sekundær målgruppe og der opstilles ikke mål for projektets arbejde med disse. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at der også løbende kommunikeres til denne gruppe. Projektet vil løbende fokusere på at øge vidensniveauet om koblingen mellem sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse i de kommunale forvaltninger og blandt kommunalpolitikere m.h.p. at sikre opmærksomheden på projektet og dets produkter. Dette fx gennem behandling i relevante fora i de respektive organisationer. Der opstilles ikke konkrete mål for disse sekundære målgrupper, men projektet formidles løbende til disse. 3 Målgrupper/deltagere Projektet henvender sig til disse målgrupper: Primært pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og ledere i vuggestuer og vuggestuegrupper samt dagplejere og dagplejepædagoger Sekundært forældre samt ledere på forvaltningsniveau og kommunalpolitikere 4 Styring og organisering Projektet styres af en projektgruppe bestående af: Ida Elbæk, BUPL Birgit Stechmann, FOA Sofie Plenge, KL Der hentes ekstern konsulentbistand ind til disse opgaver: 5

6 Udarbejdelse af koncept og materialer samt medvirken på workshop og i videoer. Endvidere oplægsholdere på minikonferencer: motorisk konsulent Nanett Borre og Gøsselpædagog og konsulent Anne Hussmann. Grafisk arbejde samt opsætning af hjemmeside Fotodokumentation Produktion af film Der anvendes partskonsulenter til følgende opgaver: Ida Elbæk: Tekstforfatter på materialer og hjemmeside, facilitering af workshops i fase 2 og fase 4 Birgit Stechmann: på materialer og hjemmeside, facilitering af workshops i fase 2 og fase 4 Sofie Plenge: Tekstforfatter på materialer og hjemmeside, facilitering af workshops i fase 2 og fase 4 Der nedsættes ikke en egentlig følgegruppe på projektet, men der vil være referencegrupper på projektets delprodukter ligesom relevante fagpersoner inddrages ad hoc. 5 Projektlængde (tidsplan) Fase nr. Aktiviteter Produkter Tidsramme 1: Udarbejdelse af Projektbeskrive projektbeskrivelse lse 2: Konceptudvikling, herunder kvalificering 3: Kommunikationsprod Møder med Nanett Borre og Anne Hussmann Indsamling og strukturering af viden i relation til målgrupper 2 workshops med fagpersoner Syretest af materialer Optagelse af film i hhv. Skitser til materialer til hjemmeside; forløbsbeskrive lser, refleksionsark etc. Kvalificerede materialer til hjemmeside. Billeder til hjemmeside. 4-6 film om de tre temaer: - Oktober 2014 Oktober 2014 april 2015 Maj 2015 august

7 ukter dagplejer og vuggestue Opsætning af hjemmeside med film og materialer. Grafisk opsætning og tryk af publikation 4: Videndeling Udsendelse af udvalgte materialer til målgruppern e Regionale minikonfere ncer Planlægning af temamøde på Børn & Unge Topmøde : Evaluering og afslutning Dataindsamli ng i dagtilbud rum, regler og rammer samt konkret forløb Hjemmeside Publikation Intern, skriftlig evaluering September og oktober 2015 November Økonomien i projektet Se vedlagte budget. 7 Indhold, metode og aktiviteter Projektet falder i 5 faser, som beskrevet i tidsplanen ovenfor. I det følgende gennemgås indhold, metode og aktiviteter i de fem faser. 7.1 Fase 1: Udarbejdelse af projektbeskrivelse I udarbejdelsen af nærværende projektbeskrivelse har projektgruppen søgt input og inspiration hos både Nanett Borre og Anne Hussmann, der allerede er nævnt, men også kommunale ressourcepersoner. 7

8 I dialogen med disse ressourcepersoner har der vist sig nogle pejlemærker, som udformningen af projektbeskrivelsen har taget udgangspunkt i: Krop, bevægelse og musik er de små børns erkendelsesredskaber og sanserne er det nederste betydningsbærende lag i deres udvikling. Det betyder, at der reelt ikke kan finde læring sted uden at tænke kroppen, sansemotorikken og motorikken ind som det primære udgangspunkt Arbejde med krop, sansemotorik og motorik på 0-2-årsområdet er ikke begrænset til at omhandle fysiologi, kroppen er for små børn indgangsvinklen til at kunne arbejde med sociale, kognitive og sproglige kompetencer Der er behov for øget refleksion i de enkelte dagtilbud om, hvordan man under de givne rammer og betingelser kan arbejde bevidst med krop, sansemotorik og motorik. Dette indebærer både en holdningsbearbejdning hos personale og forældre (må børnene fx gå barfodede i mudder?) og en bevidsthed om hvilke muligheder, der ligger i de givne rum og materialer (lille rum til store bevægelser og stort rum til små bevægelser eller omvendt?) Projektbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde mellem projektlederne fra de tre organisationer. 7.2 Fase 2: Konceptudvikling, herunder kvalificering I projektets anden fase udvikles konceptet i samarbejde med Nanett Borre og Anne Hussmann, hvilket vil sige, at der i denne fase træffes konkrete valg og fravalg mht. projektets produkter. På denne baggrund udarbejdes i samarbejde med projektets ressourcepersoner skitser til en række værktøjer, der kan bruges i ændring eller justering af praksis i dagtilbuddene. Det kan være beskrivelse af forløb, hvor det pædagogiske personale gennemgår institutionens, legestuens eller hjemmets rum og eksisterende materialer og møbler m.h.p. at udnytte indretningen og brugen af rum og materialer bedst muligt. Det kan også være forslag til konkrete aktiviteter med børnene fulgt af en beskrivelse af, hvordan denne aktivitet stimulerer børnenes sansemotorik, motorik og sprog eller det kan være refleksionsark med spørgsmål, der kan tages op som et punkt på et personalemøde. Der kan også her udvikles materialer i form af forklarende opslag til forældrene, så personalet nemt kan informere forældrene om, hvorfor det er vigtigt, at børnene fx går barfodede i mudder eller leger med vand inden for. Materialerne skal indeholde tre elementer: viden, inspiration og værktøjer til refleksion over egen praksis. Det pædagogiske personale bliver præsenteret for viden om børns sansemotoriske udvikling og sprogtilegnelse, samtidig 8

9 med, at de får præsenteret både inspiration til og værktøjer til refleksion og konkret ændring eller justering af praksis. Konceptudviklingen foregår i en vekselvirkning mellem arbejdsmøder mellem partskonsulenterne og de faglige ressourcepersoner. Andre ressourcepersoner vil blive inddraget ad hoc. Kvalificering i workshops For at kvalificere produktet yderligere vil projektet i denne fase involvere en række praktikere i konkretiseringen af, hvilket indhold på hjemmesiden og i publikationen, der vil give den største gevinst i praksis. Til dette formål inviterer projektgruppen til en workshop i to forskellige dele af landet m.h.p. at introducere projektets vidensgrundlag samt udvalgte materialer og få det pædagogiske personales inputs til, hvordan projektets materialer udarbejdes bedst muligt, så de kan anvendes og forankres i praksis. Deltagerne på de to workshops vil også få mulighed for at foreslå andre materialer, end det præsenterede. Der vil på de to workshops også blive fokuseret på, hvordan dialogen med og formidlingen til forældrene bedst muligt tilrettelægges. Til hver workshop inviteres deltagere fra hhv. dagplejen og vuggestuegrupper og disse vil også efterfølgende fungere om en referencegruppe i udarbejdelsen af de konkrete materialer. De to workshops vil vare fem timer og vil blive faciliteret af partskonsulenterne, mens Nanett Borre og Anne Hussmann indgår som videnspersoner. De to workshops fungerer ud over den konkrete kvalificering af materialerne som et vigtigt element i kommunikationen omkring projektet og materialerne. Praktikernes syretest og kvalificering kan give materialerne en legitimitet i kraft af, at de ikke blot er endnu et produkt af skrivebordsarbejde, men har praktikernes kvalitetsstempel. Dette gør de to workshops vigtige i forhold til at indsamle dokumentation til senere brug. Det vil desuden være oplagt at rekruttere de dagtilbud, hvor der skal optages film blandt deltagerne. Produkter - Præsentation af viden om sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse, der både kan bruges som udgangspunkt for de efterfølgende workshops og samtidig vil flugte med tankerne om, hvordan viden skal 9

10 præsenteres på hjemmesiden og i publikationen, fx i form af faglige artikler og vidensbidder i de udarbejdede materialer til workshops - Skitser til beskrivelser af konkrete forløb samt refleksionsark, som deltagerne på de to workshops skal arbejde med, syreteste og kvalificere - Overblik over, hvilke materialer, der skal udarbejdes i projektet m.h.p. også at teste dette af på målgrupperne på de to workshops - Kvalificering af de udvalgte materialer og konkrete input til justering og ændring - Dokumentationsmateriale til senere kommunikation om projektet 7.3 Fase 3: Kommunikationsprodukter I projektets tredje fase udarbejdes projektets to primære kommunikationsprodukter; hjemmeside og publikation. Hjemmeside Den viden og de redskaber, der udvikles i regi af projektet samles på en hjemmeside, der forankres på Personaleweb, hvor det bygges op som et kampagnesite med egen URL. Nyheder om projektet samt links til kampagnesitet lægges desuden på Personaleweb og Fremfærds egen hjemmeside. Hjemmesiden indeholder: - Film (beskrives nedenfor) - Faglige artikler, herunder præsentation af vidensgrundlaget for projektet - Refleksionsark og forløbsbeskrivelser - Information til forældre - Information til forvaltning og politikere om projektet - Information til presse Det er et væsentligt opmærksomhedspunkt i udformningen af hjemmesiden, at der i alle dele refereres til eksisterende viden om koblingen mellem motorik, sansemotorik og sprogtilegnelse. Hjemmesiden henvender sig primært til fagpersoner og skal kunne fungere som grundlag for pædagogisk refleksion og udvikling. Der udvikles en grafisk identitet til projektet, der går igen på hjemmeside og i publikation. Den grafiske identitet begrænser sig til et logo/navnetræk samt præcisering af farver og fonts. I den endelige udformning af hjemmesiden vil såvel de tre organisationer samt Fremfærds logo indgå. 10

11 Dette m.h.p. at sikre den visuelle genkendelighed på tværs af interessentgrupper. Film, inspiration og tutorials Der produceres 4-6 korte videoer, der i dokumentarisk form formidler arbejdet med at realisere potentialet i de udarbejdede materialer. I videoerne følger man praktikernes arbejde med de tre temaer; rum, regler og rammer og konkrete forløb, i nogle tilfælde sammen med Nanett Borre og Anne Hussmann. Det er en selvstændig pointe, at disse film produceres i samarbejde med praktikere, der er parate til at eksperimentere og ændre praksis, men ikke i forvejen arbejder reflekteret med dette emne. På den måde får filmene et element af turn-around. Filmene vil tjene som inspiration og samtidig have karakter af tutorials, der viser målgrupperne, hvordan man kan arbejde med de udarbejdede materialer. Filmmediet er valgt ud fra to metodiske overvejelser: Dels giver mediet mulighed for at vise rollemodeller, der med enkle greb kan ændre eller justere praksis og opnå en effekt. Projektet bygger på en ambition om ikke kun at gøre de dygtige dygtigere, men at sætte billeder på nethinden hos dem, der kan gøre det bedre. Til det formål er filmmediet et let tilgængeligt og relevant medie. For det andet giver filmene mulighed for at formidle nogle af de videnstunge pointer fra projektets videnskabelige ophæng på en måde, der er tilgængelig for alle og som direkte viser koblingen til praksis. På den måde tilgodeses projektets forskellige målgrupper gennem valg af mediet. Filmene forankres på Vimeo hvorfra de linkes op på projektets hjemmeside. Filmene produceres af et professionelt filmselskab, mens partskonsulenterne er skribenter på manus til filmen. Faglige artikler Der produceres et antal faglige artikler, der tydeliggør projektets videnskabelige ophæng. Det er et væsentligt opmærksomhedspunkt i projektet, at de udviklede materialer skal kunne danne udgangspunkt for pædagogfaglig refleksion både for det pædagogiske personale i dagtilbuddene og for de studerende på de pædagogiske uddannelser. Refleksionsark og forløbsbeskrivelser Der udarbejdes et antal værktøjer, der anviser konkrete handlinger inden for de tre kategorier; rum, regler og rammer og konkrete forløb. Som nævnt kan det være beskrivelse af forløb rettet mod det pædagogiske personales refleksion over og ændring af praksis og det kan være forslag til aktiviteter 11

12 for og med børnene. Hvert værktøj vil være fulgt af en kort beskrivelse af den viden om koblingen mellem sansemotorik, motorik og sprog, der ligger til grund for netop denne aktivitet. Værktøjerne udarbejdes som printvenlige pdf.filer, der lægges på hjemmesiden, ligesom udvalgte værktøjer indgår i publikationen som beskrevet nedenfor. Informationsmateriale til forældre, presse, forvaltning og lokalpolitikere Der udvikles materialer, der henvender sig til disse fire grupper. Forældrene vægtes her højest. Publikation For at sikre, at projektet når ud til så mange som muligt produceres der som supplement til hjemmesiden en publikation, der formidler centrale dele af materialerne i fysisk form. Publikationen henvender sig til det pædagogiske personale. Når materialerne er udarbejdet vurderes det, om der vil blive tale om én større eller flere mindre publikationer (nedenfor blot benævnt publikationen). Delelementer vil i begge fald være de samme: - Indledning af KL, FOA og BUPL s formænd - Faglig introduktion til emnet - Udvalgte redskaber, også publiceret på hjemmesiden Publikationen distribueres til samtlige vuggestuer, vuggestuegrupper og dagplejere ligesom den uddeles på de seks minikonferencer. Publikationen skal dels tjene som inspiration for målgrupperne til at gå ind på hjemmesiden og få den fulde version af projektets materialer. En konkret, fysisk publikation til øge sandsynligheden for, at dette sker. Når der er valgt en publikation, der samler udvalgte materialer, er det på baggrund af, at ikke alle dele af projektets målgrupper er vant til at arbejde med digitale værktøjer. Derfor øger en fysisk publikation sandsynligheden for, at også denne del af målgruppen vil få gavn af projektets materialer. Partskonsulenterne er tekstforfattere på teksterne på hjemmesiden og publikationen samt manus til film med undtagelse af faglige artikler udarbejdet af Nanett Borre og Anne Hussmann. I denne fase benyttes ekstern konsulentbistand til: - Udvikling af en simpel grafisk identitet til projektet, dvs. et logo og/eller et navnetræk 12

13 - Grafisk opsætning af hjemmesiden - Grafisk opsætning af publikationen og materialer til hjemmesiden - Produktion og postproduktion af film - Tryk og distribution af publikation - Kvalitetssikring af materialer til hjemmesiden Produkter: - Hjemmeside med værktøjer, formidlingsmateriale og 4-6 korte film - Publikation(er) 7.4 Fase 6: Videndeling Projektets succes skal i høj grad måles på, hvorvidt det lykkes at dele den viden og de værktøjer, der er samlet på hjemmesiden og i publikationen med de relevante målgrupper, så de bliver brugt i praksis. Derfor er videndeling en central aktivitet i projektet. Der vil på baggrund af den viden og de redskaber, der er udarbejdet i projektet gennemføres en række minikonferencer om emnet, hvor materialerne præsenteres og deltagerne afprøver nogle af redskaberne samt deler viden fra egen praksis. Desuden vil Anne Hussmann og Nannett Borre bidrage med faglige oplæg om pædagogisk arbejde med børns sansemotoriske og sproglige udvikling. Målgrupperne for disse minikonferencer vil det pædagogiske personale på 0-2-årsområdet, studerende ved de pædagogiske uddannelser og forvaltningsniveauet i kommunerne. Konferencerne vil veksle mellem oplæg i plenum og sessioner, hvor målgrupperne har mulighed for at debattere projektets resultater med udgangspunkt i egen viden og praksis. Det er målet, at afholde seks minikonferencer med hver deltagere på hver tre timer. Der sigtes mod at afholde konferencerne på UC er rundt om landet m.h.p. at lette adgangen til disse for studerende på de pædagogiske uddannelser. I forbindelse med afholdelse af minikonferencerne vil projektet endvidere blive forelagt KL s Børne- og Kulturudvalg, ligesom der i denne fase vil blive taget initiativ til drøftelser af projektet med Børne- og Kulturchefforeningen. Dette med henblik på at sikre, at projektet bliver kendt både blandt kommunale politikere og forvaltningschefer. Desuden distribueres publikationen i denne fase til dagtilbuddene, således at både vuggestuer og dagplejere modtager ét eksemplar af publikationen. 13

14 8 Formidling og kommunikation De primære dele af projektets formidling og kommunikation er beskrevet ovenfor under fase 6: videndeling. Projektet vil desuden arbejde med at sprede kendskabet til hjemmesiden og de udarbejdede materialer gennem: Annoncering eller anden opmærksomhedsskabelse på FOA og BUPL s egne sites og facebooksider Annoncering eller anden opmærksomhedsskabelse i BUPL og FOA s fagblade Inddragelse af organisationernes tillidsvalgte i formidlingen af materialer og kendskab Inddragelse af andre interessenters medier og kanaler, fx BKF s nyhedsbrev og lignende Dækning af lancering af sitet i organisationernes egne medier En samlet PR-indsats koordineret mellem de tre organisationers kommunikationsafdelinger Temamøde om temaet på KL s Børnetopmøde Evaluering Projektet evalueres af partskonsulenterne gennem kvalitativ indsamling af data fra dagtilbud, der har arbejdet med materialet samt kvantitativ indsigt i, hvor mange der har brugt sitet i løbet af de første to måneder efter lancering. Der udarbejdes en skriftlig evaluering på baggrund af disse data. 14

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Kirsten Rahbek Sørensen E-mail:

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Slutevaluering af projekt

Slutevaluering af projekt Slutevaluering af projekt Børn i balance en forebyggende indsats for børn med motoriske vanskeligheder (Version 2 20/3) Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager marts 2015. 1

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Afslutningskonference

Afslutningskonference Afslutningskonference Styrket samarbejde med forældre til flygtningebørn og andre nyankomne børn www.nyankomneforældre.dk Mandag d. 11. december 2017 Hotel Storebælt Styrket samarbejde med forældre til

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Udvikling af 0-3 års pædagogikken i Rebild Kommune og ved

Udvikling af 0-3 års pædagogikken i Rebild Kommune og ved Udvikling af 0-3 års pædagogikken i Rebild Kommune og ved UCN. Titel på projekt: Starttidspunkt og sluttidspunkt : august 2014 dec. 2015 Udvikling af 0-3 års pædagogikken i Rebild Kommune og ved UCN. Projektledere

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis 31.Oktober 2016 Baggrund Demensområdet er for alvor kommet øverst på den politiske dagsorden. Regeringen fremlagde

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Forankring af læring i bevægelse

Forankring af læring i bevægelse Forankring af læring i bevægelse Præsentation af Idrætsbørnehuset Lundegården - ca. 110 børn og ca. 25 medarbejdere i Høje Gladsaxe. Præsentation af mig selv. Ildsjæle og/eller fælles engagement og opgaveløsning

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Bilag 3 - Implementeringsplan

Bilag 3 - Implementeringsplan KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 3 - Implementeringsplan - for styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 26-11-2012 Sagsnr. 2012-98771

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker Modelfoto: Ulrik Jantzen DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker DropMob er udviklet med hjælp fra: Nivå Skole og Børnehusene Nivå (Basen Fritidsklub, Galaxen

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kroppen i pædagogikken - Bevægelsesfremmende læringsmiljøer et projekt på dagtilbudsområdet i Randers kommune 2014/15.

Kroppen i pædagogikken - Bevægelsesfremmende læringsmiljøer et projekt på dagtilbudsområdet i Randers kommune 2014/15. Sammenhæng Baggrund Randers Kommunes dagtilbud har arbejdet med at udvikle sundhedspolitikker de sidste par år med særligt fokus på kost og bevægelse. Undersøgelser samt lokale evalueringer peger på, at

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Mammen Fri - en institution i bevægelse

Mammen Fri - en institution i bevægelse 1 Mammen Fri - en institution i bevægelse Visionen for MammenFri vuggestue og børnehave er, at børn og voksne oplever fællesskab, glæde og udvikling gennem arbejdet med kropslighed og fysisk udfoldelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen (BOB) i Københavns Kommune Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen Bevægelsesteam København og (BOB) BevægelsesTeam København 2012-2015 Efteruddannelse til 105 dagtilbud i alt i alle

Læs mere

Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand

Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand Mandag den 20. april 2015 Kl. 9.00 10.00 Kl.10.00 10.10 Kl. 10.10 11.10 Kl. 11.10 11.25 Kl.11.25 12.25 Ankomst med kaffe og

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

2 trins raket. Kick-off for KROP og BEVÆGELSE Dagplejen i Viborg Kommune. Indhold i dag 28-01-2014

2 trins raket. Kick-off for KROP og BEVÆGELSE Dagplejen i Viborg Kommune. Indhold i dag 28-01-2014 Kick-off for KROP og BEVÆGELSE Dagplejen i Viborg Kommune v. Lektor Fysioterapeut Ulla Lind Holt, PPR Viborg Fysioterapeut Pernille Pallesen, PPR Viborg 2 trins raket Kick off, mest teori Hvad ved vi?

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere