Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL"

Transkript

1 Motorik og Sprog BUPL, FOA og KL København den 2. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og titel Formål og succeskriterier Målgrupper/deltagere Styring og organisering Projektlængde (tidsplan) Økonomien i projektet Indhold, metode og aktiviteter Fase 1: Udarbejdelse af projektbeskrivelse Fase 2: Konceptudvikling, herunder kvalificering Fase 3: Kommunikationsprodukter Fase 6: Videndeling Formidling og kommunikation Evaluering

3 1 Baggrund og titel Danske børn tilbringer hver dag mange timer sammen med personalet i de danske dagtilbud. 18 pct. af danske børn under 1 år går i dagtilbud og for dem, der har rundet det første leveår er tallet 86 pct 1. Samtidig er det anerkendt viden, at det er i de tidligste år i barnets liv, at de grundlæggende egenskaber læres samt at kroppen og sanserne er de små børns primære vej til erkendelse og læring. På dette tidspunkt i livet findes hverken sprog, relationer eller fænomener i verden for barnet uden en kropslig forankring. Kroppen og sanserne er det nederste betydningsbærende lag i børns udvikling. Samtidig viser forskning, at der er en klar sammenhæng mellem motorisk udvikling i de første år af livet og barnets indlæringsevner også senere i livet. 2 Det er derfor i arbejdet med kroppen og sansemotorikken, at det pædagogiske personale mest optimalt har muligheden for at arbejde med alle elementer i børnenes liv og i øvrigt også med de seks læreplanstemaer. Med dette projekt, der bærer navnet Motorik og Sprog, under Fremfærd Børn ønsker BUPL, FOA og KL at sætte fokus på, hvordan det pædagogiske personale i dagtilbud med anvendelse af eksisterende rum og materialer kan ændre eller justere praksis, så den flugter med eksisterende viden om koblingen mellem sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse. Ambitionen er at gøre eksisterende viden om sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse tilgængelig og umiddelbart omsættelig i hverdagen og sætte det pædagogiske personale i dagtilbud på 0-2-årsområdet i stand til at reflektere over og udvikle egen praksis på baggrund af de i projektet udarbejdede materialer. Projektet fokuserer på koblingen mellem kroppen, sanser og sprogtilegnelsen på en måde, der tydeliggør, at sansemotorikken og motorikken så at sige er barnets vej ind i sproget. Dette gøres både gennem justering og ændring af daglig pædagogisk praksis i dagtilbuddene og gennem inspiration til konkrete forløb som fx sanglege. Den viden og de redskaber, projektet producerer, er primært rettet mod den daglige praksis i dagtilbuddene 0-2 år, men det vil være et opmærksomhedspunkt, at de enkelte produktioner også kan bruges i dagtilbuddenes dialog med forældrene samt understøtte en politisk debat om hverdagens praksis i dagtilbuddene for de helt små børn. Metodisk baserer projektet sig på ideen om mesterlære, hvilket vil sige, at det pædagogiske personale kan skifte mellem tre forskellige måder at være til stede sammen med børnene på. De kan være foran børnene, ved siden af 1 2 Se bl.a.: 3

4 børnene og bag ved børnene. Dette er en væsentlig pointe i arbejdet med sansemotorik, motorik og sprog, da den professionelle voksne må reflektere aktivt over sin egen fysiske tilstedeværelse sammen med barnet for både at kunne inspirere og understøtte barnet og samtidig give barnet en oplevelse af egen mestring. De tre tilstedeværelser vil eksplicit såvel som implicit være en rød tråd igennem den formidlede viden, de konkrete redskaber og inspirationsmaterialer. Det pædagogiske personales kerneopgave i forhold til de mindste børn er mangfoldig, og der er mange relevante områder at sætte fokus på. Når fokus er rettet mod de små børns motoriske og sproglige udvikling er det fordi, det pædagogiske personales arbejde med netop disse to områder for det første hænger uløseligt sammen, og for det andet er af væsentlig betydning for barnet senere i livet. Ønsket er også, at give det motoriske og sproglige arbejde på de mindste børns præmisser den faglige anerkendelse og fokus, som der er behov for. 2 Formål og succeskriterier Formålet med projektet er primært at give det pædagogiske personale i dagtilbuddene viden om samt inspiration og værktøjer til med udgangspunkt i eksisterende ressourcer og rum at ændre eller justere den daglige praksis, så den eksisterende viden om sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse bliver sat i spil. Projektet skal give det pædagogiske personale mulighed for at udvikle den pædagogiske praksis gennem arbejde med de materialer, der bliver udarbejdet i regi af projektet. Materialerne skal inspirere til refleksion over og udvikling af den kerneopgave, det er, at give de mindste børn det bedste fysiske, sociale, emotionelle og sproglige fundament. Dette sker gennem arbejde med at realisere de muligheder for at integrere arbejdet med sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse, der ligger i hverdagens rammer og handlinger. Det er hensigten, at de udarbejdede materialer både nu og fremover vil være af en kvalitet, der kan finde anvendelse både i dagtilbuddene og på uddannelserne. Projektet er primært båret af kommunikationsprodukter og videndeling på baggrund af disse. Det er målet, at projektets viden og redskaber gennem forskellige kanaler skal nå ud til størstedelen af landets dagplejere, dagplejepædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og vuggestuepædagoger. Projektets produkter er: - En hjemmeside, hvor projektets materialer samles og formidles - En publikation med udvalgte materialer - Minikonferencer for praktikere, studerende, forvaltninger og politikere 4

5 - Temamøde på Børn & Unge Topmøde 2016 Sekundært er det formålet med projektet at øge vidensniveauet blandt forældre, politikere og forvaltningsniveauet om vigtigheden af, at arbejde med sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse i dagtilbuddene. For forældrene er dette væsentligt, da de er børnenes primære omsorgspersoner og derfor har mulighed for at bringe den formidlede viden og værktøjer i spil i hjemmet også. Forældrene er desuden det pædagogiske personales væsentligste interessenter, hvilket gør det essentielt, at de bakker op om en ændret praksis i dagtilbuddene. Forældrene er som sagt en sekundær målgruppe og der opstilles ikke mål for projektets arbejde med disse. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at der også løbende kommunikeres til denne gruppe. Projektet vil løbende fokusere på at øge vidensniveauet om koblingen mellem sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse i de kommunale forvaltninger og blandt kommunalpolitikere m.h.p. at sikre opmærksomheden på projektet og dets produkter. Dette fx gennem behandling i relevante fora i de respektive organisationer. Der opstilles ikke konkrete mål for disse sekundære målgrupper, men projektet formidles løbende til disse. 3 Målgrupper/deltagere Projektet henvender sig til disse målgrupper: Primært pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og ledere i vuggestuer og vuggestuegrupper samt dagplejere og dagplejepædagoger Sekundært forældre samt ledere på forvaltningsniveau og kommunalpolitikere 4 Styring og organisering Projektet styres af en projektgruppe bestående af: Ida Elbæk, BUPL Birgit Stechmann, FOA Sofie Plenge, KL Der hentes ekstern konsulentbistand ind til disse opgaver: 5

6 Udarbejdelse af koncept og materialer samt medvirken på workshop og i videoer. Endvidere oplægsholdere på minikonferencer: motorisk konsulent Nanett Borre og Gøsselpædagog og konsulent Anne Hussmann. Grafisk arbejde samt opsætning af hjemmeside Fotodokumentation Produktion af film Der anvendes partskonsulenter til følgende opgaver: Ida Elbæk: Tekstforfatter på materialer og hjemmeside, facilitering af workshops i fase 2 og fase 4 Birgit Stechmann: på materialer og hjemmeside, facilitering af workshops i fase 2 og fase 4 Sofie Plenge: Tekstforfatter på materialer og hjemmeside, facilitering af workshops i fase 2 og fase 4 Der nedsættes ikke en egentlig følgegruppe på projektet, men der vil være referencegrupper på projektets delprodukter ligesom relevante fagpersoner inddrages ad hoc. 5 Projektlængde (tidsplan) Fase nr. Aktiviteter Produkter Tidsramme 1: Udarbejdelse af Projektbeskrive projektbeskrivelse lse 2: Konceptudvikling, herunder kvalificering 3: Kommunikationsprod Møder med Nanett Borre og Anne Hussmann Indsamling og strukturering af viden i relation til målgrupper 2 workshops med fagpersoner Syretest af materialer Optagelse af film i hhv. Skitser til materialer til hjemmeside; forløbsbeskrive lser, refleksionsark etc. Kvalificerede materialer til hjemmeside. Billeder til hjemmeside. 4-6 film om de tre temaer: - Oktober 2014 Oktober 2014 april 2015 Maj 2015 august

7 ukter dagplejer og vuggestue Opsætning af hjemmeside med film og materialer. Grafisk opsætning og tryk af publikation 4: Videndeling Udsendelse af udvalgte materialer til målgruppern e Regionale minikonfere ncer Planlægning af temamøde på Børn & Unge Topmøde : Evaluering og afslutning Dataindsamli ng i dagtilbud rum, regler og rammer samt konkret forløb Hjemmeside Publikation Intern, skriftlig evaluering September og oktober 2015 November Økonomien i projektet Se vedlagte budget. 7 Indhold, metode og aktiviteter Projektet falder i 5 faser, som beskrevet i tidsplanen ovenfor. I det følgende gennemgås indhold, metode og aktiviteter i de fem faser. 7.1 Fase 1: Udarbejdelse af projektbeskrivelse I udarbejdelsen af nærværende projektbeskrivelse har projektgruppen søgt input og inspiration hos både Nanett Borre og Anne Hussmann, der allerede er nævnt, men også kommunale ressourcepersoner. 7

8 I dialogen med disse ressourcepersoner har der vist sig nogle pejlemærker, som udformningen af projektbeskrivelsen har taget udgangspunkt i: Krop, bevægelse og musik er de små børns erkendelsesredskaber og sanserne er det nederste betydningsbærende lag i deres udvikling. Det betyder, at der reelt ikke kan finde læring sted uden at tænke kroppen, sansemotorikken og motorikken ind som det primære udgangspunkt Arbejde med krop, sansemotorik og motorik på 0-2-årsområdet er ikke begrænset til at omhandle fysiologi, kroppen er for små børn indgangsvinklen til at kunne arbejde med sociale, kognitive og sproglige kompetencer Der er behov for øget refleksion i de enkelte dagtilbud om, hvordan man under de givne rammer og betingelser kan arbejde bevidst med krop, sansemotorik og motorik. Dette indebærer både en holdningsbearbejdning hos personale og forældre (må børnene fx gå barfodede i mudder?) og en bevidsthed om hvilke muligheder, der ligger i de givne rum og materialer (lille rum til store bevægelser og stort rum til små bevægelser eller omvendt?) Projektbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde mellem projektlederne fra de tre organisationer. 7.2 Fase 2: Konceptudvikling, herunder kvalificering I projektets anden fase udvikles konceptet i samarbejde med Nanett Borre og Anne Hussmann, hvilket vil sige, at der i denne fase træffes konkrete valg og fravalg mht. projektets produkter. På denne baggrund udarbejdes i samarbejde med projektets ressourcepersoner skitser til en række værktøjer, der kan bruges i ændring eller justering af praksis i dagtilbuddene. Det kan være beskrivelse af forløb, hvor det pædagogiske personale gennemgår institutionens, legestuens eller hjemmets rum og eksisterende materialer og møbler m.h.p. at udnytte indretningen og brugen af rum og materialer bedst muligt. Det kan også være forslag til konkrete aktiviteter med børnene fulgt af en beskrivelse af, hvordan denne aktivitet stimulerer børnenes sansemotorik, motorik og sprog eller det kan være refleksionsark med spørgsmål, der kan tages op som et punkt på et personalemøde. Der kan også her udvikles materialer i form af forklarende opslag til forældrene, så personalet nemt kan informere forældrene om, hvorfor det er vigtigt, at børnene fx går barfodede i mudder eller leger med vand inden for. Materialerne skal indeholde tre elementer: viden, inspiration og værktøjer til refleksion over egen praksis. Det pædagogiske personale bliver præsenteret for viden om børns sansemotoriske udvikling og sprogtilegnelse, samtidig 8

9 med, at de får præsenteret både inspiration til og værktøjer til refleksion og konkret ændring eller justering af praksis. Konceptudviklingen foregår i en vekselvirkning mellem arbejdsmøder mellem partskonsulenterne og de faglige ressourcepersoner. Andre ressourcepersoner vil blive inddraget ad hoc. Kvalificering i workshops For at kvalificere produktet yderligere vil projektet i denne fase involvere en række praktikere i konkretiseringen af, hvilket indhold på hjemmesiden og i publikationen, der vil give den største gevinst i praksis. Til dette formål inviterer projektgruppen til en workshop i to forskellige dele af landet m.h.p. at introducere projektets vidensgrundlag samt udvalgte materialer og få det pædagogiske personales inputs til, hvordan projektets materialer udarbejdes bedst muligt, så de kan anvendes og forankres i praksis. Deltagerne på de to workshops vil også få mulighed for at foreslå andre materialer, end det præsenterede. Der vil på de to workshops også blive fokuseret på, hvordan dialogen med og formidlingen til forældrene bedst muligt tilrettelægges. Til hver workshop inviteres deltagere fra hhv. dagplejen og vuggestuegrupper og disse vil også efterfølgende fungere om en referencegruppe i udarbejdelsen af de konkrete materialer. De to workshops vil vare fem timer og vil blive faciliteret af partskonsulenterne, mens Nanett Borre og Anne Hussmann indgår som videnspersoner. De to workshops fungerer ud over den konkrete kvalificering af materialerne som et vigtigt element i kommunikationen omkring projektet og materialerne. Praktikernes syretest og kvalificering kan give materialerne en legitimitet i kraft af, at de ikke blot er endnu et produkt af skrivebordsarbejde, men har praktikernes kvalitetsstempel. Dette gør de to workshops vigtige i forhold til at indsamle dokumentation til senere brug. Det vil desuden være oplagt at rekruttere de dagtilbud, hvor der skal optages film blandt deltagerne. Produkter - Præsentation af viden om sansemotorik, motorik og sprogtilegnelse, der både kan bruges som udgangspunkt for de efterfølgende workshops og samtidig vil flugte med tankerne om, hvordan viden skal 9

10 præsenteres på hjemmesiden og i publikationen, fx i form af faglige artikler og vidensbidder i de udarbejdede materialer til workshops - Skitser til beskrivelser af konkrete forløb samt refleksionsark, som deltagerne på de to workshops skal arbejde med, syreteste og kvalificere - Overblik over, hvilke materialer, der skal udarbejdes i projektet m.h.p. også at teste dette af på målgrupperne på de to workshops - Kvalificering af de udvalgte materialer og konkrete input til justering og ændring - Dokumentationsmateriale til senere kommunikation om projektet 7.3 Fase 3: Kommunikationsprodukter I projektets tredje fase udarbejdes projektets to primære kommunikationsprodukter; hjemmeside og publikation. Hjemmeside Den viden og de redskaber, der udvikles i regi af projektet samles på en hjemmeside, der forankres på Personaleweb, hvor det bygges op som et kampagnesite med egen URL. Nyheder om projektet samt links til kampagnesitet lægges desuden på Personaleweb og Fremfærds egen hjemmeside. Hjemmesiden indeholder: - Film (beskrives nedenfor) - Faglige artikler, herunder præsentation af vidensgrundlaget for projektet - Refleksionsark og forløbsbeskrivelser - Information til forældre - Information til forvaltning og politikere om projektet - Information til presse Det er et væsentligt opmærksomhedspunkt i udformningen af hjemmesiden, at der i alle dele refereres til eksisterende viden om koblingen mellem motorik, sansemotorik og sprogtilegnelse. Hjemmesiden henvender sig primært til fagpersoner og skal kunne fungere som grundlag for pædagogisk refleksion og udvikling. Der udvikles en grafisk identitet til projektet, der går igen på hjemmeside og i publikation. Den grafiske identitet begrænser sig til et logo/navnetræk samt præcisering af farver og fonts. I den endelige udformning af hjemmesiden vil såvel de tre organisationer samt Fremfærds logo indgå. 10

11 Dette m.h.p. at sikre den visuelle genkendelighed på tværs af interessentgrupper. Film, inspiration og tutorials Der produceres 4-6 korte videoer, der i dokumentarisk form formidler arbejdet med at realisere potentialet i de udarbejdede materialer. I videoerne følger man praktikernes arbejde med de tre temaer; rum, regler og rammer og konkrete forløb, i nogle tilfælde sammen med Nanett Borre og Anne Hussmann. Det er en selvstændig pointe, at disse film produceres i samarbejde med praktikere, der er parate til at eksperimentere og ændre praksis, men ikke i forvejen arbejder reflekteret med dette emne. På den måde får filmene et element af turn-around. Filmene vil tjene som inspiration og samtidig have karakter af tutorials, der viser målgrupperne, hvordan man kan arbejde med de udarbejdede materialer. Filmmediet er valgt ud fra to metodiske overvejelser: Dels giver mediet mulighed for at vise rollemodeller, der med enkle greb kan ændre eller justere praksis og opnå en effekt. Projektet bygger på en ambition om ikke kun at gøre de dygtige dygtigere, men at sætte billeder på nethinden hos dem, der kan gøre det bedre. Til det formål er filmmediet et let tilgængeligt og relevant medie. For det andet giver filmene mulighed for at formidle nogle af de videnstunge pointer fra projektets videnskabelige ophæng på en måde, der er tilgængelig for alle og som direkte viser koblingen til praksis. På den måde tilgodeses projektets forskellige målgrupper gennem valg af mediet. Filmene forankres på Vimeo hvorfra de linkes op på projektets hjemmeside. Filmene produceres af et professionelt filmselskab, mens partskonsulenterne er skribenter på manus til filmen. Faglige artikler Der produceres et antal faglige artikler, der tydeliggør projektets videnskabelige ophæng. Det er et væsentligt opmærksomhedspunkt i projektet, at de udviklede materialer skal kunne danne udgangspunkt for pædagogfaglig refleksion både for det pædagogiske personale i dagtilbuddene og for de studerende på de pædagogiske uddannelser. Refleksionsark og forløbsbeskrivelser Der udarbejdes et antal værktøjer, der anviser konkrete handlinger inden for de tre kategorier; rum, regler og rammer og konkrete forløb. Som nævnt kan det være beskrivelse af forløb rettet mod det pædagogiske personales refleksion over og ændring af praksis og det kan være forslag til aktiviteter 11

12 for og med børnene. Hvert værktøj vil være fulgt af en kort beskrivelse af den viden om koblingen mellem sansemotorik, motorik og sprog, der ligger til grund for netop denne aktivitet. Værktøjerne udarbejdes som printvenlige pdf.filer, der lægges på hjemmesiden, ligesom udvalgte værktøjer indgår i publikationen som beskrevet nedenfor. Informationsmateriale til forældre, presse, forvaltning og lokalpolitikere Der udvikles materialer, der henvender sig til disse fire grupper. Forældrene vægtes her højest. Publikation For at sikre, at projektet når ud til så mange som muligt produceres der som supplement til hjemmesiden en publikation, der formidler centrale dele af materialerne i fysisk form. Publikationen henvender sig til det pædagogiske personale. Når materialerne er udarbejdet vurderes det, om der vil blive tale om én større eller flere mindre publikationer (nedenfor blot benævnt publikationen). Delelementer vil i begge fald være de samme: - Indledning af KL, FOA og BUPL s formænd - Faglig introduktion til emnet - Udvalgte redskaber, også publiceret på hjemmesiden Publikationen distribueres til samtlige vuggestuer, vuggestuegrupper og dagplejere ligesom den uddeles på de seks minikonferencer. Publikationen skal dels tjene som inspiration for målgrupperne til at gå ind på hjemmesiden og få den fulde version af projektets materialer. En konkret, fysisk publikation til øge sandsynligheden for, at dette sker. Når der er valgt en publikation, der samler udvalgte materialer, er det på baggrund af, at ikke alle dele af projektets målgrupper er vant til at arbejde med digitale værktøjer. Derfor øger en fysisk publikation sandsynligheden for, at også denne del af målgruppen vil få gavn af projektets materialer. Partskonsulenterne er tekstforfattere på teksterne på hjemmesiden og publikationen samt manus til film med undtagelse af faglige artikler udarbejdet af Nanett Borre og Anne Hussmann. I denne fase benyttes ekstern konsulentbistand til: - Udvikling af en simpel grafisk identitet til projektet, dvs. et logo og/eller et navnetræk 12

13 - Grafisk opsætning af hjemmesiden - Grafisk opsætning af publikationen og materialer til hjemmesiden - Produktion og postproduktion af film - Tryk og distribution af publikation - Kvalitetssikring af materialer til hjemmesiden Produkter: - Hjemmeside med værktøjer, formidlingsmateriale og 4-6 korte film - Publikation(er) 7.4 Fase 6: Videndeling Projektets succes skal i høj grad måles på, hvorvidt det lykkes at dele den viden og de værktøjer, der er samlet på hjemmesiden og i publikationen med de relevante målgrupper, så de bliver brugt i praksis. Derfor er videndeling en central aktivitet i projektet. Der vil på baggrund af den viden og de redskaber, der er udarbejdet i projektet gennemføres en række minikonferencer om emnet, hvor materialerne præsenteres og deltagerne afprøver nogle af redskaberne samt deler viden fra egen praksis. Desuden vil Anne Hussmann og Nannett Borre bidrage med faglige oplæg om pædagogisk arbejde med børns sansemotoriske og sproglige udvikling. Målgrupperne for disse minikonferencer vil det pædagogiske personale på 0-2-årsområdet, studerende ved de pædagogiske uddannelser og forvaltningsniveauet i kommunerne. Konferencerne vil veksle mellem oplæg i plenum og sessioner, hvor målgrupperne har mulighed for at debattere projektets resultater med udgangspunkt i egen viden og praksis. Det er målet, at afholde seks minikonferencer med hver deltagere på hver tre timer. Der sigtes mod at afholde konferencerne på UC er rundt om landet m.h.p. at lette adgangen til disse for studerende på de pædagogiske uddannelser. I forbindelse med afholdelse af minikonferencerne vil projektet endvidere blive forelagt KL s Børne- og Kulturudvalg, ligesom der i denne fase vil blive taget initiativ til drøftelser af projektet med Børne- og Kulturchefforeningen. Dette med henblik på at sikre, at projektet bliver kendt både blandt kommunale politikere og forvaltningschefer. Desuden distribueres publikationen i denne fase til dagtilbuddene, således at både vuggestuer og dagplejere modtager ét eksemplar af publikationen. 13

14 8 Formidling og kommunikation De primære dele af projektets formidling og kommunikation er beskrevet ovenfor under fase 6: videndeling. Projektet vil desuden arbejde med at sprede kendskabet til hjemmesiden og de udarbejdede materialer gennem: Annoncering eller anden opmærksomhedsskabelse på FOA og BUPL s egne sites og facebooksider Annoncering eller anden opmærksomhedsskabelse i BUPL og FOA s fagblade Inddragelse af organisationernes tillidsvalgte i formidlingen af materialer og kendskab Inddragelse af andre interessenters medier og kanaler, fx BKF s nyhedsbrev og lignende Dækning af lancering af sitet i organisationernes egne medier En samlet PR-indsats koordineret mellem de tre organisationers kommunikationsafdelinger Temamøde om temaet på KL s Børnetopmøde Evaluering Projektet evalueres af partskonsulenterne gennem kvalitativ indsamling af data fra dagtilbud, der har arbejdet med materialet samt kvantitativ indsigt i, hvor mange der har brugt sitet i løbet af de første to måneder efter lancering. Der udarbejdes en skriftlig evaluering på baggrund af disse data. 14

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

ETISK GRUNDLAG. Kommunikationsstrategi for skabelsen af et etik grundlag for pædagoger. DEBATOPLÆG: APRIL 2009

ETISK GRUNDLAG. Kommunikationsstrategi for skabelsen af et etik grundlag for pædagoger. DEBATOPLÆG: APRIL 2009 UPDATEO PGAVE Udarbejdet af: Allan Baumann, BUPL. Dato: 2009.06.11. Eksamensopgave: Informationsjournalistikkens metodiske grundlag, obligatorisk modul under diplomuddannelserne i journalistisk arbejde

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere