1 Indledning Værdiansættelse Udvikling i omkostninger på havvindmølleparker Udbudsbetingelser Sammenfatning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning... 2. 2 Værdiansættelse... 3. 3 Udvikling i omkostninger på havvindmølleparker... 12. 4 Udbudsbetingelser... 19. 5 Sammenfatning..."

Transkript

1 Tredjepartsvurdering af Anholt Havvindmøllepark Baggrundsrapport 11. juni 2010

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Værdiansættelse Forudsætninger Estimering af værdi Scenarier Udvikling i omkostninger på havvindmølleparker Udviklingen i omkostninger på havvindmølleparker Udvikling i anlægsinvesteringer Udvikling i driftsomkostninger Udbudsbetingelser Sammenfatning A. Fastsættelse af DONG s WACC B. Udvikling i priser på hovedområder

3 1 Indledning I forbindelse med at DONG Energy A/S (DONG), som den eneste byder, har budt på anlæg og drift af Anholt Vindmøllepark (Anholt), er Ernst & Young Transaction Advisory Services (Ernst & Young) blevet bedt om at udarbejde en tredjepartsvurdering af DONG s budpris på DKK 105,1 øre pr. KWh. Vores opgave har været: At belyse om der er tale om en rimelig budpris i lyset af den nuværende markedssituation og udbudsvilkårene. At vurdere hvilke faktorer der har haft indflydelse på budprisen, og hvilken vægt de enkelte faktorer har haft. At vurdere hvad der kan begrunde ændringen i budprisen fra det senest vindende til det aktuelle havvindmølleudbud. Budprisen er vurderet både i form af den ønskede afregningspris pr. KWh og nutidsværdien af DONG s samlede indtjening på projektet. Denne tredjepartsvurdering er baseret på offentligt tilgængelig information, projektinformation fra Klima- og Energiministeriet, DONG, Ernst & Young s egne databaser (hvor det har været legalt at anvende) samt på baggrund af korrespondance med. Rapporten er opdelt i tre sektioner Værdiansættelse, Udvikling i omkostninger på havvindmølleparker og Udbudsbetingelser. I værdiansættelsesafsnittet beregnes en budpris og metoden, samt forudsætningerne bag behandles. I følgende sektion belyses udviklingen i anlægs- og driftsomkostninger, som værdiansættelsen er baseret på. Udbudsbetingelserne for Anholt og de seneste to danske udbud sammenlignes i sidste sektion. 2

4 2 Værdiansættelse Vi har med henblik på at teste DONG s budpris udarbejdet en værdiansættelsesmodel til beregning af en fair afregningspris pr. KWh fra projektet. Modellen beregner både nutidsværdien af projektet, projektets interne rente (IRR) samt prisen i øre/kwh for de første 20 TWh. I modellen har vi anvendt både egne generelle markedsantagelser fra sammenlignelige projekter hentet fra Ernst & Young s databaser (base case) samt de af DONG anvendte forudsætninger for at teste DONG s budpris. Desuden har vi udarbejdet forskellige scenarier for at teste følsomheden i forudsætningerne. 2.1 Forudsætninger Omsætning I base case har vi til beregning af omsætningen taget udgangspunkt i Energistyrelsens forecast af de fremtidige markedspriser fra april 2010 i samt DONG s budpris på de 105,1 øre pr. KWh for de første 20 TWh, der produceres fra parken Illustration 1: Elmarkedspris øre/kwh 2010 priser Løbende priser Kilde: Energistyrelsen Vi har derudover taget udgangspunkt i Energistyrelsens angivne antal fuldlasttimer på årligt 4008 timer svarende til en load-faktor på 45,8% ii. Dette giver en årlig elproduktion på ca. 1,6 TWh. Om end anlægsperioden er kort, er der i base case antaget, at parken er tilsluttet d. 31. december 2012, og at alle vindmøller er oppe at køre i Vi forventer således i base case, at den i udbudsmaterialet anførte deadline overholdes, idet der på baggrund af de oparbejdede erfaringer fra tidligere havmølleparker samt forundersøgelserne er godt kendskab til undergrunden omkring Anholt. Dog må det dog kunne forventes, at en byder kan have indregnet manglende indtægt i en givet budpris, for at sikre indtjeningen såfremt tidsfrister ikke kan overholdes. 3

5 Parkens forventede levetid er i base case sat til 25 år svarende til den i udbudsmaterialet angivne tilladelse til at udnytte vindenergien fra parken. Driftsomkostninger Omkostningerne til drift og vedligehold er beregnet på baggrund af en benchmarkanalyse af en lang række tilsvarende europæiske projekter. Disse projekter er justeret for faktorer, der udelukkende er gældende i Anholt-projektet, således projekterne er sammenlignelige med Anholt-projektet 1. Omkostningerne forventes således at svare til det niveau, som en markedsaktør kunne forventes at have i forbindelse med projektet. Vores estimerede driftsomkostninger er vist i Illustration 2. Illustration 2: Anvendte driftsomkostninger i base case (DKK 000) Driftsomkostninger pr. år 2010-priser År 1-5 pr. MW År 6-25 Pr. MW Drift og vedligehold Forsikring Netværk Andet Kilde: Ernst & Young analyse Ud over ovenstående driftsomkostninger er der indregnet nedtagningsomkostninger på DKKm 52,7 (2010-priser svarende til DKKt 132,0 pr. MW). Anlægsinvesteringer Illustration 3 angiver de samlede anlægsinvesteringer for projektet. Anlægsinvesteringerne er som driftsomkostningerne estimeret på baggrund af sammenlignelige projekter justeret for faktorer, der ikke er gældende for Anholt-projektet. De samlede anlægsinvesteringer er i vores base case estimeret til DKK 9,2 milliarder svarende til DKKm 22,9 pr. MW, hvilket er på niveau med analysen af anlægsinvesteringerne i afsnit 3. Illustration 3: Anvendte anlægsinvesteringer i base case (DKK 000) Anlægsinvesteringer - nominelle priser DKKt pr. MW Vindmøller Fundament Elektrisk infrastructur Planlægning og udvikling I alt Kilde: Ernst & Young analyse 1 Justering er fx, at koncessionsbyder ikke står for anlæg, drift af transformerplatform samt kabel til land, hvilket er meget normalt ved tilsvarende projekter i udlandet. De vanskeligere bundforhold er der modsat taget højde for. 4

6 Illustration 4 viser den samlede udvikling i henholdsvis omsætning, driftsomkostninger og anlægsinvesteringer. Som det kan ses af illustrationen, ligger anlægsinvesteringer inden for de første tre år. Omsætningen kommer delvist op på fuldt niveau i 2013 og er derefter mere eller mindre konstant, indtil den faste budpris er opbrugt efter produktionen af 20 TWh. Dette sker i løbet af Herefter afsættes strømmen til markedspris. Driftsomkostningerne er jævnt stigende hen over perioden svarende til inflationen Illustration 4: Udvikling i nøgleparametre (DKKm) Driftsomkostninger Anlægsinvesteringer Omsætning Kilde: Ernst & Young analyse 2.2 Estimering af værdi Til beregningen af nutidsværdien på projektet har vi anvendt et afkastkrav på 9%. Dette svarer til et risikospecifikt risikotillæg på ca. 2% i forhold til det estimerede afkastkrav på DONG på 7% på baggrund af en sammenligningsgruppe (se bilag A). DONG s generelle afkastkrav på 7% afspejler, at en stor del af selskabets aktiver er med lav risiko som eksempelvis eldistributionsnettet. De 9% i projektafkast er på niveau med det afkastkrav, som Ernst & Young anvender på tilsvarende projekter. Størrelsen af afkastkravet skal afspejle den risiko, der er ved at gå ind i projektet. I dette projekt er der nogle forhold i udbudsmaterialet, der er med til at trække projektrisikoen op. Dette er blandt andet højere krav til tidsfrister og bøder, såfremt tidsfrister ikke overholdes. Om end der kan blive større udfordringer med undergrunden sammenlignet med Horns Rev II, er disse dog på baggrund af vores informationer ikke væsentlig større end ved andre udenlandske projekter. Da der allerede på nuværende tidspunkt er gennemført flere forundersøgelser, må der således være informationsgrundlag til, at omkostningen indarbejdes i budgettet. På baggrund af de udbudsmæssige forhold, mener vi, at et risikotillæg på 2% og dermed et afkastkrav på 9% er rimeligt at anvende i base case. På baggrund af ovenstående forudsætninger, herunder en load-faktor på 45,8%, et afkastkrav på 9% samt en fast afregningspris på 105,1 øre pr. KWh for de første 20 TWh, beregner vi nutidsværdien af projektet 5

7 til DKKm Omvendt kan vi beregne den interne rente til 8,3%, hvilket er under vores krævede afkastkrav på projektet på 9%. Illustration 5: NPV og IRR base case NPV (DKKm) -384,3 IRR 8,3% Med en budpris på 105,1 øre pr. KWh giver vores base case således en negativ nettonutidsværdi (NPV). For at projektet er ansat til fair markedsværdi skal den interne rente være lig afkastkravet på 9% og NPV være lig med 0. Det vil sige, at såfremt vi i vores model med vores base case antagelser fastlåser NPV til 0 og afkastkravet til 9%, beregner vi os frem til en budpris på ca. 110,7 øre pr. KWh. Det vil sige, at vores beregnede budpris med vores forudsætninger vil være ca. 5,6 øre højere, end DONG s budpris, hvilket svarer til en afvigelse på 5,3 % fra DONG s budpris. 2.3 Scenarier Til at underbygge vores budpris har vi lavet en scenarieanalyse. Denne inkluderer følgende scenarier: DONG s forudsætninger Forsinket nettilslutningsdato Stigning i omkostninger Load-faktor Ændring i afkastkrav Ændring i elpris DONG s forudsætninger Vores efterberegning af DONG s budpris viser, at vi på baggrund af DONG s forudsætninger i vores model kommer frem til ca. den budpris på 105,1 øre pr. KWh, de har budt. Vi har af DONG fået udleveret DONG s forudsætninger til beregning af budpris på Anholt, og de er efterprøvet i notatet. De er dog fortrolige og gengives ikke. Forsinket nettilslutningsdato En vigtig faktor i udbuddet er en forsinkelse i nettilslutningen. Tidsrammen svarer til Horns Rev II og Rødsand II, som dog er af væsentlig mindre størrelse end Anholt (se afsnit 4 herom). I base case har vi forventet at nå tilslutning d. 31. december Hvis parken imidlertid bliver forsinket og først tilsluttes efter d. 31. december 2012, trækkes der 1 øre pr. KWh fra den pris, der betales for 20 TWh. Endnu en øre fratrækkes efter henholdsvis d. 1. maj 2013 og d. 1. september Den samlede straf på den pris, der betales for 20 TWh, kan således blive i alt 3 øre pr. KWh. 6

8 Endvidere ifalder der koncessionshaver en bod på DKK 400 millioner, hvis ikke alle møller er nettilsuttet senest 31. december Da der er en risiko for, at koncessionshaver ikke når tidsfristen d. 31. december 2012, har vi valgt at beregne to scenarier, der viser konsekvenserne ved en budgetteret nettilslutning henholdsvis d. 1. juli 2013 og d. 1. januar Det første scenario indeholder således et fradrag på 2 øre pr. KWh i forhold til budprisen. Det andet scenario indeholder et fradrag på 3 øre pr. KWh i forhold til den pris, der betales for 20 TWh, samt en bod på DKK 400 millioner. Øre pr. KWh Illustration 6: Ændring i nettilslutningsdato 110,7 Base Case Kilde: Ernst & Young analyse 112,4 Nettilslutning 1/ ,8 Nettilslutning 1/ Illustration 6 viser, at såfremt koncessionshaver har en forventet idriftsætning af parken d. 1. juli 2013, vil dette medføre en stigning i budprisen på ca. 2 øre pr. KWh. Ved en forventet idriftsættelse af parken d. 1. januar 2014 vil det medføre en forøgelse i budprisen på ca. 11 øre pr. KWh for de første 20 TWh. Såfremt koncessionshaver forventer en senere tilslutningsdato end d. 31. december 2012, må det alt andet lige formodes, at dette på forhånd vil blive indregnet i budprisen. Ovenstående scenarier viser således konsekvensen af, at det er indregnet. I forhold til vores base case er der ikke indregnet en eventuel bod, og da der på grund af de stramme betingelser i udbuddet er en meget stor sandsynlighed for, at en byder vurderer, at nettilslutning bliver senere end den 31. december 2012, vil budprisen nemt kunne være højere. Vi vurderer det således ikke for usandsynligt, at en budpris som følge af dette vil kunne være 2 øre højere end beregnet i base case, det vil sige at nettilslutningen først vil ske i tidsrummet mellem 1. maj 2013 og 31. august Stigning i omkostningerne En vigtig faktor for budprisen er de estimerede omkostninger på projektet, herunder ikke mindst anlægsinvesteringerne, som i vores base case beløber sig til DKK 9,2 milliarder. Afsnit 3 beskriver nærmere den historiske udvikling i omkostningerne til et projekt som dette. Som det kan læses, har de forventede omkostninger ved et projekt som dette været kraftigt stigende. Dette vil også kunne ske fremadrettet, især som følge af den store efterspørgsel der er efter havvindmøller i dag, og som ikke ser ud til at blive mindre i fremtiden. Desuden er der i dette projekt stor usikkerhed omkring undergrunden, hvor møllerne skal placeres. 7

9 Øre pr. KWh For at vise følsomheden i omkostningerne har vi lavet to scenarier. Et hvor de samlede anlægs- og driftsomkostninger stiger med 5% samt et scenario, hvor omkostningerne falder med 5%. Illustration 7: Ændring i omkostningerne ,7 110,7 104,0 5% omk. fald Base Case 5% omk. stigning Kilde: Ernst & Young analyse Illustration 7 viser, at en stigning i omkostningerne på 5% vil medføre en stigning i budprisen på ca. 6 øre pr. KWh. Ligeledes vil et fald i omkostningerne på 5% medføre et fald i budprisen på ca. 6 øre pr. KWh. På baggrund af den usikkerhed der er omkring undergrundsforholdene omkring Anholt, er der stor sandsynlighed for, at omkostningerne til projektet vil stige. Modsat har man efterhånden også fået så stor erfaring med at bygge og drive vindmølleparker af denne type, hvorfor også de fleste usikre omkostninger er medregnet i budgettet til et projekt som dette. Budgettet kan derfor således også være for aggressivt estimeret. Vores vurdering er således, at prisen både kunne ramme det høje som lave niveau angivet i illustration 7. Load-faktor Load-faktor angiver det forventede udbytte af vindmøllen, dvs. hvor stor en andel energi der kommer ud af vindmølleparken i forhold til, at den kører med fuld kapacitet hele tiden. En ændring i load-faktor har en forholdsvis stor betydning på budprisen. I base case er som nævnt anvendt den i rapporten Fremtidens havmølleplacering 2025 forventede load-faktor på 45,8%. Det er forventeligt, at havvindmølleparker mindst ligger med en load-faktor imellem 40-50%. En byder kan således have en anden forventning til load-faktor end den i base case anvendte. Vi har derfor beregnet to yderligere scenarier, hvor load-faktor er sænket henholdsvis øget med fem procentpoint i forhold til base case. Øre pr. KWh Illustration 8: Ændring i load-faktor 125,7 110,7 99,3 Load faktor 40.8% Base Case Load faktor 50.8% Kilde: Ernst & Young analyse 8

10 Som det ses af Illustration 8, stiger budprisen med ca. 15 øre pr. KWh ved et fald i load-faktor på fem procentpoint. Tilsvarende falder budprisen med ca. 11 øre pr. KWh ved en femprocentpoint-stigning i load-faktor. På baggrund af andre vindmølleparken, vil en realiseret load-faktoren både kunne være 5% højere og lavere. Vores vurdering er derfor, at en byder både vil kunne have indregnet det høje som lave interval i fastlæggelsen af en budpris. Budprisen vil således både kunne være højere som lavere på grund af denne faktor set i forhold til base case. Ændring i afkastkrav Illustration 9 viser følsomheden på budprisen i forhold til det krævede afkastkrav på projektet. I base case har vi anvendt et afkastkrav på 9%. Størrelsen på afkastkravet afhænger i høj grad af risikoen på projektet, dvs. jo højere projektrisiko, jo højere afkastkrav vil en byder kræve. De 9% vi har valgt, er ikke et højt afkast og en byder vil således nemt kunne have valgt et højere (lavere) afkastkrav, såfremt han mener risikoen er højere (lavere). Nedenfor viser vi konsekvenserne af dette. Vi har i bilag A estimeret det gennemsnitlige forventede afkastkrav, en investor vil kræve for at investere i en markedsaktør med karakteristika svarende til DONG. Da det alt andet lige må forventes, at risikoen ved at investere i DONG er mindre end risikoen ved at investere i Anholt-projektet, har vi valgt at anvende det estimerede afkastkrav på DONG som minimum afkastkrav i følsomhedsanalysen. Afkastkravet er estimeret til 7%. Vi har derudover lavet to andre scenario med et afkastkrav på henholdsvis 10% og 12%, hvilket også må forventes at ligge inden for intervallet af et afkastkrav fra en byders side på et projekt som dette. Øre pr. KWh Illustration 9: Ændring i afkastkrav , ,7 118,4 95, WACC = 7 % Base Case WACC = 10% WACC = 12% Kilde: Ernst & Young analyse Som det ses af Illustration 9, falder budprisen kraftigt med 15 øre pr. KWh ved en reduktion i projektafkastkravet til 7%. Ligeledes stiger budprisen kraftigt med ca. 8 øre pr. KWh ved en forøgelse i projektafkastkravet til 10%. Da 9% i afkastkrav på dette projekt ikke er højt, er det vores vurdering er, at en investors afkastkrav til dette projekt nemt kunne have været de 10%. En rimelig budpris vil derfor nemt kunne være 118,4 øre. 9

11 Øre pr. KWh Ændringer i omsætningen Den estimerede fremtidige elpris er en vigtig faktor for størrelsen af budprisen. Den er dog også en meget varierende størrelse og fluktuerer således meget over tid. Elprisen er påvirket af en lang række faktorer, herunder olieprisen, efterspørgslen på strøm og den fremtidige elproduktionskapacitet. Vi har på den baggrund ud over base case opstillet to scenarier, som viser henholdsvis et fald og en stigning i elprisen på 10% i forhold til base case. Den i base case anvendte markedspris kan ses i Illustration 1 ovenfor. Illustration 10 viser, at en stigning (fald) i elprisen på 10% vil medføre en ændring i budprisen på ca. 2 øre pr. KWh. Illustration 10: Ændring i omsætning ,7 110,7 108,6 10% fald i elpris Base Case 10% stigning i elpris Kilde: Ernst & Young analyse På grund af de store udsving der er i forecastet af elprisen, vil en fair budpris med rimeligehed både kunne være både 2 øre højere eller lavere i forhold til base case. Konklusion Som det fremgår af ovenstående, er vores budpris meget følsom over for en lang række faktorer, herunder blandt andet ændrede omkostninger, forsinkelse i nettilslutning, load-faktor samt afkastkravet til projektet. Af denne årsag har vi udarbejdet en lang række scenarier, der belyser dette. Illustration 11 viser et samlet overblik over de forskellige scenarier. Illustration 11: Sammenfatning på værdi Scenarie Forsinket nettilslutning Stigning i omkostninger Load-faktor Ændring i afkastkrav Ændring i elpris Base Case Nettilslutning 1/ Nettilslutning 1/ % omk. fald 5 % omk. stigning Load faktor 40.8% Load faktor 50.8% WACC = 7 % WACC = 10% WACC = 12% 10 % fald i elpris 10 % stigning i elpris Load-faktor 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 40,0% 50,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% Anlægsinvesteringer pr. MW (DKK'000) Driftsomkostninger pr. MW/år (DKK'000) Afkastkrav 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 7,0% 10,0% 12,0% 9,0% 9,0% Projekt NPV (DKK'000) * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Projekt IRR 8,3% 8,1% 7,0% 9,2% 7,5% 6,4% 9,8% 8,3% 8,3% 8,3% 8,0% 8,6% Øre/KWh ** 110,7 112,4 121,8 104,0 116,7 125,7 99,3 95,2 118,4 133,8 112,7 108,6 Kilde: Ernst & Young analyse. *Projekt NPV er beregnet ud fra en afregningspris på 105,1 Øre/KWh. **Til beregning af øre/kwh er budprisen gjort variabel, og med afkastkravet som angivet i tabellen og NPV fastsat til 0. Som det ses af Illustration 11 svinger budprisen meget alt afhængig af scenarie. Vores vurdering er, at der vil være en pæn sandsynlighed for at opnå en højere load-faktor end den i base case på 45,8% anvendte. Ved en load-faktor på 50,8, vil budprisen være 99,3 øre pr. KWh. Omvendt vil der også være en meget høj 10

12 sandsynlighed for, at en investor vil kræve et højere afkastkrav end de 9%, som vi har anvendt i vores base case. 10% i afkastkrav vil være et fair afkastkrav. En budpris på 118,4 øre pr. KWh, vil således være en fair budpris. En budpris imellem ovenstående to yderpunkter, vil således være fair at antage. Det er således vores konklusion, at en fair budpris for de første 20 TWh må ligge inden for følgende interval: Illustration 12: Fair interval for budpris Anholt Havvindmøllepark 99,3 118,4 øre pr. KWh Analysen viser således, at DONG s budpris på 105,1 øre pr. KWh for de første 20 TWh må anses for at være en fair markedspris set i lyset af den nuværende markedssituation og udbudsvilkår. Illustration 11 viser tilsvarende, at ved anvendelse af DONGs budpris ligger nutidsværdien af projektet inden for intervallet DKK -851 millioner til DKK 428 millioner 11

13 3 Udvikling i omkostninger på havvindmølleparker Markedet for havvindmøller har de seneste år oplevet en eksplosiv vækst i Europa. I 2009 steg den installerede mængde i MW 54% i forhold til I 2010 forventer European Wind Energy Association (EWEA), at væksten bliver på imponerende 75%. iii I Danmark blev Horns Rev II sat i drift i Rødsand II vil formentlig blive sat i drift i 2011 og Anholt i Anholt har vist sig at blive væsentligt dyrere end Horns Rev II og Rødsand II. Dette afsnit vil først analysere udviklingen i faktorer, der har påvirket omkostninger på havvindmølleparker generelt, og efterfølgende laves analyse af forskel i omkostningerne på Horns Rev II og Anholt. 3.1 Udviklingen i omkostninger på havvindmølleparker Fra 2005 lagde en stor acceleration i efterspørgslen på landvindmøller fra specielt Nordamerika og Asien et stort pres på vindmøllepriserne, da kapaciteten ikke kunne følge med efterspørgslen. Vindmøllekapaciteten blev i høj grad presset af begrænsninger på leveringer fra anden- og tredjeledsleverandører i forsyningskæden. Ubalancen i udbud og efterspørgsel på vindmøller fik de hårdt trængte europæiske vindmølleproducenter til at ændre fokus fra markedsandel til en større bundlinje. I 2007 trak Vestas midlertidigt sin primære havvindmølle, V90, ud af markedet på grund af tekniske vanskeligheder med gearbokse. Tilbagetrækningen reducerede konkurrencen på markedet væsentligt de følgende år, da Siemens efterfølgende var eneste tilbageværende producent af havvindmøller til store projekter. iv Specielt 2008 bar desuden præg af mangel på komponenter og vindmøller, hvilket førte til stigende vindmøllepriser. v De seneste år har for det første båret præg af stigende priser på vindmøller og for det andet kapacitetsmangel på installationsskibe. Det har medført stigende omkostninger til indkøb af vindmøller og installation af vindmøller. Illustration 13: Vindmølleproducenters andel af leverede havvindmøller i Europa % 80% 60% 40% 20% 0% % 5% 5% % % 70% 19% Vestas Siemens Win Wind Multibrid Kilde: The European offshore wind industry key trends and statistics 2009 Vindmølleproducenternes fokus på havvindmøller er reduceret af den store og stabile succes, som landvindmøller har. Givet den højere risiko ved at udbyde havvindmøller og den stadig høje efterspørgsel efter landvindmøller har producenterne af vindmøller et begrænset incitament til at byde på leverancer til havvindmølleparker på konkurrencedygtige vilkår specielt i perioder med stor efterspørgsel efter 12

14 landvindmøller. Som det ses i Illustration 13, har markedet for havvindmøller således været præget af en monopollignende tilstand med først Vestas og efterfølgende Siemens som førende producent. Nye spillere som REpower, Areva Multibrid, BARD, WinWind og Nordex er enten lige gået ind på markedet eller har planer om at gøre det i de kommende år. GE Wind får med deres nylige opkøb af norske ScanWind en tilbagekomst til havvindmøller. Senere vil Acciona, Gamesa og Clipper formentligt også komme på markedet. De nye spillere er blevet tiltrukket af havvindmølleordrer på samlet 5900 MW, der er blevet bekendtgjort siden De mange nye aktører har potentiale til at øge konkurrencen på produktion af havvindmøller i fremtiden og dermed stoppe prisstigningen. vi På nuværende tidspunkt findes der på globalt plan kun ca. 10 skibe, der kan håndtere installation af havvindmøller. Nogle af disse har tilmed begrænset løftekapacitet, vanddybdegang og problemer med at installere møller i dårligt vejr. Bygningen af nye skibe har ikke kunnet følge den stigende efterspørgsel, og manglen på skibe har øget prisen på leje af skibene betragteligt de seneste år. The European Wind Energy Association (EWEA) forventer, at op til fem nye installationsskibe er i drift i De nye skibe vil have større løftekapacitet og kan operere på dybere vand. DONG og RWE Innogy søgte begge at sikre tilgængeligheden til installationsskibe i DONG købte A2Sea, der installerer havvindmøller fra egne installationsskibe, mens RWE Innogy bygger deres egne installationsskibe. DONG har således igennem opkøbet af A2Sea sikret sig kapacitet til installationen af møllerne. Forsinkelsen af det 250MW store Lincs-projekt i Storbritannien, hvor en række underleverandører tabte penge på forsinkelsen, gjorde og vil formentlig også fremadrettet gøre underleverandører forsigtige i de kommende projekter. vii 3.2 Udvikling i anlægsinvesteringer På havvindmølleparker i Danmark består anlægsinvesteringer typisk af køb og installation af vindmøller, fundament og elektrisk infrastruktur samt planlægning og udvikling. I Illustration 14 er udviklingen i anlægsinvesteringer (CAPEX) pr. MW angivet på havvindmølleparker i Storbritannien. Omkostninger til at opføre transformerstation og trække kabler til land er fratrukket, da disse omkostninger ikke afholdes af byderen i Danmark. Disse afholder Energinet.dk. Illustrationen viser, at den historiske trend er stigende, men dækker over en flad udvikling fra og en kraftig stigning i omkostninger i Den gennemsnitlige anlægsinvestering i perioden var 30% højere end i perioden i 2010-priser. Stigningen kan forklares, dels ved højere omkostninger til vindmøller, dels ved stigende dagsrater på installationsskibe på grund af kapacitetsmangel. DONG s budgetterede anlægsinvesteringer på Anholt ligger over den historiske trend, men under topniveauerne. 13

15 Illustration 14 Udvikling i anlægsomkostninger pr. MW for havvindmølleparker (2010-priser, indeks 2003=) 200 DKKm per MegaWat, indekseret Individuelle havvindmølleparker Trend Første driftsår Note: Illustrationen indeholder udvalgte projekter fra Storbritannien justeret for faktorer, der ikke er gældende for Anholt-udbuddet priser. Kilde: Ernst & Young analyse Anholt sammenlignet med Horns Rev II DONG s udleverede datamateriale gør det muligt at analysere anlægsinvesteringer pr. MW på Horns Rev II og Anholt. I Illustration 15 sammenlignes anlægsinvesteringer til etablering af havvindmølleparkerne Horns Rev II, der blev planlagt i 2005, og Anholt. Oplysningerne er oplyst af DONG og er derfor indekseret af hensyn til fortrolighed. Det ses tydeligt, at anlægsinvesteringerne har været stigende. Den største forskel ligger i omkostninger til køb og installation af vindmøller, der er steget med indeks 16, men også omkostninger til fundament og elektrisk infrastruktur er steget i perioden med henholdsvis indeks fem og fire. Illustration 15 Anlægsinvesteringer pr. MW for Horns Rev II og Anholt (2010-priser, indekseret) DKK '000/MW Horns Rev II (2009) Vindmøller Fundament Elektrisk infrastruktur Planlægning og udvikling Anholt (2013) Kilde: DONG har leveret tal fra både Horns Rev II og Anholt Omkostningsfaktorer I Illustration 16 har vi angivet potentielle årsager til stigningen i prisen på havvindmøller ud fra udviklingen i priser på arbejdsløn, råvarer og stål (se appendiks A.4 for udvikling i disse priser). 11% og 0,5% af stigningen på vindmøller kan forklares ved udviklingen i priser på henholdsvis råvarer og arbejdsløn. -5% af 14

16 stigningen kan forklares ved faldende stålpriser. 94% af prisstigningen kan ikke forklares ved udviklingen i ovennævnte faktorer. Her spiller andre faktorer ind som eksempelvis manglende udbud på vindmøllekomponenter og installationsskibe. Illustration 16 Stigning i omkostninger til havvindmøller mellem Horns Rev II og Anholt forårsaget af udvikling i stålpriser, arbejdsløn og råvarepriser Stålprisindeks; -5% Realiseret prisstigning; 94% Råvareprisindeks; 11% -20% 0% 20% 40% 60% 80% % 120% Note: Vækst i arbejdslønnen er forudsat at falde til langsigtet trend, hvilket gør, at arbejdslønnen kun forklarer 0,5% af stigningen. Kilde: Ernst & Young analyse Installationsomkostninger En del af anlægsinvesteringerne i havvindmølleparker går til installation af vindmøller, fundamenter og kabler. I Illustration 17 ses, at installationsomkostningerne er væsentligt dyrere på Anholt end Horns Rev II. En stor del af stigningen findes i installationsomkostningerne til fundamenter, hvilket kan forklares med bløde bundforhold på Anholt. De bløde bundforhold kan udgøre et problem for de installationsskibe, der skal slå de store stålrør eller fundamenter ned i havbunden, som skal bære selve vindmøllerne. viii Derudover er vindmøllerne til Anholt-projektet større end ved Horns Rev II, hvilket øger omkostningerne til det logistiske set-up. Illustration 17 Sammenligning af installationsomkostninger på Horns Rev II og Anholt (2010-priser, indekseret) DKK '000/MW Horns Rev II (act) Vindmøller Fundament Elektrisk infrastruktur Anholt Note: Der er anvendt aktuelle omkostninger på Horns Rev II, da det ikke var muligt at finde budgettal på installationsomkostninger Kilde: DONG har leveret tal fra både Horns Rev II og Anholt Andre forhold på anlægssiden I 2008 lavede ejeren af Horns Rev II, DONG, en nedskrivningstest på værdien af vindmølleparken. Testen betød, at man foretog en nedskrivning på DKK 220 millioner på grund af budgetafvigelser på vindmøller og kabler samt et stigende afkastkrav. ix Udleverede tal fra DONG viser, at man undervurderede omkostninger til vindmøller, men også at omkostninger til indkøb og installation af kabler var langt den største årsag til budgetafvigelser. På grund af manglende erfaring med havvindmølleparker har der i mange tilfælde været en tendens til, at man tidligere undervurderede både anlægs- og 15

17 driftsomkostningerne til havvindmølleparker under budprocesser, hvilket har medført mange efterfølgende overraskelser. I marts 2009 indgik DONG en aftale med Siemens om levering af 500 vindmøller svarende til 1800 MW. I december blev kontrakten udvidet til at inkludere flere vindmøller til brug i DONG s nordeuropæiske pipeline x. Den store aftale til trods, er prisen pr. MW mellem Horns Rev II og Anholt stadig steget kraftigt. Det underbygger, at vindmølleproducenterne har haft gunstige vilkår og hævet priserne på havvindmøller. Som beskrevet ovenfor, er de budgetterede anlægsomkostningerne stigende på Anholt-projektet sammenlignet med Horns Rev II. De største stigninger er sket på køb og installation af møllerne. Tilsvarende udvikling har man set på andre europæiske havvindmølleprojekter og kan forklares med mangel på udbud af havvindmøller samt skibe til installation af møllerne. 3.3 Udvikling i driftsomkostninger I dette afsnit vil vi se nærmere på de årlige omkostninger efter vindmølleparken er blevet etableret og overgået til drift. De årlige omkostninger består af drift & vedligehold, forsikring og infrastrukturomkostninger. I Illustration 18 er udviklingen i relevante driftsomkostninger vist for havvindmølleparker i Storbritannien. Omkostningerne er korrigeret for leasing af land, der er en normal årlig omkostning, som betales specifikt i Storbritannien. Der er en opadgående trend i driftsomkostningerne. De gennemsnitlige driftsomkostninger var i perioden % højere end i perioden i 2010-priser. En forklaring kan findes i, at en længere distance fra land til vindmølleparker på de seneste projekter samt højere omkostninger til leje af skibe. DONG s budgetterede driftsomkostninger på Anholt ligger under trend-niveauet i Illustration 18 Udvikling i driftsomkostninger år 1-5 for havvindmølleparker (2010-priser, indeks 2003=) DKKt per MegaWatt, indekseret Individuelle havvindmølleparker Trend Første driftsår Note: Illustrationen indeholder udvalgte projekter fra Storbritannien justeret for faktorer, der ikke er gældende for Anholt-udbuddet priser. Kilde: Ernst & Young 16

18 Anholt sammenlignet med Horns Rev II Som med anlægsomkostningerne kan vi også analysere, hvad der er årsag til forandringer i driftsomkostninger mellem Horns Rev II og Anholt. I Illustration 19 ses, at de årlige omkostninger de første fem år ligger på samme niveau på Anholt som på Horns Rev II. Omkostninger til forsikringer er steget 72%, men udgør kun en lille del af de samlede omkostninger. Drift & vedligehold er markant lavere på Anholt. Stordriftsfordele og/eller DONG s efterhånden store erfaring i havvindmølleparker kan være årsager til dette. Illustration 19 - Sammenligning af årlige omkostninger for år 1-5 på Horns Rev II og Anholt (2010-priser, indekseret) DKK '000/MW Horns Rev II (2009) Drift & Vedligehold Forsikring Infrastruktur Anholt (2013) Kilde: DONG har leveret tal fra både Horns Rev II og Anholt Tilsvarende er der lavet en sammenligning af årlige omkostninger for de efterfølgende 16 år i Illustration 20. De årlige omkostninger på Anholt ligger marginalt over Horns Rev II. Omkostninger til drift & vedligehold er endnu engang lavere på Anholt end Horns Rev II Illustration 20 - Sammenligning af årlige omkostninger for år 6-20 på Horns Rev II og Anholt (2010-priser, indekseret) DKK '000/MW Horns Rev II (2009) Drift & Vedligehold Forsikring Infrastruktur Anholt (2013) Kilde: DONG har leveret tal fra både Horns Rev II og Anholt De årlige driftsomkostninger pr. MW stort set ens på Horns Rev II og Anholt. De årlige driftsomkostninger har således ikke haft en nævneværdig påvirkning på den generelle afregningsstigning fra Horns Rev II til Anholt. 17

19 Samlet set har de seneste års store efterspørgsel på vindmøller og mangel på installationsskibe øget prisen på vindmølleparker. Set i lyset af udviklingen i anlægsinvesteringer og driftsomkostninger vurderes det, at DONG s anvendte forudsætninger for anlægsinvesteringer og driftsomkostninger på Anholt ligger på markedsniveau. 18

20 4 Udbudsbetingelser I dette afsnit analyseres forskellen i udbudsbetingelser på Anholt og de to seneste udbud på havvindmølleparker, Horns Rev II og Rødsand II. Kun betingelser, der er vurderet væsentlige, er medtaget. For Rødsand II er genudbudsbetingelserne anvendt. Det oprindelige udbud på Rødsand II blev udbudt i oktober 2005 og vundet af EON med en budpris på 49,9 øre/kwh. EON valgte dog at springe fra projektet grundet problemer med at få økonomien til at hænge sammen angiveligt på grund af stærkt forhøjede materialepriser. Efter genudbud i 2008 vandt EON igen med en budpris på 62,9 øre/kwh. xi Eksemplet viser, at der før har været problemer med at få økonomien til at hænge sammen i havvindmølleprojekter Ved tidligere udbud af vindmølleparker i Danmark har Danmark været forholdsvis alene på markedet. De lave priser (se Illustration 21) på de tidlige parker kan være et resultat af, at nogle selskaber har ønsket at komme ind på havvindmølleområdet og derfor har budt lavt. En anden årsag til øget budpris er, at investeringen i Anholt er så stor selv for energiselskaber at finansieringen kan være svær at fremskaffe specielt i lyset af den finansielle krise. Energiselskaberne har kun en vis finansieringskapacitet, som de vil allokere til projekter med det største afkast. De mange nye havvindmølleparker, der er planlagt i Europa, kan gøre det attraktivt at søge mod andre projekter end Anholt. xii Illustration 21 Sammenligning af udbudsbetingelser på Horns Rev II, Rødsand II og Anholt Udbudsforhold Horns Rev II Rødsand II (Genudbud) Anholt MW 209 MW 207 MW 400 MW Vanddybde 9-17 meter 5,5-17 meter meter Distance fra land 30 km 1,7 km 23 km Facts om parkerne Udbudsform Udbud efter forhandling i to runder Udbud Udbud Betingelser i Anholt i forhold til de øvrige Tid Bøder Øre/Kwh 51,8 øre/kwh i 10 TWh 62,9 øre/kwh i 10 TWh 105,1 øre/kwh i 20 TWh Udbudsmateriale Oktober 2004 Februar 2008 April 2009 Aflevering af bud 1. bud: Januar bud: Februar 2005 April 2008 April 2010 Udnævnelse af vinder Marts 2005 April 2008 April 2010 Seneste nettilslutning Tid bud er bundet Afståelse Målsætning om nettilslutning med udgangen af 2008 Tilbudsgiveren skal vedstå ethvert tilbud i 6 måneder fra dets afgivelse Ingen For sen ibrugtagning Ingen Ingen Energinet.dk's erstatningspligt Eltra (Energinet.dk) er ikke erstatningspligtig ved eventuelle fejl og udetider på ilandføringsanlægget For byder på Anholt er ændringer i betingelser : Positive Neutrale Negative 30. september december 2012 Tilbudsgiveren skal vedstå ethvert tilbud i 6 måneder fra dets afgivelse Tilbudsgivers pengeinstitut skal stille bankgaranti på DKK 435 millioner, som kommer til udbetaling, hvis koncessionshaver misligholder aftalen om etablering og nettilslutning Såfremt Energinet.dk ikke opfylder betingelser for mulighed for optræk og spændingssætning, ifalder Energinet.dk erstatningsansvar for koncessionshaverens daraf følgende tab på op til DKK 200 mio Tilbudsgiveren skal vedstå ethvert tilbud i 6 måneder fra dets afgivelse Afståelse efter indgåelse af koncessionskontrakten: < 5 md: DKK millioner Mellem 5 md og 1 år: DKK 200 millioner >1 år: DKK 400 millioner Tilbudsgivers pengeinstitut skal stille bankgaranti på disse beløb 1 øre/kwh mindre, hvis der ikke er nettilsluttet 31. dec ører/kwh mindre, hvis der ikke er nettilsluttet 1. maj ører/kwh mindre, hvis der ikke er nettilsluttet 1. sep Hvis der ikke er nettilsluttet 31. dec ifalder yderligere en bod på DKK 400 millioner Såfremt Energinet.dk ikke opfylder betingelser for mulighed for optræk og spændingssætning, ifalder Energinet.dk erstatningsansvar for koncessionshaverens daraf følgende tab på op til DKK 400 mio Note: Informationer om Rødsand II er fra genudbuddet. Det originale udbudsmateriale er dateret 13. oktober 2005 Kilde: Udbudsbetingelser er fra og Energistyrelsen 19

21 I Illustration 21 ses det, at der er en tidsramme på ca. 2,5 år mellem udnævnelse af budvinder og seneste nettilslutning på Horns Rev II, Rødsand II og Anholt. Set i lyset af dobbelt størrelse på Anholt i forhold til Horns Rev II og Rødsand II synes tidsplanen at være meget stram. Det vil kræve, at leveringer af vindmøller sker til tiden, at det er muligt at leje installationsskibe, og at det danske vejr gør det muligt at installere havmøllerne. I udbuddet til Horns Rev II var der ikke tilføjet bøder. I Rødsand II indførte man en bøde for misligholdelse af kontrakt om etablering og nettilslutning. I Anholt er der ud over bøder ved afståelse også tilføjet bøder, såfremt tidsfristen overskrides. For at sikre at Energinet.dk ikke forsinker processen, er deres erstatningsansvar dog også hævet, hvis de ikke overholder deres tidsfrist. Udbudskriterierne på Anholt blev af forskellige årsager strammet op i forhold til Horns Rev II og Rødsand II. Specielt tidsramme til nettilslutning og størrelsen på bøder kan virke som hårde betingelser for eventuelle bydere. 20

22 Betingelser i Anholt i forhold til de øvrige MW 209 MW 207 MW 400 MW Vanddybde 9-17 meter 5,5-17 meter meter Distance fra land 30 km 1,7 km 23 km Facts om parkerne Udbudsform Udbud efter forhandling i to runder Udbud Udbud Øre/Kwh 51,8 øre/kwh i 10 TWh 62,9 øre/kwh i 10 TWh 105,1 øre/kwh i 20 TWh Udbudsmateriale Oktober 2004 Februar 2008 April bud: Januar 2005 Aflevering af bud April 2008 April bud: Februar 2005 Udnævnelse af vinder Marts 2005 April 2008 April 2010 Tid Målsætning om nettilslutning med Seneste nettilslutning 30. september december 2012 udgangen af 2008 Tilbudsgiveren skal vedstå ethvert tilbud Tilbudsgiveren skal vedstå ethvert tilbud Tilbudsgiveren skal vedstå ethvert tilbud Tid bud er bundet i 6 måneder fra dets afgivelse i 6 måneder fra dets afgivelse i 6 måneder fra dets afgivelse Afståelse efter indgåelse af Tilbudsgivers pengeinstitut skal stille koncessionskontrakten: bankgaranti på DKK 435 millioner, som < 5 md: DKK millioner Afståelse Ingen kommer til udbetaling, hvis Mellem 5 md og 1 år: DKK 200 millioner koncessionshaver misligholder aftalen >1 år: DKK 400 millioner om etablering og nettilslutning Tilbudsgivers pengeinstitut skal stille bankgaranti på disse beløb 1 øre/kwh mindre, hvis der ikke er nettilsluttet 31. dec ører/kwh mindre, hvis der ikke er nettilsluttet 1. maj 2013 Bøder For sen ibrugtagning Ingen Ingen 3 ører/kwh mindre, hvis der ikke er nettilsluttet 1. sep Hvis der ikke er nettilsluttet 31. dec ifalder yderligere en bod på DKK 400 millioner Såfremt Energinet.dk ikke opfylder Såfremt Energinet.dk ikke opfylder betingelser for mulighed for optræk og betingelser for mulighed for optræk og Eltra (Energinet.dk) er ikke Energinet.dk's spændingssætning, ifalder Energinet.dk spændingssætning, ifalder Energinet.dk erstatningspligtig ved eventuelle fejl og erstatningspligt erstatningsansvar for erstatningsansvar for udetider på ilandføringsanlægget koncessionshaverens daraf følgende tab koncessionshaverens daraf følgende tab på op til DKK 200 mio på op til DKK 400 mio For byder på Anholt er ændringer i betingelser : Positive Neutrale Negative 5 Sammenfatning Illustration 22 er en opsamling på analyser, delkonklusioner og den samlede konklusion Illustration 22 Sammenfatning af vigtigste konklusioner i rapporten Analyserne viste Delkonklusioner Samlet konklusion Værdiansættelse Markedsundersøgelse Udbudsbetingelser DKKm per MegaWat, indekseret Driftsomkostninger (Højre akse) Anlægsinvesteringer (Venstre akse) Omsætning (Højre akse) Individuelle havvindmølleparker Trend Første driftsår Udbudsforhold Horns Rev II Rødsand II (Genudbud) Anholt Basecase viser NPV i niveauet på DKK -384,3 millioner ved afregningspris på DKK 105,1 øre/kwh Ernst & Young estimerer en fair afregningspris i intervallet DKK 99,3-118,5 øre/kwh Pris på havvindmølleparker er steget væsentligt de seneste år hovedsaligt pga.: Øgede vindmøllepriser Øgede installationspriser Strengere vilkår i Anholt end Horns Rev II og Rødsand II på en række områder: Strammere tidsplan Højere bødestraffe Set i lyset af et interval for afregningspris på DKK 99,3-118,5 øre/kwh, stigende markedspriser og forringede udbudsbetingelser vurderer vi, at Dong s budpriser fair. 21

23 A. Fastsættelse af DONG s WACC Afkastkravet eller WACC (Weighted Average Cost of Capital) på et selskab fastsættes som en kombination af markedsniveauet for lånerenter og det forventede afkastkrav til egenkapitalen, hvor begge satser vægtes i forhold til markedsværdien af den rentebærende gæld og egenkapitalen: [ D V r ( 1 t) ] + ( E V ) WACC = / /, d r e hvor rd = afkastkrav på fremmedkapital, re = afkastkrav på egenkapital, D/V = gældsandel, E/V = Egenkapitalandel og t = den marginale selskabsskattesats Vi har estimeret DONG s WACC til 6,9% uden projekttillæg. Den er estimeret som den generelle markedsdeltagers WACC, dvs. på markedsvilkår. Vores beregning fremgår af nedenstående Illustration 23. Til sammenligning har DONG anvendt 10% før-skat WACC i forbindelse med en nedskrivning på Horns Rev II i årsrapporten for 2008 og 11,5% før-skat WACC i nedskrivningstest af goodwill fra A2Sea i årsrapporten for Illustration 23: WACC Beregning af aktiebeta Gældfri beta 0,69 Skattesats (t) 25% D/E 0,37 Leveragefaktor [1+(1-t)xD/E] 1,28 Aktiebeta 0,88 Beregning af WACC Risikofri rente 3,4% Aktiebeta 0,88 Markedsrisikopræmie 5,0% Egenkapitalomkostninger 7,8% Lånemarginal 2,5% Fremmedkapitalomkostninger før skat 5,9% Skattesats 25% Fremmedkapitalomkostninger efter skat 4,4% Finansiel leverage, D/(D+E) 27% Vægtede kapitalomkostninger, WACC 6,9% Beregningen af WACC på DONG er baseret på følgende antagelser og inputs: Unlevered beta (gældfri beta) på 0,69 pr. 07/ , som afspejler median-niveauet blandt en gruppe af sammenlignelige selskaber (peer-gruppe). Denne svarer til en levered beta (aktiebeta) på 0,88 beregnet vha. Modigliani & Millers betarelation og en median D/E ratio (kapitalstruktur) fra peer-gruppen på 0,37. En risikofri rente på 3,4%, som er den effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation observeret den 07/04/

24 En lånemarginal på 2,5%, som svarer til en før-skat gældsomkostning på 5,9%. Denne er estimeret som den gennemsnitlige rente for obligationer udstedt af en række amerikanske selskaber med samme rating som DONG (med korrektion for inflationsdifferentialet). Standard & Poors hævede den 18. november 2009 sin rating af DONG til A-. Sammenligningsgruppe Sammenligningsgruppen består af energiselskaber med et vist strategisk fokus på vindenergi og repræsenterer et bredt brancheudsnit. Ved screening af sammenlignelige selskaber er selskaber udeladt, såfremt den estimerede beta for det pågældende selskab har en forklaringsgrad, der er lavere end 25%. Den anvendte sammenligningsgruppe fremgår af Illustration 24 herunder. Illustration 24: Sammenligningsgruppe Selskab EV Aktiebeta Gældfri beta R² (beta) D/E DKK mio. Miller & Mod. Cez A.S ,90 0,80 0,64 0,16 Enel S.p.A ,82 0,45 0,55 1,20 E.ON AG ,03 0,78 0,73 0,47 Fortum Oyj ,85 0,71 0,39 0,27 Iberdrola S.A ,00 0,66 0,58 0,72 RWE AG ,76 0,66 0,39 0,23 Simpelt gennemsnit 0,51 0,89 0,68 0,55 0,51 Median 0,37 0,88 0,69 0,57 0,37 23

25 B. Udvikling i priser på hovedområder I forlængelse af afsnit 3 analyseres i dette afsnit udviklingen i priser på input til vindmøllerne. Det drejer sig om arbejdsløn, råvarepriser og stålpriser. Konklusionen er, at priserne på input til vindmøller steg væsentligt fra , mens stigningen efterfølgende stabiliserede sig. Nedenstående Illustration 25 viser, at arbejdslønnen har haft en stabil vækst fra 1993 til Den årlige stigning var i perioden 2,5%. Illustration 25 Udvikling i arbejdsløn (2010-priser) Trend historisk Kilde: Danish Unit Labour Cost fra OECD Udviklingen i stålpriser har langt flere udsving end ovenstående graf. Fra bunden i 2002 til 2007 steg stålprisen 588%. Prisen på stål nåede sit toppunkt i 2007, dvs. før den finansielle krise satte en stopper for en lang række investeringer globalt og dermed også begrænsede efterspørgslen på stål. I 2008 faldt prisen på stål med 58,7%. Illustration 26 Udvikling i stålpriser (2010-priser) Trend Historisk Kilde: HSBC Global Carbon Steel fra Bloomberg Illustration 27 viser en generel udvikling i danske råvarepriser. Fra 2000 til 2010 var der en gennemsnitlig årlig vækst på 5,1%. Råvarepriserne toppede i 2008 og faldt kraftigt i I 2010 er råvarepriserne indtil d. 31. marts steget 17,1%. 24

26 Illustration 27 Udvikling i råvarepriser (2010-priser) Trend Historisk Kilde: DK Raw Material Price Iindex NADJ fra Bloomberg 25

27 Kildehenvisninger i Energistyrelsen, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2010 ii Energistyrelsen, Notat: Perspektivering af bud på etablering af Anholt Havvindmøllepark, 14. april 2010 iii The European Wind Energy Association, The European offshore wind industry key trends and statistics 2009, Januar 2010 iv British Wind Energy Association, UK Offshore Wind: Charting the Right Course Scenarios for offshore capital costs v The European Wind Energy Association, Oceans of Opportunity: Harnessing Europe s largest domestic energy resource vi The European Wind Energy Association, The European offshore wind industry key trends and statistics 2009, Januar 2010 vii BVG Associates, Towards Round 3: Building the Offshore Wind supply chain viii Ingeniøren, Blød bund ved Anholt kan gøre havvindmøllepark endnu dyrere, 17. april 2010 ix DONG Energy annual report 2008 x Company release at NASDAQ OMX Nordic Exchange - DONG Energy and Siemens enter into a new supply agreement regarding offshore wind turbines xi Ingeniøren, EON vinder Rødsand Havvindmøllepark, 25. april 2008 xii Energistyrelsen, Notat: Bud på Anholt Havvindmøllepark konsekvenser og alternativer, 11. maj

1 Transmittal letter. Klima- og energiministeriet Stormgade 2-6 1470 København K. 11. juni 2010

1 Transmittal letter. Klima- og energiministeriet Stormgade 2-6 1470 København K. 11. juni 2010 Klima- og Energiministeriet Tredjepartsvurdering af Anholt Havvindmøllepark Konklusioner 11. juni 2010 1 Transmittal letter Klima- og energiministeriet Stormgade 2-6 1470 København K 11. juni 2010 Tredjepartsvurdering

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Overblik over analysens resultater og anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011 Vurdering af udbuddet

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret:

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret: 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Status på Kriegers Flak...3 Tidsplan pr. maj 2015...4 Status...4 Foreslået handlinger...5 Aktiviteter...5 Budget og modeller for indsats...5 Baggrund ØPU godkendte den

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen ANHOLT Havmøllepark 21. april 2016 Jens Nybo Jensen DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

Notat. Sundhedstegn på markedet for havvind. Af Silas Harbo, Cand. Polit og Energy MBA, konsulent i Dansk Energi.

Notat. Sundhedstegn på markedet for havvind. Af Silas Harbo, Cand. Polit og Energy MBA, konsulent i Dansk Energi. Notat Dok. ansvarlig: SIH Sekretær: ILA Sagsnr.: s2014-377 Doknr: d2014-7308-2.0 10-06-2014 Sundhedstegn på markedet for havvind Af Silas Harbo, Cand. Polit og Energy MBA, konsulent i Dansk Energi. Det

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Ansøgning om ændring af prækvalifikationskrav i forhold til udbud af kystnære havmøller

Ansøgning om ændring af prækvalifikationskrav i forhold til udbud af kystnære havmøller Wind People Sverriggaardsvej 3, 9520 Skørping. Denmark Tlf. +45.50508153 SE.nr. 32057942 Info@windpeople.org www.windpeople.org 21.5.2015 Til minister Rasmus Helveg Petersen og Energistyrelsen Ansøgning

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Notat om udbygning med havvind

Notat om udbygning med havvind 13. september 2010 Side 1/5 Notat om udbygning med havvind Danmark skal udbygge med havvindmøller i stor skala, hvis Danmark skal opnå uafhængighed af fossile brændsler. Danmark har siden energiaftalen

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Afbrudsstatistik og forsyningssikkerhed i historisk perspektiv 1. Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til Energinet.dk

Læs mere

Analyse af 1. halvårs 2012 finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter (Banker i Danmark 05/10-2012) Lars Krull 05/10-2012

Analyse af 1. halvårs 2012 finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter (Banker i Danmark 05/10-2012) Lars Krull 05/10-2012 Analyse af 1. halvårs 2012 finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter (Banker i Danmark 05/10-2012) Lars Krull 05/10-2012 Mine analyser Når danske pengeinstitutter aflægger rapport om deres

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde 15. januar 2016 /CPN Sag Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde Erhvervsstyrelsen ønsker at igangsætte en revidering af principperne,

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2015 SEGES P/S Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 31-12-2015 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesindsatsen

Udbud af beskæftigelsesindsatsen Udbud af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odense Odense Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1 Udbud af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Odense 1. Konkrete erfaringer med udbud af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Bilag 3 Beskrivelse af betalingsmekanisme 18. november 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål... 4 2. Definitioner...

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets Mødereferat 27. marts 2015 J.nr. 15-0073089 Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets udbud af bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde Deltagere fra Skatteministeriet:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Biomasse på kraftværker. Michael Schytz, Fuel Strategy and Optimisation DONG Energy Thermal Power Marts 2015

Biomasse på kraftværker. Michael Schytz, Fuel Strategy and Optimisation DONG Energy Thermal Power Marts 2015 Biomasse på kraftværker Michael Schytz, DONG Energy Thermal Power Marts 2015 DONG Energy Thermal Power planlægger at øge brugen af biomasse i Danmark Værker i Danmark Pipeline for konverteringer Centrale

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER,

NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER, NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER, BYGGER NOGLE LÆHEGN ANDRE VINDMØLLER DJURS Wind Power Facts om parken Samlet effekt: 400 MW Antal møller: 111 88 km² Møllestørrelse: 3,6 MW Rotordiameter: 120 meter Byggeperiode:

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 71 personer

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16 Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark Offentlig udgave 7. maj 2009 WWI/JCH Dok. 40178/10 v1 1/16 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og indstilling... 3 1.1 Resumé... 3 1.2 Indstilling... 4

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat INDLEDNING Vi står over for en fundamental anderledes økonomisk

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser

Læs mere

Elbilers værdi i elsystemet

Elbilers værdi i elsystemet 19-06-2014 cb/hhl Elbilers værdi i elsystemet Resumé.... 1 Elsystemets systemtjenester... 2 Mængder og priser... 4 Systemtjenester fremadrettet... 5 Estimat af elbilers værdi for elsystemet... 6 I takt

Læs mere

Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark.

Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark. Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark. Hovedrapport Klima- og Energiministeriet 28. april 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere