GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013"

Transkript

1 GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april

2 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi Politikområde 04 Klima og energi Politikområde 05 Bosætning og Byggeri Politikområde 06 Erhverv og Turisme Politikområde 07 Natur og Miljø Politikområde 08 Veje og Trafik Politikområde 09 Forsyning Politikområde 10 Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter Politikområde 11 - Integration Politikområde 12 - Borgerservice Politikområde 13 Sundhed og forebyggelse Politikområde 14 Dagstilbud til børn og unge Politikområde 15 - Undervisning Politikområde 16 Børn med særlige behov Politikområde 17 Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsnet Politikområde 20 Kommunale ejendomme Politikområde 21 Social og Sundhed, Myndighed inkl. hjælpemidler og staben Politikområde 22 Hjemmepleje og hjemmesygeplejen Politikområde 23 - Plejecentre Politikområde 24 Ledelse, IT, Kommunikation og Administration

3 Politikområde 01 Demokrati Politikområde 01 - Demokrati 1. Ansvar Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg Direktionen, Byrådssekretariatet og resten af organisationen. 2. Opgaver Driftsopgaver Byrådet har ansvaret for sine egne arbejdsvilkår og for rammerne for arbejdet i de råd og nævn mv., som byrådet nedsætter. Byrådet har ansvaret for at afvikle valg til Folketing, regionsråd, EU-parlament og byråd og for folkeafstemninger, udskrevet af Folketinget. Myndighedsopgaver Støtte til det politiske arbejde i politiske partier og lister, der har været opstillet til kommunalvalget, udbetales af kommunen efter takster fastsat af staten. 3. Organisation og medarbejdere Sønderborg Byråd har valgt at have udvalgsstyre og har nedsat et økonomiudvalg og seks stående udvalg Sønderborg Byråd har også nedsat et ad hoc udvalg: Borger og demokratiudvalget Desuden er nedsat et lovpligtigt børn- og ungeudvalg, der afgør visse sager om børn med særlige behov Borgerne medinddrages i beslutningsprocessen via en række råd og udvalg, bl.a. Rådgivende organer med repræsentanter for brugerne, fx ældrerådet og handicaprådet Rådgivende organer med repræsentanter for brugere og andre interessenter, fx Det Lokale Beskæftigelsesråd Brugerbestyrelser, fx forældrebestyrelser i dagtilbud og skolebestyrelser på folkeskoler mv. Sønderborg Kommune medinddrager desuden brugere, borgere, organisationer og virksomheder ud over, hvad loven kræver. Det drejer sig bl.a. om Folkeoplysningsudvalget, der rådgiver byrådet om tilskud til folkeoplysning 3

4 Politikområde 01 Demokrati Landdistriktudvalget, der er i dialog med kultur- og fritidsudvalget og med landsbylaug m.fl., og fordeler midler mellem landdistrikterne efter politisk godkendte retningslinjer Det Grønne Råd, der rådgiver byrådet i spørgsmål om turisme, fritidsliv, natur og det åbne land Integrationsrådet, der er en fri medspiller i kommunens integrationsindsats 2 seniorråd, som er dialogpart på niveauet under ældrerådet 4. Samarbejdsparter KL, som er kommunernes interesseorganisation og repræsenterer kommunerne over for regering og folketing, og som indgår overenskomster med de kommunalt ansattes organisationer KKR - kommunekontaktrådet, som er sammenslutningen af kommuner i Region Syddanmark og har til opgave at arbejde for kommunernes fælles interesser Koordinationsudvalg, der består af de 4 sønderjyske borgmestre Grænsetrekanten, der er et formaliseret samarbejde mellem Stadt Flensborg, Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune. Politikerne mødes 2 gange årligt til en styringskonference, hvor de aftaler nye samarbejdsområder og projekter, blandt andet inden for Interreg-projektet 5. Rammevilkår Den kommunale styrelseslov indeholder regler om, hvordan det kommunale folkestyre skal fungere. Inden for styrelseslovens rammer har Sønderborg Byråd fastsat sin egen styrelsesvedtægt, som bl.a. fastsætter udvalgenes antal, udvalgenes opgaver og medlemstal. Byrådet har også inden for lovens rammer fastsat sin egen forretningsorden med regler for byrådsmødernes afvikling Det er lovmæssigt bestemt, at de fire sønderjyske byråd skal have 31 medlemmer. Ved efterfølgende valg vælges også 31 medlemmer, hvis det tyske mindretals parti ved sidste eller næstsidste valg har opnået mindst et mandat. 6. Tilsyn og klageinstans Staten fører tilsyn med kommunerne. Det sker via statsforvaltningerne, der hører under Indenrigsog Socialministeriet. Klager over Byrådets måde at lede kommunen på kan rettes til Statsforvaltningen Syddanmark i Aabenraa Folketingets Ombudsmand 4

5 Politikområde 01 Demokrati 7. Visioner Visionerne og indsatsområderne på politikområde 1 er: Vision Sønderborg Kommune: Har et aktivt politisk lederskab der offensivt griber fremtidens muligheder og udfordringer. Sikrer fællesskab om udviklingsperspektiver og konkrete løsninger. Det sker via åben kommunikation sammen med de mange engagerede borgere, der tager ansvar for egen indflydelse og blandt andet deltager i demokratiet i institutionsbestyrelser, særlige råd etc. Sikrer dialog og giver muligheder for markant indflydelse i lokalområder og landdistrikter, hvor de lokale ildsjæle og kræfter melder ind og tager ansvar for egen indflydelse på kommunens prioriteringer og opgavevaretagelse. Har særligt fokus på sammenhængskraften og det fælles ejerskab i forhold til udfordringer og udviklingsmuligheder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommunen. Inspirerer borgerne (civilsamfundet), foreningslivet, virksomhederne og de kommunale institutioner til at gå sammen i forpligtende samarbejder, hvor de finder nye former for samspil, der giver synergi. Styrker dialogen, skaber værdi for borgerne og gør det lettere for os selv via digitalisering. 8. Udviklingsmål for 2013 Udarbejdelse og implementering af en egentlig politik for borgerinddragelse Status: Byrådet har på mødet den 27. februar 2013 godkendt politik for borgerinddragelse Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator Status: Byrådet har på møde den 29. maj 2013 besluttet finansiering af ungekoordinator og den organisatoriske placering. Udarbejdelse af ungdomspolitikken sker når ungekoordinatoren er tiltrådt. Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati Status: Der er jævnlig kontakt til Viborg og Næstved kommuner. Udvikling af tilflytterservice Status: SET har ansat en bosætningskoordinator i rammen af Bedst brains projektet bla. med opgave at udarbejde velkomstmateriale sammen med BorgerService. Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer Status: Der arbejdes fortsat med open sourceunderstøttet dagsordens modul, der især kan bruges på IPads. Udvikling af den gode politiske dagsorden Status: Ny dagsordensskabelon er implementeret og kompetenceudvikling gennemført for sagsbehandlere. 5

6 Politikområde 01 Demokrati Tilrettelæggelse og udsendelse af nyhedsbrev Status: Fremme initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013 Status: Udvalget har som fast pkt. på dagsordnen sagen vedr. initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november Opfølgning på udviklingsmål for 2012 Udarbejdelse af en egentlig demokratistrategi Status: Forventes vedtaget i maj Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator Status: Drøftet på KEU den 7. februar 2012 og på et efterfølgende møde mellem formanden, næstformanden mm. Udvikling af transmission fra Byrådsmøder Status: Der er indhentet inspiration fra Aabenraa Kommune og Region Syddanmark, men der er ikke endnu igangsat yderligere aktivitet på dette udviklingsmål. Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati Status: Der er jævnligt kontakt til Viborg og Næstved kommuner. Udvalget deltog i maj 2012 i konference i Svendborg Kommune. Udvikling af tilflytterservice Status: Der er ikke endnu igangsat aktivitet på dette udviklingsmål. Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer Status: Byrådet har fået udleveret Ipads og der arbejdes med et open source understøttet dagsordens modul. Udvikling af den gode politiske dagsorden Status: Ny dagsordensskabelon er implementeret og kompetenceudvikling gennemført for sagsbehandlere. 10. Driftsmål for 2013 Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Status: Sker kvartalsvis. Årsrapportering fra Borgerrådgiveren Status: Byrådet har på mødet den 20. marts 2013 godkendt Borgerrådgiverens årsberetning Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013 Status: Udvalget har på mødet den 7. februar godkendt, at der indgås kontrakt med Promonitor fra den 1. marts Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2012 Status: Udvalget har deltaget i og evalueret oplevelserne på Folkemødet Folkemødet 2013 er planlagt og gennemføres med 27 deltagere i dagene den juni

7 Politikområde 01 Demokrati Der er etableret en Demokratipuljen og ansøgning hertil kan foretages to gange årligt. Status: Udvalget har på mødet den 4. april 2013 bevilget kr. til et projekt at uddybe og formidle samt udbrede kendskabet til den lokale kommunale valgkamp i 2013 blandt læsesvage og synshandicappede i Sønderborg Kommune. 11. Opfølgning på driftsmål i 2012 Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Årsrapportering fra Borgerrådgiveren Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013 Der er etableret en Demokratipuljen og en enkelt ansøgning blev imødekommet.. Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2012 Status: Udvalget har evalueret deltagelse i Folkemødet og planlagt deltagelse på Folkemøde Brugerbetaling i 2013 Ingen 13. Bevilling for 2013 De afsatte midler vedr. politikområde 1, Demokrati, indgår i den samlede bevilling til Økonomiudvalget til administration m.v. - klik her for at se detail-tallene. 14. Regnskabsforklaringer 2012 og budget 2013 Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Støtte til politiske partier 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kommunalbestyrelsen 8,7 8,7 9,1 8,9 8,9 Kommissioner, råd og nævn 0,6 0,6 0,5 0,8 0,8 Valg ,7 1,7 Borger og demokrati 1,4 0,8 0,7 1,4 1,4 Driftsudgifter i alt 10,9 10,4 10,6 13,0 13,0 Indtægter Regnskab 2012 Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger. 7

8 Politikområde 01 Demokrati 15. Budgetmodel Der er ingen budgetmodel for området Byrådet tager konkret stilling til budgetposterne 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i Byrådsperioden Byrådsmødet Vederlag til 1. viceborgmester og udvalgsmedlemmer Valg til KL s Kommunalpolitiske Topmøde Nedsættelse af Folkeoplysningsudvalg i den kommende Byrådsperiode Valgbestyrelse ved valg Valg af medlemmer til diverse råd, nævn og bestyrelser Byrådsmødet Borger og Demokratiudvalgets kommissorium Ændring af vedtægterne for Handicaprådet 8

9 Politikområde 02 Personale Politikområde 02 - Personale 1. Ansvar Økonomiudvalget Intern stab: Løn, budget og regnskab, Personalejura og Uddannelse og Udvikling 2. Opgaver Støtter og vejleder alle kommunens arbejdspladser i spørgsmål om: Arbejdsmiljøindsatsen Uddannelse og kompetenceudvikling Løn- og personaleadministrative opgaver Personalejura Udmønter MED-aftalen, som er kommunens egen samarbejdsaftale med de faglige organisationer Initiativer i forlængelse af Kvalitetsreformen, herunder Trepartsaftalerne 3. Organisation og medarbejdere Personalefunktionerne har adresse på det tidligere rådhus i Gråsten og det tidligere rådhus i Nordborg Løndelen under Løn, budget og regnskab Personalejura Uddannelse og udvikling Udvikling Der er ca. 67 stillinger i hele HR og Økonomifunktionen 4. Samarbejdsparter Arbejdspladserne i den kommunale organisation MED organisationen Diverse udbydere af uddannelser og konsulentydelser Faglige organisationer 9

10 Politikområde 02 Personale 5. Rammevilkår Overenskomster, der som hovedregel er indgået mellem KL og de faglige organisationer Personalejuridiske rammer, fx offentlighedslovens og forvaltningslovens regler MED-aftalen Kutymer 6. Tilsyn og klageinstans Personalejuridiske afgørelser kan påklages i det fagretslige system og ved domstolene 7. Visioner Af det gældende styringsgrundlag fremgår det, at: Det er Byrådets ønske, at Sønderborg Kommune vil være kendetegnet ved, at: Der skal være sammenhæng mellem de politiske visioner og mål, og de økonomiske midler. Der er decentral styring, hvor de medarbejdere der er tættest på borgerne, har rum til at handle. Den dominerende faktor i kommunen skal være: Tillid Vi udvikler en dialogbaseret kultur, og afviser en kontrolbaseret kultur. 8. Udviklingsmål for 2013 Flytning af Udviklingshuset HR fra nuværende placering på Nordborg Rådhus. Status: Forelægges til beslutning i april Implementering af HR strategien i Sønderborg Kommune. Status: Processen er igangsat. Implementering af HR partnerskaber som samarbejdsform. Status: Processen er igangsat. Gennemføre organisatoriske ændringer som følge af beslutningen om nedlæggelse af Intern Stab Status: Er gennemført. 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2012 Sygefraværet i 2012 skal nedbringes til at være på højst 5,5 %. Status: De enkelte arbejdspladser arbejder med indsats mod sygefravær. Der er udarbejdet informationsmateriale vedrørende en ny indsats vedrørende samtale med medarbejdere, der er sygemeldt. Materialet er udsendt til alle medarbejdere. Der er endvidere udarbejdet vejledningsmateriale til alle ledere. Alt materialet er desuden tilgængeligt på Intranettet. Med virkning fra den 1. august 2011 er der ansat en ny medarbejder i Udviklingshuset HR, der har til opgave at 10

11 Politikområde 02 Personale sikre at lederne i kommunen sætter endnu mere fokus på indsatsen med henblik på en nedbringelse af sygefraværet. Der er udarbejdet en e-learningsprogram vedrørende kommunens indsats mod sygefravær. Dette tages i anvendelse i 2. og 3. kvartal. HR tager del i indsatsen for at reducere tilgangen i antallet af borgere på varig forsørgelse. I denne forbindelse er der taget initiativ til at planlægge en indsats for at kommunalt ansatte medarbejdere ikke bliver en så stor del af den gruppe borgere, der overgår til varig forsørgelse, som tilfældet er i dag. Kommunen gennemfører sin 3. trivselsmåling i Der satses på en svarprocent på mindst 80 %, ligesom der satses på, at mindst 90 % af kommunens medarbejdere synes at kommunen alt i alt er et godt sted at arbejde. Status: Kommunens 3. trivselsmåling blev gennemført i september 2012 på ikke færre end 109 af kommunens arbejdspladser med flere end fem ansatte har alle medarbejdere svaret. På arbejdspladser med helt op til 74 medarbejdere er der en 100 procent besvarelse. I alt har medarbejdere deltaget i undersøgelsen. Heraf svarede eller 78 %. Det samlede resultat for alle kommunens mange arbejdspladser er, at medarbejderne og lederne i det seneste år i fællesskab har skabt bedre arbejdspladser. På 76 af 77 mulige udsagn er der større tilfredshed i år end ved sidste års måling. 10. Driftsmål for 2013 Alle nyansatte ledere i Sønderborg Kommune skal gennemføre Lederudviklingsprogrammet. I forlængelse heraf skal de tilbydes en lederuddannelse på Diplomniveau. Status: Der gennemføres et talentudviklingsforløb for ledere. Sikre, at kommunen lever op til lovgivningen om hhv. senior-og akutjob. Status: Foreløbig status er blevet forelagt økonomiudvalget. Gennemføre hhv. leder-og talentudviklingsforløb Status: Dette arbejdes der med løbende i Udviklingshuset. Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet blandt medarbejderen i kommunen. Status: Tidligere fokus udvides med særlig fokus på længerevarende fravær. 11. Opfølgning på driftsmål i 2012 Alle nyansatte ledere i Sønderborg Kommune skal gennemføre Lederudviklingsprogrammet. I forlængelse heraf skal de tilbydes en lederuddannelse på Diplomniveau. Status: Der arbejdes fortsat med Lederudviklingsforløb suppleret med Diplomforløb. Konceptet er revideret i Der gennemføres et talentudviklingsforløb for ledere. Status: Der gennemføres et ledertalentforløb om året. I 2012 vil der blive arbejdet med at udvikle talentforløb for specialister. 11

12 Politikområde 02 Personale 12. Brugerbetaling i Bevilling for 2013 Der er givet en samlet driftsbevilling for klik her for at se detail-tallene. 14. Regnskabsforklaringer 2012 og budget 2013 Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Uddannelse og udvikling 7,6 9,5 11,9 8,8 9,2 Kantine inkl. kaffeordning 3,7 3,0 2,9 3,0 3,1 Elever 1,3 1,3 1,1 1,3 1,5 MED-konsulent og sociale værdier m.v. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 Udgifter jf. gaveregulativet 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 Jubilæumsgratialer 1,5 1,5 1,1 1,5 1,5 Lønpuljer 5,4-0,2-1,2 5,1 2,9 Tjenestemandspensioner 35,9 39,0 35,0 39,6 39,5 Personalegoder 0 0 2,0-2,1 0 Uddannelsesprojekter 0-1, Driftsudgifter i alt 56,9 54,2 52,3 60,1 59,0 Indtægter 1,7 2,5 6,6 1,5 1,5 Regnskab 2012 Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på ca. 5,9 mio. kr. Heraf er der overført 187 t.kr. til år 2013 til elevområdet. 15. Budgetmodel -- 12

13 Politikområde 02 Personale 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i byrådsperioden Byrådet besluttede i foråret 2010 at stille en personalegodeordning (bruttolønsordning) til rådighed for medarbejderne. 13

14 Politikområde 03 Økonomi Politikområde 03 - Økonomi 1. Ansvar Byrådet og økonomiudvalget Direktionen og Økonomistaben, alle budgetansvarlige enheder 2. Opgaver Driftsopgaver Byrådet er ansvarlig for den overordnede styring af kommunen, herunder styringen af økonomi og sikring af god ressourceudnyttelse Byrådet udøver sin styring gennem fastlæggelse af en overordnet økonomisk politik ved o o o o o o årligt at vedtage driftsbudgettet at afgive anlægsbevillinger at foretage eventuelle korrektioner i budgettet i årets løb at sikre en betryggende håndtering af kommunens værdier at registrere alle økonomiske transaktioner, samt ved endelig godkendelse af årsregnskab, godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr og opfølgning på eventuelle bemærkninger fra kommunens revision Myndighedsopgaver Økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri 3. Organisation og medarbejdere Byrådets overordnede og langsigtede styring er tilrettelagt som et årshjul: Efterår Hvert år, senest den 15. oktober, vedtages næste års budget, der indeholder de visioner, udviklingsmål, driftsmål og budgetbeløb, som udgør de bindende retningslinjer for næste års forvaltning Årets budgetproces evalueres for at udvikle næste års proces Byrådet tager stilling til, hvilke analyser og undersøgelser, der skal foretages og indgå som baggrundsviden for næste års budgetlægning 14

15 Politikområde 03 Økonomi GPS en udkommer i efterårsudgaven opdateret med de netop vedtagne mål og budgetbeløb og fortsat med det seneste års regnskab og målopfølgning Vinter Administrationen forbereder analyser og processer Økonomiudvalget fremlægger forslag til næste års budgetproces for byrådet Forår Byrådet får de bestilte analyser forelagt og drøfter overordnede og langsigtede pejlemærker for det kommende budget. Økonomistaben beregner det tekniske basisbudget. Det vil sige 1) de udgifter, der skal til for at leve op til eventuel ny lovgivning og leve op til byrådets egne driftsmål og 2) skatteindtægter og statstilskud Senest 1. juli kommer der besked om størrelsen af statens tilskud, og de endelige skøn kan laves Kommunens ledelse udarbejder efter behov et handlekatalog med forslag til ændrede driftsmål og nye udviklingsmål. Både mål, der sigter mod virkeliggørelse af visioner og ønskede serviceudvidelser, og mål, der kan give besparelser, skal med i kataloget GPS en udkommer i forårsudgaven, der indeholder det netop færdiggjorte regnskab for året før samt næste års tekniske basisbudget Sommer Byrådet kan eventuelt mødes til temamøder om sommeren for at blive orienteret om den økonomiske situation og handlemulighederne og evt. søge konsensus om en budgetstrategi På baggrund af den opnåede konsensus eller på baggrund af direktionens oplæg udfærdiger økonomiudvalget et budgetforslag til byrådet Byrådets grundlæggende styring af økonomien Sønderborg Kommune har valgt at decentralisere det økonomiske driftsansvar. Ved at give den enkelte leder ansvar for budgettet og frihed til at disponere inden for et samlet rammebeløb, fremmes en fagligt set fornuftig prioritering af resurserne i det daglige Byrådet giver en bevilling til hvert enkelt politikområde. Bevillingshaveren er det enkelte udvalg, og det er herefter udvalget, der sammen med direktionen skal tilse, at det økonomiske ansvar delegeres videre ud til lederne, så fagligt og økonomisk ansvar følges ad Byrådet har gennem året løbende adgang til ledelsesinformation, som giver indblik i, om overholdelsen af mål og budgetter forløber som planlagt. Er der problemer på et eller flere områder, fremgår det tydeligt i indledningen af ledelsesinformationen, hvor der er behov for opmærksomhed Økonomistabens økonomifunktioner, der har adresse i Gråsten, har ca. 30 medarbejdere og bistår både byrådet og organisationens budgetansvarlige. Stabens økonomifunktioner er opdelt i to afdelinger: Finans med ansvar for beregning af indtægter fra skat og statens bloktilskud, renter og afdrag på gæld og tilgodehavender. Gennemførelse af betalingsformidling (webbetaling), husleje- og forpagtningsopkrævninger og ejendomsskatter. 15

16 Politikområde 03 Økonomi Budget og regnskab med ansvar for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab og samarbejde med stabens HR/Personale om beregning af lønbudgetter Derudover varetages opgaver vedr. gennemførelse af udbud, bl.a. EU-udbud, indkøbsaftaler. Brand og Redning og Udviklingshuset varetager opgaven med forsikringsadministration 4. Samarbejdsparter KL, som på kommunernes vegne står for de årlige forhandlinger med regeringen om, hvordan rammerne for kommunernes økonomi skal påvirkes af finanspolitiske hensyn BDO Kommunernes Revision, som er Sønderborg Kommunes revisionsfirma Kommunens boligforeninger 5. Rammevilkår Budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne: Kommunernes omsætning udgør en meget stor del af den offentlige sektors omsætning. Derfor har kommunernes økonomi betydning for den politik, regeringen fører for at sikre vækst, undgå overophedning og andre finanspolitiske mål Siden 1970 erne har staten ført finanspolitik på det kommunale område ved at indgå årlige aftaler med KL om kommunernes økonomiske vækst og størrelsen af de kommunale skatteprocenter. Aftalerne bygger på indbyrdes solidaritet mellem kommunerne. Nu og da fx i denne periode supplerer Folketinget med lovgivning, som indebærer sanktioner, hvis den enkelte kommune overskrider de fastlagte kriterier for drifts- og anlægsaktivitet Budget- og regnskabsreglerne: Den kommunale styrelseslovs kapitel V indeholder regler om kommunens økonomistyring, der er uddybet i et omfangsrigt cirkulære Den væsentligste regel er, at ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt modtages uden, at byrådet har givet bevilling til det. Bevillingskompetencen kan hverken delegeres til økonomiudvalget, stående udvalg eller kommunens administrative ledelse Loven kræver, at kommunerne lægger driftsbudget for et år ad gangen. Driftsbevillinger kan kun gives for ét år og falder automatisk bort ved årsskiftet. Opsparing af uforbrugte budgetbeløb kræver, at byrådet genbevilger pengene for det følgende år. Kun anlægsbevillinger, der er engangsbeløb, kan dække en periode hen over et årsskifte Økonomiudvalget sender byrådet et forslag til årsbudget og økonomisk overslag for de følgende tre år. Forslaget skal behandles i byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum og være vedtaget senest 15. oktober. Når staten kræver, at kommunerne er i så god tid, skyldes det bl.a., at staten skal kunne nå at reagere finanspolitisk i forhold til udsigterne for det kommende års kommunale vækst Byrådet skal sikre, at der passes på kommunens værdier, både penge og udstyr. Byrådet har vedtaget et kasse- og regnskabsregulativ med retningslinjer om bogføring og sikkerhed Kommunen skal antage en revisor, som Statsforvaltningen skal godkende. Revisor holder både øje med, om økonomistyringen foregår betryggende, og om forvaltningen (fx sagsbehandlingen omkring sociale ydelser) overholder forskrifterne. Revisionen laver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet og desuden delrevisionsberetninger i årets løb. Revisionsberetningerne forelægges byrådet 16

17 Politikområde 03 Økonomi Udbudsregler mv. Der er særlige regler for licitation på byggeområdet og regler om, at større indkøb af varer og tjenesteydelser skal udbydes i hele EU 6. Tilsyn og klageinstans Kommunen har antaget BDO Kommunernes Revision som sin revisor Økonomi- og Indenrigsministeriet/statsforvaltningerne har det overordnede tilsyn med kommunernes økonomiske forvaltning 7. Visioner Byrådets vision : Økonomi I Sønderborg Kommune er der tæt sammenhæng mellem visioner, udvikling af kommunen og økonomistyring. Sønderborg Kommunes økonomiske prioriteringer afspejler, at man på grund af den geografiske placering sammen med alle interessenter skal kæmpe særlig meget for at skabe attraktive, anerkendte og inspirerende rammer for borgere og erhvervsliv. Byrådet sikrer sund, basal økonomistyring med national anbefalet kassebeholdning og en driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante årlige investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv. Socialdemokraterne ønsker i stedet formuleringen: o o o Byrådet fører en sund økonomistyring, der sikrer en ansvarlig kassebeholdning og en driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante årlige investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv. Byrådet går i samarbejde med finansielle partnere om de store udviklingsprojekter. Byrådet sikrer gennemsigtighed via klar kommunikation til borgerne om prisen på de kommunale serviceydelser de mange svære udfordringer og prioriteringer og begrundelserne herfor. Fokus på særlige indsatsområder Ledelsesinformationssystemet skal fortsat udvikles/raffineres. Der udarbejdes retvisende budgetter, der tager højde for udviklingen, og stram budgetdisciplin med tæt økonomistyring, så der løbende er mulighed for nødvendige omprioriteringer. Der skal fokus på flerårlige aftaler/flerårligt perspektiv. Der sikres information til - og kommunikation med borgerne om udfordringer og muligheder herunder fakta om, hvad foranstaltninger koster. 17

18 Politikområde 03 Økonomi Der etableres borgerhøringer via panel, herunder vedr. formen for borgerrelevant information og inddragelse. Der fokuseres på centrale puljemidler, der sætter forventninger i gang og senere udløser kommunal selvfinansiering. 8. Udviklingsmål for 2013 Analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget Status: Er igangsat der gives en status på 1. budgetseminar den 29. april Opfølgning på udviklingsmål for Driftsmål for 2013 Garantiprovision fra forsyningsområderne Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2013 blev der sat følgende økonomiske mål: Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2013 være på mindst 110 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger Skatteudskrivning: Personskatten i 2013 er uændret på 25,2 procent Grundskyldspromillen er uændret på 21,6 promille Dækningsafgiften, forretningsejendomme, er uændret 2,5 promille Økonomisk forvaltning: Byrådet har vedtaget en økonomisk styringspolitik (kasse- og regnskabsregulativ), som bl.a. fastlægger disse principper for kommunens økonomiske forvaltning: Den, der bestiller, er som hovedregel også den, der bogfører Bogføring sker som hovedregel i én arbejdsgang uden efteranvisning Anvisning sker integreret som en del af ledelsestilsynet Brug af kontanter og checks skal begrænses mest muligt Alt, hvad der kan automatiseres og systematiseres i forbindelse med ind- og udbetalinger, skal ske Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrende Der skal handles i henhold til kommunens indkøbsaftaler Den enkelte leder skal selv beskrive sit ledelsestilsyn Økonomistaben yder den fornødne service og vejledning 18

19 Politikområde 03 Økonomi Risikostyring og forsikring: Hovedprincipperne i risikostyringen er sikring frem for forsikring, forebyggelse af skader, tryghed på arbejdspladserne og besparelser som følge af færre skader Sønderborg Kommune er selvforsikrende, det vil sige er sit eget forsikringsselskab på de fleste områder. Det betyder, at kommunen selv skal betale de fleste skader. Der er oprettet en skadespulje, som skal dække 50 % af skadeudgiften. Institutionen skal selv afholde de andre 50 %, dog maks kr. For de største skader har kommunen dog tegnet forsikringer, bl.a. på: Brand- og stormskader på bygninger og løsøre med en selvrisiko på kr., motoransvarsforsikring med en selvrisiko kr., katastrofedækning for arbejdsskader (hvis 2 eller flere kommer til skade ved samme uheld), kollektiv Ulykke (dog kun Børn, Brandmænd, Byråd) og rejseforsikring. Status: Er ikke igangsat. 11. Opfølgning på driftsmål i 2012 Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2012 blev der sat følgende økonomiske mål: Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2012 være på mindst 40 mio. kr., hvilket svarer til ca. 550 kr. pr. indbygger Status: De likvide beholdninger ved udgangen af 2012 ente på 237 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger Skatteudskrivning: Personskatten i 2012 er uændret på 25,2 procent Grundskyldspromillen er uændret på 21,6 promille Dækningsafgiften, forretningsejendomme er på 2,5 promille Økonomisk forvaltning: Byrådet har vedtaget et kasse- og regnskabsregulativ, som bl.a. fastlægger disse principper for kommunens økonomiske forvaltning: Den, der bestiller, er som hovedregel også den, der bogfører Bogføring sker som hovedregel i én arbejdsgang uden efteranvisning Anvisning sker integreret som en del af ledelsestilsynet Brug af kontanter og checks skal begrænses mest muligt Alt, hvad der kan automatiseres og systematiseres i forbindelse med ind- og udbetalinger, skal ske Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrende Der skal handles i henhold til kommunens indkøbsaftaler Den enkelte leder skal senere selv beskrive sit ledelsestilsyn Økonomistaben yder den fornødne service og vejledning 19

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013 Bilag 6 Rubrik på GPS-mål 2013 TU-a 31 Politikområde 01 Demokrati Igangsatte driftsmål Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Sker kvartalsvis Der er etableret en Demokratipulje og ansøgning hertil

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere