GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013."

Transkript

1 GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december

2 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi Politikområde 04 Klima og energi Politikområde 05 Bosætning og Byggeri Politikområde 06 Erhverv og Turisme Politikområde 07 Natur og Miljø Politikområde 08 Veje og Trafik Politikområde 09 Forsyning Politikområde 10 Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter Politikområde 11 - Integration Politikområde 12 - Borgerservice Politikområde 13 Sundhed og forebyggelse Politikområde 14 Dagtilbud til børn og unge Politikområde 15 - Undervisning Politikområde 16 Børn med særlige behov Politikområde 17 Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsnet Politikområde 20 Kommunale ejendomme

3 Politikområde 01 Demokrati Politikområde 01 - Demokrati 1. Ansvar Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg Direktionen, Byrådssekretariatet og resten af organisationen. 2. Opgaver Driftsopgaver Byrådet har ansvaret for sine egne arbejdsvilkår og for rammerne for arbejdet i de råd og nævn mv., som byrådet nedsætter. Byrådet har ansvaret for at afvikle valg til Folketing, regionsråd, EU-parlament og byråd og for folkeafstemninger, udskrevet af Folketinget. Myndighedsopgaver Støtte til det politiske arbejde i politiske partier og lister, der har været opstillet til kommunalvalget, udbetales af kommunen efter takster fastsat af staten. 3. Organisation og medarbejdere Sønderborg Byråd har valgt at have udvalgsstyre og har i perioden nedsat et økonomiudvalg og seks stående udvalg Sønderborg Byråd har også nedsat et ad hoc udvalg: Borger og demokratiudvalget ( ). Desuden er nedsat et lovpligtigt børn- og ungeudvalg, der afgør visse sager om børn med særlige behov Borgerne medinddrages i beslutningsprocessen via en række råd og udvalg, bl.a. Rådgivende organer med repræsentanter for brugerne, fx ældrerådet og handicaprådet Rådgivende organer med repræsentanter for brugere og andre interessenter, fx Det Lokale Beskæftigelsesråd Brugerbestyrelser, fx forældrebestyrelser i dagtilbud og skolebestyrelser på folkeskoler mv. 3

4 Politikområde 01 Demokrati Sønderborg Kommune medinddrager desuden brugere, borgere, organisationer og virksomheder ud over, hvad loven kræver. Det drejer sig bl.a. om Folkeoplysningsudvalget, der rådgiver byrådet om tilskud til folkeoplysning Landdistriktudvalget, der er i dialog med kultur- og fritidsudvalget og med landsbylaug m.fl., og fordeler midler mellem landdistrikterne efter politisk godkendte retningslinjer Det Grønne Råd, der rådgiver byrådet i spørgsmål om turisme, fritidsliv, natur og det åbne land Integrationsrådet, der er en fri medspiller i kommunens integrationsindsats 2 seniorråd, som er dialogpart på niveauet under ældrerådet 4. Samarbejdsparter KL, som er kommunernes interesseorganisation og repræsenterer kommunerne over for regering og folketing, og som indgår overenskomster med de kommunalt ansattes organisationer KKR - kommunekontaktrådet, som er sammenslutningen af kommuner i Region Syddanmark og har til opgave at arbejde for kommunernes fælles interesser Koordinationsudvalg, der består af de 4 sønderjyske borgmestre Grænsetrekanten, der er et formaliseret samarbejde mellem Stadt Flensborg, Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune. Politikerne mødes 2 gange årligt til en styringskonference, hvor de aftaler nye samarbejdsområder og projekter, blandt andet inden for Interreg-projektet 5. Rammevilkår Den kommunale styrelseslov indeholder regler om, hvordan det kommunale folkestyre skal fungere. Inden for styrelseslovens rammer har Sønderborg Byråd fastsat sin egen styrelsesvedtægt, som bl.a. fastsætter udvalgenes antal, udvalgenes opgaver og medlemstal. Byrådet har også inden for lovens rammer fastsat sin egen forretningsorden med regler for byrådsmødernes afvikling Det er lovmæssigt bestemt, at de fire sønderjyske byråd skal have 31 medlemmer. Ved efterfølgende valg vælges også 31 medlemmer, hvis det tyske mindretals parti ved sidste eller næstsidste valg har opnået mindst et mandat. 6. Tilsyn og klageinstans Staten fører tilsyn med kommunerne. Det sker via statsforvaltningerne, der hører under Indenrigs- og Socialministeriet. Klager over Byrådets måde at lede kommunen på kan rettes til Statsforvaltningen Syddanmark i Aabenraa Folketingets Ombudsmand 4

5 Politikområde 01 Demokrati 7. Visioner Visionerne og indsatsområderne på politikområde 1 er: Vision Sønderborg Kommune: Har et aktivt politisk lederskab der offensivt griber fremtidens muligheder og udfordringer. Sikrer fællesskab om udviklingsperspektiver og konkrete løsninger. Det sker via åben kommunikation sammen med de mange engagerede borgere, der tager ansvar for egen indflydelse og blandt andet deltager i demokratiet i institutionsbestyrelser, særlige råd etc. Sikrer dialog og giver muligheder for markant indflydelse i lokalområder og landdistrikter, hvor de lokale ildsjæle og kræfter melder ind og tager ansvar for egen indflydelse på kommunens prioriteringer og opgavevaretagelse. Har særligt fokus på sammenhængskraften og det fælles ejerskab i forhold til udfordringer og udviklingsmuligheder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommunen. Inspirerer borgerne (civilsamfundet), foreningslivet, virksomhederne og de kommunale institutioner til at gå sammen i forpligtende samarbejder, hvor de finder nye former for samspil, der giver synergi. Styrker dialogen, skaber værdi for borgerne og gør det lettere for os selv via digitalisering. 8. Udviklingsmål for 2014 Med henblik på at hjælpe erhvervslivet, hvor det gavner mest, udarbejdes en erhvervsfremmestrategi. Der sættes fokus på fremtidens bosætning i Sønderborg Kommune Der skal derfor udarbejdes en bosætningsstrategi. Der udarbejdes en ejerstrategi for kommunens engagement i selskaber. Strategien beskriver kommunens målsætning og strategi for selskabets virke. Det skal undersøges, hvorvidt foreninger og organisationer frivilligt kan gå ind og udføre kommunale opgaver. Det skal undersøges, hvorvidt kommunale ressourcer kan udnyttes bedre og hvorvidt der kan opnås stordriftsfordele ved driftsaftaler og sønderjyske driftsfællesskaber. Der skal udarbejdes et byudviklingsprojekt for Nordborg, der omhandler mulighed for rekreative og kulturelle oplevelser. Der skal udarbejdes en model for, hvorledes Byrådet kan understøtte iværksættere. Fokus på placering af Sygeplejeskolen på Alsion. 5

6 Politikområde 01 Demokrati 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2013 Udarbejdelse og implementering af en egentlig politik for borgerinddragelse Status: Byrådet har på mødet den 27. februar 2013 godkendt politik for borgerinddragelse Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator Status: Byrådet har på møde den 29. maj 2013 besluttet finansiering af ungekoordinator og den organisatoriske placering. Udarbejdelse af ungdomspolitikken sker når ungekoordinatoren er tiltrådt. Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati Status: Der er jævnlig kontakt til Viborg og Næstved kommuner. Udvikling af tilflytterservice Status: SET har ansat en bosætningskoordinator i rammen af Bedst brains projektet bla. med opgave at udarbejde velkomstmateriale sammen med BorgerService. Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer Status: Der arbejdes fortsat med open sourceunderstøttet dagsordens modul, der især kan bruges på IPads. Udvikling af den gode politiske dagsorden Status: Ny dagsordensskabelon er implementeret og kompetenceudvikling gennemført for sagsbehandlere. Tilrettelæggelse og udsendelse af nyhedsbrev Status: Fremme initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013 Status: Udvalget har som fast pkt. på dagsordnen sagen vedr. initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november Driftsmål for 2014 Fornyelse af driftsaftalen med Sønderborgs Erhvervs- og Turistcenter. Håndtering af pulje på 5. mio. kr. i 2014 og i 2015 til støtte for initiativer fra handelsstandsforeninger og andre interessenter. Formålet er, at understøtte attraktive handelsbyer i kommunen. Etablering af journalistisk nyhedsbrev Der gennemføres en analyse af kommunens anlægsbudget med henblik på at skabe bedre overblik på dette område ved fremtidige budgetprocesser. 6

7 Politikområde 01 Demokrati 11. Opfølgning på driftsmål for 2013 Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Status: Sker kvartalsvis. Årsrapportering fra Borgerrådgiveren Status: Byrådet har på mødet den 20. marts 2013 godkendt Borgerrådgiverens årsberetning Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013 Status: Udvalget har på mødet den 7. februar godkendt, at der indgås kontrakt med Promonitor fra den 1. marts Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2012 Status: Udvalget har deltaget i og evalueret oplevelserne på Folkemødet Folkemødet 2013 er planlagt og gennemføres med 27 deltagere i dagene den juni Der er etableret en Demokratipuljen og ansøgning hertil kan foretages to gange årligt. Status: Udvalget har på mødet den 4. april 2013 bevilget kr. til et projekt at uddybe og formidle samt udbrede kendskabet til den lokale kommunale valgkamp i 2013 blandt læsesvage og synshandicappede i Sønderborg Kommune. 12. Brugerbetaling i Bevilling for 2014 De afsatte midler vedr. politikområde 1, Demokrati, indgår i den samlede bevilling til Økonomiudvalget til administration m.v. - klik her for at se detail-tallene. 7

8 Politikområde 01 Demokrati 14. Korrigeret budget 2013, budget 2014 og budgetoverslag 2017 Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Budget Budgetoverslag Budget 2017 i 14 priser Støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsen 0,3 0,3 0,2 0,2 8,9 8,9 9,0 9,0 Kommissioner, råd og nævn 0,8 0,9 1,0 0,9 Valg Borger og demokrati Driftsudgifter i alt Indtægter 1,7 1,7 2,2 2,1 1,4 1,2 1,4 1,4 13,1 13,0 13,8 13, Budget Budgetmodel Der er ingen budgetmodel for området Byrådet tager konkret stilling til budgetposterne 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i Byrådsperioden Byrådsmødet Vederlag til 1. viceborgmester og udvalgsmedlemmer Valg til KL s Kommunalpolitiske Topmøde Nedsættelse af Folkeoplysningsudvalg i den kommende Byrådsperiode Valgbestyrelse ved valg Valg af medlemmer til diverse råd, nævn og bestyrelser Byrådsmødet Borger og Demokratiudvalgets kommissorium Ændring af vedtægterne for Handicaprådet 8

9 Politikområde 02 Personale Politikområde 02 - Personale Personale 1. Ansvar Økonomiudvalget Fællesstaben: Løn, Personalejura og Uddannelse og Udvikling 2. Opgaver Støtter og vejleder alle kommunens arbejdspladser i spørgsmål om: Arbejdsmiljøindsatsen Ledelses- og organisationsudvikling Uddannelse og kompetenceudvikling Løn- og personaleadministrative opgaver Personalejura Udmønter MED-aftalen, som er kommunens egen samarbejdsaftale med de faglige organisationer 3. Organisation og medarbejdere Personalefunktionerne har adresse på det tidligere rådhus i Gråsten og på Havnbjerg Skole Løn Personalejura Uddannelse og udvikling 4. Samarbejdsparter Arbejdspladserne i den kommunale organisation MED organisationen Diverse udbydere af uddannelser og konsulentydelser Faglige organisationer 9

10 Politikområde 02 Personale 5. Rammevilkår Overenskomster, der som hovedregel er indgået mellem KL og de faglige organisationer Personalejuridiske rammer, fx offentlighedslovens og forvaltningslovens regler MED-aftalen Kutymer 6. Tilsyn og klageinstans Personalejuridiske afgørelser kan påklages i det fagretslige system og ved domstolene 7. Visioner Af det gældende styringsgrundlag fremgår det, at: Det er Byrådets ønske, at Sønderborg Kommune vil være kendetegnet ved, at: Der skal være sammenhæng mellem de politiske visioner og mål, og de økonomiske midler. Der er decentral styring, hvor de medarbejdere der er tættest på borgerne, har rum til at handle. Den dominerende faktor i kommunen skal være: Tillid Vi udvikler en dialogbaseret kultur, og afviser en kontrolbaseret kultur. 8. Udviklingsmål for 2014 Implementering af personalepolitiske værdier Udvikling og implementering af nyt trivselsmålingsværktøj Udvikling af nyt lederudviklingsforløb LUP 2.0 Udvikling og samordning af arbejdsmiljøindsatsen i hele kommunen Konsolisering af HR-partnerskaber og HR-strategi Vidensdeling og samarbejde på tværs Effektivisering Udarbejdelse af innovationsstrategi 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2013 Flytning af Udviklingshuset HR fra nuværende placering på Nordborg Rådhus. Status: Byrådet besluttede på mødet den 29. maj, at Udviklingshuset HR flytter til Havnbjerg Skole,. Afdelingen er flyttet til Havnbjerg Skole. 10

11 Politikområde 02 Personale Implementering af HR strategien i Sønderborg Kommune. Status: Processen er igangsat. Implementering af HR partnerskaber som samarbejdsform. Status: Processen er igangsat. Gennemføre organisatoriske ændringer som følge af beslutningen om nedlæggelse af Intern Stab Status: Er gennemført. 10. Driftsmål for 2014 Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet 11. Opfølgning på driftsmål for 2013 Alle nyansatte ledere i Sønderborg Kommune skal gennemføre Lederudviklingsprogrammet. I forlængelse heraf skal de tilbydes en lederuddannelse på Diplomniveau. Status: Der gennemføres et talentudviklingsforløb for ledere. Sikre, at kommunen lever op til lovgivningen om hhv. senior-og akutjob. Status: Status er løbende blevet forelagt Økonomiudvalget gennem året.. Gennemføre hhv. leder-og talentudviklingsforløb Status: Dette arbejdes der med løbende i Udviklingshuset. Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet blandt medarbejderen i kommunen. Status: Tidligere fokus udvides med særlig fokus på længerevarende fravær. 13. Bevilling for 2014 Der er givet en samlet driftsbevilling for klik her for at se detail-tallene. 11

12 Politikområde 02 Personale 14. Korrigeret budget 2013, budget 2014 og budgetoverslag Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Budget Budgetoverslag Budget i 14 priser Uddannelse og udvikling Kantine inkl. kaffeordning Elever 9,1 9,7 9,3 9,3 3,0 3,1 3,1 3,1 1,3 1,5 1,3 1,3 MED-konsulent og sociale værdier m.v. 0,6 0,6 0,6 0,6 Udgifter jf. gaveregulativet Jubilæumsgratialer Lønpuljer Tjenestemandspensioner Driftsudgifter i alt Indtægter 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 5,1 1,4 2,0 2,0 43,0 41,4 43,1 43,1 64,3 59,9 61,6 61,6 1,5 1,5 1,5 1,5 Budget Budgetmodel Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i byrådsperioden Byrådet besluttede i foråret 2010 at stille en personalegodeordning (bruttolønsordning) til rådighed for medarbejderne 12

13 Politikområde 03 Økonomi Politikområde 03 - Økonomi 1. Ansvar Byrådet og økonomiudvalget Direktionen og Økonomistaben, alle budgetansvarlige enheder 2. Opgaver Driftsopgaver Byrådet er ansvarlig for den overordnede styring af kommunen, herunder styringen af økonomi og sikring af god ressourceudnyttelse Byrådet udøver sin styring gennem fastlæggelse af en overordnet økonomisk politik ved o o o o o o årligt at vedtage driftsbudgettet at afgive anlægsbevillinger at foretage eventuelle korrektioner i budgettet i årets løb at sikre en betryggende håndtering af kommunens værdier at registrere alle økonomiske transaktioner, samt ved endelig godkendelse af årsregnskab, godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr og opfølgning på eventuelle bemærkninger fra kommunens revision Myndighedsopgaver Økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri 3. Organisation og medarbejdere Byrådets overordnede og langsigtede styring er tilrettelagt som et årshjul: Efterår Hvert år, senest den 15. oktober, vedtages næste års budget, der indeholder de visioner, udviklingsmål, driftsmål og budgetbeløb, som udgør de bindende retningslinjer for næste års forvaltning Årets budgetproces evalueres for at udvikle næste års proces Byrådet tager stilling til, hvilke analyser og undersøgelser, der skal foretages og indgå som baggrundsviden for næste års budgetlægning 13

14 Politikområde 03 Økonomi GPS en udkommer i efterårsudgaven opdateret med de netop vedtagne mål og budgetbeløb og fortsat med det seneste års regnskab og målopfølgning Vinter Administrationen forbereder analyser og processer Økonomiudvalget fremlægger forslag til næste års budgetproces for byrådet Forår Byrådet får de bestilte analyser forelagt og drøfter overordnede og langsigtede pejlemærker for det kommende budget. Økonomistaben beregner det tekniske basisbudget. Det vil sige 1) de udgifter, der skal til for at leve op til eventuel ny lovgivning og leve op til byrådets egne driftsmål og 2) skatteindtægter og statstilskud Senest 1. juli kommer der besked om størrelsen af statens tilskud, og de endelige skøn kan laves Kommunens ledelse udarbejder efter behov et handlekatalog med forslag til ændrede driftsmål og nye udviklingsmål. Både mål, der sigter mod virkeliggørelse af visioner og ønskede serviceudvidelser, og mål, der kan give besparelser, skal med i kataloget GPS en udkommer i forårsudgaven, der indeholder det netop færdiggjorte regnskab for året før samt næste års tekniske basisbudget Sommer Byrådet kan eventuelt mødes til temamøder om sommeren for at blive orienteret om den økonomiske situation og handlemulighederne og evt. søge konsensus om en budgetstrategi På baggrund af den opnåede konsensus eller på baggrund af direktionens oplæg udfærdiger økonomiudvalget et budgetforslag til byrådet Byrådets grundlæggende styring af økonomien Sønderborg Kommune har valgt at decentralisere det økonomiske driftsansvar. Ved at give den enkelte leder ansvar for budgettet og frihed til at disponere inden for et samlet rammebeløb, fremmes en fagligt set fornuftig prioritering af resurserne i det daglige Byrådet giver en bevilling til hvert enkelt politikområde. Bevillingshaveren er det enkelte udvalg, og det er herefter udvalget, der sammen med direktionen skal tilse, at det økonomiske ansvar delegeres videre ud til lederne, så fagligt og økonomisk ansvar følges ad Byrådet har gennem året løbende adgang til ledelsesinformation, som giver indblik i, om overholdelsen af mål og budgetter forløber som planlagt. Er der problemer på et eller flere områder, fremgår det tydeligt i indledningen af ledelsesinformationen, hvor der er behov for opmærksomhed Økonomistabens økonomifunktion bistår både byrådet og organisationens budgetansvarlige. Økonomifunktionens opgaver indeholder blandt andet: Finans med ansvar for beregning af indtægter fra skat og statens bloktilskud, renter og afdrag på gæld og tilgodehavender. Gennemførelse af betalingsformidling (webbetaling), husleje- og forpagtningsopkrævninger og ejendomsskatter. 14

15 Politikområde 03 Økonomi Budget og regnskab med ansvar for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab og samarbejde med stabens HR/Personale om beregning af lønbudgetter Derudover varetages opgaver vedr. gennemførelse af udbud, bl.a. EU-udbud, indkøbsaftaler. Brand og Redning og Udviklingshuset varetager opgaven med forsikringsadministration 4. Samarbejdsparter KL, som på kommunernes vegne står for de årlige forhandlinger med regeringen om, hvordan rammerne for kommunernes økonomi skal påvirkes af finanspolitiske hensyn BDO Kommunernes Revision, som er Sønderborg Kommunes revisionsfirma Sydbank, som er Sønderborg Kommunes hovedbank Kommunens boligforeninger 5. Rammevilkår Budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne: Kommunernes omsætning udgør en meget stor del af den offentlige sektors omsætning. Derfor har kommunernes økonomi betydning for den politik, regeringen fører for at sikre vækst, undgå overophedning og andre finanspolitiske mål Siden 1970 erne har staten ført finanspolitik på det kommunale område ved at indgå årlige aftaler med KL om kommunernes økonomiske vækst og størrelsen af de kommunale skatteprocenter. Aftalerne bygger på indbyrdes solidaritet mellem kommunerne. Nu og da fx i denne periode supplerer Folketinget med lovgivning, som indebærer sanktioner, hvis den enkelte kommune overskrider de fastlagte kriterier for drifts- og anlægsaktivitet Budget- og regnskabsreglerne: Den kommunale styrelseslovs kapitel V indeholder regler om kommunens økonomistyring, der er uddybet i et omfangsrigt cirkulære Den væsentligste regel er, at ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt modtages uden, at byrådet har givet bevilling til det. Bevillingskompetencen kan hverken delegeres til økonomiudvalget, stående udvalg eller kommunens administrative ledelse Loven kræver, at kommunerne lægger driftsbudget for et år ad gangen. Driftsbevillinger kan kun gives for ét år og falder automatisk bort ved årsskiftet. Opsparing af uforbrugte budgetbeløb kræver, at byrådet genbevilger pengene for det følgende år. Kun anlægsbevillinger, der er engangsbeløb, kan dække en periode hen over et årsskifte Økonomiudvalget sender byrådet et forslag til årsbudget og økonomisk overslag for de følgende tre år. Forslaget skal behandles i byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum og være vedtaget senest 15. oktober. Når staten kræver, at kommunerne er i så god tid, skyldes det bl.a., at staten skal kunne nå at reagere finanspolitisk i forhold til udsigterne for det kommende års kommunale vækst Byrådet skal sikre, at der passes på kommunens værdier, både penge og udstyr. Byrådet har vedtaget økonomisk styringspolitik et kasse- og regnskabsregulativ med retningslinjer om bogføring og sikkerhed Kommunen skal antage en revisor, som Statsforvaltningen skal godkende. Revisor holder både øje med, om økonomistyringen foregår betryggende, og om forvaltningen (fx sagsbehandlingen omkring 15

16 Politikområde 03 Økonomi sociale ydelser) overholder forskrifterne. Revisionen laver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet og desuden delrevisionsberetninger i årets løb. Revisionsberetningerne forelægges byrådet Udbudsregler mv. Der er særlige regler for licitation på byggeområdet og regler om, at større indkøb af varer og tjenesteydelser skal udbydes i hele EU. For mindre udbud er der desuden regler vedrørende såkaldte nationale udbud. 6. Tilsyn og klageinstans Kommunen har antaget BDO Kommunernes Revision som sin revisor Økonomi- og Indenrigsministeriet/statsforvaltningerne har det overordnede tilsyn med kommunernes økonomiske forvaltning 7. Visioner Byrådets vision : Økonomi I Sønderborg Kommune er der tæt sammenhæng mellem visioner, udvikling af kommunen og økonomistyring. Sønderborg Kommunes økonomiske prioriteringer afspejler, at man på grund af den geografiske placering sammen med alle interessenter skal kæmpe særlig meget for at skabe attraktive, anerkendte og inspirerende rammer for borgere og erhvervsliv. Byrådet sikrer sund, basal økonomistyring med national anbefalet kassebeholdning og en driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante årlige investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv. Socialdemokraterne ønsker i stedet formuleringen: o o o Byrådet fører en sund økonomistyring, der sikrer en ansvarlig kassebeholdning og en driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante årlige investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv. Byrådet går i samarbejde med finansielle partnere om de store udviklingsprojekter. Byrådet sikrer gennemsigtighed via klar kommunikation til borgerne om prisen på de kommunale serviceydelser de mange svære udfordringer og prioriteringer og begrundelserne herfor. Fokus på særlige indsatsområder Ledelsesinformationssystemet skal fortsat udvikles/raffineres. Der udarbejdes retvisende budgetter, der tager højde for udviklingen, og stram budgetdisciplin med tæt økonomistyring, så der løbende er mulighed for nødvendige omprioriteringer. 16

17 Politikområde 03 Økonomi Der skal fokus på flerårlige aftaler/flerårligt perspektiv. Der sikres information til - og kommunikation med borgerne om udfordringer og muligheder herunder fakta om, hvad foranstaltninger koster. Der etableres borgerhøringer via panel, herunder vedr. formen for borgerrelevant information og inddragelse. Der fokuseres på centrale puljemidler, der sætter forventninger i gang og senere udløser kommunal selvfinansiering. 8. Udviklingsmål for 2014 Der gennemføres en analyse af kommunens anlægsbudget med henblik på de fremtidige budgetprocesser. 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2013 Analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget Status: Er gennemført. Analysen samt fremadrettede anbefalinger er blevet præsenteret på 1. og 2. budgetseminar Driftsmål for 2014 Garantiprovision fra forsyningsområderne (fortsat fra 2013) Indskud til Landsbyggefonden, fokus på renoveringer frem for nybyggeri Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2014 er der forudsat følgende: Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2014 være på mindst 270 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger Skatteudskrivning: Personskatten i 2014 er øget med 0,5 til 25,7 procent Grundskyldspromillen er øget med 5,5 til 27,1 promille Dækningsafgiften, forretningsejendomme, er halveret til 1,25 promille 17

18 Politikområde 03 Økonomi 11. Opfølgning på driftsmål for 2013 Garantiprovision fra forsyningsområderne Status: Der i budgettet fra år 2013 er indarbejdet garantiprovisioner på i alt 6,5 mio. kr. Der er en igangværende retssag omkring kommunens mulighed for at opkræve provision af tidligere ydede garantier. Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2013 var der forudsat følgende: Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2013 være på mindst 110 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger Skatteudskrivning: Personskatten i 2013 er uændret på 25,2 procent Grundskyldspromillen er uændret på 21,6 promille Dækningsafgiften, forretningsejendomme, er uændret 2,5 promille Økonomisk forvaltning: Byrådet har vedtaget en økonomisk styringspolitik (kasse- og regnskabsregulativ), som bl.a. fastlægger disse principper for kommunens økonomiske forvaltning: Den, der bestiller, er som hovedregel også den, der bogfører Bogføring sker som hovedregel i én arbejdsgang uden efteranvisning Anvisning sker integreret som en del af ledelsestilsynet Brug af kontanter og checks skal begrænses mest muligt Alt, hvad der kan automatiseres og systematiseres i forbindelse med ind- og udbetalinger, skal ske Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrende Der skal handles i henhold til kommunens indkøbsaftaler Den enkelte leder skal selv beskrive sit ledelsestilsyn Økonomistaben yder den fornødne service og vejledning Risikostyring og forsikring: Hovedprincipperne i risikostyringen er sikring frem for forsikring, forebyggelse af skader, tryghed på arbejdspladserne og besparelser som følge af færre skader Sønderborg Kommune er selvforsikrende, det vil sige er sit eget forsikringsselskab på de fleste områder. Det betyder, at kommunen selv skal betale de fleste skader. Der er oprettet en skadespulje, som skal dække 50 % af skadeudgiften. Institutionen skal selv afholde de andre 50 %, dog maks kr. For de største skader har kommunen dog tegnet forsikringer, bl.a. på: Brand- og stormskader på bygninger og løsøre med en selvrisiko på kr., motoransvarsforsikring med en selvrisiko kr., katastrofedækning for arbejdsskader (hvis 2 eller flere kommer til skade ved samme uheld), kollektiv Ulykke (dog kun Børn, Brandmænd, Byråd) og rejseforsikring. Status: Er ikke igangsat. 18

19 Politikområde 03 Økonomi 12. Brugerbetaling i Bevilling for 2014 Se de økonomiske oversigter på de følgende sider - klik her for at se detail-tallene. 14. Korrigeret budget 2013, budget 2014 og budgetoverslag Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret Budget Budget Budgetoverslag Budget i 14 priser Renteudgifter 30,6 20,0 26,9 31,3 Renteindtægter 2,1 1,9 2,1 2,1 Generelle tilskud - Bidrag 10,1 11,4 10,2 10,7 - Tilskud (indtægter) 1.538, , , ,5 Skatter - Udgifter 4,7 5,5 7,9 7,9 - Indtægter 3.064, , , ,8 Forskydninger i likvide aktiver -52,0-58,4 36,5-121,3 Øvrige finansforskydninger - Udgifter 63,3 71,5 55,4 60,4 - Indtægter 95,9 252,0 86,8 48,9 I alt, budgetområde 03 56,7 166,6 136,9-11 Indtægter, refusion m.m , , , ,4 Budget Budgetmodel Økonomistaben beregner det tekniske basisbudget ud fra egne skøn støttet af vejledende skøn fra KL. Bl.a. skal der hvert år tages stilling til, hvordan priser og lønninger forudsættes at stige i budgetåret 19

20 Politikområde 03 Økonomi 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i Byrådsperioden 17. december 2009 Yderligere lånemulighed i 2010 jævnfør finansloven for april 2010 Opdatering i Bygnings- og Boligregistret (BBR) forventes der merindtægter fra 2012 i generelle tilskud. 28. april 2010 Genåbning af anlægsvirksomheden for skubbede rådighedsbeløb m.m. netto ca. 22 mio. kr. fra 2010 til overslagsårene 13. april 2011 Genåbning af anlægsvirksomheden for skubbede rådighedsbeløb m.m. netto ca. 12 mio. kr. fra 2011 til overslagsårene 2. maj 2012 Den økonomiske politik med finansiel strategi for Sønderborg Kommune 20

21 Politikområde 04 Klima og Energi Politikområde 04 Klima og energi 1. Ansvar Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Teknisk Stab 2. Opgaver Drifts- og myndighedsopgaver Generel information, vidensdeling og kampagner til kommunens ansatte om klima- og energitiltag Understøtte implementeringen af energibesparende foranstaltninger og adfærd Udarbejde tildelingsmodeller for el, vand og varme til kommunens institutioner Udviklingsopgaver For at realisere visionen om CO2 neutralitet i 2029 er der besluttet at CO 2 udledningen i 2015 skal være reduceret med 15 % og med 50 % i 2010 i forhold til basisåret Dette skal de kommende Energipolitikker og energistrategier sikre. Energipolitikken revideres hvert 4. år (nu i 2012) og energistrategien revideres hvert 2. år (nu i 2014) 3. Organisation og medarbejdere Opgaverne løses i Klimasekretariatet i Teknisk Stab. Klimasekretariatet har en normering på 1. Dertil kommer det arbejde, der udføres i hele organisationen for at opnå energireduktioner, her skal specielt nævnes opgaven med energirenovering af kommunens bygninger. Opgaven udføres af afdelingen Kommunale Ejendomme. Ligeledes afholder Bygninger og Energi dialogmøder med servicelederne og implementere energistyringsprogrammet Energykey 4. Samarbejdsparter Project Zero, andre kommuner, private virksomheder som Danfoss, Syd Energi, DONG, rådgivende ingeniørfirmaer mv. Kommunernes Landsforening (Klimakommune) Dansk Naturfredningsforening (Klimakommune) 21

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013 Bilag 6 Rubrik på GPS-mål 2013 TU-a 31 Politikområde 01 Demokrati Igangsatte driftsmål Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Sker kvartalsvis Der er etableret en Demokratipulje og ansøgning hertil

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere