Godkendt af Byrådet den 19. december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af Byrådet den 19. december 2012"

Transkript

1 Godkendt af Byrådet den 19. december 2012

2 Godkendt Politisk Styring 2013 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi Politikområde 04 Klima og energi Politikområde 05 Bosætning og Byggeri Politikområde 06 Erhverv og Turisme Politikområde 07 Natur og Miljø Politikområde 08 Veje og Trafik kommer senere Politikområde 09 Forsyning Politikområde 10 Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter Politikområde 11 - Integration Politikområde 12 - Borgerservice Politikområde 13 Sundhed og forebyggelse Politikområde 14 Dagstilbud til børn og unge Politikområde 15 - Undervisning Politikområde 16 Børn med særlige behov Politikområde 17 Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsnet Politikområde 20 Kommunale ejendomme Politikområde 21 Social og Sundhed, Myndighed inkl. hjælpemidler og staben Politikområde 22 Hjemmepleje og hjemmesygeplejen Politikområde 23 - Plejecentre Politikområde 24 Ledelse, IT, Kommunikation og Administration Sønderborg Kommune Side 2 af 170

3 Politikområde 01 Demokrati Politikområde 01 - Demokrati 1. Ansvar Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg Direktionen, Byrådssekretariatet og resten af organisationen. 2. Opgaver Driftsopgaver Byrådet har ansvaret for sine egne arbejdsvilkår og for rammerne for arbejdet i de råd og nævn mv., som byrådet nedsætter. Byrådet har ansvaret for at afvikle valg til Folketing, regionsråd, EU-parlament og byråd og for folkeafstemninger, udskrevet af Folketinget. Myndighedsopgaver Støtte til det politiske arbejde i politiske partier og lister, der har været opstillet til kommunalvalget, udbetales af kommunen efter takster fastsat af staten. 3. Organisation og medarbejdere Sønderborg Byråd har valgt at have udvalgsstyre og har nedsat et økonomiudvalg og seks stående udvalg Sønderborg Byråd har også nedsat et ad hoc udvalg: Borger og demokratiudvalget Desuden er nedsat et lovpligtigt børn- og ungeudvalg, der afgør visse sager om børn med særlige behov Borgerne medinddrages i beslutningsprocessen via en række råd og udvalg, bl.a. Rådgivende organer med repræsentanter for brugerne, fx ældrerådet og handicaprådet Rådgivende organer med repræsentanter for brugere og andre interessenter, fx Det Lokale Beskæftigelsesråd Brugerbestyrelser, fx forældrebestyrelser i dagtilbud og skolebestyrelser på folkeskoler mv.

4 Politikområde 01 Demokrati Sønderborg Kommune medinddrager desuden brugere, borgere, organisationer og virksomheder ud over, hvad loven kræver. Det drejer sig bl.a. om Folkeoplysningsudvalget, der rådgiver byrådet om tilskud til folkeoplysning Landdistriktudvalget, der er i dialog med kultur- og fritidsudvalget og med landsbylaug m.fl., og fordeler midler mellem landdistrikterne efter politisk godkendte retningslinjer Det Grønne Råd, der rådgiver byrådet i spørgsmål om turisme, fritidsliv, natur og det åbne land Integrationsrådet, der er en fri medspiller i kommunens integrationsindsats 2 seniorråd, som er dialogpart på niveauet under ældrerådet 4. Samarbejdsparter KL, som er kommunernes interesseorganisation og repræsenterer kommunerne over for regering og folketing, og som indgår overenskomster med de kommunalt ansattes organisationer KKR - kommunekontaktrådet, som er sammenslutningen af kommuner i Region Syddanmark og har til opgave at arbejde for kommunernes fælles interesser Koordinationsudvalg, der består af de 4 sønderjyske borgmestre Grænsetrekanten, der er et formaliseret samarbejde mellem Stadt Flensborg, Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune. Politikerne mødes 2 gange årligt til en styringskonference, hvor de aftaler nye samarbejdsområder og projekter, blandt andet inden for Interreg-projektet 5. Rammevilkår Den kommunale styrelseslov indeholder regler om, hvordan det kommunale folkestyre skal fungere. Inden for styrelseslovens rammer har Sønderborg Byråd fastsat sin egen styrelsesvedtægt, som bl.a. fastsætter udvalgenes antal, udvalgenes opgaver og medlemstal. Byrådet har også inden for lovens rammer fastsat sin egen forretningsorden med regler for byrådsmødernes afvikling Det er lovmæssigt bestemt, at de fire sønderjyske byråd skal have 31 medlemmer. Ved efterfølgende valg vælges også 31 medlemmer, hvis det tyske mindretals parti ved sidste eller næstsidste valg har opnået mindst et mandat. 6. Tilsyn og klageinstans Staten fører tilsyn med kommunerne. Det sker via statsforvaltningerne, der hører under Indenrigsog Socialministeriet. Klager over Byrådets måde at lede kommunen på kan rettes til Statsforvaltningen Syddanmark i Aabenraa Folketingets Ombudsmand Sønderborg Kommune Side 4 af 170

5 Politikområde 01 Demokrati 7. Visioner Visionerne og indsatsområderne på politikområde 1 er: Vision Sønderborg Kommune: Har et aktivt politisk lederskab der offensivt griber fremtidens muligheder og udfordringer. Sikrer fællesskab om udviklingsperspektiver og konkrete løsninger. Det sker via åben kommunikation sammen med de mange engagerede borgere, der tager ansvar for egen indflydelse og blandt andet deltager i demokratiet i institutionsbestyrelser, særlige råd etc. Sikrer dialog og giver muligheder for markant indflydelse i lokalområder og landdistrikter, hvor de lokale ildsjæle og kræfter melder ind og tager ansvar for egen indflydelse på kommunens prioriteringer og opgavevaretagelse. Har særligt fokus på sammenhængskraften og det fælles ejerskab i forhold til udfordringer og udviklingsmuligheder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommunen. Inspirerer borgerne (civilsamfundet), foreningslivet, virksomhederne og de kommunale institutioner til at gå sammen i forpligtende samarbejder, hvor de finder nye former for samspil, der giver synergi. Styrker dialogen, skaber værdi for borgerne og gør det lettere for os selv via digitalisering. 8. Udviklingsmål for 2013 Udarbejdelse af en egentlig demokratistrategi Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator Udvikling af transmission fra Byrådsmøder Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati Udvikling af tilflytterservice Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer Udvikling af den gode politiske dagsorden 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2011 Borgerrådgiveren ansættes primo 2011 og har bl.a. til opgave at støtte Byrådet i at kvalitetssikre, hvordan det politisk fastsatte serviceniveau bliver udmøntet. Ligeledes at støtte Borger- og Demokratiudvalget i arbejdet med demokratistrategien og demokratiarbejdet. Borger- og Demokratiudvalget fastsætter de nærmere rammer for afrapportering, der sker min. én gang årligt. Status: Borgerrådgiveren blev ansat den 1. marts 2011 Sønderborg Kommune Side 5 af 170

6 Politikområde 01 Demokrati Borger- og Demokratiudvalget fremlægger forslag til en egentlig demokratistrategi heri bl.a. transmission af byrådsmøderne. Status: Arbejdet med demokratistrategien er påbegyndt i 2. kvartal Driftsmål for 2013 Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Årsrapportering fra Borgerrådgiveren Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm Opfølgning på driftsmål i 2011 Byrådet vedtager et nyt styringsgrundlag Status: Nyt styringsgrundlag blev godkendt af byrådet i februar 2012 Byrådet ønsker at reducere antallet af valgsteder, sagen forventes politisk besluttet inden sommer Status: Byrådet besluttede på møde den 25. maj 2011 at reducere antallet af valgsteder til 17. Borger- og Demokratiudvalget stiller fortsat Borgerpanelet til rådighed for alle dele af det politiske og administrative arbejde Status: Kontrakten med Promonitor forlænges til og med 2011 Børn og Uddannelsesudvalget anviser rammer for skoleelevernes arbejde med selvstyrepuljen (1 mio.) Status: Udvalget har frigivet puljen og midlerne anvendes ud fra elevernes prioritering 12. Brugerbetaling i 2013 Ingen 13. Bevilling for 2013 De afsatte midler vedr. politikområde 1, Demokrati, indgår i den samlede bevilling til Økonomiudvalget til administration m.v. - klik her for at se detail-tallene. Sønderborg Kommune Side 6 af 170

7 Politikområde 01 Demokrati 14. Regnskabsforklaringer 2011, budget 2012 og budgetforudsætninger 2013 i hovedtræk Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Budget Budgetoverslag (Budgetoplæg 2016 i 2013-priser) Støtte til politiske 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 partier Kommunalbestyrelsen 8,6 8,5 8,7 8,7 8,7 8,9 8,9 Kommissioner, råd og 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 nævn Valg 1,2 1,4 1, ,7 0 Borger og demokrati 1,7 0,8 0,7 1,4 0,9 1,4 1,4 Driftsudgifter i alt 12,2 11,4 11,3 10,9 10,5 13,1 11,4 Indtægter Regnskab 2011 Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger. Budget Budgetmodel Der er ingen budgetmodel for området Byrådet tager konkret stilling til budgetposterne 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i Byrådsperioden Byrådsmødet Vederlag til 1. viceborgmester og udvalgsmedlemmer Valg til KL s Kommunalpolitiske Topmøde Nedsættelse af Folkeoplysningsudvalg i den kommende Byrådsperiode Valgbestyrelse ved valg Valg af medlemmer til diverse råd, nævn og bestyrelser Sønderborg Kommune Side 7 af 170

8 Politikområde 01 Demokrati Byrådsmødet Borger og Demokratiudvalgets kommissorium Ændring af vedtægterne for Handicaprådet Sønderborg Kommune Side 8 af 170

9 Politikområde 02 Personale Politikområde 02 - Personale 1. Ansvar Økonomiudvalget Intern stab: Løn, budget og regnskab, Personalejura og Uddannelse og Udvikling 2. Opgaver Støtter og vejleder alle kommunens arbejdspladser i spørgsmål om: Arbejdsmiljøindsatsen Uddannelse og kompetenceudvikling Løn- og personaleadministrative opgaver Personalejura Udmønter MED-aftalen, som er kommunens egen samarbejdsaftale med de faglige organisationer Initiativer i forlængelse af Kvalitetsreformen, herunder Trepartsaftalerne 3. Organisation og medarbejdere Personalefunktionerne har adresse på det tidligere rådhus i Gråsten og det tidligere rådhus i Nordborg Løndelen under Løn, budget og regnskab Personalejura Uddannelse og udvikling Udvikling Der er ca. 67 stillinger i hele HR og Økonomifunktionen 4. Samarbejdsparter Arbejdspladserne i den kommunale organisation MED organisationen Diverse udbydere af uddannelser og konsulentydelser Faglige organisationer Sønderborg Kommune Side 9 af 170

10 Politikområde 02 Personale 5. Rammevilkår Overenskomster, der som hovedregel er indgået mellem KL og de faglige organisationer Personalejuridiske rammer, fx offentlighedslovens og forvaltningslovens regler MED-aftalen Kutymer 6. Tilsyn og klageinstans Personalejuridiske afgørelser kan påklages i det fagretslige system og ved domstolene 7. Visioner Af det gældende styringsgrundlag fremgår det, at: Det er Byrådets ønske, at Sønderborg Kommune vil være kendetegnet ved, at: Der skal være sammenhæng mellem de politiske visioner og mål, og de økonomiske midler. Der er decentral styring, hvor de medarbejdere der er tættest på borgerne, har rum til at handle. Den dominerende faktor i kommunen skal være: Tillid Vi udvikler en dialogbaseret kultur, og afviser en kontrolbaseret kultur. 8. Udviklingsmål for 2013 Flytning af Udviklingshuset HR fra nuværende placering på Nordborg Rådhus. Implementering af HR strategien i Sønderborg Kommune. Implementering af HR partnerskaber som samarbejdsform. Gennemføre organisatoriske ændringer som følge af beslutningen om nedlæggelse af Intern Stab 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2011 Der arbejdes fortsat med en reduktion af sygefraværet. Dette sker med udgangspunkt i de retningslinier, der trådte i kraft i Status: De enkelte arbejdspladser arbejder med indsats mod sygefravær. Der er udarbejdet informationsmateriale vedrørende en ny indsats vedrørende samtale med medarbejdere, der er sygemeldt. Materialet er udsendt til alle medarbejdere. Der er endvidere udarbejdet vejledningsmateriale til alle ledere. Alt materialet er desuden tilgængeligt på Intranettet. Med virkning fra den 1. august er der ansat en ny medarbejder i Udviklingshuset HR, der har til opgave at sikre Sønderborg Kommune Side 10 af 170

11 Politikområde 02 Personale at lederne i kommunen sætter endnu mere fokus på indsatsen med henblik på en nedbringelse af sygefraværet. 10. Driftsmål for 2013 Alle nyansatte ledere i Sønderborg Kommune skal gennemføre Lederudviklingsprogrammet. I forlængelse heraf skal de tilbydes en lederuddannelse på Diplomniveau. Der gennemføres et talentudviklingsforløb for ledere. Sikre, at kommunen lever op til lovgivningen om hhv. senior-og akutjob. Gennemføre hhv. leder-og talentudviklingsforløb Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet blandt medarbejderen i kommunen. 11. Opfølgning på driftsmål i Brugerbetaling i Bevilling for 2013 Der er givet en samlet driftsbevilling for klik her for at se detail-tallene. Sønderborg Kommune Side 11 af 170

12 Politikområde 02 Personale 14. Regnskabsforklaringer 2011, budget 2012 og budgetforudsætninger 2013 i hovedtræk Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Budget Budgetoverslag (Budgetoplæg 2016 i priser) Uddannelse og udvikling 5,7 10,8 15,7 7,5 7,9 8,8 8,3 Kantine inkl. kaffeordning 3,6 3,7 3,5 3,7 3,0 3,0 3,0 Elever 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 MED-konsulent og sociale værdier m.v. 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Udgifter jf. gaveregulativet 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 Jubilæumsgratialer 0,4 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 Lønpuljer 15,3 1,7 0 5,4 2,5 5,1 5,6 Tjenestemandspensioner 30,4 33,7 33,6 35,9 39,1 39,6 39,6 Personalegoder 0 0 2, Uddannelsesprojekter 0 0 0,2 0-0,2 0 0 Driftsudgifter i alt 58,3 54,5 59,8 56,9 56,7 60,6 60,6 Indtægter 1,6 1,6 8,6 1,7 1,7 1,5 1,5 Regnskab 2011 Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger. Budget Budgetmodel -- Sønderborg Kommune Side 12 af 170

13 Politikområde 02 Personale 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i byrådsperioden Byrådet besluttede i foråret 2010 at stille en personalegodeordning (bruttolønsordning) til rådighed for medarbejderne. Sønderborg Kommune Side 13 af 170

14 Politikområde 03 Økonomi Politikområde 03 - Økonomi 1. Ansvar Byrådet og økonomiudvalget Direktionen og Økonomistaben, alle budgetansvarlige enheder 2. Opgaver Driftsopgaver Byrådet er ansvarlig for den overordnede styring af kommunen, herunder styringen af økonomi og sikring af god ressourceudnyttelse Byrådet udøver sin styring gennem fastlæggelse af en overordnet økonomisk politik ved o o o o o o årligt at vedtage driftsbudgettet at afgive anlægsbevillinger at foretage eventuelle korrektioner i budgettet i årets løb at sikre en betryggende håndtering af kommunens værdier at registrere alle økonomiske transaktioner, samt ved endelig godkendelse af årsregnskab, godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr og opfølgning på eventuelle bemærkninger fra kommunens revision Myndighedsopgaver Økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri 3. Organisation og medarbejdere Byrådets overordnede og langsigtede styring er tilrettelagt som et årshjul: Efterår Hvert år, senest den 15. oktober, vedtages næste års budget, der indeholder de visioner, udviklingsmål, driftsmål og budgetbeløb, som udgør de bindende retningslinjer for næste års forvaltning Årets budgetproces evalueres for at udvikle næste års proces Byrådet tager stilling til, hvilke analyser og undersøgelser, der skal foretages og indgå som baggrundsviden for næste års budgetlægning Sønderborg Kommune Side 14 af 170

15 Politikområde 03 Økonomi Vinter GPS en udkommer i efterårsudgaven opdateret med de netop vedtagne mål og budgetbeløb og fortsat med det seneste års regnskab og målopfølgning Forår Administrationen forbereder analyser og processer Økonomiudvalget fremlægger forslag til næste års budgetproces for byrådet Sommer Byrådet får de bestilte analyser forelagt og drøfter overordnede og langsigtede pejlemærker for det kommende budget. Økonomistaben beregner det tekniske basisbudget. Det vil sige 1) de udgifter, der skal til for at leve op til eventuel ny lovgivning og leve op til byrådets egne driftsmål og 2) skatteindtægter og statstilskud Senest 1. juli kommer der besked om størrelsen af statens tilskud, og de endelige skøn kan laves Kommunens ledelse udarbejder efter behov et handlekatalog med forslag til ændrede driftsmål og nye udviklingsmål. Både mål, der sigter mod virkeliggørelse af visioner og ønskede serviceudvidelser, og mål, der kan give besparelser, skal med i kataloget GPS en udkommer i forårsudgaven, der indeholder det netop færdiggjorte regnskab for året før samt næste års tekniske basisbudget Byrådet kan eventuelt mødes til temamøder om sommeren for at blive orienteret om den økonomiske situation og handlemulighederne og evt. søge konsensus om en budgetstrategi På baggrund af den opnåede konsensus eller på baggrund af direktionens oplæg udfærdiger økonomiudvalget et budgetforslag til byrådet Byrådets grundlæggende styring af økonomien Sønderborg Kommune har valgt at decentralisere det økonomiske driftsansvar. Ved at give den enkelte leder ansvar for budgettet og frihed til at disponere inden for et samlet rammebeløb, fremmes en fagligt set fornuftig prioritering af resurserne i det daglige Byrådet giver en bevilling til hvert enkelt politikområde. Bevillingshaveren er det enkelte udvalg, og det er herefter udvalget, der sammen med direktionen skal tilse, at det økonomiske ansvar delegeres videre ud til lederne, så fagligt og økonomisk ansvar følges ad Byrådet har gennem året løbende adgang til ledelsesinformation, som giver indblik i, om overholdelsen af mål og budgetter forløber som planlagt. Er der problemer på et eller flere områder, fremgår det tydeligt i indledningen af ledelsesinformationen, hvor der er behov for opmærksomhed Sønderborg Kommune Side 15 af 170

16 Politikområde 03 Økonomi Økonomistabens økonomifunktioner, der har adresse i Gråsten, har ca. 30 medarbejdere og bistår både byrådet og organisationens budgetansvarlige. Stabens økonomifunktioner er opdelt i to afdelinger: Finans med ansvar for beregning af indtægter fra skat og statens bloktilskud, renter og afdrag på gæld og tilgodehavender. Gennemførelse af betalingsformidling (webbetaling), husleje- og forpagtningsopkrævninger og ejendomsskatter. Budget og regnskab med ansvar for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab og samarbejde med stabens HR/Personale om beregning af lønbudgetter Derudover varetages opgaver vedr. gennemførelse af udbud, bl.a. EU-udbud, indkøbsaftaler. Brand og Redning og Udviklingshuset varetager opgaven med forsikringsadministration 4. Samarbejdsparter KL, som på kommunernes vegne står for de årlige forhandlinger med regeringen om, hvordan rammerne for kommunernes økonomi skal påvirkes af finanspolitiske hensyn BDO Kommunernes Revision, som er Sønderborg Kommunes revisionsfirma Kommunens boligforeninger 5. Rammevilkår Budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne: Kommunernes omsætning udgør en meget stor del af den offentlige sektors omsætning. Derfor har kommunernes økonomi betydning for den politik, regeringen fører for at sikre vækst, undgå overophedning og andre finanspolitiske mål Siden 1970 erne har staten ført finanspolitik på det kommunale område ved at indgå årlige aftaler med KL om kommunernes økonomiske vækst og størrelsen af de kommunale skatteprocenter. Aftalerne bygger på indbyrdes solidaritet mellem kommunerne. Nu og da fx i denne periode supplerer Folketinget med lovgivning, som indebærer sanktioner, hvis den enkelte kommune overskrider de fastlagte kriterier for drifts- og anlægsaktivitet Budget- og regnskabsreglerne: Den kommunale styrelseslovs kapitel V indeholder regler om kommunens økonomistyring, der er uddybet i et omfangsrigt cirkulære Den væsentligste regel er, at ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt modtages uden, at byrådet har givet bevilling til det. Bevillingskompetencen kan hverken delegeres til økonomiudvalget, stående udvalg eller kommunens administrative ledelse Loven kræver, at kommunerne lægger driftsbudget for et år ad gangen. Driftsbevillinger kan kun gives for ét år og falder automatisk bort ved årsskiftet. Opsparing af uforbrugte budgetbeløb kræver, at byrådet genbevilger pengene for det følgende år. Kun anlægsbevillinger, der er engangsbeløb, kan dække en periode hen over et årsskifte Økonomiudvalget sender byrådet et forslag til årsbudget og økonomisk overslag for de følgende tre år. Forslaget skal behandles i byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum og være vedtaget senest 15. oktober. Når staten kræver, at kommunerne er i så god tid, skyldes det bl.a., at staten skal kunne nå at reagere finanspolitisk i forhold til udsigterne for det kommende års kommunale vækst Sønderborg Kommune Side 16 af 170

17 Politikområde 03 Økonomi Byrådet skal sikre, at der passes på kommunens værdier, både penge og udstyr. Byrådet har vedtaget et kasse- og regnskabsregulativ med retningslinjer om bogføring og sikkerhed Kommunen skal antage en revisor, som Statsforvaltningen skal godkende. Revisor holder både øje med, om økonomistyringen foregår betryggende, og om forvaltningen (fx sagsbehandlingen omkring sociale ydelser) overholder forskrifterne. Revisionen laver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet og desuden delrevisionsberetninger i årets løb. Revisionsberetningerne forelægges byrådet Udbudsregler mv. Der er særlige regler for licitation på byggeområdet og regler om, at større indkøb af varer og tjenesteydelser skal udbydes i hele EU 6. Tilsyn og klageinstans Kommunen har antaget BDO Kommunernes Revision som sin revisor Økonomi- og Indenrigsministeriet/statsforvaltningerne har det overordnede tilsyn med kommunernes økonomiske forvaltning 7. Visioner Byrådets vision : Økonomi Sønderborg Kommune er der tæt sammenhæng mellem visioner, udvikling af kommunen og økonomistyring. Sønderborg Kommunes økonomiske prioriteringer afspejler, at man på grund af den geografiske placering sammen med alle interessenter skal kæmpe særlig meget for at skabe attraktive, anerkendte og inspirerende rammer for borgere og erhvervsliv. Byrådet sikrer sund, basal økonomistyring med national anbefalet kassebeholdning og en driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante årlige investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv. Socialdemokraterne ønsker i stedet formuleringen: o o o Byrådet fører en sund økonomistyring, der sikrer en ansvarlig kassebeholdning og en driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante årlige investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv. Byrådet går i samarbejde med finansielle partnere om de store udviklingsprojekter. Byrådet sikrer gennemsigtighed via klar kommunikation til borgerne om prisen på de kommunale serviceydelser de mange svære udfordringer og prioriteringer og begrundelserne herfor. Sønderborg Kommune Side 17 af 170

18 Politikområde 03 Økonomi Fokus på særlige indsatsområder Ledelsesinformationssystemet skal fortsat udvikles/raffineres. Der udarbejdes retvisende budgetter, der tager højde for udviklingen, og stram budgetdisciplin med tæt økonomistyring, så der løbende er mulighed for nødvendige omprioriteringer. Der skal fokus på flerårlige aftaler/flerårligt perspektiv. Der sikres information til - og kommunikation med borgerne om udfordringer og muligheder herunder fakta om, hvad foranstaltninger koster. Der etableres borgerhøringer via panel, herunder vedr. formen for borgerrelevant information og inddragelse. Der fokuseres på centrale puljemidler, der sætter forventninger i gang og senere udløser kommunal selvfinansiering. 8. Udviklingsmål for 2013 Analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget 9. Opfølgning på udviklingsmål for Driftsmål for 2013 Garantiprovision fra forsyningsområderne Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2013 blev der sat følgende økonomiske mål: Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2013 være på mindst 110 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger Skatteudskrivning: Personskatten i 2013 er uændret på 25,2 procent Grundskyldspromillen er uændret på 21,6 promille Dækningsafgiften, forretningsejendomme, er uændret 2,5 promille Økonomisk forvaltning: Byrådet har vedtaget en økonomisk styringspolitik (kasse- og regnskabsregulativ), som bl.a. fastlægger disse principper for kommunens økonomiske forvaltning: Den, der bestiller, er som hovedregel også den, der bogfører Bogføring sker som hovedregel i én arbejdsgang uden efteranvisning Anvisning sker integreret som en del af ledelsestilsynet Sønderborg Kommune Side 18 af 170

19 Politikområde 03 Økonomi Brug af kontanter og checks skal begrænses mest muligt Alt, hvad der kan automatiseres og systematiseres i forbindelse med ind- og udbetalinger, skal ske Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrende Der skal handles i henhold til kommunens indkøbsaftaler Den enkelte leder skal selv beskrive sit ledelsestilsyn Økonomistaben yder den fornødne service og vejledning Risikostyring og forsikring: Hovedprincipperne i risikostyringen er sikring frem for forsikring, forebyggelse af skader, tryghed på arbejdspladserne og besparelser som følge af færre skader Sønderborg Kommune er selvforsikrende, det vil sige er sit eget forsikringsselskab på de fleste områder. Det betyder, at kommunen selv skal betale de fleste skader. Der er oprettet en skadespulje, som skal dække 50 % af skadeudgiften. Institutionen skal selv afholde de andre 50 %, dog maks kr. For de største skader har kommunen dog tegnet forsikringer, bl.a. på: Brand- og stormskader på bygninger og løsøre med en selvrisiko på kr., motoransvarsforsikring med en selvrisiko kr., katastrofedækning for arbejdsskader (hvis 2 eller flere kommer til skade ved samme uheld), kollektiv Ulykke (dog kun Børn, Brandmænd, Byråd) og rejseforsikring. 11. Opfølgning på driftsmål i 2011 Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2011 blev der sat følgende økonomiske mål: Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2011 være på mindst 85 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger Status: Kassebeholdning pr blev på 162 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger. Heraf skal der dog i 2012 afregnes ca. 50 mio.kr. retur til EU vedr. Globus projektet eller svarende til 657 kr. pr. indbygger Skatteudskrivning: Personskatten i 2011 er uændret på 25,2 procent Grundskyldspromillen er uændret på 21,6 promille Dækningsafgiften, forretningsejendomme, er for 2011 nedsat fra 2,5 til 2,2 promille Økonomisk forvaltning: Byrådet har vedtaget et kasse- og regnskabsregulativ, som bl.a. fastlægger disse principper for kommunens økonomiske forvaltning: Den, der bestiller, er som hovedregel også den, der bogfører Bogføring sker som hovedregel i én arbejdsgang uden efteranvisning Anvisning sker integreret som en del af ledelsestilsynet Brug af kontanter og checks skal begrænses mest muligt Sønderborg Kommune Side 19 af 170

20 Politikområde 03 Økonomi Alt, hvad der kan automatiseres og systematiseres i forbindelse med ind- og udbetalinger, skal ske Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrende Der skal handles i henhold til kommunens indkøbsaftaler Den enkelte leder skal selv beskrive sit ledelsestilsyn Økonomistaben yder den fornødne service og vejledning Risikostyring og forsikring: Hovedprincipperne i risikostyringen er sikring frem for forsikring, forebyggelse af skader, tryghed på arbejdspladserne og besparelser som følge af færre skader Sønderborg Kommune er selvforsikrende, det vil sige er sit eget forsikringsselskab på de fleste områder. Det betyder, at kommunen selv skal betale de fleste skader. Der er oprettet en skadespulje, som skal dække 50 % af skadeudgiften. Institutionen skal selv afholde de andre 50 %, dog maks kr. For de største skader har kommunen dog tegnet forsikringer, bl.a. på: Brand- og stormskader på bygninger og løsøre med en selvrisiko på kr., motoransvarsforsikring med en selvrisiko kr., katastrofedækning for arbejdsskader (hvis 2 eller flere kommer til skade ved samme uheld), kollektiv Ulykke (dog kun Børn, Brandmænd, Byråd) og rejseforsikring. 12. Brugerbetaling i 2013 Ejendomsskatteoplysninger 13. Bevilling for 2013 Se de økonomiske oversigter på de følgende sider - klik her for at se detail-tallene. Sønderborg Kommune Side 20 af 170

21 Politikområde 03 Økonomi 14. Regnskabsforklaringer 2011, budget 2012 og budgetforudsætninger 2013 i hovedtræk Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret Budget Budget Budgetoverslag (Budgetoplæg 2016 i priser) Renteudgifter 29,1 16,2 16,3 26,7 19,2 30,6 36,1 Renteindtægter 2,6 3,4 5,0 2,6 1,5 2,1 2,1 Generelle tilskud - Bidrag 102,7 107,3 304,6 10,1 9,5 10,1 10,7 - Tilskud (indtægter) 1.434, , , , , , ,8 Skatter - Udgifter 57,3 59,4 59,4 3,1 3,6 4,7 4,7 - Indtægter 2.890, , , , , , ,0 Forskydninger i likvide aktiver 13,6-10,5 8,0-13,4 11,2-52,0-156,4 Øvrige finansforskydninger - Udgifter 61,4 57,3 47,7 64,3 70,1 63,3 65,0 - Indtægter 50,8 187,6 74,9 213,1 315,4 96,0 46,8 I alt, budgetområde ,1 229,7 436,0 90,8 113,6 56,7-40,0 Indtægter, refusion m.m , , , , , , ,7 Regnskab 2011 Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger. Budget 2013 Sønderborg Kommune Side 21 af 170

22 Politikområde 03 Økonomi 15. Budgetmodel Økonomistaben beregner det tekniske basisbudget ud fra egne skøn støttet af vejledende skøn fra KL. Bl.a. skal der hvert år tages stilling til, hvordan priser og lønninger forudsættes at stige i budgetåret 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i Byrådsperioden 17. december 2009 Yderligere lånemulighed i 2010 jævnfør finansloven for april 2010 Opdatering i Bygnings- og Boligregistret (BBR) forventes der merindtægter fra 2012 i generelle tilskud. 28. april 2010 Genåbning af anlægsvirksomheden for skubbede rådighedsbeløb m.m. netto ca. 22 mio. kr. fra 2010 til overslagsårene 13. april 2011 Genåbning af anlægsvirksomheden for skubbede rådighedsbeløb m.m. netto ca. 12 mio. kr. fra 2011 til overslagsårene 2. maj 2012 Den økonomiske politik med finansiel strategi for Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune Side 22 af 170

23 Politikområde 04 Klima og Energi Politikområde 04 Klima og energi 1. Ansvar Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Teknisk Stab 2. Opgaver Drifts- og myndighedsopgaver Generel information, vidensdeling og kampagner til kommunens ansatte om klima- og energitiltag Understøtte implementeringen af energibesparende foranstaltninger og adfærd Udarbejde tildelingsmodeller for el, vand og varme til kommunens institutioner Udvikle og revidere Agenda 21 i samarbejde med Plan afdelingen Udviklingsopgaver For at realisere visionen om CO2 neutralitet i 2029 er der besluttet at CO2 udledningen i 2015 skal være reduceret med 15 % og med 50 % i 2010 i forhold til basisåret Dette skal de kommende Energipolitikker og energistrategier sikre. Energipolitikken revideres hvert 4. år (nu i 2012) og energistrategien revideres hvert 2. år (nu i 2012) 3. Organisation og medarbejdere Opgaverne løses i Klimasekretariatet i Teknisk Stab. Klimasekretariatet har en normering på 1. Dertil kommer det arbejde, der udføres i hele organisationen for at opnå energireduktioner, her skal specielt nævnes opgaven med energirenovering af kommunens bygninger. Opgaven udføres af afdelingen Kommunale Ejendomme. Ligeledes afholder Bygninger og Energi dialogmøder med servicelederne og implementere energistyringsprogrammet Energykey 4. Samarbejdsparter Project Zero, andre kommuner, private virksomheder som Danfoss, Syd Energi, DONG, rådgivende ingeniørfirmaer mv. Sønderborg Kommune Side 23 af 170

24 Politikområde 04 Klima og Energi Kommunernes Landsforening (Klimakommune) Dansk Naturfredningsforening (Klimakommune) Partnerskab for offentlige grønne indkøb Center for Grøn Transport Dansk Mikrokraftvarme Grænsetrekanten Urbact (Byer i EU der arbejder i EU projekter om bæredygtighed) 5. Rammevilkår Der er automatisk låneadgang til energiforbedringer, men selve investeringen skal medregnes inden for anlægsrammen. Der er afsat 86 mil kr. i til energirenovering af kommunens bygninger. Der er afsat 18 mil kr. i 2013, 20 mil kr. i 2014, 2015 og 2016, budgettet administreres af Bygning & Energi. 6. Tilsyn og klageinstans Ikke relevant 7. Visioner Sønderborg Kommune vil med engageret ejerskab hos borgere og virksomheder være CO2- neutral i 2029 (Vision ) Projekt Zero skal være den organisatoriske dynamo, der sammen med kommunen sikrer det brede ejerskab hos borgere, virksomheder, foreninger etc. (Vision ) Sønderborg Kommune tiltrækker virksomheder, der udvikler viden og systemer til fremtidens lavenergisamfund (Vision ) Sønderborg dækker selv sin energi (Vision ) Områdets uddannelsesinstitutioner opfordres til at udbyde uddannelsestilbud indenfor klima og energi (Vision ) Uddannelsesinstitutioner opfordres til at udbyde efteruddannelsestilbud, så f.eks. lokale håndværkere kan efterkomme borgernes efterspørgsel på CO2-rigtig byggeri (Vision ) Udviklingen af visionen sker i samarbejde med Aabenraa Kommune og Stadt Flensburg i Trekantsamarbejdet (Vision ) Iværksætteri indenfor klima og energi styrkes (Vision ) Sønderborg Kommune Side 24 af 170

25 Politikområde 04 Klima og Energi 8. Udviklingsmål for 2013 Færdiggøre udarbejdelsen af Klima- og Energipolitikken 2012 Udarbejde grønt regnskab(baseline) for kommunen som virksomhed Fortsætte deltagelsen i projektet Test en elbil. Projektet foregår i samarbejde med ChooseEV, som Sønderborg Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale med. Erfaringer med elbiler og infrastruktur for el-standere skal samles fra de 80 testbrugere, der medvirker i projektet i en periode på 2 år. Fortsætte projektet Energirigtig kørsel og flådestyring i Sønderborg Kommune der får midler fra Trafikstyrelsen Fortsætte i det grænseoverskridende samarbejde, Sønderborg Kommune deltager sammen med Aabenraa og Flensborg Kommune i Grænsetrekanten. Flere arbejdsgrupper arbejder med emner, der omhandler om klima og energi. 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2011 Fortsætte udarbejdelse af Klimatilpasningsplan i tæt samarbejde med Forsyning A/S. Den største ufordring i forhold til klimaforandringer er voldsomme skybrud. Der vil blive taget udgangspunkt i det klimascenarie, som blev offentliggjort i efteråret 2010 fra Miljøministeriet, Klimaændringer frem til Status: Staten forventes at komme med en ny bekendtgørelse for udarbejdelse af kommunale klima-tilpasningsplaner i løbet af Kommunerne skal herefter indenfor 2 år udarbejde handlingsplaner for klimatilpasning, hvor kommunerne forventes at beskrive deres samlede klimatilpasningsinitiativer. Her vil input fra de kommunale vandhandleplaner også indgå. Klimatilpasningsplan forventes politisk godkendt i Indtil da vil kommunens indsats vedrørende klimatilpasninger have fokus på de hotspots, som allerede kendes. Deltage i projektet Test en elbil. Projektet foregår i samarbejde med ChooseEV, som Sønderborg Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale med. Erfaringer med elbiler og infrastruktur for elstandere skal samles fra de 80 testbrugere, der medvirker i projektet i en periode på 2 år. Status: projektet har fået en meget positiv modtagelse. I projektets første 9 måneder har sønderborgere kørt det der svarer til mere end 2 gange rundt om jorden, og sparet 6,5 ton CO2 ved at køre på strøm frem for benzin eller diesel Der har været over 1300 interesserede indtil nu Fortsætte CASH EU-projektet, som Sønderborg Kommune deltager i. I skal flere europæiske lande arbejde for en bedre energirenovering af almennyttigt boligbyggeri. Sønderborg Kommune har koordinatorrollen i Danmark, flere boligforeninger og rådgivende ingeniører fra Sønderborg deltager i projektet. Status: Den 9., 10. og 11. maj 2012 kommer partnere til Sønderborg. Det er et stort arrangement med høje forventninger til Sønderborg I det grænseoverskridende samarbejde, deltager Sønderborg Kommune sammen med Aabenraa og Flensborg Kommune i Grænsetrekanten. Flere arbejdsgrupper arbejder med emner, der omhandler om klima og energi. Status: Der har været to møder hvor Aabenraa, Flensborg og Sønderborg har drøftet flere muligheder for projekter vi kunne samarbejde om. Sønderborg Kommune Side 25 af 170

26 Politikområde 04 Klima og Energi Udarbejde et udkast til et supplement til behandlingen af dagsordenpunkter, således at der fremover indgår en fast konsekvensbeskrivelse i forhold til klima og energi. Status: Ikke påbegyndt Sønderborg Kommune Side 26 af 170

27 Politikområde 04 Klima og Energi 10. Driftsmål for 2013 Udarbejde tildelingsmodeller til kommunens institutioner for el, vand og varme Fortsætte arbejdet i ZeroCampany og Adviseryboard (ProjectZero) 11. Opfølgning på driftsmål i Brugerbetaling i 2013 Ikke relevant 13. Bevilling for 2013 Der er givet en samlet driftsbevilling til Klimasekretariatet - klik her for at se detail-tallene. 14. Regnskabsforklaringer 2011, budget 2012 og budgetforudsætninger 2013 i hovedtræk Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret Budget Budget Budgetoverslag (Budgetoplæg 2016 i priser) Drift Drift i alt Anlæg I alt 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0, ,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Regnskab 2011 Overskridelsen blev finansieret af kassebeholdningen ved regnskabsafslutning. Budget 2013 Budgettet finansierer lønudgiften i Klimasekretariatet Sønderborg Kommune Side 27 af 170

28 Politikområde 04 Klima og Energi 15. Budgetmodel Der anvendes ikke budgetmodel på området. 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i byrådsperioden Energistrategi Samarbejdsaftale med Better Place omkring infrastruktur til elbiler Sønderborg Kommune Side 28 af 170

29 Politikområde 05 Bosætning og Byggeri Politikområde 05 Bosætning og Byggeri 1. Ansvar Kultur- og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Teknik- og Miljø Forvaltningen, Plan og Byg, Drift & Anlæg Intern Stab Kultur og Fritid 2. Opgaver Driftsopgaver Oplæg til politisk beslutning om byggemodning og køb og salg af jord og bygninger Oplæg til politisk beslutning om, hvilken befolkningsprognose og hvilket boligbyggeprogram, der skal bruges ved fremskrivningen af budgetter og planer Sekretær for bygningsforbedringsudvalget Sekretær for jordkøbsnævnet Myndighedsopgaver Kommuneplan, herunder planstrategi og Agenda 21 (målsætninger for det fremtidige arbejde mod en mere miljøvenlig og bæredygtig udvikling af lokalområdet) Lokalplaner (Byrådets beslutninger om, hvordan borgere, virksomheder og offentlige grundejere må udnytte deres arealer) Behandle spørgsmål og klagesager, der falder inden for planloven Behandle ansøgninger om tilladelser til at bygge eller ændre bygninger Indberette data i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) Godkende kloakledninger på privat grund Tage initiativ til og medfinansiere byfornyelse (bygningsfornyelse og områdefornyelse) Godkende og yde tilskud til bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger Husnummer og vejnavngivning Sønderborg Kommune Side 29 af 170

30 Politikområde 05 Bosætning og Byggeri Beboelse i sommerhusområder Ansøgninger i landzonen udstykning og bebyggelse Indberette i ejendomsstamregisteret (ESR) 3. Organisation og medarbejdere Afdeling Drift & Anlæg o Drift & Anlæg har ansvar for projektering og udførelse af byggemodning. Normeringen fremgår under politikområde 08. Afdeling Plan og Byg o o Byg har 16 medarbejdere og står for byggesagsbehandlingen, BBR, adressering og ESR Planafdelingen har 16 medarbejdere fordelt på 15,5 årsværk og står for diverse planopgaver herunder bygge- og boligprogram og byfornyelse, samt salg af byggegrunde og jordkøbsnævnet, som organisatorisk henhører under Kultur og Fritid. Kultur og Fritid o o Udarbejder udviklingsplaner for udvalgte landsbyer med 1 medarbejder Udarbejder befolkningsprognosen på grundlag af bygge- og boligprogram Intern Stab o Står for sekretariatsbetjening af huslejenævnet, beboerklagenævnet og det støttede byggeri 4. Samarbejdsparter Bl.a. andre offentlige myndigheder og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer og arkitektfirmaer, private entreprenører og investorer, lokale borgergrupper og grundejerforeninger, Huslejenævnet, Boligkommissionen, Beboerklagenævnet og forsyningsvirksomhederne Havneselskabet om Gehry masterplanen Project Zero 5. Rammevilkår Byggeloven, BBR loven, Planloven, Byfornyelsesloven og Lejeloven er nogle af de vigtigste love på området Salg af kommunal jord og ejendom skal ske efter offentligt udbud 6. Tilsyn og klageinstans Kommunens afgørelser efter planlov og byggelov kan påklages til Naturklagenævnet og Statsforvaltningen Syddanmark Overtaksationskommissionen fastsætter prisen på jordkøb efter ekspropriation Sønderborg Kommune Side 30 af 170

31 Politikområde 05 Bosætning og Byggeri Hegnssynet tager stilling til uoverensstemmelser mellem naboer om fælles skel Alle afgørelser kan anlægges som civilretslige søgsmål 7. Visioner At Sønderborg kommune fremstår som et af Danmarks mest dynamiske og attraktive vækstcentre inden for viden, uddannelse, byudvikling, energi, kultur og menneskelig trivsel (Planstrategien 2012) Vi vil gøre en særlig indsats på bosætningsområdet og skabe rammerne for fastholdelse og vækst, så attraktive og dynamiske virksomheder udvikles og nye tiltrækkes (Planstrategien 2012) Byrådet har vedtaget en energipolitik, som tager afsæt i at opnå CO2-neutralitet senest i år 2029 gennem energibesparelser (Energipolitik 2008) Det er Byrådets vision, at dialog og involvering af borgere, virksomheder og institutioner i kombination med et stærkt politisk lederskab giver grobund for et fælles ejerskab til at forny og forene demokrati og resultatskabelse i Sønderborg Kommune. (Kommuneplan ) Sønderborg er den by i Danmark, der har flest bygninger opført i jugendstil. Disse bygninger bevares og indtænkes i den fremtidige byplanlægning og arkitektur Projekt Nordals skaber visioner for udviklingen på Nordals rettet mod Her vil de geografiske og konjunkturbetingede udfordringer blive inddraget som det realistiske afsæt for fornyelse 8. Udviklingsmål for 2013 Byg og Miljø implementering af digitale miljø- og byggeansøgninger ( ) Grunddata programmet Grunddata samles ét sted herunder Bygnings- og Boligregistret (BBR), personregistret (CPR), adresser/husnumre og veje, ejendomme (ESR), virksomhedsregistret (CVR) og geografiske kort i årene 2013 til 2016 Byggesagsstyringssystem sendes i udbud WebLager NG elektronisk byggesagsarkiv valideres og implementeres Digitalisering af Kommune- og lokalplaner 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2011 Der arbejdes videre med landskabsanalysen Status: Der anvendes for tiden ikke så mange ressourcer på opgaven grundet flere medarbejdere på barsel. Der arbejdes videre med Mommark hav Status: Området har været sendt i udbud, men alle udbud blev afvist da de ikke opfyldte vilkårene i udbuddet. Der overvejes om der skal laves et nyt udbud. Sønderborg Kommune Side 31 af 170

32 Politikområde 05 Bosætning og Byggeri Der arbejdes videre med bymidteplanen, de første fem etaper projekteres samtidig, anlægsarbejdet med 1. etape udbydes i 2011med henblik på gennemførelse i foråret 2012 Status: Detailprojektet har været sendt i udbud i foråret. Arbejdet med første etape går i gang efter sommerferien og afsluttes før jul. Kommuneplanens strategiplan og Lokal Agenda 21 redegørelse og strategi for en bæredygtig udvikling, fx klimatilpasning energipolitik o.lign. sendes i offentlig høring i årets sidste kvartal. Status: Der har været afholdt to arbejdsmøder med byrådet omkring den nye planstrategi som sendes i offentlig høring i maj 2012 og 10 uger frem. Der arbejdes på at få skabt flere parcelhusgrunde i de områder hvor der er efterspørgsel. Status: Byggemodning af område i Gråsten Dyrhaven, som nu har ændret navn til Hundsbjerg er afsluttet og grundene sættes til salg i april En udviklingsplan for Nordborg by, centerområdet ved Stationsvej og Storegade igangsættes Status: Lokalplan for området omkring Kvickly er godkendt. Der arbejdes med en borgergruppe for forskønnelse af Storegade, hvor der er afsat 1 mio. kr. i Der arbejdes videre med BBR opgaven, der stiles mod at nå ca. 40% Status: BBR opgaven er samlet set løst med ca. 40 %. Delprojekt 1 og 2 fejlregistreringer i adresser er ca. løst 100 % og der sker en løbende vedligehold af disse data således optimal udligningstilskud opnås. Delprojekt 3 geokodning af alle bygninger i kommunen er ca. løst 35 %. Forslag til kommuneplanen er behandlet i byrådet i oktober De arealer som stiftet har nedlagt veto mod skal forhandles på plads. Status: Kommuneplanen er endelig godkendt, de områder som stiftet nedlagte veto mod er udtaget. 10. Driftsmål for 2013 Screening af fælles sager inden for Teknik og Miljø Forvaltningen, for smidiggørelse af sagsbehandlingen Byg og Miljø digital byggeansøgning tages efter planen i brug ultimo året Igangsætning af opgaven omkring Grunddata programmet Nyt byggesagsstyringssystem tages i brug WebLager NG tages i brug og gøres tilgængeligt for borgerne 11. Opfølgning på driftsmål i Brugerbetaling i 2013 Takster for byggetilladelser Gebyr for skorstensfejning Sønderborg Kommune Side 32 af 170

33 Politikområde 05 Bosætning og Byggeri Parkeringsfonden: Forretningsdrivende i bycentre mv. bidrager økonomisk til at etablere og drive P- pladser efter nærmere regler Opkrævning af gebyr ved dispensationsansøgninger i henhold til planloven. 13. Bevilling for 2013 Der er givet en samlet driftsbevilling for klik her for at se detail-tallene. 14. Regnskabsforklaringer 2011, budget 2012 og budgetforudsætninger 2013 i hovedtræk Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret Budget Budget Budgetoverslag (Budgetoplæg 2016 i priser) Byfornyelse 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggetilladelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ydelsesstøtte boligbyggeri 6,0 7,0 6,6 6,1 6,1 6,2 6,2 Vedligeholdelse af arealer og usolgte grunde 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 Administration planafdelingen og Byg 18,0 20,4 17,9 18,2 18,8 18,1 18,1 Driftsudgifter i alt 25,0 28,6 25,1 25,3 25,9 25,3 25,3 Anlægsudgifter i alt 14,5 26,8 10,8 20,0 29,0 13,5 13,5 Udgifter i alt 39,5 55,4 35,9 45,3 54,9 38,8 38,8 Indtægter i alt 15,0 17,4 11,8 14,9 22,5 15,3 15,3 Regnskab 2011 Budgettet er overholdt med et overskud på ca. 3,2 mio. kr., som er overført til budget Heraf er der i 2012 overført kr. til politikområde 08. Overskuddet skyldes primært mindre forbrug i Plan til Strategi- og kommuneplaner, hvor udgiften kommer i Budget 2013 Ingen bemærkninger. 15. Budgetmodel Der anvendes ikke budgetmodeller på området. Sønderborg Kommune Side 33 af 170

34 Politikområde 05 Bosætning og Byggeri 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i byrådsperioden Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodninger Forslag til kommuneplan er behandlet i byrådet den 17. oktober 2010, dog er enkelte arealudlæg ikke forhandlet på plads med Haderslev Stift., forslaget kan først annonceres endelig godkendt når forhandlingen er afsluttet., først da kan kommuneplanen betragtes som gældende. Anlægsbevilling til Nedrivning af Lille Rådhusgade 29, Sønderborg Anlægsbevilling på 8 mio. kr. til byggemodning Anlægsbevilling til Sønderborg Bymidteprojekt Anlægsbevilling til køb af jord i Nybøl Anlægsbevilling til byggemodning af grunde Istedvej/Bustrupvej i Dybbøl Anlægsbevilling til byggemodning af grunde i Adsbøl Anlægsbevilling til prøvegravning i Vollerup Anlægsbevilling til renovering af Storegade i Nordborg Kommuneplan er endeligt godkendt i byrådet. Enkelte arealudlæg, som der ikke kunne nås til enighed om med Haderslev Stift og Miljøcenter Odense, er udskudt til senere behandling. De kan medtages enkeltvis ved senere lokalplaner. Forslaget kan betragtes som gældende ved den offentlige bekendtgørelse ultimo Et udkast for en plan for vindmøller en temaplan er vedtaget af byrådet. Sendes i offentlig høring i 8 uger Anlægsbevilling til etablering af vejadgang i Nybøl Anlægsbevilling til ny vej Katkær, Hørup/Vollerup Anlægsbevilling til Bygningsforbedringsudvalget og byfornyelse Anlægsbevilling til byggemodning af boligområde i Dybbøl, Slienvej og Anlægsbevilling til byggemodning af boligområde i Vollerup Øst, 3. etape og Kommunens Planstrategi har været fremlagt i 2012 og vedtages endeligt primo Planstrategien er Byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremover. Den angiver en prioritering af, hvilke opgaver og udfordringer der har størst betydning. Strategien har tre fyrtårnsprojekter: Kulturhovedstad 2017, ProjectZero og Gehry s Havn Vedtagelse af temaplan for vindmøller Planen er efter anden høringsperiode endeligt vedtaget. Første forslag indeholdt 18 områder og de er efter indsigelser skåret ned til 8 områder, hvoraf de to afventer nærmere forhandling med Aabenraa kommune. Sønderborg Kommune Side 34 af 170

35 Politikområde 06 Erhverv og Turisme Politikområde 06 Erhverv og Turisme 1. Ansvar Kultur- og Erhvervsudvalget Intern Stab, Sekretariatet 2. Opgaver Driftsopgaver Bidrage til erhvervs- og turismeudvikling ved at sikre, at de kommunale ansvarsområders mål i erhvervsfremmestrategien bliver opfyldt. Samarbejde med Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter samt opfølgning på centrets løbende evalueringer af erhvervsfremmeindsatsen. Løbende opfølgning på og udarbejdelse af kommunens erhvervsfremmepolitik og -strategi i samarbejde med Sønderborg Erhvervs og turistcenter 3. Organisation og medarbejdere Sekretariatet bidrager til driftsopgaverne. Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter ca. 15 medarbejdere 4. Samarbejdsparter Sønderborg Kommune finansierer eller yder driftstilskud til: Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter Project Zero UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles Fælles syddansk Kina-kontor i Shanghai Region Sønderjylland/Schleswig Væksthus Syddanmark Sønderborg Kommune Side 35 af 170

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 14 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013.

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 13 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udkast pr. 29. november 2016 1 Indledning De offentlige finanser har gennem en årrække været under pres og kommunerne bliver i disse år mødt med fortsatte

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere