Tranevænget Afdeling 1 i Tranemosegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tranevænget Afdeling 1 i Tranemosegård"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde i afdeling 1 Tranemosegård den 9. september Til stede var 96 lejermål et lejermål var gået kl , så 95 stemmeberettigede lejermål. 1. Valg af dirigent Steen Hansen blev valgt og dagsordenen blev godkendt med ændringsforslag fra bestyrelsen vedrørende dyrehold. 2. Valg af stemmetællere Kennet Thomsen Pia Sønderham Anita Bjerregrav 3. Bestyrelsens beretning. Formanden oplyste, at afdelingen har en sund økonomi på trods af både uforudsete og forudsete udgifter. Af fremtidige mulige større investeringer nævntes klimasikring - nye opgangspartier/dørtelefoner/sikre låse - affaldssortering og ny vejbelægning, der er planlagt til udførelse i Bestyrelsen har bestræbt sig på at holde fokus på omkostningerne og dermed sikre en attraktiv husleje. Der er opstået en ny situation i Tranevænget. Der kan være problemer med at udleje boligerne p.g.a. en høj husleje. En mindre lejlighed, der har fået nyt køkken, nyt badeværelse og ny altan, har udgifter hertil på kr kr., og det er samme pris som for en stor lejlighed. Det er et problem, vi skal være opmærksomme på. Der har været en øget efterspørgsel på at få adgang til et fælleshus. Vi har ikke plads og økonomi dertil, men sidste år fik vi - bestyrelsen - mandat til at undersøge mulighederne for at etablere et nyt FÆLLES Fælleshus i samarbejde med Tranehaven. Der blev nedsat et fælleshusudvalg og man gik i gang med at undersøge mulighederne for at bygge på grunden, hvor Tranehavens fælleshus ligger i dag. Der er mange begrænsende faktorer i et sådan projekt, og der er derfor gennem BO-Vest bestilt et rådgivende firma til at komme med forslag til, hvordan sagen skal gribes an. Der er aftalt nyt møde i oktober. Tidshorisonten vil være Sidste år fik vi indkøbt og monteret to Hjertestartere. Et stort fremmøde sikrede et vellykket instruktionsmøde, hvor de fremmødte fik instruktion i hvordan en hjertestarter fungerer mm. Sidste år var der en større tagbrand i nr , og igen i år har vi haft brand. I kælderen i nr. 15 og hos Lena s smørrebrød. Hvornår smørebrødforretningen er klar til genåbning vides ikke, da

2 forsikringsselskabet stadig har nogle uafklarede spørgsmål. Af samme årsag er der stadig en grim træplade på forretningen i stedet for en rude. Juristen i Bo-vest er på opgaven. Situationen med drikkeri mv. ved købmanden er uforandret. En del af drikkeriet er rykket om bagved i containergården. Købmanden vil af Bo-Vest blive bedt om at bringe drikkeriet til ophør, idet det er direkte ulovligt iflg. politivedtægten. Susanne Rømer, der er ansat på kontoret, stopper med udgangen af september. Det har været et stort ønske at få renset altanerne for mos på ydersiden. Ejendomskontoret undersøger, hvordan det kan gøres. Bestyrelsen gennemgår udenoms arealerne to gange om året. Ved årets gennemgang af beplantningen og udenoms arealerne blev det besluttet at fælde enkelte træer, som enten havde taget skade af efterårets storme eller var vokset til en uhensigtsmæssig størrelse med gener for beboere til følge. Træerne genplantes i det omfang økonomien tillader. Så er spørgsmålet, hvilke træer, det skal være. Der er fordele og ulemper ved de forskellige træer. Birk er ikke godt, hvis man lider af allergi, men suger meget vand. Andre suger knap så meget vand, og andre kan ødelægge kloakkerne. Borde/bænke er renoveret, og der arbejdes med at forny belægninger på stierne. En løbende proces i Tranevænget, er opgradering/renovering af eksisterende legepladser. Der er afsat penge i budgettet for 2015 og i langtidsplanen, så legepladserne holdes opdaterede og attraktive. Bestyrelsen prioriterer legepladser højt, da der er kommet flere børn i Tranevænget. Bestyrelsen har tidligere opfordret børnefamilier til at deltage i processen med at opdatere/renovere legepladserne, og der har nu meldt sig flere familier til at deltage i denne proces. Det har været et stort ønske fra en del beboere at få fuget facaden. I forbindelse med tagrenoveringen var det ikke alle facader, der blev omfuget. Der er nu økonomisk grundlag for at gå i gang med fugning af de manglende facader Bestyrelsen er hele tiden opmærksom på, hvor der kan spares energi - og dermed huslejekroner. Det gælder både belysning og opvarmning. I den forbindelse, blev det i foråret besluttet at entrere med firmaet e-gain, som leverer energistyring. Energistyringsprojektet skal give os bedre styring af radiatortemperaturen med lavere energiforbrug til følge og systemet skal køre inden fyringssæsonen, som starter 1/10. Reklameomdeling kræver ikke at beboerne lukker buddet ind af hoveddøren. Forbrugerkontakt, som omdeler reklamerne, har en speciel mobilkode, som gør, at de kan åbne vore hoveddøre på det specifikke tidspunkt, reklamerne skal omdeles. Det henstilles til beboerne, at man IKKE åbner for nogen, der siger, at de omdeler reklamer. Dette for at imødegå tricktyveri." Motionsklubben har haft problemer med bl.a. uønskede gæster udefra. Der er givet tilskud til nye låse, som skulle kunne holde uønskede ude.

3 Der blev spurgt, om der bliver monteret ny altan ved fraflytning. Det blev forslået, at der blev opsat skur eller toilet ved købmanden til klientellet, som står udenfor. Formanden oplyste, at afdelingsbestyrelsen har gjort, hvad der er muligt for at løse problemet, men politiet kan ikke og kommunen vil ikke hjælpe. Vi kan stoppe det, der sker bag købmanden, da det sker på vores lejermål, men ikke foran og hvis der skal opsættes toilet eller skur, hvem skal så betale? Beretningen blev godkendt. 4. Fremlæggelse af regnskab 2013 til orientering Gert Strabel fra Bo-Vest gennemgik regnskabet fra Året kom ud med et overskud på kr Der var ingen kommentarer til regnskabet. 5. Indkomne forslag Forslag 1 Antenneforeningen har behov for udskiftning af den gamle telefoncentral (fastnet). Udgiften for udskiftningen andrager kr ,- som betales af Tranevænget afd. 1. over 5 år. Der er tilmeldt 160 husstande pr. d.d. Alternativet til udskiftningen er: 1) Fastnetbrugere skifter til ny udbyder f.eks. TDC som tilsluttes via de gamle installationer eller via en eksisterende internetforbindelse. 2) Fastnetbrugere køber en boks til ca. kr. 400,- som tilsluttes Dansk Kabel TV. Denne løsning betyder, modsat alternativ 1. ikke, at beboeren skal have internetforbindelse i forvejen. Lisbeth Christensen fra Bo-Vest fremlagde mulighederne for fremtidig brug af fastnettelefon. Det er ikke muligt at reparere den eksisterende telefoncentral og der var, som skitseret i forslaget, tre muligheder for at benytte fastnettelefon i fremtiden. Man skulle være opmærksom på, at hvis man vælger en boks, så kan der ikke ringes ved strømsvigt, og der vil være problemer med hensyn til kaldeapparater. Efter en større diskussion var der skriftlig afstemning, hvor forslag om udskiftning af telefoncentralen blev forkastet. (61 stemmer for, 109 stemmer imod og 4 blanke). Det er altså op til beboerne at vælge mellem forslag 1 og 2 eller nøjes med mobiltelefon. Forslag 2 Det pålægges bestyrelsen, evt. i samarbejde med Bo-Vest, at undersøge muligheden for, og iværksættelse af:

4 A) En tidssvarende isolering af lofterne i vores skralderum. B) Alternativt en justering af de berørte lejligheders varmeafregning. Der blev ved skriftlig afstemning vedtaget (112 for, 41 imod, 2 ugyldige og 6 blanke) at udvide det eksisterende forslag med at det også pålægges bestyrelsen i samarbejde med Bo-Vest at undersøge muligheden for, at isolere alle lofter i kælderarealerne. Forslag 3 Etablering af boldbane med f.eks. gummiunderlag. Banen etableres et egnet sted. Det blev oplyst, at prisen vil være kr. for etablering mm pr. m2 for gummianlæg, men der kan også være tale om kunstgræs eller andet. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 99 for og 69 imod. Forslag 4 Etablering af små ramper til løbehjul/skateboard ved basket banen. Forslaget blev vedtaget med 90 stemmer for og 42 imod 6 stemte blank. Forslag 5 Etablering af nye kældernedgange med slidske, så det er muligt at komme ned med barnevogne og cykler. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ulovligt, at bruge skinner, så der skal laves nye trapper. Der er 33 nedgange, og hvis de alle skal ombygges vil prisen være 6,6 mio. kr. Der var forslag om, at benytte tørrerum til barnevogne og cykler. Bestyrelsen vil undersøge, hvilke muligheder der vil være for at løse problemet. Forslaget blev trukket. Forslag 6 Tilladelse til at holde hund og kat i Tranevænget. Bestyrelsen havde et tillæg til forslaget. Hvis forslaget vedtages, foreslår bestyrelsen, at der nedsættes et udvalg, der udarbejder et forslag til husdyrregulativ, som fremsættes på et beboermøde og derefter bringes til urafstemning. Da der var beboere, der havde forladt mødet og havde efterladt sin udfyldte stemmeseddel, blev der udleveret nye stemmesedler. (164 sedler udleveret til 82 lejermål). Efter en livlig diskussion blev forslaget sendt til skriftlig afstemning. Resultatet var 103 der stemte nej, 58 ja og 2 ugyldige stemmesedler. Forslaget var forkastet.

5 Forslag 7 Bedre sikring af containergården, evt. ny lås med chipsystem Da forslagsstilleren havde forladt mødet betragtedes forslaget som værende trukket. Forsamlingen henstillede dog til bestyrelsen, at man arbejder på at finde en løsning på problemet og det kan kædes sammen med en ny løsning for låse og lignende til opgangene. 6. Godkendelse af budget 2015 Gert Strabel fra Bo-Vest gennemgik budgettet for Budgettet resulterede i en huslejestigning på 1,4 pct. Af budgettet fremgik det, at udgifterne til Bo-Vest ville falde, men det skyldes, at der vil blive opkrævet penge for hver ydelse de leverer til afdelingerne. Budgettet blev godkendt. 7. Valg af afdelingsbestyrelse a) Valg af formand Tim Resen blev valgt uden modkandidat b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg var Helle Winkel, Steen Hansen og Vivi Pedersen, der alle ønskede genvalg. Der ud over opstillede Niels Erik von Zeist og Annette Rasmussen. Stemmerne fordelte sig med Niels Erik von Zeist 50, Annette Rasmussen 49, Steen Hansen 49, Helle Winkel 31 og Vivi Pedersen 21. c) Valg af 2 suppleanter Susanne Madsen og Anita Bjerregrav blev valgt. 8. Valg til repræsentantskabet i Tranemosegård. Afdelingen har 7 stemmer i Repræsentantskabet, og Afdelingsbestyrelsen indtræder heri. Suppleanterne kan også deltage i møderne, men uden stemmeret. 9. Eventuelt Der kom henstilling til, at der lukkes for affaldsskakterne.

6 Der var en beboer, som var meget ubehagelig over for børn der legede på græsarealerne, hvilket har afstedkommet, at børnene er bange for at gå ned og lege. Det blev slået fast, at børn gerne må lege og spille bold på græsarealerne, så længe det ikke er superligafodbold, men boldleg for mindre børn. Lejerforeningen påtog sig at tale med den pågældende beboer. Samtidig blev der reklameret for lejerforeningen med opfordring til at melde sig ind og deltage i foreningens forskellige arrangementer. Man var også meget velkommen til at komme med forslag til arrangementer. Der var spørgsmål omkring genhusning af beboerne fra Brøndby Strand. Tranevænget skal hjælpe afdelingen med genhusning, men der var nogle regler for tildeling af lejermål. Der var dog ingen tvivl om, at ventetiden for eksterne ansøgere vil blive forøget. Egon Hansen takkede vanen tro Afdelingsbestyrelsen og Lejerforeningen for godt arbejde - og de afgåede medlemmer af Afdelingsbestyrelsen for deres store arbejde gennem tiden.

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere