2 Datakilder og funktionalitet...8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Datakilder og funktionalitet...8"

Transkript

1

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål Projektets Indhold Afgrænsning Deltagere Ekstern referencegruppe til projektet Datakilder og funktionalitet Bygnings- og Boligregistret (BBR) - Erhvervs- og Byggestyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bygningsflade-temaet, BBR-Geokodning og dele af Beredskabsplanen - Odense Kommune Officielle standardadresser og -koordinater fra OIS (OSAK) - Erhvervs- og Byggestyrelsen Adresse webservices (AWS) - Kort & Matrikelstyrelsen, Erhvervs-og Byggestyrelsen og ITog Telestyrelsen Skærmkort og Stednavne - Kort og Matrikelstyrelsen Dataanalyser Undersøgelse af CVRs datakvalitet Folkeskoler i Odense Kommune Hoteller i Odense Kommune Politiet på Fyn og omliggende øer Brandvæsen og redningsstationer på Fyn og omliggende øer Hospitaler på Fyn og omliggende øer Undersøgelse af adresserne i CVR og OSAK Kontrol af CVR-data i Odense Bymidte Delkonklusion på undersøgelser Navn på virksomhed Branchekode Adressen Kobling via nøgler Kobling Resultatkvalitet troværdighed Delkonklusion Konceptafprøvning applikationen Digitalt Beredskab Designbeskrivelse Løsningsbeskrivelse og afgrænsning Praktiske tilretninger Performance Adgangen til CVR-data... 18

4 5.3.3 Adgangen til FOT-data Resultater og konklusioner Anvendelse af data i Digitalt Beredskab Adressen Branchekoder og anvendelseskoder Bygningstema (geokodet) Kulissen KMSs web-services Stednavne (data og services) Geodata (kulisse og reference) Symbologi af beredskabsobjekter Samlet konklusion Anbefalinger Det videre forløb Bilag Bilag 1 - Beskrivelse af data anvendt i Projektet Bygnings- og Boligregistret (BBR) Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) CVR web-service Bygningsflade-tema Geokodning af BBR-bygningsdata OSAK - Officielle Standard Adresser og Koordinater Adresse webservices (AWS) KMSs skærmkort (gråtonede) KMSs Geodata web-services Bilag 2 - Folkeskoler Bilag 3 - Hoteller Bilag 4 Politi, Beredskab og Sygehuse Bilag 5 Feltstudie i Odense

5 1.1 Projektets anledning og formål I de offentlige basisregistre findes en lang række oplysninger om vores fysiske omgivelse i form af ejendomme, bygninger, boliger og virksomheder. De samme fysiske opgivelser registreres i de nye digitale grundkort som kommunerne og staten i disse år er ved at opbygge i projekt FOT Danmark (Fælles objekttyper). Hver for sig danner de offentlige registre og kortdatabaser grundlag for løsningen af forvaltningsopgaverne indenfor den pågældende sektor, men tilsammen udgør de en del af infrastrukturen for digital forvaltning. Formålet med dette projekt er at afprøve mulighederne for at knytte data fra registre og grundkortdatabaser sammen, således at en given bruger kan kigge ned igennem et enkelt vindue og se alle relevante informationer for området på én gang. Det var et særskilt formål at teknikken skulle være baseret på web-services (net-tjenester), dvs. at brugeren ser de originale grunddata uden forsinkelser, og således at de forskellige data ikke på forhånd skal flyttes ud af deres oprindelige register. Det var desuden et særligt formål, at sammenstillingen skulle ske ved hjælp af de fælles identifikationer (nøgler) som i forvejen optræder i registrene og som knytter informationen til et bestemt sted (geonøgler), som f.eks. adresse, stednavn, ejendomsnummer eller bygningsident. Beredskabsappl. Beredskabsdata WS (KF) WS (KF) WS (AWS) WS WS Kort 10 Kulisse FOT Adr (BBR) BBR CVR WS WebService KF Kortforsyningen AWS Adress WebService Kort10 Vektorkort 1: Kulisse Rasterkort Adr Det officielle adresseregister CVR Det Centrale VirksomhedsRegister FOT Fælles ObjektTyper (Odense Kommune) BBR Bygnings- og BoligRegistret Fig. 1. Arkitektur for konceptafprøvning 5

6 Konceptet vil være relevant for en lang række løsninger indenfor digital forvaltning, men som konkret anvendelseseksempel blev det besluttet at udpege beredskabsområdet, der er særlig afhængig af, at have adgang til tværgående oplysninger om en bestemt geografi hurtigt. I en akut krise- eller ulykkessituation vil beredskabet, udover de forberedte beredskabsplaner, have behov for øjeblikkelig og aktuel information om der i området findes særligt farlige virksomheder (f.eks. kemiske) eller særligt sårbare mål (f.eks. børne- eller ældreinstitutioner), hvor mange boliger det evt. skal evakueres osv. Projektet blev gennemført på basis af data fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Det centrale Virksomhedsregister (CVR), de officielle adressedata og de digitale grundkort. Odense Kommune blev udvalgt som forsøgsområde, bl.a. fordi de digitale grundkort for Odense er forsynet med gode geonøgler. Projektsamarbejdet har derfor omfattet Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har ansvar for hhv. BBR og CVR, Odense Kommune samt Kort & Matrikelstyrelsen, der har stået for projektledelse og it-udvikling. 1.2 Projektets Indhold For at opfylde projektets formål er følgende overordnede opgaver løst og dokumenteret: 1. Analyser af data og dokumentation af eventuelle fejl og mangler i entydighed og/eller datakvalitet. 2. Konceptafprøvning af infrastrukturen (bl.a. webbaserede koblinger af register- og kortoplysninger). Dette illustreret i en applikation Digitalt Beredskab Resultaterne fra analyser og konceptafprøvning er dokumentet dels i denne rapport og dels via applikationen Digitalt Beredskab. For at opnå den fulde forståelse for projektets resultater er det derfor nødvendigt at se de to afleveringer i sammenhæng. 1.3 Afgrænsning Dataanalyser og konceptafprøvningen er foretaget på data fra et begrænset geografisk område i Odense Kommune med den hensigt at opstille og afprøve et koncept for et stykke digitalt infrastruktur. Projektet havde derfor ikke til formål at udføre en dybdegående analyse og vurdering af registres data og tilknyttede funktionalitet (udtræk, webservices, mv.). 6

7 1.4 Deltagere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Vivi Basballe Bjørn Göttler Erhvervs- og Byggestyrelsen Steen Rasmussen Odense Kommune, Geodata, By- og Kulturforvaltningen Marianne Domar Rasmussen Sten Frandsen Kort og Matrikelstyrelsen Olaf Andersson (Projektejer) Jens Bo Rykov (Projektleder) Flemming Nissen Morten Lind Ulla Kronborg Mazzoli Poul T. Bengtson Projektet mistede en af projektdeltagerne undervejs i forløbet. Martin Veis Jørgensen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, bidrog fra starten med sin store indsigt i Bygnings- og Boligregisteret, og med de indledende dataanalyser. Det var bl.a. Martins fortjeneste, at projektet kom til at omfatte BBR-data. Martin døde i begyndelsen af marts Ekstern referencegruppe til projektet Beredskabsstyrelsen Hans Bruhn Rigspolitiet Ole Jakobsen Kort & Matrikelstyrelsen Marlene Meyer 7

8 2 Datakilder og funktionalitet De deltagende parter, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Odense Kommune og Kort & Matrikelstyrelsen bidrager hver især til projektet med data og funktionalitet til kobling og visualisering. I bilag 1 beskrives data og funktionalitet mere indgående. Fokus er lagt på kvalitet og egnethed i forhold til projektets formål. I de følgende beskrives anvendelsen af data i projektet. 2.1 Bygnings- og Boligregistret (BBR) - Erhvervs- og Byggestyrelsen Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om bygnings- og boligforholdene i landets ca. 2.1 mil bygninger. Registeret anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og den private sektor. Odense Kommune har foretaget en kobling mellem oplysninger i BBR og kommunens tekniske kort. Dermed er det muligt at anvende BBR-oplysninger i en geografisk sammenhæng f.eks at farvelægge bygninger efter deres anvendelse, som er registreret i BBR. Adgangen til BBR sker gennem Den Offenlige Informationsserver (OIS). Som distributører af OIS data er Grontmij/Carl Bro i stand til at trække data over nettet til projektets applikation Digitalt Beredskab. 2.2 Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen CVR indeholder informationer om virksomheders stamdata, ved stamdata forstås: Navn, adresse, branche, størrelse (antal ansatte), teleoplysninger mm. Oplysningerne om branche gør det muligt at sortere og kategorisere data, således at kortet kan illustrere bygninger som kan fremme eller hindre en opgaveløsning. Den geografiske kobling sker via adressen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i flere år drevet en CVR web-service, som ved kald med et C- eller P-nummer, returnerer hele eller dele af en virksomheds basale egenskabsdata. I foråret blev servicen udvidet med udtræk ved hjælp af adressen som søgekriterium. Denne tjeneste bruges til at udtrække virksomhedsdata fra CVR til brug ved denne afprøvning af konceptet. 2.3 Bygningsflade-temaet, BBR-Geokodning og dele af Beredskabsplanen - Odense Kommune Odense Kommune har leveret Bygningsflade-temaet der er en del af Odense Kommunes tekniske grundkort. Temaet indeholder fladepolygoner der afspejler de enkelte bygningers tagflader samt BBR-Geokodning som er en kortmæssig præsentation af BBR-registrets data om bygninger i Odense Kommune. Netop denne kombination af et korttema der beskriver de enkelte bygninger samt koblingen til BBR-registret gør det muligt at simulere de forhold der 8

9 bliver gældende, når FOT er implementeret. FOT er en forkortelse for fælles objekttyper og er navnet på et projekt mellem kommunerne og staten der i disse år etablerer nye fælles digitale grundkort. I modsætning til tidligere udgaver af specifikationen til de tekniske kort definerer FOT-3 specifikationen en BBR-bygning som: Repræsentationen af et i BBR registreret bygningsobjekts bebyggede og/eller overdækkede areal tilknyttet en bygningsidentifikation der er identisk med identifikationen anført i BBR. Det indebærer at der fremover vil være en 1:1 relation mellem bygninger i kort og BBRregistret. FOT-3 specifikationen definerer yderligere en række forhold omkring ajourføring og aktualitet, og det er målet at nå frem til en situation, hvor oplysningerne om f.eks. en ny bygning bliver registreret samtidigt i både BBR-registret og det digitale grundkort. FOT arkitekturen sikrer adgang til et stabilt, homogent, veldefineret og tidstro datasæt, som gør det realistisk muligt at etablere real-time applikationer som f. eks projektets Digitalt Beredskab. Simuleringen gælder for et område i den centrale del af Odense by, og her er opnået en noget nær 100% korrekt 1:1 kobling mellem BBR-registret og bygningernes udstrækning i kortet. 2.4 Officielle standardadresser og -koordinater fra OIS (OSAK) - Erhvervs- og Byggestyrelsen Standardadresserne fra OIS (OSAK-adresser) er sammensat af de adressedata som kommunerne registrerer som en del af deres rolle som adressemyndighed. Adresserne fra alle kommuner samles i den Offentlige Informationsserver (OIS) og forsynes i OSAK-datasættet med ekstra oplysninger om bl.a. postnummer, så de er velegnede til landsdækkende brug. Hver adresse er tilknyttet et adressepunkt, hvis beliggenhed er defineret ved hjælp af et sæt koordinater i UTM-koordinatsystemet. OSAK indgår med 2,2 mio. adresser i en søgefunktion i projektets applikation. 2.5 Adresse webservices (AWS) - Kort & Matrikelstyrelsen, Erhvervs-og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS er en webservice som bl.a. indeholder mulighed for smarte søgninger og opslag i de officielle standard adresser (OSAK jf. ovenfor). Ved at anvende AWS er det muligt i i projektapplikationen at skrive en næsten rigtig adresse i søgefunktionen, hvorefter den bliver rettet til den rigtige adresse. Det er desuden muligt at placere adressen geografisk ved hjælp af de adresekoordinater som kommunerne registerer. I projektet anvendes en første prototype af AWS. En langt mere funktionel og bedre optimeret driftsversion er under udvikling i efteråret Skærmkort og Stednavne - Kort og Matrikelstyrelsen Skærmkortene indeholder et topografisk sæt i mange opløsninger (målforhold) af visualiserede geodata som indeholder de fleste geometrityper og stednavne. I projektet indgår følgende skærmkort: 1: , 1:4.000 og kort10. 9

10 Stednavneregistret indgår i projektet som en søgemulighed for at kunne relatere hændelser til steder, der ingen adresse har, eks: Blommenslyst 10

11 3 Dataanalyser Analyserne har til formål at beskrive og vurdere de anvendte datas egnethed til beredskabsformål i form af: Dækningsgrad (fuldstændighed) og nøglesammenhæng med andre registre. Fokus er fortrinsvis lagt på at undersøge, den i projektet, gennemgående og bærende nøgle: Adressen. Adressen er valgt som hovednøgle dvs. som det unikke dataelement, der sammenkobler de forskellige datakilder/data med hinanden. Ligeledes er adressen indgangen til fremsøgning og navigation i applikationen Digitalt Beredskab. Det er således hensigten at undersøge, om adressen er den samme entydige og standardiserede komponent i alle de anvendte datakilder, og om der er overensstemmelse i CVR/BBR mellem en virksomheds fysiske beliggenhed og den registrerede adresse. Endelig skal det undersøges om geokodningen af bygninger er korrekt og hermed om der er overensstemmelse mellem bygningspolygoner og BBR data. Analyserne er foretaget på grundlag af udtræk over Odense Kommune fra henholdsvis CVR, Odense Kommunes registre herunder beredskabsplanen, BBR og KMSs Stednavnedatabase. Informationerne er sammenstillet i Excel og sammenlignet visuelt. Skoler og hotellers adresser og faktiske beliggenhed er sammenlignet og kommenteret af CVR og Odense Kommune med støtte fra det kommunale beredskab i Odense. Ligeledes er der fortaget sammenligninger af branchekoder i CVR og anvendelseskoder i BBR. Endelig er der i et udvalgt område i Odense centrum foretaget feltanalyser i form af direkte sammenligning mellem diverse registerinformationer og bygningernes iagttagede anvendelse, adresse og konkrete beliggenhed. KMS har gennemført en analyse af adresser knyttet til Politiet og Brandvæsen med støtte fra politiets og Falcks informationer på internettet og en telefonisk kontakt til Odense Politi. 3.1 Undersøgelse af CVRs datakvalitet Folkeskoler i Odense Kommune Aktører: CVR - BBR - KMS- Odense Kommune (Bilag 2) Odense Kommune og CVR har gennemgået listen over CVR-registrerede folkeskoler i Odense Kommune. Generelt indeholder CVR alle folkeskoler. Der er ikke fundet skoler, som ikke er indeholdt i CVR. Udover folkeskoler indeholder listen også sygehusundervisning, hvor indlagte børn får undervisning. Listen indeholder en fejl, da et cateringfirma optræder på listen. Af 58 skoler listet i CVR i Odense Kommune er 2 skoler nedlagt, men endnu ikke slettet i CVR. Dette skyldes, at regnskaberne ikke endeligt er afsluttet. Adresserne er ikke korrekte i 4 ud af 58 registreringer. Det drejer sig typisk om at virksomheden er registreret på en række adresser f.eks. Algade nr. 1, nr. 3 og nr. 5. og udsøgningen kun levere den mindste værdi, nemlig nr. 1. Registreringen kan derfor være refereret i forhold til inspektørboligen. 11

12 Det tog Odense Kommune ca. 3-4 timer at gennemgå, validere og rette oplysningerne om skoler i Odense Hoteller i Odense Kommune Aktører: CVR- BBR - KMS- Odense Kommune Odense Kommunes beredskabsplan (Bilag 3) Odense Kommune og CVR har gennemgået listen over CVR-registrerede hoteller i Odense Kommune. Generelt indeholder CVR alle hoteller. Odenses 3 største hoteller, der er kategoriseret som Konferencecentre og kursusejendomme. Af 22 hotelregistreringer er 3 registreret med en forkert branchekode - 1 virksomhed med detailhandel, 1 restaurant og en regnskabsadresse. Adresserne er korrekte på de øvrige 19 virksomheder. Det tog Odense Kommune ca. 3-4 timer at gennemgå, validere og rette oplysningerne om hoteller i Odense Politiet på Fyn og omliggende øer Aktører: KMS- BBR - CVR- Politiet hjemmeside Odense Politi (Bilag 4) Listen over CVR-registrerede politi-enheder over Fyn med omliggende øer er gennemgået. Generelt indeholder CVR alle politienheder og der er ikke fundet politistationer/-kontorer som ikke er indeholdt i CVR. Af 43 politienheder listet i CVR optræder 5 ikke på politiets egen hjemmeside. Odense politi oplyser, at de ikke kender til de 5 enheder. Adresserne stemmer ikke overens i 6 ud af 43 registreringer. Dette skyldes slå-fejl i 2 tilfælde og sandsynligvis ønsket om at modtage post på anden adresse i 4 tilfælde. CVR har konstateret, at en af adresserne er ændret af Danmark Statistik i forbindelse med sagsbehandling Brandvæsen og redningsstationer på Fyn og omliggende øer Aktører: KMS CVR BBR - Falcks hjemmeside (Bilag 4) Listen over CVR-registrerede brand- og redningsstationer over Fyn med omliggende øer er gennemgået. Generelt indeholder CVR alle brand- og redningsstationer og der er ikke fundet yderligere stationer. Af 33 enheder listet i CVR optræder alle Falcks enheder på Falcks hjemmeside. Adresserne stemmer ikke overens i 2 ud af 33 registreringer. I begge tilfælde skyldes det sandsynligvis ønsket om at modtage post på anden adresse Hospitaler på Fyn og omliggende øer Aktører: CVR- BBR - Sygehus Fyn - sundhedguiden.dk. (Bilag 4) 19 enheder er listet i CVR. Listen over CVR-registrerede hospitaler over Fyn med omliggende øer er gennemgået. Der er ikke fundet yderligere enheder. 12

13 Det er ikke muligt at detaljere udsøgningen, så hospitaler med f.eks. skadestuer kan findes. 3.2 Undersøgelse af adresserne i CVR og OSAK Når adressen anvendes som nøgle til at forbinde data fra forskellige registre, har kvaliteten af adresserne i form af entydig definition, opbygning og indhold afgørende betydning for resultatet. I 2001 udførte en arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs og Selskabsstyrelsen (CVR) Told- og Skattestyrelsen samt Kort & Matrikelstyrelsen en undersøgelse af overensstemmelsen mellem adresser i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Bygningsog Boligregister (BBR). Resultat af undersøgelsen viser, at der for 94% af adresserne er tale om fuld overensstemmelse mellem CVR og BBR, når man foretager en sammenligning af de komplette adresser. [Se: Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregister. CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen marts 2002] Der er ikke foretaget yderligere landsdækkende undersøgelser i forbindelse nærværende projekt Kontrol af CVR-data i Odense Bymidte CVR-data blev kontrolleret i Odense bymidte i forbindelse med et møde i Odense Kommune (Bilag 5). Asylgade, dele af Vindegade og dele af Nørregade blev gennemgået. Ca. 180 virksomheder blev vurderet med støtte af CVR-medarbejdere. Gadeskilte på bygninger blev sammenholdt med CVR-oplysninger på listeform. Området er præget af små private virksomheder. CVR-oplysningerne passer generelt godt. Adresserne stemte for 99% af de undersøgte virksomheder. Navnene stemte for 98% af de undersøgte virksomheder. Brancherne stemte for 100% af de undersøgte virksomheder. Det er dog uhensigtsmæssigt, at produktionsvirksomheder, der administreres af en advokat, bliver knyttet til advokatkontorets adresse. Det betyder f.eks. at varmeforsyning, gasproduktion og børnehaver er tilknyttet samme adresse. Problemet kan løses automatisk i forbindelse med udtræk af data. 3.4 Delkonklusion på undersøgelser Navn på virksomhed Såvel som adressen skal være entydig, er det vigtigt at navnet på virksomheden er entydigt. For eksempel er Blommenslyst Kros CVR-navn: Jette og Flemming Herts A/S. Det er vigtigt at tilrette navnet i registret, så entydigheden sikres i f.eks. beredskabssituationer. 13

14 3.4.2 Branchekode Det er konstateret, at de branchekoder (folkeskoler, hoteller, politi, brandvæsen og redningskorps samt hospitaler), der indgår i analyserne, er næsten dækkende, dvs. indeholder få fejl. Det er muligt, at fejlene opstår, fordi personerne, som opretter virksomhederne i CVR registret ikke har den fornødne viden om systemets opbygning. Det er især mindre virksomheder som restauranter, catering-firmaer o.lign., som etableres uden professionel hjælp og dermed bliver meldt til under den forkerte branchekode. For eksempel er en restaurant oprettet under hoteller og mangler derfor på listen over restauranter og cateringfirmaer. Ligeledes er et cateringfirma oprettet under folkeskoler og derfor ikke på listen over cateringfirmaer Adressen Generelt er der overensstemmelse mellem CVR-adressen og produktionsvirksomhedens beliggenhed. Der er dog fundet fejl og afvigelser i alle analyserne, hvilket så kan tyde på en generel tendens i registret. Fejlene kan umiddelbart opdeles i to grupper. De der er egentlige fejl såsom tastefejl og de bevidste fejl. Til sidstnævnte hører eks. registrering af en/flere produktionsenheder på samme adresse (firmaets hovedsæde eks.) i stedet for på produktionsenhedens beliggenhedsmæssige adresse.kobling via nøgler 14

15 4 Kobling via nøgler 4.1 Kobling Den overordnede tekniske idé er at sammenkoble forskellige dataregistre online på internettet ved hjælp af registerobjekternes nøgler. Adressen er en sådan nøgle. Adressen er samtidig en unik identifikator på et fysisk sted, som f.eks. kan være et sted på en vej, en postkasse eller en hoveddør. De to anvendelsesbegreber (registernøgle og fysisk reference) må ikke forveksles. Adressenøglens entydighed og rigtighed er vital for koblingens succes. Forkert stavede adresser, forkerte postnumre / stednavne eller manglende litra (husnummer bogstaver, f.eks. 32a) betyder at sammenkoblingen vil mislykkes. Ved hjælp af omformning fra adressens tekst og husnummer til en kommunevejkode (CPRvejkode) gøres adressen bedre egnet til brug som et dataregisters interne nøgle. 4.2 Resultatkvalitet troværdighed Succesen af sammenkobling mellem forskellige registres registrering af samme objekt er baseret på adressens entydighed og rigtighed. Tidligere undersøgelser har vist, at der er en høj adresseringskvalitet i de danske registre. F.eks. var der omkring 2001 en forskel på 5-6% af adresserne i BBR og CVR på de samme objekter. Denne difference bør selvfølgelig forbedres løbende og gennemgå en systematisk kontrol og evt. fejlrettelse, for at bringe både de to omtalte og andre registres adressedata op på et endnu højere niveau. 4.3 Delkonklusion Der blev ikke gennemført systematiske undersøgelser og analyser af Odense Kommunes adressedata, men konceptafprøvningen af det Digitale beredskab lod formode at Odense Kommunes adressedata er af høj kvalitet og formentlig på højde med resultatet af den omtalte ca. 6 år gamle undersøgelse. 15

16 5 Konceptafprøvning applikationen Digitalt Beredskab 5.1 Designbeskrivelse For at illustrere konceptet, webbaseret kobling af register- og kortoplysninger blev der udviklet en applikation Digitalt Beredskab. Beredskabsområdet er særlig afhængigt af, at have adgang til tværgående oplysninger om en bestemt geografi hurtigt. Applikationen skulle hermed illustrere nødvendigheden af at have en solid og velfungerende geografisk infrastruktur som basis for den digitale forvaltning. Digitalt Beredskabs overordnede funktionalitet går ud på at demonstrere, hvordan f.eks. en tænkt brand meldes ind, hvordan man får et overblik over området samt hvilke resurser og kritiske punkter, der findes. I forbindelse med de overordnede designkrav blev der opstillet kriterier for klassificering af forskellige branchetyper i CVR og BBR. Det blev gjort for at understøtte overblikket over de data, CVR og BBR samlet kan give. Der blev defineret specielle klasser af virksomheder, her kaldet beredskabsobjekter (Bilag 5.1): Beredskabs-objekter (, brand- og redningsstationer, politi), Farlig virksomheds-objekter (plast-, gas-, malingproduktion, mv.) Forsynings-objekter (varme-, el- og vandforsyning) Indkvarterings-objekter (hoteller, skoler, idrætshaller mm.) til evakueringsformål, Institutions-objekter (Plejehjem, vuggestuer mv.) Lægehjælps-objekter (hospitaler, lægekonsultationer) Disse fik tillige en farvekode, der gjorde at de var lette at genkende i kortfladen. Gruppering og valg af farvekode baserer sig på principperne fra projektet GeoDB indhold og katalog, KMS, Der blev defineret et sæt af web-services, der har tilgang til de enkelte datasamlinger (jvf. afsnit 2, hvor datakilder er beskrevet), ligesom adressen blev fastlagt som hovednøgle for kobling mellem registrene. Adressen har desuden den egenskab at den kan referere til et fysisk objekt i virkeligheden og dermed også bruges som udpegning af stedet for en hændelse. Der blev udarbejdet følgende overordnede designkrav til Digitalt Beredskab: demonstrere de muligheder, og eventuelle begrænsninger, som adressen som nøgle har til at sammenkoble registre demonstrere lødigheden af de aktuelle data fra følgende kilder: o det med BBR koblede geometriske bygningstema fra Odense Kommune, o virksomhedsdata fra CVR, o bygningsdata fra BBR, 16

17 o adressedata (valideret via Address Web Service, AWS) fra OSAK (Officielle Standard Adresser og Koordinater) o geonøgle-baserede tjenester (KMS adresser og stednavne) samt geografiske reference- og kulissedata fra KMS (Skærmkort 1: , Skærmkort 1:4.000 og Kort10). demonstrere de perspektiver, der ligger i at kunne sammenkoble offentlige registre og geografisk information, online over internettet. demonstrere de perspektiver, der ligger i anvendelse af mange forskellige typer data af høj kvalitet (fuldstændighed og rigtig identifikator). Endvidere anvendelse af webservices, der er beregnet til geografiske udtræk (fx baseret på en bounding box ). Grontmij Carl Bro har, på baggrund af designkravene, udviklet den web-baserede konceptafprøvning Digitalt Beredskab. Ligeledes til en anskueliggørelse af de fundne resultater i form af stikprøvevise afprøvninger og opsamling af de opnåede hit-rater (succesfulde stikprøver). 5.2 Løsningsbeskrivelse og afgrænsning På basis af en generel Web Map Service (WMS) / Web Feature Service (WFS) klient er der implementeret et skelet til en applikation, der anvender den omtalte klassificering af brancher, viser et åsted i forskellige oversigtsforhold med tilhørende rednings- og beredskabsforhold samt de BBR-virksomheder og CVR-bygninger, der er relevante i en nødsituation. Der er ikke gjort forsøg på at skabe en operationel applikation, men til gengæld er der gjort forsøg på at anskueliggøre, hvordan offentlige data: BBR, CVR og BBR-koblede geografiske bygninger, kan sammenkobles med adresser ovenpå et geografisk reference- og kulissedatasæt. Sådan en applikation kaldes i vore dage en mash up -applikation. Derved menes en applikation der fungerer med sammensatte data, som er tilvejebragt med andre formål for øje. Den grafiske brugergrænseflade blev forsøgt professionaliseret så meget som muligt, således at brugerne ikke bliver distraheret af støj. Med vilje er fleksibiliteten i navigation af geografien (zoom og panorering) ikke gjort synlig, men begrænser sig til 3 fastlagte geografiske indstillinger (oversigt, åsted og indsigt) som henholdsvis omfatter udsnit på 40x40 km, 1x1 km og 300x300 m. Overordnede resursedata fra CVR blev anbragt i venstre side og detaljerede data fra BBR og CVR blev anbragt i højre side med kortet i midten. 5.3 Praktiske tilretninger I forhold til den ideelle konceptillustration (fig. 1 side 5) har det været nødvendigt at foretage forskellige tilretninger for at kunne demonstrere ideen. Disse tilretninger illustrerer således de dele af den geografiske infrastruktur, der enten mangler eller er mangelfuld i forhold til applikationens tænkte anvendelse Performance Af performancehensyn har det været nødvendigt at lagre CVRs rednings- og beredskabsdata (resurseobjekter) og Odense Kommunes bygninger i separate databaser. Og det betyder, at applikationen ikke fungerer 100 % som beskrevet via webservices - over internettet i realtid. 17

18 5.3.2 Adgangen til CVR-data CVRs virksomhedsdata er i år blevet tilgængelige via søgning på en adresseattribut fra en webservice. Men denne fungerer ikke optimalt ved masseudtræk, da den ikke er bygget med geografiske masseforespørgsler for øje. CVRs nuværende online-opkobling virkede meget langsom. Det skyldes at adresserne må søges en af gangen. Et opslag på 100 adresser kan derfor vare mere end et par minutter. CVR er netop ved at udvikle en ny version, som tillader søgen på mange adresser på samme tid og branchekoder, som kan anvendes som filter. Det vil øge hastigheden betragteligt og gøre det muligt at tilgå data over langt større områder Adgangen til FOT-data Da FOT projektet endnu befinder sig i en etableringsfase, har det været nødvendigt at simulere det kommende landsdækkende digitale grundkort for så vidt angår adgangen til og dataindholdet i bygningstemaet. Det er gjort ved at etablere en web-service hos KMS med bygningstemaet fra Odense Kommunes tekniske kort, og da Odense Kommune allerede har etableret en kobling mellem de enkelte bygningsobjekter og BBR-registret (geokodning) lever data på dette område indholdsmæssigt op til kravene i FOT-3 specifikationen. 18

19 6 Resultater og konklusioner De følgende afsnit er opsamling og gennemgang af projektets resultater og delkonklusioner. Konklusionerne er truffet på baggrund af dataanalyser og konceptafprøvning i Digitalt Beredskab. 6.1 Anvendelse af data i Digitalt Beredskab. Dette projekts konceptafprøvning sker i en applikation, der fungerer med sammensatte data fra forskellige kilder. Data er derfor, i høj grad, indsamlet, kvalitetssikret eller tilgængeliggjorte med andre formål end netop denne sammenstilling for øje. I dette projekt drejer det sig om offentlige registerdata fra BBR og CVR samt BBR-koblede geografiske bygninger, der sammenkobles med adresser vist på et geografisk reference- og kulissedatasæt fra KMS. Resultaterne fra analyserne viser nogle uregelmæssigheder, fejl og mangler i alle datagrupper. Antallet af de fundne uregelmæssigheder synes dog ikke umiddelbart kritisk i de enkeltstående analyser, men vil i en sammenkoblet anvendelse kunne få alvorlige konsekvenser. Herunder er listet de, for applikationens funktionalitet, vigtigste datasæt og de mest almindeligt forekomne uhensigtsmæssigheder/fejl fundet i analyserne samt deres mulige konsekvenser for anvendelse i en applikation, som den, der er udarbejdet i dette projekt Adressen Adressen er hovednøglen, dvs. det unikke dataelement, der sammenkobler de forskellige datakilder/data med hinanden. Adressen fungerer også som indgangen til fremsøgning og navigation i applikationen. Det er derfor nødvendigt, at adressen er den samme entydige og standardiserede komponent i alle de anvendte datakilder, hvis en kobling skal muliggøres. Det er også nødvendigt, at der er overensstemmelse i CVR mellem en virksomheds fysiske beliggenhed og den registrerede adresse, hvilket også gælder for oplysninger om bygninger i BBR. Desuden er korrekt geokodning, og hermed overensstemmelse mellem bygningspolygoner og BBR-data, også afhængig heraf. Der blev, i forhold til dette, fundet adresserelaterede fejl i CVR. Fejlene havde relation til både adressenøglens entydighed/standardiserede definition (slåfejl og mangler mv.) og til den reelle fysiske beliggenhed af en given virksomhed (opgivet adresse stemmer ikke overens med aktuel beliggenhed) Branchekoder og anvendelseskoder I CVR og BBR klassificeres og grupperes virksomheder og bygninger i henhold til deres branche /anvendelse. Denne inddeling anvender dette projekt som baggrund for en klassificering af beredskabsobjekter til brug for applikationen. Dvs. at de bygningspolygoner, der via koblingen CVR/BBR/adresse svarer til en given objekttype (resurse, forsyning, sårbarhed, mv.) tildeles en entydig signatur/farve for at sikre brugeren overblik og indblik. 19

20 Det er således nødvendigt, at der er overensstemmelse mellem en virksomhed/bygnings branche/anvendelseskode, adressen og den viste bygningspolygon. Der blev fundet uoverensstemmelse mellem CVRs branchekoder og BBRs anvendelseskoder. Ligeledes er der fundet uoverensstemmelser mellem bygningspolygoner og adresser og nævnte koder. Det betyder at risikoen for forkerte objekttyper og forkert placerede objekttyper er til stede og dermed også muligheden for fejlvisning eller manglende visning af eksempelvis et hospitals beliggenhed og bygningsmæssige udstrækning er til stede Bygningstema (geokodet) Koblingen mellem bygningstema, BBR oplysninger og CVR oplysninger muliggør en kortmæssig visualisering af bygningers geografiske placering samt størrelse/form/udstrækning. Yderligere er der muligheder for at visualisere adgangsadresse, fysiske forhold (tagkonstruktion, antal etager mv.), anvendelse/branche og symbolisering som beskrevet ovenfor. Der blev fundet enkelte fejl i det geokodede bygningsdata. Disse havde fortrinsvis at gøre med ikke validerede adskillelser mellem bygninger (eks. hospitalsbygning der er adskilt i flere separate polygoner i det tekniske kort, men adressemæssigt/branchekodemæssigt hører under ét) Kulissen Topografiske datasæt i varierende målestokforhold danner kulisse eller baggrundskort i projektets applikation. Disse data tilvejebringer samlede og ordnede oplysninger om omgivelserne og disses sammenhæng med og forhold til forskellige udvalgte objekter eks. en virksomhed i brand. Yderligere gives der vigtige oplysninger om adgangsveje til, fra og udenom objekter i form af et visualiseret vejnet med tilhørende vejnavne. Oplysninger om terrænets hældning, koter, vandløb og vegetation/arealanvendelse kan også være vigtige parametre i en krisemæssig beslutningsproces. Det er derfor også nødvendigt at kulissedata er ajourførte og valide således at disse oplysninger stemmer overens med de fysiske omgivelser på det givne tidspunkt. 6.2 KMSs web-services Projektet har gjort brug af KMSs web-services i Kortforsyningen. Her er anvendt WMS tjenester til kulisse formål. WFS tjenester til at formidle den nøjagtige geometri og objektegenskaber, referere objekter til andres objekter eller til at ændre generelle objekter til tematiske objekter Stednavne (data og services) Stednavne er indsamlet i forbindelse med topografisk kortlægning og med henblik på præsentation på topografiske kort. Temaer i byer er derfor begrænsede, f.eks. er politistation og domhus ikke indeholdt i registret. Præsentation af navnet ville ødelægge vejforløbet og bygninger. Skoler er indeholdt og ønskes beskrevet med navnet på skolen. Registret (SNSOR) mangler punkter, som kan relateres til hændelser uden adresser. Alle kender f.eks. Odense Slot, H. C. Andersens Hus og Mjølnerparken, eller Gefion-springvandet, 20

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat Bilag B til notat om samfundsgevinster ved geokodning af bygninger i Bygnings- og Boligregisteret, BBR EBST Interessentanalyse og gevinster - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning Notat Januar

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12)

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion (11 p) 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Info-database om geodata.

Læs mere

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ NOTAT Dato: 18/7-2014 Kontor: EJD Sagsbeh: DKS Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ DANMARKSADRESSER.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Opgavelister... 2 2.1 Ikke en facitliste...

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Socioøkonomisk kortlægning

Socioøkonomisk kortlægning LIFA A/S Landinspektører, rådgiver og informationsformidler Socioøkonomisk kortlægning Brian Damsgaard Fredericia Kommune Allan Larsen - LIFA I did not do it Men det har godt nok været spændende at overtage.

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup GeoRest API Nye geonøgler i Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup Hvad er geonøglerne? Geonøglerne er en betegnelse for en række webservice metoder til opslag i GST data. Geonøglernes rolle er ud fra brugeres

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot administration Vedr. moduler: Basis + API + Reservation solide onlineløsninger boligspot administration Et friskt pust i udlejningen Et friskt pust i udlejningen

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Agenda Tiling i Kortforsyningen Baggrund, buzzwords og begreber WMTS (Web

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata 1. Indledning Denne hjælpefil beskriver applikationens formål, dens opbygning samt, hvordan man indberetter en fejl/mangel/ajorføringsdata. Den Fælles IndberetningsPortal

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere