Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen"

Transkript

1 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen (Fri anvendelse af visse data samt varetagelse af søopmåling) 1 I lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 28. januar 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»samt«:»opmåling og«. 2. I 2 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Kort- og Matrikelstyrelsen kan efter forhandling med andre myndigheder opbevare og distribuere deres data.«3. Efter 4 indsættes:» 4 a. Søopmåling i de danske farvande, herunder farvandene omkring Færøerne og Grønland, må alene foretages med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Efter at opmålingen er afsluttet, skal kopi af alle opmålingsdata afleveres til Kort- og Matrikelstyrelsen. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om ansøgningens udformning og om vilkår, der knytter sig til tilladelsen. Miljøministeren kan tillige fastsætte regler om afleveringen af opmålingsdata.«4. Efter 5 indsættes:» 5 a. Miljøministeren beslutter, hvilke af Kort- og Matrikelstyrelsens data der kan anvendes frit af andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Kort- og Matrikelstyrelsen gør disse data tilgængelige. Stk. 2. Kommuner, der er i besiddelse af data, der er etableret i samarbejde mellem kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen, og som miljøministeren har truffet beslutning om efter stk. 1, kan stille disse data frit til rådighed på tilsvarende måde.«5. Efter 7 indsættes:» 7 a. Med bøde straffes den, som overtræder 4 a, stk. 1, 1. pkt. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«1

2 2 Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2

3 1. Lovforslagets baggrund og formål Bemærkninger til lovforslaget Som led i gennemførelsen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , der har til formål at anvende digitalisering og it aktivt til at modernisere og effektivisere opgavevaretagelsen i den offentlige sektor, indgik regeringen i september 2012 en aftale med KL om grunddata. Aftalen indebærer, at en række af Kort- og Matrikelstyrelsens data skal stilles frit til rådighed, det vil sige stilles til rådighed uden betaling. Lovforslaget, som skal udmønte aftalen mellem regeringen og KL, vil give miljøministeren mulighed for at beslutte, at Kort- og Matrikelstyrelsen skal stille den del af styrelsens data, som er såkaldte grunddata, frit til rådighed for andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, som herefter kan anvende data uden at betale styrelsen for brugen. I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi betegnes som grunddata de væsentligste data om borgere, virksomheder, ejendomme og steder, som anvendes af mange myndigheder og derved er grundlaget for den offentlige forvaltning. Grunddata er således en del af de data, der findes i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Bygnings- og Boligregisteret (BBR) samt i Kort- og Matrikelstyrelsens datasamlinger. Som led i regeringens initiativer til vækst og effektivisering er det besluttet at lette anvendelsen af grunddata for at sikre, at den offentlige forvaltning anvender samme data som grundlag for administrationen. Aftalen mellem regeringen og KL om grunddata medfører ikke alene, at arbejdsgange og processer i den offentlige forvaltning lettes; også erhvervslivets administrative byrder lettes ved, at samme data anvendes i hele den offentlige forvaltning, således at erhvervslivets kommunikation med offentlige myndigheder overalt kan foretages på grundlag af samme data. Anvendelsen af samme data vil ligeledes effektivisere digital kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder. Data, som er omfattet af aftalen, udgør således en del af samfundets infrastruktur. Hertil kommer, at erhvervslivet kan opnå betydelige økonomiske gevinster ved at genanvende offentlige myndigheders data. Den del af Kort- og Matrikelstyrelsens data, som er omfattet af aftalen mellem regeringen og KL, er styrelsens topografiske kort, grundlæggende landkortdata, matrikelkortet og Danmarks Højdemodel. Efter forslaget vil styrelsen således som en myndighedsopgave kunne stille disse data frit til rådighed for alle som en offentlig infrastruktur. Samfundsudviklingen vil kunne medføre, at andre grunddata også får en sådan offentlig betydning, at de udgør en del af infrastrukturen, og at det derfor ønskes, at disse data stilles frit til rådighed for alle. Samfundsudviklingen vil endvidere kunne medføre, at andre data end grunddata også får en sådan offentlig betydning, at de udgør en del af infrastrukturen, og at det derfor ønskes, at disse data stilles frit til rådighed for alle. Miljøministeren vil også kunne beslutte, at sådanne data skal stilles frit til rådighed. Hvis samfundsudviklingen medfører, at dele af Kort- og Matrikelstyrelsens databaser med havdybder: dybdedatabasen og dybdedataarkivet, skal stilles frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, kan dette kun gøres i det omfang det ikke er i strid med de særlige nationale beskyttelsesinteresser i danske farvande. Det forudsætter tillige en positiv udtalelse fra Forsvarsministeriet. Lovforslaget giver endvidere mulighed for, at kommuner, der er i besiddelse af data, som er etableret i samarbejde mellem kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen, og som miljøministeren har truffet beslutning om skal stilles frit til rådighed, tilsvarende vil kunne stille disse data frit til rådighed for alle. Det foreslås endvidere, at det fastsættes i loven, at Kort- og Matrikelstyrelsen skal sikre, at de data, som, miljøministeren beslutter, skal stilles frit til rådighed, gøres tilgængelige for offentligheden. Endelig foreslås det, at styrelsen kan opbevare og distribuere andre myndigheders data. Det medfører fordele, at store mængder data opbevares og distribueres samlet, og for brugerne vil det være en fordel, at mange forskellige typer data kan hentes fra samme sted. Kort- og Matrikelstyrelsen distribuerer allerede en betydelig del af sine data fra»kortforsyningen«, og styrelsen opbevarer og distribuerer også i dag enkelte samlinger af andre myndigheders data, f.eks. for Danmarks Miljøportal. 3

4 Forslaget vedrører endvidere søopmåling. Farvandsvæsenet blev nedlagt ved kongelig resolution den 3. oktober 2011, og dets opgaver blev overført til andre myndigheder. Søopmålingen blev således overført til Miljøministeriet, Kort- og Matrikelstyrelsen, som hidtil alene har varetaget søkortproduktionen. Efter lovforslaget ændres lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, således at det fremgår, at styrelsen som led i sine opgaver også varetager søopmålingen. Endvidere foreslås det, at der indføjes udtrykkelig hjemmel i loven til, at styrelsen kan tillade, at andre foretager søopmåling. Farvandsvæsenet gav tidligere sådanne tilladelser alene med hjemmel i statens højhedsret til søterritoriet. 2. Lovforslagets indhold 2.1 Gældende ret Anvendelse af data Kort- og Matrikelstyrelsen blev oprettet ved lov nr. 749 af 7. december 1988 som en statsvirksomhed, som ved siden af udførelse af myndighedsopgaver skal fungere på markedsmæssige vilkår ved salg af sine data og produkter som for eksempel topografiske kort, søkort og matrikelkort. Styrelsen skal også fremstille særlige produkter og ydelser til andre offentlige myndigheder, for eksempel data og kort til forsvaret. Styrelsen skal således så vidt muligt basere sin virksomhed på brugerbetaling, mens styrelsens myndighedsopgaver skal dækkes ved årlige bevillinger på finansloven. Ifølge lovens 5, stk. 1, beslutter miljøministeren, hvilke af Kort- og Matrikelstyrelsens produkter der kan udbydes til salg. I medfør af lovens 5, stk. 2, er der i bekendtgørelse nr. 68 af 30. januar 2003 fastsat bestemmelser om salg af Kort- og Matrikelstyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor. Efter disse bestemmelser kan styrelsen kun undtagelsesvis levere produkter eller ydelser til nedsat betaling eller uden betaling. Offentlige myndigheders, virksomheders og borgeres anvendelse af Kort- og Matrikelstyrelsens data er reguleret ved aftaler. Disse aftaler begrænser myndighedernes, virksomhedernes og borgernes muligheder for at udveksle data med andre og for at stille data til rådighed for andre. På nogle områder har offentlige myndigheder ved generelle aftaler dog ret til at anvende en del af Kortog Matrikelstyrelsens data og udveksle disse data indbyrdes. Der blev således i 2008 indgået en sådan aftale med virkning fra 1. januar 2009 om statslige myndigheders anvendelse af styrelsens data. Efter aftalen betaler hvert ministerium styrelsen et fast, årligt beløb for anvendelsen af data. Der blev efterfølgende indgået lignende aftaler om kommunernes og regionernes anvendelse af data med virkning fra henholdsvis 1. april 2010 og 1. november Aftalerne giver statslige myndigheder, regioner og kommuner ret til at anvende styrelsens data og til at udveksle styrelsens data indbyrdes, men data kan ikke videregives til virksomheder eller borgere og anvendes af disse i deres kommunikation med offentlige myndigheder. Data kan heller ikke genanvendes af virksomheder eller borgere til andre formål. Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, som gennemfører direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, berører spørgsmålet om betaling for Kort- og Matrikelstyrelsens data. Lovens formål er at etablere ensartede minimumsregler for kommerciel og ikke-kommerciel anvendelse af dokumenter og datasamlinger, som offentlige myndigheder er i besiddelse af. Loven indeholder bestemmelser om blandt andet behandling af anmodninger om videreanvendelse og om betingelser for videreanvendelse. Når dokumenter eller datasamlinger stilles til rådighed for videreanvendelse, kan der opkræves et gebyr, der som hovedregel efter lovens 8, stk. 1, ikke må overstige marginalomkostningerne ved at stille data eller dokumenter til rådighed. Herved menes omkostningerne ved distribution og eventuel kvalitetsforbedring af data og dokumenter. For blandt andre de af Kort- og Matrikelstyrelsens data, som er produceret som led i en indtægtsfinansieret offentlig produktionsvirksomhed, gælder efter lovens 8, stk. 2, at der udover det nævnte gebyr kan fastsættes en betaling, som helt eller delvist dækker omkostningerne ved selve dokument- eller dataproduktionen. 4

5 2.1.2 Søopmåling Ifølge kapitel V, regel 9, i SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea Convention), som Danmark har tiltrådt, skal søkort fremstilles af en statslig myndighed eller under en sådan myndigheds kontrol. I overensstemmelse hermed er det i 4, stk. 1, i lov om Kort- og Matrikelstyrelsen fastsat, at styrelsen har eneret til fremstilling af søkort, og at styrelsen kan gennemføre søopmåling til brug for produktionen af søkort over danske farvande og farvandene omkring Færøerne og Grønland. Farvandene omfatter søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone, ved Færøerne dog kun søterritoriet. Styrelsen har således hidtil alene forestået selve produktionen af søkort, mens Farvandsvæsenet i samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriet, Søfartsstyrelsen, har foreslået tilrettelæggelsen og udførelsen af søopmålingen. Selve opmålingen bliver foretaget af Søværnets skibe. Tilladelser til søopmåling til andre formål end statens fremstilling af søkort, for eksempel opmåling i forbindelse med anlæg af havne, brobyggeri eller opførelse af vindmøller på havet, er tidligere blevet givet af Farvandsvæsenet. Tilladelserne er blevet givet alene med hjemmel i statens højhedsret til søterritoriet. Det bemærkes, at ifølge artikel 21, stk. 1, litra g, i De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982, som er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 17 af 21. juli 2005, kan kyststaten udstede love om hydrografiske opmålinger på søterritoriet. Tilladelser er endvidere med støtte i havretskonventionens artikel 56 om kyststatens suveræne rettigheder og jurisdiktion i den eksklusive økonomiske zone blevet givet til søopmåling i denne zone. Baggrunden for, at der kræves tilladelse til at opmåle i de danske farvande, er sikkerhedsmæssige hensyn, idet der er områder i de danske farvande, hvor særlige nationale beskyttelsesinteresser gør sig gældende. Hertil kommer statens forpligtelse til og eneret til at fremstille søkort, samt statens interesse i at vide, hvilke skibe der opmåler i de danske farvande, og hvor opmålingerne finder sted. 2.2 Ændring af reglerne om betaling for data samt nye regler om opbevaring og distribution af data. Det er mest hensigtsmæssigt, at alle offentlige myndigheder anvender samme data som grundlag for deres forvaltning, og at disse data også kan anvendes af virksomheder og borgere såvel i deres kommunikation med offentlige myndigheder som til andre formål. Det foreslås derfor, at miljøministeren kan beslutte, at Kort- og Matrikelstyrelsen som led i sine myndighedsopgaver skal stille visse af styrelsens data frit til rådighed for andre offentlige myndigheder og for virksomheder og borgere. Det forhold, at visse af Kort- og Matrikelstyrelsens data stilles frit til rådighed, vil medføre en bredere anvendelse af data. Lovforslaget vil således medvirke til at effektivisere og yderligere fremme digital sagsbehandling og anden kommunikation mellem myndigheder, virksomheder og borgere. Lovforslaget vil således medføre, at virksomheder og borgere ikke blot vil kunne anvende de data, der gøres frit tilgængelige, i forbindelse med deres kommunikation med offentlige myndigheder. Borgere og virksomheder vil også kunne anvende disse data til både ikke-kommercielle og kommercielle formål, og data vil således i overensstemmelse med de almindelige regler i lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kunne genanvendes til nye formål og til udvikling af nye produkter og dermed skabe samfundsøkonomisk vækst. Lovforslaget vil desuden medføre administrative lettelser, da hverken Kort- og Matrikelstyrelsen eller brugerne skal anvende ressourcer på at indgå aftaler om rettigheder til at anvende data og til den efterfølgende administration af aftalerne med opkrævning af betaling m.m. Data, som gøres frit tilgængelige, vil som nævnt kunne anvendes af alle til såvel kommercielle som ikke-kommercielle formål. Data kan således som udgangspunkt behandles og ændres på en hvilken som helst måde. I tilfælde, hvor data skal videreanvendes til kommunikation med offentlige myndigheder, er det hensigtsmæssigt at sikre, at data fortsat kan anvendes af alle. Der kan derfor fastsættes vilkår for videreanvendelsen. Dette kan for eksempel være vilkår om, at det ved videreanvendelse skal oplyses, hvornår data er hentet hos Kort- og Matrikelstyrelsen. Brugerne af de videreanvendte data vil således bedre kunne 5

6 vurdere aktualiteten og kvaliteten af disse. Vilkårene må dog ikke begrænse mulighederne for videreanvendelse og må ikke benyttes til at begrænse konkurrencen, jf. lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 4, stk. 1. Efter 3, stk. 1, i lov om Kort- og Matrikelstyrelsen varetager styrelsen koordinationen af offentlig opmåling og kortlægning. Som led i denne koordination tilvejebringer styrelsen sine grundlæggende landkortdata i samarbejde med kommunerne i det såkaldte FOT samarbejde (Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag) og således, at både styrelsen og kommunerne har rettighederne til data. Disse landkortdata er omfattet af aftalen mellem regeringen og KL. Kort- og Matrikelstyrelsen vil, når lovforslaget er gennemført, stille disse data frit til rådighed for offentligheden. Uanset de muligheder kommunerne måtte have for at stille sådant kortmaterialet, som er etableret i samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen, frit til rådighed for andre i medfør af generel lovgivning om offentlige myndigheders data, herunder lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, er det fundet hensigtsmæssigt at skabe et klart hjemmelsmæssigt grundlag herfor. Det foreslås derfor, at kommuner, der er i besiddelse af data, der er etableret i samarbejde mellem kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen, og som miljøministeren har truffet beslutning om efter den foreslåede 5 a, stk. 1, gives en tilsvarende mulighed for at stille disse data frit til rådighed for alle uden betaling af gebyr. Forslaget vil således indebære, at kommunerne også kan stille de pågældende data frit til rådighed, hvorefter borgere og virksomheder vil kunne anvende disse data til både ikke-kommercielle og kommercielle formål. Efter 8, stk. 1, i lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kan der, som nævnt i afsnit 2.1.1, opkræves et gebyr, som udgør marginalomkostningerne ved at stille data til rådighed. I tilfælde, hvor en bruger ønsker data leveret på særlig måde, for eksempel i særlige formater, vil styrelsen således kunne opkræve gebyr efter 8, stk. 1. Det forhold, at visse af Kort- og Matrikelstyrelsens data stilles frit til rådighed, medfører ingen ændringer af styrelsens mulighed for at opkræve gebyrer efter 8, stk. 2, i lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer for andre data, som styrelsen fremstiller som led i indtægtsfinansieret virksomhed. Forslaget giver endvidere mulighed for, at Kort- og Matrikelstyrelsen kan opbevare og distribuere andre myndigheders data. Det sker allerede i dag for f.eks. Danmarks Miljøportal. Styrelsen vil kunne kræve betaling efter sine takster for at opbevare og distribuere disse data. 2.3 Regler om søopmåling Søopmålingen blev ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført til Miljøministeriet. Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen foreslås derfor ændres, således at Kort- og Matrikelstyrelsen som led i sine opgaver varetager søopmålingen i de danske farvande og farvandene omkring Færøerne og Grønland. Planlægningen og gennemførelsen af søopmålingen vil fortsat blive udført i samarbejde med forsvaret og Erhvervs- og Vækstministeriet, Søfartsstyrelsen. Søværnet vil fortsat udføre opmålingen. Kort- og Matrikelstyrelsen har tillige overtaget opgaven med at give skibe tilladelse til opmåling i de danske farvande. Med lovforslaget foreslås indsat en udtrykkelig hjemmel til, at styrelsen kan tillade, at andre foretager søopmåling. Kort- og Matrikelstyrelsen vil indhente en udtalelse fra Forsvarsministeriet, før den enkelte tilladelse gives. Dette er en videreførelse af praksis fra Farvandsvæsenet. Efter forslaget skal et skib, der ønsker at opmåle i danske farvande, ansøge om dette. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om formålet med opmålingen. Det foreslås også, at der i loven indsættes en bemyndigelse til miljøministeren til at fastsætte regler om ansøgningernes udformning og om vilkår, der kan knyttes til tilladelser. Bemyndigelsen skal anvendes til at fastsætte regler, der svarer til de retningslinjer, der var gældende, da Farvandsvæsenet gav tilladelse til søopmåling. Bemyndigelsen vil endvidere blive anvendt til at fastsætte særlige regler for andre landes statsskibe, idet disse skal ansøge via Udenrigsministeriet. 6

7 Det foreslås endvidere, at det i loven fastsættes, at Kort- og Matrikelstyrelsens afgørelser om tilladelser til opmåling ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Begrundelsen for den manglende klageadgang er, at en tilladelse kun vil blive givet, såfremt opmålingen eller formålet med opmålingen ikke er i strid med nationale beskyttelsesinteresser, hvorfor der hentes en udtalelse fra Forsvarsministeriet. Ansøgningen vil blive imødekommet eller afslået i overensstemmelse med Forsvarsministeriets udtalelse. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har i sig selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Som led i gennemførelsen af aftalen mellem regeringen og KL om grunddata, vil bemyndigelsen til miljøministeren til at beslutte, hvilke af Kort- og Matrikelstyrelsens data der kan anvendes frit, blive udnyttet således, at topografiske kort, de grundlæggende landkortdata, matrikelkortet og Danmarks Højdemodel vil blive stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Herved vil Kort- og Matrikelstyrelsens hidtidige indtægter ved salg af disse data til virksomheder og borgere bortfalde. Beløbet anslås til 20 mio. kr. årligt. Styrelsen vil blive kompenseret for de bortfaldne indtægter ved en forøgelse af sin finanslovsbevilling. Myndighederne har som nævnt i forslagets afsnit 2.2 allerede aftaler med Kort- og Matrikelstyrelsen om adgang til at anvende en del af styrelsens data. Disse aftaler giver dog alene mulighed for, at offentlige myndigheder kan anvende data til deres egen, interne brug. Lovforslaget vil medføre, at offentlige myndigheder også kan udveksle data i deres kommunikation med virksomheder og borgere, hvilket vil fremme digital sagsbehandling. Forslaget vil også medføre administrative lettelser ved, at alle offentlige myndigheder anvender samme data som administrationsgrundlag, og forslaget vil derfor også på den måde fremme og effektivisere digital forvaltning. Lovforslaget medfører også administrative lettelser ved, at der ikke skal indgås og administreres aftaler om anvendelse af data. Kort- og Matrikelstyrelsen tilvejebringer som nævnt i afsnit 2.2 sine grundlæggende landkortdata i samarbejde med kommunerne, og således at både styrelsen og kommunerne har rettighederne til data. Dette samarbejde er et led i Kort- og Matrikelstyrelsens koordination af den offentlige opmåling og kortlægning efter lovens 3, stk. 1. Disse landkortdata er omfattet af aftalen om grunddata og vil som følge af lovforslaget blive stillet frit til rådighed for offentligheden. Lovforslaget indebærer endvidere, at kommuner, der er i besiddelse af tilsvarende data, som er etableret i samarbejde mellem kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen, og som Kort- og Matrikelstyrelsen gør tilgængelige efter miljøministerens beslutning, ligeledes kan stille disse data frit til rådighed. De kommunale indtægter, som bortfalder, anslås til 15 mio. kr. årligt ved lovens ikrafttræden. Beløbet anslås at falde til et beløb i størrelsesordenen 10 mio. kr. indenfor en årrække. Kompensationen herfor er fastsat i aftalen mellem regeringen og KL om grunddata. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har i sig selv ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Udnyttelsen af bemyndigelsen i lovforslaget til at gøre data tilgængelige vil medføre betydelige fordele for erhvervslivet ved, at de data, som stilles frit til rådighed, kan anvendes uden betaling for rettighederne til anvendelsen. Virksomheder vil således kunne videreanvende de data, som stilles frit til rådighed, til kommercielle formål, og de vil herunder kunne videreforædle data og udvikle nye data og ydelser på grundlag af disse data. Forslaget vil således give mulighed for forretningsudvikling og samfundsøkonomisk vækst. Den kommercielle betydning for erhvervslivet af, at Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kort, grundlæggende landkortdata, matrikelkortet og Danmarks Højdemodel kan anvendes frit, vurderes at være betydelig. For et begrænset antal leverandører af kort og data, der ligner Kort- og Matrikelstyrelsens kort og data, vil der kunne ske en begrænsning af deres muligheder for at afsætte deres kort og data til offentlige myndigheder og private virksomheder. En sådan konkurrencebegrænsning er ikke i strid med konkurrencelov- 7

8 givningen, blot den er en følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2. Det forhold, at data stilles frit til rådighed efter den foreslåede 5 a, strider således ikke mod konkurrencelovgivningen, da der med den foreslåede bestemmelse skabes klar hjemmel hertil. Den specifikke konkurrencebegrænsning skal ses i sammenhæng med de samfundsmæssige gevinster, ved at data bliver frit anvendelige som beskrevet i afsnit 2.2. Lovforslaget vil medføre, at private virksomheder, herunder kortdataleverandører, vil kunne anvende de data, som Kort- og Matrikelstyrelsen stiller frit til rådighed i henhold til aftalen mellem regeringen og KL om grunddata, til kommercielle formål. Det forhold, at alle vil få adgang til de data, der stilles frit til rådighed for videreanvendelse, giver den private sektor mulighed for videreforædling af data og til udvikling af nye produkter og services i konkurrence til gavn for offentlige myndigheder, erhvervslivet og borgere. Dette vurderes at medvirke til, at der skabes mere konkurrence. Private leverandører i markedet for kortdata har tillige en væsentlig rolle bl.a. i forbindelse med de offentlige grundlæggende landkortdata, de såkaldte FOT-data. FOT-datasættet er således etableret af private leverandører på markedet efter offentligt udbud, og der vil også fremover være tale om en løbende generel ajourføring af FOT-data ved private leverandører efter udbud. Forslaget om at stille Kort- og Matrikelstyrelsens grunddata frit til rådighed er ét af initiativerne i den samlede aftale om grunddata mellem regeringen og KL, som bl.a. indebærer, at grunddata hos andre myndigheder også stilles frit til rådighed. Når grunddatainitiativerne er fuldt indfasede i 2020, forventes de samfundsmæssige gevinster at være ca. 800 mio. kr. om året for hele grunddatapakken, hvoraf det forventes, at gevinsten i den private sektor vil være på op mod 500 mio. kr. om året. Heraf forventes gevinsten for den private sektor ved, at Kort- og Matrikelstyrelsens grunddata stilles frit til rådighed, at udgøre op mod 100 mio. kr. om året. Hertil kommer de besparelser og effektiviseringsgevinster, som vil blive opnået i den offentlige sektor. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Udnyttelsen af bemyndigelsen i forslaget til at gøre data tilgængelige vil for borgerne medføre fordele ved, at data kan anvendes uden betaling for rettighederne til anvendelsen. Forslaget vil også medvirke til at effektivisere og fremme digital kommunikation mellem borgerne og offentlige myndigheder. Det forhold, at alle offentlige myndigheder anvender samme data som administrationsgrundlag, vil endvidere skabe gennemsigtighed og sammenhæng for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Udkast til lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Dansk Ledningsejerforum, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk IT, Danske Advokater, DANVA, Geoforum, Realkreditforeningen, Aalborg Universitet, DTU Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Den danske Landinspektørforening, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Praktiserende Landinspektørers Forening, Danske Regioner, KL, Kommunalteknisk Chefforening, Beredskabsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarets Materieltjeneste, Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Natur- og Miljøklagenævnet, Naturstyrelsen, Søværnets Operative Kommando, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland. 8

9 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter Udmøntningen af lovforslaget vil Ved udmøntningen af lovforslaget, indebære besparelser for offentlige som har til formål at gennemføre myndigheder ved, at digital forvaltning fremmes. Kommunernes Landsforening om aftalen mellem regeringen og grunddata, vil Kort- og Matrikelstyrelsens indtægter ved salg af data og kort til virksomheder og borgere på 20 mio. kr. årligt bortfalde. Lignende indtægter for kommunerne på skønnet 15 mio. kr. årligt ved lovens ikrafttræden vil ligeledes bortfalde. Udmøntningen af lovforslaget vil Ingen fremme digital forvaltning ved, at alle myndigheder, virksomheder og borgere kan anvende samme data som grundlag for forvaltningen og kan udveksle data med hinanden. Data kan endvidere anvendes og videreanvendes uden forudgående aftale herom. Udmøntningen af lovforslaget vil medføre, at data kan anvendes uden betaling til både ikke-kommercielle og kommercielle formål. Virksomhederne vil kunne anvende data til intern brug. Virksomheder vil også kunne videreforædle disse til nye produkter, der kan danne basis for nye forretningsmuligheder. Den kommercielle betydning for erhvervslivet af, at data kan anvendes frit, vurderes at være betydelig. Når grunddatainitiativerne er fuldt indfasede i 2020, forventes de samfundsmæssige gevinster at være ca. 800 mio. kr. om året for hele grunddatapakken, hvoraf det forventes, at gevinsten i den priva- For et begrænset antal leverandører af kort og data, der ligner Kortog Matrikelstyrelsens kort og data, vil der kunne ske en begrænsning af deres muligheder for at afsætte deres kort og data til offentlige myndigheder og private virksomheder. Den private sektor, herunder kortkortdataleverandører vil dog kunne anvende de data, som Kort- og Matrikelstyrelsen stiller frit til rådighed, som grundlag for videreforædling og tilpasning af data, og på denne måde kunne skabe forretningsmæssigt grundlag for salg af nye dataprodukter. 9

10 te sektor vil være på op mod 500 mio. kr. om året. Heraf forventes gevinsten for den private sektor ved, at Kort- og Matrikelstyrelsens grunddata stilles frit til rådighed, at udgøre op mod 100 mio. kr. om året. Administrative konsekvenser for Udmøntningen af lovforslaget vil Ingen erhvervslivet medføre, at data kan anvendes og videreanvendes uden forudgående aftale herom. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Udmøntningen af lovforslaget vil Ingen borgerne medføre, at kort og data kan anvendes og videreanvendes uden betaling og uden forudgående aftale herom. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Forslaget er en følge af, at søopmålingen blev overført til Kort- og Matrikelstyrelsen ved kongelig resolution af 3. oktober 2011, hvorefter Kort- og Matrikelstyrelsen også varetager denne opgave. Planlægningen og gennemførelsen af søopmålingen vil fortsat blive udført i samarbejde med forsvaret og Erhvervsog Vækstministeriet, Søfartsstyrelsen. Søværnet vil fortsat udføre opmålingen. Til nr. 2 Efter forslaget vil Kort- og Matrikelstyrelsen som led i sin virksomhed kunne opbevare og distribuere andre myndigheders data. Som nævnt i lovforslagets afsnit 1 vil det medføre fordele, at store mængder data opbevares og distribueres samlet, og Kort- og Matrikelstyrelsen distribuerer allerede en betydelig del af sine data fra sit digitale distributionssystem. Det vil være en betingelse for, at styrelsen kan opbevare og distribuere andre myndigheders data, at der foreligger en aftale herom. Som nævnt i afsnit 1 og 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger opbevarer og distribuerer Kort- og Matrikelstyrelsen allerede enkelte samlinger af andre offentlige myndigheders data, for eksempel for Danmarks Miljøportal. Til nr. 3 Efter det foreslåede stk. 1 kræves der tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen til søopmåling i danske, færøske og grønlandske farvande. Om tilladelse vil blive givet, afhænger af formålet med opmålingen, og om den vil være i strid med nationale beskyttelsesinteresser. Kort- og Matrikelstyrelsen vil indhente en udtalelse fra Forsvarsministeriet i hvert enkelt tilfælde, før tilladelsen gives. Tilladelser vil ikke blive givet til opmåling af større områder med henblik på fremstilling af søkort, da dette strider mod hensyn til, at opmåling og fremstilling af søkort udføres af staten. Tilladelser vil deri- 10

11 mod kunne gives til opmåling af mindre områder med et konkret formål, for eksempel opmåling i forbindelse med forskning, opførelse af broer, havvindmølleparker eller lignende. Havnemyndighederne har hidtil selv varetaget opmåling af havnens områder uden statslig tilladelse. Forslaget tilsigter ikke at ændre dette, og havnemyndighederne vil således fortsat kunne opmåle havnenes områder uden tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Hvis havnemyndighederne ønsker, at opmålingen bliver optaget i søkortet, stilles der krav om særlig dokumentation for søopmålingen, da opmålingen så skal kvalitetssikres af Kort- og Matrikelstyrelsen. Kystdirektoratet har hidtil opmålt kyststrækninger og opmåler også visse særlige render, typisk gravede render. Kystdirektoratet udfører også opmåling af havne. Den opmåling, som Kystdirektoratet udfører, vil fortsat kunne foretages uden særlig tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Skibe, der ønsker tilladelse til at opmåle i danske farvande, skal indsende ansøgning til Kort- og Matrikelstyrelsen. Styrelsen vil også i forbindelse med behandling af ansøgninger fra udenlandske skibe høre Forsvarsministeriet. Såfremt et udenlandsk statsskib skal forestå søopmålingen, skal ansøgningen om tilladelse fremsendes via diplomatiske kanaler af flagstaten til Udenrigsministeriet. Bestemmelsen i stk. 2 afskærer den administrative klageadgang. Begrundelsen for den manglende klageadgang er, at en tilladelse kun vil blive givet, såfremt opmålingen eller formålet med opmålingen ikke er i strid med nationale beskyttelsesinteresser, hvorfor der hentes en udtalelse fra Forsvarsministeriet. Ansøgningen vil blive imødekommet eller afslået i overensstemmelse med Forsvarsministeriets udtalelse. Efter det foreslåede stk. 3 kan miljøministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger en ansøgning om opmålingstilladelse skal indeholde, og på hvilke vilkår tilladelsen gives. Der vil således f.eks. kunne fastsættes regler om, at det nærmere formål med opmålingen skal oplyses. Endvidere vil der kunne fastsættes regler om, hvorledes kopier af opmålingsresultaterne skal indsendes til Kort- og Matrikelstyrelsen efter endt opmåling, eller om hvilken standard opmålingen skal opfylde, hvis ansøgeren ønsker opmålingen publiceret i officielle søkort. Styrelsen vil så kunne anvende opmålingen i sin fremstilling af søkort. Der vil også kunne fastsættes regler om, hvordan andre landes statsskibe skal ansøge om tilladelse til at opmåle i de danske farvande, og hvilken offentlig myndighed ansøgningen skal indgives til. Til nr. 4 Bestemmelsen i stk. 1 giver miljøministeren mulighed for at beslutte, at Kort- og Matrikelstyrelsen skal stille visse af sine data frit til rådighed for offentlige myndigheder, således at der tilvejebringes et fælles administrationsgrundlag for den offentlige forvaltning. Det er hensigten, at miljøministeren som følge af aftalen mellem regeringen og KL om grunddata vil beslutte, at Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kort, grundlæggende landkortdata, matrikelkortet og Danmarks Højdemodel skal stilles frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Bestemmelsen vil kunne anvendes til at stille andre af Kort- og Matrikelstyrelsens data frit til rådighed for alle, hvis samfundsudviklingen på længere sigt medfører, at andre data får en sådan offentlig betydning, at de udgør en del af infrastrukturen. Hvis dele af Kort- og Matrikelstyrelsens databaser med havdybder: dybdedatabasen og dybdedataarkivet, skal stilles frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, kan dette kun gøres i det omfang det ikke er i strid med de særlige nationale beskyttelsesinteresser i områder i de danske farvande. Det forudsætter tillige en positiv udtalelse fra Forsvarsministeriet. Bestemmelsen giver mulighed for, at offentlige myndigheder kan anvende disse data uden at betale for retten til at anvende eller distribuere data til andre. Det samme gælder virksomheder og borgere, som således kan anvende data til såvel kommercielle som ikke-kommercielle formål uden at betale for retten til at videreanvende eller distribuere data. Virksomheder og borgere vil kunne udvikle nye produkter på grundlag af data, herunder forædle data eller sammenstille dem med andre informationer og på den baggrund skabe nye produkter og tjenester. 11

12 Kort- og Matrikelstyrelsen skal efter forslaget stille de data, som miljøministeren har truffet beslutning om efter stk. 1, frit til rådighed for alle. Kort- og Matrikelstyrelsen vil gøre disse data tilgængelige via styrelsens digitale distributionssystem. Der kan fastsættes nærmere vilkår for videreanvendelsen af de data, som gøres tilgængelige efter stk. 1. Vilkårene skal gøre det muligt at sikre, at data fortsat kan videreanvendes af alle, når de videregives af offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. De fastsatte vilkår må dog ikke begrænse mulighederne for videreanvendelse og må ikke benyttes til at begrænse konkurrencen, jf. lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 4, stk. 1. Efter bestemmelsen i stk. 2 vil kommuner, der er i besiddelse af data, der er etableret i samarbejde mellem kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen, og som miljøministeren har truffet beslutning om efter bestemmelsens stk. 1, kunne stille disse data frit til rådighed på tilsvarende måde. Kommunerne kan således stille de pågældende data frit til rådighed, hvorefter andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere vil kunne anvende disse data til både ikke-kommercielle og kommercielle formål, og således at data vil kunne genanvendes til nye formål og til udvikling af nye produkter. Til nr. 5 Den foreslåede bestemmelse giver mulighed for med bødestraf at sanktionere overtrædelse af bestemmelsen om, at søopmåling ikke må foretages uden Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Til 3 Lovforslagets 3 indeholder bestemmelse om lovens territoriale gyldighedsområde. Det foreslås, at ændringerne ikke gælder for Færøerne og Grønland, men at de vil kunne sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne og Grønland ved kongelig anordning med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 12

13 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 28. januar 2010, foretages følgende ændringer: 2. Kort- og Matrikelstyrelsen skal 1) varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring, 2) forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom og 3) forestå infrastrukturen for geografisk information i Danmark og 4) udføre udviklingsarbejder inden for de nævnte fagområder, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed. Stk. 2. Miljøministeren kan pålægge Kort- og Matrikelstyrelsen at varetage andre opmålings-, kortlægnings- og registreringsopgaver end de i stk. 1 nævnte. 1. I 2, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»samt«:»opmåling og«. 2. I 2 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Kort- og Matrikelstyrelsen kan efter forhandling med andre myndigheder opbevare og distribuere deres data.«3. Efter 4 indsættes:» 4 a. Søopmåling i de danske farvande, herunder farvandene omkring Færøerne og Grønland, må alene foretages med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Efter at opmålingen er afsluttet, skal kopi af alle opmålingsdata afleveres til Kort- og Matrikelstyrelsen. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om ansøgningens udformning og om vilkår, der 13

14 knytter sig til tilladelsen. Miljøministeren kan tillige fastsætte regler om afleveringen af opmålingsdata.«4. Efter 5 indsættes:» 5 a. Miljøministeren beslutter, hvilke af Kort- og Matrikelstyrelsens data der kan anvendes frit af andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Kort- og Matrikelstyrelsen gør disse data tilgængelige. Stk. 2. Kommuner, der er i besiddelse af data, der er etableret i samarbejde mellem kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen, og som miljøministeren har truffet beslutning om efter stk. 1, kan stille disse data frit til rådighed på tilsvarende måde.«5. Efter 7 indsættes:» 7 a. Med bøde straffes den, som overtræder 4 a, stk. 1, 1. pkt. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«2 Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Loven men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 14

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen (Fri anvendelse af visse data samt varetagelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

2013/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Fremsat den 14. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2013/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Fremsat den 14. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2013/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 14. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

NOTAT. Miljøudvalget L 71 Bilag 1 Offentligt

NOTAT. Miljøudvalget L 71 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2012-13 L 71 Bilag 1 Offentligt NOTAT Matrikel og Jura J.nr. KMS-101-00004 Ref. Uvi/simho Den 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

2007-01-31: Kommentarer til miljøministerens svar på KMS-henvendelsen

2007-01-31: Kommentarer til miljøministerens svar på KMS-henvendelsen 2007-01-31: Kommentarer til miljøministerens svar på KMS-henvendelsen Journal nr. 4/0120-0600-0005/FI/MKJ Rådsmødet den 31. januar 2007 Resumé 1. Konkurrencerådet besluttede på sit møde d. 21. juni 2006

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., KMS-219-00014 Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til 2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00068 Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forsvarsministeren Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K. Udtalelse fra Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 2, stk.

Forsvarsministeren Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K. Udtalelse fra Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 2, stk. Forsvarsministeren Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K 26. november 2003 Sag 3/1107-0300-0032 / HLA Deres ref. 5. kt. 99-509/i19-1 Udtalelse fra Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere