Monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende 4,12:i:- og 4,5,12:i:- i husdyrproduktion og fødevarer i Danmark the new kid on the block

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende 4,12:i:- og 4,5,12:i:- i husdyrproduktion og fødevarer i Danmark the new kid on the block"

Transkript

1 Monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende og i husdyrproduktion og fødevarer i Danmark the new kid on the block Summary Monophasic Salmonella with the antigenic formula S. 4,:i.- or S. 4,5,:i.- has emerged in several countries in recent years, both as zoonotic agents in animals and food animal production and as causes of foodborne disease in humans. These Salmonella types have a close resemblance to S. Typhimurium, and investigations have revealed that they are in fact derivatives of S. Typhimurium. In the present paper, we will account for the presence of both S. and S. in Danish food animal production. Approximately three out of four isolates are genotypically monophasic whereas the remaining isolates possess a fljb gene, which is obviously not functional or not expressed. A closer characterization of 4 monophasic isolates revealed that the majority belonged to phage type DT1 followed by DT0. They had a pronounced tendency to display antimicrobial resistance, in particular to ampicillin, streptomycin, sulphonamides and tetracyclines. By genotyping, a single DT1 clone turned out to be dominant. This clone has also been found as a prevalent monophasic clone in several other countries. KARL PEDERSEN 1, HeCtor Arguello 2, gitte sørensen 1, AnA CArvAjAl ureña 2, Pedro rubio 2, sven erik jorsal, dorte lau BAggesen 1 1 danmarks tekniske universitet, FØdevAreinstituttet, MØrkHØj BygAde 1, 260 søborg 2 university of león, FACulty of veterinary science, department of AniMAl HeAltH, infectious diseases And epidemiology unit, león, spanien danmarks tekniske universitet, veterinærinstituttet, Bülowsvej 27, 170 FrederiksBerg C Sammendrag Monofasiske Salmonella med den antigene formel S. 4,:i.- eller S. 4,5,:i.- er de seneste år dukket op i flere lande både som zoonotiske agens hos dyr i den animalske produktion og som årsag til sygdomstilfælde hos mennesker. Disse Salmonella-typer ligner meget S. Typhimurium, og undersøgelser har da også vist, at de er afledte former af S. Typhimurium. I denne artikel vil vi redegøre for, at både S. og S. forekommer i dansk husdyrproduktion. Knap tre fjerdedele af isolaterne er genotypisk monofasiske, mens der hos den sidste godt en fjerdedel findes et ikke funktionelt fljb gen. Ved nærmere karakterisering af 4 isolater kunne de fleste isolater fagtypes med DT1 som langt hyppigst forekommende fagtype, fulgt af DT0. Isolaterne havde stor tendens til antibiotikaresistens, især overfor ampicillin, streptomycin, sulfonamider og tetracykliner. Ved genotypning fandtes en enkelt klon af DT1 at være dominerende. Denne klon er ligeledes kendt fra udenlandske undersøgelser. FOTO: COLOURBOX 16 DVT 201

2 Indledning Nye Salmonella-kloner har det med at dukke op med mellemrum. Nogle af disse forsvinder formentlig igen i ubemærkethed, mens andre har held til at sprede sig, undertiden over flere lande til stor glæde og fornøjelse for mikrobiologer og epidemiologer, men til plage for menneskeheden i øvrigt. Den mest kendte, og den, som de fleste kan nikke genkendende til, er nok S. Typhimurium DT4, som dukkede op i slutningen af 0-erne og spredte sig op gennem 0-erne og i begyndelsen af dette århundrede i flere lande både i og udenfor Europa. Denne klon var især kendt for sin kromosomalt bundne ampicillin-chloramphenikol-streptomycin-sulfonamid-tetracyklin multiresistens, somme tider endda med flere resistensfaktorer. Da denne type første gang dukkede op i Danmark forventede man at kunne klare problemet ved»stamping out«, og en del af os vil stadig huske de dramatiske billeder fra tv, hvor man rykkede ud fra Axelborg med Erik Bisgaard Madsen i spidsen og aflivede den første smittede svinebesætning. Efterhånden stod det imidlertid klart, at denne strategi ikke var mulig, og den blev derfor forladt, men alligevel gav denne klon anledning til ny lovgivning om bekæmpelse. Årsagerne til sådanne kloners opdukken og eventuelt forsvinden er i alt væsentlighed ukendte. Og nu er der øjensynligt en ny klon på spil: Monofasiske Salmonella med den antigene formel S. 4,:i.- eller S. 4,5,:i.- er de seneste år dukket op i flere lande både som zoonotiske agens hos dyr i den animalske produktion og som årsag til sygdomstilfælde hos mennesker. Disse Salmonella typer ligner meget S. Typhimurium, og undersøgelser har da også vist, at de er afledte former af S. Typhimurium. Herhjemme har der måske hidtil ikke været så meget fokus på disse monofasiske Salmonella i relation til fødevarer og husdyr, dels fordi de ikke har været så udbredte, dels fordi der er diagnostiske problemer forbundet med dem. Serotypning er det første trin i karakteriseringen af Salmonella isolater [1]. O-antigenerne i den ydre cellemembrans lipopolysakkarid afgør sammen med flagel-antigenerne, kodet af to strukturelle flagellin-gener (flic og fljb), et isolats antigenformel. De fleste af de Salmonellatyper, vi møder, kan altså lave to forskellige flageller med hver sine antigene egenskaber. Det er dem, vi kalder bifasiske Salmonella. Nogle Salmonella er dog naturligt monofasiske, dvs. at de kun kan lave én slags flagel. Dette gælder blandt andet mange af de typer, man finder hos krybdyr, men det gælder også visse almindelige typer såsom S. Enteritidis og S. Dublin. Endelig findes der enkelte typer, der slet ikke laver flageller afasiske Salmonella. Dette gælder S. Gallinarum, årsag til hønsetyfus, men der kan også være tale om beskadigede monofasiske stammer. S. Typhimurium er en bifasisk Salmonella med antigen formlen 4,[5],:i:1,2. O-antigenfaktor O:5 kan være til stede (nogle anvender betegnelsen Copenhagen variant om disse) eller mangle, men faktor O:4 og O: er altid til stede, og dertil har den de to flagel antigener H:i (første fase flagel) og H:1,2 (anden fase flagel). De monofasiske stammer, der er begyndt at dukke op igennem de seneste år, har antigenformlen 4,[5],:i:- og mangler således anden fase flagellen. Salmonella med denne antigenformel kunne i princippet også være monofasiske former af S. Lagos, S. Agama, S. Farsta, S. Tsevie, S. Glouchester, S. Tumodi eller S. Typhimurium [1]. Til at skelne mellem S. Typhimurium og disse øvrige er der udviklet en PCR reaktion, som kan påvise et 1 kb IS200 fragment, der er specifikt for S. Typhimurium og monofasiske afledede af S. Typhimurium og sidder mellem flib og flia generne. Dette har vist, at disse monofasiske alle er afledt af S. Typhimurium [2], hvilket også giver sig udslag i, at de kan fagtypes med fagtypningssystemet for S. Typhimurium. For at gøre tingene mere komplicerede, har det dog vist sig, at der kan være indtil flere grunde til, at anden fase flagellen mangler: Nogle stammer har ganske enkelt mistet genet, fljb, for denne flagel, dette er de»ægte«, genotypisk monofasiske, mens andre blot har mistet evnen til at udtrykke det, fx pga. en fejl i switch-mekanismen mellem de to flageller, flja genet eller Hin recombinase, eller i ekspressionen af fljb, måske som følge af punktmutationer. Disse kan man kalde fænotypisk monofasiske. Monofasiske S. Typhimurium-lignende stammer er kun sjældent rapporteret før midt -erne, men siden da er rapporter om disse stammer i overvågningsprogrammer, veterinære diagnostiske programmer, fødevarer og humane tilfælde og udbrud steget, så de nu er blandt de største humane Salmonella problemer [,4,5,6,7,,]. Det står klart ud fra både fænotypiske og genotypiske iagttagelser, at der ikke er tale om en enkelt klon, men at der parallelt er opstået flere kloner [2,7,,, 1,,]. Sådanne er måske jævnligt opstået og forsvundet igen ubemærket, og mange er formentlig blot blevet identificerede og rapporteret som S. Typhimurium, men trods diversiteten af fagtyper, resistensmønstre og genotyper blandt S. 4,[5],:i:- isolater, er det dog bemærkelsesværdigt, at der er en enkelt type, der især ser ud til at dominere, en DT1 med tetra-resistensmønstret ampicillin-streptomycin-sulfonamid-tetracyklin og nogle få dominerende genotyper. Indtil nu findes der ingen opgørelser over veterinære monofasiske S. Typhimurium-lignende isolater fra Danmark. DTU Fødevareinstituttet har jævnligt fået henvendelser fra forskellige sider, hvor der er blevet spurgt til, om vi kender til disse stammer, hvor hyppige de er, om de skal betragtes som patogene, mv. I denne artikel vil vi derfor forklare, hvad der menes med monofasiske Salmonella, præsentere nogle opgørelser over prævalensen af monofasiske S. Typhimurium i forskellige kilder og give en nærmere karakterisering af en repræsentativ samling af fundne isolater fra veldefinerede kilder. Vi vil også diskutere disse monofasiske Salmonellas betydning som patogener og i relation til lovgivning og risikohåndtering. Materialer og metoder Forekomst og prævalensstudier Forekomsten af monofasiske Salmonella er opgjort ved udtræk fra laboratoriets elektroniske LIMS, hvori alle oplysninger om indsendelser til laboratoriet fremgår, og omfatter perioden 1. januar 1. december 20. Ligeledes er det ved udtræk fra laboratoriesystemet opgjort, hvor mange monofasiske isolater, der er fundet ud af det samlede antal Salmonella-positive prøver i denne periode. Her er opgjort på veldefinerede prøvetyper, nemlig isolater fra primærproduktionen, indsamlet i forbindelse > DVT

3 FOTO: COLOURBOX med Salmonella-handlingsplanerne for svin og for fjerkræ, samt kliniske indsendelser fra svin og kvæg, og prøver fra slagterierne (ferskkødsovervågningen og eksportprøver (Sverige og Finland) fra svin og kvæg). Endelig indgår der prøver fra DAN- MAP overvågningen i svin for 20, som er blindtarmsprøver, udtaget på slagterierne, der dyrkes for Salmonella. Kortlægning i slagtesvinebesætninger blev ophævet i januar 20, men der foreligger alligevel et antal isolater fra den efterfølgende periode, hvilket kan skyldes, at de pågældende besætninger blev udpeget til kortlægning ud fra serologiske data fra før ikrafttræden af den nye handlingsplan. Karakterisering af isolater Et antal isolater (n=4) fra danske besætninger, opsamlet i perioden blev underkastet nærmere karakterisering. Disse isolater var ligeledes fra veldefinerede kilder, således at oprindelsesbesætningens CHR nummer og/eller slagteriets autorisationsnummer var kendt: Prøver fra Salmonella-handlingsplanerne for svin og fjerkræ, ferskkødsovervågningen, kliniske indsendelser fra kvæg og EU-baseline studierne. Der var isolater fra svin (6), kvæg (7) og fjerkræ (1). Serotypning Serotypning blev udført ved konventionel objektglas-agglutination med Salmonella antisera (Statens Serum Institut) i overensstemmelse med White-Kauffmann-Le Minor skemaet [1]. Isolater, som ikke viste anden fase flagellen, blev gentestet, ligesom det for nogle blev forsøgt at lade dem migrere gennem U-rør med tilsat faktor H:i antiserum. Isolater, som stadig ikke udviste anden fase, blev betragtet som monofasiske. PCR-verifikation Alle isolater inkluderet i undersøgelsen blev testet med en PCR-reaktion ifølge guidelines fra EFSA [16]. En duplex PCR blev udført med to primersæt: Et sæt for at amplificere flib-flia intergenic region (FFLIB/RFLIA) og et sæt for at amplificere fljb genet for anden fase flagellen (sense-5/antisense-). Amplifikation af det 1 kb fragment store flib-flia intergenic region er specifik for S. Typhimurium, men det findes altså også i de monofasiske, der er afledt af S. Typhimurium, og fravær af fljb PCR fragmentet er specifikt for de genotypisk monofasiske isolater S. 4,[5],:i:- [16]. Fagtypning Da disse monofasiske isolater er afledte af S. Typhimurium, er de også følsomme for S. Typhimurium bakteriofager. Fagtypning blev derfor foretaget i henhold til Colindale skemaet (Health Protection Agency, Colindale, London) [17]. Antibiotikaresistens Følsomhed for antibiotika blev testet med bouillon fortyndingsmetoden ved brug af SensiTitre systemet (Trek Diagnostic Systems Ltd., England) i henhold til procedurer beskrevet af CLSI og DANMAP. Følgende stoffer blev testet: Amoxycillin-clavulansyre (AUG), ampicillin (), apramycin (APR), cefotaxime (FOT), ceftiofur (XNL), chloramphenicol (CHL), ciprofloxacin (CIP), colistin (COL), florfenicol (FFN), gentamicin (GEN), nalidixinsyre (NAL), neomycin (NEO), spectinomycin (SPE), streptomycin (STR), sulphamethoxazol (SMX), tetracyklin () og trimethoprim (TMP). MIC værdier blev fortolket ud fra EUCAST epidemiologiske cut-off værdier ( Genotypning med Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) og Multiple Locus Variable number tandem repeats Analysis (MLVA) Genotypning ved PFGE med XbaI som restriktionsenzym blev udført stort set som beskrevet i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) PulseNet protokol [1]. MLVA blev udført ved brug af Lindstedts primere [1] med protokol modificeret efter Torpdahl et al. [20]. Fragmentstørrelserne blev omregnet til antal repeat units for hvert locus i rækkefølgen STTR-STTR5-STTR6-STTR- STTR. Båndmønstrene fra PFGE og antal 1 DVT 201

4 repeat units for hvert locus i MLVA blev bearbejdet i softwareprogrammet BioNumerics (Applied Maths) med henblik på beregning af slægtskab og eventuelt udarbejdelse af slægtskabstræer. Resultater Forekomst og prævalensstudier Monofasiske S. Typhimurium-lignende isolater er blevet fundet i den animalske produktion i både svin, kvæg og fjerkræ, men klart mest i svin. De aktuelle fund, der er gjort i Zoonoselaboratoriet, er anført i Tabel 1. Som det fremgår, har de monofasiske udgjort 17,2 %, 16, % og 20,7 % af alle salmonellafund i hhv. slagtesvinebesætninger, sobesætninger og avls- og opformeringsbesætninger i kortlægningsprøverne. Der er ikke statistisk forskel på disse procenttal (χ 2 med Yates korrektion, p=0,). I DANMAP prøverne, som udtages randomiseret på slagterierne, var andelen af monofasiske noget mindre,,1 %, men forskellen til kortlægningsprøverne er dog ikke statistisk signifikante (χ 2 med Yates korrektion, p=0,17). Dermed udgør de monofasiske en stor andel af alle Salmonella i svineproduktionen. Hvis man tæller antallene af S. Typhimurium og monofasiske sammen, finder man, at de monofasiske udgør en meget betragtelig andel af de samlede S. Typhimurium og S. Typhimurium-lignende salmonellaisolater, ca. en tredjedel (Tabel 1). For så vidt angår fundene i de kliniske prøver er der ingen tvivl om, at i kvægbesætningerne har de påviste isolater i langt de fleste tilfælde været årsag til klinisk salmonellose. For svinebesætningerne er deres betydning vanskeligere at vurdere. Fundene er gjort som led i en udredning af klinisk sygdom i besætningerne, men det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt Salmonella har været den primære årsag eller en del af et mere kompliceret sygdomskompleks. Nogenlunde samme fundprocenter blev gjort på slagterierne (Tabel 2), når det gælder prøver fra ferskkødsovervågningen og eksportprøver for svinekød. På kreaturslagterierne blev der påvist væsentligt færre S. Typhimurium og monofasiske, idet det langt overvejende fund her er S. Dublin. Karakterisering af 4 isolater Af de 4 nøjere karakteriserede isolater udviste de 60 antigenformlen S. (6, %), mens 4 var S. (6,2 %) (Tabel ). Ved PCR-undersøgelse kunne der hos alle 4 isolater amplificeres det 1 kb store fragment svarende til flib-flia intergenic region, hvilket viser, at de alle var S. Typhimuriumafledte. Otteogtres isolater (72, %) var negative for fljb genet ved PCR, hvilket viser, at disse isolater var»ægte«monofasiske S 4,[5],:i:- uden genet kodende for anden fase flagellen. De resterende 26 (27,7 %) havde et fljb gen, et 1 basepar stort PCR-fragment, hvilket gør dem til fænotypisk monofasiske og genotypisk S. Typhimurium. Tilstedeværelsen af fljb-genet var ikke ligelig fordelt i de enkelte genotypiske grupper; fljb-negative isolater forekom Tabel 1. Fund af monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende isolater i dansk husdyrproduktion i 20. Dyreart Oprindelse Antal i perioden Antal Antal S. Typhimurium Samlet antal Salmonella isolater Monofasiske i % af alle Salmonella Kvæg Klinisk sygdom * $ - 62,5 Svin Klinisk sygdom , Svin DANMAP prøver , 2,1 Monofasiske i % af alle S. Typhimurium og S. Typhimurium-lignende Svin Kortlægningsprøver i slagtesvin ,2 2, Svin Kortlægningsprøver, , 42,2 sobesætninger Svin Kortlægningsprøver, avls- og 2 20,7 5, opformeringsbesætnnger Fjerkræ Overvågningsprøver ,5 *Dog kun hidrørende fra forskellige besætninger. To besætninger var repræsenteret med hver to isolater, men fra materiale udtaget på forskellige tidspunkter. $ -: Antal ikke kendt eller ikke opgjort Tabel 2. Fund af monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende isolater på slagterier i 20. Dyreart Oprindelse Antal S. Antal S. Antal S. Typhimurium Samlet antal Salmonella isolater Monofasiske i % af alle Salmonella Svin Ferskkødsovervågning ,5 4,4 Kvæg Ferskkødsovervågning 1 0 1,5 50,0 Svin Eksportprøver , 44,7 Kvæg Eksportprøver Monofasiske i % af alle S. Typhimurium og S. Typhimuriumlignende > DVT 201 1

5 således hyppigere blandt S. end blandt S., og hyppigere hos DT1 end andre fagtyper (Tabel ). Fagtyper Det viste sig, at monofasiske findes indenfor flere forskellige fagtyper (Tabel 4, Figur 1). Den klart dominerende fagtype var DT1 med 56 isolater (5,6 %) fulgt af DT0 med isolater (,7 %) og U02 med isolater (,7 %). Derudover fandtes U (4), DT4b (1), og DT41 (1). Fire isolater havde fagreaktioner, der ikke var forenelige med nogen kendt fagtype (rdnc), og de sidste var ikke typbare. Resistensforhold Resistensundersøgelserne viste en udstrakt grad af resistens, idet 0 (5,7 %) af isolaterne var resistente over ét eller flere stoffer, mens kun fire isolater var fuldt følsomme (Tabel 4). Af de 4 isolater udviste de 67 (71, %) multiresistens, defineret som resistens overfor fire eller flere antibiotika (stofgrupper). Især resistensmønstret var meget udbredt idet, 5 isolater (62, %) havde denne resistensprofil, mens 64 (6,1 %) havde denne resistensprofil alene eller i kombination med andre resistensfaktorer, altså næsten alle de multiresistente isolater. Mens resistensen således var meget høj overfor ampicillin (, %), tetracyklin (0, %), streptomycin (76,6 %) og sulfonamider (77,7 %), var der til gengæld meget lav resistens overfor andre stoffer. Alle var således følsomme overfor colistin, apramycin og amoxycillin-clavulansyre og overfor de kritiske antibiotika cefalosporiner (ceftiofur og cefotaxime) og quinoloner (nalidixinsyre og ciprofloxacin), mens hhv. 2 og 1 isolater udviste resistens overfor Tabel. Forekomst af fljb genet kodende for anden fase flagellen hos danske fænotypisk monofasiske S. Typhimurium-lignende isolater. Total DT 1 Andre fagtyper * fljb fljb Total * rdnc og ikke-typbare ikke medregnet chloramphenicol og florfenicol, 1 overfor gentamicin, 1 overfor neomycin og 2 overfor trimethoprim. Selvom resistensmønstret var mest udbredt blandt DT1 isolaterne (40/56 svarende til 71,4 %), fandtes det også hos de andre fagtyper, /4 af U, / af U02 og 5/ af DT0 isolaterne. Det ene DT4b isolat havde den typiske DT4 multiresistens, som også er, men tillige med resistens overfor chloramphenicol og her også spectinomycin. Molekylære typningsresultater I alt 17 forskellige XbaI PFGE profiler blev identificeret (Fig. 1), hvilket viser både en vis genetisk diversitet og tilstedeværelsen af specifikke kloner. Dendrogrammet afslørede tre store klynger, A, B, and C, bestående af hhv. 17, 1 og isolater. Indenfor hver af disse klynger kunne der imidlertid findes flere fagtyper. Klynge A bestod således 7 DT0 isolater, 5 DT1, U og ét af hver af fagtyperne DT4b og U02. Klynge B bestod af U02 og DT 1, 5 isolater af hver, men også af 2 rdnc og en ikke-typbar. I den største klynge C, var af de isolater DT1, mens den sidste var ikke-typbar. Af de isolater i denne klynge havde hele 6 -STR- Tabel 4. Resistensprofiler for danske monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende isolater og deres fordeling på fagtyper Resistensprofil Antal resistenser Antal isolater Fagtyper (antal isolater) Fuldt følsomme 0 4 DT 1 (), (1) 1 6 DT 1 (), DT 0 (1), U02 (1), (1) 1 7 DT 1 (4), DT 0 (2), U02 (1) DT 1 (1), DT 0 (1) -SMX 2 1 DT 1 (1) -STR- 1 U02 (1) -GEN- 1 rdnc -SMX- 1 DT 0 (1) -STR-SMX 4 DT 1 (1), U02 (2), DT 41 (1) 4 5 DT 1 (40), DT 0 (5), U02 (), U (), rdnc (), (5) -SPE-SMX- 4 1 (1) -SPE-STR-SMX- 5 2 DT 1 (2) -SPE-STR-SMX-TMP 5 1 DT 0 (1) -CHL-FFN-STR-SMX- 6 1 U (1) -CHL-SPE-STR-SMX- 6 1 DT 4b (1) -NEO-SPE-STR-SMX- 6 1 DT 1 (1) -SPE-STR-SMX--TMP 6 1 DT 0 (1) 20 DVT 201

6 Figur 1. Slægtskabstræ beregnet ud fra PFGE profiler. Information om isolaternes antigen formel, fagtype, MLVA profil og resistensmønster er vist tillige med, hvorvidt de besidder fljb genet eller ikke. Dice (Opt:1.00%) (Tol 1.5%-1.5%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-0.0%] pfge pfge Isolat nummer Antigen Fagtype fljb gen MLVA loci repeats Resistent overfor DT 1 -NEO-SPE-STR-SMX DT 0 -SPE-STR-SMX--TMP DT 1 1 -SPE-STR-SMX U -CHL-FFN-STR-SMX U U DT DT DT DT4b U02 -CHL-SPE-STR-SMX-TMP Klynge A DT 0 DT 1 DT N= DT DT DT 0 -SMX DT DT DT DT U02 1 -STR U DT 1 SUSCEPTIBLE DT 1 -SMX RDNC U U02 -STR-SMX U02 DT 1 -STR-SMX - Klynge B U02 DT 1 -STR-SMX N= DT RDNC -GEN RDNC RDNC U DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT 1 1 SUSCEPTIBLE DT 1 DT 1 DT 1 Klynge C DT 1 DT 1 1 N= DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT 1 -SPE-STR-SMX DT DT DT DT DT DT DT 1 1 SUSCEPTIBLE DT DT DT DT DT DT SPE-STR-SMX DT DT 41 -STR-SMX SUSCEPTIBLE -SPE-STR-SMX-TMP > DVT

7 SMX- resistensprofilen og alle manglede fljb-genet, dvs. de var genotypisk monofasiske. Et enkelt isolat i klynge C var kun resistent overfor tetracyklin, ét var fuldt følsomt, og den sidste havde - STR-SMX- profilen, men med en yderligere resistens overfor spectinomycin. Øvrige PFGE-profiler var enten unikke (n=) eller bestod af to (n=2), tre (n=2) eller fire (n=1) isolater. Flere profiler var dog meget tæt beslægtet med klynge C profilen. De mest afvigende PFGE-profiler tilhørte et DT41-isolat og to ikke-typbare isolater, som havde ens profiler, og et tredje ikke-typbart isolat, som havde den mest afvigende profil (Figur 1). MLVA-resultaterne opdelte isolaterne i 24 forskellige profiler. De mest almindelige (Figur 1) var -1--NA med isolater, ---NA ( isolater), --- NA ( isolater), ---NA ( isolater), -1--NA ( isolater) og ---NA (7 isolater). Disse seks MLVA-typer omfattede tilsammen 60 isolater (6, % af alle). MLVA-typerne -1- -NA og ---NA tilhørte mest PFGE-klynge C, dvs. de var DT1, ægte fænotypiske isolater med resistensprofilen. Øvrige MLVA-typer var mere fordelt blandt PFGE-profilerne. Diskussion Dette er den første egentlige opgørelse af forekomst af karakterisering af monofasiske S. Typhimurium-lignende S. 4,[5],:i:- i den danske husdyrproduktion. Resultaterne viste, at disse monofasiske Salmo - nella kan findes i både svin, kvæg og fjerkræ. Også i udenlandske opgørelser er de påvist i alle husdyrarter, og ligesom i denne undersøgelse ser de ud til oftest at være relateret til svin [21]. Svinekød og produkter heraf har også været kilden til flere udbrud [5,6,,22,2,24], og Salmonella 4,[5],:i:- var én af de mest prævalente serotyper hos svin og svinekød i 2006 [,16]. I levnedsmidler har vi endnu relativt sparsomt kendskab til deres forekomst, men de forekommer, og har også i Danmark givet anledning til humane tilfælde og udbrud [25]. De danske tal viser også, at monofasiske S. 4,[5],:i:- er én af de allerhyppigst forekommende typer hos svin og udgør omkring en tredjedel af alle S. Typhimurium og S. Typhimurium-lignende isolater. Dette er tilsyneladende en større andel, end der er set i visse andre lande, bl.a. Polen [26]. Fravær eller tilstedeværelse af fljb-genet er ifølge den nye EFSA guideline (EFSA 20) kriteriet for at kunne skelne mellem»ægte«monofasiske S. 4,[5],:i:- og S. Typhimurium, som blot ikke udtrykker anden fase flagellen. Af de isolater, der blev undersøgt i dette studie, manglede de 6 fljb-genet og var således ægte monofasiske. Ved almindelig objektglasagglutination blev de resterende 26 (27,7 %) af isolaterne således kategoriseret som mono - fasiske, selvom de genotypisk reelt var S. Typhimurium. Dette er ikke ulig andre observationer [21], og det viser, at den metode, der er anvendt til påvisning af de monofasiske, har betydning for udfaldet. Der kan være flere forklaringer på denne tilsyneladende diskrepans. Nogle isolater mangler øjensynligt evnen til at danne anden fase flagellen trods det, at de besidder genet herfor. Der er således beskrevet»stammer med inkonsistent serotype«, som udtrykker fljb genet intermitterende [], eller stammer, hvor punktmutationer i fljb genet bevirker, at det ikke kan udtrykkes []. Endvidere kan der være beskadigelser i den mekanisme, der gør, at bakterien switcher mellem første og anden fase, recombinasen Hin eller første phase repressoren flja [7,21]. I mange opgørelser over forekomst af forskellige serotyper er monofasiske hidtil blevet rapporteret som S. Typhimurium, hvilket også har været tilfældet for vore egne opgørelser. Størstedelen af isolaterne i denne undersøgelse (6, %) udtrykte O:5 faktoren. Dette er i overensstemmelse med, hvad andre forskere har fundet []. Samtidig manglede også en større andel af disse S. fljb genet, end det var tilfældet for 4,:i.- isolaterne (Tabel ). Dette kan i vid udstrækning tilskrives den udbredte klon af S. DT1 (Fig. 1). I rapporter fra andre lande er det også DT1, der er den fremherskende fagtype blandt de monofasiske []. Flertallet af de FOTO: COLOURBOX 22 DVT 201

8 danske isolater (62, %) havde resistensprofilen, hvilket også er rapporteret fra andre lande, og det gælder i øvrigt DT1 uanset om de er S. 4,[5],:i:- eller typiske S. Typhimurium [,27]. Flertallet af DT1 isolaterne, ud af 56, blev grupperet sammen ved PFGE (klynge C, Figur 1), idet de havde en PFGE profil, som er forenelig med en dominerende profil, STYMXB.0 [21], tillige MLVA typerne -1--NA og --- NA, som også er rapporteret fra andre lande [6,21], og 6 af disse havde - STR-SMX- resistensprofilen. Disse manglede endvidere alle fljb-genet. Der er således tydeligvis tale om en klon, som er udbredt i mange lande, og også hos flere dyrearter her både svin (n=4), kvæg (n=4) og fjerkræ (n=1). Det er endnu uvist, hvorfor denne klon er blevet så succesfuld, men der pågår netop nu nærmere undersøgelser i flere lande i Europa, blandt andet ved brug af fuldgenom sekventering, i forsøg på at afklare dette (Liljana Petrovska, AHVLA, England, personlig meddelelse). Op gennem 10-erne og 0-erne var det som tidligere nævnt DT4 klonen, der bredte sig, og heller ikke for den klon blev det klart, hvorfor netop den blev så succesfuld. Nyere undersøgelser tyder på, at der ikke kan peges på én enkelt faktor eller egenskab, som afgør, om en klon får succes eller ej, men at der er tale om en kombination af faktorer, hvoraf nogle formodes at være betinget af integration af bakteriofager [2]. Ligesom i andre undersøgelser fandt vi den næsthyppigste fagtype til at være DT0 [,21], omend halvdelen af disse kun var fænotypisk monofasiske. Et enkelt isolat blev karakteriseret som fagtype DT41, som ikke tidligere er rapporteret som monofasisk. Ved PFGE undersøgelsen havde dette isolat same profil som 2 ikkefagtypebare isolater, hvilket kan tyde på, at disse også kunne være DT41 afledte. Kun fire isolater blev fundet følsomme for alle antibiotika, og et stort antal var resistente overfor ampicillin, tetracycliner, streptomycin og sulfonamider, hvilket vidner om en høj grad af resistens hos S. 4,[5],:i:-. Dette er ligeledes i overensstemmelse med andre europæiske undersøgelser [6,,21,22,2], og det ser ud til, at disse resistensfaktorer sidder på kromosomale gener blatem-1, stra-strb, sul2, og tet(b) [,,2]. I amerikanske studier er der til gengæld rapporteret om lav resistensforekomst []. Det er imidlertid glædeligt, at der ikke fandtes resistens overfor de kritiske antibiotika cefalosporiner og fluoroquinoloner. Humant udgjorde monofasiske S. 4,[5],:i:- den tredjehyppigste årsag til salmonellose i Danmark i 20, kun overgået af S. Typhimurium og S. Enteritidis [25]. Veterinært har de også været årsag til klinisk salmonellose, i hvert fald i kvægbesætninger, og de er isoleret i forbindelse med klinisk sygdom hos svin. Alt tyder således på, at de er ligeså patogene for dyr og mennesker som S. Typhimurium. Det har længe været uklart, hvorledes de monofasiske skulle håndteres, og de har således ikke været omfattet af den lovgivning, der gælder S. Typhimurium og S. Enteritidis. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe under EFSA til at afklare dette spørgsmål. Denne arbejdsgruppe barslede med en rapport i efteråret 20, hvor den redegjorde for, at S. 4,[5],:i:- er varianter af S. Typhimurium og derfor meget klart anbefalede, at monofasiske S. 4,[5],:i:- lovgivningsmæssigt skal betragtes som S. Typhimurium og risikohåndteres som sådanne (EFSA 20). Disse anbefalinger har EU Kommissionen taget til sig, således at dette vil blive indskrevet i EU lovgivningen på området (Klaus Kostenzer, DG-SANCO, personlig meddelelse). Konklusioner Ud fra denne første opgørelse og beskrivelse af monofasiske S. Typhimurium-lignende Salmonella i husdyr og fødevarer kan vi drage følgende konklusioner: Monofasiske S. Typhimurium-lignende Salmonella er langt fra ualmindelige i Danmark Både antigenformen S. og S. forekommer (med og uden O:5 faktor) De er påvist i primærproduktionen hos både svin, kvæg og slagtekyllinger, og i levnedsmidler Kan veterinært give klinisk salmonellose, i hvert fald hos kvæg Alt tyder på, at de har samme virulens som S. Typhimurium Mange klonale linjer er påvist Men især en enkelt klon S. fagtype DT1 fljb negativ dominerer den er også beskrevet fra mange andre lande som den dominerende klon De har tendens til at være multiresistente, men resistens over kritiske antibiotika som cefalosporiner og fluoroquinoloner er ikke påvist herhjemme Nogle stammer har fljb genet, men er øjensynligt ikke i stand til at udtrykke det Der er nu udviklet en fljb PCR, som kan hjælpe til at skelne mellem sande monofasiske og fænotypisk monofasiske stammer Lovgivningsmæssigt og risikohåndteringsmæssigt vil de fremover blive sidestillet med S. Typhimurium Type I artikler i DVT omfatter både originalartikler (den første offentliggørelse af et resultat) og oversigtsartikler (videnskabelige artikler, der giver en samlet vurdering af den forskning, som findes om et bestemt emne). Type 1 artikler er fagfællebedømte, idet det videnskabelige indhold er vurderet og godkendt af en faglig redaktør inden publicering. Referencer 1. Grimont, P.A.D., Weill, F.-X. (2007). Antigenic formulae of the Salmonella serovars. th ed., Institut Pasteur, Paris, pp Echeita M.A., Herrera S., Usera M.A., (2001). Atypical, fljb-negative Salmonella enterica subsp. enterica strain of serovar appears to be a monophasic variant of serovar Typhimurium. J. Clin. Microbiol., 21.. Echeita M.A., Aladueña A., Cruchaga S., Usera M.A., (1). Emergence and spread of an atypical Salmonella enterica subsp. enterica serotype strain in Spain. J. Clin. Microbiol. 7, CDC, (200). Salmonella surveillance: annual summary, CDC, Department of Health and Human Services, Atlanta, GA. > DVT 201 2

9 5. Mossong J., Marques P., Ragimbeau C., Huberty-Krau P., Losch S., Meyer G., Moris G., Strottner C., Rabsch W., Schneider F., (2007). Outbreaks of monophasic Salmonella enterica serovar 4,[5],:i:- in Luxembourg. Euro Surveill., v07n02.pdf. 6. Dionisi A.M., Graziani C., Lucarelli C., Filetici E., Villa L., Owczarek S., Caprioli A., Luzzi I., (200). Molecular characterization of multidrug-resistant strains of Salmonella enterica serotype Typhimurium and monophasic variant (S. 4,[5],:i:-) isolated from human infections in Italy. Foodborne Pathog. Dis. 6, Soyer Y., Moreno Switt A., Davis M.A., Maurer J., McDonough P.L., Schoonmaker-Bopp D.J., Dumas N.B., Root T., Warnick L.D., Gröhn Y.T., Wiedmann M., (200). Salmonella enterica serotype, an emerging Salmonella serotype that represents multiple distinct clones. J. Clin. Microbiol. 47, Switt A.I., Soyer Y., Warnick L.D., Wiedmann M., (200). Emergence, distribution, and molecular and phenotypic characteristics of Salmonella enterica serotype. Foodborne Pathog. Dis. 6, Trüpschuch S., Laverde Gomez J.A., Ediberidze I., Flieger A., Rabsch W., (20). Characterisation of multidrug-resistant Salmonella Typhimurium 4,[5],:i:- DT1 strains carrying a novel genomic island adjacent to the thrw trna locus. Int. J. Med. Microbiol. 00, 27.. Hauser E., Tietze E., Helmuth R., Junker E., Blank K., Prager R., Rabsch W., Appel B., Fruth A., Malorny B., (20). Pork contaminated with Salmonella enterica serovar 4,[5],:i:-, an emerging health risk for humans. Appl. Environ. Microbiol Guerra B., Laconcha I., Soto S.M., González-Hevia M.A., Mendoza M.C., (2000). Molecular characterisation of emergent multiresistant Salmonella enterica serotype [] organisms causing human salmonellosis. FEMS Microbiol. Lett., Agasan A., Kornblum J., Williams G., Pratt C.C., Fleckenstein P., Wong M., Ramon A., (2002). Profile of Salmonella enterica subsp. enterica (subspecies I) serotype strains causing food-borne infections in New York City. J. Clin. Microbiol. 40, Garaizar J., Porwollik S., Echeita A., Rementeria A., Herrera S., Wong R.M., Frye J., Usera M.A., McClelland M., (2002). DNA microarray-based typing of an atypical monophasic Salmonella enterica serovar. J. Clin. Microbiol. 40, Amavisit P., Boonyawiwat W., Bangtrakulnont A., (2005). Characterization of Salmonella enterica serovar Typhimurium and monophasic Salmonella serovar 1,4,[5],:i:- isolates in Thailand. J. Clin. Microbiol. 4, Zamperini K., Soni V., Waltman D., Sanchez S., Theriault E.C., Bray J., Maurer J.J., (2007). Molecular characterization reveals Salmonella enterica serovar 4,[5],:i:- from poultry is a variant Typhimurium serovar. Avian Dis. 51, EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ), (20). Scientific Opinion on monitoring and assessment of the public health risk of»salmonella Typhimurium-like«strains. EFSA Journal,, (), Anderson, E.S., Ward, L.R., Saxe, M.J., de Sa, J.D., (177). Bacteriophage-typing designations of Salmonella typhimurium. J. Hyg. 7, Ribot E.M., Fair M.A., Gautom R., Cameron D.N., Hunter S.B., Swaminathan B., Barrett T.J., (2006). Standardization of pulsed-field gel electrophoresis protocols for the subtyping of Escherichia coli O7:H7, Salmonella, and Shigella for PulseNet. Foodborne Pathog. Dis., Lindstedt B.A., Vardund T., Aas L., Kapperud G., (2004). Multiple-locus variable-number tandem-repeats analysis of Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium using PCR multiplexing and multicolor capillary electrophoresis. J. Microbiol. Methods. 5, Torpdahl M., Sørensen G., Lindstedt B.A., Nielsen E.M., (2007). Tandem repeat analysis for surveillance of human Salmonella Typhimurium infections. Emerg. Infect. Dis. 1, Hopkins K.L., Kirchner M., Guerra B., Granier S.A., Lucarelli C., Porrero M.C., Jakubczak A., Threlfall E.J., Mevius D.J., (20). Multiresistant Salmonella enterica serovar 4,[5],:i:- in Europe: a new pandemic strain? Euro Surveill.,(22):pii=0. ViewArticle.aspx?ArticleId= Barone L., Dal V.A., Pellissier N., Viganò A., Romani C., Pontello M., (200). Emergence of Salmonella Typhimurium monophasic serovar: determinants of antimicrobial resistance in porcine and human strains. Ann. Ig. 20, Bone A., Noel H., Le Hello S., Pihier N., Danan C., Raguenaud M.E., Salah S., Bellali H., Vaillant V., Weill F.X., Jourdan-da Silva N., (20). Nationwide outbreak of Salmonella enterica serotype infections in France, linked to dried pork sausage, March-May 20. Euro Surveill. (24):pii=2. aspx?articleid= Gossner C.M., van Cauteren D., le Hello S., Weill F.X., Terrien E., Tessier S., Janin C., Brisabois A., Dusch V., Vaillant V., Jourdan-da Silva N., (20). Nationwide outbreak of Salmonella enterica serotype 4,[5],:i:- infection associated with consumption of dried pork sausage, France, November to December 20. Euro Surveill. 17,(5):pii= aspx?articleid= Anonymous (20). Annual report on zoonoses in Denmark 20. National Food Institute, Technical University of Denmark, pp Wasyl D., Hoszowski A., (20). Occurrence and characterization of monophasic Salmonella enterica serovar Typhimurium on non-human origin in Poland. Foodborne Pathog. Dis., Hampton M.D., Threlfall E.J., Frost J.A., Ward L.R., Rowe B., (). Salmonella typhimurium DT 1: differentiation of an epidemic phage type by antibiogram, plasmid profile, plasmid fingerprint and salmonella plasmid virulence (spv) gene probe. J. Appl. Bacteriol. 7, Müller, K. Genetic and phenotypic characteristics of importance for clonal success and diversity in Salmonella. Ph.D. afhandling, DTU Food, Lucarelli C., Dionisi A.M., Torpdahl M., Villa L., Graziani C., Hopkins K., Threlfall J., Caprioli A., Luzzi I., (20). Evidence for a second genomic island conferring multidrug resistance in a clonal group of strains of Salmonella enterica serovar Typhimurium and its monophasic variant circulating in Italy, Denmark, and the United Kingdom. J. Clin. Microbiol. 4, DVT 201

LABORATORIEBASERET OVERVÅGNING AF SALMONELLA. Mia Torpdahl Fødevarebårne Infektioner Mikrobiologi & Infektionskontrol

LABORATORIEBASERET OVERVÅGNING AF SALMONELLA. Mia Torpdahl Fødevarebårne Infektioner Mikrobiologi & Infektionskontrol LABORATORIEBASERET OVERVÅGNING AF SALMONELLA Mia Torpdahl Fødevarebårne Infektioner Mikrobiologi & Infektionskontrol SALMONELLA OVERVÅGNINGEN Registrering: Laboratoriet: Registrering af patienter i TarmBakteriologisk

Læs mere

PCR-baserede typningsmetoder anvendt i tarmbakteriologien eller Erfaringer med brug af MLVA i overvågningen af bakterielle zoonoser

PCR-baserede typningsmetoder anvendt i tarmbakteriologien eller Erfaringer med brug af MLVA i overvågningen af bakterielle zoonoser PCR-baserede typningsmetoder anvendt i tarmbakteriologien eller Erfaringer med brug af MLVA i overvågningen af bakterielle zoonoser teen Ethelberg, set@ssi.dk eniorforsker i epidemiologi Typningscenteret,

Læs mere

Salmonella- og campylobacterinfektioner i 2008

Salmonella- og campylobacterinfektioner i 2008 VIDENSKAB 1451 Salmonella- og campylobacterinfektioner i 2008 Seniorforsker Steen Ethelberg, epidemiolog Luise Müller, afdelingschef Kåre Mølbak & afsnitsleder Eva Møller Nielsen RESUME INTRODUKTION: Oplysninger

Læs mere

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen, DTU Fødevareinstituttet Seniorforsker Anette M. Hammerum, Statens Serum Institut Formålet

Læs mere

Evaluering af case-by-case-kontrollen 2007-2010

Evaluering af case-by-case-kontrollen 2007-2010 1 Evaluering af case-by-case-kontrollen 2007-2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Indhold 1 Introduktion...3 1.1 Formål med evalueringen...3 1.2 Baggrund

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 9. marts 2009/JAM/- Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Problem Danmark har i mange år haft systemer

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

SMITTESPORING MED MIKROBIOLOGISKE METODER nye muligheder med fuldgenom-sekvensering

SMITTESPORING MED MIKROBIOLOGISKE METODER nye muligheder med fuldgenom-sekvensering SMITTESPORING MED MIKROBIOLOGISKE METODER nye muligheder med fuldgenom-sekvensering Eva Møller Nielsen cand.brom., PhD Sektionsleder, Fødevarebårne Infektioner Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Salmonella er der flere problemer nu?

Salmonella er der flere problemer nu? Introduktion Baggrund Salmonella er der flere problemer nu? Veterinært Orienteringsmøde 2013 Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Stigende antal indsendelser fra sygdomstilfælde med

Læs mere

Pro et Cons for akkreditering af højt specialiseret forsknings- og referencelaboratorium. Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG Afdelingschef

Pro et Cons for akkreditering af højt specialiseret forsknings- og referencelaboratorium. Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG Afdelingschef Pro et Cons for akkreditering af højt specialiseret forsknings- og referencelaboratorium Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG Afdelingschef Kort om og afd. for Fødevaremikrobiologi Den nationale referencelaboratorie

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

ERFARINGER MED SALMONELLA SOM ÅRSAG TIL SYGDOM HOS SMÅGRISE

ERFARINGER MED SALMONELLA SOM ÅRSAG TIL SYGDOM HOS SMÅGRISE ERFARINGER MED SALMONELLA SOM ÅRSAG TIL SYGDOM HOS SMÅGRISE NOTAT NR. 1321 Antallet af sygdomstilfælde med salmonellabakterier er stigende. Sygdomsbilledet er øget dødelighed og utrivelighed eventuelt

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

VETSTAT-DATA: ANVENDELSE OG UDFORDRINGER

VETSTAT-DATA: ANVENDELSE OG UDFORDRINGER VETSTAT-DATA: ANVENDELSE OG UDFORDRINGER NOTAT NR. 1711 INSTITUTION: SEGES SVINEPRODUKTION FORFATTER: NANA DUPONT, METTE FERTNER, CHARLOTTE SONNE KRISTENSEN, HELLE STEGE UDGIVET: 3. MAJ 2017 Dyregruppe:

Læs mere

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Diætistmøde i DMA den 25. 26. september 2008 Kontorchef Karin Breck, Kontor for mikrobiologisk

Læs mere

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk?

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? John Elmerdahl Olsen Institut for veterinær sygdomsbiologi Københavns Universitet (Landbohøjskolen) DSF: Minimizing antibiotic resistance development

Læs mere

antibiotikaforbruget

antibiotikaforbruget Seneste udvikling i antibiotikaforbruget til dyr i Danmark Det samlede veterinære antibiotikaforbrug steg 1,2 % fra 114,1 tons i 25 til 116,2 tons i 26 som følge af et øget forbrug især i akvakultur, men

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød håndteret i en gros J. nr.: 2010-20-64-00220 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at forekomsten af Salmonella i hele svinekødstykker

Læs mere

MRSA set fra den praktiserende dyrlæges bord

MRSA set fra den praktiserende dyrlæges bord MRSA set fra den praktiserende dyrlæges bord Fagdyrlæge i svinesygdomme og management Anders Holm Odder Dyreklinik Svinepraksis.dk Odder Dyreklinik Svinepraksis.dk : 10 svinedyrlæger 4 svinedyrlæger- ca

Læs mere

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Årsrapport 203 vedrørende laboratorie af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Juni 204 Indhold. Indledning... 3 2. Data og materiale... 3 3. Undersøgelser

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND

MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE ENVIRONMENTAL MICROBIAL GENOMICS GROUP MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND Aarhus Universitet,

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Delprojekt 2: Tilberedt kød 2012-2013 J. nr.: 2011-20-64-00328 (under hovedprojekt 2011-20-64-00326, Offentlig kontrol af mikrobiologiske kriterier for produkter i

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2011 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2011. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case-kontrollen...3

Læs mere

Flemming Scheutz Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella

Flemming Scheutz Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella WGS af IpaH positive stammer: E. coli/shigella klassifikation Flemming Scheutz Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella Fødevarebårne infektioner Afdeling for bakterier,

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Enhed/initialer: Veterinærkontoret /MELHU Sagsnr.: 2016-1497 Dato: 9. marts 2016 Samråd

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan forholder vi os til det? Gennemgang af Staphylococcus

Læs mere

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Agenda Baggrunden for sokkeprøverne Hvorfor er de som de er? Sygdommene de diagnosticerer

Læs mere

PÅVISNING OG HÅNDTERING AF FØDEVAREBÅRNE UDBRUD

PÅVISNING OG HÅNDTERING AF FØDEVAREBÅRNE UDBRUD PÅVISNING OG HÅNDTERING AF FØDEVAREBÅRNE UDBRUD Eva Møller Nielsen Afsnitsleder, Fødevarebårne infektioner Afdeling for mikrobiologi og infektionskontrol Statens Serum Institut REGISTREREDE TILFÆLDE 1990-2012

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 15. juni 2011 FVM 899 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Antibiotika til dyr i Danmark

Antibiotika til dyr i Danmark Antibiotika til dyr i Danmark Tendenser i forbruget og betydning i resistensproblematikken [ Vibeke Frøkjær Jensen 1 og Ole E. Heuer 1 ] 1 Begge dyrlæger og projektforsker, Afd. for Epidemiologi og Risikovurdering,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det?

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan skal vi

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion

Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion Jensen, Annette Nygaard; Nielsen, Eva Møller; Baggesen, Dorte Lau Publication date: 2005 Document Version

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA påvist hos mennesker i 2013: cc398 31% (husdyrtypen) cc8: 11% cc5: 9%

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til

Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til ORIGINALARTIKEL Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til [ Karl Pedersen 1,2, Kristina Pedersen 1, 3, Helene Jensen 1,3, Kai Finster 3, Vibeke Frøkjær Jensen 4, Ole E. Heuer 4 ]

Læs mere

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB ERFARING NR. 1604 En undersøgelse i udvalgte besætninger har vist, at tetracyklinforbruget kunne reduceres i 14 ud

Læs mere

One Health Hvad sker der internationalt?

One Health Hvad sker der internationalt? One Health Hvad sker der internationalt? Nordisk Råd Konference 17.05.2011 Jørgen Schlundt Vicedirektør Filosofien Int. Organisationer 2008 Politisk og teknisk Definering 25-26 October 2008 Sharm el-sheikh,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Seniorforsker Yvonne Agersø Hvad er

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 3. februar 2016 Ref.: STIM J.nr.: 2016-14-22-01497 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 3. februar 2016; kl. 10.00

Læs mere

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Oktober 2016 Disposition Ny model for Gult kort - og nye grænseværdier Flokbehandling efter de nye regler i

Læs mere

Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens

Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens 2017 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Regeringens målsætninger for resistens på fødevare- og veterinærområdet... 3 1.2 Centrale elementer i Fødevarestyrelsens

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Den faglige evaluering af udbrudseftersporingen Salmonella Typhimurium U292

Den faglige evaluering af udbrudseftersporingen Salmonella Typhimurium U292 Den faglige evaluering af udbrudseftersporingen Salmonella Typhimurium U292 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag English summary Baggrund Kommissorium 1. Indledning 2. Organisationen: Den centrale udbrudsgruppe

Læs mere

Sammenfatning af case-kontrol studie til afklaring om MRSA CC398 er associeret til landbrug/husdyrsproduktion

Sammenfatning af case-kontrol studie til afklaring om MRSA CC398 er associeret til landbrug/husdyrsproduktion Sammenfatning af case-kontrol studie til afklaring om MRSA CC398 er associeret til landbrug/husdyrsproduktion Robert Skov, Kåre Mølbak (Statens Serum Institut) og Frank Aarestrup (Fødevareinstituttet,

Læs mere

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014 MRSA i Danmark Årsrapport 2014 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF ERFARING NR. 1701 Patogen coli (F4/F18) blev fundet ved PCR i 17 ud af 17 undersøgte besætninger med fravænningsdiarré. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES, DEN RULLENDE

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve.

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 148 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd den 4. februar 2010 i Folketingets

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

Fremtidens fødevaresikkerhed

Fremtidens fødevaresikkerhed HANNE ROSENQUIST, PETER SANDØE, GEIR TVEIT, ANNE WINGSTRAND OG SØREN AABO (RED.) Fremtidens fødevaresikkerhed - nye veje mod sikrere kød i Danmark Fremtidens fødevaresikkerhed - nye veje mod sikrere kød

Læs mere

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 One Health Strategi mod antibiotikaresistens Antibiotika skal bruges med omtanke Resistens over for antibiotika er et stigende globalt problem, der

Læs mere

One Health - Danske erfaringer og udfordringer. Jens Peter Nielsen Professor

One Health - Danske erfaringer og udfordringer. Jens Peter Nielsen Professor One Health - Danske erfaringer og udfordringer Jens Peter Nielsen Professor Befolkningstilvækst Rejser Klimaændringer Fødevare import Migration Infektionssygdomme hos dyr og mennesker Zoonoser overføres

Læs mere

INDHOLD Side. Zoonose-Nyt. 2 Zoonosekommentaren: DT104 - hvad nu? 3 Multiresistent Salmonella Typhimurium DT104 i danske husdyrbesætninger

INDHOLD Side. Zoonose-Nyt. 2 Zoonosekommentaren: DT104 - hvad nu? 3 Multiresistent Salmonella Typhimurium DT104 i danske husdyrbesætninger Zoonose-Nyt 1 årgang Nummer 1 Februar 23 Udgivet af Dansk Zoonosecenter INDHOLD Side 2 Zoonosekommentaren: DT14 - hvad nu? 3 Multiresistent Salmonella Typhimurium DT14 i danske husdyrbesætninger 6 Zoonoseudviklingen

Læs mere

1. Indledning. 2. Kort status for MRSA problematikken

1. Indledning. 2. Kort status for MRSA problematikken Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 312 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri MRSA redegørelse 11. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMPBR Sags nr.: 1405230 Dok. Nr.:

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

Anmeldelse af MRSA. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut

Anmeldelse af MRSA. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut Anmeldelse af MRSA Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut Hvad skal anmeldes Fund af MRSA hos personer, der ikke tidligere er anmeldt, per 1. november 2006 Også personer kendt med MRSA,

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

Rapportering af danske svins

Rapportering af danske svins FOTO LINE ØRNES SØNDERGAARD/POLFOTO Rapportering af danske svins antibiotikaforbrug - hvor stor betydning har beregningsmetoden? N. DUPONT 1, PH.D. STUDERENDE, DVM M. FERTNER 2, PH.D. STUDERENDE, DVM K.

Læs mere

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230)

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøudvalget, Europaudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 208, MIU Alm.del Bilag 249, EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer 1. udgave, januar 2016 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Foto/Illustration:

Læs mere