Monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende 4,12:i:- og 4,5,12:i:- i husdyrproduktion og fødevarer i Danmark the new kid on the block

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende 4,12:i:- og 4,5,12:i:- i husdyrproduktion og fødevarer i Danmark the new kid on the block"

Transkript

1 Monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende og i husdyrproduktion og fødevarer i Danmark the new kid on the block Summary Monophasic Salmonella with the antigenic formula S. 4,:i.- or S. 4,5,:i.- has emerged in several countries in recent years, both as zoonotic agents in animals and food animal production and as causes of foodborne disease in humans. These Salmonella types have a close resemblance to S. Typhimurium, and investigations have revealed that they are in fact derivatives of S. Typhimurium. In the present paper, we will account for the presence of both S. and S. in Danish food animal production. Approximately three out of four isolates are genotypically monophasic whereas the remaining isolates possess a fljb gene, which is obviously not functional or not expressed. A closer characterization of 4 monophasic isolates revealed that the majority belonged to phage type DT1 followed by DT0. They had a pronounced tendency to display antimicrobial resistance, in particular to ampicillin, streptomycin, sulphonamides and tetracyclines. By genotyping, a single DT1 clone turned out to be dominant. This clone has also been found as a prevalent monophasic clone in several other countries. KARL PEDERSEN 1, HeCtor Arguello 2, gitte sørensen 1, AnA CArvAjAl ureña 2, Pedro rubio 2, sven erik jorsal, dorte lau BAggesen 1 1 danmarks tekniske universitet, FØdevAreinstituttet, MØrkHØj BygAde 1, 260 søborg 2 university of león, FACulty of veterinary science, department of AniMAl HeAltH, infectious diseases And epidemiology unit, león, spanien danmarks tekniske universitet, veterinærinstituttet, Bülowsvej 27, 170 FrederiksBerg C Sammendrag Monofasiske Salmonella med den antigene formel S. 4,:i.- eller S. 4,5,:i.- er de seneste år dukket op i flere lande både som zoonotiske agens hos dyr i den animalske produktion og som årsag til sygdomstilfælde hos mennesker. Disse Salmonella-typer ligner meget S. Typhimurium, og undersøgelser har da også vist, at de er afledte former af S. Typhimurium. I denne artikel vil vi redegøre for, at både S. og S. forekommer i dansk husdyrproduktion. Knap tre fjerdedele af isolaterne er genotypisk monofasiske, mens der hos den sidste godt en fjerdedel findes et ikke funktionelt fljb gen. Ved nærmere karakterisering af 4 isolater kunne de fleste isolater fagtypes med DT1 som langt hyppigst forekommende fagtype, fulgt af DT0. Isolaterne havde stor tendens til antibiotikaresistens, især overfor ampicillin, streptomycin, sulfonamider og tetracykliner. Ved genotypning fandtes en enkelt klon af DT1 at være dominerende. Denne klon er ligeledes kendt fra udenlandske undersøgelser. FOTO: COLOURBOX 16 DVT 201

2 Indledning Nye Salmonella-kloner har det med at dukke op med mellemrum. Nogle af disse forsvinder formentlig igen i ubemærkethed, mens andre har held til at sprede sig, undertiden over flere lande til stor glæde og fornøjelse for mikrobiologer og epidemiologer, men til plage for menneskeheden i øvrigt. Den mest kendte, og den, som de fleste kan nikke genkendende til, er nok S. Typhimurium DT4, som dukkede op i slutningen af 0-erne og spredte sig op gennem 0-erne og i begyndelsen af dette århundrede i flere lande både i og udenfor Europa. Denne klon var især kendt for sin kromosomalt bundne ampicillin-chloramphenikol-streptomycin-sulfonamid-tetracyklin multiresistens, somme tider endda med flere resistensfaktorer. Da denne type første gang dukkede op i Danmark forventede man at kunne klare problemet ved»stamping out«, og en del af os vil stadig huske de dramatiske billeder fra tv, hvor man rykkede ud fra Axelborg med Erik Bisgaard Madsen i spidsen og aflivede den første smittede svinebesætning. Efterhånden stod det imidlertid klart, at denne strategi ikke var mulig, og den blev derfor forladt, men alligevel gav denne klon anledning til ny lovgivning om bekæmpelse. Årsagerne til sådanne kloners opdukken og eventuelt forsvinden er i alt væsentlighed ukendte. Og nu er der øjensynligt en ny klon på spil: Monofasiske Salmonella med den antigene formel S. 4,:i.- eller S. 4,5,:i.- er de seneste år dukket op i flere lande både som zoonotiske agens hos dyr i den animalske produktion og som årsag til sygdomstilfælde hos mennesker. Disse Salmonella typer ligner meget S. Typhimurium, og undersøgelser har da også vist, at de er afledte former af S. Typhimurium. Herhjemme har der måske hidtil ikke været så meget fokus på disse monofasiske Salmonella i relation til fødevarer og husdyr, dels fordi de ikke har været så udbredte, dels fordi der er diagnostiske problemer forbundet med dem. Serotypning er det første trin i karakteriseringen af Salmonella isolater [1]. O-antigenerne i den ydre cellemembrans lipopolysakkarid afgør sammen med flagel-antigenerne, kodet af to strukturelle flagellin-gener (flic og fljb), et isolats antigenformel. De fleste af de Salmonellatyper, vi møder, kan altså lave to forskellige flageller med hver sine antigene egenskaber. Det er dem, vi kalder bifasiske Salmonella. Nogle Salmonella er dog naturligt monofasiske, dvs. at de kun kan lave én slags flagel. Dette gælder blandt andet mange af de typer, man finder hos krybdyr, men det gælder også visse almindelige typer såsom S. Enteritidis og S. Dublin. Endelig findes der enkelte typer, der slet ikke laver flageller afasiske Salmonella. Dette gælder S. Gallinarum, årsag til hønsetyfus, men der kan også være tale om beskadigede monofasiske stammer. S. Typhimurium er en bifasisk Salmonella med antigen formlen 4,[5],:i:1,2. O-antigenfaktor O:5 kan være til stede (nogle anvender betegnelsen Copenhagen variant om disse) eller mangle, men faktor O:4 og O: er altid til stede, og dertil har den de to flagel antigener H:i (første fase flagel) og H:1,2 (anden fase flagel). De monofasiske stammer, der er begyndt at dukke op igennem de seneste år, har antigenformlen 4,[5],:i:- og mangler således anden fase flagellen. Salmonella med denne antigenformel kunne i princippet også være monofasiske former af S. Lagos, S. Agama, S. Farsta, S. Tsevie, S. Glouchester, S. Tumodi eller S. Typhimurium [1]. Til at skelne mellem S. Typhimurium og disse øvrige er der udviklet en PCR reaktion, som kan påvise et 1 kb IS200 fragment, der er specifikt for S. Typhimurium og monofasiske afledede af S. Typhimurium og sidder mellem flib og flia generne. Dette har vist, at disse monofasiske alle er afledt af S. Typhimurium [2], hvilket også giver sig udslag i, at de kan fagtypes med fagtypningssystemet for S. Typhimurium. For at gøre tingene mere komplicerede, har det dog vist sig, at der kan være indtil flere grunde til, at anden fase flagellen mangler: Nogle stammer har ganske enkelt mistet genet, fljb, for denne flagel, dette er de»ægte«, genotypisk monofasiske, mens andre blot har mistet evnen til at udtrykke det, fx pga. en fejl i switch-mekanismen mellem de to flageller, flja genet eller Hin recombinase, eller i ekspressionen af fljb, måske som følge af punktmutationer. Disse kan man kalde fænotypisk monofasiske. Monofasiske S. Typhimurium-lignende stammer er kun sjældent rapporteret før midt -erne, men siden da er rapporter om disse stammer i overvågningsprogrammer, veterinære diagnostiske programmer, fødevarer og humane tilfælde og udbrud steget, så de nu er blandt de største humane Salmonella problemer [,4,5,6,7,,]. Det står klart ud fra både fænotypiske og genotypiske iagttagelser, at der ikke er tale om en enkelt klon, men at der parallelt er opstået flere kloner [2,7,,, 1,,]. Sådanne er måske jævnligt opstået og forsvundet igen ubemærket, og mange er formentlig blot blevet identificerede og rapporteret som S. Typhimurium, men trods diversiteten af fagtyper, resistensmønstre og genotyper blandt S. 4,[5],:i:- isolater, er det dog bemærkelsesværdigt, at der er en enkelt type, der især ser ud til at dominere, en DT1 med tetra-resistensmønstret ampicillin-streptomycin-sulfonamid-tetracyklin og nogle få dominerende genotyper. Indtil nu findes der ingen opgørelser over veterinære monofasiske S. Typhimurium-lignende isolater fra Danmark. DTU Fødevareinstituttet har jævnligt fået henvendelser fra forskellige sider, hvor der er blevet spurgt til, om vi kender til disse stammer, hvor hyppige de er, om de skal betragtes som patogene, mv. I denne artikel vil vi derfor forklare, hvad der menes med monofasiske Salmonella, præsentere nogle opgørelser over prævalensen af monofasiske S. Typhimurium i forskellige kilder og give en nærmere karakterisering af en repræsentativ samling af fundne isolater fra veldefinerede kilder. Vi vil også diskutere disse monofasiske Salmonellas betydning som patogener og i relation til lovgivning og risikohåndtering. Materialer og metoder Forekomst og prævalensstudier Forekomsten af monofasiske Salmonella er opgjort ved udtræk fra laboratoriets elektroniske LIMS, hvori alle oplysninger om indsendelser til laboratoriet fremgår, og omfatter perioden 1. januar 1. december 20. Ligeledes er det ved udtræk fra laboratoriesystemet opgjort, hvor mange monofasiske isolater, der er fundet ud af det samlede antal Salmonella-positive prøver i denne periode. Her er opgjort på veldefinerede prøvetyper, nemlig isolater fra primærproduktionen, indsamlet i forbindelse > DVT

3 FOTO: COLOURBOX med Salmonella-handlingsplanerne for svin og for fjerkræ, samt kliniske indsendelser fra svin og kvæg, og prøver fra slagterierne (ferskkødsovervågningen og eksportprøver (Sverige og Finland) fra svin og kvæg). Endelig indgår der prøver fra DAN- MAP overvågningen i svin for 20, som er blindtarmsprøver, udtaget på slagterierne, der dyrkes for Salmonella. Kortlægning i slagtesvinebesætninger blev ophævet i januar 20, men der foreligger alligevel et antal isolater fra den efterfølgende periode, hvilket kan skyldes, at de pågældende besætninger blev udpeget til kortlægning ud fra serologiske data fra før ikrafttræden af den nye handlingsplan. Karakterisering af isolater Et antal isolater (n=4) fra danske besætninger, opsamlet i perioden blev underkastet nærmere karakterisering. Disse isolater var ligeledes fra veldefinerede kilder, således at oprindelsesbesætningens CHR nummer og/eller slagteriets autorisationsnummer var kendt: Prøver fra Salmonella-handlingsplanerne for svin og fjerkræ, ferskkødsovervågningen, kliniske indsendelser fra kvæg og EU-baseline studierne. Der var isolater fra svin (6), kvæg (7) og fjerkræ (1). Serotypning Serotypning blev udført ved konventionel objektglas-agglutination med Salmonella antisera (Statens Serum Institut) i overensstemmelse med White-Kauffmann-Le Minor skemaet [1]. Isolater, som ikke viste anden fase flagellen, blev gentestet, ligesom det for nogle blev forsøgt at lade dem migrere gennem U-rør med tilsat faktor H:i antiserum. Isolater, som stadig ikke udviste anden fase, blev betragtet som monofasiske. PCR-verifikation Alle isolater inkluderet i undersøgelsen blev testet med en PCR-reaktion ifølge guidelines fra EFSA [16]. En duplex PCR blev udført med to primersæt: Et sæt for at amplificere flib-flia intergenic region (FFLIB/RFLIA) og et sæt for at amplificere fljb genet for anden fase flagellen (sense-5/antisense-). Amplifikation af det 1 kb fragment store flib-flia intergenic region er specifik for S. Typhimurium, men det findes altså også i de monofasiske, der er afledt af S. Typhimurium, og fravær af fljb PCR fragmentet er specifikt for de genotypisk monofasiske isolater S. 4,[5],:i:- [16]. Fagtypning Da disse monofasiske isolater er afledte af S. Typhimurium, er de også følsomme for S. Typhimurium bakteriofager. Fagtypning blev derfor foretaget i henhold til Colindale skemaet (Health Protection Agency, Colindale, London) [17]. Antibiotikaresistens Følsomhed for antibiotika blev testet med bouillon fortyndingsmetoden ved brug af SensiTitre systemet (Trek Diagnostic Systems Ltd., England) i henhold til procedurer beskrevet af CLSI og DANMAP. Følgende stoffer blev testet: Amoxycillin-clavulansyre (AUG), ampicillin (), apramycin (APR), cefotaxime (FOT), ceftiofur (XNL), chloramphenicol (CHL), ciprofloxacin (CIP), colistin (COL), florfenicol (FFN), gentamicin (GEN), nalidixinsyre (NAL), neomycin (NEO), spectinomycin (SPE), streptomycin (STR), sulphamethoxazol (SMX), tetracyklin () og trimethoprim (TMP). MIC værdier blev fortolket ud fra EUCAST epidemiologiske cut-off værdier (www.eucast.org). Genotypning med Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) og Multiple Locus Variable number tandem repeats Analysis (MLVA) Genotypning ved PFGE med XbaI som restriktionsenzym blev udført stort set som beskrevet i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) PulseNet protokol [1]. MLVA blev udført ved brug af Lindstedts primere [1] med protokol modificeret efter Torpdahl et al. [20]. Fragmentstørrelserne blev omregnet til antal repeat units for hvert locus i rækkefølgen STTR-STTR5-STTR6-STTR- STTR. Båndmønstrene fra PFGE og antal 1 DVT 201

4 repeat units for hvert locus i MLVA blev bearbejdet i softwareprogrammet BioNumerics (Applied Maths) med henblik på beregning af slægtskab og eventuelt udarbejdelse af slægtskabstræer. Resultater Forekomst og prævalensstudier Monofasiske S. Typhimurium-lignende isolater er blevet fundet i den animalske produktion i både svin, kvæg og fjerkræ, men klart mest i svin. De aktuelle fund, der er gjort i Zoonoselaboratoriet, er anført i Tabel 1. Som det fremgår, har de monofasiske udgjort 17,2 %, 16, % og 20,7 % af alle salmonellafund i hhv. slagtesvinebesætninger, sobesætninger og avls- og opformeringsbesætninger i kortlægningsprøverne. Der er ikke statistisk forskel på disse procenttal (χ 2 med Yates korrektion, p=0,). I DANMAP prøverne, som udtages randomiseret på slagterierne, var andelen af monofasiske noget mindre,,1 %, men forskellen til kortlægningsprøverne er dog ikke statistisk signifikante (χ 2 med Yates korrektion, p=0,17). Dermed udgør de monofasiske en stor andel af alle Salmonella i svineproduktionen. Hvis man tæller antallene af S. Typhimurium og monofasiske sammen, finder man, at de monofasiske udgør en meget betragtelig andel af de samlede S. Typhimurium og S. Typhimurium-lignende salmonellaisolater, ca. en tredjedel (Tabel 1). For så vidt angår fundene i de kliniske prøver er der ingen tvivl om, at i kvægbesætningerne har de påviste isolater i langt de fleste tilfælde været årsag til klinisk salmonellose. For svinebesætningerne er deres betydning vanskeligere at vurdere. Fundene er gjort som led i en udredning af klinisk sygdom i besætningerne, men det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt Salmonella har været den primære årsag eller en del af et mere kompliceret sygdomskompleks. Nogenlunde samme fundprocenter blev gjort på slagterierne (Tabel 2), når det gælder prøver fra ferskkødsovervågningen og eksportprøver for svinekød. På kreaturslagterierne blev der påvist væsentligt færre S. Typhimurium og monofasiske, idet det langt overvejende fund her er S. Dublin. Karakterisering af 4 isolater Af de 4 nøjere karakteriserede isolater udviste de 60 antigenformlen S. (6, %), mens 4 var S. (6,2 %) (Tabel ). Ved PCR-undersøgelse kunne der hos alle 4 isolater amplificeres det 1 kb store fragment svarende til flib-flia intergenic region, hvilket viser, at de alle var S. Typhimuriumafledte. Otteogtres isolater (72, %) var negative for fljb genet ved PCR, hvilket viser, at disse isolater var»ægte«monofasiske S 4,[5],:i:- uden genet kodende for anden fase flagellen. De resterende 26 (27,7 %) havde et fljb gen, et 1 basepar stort PCR-fragment, hvilket gør dem til fænotypisk monofasiske og genotypisk S. Typhimurium. Tilstedeværelsen af fljb-genet var ikke ligelig fordelt i de enkelte genotypiske grupper; fljb-negative isolater forekom Tabel 1. Fund af monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende isolater i dansk husdyrproduktion i 20. Dyreart Oprindelse Antal i perioden Antal Antal S. Typhimurium Samlet antal Salmonella isolater Monofasiske i % af alle Salmonella Kvæg Klinisk sygdom * $ - 62,5 Svin Klinisk sygdom , Svin DANMAP prøver , 2,1 Monofasiske i % af alle S. Typhimurium og S. Typhimurium-lignende Svin Kortlægningsprøver i slagtesvin ,2 2, Svin Kortlægningsprøver, , 42,2 sobesætninger Svin Kortlægningsprøver, avls- og 2 20,7 5, opformeringsbesætnnger Fjerkræ Overvågningsprøver ,5 *Dog kun hidrørende fra forskellige besætninger. To besætninger var repræsenteret med hver to isolater, men fra materiale udtaget på forskellige tidspunkter. $ -: Antal ikke kendt eller ikke opgjort Tabel 2. Fund af monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende isolater på slagterier i 20. Dyreart Oprindelse Antal S. Antal S. Antal S. Typhimurium Samlet antal Salmonella isolater Monofasiske i % af alle Salmonella Svin Ferskkødsovervågning ,5 4,4 Kvæg Ferskkødsovervågning 1 0 1,5 50,0 Svin Eksportprøver , 44,7 Kvæg Eksportprøver Monofasiske i % af alle S. Typhimurium og S. Typhimuriumlignende > DVT 201 1

5 således hyppigere blandt S. end blandt S., og hyppigere hos DT1 end andre fagtyper (Tabel ). Fagtyper Det viste sig, at monofasiske findes indenfor flere forskellige fagtyper (Tabel 4, Figur 1). Den klart dominerende fagtype var DT1 med 56 isolater (5,6 %) fulgt af DT0 med isolater (,7 %) og U02 med isolater (,7 %). Derudover fandtes U (4), DT4b (1), og DT41 (1). Fire isolater havde fagreaktioner, der ikke var forenelige med nogen kendt fagtype (rdnc), og de sidste var ikke typbare. Resistensforhold Resistensundersøgelserne viste en udstrakt grad af resistens, idet 0 (5,7 %) af isolaterne var resistente over ét eller flere stoffer, mens kun fire isolater var fuldt følsomme (Tabel 4). Af de 4 isolater udviste de 67 (71, %) multiresistens, defineret som resistens overfor fire eller flere antibiotika (stofgrupper). Især resistensmønstret var meget udbredt idet, 5 isolater (62, %) havde denne resistensprofil, mens 64 (6,1 %) havde denne resistensprofil alene eller i kombination med andre resistensfaktorer, altså næsten alle de multiresistente isolater. Mens resistensen således var meget høj overfor ampicillin (, %), tetracyklin (0, %), streptomycin (76,6 %) og sulfonamider (77,7 %), var der til gengæld meget lav resistens overfor andre stoffer. Alle var således følsomme overfor colistin, apramycin og amoxycillin-clavulansyre og overfor de kritiske antibiotika cefalosporiner (ceftiofur og cefotaxime) og quinoloner (nalidixinsyre og ciprofloxacin), mens hhv. 2 og 1 isolater udviste resistens overfor Tabel. Forekomst af fljb genet kodende for anden fase flagellen hos danske fænotypisk monofasiske S. Typhimurium-lignende isolater. Total DT 1 Andre fagtyper * fljb fljb Total * rdnc og ikke-typbare ikke medregnet chloramphenicol og florfenicol, 1 overfor gentamicin, 1 overfor neomycin og 2 overfor trimethoprim. Selvom resistensmønstret var mest udbredt blandt DT1 isolaterne (40/56 svarende til 71,4 %), fandtes det også hos de andre fagtyper, /4 af U, / af U02 og 5/ af DT0 isolaterne. Det ene DT4b isolat havde den typiske DT4 multiresistens, som også er, men tillige med resistens overfor chloramphenicol og her også spectinomycin. Molekylære typningsresultater I alt 17 forskellige XbaI PFGE profiler blev identificeret (Fig. 1), hvilket viser både en vis genetisk diversitet og tilstedeværelsen af specifikke kloner. Dendrogrammet afslørede tre store klynger, A, B, and C, bestående af hhv. 17, 1 og isolater. Indenfor hver af disse klynger kunne der imidlertid findes flere fagtyper. Klynge A bestod således 7 DT0 isolater, 5 DT1, U og ét af hver af fagtyperne DT4b og U02. Klynge B bestod af U02 og DT 1, 5 isolater af hver, men også af 2 rdnc og en ikke-typbar. I den største klynge C, var af de isolater DT1, mens den sidste var ikke-typbar. Af de isolater i denne klynge havde hele 6 -STR- Tabel 4. Resistensprofiler for danske monofasiske Salmonella Typhimurium-lignende isolater og deres fordeling på fagtyper Resistensprofil Antal resistenser Antal isolater Fagtyper (antal isolater) Fuldt følsomme 0 4 DT 1 (), (1) 1 6 DT 1 (), DT 0 (1), U02 (1), (1) 1 7 DT 1 (4), DT 0 (2), U02 (1) DT 1 (1), DT 0 (1) -SMX 2 1 DT 1 (1) -STR- 1 U02 (1) -GEN- 1 rdnc -SMX- 1 DT 0 (1) -STR-SMX 4 DT 1 (1), U02 (2), DT 41 (1) 4 5 DT 1 (40), DT 0 (5), U02 (), U (), rdnc (), (5) -SPE-SMX- 4 1 (1) -SPE-STR-SMX- 5 2 DT 1 (2) -SPE-STR-SMX-TMP 5 1 DT 0 (1) -CHL-FFN-STR-SMX- 6 1 U (1) -CHL-SPE-STR-SMX- 6 1 DT 4b (1) -NEO-SPE-STR-SMX- 6 1 DT 1 (1) -SPE-STR-SMX--TMP 6 1 DT 0 (1) 20 DVT 201

6 Figur 1. Slægtskabstræ beregnet ud fra PFGE profiler. Information om isolaternes antigen formel, fagtype, MLVA profil og resistensmønster er vist tillige med, hvorvidt de besidder fljb genet eller ikke. Dice (Opt:1.00%) (Tol 1.5%-1.5%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-0.0%] pfge pfge Isolat nummer Antigen Fagtype fljb gen MLVA loci repeats Resistent overfor DT 1 -NEO-SPE-STR-SMX DT 0 -SPE-STR-SMX--TMP DT 1 1 -SPE-STR-SMX U -CHL-FFN-STR-SMX U U DT DT DT DT4b U02 -CHL-SPE-STR-SMX-TMP Klynge A DT 0 DT 1 DT N= DT DT DT 0 -SMX DT DT DT DT U02 1 -STR U DT 1 SUSCEPTIBLE DT 1 -SMX RDNC U U02 -STR-SMX U02 DT 1 -STR-SMX - Klynge B U02 DT 1 -STR-SMX N= DT RDNC -GEN RDNC RDNC U DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT 1 1 SUSCEPTIBLE DT 1 DT 1 DT 1 Klynge C DT 1 DT 1 1 N= DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT 1 -SPE-STR-SMX DT DT DT DT DT DT DT 1 1 SUSCEPTIBLE DT DT DT DT DT DT SPE-STR-SMX DT DT 41 -STR-SMX SUSCEPTIBLE -SPE-STR-SMX-TMP > DVT

7 SMX- resistensprofilen og alle manglede fljb-genet, dvs. de var genotypisk monofasiske. Et enkelt isolat i klynge C var kun resistent overfor tetracyklin, ét var fuldt følsomt, og den sidste havde - STR-SMX- profilen, men med en yderligere resistens overfor spectinomycin. Øvrige PFGE-profiler var enten unikke (n=) eller bestod af to (n=2), tre (n=2) eller fire (n=1) isolater. Flere profiler var dog meget tæt beslægtet med klynge C profilen. De mest afvigende PFGE-profiler tilhørte et DT41-isolat og to ikke-typbare isolater, som havde ens profiler, og et tredje ikke-typbart isolat, som havde den mest afvigende profil (Figur 1). MLVA-resultaterne opdelte isolaterne i 24 forskellige profiler. De mest almindelige (Figur 1) var -1--NA med isolater, ---NA ( isolater), --- NA ( isolater), ---NA ( isolater), -1--NA ( isolater) og ---NA (7 isolater). Disse seks MLVA-typer omfattede tilsammen 60 isolater (6, % af alle). MLVA-typerne -1- -NA og ---NA tilhørte mest PFGE-klynge C, dvs. de var DT1, ægte fænotypiske isolater med resistensprofilen. Øvrige MLVA-typer var mere fordelt blandt PFGE-profilerne. Diskussion Dette er den første egentlige opgørelse af forekomst af karakterisering af monofasiske S. Typhimurium-lignende S. 4,[5],:i:- i den danske husdyrproduktion. Resultaterne viste, at disse monofasiske Salmo - nella kan findes i både svin, kvæg og fjerkræ. Også i udenlandske opgørelser er de påvist i alle husdyrarter, og ligesom i denne undersøgelse ser de ud til oftest at være relateret til svin [21]. Svinekød og produkter heraf har også været kilden til flere udbrud [5,6,,22,2,24], og Salmonella 4,[5],:i:- var én af de mest prævalente serotyper hos svin og svinekød i 2006 [,16]. I levnedsmidler har vi endnu relativt sparsomt kendskab til deres forekomst, men de forekommer, og har også i Danmark givet anledning til humane tilfælde og udbrud [25]. De danske tal viser også, at monofasiske S. 4,[5],:i:- er én af de allerhyppigst forekommende typer hos svin og udgør omkring en tredjedel af alle S. Typhimurium og S. Typhimurium-lignende isolater. Dette er tilsyneladende en større andel, end der er set i visse andre lande, bl.a. Polen [26]. Fravær eller tilstedeværelse af fljb-genet er ifølge den nye EFSA guideline (EFSA 20) kriteriet for at kunne skelne mellem»ægte«monofasiske S. 4,[5],:i:- og S. Typhimurium, som blot ikke udtrykker anden fase flagellen. Af de isolater, der blev undersøgt i dette studie, manglede de 6 fljb-genet og var således ægte monofasiske. Ved almindelig objektglasagglutination blev de resterende 26 (27,7 %) af isolaterne således kategoriseret som mono - fasiske, selvom de genotypisk reelt var S. Typhimurium. Dette er ikke ulig andre observationer [21], og det viser, at den metode, der er anvendt til påvisning af de monofasiske, har betydning for udfaldet. Der kan være flere forklaringer på denne tilsyneladende diskrepans. Nogle isolater mangler øjensynligt evnen til at danne anden fase flagellen trods det, at de besidder genet herfor. Der er således beskrevet»stammer med inkonsistent serotype«, som udtrykker fljb genet intermitterende [], eller stammer, hvor punktmutationer i fljb genet bevirker, at det ikke kan udtrykkes []. Endvidere kan der være beskadigelser i den mekanisme, der gør, at bakterien switcher mellem første og anden fase, recombinasen Hin eller første phase repressoren flja [7,21]. I mange opgørelser over forekomst af forskellige serotyper er monofasiske hidtil blevet rapporteret som S. Typhimurium, hvilket også har været tilfældet for vore egne opgørelser. Størstedelen af isolaterne i denne undersøgelse (6, %) udtrykte O:5 faktoren. Dette er i overensstemmelse med, hvad andre forskere har fundet []. Samtidig manglede også en større andel af disse S. fljb genet, end det var tilfældet for 4,:i.- isolaterne (Tabel ). Dette kan i vid udstrækning tilskrives den udbredte klon af S. DT1 (Fig. 1). I rapporter fra andre lande er det også DT1, der er den fremherskende fagtype blandt de monofasiske []. Flertallet af de FOTO: COLOURBOX 22 DVT 201

8 danske isolater (62, %) havde resistensprofilen, hvilket også er rapporteret fra andre lande, og det gælder i øvrigt DT1 uanset om de er S. 4,[5],:i:- eller typiske S. Typhimurium [,27]. Flertallet af DT1 isolaterne, ud af 56, blev grupperet sammen ved PFGE (klynge C, Figur 1), idet de havde en PFGE profil, som er forenelig med en dominerende profil, STYMXB.0 [21], tillige MLVA typerne -1--NA og --- NA, som også er rapporteret fra andre lande [6,21], og 6 af disse havde - STR-SMX- resistensprofilen. Disse manglede endvidere alle fljb-genet. Der er således tydeligvis tale om en klon, som er udbredt i mange lande, og også hos flere dyrearter her både svin (n=4), kvæg (n=4) og fjerkræ (n=1). Det er endnu uvist, hvorfor denne klon er blevet så succesfuld, men der pågår netop nu nærmere undersøgelser i flere lande i Europa, blandt andet ved brug af fuldgenom sekventering, i forsøg på at afklare dette (Liljana Petrovska, AHVLA, England, personlig meddelelse). Op gennem 10-erne og 0-erne var det som tidligere nævnt DT4 klonen, der bredte sig, og heller ikke for den klon blev det klart, hvorfor netop den blev så succesfuld. Nyere undersøgelser tyder på, at der ikke kan peges på én enkelt faktor eller egenskab, som afgør, om en klon får succes eller ej, men at der er tale om en kombination af faktorer, hvoraf nogle formodes at være betinget af integration af bakteriofager [2]. Ligesom i andre undersøgelser fandt vi den næsthyppigste fagtype til at være DT0 [,21], omend halvdelen af disse kun var fænotypisk monofasiske. Et enkelt isolat blev karakteriseret som fagtype DT41, som ikke tidligere er rapporteret som monofasisk. Ved PFGE undersøgelsen havde dette isolat same profil som 2 ikkefagtypebare isolater, hvilket kan tyde på, at disse også kunne være DT41 afledte. Kun fire isolater blev fundet følsomme for alle antibiotika, og et stort antal var resistente overfor ampicillin, tetracycliner, streptomycin og sulfonamider, hvilket vidner om en høj grad af resistens hos S. 4,[5],:i:-. Dette er ligeledes i overensstemmelse med andre europæiske undersøgelser [6,,21,22,2], og det ser ud til, at disse resistensfaktorer sidder på kromosomale gener blatem-1, stra-strb, sul2, og tet(b) [,,2]. I amerikanske studier er der til gengæld rapporteret om lav resistensforekomst []. Det er imidlertid glædeligt, at der ikke fandtes resistens overfor de kritiske antibiotika cefalosporiner og fluoroquinoloner. Humant udgjorde monofasiske S. 4,[5],:i:- den tredjehyppigste årsag til salmonellose i Danmark i 20, kun overgået af S. Typhimurium og S. Enteritidis [25]. Veterinært har de også været årsag til klinisk salmonellose, i hvert fald i kvægbesætninger, og de er isoleret i forbindelse med klinisk sygdom hos svin. Alt tyder således på, at de er ligeså patogene for dyr og mennesker som S. Typhimurium. Det har længe været uklart, hvorledes de monofasiske skulle håndteres, og de har således ikke været omfattet af den lovgivning, der gælder S. Typhimurium og S. Enteritidis. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe under EFSA til at afklare dette spørgsmål. Denne arbejdsgruppe barslede med en rapport i efteråret 20, hvor den redegjorde for, at S. 4,[5],:i:- er varianter af S. Typhimurium og derfor meget klart anbefalede, at monofasiske S. 4,[5],:i:- lovgivningsmæssigt skal betragtes som S. Typhimurium og risikohåndteres som sådanne (EFSA 20). Disse anbefalinger har EU Kommissionen taget til sig, således at dette vil blive indskrevet i EU lovgivningen på området (Klaus Kostenzer, DG-SANCO, personlig meddelelse). Konklusioner Ud fra denne første opgørelse og beskrivelse af monofasiske S. Typhimurium-lignende Salmonella i husdyr og fødevarer kan vi drage følgende konklusioner: Monofasiske S. Typhimurium-lignende Salmonella er langt fra ualmindelige i Danmark Både antigenformen S. og S. forekommer (med og uden O:5 faktor) De er påvist i primærproduktionen hos både svin, kvæg og slagtekyllinger, og i levnedsmidler Kan veterinært give klinisk salmonellose, i hvert fald hos kvæg Alt tyder på, at de har samme virulens som S. Typhimurium Mange klonale linjer er påvist Men især en enkelt klon S. fagtype DT1 fljb negativ dominerer den er også beskrevet fra mange andre lande som den dominerende klon De har tendens til at være multiresistente, men resistens over kritiske antibiotika som cefalosporiner og fluoroquinoloner er ikke påvist herhjemme Nogle stammer har fljb genet, men er øjensynligt ikke i stand til at udtrykke det Der er nu udviklet en fljb PCR, som kan hjælpe til at skelne mellem sande monofasiske og fænotypisk monofasiske stammer Lovgivningsmæssigt og risikohåndteringsmæssigt vil de fremover blive sidestillet med S. Typhimurium Type I artikler i DVT omfatter både originalartikler (den første offentliggørelse af et resultat) og oversigtsartikler (videnskabelige artikler, der giver en samlet vurdering af den forskning, som findes om et bestemt emne). Type 1 artikler er fagfællebedømte, idet det videnskabelige indhold er vurderet og godkendt af en faglig redaktør inden publicering. Referencer 1. Grimont, P.A.D., Weill, F.-X. (2007). Antigenic formulae of the Salmonella serovars. th ed., Institut Pasteur, Paris, pp Echeita M.A., Herrera S., Usera M.A., (2001). Atypical, fljb-negative Salmonella enterica subsp. enterica strain of serovar appears to be a monophasic variant of serovar Typhimurium. J. Clin. Microbiol., 21.. Echeita M.A., Aladueña A., Cruchaga S., Usera M.A., (1). Emergence and spread of an atypical Salmonella enterica subsp. enterica serotype strain in Spain. J. Clin. Microbiol. 7, CDC, (200). Salmonella surveillance: annual summary, CDC, Department of Health and Human Services, Atlanta, GA. > DVT 201 2

9 5. Mossong J., Marques P., Ragimbeau C., Huberty-Krau P., Losch S., Meyer G., Moris G., Strottner C., Rabsch W., Schneider F., (2007). Outbreaks of monophasic Salmonella enterica serovar 4,[5],:i:- in Luxembourg. Euro Surveill., 6-. v07n02.pdf. 6. Dionisi A.M., Graziani C., Lucarelli C., Filetici E., Villa L., Owczarek S., Caprioli A., Luzzi I., (200). Molecular characterization of multidrug-resistant strains of Salmonella enterica serotype Typhimurium and monophasic variant (S. 4,[5],:i:-) isolated from human infections in Italy. Foodborne Pathog. Dis. 6, Soyer Y., Moreno Switt A., Davis M.A., Maurer J., McDonough P.L., Schoonmaker-Bopp D.J., Dumas N.B., Root T., Warnick L.D., Gröhn Y.T., Wiedmann M., (200). Salmonella enterica serotype, an emerging Salmonella serotype that represents multiple distinct clones. J. Clin. Microbiol. 47, Switt A.I., Soyer Y., Warnick L.D., Wiedmann M., (200). Emergence, distribution, and molecular and phenotypic characteristics of Salmonella enterica serotype. Foodborne Pathog. Dis. 6, Trüpschuch S., Laverde Gomez J.A., Ediberidze I., Flieger A., Rabsch W., (20). Characterisation of multidrug-resistant Salmonella Typhimurium 4,[5],:i:- DT1 strains carrying a novel genomic island adjacent to the thrw trna locus. Int. J. Med. Microbiol. 00, 27.. Hauser E., Tietze E., Helmuth R., Junker E., Blank K., Prager R., Rabsch W., Appel B., Fruth A., Malorny B., (20). Pork contaminated with Salmonella enterica serovar 4,[5],:i:-, an emerging health risk for humans. Appl. Environ. Microbiol Guerra B., Laconcha I., Soto S.M., González-Hevia M.A., Mendoza M.C., (2000). Molecular characterisation of emergent multiresistant Salmonella enterica serotype [] organisms causing human salmonellosis. FEMS Microbiol. Lett., Agasan A., Kornblum J., Williams G., Pratt C.C., Fleckenstein P., Wong M., Ramon A., (2002). Profile of Salmonella enterica subsp. enterica (subspecies I) serotype strains causing food-borne infections in New York City. J. Clin. Microbiol. 40, Garaizar J., Porwollik S., Echeita A., Rementeria A., Herrera S., Wong R.M., Frye J., Usera M.A., McClelland M., (2002). DNA microarray-based typing of an atypical monophasic Salmonella enterica serovar. J. Clin. Microbiol. 40, Amavisit P., Boonyawiwat W., Bangtrakulnont A., (2005). Characterization of Salmonella enterica serovar Typhimurium and monophasic Salmonella serovar 1,4,[5],:i:- isolates in Thailand. J. Clin. Microbiol. 4, Zamperini K., Soni V., Waltman D., Sanchez S., Theriault E.C., Bray J., Maurer J.J., (2007). Molecular characterization reveals Salmonella enterica serovar 4,[5],:i:- from poultry is a variant Typhimurium serovar. Avian Dis. 51, EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ), (20). Scientific Opinion on monitoring and assessment of the public health risk of»salmonella Typhimurium-like«strains. EFSA Journal,, (), Anderson, E.S., Ward, L.R., Saxe, M.J., de Sa, J.D., (177). Bacteriophage-typing designations of Salmonella typhimurium. J. Hyg. 7, Ribot E.M., Fair M.A., Gautom R., Cameron D.N., Hunter S.B., Swaminathan B., Barrett T.J., (2006). Standardization of pulsed-field gel electrophoresis protocols for the subtyping of Escherichia coli O7:H7, Salmonella, and Shigella for PulseNet. Foodborne Pathog. Dis., Lindstedt B.A., Vardund T., Aas L., Kapperud G., (2004). Multiple-locus variable-number tandem-repeats analysis of Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium using PCR multiplexing and multicolor capillary electrophoresis. J. Microbiol. Methods. 5, Torpdahl M., Sørensen G., Lindstedt B.A., Nielsen E.M., (2007). Tandem repeat analysis for surveillance of human Salmonella Typhimurium infections. Emerg. Infect. Dis. 1, Hopkins K.L., Kirchner M., Guerra B., Granier S.A., Lucarelli C., Porrero M.C., Jakubczak A., Threlfall E.J., Mevius D.J., (20). Multiresistant Salmonella enterica serovar 4,[5],:i:- in Europe: a new pandemic strain? Euro Surveill.,(22):pii=0. ViewArticle.aspx?ArticleId= Barone L., Dal V.A., Pellissier N., Viganò A., Romani C., Pontello M., (200). Emergence of Salmonella Typhimurium monophasic serovar: determinants of antimicrobial resistance in porcine and human strains. Ann. Ig. 20, Bone A., Noel H., Le Hello S., Pihier N., Danan C., Raguenaud M.E., Salah S., Bellali H., Vaillant V., Weill F.X., Jourdan-da Silva N., (20). Nationwide outbreak of Salmonella enterica serotype infections in France, linked to dried pork sausage, March-May 20. Euro Surveill. (24):pii=2. aspx?articleid= Gossner C.M., van Cauteren D., le Hello S., Weill F.X., Terrien E., Tessier S., Janin C., Brisabois A., Dusch V., Vaillant V., Jourdan-da Silva N., (20). Nationwide outbreak of Salmonella enterica serotype 4,[5],:i:- infection associated with consumption of dried pork sausage, France, November to December 20. Euro Surveill. 17,(5):pii= aspx?articleid= Anonymous (20). Annual report on zoonoses in Denmark 20. National Food Institute, Technical University of Denmark, pp Wasyl D., Hoszowski A., (20). Occurrence and characterization of monophasic Salmonella enterica serovar Typhimurium on non-human origin in Poland. Foodborne Pathog. Dis., Hampton M.D., Threlfall E.J., Frost J.A., Ward L.R., Rowe B., (). Salmonella typhimurium DT 1: differentiation of an epidemic phage type by antibiogram, plasmid profile, plasmid fingerprint and salmonella plasmid virulence (spv) gene probe. J. Appl. Bacteriol. 7, Müller, K. Genetic and phenotypic characteristics of importance for clonal success and diversity in Salmonella. Ph.D. afhandling, DTU Food, Lucarelli C., Dionisi A.M., Torpdahl M., Villa L., Graziani C., Hopkins K., Threlfall J., Caprioli A., Luzzi I., (20). Evidence for a second genomic island conferring multidrug resistance in a clonal group of strains of Salmonella enterica serovar Typhimurium and its monophasic variant circulating in Italy, Denmark, and the United Kingdom. J. Clin. Microbiol. 4, DVT 201

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Sammenligning af salmonellaforekomsten i 5 screeninger af danske slagtesvin i perioden 1993-2011

Sammenligning af salmonellaforekomsten i 5 screeninger af danske slagtesvin i perioden 1993-2011 Sammenligning af salmonellaforekomsten i 5 screeninger af danske slagtesvin i perioden 1993-2011 Rapport Sammenligning af salmonellaforekomsten i 5 screeninger af danske slagtesvin i perioden 1993-2011

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Offentligt. Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 24-38 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Offentligt. Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 24-38 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Europaudvalget 2008 2849 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - på Spørgsmål 24 Offentligt J.nr. 001-00350 Den 1. februar 2008 Miljøministerens

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Risikoanalyse af fødevareba rne Kontaminanter Februar-april 2015

Risikoanalyse af fødevareba rne Kontaminanter Februar-april 2015 Risikoanalyse af fødevareba rne Kontaminanter Februar-april 2015 Bemærk: Undervisnings dage og steder er endelige der kan forekomme mindre ændringer i forelæsningernes indhold og rækkefølge. Obligatorisk

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Mad og mikroorganismer

Mad og mikroorganismer ------------------------------------------------~ Mad og mikroorganismer Nr. 3 Indsamling af bakterier til antibiotikaresistensovervågning 1996 Indsamling af bakterier til antibiotikaresistensovervågning

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat D - Fødevaresikkerhed. Produktions- og distributionskæde D2 - Biologiske risici SANCO/34/2004 Rev3 Arbejdsdokument

Læs mere

Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden

Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden Professor Lars Erik Larsen, Sektion for Virologi Seniorrådgiver Charlotte Hjulsager, Sektion for Diagnostik, Beredskab og Myndighedsbetjening Opdateret

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Mad og mikroorganismer

Mad og mikroorganismer Mad og mikroorganismer Nr. 2 Escherichia coli 0157 i okse- og svinekød fra detailleddet i Danmark sept.-nov. 1996 Escherichia coli 0157 i okse- og svinekød fra detailleddet i Danmark sept.-nov. 1996 er

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. november 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-02231 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 27. november 2006; kl. 10.00 Sted: Centre Borchette

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng?

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng? Hvor kommer du fra Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng Slutkonference ulaen på arhus Universitet, d. 31 marts 2014 Frank Grønlund Jørgensen Ph.d. i biologi fra U med fokus

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m.

Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m. Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m. 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad handler vejledningen om... 4 2. Definition af besætning, bedrift og ejendom... 4 3. Overvågningsprogram

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne 10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne Introduktion Uanset hvor mange informationer man tilføjer en fejlrapport er det vigtigt, at man beslutter

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED MEDDELELSE 990 En ny vaccine mod mykoplasma-ledbetændelse (Mycoplasma hyosynoviae) er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Vaccinen er testet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere