tt#*l*.trri ÅF 1980 Love for Havnearbejdemes Klub af 1980

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tt#*l*.trri ÅF 1980 Love for Havnearbejdemes Klub af 1980"

Transkript

1 tt#*l*.trri ÅF 1980 Love for Havnearbejdemes Klub af 1980 $$

2 Index.: Fonnå}-....." side2 Klubbens foqpligtigelser side 2 Mediemskab og kontingent side 2-3 Generalforsamlinger side 3-4 Bestyrelsen '."...'side 5 Kultur og solidaritets udvalg side 5 Økonomi... side 5-6 Eksklusion "side 6 Ophør......'side 6 Forretningsorden-.....".side 7.

3 Formå.: $1. Klubbens na\.'n er "I'Iavnearbejdernes Klub af 1980u, og dens formål er at samie alle beskæftigede har,'nearbejdere hos, Copenhagen Malmoe-Port Københaln(cMP-KH) For gennem fæiles indsats at opnå de bedst rnulige forhold og sf.vrke sammenhoidet blandt kollegaeme på arbejdspladsen. At arbejde for ordnet arbejdsforhoid og socialt rerfærdighed nationalt og internationalt Klubben er forpligtiget til al sørge {br den nødvendige faglige uddannelse, og efterud.dannelse af klubbens vajgte medlemmer. Klubbens forpligtigelser. : s2. Klubben opfrlder dc forpligtigelser. der tidligere pahvilede hjælpefondet. Die forpligtigelser er: At yde ttjælp til frimedlemmer i forbindelse med juletrjælp og arangementer der arrangeres af Iiavnearbejdernes klub af At yde hjæ1p til medlemmer der søger uddannelse i ågjige sager. Størrelsen af ydelserne fastsæftes af kltrbbens bestyrelse. $3. Klubben udltner de opgaver der tidligere blev varetaget af Havnearbejdernes solidaritetsfond af 17 september ( kultur og Miljøfondet).Die opgaver varetages af et udvalg. Udvalget sanmensættes aj klubbens kaerer samt 2 medlernmer uden for bestyrelsen som vælges på fodrsgeneralfarsarnlingen. Der vætrges ligeledes i suppleant på forårsge*eralforsamlingen- Medlemskab og kontingent.: $4. Klubben optager ethvert medlem af Havnsarbejdernes Fællesforbund, sorn er beskæftigelse hos CMP-KH? og som ikke tidligere har optrådt ukollegialt. Medlemrner, der bliver lønnet tiltidsrepræsentaat i aftlelingen eller forbundet, har ret til at forblive medlem af kiubben. Restance ud over 6 måneder for medlemnrer, der bliver lønnet tillidsrepræsentant i afclelingen eller finbundel medisrer slettelse. Et sleuet medlem kan ncrmalt kun genoptages rnod at betale restancen.

4 $s. Kontingentet udgør det af generalforsamlingen fbstsatte ørebeløb pr arbejdstime, som opkræves ved arbejde indenfor CMP-KH og Havnearbejdemes Klub af 1980 Folke- og invalidepensionister og Efterlønsmodfagere er konlingent fiitaget, og har taieret, men har ingen stemmeret på klubbens medlemsmøder og generalforsamlinger- Ved indrneldeise af nye medlemmer er det tillidsmandens/kaererens pligt at sørge for, at medlemmet Jår udleveret et eksemplar af klubbens love og et eksemplar af overenskomsten og lokalaftalen. Generalforsamling.: $6. Generalforsamiingcn er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling a{holdes hvefl halve år i rnarts og september. Uanset det *emms&e antal medlernmer er generalforsamlingen beslutningsdygtig' Ordinær gensralforsamling skal indkaldes med 20 dages varsel. I)agsordenen skal indeholde følgende punkter: i. Protokoi og Beretning 2. Indkomne forslag 3. Vaig På lorårsgeneralforsamlingen flemlægges regnskabet som punkt nr' 2. Forslag, der ønskes behandlet på klubbens generalforsamling, skal være tilstillet kiubbens kontor 10 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligl flertal. Et forslag kan dog sendes til urafstemning, såfremt det besluttes af beslyrelsen og dst meddeles under frernlæggelsen af generalforsamlingeos dagsorden, eller såfremt 213 af depit generalforsamlingen frernmød1e beslutter det. Et forslag om urafstemning skal stilles og behandles under liemlæggelsen af dagsordenen. Ceneralforsamlingen kan bevillige penge op tii et af generalforsamlingen fastsat maksimumsbeløb. tsevillinger ud over dette beløb skal til urafstemning. s7. Bestyrelsen kan indvarslc til ekstraordinær generalforsamling, så tit den finder det påkrævet. Ligeledes kan medlemmsrrc ved skriftlig begæring kræve indkaldt til ekstraordinær generalfcrsarnling. Det kræver 25?t, af klubbens rnedlemmer som underskriverc af begæringsn. Deraf skal 2/3 af underskriverne være til stede på generaltbrsamlingen, for at denne kan have gyldighed.

5 $8. Bestyrelsen bestå.r af 9 medlemmer, formand og kaerer og 7 repræsentanter. Bestyrelsen konstituerer selv næstformand og sekretær. F)cn valgte formand er altid tillidsmand. Kun medlemmer af mindst 6t års ancinitet kan vælges titr bestyrelsen. Bestyrelsen vælges fbr 2 år ad gangen og vælges skiltevis således.: Lige årstal vælges der orn foråret, lonnand og 2 bestyrelsesmediemmer. Lige årstal vælges der om efteråret, 2 besfyrelsesmedlemmer og 1 suppleanl. Ulige fu:stal vælges der om foråret, kaerer og I bestyrelsesmedlem. Ulige årstal vælges der om efteråret, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Bliver en besfrelsespost ledig i valg perioden, indtræder suppleanten, henholdsvis for lige år og ulige år, bliver 2 bestyrelsesposter ledige indtræder beggc suppleant cr. Udover bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 2 bilagskontrollanter, og? bilagskontrollantsuppleanter. Valg tii bilagskontrolianter og suppleanter hertil vælges således.: Lige årstal vælges der om foråret I bilagskontrollant og 1 suppleant herril. Ulige årstal vælges der om efteråret 1 bilagskontrollant og I suppleant hertil. På generalforsamlingen fortages prøvevaig af bestvrelse, suppieanter og bilagskontrollanter. Opstilles der flere kandidater, end der er ledige pladser i besfyrelsen, foretages valg ved Urafstemning. Er der kampvalg til formand eller kaerer posten,foretages valg ved llrafstemning. Urafstemning kan tidligst finde sted 2 dage efter en generalforsamiing, og senest 20 dage efter en generalforsamling. I tilfæide af urafsternaiag vælges et stemmeudvalg på 3 personer på generalfarsamlingen. Stemmeuclvalget v;rlger ud af deres rnidte en stemmeudvalgsformand" Stemmeudvalget er valgt til den næste generaltorsamling hvor der finder urafstemning sted Er der udelukkende kampvalg til bestyrelseuppleant, bilagskontrollanl eller bilagskontrollantsuppleant, foregår afttemningen skriftlig som sidste handling på selve generallbrsaml ingen. Afstemnin gen lede s af sternmeudval get.

6 Bestyrelsen.: $e Bestyrelsen for klubben aflrolder besryreisesmøde 1 gang om måneden og i øvrigt- når det findes nødvendigt. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det fomødenl eller når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende møder uden loviig grund, siettes han af besty'elsen og suppleanten indkaldes. Kultur og solida ritetsudvalg. : $ 10. Generalforsarnlingen fastsætter hvor stor end af kontingeniet der afsættes til kultur og solidaritctsudval gets opgaver. Udvalgets midler skal fremstå som et selvstændigt punkt i klubbens regnskab. På generaiforsamlingen er udvalgets arbe-ide en del af beretningspunktet. Udvaiget kan foretage bevillinger i overentemmelse med $ i i klubbens love Udvalget kan foretage bevillinger på indtil kr til samme formål såfremt mindst 2 af udvalgets medlemmer er tilstede. Beviliinger ud cver kr skal godkendes på et fællesmøde ellff på generalfolsaslingen. Dog kan udvaiget bevilge et beløb til klubbens bestyreise til afholdelse af klubarrangementer. Økonomi.: $ 1r. Klubbens midler, administrationen undtaget, kan ikke anvendes uden en general forsamlin gsbeslutnin g. Bestyrelsen kan bevillige et af generalforsamlingen fastsat maksimums beløb uilen generaiforsaml ingens samtykke. $12. Til revision af klubbens regnskab antages erv'^'et af gcneralforsamlingen udpeget statsautoriseret revi sor/revisionclskab. Regnskab samt kaebeholdning skal forsvises bilagskontrollanter med eller uden varsel, når dette forlanges.

7 $13. Ka;sereren lører bog over samtlige indtægter og udgifter. Kaebeholdningen må ikke overstige det til administrationen nødvendige beløb, idet den dog ikke må være mere end den til enhver tid er forsikret for. Overskydende beløb skal indsættes i en bank, hvoraf indestiende beløb kun kan hæves med underskrift al'kaereren i tbrbindelse med fbrmand eiler næstformand. $14. Senest en uge før hver generalforsamling, hvor punktet regnskab er på dagsordenen, skal ethvert medlem af klubben kunne gennemlæse det reviderede rcgnskab på klubbens kontor. $1s. Tillidsrepræsentanter, der arbejder fcr klubben, aflønnes pr. dåg med et beløb, der svmer til den gennemsnitli ge dagløn. Klubbens valgte fastlønnede formandltillidsrepræsentant lønnes månedsvis forud cller bagud efter eget ønske, og oppab&er i sygdomstilfælde løa for 6 måneder, dog kan klubbens bestj:relse be'sternme orn der efter I rnåned skal ansættes en anden tillidsrepraesentant til ailøsning for sygdom. Klubbens valgte fastlønnede Formand/tillidsrepræsentant, som ikke er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse fra anden side, ydes ved fratrædelse efter 3 års anciennitet sorn fratrædelsesgodtgørelse svarende til 2 manedslønninger. Den anlclrte ancienaitet gælder fra sidste tiltrædslsesdato. For den valgte firstlønnede Formand/tillidsrepræsentant ydes godtgørelsen ved fratræden ved forhold hvor tillidsmanden ikke ønsker genvalg, - eller en anden bliver valgt, samt ved frafræden på grund af sygdom, overgang til efterløn, eller pension. Hvor ophør er forårsaget af dødsfald, ydes den fastsatte godtgørelse til afdødes ægtefælle eller respeft.1ive samlever. Eksklusion.: $16. De medlemmer, som ikke holder sig klubbens love eftenetteligt eller på anden måde modarbejder klubbens formå1og intereer, kan ekskluderes af klubben. åksklusion kan foretages af bestyrelsen, rnen skal dog forelægges førstkammende generalforsamling til godkendelse. 0phør.: $1?. Klubben kan ktrn cphæves, nfx 2/3 af medlernmerne på2 p&hinanden fblgende generalforsamlinger, hvor dette er varslet på dagsordcnen, kræver dette. Ved en eventuel opløsning tager en generalforsamling bestemmelse orr anvendelse af'klubbens midier.

8 Således vedtaget på generalforsamlingen Tirsdag den 19 marts Ændret ved urafstemning 25. oktober 2010 Forretningsorden for generalforsamlinger afholdt af [Iavnearbejdernes Klub af Der vælges ån eller to dirigenter. Valget ledes af formanden for kiubben. Vælges to.dirigenter inddeler de ved samråd dagsordenens punkter imeliem sig. 2- l)irigenten vælges ved simpelt relatir,'t t"iertal (flere stemmer enil noget andet fiurslag). 3. Dirigenten kan stille forslag orn al'siutning straks. eller med de indtegnede talere, ligesom dirigenten kan stille forslag om begrænset taletid. Forslag herom kan også stiiles afdeltagerne- 4. Når det er r.edtaget at afslutte debatten med de indtegnede talere, kan der ikke indtegnes andre talere. Dog kan formanden få ordet for at besvare spørgsmål. 5. Dirigenten meddeler tal$me ordet i dcn ordcn begæring herom er indie'veret. I saerlige tilfælde kan dirigenten uden generalforsamhngens samtykke fravige deane regel for korte bemærkninger, 6. Ingen kan indtegne sig for mere end ån tale ad gangen. Ingen kan indtegne sig som taler i en sag. forinden punktet på dagsordenen er begyndt. Ingen må tale uden dirigentens tilladelse. Der tales fia salens talerstol, med mindre dirigenten tillader, at taleren taler {ia sin plads. 7. Dirigenten har med forsamlingens tilladelse ret til at indtegne sig som deltager i debatten. 8. Dirigenten sætter dagsordenens punkter under forhandling i den orden, de er opførq og kan ikke lravige denae uden forsamlingens samtykke. Dirigenten sætter efter punktets behzrndling dette til afstemning. 9. Ved alle afstemninger er sirnpelt relativt flertal afgørende. (Eksempelvis bevillinger, udtalelser o.l.) 10. Ved personvalg, hvor flere er opstillet (eksempelvis til udvalgsarbejde, kultur, arbejdsløshedsudvalg, fesfudvalg o.1.) er simpelt relatifi flertal afgøtenåe- I l. I tilfælde af afstemning, foretages der:. skriftlig, når bare ån deltager begærer dette. Der vælges så et stemmeudvalg på 3 personer ved handsoprækning. Stemmeudvaiget indsamler og optæller stemmesedlerne. 1?. Ved bestvrelsesvalg, valg af kdtiske bilagskontrollanter og deres sr.tppleanter følges klubbens love.

9 13. Så&emt der udtykkes "mistillid" til dirigenten eller begge dirigentcr, sættes dette straks under afstemning. For at kravet om at dirigenterne skal vige skal efterkommes, skal det vedtages med absolut flertal {over halvdelen af de afgivne stemmer). Klubbens fomrand leder vaiget af ny dirigent. 14. Anmoder et medlem om ordet til forretningsordenen, henvises til hviiket ord i denng der begæres ordet til.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK FORMÅLSPARAGRAF. EFKs formål er i samarbejde med Ejendom og Servicefunktionærernes landssammenslutning (ESL) og

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland Fagforeningens Formål Fagforeningens formål er i samarbejde med Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, og Serviceforbundet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere