revisionen af statsregnskabet for 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "revisionen af statsregnskabet for 2005"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste sager under ministerområderne III. De enkelte ministerområder A. 5. Statsministeriet B. 6. Udenrigsministeriet C. 7. Finansministeriet D. 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet E. 9. Skatteministeriet F. 11. Justitsministeriet G. 12. Forsvarsministeriet H. 15. Socialministeriet I. 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet J. 17. Beskæftigelsesministeriet K. 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration L. 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling M. 20. Undervisningsministeriet N. 21. Kulturministeriet O. 22. Kirkeministeriet P. 23. Miljøministeriet Q. 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri R. 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender S. 28. Transport- og Energiministeriet IV. Revision af EU-midler i Danmark V. Udvalgte emner A. Klare mål for brugerrettede opgaver B. E-fakturering C. 15 kommuners forvaltning af ydelser til familier med børn med nedsat funktionsevne D. Udenrigsministeriets indberetninger om uregelmæssigheder VI. Statsregnskabet A. Driftsregnskabet for udgifter og indtægter samt anlægsregnskabet B. Statens status VII. Omkostningsreformen A. Reformens gennemførelse og ændrede regler i statens Budgetvejledning B. Åbningsbalancer VIII. Baggrundsoplysninger om revisionen A. Formål, principper og metode B. Karakterskala Bilag: 1. Bedømmelse pr. produkt for hver virksomhed

4

5 Introduktion 1. Rigsrevisionen har revideret statsregnskabet og afgiver i forlængelse heraf denne beretning om revisionen af statsregnskabet for Afgivelsen sker i henhold til rigsrevisorlovens 17, stk. 1. Det fremgår heraf, at rigsrevisor undersøger fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholder bevillings- og regnskabstal og afgiver en beretning herom til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer ikke statsregnskabets 3. Folketinget. Folketingets regnskab revideres af et privat revisionsfirma. 2. I overensstemmelse med rigsrevisorlovens 17, stk. 3, har de enkelte afsnit i beretningen været forelagt de relevante ministerier i udkast. Ministeriernes bemærkninger er i videst muligt omfang indarbejdet i beretningen. 3. Rigsrevisorloven fremgår af lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 samt de ændringer, der følger af lov nr. 590 af 13. juni Rigsrevisionen betragter med beretningen revisionen af statsregnskabet for finansåret 2005 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog i forbindelse med større undersøgelser tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskaber op til yderligere undersøgelser. 5. I det følgende gives en introduktion læsevejledning til beretningen. Kapitlernes indhold og disposition 6. Beretningen indledes med Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet underskrevet af rigsrevisor (kap. I). Derefter følger 8 kapitler og 1 bilag med en række uddybende og supplerende oplysninger til erklæringen. 7. I kap. II henvises til de væsentligste sager behandlet under ministerområderne. Selve behandlingen af sagerne findes i kap. III. Introduktion 5

6 8. Kap. III omhandler de 19 ministerområder. Hvert ministerium gennemgås særskilt. Gennemgangen indledes med baggrundsoplysninger om ministerområdet efterfulgt af Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet. Efter vurderingen beskrives omfanget og resultatet af den revision, som Rigsrevisionen har udført på ministerområdet, og endelig omtales en række udvalgte sager. Omtalen af revisionsresultaterne indledes typisk med Rigsrevisionens vurdering af regnskabsaflæggelsen og regnskabsforvaltningen, hvorefter følger oplysninger om forhold, der er specifikke for revisionen. Det bemærkes, at Rigsrevisionens indledende vurdering i stort omfang indeholder enslydende formuleringer, så det typisk kun er Rigsrevisionens vurdering, der varierer. 9. I kap. IV er revisionen af EU-midler i Danmark omtalt. Danmark modtager hvert år midler fra EU, ligesom Danmark afregner told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag til EU. I kapitlet er der afgivet en særskilt erklæring om EU-midler i Danmark. 10. Under overskriften Udvalgte emner har Rigsrevisionen valgt at gennemgå 4 emner i kap. V. Det drejer sig om: Klare mål for brugerrettede opgaver (A), E-fakturering (B), 15 kommuners forvaltning af ydelser til familier med børn med nedsat funktionsevne (C) samt Udenrigsministeriets indberetninger om uregelmæssigheder (D). De 2 førstnævnte emner vedrører mere end ét ministerområde og går dermed på tværs af ministerområder. 11. Kap. VI beskæftiger sig med statsregnskabet. I kapitlet gennemgås hovedtal for driftsregnskabet, anlægsregnskabet og statens status. Endvidere behandles de korrektioner (primokorrektioner), der er foretaget i forhold til statens status ultimo Behandlingen omfatter en omtale af formålet med og omfanget af korrektionerne samt Rigsrevisionens vurdering heraf. 6 Introduktion

7 12. I kap. VII behandles omkostningsreformen i staten. Kapitlet indeholder en kort introduktion til reformen, herunder omtale af reformens omfang og tidsmæssige udstrækning. Derefter redegøres for forsøget med omkostningsbaserede bevillinger og centrale ændringer i Budgetvejledningen som følge af omkostningsreformen. Endelig beskrives på overordnet niveau Rigsrevisionens gennemgang af de åbningsbalancer, der er udarbejdet som led i omkostningsreformen. Den konkrete omtale af åbningsbalancerne findes under de enkelte ministerområder i kap. III. 13. I kap. VIII er samlet en række baggrundsoplysninger vedrørende revisionens formål, principper (God Offentlig Revisionsskik) og metode samt Rigsrevisionens 4-trins karakterskala, der går fra meget tilfredsstillende til ikke tilfredsstillende. Endvidere kommenteres opdelingen af revisionen i revisionsprodukter. Bilag Rigsrevisionens bedømmelse pr. produkt for hver virksomhed inden for ministerområderne fremgår af oversigten i bilag 1. Regnskabsprincipper 15. Statsregnskabets driftsregnskab er i 2005 aflagt efter de hidtidige udgiftsbaserede regnskabsprincipper, men virksomhederne har tillige udarbejdet et omkostningsbaseret regnskab, der indgår i virksomhedernes årsrapporter for De nye omkostningsprincipper anvendes i forhold til bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed. Indtægter, tilskud, overførselsudgifter, investeringer i infrastruktur samt investeringer i nationalejendom (slotte o.l.) er undtaget fra de nye omkostningsprincipper. For at kunne udarbejde de omkostningsbaserede regnskaber opstillede virksomhederne åbningsbalancer pr. 1. januar 2005 efter de nye regnskabsprincipper. Den ændring af værdien af aktiver og passiver, der fulgte af de nye principper, blev bogført som korrektioner (primokorrektioner) til statsregnskabets status ultimo Statens status primo og ultimo 2005 er dermed opgjort efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Introduktion 7

8 Virksomhedsbegrebet 16. Ordet virksomhed anvendes i denne beretning i den betydning af ordet, der er fastlagt i statsregnskabsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen mv.). En virksomhed er dermed en forvaltningsenhed inden for et ministerområde, hvis ledelse er budget- og regnskabsmæssig ansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene. Opfølgning fra sidste års beretning 17. Rigsrevisionen tilkendegav i notat til statsrevisorerne af 1. marts 2006, at Rigsrevisionen i denne beretning vil følge 16 sager fra statsrevisorernes beretning nr. 18/04 om revisionen af statsregnskabet for Sagerne er omtalt i pkt. 47, 53, 87, 138, 150, , 246, 251, 265, 266, 268, 345, 348, 349, 351 og Introduktion

9 I. Erklæring om statsregnskabet 18. Rigsrevisionen har revideret statsregnskabet for finansåret 2005 og har som led heri sammenholdt bevillings- og regnskabstal, jf. rigsrevisorlovens 17, stk. 1. Revisionen har også omfattet EU-midler i Danmark. Danmark modtager hvert år midler fra EU, ligesom Danmark afregner told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag til EU. Revisionen af EU-midler i Danmark er omtalt i kap. IV, hvor der er afgivet en særlig erklæring herom. Rigsrevisionen har tillige fulgt op på 16 sager fra statsrevisorernes beretning nr. 18/04 om revisionen af statsregnskabet for Revisionen er planlagt og udført i overensstemmelse med God Offentlig Revisionsskik. God Offentlig Revisionsskik indebærer, at revisor ikke alene efterprøver rigtigheden af statens regnskab, men ligeledes undersøger en række aspekter vedrørende den offentlige forvaltnings overholdelse af bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 20. Ved revisionen har Rigsrevisionen ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de anførte beløb og øvrige oplysninger i statsregnskabet. Revisionen er udført ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionen af statsregnskabet er udført som planlagt og med en dækning, som giver Rigsrevisionen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere statsregnskabet. 21. Revisionen af statsregnskabet for 2005 har for enkelte virksomheders vedkommende afdækket svagheder ved regnskabsforvaltningen samt fejl i regnskaberne. Disse svagheder og fejl har haft indflydelse på vurderingen af virksomhedernes regnskabsforvaltning og regnskaber. Fejlene i regnskaberne vedrører primært status. 22. Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at statsregnskabet er rigtigt og giver et retvisende billede af statens udgifter og indtægter i finansåret 2005 og af aktiver og passiver ultimo Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der Erklæring om statsregnskabet 9

10 i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Rigsrevisionen, den 30. oktober 2006 Henrik Otbo /Bettina Jakobsen 10 Erklæring om statsregnskabet

11 II. De væsentligste sager under ministerområderne 23. Rigsrevisor har i erklæringen om statsregnskabet vurderet, at statsregnskabet for 2005 er rigtigt. Dette er resultatet af en samlet vurdering på baggrund af de i alt 482 revisioner, som Rigsrevisionen har udført. Den samlede vurdering er baseret på, at den altovervejende del af revisionerne (90 %) resulterede i bedømmelsen tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, og at der blev konstateret et begrænset antal fejl i regnskaberne. 24. Rigsrevisor har endvidere i erklæringen vurderet, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Dette er resultatet af en samlet vurdering, bl.a. på baggrund af Rigsrevisionens bevillingskontrol af i alt hovedkonti på bevillingslovene. Den samlede vurdering er baseret på, at bevillingskontrollen gav anledning til relativt få bemærkninger (11), som var så væsentlige, at de er omtalt i denne beretning. 25. Under de enkelte ministerområder er omtalt en række sager om svagheder i regnskabsforvaltningen, fejl i virksomhedernes regnskaber og bemærkninger fra bevillingskontrollen. Sagerne har indgået i Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområderne. 26. Rigsrevisionen skal især pege på følgende sager: Udenrigsministeriet har overført bevillinger mellem 2 aktivitetsområder uden at forelægge sagen for Folketingets Finansudvalg, og oplysningerne om overførslen på tillægsbevillingsloven var ikke fuldt korrekte, jf. pkt. 48. Der var bevillingsoverskridelser af reservationsbevillinger på Udenrigsministeriets område, jf. pkt. 49. Der var svagheder i forretningsgangene og de interne kontroller ved Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, jf. pkt. 83. De væsentligste sager under ministerområderne 11

12 Det var endnu ikke lykkedes SKAT at afhjælpe alle systemmæssige fejl i Importsystemet og at tilendebringe oprydningen i ikke-færdigbehandlede angivelser registreret i systemet, jf. pkt Regnskabsforvaltningen ved Forsvarsministeriets departement og Redningsberedskabet var ikke tilfredsstillende, jf. pkt. 135 og 136. Forretningsgangene og de interne kontroller på personelog lønområdet ved Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet var ikke helt tilfredsstillende, jf. pkt Regnskabsforvaltningen ved Forsvarskommandoen var ikke tilfredsstillende, og åbningsbalancen indeholdt væsentlige, åbenlyse fejl i væsentlige regnskabsposter, jf. pkt og Regnskabsforvaltningen ved Hjemmeværnet og Farvandsvæsenet var ikke tilfredsstillende, og Hjemmeværnets åbningsbalance indeholdt væsentlige, åbenlyse fejl i væsentlige regnskabsposter, jf. pkt og Arbejdsmarkedsstyrelsens åbningsbalance var ikke retvisende, jf. pkt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kunne i et aktstykke til Folketingets Finansudvalg tydeligere have gjort opmærksom på, at Dansk Ekspeditionsfond havde foretaget dispositioner, der ikke var i overensstemmelse med Budgetvejledningen, og at fonden havde påtaget sig forpligtigelser, der oversteg de indkomne tilsagn om støtte, jf. pkt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling burde have sikret en bedre styring af lønudviklingen for universiteternes ledelser i forbindelse med gennemførelsen af den nye universitetslov, jf. pkt Roskilde Universitetscenter har ikke ført tilstrækkelig kontrol med forvaltningen af internationale uddannelsesaktiviteter m.m., jf. pkt Forretningsgangene og de interne kontroller i Undervisningsministeriets departement var stadig ikke helt tilfredsstillende, jf. pkt De væsentligste sager under ministerområderne

13 It-sikkerheden ved Nationalmuseet var ikke tilfredsstillende, jf. pkt Revisionen viste, at der vil gå mindst 20 år, før Statens Museum for Kunst har registreret hele kobberstiksamlingen elektronisk i Kunstdatabasen, jf. pkt Rigsrevisionens revisionspåtegning på Fiskeribankens årsrapport indeholdt et forbehold om bankens hensættelse til imødegåelse af tab på lån samt supplerende oplysninger, jf. pkt Danmarks Fødevareforskning havde ikke i tilstrækkelig grad sikret, at der var foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller for alle konti, inden regnskabet blev godkendt, jf. pkt Revisionen viste, at Banedanmarks regnskab ikke var rigtigt. Endvidere var Banedanmarks optagelse og værdiansættelse af anlægsaktiver forbundet med væsentlig usikkerhed. Hertil kom, at åbningsbalancerne, som de forelå efter afslutningen af regnskabet, var mangelfulde, og at Banedanmark ikke havde foretaget en hensættelse til rådighedsløn til tjenestemænd, jf. pkt. 344, 346, 349 og 350. Transport- og Energiministeriet udarbejdede først mere end 1 år efter, at Nærbaneprojektet blev sat i bero på grund af bevillingsoverskridelser, et aktstykke om sagen til Folketingets Finansudvalg, jf. pkt De væsentligste sager under ministerområderne 13

14 III. De enkelte ministerområder A. 5. Statsministeriet Disposition a. Baggrundsoplysninger b. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet c. Den udførte revision d. Udvalgte sager a. Baggrundsoplysninger 27. Statsministeriet bestod i 2005 af departementet, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. 28. Statsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2005 fremgår af tabel 1. Tabel 1. Statsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2005 Mio. kr. Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Tilskud... 5 Bygge- og anlægsudgifter... 7 Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter Statsministeriet

15 b. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet Det er Rigsrevisionens vurdering, at Statsministeriets regnskab samlet set er rigtigt. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. c. Den udførte revision 29. Revisionen af ministerområdet er udført som planlagt og med en dækning, som giver Rigsrevisionen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere regnskabsforvaltningen på ministerområdet. 30. Rigsrevisionen har: gennemgået 3 åbningsbalancer foretaget bevillingskontrol af samtlige hovedkonti under virksomhederne foretaget afsluttende revision af alle virksomheder gennemført 6 andre revisioner. 31. Det er Rigsrevisionens vurdering, at oplysningerne i åbningsbalancerne generelt var pålidelige og dokumenterede og ikke indeholdt væsentlige, åbenlyse fejl og mangler. 32. I tabel 2 er anført de bedømmelser, som de øvrige revisioner gav anledning til. 5. Statsministeriet 15

16 Revisioner i alt Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Bemærkninger Rigsrevisionen Tabel 2. Bedømmelser på Statsministeriets område Antal Bevillingskontrol 3 0 Afsluttende revision 3 3 Revision i årets løb Lønrevision 1 1 Tilskudsrevision 1 1 Udvidet gennemgang af årsrapporter 1 1 Gennemgang af regnskaber for fonde mv. 1 1 I alt Det fremgår af tabel 2, at 2 områder blev bedømt som meget tilfredsstillende og 7 som tilfredsstillende. En oversigt over samtlige bedømmelser pr. virksomhed og revision fremgår af bilag Rigsrevisionen afrapporterede resultaterne af revisionerne til de berørte virksomheder samt til departementet. Revisionerne gav anledning til enkelte bemærkninger, og virksomhederne har som opfølgning herpå oplyst, at de vil tage de nødvendige initiativer. d. Udvalgte sager 35. I det følgende omtales 2 sager vedrørende regnskabsforvaltningen. Omtalen omfatter: lønrevision ved departementet revision i årets løb ved Rigsombudsmanden på Færøerne. Lønrevision ved departementet 36. Lønrevisionen ved departementet viste, at lønregnskabet var rigtigt, og at de gennemgåede forretningsgange og interne kontroller på løn- og personaleområdet var meget tilfredsstillende og generelt opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig personale- og lønforvaltning. Den stikprøvevise gennemgang af løn- og personalesager viste, Statsministeriet

17 at dispositionerne samlet set var i overensstemmelse med love, overenskomster og andre regler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder. Forretningsgangene på området var velfungerende, og der blev konstateret en sikker og hensigtsmæssig løn- og personaleadministration på væsentlige områder som forvaltning af aftaler og overenskomster, variable ydelser, indrapportering og godkendelse samt uddatakontrol. Revision i årets løb ved Rigsombudsmanden på Færøerne 37. Revisionen i årets løb ved Rigsombudsmanden på Færøerne viste, at regnskabsaflæggelsen var rigtig, og at dispositionerne var i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. De gennemgåede forretningsgange og interne kontroller fungerede meget tilfredsstillende og opfyldte de krav, der stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning. Forretningsgangene og de interne kontroller medvirkede dermed til at sikre regnskabets rigtighed. Den stikprøvevise gennemgang af bilag viste, at beløb, kontering og attestation/godkendelse mv. var korrekte, og at dispositionerne var i overensstemmelse med bevillinger, love m.m. Ved vurderingen lagde Rigsrevisionen vægt på, at bogholderifunktionen var klart og betryggende afgrænset, og at den løbende bogføring var nøjagtig, fuldstændig og godt dokumenteret. Rigsrevisionen konstaterede endvidere, at der var fastsat hensigtsmæssige afstemningsprocedurer, der blev fulgt, og at forretningsgangene vedrørende disponering, varemodtagelse og godkendelse af fakturaer var tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. 5. Statsministeriet 17

18 B. 6. Udenrigsministeriet Disposition a. Baggrundsoplysninger b. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet c. Den udførte revision d. Udvalgte sager a. Baggrundsoplysninger 38. Udenrigsministeriet bestod i 2005 af Udenrigstjenesten og Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM). 39. Udenrigsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2005 fremgår af tabel 3. Tabel 3. Udenrigsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2005 Mio. kr. Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Tilskud Bygge- og anlægsudgifter Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter Udenrigsministeriet

19 b. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet Det er Rigsrevisionens vurdering, at Udenrigsministeriets regnskab samlet set er rigtigt. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2 sager fra bevillingskontrollen om overførsel af bevillinger og overskridelser af reservationsbevillinger gav anledning til bemærkninger. Disse sager ændrer dog ikke Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområdet. c. Den udførte revision 40. Revisionen af ministerområdet er udført som planlagt og med en dækning, som giver Rigsrevisionen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere regnskabsforvaltningen på ministerområdet. 41. Rigsrevisionen har: gennemgået 2 åbningsbalancer foretaget bevillingskontrol af samtlige hovedkonti under virksomhederne foretaget afsluttende revision af begge virksomheder gennemført 6 andre revisioner. 42. Gennemgangen af åbningsbalancerne resulterede i, at 1 af balancerne skulle korrigeres. Udenrigsministeriets åbningsbalance, der ikke nåede at blive korrigeret inden afslutningen af regnskabet for 2005, er nærmere omtalt nedenfor. Det er Rigsrevisionens vurdering, at oplysningerne i DCISM s åbningsbalance generelt var pålidelige og dokumenterede og ikke indeholdt væsentlige, åbenlyse fejl og mangler. 43. I tabel 4 er anført de bedømmelser, som de øvrige revisioner gav anledning til. 6. Udenrigsministeriet 19

20 Revisioner i alt Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Bemærkninger Rigsrevisionen Tabel 4. Bedømmelser på Udenrigsministeriets område Antal Bevillingskontrol 3 2 Afsluttende revision 2 2 Revision i årets løb Lønrevision 1 1 Tilskudsrevision 1 1 Udvidet gennemgang af årsrapporter 1 1 Bygge- og anlægsrevision 1 1 I alt Det fremgår af tabel 4, at 7 områder blev bedømt som tilfredsstillende, mens 1 område blev bedømt som ikke helt tilfredsstillende. Bevillingskontrollen gav anledning til 2 bemærkninger, som var så væsentlige, at de er omtalt i det følgende. En oversigt over samtlige bedømmelser pr. virksomhed og revision fremgår af bilag Rigsrevisionen afrapporterede resultaterne af revisionerne til Udenrigsministeriet og DCISM. Revisionerne gav anledning til en række bemærkninger, og virksomhederne har som opfølgning herpå oplyst, at de vil tage de nødvendige initiativer. d. Udvalgte sager 46. I det følgende omtales en række forhold, som revisionen har afdækket. Forholdene har sammen med de øvrige revisionsresultater dannet baggrund for Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområdet. Omtalen omfatter: opfølgning på sagen vedrørende Udenrigsministeriets Program- og Projektorientering bevillingskontrol af overførsel mellem aktivitetsområder bevillingskontrol af reservationsbevillinger med negative videreførsler ultimo Udenrigsministeriet

21 revision i årets løb ved Udenrigstjenesten tilskudsrevision ved Udenrigstjenesten gennemgang af Udenrigsministeriets åbningsbalance revision i årets løb ved Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. Opfølgning på sagen vedrørende Udenrigsministeriets Program- og Projektorientering 47. Udenrigsministeriets Program- og Projektorientering, der indgår i Danidas årsberetning, udarbejdes bl.a. for at informere Folketingets Finansudvalg om status på igangværende projekter og programmer. Ministeriet vil ifølge Endelig betænkning over statsregnskabet for 2004, s. 271, fremover sikre, at det fremgår af Program- og Projektorienteringen, at det kun er programmer over 5 mio. kr., der er medtaget, ligesom der vil være en oversigt over sager, der er fysisk afsluttede, men hvor endelig afrapportering og/eller regnskaber endnu udestår. Rigsrevisionen konstaterede, at cd-rom-versionen af Program- og Projektorienteringen i Danidas årsberetning for 2005 indeholdt den omtalte oversigt. Rigsrevisionen konstaterede imidlertid, at oplysningerne i oversigten i nogle tilfælde ikke var korrekte, og at årsagen til den manglende afslutning i en række tilfælde ikke var anført. Det sidste er i modstrid med ministeriets oplysninger i statsrevisorernes beretning nr. 18/04 om revisionen af statsregnskabet for 2004, pkt. 76. Ministeriet har oplyst, at oversigten nedlægges i 2006, og at programmer og projekter, der endnu ikke kan afsluttes på grund af manglende endelig afrapportering og/eller regnskaber, fremover også vil blive omtalt i Program- og Projektorienteringen. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Program- og Projektorienteringen i 2006 igen vil indeholde oplysninger om samtlige igangværende projekter og programmer. Bevillingskontrol af overførsel mellem aktivitetsområder 48. Bevillingskontrollen af aktivitetsområdet Forsknings- og oplysningsvirksomhed viste, at ministeriet havde foretaget en overførsel til et andet bevillingsformål på 47,9 mio. kr. af den samlede bevilling, uden at dette særskilt blev forelagt Folketingets Finansudvalg. Ifølge Akt / Udenrigsministeriet 21

22 er adgangen til at overføre bevillinger mellem aktivitetsområder begrænset til maks. 5 % af den samlede bevilling i det mindste af de involverede aktivitetsområder. Overførsel ud over denne grænse kræver Finansudvalgets forudgående tilslutning ved aktstykke. Den stedfundne overførsel udgjorde 17 % af bevillingen. Ministeriet erkendte, at ministeriet ud over at sikre hjemmel på tillægsbevillingsloven for 2005 særskilt burde have anmodet om Finansudvalgets forudgående tilslutning til at overføre mere end 5 % af bevillingen. Det fremgår endvidere af tillægsbevillingsloven for 2005 på Forskning og oplysning i Danmark mv., at overførslen er foretaget til aktivitetsområdet Humanitær bistand. Dette fremgår imidlertid ikke af specifikationen til 6.39 på tillægsbevillingsloven. Ministeriet oplyste, at midlerne i stedet blev allokeret til aktivitetsområdet Multilateral bistand gennem FN. Rigsrevisionen konstaterede, at dette ikke fremgår af tillægsbevillingsloven for 2005, og der blev derfor ikke tilvejebragt hjemmel hertil. Ministeriet vil fremover sikre, at anmærkningerne og de tal, som opføres i specifikationerne på tillægsbevillingsloven, er korrekte. Bevillingskontrol af reservationsbevillinger med negative videreførsler ultimo I forbindelse med bevillingskontrollen konstaterede Rigsrevisionen bevillingsoverskridelser på i alt 39,7 mio. kr. fordelt på 15 hovedkonti med bevillingstypen reservationsbevilling under 6.3. Bistand til udviklingslande. Ministeriet orienterede ved Akt / Folketingets Finansudvalg om bevillingsoverskridelserne. Ministeriet oplyste over for Finansudvalget, at merforbruget på disse hovedkonti modsvares af mindreforbrug på andre hovedkonti, så der samlet for 6.3 var et mindreforbrug i 2005 på godt 24 mio. kr. Finansudvalget blev endvidere gjort opmærksom på, at der i 2004 var et merforbrug på 7 hovedkonti under udviklingsbistanden. Ministeriet oplyste, at ministeriet på baggrund af de konstaterede overskridelser vil styrke kontrollen med overholdelsen af de givne bevillinger. Ministeriet udvikler i forbindelse med en igangværende opgradering af regnskabssystemet styrkede controllerværktøjer, som skal forhindre fremtidige bevillingsoverskridelser Udenrigsministeriet

23 Værktøjerne vil blive understøttet af skærpede procedurer, bl.a. for tilsagnsregistrering og afstemning af hensættelser. Rigsrevisionen finder disse tiltag tilfredsstillende. Revision i årets løb ved Udenrigstjenesten 50. Rigsrevisionen har foretaget revision i årets løb i ministeriet samt ved 10 repræsentationer i henholdsvis Athen, Beograd, Wien, Dhaka, Kuala Lumpur, Bruxelles, Sofia, München, Cotonou og Accra. Rigsrevisionen vurderede samlet set, at regnskabsaflæggelsen ved ministeriet og repræsentationerne var rigtig. Den stikprøvevise gennemgang af bilag viste, at beløb, kontering mv. med enkelte undtagelser var korrekte, og at dispositionerne samlet set var i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love m.m. De gennemgåede forretningsgange og interne kontroller var samlet set tilfredsstillende og opfyldte generelt de krav, der kan stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning. Forretningsgangene og de interne kontroller medvirkede dermed til at sikre regnskabets rigtighed. Rigsrevisionen har konstateret, at der er sket fremskridt siden sidste år, og at ministeriet har haft fokus på opfølgningen af forhold påpeget af Rigsrevisionen. På en ambassade var de gennemgåede forretningsgange og interne kontroller meget tilfredsstillende, mens forretningsgangene og de interne kontroller på en anden ambassade ikke fungerede helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen konstaterede ved revisionen på ambassaderne en række forhold ved regnskabsforvaltningen, som gav anledning til anbefalinger. En række af disse forhold er også konstateret ved tidligere års revisioner. Rigsrevisionen finder derfor, at ministeriet generelt bør følge op på disse forhold, der er beskrevet i det følgende. Rigsrevisionen konstaterede i flere tilfælde, at ambassaderne reelt kun havde én medarbejder, der kunne anvende regnskabssystemet Rep-Finans. Den manglende funktionsadskillelse indebar et sikkerhedsmæssigt problem og risiko for problemer ved medarbejderens længerevarende fravær. Rigsrevisionen anbefalede, at flere medarbejdere bliver oplært i brugen af Rep-Finans. Rigsrevisionen anbefalede, at superbrugerfunktionen bliver varetaget af en medarbejder uden for regnskabsafdelingen eller af 2 medarbejdere i forening. 6. Udenrigsministeriet 23

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2002

revisionen af statsregnskabet for 2002 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2002 November 2003 RB C601/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 11 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2004

revisionen af statsregnskabet for 2004 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2004 November 2005 RB C601/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Erklæring om statsregnskabet for 2004... 5 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2003

revisionen af statsregnskabet for 2003 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2003 November 2004 RB C602/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 11 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Revision af statsregnskabet for 2006

Revision af statsregnskabet for 2006 Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Finansministeren Revision af statsregnskabet for 2006 J.nr. 006-50 Vedlagt fremsender jeg svar på Beretning til Statsrevisorerne om revision af statsregnskabet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2010. November 2011

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2010. November 2011 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2010 November 2011 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2010 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. De væsentligste revisionsresultater...

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr.

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004 Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for November 2008

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for November 2008 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2007 November 2008 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2007 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Ejendomsinformationssystem (SE) (beretning nr. 6/01) I. Indledning 1. I

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet St. Kongensgade 45

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet St. Kongensgade 45 Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning om revisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere