revisionen af statsregnskabet for 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "revisionen af statsregnskabet for 2005"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste sager under ministerområderne III. De enkelte ministerområder A. 5. Statsministeriet B. 6. Udenrigsministeriet C. 7. Finansministeriet D. 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet E. 9. Skatteministeriet F. 11. Justitsministeriet G. 12. Forsvarsministeriet H. 15. Socialministeriet I. 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet J. 17. Beskæftigelsesministeriet K. 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration L. 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling M. 20. Undervisningsministeriet N. 21. Kulturministeriet O. 22. Kirkeministeriet P. 23. Miljøministeriet Q. 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri R. 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender S. 28. Transport- og Energiministeriet IV. Revision af EU-midler i Danmark V. Udvalgte emner A. Klare mål for brugerrettede opgaver B. E-fakturering C. 15 kommuners forvaltning af ydelser til familier med børn med nedsat funktionsevne D. Udenrigsministeriets indberetninger om uregelmæssigheder VI. Statsregnskabet A. Driftsregnskabet for udgifter og indtægter samt anlægsregnskabet B. Statens status VII. Omkostningsreformen A. Reformens gennemførelse og ændrede regler i statens Budgetvejledning B. Åbningsbalancer VIII. Baggrundsoplysninger om revisionen A. Formål, principper og metode B. Karakterskala Bilag: 1. Bedømmelse pr. produkt for hver virksomhed

4

5 Introduktion 1. Rigsrevisionen har revideret statsregnskabet og afgiver i forlængelse heraf denne beretning om revisionen af statsregnskabet for Afgivelsen sker i henhold til rigsrevisorlovens 17, stk. 1. Det fremgår heraf, at rigsrevisor undersøger fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholder bevillings- og regnskabstal og afgiver en beretning herom til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer ikke statsregnskabets 3. Folketinget. Folketingets regnskab revideres af et privat revisionsfirma. 2. I overensstemmelse med rigsrevisorlovens 17, stk. 3, har de enkelte afsnit i beretningen været forelagt de relevante ministerier i udkast. Ministeriernes bemærkninger er i videst muligt omfang indarbejdet i beretningen. 3. Rigsrevisorloven fremgår af lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 samt de ændringer, der følger af lov nr. 590 af 13. juni Rigsrevisionen betragter med beretningen revisionen af statsregnskabet for finansåret 2005 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog i forbindelse med større undersøgelser tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskaber op til yderligere undersøgelser. 5. I det følgende gives en introduktion læsevejledning til beretningen. Kapitlernes indhold og disposition 6. Beretningen indledes med Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet underskrevet af rigsrevisor (kap. I). Derefter følger 8 kapitler og 1 bilag med en række uddybende og supplerende oplysninger til erklæringen. 7. I kap. II henvises til de væsentligste sager behandlet under ministerområderne. Selve behandlingen af sagerne findes i kap. III. Introduktion 5

6 8. Kap. III omhandler de 19 ministerområder. Hvert ministerium gennemgås særskilt. Gennemgangen indledes med baggrundsoplysninger om ministerområdet efterfulgt af Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet. Efter vurderingen beskrives omfanget og resultatet af den revision, som Rigsrevisionen har udført på ministerområdet, og endelig omtales en række udvalgte sager. Omtalen af revisionsresultaterne indledes typisk med Rigsrevisionens vurdering af regnskabsaflæggelsen og regnskabsforvaltningen, hvorefter følger oplysninger om forhold, der er specifikke for revisionen. Det bemærkes, at Rigsrevisionens indledende vurdering i stort omfang indeholder enslydende formuleringer, så det typisk kun er Rigsrevisionens vurdering, der varierer. 9. I kap. IV er revisionen af EU-midler i Danmark omtalt. Danmark modtager hvert år midler fra EU, ligesom Danmark afregner told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag til EU. I kapitlet er der afgivet en særskilt erklæring om EU-midler i Danmark. 10. Under overskriften Udvalgte emner har Rigsrevisionen valgt at gennemgå 4 emner i kap. V. Det drejer sig om: Klare mål for brugerrettede opgaver (A), E-fakturering (B), 15 kommuners forvaltning af ydelser til familier med børn med nedsat funktionsevne (C) samt Udenrigsministeriets indberetninger om uregelmæssigheder (D). De 2 førstnævnte emner vedrører mere end ét ministerområde og går dermed på tværs af ministerområder. 11. Kap. VI beskæftiger sig med statsregnskabet. I kapitlet gennemgås hovedtal for driftsregnskabet, anlægsregnskabet og statens status. Endvidere behandles de korrektioner (primokorrektioner), der er foretaget i forhold til statens status ultimo Behandlingen omfatter en omtale af formålet med og omfanget af korrektionerne samt Rigsrevisionens vurdering heraf. 6 Introduktion

7 12. I kap. VII behandles omkostningsreformen i staten. Kapitlet indeholder en kort introduktion til reformen, herunder omtale af reformens omfang og tidsmæssige udstrækning. Derefter redegøres for forsøget med omkostningsbaserede bevillinger og centrale ændringer i Budgetvejledningen som følge af omkostningsreformen. Endelig beskrives på overordnet niveau Rigsrevisionens gennemgang af de åbningsbalancer, der er udarbejdet som led i omkostningsreformen. Den konkrete omtale af åbningsbalancerne findes under de enkelte ministerområder i kap. III. 13. I kap. VIII er samlet en række baggrundsoplysninger vedrørende revisionens formål, principper (God Offentlig Revisionsskik) og metode samt Rigsrevisionens 4-trins karakterskala, der går fra meget tilfredsstillende til ikke tilfredsstillende. Endvidere kommenteres opdelingen af revisionen i revisionsprodukter. Bilag Rigsrevisionens bedømmelse pr. produkt for hver virksomhed inden for ministerområderne fremgår af oversigten i bilag 1. Regnskabsprincipper 15. Statsregnskabets driftsregnskab er i 2005 aflagt efter de hidtidige udgiftsbaserede regnskabsprincipper, men virksomhederne har tillige udarbejdet et omkostningsbaseret regnskab, der indgår i virksomhedernes årsrapporter for De nye omkostningsprincipper anvendes i forhold til bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed. Indtægter, tilskud, overførselsudgifter, investeringer i infrastruktur samt investeringer i nationalejendom (slotte o.l.) er undtaget fra de nye omkostningsprincipper. For at kunne udarbejde de omkostningsbaserede regnskaber opstillede virksomhederne åbningsbalancer pr. 1. januar 2005 efter de nye regnskabsprincipper. Den ændring af værdien af aktiver og passiver, der fulgte af de nye principper, blev bogført som korrektioner (primokorrektioner) til statsregnskabets status ultimo Statens status primo og ultimo 2005 er dermed opgjort efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Introduktion 7

8 Virksomhedsbegrebet 16. Ordet virksomhed anvendes i denne beretning i den betydning af ordet, der er fastlagt i statsregnskabsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen mv.). En virksomhed er dermed en forvaltningsenhed inden for et ministerområde, hvis ledelse er budget- og regnskabsmæssig ansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene. Opfølgning fra sidste års beretning 17. Rigsrevisionen tilkendegav i notat til statsrevisorerne af 1. marts 2006, at Rigsrevisionen i denne beretning vil følge 16 sager fra statsrevisorernes beretning nr. 18/04 om revisionen af statsregnskabet for Sagerne er omtalt i pkt. 47, 53, 87, 138, 150, , 246, 251, 265, 266, 268, 345, 348, 349, 351 og Introduktion

9 I. Erklæring om statsregnskabet 18. Rigsrevisionen har revideret statsregnskabet for finansåret 2005 og har som led heri sammenholdt bevillings- og regnskabstal, jf. rigsrevisorlovens 17, stk. 1. Revisionen har også omfattet EU-midler i Danmark. Danmark modtager hvert år midler fra EU, ligesom Danmark afregner told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag til EU. Revisionen af EU-midler i Danmark er omtalt i kap. IV, hvor der er afgivet en særlig erklæring herom. Rigsrevisionen har tillige fulgt op på 16 sager fra statsrevisorernes beretning nr. 18/04 om revisionen af statsregnskabet for Revisionen er planlagt og udført i overensstemmelse med God Offentlig Revisionsskik. God Offentlig Revisionsskik indebærer, at revisor ikke alene efterprøver rigtigheden af statens regnskab, men ligeledes undersøger en række aspekter vedrørende den offentlige forvaltnings overholdelse af bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 20. Ved revisionen har Rigsrevisionen ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de anførte beløb og øvrige oplysninger i statsregnskabet. Revisionen er udført ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionen af statsregnskabet er udført som planlagt og med en dækning, som giver Rigsrevisionen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere statsregnskabet. 21. Revisionen af statsregnskabet for 2005 har for enkelte virksomheders vedkommende afdækket svagheder ved regnskabsforvaltningen samt fejl i regnskaberne. Disse svagheder og fejl har haft indflydelse på vurderingen af virksomhedernes regnskabsforvaltning og regnskaber. Fejlene i regnskaberne vedrører primært status. 22. Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at statsregnskabet er rigtigt og giver et retvisende billede af statens udgifter og indtægter i finansåret 2005 og af aktiver og passiver ultimo Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der Erklæring om statsregnskabet 9

10 i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Rigsrevisionen, den 30. oktober 2006 Henrik Otbo /Bettina Jakobsen 10 Erklæring om statsregnskabet

11 II. De væsentligste sager under ministerområderne 23. Rigsrevisor har i erklæringen om statsregnskabet vurderet, at statsregnskabet for 2005 er rigtigt. Dette er resultatet af en samlet vurdering på baggrund af de i alt 482 revisioner, som Rigsrevisionen har udført. Den samlede vurdering er baseret på, at den altovervejende del af revisionerne (90 %) resulterede i bedømmelsen tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, og at der blev konstateret et begrænset antal fejl i regnskaberne. 24. Rigsrevisor har endvidere i erklæringen vurderet, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Dette er resultatet af en samlet vurdering, bl.a. på baggrund af Rigsrevisionens bevillingskontrol af i alt hovedkonti på bevillingslovene. Den samlede vurdering er baseret på, at bevillingskontrollen gav anledning til relativt få bemærkninger (11), som var så væsentlige, at de er omtalt i denne beretning. 25. Under de enkelte ministerområder er omtalt en række sager om svagheder i regnskabsforvaltningen, fejl i virksomhedernes regnskaber og bemærkninger fra bevillingskontrollen. Sagerne har indgået i Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområderne. 26. Rigsrevisionen skal især pege på følgende sager: Udenrigsministeriet har overført bevillinger mellem 2 aktivitetsområder uden at forelægge sagen for Folketingets Finansudvalg, og oplysningerne om overførslen på tillægsbevillingsloven var ikke fuldt korrekte, jf. pkt. 48. Der var bevillingsoverskridelser af reservationsbevillinger på Udenrigsministeriets område, jf. pkt. 49. Der var svagheder i forretningsgangene og de interne kontroller ved Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, jf. pkt. 83. De væsentligste sager under ministerområderne 11

12 Det var endnu ikke lykkedes SKAT at afhjælpe alle systemmæssige fejl i Importsystemet og at tilendebringe oprydningen i ikke-færdigbehandlede angivelser registreret i systemet, jf. pkt Regnskabsforvaltningen ved Forsvarsministeriets departement og Redningsberedskabet var ikke tilfredsstillende, jf. pkt. 135 og 136. Forretningsgangene og de interne kontroller på personelog lønområdet ved Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet var ikke helt tilfredsstillende, jf. pkt Regnskabsforvaltningen ved Forsvarskommandoen var ikke tilfredsstillende, og åbningsbalancen indeholdt væsentlige, åbenlyse fejl i væsentlige regnskabsposter, jf. pkt og Regnskabsforvaltningen ved Hjemmeværnet og Farvandsvæsenet var ikke tilfredsstillende, og Hjemmeværnets åbningsbalance indeholdt væsentlige, åbenlyse fejl i væsentlige regnskabsposter, jf. pkt og Arbejdsmarkedsstyrelsens åbningsbalance var ikke retvisende, jf. pkt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kunne i et aktstykke til Folketingets Finansudvalg tydeligere have gjort opmærksom på, at Dansk Ekspeditionsfond havde foretaget dispositioner, der ikke var i overensstemmelse med Budgetvejledningen, og at fonden havde påtaget sig forpligtigelser, der oversteg de indkomne tilsagn om støtte, jf. pkt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling burde have sikret en bedre styring af lønudviklingen for universiteternes ledelser i forbindelse med gennemførelsen af den nye universitetslov, jf. pkt Roskilde Universitetscenter har ikke ført tilstrækkelig kontrol med forvaltningen af internationale uddannelsesaktiviteter m.m., jf. pkt Forretningsgangene og de interne kontroller i Undervisningsministeriets departement var stadig ikke helt tilfredsstillende, jf. pkt De væsentligste sager under ministerområderne

13 It-sikkerheden ved Nationalmuseet var ikke tilfredsstillende, jf. pkt Revisionen viste, at der vil gå mindst 20 år, før Statens Museum for Kunst har registreret hele kobberstiksamlingen elektronisk i Kunstdatabasen, jf. pkt Rigsrevisionens revisionspåtegning på Fiskeribankens årsrapport indeholdt et forbehold om bankens hensættelse til imødegåelse af tab på lån samt supplerende oplysninger, jf. pkt Danmarks Fødevareforskning havde ikke i tilstrækkelig grad sikret, at der var foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller for alle konti, inden regnskabet blev godkendt, jf. pkt Revisionen viste, at Banedanmarks regnskab ikke var rigtigt. Endvidere var Banedanmarks optagelse og værdiansættelse af anlægsaktiver forbundet med væsentlig usikkerhed. Hertil kom, at åbningsbalancerne, som de forelå efter afslutningen af regnskabet, var mangelfulde, og at Banedanmark ikke havde foretaget en hensættelse til rådighedsløn til tjenestemænd, jf. pkt. 344, 346, 349 og 350. Transport- og Energiministeriet udarbejdede først mere end 1 år efter, at Nærbaneprojektet blev sat i bero på grund af bevillingsoverskridelser, et aktstykke om sagen til Folketingets Finansudvalg, jf. pkt De væsentligste sager under ministerområderne 13

14 III. De enkelte ministerområder A. 5. Statsministeriet Disposition a. Baggrundsoplysninger b. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet c. Den udførte revision d. Udvalgte sager a. Baggrundsoplysninger 27. Statsministeriet bestod i 2005 af departementet, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. 28. Statsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2005 fremgår af tabel 1. Tabel 1. Statsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2005 Mio. kr. Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Tilskud... 5 Bygge- og anlægsudgifter... 7 Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter Statsministeriet

15 b. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet Det er Rigsrevisionens vurdering, at Statsministeriets regnskab samlet set er rigtigt. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. c. Den udførte revision 29. Revisionen af ministerområdet er udført som planlagt og med en dækning, som giver Rigsrevisionen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere regnskabsforvaltningen på ministerområdet. 30. Rigsrevisionen har: gennemgået 3 åbningsbalancer foretaget bevillingskontrol af samtlige hovedkonti under virksomhederne foretaget afsluttende revision af alle virksomheder gennemført 6 andre revisioner. 31. Det er Rigsrevisionens vurdering, at oplysningerne i åbningsbalancerne generelt var pålidelige og dokumenterede og ikke indeholdt væsentlige, åbenlyse fejl og mangler. 32. I tabel 2 er anført de bedømmelser, som de øvrige revisioner gav anledning til. 5. Statsministeriet 15

16 Revisioner i alt Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Bemærkninger Rigsrevisionen Tabel 2. Bedømmelser på Statsministeriets område Antal Bevillingskontrol 3 0 Afsluttende revision 3 3 Revision i årets løb Lønrevision 1 1 Tilskudsrevision 1 1 Udvidet gennemgang af årsrapporter 1 1 Gennemgang af regnskaber for fonde mv. 1 1 I alt Det fremgår af tabel 2, at 2 områder blev bedømt som meget tilfredsstillende og 7 som tilfredsstillende. En oversigt over samtlige bedømmelser pr. virksomhed og revision fremgår af bilag Rigsrevisionen afrapporterede resultaterne af revisionerne til de berørte virksomheder samt til departementet. Revisionerne gav anledning til enkelte bemærkninger, og virksomhederne har som opfølgning herpå oplyst, at de vil tage de nødvendige initiativer. d. Udvalgte sager 35. I det følgende omtales 2 sager vedrørende regnskabsforvaltningen. Omtalen omfatter: lønrevision ved departementet revision i årets løb ved Rigsombudsmanden på Færøerne. Lønrevision ved departementet 36. Lønrevisionen ved departementet viste, at lønregnskabet var rigtigt, og at de gennemgåede forretningsgange og interne kontroller på løn- og personaleområdet var meget tilfredsstillende og generelt opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig personale- og lønforvaltning. Den stikprøvevise gennemgang af løn- og personalesager viste, Statsministeriet

17 at dispositionerne samlet set var i overensstemmelse med love, overenskomster og andre regler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder. Forretningsgangene på området var velfungerende, og der blev konstateret en sikker og hensigtsmæssig løn- og personaleadministration på væsentlige områder som forvaltning af aftaler og overenskomster, variable ydelser, indrapportering og godkendelse samt uddatakontrol. Revision i årets løb ved Rigsombudsmanden på Færøerne 37. Revisionen i årets løb ved Rigsombudsmanden på Færøerne viste, at regnskabsaflæggelsen var rigtig, og at dispositionerne var i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. De gennemgåede forretningsgange og interne kontroller fungerede meget tilfredsstillende og opfyldte de krav, der stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning. Forretningsgangene og de interne kontroller medvirkede dermed til at sikre regnskabets rigtighed. Den stikprøvevise gennemgang af bilag viste, at beløb, kontering og attestation/godkendelse mv. var korrekte, og at dispositionerne var i overensstemmelse med bevillinger, love m.m. Ved vurderingen lagde Rigsrevisionen vægt på, at bogholderifunktionen var klart og betryggende afgrænset, og at den løbende bogføring var nøjagtig, fuldstændig og godt dokumenteret. Rigsrevisionen konstaterede endvidere, at der var fastsat hensigtsmæssige afstemningsprocedurer, der blev fulgt, og at forretningsgangene vedrørende disponering, varemodtagelse og godkendelse af fakturaer var tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. 5. Statsministeriet 17

18 B. 6. Udenrigsministeriet Disposition a. Baggrundsoplysninger b. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet c. Den udførte revision d. Udvalgte sager a. Baggrundsoplysninger 38. Udenrigsministeriet bestod i 2005 af Udenrigstjenesten og Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM). 39. Udenrigsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2005 fremgår af tabel 3. Tabel 3. Udenrigsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2005 Mio. kr. Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Tilskud Bygge- og anlægsudgifter Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter Udenrigsministeriet

19 b. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet Det er Rigsrevisionens vurdering, at Udenrigsministeriets regnskab samlet set er rigtigt. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2 sager fra bevillingskontrollen om overførsel af bevillinger og overskridelser af reservationsbevillinger gav anledning til bemærkninger. Disse sager ændrer dog ikke Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområdet. c. Den udførte revision 40. Revisionen af ministerområdet er udført som planlagt og med en dækning, som giver Rigsrevisionen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere regnskabsforvaltningen på ministerområdet. 41. Rigsrevisionen har: gennemgået 2 åbningsbalancer foretaget bevillingskontrol af samtlige hovedkonti under virksomhederne foretaget afsluttende revision af begge virksomheder gennemført 6 andre revisioner. 42. Gennemgangen af åbningsbalancerne resulterede i, at 1 af balancerne skulle korrigeres. Udenrigsministeriets åbningsbalance, der ikke nåede at blive korrigeret inden afslutningen af regnskabet for 2005, er nærmere omtalt nedenfor. Det er Rigsrevisionens vurdering, at oplysningerne i DCISM s åbningsbalance generelt var pålidelige og dokumenterede og ikke indeholdt væsentlige, åbenlyse fejl og mangler. 43. I tabel 4 er anført de bedømmelser, som de øvrige revisioner gav anledning til. 6. Udenrigsministeriet 19

20 Revisioner i alt Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Bemærkninger Rigsrevisionen Tabel 4. Bedømmelser på Udenrigsministeriets område Antal Bevillingskontrol 3 2 Afsluttende revision 2 2 Revision i årets løb Lønrevision 1 1 Tilskudsrevision 1 1 Udvidet gennemgang af årsrapporter 1 1 Bygge- og anlægsrevision 1 1 I alt Det fremgår af tabel 4, at 7 områder blev bedømt som tilfredsstillende, mens 1 område blev bedømt som ikke helt tilfredsstillende. Bevillingskontrollen gav anledning til 2 bemærkninger, som var så væsentlige, at de er omtalt i det følgende. En oversigt over samtlige bedømmelser pr. virksomhed og revision fremgår af bilag Rigsrevisionen afrapporterede resultaterne af revisionerne til Udenrigsministeriet og DCISM. Revisionerne gav anledning til en række bemærkninger, og virksomhederne har som opfølgning herpå oplyst, at de vil tage de nødvendige initiativer. d. Udvalgte sager 46. I det følgende omtales en række forhold, som revisionen har afdækket. Forholdene har sammen med de øvrige revisionsresultater dannet baggrund for Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområdet. Omtalen omfatter: opfølgning på sagen vedrørende Udenrigsministeriets Program- og Projektorientering bevillingskontrol af overførsel mellem aktivitetsområder bevillingskontrol af reservationsbevillinger med negative videreførsler ultimo Udenrigsministeriet

21 revision i årets løb ved Udenrigstjenesten tilskudsrevision ved Udenrigstjenesten gennemgang af Udenrigsministeriets åbningsbalance revision i årets løb ved Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. Opfølgning på sagen vedrørende Udenrigsministeriets Program- og Projektorientering 47. Udenrigsministeriets Program- og Projektorientering, der indgår i Danidas årsberetning, udarbejdes bl.a. for at informere Folketingets Finansudvalg om status på igangværende projekter og programmer. Ministeriet vil ifølge Endelig betænkning over statsregnskabet for 2004, s. 271, fremover sikre, at det fremgår af Program- og Projektorienteringen, at det kun er programmer over 5 mio. kr., der er medtaget, ligesom der vil være en oversigt over sager, der er fysisk afsluttede, men hvor endelig afrapportering og/eller regnskaber endnu udestår. Rigsrevisionen konstaterede, at cd-rom-versionen af Program- og Projektorienteringen i Danidas årsberetning for 2005 indeholdt den omtalte oversigt. Rigsrevisionen konstaterede imidlertid, at oplysningerne i oversigten i nogle tilfælde ikke var korrekte, og at årsagen til den manglende afslutning i en række tilfælde ikke var anført. Det sidste er i modstrid med ministeriets oplysninger i statsrevisorernes beretning nr. 18/04 om revisionen af statsregnskabet for 2004, pkt. 76. Ministeriet har oplyst, at oversigten nedlægges i 2006, og at programmer og projekter, der endnu ikke kan afsluttes på grund af manglende endelig afrapportering og/eller regnskaber, fremover også vil blive omtalt i Program- og Projektorienteringen. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Program- og Projektorienteringen i 2006 igen vil indeholde oplysninger om samtlige igangværende projekter og programmer. Bevillingskontrol af overførsel mellem aktivitetsområder 48. Bevillingskontrollen af aktivitetsområdet Forsknings- og oplysningsvirksomhed viste, at ministeriet havde foretaget en overførsel til et andet bevillingsformål på 47,9 mio. kr. af den samlede bevilling, uden at dette særskilt blev forelagt Folketingets Finansudvalg. Ifølge Akt / Udenrigsministeriet 21

22 er adgangen til at overføre bevillinger mellem aktivitetsområder begrænset til maks. 5 % af den samlede bevilling i det mindste af de involverede aktivitetsområder. Overførsel ud over denne grænse kræver Finansudvalgets forudgående tilslutning ved aktstykke. Den stedfundne overførsel udgjorde 17 % af bevillingen. Ministeriet erkendte, at ministeriet ud over at sikre hjemmel på tillægsbevillingsloven for 2005 særskilt burde have anmodet om Finansudvalgets forudgående tilslutning til at overføre mere end 5 % af bevillingen. Det fremgår endvidere af tillægsbevillingsloven for 2005 på Forskning og oplysning i Danmark mv., at overførslen er foretaget til aktivitetsområdet Humanitær bistand. Dette fremgår imidlertid ikke af specifikationen til 6.39 på tillægsbevillingsloven. Ministeriet oplyste, at midlerne i stedet blev allokeret til aktivitetsområdet Multilateral bistand gennem FN. Rigsrevisionen konstaterede, at dette ikke fremgår af tillægsbevillingsloven for 2005, og der blev derfor ikke tilvejebragt hjemmel hertil. Ministeriet vil fremover sikre, at anmærkningerne og de tal, som opføres i specifikationerne på tillægsbevillingsloven, er korrekte. Bevillingskontrol af reservationsbevillinger med negative videreførsler ultimo I forbindelse med bevillingskontrollen konstaterede Rigsrevisionen bevillingsoverskridelser på i alt 39,7 mio. kr. fordelt på 15 hovedkonti med bevillingstypen reservationsbevilling under 6.3. Bistand til udviklingslande. Ministeriet orienterede ved Akt / Folketingets Finansudvalg om bevillingsoverskridelserne. Ministeriet oplyste over for Finansudvalget, at merforbruget på disse hovedkonti modsvares af mindreforbrug på andre hovedkonti, så der samlet for 6.3 var et mindreforbrug i 2005 på godt 24 mio. kr. Finansudvalget blev endvidere gjort opmærksom på, at der i 2004 var et merforbrug på 7 hovedkonti under udviklingsbistanden. Ministeriet oplyste, at ministeriet på baggrund af de konstaterede overskridelser vil styrke kontrollen med overholdelsen af de givne bevillinger. Ministeriet udvikler i forbindelse med en igangværende opgradering af regnskabssystemet styrkede controllerværktøjer, som skal forhindre fremtidige bevillingsoverskridelser Udenrigsministeriet

23 Værktøjerne vil blive understøttet af skærpede procedurer, bl.a. for tilsagnsregistrering og afstemning af hensættelser. Rigsrevisionen finder disse tiltag tilfredsstillende. Revision i årets løb ved Udenrigstjenesten 50. Rigsrevisionen har foretaget revision i årets løb i ministeriet samt ved 10 repræsentationer i henholdsvis Athen, Beograd, Wien, Dhaka, Kuala Lumpur, Bruxelles, Sofia, München, Cotonou og Accra. Rigsrevisionen vurderede samlet set, at regnskabsaflæggelsen ved ministeriet og repræsentationerne var rigtig. Den stikprøvevise gennemgang af bilag viste, at beløb, kontering mv. med enkelte undtagelser var korrekte, og at dispositionerne samlet set var i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love m.m. De gennemgåede forretningsgange og interne kontroller var samlet set tilfredsstillende og opfyldte generelt de krav, der kan stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning. Forretningsgangene og de interne kontroller medvirkede dermed til at sikre regnskabets rigtighed. Rigsrevisionen har konstateret, at der er sket fremskridt siden sidste år, og at ministeriet har haft fokus på opfølgningen af forhold påpeget af Rigsrevisionen. På en ambassade var de gennemgåede forretningsgange og interne kontroller meget tilfredsstillende, mens forretningsgangene og de interne kontroller på en anden ambassade ikke fungerede helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen konstaterede ved revisionen på ambassaderne en række forhold ved regnskabsforvaltningen, som gav anledning til anbefalinger. En række af disse forhold er også konstateret ved tidligere års revisioner. Rigsrevisionen finder derfor, at ministeriet generelt bør følge op på disse forhold, der er beskrevet i det følgende. Rigsrevisionen konstaterede i flere tilfælde, at ambassaderne reelt kun havde én medarbejder, der kunne anvende regnskabssystemet Rep-Finans. Den manglende funktionsadskillelse indebar et sikkerhedsmæssigt problem og risiko for problemer ved medarbejderens længerevarende fravær. Rigsrevisionen anbefalede, at flere medarbejdere bliver oplært i brugen af Rep-Finans. Rigsrevisionen anbefalede, at superbrugerfunktionen bliver varetaget af en medarbejder uden for regnskabsafdelingen eller af 2 medarbejdere i forening. 6. Udenrigsministeriet 23

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Ministeriets redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 16 2006 om revisionen af statsregnskabet for 2006

Ministeriets redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 16 2006 om revisionen af statsregnskabet for 2006 Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeriets redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 16 2006 om revisionen

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 1999

revisionen af statsregnskabet for 1999 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 1999 December 2000 RB C601/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side Indledning... 5 I. Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om visse forhold vedrørende Statsministeriets tidligere pressechef 1. På statsrevisorernes møde den 14. september

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. januar 2005 RN D201/05 Bilag

RIGSREVISIONEN København, den 10. januar 2005 RN D201/05 Bilag RIGSREVISIONEN København, den 10. januar 2005 RN D201/05 Bilag Notat til statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2003 I. Indledning 1. Med dette notat

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2008-19/2008 03/02-2010 I det følgende redegøres

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere