Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3"

Transkript

1 Arbejdsmiljøregnskab 2007

2 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i Trivsel og stress... 5 Vold og trusler... 5 APV... 6 Nedbringelse af støj i Kødkontrollen... 6 Præsentation og analyse Fødevarestyrelsen... 7 Personalet i Fødevarestyrelsen... 7 Personaleomsætning... 9 Arbejdsmiljøorganisationen... 9 Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen...10 Fødevarestyrelsens arbejdsmiljøorganisation...10 Sammenlægning af Hovedsikkerheds- og samarbejdsudvalget?...11 APV væk med skemaer og ind med dialog...11 Arbejdsulykkerne falder, men nye typer kommer til...13 Arbejdsulykker i Fødevarestyrelsen...13 Trusler om vold i stigning...14 Arbejdsmiljø i Kødkontrollen...15 Reduktion af støj...15 Arbejdsmiljørådgivning...16 Årsplan for arbejdsmiljørådgivning i Vi har en god kemi og den bliver bedre...17 Hvad gør laboratorierne i praksis...17 Kemisk arbejdspladsvurdering...18 Kemibrug.dk...18 Udfordringerne i kemien...18 Trivsel og stress hinandens modsætninger?...19 Falck Healthcare...20 Sygefravær...20 Trivsel forebygger stress...21 Side 2 af 23

3 Ledelsens forord Fødevarestyrelsen udkommer nu på 2. år med et arbejdsmiljøregnskab. Arbejdsmiljøregnskab 2007 går tæt på de arbejdsmiljøudfordringer, styrelsen står overfor, og præsenterer den mangfoldighed af initiativer, der er sat i gang på arbejdsmiljøområdet. Regnskabet afspejler en arbejdsplads med mangeartede opgaver lige fra tilsynet med fødevarer og kødkontrollen over kontorarbejdspladser til laboratorievirksomhed. Nogle opgaver kræver arbejdstilrettelæggelse i vagter, nogle i flextid, nogle i dagtimer, andre i aften- og nattetimer. Nogle steder er arbejdet organiseret traditionelt i afdelinger og kontorer, andre steder i teams og andre igen på tredje måder. Lovgivning, ny viden og politiske prioriteringer skaber til stadighed forandringer. Med andre ord medvirker de mange forskelligartede opgaver og rammerne for arbejdet både til uforudsigelighed, men også til spændende udfordringer. Mange arbejdspladser i Fødevarestyrelsen arbejder systematisk med arbejdsmiljøet, og nogle står overfor at sætte arbejdet i mere strukturerede rammer. Koncernledelsen har besluttet, at arbejdspladsvurderingerne fremover skal udarbejdes med afsæt i en dialogmetode. Metoden giver os ikke alene et godt udgangspunkt for at gå i dialog om problemerne, men også for at bruge vores alles medansvar for at finde konkrete og relevante løsninger. Dialogen rummer også en enestående mulighed for at koordinere vores mange aktiviteter internt, for eksempel giver det rigtig god mening at indarbejde opfølgningen på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i APV-handlingsplanen. En arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og trivsel er en arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab holder fast i at drøfte, hvad der skaber den gode arbejdsplads netop her - og ikke mindst sætte handling bag ordene. Fødevarestyrelsen er en arbejdsplads, som hele tiden udvikles, herunder også arbejdsmiljøet, og vi har et fælles ansvar for også fremover at bidrage til denne udvikling. God læselyst Anders Munk Jensen Direktør Side 3 af 23

4 SAMMENFATNING Arbejdsmiljøets tilstand Arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet er gennem 2007 blevet betydelig mere synligt. Som på mange andre arbejdspladser skærpes Fødevarestyrelsens opmærksomhed på arbejdsmiljøets betydning for at være en attraktiv arbejdsplads. Arbejdsmiljøregnskab 2006 beskrev 5 indsatsområder, som har resulteret i, at arbejdsmiljøregnskabet som redskab er udviklet i indhold og form. der på flere arbejdspladser er lavet en kobling mellem medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og arbejdspladsvurderingen, så handlingsplanen er samlet. der i regi af fødevareforliget er formuleret en arbejdsmiljøhandlingsplan for Kødkontrollen. EASY (elektronisk arbejdsskadesystem) er indført ved årsskiftet. der er sat fokus på en øget systematik i arbejdsmiljøarbejdet og ad flere veje er kommet et øget fokus på samarbejdet om og synligheden af arbejdsmiljøarbejdet. Siden styrelsens reorganisering den 1. januar 2006 og også i 2007 har der været brugt mange ressourcer på at sammentømre organisationen, bl.a. ved at formulere eller nytænke politik, retningslinier og procedurer, regionale som fælles. Senest har Fødevareforliget kastet flere initiativer af sig, bl.a. på arbejdsmiljøfronten den førnævnte handlingsplan for Kødkontrollen. Nærværstrategien er blevet revideret, kompetenceblomsten er foldet ud og konkrete initiativer som høreundersøgelser til nyansatte i Kødkontrollen og tilbud om helbredscheck ved natarbejde er sat i værk. Skal disse mange initiativer have effekt, skal der i 2008 og formodentlig også 2009 lægges en dæmper på flere nye initiativer og blikket i stedet vendes mod implementering og forankring. Ordene skal omsættes til handling og integreres i løsningen af opgaverne. Med de mange emner og initiativer der igangsættes på det personalepolitiske og det arbejdsmiljøpolitiske område, er der brug for et bedre samspil mellem samarbejds- og sikkerhedsorganisationen. Der skal derfor i 2008 ske en afklaring af, om Hovedsikkerhedsudvalget og Hovedsamarbejdsudvalget skal sammenlægges. På kontrolområdet og indtil videre hovedsageligt i hovedstadsområdet står styrelsen overfor en ny udfordring i form af en markant stigning i trusler om vold mod medarbejderne. Dette skal skubbe til formuleringen af en fælles voldspolitik, fortsat kompetenceudvikling af de ansatte og fortsat dialog med detailbranchen mv. Der skal i de kommende år bruges betydelige ressourcer på at udmønte den handlingsplan, der er formuleret for udvikling af arbejdsmiljøet i Kødkontrollen. Der skal ledelsesmæssigt engagement i opgaven, og arbejdet skal sættes i systematik med fakta og konkrete forbedringsforslag til drøftelserne med branchen. Først på listen ligger bekæmpelsen af støj samt at oparbejde en APV systematik, som kan danne grundlag for en skærpet dialog med branchen baseret på fakta. De specifikke mål fremgår af handlingsplanen. Hvad angår udfordringerne knyttet til arbejdet med kemikalier er styrelsens laboratorier på rette spor, og der vil i 2008 skulle bruges ressourcer på at implementere brugen af kemidatabasen og tage indholdet i brug. Den bekymrende stigning i brugen af rådgivningen til arbejdsrelateret stress peger på et stort behov for at sætte endnu mere fokus på arbejdet med trivsel. Erfaringerne fra styrelsens 4 trivselsforløb skal bringes i spil, for med de rigtige forudsætninger viser forløbene markante forbedringer. God ledelse er ikke en garanti mod stress, men stress på arbejdspladsen er et klart ledelsesansvar. Kompetent ledelse skabes i den konstruktive relation mellem lederen og medarbejderne, men lederen har det overordnede ansvar for løsningen af opgaverne, økonomien og perso- Side 4 af 23

5 SAMMENFATNING nalet og sætter dermed dagsordenen for samarbejdet. Arbejdet med trivsel og stress er en løbende proces, hvor leder og medarbejdere til stadighed skal drøfte, hvad der er trivsel, og hvordan dette knytter an til opgaveløsningen og organiseringen af arbejdet. Stigningen i langtidsfraværet, den øgede mængde rådgivning om arbejdsrelateret stress, den høje personaleomsætning og udfordringerne beskrevet i Mørkhøjs APV indikerer, at Mørkhøj står overfor en særlig udfordring. Der skal jf. APV handlingsplanen gøres en betydelig indsats for bl.a. at synliggøre rammerne for arbejdet, tydeliggøre arbejdsgangene og sikre fastholdelse af medarbejderne. Styrelsen står overfor at implementere en ny APV-form: Den dialogbaserede APV med et nyt handlingsplansskema fælles for styrelsen. Beslutningen om denne dialogbaserede form er i fin tråd med de konklusioner, der siden er kommet fra Forskningscenter for Arbejdsmiljø om, at skemaer kan skabe legitimitet, men handling kræver dialog, prioritering og fokus på det konkrete arbejde. De mange initiativer kræver massiv ledelsesbevågenhed. Skal lederne ikke drukne og medarbejderne ikke opleve en voldsom arbejdsbyrde parallelt med kerneopgaven, er det bydende nødvendigt i den kommende tid at tænke arbejdsmiljøet systematisk ind i driften og udviklingen af opgaveløsningen. Det vil sige, at APV en tilrettelægges og gennemføres, så løsninger i handlingsplanen indarbejdes i budgetterne, at arbejdsmiljø bliver en fast del af de ledelsesmæssige beslutninger om indkøb, investeringer mv., og at trivsel bliver en naturlig del af ledelsesopgaven Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i Trivsel og stress Der skal i ske en forankring og en udbredelse af det trivselsarbejde, Fødevarestyrelsen har igangsat med projekt Fra fravær til nærvær. Aktivitetsmålene for trivselsarbejdet er: I skal 10 nye arbejdspladser på baggrund af Hovedsamarbejdsudvalgets beslutning i 2007 introduceres til trivselsarbejdet. Dette skal ske med afsæt i værktøjskassen, der som udgangspunktet baseres på trivselsforløbene gennemført i , men suppleres med andet materiale. Nærvær og trivsel skal indgå i den kommende revision af styrelsens lederpolitik, så arbejdsområdet får fokus på lige fod med andre ledelsesopgaver. Samspillet mellem trivsel og ledelse vil indgå systematisk i arbejdet med styrelsens lederudvikling, herunder jf. HSU s beslutning som tema i lederudviklingssamtalerne. Der skal være et kendt internt beredskab til at hjælpe ansatte, der får stress. Samarbejdsfladen mellem Personalekontoret og regionssekretariaterne skal drøftes, og rollerne ift. beredskabet tydeliggøres. Drøftelserne af stress i Mørkhøj vil indgå i arbejdet. Erfaringer med håndtering af stressforløb i styrelsen kan ligeledes indgå i arbejdet. Ministeriet kan udgivet en vejledning, som bliver udgangspunktet for arbejdet. Kendskabet til abonnementet hos Falck Healthcare skal være udbredt, så alle medarbejdere kender ordningen. Vold og trusler Antallet af sager om vold og trusler skal over de kommende år nedbringes, og styrelsens ansatte skal sikres et hurtigt og relevant beredskab i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Aktivitetsmålene for 2008 er, at der formuleres en fælles voldspolitik for styrelsen baseret på regionernes eksisterende politik. Politikken skal i ikke allerede eksisterende omfang udmøntes regionalt og lokalt. der skal fortsat arbejdes med kompetenceudvikling af medarbejderne, så de er rustet til mødet med borgerne. ledelsen fortsat i organiseringen af arbejdet skal vurdere risikoen for trusler og vold, så styrelsens ansatte i bedst muligt omfang har et sikkert arbejdsmiljø. Side 5 af 23

6 SAMMENFATNING APV Fødevarestyrelsen bygger sit arbejdsmiljøarbejde på den opfattelse, at hvor udfordringerne opstår, er der typisk også relevante og konstruktive løsninger at finde. Med andre ord skal dialogen være udgangspunktet for at igangsætte udvikling. Fremdrift i løsningerne og synlighed skabes gennem en systematisk og kommunikativ tilgang til arbejdet. Aktiviteterne, der skal understøtte udviklingen er, at dialogmetoden skal tages i anvendelse ved de kommende APV runder, evt. med bistand fra de regionale sikkerhedsledere og/eller styrelsens arbejdsmiljøkoordinator. styrelsens APV værktøjskasse inden udgangen af 2008 skal tilrettes, så metoder mv. afspejler beslutningen om fremover at udarbejde APV med en dialogbaseret metode. alle arbejdspladser inden udgangen af 2008 skal have APV handlingsplaner beskrevet i styrelsens vedtagne skabelon til en handlingsplan. handlingsplanen anvendes som et aktivt redskab til at sikre fremdrift i udviklingen af arbejdsmiljøet i bred forstand. Medarbejderne skal løbende orienteres og involveres i drøftelserne af udviklingen i handlingsplanen. Nedbringelse af støj i Kødkontrollen Der er for Kødkontrollen udarbejdet en særskilt arbejdsmiljøhandlingsplan. Støj er fokusområde i 2008 og målet er, at kødkontrollens arbejdspladser er indrettet, så støj reduceres mest muligt. Høreværn og korrekt anvendelse af disse opfattes som en løsning til forebyggelse af høreskader. Det skal ske gennem, at styrelsen i samarbejde med branchen udarbejder en særskilt støjhandlingsplan med afsæt i den støjrapport, der er under udfærdigelse af Grontmij Carl Bro. de konkrete løsninger findes og iværksættes via sikkerhedsgruppernes samarbejde med slagteriet rapportens delresultater fremlægges for de respektive slagterier. erfaringerne med montering af støjskærme fra kødkontrollens (DC Ringsted) trivselsforløb og erfaringer med andre metoder fra andre arbejdspladser indgår i løsningsarbejdet i 2008 for de arbejdspladser, hvor støj fortsat er et problem. nuværende ansatte i 2008 tilbydes en høreundersøgelse jf. lovgivningens rammer. nyansatte tilbydes høreundersøgelser ved ansættelsesstart og efterfølgende jf. lovgivningens rammer ledsaget af vejledning om korrekt brug af høreværn mv. Hovedsikkerhedsudvalget i 2008 formulerer fælles retningslinier for anskaffelse af høreværn. - de øvrige mål for forbedringerne af arbejdsmiljøet i Kødkontrollen fremgår af handlingsplanen, herunder også indsatsen i forhold til de 7 faldulykker til andet niveau, som står for en væsentlig del af fraværet relateret til arbejdsulykker. Handlingsplanen findes på intranettet/arbejdsmiljø /arbejdsmiljøhandlingsplan i KK. Side 6 af 23

7 Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med de veterinære forhold varetages af tre fødevareregioner. Fødevareregionerne tager sig desuden af den direkte information og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger. Hovedkontoret i Mørkhøj tager sig af udvikling, koordinering og regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet. Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og kvalitet fra jord til bord. Fødevarestyrelsens vision er, at der skal være en synlig effekt af vores arbejde: Der skal være færre mennesker, der bliver syge af maden og færre syge husdyr. Det skal være lettere at udvikle sunde kostvaner, flere skal spise sundt, og færre forbrugere skal vildledes, når de handler fødevarer. Vi skal have det bedste beredskab i EU både ved mikrobiologisk og kemisk forurening. Vi skal have fremsynet og betydende indflydelse nationalt og internationalt. Rammen for arbejdsmiljøarbejdet i Fødevarestyrelsen sættes med arbejdsmiljøpolitikken, se side 8. Politikken er en rammepolitik som udmøntes gennem både fælles og regionale politikker og retningslinier. Nogle eksempler herpå er voldspolitikken, rygepolitikker samt retningslinier for instruktion af nyansatte, tilbud om helbredskontrol ved natarbejde mv. Foruden disse snævert arbejdsmiljømæssige politikker og retningslinier har styrelsen en overordnet personalepolitik, en kompetenceudviklingsstrategi og en nærværstrategi, som sætter rammerne for fortsat at udvikle en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitikken (i uddrag) Målet for personalepolitikken er at: motivere alle i Fødevarestyrelsen til at yde en fælles indsats og arbejde efter fælles mål de ansatte trives og viser engagement, ansvarlighed og motivation i arbejdet tiltrække, udvikle og fastholde en kvalificeret medarbejderstab sikre en stadig mere fleksibel, effektiv og kvalitetspræget opgavevaretagelse styrke samarbejdet og kommunikationen på tværs i organisationen Politikken fokuserer på: Opgaven i centrum - handler om Fødevarestyrelsens aktiviteter og den organisering, som ligger til grund for opgaveløsningen, samt fundamentet for fortsat kompetenceudvikling. Mennesket i fokus - handler om Fødevarestyrelsens ansatte, herunder arbejdsmiljø, nærvær og trivsel, mangfoldighed, samarbejdsmuligheder og kommunikation. God ledelse -handler om, hvilke værdier Fødevarestyrelsen lægger til grund for god ledelse. Personalet i Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen har ca ansatte, hvor af ca. 350 er ansat på hovedkontoret og ca i regionerne. Der er flere kvinder end mænd fordelt på ca. 58% kvinder og 42% mænd. Gennemsnitsalderen er 46 år (se side 21, bilaget), hvilket er en stigning ift. 2006, hvor gennemsnitsalderen var 45,6 år. Stigningen findes i et større antal medarbejdere i alderen år, mens gruppen af årige faldt i I regionerne er godt halvdelen beskæftiget med kødkontrol på slagterier og kødproduktvirksomheder. Den største personalegruppe er tilsynsfunktionærerne med godt 550 medarbejdere, der arbejder i kødkontrollen, efterfulgt af godt 460 dyrlæger. To andre større personalegrupper er laboratoriefunktionærer og kontorfunktionærer, som hver er ca. 180 ansatte i styrelsen. Side 7 af 23

8 Fødevarestyrelsens arbejdsmiljøpolitik Vision Fødevarestyrelsen skal være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved arbejdsglæde og trivsel, hvor arbejdsmiljøet er sundt og sikkert. Mål Fødevarestyrelsen arbejder for: ~ At styrke den forebyggende og sundhedsfremmende arbejdsmiljøindsats ~ At skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv ~ At styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så det bidrager til at tiltrække og fastholde medarbejdere ~ At arbejdsmiljøet opnår et så højt niveau, at vi kan vælge at blive arbejdsmiljøcertificeret ~ At arbejdsmiljøregnskabet indeholder målbare succeskriterier Strategier Vi arbejder med at opfylde målene gennem vores værdier og konkrete initiativer som ~ Arbejdsmiljøregnskabet ~ Arbejdspladsvurderinger ~ Understøttende initiativer som kompetencestrategien, nærværsstrategien og lederpolitikken Værdier Fødevarestyrelsen udmønter sine fem overordnede værdier i en arbejdsmiljøsammenhæng: ~ Ansvarlighed i arbejdsmiljøarbejdet betyder, at alle ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at fremme et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø ~ Faglighed i arbejdsmiljøarbejdet betyder, at der på alle niveauer i organisationen arbejdes systematisk med at udvikle viden og metoder til at fremme et godt arbejdsmiljø ~ Engagement betyder, at alle ledere og medarbejdere bidrager til og inddrages i processen med at skabe et godt arbejdsmiljø ~ Troværdighed betyder, at Fødevarestyrelsen tager arbejdsmiljøet alvorligt ved at følge op på konstaterede arbejdsmiljøforhold og ved at understøtte en positiv udvikling ~ Åbenhed betyder, at Fødevarestyrelsens sikkerhedsorganisation sikrer, at informationer om arbejdsmiljøforhold er tilgængelige og bliver formidlet til alle niveauer i organisationen Ansvar Det er Fødevarestyrelsens koncernledelse, der i samarbejde med Hovedsikkerhedsudvalget, har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøpolitikken bliver ført ud i livet. Revision Fødevarestyrelsens arbejdsmiljøpolitik tages op til revision mindst hvert 3. år. Vedtaget den 9. marts 2007 af Hovedsikkerhedsudvalget Kenderr diine kollllegaerr arrbejjdssmiilljjøpolliittiikken? Hvorrnårr harr ssiikkerrhedssgrruppen ssiidsstt ttalltt om,, hvad polliittiikken sskall bettyde på jerress arrbejjdsspllads? s Side 8 af 23

9 Antal ansatte Under 25 år år år Aldersfordeling år år år år år Mænd Kvinder år Over 64 år Personaleomsætning Personaleomsætningen faldt i 2007 til 11,8% svarende til et fald på lidt over et procentpoint. Fødevarestyrelsens omsætning lå i 2007 noget under Statens samlede personaleomsætning på 15,5%, og som er steget sammenlignet med Arbejdstilsynet, der som Fødevarestyrelsen udfører tilsyn og rådgivning, oplevede i 2007 en personaleomsætning på 11,4%. Den væsentligste forklaring på faldet i personaleomsætningen skal findes i, at afgangen faldt en smule i forhold til 2006 samtidig med, at tilgangen af årsværk steg i 2007, så det samlede antal medarbejdere blev forøget. Der har dog også i det foregående år været fokus på initiativer til fastholdelse af medarbejdere, hvilket også kan være en medvirkende årsag til den faldende omsætning. Personaleomsætning Fødevarestyrelsens personaleomsætning: 11,8% Fødevarestyrelsens afgang: 204,9 årsværk Fødevarestyrelsens tilgang: 318,1 årsværk Statens personaleomsætning: 15,5% Kilde: ISOLA Enkelte personalegrupper som magistre og jurister/økonomer udgør en forholdsvis stor del af tilgangen og afgangen. De tre personalegrupper udgjorde 131 årsværk i 2007 og havde en omsætning på 29%. Dette skal sammenholdes med, at samme gruppe i Mørkhøj havde en omsætning på 32,6 og Mørkhøj samlet havde en omsætning på 22,3. Til sammenligning er der på styrelsens arbejdspladser med et typisk hårdt fysisk arbejdsmiljø kun en personaleomsætning 9,7%. Arbejdsmiljøorganisationen Fødevarestyrelsens sikkerhedsorganisation består af tre niveauer: 1. På arbejdspladsen er der en sikkerhedsgruppe, som består af arbejdslederen og en sikkerhedsrepræsentant. 2. I hver region findes der et sikkerhedsudvalg. Se udvalgenes sammensætning side 10. Formanden for udvalget er altid den økonomiske beslutningskompetente, dvs. i regionerne er det regionschefen og i Mørkhøj styrelsens direktør. 3. På grund af Fødevarestyrelsens størrelse er der desuden etableret et hovedsikkerhedsudvalg, HSIU. Udvalget består af en sikkerhedsrepræsentant fra hver region/mørkhøj, fire ledelsesrepræsentanter og en formand, som er styrelsens direktør. Styrelsens arbejdsmiljøkoordinator er sekretær for udvalget. I foråret 2008 er der gennemført valg til alle sikkerhedsudvalgene i styrelsen. Region Øst har i 2007 inddraget alle sikkerhedsgrupperne, så de i realiteten fungerer som sikkerhedsudvalg og mødes et antal gange årligt svarende til et typisk sikkerhedsudvalg. Mørkhøj har i det tidlige forår 2008 oprettet endnu en sikkerhedsgruppe for hovedbygningen, så der nu samlet er tre sikkerhedsgrupper Mørkhøj. Side 9 af 23

10 Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen Sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere skal gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen inden otte måneder efter valg. Af styrelsens arbejdsmiljøhåndbog på intranettet fremgår det, hvornår hvem har været på uddannelse. I region Nord har 2 arbejdsledere og 3 sikkerhedsrepræsentanter været på arbejdsmiljøuddannelse og sikkerhedslederen været på et ugekursus for sikkerhedsledere. Laboratoriet i Aalborg har deltaget i et trivselsprojekt, der er blevet afholdt et førstehjælpskursus for alle sikkerhedsrepræsentanter, og alle interesserede er blevet tilbudt et glatførerkursus. I region Syd har to nye sikkerhedsrepræsentanter gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. I region Øst har alle sikkerhedsrepræsentanter gennemført eller blevet tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen. Repræsentanterne har desuden deltaget i diverse kurser og temadage relateret til arbejdsmiljø. I Mørkhøj står flere nye både arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter overfor at skulle på arbejdsmiljøuddannelsen i Der har været deltagelse i flere kurser og seminarer relateret til arbejdsmiljø, herunder i arbejdsmiljøkonferencen holdt i Nyborg 2007 (se side 20), hvor hovedparten af den øvrige arbejdsmiljøorganisation også var til stede. Fødevarestyrelsens arbejdsmiljøorganisation HOVEDSIKKERHEDSUDVALGET Formand, 4 ledere og 4 sikkerhedsrepræsentanter Arbejdsmiljø -koordinator SIKKERHEDS- UDVALGET, NORD Formand, 3 ledere og 4 sikkerhedsrepræsentanter SIKKERHEDS- UDVALGET, SYD Formand, 2 ledere og 2 sikkerhedsrepræsentanter SIKKERHEDS- UDVALGET, ØST Formand, alle sikkerhedsgrupperne SIKKERHEDS- UDVALGET, MØRKHØJ Formand, 2 ledere og 2 sikkerhedsrepræsentanter Daglig sikkerhedsleder SIKKERHEDS- GRUPPE (20) Arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten SIKKERHEDS- GRUPPE (18) Arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten SIKKERHEDS- GRUPPE (11) Arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten SIKKERHEDS- GRUPPE (3) Arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten Daglig sikkerhedsleder, Nord: Annie Jakobsen Daglig sikkerhedsleder, Syd: Poul-Anton Sørensen Daglig sikkerhedsleder, Øst: Helle Stærk Hansen Daglig sikkerhedsleder, Mørkhøj: Anne-Dorthe Helberger Side 10 af 23

11 Sammenlægning af Hovedsikkerheds- og samarbejdsudvalget? Fødevarestyrelsens reorganisering i 2006, hvor antallet af regioner blev reduceret fra ti til tre regioner betød også en reduktion af sikkerhedsudvalg. Samtidig åbnede styrelsen for regional tilpasning af udvalgsstrukturen. I aftalegrundlaget for den nuværende samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation er der åbnet mulighed for drøftelser om at sammenlægge de to hovedudvalg. Hovedsamarbejdsudvalget og Hovedsikkerhedsudvalget skal i løbet af 2008 drøfte mulighederne for den fremtidige udvalgsstruktur. Begge hovedudvalg har typisk omfattende dagsordener med mange relevante punkter, hvilket enten taler for at fastholde en tostrenget udvalgsstruktur eller for en hyppigere mødefrekvens i et evt. sammenlagt udvalg. Omvendt er der eksempler på, at udvalgene har sammenfaldende arbejdsområder, hvilket enten taler for en sammenlægning eller skarpere beskrivelser af kompetenceområderne. Læs mere om grundlaget for den nuværende samarbejds- og arbejdsmiljøorganisations struktur i Notat om samarbejds- og sikkerhedsstruktur i Fødevarestyrelsen 2006 på intranettet/fødevarestyrelsen/udvalg. APV væk med skemaer og ind med dialog Af Arbejdsmiljøregnskabet 2006 fremgår det, at der i styrelsens sidste APV-runder har været anvendt en række forskellige metoder. I Nord har der været anvendt forskellige former for spørgeskemaer. I Syd har der været brugt spørgeskemaer nogle steder suppleret med interview. I Øst er den dialogbaserede metode anvendt. I Mørkhøj har der været anvendt spørgeskemaer efterfulgt af en kontorvis dialog til formulering af handlingsplaner. Arbejdet med APV er en tilbagevendende opgave, som løbende udvikles. En stor udfordring lige nu er arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, og de regionale sikkerhedsudvalg efterspørger metoder til at kortlægge og arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. VIDSTE DU, at processen til at lave en vurdering af arbejdspladsen (APV) skal indeholde: Kortlægning af arbejdsmiljøet Identifikation og registrering af arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen: Hvad skal og/eller kan forbedres? Hvilke risici og belastninger er der, samt hvad er omfanget af dem? Hvilke årsager kan der være til problemerne? Hvor alvorlige er problemerne? En vurdering og prioritering af problemerne Prioritering og beslutning om hvilke handlinger, der skal gennemføres. Udarbejdelse af en handlingsplan Hvad skal der gøres? Hvem gør det? Hvornår skal det være gjort? Opfølgning på, at handlingsplanen føres ud i livet. Derudover evalueres såvel løsninger, som APV-forløbet. En arbejdspladsvurdering er med andre ord meget mere end en vurdering det allervigtigste, også ved Arbejdstilsynets tilsyn, er handlingsplanen. Der er en række ulemper med en APV lavet på baggrund af et spørgeskema. Den store mængde data, der produceres, kræver en omfattende databehandling og giver ikke nødvendigvis den relevante viden for at kunne formulere løsninger. Der er ikke umiddelbart mulighed for dialog om svarene, og ansvaret for løsningerne risikerer at blive et anliggende alene for sikkerhedsgruppen. Spørger man styrelsens sikkerhedsorganisation og øvrige ansatte vil det typisk være sådan, Side 11 af 23

12 at arbejdsmiljøudfordringerne er kendt stof og med beskeden indsats kan beskrives spørgeskemaerne er ofte overflødige til at kortlægge udfordringerne. De fortsatte udfordringer på en række områder tyder på, at de ressourcer, der anvendes på APV, i højere grad end på kortlægning skal lægges på handlingsplaner, løsninger og opfølgning. Samlet set er der brug for: en enkel og ubureaukratisk form, hvor vægten flyttes fra kortlægning til løsninger. en metode, som ikke alene er problemfokuseret, men hvor der også er plads til at udforske de forhold, der fungerer godt på arbejdspladsen mhp. at overføre erfaringerne til problemfyldte arbejdsmiljøforhold. at der skal ske en ligeværdig behandling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder skal resultaterne fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen inddrages, og medarbejdernes viden om eget arbejdsområde bidrage til løsninger. en metode, som er et bedre og mere tilgængeligt styringsværktøj for sikkerhedsorganisationen, herunder for lederne i form af en ensartet skabelon for handlingsplaner og en struktureret anvendelse af disse. Koncernledelsen har derfor i foråret 2008 besluttet, at arbejdspladsvurderinger, APV i Fødevarestyrelsen fremover skal gennemføres dialogbaseret og med handlingsplanen beskrevet i et skema, som er ens for styrelsen. I særlige tilfælde (f.eks. på de små slagtehuse, hvor få medarbejdere færdes, men hvor der også skal være en APV) kan der anvendes et enkelt spørgeskema til opsamling af udestående arbejdsmiljøproblemer. Handlingsplanen herfra skal også laves i styrelsens skema. II ffiinderr sskemaett tiill handlliingsspllanen på iinttrranettttett//arrbejjdsmiilljjø// s arrbejjdssplladssvurrderriing Eksempel på en dialogbaseret APV Chefen sætter APV på dagsordenen til fællesmøde (kan være et alm. personalemøde) og udsender en checkliste med emner, som medarbejderne kan overveje inden mødet Sikkerhedsgruppen forbereder mødet med et oplæg, hvori resultaterne fra MTU indgår, uløste emner fra sidste APV og andet (f.eks. lovgivningsmæssige forhold), der skal inddrages Medarbejderne tilkendegiver (kan ske med forskellige metoder), hvad de er tilfredse med og hvor der er arbejdsmiljøforhold, som skal forbedres Listen over emner prioriteres Der formuleres forslag til løsninger med ansvarlig, tidsfrister osv. Sikkerhedsgruppen samler emner, løsninger mv op. Er der forhold, der skal måles eller vurderes nærmere iværksættes dette. Sikkerhedsgruppen tager højde for forhold (fra eksempelvis sikkerhedsrunderinger), som lovformeligt skal bringes i orden og vurderer fraværet jf. lovkravene til APV. Den endelige handlingsplan formidles til alle medarbejdere og regionens sikkerhedsudvalg Handlingsplanen indgår fast som en del af sikkerhedsgruppens mødedagsorden Fremdriften i løsningerne præsenteres løbende for hele medarbejdergruppen, f.eks. på afdelingsmøde Side 12 af 23

13 VIDSTE DU, at arbejdsmiljøhandlingsplanen for Kødkontrollen har et helt afsnit om APV: Målet er, at alle kødkontrollens arbejdspladser omsætter APV ernes punkter til handlingsplaner og derved, at udfordringerne løses. Konkret betyder det, at der i 2008 foreligger en komplet liste over udeståender fra kødkontrollens tidligere APV er med særligt fokus på støj, og at der ligeledes inden udgangen af 2008 skal foreligge en handlingsplan med overslag over omkostninger for de kortlagte problemer. Handlingsplanen drøftes som en del af de regionale budgetmøder med slagterierne. arbejdspladserne ved udgangen af 2008 kan fremvise APV handlingsplaner, hvor udestående problemer fremgår kvalificeret og med anførsel af konsekvenser ved fortsat manglende løsning, samt angiver ansvarlige for løsning af problemerne, herunder hvis problemet skal løses og finansieres af slagteriet. der sker en dokumenteret overdragelse af udestående problemer knyttet til slagteriets indretning til slagteriets ledelse. APV handlingsplaner fra 2008 standardiseres i styrelsen og via en fælles skabelon for sikkerhedsgruppernes mødereferater bliver en rullende plan, hvor fremdriften tydeliggøres. kortlægningsmetoder og afrapporteringen i form af APV handlingsplanen i 2008 udvikles, så udfordringerne i relation til det psykiske arbejdsmiljø fremstår tydeligt og operationelt. Der er i en særskilt plan for operationalisering beskrevet ansvarlige, frister og opfølgning. Arbejdsulykkerne falder, men nye typer kommer til Antallet af anmeldelsespligtige arbejdsulykker i Fødevarestyrelsen har gennem de sidste år været faldende og var i Arbejdsulykker i Fødevarestyrelsen År Antal ansatte (hoveder) Antal ulykker Antal fraværsdage Incidens* *Antallet af arbejdsulykker gjort op pr ansatte, AT Denne positive udvikling i ulykkerne med fravær til følge sker på trods af, at der med styrelsens første arbejdsmiljøregnskab i 2007 skete en skærpelse af registreringen af ulykker og dermed en øget opmærksomhed på systematisk anmeldelse. Faldet i ulykker skal hovedsagelig tilskrives den indsats, der er gjort for at nedbringe antallet af knivskader bl.a. ved at indføre obligatorisk brug af skærehandsker i Kødkontrollen. Endnu har Arbejdstilsynet ikke de samlede tal og landsgennemsnittet for 2007 til en sammenligning med Fødevarestyrelsens statistik. EASY Fra 1. januar 2008 skal alle arbejdsulykker i Fødevarestyrelsen anmeldes via EASY (elektronisk arbejdsulykke system). Alle arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter i styrelsens sikkerhedsgrupper har via mail fået adgang til systemet. I finder en adgang til EASY på intranettet/arbejdsmiljø/arbejdsulykker I EASY skal sikkerhedsgruppen anmelde alle arbejdsulykker, også dem uden fravær. Ulykker med fravær skal sendes videre til Arbejdstilsynet, hvor ulykker uden fravær blot registreres i EA- SY. I EASY kan arbejdsulykker først videresendes, når alle de relevante felter er udfyldt korrekt, hvilket øger kvaliteten af anmeldelserne. Desværre viser systemet sig også fortsat at have visse børnesygdomme. Dette er der særligt fokus på og vil i 2008 betyde en tæt dialog med Arbejdsskadestyrelsen. Statistikværktøjet i EASY, som kan blive et godt værktøj til forebyggelse, er under udvikling. Side 13 af 23

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark STRESS KAMPAGNE STRESS 1 Fem års stresskampagne i Danmark - En beskrivelse af den fælles indsats for at forebygge arbejdsbetinget stress på de kommunale og regionale arbejdspladser 2 STRESS KAMPAGNE INDHOLD

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere