Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?"

Transkript

1 Nordisk försäkringstidskrift 3/2011 Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Af Henning Jønsson, Direktør i Ankenævnet for Forsikring. Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser og kendelser fra Ankenævnet for Forsikring i kollektive forsikringsaftaler (arbejdsmarkedspensioner) herunder navnlig Højesteretsdommen i Pensamsagerne og forfatteren gør sig med udgangspunkt heri til talsmand for, at der i forsikringsaftaleloven optages regler, der beskriver hvilke rettigheder og pligter, parterne og den sikrede har i en sådan trepartsaftale. Da forsikringsaftaleloven sidst var til eftersyn, medførte dette ikke, at der blev fastsat sådanne regler. Det fremgår af betænkning nr. 1423/2002, at dette var en del af kommissoriet, men udvalget fandt, at der ikke var behov herfor, jf. betænkningens kapitel 21. Siden er der løbet en del vand i stranden, og der er truffet afgørelse i flere sager, hvor det ud fra et retsudøvelsessynspunkt kunne have været bekvemt, hvis der havde været regler herom. Af betænkningen fremgår, at man har været opmærksom på, at der kan forekomme problemer i relation til afgivelse af risikooplysninger, opsigelse af forsikringen og manglende præmiebetaling. Det fremgår ligeledes, at der er indført eller er ved at blive indført regler om gruppeforsikring i de andre nordiske lande. Gruppeforsikring eller kollektive forsikringer, som de også kaldes, er kendetegnet ved et trepartsforhold mellem forsikringsselskabet, den medlemsrepræsentant som indgår forsikringsaftalen, og det enkelte medlem som er dækket af forsikringen (den sikrede). I arbejdsmarkedspensionsordninger vil den ene part være en pensionsleverandør, og den anden part kan være en arbejdsgiverorganisation, en lønmodtagerorganisation eller en arbejdsgiver. Ofte vil den ene aftalepart være både en arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisation, og i visse tilfælde vil disse organisationer have etableret et selskab, der er pensionsleverandør. Arbejdstageren vil være den sikrede, men altså ikke aftalepart. Forsikringens indhold vil oftest mere eller mindre være bestemt i de kollektive overenskomster, der er indgået mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Dette kan også være tilfældet i firmapensionsordninger, men her kan det også være arbejdsgiveren, der har bestemt indholdet af forsikringen og, hvem der skal være pensionsleverandør. Herudover tegnes kollektive forsikringer typisk af foreninger for sine medlemmer. Finansielle institutioner tilbyder/kræver, at låntager tegner en gruppelivsforsikring til sikkerhed for lån. Som anført i betænkning 1423 kan der opstå problemer med eksempelvis præmiebetaling og opsigelse i forbindelse med kollektive forsikringer.

2 2 Da den sikrede ikke er aftalepart i forsikringsaftalen, må han affinde sig med, at det er forsikringsselskabet eller grupperepræsentanten, der udøver rettighederne over forsikringen, dvs. bestemmer, om den skal opsiges eller ændres. Dette gælder i alle tilfælde, hvis der ikke i forhold til den sikrede er afgivet et uigenkaldeligt løfte herom. Og det er der næppe. Det opfattes af nogen som utilfredsstillende, idet der betales en ydelse for noget, som man ikke kan eller kun meget teoretisk har mulighed for at udøve indflydelse på. Til gengæld vil man som regel have erhvervet dækningen til en billig præmie, da der er stordriftsfordele ved at forsikre store grupper både med hensyn til risiko og administrationsudgifter. Forsikringsaftaleudvalgets opfattelse af problemkataloget kan forekomme noget tyndt, og historien viser da også, at der er flere problemstillinger, eller at problemstillingerne er undervurderede. Her skal nævnes: 1 Manglende præmiebetaling fra grupperepræsentantens side 2 Manglende information 3 Er der en øvre grænse for, hvad parterne i aftalen kan ændre til skade for de sikrede? Manglende præmiebetaling Om manglende præmiebetaling anfører forsikringsaftalelovsudvalget 1, at gruppeforsikringen for så vidt kan være ophørt som følge af manglende præmiebetaling, uden at det enkelte gruppemedlem er orienteret herom. Ligeledes anføres, at i nogle gruppeforsikringsordninger kender forsikringsselskabet identiteten af de enkelte gruppemedlemmer, mens selskabet i andre ordninger ikke er bekendt hermed, fordi forsikringen omfatter de til enhver tid ansatte på virksomheden. I de tilfælde, hvor selskabet kender identiteten, har forsikringsselskabernes brancheorganisation 2 udtalt, at det efter deres opfattelse vil være i strid med god forsikringsskik, hvis et selskab undlader at foretage underretning til den sikrede om manglende præmiebetaling. Man kan rejse spørgsmålet, om dette er en tilstrækkelig sikkerhed. At en brancheorganisation vil udtale, at et forhold er i strid med god skik inden for området, indebærer ikke nødvendigvis, at forsikringsleverandøren er enig og vil ændre sin afgørelse. Forsikring & Pension kan ikke forpligte sine medlemmer. Dette kom til udtryk i en ankenævnsafgørelse 3, der godt nok ikke vedrørte præmiebetaling, men en henstilling fra Forsikring & Pension til sine medlemmer om at ændre definitionen på et ulykkestilfælde i nytegninger og bestående forsikringer. Forsikring & Pension udtalte, at de fandt det i strid med henstillingens ordlyd, at selskabet ikke havde fulgt henstillingen, men dette førte ikke til, at selskabet ændrede sin afgørelse, hvorefter Ankenævnet for Forsikring følte sig forpligtet til at afgøre tvisten efter den oprindelige aftale. Dermed ikke sagt, at dette også ville være resultatet, hvis sagen havde drejet sig om manglende underretning til den sikrede om manglende præmiebetaling. Og i alle tilfælde hjælper det umiddelbart ikke i de situationer, hvor pensionsleverandøren ikke kender identiteten på de sikrede.

3 3 Ud over manglende præmiebetaling kan der også være de situationer, hvor grupperepræsentanten forsømmer at melde det nye gruppemedlem til ordningen. Er der tale om pligter i henhold til kollektive overenskomster, er dette noget, der sanktioneres i det arbejdsretlige system 4. Men udover en sådan bod er arbejdsgiver også dømt til at betale den erstatning, arbejdstageren er gået glip af, hvis der er sket en forsikringsbegivenhed. Det kan være ruinerende for en arbejdsgiver, men også et stort problem for arbejdstageren, hvis arbejdsgiveren ikke kan betale. Det er da heller ikke sikkert, at det i fremtiden vil komme til at forholde sig sådan. Østre Landsret afsagde den 7/ dom i tre sager, der drejede sig om nogle kommunale medarbejdere, der i henhold til kollektiv overenskomst skulle forsikres i Pensam 5. De berørte kommuner havde ikke i tide sørget for, at der blev oprettet pensionsordning for de pågældende medarbejdere, og der var indtrådt forsikringsbegivenheder for de pågældende, inden der blev betalt præmie. Pensam afviste derfor at udbetale erstatning. FOA rejste derfor på de berørte medlemmers vegne sag mod de berørte kommuner, med krav om erstatning svarende til, hvad de pågældende medarbejdere ville være berettiget til i henhold til de forsikringsaftaler, der skulle være oprettet. Landsrettens domme var klare. For det første blev fastslået, at arbejdsgiverens ansvar for tilmelding og præmiebetaling ikke var objektivt, men et culpaansvar. Dernæst at arbejdsgiveren havde handlet culpøst, og at arbejdsgiveren ikke med føje kunne påregne, at manglende rettidig oprettelse af en pensionsordning for A ikke ville påføre medlemmet tab. Arbejdsgiveren blev derfor dømt til at betale medlemmerne erstatning svarende til, hvad de ville have fået udbetalt af Pensam, hvis ordningen var oprettet og betalt i tide. Kommunerne havde under sagerne adciteret Pensam med påstand om, at de blev friholdt for ethvert krav, som de måtte blive idømt. Kommunerne henviste til, at Pensam var forpligtet til at optage medarbejdere i henhold til den kollektive overenskomst. Hertil henviste Pensam til, at det af forsikringsbetingelserne fremgik, at pensionsordningen først er etableret, når den er betalt, og at selskabet ikke til skade for de øvrige sikrede kunne etablere forsikringsordning, når skaden allerede var sket. Pensam blev frikendt. Afgørelsen er som taget ud af en lærebog i forsikringsret og erstatningsret. Men her sluttede sagen ikke, idet arbejdsgiverne de berørte kommuner indbragte sagen for Højesteret. Højesteret fastslog, at der ikke fandtes særlig lovregulering af arbejdsmarkedspensionsordninger, hvorefter tvisten måtte afgøres efter overenskomsterne, overenskomsternes aftaler om pension (rammeaftale) og Pensams forsikringsbetingelser. Af rammeaftalen fremgik bl.a., at de personalegrupper, der var omfattet af overenskomsten var berettigede og forpligtede til en pensionsordning. At undtagelse herfra kunne gøres efter generelle kriterier, som ikke giver anledning til spekulation mod pensionsordningen, og at pensionsordningerne har til formål at sikre

4 4 medarbejderne mod indtægtstab som følge af alder, invaliditet og død. Pensam havde tiltrådt, at selskabets forsikringsvilkår skulle fastlægges inden for rammeaftalen. Herefter konstaterede Højesteret, at der i alle forsikringsbetingelserne var bestemmelser om, at ikrafttrædelsestidspunktet tidligst kunne regnes fra tidspunktet for pligtmæssig betaling. Herefter fandt Højesteret, at det måtte lægges til grund, at der forsikringsmæssigt intet var til hinder for, at der uanset enkeltstående tilfælde af for sen indbetaling og tilmelding, at afdække risikoen for invaliditet i den gruppe, som ifølge den pågældende overenskomst er omfattet af pensionsordningens obligatoriske invaliditet. Højesteret afvejede herefter de sikredes rettigheder i henhold til rammeaftalen (hvorefter de havde krav på pensionsdækning) mod vilkårene i forsikringsbetingelserne (hvorefter de muligvis ingen rettigheder havde i forhold til Pensam, da præmien ikke var betalt rettidigt) og kom frem til, at efter formålet med ordningen måtte bestemmelserne mest nærliggende forstås sådan, at rettidig indbetaling af første pensionsbidrag for en medarbejder, der opfylder de fastsatte kriterier for at være omfattet af ordningen, ikke er en betingelse for, at den obligatoriske invalideforsikringsdel træder i kraft for medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen opfylder kriterierne, og indbetalingspligten for arbejdsgiveren dermed blev udløst. At, Højesteret selv har anset dette for en principiel sag, ses bl.a. af, at Højesteret blev sat med 7 dommere mod de sædvanlige 5. Det er nærliggende at antage, at Højesteret har indset, at afgørelsen vil have betydning for andre sager, hvor der er sket fejl hos en arbejdsgiver, men hvor det i henhold til overenskomsten og aftale klart er fastlagt, hvilke forsikringsrettigheder, den ansatte har. Hvis dette er klart, og hvis der ikke er risiko for spekulation mod selskabet, vil den sikredes rettigheder måtte veje tungere end nogle undtagelsesbestemmelser i forsikringsaftalen, grundet forsømmelse fra arbejdsgiverens side. Ellers vil formålet med en pensionsordning, som den ansatte både har en ret og en pligt til at være medlem af, forspildes. At Højesteret har tænkt længere end den konkrete sag ses af, at de involverede arbejdsgivere var økonomisk stærke nok til at honorere kravene fra de sikrede. En sådan sag havde ikke behøvet at opstå, hvis der i forsikringsaftaleloven var regler, der regulerede forholdet i forhold til en sikret. Manglende information De sikrede gør ofte gældende, at de ikke har modtaget fornøden information fra forsikringsselskabet. Dette rejser det første spørgsmål. Hvem påhviler informationspligten (hvis der er en). Grupperepræsentanten eller forsikringsleverandøren? Dette svar må først og fremmest søges i aftalen. Der findes eksempler på, at informationsforpligtelsen ved aftale er overført til grupperepræsentanten. AK (2011) Enken til den afdøde sikrede krævede dødsfaldssummen udbetalt, men selskabet afviste med henvisning til, at forsikringen ved ændret, så den udløb ved 65 år mod tidligere 67 år. Enken anførte, at det havde hun ikke fået noget at vide om. Selskabet oplyste, at dette havde været anført i fagforeningsbladet, og at informationspligten ifølge aftale med pensionsleverandøren i øvrigt påhvilede fagforeningen som forsikringstager. Da ankenævnet ikke havde kompetence til at træffe afgørelse om forhold vedrørende fagforeningen, fik klager ikke medhold.

5 5 Hvis parterne i aftalen aftaler, at ordningen skal forringes, har den sikrede ingen ret. Dette vil også gælde, selvom der ikke er givet fornøden information, da den manglende information ikke i sig selv medfører rettigheder for den sikrede. Dette gælder dog næppe i tilfælde af, at den sikrede havde kunnet disponere anderledes eksempelvis tegne supplerende forsikring andetsteds hvis der var givet den fornødne information. Under visse ikke så sjældent forekommende omstændigheder vil man kunne komme ud for, at formålet med pensionsordningen vil være forspildt, hvilket kunne tale for, at der bør fastsættes regler for rettigheder og pligter for parterne i 3-partsaftaler. Er der en øvre grænse for, hvad parterne i aftalen kan ændre til skade for de sikrede? Som anført i NFT 3/3010 af Helena Thode vil det i kollektive arbejdsmarkedspensioner som regel være pensionsleverandøren, der i samarbejde med overenskomstparterne vil kunne bestemme, hvilke ændringer, der skal ske i pensionsordningerne. Dette kan gælde, uanset om der i forsikringsbetingelserne er optaget en hjemmel til ændring af aftalen, idet der i de overenskomstbaserede kollektive aftaler skal anlægges en helhedsvurdering af formålet med ændringen. Tjener ændringen kollektivets interesse, må individuelle interesser vige, hvis ændringerne gennemføres i overensstemmelse med den foreskrevne procedure, og der ikke er tale om misbrug. Helena Thode henviser som eksempel på en sådan ændring til Københavns Byrets afgørelse af 25/ (BS 23A-3747/2009). Sagen vedrørte PensionDanmark, der er et aktieselskab med overenskomstparterne som aktionærer. Efter at der pr. 1/ var sket ændringer i den danske arvelov, således at en samlever under visse betingelser kunne være omfattet af begrebet nærmeste pårørende, jf. FAL 105a ændrede PensionDanmark begunstigelsesbestemmelsen til at gælde for alle forsikrede. Ifølge loven ville bestemmelsen kun have betydning for begunstigelsesindsættelser, foretaget efter lovens ikrafttræden. Men en sådan indsættelse foretog PensionDanmark altså på alle medlemmernes vegne. Ændringen blev meddelt på en pensionsoversigt i januar Nogle medlemmer var ikke opmærksom herpå; andre mente, at dette ikke var noget pensionsleverandøren kunne bestemme. Nogle sager blev indbragt for Ankenævnet for Forsikring og domstolene af børn, der nu måtte se, at udbetalingen af dødsfaldserstatning gik til afdødes samlever i stedet for som tidligere til børn eller andre arvinger 6. PensionDanmark henviste til, at det var et abejdsmarkedsrelateret pensions- og livsforsikringsselskab ejet fuldt ud af forsikringstagernes faglige organisationer. Pensionsordningen var obligatorisk i kraft af det enkelte medlems ansættelsesforhold og den gældende overenskomst på arbejdspladsen, der har vedtaget, at PensionDanmark skal varetage pensionsordningerne for de ansatte. Bestyrelsen består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, som varetager medlemmernes interesser i forhold til pensionsordningen. Bestyrelsen fastlægger rammerne for den overenskomstaftalte pensionsordning, herunder også begunstigelsesbestemmelsen og optræder i den henseende som fuldmægtige på medlemmernes vegne. De bestyrelsesgodkendte rammer for pensionsordningen udmøntes i forsikringsbetingelser.

6 6 I forsikringsbetingelserne var anført Forsikringsbetingelserne træder uden varsel i kraft den 1. januar 2008 medmindre andet fremgår af den enkelte bestemmelse og erstatter tidligere gældende forsikringsbetingelser. Alle regler indeholdt i forsikringsbetingelserne kan uden varsel ændres efter beslutning i selskabet. Endvidere henviste selskabet til, at det havde over medlemmer, som det ikke havde nogen direkte kontakt med, og at nu afdøde havde haft mulighed for at ændre begunstigelsen, hvilket var anført i pensionsoversigten. (Til orientering for læserskaren uden for Danmark skal oplyses, at den sikrede uanset at parterne i aftalen bestemmer det hele kunne indsætte, hvem de ville som begunstiget ved dødsfald. Havde de valgt standardbegunstigelsen nærmeste pårørende ville erstatningen gå til en ægtefælle, hvis en sådan fandtes, eller afdødes børn eller i sidste ende den pågældendes arvinger. Ved den gennemførte ændring, fik en samlever under visse i loven nærmere fastsatte betingelser altså fortrinsret frem for børn eller andre arvinger, når der ikke blev efterladt ægtefælle). Det må formodes, at den ændring, som PensionDanmark gennemførte, ville være i overensstemmelse med de flestes ønsker, men naturligvis ikke alles ønske. Det må også antages, at hvem der skal have udbetalt dødsfaldssummen er en meget privat sag, og at hvis der var et forhold, som den sikrede selv kunne bestemme over, var det begunstigelse. Men Københavns Byret rystede ikke på hånden, idet retten udtalte: Efter forsikringsordningens karakter består der en formodning for, at overenskomstparterne kan indgå gyldige aftaler på medlemmernes vegne, herunder aftaler om ændringer i allerede etablerede ordninger i det omfang ændringerne har hjemmel i et dokument overenskomstparterne står bag. Retten fandt altså, at PensionDanmarks bestyrelse kunne ændre begunstigelsesbestemmelsen. Men herefter så retten på, om ændringen var bekendtgjort for de sikrede på en tilstrækkelig tydelig måde, og her fandt retten flere mangler og udtalte: Under hensyn til, at ændringen vedrører et vilkår af væsentlig og central betydning for den enkelte forsikringstager, herunder et af de få vilkår, hvor sikrede har en valgmulighed, og at ændringen afviger fra den i lovgivningen fastsatte overgangsordning, finder retten efter en samlet bedømmelse, at ændringen ikke er meddelt på en sådan klar og tydelig måde, at (sikrede) var forpligtet af ændringen. Herefter fik datteren udbetalt dødsfaldssummen. AK ( 2011) Denne sag vedrørte en af flere sager mod Sampension, der er et livsforsikringsselskab, der fungerer som et administrationsselskab. Selskabet er ejet af arbejdsmarkedets parter. Efter indførelse af Solvens II reglerne vil selskabet ikke kunne opfylde solvenskravene for de afgivne ydelsesgarantier. Overenskomstparterne aftalte derfor, at garantierne bortfaldt og blev afløst af en hensigtserklæring om, hvad der tilstræbes i afkast. Denne ændring indebar ikke nødvendigvis ringere pensioner for de sikrede, men selskabet kunne uden garantierne operere med en lavere solvensgrad. Flere af de sikrede har klaget herover. Nogle til Ankenævnet for Forsikring. Andre til Forbrugerombudsmanden og der er bebudet gruppesøgsmål mod selskabet.

7 7 For ankenævnet gjorde selskabet gældende, at det har ret til at lade garantierne bortfalde ud fra bristede forudsætninger, idet selskabet på tidspunktet for afgivelse af garantierne ikke havde grund til at påregne de nye solvenskrav. Endvidere gjorde selskabet også her gældende, at det var parterne i aftalen, der havde hjemmel til at ændre forsikringen, hvilket i øvrigt også fremgik af forsikringsbetingelserne. Klagerne gjorde typisk gældende, at der var tale om aftalebrud, og at de i denne situation i det mindste burde have ret til at standse indbetalingerne og flytte deres opsparing til en anden pensionsleverandør. Hertil anførte selskabet, at der ikke var tale om aftalebrud, da den sikrede ikke er part i aftalen, men blot har modtaget et genkaldeligt tredjemandsløfte. Med hensyn til opsigelse og flytning henviste selskabet til, at der er tale om en obligatorisk ordning, som arbejdsmarkedets parter har aftaleretten over. Ankenævnet traf afgørelse i sagen 5. september I kendelsen hedder det: Nævnet har fået forelagt et antal klager af samme karakter som klagerens. Det er alle disse klageres opfattelse, at selskabet ikke har været berettiget til - uden deres samtykke - at fragå løftet om ydelsesgaranti. Nogle af klagerne er endvidere utilfredse med, at de ikke kan reagere mod ændringen ved at melde sig ud eller overføre deres opsparing til en anden pensionsleverandør. Det er nævnet bekendt, at samme problemstilling er aktuel i andre arbejdsmarkedspensionsordninger. Nævnet finder, at det er forbundet med betydelig retlig tvivl, i hvilket omfang lønmodtagere kan støtte ret på den kollektive pensionsaftale. Det er i den forbindelse spørgsmålet, om ikke uvæsentlige dispositioner af forringende karakter over kundernes opsparede midler i deres obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning kan ske uden deres samtykke. Om der i arbejdsretlige principper er en adgang for arbejdsmarkedets parter til at indgå aftale med en pensionskasse herom, falder uden for nævnets erfaringsområde. Det vil endvidere kræve en bevisførelse af betydeligt omfang at skulle bedømme, om pensionskassen efter reglerne eller retsgrundsætninger om ugyldighed, bristede forudsætninger eller force majeure har ret til at kræve sig frigjort fra ydelsesgarantierne. En sådan bevisførelse ligger uden for rammerne af den bevisførelse, der kan ske for nævnet. Den må i givet fald ske ved domstolene. Det er herefter samlet set nævnets opfattelse, at der er et behov for en domstolsafgørelse af, hvilke beslutninger en pensionskasse med tiltræden af overenskomstparterne kan træffe over kundernes opsparede pensionsmidler. Hvis sådanne beslutninger kan træffes, opstår endvidere spørgsmålet, om der i givet fald er forskel på, om pensionen er under udbetaling, eller om kunden er tæt på pensionsalderen eller ikke. Afgørelsen er truffet efter, at Højesteret traf sin afgørelse i Pensamsagerne. Ankenævnet var også bekendt med afgørelsen i PensionDanmark sagen, der gav selskabet medhold i, at det var aftaleparterne, der rådede over forsikringen, men nævnet følte sig øjensynligt ikke bundet af byrettens afgørelse. Mellem linjerne ses, at nævnet lægger vægt på, at det er de sikredes penge, at de sikrede i praksis ikke kan stemme med fødderne, dvs. flytte pensionsordningen til en anden leverandør, hvis forvalterne af pensionsmidlerne performer dårligt eller af den mulighed, der er for at stemme, er så indirekte, at den i praksis ikke eksisterer. Nu skal domstolene formodentlig Højesteret afgøre, om ændringen kan foretages. Om der bliver tale om en konkret afgørelse eller en afgørelse i lighed med Pensamsagen, der har en længere rækkevidde, må tiden vise.

8 8 Mit ærinde med artiklen er at påpege, at sagerne måske kunne være undgået, hvis der i forsikringsaftaleloven var fastsat nogle principper for rettigheder og pligter for deltagerne i trepartsaftaler, dvs. kollektive forsikringer. Der er næppe tvivl om, at der vil opstå flere sager af denne art. Det siges, at vi lever i jeg ets tidsalder, og individet vil formentlig i større omfang gå til angreb på kollektivet, hvis individet ikke føler, at det får en rimelig behandling, dvs. flere rettigheder og valgmuligheder. Hvis man ikke kan få enderne til at mødes, risikerer man at lægge et godt system i graven. 1 Side Forsikring & Pension 3 AK (2006) 4 Se Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen: Arbejdsmarkedspension, s. 200 ff 5 Pensam ejes af 4 gamle pensionskasser og FOA, der er en arbejdsgiverorganisation for offentlig ansatte 6 Samlevere er tidligere blevet anset som nærmeste pårørende, hvis en konkret vurdering af forholdene resulterer i, at der var særlige holdepunkter for en sådan fortolkning, jf. Irene Nørgaard: Arveret, s. 321

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt NFT 4/2005 perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv af Jens Kristiansen Jens Kristiansen jens.kristiansen@jur.ku.dk

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Revision af forsikringsaftaleloven

Revision af forsikringsaftaleloven NFT 2/2000 AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven Referat fra seminaret udarbejdet af Birgitte Frank Uggerhøj, Pen-Sam, Danmark Birgitte Frank Uggerhøj Ved Folketingsbeslutning B12 af 18.12.1998

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår.

(AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår. NFT 1/1996 Kollokvium om "Fortolkning af Forsikringsvilkår" af Henning Jønsson, direktør for Ankenævnet for Forsikring I april 1995 arrangerede Det danske selskab for Forsikringsret (AIDA) et kollokvium

Læs mere

FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten

FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten Kapitel 1. Det danske pensionssystem 1.1. Pensionsretten i samfundet Moderne samfund hænger sammen i kraft af specialisering og arbejdsdeling. Denne mekanisme

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut, Jurastudiet. Kandidatafhandling. Emne. Arbejdsret.

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut, Jurastudiet. Kandidatafhandling. Emne. Arbejdsret. Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk Institut, Jurastudiet Kandidatafhandling Emne Arbejdsret Titel Arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskabers særlige aftaleretlige

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere