Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?"

Transkript

1 Nordisk försäkringstidskrift 3/2011 Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Af Henning Jønsson, Direktør i Ankenævnet for Forsikring. Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser og kendelser fra Ankenævnet for Forsikring i kollektive forsikringsaftaler (arbejdsmarkedspensioner) herunder navnlig Højesteretsdommen i Pensamsagerne og forfatteren gør sig med udgangspunkt heri til talsmand for, at der i forsikringsaftaleloven optages regler, der beskriver hvilke rettigheder og pligter, parterne og den sikrede har i en sådan trepartsaftale. Da forsikringsaftaleloven sidst var til eftersyn, medførte dette ikke, at der blev fastsat sådanne regler. Det fremgår af betænkning nr. 1423/2002, at dette var en del af kommissoriet, men udvalget fandt, at der ikke var behov herfor, jf. betænkningens kapitel 21. Siden er der løbet en del vand i stranden, og der er truffet afgørelse i flere sager, hvor det ud fra et retsudøvelsessynspunkt kunne have været bekvemt, hvis der havde været regler herom. Af betænkningen fremgår, at man har været opmærksom på, at der kan forekomme problemer i relation til afgivelse af risikooplysninger, opsigelse af forsikringen og manglende præmiebetaling. Det fremgår ligeledes, at der er indført eller er ved at blive indført regler om gruppeforsikring i de andre nordiske lande. Gruppeforsikring eller kollektive forsikringer, som de også kaldes, er kendetegnet ved et trepartsforhold mellem forsikringsselskabet, den medlemsrepræsentant som indgår forsikringsaftalen, og det enkelte medlem som er dækket af forsikringen (den sikrede). I arbejdsmarkedspensionsordninger vil den ene part være en pensionsleverandør, og den anden part kan være en arbejdsgiverorganisation, en lønmodtagerorganisation eller en arbejdsgiver. Ofte vil den ene aftalepart være både en arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisation, og i visse tilfælde vil disse organisationer have etableret et selskab, der er pensionsleverandør. Arbejdstageren vil være den sikrede, men altså ikke aftalepart. Forsikringens indhold vil oftest mere eller mindre være bestemt i de kollektive overenskomster, der er indgået mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Dette kan også være tilfældet i firmapensionsordninger, men her kan det også være arbejdsgiveren, der har bestemt indholdet af forsikringen og, hvem der skal være pensionsleverandør. Herudover tegnes kollektive forsikringer typisk af foreninger for sine medlemmer. Finansielle institutioner tilbyder/kræver, at låntager tegner en gruppelivsforsikring til sikkerhed for lån. Som anført i betænkning 1423 kan der opstå problemer med eksempelvis præmiebetaling og opsigelse i forbindelse med kollektive forsikringer.

2 2 Da den sikrede ikke er aftalepart i forsikringsaftalen, må han affinde sig med, at det er forsikringsselskabet eller grupperepræsentanten, der udøver rettighederne over forsikringen, dvs. bestemmer, om den skal opsiges eller ændres. Dette gælder i alle tilfælde, hvis der ikke i forhold til den sikrede er afgivet et uigenkaldeligt løfte herom. Og det er der næppe. Det opfattes af nogen som utilfredsstillende, idet der betales en ydelse for noget, som man ikke kan eller kun meget teoretisk har mulighed for at udøve indflydelse på. Til gengæld vil man som regel have erhvervet dækningen til en billig præmie, da der er stordriftsfordele ved at forsikre store grupper både med hensyn til risiko og administrationsudgifter. Forsikringsaftaleudvalgets opfattelse af problemkataloget kan forekomme noget tyndt, og historien viser da også, at der er flere problemstillinger, eller at problemstillingerne er undervurderede. Her skal nævnes: 1 Manglende præmiebetaling fra grupperepræsentantens side 2 Manglende information 3 Er der en øvre grænse for, hvad parterne i aftalen kan ændre til skade for de sikrede? Manglende præmiebetaling Om manglende præmiebetaling anfører forsikringsaftalelovsudvalget 1, at gruppeforsikringen for så vidt kan være ophørt som følge af manglende præmiebetaling, uden at det enkelte gruppemedlem er orienteret herom. Ligeledes anføres, at i nogle gruppeforsikringsordninger kender forsikringsselskabet identiteten af de enkelte gruppemedlemmer, mens selskabet i andre ordninger ikke er bekendt hermed, fordi forsikringen omfatter de til enhver tid ansatte på virksomheden. I de tilfælde, hvor selskabet kender identiteten, har forsikringsselskabernes brancheorganisation 2 udtalt, at det efter deres opfattelse vil være i strid med god forsikringsskik, hvis et selskab undlader at foretage underretning til den sikrede om manglende præmiebetaling. Man kan rejse spørgsmålet, om dette er en tilstrækkelig sikkerhed. At en brancheorganisation vil udtale, at et forhold er i strid med god skik inden for området, indebærer ikke nødvendigvis, at forsikringsleverandøren er enig og vil ændre sin afgørelse. Forsikring & Pension kan ikke forpligte sine medlemmer. Dette kom til udtryk i en ankenævnsafgørelse 3, der godt nok ikke vedrørte præmiebetaling, men en henstilling fra Forsikring & Pension til sine medlemmer om at ændre definitionen på et ulykkestilfælde i nytegninger og bestående forsikringer. Forsikring & Pension udtalte, at de fandt det i strid med henstillingens ordlyd, at selskabet ikke havde fulgt henstillingen, men dette førte ikke til, at selskabet ændrede sin afgørelse, hvorefter Ankenævnet for Forsikring følte sig forpligtet til at afgøre tvisten efter den oprindelige aftale. Dermed ikke sagt, at dette også ville være resultatet, hvis sagen havde drejet sig om manglende underretning til den sikrede om manglende præmiebetaling. Og i alle tilfælde hjælper det umiddelbart ikke i de situationer, hvor pensionsleverandøren ikke kender identiteten på de sikrede.

3 3 Ud over manglende præmiebetaling kan der også være de situationer, hvor grupperepræsentanten forsømmer at melde det nye gruppemedlem til ordningen. Er der tale om pligter i henhold til kollektive overenskomster, er dette noget, der sanktioneres i det arbejdsretlige system 4. Men udover en sådan bod er arbejdsgiver også dømt til at betale den erstatning, arbejdstageren er gået glip af, hvis der er sket en forsikringsbegivenhed. Det kan være ruinerende for en arbejdsgiver, men også et stort problem for arbejdstageren, hvis arbejdsgiveren ikke kan betale. Det er da heller ikke sikkert, at det i fremtiden vil komme til at forholde sig sådan. Østre Landsret afsagde den 7/ dom i tre sager, der drejede sig om nogle kommunale medarbejdere, der i henhold til kollektiv overenskomst skulle forsikres i Pensam 5. De berørte kommuner havde ikke i tide sørget for, at der blev oprettet pensionsordning for de pågældende medarbejdere, og der var indtrådt forsikringsbegivenheder for de pågældende, inden der blev betalt præmie. Pensam afviste derfor at udbetale erstatning. FOA rejste derfor på de berørte medlemmers vegne sag mod de berørte kommuner, med krav om erstatning svarende til, hvad de pågældende medarbejdere ville være berettiget til i henhold til de forsikringsaftaler, der skulle være oprettet. Landsrettens domme var klare. For det første blev fastslået, at arbejdsgiverens ansvar for tilmelding og præmiebetaling ikke var objektivt, men et culpaansvar. Dernæst at arbejdsgiveren havde handlet culpøst, og at arbejdsgiveren ikke med føje kunne påregne, at manglende rettidig oprettelse af en pensionsordning for A ikke ville påføre medlemmet tab. Arbejdsgiveren blev derfor dømt til at betale medlemmerne erstatning svarende til, hvad de ville have fået udbetalt af Pensam, hvis ordningen var oprettet og betalt i tide. Kommunerne havde under sagerne adciteret Pensam med påstand om, at de blev friholdt for ethvert krav, som de måtte blive idømt. Kommunerne henviste til, at Pensam var forpligtet til at optage medarbejdere i henhold til den kollektive overenskomst. Hertil henviste Pensam til, at det af forsikringsbetingelserne fremgik, at pensionsordningen først er etableret, når den er betalt, og at selskabet ikke til skade for de øvrige sikrede kunne etablere forsikringsordning, når skaden allerede var sket. Pensam blev frikendt. Afgørelsen er som taget ud af en lærebog i forsikringsret og erstatningsret. Men her sluttede sagen ikke, idet arbejdsgiverne de berørte kommuner indbragte sagen for Højesteret. Højesteret fastslog, at der ikke fandtes særlig lovregulering af arbejdsmarkedspensionsordninger, hvorefter tvisten måtte afgøres efter overenskomsterne, overenskomsternes aftaler om pension (rammeaftale) og Pensams forsikringsbetingelser. Af rammeaftalen fremgik bl.a., at de personalegrupper, der var omfattet af overenskomsten var berettigede og forpligtede til en pensionsordning. At undtagelse herfra kunne gøres efter generelle kriterier, som ikke giver anledning til spekulation mod pensionsordningen, og at pensionsordningerne har til formål at sikre

4 4 medarbejderne mod indtægtstab som følge af alder, invaliditet og død. Pensam havde tiltrådt, at selskabets forsikringsvilkår skulle fastlægges inden for rammeaftalen. Herefter konstaterede Højesteret, at der i alle forsikringsbetingelserne var bestemmelser om, at ikrafttrædelsestidspunktet tidligst kunne regnes fra tidspunktet for pligtmæssig betaling. Herefter fandt Højesteret, at det måtte lægges til grund, at der forsikringsmæssigt intet var til hinder for, at der uanset enkeltstående tilfælde af for sen indbetaling og tilmelding, at afdække risikoen for invaliditet i den gruppe, som ifølge den pågældende overenskomst er omfattet af pensionsordningens obligatoriske invaliditet. Højesteret afvejede herefter de sikredes rettigheder i henhold til rammeaftalen (hvorefter de havde krav på pensionsdækning) mod vilkårene i forsikringsbetingelserne (hvorefter de muligvis ingen rettigheder havde i forhold til Pensam, da præmien ikke var betalt rettidigt) og kom frem til, at efter formålet med ordningen måtte bestemmelserne mest nærliggende forstås sådan, at rettidig indbetaling af første pensionsbidrag for en medarbejder, der opfylder de fastsatte kriterier for at være omfattet af ordningen, ikke er en betingelse for, at den obligatoriske invalideforsikringsdel træder i kraft for medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen opfylder kriterierne, og indbetalingspligten for arbejdsgiveren dermed blev udløst. At, Højesteret selv har anset dette for en principiel sag, ses bl.a. af, at Højesteret blev sat med 7 dommere mod de sædvanlige 5. Det er nærliggende at antage, at Højesteret har indset, at afgørelsen vil have betydning for andre sager, hvor der er sket fejl hos en arbejdsgiver, men hvor det i henhold til overenskomsten og aftale klart er fastlagt, hvilke forsikringsrettigheder, den ansatte har. Hvis dette er klart, og hvis der ikke er risiko for spekulation mod selskabet, vil den sikredes rettigheder måtte veje tungere end nogle undtagelsesbestemmelser i forsikringsaftalen, grundet forsømmelse fra arbejdsgiverens side. Ellers vil formålet med en pensionsordning, som den ansatte både har en ret og en pligt til at være medlem af, forspildes. At Højesteret har tænkt længere end den konkrete sag ses af, at de involverede arbejdsgivere var økonomisk stærke nok til at honorere kravene fra de sikrede. En sådan sag havde ikke behøvet at opstå, hvis der i forsikringsaftaleloven var regler, der regulerede forholdet i forhold til en sikret. Manglende information De sikrede gør ofte gældende, at de ikke har modtaget fornøden information fra forsikringsselskabet. Dette rejser det første spørgsmål. Hvem påhviler informationspligten (hvis der er en). Grupperepræsentanten eller forsikringsleverandøren? Dette svar må først og fremmest søges i aftalen. Der findes eksempler på, at informationsforpligtelsen ved aftale er overført til grupperepræsentanten. AK (2011) Enken til den afdøde sikrede krævede dødsfaldssummen udbetalt, men selskabet afviste med henvisning til, at forsikringen ved ændret, så den udløb ved 65 år mod tidligere 67 år. Enken anførte, at det havde hun ikke fået noget at vide om. Selskabet oplyste, at dette havde været anført i fagforeningsbladet, og at informationspligten ifølge aftale med pensionsleverandøren i øvrigt påhvilede fagforeningen som forsikringstager. Da ankenævnet ikke havde kompetence til at træffe afgørelse om forhold vedrørende fagforeningen, fik klager ikke medhold.

5 5 Hvis parterne i aftalen aftaler, at ordningen skal forringes, har den sikrede ingen ret. Dette vil også gælde, selvom der ikke er givet fornøden information, da den manglende information ikke i sig selv medfører rettigheder for den sikrede. Dette gælder dog næppe i tilfælde af, at den sikrede havde kunnet disponere anderledes eksempelvis tegne supplerende forsikring andetsteds hvis der var givet den fornødne information. Under visse ikke så sjældent forekommende omstændigheder vil man kunne komme ud for, at formålet med pensionsordningen vil være forspildt, hvilket kunne tale for, at der bør fastsættes regler for rettigheder og pligter for parterne i 3-partsaftaler. Er der en øvre grænse for, hvad parterne i aftalen kan ændre til skade for de sikrede? Som anført i NFT 3/3010 af Helena Thode vil det i kollektive arbejdsmarkedspensioner som regel være pensionsleverandøren, der i samarbejde med overenskomstparterne vil kunne bestemme, hvilke ændringer, der skal ske i pensionsordningerne. Dette kan gælde, uanset om der i forsikringsbetingelserne er optaget en hjemmel til ændring af aftalen, idet der i de overenskomstbaserede kollektive aftaler skal anlægges en helhedsvurdering af formålet med ændringen. Tjener ændringen kollektivets interesse, må individuelle interesser vige, hvis ændringerne gennemføres i overensstemmelse med den foreskrevne procedure, og der ikke er tale om misbrug. Helena Thode henviser som eksempel på en sådan ændring til Københavns Byrets afgørelse af 25/ (BS 23A-3747/2009). Sagen vedrørte PensionDanmark, der er et aktieselskab med overenskomstparterne som aktionærer. Efter at der pr. 1/ var sket ændringer i den danske arvelov, således at en samlever under visse betingelser kunne være omfattet af begrebet nærmeste pårørende, jf. FAL 105a ændrede PensionDanmark begunstigelsesbestemmelsen til at gælde for alle forsikrede. Ifølge loven ville bestemmelsen kun have betydning for begunstigelsesindsættelser, foretaget efter lovens ikrafttræden. Men en sådan indsættelse foretog PensionDanmark altså på alle medlemmernes vegne. Ændringen blev meddelt på en pensionsoversigt i januar Nogle medlemmer var ikke opmærksom herpå; andre mente, at dette ikke var noget pensionsleverandøren kunne bestemme. Nogle sager blev indbragt for Ankenævnet for Forsikring og domstolene af børn, der nu måtte se, at udbetalingen af dødsfaldserstatning gik til afdødes samlever i stedet for som tidligere til børn eller andre arvinger 6. PensionDanmark henviste til, at det var et abejdsmarkedsrelateret pensions- og livsforsikringsselskab ejet fuldt ud af forsikringstagernes faglige organisationer. Pensionsordningen var obligatorisk i kraft af det enkelte medlems ansættelsesforhold og den gældende overenskomst på arbejdspladsen, der har vedtaget, at PensionDanmark skal varetage pensionsordningerne for de ansatte. Bestyrelsen består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, som varetager medlemmernes interesser i forhold til pensionsordningen. Bestyrelsen fastlægger rammerne for den overenskomstaftalte pensionsordning, herunder også begunstigelsesbestemmelsen og optræder i den henseende som fuldmægtige på medlemmernes vegne. De bestyrelsesgodkendte rammer for pensionsordningen udmøntes i forsikringsbetingelser.

6 6 I forsikringsbetingelserne var anført Forsikringsbetingelserne træder uden varsel i kraft den 1. januar 2008 medmindre andet fremgår af den enkelte bestemmelse og erstatter tidligere gældende forsikringsbetingelser. Alle regler indeholdt i forsikringsbetingelserne kan uden varsel ændres efter beslutning i selskabet. Endvidere henviste selskabet til, at det havde over medlemmer, som det ikke havde nogen direkte kontakt med, og at nu afdøde havde haft mulighed for at ændre begunstigelsen, hvilket var anført i pensionsoversigten. (Til orientering for læserskaren uden for Danmark skal oplyses, at den sikrede uanset at parterne i aftalen bestemmer det hele kunne indsætte, hvem de ville som begunstiget ved dødsfald. Havde de valgt standardbegunstigelsen nærmeste pårørende ville erstatningen gå til en ægtefælle, hvis en sådan fandtes, eller afdødes børn eller i sidste ende den pågældendes arvinger. Ved den gennemførte ændring, fik en samlever under visse i loven nærmere fastsatte betingelser altså fortrinsret frem for børn eller andre arvinger, når der ikke blev efterladt ægtefælle). Det må formodes, at den ændring, som PensionDanmark gennemførte, ville være i overensstemmelse med de flestes ønsker, men naturligvis ikke alles ønske. Det må også antages, at hvem der skal have udbetalt dødsfaldssummen er en meget privat sag, og at hvis der var et forhold, som den sikrede selv kunne bestemme over, var det begunstigelse. Men Københavns Byret rystede ikke på hånden, idet retten udtalte: Efter forsikringsordningens karakter består der en formodning for, at overenskomstparterne kan indgå gyldige aftaler på medlemmernes vegne, herunder aftaler om ændringer i allerede etablerede ordninger i det omfang ændringerne har hjemmel i et dokument overenskomstparterne står bag. Retten fandt altså, at PensionDanmarks bestyrelse kunne ændre begunstigelsesbestemmelsen. Men herefter så retten på, om ændringen var bekendtgjort for de sikrede på en tilstrækkelig tydelig måde, og her fandt retten flere mangler og udtalte: Under hensyn til, at ændringen vedrører et vilkår af væsentlig og central betydning for den enkelte forsikringstager, herunder et af de få vilkår, hvor sikrede har en valgmulighed, og at ændringen afviger fra den i lovgivningen fastsatte overgangsordning, finder retten efter en samlet bedømmelse, at ændringen ikke er meddelt på en sådan klar og tydelig måde, at (sikrede) var forpligtet af ændringen. Herefter fik datteren udbetalt dødsfaldssummen. AK ( 2011) Denne sag vedrørte en af flere sager mod Sampension, der er et livsforsikringsselskab, der fungerer som et administrationsselskab. Selskabet er ejet af arbejdsmarkedets parter. Efter indførelse af Solvens II reglerne vil selskabet ikke kunne opfylde solvenskravene for de afgivne ydelsesgarantier. Overenskomstparterne aftalte derfor, at garantierne bortfaldt og blev afløst af en hensigtserklæring om, hvad der tilstræbes i afkast. Denne ændring indebar ikke nødvendigvis ringere pensioner for de sikrede, men selskabet kunne uden garantierne operere med en lavere solvensgrad. Flere af de sikrede har klaget herover. Nogle til Ankenævnet for Forsikring. Andre til Forbrugerombudsmanden og der er bebudet gruppesøgsmål mod selskabet.

7 7 For ankenævnet gjorde selskabet gældende, at det har ret til at lade garantierne bortfalde ud fra bristede forudsætninger, idet selskabet på tidspunktet for afgivelse af garantierne ikke havde grund til at påregne de nye solvenskrav. Endvidere gjorde selskabet også her gældende, at det var parterne i aftalen, der havde hjemmel til at ændre forsikringen, hvilket i øvrigt også fremgik af forsikringsbetingelserne. Klagerne gjorde typisk gældende, at der var tale om aftalebrud, og at de i denne situation i det mindste burde have ret til at standse indbetalingerne og flytte deres opsparing til en anden pensionsleverandør. Hertil anførte selskabet, at der ikke var tale om aftalebrud, da den sikrede ikke er part i aftalen, men blot har modtaget et genkaldeligt tredjemandsløfte. Med hensyn til opsigelse og flytning henviste selskabet til, at der er tale om en obligatorisk ordning, som arbejdsmarkedets parter har aftaleretten over. Ankenævnet traf afgørelse i sagen 5. september I kendelsen hedder det: Nævnet har fået forelagt et antal klager af samme karakter som klagerens. Det er alle disse klageres opfattelse, at selskabet ikke har været berettiget til - uden deres samtykke - at fragå løftet om ydelsesgaranti. Nogle af klagerne er endvidere utilfredse med, at de ikke kan reagere mod ændringen ved at melde sig ud eller overføre deres opsparing til en anden pensionsleverandør. Det er nævnet bekendt, at samme problemstilling er aktuel i andre arbejdsmarkedspensionsordninger. Nævnet finder, at det er forbundet med betydelig retlig tvivl, i hvilket omfang lønmodtagere kan støtte ret på den kollektive pensionsaftale. Det er i den forbindelse spørgsmålet, om ikke uvæsentlige dispositioner af forringende karakter over kundernes opsparede midler i deres obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning kan ske uden deres samtykke. Om der i arbejdsretlige principper er en adgang for arbejdsmarkedets parter til at indgå aftale med en pensionskasse herom, falder uden for nævnets erfaringsområde. Det vil endvidere kræve en bevisførelse af betydeligt omfang at skulle bedømme, om pensionskassen efter reglerne eller retsgrundsætninger om ugyldighed, bristede forudsætninger eller force majeure har ret til at kræve sig frigjort fra ydelsesgarantierne. En sådan bevisførelse ligger uden for rammerne af den bevisførelse, der kan ske for nævnet. Den må i givet fald ske ved domstolene. Det er herefter samlet set nævnets opfattelse, at der er et behov for en domstolsafgørelse af, hvilke beslutninger en pensionskasse med tiltræden af overenskomstparterne kan træffe over kundernes opsparede pensionsmidler. Hvis sådanne beslutninger kan træffes, opstår endvidere spørgsmålet, om der i givet fald er forskel på, om pensionen er under udbetaling, eller om kunden er tæt på pensionsalderen eller ikke. Afgørelsen er truffet efter, at Højesteret traf sin afgørelse i Pensamsagerne. Ankenævnet var også bekendt med afgørelsen i PensionDanmark sagen, der gav selskabet medhold i, at det var aftaleparterne, der rådede over forsikringen, men nævnet følte sig øjensynligt ikke bundet af byrettens afgørelse. Mellem linjerne ses, at nævnet lægger vægt på, at det er de sikredes penge, at de sikrede i praksis ikke kan stemme med fødderne, dvs. flytte pensionsordningen til en anden leverandør, hvis forvalterne af pensionsmidlerne performer dårligt eller af den mulighed, der er for at stemme, er så indirekte, at den i praksis ikke eksisterer. Nu skal domstolene formodentlig Højesteret afgøre, om ændringen kan foretages. Om der bliver tale om en konkret afgørelse eller en afgørelse i lighed med Pensamsagen, der har en længere rækkevidde, må tiden vise.

8 8 Mit ærinde med artiklen er at påpege, at sagerne måske kunne være undgået, hvis der i forsikringsaftaleloven var fastsat nogle principper for rettigheder og pligter for deltagerne i trepartsaftaler, dvs. kollektive forsikringer. Der er næppe tvivl om, at der vil opstå flere sager af denne art. Det siges, at vi lever i jeg ets tidsalder, og individet vil formentlig i større omfang gå til angreb på kollektivet, hvis individet ikke føler, at det får en rimelig behandling, dvs. flere rettigheder og valgmuligheder. Hvis man ikke kan få enderne til at mødes, risikerer man at lægge et godt system i graven. 1 Side Forsikring & Pension 3 AK (2006) 4 Se Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen: Arbejdsmarkedspension, s. 200 ff 5 Pensam ejes af 4 gamle pensionskasser og FOA, der er en arbejdsgiverorganisation for offentlig ansatte 6 Samlevere er tidligere blevet anset som nærmeste pårørende, hvis en konkret vurdering af forholdene resulterer i, at der var særlige holdepunkter for en sådan fortolkning, jf. Irene Nørgaard: Arveret, s. 321

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Pensionsaftale for handicaphjælpere. mellem. Borger. PenSam Liv forsikringsaktieselskab. administreret af Silkeborg Kommune

Pensionsaftale for handicaphjælpere. mellem. Borger. PenSam Liv forsikringsaktieselskab. administreret af Silkeborg Kommune Pensionsaftale for handicaphjælpere mellem Borger og PenSam Liv forsikringsaktieselskab administreret af Silkeborg Kommune 2 1. Pensionsaftalens parter Denne pensionsaftale er indgået mellem Borgerens

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. april 2011 EU-dom fastslår,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte. 1 Indledning. 2 Formål med fællesprincipperne

Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte. 1 Indledning. 2 Formål med fællesprincipperne Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte af firmapensionsordninger 1 Indledning Disse principper er udarbejdet af. Alle pensionsselskaber har mulighed for at tilslutte sig principperne,

Læs mere