Udbud på opgave vedrørende konsulentbistand til implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud på opgave vedrørende konsulentbistand til implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen"

Transkript

1 Sekretariat, HR og Udvikling Sagsnr / Skoleforvaltningen Godthåbsgade Nørresundby Init.: LBS/KD 3. marts 2015 Udbud på opgave vedrørende konsulentbistand til implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen 1. Baggrund I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune er vi ambitiøse i forhold til udviklingen af vores organisation og vores kerneydelse, som er børns læring og trivsel. Derfor har forvaltningen i øjeblikket igangsat en omfattende visionsproces, som afsluttes i foråret 2015 og som kommer til at sætte retningen for forvaltningens arbejde i de kommende år. Skolereformen har ændret rammerne for og kravene til ledelse af skoler i såvel forvaltningen som på skolerne. Reformen har skærpet den pædagogiske ledelsesopgave, og den ændrede organisering af arbejdstiden på skolerne ændrer skolens grundlæggende opgave- og organisationskultur. Ledelsesopgaven på skoleområdet er derfor under markant forandring. Hvorfor er det vigtigt? Det er centralt, at ledelsessystemet er gearet til at implementere visionen, lede skolerne i retning af målene i skolereformen og at lederne er tydelige på deres egen ledelsesrolle i det samlede ledelseshieraki. Vi har derfor brug for at opbygge en sammenhængende styrings- og værdikæde for god ledelse på skoleområdet og det gør vi ved at igangsætte et projekt med arbejdstitlen; Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen. Projektet skal dels sikre at alle ledere gives de bedste muligheder for at lykkes i deres ledelsesopgave og dels understøtte en sikker implementering af mål og strategier i forvaltningen. Ledere, der arbejder i et godt arbejdsmiljø med tydelige mål leverer god ledelse til de medarbejdere, der arbejder med forvaltningens kerneydelse. Med projektet vil vi skabe bedre daglige resultater og vise vejen for god ledelse på skoleområdet. Vores afsæt Forvaltningen har i dag et velfungerende ledelsessystem med et højt uddannelsesniveau indenfor ledelse. Hver skole har i en årrække været organiseret omkring veletablerede ledelsesteams og i 2014 er der etableret nye tværgående mødefora med fokus på blandt andet pædagogik og ledelseslaboratorier med udgangspunkt i ledelsesopgaven. I 2014 er Udvidet forvaltningsledelse også etableret som nyt mødeforum, hvor forvaltningsledelsen og skolelederne sammen drøfter kommende strategiske satsninger. I trivselsmålinger og ledervurderinger ligger forvaltningen på et højt niveau. Nærværende projekt er derfor båret af et ønske om at løfte forvaltningens ledere til et endnu højere niveau i deres ledelse og støtte dem yderligere i at lykkes som ledere.

2 Projektet skal tage udgangspunkt i tankesættet bag Offentlig Leadership Pipeline. Vi tilfører det dog en ekstra dimension i forhold til den politiske ledelse. Dette er udbygget nedenfor. Vi har brug for ekstern konsulentbistand til udviklingsarbejdet og har derfor iværksat en udbudsrunde på arbejdet. Nedenstående beskriver Skoleforvaltningens krav og forventninger til konsulentbistanden i forbindelse med processen. 2. Projektbeskrivelse Strategiske målsætninger Projektet skal indfri følgende strategiske målsætninger: Politikere og ledere har optimale muligheder for at lykkes i deres ledelsesarbejde Mål og strategier implementeres sikkert gennem ledelsessystemet Ledelsesprofilerne er kendte og efterleves af lederne Forventninger til konsulenter Det er et krav, at konsulentfirmaet udtænker og rammesætter processen og at konsulentfirmaet faciliterer, udfører og styrer aktiviteterne heri. Konsulentfirmaet udarbejder de skriftlige materialer, der er nødvendige som led i processen. Forvaltningen kan stille konsulenter til rådighed inden for kommunikation, projektledelse og konsulentstøtte inden for HR-området. Disse bør aktivt tænkes ind i projektet som ressource. Inddragelsen skal sikre sammenhæng med nuværende aktiviteter og behov samt skabe grundlag for videreudvikling og ejerskab efter projektets afslutning. Det er en klar forventning, at konsulenterne indtænker kompetenceudvikling af deltagerne i projektet og en kapacitetsopbygning i organisationen, således at projektet i sig selv udvikler organisationens evne til at arbejde med ledelses- og organisationsudvikling. Det er endvidere et ønske, at konsulenternes arbejde er baseret på forskningsmæssig viden. Arbejdet i projektet må meget gerne udfordre vores sædvanlige måde at tænke og tale om ledelse på, herunder tænkningen omkring begreberne ledelsesrum og ledelseskæder. Politisk ledelse 1 i ledelseskæden Arbejdet med Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen skal, som tidligere nævnt, udvides til også at fokusere på politikernes rolle i ledelsessystemet. I Skoleforvaltningen arbejder vi på at give politikerne den bedst mulige betjening og dermed også optimale betingelser for at levere god politisk ledelse. Det er derfor et krav i projektet, at der skal gennemføres en proces med det politiske udvalg. Processen skal indholdsmæssigt have fokus på følgende: Hvad er god politisk ledelse i Skoleforvaltningen? Hvilke færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier skal man have som politiker og som Skoleudvalg? Med ovenstående ønsker vi at fokusere politikernes arbejde endnu mere end det er i dag og derudover ønsker vi at understøtte politikernes mulighed for at bedrive et godt politisk bestyrelsesarbejde for Skoleforvaltningen. Vi vil gerne udfordres i den klassiske tænkning omkring relationen mellem politikere og embedsmænd og hinandens roller i den forbindelse. Udviklingsarbejdet må derfor gerne involve- 1 I Aalborg Kommune er der mellemformstyre. Det indebærer, at der i hver forvaltning er en politisk valgt rådmand, der fungerer som øverste administrative leder. Til hver forvaltning er der tilknyttet et politisk udvalg, her Skoleudvalget, der har beslutningskompetence indenfor forvaltningens budget. 2/7

3 re politikere og ledere i de samme processer. Processen med politikerne skal være involverende og munde ud i et konkret skriftligt materiale, der rammesætter det politiske udvalgs færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier. Processen skal være eksemplarisk, så hele eller dele af processen fremover kan danne ramme for opstart af kommende politiske udvalg. Forventninger til produkter Ved projektets afslutning er der produceret præcise og sprogligt klare beskrivelser af lederprofiler på hvert ledelsesniveau, herunder det politiske niveau. Samtidig har processen gjort, at lederne i Skoleforvaltningen kender forventningerne til god ledelse på de definerede ledelsesniveauer. Endelig har lederne fået konkrete metoder til fremadrettet at vedligeholde og udvikle deres fokus på egen ledelsesrolle. Profilerne skal endeligt beskrives og gøres tilgængelige i en APP. APP en må gerne tænkes som et dynamisk værktøj, der kan bruges i forbindelse med fremtidige udviklingsprocesser for lederne og/eller som en del af processen med at udarbejde profilerne. Som led i processen ønskes endvidere en mindre oplægsrække med afsæt i tematikken fra Offentlig Leadership Pipeline. Oplæggene fungerer som et åbent tilbud for ledere i forvaltningen. Det er op til at konsulentfirmaet at vinkle oplæggene i forhold til projektet. Det kan eksempelvis være MUS/LUS i Leadership Pipeline, talentudvikling i Leadership Pipeline eller ledelsesteam i Leadership Pipeline. Forventninger til proces På processiden skal forløbet: Klæde politikere og ledere på i forhold til tænkningen og principperne indenfor Leadership Pipeline Motivere lederne til at arbejde med ledelsesprofilen for eget ledelsesniveau Motivere og kvalificere lederne i eget ledelsesarbejde og i ledelsesteamet Skabe billeder på ledelsessynergier/ledelseskæder og på hvordan man gør hinanden gode Give lederne konkrete opgaver og udfordringer, der støtter og vedligeholder dem i en ny ledelsesadfærd Arbejdet med skolereform, visionsproces, nye IT-systemer og læringssamtaler har betydet at lederne har deltaget i mange aktiviteter væk fra skolerne. I dette projekt skal der derfor være et markant fokus på at tænke i involverende og kreative processer, der veksler mellem aktiviteter i såvel den samlede ledergruppe som i de decentrale ledergrupper. Inddragelse giver mening. Det er afgørende, at processerne tilrettelægges sådan, at de i sig selv giver værdi og mening for den enkelte leder og det enkelte ledelsesteam, samtidig med at de tjener et overordnet formål i processen. Der vil blive lagt vægt på kreativitet i tilrettelæggelsen af processerne og dermed inddragelsen i projektet. Inddragelse kan derfor også tænkes på andre måde end den fysiske samling af mennesker. Der vil dog skulle være en kerne af fælles seminarer/møder i forbindelse med at ledelsesrollerne skal defineres. Processerne skal være så praksisnære som muligt og må gerne skabe billeder på/oplevelser af ledelsesopgaver på de varierende ledelsesniveauer. I forbindelse med forvaltningens visionsproces er der arbejdet med såkaldte prototyper i forhold til pædagogisk udviklingsarbejde (se yderligere i bilag). De eksterne tilbudsgivere på 3/7

4 opgaven kan eventuelt vurdere om der er en mulig overførselsværdi fra anvendelse af prototyper til pædagogisk udvikling til udvikling af ledelse. Målgruppe Den primære målgruppe for projektet er politikerne, ledere i administrationen og på skolerne og det forventes derfor, at alle oplever at de er involveret i udarbejdelsen af lederprofilerne. Medarbejderne er medskabere af og modtagere af ledelse i administrationen og på skolerne og de skal derfor også indtænkes i processen. Medarbejderne skal kunne forstå formålet med projektet og de skal opleve, at det giver mening i forhold til deres egen arbejdsplads. Det vil være naturligt, at arbejdet tager afsæt i eksisterende beskrivelser af ledelsesprofiler med afsæt i Leadership Pipeline, såfremt de positivt understøtter fremdriften i processen. Lederniveauer i Skoleforvaltningen I Leadership Pipeline arbejdes der med begreberne: topchef, den funktionelle chef, leder af ledere, leder af medarbejdere, og medarbejdere, ligesom der arbejdes med begreberbe færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier. I forbindelse med projektet skal der ske en oversættelse af begreberne til de faktiske lederniveauer og stillingstyper i forvaltningen. Det er ikke afgørende, at begreberne omkring færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier kan genfindes konkret i projektet. Forvaltningen er åben overfor en udvikling af begreberne, så de sprogligt er mere tilgængelige, ligesom betegnelsen Leadership Pipeline gerne må nytænkes. Skoleforvaltningen har pt. følgende ledelsesprofiler: Ledelsesteam Ledelsesniveauer Skoleudvalget Rådmanden De politiske repræsentanter i Skoleudvalget Forvaltningsledelse (FL) Direktør Skolechef Læringschef Økonomichef Sekretariatschef Ledelsesteam i Skoler Skolechef Sektorledere Sekretariat, HR og Udvikling Sekretariatschef Leder af Personalekontoret Økonomi, IT og Administration Økonomichef IT-chef Ledere af enheder i skoletilbud Leder af Aalborg Kulturskole Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Leder af UU-Aalborg (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Leder af Aalborg Ungdomsskole Udvidet Forvaltningsledelse (UFL) FL Ledere i forvaltningen Ledere af Aalborg Kulturskole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Aalborg Ungdomsskole Ledelsesteam på Skoler Skoleleder Viceskoleleder DUS-leder Afdelingsleder Teknisk serviceleder 4/7

5 Der skal i projektet tages højde for at skolerne har meget forskellig størrelse og at ledelsesopgaven derfor varierer mellem skolerne. Alle ledere indgår i et ledelsesteam. Der skal i projektet være opmærksomhed på, at dette er en præmis for det ledelsesarbejde, der udføres. 3. Kommunikation Undervejs i projektet og som en del af processen skal der være særskilt fokus på kommunikation. Ledere og medarbejdere skal kunne følge processen og dens fremdrift og der skal i tilbudsmaterialet være forslag til, hvordan arbejdet kan synliggøres og præsenteres for omverdenen. Sidstnævnte skal ske med det mål at brande Skoleforvaltningen som en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads. Undervejs i projektet vil der formentlig blive givet opgaver til lederne og der vil opstå behov for videndeling og erfaringsudveksling mellem deltagerne. I den forbindelse kan man eksempelvis indtænke sociale medier som elektronisk platform for dette. Anvendelsen af de enkelte kommunikationsværktøjer skal understøtte et oplevet behov og oplevelsen af god mening hos lederne og medarbejderne. Forvaltningens facebookside kan understøtte den globale kommunikation i projektet. Det er forvaltningens egne kommunikationskonsulenter, der primært varetager ovennævnte kommunikationsopgave, men der er en forventning om, at der i det enkelte konsulenttilbud lægges spor ud til projektets kommunikationsplan. Der skal være en god og nærværende fortælling om Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen. Derfor skal der arbejdes med at finde en projekttitel, der sprogligt kan fungere som referenceramme for den måde der arbejdes med ledelse i Skoleforvaltningen og som motiverer og inspirerer ledere og medarbejdere til at være en del af arbejdet. Konsulentfirmaet kan komme med forslag til projekttitel. 4. Sammenhængskraft med øvrige projekter Projektet skal tænkes sammen med forvaltningens omfattende arbejde med visionsprocessen, der afsluttes i foråret Der er udarbejdet et høringsmateriale, der er vedlagt dette notat. Visionsprocessen kan følges på en særligt oprettet hjemmeside og på forvaltningens facebookside. Der er en forventning om, at implementeringen af visionen og de strategiske mål tænkes ind som en integreret del af arbejdet med Leadership Pipeline. Sideløbende med, og i relation til, visionsprocessen arbejder forvaltningen med et omfattende projekt omkring læringssamtaler. Læringssamtalerne er et redskab til at skabe struktureret dialog om børnenes læring og fremdriften i denne. Læringssamtalerne foregår på alle niveauer i organisationen og der gennemføres i øjeblikket kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger. På det tværorganisatoriske niveau skal projektet gå i forlængelse af kommunens ledelsesgrundlag og de senere års arbejde med Social Kapital. 5. Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen rammesætter kommende udviklingsprojekter Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen er en del af en større indsats på strategisk HR. Nærværende projekt skal danne grundlaget for et videre arbejde med at målrette og professionalisere forvaltningens arbejde med ledelses- og organisationsudvikling. Det skal konkret være i forhold til: 5/7

6 Udvikling af nyt elektronisk redskab til LUS (og MUS) - med afsæt i ledelsesprofilerne Ledervurdering med afsæt i ledelsesprofilerne o Ledervurderingen skal koordineres med Klimamålingen, som er kommunens fælles lovpligtige trivselsmåling og som allerede nu indeholder en mindre ledervurdering. Rekrutteringsstrategi o Hvordan sikrer vi mange og kompetente ansøgere til vores lederstillinger? Fokus i fremtidig lederuddannelse o Hvor er den fremtidige vægtning mellem formel kompetenceudvikling og ledelsesudvikling i jobbet? Hvordan udvikler vi vores egen talentmasse til leder- og specialistjobs? Vi ønsker derfor, at der i Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen indtænkes aktiviteter eller processer, der sætter retning for dette efterfølgende arbejde og at disse fremgår af konsulenternes fremlæggelse ved tilbudsgivningen. De kommende udviklingsprojekter vil blive udført med ekstern konsulentbistand. Den samlede indsats er sammenfattet i modellen nedenfor: LUS/MUS OLP I SKOLE- FORVALTNINGEN Rekruttering Lederevaluering Talentudvikling Lederuddannelse 6/7

7 6. Tilbudsform Udbudsform Udbuddet annonceres på Tilbudsfrist Tilbuddet skal afgives elektronisk senest den 7. april På baggrund af de indkomne tilbud vil der bliver udvalgt et mindre antal tilbudsgivere, der skal præsentere deres tilbud på møde den 23. april Udvælgelsen af tilbudsgivere til præsentation, samt det endelige valg af tilbudsgiver til kontraktindgåelse foretages ud fra nedenstående udvælgelseskriterier. Senere indkomne tilbud indgår ikke i den videre behandling. Tilbuddet sendes til: Kirsten Dreyer på mail: Tilbuddet skal sendes med emnet: Tilbud på ledelsesprojekt i Skoleforvaltningen Økonomisk ramme Tilbuddet skal ske indenfor en økonomisk ramme på: 1,5 mio. kr. Der skal i forbindelse med opgaven præsenteres et særskilt budget for de enkelte dele af processen, herunder hvilken honorarsats der knytter sig hertil. Tilbuddet afleveres i A4-format. Omkostninger ved tilbudsafgivelse Rekvirering af udbudsmateriale er vederlagsfrit for Skoleforvaltningen. Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud afholdes af tilbudsgiver. Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil 1. maj Kontraktperiode Der indgås samarbejde indtil opgavens afslutning i januar Tidsplan Projektet planlægges at have sin opstart i september Planlægningen af processen forventes at ske i maj/juni Udvælgelseskriterier ifm. valg af tilbudsgiver Følgende kriterier vil i nævnte rækkefølge være udslagsgivende for valg af tilbudsgiver: En generel kvalitetsvurdering set i forhold til udbudsmaterialet med fokus på proces og produkt Overholdelse af den økonomiske ramme Yderligere oplysninger om projektet Spørgsmål til dette materiale kan rettes til: Jakob Ryttersgaard skolechef (projektejer): tlf Martin Østergaard Christensen, direktør: Projektledere: Kirsten Dreyer og Lasse Børglum /7

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

HR strategi 2014 Udarbejdet efterår 2012

HR strategi 2014 Udarbejdet efterår 2012 HR strategi 2014 Udarbejdet efterår 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND 3 2. HR STRATEGI ANNO 2014 4 3. HR LEVERANCER 5 4. STRATEGISKE HR INDSATSOMRÅDER INDTIL 2014 6 5. BESLUTNINGSPROCES FOR HR

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger

Ikast-Brande Kommune søger Ikast-Brande Kommune søger afdelingsleder til UU Ikast-Brande Job- og personprofil 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Værdigrundlag i Ikast-Brande Kommune... 3 4.

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet &

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S. Cand.psych Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S.

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Notat vedrørende Leadership Pipeline i Børne- og Undervisningsforvaltningen, december 2017

Notat vedrørende Leadership Pipeline i Børne- og Undervisningsforvaltningen, december 2017 Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen Sag nr. 81.04.04-A00-1-17 17-11-2017 Side 1. Notat vedrørende Leadership Pipeline i Børne- og Undervisningsforvaltningen, december 2017

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Billund Kommune Billund Kommune har ca. 26.400 indbyggere, og der er ca. 2500 ansatte i den samlede kommunale organisation ca. 1000 af dem arbejder under

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 6. august 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune JOBPROFIL Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune 1. Indledning Stevns Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Store Heddinge Skole. Stillingen ønskes besat per 1. februar 2016. Dette notat er

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne Job- og personprofil Uddannelseschef til områderne Food College Style & Wellness College Dental College samt Skolehjem December 2015 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Kommissorium Børne- og Undervisningsområdet. Kommissorium for Projekt Ledership Pipeline. Baggrund for projektet

Hjørring Kommune. Internt notat Kommissorium Børne- og Undervisningsområdet. Kommissorium for Projekt Ledership Pipeline. Baggrund for projektet Hjørring Kommune Internt notat Kommissorium Børne- og Undervisningsområdet Sag nr. 81.04.04-A09-1-11 29-10-2012 Side 1. Kommissorium for Projekt Leadership Pipeline i BU Kommissorium for Projekt Ledership

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Organisationsstruktur i Aalborg Skolevæsen

Organisationsstruktur i Aalborg Skolevæsen Skoleforvaltningen Oktober 2006 Organisationsstruktur i Aalborg Skolevæsen Aalborg Skolevæsen bliver efter kommunesammenlægningen landets 3. største. Det er stadig intentionen, at skolevæsenet skal være

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Forslag til organisering af Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Forslag til organisering af Trafikselskabet Region Midtjylland Forslag til organisering af Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 31. august 2006 Punkt nr. 2 1. Indledning Der er udarbejdet en overordnet

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Borger Kontakt 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en ny ramme

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen.

2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen. Punkt 4. 2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen. 2013-38013. Skoleforvaltningen indstiller, Skoleudvalget godkender dansk og memik prioriteres særligt i kompetencedækningen, da de

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LP I VEJDIREKTORATET Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LEADERSHIP PIPELINE I VEJDIREKTORATET AGENDA Erfaring

Læs mere

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Indledning Horsens Kommune søger en ny leder, der kan stå i spidsen for Jobudvikling i Jobcenter Horsens. Stillingen er nyoprettet. Denne job-

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Stillingsprofil for områdeleder i Hinnerup A i

Stillingsprofil for områdeleder i Hinnerup A i Notat Postadresse: Dagtilbud Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. oktober 2015 Sagsbehandler: Lone Bruun Nielsen Tlf. 89 64 33 01 lobn@favrskov.dk Stillingsprofil

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

1. Baggrund På grund af en organisationsændring på stabsområdet, søger Horsens Kommune en ny HR-chef til HR & Løn.

1. Baggrund På grund af en organisationsændring på stabsområdet, søger Horsens Kommune en ny HR-chef til HR & Løn. Direktionens Stabe Staben Kompetenceprofil HR-chef til Horsens Kommune 1. Baggrund På grund af en organisationsændring på stabsområdet, søger Horsens Kommune en ny HR-chef til HR & Løn. En af afdelingens

Læs mere