Referat ved afdelingsmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014"

Transkript

1 Referat ved afdelingsmøde d Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer ikke blev benyttet til alle afstemninger. Derfor endte alle afstemninger ikke med 56 afgivne stemmer i alt. Afstemninger blev således afgjort ved flertal blandt de afgivne stemmer ved hver afstemning. Punkt 1 - Velkomst og valg af dirigent Tidligere formand for bestyrelsen og nuværende medlem af bestyrelsen Claus Aarestrup (CA fremadrettet) byder velkommen og siger tak for at der er kommet så mange. CA påpeger, at afdelingsmødet er rykket over i Lundtoftegade, da det er godt med samarbejde med nogle andre afdelinger i KAB og det er billigere og lettere end at være i kirken. CA indstiller herefter Henrik Askholdt som dirigent. Der er ingen andre, der stiller op og der er ingen indvendinger. HA takker ja, hvorefter han præsenterer sig selv. Herefter gennemgås dagsordenen for mødet og rammerne lægges fast. Dirigenten bekendtgør, at der er indkaldt til afdelingsmødet rettidigt (1 måned før) og der er blevet omdelt forslag til budget og indkomne forslag rettidigt (to uger før). Punkt 2 - Valg af stemmeudvalg og referent Amalie Oxholm Kusier, Gitte Nielsen og Irene Nielsen vælges som de tre medlemmer af stemmeudvalget. Medlem af bestyrelsen Martin Dahl Sørensen (MDS fremadrettet) vælges som referent. Punkt 3 - Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for 1. august 2014 til 31. juli 2015 CA gennemgår det foreslåede budget. Stefansgården har pt. 11 mio. kr. at gøre godt med fra indtægter, der går nogenlunde lige op med udgifter. (Ved siden af referatet ses afdelingsbestyrelsen forslag til budget). Udgifterne er delt op i tre kategorier: upåvirkelige (skatter, forsikringer, lån mm.), påvirkelige (igangsatte projekter, opsparing, renholdelse mm.), samt adfærdsafhængige (vand, renovation, vaskeri mm). CA påpeger, at administrationsbidraget til KAB muligvis ser lidt voldsomt ud ift. tidligere år, men det skyldes, at der indenfor de senere år har skullet betales moms af bidraget, hvorfor det er steget med 25 %. 1

2 På den årlige markvandring på ejendommen blev det besluttet, at blomsterhjørnet ved Humlebækgade/Stefansgade og hækkene ved Humlebækgade skulle istandsættes. Arbejdet skulle igangsættes i august ved begyndelsen af budgetåret 2014/2015. På grund af en misforståelse er dette arbejde blevet igangsat nu, hvorfor stenene rundt om bedet er fjernet. For at det ikke skal se sådan ud til august foreslås det, at midlerne til istandsættelsen flyttes ind i langtidsbudgettet, så de kan benyttes nu. Dette kommer på under Punkt 5. CA giver ordet videre til KAB s økonomimedarbejder Jakob Monrad (JM fremadrettet). JP gennemgår mere detaljeret budgettet. Der henvises til det tidligere fremsendte materiale. CA påpeger, at der i budgettet er der ikke lagt op til husleje stigninger i det kommende budgetår. Da der i mødeindkaldelsen står skrevet, at årets handleplan fremlægges til orientering, spørger dirigenten om handleplan blot skal til orientering eller om den skal til afstemning, som del af det foreslåede budget. Driftschef Søren Pedersen (SP fremadrettet) svarer, at den viser budgettet, hvorfor handleplanen indirekte er til afstemning sammen med budgettet. SP påpeger, at bliver der ændret i budgettet, skal der også ændres i handleplanen. CA gennemgår handleplanen og forklarer de projekter, som ejendommen er og skal i gang med. Dette er bl.a.: - Undersøgelse af behov for renovering af kloakker. - Opsætning af nyt nøglesystem. - Maling af opgange bliver muligvis rykket frem. - Muligvis lejlighedssammenlægninger, hvis dette forslag bliver vedtaget. - Muligvis altaner, hvis det bliver besluttet på et senere afdelingsmøde. Der bliver påpeget, at langtidsbudgettet (handleplan) er til for at skabe en bedre kontinuitet i planlægningen af projekterne. Man planlægger frem i tiden, så man får et indblik ind i fremtiden. Afdelingen forpligter sig kun ét år frem ift. handleplanen, men den giver en godt billede af de kommende udgifter. - Beboerkommentar: Hvis forslag 7 (lejlighedssammenlægning) vedtages, skal der så ændres i budgettet? SP svarer, at det burde kunne indeholdes i budgettet. - Beboerkommentar: Skal der igen udskiftes tørretumblere og vaskemaskiner, når der har været brand i vaskeri? CA svarer, at der ikke skal udskiftes tørretumblere, da de netop er indkøbt efter branden. SP tilføjer, at det er en skrivemåde i budgettet, hvis det står skrevet sådan. Forslag til budget uden ændringer sættes til afstemning: - For: 54 - Imod: 0 - Undlader: 0 Forslaget er vedtaget. 2

3 Punkt 4 - Behandling af indkomne forslag (Forslagene kan ses i det tidligere fremsendte materiale) Forslag 1 - Differentierede priser for vaskning På vegne af bestyrelsen præsenterer CA kort forslaget og spørger om der er forståelsesspørgsmål. - Beboerkommentar: Det er et godt forslag, der både kan spare penge og elektricitet. - Beboerkommentar: Hvad er de forslåede priser baseret på? CA svarer, at priser er taget fra andre afdelinger, der arbejder med differentierede priser. Ligeledes er firmaet, der leverer ejendommens vaskeløsning blevet spurgt til differentierede priser, men har desværre ikke vendt tilbage. - Beboerkommentar: Hvad med tørretumblerne? Der svares, at de i forvejen kører på minutpriser. - Beboerkommentar: Kan de differentierede priser lægges ind i det nuværende budget for vaskeriet og kan de dække udgifterne? CA svarer, at der ikke er noget konkret svar, men at det vil blive undersøgt og med tiden taget højde for. Forslag 1 uden ændringer sættes til afstemning: - For: 42 - Imod: 10 - Undlader: 2 Forslaget er vedtaget. Priserne vil nu blive: - 12 kr. for en 30 graders vask - 14 kr. for en 40 graders vask - 16 kr. for en 60 graders vask - 18 kr. for en 90 graders vask Forslag 2a - Forskellige tider med forskellige modeller for vaskemaskiner - Beboerkommentar: Det skal stadig være muligt at benytte flere maskiner samtidig, da det ellers kan være svært at få vaskning til at hænge sammen i hverdagen. - Beboerkommentar: Særligt skal der tages hensyn til børnefamilier og handicappede, der måske ikke har mulighed for at gå ned i vaskeriet flere gange om ugen. - Beboerkommentar: Vil det være muligt at booke eller at stoppe for booking af flere maskiner af gange iht. de forskellige modeller? CA svarer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at booke, hvilket det heller ikke vil blive fremover. Med tiden vil det laves i systemet således, at man kun kan benytte de maks. antal maskiner per husstand, der er vedtaget. - Beboerkommentar: Hvad er belægget for disse tal? CA svarer, at det er erfaringsmæssigt konkluderet og at beboerne selvfølgelig er velkomne til at komme med ændringsforslag. Beboerændringsforslag: Man må gerne tage 4 maskiner om morgenen ( ), resten af dagen 2 maskiner maks. 3

4 Beboerændringsforslag sættes til afstemning: - For: 20 - Imod: 18 - Undlader: 16 Ændringsforslag vedtaget. Der må benyttes 4 vaskemaskiner per husstand fra , resten af dagen må der benyttes 2 vaskemaskiner husstand. Forslag 2b: Forskellige tider med forskellige modeller for tørretumlere - Beboerkommentar: Hvor mange tørretumblere vil være til rådighed i det nye vaskeri. CA svarer, at der vil blive 3 tumblere. De nye vil køre på gas og der vil komme varme med det samme og tørringen vil gå hurtigere. - Beboerkommentar: Det er ofte man kommer derned, hvor man venter over 1 time. Det er lang tid. Beboerændringsforslag: 2 tumblere fra med 2 tørretumblere, resten af dagen 1 tørretumbler maks. Forslagene bliver sat til afstemning (der startes med det mest vidtgående): Ingen restriktioner for brug af tørretumblere: - For: 2 - Imod: 46 - Undlader: Beboerændringsforslag (2 tørretumblere , resten af dagen 1 tørretumbler): - For 29 - Imod: 16 - Unlader: 2 Beboerændringsforslaget er vedtaget. Der må benyttes 2 tørretumblere kl , resten af dagen må der kun benyttes 1 husstand. Forslag 3: Husleje forøgelse Forslagsstiller forklarer sit forslag: der er flere ting, der skal laves, og derfor er der brug for flere penge i budgettet. Derfor forslag om 50 kr. el. 100 kr. - Beboerkommentar: Er det om året eller måneden? Allan svarer, at det er om året med 100 kr. om året, altså ca. 8 kr. om måneden. - Beboerkommentar: Er der ikke penge i budgettet til de forskellige projekter og skal der ikke være budgetafdelingen i KAB, der taget stilling til sådanne økonomiske spørgsmål. Det virker som vilkårlige tal, der bliver stillet op. - SP: Forslaget går den forkerte vej rundt. Vi sætter ikke huslejen op og så regulere aktiviteterne. Aktiviteterne skal dikterer budgettet. 4

5 - CA: Bestyrelsen går imod forslaget af flere grunde. Bl.a. er der midler nok i budgettet. 8 kr. om måneden vil alligevel ikke afhjælpe noget, samt det besværliggør mere end det gavner. - JM: Forslaget er som sådan ikke lovligt, når en huslejestigning ikke bunder i noget konkret projekt el. lign. Så skal huslejestigningen lægges over til henlæggelse, hvilket forslaget ikke nævner. Forslaget sættes til afstemning. Dirigenten påtager sig ansvaret i så fald, at det skulle blive dømt ulovligt af KAB. - For: 4 - Imod: 40 - Undlader: 10 Forslaget er afvist. Forslag 4 - Fremskyndelse af projekter Forslagstiller forklarer sit forslag: Der kan stemmes om, at beboermødet pålægger bestyrelsen at de ting, som vi vedtager, også bliver gjort. Særligt omkring vaskeriet virkede det amatøragtigt. Nøglesystemet er et år forsinket. Miljøstationen er også forsinket. Afstemning skal derfor være, at man pålægger bestyrelsen (og KAB) at færdiggøre projekterne. - Beboerkommentar: Vi har en amatørbestyrelse, da de netop er frivillige og ikke professionelle. Det er det, der kendetegner en frivillig bestyrelse. De gør det bedst muligt og det er alt, hvad man kan forlange. Og man føler sig godt orienteret. - CA: Jeg har selv slået på, at tidligere vedtagne projekter bliver færdige også før min tid og har i den forbindelse sørget at to gamle vedtagelser er blevet ført ud i livet. Der er sket mange ting, men der kan ske uforudsete. Der er sat på dagsordenen på et bestyrelsesmøde, at bestyrelsen holder heldagsmøde omkring situationen med projekter, da der på det seneste er vedtaget rigtigt mange projekter. Det skal hellere taget lidt længere tid og få gjort tingene ordentligt. Vi skal ikke jappe det igennem. Ang. vaskeriet, så har der været lang leveringstid, men bestyrelsen har gjort det bedste og fået tørretumblere fra andre steder. Jeg har på møde i KAB talt for, at der skal skabes en præcedens for hvad der skal ske, hvis et vaskeri brænder. - Beboerkommentar: Det er et meget ukonkret forslag. - Beboerkommentar: Forslaget taler ikke på alles vegne, som der står i forslaget. - Najat Mani: Ting tager tid og projekterne skal godkendes. Vi prøver løbende at orientere beboerne. - Beboerkommentar: Glad for hvad der er blevet gjort. Dirigenten formulere et forslag, der kan sættes til afstemning: At man henstiller til bestyrelsen at fremskynde de projekter, der kan fremskyndes. - MDS: Der ligger en kritik af bestyrelsen i det forslag, nemlig at bestyrelsen ikke gør arbejdet godt nok. Forslagsstiller trækker forslaget. 5

6 Forslag 5 - Opsætning af nøglebrik ved porte med automatisk åbning Forslagsstiller forklarer, at det kan være besværligt, at åbne portene, hvis man har cykel eller andet, ligesom portene larmer, når de lukker. - Beboerkommentar: Hvilke porte er der tale om? MDS svarer, at det er træportene/dørene mod Humlebækgade og Hellebækgade. - Beboerkommentar: Hvad med forældrene til børnehavebørnene og de nøgler, som de har? MDS svarer, at de vel egentlig ikke skal have nøgler til portene og hvis de skal have nøgle, så kan de vel få en nøglebrik. - Beboerkommentar: Hvorfor ska man bruge energi på automatisk døråbning? - Beboerkommentar: Kan det afhjælpe mod uvelkomne personer kan benytte døren? MDS svarer, at man kan registrere hvem der benytter nøglebrikkerne og lukke for dem, der misbruges. - CA: Forslaget blev stillet for 20 år siden, da portene blev opsat, men blev affejet. - Beboerkommentar: Hvordan hænger det økonomisk sammen? MDS svarer, at forslaget kan være, at så længe projektet kan indeholdes i nuværende budget, så skal det laves. Forslaget sættes til afstemning. - For: 30 - Imod: 10 - Undlader: 10 Forslaget er vedtaget. Forslag 6 Opsætning af bordtennisbord i gården Forslagsstiller forklarer forslaget. - Beboerkommentar: Jeg opfordrer til, at man stemmer imod. Der er mange steder, som man kan spille bordtennis i nærheden. Der vil komme mere støj. Liv i gården kan man få på andre måder. - Beboerkommentar: Et bordtennisbord kan skabe liv i gården, der er ved at blive død. - Beboerkommentar: Jeg er enig i at det kan skabe liv i gården. Ligeledes er det godt mod Alzheimers. - Beboerkommentar: Der blæser for meget til, at man kan spille bordtennis udenfor. - Beboerkommentar: Hvor skal bordene, der er der nu, stå? MDS svarer, at der er plads til det hele og at der kan findes et bordtennisbord, der kan flyttes, hvis der er behov for flere borde. - Beboerkommentar: Vil der komme flere unge i gården? MDS svarer, at de unge, der kommer i gården og som ikke er velkomne, sandsynligvis ikke spiller bordtennis alligevel. Bordet kan have den modsatte effekt, da mere liv i gården afholder de unge fra at sætte sig på bordene. Forslaget sættes til afstemning: 6

7 - For: 24 - Imod: 20 - Undlader: 10 Forslaget er vedtaget. Forslag 7 - Lejlighedssammenlægning Forslagsstiller forklarer sit forslag med, at der er en pulje til lejlighedssammenlægning i KAB, der kan søges, men det skal gøres senest i Af positive udkom af lejlighedssammenlægninger kan nævnes: 1. Lejlighedssammenlægningen vil kunne skabe et længerevarende forhold til Stefansgården for beboerne, da man har mulighed for at blive boende længere. 2. Der vil komme en bredere beboersammensætning i Stefansgården med flere børnefamilier. 3. Der er ingen tvang i forslaget. Naboen vil få tilbudt det. 4. Det er ikke lejer, der selv betaler for det. Det skal gå igennem Stefansgården. 5. Der bliver forslået et maks. på højst 15 lejlighedssammenlægninger i alt. 6. Stefansgården har tjent pengene ind igen i løbet af 7 år. Diskussion: - Beboerkommentar: Det er et tiltalende forslag. Vi kan få en mere balanceret beboersammensætning. Man skal dog tilmeldes til en liste, så dem der har været skrevet op kan få de store lejligheder. Det skal være fair overfor alle. - Beboer: Kommer det til at koste noget for beboerne i form af huslejestigning? Der svares, at det bliver taget på langtidsbudgettet, så nej. - Beboerkommentar: Hvad med studielejligheder? Kan de laves om til store lejligheder? Der svares, at det er tilfældigt, hvilke lejligheder, der bliver studieboliger, så nej. - Beboerkommentar: Beboersammensætningen er god som den er og det er ikke mange steder, at man kan få en toværelseslejlighed til den pris, som man kan i Stefansgården. Ligeledes er det ikke nogen garanti, at beboere vil blive mere engagerede beboere, bare fordi man får en større lejlighed, ligesom der er ingen garanti for, hvem der får lejlighederne. De kan i princippet gå til enlige, der gerne vil have en fireværelseslejlighed. - Forslagsstiller: Ja, man kan ikke sikre, hvem lejlighederne går til i selve lejlighedssammenlægningen, men når disse beboere er flyttet, så vil de store lejligheder indgå i KAB s opnoteringssystem på lige fod med andre store lejligheder. - CA: Det er en ommer. Det er dårligt gennemtænkt. Pengene i puljen kommer ikke forærende, de bliver bare flyttet rundt i SAB. Pengene skal findes et sted og vi kommer til at betale i sidste ende. SAB er meget vilde med lejlighedssammenlægninger, så fristen i 2017 bliver efter alt at dømme forlænget. Lejlighederne skal gå til familier og ikke til enlige. De store lejligheder skal forbeholdes til familierne. Hvis de går til kommunen, kan der komme problemfamilier ind i Stefansgården. - Forslagsstiller: Materialet, som forslaget er baseret på, er officielle dokumenter fra KAB. Det er rigtigt, at de første der får en lejlighedssammenlægning kan være enlige, men de næste bliver ved 7

8 KAB-opnotering. Det har desværre ikke kunnet lade sig gøre administrativt, at det kun er boliger med min. to beboere, der kan få tilbudt lejlighedssammenlægning. - Beboerkommentar: Man kan starte med at lave en eller to lejligheder. - Beboerkommentar: Sæt antallet ned fra 15, så vi kan se hvordan det går. - Beboer: Enlige har vel også ret til en ordentlig bolig, hvis man ønsker mere end en toværelses. - Beboerkommentar: Man kan tage en lejlighed og lægge den samme med de to nabolejligheder i stedet for kun én af dem. Der er behov for treværelses lejligheder. Der er behov for boliger for i København, så det er asocialt boligbyggeri, hvis en enlig skal have en fireværelses. Forslaget sættes til afstemning: - For: 20 - Imod: 14 - Undlader: 8 Forslaget er vedtaget. JM påpeger, at udgifterne til lejlighedssammenlægninger kan holdes i budgettet, hvorfor der ikke er behov for huslejestigning. Punkt 5 - Orientering om igangværende projekter i Stefansgården På vegne af bestyrelsen orienterer CA: - Som beskrevet under Punkt 3, er man gået i gang med istandsættelse af fliserne ved blomsterhjørnet og hække ved Humlebækgade. Hvis der ikke er indvendinger, vil man flytte midler fra langtidsbudgettet, så projektet kan blive færdigt hurtigst muligt. Der er ingen indvendinger. - Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til arbejde med istandsættelse af bedene. Dette kommer på bestyrelsesmøde på et senere tidspunkt. - Færdiggørelse af vaskeri - det kommer op at køre i starten af april. - Altaner, er der noget nyt, kan det lade sig gøre? - Kommunen er positive, men det skal afstemmes med de øvrige bygninger i området. Det tager tid, men CA er positiv. Punkt 6 Eventuelt - Beboerkommentar: Stor ros for website. - Beboerkommentar: Det er problematisk med parkering af håndværkerbiler. Kan de stå et andet sted? Driftsmedarbejder Lars svarer, at håndværkerne må parkere i gården, men det er op til beboerne at bestemme. Driftsmedarbejdere Lars og Mikkel vil godt gøre opmærksom på det til håndværkerne. Men man kan ikke forlange at håndværkerne skal gå langt efter deres ting. - Beboer: Ros til bestyrelsen og ophængning af referat. Ros til de forskellige arbejdsgrupper, der gør et godt stykke arbejde for at det almene kan blive et godt sted at bo. Ros til Lars og Mikkel for det arbejde de gør og for altid at være glade. 8

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere