Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen (pædagog), Andrea Berthou (bestyrelsen) Fokuspunkter Økonomi/børnetal/Mælkebøttens størrelse Særlige opmærksomhedspunkter Samlet konkluderende vurdering Det vurderes, at Mælkebøtten er en institution, hvor både medarbejdere, børn og forældre er glade for at være. Forældretilfredsheden er høj, og forældrene føler sig hørt og inddraget i hverdagen. Mælkebøtten føler sig udfordret ved nednormering af børnetallet. Det har betydning for økonomien, og skaber utryghed hos personalet i forhold til, om der er personale, der skal opsiges. På trods af det er der i Mælkebøtten en god stemning, hvilket bl.a. kan ses i resultatet af trivselsundersøgelsen, der ikke giver anledning til bekymring på nogle af områderne. Både ledelse og personale er tilfredse med trivselsundersøgelsens resultater. Der er en meget lille personaleomsætning i personalegruppen, og fraværsstatistikken fremstår med pæne resultater. Tidligere har personalet kunnet føle sig presset og stresset, fordi der i Mælkebøtten var et meget højt aktivitetsniveau. Et fokuseret arbejde på at nedbringe dette har båret frugt, og medarbejderne føler sig ikke længere pressede. Forældrene har bakket op om dette arbejde, da de foretrækker medarbejdere med overskud, og har ikke bemærket et fald i aktivitetsniveauet, da det opleves, at der fortsat sker meget i Mælkebøtten. Ledelsen inddrager personalet fint. Siden forrige tilsyn er de syv vaner, som ledelse og medarbejdere har aftale om at arbejde efter, blevet udvidet til ni vaner, og der er lavet et 1

2 strategilærred i forhold til status og ønsker omkring de ni vaner. Dette viser, at status og ønsker ikke ligger langt fra hinanden. I læreplanen er tilføjet nogle forældretips, der viser, hvordan forældre kan være med til at støtte op om børnenes relationer til hinanden. Derudover er der ikke lavet ændringer i læreplanen siden sidst, da Mælkebøtten afventer den nye læreplansramme. En revideret og opdateret læreplan skal være klar senest medio I Mælkebøttens nuværende læreplan vises gode tilgange i forhold til arbejdet med børnemiljø, hvor interview bl.a. viser, at børnene er glade for deres institution. Arbejdet med overgange, sprog og inklusion udføres fint. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Gitte Mølgård Andersen, den 29. august 2013 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 16. oktober

3 Institutionsprofil basiskvalitet Børnetal Antal børn kvartalsvis: 1. kvartal 18/52 2. kvartal april 22/54 maj 22/40 juni 22/41 3. kvartal 21/43 4. kvartal 19/44 Er der børn på venteliste til institutionen?: Ja 26 vuggestuebørn og 5 børnehavebørn Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: Nej Hvis ja hvor ofte: Hvad har begrundelsen været? Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): Vi havde desværre et underskud på kr. Hvad har den primære grund til underskuddet/overskuddet været? Det er opstået primært, fordi vi havde kalkuleret med ekstra børn i efteråret 2012, børn som vi ikke kunne få, da andre institutioner manglede børn i forhold til deres børnetal. Hvordan ser budgettet ud pt.? Pt. er der underskud på budgettet, men vi forventer at hente det meste ind på ekstra børn vi har fået henover sommeren. Hvad tænker I om budgettets status pt.? Hvis vores udmeldte børnetal i 2014 kommer til at se ud som det har gjort i 2013, bliver vi nødt til at reducerer i personalegruppen. Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Nej - det er planlagt, at de afholdes i september/oktober måned. Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: Alle Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Se ovenover Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal: 1,84% 2. kvartal: 1,57% 3. kvartal: 1,42% 4. kvartal: 3,55% Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? Jan. 6,04% Feb. 5,35% Marts 0,76% April 2,50% Maj 0,96% Juni 3,09% Juli 0% Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? 3

4 Nej - vi følger Hvidovre kommunes fraværspolitik Hvis ja, hvilken betydning har den i hverdagen? Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? Ja - der holdes sygefraværssamtaler en gang månedligt, hvis det er aktuelt. Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Ja - vi har vores egen værdibaseret personalepolitik. Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? I 2011, vi venter på at den nye plan A er klar Hvad viste APV en? Vi havde 5 pkt. i APV - 1. Støv i alrummet 2. Høje håndtag 3. Kulde og træk i alrummet 4. Hvepsebo i bygning 5. Ru og ujævn asfalt på legepladsen Hvordan er der fulgt op på resultaterne fra APV en? Vi har fået ordnet alle pkt. 1. Her i 2013 har vi fået gjort rent oppe på lofter, rør mm. 2. Vi har selv betalt for at få sat de høje håndtag ned på de mest benyttede døre. 3. Der er blevet sat radiatorer op i vores alrum. 4. Der har ikke været hvepse siden. 5. Vi fik en ekstra bevilling gennem legepladspuljen, så i april fik vi nyt asfalt. Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? I 2012 vi havde en svarprocent på 93,33 %. Alle svar lå mellem 4-6. ud af de 8 temaer er 4 i den grønne felt mellem 5-6 og 4 i det gule felt mellem 4-5. I den samlede oversigt for kommunen ligger vi lidt over gennemsnittet. Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 68% Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: 32% Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Ja Hvis ikke, hvordan arbejdes der hen imod det? Har I studerende? Vi har PAU-studerende Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Pædagoger der er stoppet: 1 Medhjælpere der er stoppet: 0 Andre der er stoppet: Har I ubesatte/vakante stillinger? Nej Årsag til at personale er stoppet: 4

5 Vedkommende havde efter 10 års ansættelse lyst til nye udfordringer. Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Vi forsøger at sende folk på kurser, der er relevante for huset. Det er oftest kurser i Hvidovre Kommunes regi men også kurser gennem AMU. Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? Vi forsøger hele tiden at udvikle institutionen, så den bliver ved med at være en attraktiv arbejdsplads. Personalet påpeger, at de er glade for at arbejde i Mælkebøtten pga. en god stemning i personalegruppen, engagerede medarbejdere og stor medindflydelse på sit arbejde. Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Vi har ikke problemer med at rekruttere nyt personale. Ved sidste stillingsopslag havde vi 22 ansøgere. Har personale været på kursus/uddannelse i gennem de seneste år? Hvis ja, hvilke kurser/uddannelse har personalet deltaget i? Der har været 2 på kursus i ny psykologi, 1 på førstehjælpskursus, 1 på Rytmik og bevægelseskursus, 2 på Fri for mopperi, 2 på slåskulturkursus, 2 på sprogvejlederuddannelse, 1 på inklusionsmodul osv. I øjeblikket er souschefen på DOL og vores IT-vejleder skal på diplommodul. Hvordan vidensdeles der i institutionen? Alle der har været på kursus fremlægger for alle på førstkommende personalemøde. Stuerne får relevant materiale udleveret på kurset. Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Hvis ja, hvilke? Der er et ønske om at alle kommer på ny psykologikursus 4 medhjælpere mangler stadig dette. Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? Vi har udarbejdet en sundhedspolitik (Kontraktmål i 2012/13) Sundhedspolitikken omhandler kostpolitik og krop og bevægelse. Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? Ja den sidste rapport viste et par småting, som efterfølgende er blevet ordnet. Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Ja 5

6 Hvordan har I implementeret den nye udgave af itide? Vi har haft den oppe på et personalemøde. Fysiske rammer Hvad er jeres vurdering af institutionens fysiske rammer? Vi har en dejlig institution med gode fysiske rammer både ude og inde. Vi har store lyse grupperum og et dejligt alrum i begge afdelinger. Vi har små aktivitetsrum, så vi har mulighed for at dele børnene op i mindre grupper. Vores legeplads er stor og med god mulighed for fysisk aktivitet. Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? (Beskriv hvorfor I synes, det er godt eller mindre godt) Vi har et super godt forældresamarbejde. Vi har meget positive og engagerede forældre. Der er altid opbakning til vores aktiviteter og vi har et pænt fremmøde ved forældremøder. Vi har mange familier der vender tilbage med barn nr. 2 og 3. Vi har aldrig problemer med at finde medlemmer til bestyrelsen. Beskriv hvilke samarbejdsfora I har som inddrager forældrene og hvordan det fungerer. Vi har de traditionelle aktiviteter såsom sommerfest og arbejdslørdag, sommerfesten arrangeres af forældrebestyrelsen, som også inddrager de øvrige forældre i pasning af aktiviteter, oprydning osv. Derudover har vi 2 års samtaler og skoleparathedssamtaler. Vi vælger forældrebestyrelse ved sommerfesten og holder så stueforældremøder i efteråret. I efteråret holdes også informationsmøde for forældre til de børn, der skal starte i storegruppe. Vi holder velkomstmøde for forældrene, når børnene rykker fra vuggestue til børnehave. De sidste to år har vi sammen med 2 andre institutioner arrangeret kidsvolley for kommende skolebørn. Denne aktivitet er arrangeret i samarbejde med en af vores forældre, som er sportsdirektør i volleyball klubben. Han står også for selve arrangementet. Hvordan fungerer det med at bruge guiden, der er udarbejdet omkring den første forældresamtale? Den er jo forholdsvis ny, så vi har ikke nået at få en pædagogisk snak om selve guiden, men vores samtaler indeholder i forvejen mange af de samme ting. Vi skal have guiden op på et kommende personalemøde, for at lægge en strategi for fremtidige samtaler. Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? Vi holder bestyrelsesmøde hver anden måneden, så vi har afholdt 6 møder. For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Ja Hvilke mål arbejdes der med pt.? Vi er i øjeblikket i gang med at færdiggøre vores sundhedspolitik, som har været et to-årigt kontraktmål. Sundhedspolitikken skal derefter op i forældrebestyrelsen til godkendelse. Vores to andre kontraktmål er inklusion og læring. To mål vi arbejder med hverdag i vores pædagogiske arbejde. Begge mål er 2 årige. 6

7 Oplever I udfordringer i arbejdet med kontraktmålene? Nej ikke umiddelbart Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Ja de blev afleveret i januar måned. Læreplaner/børnemiljø Hvordan organiserer I læreplansarbejdet? Vi har en læreplanstovholdergruppe bestående af en pædagog, en pædagogmedhjælper og lederen. Derudover lægger vi meget vægt på at hele personalegruppen er med i udarbejdelsen, så alle føler et ejerskab. Derfor arbejder vi primært med læreplanen på pædagogiske lørdage og personalemøder, tovholdergruppen samler op på det hele og laver de endelige formuleringer. Beskriv hvordan/hvorvidt jeres valgte pædagogiske aktiviteter og metoder fører til opfyldelse af jeres opstillede mål inden for de seks læreplanstemaer: Da vores læreplan er bygget op omkring hverdagslivstemaerne, har vi opsat mål for disse og ikke for de 6 læreplanstemaer. Derfor er det ikke muligt for os at beskrive aktiviteter og metoder indenfor læreplanstemaerne. Det vil blive meget nemmere, når vi får lavet den nye læreplan som primært går på læreplanstemaer. Børnenes sproglige udvikling: Naturen og naturfænomener: Krop og bevægelse: Børnenes alsidige personlige udvikling: Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnenes sociale kompetencer: Hvordan arbejder I med at integrere et godt børnemiljø i det daglige pædagogiske arbejde? Alle børn skal være glade og trygge i deres hverdag i Mælkebøtten. Børnene skal opleve et læringsmiljø og at de bliver hørt og har medindflydelse på indholdet i deres hverdag. De skal have det godt med både de voksne og de andre børn. Det er vores mål at alle børnehavebørn har mindst en god ven blandt de andre børn. Det er vigtigt at alle oplever, at vi taler pænt til hinanden og ikke driller. De voksne skal have respekt for det enkelte barn og møde barnet der hvor det er. Nøgleordene er tryghed, nærvær og anerkendelse. Hvilke metoder/redskaber anvender I til at indfange børneperspektivet i børnemiljøvurderingen. 7

8 Vi har benyttet os af børneinterview. Vi har dog kun lavet på det psykiske børnemiljø, men håber at lave en helt ny undersøgelse af både det psykiske og fysiske børnemiljø indenfor det næste års tid. Hvad viser jeres børnemiljøvurdering og hvordan følges der op på resultaterne? Alt i alt kan vi ud af undersøgelsen udlede at børnene er glade for at gå i Mælkebøtten, de er glade for de voksne og føler at de kan få hjælp og snakke med de voksne. Halvdelen af børnene føler at de voksne skælder ud nogen gange. Vi er godt klar over, at vi ind imellem skælder lidt ud, derfor arbejder vi på at begrænse det så meget som muligt. Undersøgelsen fortæller ikke, hvordan skæld ud skal fortolkes, og børnene kan have forskellige grænser for, hvornår det er skæld ud. Vi finder det positivt, at så mange af børnene ikke føler, at de bliver drillet. Vi er også meget bevidste om drillerier og mobning, og har arbejdet en del med venskaber og respekt for hinanden. De fleste af børnene savner et sted, hvor man kan råbe, larme og lege vildt samt et sted hvor man kan slappe af. Dette er noget vi selvfølgelig skal tage til efterretning, men de fysiske rammer sætter ofte en begrænsning for dette. Vi kunne dog tænke over om vi i vores indretning bedre kunne tage højde for disse ønsker. Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Når børnene skifter fra vuggestue til børnehave holdes et velkomstmøde i børnehaven med forældrene. Internt i huset taler vuggestue/børnehave overlevering med hinanden. I børnehavegrupperne arbejder vi med storegruppe i perioden sept. til april. Her forbedres børnene på deres start på fritidshjem. Vi arbejder mere med de sociale færdigheder frem for tal og bogstaver. Eksternt har vi besøgt Langhøj og Dansborg skolerne og et fritidshjem. Desuden benytter vi Engstrand fritidshjems lokaler til forskellige aktiviteter, så børnene der igennem lære deres lokaler at kende. Hvad er jeres erfaringer med retningslinjerne, der er beskrevet i hæftet Sammenhænge i børn og unges liv et fælles ansvar? Hæftet er et rigtigt godt opslagsværk, som vi har brugt i flere sammenhænge bl.a. i forhold til børnenes kompetencer ved skolestart, skoleudsættelse og børn i vanskeligheder. Vi har i år udarbejdet overleveringsskemaer på alle kommende skolebørn. Dette har været meget tidskrævende, men vi finder det også som et godt redskab for fritidshjemmene og skolerne. Vi har i øvrigt fået positive tilkendegivelser fra flere fritidshjem på vores skemaer. Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Vi har i perioder en del børn med sproglige vanskeligheder, derfor har vi vores egen sproggruppe, som vi opretter efter behov. I sproggruppen arbejdes der mere intens med sproget en gang om ugen. Derudover har vi et tæt samarbejde med vores logopæd. Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? 8

9 Vi har fokus på at børn med udfordringer i det sociale samspil får skabt relationer til den øvrige børnegruppe, så alle føler sig som en del af fællesskabet. Efter vi har fået inklusionspædagog har vi inklusion som et fast punkt på personalemødet. Her fortæller Ulla vores inklusionspædagog, hvad hun arbejder med lige her og nu og hvad hun har iagttaget i huset. Ulla har også kommet med korte oplæg om inklusion mens hun gik på inklusionsmodulet. En gang om ugen har Ulla en time, hvor hun står til rådighed for alle, hvis man har noget, man ønsker at drøfte med hende. Har I ansat en inklusionspædagog? Ja vi har en inklusionspædagog på 32 timer ugentligt Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Vi forsøger at se på gruppen som helhed og ikke på det enkelte barn. Vi forsøger at lære børnene at have respekt for forskelligheder. Vi ved dog godt at enkelte børn har specielle behov, som kræver at vi ser på det enkelte barn. Hvad er jeres erfaringer med at bruge det tværfaglige netværk, når I har børn i udsatte positioner? Vi har en gang benyttet os af det tværfaglige netværk. To pædagoger deltog, de var positive over udbyttet men syntes at gruppen var meget stor. Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Katja har 7,5 time på kontoret om ugen. Vi kunne godt ønske os mere tid sammen, men det er pt. ikke muligt, da Katja også er nødt til at have børnetimer. Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? I maj og november holder vi personalemøde med MED-status, her deltager alle personaler. Køkkenmedhjælperen deltager derudover i hvert 3. personalemøde. På hvert 3. personalemøde er overskriften hvad rør sig i huset med underpunkterne: 1. Børn orientering/sparring 2. Aktiviteter de næste tre mdr. i huset 3. Trivsel på stuen, i afdelingen og i huset 4. Forældresamarbejde Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Hvis ja, hvilke? Den skriftlige information halter stadig bagefter, vi har endnu ikke fundet den rigtige løsning på problemet. 9

10 Vores økonomi er en af vores udfordringer, vi ser meget gerne at vi får et fast børnetal, så budgettet ikke ændrer fra år til år. Oplever I særlige udfordringer pt.? Hvis ja, hvilke? De samme som ovenover. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Vi ser os som en velfungerende institution med en god, tryg og lærerig hverdag for børnene. Vi har en stabil, engageret og meget ansvarsbevidst personalegruppe, som er glade for at komme på arbejde. Vi oplever os selv som gode til udfordringer og med et højt fagligt niveau. Vi har indtryk af at forældregruppen er glade for at have deres børn i Mælkebøtten og at de gerne kommer igen med lillebror eller lillesøster. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Økonomi/ Børnetal/ Mælkebøttens størrelse. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn? Nej Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges) Hvornår er der senest udarbejdet ledelses- og institutionsanalyse? Uuuh det er længe siden. Er ledelses- og institutionsanalyse vedlagt? Nej 10

11 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Økonomi Der er pt. et underskud på kr. Mælkebøtten står pt. til at få kr. tilført pga. merindskrivning. Der vil være ekstra børn resten af året, og det nuværende underskud kan mindskes mere. Personalenormering hænger ikke sammen med børnetal. Det betyder, at det vil være nødvendigt at afskedige medarbejder(e) hvis børnetallet fortsætter som nu. I år er børnetallet nednormeret med et vuggestuebarn i Mælkebøtten, hvilket svarer til ,00kr i budgettet. Personale Gruppen blandt personalet der havde GRUS-samtale sidste år, syntes det var godt. (Resten af personalet valgte TUS-samtaler) Det er lagt op til personalet, at de selv bestemmer, om det er TUS eller GRUS i år. Det er ikke besluttet endnu. Personalet melder tilbage. GRUS blev oplevet som en god model, fordi det virkede godt at sidde sammen og få sagt nogle ting, der berørte alle - fx samarbejde i gruppen. Fravær var højt i januar og februar pga. almindelig sygdom. Det var spredt ud på flere medarbejdere i kortere perioder. Ved tilsynet sidste år blev der snakket om, at personalet følte sig presset og stresset pga. et højt aktivitetsniveau. Dette er blevet bedre. Personalet er blevet gode til ikke at ville det hele, men fordyber sig i det, der bliver sat i gang. Før løb personalet stærkere for at nå alt man ville nu husker man hinanden på aftalen om, at vi ikke skal/kan det hele. Bestyrelsen har været med på råd, og denne samt øvrige forældregruppe har vist forståelse for behovet for færre aktiviteter. Forældrene vil hellere have personale med overskud end et presset og udkørt personale. Trivselsmåling: Det blev skemalagt, hvornår medarbejderne kunne udfylde undersøgelsen, hvilket har resulteret i en høj svarprocent. Medarbejdere har set resultatet, der ikke giver anledning til bekymring og opfølgning. Ledelse og medarbejdere er tilfredse med resultatet. Mælkebøtten har en PAU-studerende, og oplever at det fungerer ok. Det kan dog godt mærkes, hvis det er en studerende, der er i sin 11

12 første praktik. Det tages der højde for i vurderingen. Det opleves som givtigt at have studerende, da der bliver stillet nysgerrige spørgsmål til praksis. Medarbejderudvikling: Personalet inddrages stadig på møder og har ansvarspunkter (opfølgning på drøftelser ved tilsynet i 2012). Kommunikationsøvelser ved møderne er blevet nedtonet, da redskaberne efterhånden er implementeret. Det handler fx om at få sagt ting til hinanden i hverdagen hvilket der ikke længere tøves omkring. Mælkebøttens syv gode vaner er blevet udvidet til ni. Der er udarbejdet et strategilærred over punkterne af ledelsen og medarbejderne. Kurverne viser, at status og ønsker ikke ligger langt fra hinanden. Pt. er det valgt at arbejde med skriftlig dokumentation samt at kunne give og modtage kritik. Nogen blandt personalet er bedre til at give og modtage kritik end andre, og der kan arbejdes med, hvordan kritikken modtages og også med hvordan tingene siges. Der er opmærksomhed på, at kritikken ikke skal tages personligt. Videndeling: Når nogen har været på kursus er de forpligtet til at fortælle og videndele til kolleger på førstkommende p-møde. Det lykkes som regel at få den nye viden bredt ud i resten af huset. Dem der har været af sted ved selvfølgelig mest, og bliver brugt af kolleger om det givne emne. Politikker/retningslinjer Fysiske rammer Forældresamarbejde Den nye udgave af itide er blevet positivt modtaget. Det er blevet drøftet hvilke ændringer og opdateringer, der er i den. Det virker til at være et brugbart redskab, der giver god mening. Det er ikke så tit, der er brug for itide i hverdagen, men alle kender til den som opslagsværk. Bestyrelsesrepræsentanten oplever, at forældrene i Mælkebøtten altid bliver hørt og inddraget. Hun oplever endvidere, at henvendelser fra forældre til bestyrelsen altid tages alvorligt. Der er en opfattelse af, at forældrene generelt er tilfredse, og bestyrelsesrepræsentanten overvejer selv at få flere børn, blot for at kunne fortsætte med at være en del af institutionen Bestyrelsesrepræsentanten oplever, at der er en god stemning i Mælkebøtten. I forhold til det nedsatte aktivitetsniveau har bestyrelsen bakket op om tiltaget, da det er værd at lytte til personalets behov. Som tidligere nævnt prioriteres personale med overskud. Bestyrelsesrepræsentanten mærker egentlig ikke, at der er neddroslet på aktiviteter, da hun stadig synes, der sker meget. Det er en succes med forældredagen i spejderhytten, hvor forældre 12

13 laver pandekager sammen med børnene om eftermiddagen. Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø Der er stort set ikke ændret i læreplanen siden tilsynet i Noter derfra er derfor stadig gældende som opmærksomhedspunkter, når læreplanen revideres. Mælkebøtten afventer den nye læreplansramme før revideringen af læreplanen sættes i gang. En læreplan, der følger den nye læreplansramme, skal være færdig inden næste tilsyn eller senest medio 2015, hvis tilsynet ligger derefter. Forældretips fra Red Barnet er blevet skrevet til den nuværende læreplan. Det er en god idé at have med, så forældre kan se, at de også kan være med til at støtte op om børnenes relationer til hinanden. Arbejdet med læreplanen foregår bl.a. på p-dage. Her arbejdes i grupper, der laver referat af arbejdet, og tovholdergruppen samler sammen. Dokumentation er indhentet inden p-dagen, og bearbejdes dér. Ift. at vurdere børnemiljøet for de yngste børn foregår det primært via observationer af situationer, hvor det forsøges at analysere i børnenes perspektiv. For de større børn, har det fungeret godt at interviewe børnene. Overgange Sprog Det drøftes, hvor meget der skal skrives i overleveringsskemaet til fritidshjemmene og skolerne. Der er enighed om, at det er oplagt at snakke om det med fritidshjem og skole, når der holdes møde. Her vil det også være relevant at drøfte, hvordan skemaet bliver brugt. Børn der har sproglige vanskeligheder spottes bl.a. i samspillet med de andre børn. Det kan være signaler, der indikerer behov for stimulering fx ved at børn trækker sig fra leg, fordi de ikke kan kommunikere med de andre. Det kan også være børn, der slår eller bider, fordi de verbalt ikke kan kommunikere det, de gerne vil. Det kan også handle om sprogforståelse eller udtalelse, for at et barn er med i sproggruppen. Tosprogede tages ofte med i sproggruppen, da nuance mangler i sproget. Tosprogede får altid lavet en TRAS. Inklusion Inklusionspædagogen var kendt i huset i forvejen pga. sit tidligere virke som støttepædagog i huset. Det fungerer fint, at der er en fast inklusionspædagog. Børn, som inklusionspædagogen tidligere var støttepædagog for er stadig i huset, så der har været stor opmærksomhed på, at det nu ikke kun handlede om de enkelte børn, men at det handlede om inklusion i praksis. Tidligere støttepædagog ville gerne ansættes, da der i forvejen blev 13

14 arbejdet inkluderende. Forskellen fra før opleves derfor ikke som så stor, men har betydet, at inklusion er sat mere på dagsordenen. Det opleves som godt at have en at sparre med i hverdagen. Inklusionspædagogen er nu til rådighed for alle og ikke kun for personalet på den stue, hvor støttebørnene var. Arbejdet med inklusion har skabt fælles forståelse i huset om tilgangen. Der er respekt for inklusionspædagogens arbejde. Fysioterapeut og ergoterapeut tager også andre børn med ved træning af enkelte børn, og bakker derved op om inklusionstanken. Børn i udsatte positioner Ledelse Af udfordringer bliver det nævnt, at det halter med informationen til personalet. Det er fx en udfordring at finde den rigtige form for at formidle hvordan hverdagen er organiseret ift. hvem der fx er hvor i huset. Tavle med billeder der illustrerer det, har afhjulpet det. Det er dog stadig en udfordring, hvordan det skal tydeliggøres/kommunikeres, hvis der fx er ændring i arbejdstider. Skal det stå flere steder end i kalenderen? Og hvordan kan det gøres? Der orienteres om meget, så informationen mangler ikke det er organiseringen af den, der ikke er helt på plads. Det er længe siden, der er udarbejdet en ledelses- og institutionsanalyse. I ledelsesnetværket bliver punkter derfra pt. behandlet. Der arbejdes med et punkt ad gangen pr. møde, og alle punkter er ikke gennemgået endnu. Der savnes udmeldinger fra forvaltning omkring formen og om den skal afleveres skriftligt. Netværket har tidligere fået en forståelse af, at det ikke var nødvendigt at skriftliggøre drøftelserne. Punkter, der skal på netværksmødet, er forberedt af ledelsen på forhånd, og netværket fortæller hinanden om tilgangen til punkterne, og hvordan der følges op. Formen i netværket betyder, at man får sparring på punkterne, hvilket opleves som givtigt. Dialog om fokuspunkter Økonomi/børnetal/Mælkebøttens størrelse er valgt som fokuspunkt. Det er en bekymring, at der begynder at være underskud på budgettet pga. det tildelte børnetal. Ledelsen har et ønske om, at der altid er 12 børn på vuggestuegrupperne. Det er en udfordring, når der er færre børn, og det skaber sårbarhed i institutionen. Leder har foreslået Susan, at institutionen bliver udvidet, hvilket evt. kunne være via fritidshjemslokaler, da fritidshjemmet vil kunne benytte andre lokaler på skolen. Idéen er ikke blevet helt afslået. Der er bevidsthed om, at det ikke er optimalt for fritidshjemmet at skulle dele lokaler med andre på 14

15 skolen men det er et ønskescenarie for Mælkebøtten. Med Mælkebøttens nuværende størrelse, er der i institutionen også en usikkerhed omkring fremtiden. Tendensen er, at andre institutioner bliver større og større, men Mælkebøtten forbliver samme størrelse. Mælkebøttens størrelse betyder, at souschef har mange børnetimer. Ledelsen har et ønske om, at dette kunne være anderledes, så det vil være muligt at have mere ledelsestid sammen. En udvidelse af institutionen ville betyde flere medarbejdere, hvilket ville give bedre mulighed for at strukturere hverdagen og hjælpe hinanden i hverdagen. Det vides ikke, om der er mulighed for en udbygning af institutionen. Hvis institutionen bliver udbygget, ville det enten betyde, at legepladsen blev mindre til flere børn, eller at der skal tages noget af skolegården. Der er nysgerrighed efter at se resultaterne fra den analyse, der er lavet omkring alle daginstitutioner i Hvidovre. Der er interesse i at se, om analysen tager højde for pædagogik, børnetal mv., eller om det kun er bygninger. Der er et ønske om, at Mælkebøttens udfordringer er tænkt ind i fremtiden. (Analysen var ikke offentliggjort på tidspunktet for tilsynet, men kan findes på kommunens hjemmeside under udvalgsmøder). Usikkerheden om fremtiden og de skårne børnetal, giver utryghed i personalegruppen, da det kan betyde, at der skal skæres ned personalemæssigt. Nedgangen i børnetallet opleves som værende blevet massivt indenfor de seneste år, da der hvert år er blevet skåret et barn i normeringen. Det har fyldt meget i huset i flere år. Problemet er forsøgt løst ved at opfordre medarbejdere til at gå ned i tid men selvom der ville være velvilje til det, ville det ikke være nok, da det handler om en hel stilling, der pt. er for meget. Én medarbejder er gået en time ned. Hvis det ender med, at der skal skæres en medarbejder, vil det være sværere at få hverdagen til at hænge sammen. En yderligere bekymring vedr. økonomien er, at det af tidligere dagtilbudschef blev lovet, at differencen på det udmeldte inklusionsbeløb og inklusionspædagogens løn ville blive godtgjort. Aftalen er blevet ført videre, men leder er blevet gjort opmærksom på, at hun ved stillingsledighed blandt personalet selv skal finde penge til differencen. Det handler om kr. Inklusionspædagogen er vant til 32 timer, og blev lovet omplacering med samme timeantal. Der blev lavet aftale om, at det kunne lade sig gøre i Mælkebøtten trods det, at det er flere timer end Mælkebøtten er udmålt til hvilket er ca. 25 timer. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Er indskrevet i ovenstående punkter. Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter 15

16 Aftaler på kort sigt Aftaler på længere sigt En læreplan der følger den nye læreplansramme er færdig inden næste tilsyn eller senest medio 2015, hvis tilsynet ligger derefter. Opfølgning 16

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Ærtebjerg Tilsynsbesøg Dato: Den 2. oktober 2013. Tilsynsform: Besøg i hele institutionen tirsdag den 1. oktober 2013 samt tilsynsdialog onsdag

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Lodsvej Tilsynsbesøg Dato: Den 5. februar 2014 (er flyttet fra den oprindelige tilsynsdato 4. december 2013, hvorfor den tidligere institutionsprofil

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter

Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter Kontraktmål for daginstitutionsområdet 2011 Baunevangens Vuggestue 1. mål 2. mål 3. mål 4. mål Miljø Inklusion: registrering

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00 21.30 i Regnbuen Tilstede: Mette P, Camilla BP, Mette, Sanni, Gunvor, Charlotte, Sara, Anne, Laila og Line Mødeleder: Anne Referent: Line Dagsorden: 1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN Daginstitutionen Grøftekanten Vesterfælledvej 17-19 9690 Fjerritslev Tlf. 72578390 e-mail: wis@jammerbugt.dk Hjemmeside: www.jammerbugt.dk/groeftekanten

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vuggestuen Manegen Tilsynsbesøg Dato: Den 19. august 2014 Tilsynsform: Institutionsbesøg i begge afdelinger den 18. august 2014 samt tilsynsdialog den 19.

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi brugte spørgeskemaet fra DCUM

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Humlebien Tilsynsbesøg Dato: 25. april 2014 Tilsynsform: Besøg i institutionen den 24. april og tilsynsdialog den 25. april 2014 Deltagere: Mariann

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Dato : Mandag d. 26. august 2013 Tid : Kl. 19:00 21:30 Sted : Børnehaven Forplejning : Inger Afbud : Lone Ordstyrer : Lisbeth Referent : Siv Dagsorden Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: 1. Vurderes det, at børnehuset har plads nok?, indendørs har vi mange rum og pænt med plads

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011 Det generelle og administrative tilsyn Tilsynsrapport 2010/2011 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Tilsynet skal ses som et redskab til dialog mellem tilsynsmyndighed og institution. Dette er for at

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert Center for Særlig Social Indsats Dato: 10. marts 2016 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Diverse datoer for tilsynet Indledning Konklusion Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 19. november 2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Børnegården. Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk

Børnegården. Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk Børnegården Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Lidt om Børnegården 2. Al begyndelse er svær 3. Børnegårdens mål og principper 4. Børnegårdens

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia 29. april 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 23 Leder: Tina Bojsen Petersen Talfakta 22* 23 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere