UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design"

Transkript

1 UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design Jan Pries-Heje IT University Technical Report Series TR ISSN September 2002

2 Copyright 2002, Jan Pries-Heje IT University of Copenhagen All rights reserved. Reproduction of all or part of this work is permitted for educational or research use on condition that this copyright notice is included in any copy. ISSN ISBN Copies may be obtained by contacting: IT University of Copenhagen Glentevej 67 DK 2400 Copenhagen NV Denmark Telephone: Telefax: Web 2

3 INDHOLD 1. Præsentation af case: Adgangskontrol hos UNI 4 2. Dataflow-diagrammer 4 3. Datastruktur-diagrammer Entitets/Relations-diagrammer Structure Charts Pseudokode Kontrolflow-diagrammer Kontrolspecifikationer Afrunding 3

4 1. Præsentation af case: Adgangskontrol hos UNI Hos UNI har man erkendt at man bruger alt for mange resurser på adgangskontrol. Man hverken kan eller vil dog undvære kontrollen, idet man har ansvar for en række meget fortrolige oplysninger som nødigt skulle falde i de forkerte hænder. Efter at have analyseret sagen grundigt har man besluttet at anskaffe et elektronisk system til adgangskontrol, hvor hver bruger får et magnetkort og en 4-cifret talkode. Den grundlæggende funktion i adgangskontrol-systemet hos UNI skal være at tillade eller afvise adgang gennem en baseret på en sammenligning af magnetkort og indtastet talkode med adgangstilladelser registreret i en database. Denne primære funktion medfører et behov for en række sekundære funktioner, såsom: Udstedelse af et magnetkort Tildeling og/eller ændring af en talkode til et magnetkort Registrering og/eller ændring af en adgangstilladelse På markedet findes der selvfølgelig en række standardsystemer (COTS - Commercial Off The Shelf), men for eksemplets skyld vil jeg i de følgende afsnit gennemgå udvalgte dele af designet af et adgangskontrol-system til UNI. 2. Dataflow-diagrammer Formålet med et dataflow diagram (herefter kaldet DFD) er på en let og overskuelig måde at vise: - Hvilke data der strømmer igennem et system, uanset om systemet er stort, f.eks. et helt firma, eller lille. - Hvor data kommer fra og hvor de går hen når de forlader systemet. - Hvor data bliver gemt, dvs. i hvilke kartoteker. - Hvilke processer der transformerer (ændrer) data. - Hvordan samspillet er mellem processer og kartoteker. 4

5 Bruger Magnetkort, talkode Magnetkort, Åbning, Afvisning Adgangskontrolsystem Adgangsdata, Rapportbestilling Rapport Kortadministrator Figur 1: Data kontekst diagram for UNI s adgangskontrol-system. 5

6 Der findes to notationer for DFD, kaldet De Marcos (1978) og Gane & Sarsons (1979) efter "opfinderne". I første omgang anvender jeg De Marcos notation der indeholder fire slags symboler: 1. En pil med tilhørende tekst angiver data kommende fra pilens start og gående til det pilen peger på. Tekst 2. En cirkel bruges til at angive en aktivitet eller en proces, som evt. kan transformere data. Proces 3. To streger med tekst imellem angiver et kartotek og dets navn. Kartotek 4. En kasse bruges til at angive en (for systemet) ekstern kilde til data. Kilde Kontekst DFD De Marco foreslår at man starter med at lave et såkaldt "Kontekst DFD" hvor man viser alle de eksterne relationer, input og output, som systemet har. På figur 1 er vist et Kontekst DFD for adgangskontrol-systemet, hvoraf det ses at der to eksterne kilder til data, dels en bruger, dvs. en ansat med behov for adgang det pågældende sted, dels en kartoteks-administrator. Brugeren kommer med sit magnetkort og en talkode for at få adgang. Dette er illustreret med pilen fra Bruger ind til systemet. Magnetkort eller talkode kan blive afvist af systemet, f.eks. fordi de er forkerte. Eller Brugeren kan få sit magnetkort tilbage samtidig med at der åbnes til det pågældende sted. Dette er illustreret med pilen fra systemet til Brugeren. Kartoteks-administratoren er den person der dels holder styr på hvem der har adgang til hvad hvornår, f.eks. hvilke ansatte der har hvilke magnetkort, dels sørger for at udskrevet adgangs-rapporter hvis og når man har brug for at kontrollere hvem der har været hvor. 6

7 Magnetkort, Talkode Magnetkort, Åbning, Afvisning Modtag Tillad Magnetkort eller og talkode afvis ID, Talkode, Sted OK? Adgangskartotek ID, Adgangsdata Adgangsfakta Inddater Lav data rapport Adgangsdata Rapportbestilling Rapport Figur 2: Dataflow-diagram, niveau nul. 7

8 DFD niveau 0 for adgangskontrol-systemet Det næste skridt efter "Kontekst DFD" er at opløse cirklen kaldet "Adgangskontrol-system" i dets hovedbestanddele, dvs. i de fire funktioner: 1. Modtag magnetkort og talkode 2. Inddater data og udsted magnetkort 3. Lav adgangsrapport 4. Tillad eller afvis adgang Dette er vist i figur 2. Bemærk at det er nøjagtig de samme pile der går ud og ind af de fire cirkler, som der gik ud og ind af den ene cirkel i kontekst DFD. Det DFD der opløser den ene cirkel der altid er i kontekst DFD, kaldes for niveau nul, svarende til det nul der stod inde i cirklen på kontekst DFD. Cirklerne på DFD niveau nul (DFD 0) nummereres fortløbende startende med nummer et. DFD niveau 1 for adgangskontrol-systemet Om nødvendigt kan hver af de fire cirkler i DFD 0 opløses i underaktiviteter. Generelt anbefaler De Marco at man aldrig har mere end syv cirkler i et DFD. Hvornår er det nødvendigt at opløse en cirkel? De Marco's anbefaling er, at man opløser sine DFD til et niveau, hvor hver cirkel kan beskrives på maksimalt en side struktureret dansk. Når man opløser en cirkel så overtager underaktiviteterne den overordnede aktivitets nummer, plus en fortløbende nummerering. På figur 3 er aktivitet nummer 1, "Modtag magnetkort og talkode", opløst i tre aktiviteter nummereret fra 1.1 til 1.3. På figur 4 er både aktivitet nummer 1 og aktivitet nummer 4 opløst i tilsammen fem delaktiviteter. Bemærk hvordan figur 4 giver et bedre overblik over hele forløbet end figur 3. Måske burde vi aldrig i vores design have delt aktivitet 1 og aktivitet 4? I figur 5 er vist et ny DFD niveau nul ( i stedet for figur 2) med tre i stedet for fire aktiviteter. Ændringen af figur 2 til figur 5 illustrerer bottom-up design, dvs. hvordan vi langt nede i en detail-problemstilling kan nå en erkendelse der får os til at gå tilbage (op) og ændre i noget vi egentlig var færdige med. 8

9 Magnetkort Talkode Modtag ID Modtag Magnet- Talkode kort ID, Talkode Adgangskartotek Sted, ID, Talkode 1.3 Check Adgang Figur 3: Dataflow-diagram niveau 1 af Modtag magnetkort og talkode. 9

10 Magnetkort Talkode Modtag ID Modtag Magnet- Talkode kort ID, Talkode Magnetkort Sted, ID, Talkode Adgangskartotek 1.3 Check Adgang Åbning, Afvisning Magnetkort OK? 4.1 Åben eller afvis 4.2 Returner Magnetkort Magnetkort Figur 4: Dataflow-diagram niveau 1 af aktivitet 1 Modtag magnetkort og talkode og aktivitet 4 Tillad eller afvis. 10

11 Magnetkort, Talkode Magnetkort, Åbning, Afvisning 1. Check Magnetkort og tillad/afvis adgang ID, Talkode, Sted OK? Adgangskartotek ID, Adgangsdata Adgangsfakta Inddater Lav data rapport Adgangsdata Rapportbestilling Rapport Figur 5: Nyt Dataflow-diagram, niveau nul, med kun tre aktiviteter. 11

12 4. Datastruktur-diagrammer Formålet med et data struktur diagram (DSD), også kaldet et "Jackson diagram" efter "opfinderen" Michael A. Jackson (1983), kan enten være: 1. For en entitet at vise tilknyttede handlinger og deres rækkefølge (1983: 41-42). 2. At vise strukturen i et dataflow (1983: 376). 3. At vise strukturen i et program (1983: 376). Notationen i et DSD er følgende: Alle datastrukturer repræsenteres ved aflange "kasser". Kasser på linie angiver at den første kasse (længst til venstre) kommer før den næste etc. En cirkel i højre hjørne af en kasse betyder "exclusive or". Så hvis to kasser står på linie og de begge har en lille cirkel i højre hjørne, så betyder det at kassen på niveauet lige over enten kan høre til den ene eller den anden kasse. En stjerne i højre hjørne af en kasse betyder, at der kan forekomme mange af den pågældende kasse. Et DSD for entiteten Konto og tilknyttede handlinger Vi vender nu tilbage til adgangskontrol-systemet. Lad os antage at en person får udstedt et nyt magnetkort. Ved udstedelsen er der tilknyttet en tilfældig fire-cifret talkode. Denne kode kan ændres enten efter ønske eller af sikkerhedsgrunde. Magnetkortet med talkoden kan bruges til at opnå adgang et eller flere steder. Magnetkortet er gyldigt indtil det annuleres f.eks. fordi det er blevet stjålet, slidt op el. lign. Lad os nu sige at magnetkortet er den fysiske fremtræden for en loisk entitet som vi kunne kalde adgangskonto eller blot konto. Til en konto er der knyttet tre handlinger: Den første handling er oprettelsen af en konto, f.eks. når et nyt magnetkort bliver udstedt med en tilfældig talkode tilknyttet. Den anden type handling er transaktioner i forbindelse med kontoen. Der kan være tale om to typer transaktioner, enten en adgangsforespørgsel eller en ændring af talkoden. Den tredje og sidste handling er annuleringen (nedlæggelsen) af en konto. I figur 6 er vist et DSD for entiteten Konto og de tre tilknyttede handlinger. 12

13 Konto Opret Konto- Annulering transaktion Adgangsforespørgsel Ændring af talkode Figur 6: Datastruktur-diagram for entiteten konto. 13

14 Et DSD for datastrømmen Rapportbestilling I DFD for adgangskontrol-systemets niveau nul var der en funktion nr. 3, lav rapport. Til denne funktion var der en indkommende datastrøm kaldet rapportbestilling. Lad os sige at UNI ønsker at magnetkort kan udstedes til: 1. En ansat personligt 2. En bestemt job-funktion, f.eks. sikkerhedsansvarlig, kopist, vagthavende osv. 3. Projekter, øvelser eller andre tidsbegrænsede anvendelser. 4. Bestemte steder (= en enkelt adgangskontrol f.eks. en dør) eller områder (= flere adgangskontroller, f.eks. døre på 6. Etage i en bestemt bygning). Når en rapport bliver bestilt så sker det enten for en ansat, en funktion eller et projekt. Man ønsker en rapport om en eller flere evt. alle adgangskontroller. Og man ønsker måske at studere en nærmere bestemt periode angivet ved en start- og en slutdato. I figur 6.7 er vist et DSD for rapportbestilling. 14

15 Rapportbestilling Objekt Sted Periode Ansat Funktion Projekt Startdato Slutdato Figur 7: Datastruktur-diagram for dataflowet rapportbestilling. 15

16 5. Entitets/Relations-diagrammer Formålet med et Entitets/relations diagram (herefter forkortet ERD) er at designe en database, dvs. at finde ud af hvilke entiteter der skal indgå i en database og hvilke relationer der er mellem entiteterne. Til en entitet knytter sig som regel nogle egenskaber også kaldet attributter. F.eks. kunne entiteten Person have attributterne Navn, Adresse, CPR-nummer Fødselsdag etc. Mellem to entiteter kan der være en relation. Denne relation kan kategoriseres som en af følgende tre typer (også kaldet relationens kardinalitet): En en-til-en relation (noteres ofte 1:1). F.eks. vil der til en gift mand kun høre én gift kone og omvendt. En en-til-mange relation (noteres ofte 1:m). F.eks. kan en mor have mange børn, men til hvert barn vil der kun være en og netop en mor. En mange-til-mange relation (noteres ofte n:m). F.eks. kan en person eje mange huse, samtidig med at hvert af husene kan have mange ejere. Der findes mange forskellige notationer for ERD. Reglerne i den notation jeg vil anvende her er følgende: Entiteter repræsenteres ved aflange kasser. Relationer er streger med hønseben til mange -siden På relationerne kan man med en lille streg på tværs angive, at relationen altid eksisterer. Alternativt kan man med en lille cirkel angive at relationen kan eksistere men ikke nødvendigvis behøver at gøre det. Attributter vises ikke i diagrammet men noteres i en tabel med angivelse af attributterne for hver entitet. Entitets-Relations diagram for Adgangskartoteket I DFD niveau nul for adgangskontrol-systemet indgik der et kartotek kaldet Adgangskartoteket. En del af dette kartotek er illustreret i figur 8. Det diagrammet viser os er en del af indholdet af kartoteket, nemlig den del der handler om personer, projekter, funktioner og magnetkort: Enhver ansat er altid knyttet til en og kun en afdeling, mens en afdeling kan have mange ansatte (en-til-mange relation). En ansat kan have mange magnetkort, og et magnetkort kan kun høre til én bestemt ansat (en-til-mange relation). Et magnetkort kan også være knyttet til en bestemt funktion. I så fald kan der kun høre ét magnetkort til funktionen (en-til-en relation). Et magnetkort kan endelig være knyttet til et bestemt projekt, og projektet kan godt have mange magnetkort tilknyttet. En job-funktion kan høre til en afdeling, men behøver ikke at gøre det. En afdeling kan have en eller flere job-funktioner tilknyttet. 16

17 Afdeling Funktion Ansat Magnetkort Projekt Figur 8: Entitets/relations-diagram for en del af Adgangskartoteket 17

18 Til hver af entiteterne i figur 8 er der knyttet følgende attributter: Afdeling Ansat Funktion Projekt Magnetkort Afdelings-initialer (Max. 4 bogstaver) Afdelings-navn Adresse CPR-nummer Navn Gade Postnummer By Funktionsnummer (FUN) Funktionsnavn Projektnummer (PN) Projektnavn ID Talkode En reference til steder hvor kortet gælder Den førstnævnte attribut ved hver entitet er en såkaldt nøgle der entydigt identificerer en bestemt entitetsforekomst. F.eks. vil et CPR-nummer kunne bruges til at finde én og kun én ansat. Nøglen skrives ofte understreget som i rammen oven for. Normalisering Hvis vi i vores ERD havde haft en mange-til-mange relation så ville det have været nødvendigt at forfinne designet af databasen yderligere. Forestil dig f.eks. at vi havde haft en mange-til-mange relation mellem Magnetkort og entiteten Sted, svarende til at et magnetkort gav adgang til mere end et sted, samtidig med at der til et sted sagtens kunne være mange forskellige magnetkort der gav adgang. 18

19 Magnetkort Sted Hvis vi nu skulle lave et kartotekskort for et Magnetkort så ville vi ikke vide hvor mange pladser vi skulle holde fri til at notere Steder der var adgang til. Magnetkort ID Talkode Reference til Sted #1 Reference til Sted #2 Reference til Sted #3 Hvor mange skal vi gøre plads til??? Tilsvarende ville vi for et Sted ikke vide hvor mange ID (= nøgler til magnetkort) vi skulle gøre plads til for at kunne notere alle der havde lovlig adgang. Sted Sted# Gade Postnummer By ID - Reference til Magnetkort #1 ID - Reference til Magnetkort #2 ID - Reference til Magnetkort #3 Hvor mange skal vi gøre plads til??? Dette var skrifttype/tegn pr. tomme 6,10 - Fra.NB: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (1) manuelt.og hvis vi sætter plads af til feks Steder for hvert magnetkort og magnetkort til hvert sted, så spilder vi en utrolig masse plads i kartoteket, f.eks. for alle meget hemmelige steder som kun har en eller to magnetkort der må give adgang. NB: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (1) manuelt.løsningen er at NB: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (2) manuelt.normaliserenb: Skift til 19

20 (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (1) manuelt. datafilerne. I praksis taler man om to normalformer der af historiske grunde kaldes 1. og 3. normalform. Når man normaliserer til 1. normalform fjerner man netop det problem vi har set på, ved at repræsentere en mange-til-mange. Problemet løses ved at indføre en hjælpe-entitet mellem de to entiteter der havde en mange-til-mange, således at man får to en-til-mange relationer i stedet for en mange-til-mange relation. Neden for er vist hvordan man kan indskyde en ny hjælpe-entitet kaldet adgangstilladelse således at ét magnetkort kan have mange adgangstilladelser, samtidig med at én adgangstilladelse kun kan dreje sig om ét magnetkort. Og tilsvarende at der til ét sted kan være mange adgangstilladelser, men at én adgangstilladelse kun kan være til ét sted. Magnetkort Sted Adgangstilladelse Adgangstilladelse ID Sted# Tredje normalform TredjeNB: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (2) manuelt. normalform kræver at afhængige oplysninger skal i separate filer (entiteter)nb: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (1) manuelt.. Det vil sige at alle attributter tilknyttet en entitet skal være uafhængige af hinanden således at indholdet af en attibut kan ændres uden at indholdet af andre attributter også skal ændres. I vores database har vi kun et eksempel på afhængige oplysninger. Feltet Postnummer afhænger nemlig af Gade og By. Så for at vores database kan siges at være på 3. normalform, så skal vi fjerne attributten Postnummer fra entiteterne Ansat og Sted, og i stedet lave en ny entitet: Postadresse Gade 20

21 By Postnummer 21

22 6. Structure Charts I forbindelse med designet af et edb-system, når man skal til at finde ud af hvilke moduler der skal indgå i systemet, kan man anvende såkaldte "Structure Charts", herefter kaldet SC. SC anvendes fortrinsvis som designværktøj i forbindelse med såkaldt "Structured Design" (Page-Jones 1988). Formålet med SC er at: Vise hvilke moduler der indgår i et edb-system. Vise hvordan modulerne er organiseret, dvs. hvilke moduler kalder hvilke moduler? Vise hvilken information modulerne videregiver når de kalder hinanden. Fungere som specifikation for en programmør (sammen med evt. nødvendige modulspecifikationer, f.eks. i form af pseudokode) der skal udvikle selve programkoden. Følgende notation anvendes i et SC: En aflang kasse symboliserer et modul. Hvis modulet er "standard" eller hentes fra et bibliotek, så vil kassen have dobbeltstreger i begge sider. En linie mellem to kasser, angiver at modulet øverst i diagrammet kan kalde modulet nederst. En lille pil med ikke-udfyldt cirkel, langs med en kalde-linie viser data der sendes i pilens retning fra det ene modul til det andet. En lille pil med udfyldt cirkel, langs med en kalde-linie viser et flag der sendes i pilens retning fra det ene modul til det andet. Et flag er et symbol, ofte repræsenteret ved en enkelt bit, der benyttes til at angive en tilstand, f.eks. sand/falsk. En kurvet (rund) pil på en kalde-linie angiver gentagelse (iteration), typisk et kald inde fra en løkke. En lille udfyldt diamant angiver et betinget kald, typisk et kald fra en IF- eller CASEsætning. Structure Chart for bestilling & udskrivning af rapporter I DFD niveau nul var der en aktivitet nummer tre der hed "Lav rapport". I figur 9 er vist et SC hvor "Lav rapport" kalder tre moduler. Først modtages en rapportbestilling. Vi ved (se evt. figur 7) at en rapportbestilling består af et eller flere objekter (ansat, funktion, projekt), et eller flere steder, samt af netop én periode, så fra modulet "Modtag rapportbestilling" kommer der en objektliste, en stedliste og en periode. Objekt- og stedlisten bruges så i kaldet af modulet "Hent adgangsdata". Og tilbage fra dette modul får vi dels adgangsfakta, dels et flag der viser om alle objekter og steder i listerne var OK eller ej. Til sidst udskriver vi de fundne adgangsfakta i forhold til objekter og steder i det tredje modul. 22

23 Lav rapport stedliste objektliste periode stedliste objektliste sted- og objekter OK adgangsfakta adgangsfakta stedliste objektliste Modtag Hent Udskriv rapportbestilling Adgangsdata rapport Figur 9: Structure Chart for "Lav rapport" fra DFD niveau nul. 23

24 Structure Charts for at modtage rapportbestilling Ligesom DFD kan have flere niveauer, så kan SC også dekomponeres i flere niveauer. I figur 10 har jeg dekomponeret det første modul fra SC i figur 9, modtag rapportbestilling, i to moduler: 1. Modtag objekt. Dette modul gentages, symboliseret ved den kurvede pil, indtil flaget afslut bliver "sandt", dvs. når brugeren af edb-systemet ikke ønsker at indtaste flere objekter til sin rapportbestilling. 2. Modtag periode. periode stedliste objektliste Modtag rapportbestilling objekt sted periode afslut afslut Modtag Modtag Modtag objekt sted periode Figur 10: Dekomponering af "Modtag rapportbestilling" fra SC, figur 9 24

25 Figur 11 viser endnu en dekomponering, nu blot af "Modtag objekt" fra den figur 10. objekt afslut Modtag objekt gyldigt menuvalg menuliste Menu objekt objekt objekt Modtag Modtag Modtag ansats funktions- projekt- CPR-nr. nummer nummer Figur 11: Dekomponering af "Modtag objekt" fra SC i figur

26 Det figur 11 viser er at "Modtag objekt" først kalder et biblioteksmodul der hedder "Menu" med en "Menuliste" som argument. Menu returnerer så et gyldigt menuvalg (gyldigt i forhold til den fremsendte menuliste). Vi kan forestille os at menuen f.eks. ser ud som vist neden for. Vælg en af nedenstående punkter (indtast tallet): 1. Vælg ansat 2. Vælg funtion 3. Vælg projekt 4. Afslut Afhængigt af hvad brugeren vælger vil "Modtag objekt" enten bede brugeren om at indtaste en identifikation (nøglen) af det valgte objekt, f.eks. indtastning af et CPRnummer for en ansat, eller "Modtag objekt" vil returnere til det kaldende modul med flaget "afslut" sandt. 26

27 7. Pseudokode Hvor det er nødvendigt kan de enkelte moduler i et SC uddybes f.eks. ved hjælp af pseudokode. Pseudokode er en grov skitsering af kildeteksten til et program ved hjælp af struktureret dansk. Nedenfor er givet et eksempel på pseudokode for modulet "Modtag periode" i en notation der minder om programmeringssproget Pascal. 1: Modul Modtag periode (Start, slut: string[6]); 2: 3: Start := "000000"; 4: Slut := "000000"; 5: Bed om indtastning af periodestart; 6: REPEAT 7: Læs indtastet periodestart; 8: IF indtastet periodestart er gyldig dato 9: THEN start := indtastet periodestart; 10: ELSE udskriv fejltekst og bed om korrekt indtastning 11: UNTIL start er forskellig fra "000000"; 12: Bed om indtastning af periodeslut; 13: REPEAT 14: Læs indtastet periodeslut; 15: IF indtastet periodeslut er gyldig dato 16: og indtastet periodeslut > start 17: THEN slut := indtastet periodeslut; 18: ELSE udskriv fejltekst og bed om korrekt indtastning 19: UNTIL slut er forskellig fra "000000"; Figur 12: Pseudokode for modulet "Modtag periode" fra figur

28 Bruger magnetkort, talkode magnetkode, tal, slut magnetkort, indlæs, åbning, 0. afvisning Adgangskontrolsystem Adgangsdata, Rapportbestilling Kortadministrator Rapport Figur 13: Kontrolflow kontekstdiagram 28

29 8. Kontrolflow-diagrammer En af bagdelene ved DFD er at de primært er beregnet til at beskrive processer og delvis data, men ikke hændelser. Med andre ord så er DFD i den form vi hidtil har set velegnet til administrative systemer, såsom forretningssystemer og kontorautomatisering. For at råde bod på dette har Hatley & Pirbhai (1988) udvidet DFD med nogle såkaldte kontrolflows, der symboliserer diskrete signaler, dvs. signaler der tilfældigt kan antage givne værdier 1 (1988: 64-65). Hovedpointen ved Hatley & Pirbhais kontrolflows er, at man på de samme diagrammer som DFD indfører kontrolflows som stiplede pile. I figur 13 og 14 er henholdsvis vist det tidligere data kontekst diagram (figur 1), og DFD niveau nul (figur 2), med kontrolflow-pile indtegnet. Vi ser at brugeren af magnetkortet kan afgive tre signaler: 1. Magnetkode svarende til at magnetkortet køres igennem kortlæseren på adgangskontrollen. 2. Tal svarende til indtastningen af et af tallene i talkoden. 3. Slut når vedkommende er færdig med at indtaste talkoden og ønsker at få adgang. Og vi ser at systemet kan signalere til brugeren at: 4. At magnetkoden ikke blev læst korrekt. Indlæs hedder signalet der foranlediger at brugeren skal prøve at indlæse magnetkortet igen. 5. Adgang blev givet ( Åbning ) eller nægtet ( Afvisning ). 1 I modsætning til kontinuerte signaler, dvs. signaler der kan antage vilkårligt mange numerisk ordnede værdier. Denne type signaler repræsenteres typisk i et system som dataflows (Hatley & Pirbhai 1988: 64). 29

30 Magnetkort, magnetkode, Magnetkort, Talkode tal, slut 1. Check Magnetkort og tillad/afvis adgang indlæs, åbning, afvisning ID, Talkode, Sted OK? Adgangskartotek ID, Adgangsdata Adgangsfakta Inddater Lav data rapport Adgangsdata Rapportbestilling Rapport Figur 14: Kontrolflow-diagram, niveau nul. 30

31 Kontrolflow diagram niveau 1 Der ligger flere vigtige designbeslutninger gemt bag beslutningen om disse fem signaler som laver voldsomt om i DFD niveau 1 (se evt. figur 4). Først og fremmest betyder magnetkode-signalet, at jeg ikke længere vil holde fast på magnetkortet og returnere det til sidst. Så aktivitet 4.2 Returner Magnetkort bliver overflødig og bortfalder. Dernæst beslutter jeg Åbning og Afvisning ikke er data men hændelser, f.eks. bestående i at en dør åbnes eller forbliver lukket. Heller ikke OK? er et rigtigt dataflow men snarere et flag der kan være sandt eller falsk - dvs. at OK? Også er et signal. Dermed bliver aktivitet 4.1 Åben eller afvis også overflødig, thi nu kommer der hverken data ind eller ud. Til gengæld mangler vi noget der kan håndtere signaler. Derfor udvider vi DFDnotationens fire elementer med et femte, nemlig den tykke sorte streg, kaldet et kontrollager (engelsk: control store), som kan modtage, behandle og afsende signaler. Vi opløser nu aktiviteten "Modtag magnetkort" i kontrolflow diagrammet niveau nul til et kontrolflow diagram niveau 1. Dette diagram er vist i figur 15. Som du ser går alle signaler til og fra denne del af adgangskontrol-systemet nu vi kontrollager nummer 1, kaldet KL 1 i figuren. Et eksempel på et nyt signal afsendt fra kontrollageret er signalet "Påbegynd talkode" fra kontrollageret til aktivitet 1.2 Modtag Talkode Det der sker er, at signalet fra kontrollageret igangsætter aktivitet

32 Magnetkort Talkode Modtag ID Modtag Magnet- Talkode kort Påbegynd talkode ID, Talkode magnetkode, tal, slut indlæs, åbning, afvisning KL.1 start check ok 1.3 Check Adgang Adgangsdata Sted, ID, Talkode Adgangskartotek Figur 15: Kontrolflow-diagram, niveau 1. 32

33 9. Kontrolspecifikationer Den opførsel man ønsker et kontrollager skal have, som reaktion på de indkommende signaler, specificeres i en såkaldt kontrol-specifikation, herefter kaldet CSPEC (Hatley & Pirbhai 1988). I en CSPEC kan man repræsentere en endelig tilstandsmaskine (engelsk: finite state machine), hvadenten maskinen er kombinatorisk, dvs. uden hukommelse, eller sekventiel, dvs. at den husker sin tilstand og kan reagere forskelligt på samme signal afhængig af aktuel tilstand. Repræsentationen i en CSPEC kan ske vha. forskellige diagramnmer og tabeller. Nedenfor vil jeg gennemgå tre af dem anvendt på adgangskontrol-systemet til UNI. Tilstandsovergangs diagrammer En meget anvendt teknik til repræsentation af sekventielle maskiner er tilstandsovergangs-diagrammet (engelsk: state transition diagram). Notationen består af fire elementer (Hatley & Pirbhai 1988: 81-82): 1. Tilstande, repræsenteret ved rektangulære kasser indeholdende navnet på tilstanden. 2. Overgangs-pile, dvs. pile hvis retning angiver retningen for en tilstandsovergang. 3. Hændelser, som forårsager tilstandsovergange, skrives som tekst til overgangspilene. 4. Aktioner der udløses af hændelser skrives også som tekst til overgangs-pilene. Konkret skrives hændelser over en brøkstreg og de tilhørende aktioner under samme brøkstreg. I figur 16 er vist et tilstandsovergangs-diagram for kontrollager nr. 1 i figur 15. Det man kan se i figur 16 er egentlig hele den indre logik i den automat der styrer adgangskontrollen, som f.eks. monteres i forbindelse med låsemekanismen på en dør. Automaten har fire tilstande: 1. Klar til at modtage magnetkort. Når en magnetkode detekteres overgås til: 2. Check magnetkode. Her laves en simpel kontrol af, at vi læser en magnetkode der kunne være korrekt. Der kunne jo være tale om et galt magnetkort eller måske blot et stykke papir der for sjovs skyld blev kørt igennem magnetkortlæseren. Såfremt der er tale om korrekt magnetkode overgås til: 3. Modtager talkode. Her modtager vi et tal indtil der trykkes slut. Ved slut overgås til: 4. Checker adgang, der enten resulterer i en åbning af døren eller en afvisning. Herefter returneres til tilstand 1, klar til at modtage magnetkort, igen. 33

34 Klar til at modtage magnetkort magnetkode Checker magnetkode Indlæsning OK påbegynd talkode Indlæsning ej OK indlæs Modtager talkode Tal slut start check OK=sand åbning OK=falsk afvisning Checker adgang Figur 16: Tilstandsovergangs-diagram for kontrollager nr. 1 i figur

35 Procesaktiverings tabeller Det vi ikke kunne se i tilstandsovergangs-diagrammet, figur 16, var den præcise sammenhæng mellem de aktioner der stod under brøkstregerne og de processer der skulle igangsættes. Til at illustrere det kan man bruge en såkaldt procesaktiverings tabel. I figur 17 er vist en procesaktiverings tabel for adgangskontrol-systemets kontrollager nr. 1. Det man kan se i figur 17 er, at når aktionen (kontrolsignalet) "påbegynd talkode" sendes, så skal proces 1.2, "Modtage Talkode" sættes i gang. Og når aktionen "start check" sendes så skal proces 1.3 i gang. Notation i figuren: 1 Betyder : Start proces 0 Betyder: Gør ingenting Kontrolsignal Proces der aktiveres Modtag Check Talkode Adgang påbegynd talkode 1 0 start check 0 1 Figur 17: Proces-aktiverings-tabel for kontrollager nr

36 Tilstands/aktions tabeller En anden måde at repræsentere næsten samme information som i tilstandsovergangs diagrammet (figur 16) og procesaktiverings-tabellen (figur 17) tilsammen, er tilstands/aktions-tabellen. Denne tabel har 4 kolonner der læses fra venstre mod højre. Første kolonne er nuværende tilstand. Anden kolonne er lovlige hændelser der kan indtræffe i nuværende tilstand. Tredje kolonne er de processer der skal sættes i gang som følge af pågældende hændelse i nuværende tilstand. Og fjerde kolonne er den tilstand systemet skal overgå til efter udførelsen af aktionerne nævnt i tredje kolonne. I figur 18 er vist et eksempel for kontrollager 1 i adgangskontrol-systemet. De tre diagrammer/tabeller; tilstandsovergangs-diagrammer, procesaktiverings-tabeller og tilstands/aktions-tabeller, er eksempler på indholdet af en kontrol-specifikation knyttet til et kontrollager. Andre eksempler er tilstandsovergangs-tabeller (Hatley & Pirbhai 1988: 82-85) eller kontrollogik-tabeller (Hatley & Pirbhai 1988: 89-91), som jeg dog ikke vil gennemgå her. 10. Afrunding Der er selvfølgelig meget mere at designe før adgangskontrol-systemet er helt klar til at programmere. Hvordan skal brugergrænsefladen se ud? Skal et fejlindlæst magnetkort medføre at en lille rød knap lyser, eller skal vi lave et minidisplay som på en typisk mobiltelefon og skrive responsen der? Hvad med DFD niveau 1 og 2 for de andre processer i systemet? Osv. osv. Jeg vil dog stoppe her. Vi har været igennem de centrale principper for design, vi har diskuteret hvad et god design er, og alle de vigtigste teknikker, både data-, flow- og hændelses-orienterede i det man kalder struktureret design er gennemgået, så fra en pædagogisk synsvinkel er dette det rigtige tidspunkt at stoppe 36

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Sproget Rascal (v. 2)

Sproget Rascal (v. 2) Sproget Rascal (v. 2) Til brug i K1 på kurset Oversættere Opdateret 29/11 2004 Abstract Rascal er et simpelt Pascal-lignende imperativt sprog. Dette dokument beskriver uformelt Rascals syntaks og semantik

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract Sproget Six Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere Vinter 2006 Abstract Six er baseret på det sprog, der vises i figur 6.2 og 6.4 i Basics of Compiler Design. Den herværende tekst beskriver basissproget

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login 2. udgave, august 2006 2. version UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Udtræk af data fra det administrative system... 2 2 Import af data

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

UML til kravspecificering

UML til kravspecificering UML til kravspecificering UML mini-kompendium - til brug i forbindelse med modellering af kravspecifikationer. Copyright 2006 Teknologisk Institut, IT-Udvikling Aktivitetsdiagram 2/9 Aktion Aktionsnavn

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Word-9: Brevfletning i Word 2003

Word-9: Brevfletning i Word 2003 Word-9: Brevfletning i Word 2003 Nogle gange har man brug for at sende det samme brev til en større gruppe personer, firmaer el.lign. Men man vil gerne have, at det ser lidt personligt ud, så derfor er

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Denne vejledning beskriver indtastning af afværgefaser i JAR. Der vil desuden komme en kort beskrivelse af undersøgelsesfaser. Hele delen omkring projekt og faseoprettelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

PUT og INPUT funktionerne

PUT og INPUT funktionerne PUT og INPUT funktionerne Af: Peter Kellberg Danmarks Statistik Sejrøgade 11 DK-2100 København Ø pke@dst.dk PUT og INPUT-funktionerne Denne artikel er foranlediget af en henvendelse til vores interne SAS

Læs mere

Kursusgang 8. - Design og beskrivelse - En simpel notation. - Biografsystemet - Matchracesystemet. Oversigt: Sidste kursusgang Design

Kursusgang 8. - Design og beskrivelse - En simpel notation. - Biografsystemet - Matchracesystemet. Oversigt: Sidste kursusgang Design Kursusgang 8 Oversigt: Sidste kursusgang Design - Design og beskrivelse - En simpel notation Eksempel på design af dialogen - Biografsystemet - Matchracesystemet Design af brugerflader 8.1 Sidste kursusgang

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Import / Eksport. Vejledning

Import / Eksport. Vejledning Import / Eksport Med Import / Eksport funktionen kan du f.eks. importere en Excel fil (Microsoft Excelsemikolonsepareret fil) indeholdende virksomhedens telefonliste. Dvs. at du ved at importere en allerede

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login Import-vejledning Fra KMD til UNI Login 3. udgave, september 2006 UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra KMD... 2 1.1 KMD Easy... 2 1.2 KMD Matrix... 3 2 Import af data

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere