UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design"

Transkript

1 UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design Jan Pries-Heje IT University Technical Report Series TR ISSN September 2002

2 Copyright 2002, Jan Pries-Heje IT University of Copenhagen All rights reserved. Reproduction of all or part of this work is permitted for educational or research use on condition that this copyright notice is included in any copy. ISSN ISBN Copies may be obtained by contacting: IT University of Copenhagen Glentevej 67 DK 2400 Copenhagen NV Denmark Telephone: Telefax: Web 2

3 INDHOLD 1. Præsentation af case: Adgangskontrol hos UNI 4 2. Dataflow-diagrammer 4 3. Datastruktur-diagrammer Entitets/Relations-diagrammer Structure Charts Pseudokode Kontrolflow-diagrammer Kontrolspecifikationer Afrunding 3

4 1. Præsentation af case: Adgangskontrol hos UNI Hos UNI har man erkendt at man bruger alt for mange resurser på adgangskontrol. Man hverken kan eller vil dog undvære kontrollen, idet man har ansvar for en række meget fortrolige oplysninger som nødigt skulle falde i de forkerte hænder. Efter at have analyseret sagen grundigt har man besluttet at anskaffe et elektronisk system til adgangskontrol, hvor hver bruger får et magnetkort og en 4-cifret talkode. Den grundlæggende funktion i adgangskontrol-systemet hos UNI skal være at tillade eller afvise adgang gennem en baseret på en sammenligning af magnetkort og indtastet talkode med adgangstilladelser registreret i en database. Denne primære funktion medfører et behov for en række sekundære funktioner, såsom: Udstedelse af et magnetkort Tildeling og/eller ændring af en talkode til et magnetkort Registrering og/eller ændring af en adgangstilladelse På markedet findes der selvfølgelig en række standardsystemer (COTS - Commercial Off The Shelf), men for eksemplets skyld vil jeg i de følgende afsnit gennemgå udvalgte dele af designet af et adgangskontrol-system til UNI. 2. Dataflow-diagrammer Formålet med et dataflow diagram (herefter kaldet DFD) er på en let og overskuelig måde at vise: - Hvilke data der strømmer igennem et system, uanset om systemet er stort, f.eks. et helt firma, eller lille. - Hvor data kommer fra og hvor de går hen når de forlader systemet. - Hvor data bliver gemt, dvs. i hvilke kartoteker. - Hvilke processer der transformerer (ændrer) data. - Hvordan samspillet er mellem processer og kartoteker. 4

5 Bruger Magnetkort, talkode Magnetkort, Åbning, Afvisning Adgangskontrolsystem Adgangsdata, Rapportbestilling Rapport Kortadministrator Figur 1: Data kontekst diagram for UNI s adgangskontrol-system. 5

6 Der findes to notationer for DFD, kaldet De Marcos (1978) og Gane & Sarsons (1979) efter "opfinderne". I første omgang anvender jeg De Marcos notation der indeholder fire slags symboler: 1. En pil med tilhørende tekst angiver data kommende fra pilens start og gående til det pilen peger på. Tekst 2. En cirkel bruges til at angive en aktivitet eller en proces, som evt. kan transformere data. Proces 3. To streger med tekst imellem angiver et kartotek og dets navn. Kartotek 4. En kasse bruges til at angive en (for systemet) ekstern kilde til data. Kilde Kontekst DFD De Marco foreslår at man starter med at lave et såkaldt "Kontekst DFD" hvor man viser alle de eksterne relationer, input og output, som systemet har. På figur 1 er vist et Kontekst DFD for adgangskontrol-systemet, hvoraf det ses at der to eksterne kilder til data, dels en bruger, dvs. en ansat med behov for adgang det pågældende sted, dels en kartoteks-administrator. Brugeren kommer med sit magnetkort og en talkode for at få adgang. Dette er illustreret med pilen fra Bruger ind til systemet. Magnetkort eller talkode kan blive afvist af systemet, f.eks. fordi de er forkerte. Eller Brugeren kan få sit magnetkort tilbage samtidig med at der åbnes til det pågældende sted. Dette er illustreret med pilen fra systemet til Brugeren. Kartoteks-administratoren er den person der dels holder styr på hvem der har adgang til hvad hvornår, f.eks. hvilke ansatte der har hvilke magnetkort, dels sørger for at udskrevet adgangs-rapporter hvis og når man har brug for at kontrollere hvem der har været hvor. 6

7 Magnetkort, Talkode Magnetkort, Åbning, Afvisning Modtag Tillad Magnetkort eller og talkode afvis ID, Talkode, Sted OK? Adgangskartotek ID, Adgangsdata Adgangsfakta Inddater Lav data rapport Adgangsdata Rapportbestilling Rapport Figur 2: Dataflow-diagram, niveau nul. 7

8 DFD niveau 0 for adgangskontrol-systemet Det næste skridt efter "Kontekst DFD" er at opløse cirklen kaldet "Adgangskontrol-system" i dets hovedbestanddele, dvs. i de fire funktioner: 1. Modtag magnetkort og talkode 2. Inddater data og udsted magnetkort 3. Lav adgangsrapport 4. Tillad eller afvis adgang Dette er vist i figur 2. Bemærk at det er nøjagtig de samme pile der går ud og ind af de fire cirkler, som der gik ud og ind af den ene cirkel i kontekst DFD. Det DFD der opløser den ene cirkel der altid er i kontekst DFD, kaldes for niveau nul, svarende til det nul der stod inde i cirklen på kontekst DFD. Cirklerne på DFD niveau nul (DFD 0) nummereres fortløbende startende med nummer et. DFD niveau 1 for adgangskontrol-systemet Om nødvendigt kan hver af de fire cirkler i DFD 0 opløses i underaktiviteter. Generelt anbefaler De Marco at man aldrig har mere end syv cirkler i et DFD. Hvornår er det nødvendigt at opløse en cirkel? De Marco's anbefaling er, at man opløser sine DFD til et niveau, hvor hver cirkel kan beskrives på maksimalt en side struktureret dansk. Når man opløser en cirkel så overtager underaktiviteterne den overordnede aktivitets nummer, plus en fortløbende nummerering. På figur 3 er aktivitet nummer 1, "Modtag magnetkort og talkode", opløst i tre aktiviteter nummereret fra 1.1 til 1.3. På figur 4 er både aktivitet nummer 1 og aktivitet nummer 4 opløst i tilsammen fem delaktiviteter. Bemærk hvordan figur 4 giver et bedre overblik over hele forløbet end figur 3. Måske burde vi aldrig i vores design have delt aktivitet 1 og aktivitet 4? I figur 5 er vist et ny DFD niveau nul ( i stedet for figur 2) med tre i stedet for fire aktiviteter. Ændringen af figur 2 til figur 5 illustrerer bottom-up design, dvs. hvordan vi langt nede i en detail-problemstilling kan nå en erkendelse der får os til at gå tilbage (op) og ændre i noget vi egentlig var færdige med. 8

9 Magnetkort Talkode Modtag ID Modtag Magnet- Talkode kort ID, Talkode Adgangskartotek Sted, ID, Talkode 1.3 Check Adgang Figur 3: Dataflow-diagram niveau 1 af Modtag magnetkort og talkode. 9

10 Magnetkort Talkode Modtag ID Modtag Magnet- Talkode kort ID, Talkode Magnetkort Sted, ID, Talkode Adgangskartotek 1.3 Check Adgang Åbning, Afvisning Magnetkort OK? 4.1 Åben eller afvis 4.2 Returner Magnetkort Magnetkort Figur 4: Dataflow-diagram niveau 1 af aktivitet 1 Modtag magnetkort og talkode og aktivitet 4 Tillad eller afvis. 10

11 Magnetkort, Talkode Magnetkort, Åbning, Afvisning 1. Check Magnetkort og tillad/afvis adgang ID, Talkode, Sted OK? Adgangskartotek ID, Adgangsdata Adgangsfakta Inddater Lav data rapport Adgangsdata Rapportbestilling Rapport Figur 5: Nyt Dataflow-diagram, niveau nul, med kun tre aktiviteter. 11

12 4. Datastruktur-diagrammer Formålet med et data struktur diagram (DSD), også kaldet et "Jackson diagram" efter "opfinderen" Michael A. Jackson (1983), kan enten være: 1. For en entitet at vise tilknyttede handlinger og deres rækkefølge (1983: 41-42). 2. At vise strukturen i et dataflow (1983: 376). 3. At vise strukturen i et program (1983: 376). Notationen i et DSD er følgende: Alle datastrukturer repræsenteres ved aflange "kasser". Kasser på linie angiver at den første kasse (længst til venstre) kommer før den næste etc. En cirkel i højre hjørne af en kasse betyder "exclusive or". Så hvis to kasser står på linie og de begge har en lille cirkel i højre hjørne, så betyder det at kassen på niveauet lige over enten kan høre til den ene eller den anden kasse. En stjerne i højre hjørne af en kasse betyder, at der kan forekomme mange af den pågældende kasse. Et DSD for entiteten Konto og tilknyttede handlinger Vi vender nu tilbage til adgangskontrol-systemet. Lad os antage at en person får udstedt et nyt magnetkort. Ved udstedelsen er der tilknyttet en tilfældig fire-cifret talkode. Denne kode kan ændres enten efter ønske eller af sikkerhedsgrunde. Magnetkortet med talkoden kan bruges til at opnå adgang et eller flere steder. Magnetkortet er gyldigt indtil det annuleres f.eks. fordi det er blevet stjålet, slidt op el. lign. Lad os nu sige at magnetkortet er den fysiske fremtræden for en loisk entitet som vi kunne kalde adgangskonto eller blot konto. Til en konto er der knyttet tre handlinger: Den første handling er oprettelsen af en konto, f.eks. når et nyt magnetkort bliver udstedt med en tilfældig talkode tilknyttet. Den anden type handling er transaktioner i forbindelse med kontoen. Der kan være tale om to typer transaktioner, enten en adgangsforespørgsel eller en ændring af talkoden. Den tredje og sidste handling er annuleringen (nedlæggelsen) af en konto. I figur 6 er vist et DSD for entiteten Konto og de tre tilknyttede handlinger. 12

13 Konto Opret Konto- Annulering transaktion Adgangsforespørgsel Ændring af talkode Figur 6: Datastruktur-diagram for entiteten konto. 13

14 Et DSD for datastrømmen Rapportbestilling I DFD for adgangskontrol-systemets niveau nul var der en funktion nr. 3, lav rapport. Til denne funktion var der en indkommende datastrøm kaldet rapportbestilling. Lad os sige at UNI ønsker at magnetkort kan udstedes til: 1. En ansat personligt 2. En bestemt job-funktion, f.eks. sikkerhedsansvarlig, kopist, vagthavende osv. 3. Projekter, øvelser eller andre tidsbegrænsede anvendelser. 4. Bestemte steder (= en enkelt adgangskontrol f.eks. en dør) eller områder (= flere adgangskontroller, f.eks. døre på 6. Etage i en bestemt bygning). Når en rapport bliver bestilt så sker det enten for en ansat, en funktion eller et projekt. Man ønsker en rapport om en eller flere evt. alle adgangskontroller. Og man ønsker måske at studere en nærmere bestemt periode angivet ved en start- og en slutdato. I figur 6.7 er vist et DSD for rapportbestilling. 14

15 Rapportbestilling Objekt Sted Periode Ansat Funktion Projekt Startdato Slutdato Figur 7: Datastruktur-diagram for dataflowet rapportbestilling. 15

16 5. Entitets/Relations-diagrammer Formålet med et Entitets/relations diagram (herefter forkortet ERD) er at designe en database, dvs. at finde ud af hvilke entiteter der skal indgå i en database og hvilke relationer der er mellem entiteterne. Til en entitet knytter sig som regel nogle egenskaber også kaldet attributter. F.eks. kunne entiteten Person have attributterne Navn, Adresse, CPR-nummer Fødselsdag etc. Mellem to entiteter kan der være en relation. Denne relation kan kategoriseres som en af følgende tre typer (også kaldet relationens kardinalitet): En en-til-en relation (noteres ofte 1:1). F.eks. vil der til en gift mand kun høre én gift kone og omvendt. En en-til-mange relation (noteres ofte 1:m). F.eks. kan en mor have mange børn, men til hvert barn vil der kun være en og netop en mor. En mange-til-mange relation (noteres ofte n:m). F.eks. kan en person eje mange huse, samtidig med at hvert af husene kan have mange ejere. Der findes mange forskellige notationer for ERD. Reglerne i den notation jeg vil anvende her er følgende: Entiteter repræsenteres ved aflange kasser. Relationer er streger med hønseben til mange -siden På relationerne kan man med en lille streg på tværs angive, at relationen altid eksisterer. Alternativt kan man med en lille cirkel angive at relationen kan eksistere men ikke nødvendigvis behøver at gøre det. Attributter vises ikke i diagrammet men noteres i en tabel med angivelse af attributterne for hver entitet. Entitets-Relations diagram for Adgangskartoteket I DFD niveau nul for adgangskontrol-systemet indgik der et kartotek kaldet Adgangskartoteket. En del af dette kartotek er illustreret i figur 8. Det diagrammet viser os er en del af indholdet af kartoteket, nemlig den del der handler om personer, projekter, funktioner og magnetkort: Enhver ansat er altid knyttet til en og kun en afdeling, mens en afdeling kan have mange ansatte (en-til-mange relation). En ansat kan have mange magnetkort, og et magnetkort kan kun høre til én bestemt ansat (en-til-mange relation). Et magnetkort kan også være knyttet til en bestemt funktion. I så fald kan der kun høre ét magnetkort til funktionen (en-til-en relation). Et magnetkort kan endelig være knyttet til et bestemt projekt, og projektet kan godt have mange magnetkort tilknyttet. En job-funktion kan høre til en afdeling, men behøver ikke at gøre det. En afdeling kan have en eller flere job-funktioner tilknyttet. 16

17 Afdeling Funktion Ansat Magnetkort Projekt Figur 8: Entitets/relations-diagram for en del af Adgangskartoteket 17

18 Til hver af entiteterne i figur 8 er der knyttet følgende attributter: Afdeling Ansat Funktion Projekt Magnetkort Afdelings-initialer (Max. 4 bogstaver) Afdelings-navn Adresse CPR-nummer Navn Gade Postnummer By Funktionsnummer (FUN) Funktionsnavn Projektnummer (PN) Projektnavn ID Talkode En reference til steder hvor kortet gælder Den førstnævnte attribut ved hver entitet er en såkaldt nøgle der entydigt identificerer en bestemt entitetsforekomst. F.eks. vil et CPR-nummer kunne bruges til at finde én og kun én ansat. Nøglen skrives ofte understreget som i rammen oven for. Normalisering Hvis vi i vores ERD havde haft en mange-til-mange relation så ville det have været nødvendigt at forfinne designet af databasen yderligere. Forestil dig f.eks. at vi havde haft en mange-til-mange relation mellem Magnetkort og entiteten Sted, svarende til at et magnetkort gav adgang til mere end et sted, samtidig med at der til et sted sagtens kunne være mange forskellige magnetkort der gav adgang. 18

19 Magnetkort Sted Hvis vi nu skulle lave et kartotekskort for et Magnetkort så ville vi ikke vide hvor mange pladser vi skulle holde fri til at notere Steder der var adgang til. Magnetkort ID Talkode Reference til Sted #1 Reference til Sted #2 Reference til Sted #3 Hvor mange skal vi gøre plads til??? Tilsvarende ville vi for et Sted ikke vide hvor mange ID (= nøgler til magnetkort) vi skulle gøre plads til for at kunne notere alle der havde lovlig adgang. Sted Sted# Gade Postnummer By ID - Reference til Magnetkort #1 ID - Reference til Magnetkort #2 ID - Reference til Magnetkort #3 Hvor mange skal vi gøre plads til??? Dette var skrifttype/tegn pr. tomme 6,10 - Fra.NB: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (1) manuelt.og hvis vi sætter plads af til feks Steder for hvert magnetkort og magnetkort til hvert sted, så spilder vi en utrolig masse plads i kartoteket, f.eks. for alle meget hemmelige steder som kun har en eller to magnetkort der må give adgang. NB: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (1) manuelt.løsningen er at NB: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (2) manuelt.normaliserenb: Skift til 19

20 (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (1) manuelt. datafilerne. I praksis taler man om to normalformer der af historiske grunde kaldes 1. og 3. normalform. Når man normaliserer til 1. normalform fjerner man netop det problem vi har set på, ved at repræsentere en mange-til-mange. Problemet løses ved at indføre en hjælpe-entitet mellem de to entiteter der havde en mange-til-mange, således at man får to en-til-mange relationer i stedet for en mange-til-mange relation. Neden for er vist hvordan man kan indskyde en ny hjælpe-entitet kaldet adgangstilladelse således at ét magnetkort kan have mange adgangstilladelser, samtidig med at én adgangstilladelse kun kan dreje sig om ét magnetkort. Og tilsvarende at der til ét sted kan være mange adgangstilladelser, men at én adgangstilladelse kun kan være til ét sted. Magnetkort Sted Adgangstilladelse Adgangstilladelse ID Sted# Tredje normalform TredjeNB: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (2) manuelt. normalform kræver at afhængige oplysninger skal i separate filer (entiteter)nb: Skift til (13*) tegn/tomme. Konvertér skrifttype (1) manuelt.. Det vil sige at alle attributter tilknyttet en entitet skal være uafhængige af hinanden således at indholdet af en attibut kan ændres uden at indholdet af andre attributter også skal ændres. I vores database har vi kun et eksempel på afhængige oplysninger. Feltet Postnummer afhænger nemlig af Gade og By. Så for at vores database kan siges at være på 3. normalform, så skal vi fjerne attributten Postnummer fra entiteterne Ansat og Sted, og i stedet lave en ny entitet: Postadresse Gade 20

21 By Postnummer 21

22 6. Structure Charts I forbindelse med designet af et edb-system, når man skal til at finde ud af hvilke moduler der skal indgå i systemet, kan man anvende såkaldte "Structure Charts", herefter kaldet SC. SC anvendes fortrinsvis som designværktøj i forbindelse med såkaldt "Structured Design" (Page-Jones 1988). Formålet med SC er at: Vise hvilke moduler der indgår i et edb-system. Vise hvordan modulerne er organiseret, dvs. hvilke moduler kalder hvilke moduler? Vise hvilken information modulerne videregiver når de kalder hinanden. Fungere som specifikation for en programmør (sammen med evt. nødvendige modulspecifikationer, f.eks. i form af pseudokode) der skal udvikle selve programkoden. Følgende notation anvendes i et SC: En aflang kasse symboliserer et modul. Hvis modulet er "standard" eller hentes fra et bibliotek, så vil kassen have dobbeltstreger i begge sider. En linie mellem to kasser, angiver at modulet øverst i diagrammet kan kalde modulet nederst. En lille pil med ikke-udfyldt cirkel, langs med en kalde-linie viser data der sendes i pilens retning fra det ene modul til det andet. En lille pil med udfyldt cirkel, langs med en kalde-linie viser et flag der sendes i pilens retning fra det ene modul til det andet. Et flag er et symbol, ofte repræsenteret ved en enkelt bit, der benyttes til at angive en tilstand, f.eks. sand/falsk. En kurvet (rund) pil på en kalde-linie angiver gentagelse (iteration), typisk et kald inde fra en løkke. En lille udfyldt diamant angiver et betinget kald, typisk et kald fra en IF- eller CASEsætning. Structure Chart for bestilling & udskrivning af rapporter I DFD niveau nul var der en aktivitet nummer tre der hed "Lav rapport". I figur 9 er vist et SC hvor "Lav rapport" kalder tre moduler. Først modtages en rapportbestilling. Vi ved (se evt. figur 7) at en rapportbestilling består af et eller flere objekter (ansat, funktion, projekt), et eller flere steder, samt af netop én periode, så fra modulet "Modtag rapportbestilling" kommer der en objektliste, en stedliste og en periode. Objekt- og stedlisten bruges så i kaldet af modulet "Hent adgangsdata". Og tilbage fra dette modul får vi dels adgangsfakta, dels et flag der viser om alle objekter og steder i listerne var OK eller ej. Til sidst udskriver vi de fundne adgangsfakta i forhold til objekter og steder i det tredje modul. 22

23 Lav rapport stedliste objektliste periode stedliste objektliste sted- og objekter OK adgangsfakta adgangsfakta stedliste objektliste Modtag Hent Udskriv rapportbestilling Adgangsdata rapport Figur 9: Structure Chart for "Lav rapport" fra DFD niveau nul. 23

24 Structure Charts for at modtage rapportbestilling Ligesom DFD kan have flere niveauer, så kan SC også dekomponeres i flere niveauer. I figur 10 har jeg dekomponeret det første modul fra SC i figur 9, modtag rapportbestilling, i to moduler: 1. Modtag objekt. Dette modul gentages, symboliseret ved den kurvede pil, indtil flaget afslut bliver "sandt", dvs. når brugeren af edb-systemet ikke ønsker at indtaste flere objekter til sin rapportbestilling. 2. Modtag periode. periode stedliste objektliste Modtag rapportbestilling objekt sted periode afslut afslut Modtag Modtag Modtag objekt sted periode Figur 10: Dekomponering af "Modtag rapportbestilling" fra SC, figur 9 24

25 Figur 11 viser endnu en dekomponering, nu blot af "Modtag objekt" fra den figur 10. objekt afslut Modtag objekt gyldigt menuvalg menuliste Menu objekt objekt objekt Modtag Modtag Modtag ansats funktions- projekt- CPR-nr. nummer nummer Figur 11: Dekomponering af "Modtag objekt" fra SC i figur

26 Det figur 11 viser er at "Modtag objekt" først kalder et biblioteksmodul der hedder "Menu" med en "Menuliste" som argument. Menu returnerer så et gyldigt menuvalg (gyldigt i forhold til den fremsendte menuliste). Vi kan forestille os at menuen f.eks. ser ud som vist neden for. Vælg en af nedenstående punkter (indtast tallet): 1. Vælg ansat 2. Vælg funtion 3. Vælg projekt 4. Afslut Afhængigt af hvad brugeren vælger vil "Modtag objekt" enten bede brugeren om at indtaste en identifikation (nøglen) af det valgte objekt, f.eks. indtastning af et CPRnummer for en ansat, eller "Modtag objekt" vil returnere til det kaldende modul med flaget "afslut" sandt. 26

27 7. Pseudokode Hvor det er nødvendigt kan de enkelte moduler i et SC uddybes f.eks. ved hjælp af pseudokode. Pseudokode er en grov skitsering af kildeteksten til et program ved hjælp af struktureret dansk. Nedenfor er givet et eksempel på pseudokode for modulet "Modtag periode" i en notation der minder om programmeringssproget Pascal. 1: Modul Modtag periode (Start, slut: string[6]); 2: 3: Start := "000000"; 4: Slut := "000000"; 5: Bed om indtastning af periodestart; 6: REPEAT 7: Læs indtastet periodestart; 8: IF indtastet periodestart er gyldig dato 9: THEN start := indtastet periodestart; 10: ELSE udskriv fejltekst og bed om korrekt indtastning 11: UNTIL start er forskellig fra "000000"; 12: Bed om indtastning af periodeslut; 13: REPEAT 14: Læs indtastet periodeslut; 15: IF indtastet periodeslut er gyldig dato 16: og indtastet periodeslut > start 17: THEN slut := indtastet periodeslut; 18: ELSE udskriv fejltekst og bed om korrekt indtastning 19: UNTIL slut er forskellig fra "000000"; Figur 12: Pseudokode for modulet "Modtag periode" fra figur

28 Bruger magnetkort, talkode magnetkode, tal, slut magnetkort, indlæs, åbning, 0. afvisning Adgangskontrolsystem Adgangsdata, Rapportbestilling Kortadministrator Rapport Figur 13: Kontrolflow kontekstdiagram 28

29 8. Kontrolflow-diagrammer En af bagdelene ved DFD er at de primært er beregnet til at beskrive processer og delvis data, men ikke hændelser. Med andre ord så er DFD i den form vi hidtil har set velegnet til administrative systemer, såsom forretningssystemer og kontorautomatisering. For at råde bod på dette har Hatley & Pirbhai (1988) udvidet DFD med nogle såkaldte kontrolflows, der symboliserer diskrete signaler, dvs. signaler der tilfældigt kan antage givne værdier 1 (1988: 64-65). Hovedpointen ved Hatley & Pirbhais kontrolflows er, at man på de samme diagrammer som DFD indfører kontrolflows som stiplede pile. I figur 13 og 14 er henholdsvis vist det tidligere data kontekst diagram (figur 1), og DFD niveau nul (figur 2), med kontrolflow-pile indtegnet. Vi ser at brugeren af magnetkortet kan afgive tre signaler: 1. Magnetkode svarende til at magnetkortet køres igennem kortlæseren på adgangskontrollen. 2. Tal svarende til indtastningen af et af tallene i talkoden. 3. Slut når vedkommende er færdig med at indtaste talkoden og ønsker at få adgang. Og vi ser at systemet kan signalere til brugeren at: 4. At magnetkoden ikke blev læst korrekt. Indlæs hedder signalet der foranlediger at brugeren skal prøve at indlæse magnetkortet igen. 5. Adgang blev givet ( Åbning ) eller nægtet ( Afvisning ). 1 I modsætning til kontinuerte signaler, dvs. signaler der kan antage vilkårligt mange numerisk ordnede værdier. Denne type signaler repræsenteres typisk i et system som dataflows (Hatley & Pirbhai 1988: 64). 29

30 Magnetkort, magnetkode, Magnetkort, Talkode tal, slut 1. Check Magnetkort og tillad/afvis adgang indlæs, åbning, afvisning ID, Talkode, Sted OK? Adgangskartotek ID, Adgangsdata Adgangsfakta Inddater Lav data rapport Adgangsdata Rapportbestilling Rapport Figur 14: Kontrolflow-diagram, niveau nul. 30

31 Kontrolflow diagram niveau 1 Der ligger flere vigtige designbeslutninger gemt bag beslutningen om disse fem signaler som laver voldsomt om i DFD niveau 1 (se evt. figur 4). Først og fremmest betyder magnetkode-signalet, at jeg ikke længere vil holde fast på magnetkortet og returnere det til sidst. Så aktivitet 4.2 Returner Magnetkort bliver overflødig og bortfalder. Dernæst beslutter jeg Åbning og Afvisning ikke er data men hændelser, f.eks. bestående i at en dør åbnes eller forbliver lukket. Heller ikke OK? er et rigtigt dataflow men snarere et flag der kan være sandt eller falsk - dvs. at OK? Også er et signal. Dermed bliver aktivitet 4.1 Åben eller afvis også overflødig, thi nu kommer der hverken data ind eller ud. Til gengæld mangler vi noget der kan håndtere signaler. Derfor udvider vi DFDnotationens fire elementer med et femte, nemlig den tykke sorte streg, kaldet et kontrollager (engelsk: control store), som kan modtage, behandle og afsende signaler. Vi opløser nu aktiviteten "Modtag magnetkort" i kontrolflow diagrammet niveau nul til et kontrolflow diagram niveau 1. Dette diagram er vist i figur 15. Som du ser går alle signaler til og fra denne del af adgangskontrol-systemet nu vi kontrollager nummer 1, kaldet KL 1 i figuren. Et eksempel på et nyt signal afsendt fra kontrollageret er signalet "Påbegynd talkode" fra kontrollageret til aktivitet 1.2 Modtag Talkode Det der sker er, at signalet fra kontrollageret igangsætter aktivitet

32 Magnetkort Talkode Modtag ID Modtag Magnet- Talkode kort Påbegynd talkode ID, Talkode magnetkode, tal, slut indlæs, åbning, afvisning KL.1 start check ok 1.3 Check Adgang Adgangsdata Sted, ID, Talkode Adgangskartotek Figur 15: Kontrolflow-diagram, niveau 1. 32

33 9. Kontrolspecifikationer Den opførsel man ønsker et kontrollager skal have, som reaktion på de indkommende signaler, specificeres i en såkaldt kontrol-specifikation, herefter kaldet CSPEC (Hatley & Pirbhai 1988). I en CSPEC kan man repræsentere en endelig tilstandsmaskine (engelsk: finite state machine), hvadenten maskinen er kombinatorisk, dvs. uden hukommelse, eller sekventiel, dvs. at den husker sin tilstand og kan reagere forskelligt på samme signal afhængig af aktuel tilstand. Repræsentationen i en CSPEC kan ske vha. forskellige diagramnmer og tabeller. Nedenfor vil jeg gennemgå tre af dem anvendt på adgangskontrol-systemet til UNI. Tilstandsovergangs diagrammer En meget anvendt teknik til repræsentation af sekventielle maskiner er tilstandsovergangs-diagrammet (engelsk: state transition diagram). Notationen består af fire elementer (Hatley & Pirbhai 1988: 81-82): 1. Tilstande, repræsenteret ved rektangulære kasser indeholdende navnet på tilstanden. 2. Overgangs-pile, dvs. pile hvis retning angiver retningen for en tilstandsovergang. 3. Hændelser, som forårsager tilstandsovergange, skrives som tekst til overgangspilene. 4. Aktioner der udløses af hændelser skrives også som tekst til overgangs-pilene. Konkret skrives hændelser over en brøkstreg og de tilhørende aktioner under samme brøkstreg. I figur 16 er vist et tilstandsovergangs-diagram for kontrollager nr. 1 i figur 15. Det man kan se i figur 16 er egentlig hele den indre logik i den automat der styrer adgangskontrollen, som f.eks. monteres i forbindelse med låsemekanismen på en dør. Automaten har fire tilstande: 1. Klar til at modtage magnetkort. Når en magnetkode detekteres overgås til: 2. Check magnetkode. Her laves en simpel kontrol af, at vi læser en magnetkode der kunne være korrekt. Der kunne jo være tale om et galt magnetkort eller måske blot et stykke papir der for sjovs skyld blev kørt igennem magnetkortlæseren. Såfremt der er tale om korrekt magnetkode overgås til: 3. Modtager talkode. Her modtager vi et tal indtil der trykkes slut. Ved slut overgås til: 4. Checker adgang, der enten resulterer i en åbning af døren eller en afvisning. Herefter returneres til tilstand 1, klar til at modtage magnetkort, igen. 33

34 Klar til at modtage magnetkort magnetkode Checker magnetkode Indlæsning OK påbegynd talkode Indlæsning ej OK indlæs Modtager talkode Tal slut start check OK=sand åbning OK=falsk afvisning Checker adgang Figur 16: Tilstandsovergangs-diagram for kontrollager nr. 1 i figur

35 Procesaktiverings tabeller Det vi ikke kunne se i tilstandsovergangs-diagrammet, figur 16, var den præcise sammenhæng mellem de aktioner der stod under brøkstregerne og de processer der skulle igangsættes. Til at illustrere det kan man bruge en såkaldt procesaktiverings tabel. I figur 17 er vist en procesaktiverings tabel for adgangskontrol-systemets kontrollager nr. 1. Det man kan se i figur 17 er, at når aktionen (kontrolsignalet) "påbegynd talkode" sendes, så skal proces 1.2, "Modtage Talkode" sættes i gang. Og når aktionen "start check" sendes så skal proces 1.3 i gang. Notation i figuren: 1 Betyder : Start proces 0 Betyder: Gør ingenting Kontrolsignal Proces der aktiveres Modtag Check Talkode Adgang påbegynd talkode 1 0 start check 0 1 Figur 17: Proces-aktiverings-tabel for kontrollager nr

36 Tilstands/aktions tabeller En anden måde at repræsentere næsten samme information som i tilstandsovergangs diagrammet (figur 16) og procesaktiverings-tabellen (figur 17) tilsammen, er tilstands/aktions-tabellen. Denne tabel har 4 kolonner der læses fra venstre mod højre. Første kolonne er nuværende tilstand. Anden kolonne er lovlige hændelser der kan indtræffe i nuværende tilstand. Tredje kolonne er de processer der skal sættes i gang som følge af pågældende hændelse i nuværende tilstand. Og fjerde kolonne er den tilstand systemet skal overgå til efter udførelsen af aktionerne nævnt i tredje kolonne. I figur 18 er vist et eksempel for kontrollager 1 i adgangskontrol-systemet. De tre diagrammer/tabeller; tilstandsovergangs-diagrammer, procesaktiverings-tabeller og tilstands/aktions-tabeller, er eksempler på indholdet af en kontrol-specifikation knyttet til et kontrollager. Andre eksempler er tilstandsovergangs-tabeller (Hatley & Pirbhai 1988: 82-85) eller kontrollogik-tabeller (Hatley & Pirbhai 1988: 89-91), som jeg dog ikke vil gennemgå her. 10. Afrunding Der er selvfølgelig meget mere at designe før adgangskontrol-systemet er helt klar til at programmere. Hvordan skal brugergrænsefladen se ud? Skal et fejlindlæst magnetkort medføre at en lille rød knap lyser, eller skal vi lave et minidisplay som på en typisk mobiltelefon og skrive responsen der? Hvad med DFD niveau 1 og 2 for de andre processer i systemet? Osv. osv. Jeg vil dog stoppe her. Vi har været igennem de centrale principper for design, vi har diskuteret hvad et god design er, og alle de vigtigste teknikker, både data-, flow- og hændelses-orienterede i det man kalder struktureret design er gennemgået, så fra en pædagogisk synsvinkel er dette det rigtige tidspunkt at stoppe 36

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

ipad for begyndere, modul 3

ipad for begyndere, modul 3 10052014AS ipad for begyndere modul 3 E-mail elektronisk post Generelt om mails E-mails er i princippet det samme som breve. Ligesom et brev kan indeholde både tekst og fotos, kan en e-mail det samme.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Import af arealer / udstyr i vejman.dk

Import af arealer / udstyr i vejman.dk Dato 1. april 2014 Sagsbehandler Lise Gerd Pedersen Mail LGP@vd.dk Telefon Dokument 13/05273-6 Side 1/6 Import af arealer / udstyr i vejman.dk Formål og målgruppe Dokumentet beskriver importfaciliteten

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere