Resultater fra en rundspørge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra en rundspørge"

Transkript

1 En analyse af Resultater fra en rundspørge Bilag 1 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS

2 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Indhold 1 Indledning Formål Fremgangsmåde Afgrænsning Spørgsmål og resultater Respondenter Spørgsmål og resultater Omfang af tilbudsgivning Digitalt udbudsmateriale og udbudsportaler Tilbudslister og udbudsmængder Bygningsmodeller i 3D Konklusion Side 2 af 12

3 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 1 Indledning En rundspørge blandt en mindre, men repræsentativ virksomhedsgruppe fra Dansk Byggeris med- lemskreds er gennemført. Rundspørgens spørgsmål er relateret til de emner, der er behandlet i rap- portens øvrige bilag. 1.1 Formål Formålet med rundspørgen er at få en indikation af, hvor udbredt digitalt udbud er i forhold til udfø- rende virksomheders tilbudsarbejde, herunder hvor udbredt digitalt udbudsmateriale, bygningsmo- deller i 3D, udbudsmængder og udbudsportaler i praksis er. Endvidere er det formålet at tydeliggøre, hvor stort potentialet der er, for at tilbudsprocessen tilrettelægges bedre for de udførende. 1.2 Fremgangsmåde Der er fremsendt 11 spørgsmål til en repræsentativ gruppe af Dansk Byggeris medlemmer. Gruppen udgøres af udførende virksomheder, som primært har byggeri som deres forretningsområde. Enkelte har også aktiviteter inden for anlægsområdet. Spørgsmålene omfatter følgende emner: 1) Omfang af tilbudsgivning 2) Digitalt udbudsmateriale og udbudsportaler 3) Tilbudslister og udbudsmængder 4) Bygningsmodeller i 3D Resultaterne fra de adspurgte virksomheder er opdelt i 4 grupper for derigennem, at kunne skelne de indkomne svar fra de små, mellemstore og de helt store virksomheder. Opdelingen er: medarbejdere medarbejdere medarbejdere 200 og flere medarbejdere 1.3 Afgrænsning Rundspørgens resultater skal ikke betragtes som en fyldestgørende dokumentation for hele den dan- ske byggebranche, idet der hverken er udarbejdet kontrolspørgsmål eller andre spørgetekniske og statiske foranstaltninger. Rundspørgen er udelukkende udført med det formål at få en indikation af, hvor udbredt digitalt udbud er i forhold til udførende virksomheders tilbudsarbejde. Side 3 af 12

4 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 2 Spørgsmål og resultater 2.1 Respondenter Spørgsmålene er udsendt til en mindre gruppe af Dansk Byggeris medlemmer, hvis forretningsområ- de primært er inden for byggeri, men enkelte har også aktiviteter inden for anlægsområdet. Der er indkommet 27 tilbagemeldinger og resultaterne er inddelt i forhold til antallet af ansatte: Antal respondenter ansatte ansatte ansatte 8 Mere end 200 ansatte 3 I alt Spørgsmål og resultater De 11 fremsendte spørgsmål er i de følgende afsnit angivet i kursiv. Resultaterne (svarene) er angivet i diagrammerne. Resultaterne for gennemsnittet er ikke et vægtet gennemsnit i forhold til antallet af respondenter i hver gruppe, men udgør alene et total gennemsnit af alle respondenters svar Omfang af tilbudsgivning 1) Hvor stor en procentdel af din virksomheds omsætning anvendes på tilbudsgivning? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Side 4 af 12

5 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 2) Hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed afgiver, resulterer i en ordre? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Af resultaterne fra spørgsmål 1 og 2 kan det beregnes, hvor stor en del af omsætningen, som går til udarbejdelse af tilbud, der ikke resulterer i ordrer. Respondenter Spørgsmål 1) Spørgsmål 2) % af oms. der ikke resulterer i ordrer ansatte 8 9,3 25,5 6, ansatte 8 4,5 20,3 3, ansatte 8 3,1 24,3 2,3 Mere end 200 ansatte 3 3,3 13,3 2,9 Gennemsnit 5,4 22,2 4,2 Kommentar til spørgsmål 1 til 2 Af resultaterne fra spørgsmål 1 og 2 kan man tydelig se, hvor omfattende og omkostningstungt til- budsarbejdet er hos de adspurgte virksomheder. 5,4 % af de adspurgte virksomheders omsætning anvendes på tilbudsgivning, hvoraf kun 22,2 % re- sulterer i en ordre. Det ses også, at de helt store virksomheder har en væsentlig lavere score på deres tilbud end de små og mellemstore virksomheder. Man kan af de disse resultater udlede at 4,2 % af de udførende virksomheders omsætning ikke medfører nogen ordre. Før man sætter disse tal op i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt mia. kr. for nybyggeri, renovering og vedligeholdelse, løber omkostningerne ved tilbudsgivning for de danske udførende virksomheder op på godt 6 mia. kr. årligt (5,4 % af 112 mia. kr.). Tilbudsarbejde, der ikke medfører ordrer, udgør derved næsten 4,7 mia. kr. årligt (4,2 % af 112 mia. kr.). 1 Dansk Byggeri skønner at byggeriets produktionsværdi i Danmark være på 112 mia. kr. i Da vi i øjeblik- ket er i en lavkonjunktur, er aktiviteten i branchen lav. Til sammenligning var tallet 154 mia. i Side 5 af 12

6 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Dette regnestykke skal selvfølgelig tages med mange forbehold, og det kan med rette diskuteres om de udførendes forhold kan gøres gældende for alle de parter, der bidrager til hele byggeriets produk- tionsværdi. Men tallene indikerer uomtvisteligt, at de udførende virksomheders tilbudsaktiviteter er omfattende set i forhold til deres omsætning og byggeriets årlige produktionsværdi. Hvis man kan effektivisere denne tilbudsproces, vil det få en betydelig effekt både på de enkelte udførende virk- somheders produktivitet og hos bygherrerne og samfundet som helhed, idet man på sigt vil få billige- re byggeri. 3) Hvor mange antal tilbud beregner og afgiver din virksomhed årligt? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Af ovenstående tabel kan det beregnes at antallet af tilbud, der udarbejdes pr. ansat er: Tilbud pr ansat pr. år ansatte ansatte ansatte 5 Mere end 200 ansatte 2 4) Hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed afgiver, er underentrepriser? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Side 6 af 12

7 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Kommentar til spørgsmål 3 til 4 Af spørgsmål 3 kan man se, at de mindste virksomheder udarbejder relativt mange flere tilbud pr. ansat end de større virksomheder, hvilket i spørgsmål 1 også understøttes af, at de mindste virksom- heder bruger en væsentlig større andel af deres omsætning (9,3 %) på at udregne tilbud end de store virksomheder gør (3.1 % til 4,5 %). Samtidig er næsten halvdelen af de mindre virksomheders tilbud til underentrepriser, hvormed noget kan tyde på, at mange af omkostninger ved tilbudsgivning ved udbud af byggeprojekter havner hos de mindste virksomheder Digitalt udbudsmateriale og udbudsportaler 5) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialet været digitalt? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave 6) Hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har været afgivet via en digital udbudsportal (fx byggeweb)? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Side 7 af 12

8 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Kommentar til spørgsmål 5 og 6 Spørgsmål 5 og 6 viser, at jo mindre de udførende virksomheder er, jo mindre digitalt udbudsmateri- ale modtages og igen, jo mindre tilbudsmateriale afleveres digitalt på en udbudsportal. At 30,3 % af udbudsmaterialet er udleveret digitalt tyder dog på, at mange bygherrer finder det for- delagtigt at udlevere udbudsmaterialet digitalt og, at mange af de udførende virksomheder også er i stand til at modtage det digitale udbudsmateriale og afgive tilbud på grundlag heraf. Det er dog nævneværdigt, at de helt store virksomheder afleverer markant flere tilbud digitalt via en digital udbudsportal end de mindre virksomheder gør, hvilket tyder på, at tilbudsgivning gennem udbudsportaler primært foregår mellem de tilbudsgivende virksomheder og bygherren og ikke mel- lem de tilbudsgivende virksomheder og underentreprenører Tilbudslister og udbudsmængder 7) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialets digitale tilbudsliste været redigerbar med henblik på indtastning af tilbudspriser? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Kommentar til spørgsmål 7 Spørgsmål 7 viser, at selv om udbudsmaterialet har været udleveret digitalt, så er det kun en for- holdsvis lille andel på 22,1 % af udbuddene, hvor udbudsmaterialets tilbudsliste er redigerbar. Dette indikerer, at selv om tilbudsmaterialet udleveres digitalt, leveres udbudsmaterialet ikke i et format, der kan anvendes og viderebearbejdes digitalt af de udførende virksomheder i deres tilbudsarbejde. Dette kan indikere, at den digitale tilbudsproces har flyttet omkostningerne for udskrivning (print) af udbudsmaterialet fra bygherren over til de bydende entreprenører. Side 8 af 12

9 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 8) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialet indeholdt opmålte udbudsmængder? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave 9) Hvis udbudsmaterialet indeholder opmålte udbudsmængder, med hvor stor en procentdel ville det lette tilbudsarbejdet? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Kommentar til spørgsmål 8 og 9 Spørgsmål 8 og 9 viser, at udbudsmaterialet i 2011 indeholdt 14,4 % udbudsmængder, og at ud- budsmængderne kan lette de udførende virksomheders tilbudsarbejde med 41,7 %. Som det også ses, så er alle af de adspurgte stort set enige om, at udbudsmængder vil effektivere deres tilbudsar- bejde markant. Sættes de 41,7 % i effektivisering i forhold til tilbudsomkostningerne på 5,4 % af de udførendes om- sætning, vil udbudsmængder kunne reducere de udførende virksomheders omkostninger svarende til 2,2 % af deres omsætning. Og sættes dette tal i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt 112 mia. kr., vil det medføre en produktivitetsgevinst hos de udførende på næsten 2,5 mia. kr. Dette er et betydeligt tal som selvfølgelig igen skal tages med forbehold. Men disse høje tal indikerer, at udbudsmængder medfører en betydelig reduktion af de udførende virksomheders tilbudsomkost- ninger. Side 9 af 12

10 Resultater fra en rundspørge Bilag Bygningsmodeller i 3D 10) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialet indeholdt digitale bygningsmodeller i 3D? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave 11) I hvor stor en procentdel af tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialets digi- tale bygningsmodeller i 3D været gavnlig for tilbudsgivningen? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Kommentar til spørgsmål 10 og 11 Spørgsmål 10 og 11 viser, at der kun er 3,4 % af udbud i 2011, som de adspurgte har afgivet tilbud på, hvor udbudsmaterialet har indeholdt digitale bygningsmodeller i 3D. 3,4 % er meget lavt set i forhold til at i 30,3 % af alle udbud er udbudsmaterialet digitalt og især set i forhold til, at så mange af de adspurgte, der gennem erfaringer fra 2011 finder de digitale bygnings- modeller gavnlige i deres tilbudsproces. Når man sammenholder disse tal med udbredelsen af bru- gen af digitale bygningsmodeller i rådgiverbranchen, indikerer disse tal, at bygherrens rådgivere ikke leverer de digitale bygningsmodeller med i udbudsmaterialet med det resultat, at de udførende hel- ler ikke får mulighed for den effektiviserings- og kvalitetsgevinst, det vil give. Side 10 af 12

11 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 3 Konklusion Denne rundspørge har med tydelighed vist, hvor omfattende og omkostningstungt tilbudsarbejdet er hos de 27 adspurgte virksomheder. 5,4 % af de adspurgte virksomheders omsætning anvendes på tilbudsgivning, hvoraf kun 22,2 % af tilbuddene resulterede i en ordre. Hermed kan man udlede, at 4,2 % af deres omsætning ikke resul- terer i ordre. Sættes disse tal op i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt 112 mia. kr. for nybyggeri, renovering og vedligeholdelse, løber omkostningerne ved tilbudsgivning for de danske udførende virksomheder op på godt 6 mia. kr. årligt, hvoraf tilbudsarbejdet, der ikke medfører ordre, udgør godt 4,7 mia. kr. årligt. Dette regnestykke skal selvfølgelig tages med mange forbehold, og det kan med rette diskuteres, om de udførendes forhold kan gøres gældende for alle de parter, der bidrager til hele byggeriets produktionsværdi. Men tallene indikerer uomtvisteligt, at de udførende virksomheders tilbudsaktiviteter er omfattende set i forhold til deres omsætning og byggeriets årlige produktionsværdi. Endvidere udarbejder de mindre virksomheder relativt mange flere tilbud pr. ansat end de større virksomheder, og de mindre virksomheder bruger en væsentligt større andel af deres omsætning på at udregne tilbud, end de store virksomheder gør. Samtidig går næsten halvdelen af de mindre virk- somheders tilbud til underentrepriser, hvilket kan indikere, at en stor del af tilbudsomkostningerne ved udbud af byggeprojekter betales af mindste udførende virksomheder i byggebranchen. At 30,3 % af udbudsmaterialet 2011 leveres digitalt tyder på, at forholdsvis mange bygherrer finder det fordelagtigt at udlevere udbudsmateriale digitalt, og at mange af udførende virksomheder også er i stand til at modtage og anvende det digitale udbudsmateriale i deres tilbudsarbejde. Men selv om udbudsmaterialet udleveres digitalt, så tyder det på, at udbudsmaterialet ikke leveres i et digitalt format, der kan anvendes og viderebearbejdes af de udførende virksomheder i deres tilbudsarbejde. Noget tyder på, at digitaliseringen i udbudsprocessen blot har flyttet omkostningerne for udskrivning (print) af udbudsmaterialet fra bygherren over til de bydende entreprenører. Der indgår udbudsmængder i 14,4 % af de udbud, de adspurgte har givet tilbud på, og de adspurgte svarer næsten sammenstemmende, at udbudsmængder effektiviserer tilbudsarbejdet med hele 41,7 %. Sættes de 41,7 % i forhold til de udførendes tilbudsomkostningerne på 5,4 % af deres omsætning, vil udbudsmængder på alle udbud alene kunne bevirke, at de udførende virksomheder kan reducere omkostninger med 2,2 % af deres omsætning. Tør man sætte de 2,2 % i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt 112 mia. kr., vil anvendelsen af udbudsmængder medføre en produktivitetsgevinst hos de udførende på næsten 2,5 mia. kr. årligt. Dette er markante tal, som selvfølgelig igen skal tages med mange forbehold, men de høje tal indikerer uomtvisteligt, at ud- budsmængder medfører en betydelig reduktion af de udførende virksomheders tilbudsomkostnin- ger. De indkomne resultater viser også med tydelighed, at digitale bygningsmodeller i 3D vil gavne til- budsarbejdet for de udførende virksomheder, men at rådgivernes digitale bygningsmodeller ikke i særlig høj grad medleveres i udbudsmaterialet. Side 11 af 12

12 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Resultaterne fra denne rundspørges indikerer helt klart, at der ligger et enormt produktivitets poten- tiale i de udførendes tilbudsproces, ved blot at sikre at digitaliseringen og standardiseringen af ud- budsprocessen understøtter de udførendes digitale tilbudsproces. Side 12 af 12

13 En analyse af Den digitale tilbudsproces Bilag 2 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS

14 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 Indhold 1 Indledning Formål Mål Begreber Eksisterende forhold og udfordringer Byggeprocessen Tilbudsprocessen overordnet Hvordan er priser opbygget? Anmodning/opfordring til at deltage i prækvalifikation eller tilbudsafgivelse og rekvirering af materiale Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Prækvalifikation Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Tilbudsstrategi Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Gennemlæse og udsendelse af materiale til UE/st. leverandører Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Gennemlæse beskrivelser EP Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Opmåling EP: Side 2 af 40

15 Den digitale tilbudsproces Bilag Processen i dag Opmålingsprincipper Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Rekvirere materialepriser til EP Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Prissætning EP (egen produktion) Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Vurdering og prissætning af indkomne EU- tilbud/st. leverancer Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Prisfastsættelse af DB mv. samt strategiske overvejelser Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Udfærdige tilbudsmateriale og afgive tilbud Processen i dag Aflevering af øvrigt kvalifikationsmateriale Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Evaluere tilbuddet (tabt eller vundet) Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Udfyldelse af tilbudslister udfordringer Side 3 af 40

16 Den digitale tilbudsproces Bilag Digitaliseringsmuligheder Forslag til ny fremgangsmåde Anbefalinger Prækvalifikationsportal Opmålingsregler Tilbudslistegenerator Mængde- tjekker Konklusion Udfordringer i hele processen Digitaliseringsmuligheder i hele processen Alle illustrationer er af Flemming Grangaard med mindre andet er angivet. Side 4 af 40

17 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 1 Indledning Siden 2007 har det gennem IKT- bekendtgørelsen 1 været et krav, at Statens bygherrer skulle anvende beskrivende mængdefortegnelser, dog med den forsinkelse, at opmålingsreglerne var udskudt til De blev fremlagt i efteråret 2008, hvor byggeriets organisationer efter fremlæggelsen af opmå- lingsreglerne, var enige om at se fremad og konstruktivt på anvendelsen af opmålingsreglerne, på trods af den store skepsis, og store indvendinger i mod brugbarheden af opmålingsreglerne i den fremlagte udgave, specielt med hensyn til detaljeringsgraden. Tiden frem til nu har vist, at den skepsis var berettiget. Beskrivende mængdefortegnelse også kaldet tilbudsliste med mængder, er stort set kun brugt i enkeltstående tilfælde, idet de fleste udførende entreprenører ikke er stødt på tilbudslister med mængder. Følgende virksomheder har bidraget ved sparring eller ved levering af udbudsmateriale til løbende tjek af fagligheden: Kaj Bech A/S, Holstebro, Per Lauridsen Peter Borberg, Øens Murerfirma, København HHM A/S, Hillerød, Lau Johansen Elindco A/S, Jyllinge, Frank Nilaus Nielsen, Hans Jørgensen & Søn A/S, Odense, Brian Pedersen S. Guldfeldt Nielsen A/S, Odense, Jens Ibsen A/S Botica Entreprise, Ballerup, Erik Nimb, Enggaard A/S, Aalborg, Hans Christensen Lund & Staun A/S, Aalborg, Rene Boyé Leverandørerne af kalkulationssystemer er beskrevet I bilag Formål Formålet med dette bilag er at: 1) Anskueliggøre de muligheder og udfordringer der er ved at anvende digitale værktøjer i gennem hele tilbudsfasen, fra udbudsportaler, prækvalifikationen til den digitale tilbudsliste med mæng- der sammen med de øvrige digitale krav om anvendelse af digitale relevante 3D bygningsmodel- 1 IKT- bekendtgørelsen er i dette bilag betegnelsen for den gældende bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri, nr af med hjemmel i lov om offentlig byggevirksomhed (Lov nr. 623 af 1. juli 2011). Side 5 af 40

18 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 ler, hvor målet fra start var større gennemskuelighed og entydighed i udbudsmaterialet til gavn for alle efterfølgende faser i byggeprocessen. 2) Foreslå metoder, standarder og fremgangsmåder til, hvor der kan effektiviseres og opnås pro- duktivitetsforbedringer ved optimeringer i tilbudsfasen, ved anvendelse af digitale værktøjer, og evt. på afledte effekter i de efterfølgende faser af byggeprocessen. 1.2 Mål Målet er at kunne opstille retningslinjer for, hvordan de digitale værktøjer kan anvendes i hele til- budsfasen fra opfordringen til tilbud til evaluering af tilbudsafgivelsen, for dermed at opnå en mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse i de udførende virksomheder. 1.3 Begreber I dette bilag anvendes en række overordnede begreber og forkortelser, som her er defineret som: De udførende, som en fælles betegnelse for de entreprenører, under- og fagentreprenører, der typisk giver tilbud på udførelsen af byggeprojektet uanset entrepriseform. De projekterende, som en fælles betegnelse for bygherrens rådgivere, der projekterer et byggeri og udarbejder udbudsmaterialet til opførelsen. Leverandører, er en fælles betegnelse for trælasthandlere, grossister og andre, som leverer ma- terialer til indbygning på byggepladsen. Kalkulationssystemer eller kalkulationssoftware som betegnelse for det program, som man kan anvende til kalkulering af entrepriser indenfor alle fag. Det er almindeligvis en færdig program- pakke til bestemte fag, til forskel fra en egenudviklet Excel- model. Bygningsmodeller anvendes som den gennemgående betegnelse for 3D- dimensionale digitale bygningsmodeller. Bygningsdele anvendes som gennemgående betegnelse for de byggeobjekter, der er udarbejdet i bygningsmodellen. Bygningsdele er iht. til ISO :2001, defineret som en del af en bygning som, i sig selv eller i kombination med andre lignende dele, opfylder en karakteristisk funktion i bygningen. Enhedspriser er pris for en bestemt aktivitet, som indgår i en bygningsdel Egen produktion (EP) er den del af arbejdet/fagentrepriserne som virksomheden selv udfører med både løn- materiale og maskin/materielomkostninger. Underentrepriser (UE) er de fagentrepriser, som man ikke selv udfører og derfor køber ind som en samlet pris for entreprisen. Side 6 af 40

19 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 St. leverancer (ST.LEV.) er de leverancer, som indkøbes specifikt til den konkrete sag, og som typisk ikke kan bruges til andre sager. Eksempelvis betonelementer, vinduer, spær leverancer m. fl. Side 7 af 40

20 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 2 Eksisterende forhold og udfordringer 2.1 Byggeprocessen Figur 1 viser hele byggeprocessen, men bilaget her omfatter kun tilbudsfasen 2.2 Tilbudsprocessen overordnet Den eksisterende analoge tilbudsproces foregår almindeligvis på denne måde. Anmodning om tilbud/ prækvalifikation Prækvalifikation Tilbudsstrategi Gennemlæse beskrivelser EP Gennemlæse og udsende til UE/ ST.LEV. Opmåling EP Rekvirerer materialepriser EP Prissætning EP (kostpris) Evaluerer indkomne tilbud UE/ST.LEV. Fastsætter DB og strategi Udfærdiger tilbudsmateriale Evaluer tilbudet Figur 2 Tilbudsprocessen vist i diagram, efterfølgende vil den aktuelle proces være markeret i det enkelte afsnit. 1. Virksomheden anmoder om at komme i betragtning til at afgive tilbud eller at kvalificere sig til at være med i deltagerkredsen af tilbudsgivere på det endelige projekt. 2. Deltager i en eventuel prækvalifikationsrunde 3. Fastlægger den overordnede tilbudsstrategi for projektet/entreprisen 4. Udsender materiale til UE/Fagentreprenører og leverandører af større leverancer 5. Gennemlæser beskrivelser for EP 6. Opmåler arbejdet 7. Rekvirerer materialepriser til EP 8. Prissætter arbejdet(kostpris) EP Side 8 af 40

21 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 9. Evaluerer de indkomne UE og St. leverancer 10. Fastsætter dækningsbidraget og fastlægger strategien 11. Udfærdiger tilbudsmaterialet 12. Evaluerer tilbuddet, tabt eller vundet Side 9 af 40

22 Den digitale tilbudsproces Bilag Hvordan er priser opbygget? ERFA- TAL m 2 pr. type byggeri Afsluttede kalkulationer og entrepriser m 2 pr. fagentreprise Bygningsdele KALKULATIONS- DATABASE Lønandel/ akkordpris Enhedspriser Materiale - andel Maskin- andel BASISPRISER Priskuranter Murer Tømrer/ snedker Den lille grønne Vejledende tider SID (murer) Tag- dækning Lokal- aftaler Figur 3 Illustration 2 som viser detaljeringsgraden i enhver prisopbygning inden for bygge- og anlægsarbejde 1. Øverste lag viser, at man kan operere på et meget overordnet niveau, hvor man prissætter på karakteren/typen af byggeriet, her vist ved m² af typen af byggeri. 2. På dette 2. øverste niveau kan man anvende m²prisen pr. fag, til angivelse af prisen pr. type byggeri. 2 Illustrationen er efter ide og forlæg af Flemming Grangaard og optegnet af Lone Høgholm Biehl i forbindelse med en konkret konsulentopgave. Side 10 af 40

23 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 3. På dette 3. niveau fra oven anvendes bygningsdele pr. fag, som den valgte detaljeringsgrad af byggeriet, man regner på. 4. På dette 4. niveau anvender man en enhedspris for aktiviteter pr. fag som den valgte detalje- ringsgrad af byggeriet. En enhedspris er den typiske betegnelse i byggebranchen, i andre bran- cher anvender man betegnelsen en stykliste eller en recept; men uanset betegnelsen er det et udtryk for en del med nogle underdele, som indgår i opskriften for udførelsen af bygningsdelen. 5. Det femte lag viser de ingredienser, som indgår i den pågældende ydelse. Alt arbejde består af en lønandel, en materialeandel og en maskin/materielandel. Fordelingen er fagspecifikt, nogle fag er maskintunge, andre er løn- eller materialetunge. 6. I nederste 6. lag vises, at lønandelen er en sammensat pris af mange poster i priskuranterne. Eksempelvis vil en lønandel for isætning af en dør bestå af mange små priser, boring af huller for karmskruer, isætning af skruer, isætning af karm, indfatninger, besætning osv. 7. Noten med afsluttede kalkulationer og entrepriser viser, på hvilke niveauer man med fordel, kan gøre en indsats for erfaringsopsamling til senere sammenligninger og intelligenstjek i til- budsfasen, uanset om man kalkulerer på dette høje niveau uden detaljeringsgrad. Hvis man regner overslagspræget, hvad man typisk gør i forbindelse med prissætning af totalentre- priser, ser man oppe fra og ned igennem pyramiden til den ønskede detaljeringsgrad. Tilsvarende for funktionsudbud på hele eller dele af projektet, eksempelvis på ventilation eller installationer. I så- danne tilfælde vælges forskellig detaljeringsgrad pr. fag. På traditionelle udbud af hoved- og fagentrepriser som baserer sig på et mere detaljeret projekt- grundlag, vil de fleste kalkulere på et mere detaljeret grundlag, i nogle tilfælde en ren søm- og skrue- kalkulation, hvor alt er regnet til mindste detalje, og hvor man stort set kan bestille materia- lerne efter kalkulationen, dvs. man arbejder fra neden af og op i pyramiden. Entreprise- Totalentreprise form/niveau 1 m²- pris Bruges som den første indikation af beløbsstørrel- se på den samlede pris på et overslagsniveau 2 m² pr. fag Kan anvendes som indikati- on af, hvad det kan koste pr. fag på et overslagsni- veau 3 bygningsdel Særdeles anvendeligt til kalkulation på et projekt, hvor der ikke ligger detail- projekt 4 aktivitet Dette niveau kan først an- vendes, når der foreligget Hovedentreprise /storentreprise Som nøgletal til intelligens- tjek inden afgivelse af tilbud Som nøgletal til intelligens- tjek inden afgivelse af tilbud Ved større entrepriser an- vendes dette niveau f. eks. gipsvægge alt inkl. eller lbm. fundament Mest almindelige niveau for egenproduktion, man kan Fagentreprise Som nøgletal til intelligens- tjek inden afgivelse af tilbud Ved større entrepriser an- vendes dette niveau f. eks. gipsvægge alt inkl. eller lbm. fundament Mest almindelige niveau for egenproduktion, man kan Side 11 af 40

24 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 Entreprise- form/niveau Totalentreprise Hovedentreprise /storentreprise detailprojekt, typisk efter naturligvis kun regne egne kontrahering af selve total- fag med denne detalje- entreprisen ringsgrad 5 basispriser Som 4. Dette niveau bliver automa- tisk brugt af kalkulation- sprogrammerne inden for hvert fagspeciale. Regner man i f. Excel anvender man egne erfaringspriser for løn, materialer og ma- skiner 6 priskuranter Anvendes som automatisk opslag i kalkulationsprog- rammerne Fagentreprise naturligvis kun regne egne fag med denne detalje- ringsgrad Dette niveau bliver automa- tisk brugt af kalkulation- sprogrammerne inden for hvert fagspeciale. Regner man i f. Excel anvender man egne erfaringspriser for løn, materialer og ma- skiner Anvendes som automatisk opslag i kalkulationsprog- rammerne Figur 4 Skemaet viser den mest almindelig anvendelse af detaljeringsgraden i kalkulationerne i forhold til entreprisefor- men 2.4 Anmodning/opfordring til at deltage i prækvalifikation eller tilbudsafgivelse og rekvirering af materiale Anmodning om tilbud/ prækvalifikation Prækvalifikation Tilbudsstrategi Gennemlæse beskrivelser EP Gennemlæse og udsende til UE/ ST.LEV. Opmåling EP Rekvirerer materialepriser EP Prissætning EP (kostpris) Evaluerer indkomne tilbud UE/ST.LEV. Fastsætter DB og strategi Udfærdiger tilbudsmateriale Evaluer tilbudet Figur 5 Anmodning om tilbud/prækvalifikation Processen i dag Opsøgningen kan være baseret på en salgsindsats på forhånd, hvor man prøver at gøre bygherren interesseret i at vælge de pågældende som bydende. Det kan være en anmodning om tilbudsafgivelse på basis af en annonce i Licitationen eller på en por- tal, hvor man tilkendegiver sin interesse ved at udfylde en side med relevante oplysninger. Såfremt der er tale om, at skulle levere en større mængde af oplysninger, beskrives det under punktet præ- kvalifikation. Det kan være en direkte opfordring fra bygherre eller rådgiver fra en samtale eller, hvordan man nu er mødtes. Eventuelt pr. brev eller mail. Side 12 af 40

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling Totalt digitalt udbud Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling En analyse af De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud. En anbefaling til byggebranchen

Læs mere

Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer

Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer Jørn Jensen Afdelingschef Kursus&Udvikling Dansk Byggeri Byggeprocessen Tilbudsgivning Tilbudsprocessen består af: Anmodning om tilbud eller prækvalifikation

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud

De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud En analyse af De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud En anbefaling til byggebranchen Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E mail: Dokument Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Bygherreforeningen, Kontaktperson HLB@bygherreforeningen.dk Navn på er Opmålings

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Jura. Hovedentreprenør. Underentreprenør. Egenproduktion jord. Egenproduktion Kloak. Egenproduktion Beton. Egenproduktion elementer

Jura. Hovedentreprenør. Underentreprenør. Egenproduktion jord. Egenproduktion Kloak. Egenproduktion Beton. Egenproduktion elementer Jura Underentreprenør Egenproduktion Kloak Jura Underentreprenør Egenproduktion Kloak Granskning af udbud Håndværkerens tjekliste Spørgeaktionsskema Projektjournal Redegørelser Redegørelse for licitationsform

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 7 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/ underentreprenører...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere