Resultater fra en rundspørge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra en rundspørge"

Transkript

1 En analyse af Resultater fra en rundspørge Bilag 1 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS

2 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Indhold 1 Indledning Formål Fremgangsmåde Afgrænsning Spørgsmål og resultater Respondenter Spørgsmål og resultater Omfang af tilbudsgivning Digitalt udbudsmateriale og udbudsportaler Tilbudslister og udbudsmængder Bygningsmodeller i 3D Konklusion Side 2 af 12

3 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 1 Indledning En rundspørge blandt en mindre, men repræsentativ virksomhedsgruppe fra Dansk Byggeris med- lemskreds er gennemført. Rundspørgens spørgsmål er relateret til de emner, der er behandlet i rap- portens øvrige bilag. 1.1 Formål Formålet med rundspørgen er at få en indikation af, hvor udbredt digitalt udbud er i forhold til udfø- rende virksomheders tilbudsarbejde, herunder hvor udbredt digitalt udbudsmateriale, bygningsmo- deller i 3D, udbudsmængder og udbudsportaler i praksis er. Endvidere er det formålet at tydeliggøre, hvor stort potentialet der er, for at tilbudsprocessen tilrettelægges bedre for de udførende. 1.2 Fremgangsmåde Der er fremsendt 11 spørgsmål til en repræsentativ gruppe af Dansk Byggeris medlemmer. Gruppen udgøres af udførende virksomheder, som primært har byggeri som deres forretningsområde. Enkelte har også aktiviteter inden for anlægsområdet. Spørgsmålene omfatter følgende emner: 1) Omfang af tilbudsgivning 2) Digitalt udbudsmateriale og udbudsportaler 3) Tilbudslister og udbudsmængder 4) Bygningsmodeller i 3D Resultaterne fra de adspurgte virksomheder er opdelt i 4 grupper for derigennem, at kunne skelne de indkomne svar fra de små, mellemstore og de helt store virksomheder. Opdelingen er: medarbejdere medarbejdere medarbejdere 200 og flere medarbejdere 1.3 Afgrænsning Rundspørgens resultater skal ikke betragtes som en fyldestgørende dokumentation for hele den dan- ske byggebranche, idet der hverken er udarbejdet kontrolspørgsmål eller andre spørgetekniske og statiske foranstaltninger. Rundspørgen er udelukkende udført med det formål at få en indikation af, hvor udbredt digitalt udbud er i forhold til udførende virksomheders tilbudsarbejde. Side 3 af 12

4 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 2 Spørgsmål og resultater 2.1 Respondenter Spørgsmålene er udsendt til en mindre gruppe af Dansk Byggeris medlemmer, hvis forretningsområ- de primært er inden for byggeri, men enkelte har også aktiviteter inden for anlægsområdet. Der er indkommet 27 tilbagemeldinger og resultaterne er inddelt i forhold til antallet af ansatte: Antal respondenter ansatte ansatte ansatte 8 Mere end 200 ansatte 3 I alt Spørgsmål og resultater De 11 fremsendte spørgsmål er i de følgende afsnit angivet i kursiv. Resultaterne (svarene) er angivet i diagrammerne. Resultaterne for gennemsnittet er ikke et vægtet gennemsnit i forhold til antallet af respondenter i hver gruppe, men udgør alene et total gennemsnit af alle respondenters svar Omfang af tilbudsgivning 1) Hvor stor en procentdel af din virksomheds omsætning anvendes på tilbudsgivning? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Side 4 af 12

5 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 2) Hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed afgiver, resulterer i en ordre? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Af resultaterne fra spørgsmål 1 og 2 kan det beregnes, hvor stor en del af omsætningen, som går til udarbejdelse af tilbud, der ikke resulterer i ordrer. Respondenter Spørgsmål 1) Spørgsmål 2) % af oms. der ikke resulterer i ordrer ansatte 8 9,3 25,5 6, ansatte 8 4,5 20,3 3, ansatte 8 3,1 24,3 2,3 Mere end 200 ansatte 3 3,3 13,3 2,9 Gennemsnit 5,4 22,2 4,2 Kommentar til spørgsmål 1 til 2 Af resultaterne fra spørgsmål 1 og 2 kan man tydelig se, hvor omfattende og omkostningstungt til- budsarbejdet er hos de adspurgte virksomheder. 5,4 % af de adspurgte virksomheders omsætning anvendes på tilbudsgivning, hvoraf kun 22,2 % re- sulterer i en ordre. Det ses også, at de helt store virksomheder har en væsentlig lavere score på deres tilbud end de små og mellemstore virksomheder. Man kan af de disse resultater udlede at 4,2 % af de udførende virksomheders omsætning ikke medfører nogen ordre. Før man sætter disse tal op i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt mia. kr. for nybyggeri, renovering og vedligeholdelse, løber omkostningerne ved tilbudsgivning for de danske udførende virksomheder op på godt 6 mia. kr. årligt (5,4 % af 112 mia. kr.). Tilbudsarbejde, der ikke medfører ordrer, udgør derved næsten 4,7 mia. kr. årligt (4,2 % af 112 mia. kr.). 1 Dansk Byggeri skønner at byggeriets produktionsværdi i Danmark være på 112 mia. kr. i Da vi i øjeblik- ket er i en lavkonjunktur, er aktiviteten i branchen lav. Til sammenligning var tallet 154 mia. i Side 5 af 12

6 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Dette regnestykke skal selvfølgelig tages med mange forbehold, og det kan med rette diskuteres om de udførendes forhold kan gøres gældende for alle de parter, der bidrager til hele byggeriets produk- tionsværdi. Men tallene indikerer uomtvisteligt, at de udførende virksomheders tilbudsaktiviteter er omfattende set i forhold til deres omsætning og byggeriets årlige produktionsværdi. Hvis man kan effektivisere denne tilbudsproces, vil det få en betydelig effekt både på de enkelte udførende virk- somheders produktivitet og hos bygherrerne og samfundet som helhed, idet man på sigt vil få billige- re byggeri. 3) Hvor mange antal tilbud beregner og afgiver din virksomhed årligt? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Af ovenstående tabel kan det beregnes at antallet af tilbud, der udarbejdes pr. ansat er: Tilbud pr ansat pr. år ansatte ansatte ansatte 5 Mere end 200 ansatte 2 4) Hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed afgiver, er underentrepriser? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Side 6 af 12

7 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Kommentar til spørgsmål 3 til 4 Af spørgsmål 3 kan man se, at de mindste virksomheder udarbejder relativt mange flere tilbud pr. ansat end de større virksomheder, hvilket i spørgsmål 1 også understøttes af, at de mindste virksom- heder bruger en væsentlig større andel af deres omsætning (9,3 %) på at udregne tilbud end de store virksomheder gør (3.1 % til 4,5 %). Samtidig er næsten halvdelen af de mindre virksomheders tilbud til underentrepriser, hvormed noget kan tyde på, at mange af omkostninger ved tilbudsgivning ved udbud af byggeprojekter havner hos de mindste virksomheder Digitalt udbudsmateriale og udbudsportaler 5) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialet været digitalt? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave 6) Hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har været afgivet via en digital udbudsportal (fx byggeweb)? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Side 7 af 12

8 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Kommentar til spørgsmål 5 og 6 Spørgsmål 5 og 6 viser, at jo mindre de udførende virksomheder er, jo mindre digitalt udbudsmateri- ale modtages og igen, jo mindre tilbudsmateriale afleveres digitalt på en udbudsportal. At 30,3 % af udbudsmaterialet er udleveret digitalt tyder dog på, at mange bygherrer finder det for- delagtigt at udlevere udbudsmaterialet digitalt og, at mange af de udførende virksomheder også er i stand til at modtage det digitale udbudsmateriale og afgive tilbud på grundlag heraf. Det er dog nævneværdigt, at de helt store virksomheder afleverer markant flere tilbud digitalt via en digital udbudsportal end de mindre virksomheder gør, hvilket tyder på, at tilbudsgivning gennem udbudsportaler primært foregår mellem de tilbudsgivende virksomheder og bygherren og ikke mel- lem de tilbudsgivende virksomheder og underentreprenører Tilbudslister og udbudsmængder 7) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialets digitale tilbudsliste været redigerbar med henblik på indtastning af tilbudspriser? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Kommentar til spørgsmål 7 Spørgsmål 7 viser, at selv om udbudsmaterialet har været udleveret digitalt, så er det kun en for- holdsvis lille andel på 22,1 % af udbuddene, hvor udbudsmaterialets tilbudsliste er redigerbar. Dette indikerer, at selv om tilbudsmaterialet udleveres digitalt, leveres udbudsmaterialet ikke i et format, der kan anvendes og viderebearbejdes digitalt af de udførende virksomheder i deres tilbudsarbejde. Dette kan indikere, at den digitale tilbudsproces har flyttet omkostningerne for udskrivning (print) af udbudsmaterialet fra bygherren over til de bydende entreprenører. Side 8 af 12

9 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 8) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialet indeholdt opmålte udbudsmængder? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave 9) Hvis udbudsmaterialet indeholder opmålte udbudsmængder, med hvor stor en procentdel ville det lette tilbudsarbejdet? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Kommentar til spørgsmål 8 og 9 Spørgsmål 8 og 9 viser, at udbudsmaterialet i 2011 indeholdt 14,4 % udbudsmængder, og at ud- budsmængderne kan lette de udførende virksomheders tilbudsarbejde med 41,7 %. Som det også ses, så er alle af de adspurgte stort set enige om, at udbudsmængder vil effektivere deres tilbudsar- bejde markant. Sættes de 41,7 % i effektivisering i forhold til tilbudsomkostningerne på 5,4 % af de udførendes om- sætning, vil udbudsmængder kunne reducere de udførende virksomheders omkostninger svarende til 2,2 % af deres omsætning. Og sættes dette tal i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt 112 mia. kr., vil det medføre en produktivitetsgevinst hos de udførende på næsten 2,5 mia. kr. Dette er et betydeligt tal som selvfølgelig igen skal tages med forbehold. Men disse høje tal indikerer, at udbudsmængder medfører en betydelig reduktion af de udførende virksomheders tilbudsomkost- ninger. Side 9 af 12

10 Resultater fra en rundspørge Bilag Bygningsmodeller i 3D 10) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialet indeholdt digitale bygningsmodeller i 3D? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave 11) I hvor stor en procentdel af tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialets digi- tale bygningsmodeller i 3D været gavnlig for tilbudsgivningen? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Kommentar til spørgsmål 10 og 11 Spørgsmål 10 og 11 viser, at der kun er 3,4 % af udbud i 2011, som de adspurgte har afgivet tilbud på, hvor udbudsmaterialet har indeholdt digitale bygningsmodeller i 3D. 3,4 % er meget lavt set i forhold til at i 30,3 % af alle udbud er udbudsmaterialet digitalt og især set i forhold til, at så mange af de adspurgte, der gennem erfaringer fra 2011 finder de digitale bygnings- modeller gavnlige i deres tilbudsproces. Når man sammenholder disse tal med udbredelsen af bru- gen af digitale bygningsmodeller i rådgiverbranchen, indikerer disse tal, at bygherrens rådgivere ikke leverer de digitale bygningsmodeller med i udbudsmaterialet med det resultat, at de udførende hel- ler ikke får mulighed for den effektiviserings- og kvalitetsgevinst, det vil give. Side 10 af 12

11 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 3 Konklusion Denne rundspørge har med tydelighed vist, hvor omfattende og omkostningstungt tilbudsarbejdet er hos de 27 adspurgte virksomheder. 5,4 % af de adspurgte virksomheders omsætning anvendes på tilbudsgivning, hvoraf kun 22,2 % af tilbuddene resulterede i en ordre. Hermed kan man udlede, at 4,2 % af deres omsætning ikke resul- terer i ordre. Sættes disse tal op i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt 112 mia. kr. for nybyggeri, renovering og vedligeholdelse, løber omkostningerne ved tilbudsgivning for de danske udførende virksomheder op på godt 6 mia. kr. årligt, hvoraf tilbudsarbejdet, der ikke medfører ordre, udgør godt 4,7 mia. kr. årligt. Dette regnestykke skal selvfølgelig tages med mange forbehold, og det kan med rette diskuteres, om de udførendes forhold kan gøres gældende for alle de parter, der bidrager til hele byggeriets produktionsværdi. Men tallene indikerer uomtvisteligt, at de udførende virksomheders tilbudsaktiviteter er omfattende set i forhold til deres omsætning og byggeriets årlige produktionsværdi. Endvidere udarbejder de mindre virksomheder relativt mange flere tilbud pr. ansat end de større virksomheder, og de mindre virksomheder bruger en væsentligt større andel af deres omsætning på at udregne tilbud, end de store virksomheder gør. Samtidig går næsten halvdelen af de mindre virk- somheders tilbud til underentrepriser, hvilket kan indikere, at en stor del af tilbudsomkostningerne ved udbud af byggeprojekter betales af mindste udførende virksomheder i byggebranchen. At 30,3 % af udbudsmaterialet 2011 leveres digitalt tyder på, at forholdsvis mange bygherrer finder det fordelagtigt at udlevere udbudsmateriale digitalt, og at mange af udførende virksomheder også er i stand til at modtage og anvende det digitale udbudsmateriale i deres tilbudsarbejde. Men selv om udbudsmaterialet udleveres digitalt, så tyder det på, at udbudsmaterialet ikke leveres i et digitalt format, der kan anvendes og viderebearbejdes af de udførende virksomheder i deres tilbudsarbejde. Noget tyder på, at digitaliseringen i udbudsprocessen blot har flyttet omkostningerne for udskrivning (print) af udbudsmaterialet fra bygherren over til de bydende entreprenører. Der indgår udbudsmængder i 14,4 % af de udbud, de adspurgte har givet tilbud på, og de adspurgte svarer næsten sammenstemmende, at udbudsmængder effektiviserer tilbudsarbejdet med hele 41,7 %. Sættes de 41,7 % i forhold til de udførendes tilbudsomkostningerne på 5,4 % af deres omsætning, vil udbudsmængder på alle udbud alene kunne bevirke, at de udførende virksomheder kan reducere omkostninger med 2,2 % af deres omsætning. Tør man sætte de 2,2 % i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt 112 mia. kr., vil anvendelsen af udbudsmængder medføre en produktivitetsgevinst hos de udførende på næsten 2,5 mia. kr. årligt. Dette er markante tal, som selvfølgelig igen skal tages med mange forbehold, men de høje tal indikerer uomtvisteligt, at ud- budsmængder medfører en betydelig reduktion af de udførende virksomheders tilbudsomkostnin- ger. De indkomne resultater viser også med tydelighed, at digitale bygningsmodeller i 3D vil gavne til- budsarbejdet for de udførende virksomheder, men at rådgivernes digitale bygningsmodeller ikke i særlig høj grad medleveres i udbudsmaterialet. Side 11 af 12

12 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Resultaterne fra denne rundspørges indikerer helt klart, at der ligger et enormt produktivitets poten- tiale i de udførendes tilbudsproces, ved blot at sikre at digitaliseringen og standardiseringen af ud- budsprocessen understøtter de udførendes digitale tilbudsproces. Side 12 af 12

13 En analyse af Den digitale tilbudsproces Bilag 2 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS

14 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 Indhold 1 Indledning Formål Mål Begreber Eksisterende forhold og udfordringer Byggeprocessen Tilbudsprocessen overordnet Hvordan er priser opbygget? Anmodning/opfordring til at deltage i prækvalifikation eller tilbudsafgivelse og rekvirering af materiale Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Prækvalifikation Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Tilbudsstrategi Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Gennemlæse og udsendelse af materiale til UE/st. leverandører Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Gennemlæse beskrivelser EP Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Opmåling EP: Side 2 af 40

15 Den digitale tilbudsproces Bilag Processen i dag Opmålingsprincipper Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Rekvirere materialepriser til EP Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Prissætning EP (egen produktion) Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Vurdering og prissætning af indkomne EU- tilbud/st. leverancer Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Prisfastsættelse af DB mv. samt strategiske overvejelser Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Udfærdige tilbudsmateriale og afgive tilbud Processen i dag Aflevering af øvrigt kvalifikationsmateriale Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Evaluere tilbuddet (tabt eller vundet) Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Udfyldelse af tilbudslister udfordringer Side 3 af 40

16 Den digitale tilbudsproces Bilag Digitaliseringsmuligheder Forslag til ny fremgangsmåde Anbefalinger Prækvalifikationsportal Opmålingsregler Tilbudslistegenerator Mængde- tjekker Konklusion Udfordringer i hele processen Digitaliseringsmuligheder i hele processen Alle illustrationer er af Flemming Grangaard med mindre andet er angivet. Side 4 af 40

17 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 1 Indledning Siden 2007 har det gennem IKT- bekendtgørelsen 1 været et krav, at Statens bygherrer skulle anvende beskrivende mængdefortegnelser, dog med den forsinkelse, at opmålingsreglerne var udskudt til De blev fremlagt i efteråret 2008, hvor byggeriets organisationer efter fremlæggelsen af opmå- lingsreglerne, var enige om at se fremad og konstruktivt på anvendelsen af opmålingsreglerne, på trods af den store skepsis, og store indvendinger i mod brugbarheden af opmålingsreglerne i den fremlagte udgave, specielt med hensyn til detaljeringsgraden. Tiden frem til nu har vist, at den skepsis var berettiget. Beskrivende mængdefortegnelse også kaldet tilbudsliste med mængder, er stort set kun brugt i enkeltstående tilfælde, idet de fleste udførende entreprenører ikke er stødt på tilbudslister med mængder. Følgende virksomheder har bidraget ved sparring eller ved levering af udbudsmateriale til løbende tjek af fagligheden: Kaj Bech A/S, Holstebro, Per Lauridsen Peter Borberg, Øens Murerfirma, København HHM A/S, Hillerød, Lau Johansen Elindco A/S, Jyllinge, Frank Nilaus Nielsen, Hans Jørgensen & Søn A/S, Odense, Brian Pedersen S. Guldfeldt Nielsen A/S, Odense, Jens Ibsen A/S Botica Entreprise, Ballerup, Erik Nimb, Enggaard A/S, Aalborg, Hans Christensen Lund & Staun A/S, Aalborg, Rene Boyé Leverandørerne af kalkulationssystemer er beskrevet I bilag Formål Formålet med dette bilag er at: 1) Anskueliggøre de muligheder og udfordringer der er ved at anvende digitale værktøjer i gennem hele tilbudsfasen, fra udbudsportaler, prækvalifikationen til den digitale tilbudsliste med mæng- der sammen med de øvrige digitale krav om anvendelse af digitale relevante 3D bygningsmodel- 1 IKT- bekendtgørelsen er i dette bilag betegnelsen for den gældende bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri, nr af med hjemmel i lov om offentlig byggevirksomhed (Lov nr. 623 af 1. juli 2011). Side 5 af 40

18 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 ler, hvor målet fra start var større gennemskuelighed og entydighed i udbudsmaterialet til gavn for alle efterfølgende faser i byggeprocessen. 2) Foreslå metoder, standarder og fremgangsmåder til, hvor der kan effektiviseres og opnås pro- duktivitetsforbedringer ved optimeringer i tilbudsfasen, ved anvendelse af digitale værktøjer, og evt. på afledte effekter i de efterfølgende faser af byggeprocessen. 1.2 Mål Målet er at kunne opstille retningslinjer for, hvordan de digitale værktøjer kan anvendes i hele til- budsfasen fra opfordringen til tilbud til evaluering af tilbudsafgivelsen, for dermed at opnå en mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse i de udførende virksomheder. 1.3 Begreber I dette bilag anvendes en række overordnede begreber og forkortelser, som her er defineret som: De udførende, som en fælles betegnelse for de entreprenører, under- og fagentreprenører, der typisk giver tilbud på udførelsen af byggeprojektet uanset entrepriseform. De projekterende, som en fælles betegnelse for bygherrens rådgivere, der projekterer et byggeri og udarbejder udbudsmaterialet til opførelsen. Leverandører, er en fælles betegnelse for trælasthandlere, grossister og andre, som leverer ma- terialer til indbygning på byggepladsen. Kalkulationssystemer eller kalkulationssoftware som betegnelse for det program, som man kan anvende til kalkulering af entrepriser indenfor alle fag. Det er almindeligvis en færdig program- pakke til bestemte fag, til forskel fra en egenudviklet Excel- model. Bygningsmodeller anvendes som den gennemgående betegnelse for 3D- dimensionale digitale bygningsmodeller. Bygningsdele anvendes som gennemgående betegnelse for de byggeobjekter, der er udarbejdet i bygningsmodellen. Bygningsdele er iht. til ISO :2001, defineret som en del af en bygning som, i sig selv eller i kombination med andre lignende dele, opfylder en karakteristisk funktion i bygningen. Enhedspriser er pris for en bestemt aktivitet, som indgår i en bygningsdel Egen produktion (EP) er den del af arbejdet/fagentrepriserne som virksomheden selv udfører med både løn- materiale og maskin/materielomkostninger. Underentrepriser (UE) er de fagentrepriser, som man ikke selv udfører og derfor køber ind som en samlet pris for entreprisen. Side 6 af 40

19 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 St. leverancer (ST.LEV.) er de leverancer, som indkøbes specifikt til den konkrete sag, og som typisk ikke kan bruges til andre sager. Eksempelvis betonelementer, vinduer, spær leverancer m. fl. Side 7 af 40

20 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 2 Eksisterende forhold og udfordringer 2.1 Byggeprocessen Figur 1 viser hele byggeprocessen, men bilaget her omfatter kun tilbudsfasen 2.2 Tilbudsprocessen overordnet Den eksisterende analoge tilbudsproces foregår almindeligvis på denne måde. Anmodning om tilbud/ prækvalifikation Prækvalifikation Tilbudsstrategi Gennemlæse beskrivelser EP Gennemlæse og udsende til UE/ ST.LEV. Opmåling EP Rekvirerer materialepriser EP Prissætning EP (kostpris) Evaluerer indkomne tilbud UE/ST.LEV. Fastsætter DB og strategi Udfærdiger tilbudsmateriale Evaluer tilbudet Figur 2 Tilbudsprocessen vist i diagram, efterfølgende vil den aktuelle proces være markeret i det enkelte afsnit. 1. Virksomheden anmoder om at komme i betragtning til at afgive tilbud eller at kvalificere sig til at være med i deltagerkredsen af tilbudsgivere på det endelige projekt. 2. Deltager i en eventuel prækvalifikationsrunde 3. Fastlægger den overordnede tilbudsstrategi for projektet/entreprisen 4. Udsender materiale til UE/Fagentreprenører og leverandører af større leverancer 5. Gennemlæser beskrivelser for EP 6. Opmåler arbejdet 7. Rekvirerer materialepriser til EP 8. Prissætter arbejdet(kostpris) EP Side 8 af 40

21 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 9. Evaluerer de indkomne UE og St. leverancer 10. Fastsætter dækningsbidraget og fastlægger strategien 11. Udfærdiger tilbudsmaterialet 12. Evaluerer tilbuddet, tabt eller vundet Side 9 af 40

22 Den digitale tilbudsproces Bilag Hvordan er priser opbygget? ERFA- TAL m 2 pr. type byggeri Afsluttede kalkulationer og entrepriser m 2 pr. fagentreprise Bygningsdele KALKULATIONS- DATABASE Lønandel/ akkordpris Enhedspriser Materiale - andel Maskin- andel BASISPRISER Priskuranter Murer Tømrer/ snedker Den lille grønne Vejledende tider SID (murer) Tag- dækning Lokal- aftaler Figur 3 Illustration 2 som viser detaljeringsgraden i enhver prisopbygning inden for bygge- og anlægsarbejde 1. Øverste lag viser, at man kan operere på et meget overordnet niveau, hvor man prissætter på karakteren/typen af byggeriet, her vist ved m² af typen af byggeri. 2. På dette 2. øverste niveau kan man anvende m²prisen pr. fag, til angivelse af prisen pr. type byggeri. 2 Illustrationen er efter ide og forlæg af Flemming Grangaard og optegnet af Lone Høgholm Biehl i forbindelse med en konkret konsulentopgave. Side 10 af 40

23 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 3. På dette 3. niveau fra oven anvendes bygningsdele pr. fag, som den valgte detaljeringsgrad af byggeriet, man regner på. 4. På dette 4. niveau anvender man en enhedspris for aktiviteter pr. fag som den valgte detalje- ringsgrad af byggeriet. En enhedspris er den typiske betegnelse i byggebranchen, i andre bran- cher anvender man betegnelsen en stykliste eller en recept; men uanset betegnelsen er det et udtryk for en del med nogle underdele, som indgår i opskriften for udførelsen af bygningsdelen. 5. Det femte lag viser de ingredienser, som indgår i den pågældende ydelse. Alt arbejde består af en lønandel, en materialeandel og en maskin/materielandel. Fordelingen er fagspecifikt, nogle fag er maskintunge, andre er løn- eller materialetunge. 6. I nederste 6. lag vises, at lønandelen er en sammensat pris af mange poster i priskuranterne. Eksempelvis vil en lønandel for isætning af en dør bestå af mange små priser, boring af huller for karmskruer, isætning af skruer, isætning af karm, indfatninger, besætning osv. 7. Noten med afsluttede kalkulationer og entrepriser viser, på hvilke niveauer man med fordel, kan gøre en indsats for erfaringsopsamling til senere sammenligninger og intelligenstjek i til- budsfasen, uanset om man kalkulerer på dette høje niveau uden detaljeringsgrad. Hvis man regner overslagspræget, hvad man typisk gør i forbindelse med prissætning af totalentre- priser, ser man oppe fra og ned igennem pyramiden til den ønskede detaljeringsgrad. Tilsvarende for funktionsudbud på hele eller dele af projektet, eksempelvis på ventilation eller installationer. I så- danne tilfælde vælges forskellig detaljeringsgrad pr. fag. På traditionelle udbud af hoved- og fagentrepriser som baserer sig på et mere detaljeret projekt- grundlag, vil de fleste kalkulere på et mere detaljeret grundlag, i nogle tilfælde en ren søm- og skrue- kalkulation, hvor alt er regnet til mindste detalje, og hvor man stort set kan bestille materia- lerne efter kalkulationen, dvs. man arbejder fra neden af og op i pyramiden. Entreprise- Totalentreprise form/niveau 1 m²- pris Bruges som den første indikation af beløbsstørrel- se på den samlede pris på et overslagsniveau 2 m² pr. fag Kan anvendes som indikati- on af, hvad det kan koste pr. fag på et overslagsni- veau 3 bygningsdel Særdeles anvendeligt til kalkulation på et projekt, hvor der ikke ligger detail- projekt 4 aktivitet Dette niveau kan først an- vendes, når der foreligget Hovedentreprise /storentreprise Som nøgletal til intelligens- tjek inden afgivelse af tilbud Som nøgletal til intelligens- tjek inden afgivelse af tilbud Ved større entrepriser an- vendes dette niveau f. eks. gipsvægge alt inkl. eller lbm. fundament Mest almindelige niveau for egenproduktion, man kan Fagentreprise Som nøgletal til intelligens- tjek inden afgivelse af tilbud Ved større entrepriser an- vendes dette niveau f. eks. gipsvægge alt inkl. eller lbm. fundament Mest almindelige niveau for egenproduktion, man kan Side 11 af 40

24 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 Entreprise- form/niveau Totalentreprise Hovedentreprise /storentreprise detailprojekt, typisk efter naturligvis kun regne egne kontrahering af selve total- fag med denne detalje- entreprisen ringsgrad 5 basispriser Som 4. Dette niveau bliver automa- tisk brugt af kalkulation- sprogrammerne inden for hvert fagspeciale. Regner man i f. Excel anvender man egne erfaringspriser for løn, materialer og ma- skiner 6 priskuranter Anvendes som automatisk opslag i kalkulationsprog- rammerne Fagentreprise naturligvis kun regne egne fag med denne detalje- ringsgrad Dette niveau bliver automa- tisk brugt af kalkulation- sprogrammerne inden for hvert fagspeciale. Regner man i f. Excel anvender man egne erfaringspriser for løn, materialer og ma- skiner Anvendes som automatisk opslag i kalkulationsprog- rammerne Figur 4 Skemaet viser den mest almindelig anvendelse af detaljeringsgraden i kalkulationerne i forhold til entreprisefor- men 2.4 Anmodning/opfordring til at deltage i prækvalifikation eller tilbudsafgivelse og rekvirering af materiale Anmodning om tilbud/ prækvalifikation Prækvalifikation Tilbudsstrategi Gennemlæse beskrivelser EP Gennemlæse og udsende til UE/ ST.LEV. Opmåling EP Rekvirerer materialepriser EP Prissætning EP (kostpris) Evaluerer indkomne tilbud UE/ST.LEV. Fastsætter DB og strategi Udfærdiger tilbudsmateriale Evaluer tilbudet Figur 5 Anmodning om tilbud/prækvalifikation Processen i dag Opsøgningen kan være baseret på en salgsindsats på forhånd, hvor man prøver at gøre bygherren interesseret i at vælge de pågældende som bydende. Det kan være en anmodning om tilbudsafgivelse på basis af en annonce i Licitationen eller på en por- tal, hvor man tilkendegiver sin interesse ved at udfylde en side med relevante oplysninger. Såfremt der er tale om, at skulle levere en større mængde af oplysninger, beskrives det under punktet præ- kvalifikation. Det kan være en direkte opfordring fra bygherre eller rådgiver fra en samtale eller, hvordan man nu er mødtes. Eventuelt pr. brev eller mail. Side 12 af 40

De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud

De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud En analyse af De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud En anbefaling til byggebranchen Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Til interesserede Opfordringsbrev 10. juli 2014 Jura maral Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Bygningsstyrelsen takker

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Brugermanual Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Udbudoplysninger... 7 Udbudsmateriale... 8 Download fra filliste... 8 Hent

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Standardprækvalifikation

Standardprækvalifikation Standardprækvalifikation Vejledning til udbyder: Nærværende standardprækvalifikation er udarbejdet i samarbejde mellem en række offentlige udbydere og tilbudsgivere: Frederikke Abildtrup (håndværksrådet)

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave.

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i Korskærparken og Sønderparken, der administreres

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere