Resultater fra en rundspørge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra en rundspørge"

Transkript

1 En analyse af Resultater fra en rundspørge Bilag 1 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS

2 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Indhold 1 Indledning Formål Fremgangsmåde Afgrænsning Spørgsmål og resultater Respondenter Spørgsmål og resultater Omfang af tilbudsgivning Digitalt udbudsmateriale og udbudsportaler Tilbudslister og udbudsmængder Bygningsmodeller i 3D Konklusion Side 2 af 12

3 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 1 Indledning En rundspørge blandt en mindre, men repræsentativ virksomhedsgruppe fra Dansk Byggeris med- lemskreds er gennemført. Rundspørgens spørgsmål er relateret til de emner, der er behandlet i rap- portens øvrige bilag. 1.1 Formål Formålet med rundspørgen er at få en indikation af, hvor udbredt digitalt udbud er i forhold til udfø- rende virksomheders tilbudsarbejde, herunder hvor udbredt digitalt udbudsmateriale, bygningsmo- deller i 3D, udbudsmængder og udbudsportaler i praksis er. Endvidere er det formålet at tydeliggøre, hvor stort potentialet der er, for at tilbudsprocessen tilrettelægges bedre for de udførende. 1.2 Fremgangsmåde Der er fremsendt 11 spørgsmål til en repræsentativ gruppe af Dansk Byggeris medlemmer. Gruppen udgøres af udførende virksomheder, som primært har byggeri som deres forretningsområde. Enkelte har også aktiviteter inden for anlægsområdet. Spørgsmålene omfatter følgende emner: 1) Omfang af tilbudsgivning 2) Digitalt udbudsmateriale og udbudsportaler 3) Tilbudslister og udbudsmængder 4) Bygningsmodeller i 3D Resultaterne fra de adspurgte virksomheder er opdelt i 4 grupper for derigennem, at kunne skelne de indkomne svar fra de små, mellemstore og de helt store virksomheder. Opdelingen er: medarbejdere medarbejdere medarbejdere 200 og flere medarbejdere 1.3 Afgrænsning Rundspørgens resultater skal ikke betragtes som en fyldestgørende dokumentation for hele den dan- ske byggebranche, idet der hverken er udarbejdet kontrolspørgsmål eller andre spørgetekniske og statiske foranstaltninger. Rundspørgen er udelukkende udført med det formål at få en indikation af, hvor udbredt digitalt udbud er i forhold til udførende virksomheders tilbudsarbejde. Side 3 af 12

4 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 2 Spørgsmål og resultater 2.1 Respondenter Spørgsmålene er udsendt til en mindre gruppe af Dansk Byggeris medlemmer, hvis forretningsområ- de primært er inden for byggeri, men enkelte har også aktiviteter inden for anlægsområdet. Der er indkommet 27 tilbagemeldinger og resultaterne er inddelt i forhold til antallet af ansatte: Antal respondenter ansatte ansatte ansatte 8 Mere end 200 ansatte 3 I alt Spørgsmål og resultater De 11 fremsendte spørgsmål er i de følgende afsnit angivet i kursiv. Resultaterne (svarene) er angivet i diagrammerne. Resultaterne for gennemsnittet er ikke et vægtet gennemsnit i forhold til antallet af respondenter i hver gruppe, men udgør alene et total gennemsnit af alle respondenters svar Omfang af tilbudsgivning 1) Hvor stor en procentdel af din virksomheds omsætning anvendes på tilbudsgivning? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Side 4 af 12

5 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 2) Hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed afgiver, resulterer i en ordre? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Af resultaterne fra spørgsmål 1 og 2 kan det beregnes, hvor stor en del af omsætningen, som går til udarbejdelse af tilbud, der ikke resulterer i ordrer. Respondenter Spørgsmål 1) Spørgsmål 2) % af oms. der ikke resulterer i ordrer ansatte 8 9,3 25,5 6, ansatte 8 4,5 20,3 3, ansatte 8 3,1 24,3 2,3 Mere end 200 ansatte 3 3,3 13,3 2,9 Gennemsnit 5,4 22,2 4,2 Kommentar til spørgsmål 1 til 2 Af resultaterne fra spørgsmål 1 og 2 kan man tydelig se, hvor omfattende og omkostningstungt til- budsarbejdet er hos de adspurgte virksomheder. 5,4 % af de adspurgte virksomheders omsætning anvendes på tilbudsgivning, hvoraf kun 22,2 % re- sulterer i en ordre. Det ses også, at de helt store virksomheder har en væsentlig lavere score på deres tilbud end de små og mellemstore virksomheder. Man kan af de disse resultater udlede at 4,2 % af de udførende virksomheders omsætning ikke medfører nogen ordre. Før man sætter disse tal op i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt mia. kr. for nybyggeri, renovering og vedligeholdelse, løber omkostningerne ved tilbudsgivning for de danske udførende virksomheder op på godt 6 mia. kr. årligt (5,4 % af 112 mia. kr.). Tilbudsarbejde, der ikke medfører ordrer, udgør derved næsten 4,7 mia. kr. årligt (4,2 % af 112 mia. kr.). 1 Dansk Byggeri skønner at byggeriets produktionsværdi i Danmark være på 112 mia. kr. i Da vi i øjeblik- ket er i en lavkonjunktur, er aktiviteten i branchen lav. Til sammenligning var tallet 154 mia. i Side 5 af 12

6 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Dette regnestykke skal selvfølgelig tages med mange forbehold, og det kan med rette diskuteres om de udførendes forhold kan gøres gældende for alle de parter, der bidrager til hele byggeriets produk- tionsværdi. Men tallene indikerer uomtvisteligt, at de udførende virksomheders tilbudsaktiviteter er omfattende set i forhold til deres omsætning og byggeriets årlige produktionsværdi. Hvis man kan effektivisere denne tilbudsproces, vil det få en betydelig effekt både på de enkelte udførende virk- somheders produktivitet og hos bygherrerne og samfundet som helhed, idet man på sigt vil få billige- re byggeri. 3) Hvor mange antal tilbud beregner og afgiver din virksomhed årligt? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Af ovenstående tabel kan det beregnes at antallet af tilbud, der udarbejdes pr. ansat er: Tilbud pr ansat pr. år ansatte ansatte ansatte 5 Mere end 200 ansatte 2 4) Hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed afgiver, er underentrepriser? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Side 6 af 12

7 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Kommentar til spørgsmål 3 til 4 Af spørgsmål 3 kan man se, at de mindste virksomheder udarbejder relativt mange flere tilbud pr. ansat end de større virksomheder, hvilket i spørgsmål 1 også understøttes af, at de mindste virksom- heder bruger en væsentlig større andel af deres omsætning (9,3 %) på at udregne tilbud end de store virksomheder gør (3.1 % til 4,5 %). Samtidig er næsten halvdelen af de mindre virksomheders tilbud til underentrepriser, hvormed noget kan tyde på, at mange af omkostninger ved tilbudsgivning ved udbud af byggeprojekter havner hos de mindste virksomheder Digitalt udbudsmateriale og udbudsportaler 5) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialet været digitalt? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave 6) Hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har været afgivet via en digital udbudsportal (fx byggeweb)? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Side 7 af 12

8 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Kommentar til spørgsmål 5 og 6 Spørgsmål 5 og 6 viser, at jo mindre de udførende virksomheder er, jo mindre digitalt udbudsmateri- ale modtages og igen, jo mindre tilbudsmateriale afleveres digitalt på en udbudsportal. At 30,3 % af udbudsmaterialet er udleveret digitalt tyder dog på, at mange bygherrer finder det for- delagtigt at udlevere udbudsmaterialet digitalt og, at mange af de udførende virksomheder også er i stand til at modtage det digitale udbudsmateriale og afgive tilbud på grundlag heraf. Det er dog nævneværdigt, at de helt store virksomheder afleverer markant flere tilbud digitalt via en digital udbudsportal end de mindre virksomheder gør, hvilket tyder på, at tilbudsgivning gennem udbudsportaler primært foregår mellem de tilbudsgivende virksomheder og bygherren og ikke mel- lem de tilbudsgivende virksomheder og underentreprenører Tilbudslister og udbudsmængder 7) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialets digitale tilbudsliste været redigerbar med henblik på indtastning af tilbudspriser? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Kommentar til spørgsmål 7 Spørgsmål 7 viser, at selv om udbudsmaterialet har været udleveret digitalt, så er det kun en for- holdsvis lille andel på 22,1 % af udbuddene, hvor udbudsmaterialets tilbudsliste er redigerbar. Dette indikerer, at selv om tilbudsmaterialet udleveres digitalt, leveres udbudsmaterialet ikke i et format, der kan anvendes og viderebearbejdes digitalt af de udførende virksomheder i deres tilbudsarbejde. Dette kan indikere, at den digitale tilbudsproces har flyttet omkostningerne for udskrivning (print) af udbudsmaterialet fra bygherren over til de bydende entreprenører. Side 8 af 12

9 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 8) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialet indeholdt opmålte udbudsmængder? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave 9) Hvis udbudsmaterialet indeholder opmålte udbudsmængder, med hvor stor en procentdel ville det lette tilbudsarbejdet? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Kommentar til spørgsmål 8 og 9 Spørgsmål 8 og 9 viser, at udbudsmaterialet i 2011 indeholdt 14,4 % udbudsmængder, og at ud- budsmængderne kan lette de udførende virksomheders tilbudsarbejde med 41,7 %. Som det også ses, så er alle af de adspurgte stort set enige om, at udbudsmængder vil effektivere deres tilbudsar- bejde markant. Sættes de 41,7 % i effektivisering i forhold til tilbudsomkostningerne på 5,4 % af de udførendes om- sætning, vil udbudsmængder kunne reducere de udførende virksomheders omkostninger svarende til 2,2 % af deres omsætning. Og sættes dette tal i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt 112 mia. kr., vil det medføre en produktivitetsgevinst hos de udførende på næsten 2,5 mia. kr. Dette er et betydeligt tal som selvfølgelig igen skal tages med forbehold. Men disse høje tal indikerer, at udbudsmængder medfører en betydelig reduktion af de udførende virksomheders tilbudsomkost- ninger. Side 9 af 12

10 Resultater fra en rundspørge Bilag Bygningsmodeller i 3D 10) I hvor stor en procentdel af de tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialet indeholdt digitale bygningsmodeller i 3D? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave 11) I hvor stor en procentdel af tilbud din virksomhed har afgivet i 2011, har udbudsmaterialets digi- tale bygningsmodeller i 3D været gavnlig for tilbudsgivningen? Gennemsnit Mere end 200 ansave ansave ansave ansave Kommentar til spørgsmål 10 og 11 Spørgsmål 10 og 11 viser, at der kun er 3,4 % af udbud i 2011, som de adspurgte har afgivet tilbud på, hvor udbudsmaterialet har indeholdt digitale bygningsmodeller i 3D. 3,4 % er meget lavt set i forhold til at i 30,3 % af alle udbud er udbudsmaterialet digitalt og især set i forhold til, at så mange af de adspurgte, der gennem erfaringer fra 2011 finder de digitale bygnings- modeller gavnlige i deres tilbudsproces. Når man sammenholder disse tal med udbredelsen af bru- gen af digitale bygningsmodeller i rådgiverbranchen, indikerer disse tal, at bygherrens rådgivere ikke leverer de digitale bygningsmodeller med i udbudsmaterialet med det resultat, at de udførende hel- ler ikke får mulighed for den effektiviserings- og kvalitetsgevinst, det vil give. Side 10 af 12

11 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 3 Konklusion Denne rundspørge har med tydelighed vist, hvor omfattende og omkostningstungt tilbudsarbejdet er hos de 27 adspurgte virksomheder. 5,4 % af de adspurgte virksomheders omsætning anvendes på tilbudsgivning, hvoraf kun 22,2 % af tilbuddene resulterede i en ordre. Hermed kan man udlede, at 4,2 % af deres omsætning ikke resul- terer i ordre. Sættes disse tal op i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt 112 mia. kr. for nybyggeri, renovering og vedligeholdelse, løber omkostningerne ved tilbudsgivning for de danske udførende virksomheder op på godt 6 mia. kr. årligt, hvoraf tilbudsarbejdet, der ikke medfører ordre, udgør godt 4,7 mia. kr. årligt. Dette regnestykke skal selvfølgelig tages med mange forbehold, og det kan med rette diskuteres, om de udførendes forhold kan gøres gældende for alle de parter, der bidrager til hele byggeriets produktionsværdi. Men tallene indikerer uomtvisteligt, at de udførende virksomheders tilbudsaktiviteter er omfattende set i forhold til deres omsætning og byggeriets årlige produktionsværdi. Endvidere udarbejder de mindre virksomheder relativt mange flere tilbud pr. ansat end de større virksomheder, og de mindre virksomheder bruger en væsentligt større andel af deres omsætning på at udregne tilbud, end de store virksomheder gør. Samtidig går næsten halvdelen af de mindre virk- somheders tilbud til underentrepriser, hvilket kan indikere, at en stor del af tilbudsomkostningerne ved udbud af byggeprojekter betales af mindste udførende virksomheder i byggebranchen. At 30,3 % af udbudsmaterialet 2011 leveres digitalt tyder på, at forholdsvis mange bygherrer finder det fordelagtigt at udlevere udbudsmateriale digitalt, og at mange af udførende virksomheder også er i stand til at modtage og anvende det digitale udbudsmateriale i deres tilbudsarbejde. Men selv om udbudsmaterialet udleveres digitalt, så tyder det på, at udbudsmaterialet ikke leveres i et digitalt format, der kan anvendes og viderebearbejdes af de udførende virksomheder i deres tilbudsarbejde. Noget tyder på, at digitaliseringen i udbudsprocessen blot har flyttet omkostningerne for udskrivning (print) af udbudsmaterialet fra bygherren over til de bydende entreprenører. Der indgår udbudsmængder i 14,4 % af de udbud, de adspurgte har givet tilbud på, og de adspurgte svarer næsten sammenstemmende, at udbudsmængder effektiviserer tilbudsarbejdet med hele 41,7 %. Sættes de 41,7 % i forhold til de udførendes tilbudsomkostningerne på 5,4 % af deres omsætning, vil udbudsmængder på alle udbud alene kunne bevirke, at de udførende virksomheder kan reducere omkostninger med 2,2 % af deres omsætning. Tør man sætte de 2,2 % i forhold til byggeriets årlige produktionsværdi i Danmark på godt 112 mia. kr., vil anvendelsen af udbudsmængder medføre en produktivitetsgevinst hos de udførende på næsten 2,5 mia. kr. årligt. Dette er markante tal, som selvfølgelig igen skal tages med mange forbehold, men de høje tal indikerer uomtvisteligt, at ud- budsmængder medfører en betydelig reduktion af de udførende virksomheders tilbudsomkostnin- ger. De indkomne resultater viser også med tydelighed, at digitale bygningsmodeller i 3D vil gavne til- budsarbejdet for de udførende virksomheder, men at rådgivernes digitale bygningsmodeller ikke i særlig høj grad medleveres i udbudsmaterialet. Side 11 af 12

12 Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Resultaterne fra denne rundspørges indikerer helt klart, at der ligger et enormt produktivitets poten- tiale i de udførendes tilbudsproces, ved blot at sikre at digitaliseringen og standardiseringen af ud- budsprocessen understøtter de udførendes digitale tilbudsproces. Side 12 af 12

13 En analyse af Den digitale tilbudsproces Bilag 2 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS

14 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 Indhold 1 Indledning Formål Mål Begreber Eksisterende forhold og udfordringer Byggeprocessen Tilbudsprocessen overordnet Hvordan er priser opbygget? Anmodning/opfordring til at deltage i prækvalifikation eller tilbudsafgivelse og rekvirering af materiale Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Prækvalifikation Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Tilbudsstrategi Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Gennemlæse og udsendelse af materiale til UE/st. leverandører Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Gennemlæse beskrivelser EP Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Opmåling EP: Side 2 af 40

15 Den digitale tilbudsproces Bilag Processen i dag Opmålingsprincipper Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Rekvirere materialepriser til EP Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Prissætning EP (egen produktion) Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Vurdering og prissætning af indkomne EU- tilbud/st. leverancer Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Prisfastsættelse af DB mv. samt strategiske overvejelser Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Udfærdige tilbudsmateriale og afgive tilbud Processen i dag Aflevering af øvrigt kvalifikationsmateriale Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Evaluere tilbuddet (tabt eller vundet) Processen i dag Udfordringer Digitaliseringsmuligheder Udfyldelse af tilbudslister udfordringer Side 3 af 40

16 Den digitale tilbudsproces Bilag Digitaliseringsmuligheder Forslag til ny fremgangsmåde Anbefalinger Prækvalifikationsportal Opmålingsregler Tilbudslistegenerator Mængde- tjekker Konklusion Udfordringer i hele processen Digitaliseringsmuligheder i hele processen Alle illustrationer er af Flemming Grangaard med mindre andet er angivet. Side 4 af 40

17 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 1 Indledning Siden 2007 har det gennem IKT- bekendtgørelsen 1 været et krav, at Statens bygherrer skulle anvende beskrivende mængdefortegnelser, dog med den forsinkelse, at opmålingsreglerne var udskudt til De blev fremlagt i efteråret 2008, hvor byggeriets organisationer efter fremlæggelsen af opmå- lingsreglerne, var enige om at se fremad og konstruktivt på anvendelsen af opmålingsreglerne, på trods af den store skepsis, og store indvendinger i mod brugbarheden af opmålingsreglerne i den fremlagte udgave, specielt med hensyn til detaljeringsgraden. Tiden frem til nu har vist, at den skepsis var berettiget. Beskrivende mængdefortegnelse også kaldet tilbudsliste med mængder, er stort set kun brugt i enkeltstående tilfælde, idet de fleste udførende entreprenører ikke er stødt på tilbudslister med mængder. Følgende virksomheder har bidraget ved sparring eller ved levering af udbudsmateriale til løbende tjek af fagligheden: Kaj Bech A/S, Holstebro, Per Lauridsen Peter Borberg, Øens Murerfirma, København HHM A/S, Hillerød, Lau Johansen Elindco A/S, Jyllinge, Frank Nilaus Nielsen, Hans Jørgensen & Søn A/S, Odense, Brian Pedersen S. Guldfeldt Nielsen A/S, Odense, Jens Ibsen A/S Botica Entreprise, Ballerup, Erik Nimb, Enggaard A/S, Aalborg, Hans Christensen Lund & Staun A/S, Aalborg, Rene Boyé Leverandørerne af kalkulationssystemer er beskrevet I bilag Formål Formålet med dette bilag er at: 1) Anskueliggøre de muligheder og udfordringer der er ved at anvende digitale værktøjer i gennem hele tilbudsfasen, fra udbudsportaler, prækvalifikationen til den digitale tilbudsliste med mæng- der sammen med de øvrige digitale krav om anvendelse af digitale relevante 3D bygningsmodel- 1 IKT- bekendtgørelsen er i dette bilag betegnelsen for den gældende bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri, nr af med hjemmel i lov om offentlig byggevirksomhed (Lov nr. 623 af 1. juli 2011). Side 5 af 40

18 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 ler, hvor målet fra start var større gennemskuelighed og entydighed i udbudsmaterialet til gavn for alle efterfølgende faser i byggeprocessen. 2) Foreslå metoder, standarder og fremgangsmåder til, hvor der kan effektiviseres og opnås pro- duktivitetsforbedringer ved optimeringer i tilbudsfasen, ved anvendelse af digitale værktøjer, og evt. på afledte effekter i de efterfølgende faser af byggeprocessen. 1.2 Mål Målet er at kunne opstille retningslinjer for, hvordan de digitale værktøjer kan anvendes i hele til- budsfasen fra opfordringen til tilbud til evaluering af tilbudsafgivelsen, for dermed at opnå en mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse i de udførende virksomheder. 1.3 Begreber I dette bilag anvendes en række overordnede begreber og forkortelser, som her er defineret som: De udførende, som en fælles betegnelse for de entreprenører, under- og fagentreprenører, der typisk giver tilbud på udførelsen af byggeprojektet uanset entrepriseform. De projekterende, som en fælles betegnelse for bygherrens rådgivere, der projekterer et byggeri og udarbejder udbudsmaterialet til opførelsen. Leverandører, er en fælles betegnelse for trælasthandlere, grossister og andre, som leverer ma- terialer til indbygning på byggepladsen. Kalkulationssystemer eller kalkulationssoftware som betegnelse for det program, som man kan anvende til kalkulering af entrepriser indenfor alle fag. Det er almindeligvis en færdig program- pakke til bestemte fag, til forskel fra en egenudviklet Excel- model. Bygningsmodeller anvendes som den gennemgående betegnelse for 3D- dimensionale digitale bygningsmodeller. Bygningsdele anvendes som gennemgående betegnelse for de byggeobjekter, der er udarbejdet i bygningsmodellen. Bygningsdele er iht. til ISO :2001, defineret som en del af en bygning som, i sig selv eller i kombination med andre lignende dele, opfylder en karakteristisk funktion i bygningen. Enhedspriser er pris for en bestemt aktivitet, som indgår i en bygningsdel Egen produktion (EP) er den del af arbejdet/fagentrepriserne som virksomheden selv udfører med både løn- materiale og maskin/materielomkostninger. Underentrepriser (UE) er de fagentrepriser, som man ikke selv udfører og derfor køber ind som en samlet pris for entreprisen. Side 6 af 40

19 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 St. leverancer (ST.LEV.) er de leverancer, som indkøbes specifikt til den konkrete sag, og som typisk ikke kan bruges til andre sager. Eksempelvis betonelementer, vinduer, spær leverancer m. fl. Side 7 af 40

20 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 2 Eksisterende forhold og udfordringer 2.1 Byggeprocessen Figur 1 viser hele byggeprocessen, men bilaget her omfatter kun tilbudsfasen 2.2 Tilbudsprocessen overordnet Den eksisterende analoge tilbudsproces foregår almindeligvis på denne måde. Anmodning om tilbud/ prækvalifikation Prækvalifikation Tilbudsstrategi Gennemlæse beskrivelser EP Gennemlæse og udsende til UE/ ST.LEV. Opmåling EP Rekvirerer materialepriser EP Prissætning EP (kostpris) Evaluerer indkomne tilbud UE/ST.LEV. Fastsætter DB og strategi Udfærdiger tilbudsmateriale Evaluer tilbudet Figur 2 Tilbudsprocessen vist i diagram, efterfølgende vil den aktuelle proces være markeret i det enkelte afsnit. 1. Virksomheden anmoder om at komme i betragtning til at afgive tilbud eller at kvalificere sig til at være med i deltagerkredsen af tilbudsgivere på det endelige projekt. 2. Deltager i en eventuel prækvalifikationsrunde 3. Fastlægger den overordnede tilbudsstrategi for projektet/entreprisen 4. Udsender materiale til UE/Fagentreprenører og leverandører af større leverancer 5. Gennemlæser beskrivelser for EP 6. Opmåler arbejdet 7. Rekvirerer materialepriser til EP 8. Prissætter arbejdet(kostpris) EP Side 8 af 40

21 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 9. Evaluerer de indkomne UE og St. leverancer 10. Fastsætter dækningsbidraget og fastlægger strategien 11. Udfærdiger tilbudsmaterialet 12. Evaluerer tilbuddet, tabt eller vundet Side 9 af 40

22 Den digitale tilbudsproces Bilag Hvordan er priser opbygget? ERFA- TAL m 2 pr. type byggeri Afsluttede kalkulationer og entrepriser m 2 pr. fagentreprise Bygningsdele KALKULATIONS- DATABASE Lønandel/ akkordpris Enhedspriser Materiale - andel Maskin- andel BASISPRISER Priskuranter Murer Tømrer/ snedker Den lille grønne Vejledende tider SID (murer) Tag- dækning Lokal- aftaler Figur 3 Illustration 2 som viser detaljeringsgraden i enhver prisopbygning inden for bygge- og anlægsarbejde 1. Øverste lag viser, at man kan operere på et meget overordnet niveau, hvor man prissætter på karakteren/typen af byggeriet, her vist ved m² af typen af byggeri. 2. På dette 2. øverste niveau kan man anvende m²prisen pr. fag, til angivelse af prisen pr. type byggeri. 2 Illustrationen er efter ide og forlæg af Flemming Grangaard og optegnet af Lone Høgholm Biehl i forbindelse med en konkret konsulentopgave. Side 10 af 40

23 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 3. På dette 3. niveau fra oven anvendes bygningsdele pr. fag, som den valgte detaljeringsgrad af byggeriet, man regner på. 4. På dette 4. niveau anvender man en enhedspris for aktiviteter pr. fag som den valgte detalje- ringsgrad af byggeriet. En enhedspris er den typiske betegnelse i byggebranchen, i andre bran- cher anvender man betegnelsen en stykliste eller en recept; men uanset betegnelsen er det et udtryk for en del med nogle underdele, som indgår i opskriften for udførelsen af bygningsdelen. 5. Det femte lag viser de ingredienser, som indgår i den pågældende ydelse. Alt arbejde består af en lønandel, en materialeandel og en maskin/materielandel. Fordelingen er fagspecifikt, nogle fag er maskintunge, andre er løn- eller materialetunge. 6. I nederste 6. lag vises, at lønandelen er en sammensat pris af mange poster i priskuranterne. Eksempelvis vil en lønandel for isætning af en dør bestå af mange små priser, boring af huller for karmskruer, isætning af skruer, isætning af karm, indfatninger, besætning osv. 7. Noten med afsluttede kalkulationer og entrepriser viser, på hvilke niveauer man med fordel, kan gøre en indsats for erfaringsopsamling til senere sammenligninger og intelligenstjek i til- budsfasen, uanset om man kalkulerer på dette høje niveau uden detaljeringsgrad. Hvis man regner overslagspræget, hvad man typisk gør i forbindelse med prissætning af totalentre- priser, ser man oppe fra og ned igennem pyramiden til den ønskede detaljeringsgrad. Tilsvarende for funktionsudbud på hele eller dele af projektet, eksempelvis på ventilation eller installationer. I så- danne tilfælde vælges forskellig detaljeringsgrad pr. fag. På traditionelle udbud af hoved- og fagentrepriser som baserer sig på et mere detaljeret projekt- grundlag, vil de fleste kalkulere på et mere detaljeret grundlag, i nogle tilfælde en ren søm- og skrue- kalkulation, hvor alt er regnet til mindste detalje, og hvor man stort set kan bestille materia- lerne efter kalkulationen, dvs. man arbejder fra neden af og op i pyramiden. Entreprise- Totalentreprise form/niveau 1 m²- pris Bruges som den første indikation af beløbsstørrel- se på den samlede pris på et overslagsniveau 2 m² pr. fag Kan anvendes som indikati- on af, hvad det kan koste pr. fag på et overslagsni- veau 3 bygningsdel Særdeles anvendeligt til kalkulation på et projekt, hvor der ikke ligger detail- projekt 4 aktivitet Dette niveau kan først an- vendes, når der foreligget Hovedentreprise /storentreprise Som nøgletal til intelligens- tjek inden afgivelse af tilbud Som nøgletal til intelligens- tjek inden afgivelse af tilbud Ved større entrepriser an- vendes dette niveau f. eks. gipsvægge alt inkl. eller lbm. fundament Mest almindelige niveau for egenproduktion, man kan Fagentreprise Som nøgletal til intelligens- tjek inden afgivelse af tilbud Ved større entrepriser an- vendes dette niveau f. eks. gipsvægge alt inkl. eller lbm. fundament Mest almindelige niveau for egenproduktion, man kan Side 11 af 40

24 Den digitale tilbudsproces Bilag 2 Entreprise- form/niveau Totalentreprise Hovedentreprise /storentreprise detailprojekt, typisk efter naturligvis kun regne egne kontrahering af selve total- fag med denne detalje- entreprisen ringsgrad 5 basispriser Som 4. Dette niveau bliver automa- tisk brugt af kalkulation- sprogrammerne inden for hvert fagspeciale. Regner man i f. Excel anvender man egne erfaringspriser for løn, materialer og ma- skiner 6 priskuranter Anvendes som automatisk opslag i kalkulationsprog- rammerne Fagentreprise naturligvis kun regne egne fag med denne detalje- ringsgrad Dette niveau bliver automa- tisk brugt af kalkulation- sprogrammerne inden for hvert fagspeciale. Regner man i f. Excel anvender man egne erfaringspriser for løn, materialer og ma- skiner Anvendes som automatisk opslag i kalkulationsprog- rammerne Figur 4 Skemaet viser den mest almindelig anvendelse af detaljeringsgraden i kalkulationerne i forhold til entreprisefor- men 2.4 Anmodning/opfordring til at deltage i prækvalifikation eller tilbudsafgivelse og rekvirering af materiale Anmodning om tilbud/ prækvalifikation Prækvalifikation Tilbudsstrategi Gennemlæse beskrivelser EP Gennemlæse og udsende til UE/ ST.LEV. Opmåling EP Rekvirerer materialepriser EP Prissætning EP (kostpris) Evaluerer indkomne tilbud UE/ST.LEV. Fastsætter DB og strategi Udfærdiger tilbudsmateriale Evaluer tilbudet Figur 5 Anmodning om tilbud/prækvalifikation Processen i dag Opsøgningen kan være baseret på en salgsindsats på forhånd, hvor man prøver at gøre bygherren interesseret i at vælge de pågældende som bydende. Det kan være en anmodning om tilbudsafgivelse på basis af en annonce i Licitationen eller på en por- tal, hvor man tilkendegiver sin interesse ved at udfylde en side med relevante oplysninger. Såfremt der er tale om, at skulle levere en større mængde af oplysninger, beskrives det under punktet præ- kvalifikation. Det kan være en direkte opfordring fra bygherre eller rådgiver fra en samtale eller, hvordan man nu er mødtes. Eventuelt pr. brev eller mail. Side 12 af 40

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere