Konklusion Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået? Er målgruppen nået?... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5"

Transkript

1 Evaluering - Innovation Østjylland April, 2008

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen?... 3 Rekruttering af virksomheder... 3 Koncept tilpasning... 4 Analyse af innovationsparathed... 4 Handlingsplan... 4 Innovationsagentkursus... 4 Netværk og åbne workshops... 5 Konklusion... 5 Er det forventede resultat nået?... 5 Konklusion... 5 Er målgruppen nået?... 5 Konklusion... 7 Informationsspredning... 7 Implementering... 7 Samlet konklusion... 7 Evalueringen er udarbejdet af Bifrost april

3 Indledning Denne rapport er slutevalueringen for projektet Innovation Østjylland. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem Favrskov Erhvervsråd, Djurslands Erhvervsråd og CV2 - Djurslands Erhvervsskoler. Favrskov Erhvervsråd var projektansvarlig og CV2 regnskabsansvarlig. Projektet var målrettet små og mellemstore virksomheder og finansieret af Den Europæiske Socialfond Mål 3.2 om ansattes kompetencer og fleksibilitet. Evalueringen er tilrettelagt, så den opfylder de lovgivningsmæssige krav til EU finansierede projekter. Rapporten analyserer derfor følgende problemstillinger: Er projektet gennemført som beskrevet? Er det forventede resultat nået? Er målgruppen nået? Informationsspredning Implementering Til belysning af problemstillingerne er gennemført fokusgruppeinterview med proceskonsulenter, kvalitative telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af de deltagende virksomheder og regnskabsansvarlige. Der er udvalgt tre virksomheder til interviews. I udvælgelsen er lagt vægt på, at virksomheden har gennemgået alle faser i forløbet, repræsenterer forskellige kommuner, virksomhedsstørrelser og brancher. Der er anvendt data fra OPUS + til belysning af deltagergruppen og tilfredshedsskemaer fra deltagere fra innovationsagentkurset. Registreringen af data og indsamling af tilfredshedsskemaer er foretaget af projektadministrationen. Skriftligt materiale indgår i form af projektansøgning, artikler om projektet og deltagende virksomheder og informationsmateriale til virksomheder. Desuden har evaluator deltaget som observatør ved det opstartende informationsmøde. Evalueringen er udarbejdet af Bifrost, som er et eksternt konsulentfirma. Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen? Det overordnede mål med projektet var at støtte erhvervslivet i landdistrikter og yderområder. Midlet hertil var en analyse af virksomhedernes innovationsparathed og efterfølgende udarbejdelse af en handlingsplan og kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere. Ifølge ansøgningen om støtte til projektet blev det forventet, at ca. 20 små og mellemstore virksomheder deltog i projektet. I alt 16 virksomheder har deltaget i projektet, men ikke alle virksomheder har deltaget i alle faser. Det skyldtes ifølge projektmedarbejderne, at perioden fra ansøgningen til tilsagn om bevillingen var så lang, at en række af de virksomheder, som havde givet tilsagn, var faldet fra. Det var nødvendigt at finde nye virksomheder, hvorved processen blev afkortet. Ikke alle kunne derfor deltage i innovationsagentkurset. Enkelte virksomheder sprang også fra efter de indledende møder og interviews. I ansøgningen angives følgende hovedfaser i projektet: Rekruttering af virksomheder Koncept tilpasning Analyse af innovationsparathed Handlingsplan Innovationsagentkursus Netværk og åbne workshops Fokusgruppeinterview og telefoninterviews har taget udgangspunkt i projektets hovedfaser. Rekruttering af virksomheder De to erhvervsråd i henholdsvis Favrskov Kommune og Norddjurs- og Syddjurs Kommuner har grundlæggende haft forskellige udgangspunkter. På Djursland har man tidligere haft et stort to årigt projekt Innovation Djursland. Virksomhederne havde således et kendskab til projektet, og proceskonsulenterne fra erhvervsrådet havde et godt kendskab til områdets virksomheder. Virksomhederne var med proceskonsulenternes ord håndplukket til projektet. Virksomhederne stod alle over for udfordringer, som skulle løses. 5 af 7 virksomheder, der oprindeligt havde givet tilsagn, deltog i projektet. I Favrskov var der netop oprettet et nyt erhvervsråd på tværs af 4½ tidligere kommuner. Projektet var nyt, og der var ringere kendskab til områdets virksomheder end på Djursland. Det medførte en sværere opstart og større frafald blandt virksomhederne. Proceskonsulenterne vurderede personkendskab og tillid som værende af afgørende betydning for virksomhedernes deltagelse i projektet. Det blev bekræftet af interviews med virksomhederne. Interviewvirksomhederne havde alle enten et personligt kendskab til konsulenten, havde deltaget i kurser i erhvervsrådets regi eller sad i bestyrelsen for erhvervsrådet. Det var ligeledes afgørende, at virksomheden oplevede et behov for ændringer og dermed var motiveret for at afsætte tid og kræfter til projektdeltagelse. 3

4 Koncept tilpasning Projektet tog udgangspunkt i det tidligere innovationsprojekt på Djursland, men indebar en tilpasning. To af proceskonsulenter havde også medvirket i det første innovationsprojekt. Tilpasningen var ikke mindst økonomisk begrundet, da dette projekt havde langt færre ressourcer og perioden var kortere. Det betød en mindre vidensdeling mellem konsulenter og tilknytning til vidensinstitutioner. Proceskonsulenterne oplevede dette som et tab i forhold til det tidligere projekt. Den kortere og mere koncentrerede proces i virksomhederne har været positiv, men den korte periode overordnet set har jf. forrige afsnit vanskeliggjort, at alle virksomheder kom igennem alle faser. Proceskonsulenterne beskrev også, hvordan det har været nødvendigt med en mere konkret og praksis nær tilgang, end den som var kendetegnende for det oprindelige koncept og model. Ifølge proceskonsulenterne var det væsentligt, at tage individuelt og konkret afsæt i virksomhedernes situationer. Teorien har efterfølgende kunnet bruges til at sætte de konkrete erfaringer ind i en større ramme. Proceskonsulenterne har også tilpasset den oprindelige spørgeramme. Spørgerammen var meget fokuseret på innovation. Det var ifølge konsulenterne for abstrakt og bredt formuleret for medarbejderne. Det var med konsulenternes udtryk for meget konsulentsprog. Analyse af innovationsparathed For at analysere virksomhedernes innovationsparathed har erhvervsrådenes proceskonsulenter gennemført interviews med virksomhedernes ledere og medarbejdere. Både proceskonsulenter og virksomheder vurderede processen som væsentlig. Ifølge proceskonsulenterne var processen med til at åbne informationskanaler mellem ledelse og medarbejdere, så de kunne tale sammen og få fælles sproglige redskaber. Et mindre handelsfirma holdt virksomheden lukket en dag, for at alle medarbejdere kunne deltage i forløbet. Lederen anvendte projektet som en del af en fælles medarbejderudvikling, hvorigennem han ønskede at udvikle hele virksomheden. Handlingsplan På baggrund af interviews med ledelse og medarbejdere blev udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanerne indeholdt temaer som organisation, ledelse og kommunikation. Handlingsplanerne har ifølge proceskonsulenterne konkretiseret arbejdet i virksomhederne. I et større byggefirma, har det udmøntet sig i fredagscafeer hver uge, hvor medarbejderne mødes og kan tage mindre irritationsmomenter op til diskussion. Ifølge den interviewede virksomhedsrepræsentant, har det stor betydning for virksomheden, da medarbejderne oftest ikke mødes andet to til tre gange årligt, da de arbejder på forskellige byggepladser. Interviewpersonen vurderede, at det vil forbedre det sociale arbejdsmiljø og øge samarbejdet. De mindre irritationsmomenter bliver ryddet af vejen, og der opstår større fælles ansvarlighed. Ikke alle de interviewede virksomheder havde nået at udarbejde en handlingsplan på interviewtidspunktet men forventede det. De interviewede virksomheder har - eller forventer at gennemføre handlingsplanerne. I ansøgningen var der lagt op til, at det skulle være muligt med køb af eksterne konsulentressourcer. Det har ikke været muligt pga. begrænset bevilling. Proceskonsulenterne vurderede, at det ville have forbedret projektet, hvis virksomhederne havde en form for klippekort, så de kunne rekvirere ekstern støtte til hjælp med gennemførelse af handlingsplaner. Innovationsagentkursus Virksomhederne blev tilbudt deltagelse i et innovationsagentkursus bestående af 4 moduler fordelt på 5 dage. I alt 10 virksomheder deltog med sammenlagt 14 deltagere. Alle deltagerne deltog ikke i alle moduler. Der blev afleveret 7 evalueringsskemaer fra kurset. Evalueringen var en tilfredshedsvurdering, hvor deltagerne vurderede det faglige indhold, øvelser, hjemmeopgaver og den overordnede tilfredshed med tilrettelæggelse og gennemførelse som helhed. Den gennemsnitlige score var 4,1 på en skala fra 1-5, hvor 5 var det bedste. Øvelserne på kurset scorede højst med en gennemsnitlig score på 4,7. Hjemmeopgaver på kurset scorede med 3,1 lavest. Der var således stor tilfredshed med innovationsagentkurset. Interviewpersonerne fra virksomhederne vurderede også kurset meget positivt. De følte, både de kunne bruge det i virksomheden og på det personlige plan. Proceskonsulenternes vurdering var mere nuanceret. De vurderede også, at kurset var godt, og gav deltagerne begejstring og redskaber til det daglige arbejde. Men samtidig vurderede de også, at virksomhederne pga. travlhed ikke prioriterede kurset så højt, at det har haft afgørende betydning 4

5 for selve projektet. Det blev indirekte bekræftet af interviewpersonerne fra virksomhederne, som også vurderede kurset meget positivt. En af interviewpersonerne beklagede, at lederen ikke havde tid til at deltage. En af de interviewede ledere fortalte, at en medarbejder, som var udset til at deltage i innovationsagentkurset, havde vurderet, at hun ikke havde tid hertil. Ifølge en af interviewpersonerne var det vigtigt, at mindst to fra virksomheden deltog, for at de efterfølgende kunne støtte hinanden. Kun fire virksomheder havde valgt at sende to medarbejdere. De 14 deltagere deltog ikke i alle moduler. Netværk og åbne workshops Ifølge ansøgningen var der intentioner om at afholde tematiske workshops for ledere og innovationsagenter. Det primære formål med workshopperne var at danne netværk mellem virksomhederne. Der har været holdt seminarer men ikke workshops og netværksdannelsen har været begrænset. Selve innovationsagentkurset har dog dannet basis for mere uformelle netværk. De interviewede personer så frem til et opfølgende møde i august for innovationsagenterne. Nogle havde også haft uformelle kontakter til de øvrige. Både proceskonsulenter og en af interviewpersonerne fremhævede, at kommunikationsvejene fra erhvervsråd til virksomhederne ikke var gode nok, og at man ikke i tilstrækkelig grad havde markedsført workshops og netværk. Konklusion Evaluator vurderer, at projektet delvis er gennemført som beskrevet i ansøgningen. Der har ikke været så mange deltagere som forventet. Alle faser, som er beskrevet i ansøgningen, har været tilbudt, men ikke alle virksomheder har grundet tidspres haft mulighed for deltagelse. Workshops, netværksdannelse og overførsel af viden fra institutioner i Århus har ikke været gennemført i det omfang, som er beskrevet i ansøgningen. De interviewede virksomheder har været glade og tilfredse med projektforløbet. Er det forventede resultat nået? Det overordnede mål med projektet var at støtte erhvervslivet i landdistrikter og yderområder, der typisk er karakteriseret ved små og mellemstore virksomheder indenfor traditionelle erhverv. Dataregistrering viste, at det var de små og mellemstore virksomheder indenfor de traditionelle erhverv, som deltog. (se afsnitte om målgrupper) Man forventede, at virksomhederne blev mere innovationsparate, lærte at analysere, udvikle strategier og lægge handlingsplaner. De kvalitative telefoninterviews med udvalgte virksomheder viser, at disse forventninger blev indfriet. Virksomhederne har igennem forløbet lært at lægge handlingsplaner og igangsætte nytænkning. I en af virksomhederne, som blev interviewet, havde nogle af virksomhedens medarbejdere spurgt, hvorfor de skulle deltage i et sådan projekt, når de havde så travlt. Lederens begrundelse var, at det skulle de for at sikre, at de fortsat ville have travlt. Hans motto er, at en virksomhed, der ikke udvikler sig, går baglæns. Virksomhederne vurderede samstemmende, at processen ikke havde været mulig uden en udefrakommende person til at sætte gang i processerne. Blot det at afsætte tid til at formulere, hvilke udfordringer, som man ser i fremtiden, er givende i en travl tid. Innovationsagentkurset blev også vurderet meget positivt. Forventningerne om vidensdeling og vidensoverførsel fra videns institutioner i Århus er, som beskrevet i forrige afsnit, ikke indfriet. Antallet af virksomheder har også været mindre end forventet. Konklusion Evaluator vurderer, at de forventede resultater er nået, om end vidensdelingen og antallet af deltagende virksomheder er mindre end forventet. Er målgruppen nået? Data indregistreret i OPUS+, (et program til administration af EU finansierede projekter) er anvendt til analyse af deltagergruppen. Deltagere var ledere og medarbejdere, der deltog i møder, interviews, kursus, seminarer, udarbejdelse af analyser og handlingsplaner. Der var stor forskel på det anvendte tidsforbrug. På evalueringstidspunktet var de sidste registreringer fra to virksomheder, som deltog i et turboforløb i april 2008 ikke indberettet. De indgik derfor ikke i det foreliggende materiale. Det forventes ikke, at rykke ved den overordnede vurdering af hvorvidt målgruppen er nået. Projektets målgruppe var medarbejdere og ledere i små og mellemstore virksomheder. I alt 55 medarbejdere og ledere har deltaget på evalueringstidspunktet. Heraf har 49 % været ansat på virksomheder med under 10 ansatte og 44 % på virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte. En en- 5

6 kelt virksomhed på over 250 medarbejdere deltog, men denne virksomhed sprang fra efter indledende møder. Proceskonsulenterne vurderede, at store virksomheder ikke kunne drage fordel af projektet, da formen med inddragelse af medarbejdere ikke passede til store virksomheder. Det blev også vurderet, at de store virksomheder selv har tilstrækkelig kapacitet til at sætte innovation i gang. Deltagere fordelt på højeste uddannelse Ikke oplyst Grundskole Student,HF, HTX, HHX Videregående uddannelse Andet Deltagere fordelt på virksomhedsstørrelse ikke oplyst under 10 under 50 mere end 250 På baggrund af data kan det konstateres, at målgruppen af små og mellemstore virksomheder er nået. Projektet er også i den nuværende form beregnet til mindre virksomheder. Deltagerne repræsenterede et stort udsnit af brancher inden for de traditionelle erhverv. 38 % kom fra Bygge- anlægsområdet og 26 % fra Handel og reparationsbranchen. Deltagere fordelt på branche Det var en forudsætning, at virksomhedens leder deltog i projektet, da forandringer i en virksomhed indebar ledelsens accept. Virksomhedsejer/iværksætter udgjorde således 22 % af alle deltagere. 38 % af alle deltagerne var mellemleder eller faglært. Kategorien Andet udgjorde 27 %. Det var ikke umiddelbart til at gennemskue hvilke stillingsbetegnelser, der gemte sig i denne kategori, men det kunne være administrativt personale uden ledelses beføjelser. Deltagere fordelt på stillingstype ikke oplyst ikke faglært mellemleder, faglært iværksætter/virksomhed sejer andet anden industri bygge-anlæg el-gas-vand elektronik gummi handel/rep papir-grafisk industri andet Medarbejdere og ledere var tænkt bredt indenfor alle faggrupper og uddannelsesniveauer. Dataregistrering via OPUS + viste, at 29 % havde en videregående uddannelse og 24 % en almen, handels eller teknisk studentereksamen. 26 % angav en anden uddannelse. Det formodes, at kategorien Andet i denne sammenhæng især dækker over en erhvervsfaglig uddannelse. 18 % havde grundskolen som højeste uddannelse. Fordelingen viste således en stor bredde i deltagernes uddannelsesbaggrund. De fleste af medarbejderne havde været ansat på den nuværende arbejdsplads gennem flere år. Den største gruppe af deltagerne havde således været ansat i mere end 10 år på den nuværende arbejdsplads. Det var svarende til 31 %. Ikke mindst for medarbejdere, som har været ansat på samme arbejdsplads i mange år, er det vigtigt fortsat at kunne være nyudviklende. Deltagere fordelt på ansættelsesperiode på nuværende arbejdsplads ikke oplyst under 6 mdr 6-11 mdr. 1-2 år 3-5 år 6-10 år over 10 år 6

7 Konklusion På baggrund af analyse af deltagerdata konkluderer evaluator, at projektets målgruppe er nået. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder fordelt indenfor et bredt område af brancher. Deltagernes uddannelsesniveau er bredt. Deltagerne repræsenterer også alle stillingskategorier men med en overvægt af ledere og mellemledere, hvilket er en naturlig følge af, at virksomhedens leder er forpligtet til at deltage i projektet. Informationsspredning Favrskov Erhvervsråd udsendte informationsfoldere til medlemmer inden opstarten af projektet og informerede via sin hjemmeside og nyhedsbreve. Djurslands Erhvervsråd havde ansat en journalist til at beskrive processen i to virksomheder. Der har således været 7 artikler i lokalavisen på Djursland. Proceskonsulenterne fra Djursland vurderede, at det var en god form, da det var bedre virksomhederne beskrev projektet end erhvervsrådet. Begge erhvervsråd har desuden informeret om projektets erfaringer via nyhedsbreve udsendt til erhvervsrådenes medlemmer og andre interessenter. Alene Favrskovs Erhvervsråds elektroniske nyhedsbreve udsendes til 600. Der er ligeledes blevet orienteret om projektet på møder og generalforsamlinger. Implementering Virksomhederne blev spurgt, om de vil gennemføre handlingsplanerne, og om de havde fået redskaber, så de vil være i stand til selv at fortsætte innovationsprocessen. Alle tre interviewede virksomheder har enten gennemført handlingsplanerne eller forventede at gøre det. De regnede også med, at innovationsprocessen fortsætter i de pågældende virksomheder. Proceskonsulenterne blev spurgt, om de forventede, at andre virksomheder i fremtiden vil købe konsulentydelser ved erhvervsrådene med henblik på at igangsætte innovationsprocesser. Proceskonsulenterne var i tvivl. På den ene side har flere af de virksomheder, som gerne ville deltage, men som ikke havde tid på daværende tidspunkt, udtrykt ønske om deltagelse på et senere tidspunkt. På den anden side tilbyder Væksthuset gratis innovationstjek, og det kan være vanskeligt at sælge en ydelse, når andre leverer den gratis. Det kan overvejes om Erhvervsrådene kan være bindeled, idet netop virksomhedskendskab og det tillidsforhold og netværk, som er opbygget mellem virksomheder og erhvervsråd, har stor betydning for deltagelse i sådanne projekter. Samlet konklusion Evaluator vurderer, at projektet delvis er gennemført, som beskrevet i ansøgningen. Den lange tid mellem projektansøgningen og bevillingstilsagnet medførte, at en del virksomheder især i Favrskov Kommune sprang fra. Det forsinkede og afkortede processen, hvilket medførte, at ikke alle virksomheder nåede at deltage i alle projektets faser. Grundet begrænset økonomi, har det ikke været muligt med så omfattende vidensdeling og formidling, som ønsket. Trods disse begrænsninger var de interviewede virksomheder meget tilfredse med forløbet. De forventede resultater er i det store hele også nået. Målgruppen for projektet er nået både i forhold til virksomhedstyper og bredden i medarbejdernes uddannelsesbaggrunde og stillinger. Projektets erfaringer er formidlet. Proceskonsulenterne og en af virksomhederne pegede på, at en mere effektiv markedsføring af seminarer og workshop havde været ønskeligt. Evaluator vurderer, at følgende faktorer har haft henholdsvis positiv og negativ effekt på projektets resultater: Faktorer, der har haft positiv effekt: Personligt kendskab og kontakt til virksomheder i lokalområdet Håndplukkede virksomheder, der ønsker og har behov for forandring Praksis nært tilbud med udgangspunkt i virksomhedens situation Eksterne proceskonsulenter Innovationsagentkursus Inddragelse af medarbejdere i processen Faktorer, der har haft en negativ effekt: Lang tid mellem ansøgning og tilsagns bevilling Begrænset økonomi Travlhed i virksomhederne 7

8 8

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Virksomheders erfaringer med Investors in People

Virksomheders erfaringer med Investors in People Virksomheders erfaringer med Investors in People - evalueringsrapport fra pilotprojektet 'Investors in People Et værktøj til strategisk kompetenceudvikling' Maj Fagerberg Kubix Birgit Hjermov September

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kortlægningens baggrund, formål og metode 4 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; skoleside 18 Resultat af gennemførte

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin

Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin Evaluering af CITYAKADEMIN April 2011 CityAkademin Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Projektbeskrivelse... 1 1.2 Målsætninger...2 2. Hovedkonklusioner... 4 3. Metode... 5 3.1 Desk research...5

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere