Konklusion Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået? Er målgruppen nået?... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5"

Transkript

1 Evaluering - Innovation Østjylland April, 2008

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen?... 3 Rekruttering af virksomheder... 3 Koncept tilpasning... 4 Analyse af innovationsparathed... 4 Handlingsplan... 4 Innovationsagentkursus... 4 Netværk og åbne workshops... 5 Konklusion... 5 Er det forventede resultat nået?... 5 Konklusion... 5 Er målgruppen nået?... 5 Konklusion... 7 Informationsspredning... 7 Implementering... 7 Samlet konklusion... 7 Evalueringen er udarbejdet af Bifrost april

3 Indledning Denne rapport er slutevalueringen for projektet Innovation Østjylland. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem Favrskov Erhvervsråd, Djurslands Erhvervsråd og CV2 - Djurslands Erhvervsskoler. Favrskov Erhvervsråd var projektansvarlig og CV2 regnskabsansvarlig. Projektet var målrettet små og mellemstore virksomheder og finansieret af Den Europæiske Socialfond Mål 3.2 om ansattes kompetencer og fleksibilitet. Evalueringen er tilrettelagt, så den opfylder de lovgivningsmæssige krav til EU finansierede projekter. Rapporten analyserer derfor følgende problemstillinger: Er projektet gennemført som beskrevet? Er det forventede resultat nået? Er målgruppen nået? Informationsspredning Implementering Til belysning af problemstillingerne er gennemført fokusgruppeinterview med proceskonsulenter, kvalitative telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af de deltagende virksomheder og regnskabsansvarlige. Der er udvalgt tre virksomheder til interviews. I udvælgelsen er lagt vægt på, at virksomheden har gennemgået alle faser i forløbet, repræsenterer forskellige kommuner, virksomhedsstørrelser og brancher. Der er anvendt data fra OPUS + til belysning af deltagergruppen og tilfredshedsskemaer fra deltagere fra innovationsagentkurset. Registreringen af data og indsamling af tilfredshedsskemaer er foretaget af projektadministrationen. Skriftligt materiale indgår i form af projektansøgning, artikler om projektet og deltagende virksomheder og informationsmateriale til virksomheder. Desuden har evaluator deltaget som observatør ved det opstartende informationsmøde. Evalueringen er udarbejdet af Bifrost, som er et eksternt konsulentfirma. Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen? Det overordnede mål med projektet var at støtte erhvervslivet i landdistrikter og yderområder. Midlet hertil var en analyse af virksomhedernes innovationsparathed og efterfølgende udarbejdelse af en handlingsplan og kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere. Ifølge ansøgningen om støtte til projektet blev det forventet, at ca. 20 små og mellemstore virksomheder deltog i projektet. I alt 16 virksomheder har deltaget i projektet, men ikke alle virksomheder har deltaget i alle faser. Det skyldtes ifølge projektmedarbejderne, at perioden fra ansøgningen til tilsagn om bevillingen var så lang, at en række af de virksomheder, som havde givet tilsagn, var faldet fra. Det var nødvendigt at finde nye virksomheder, hvorved processen blev afkortet. Ikke alle kunne derfor deltage i innovationsagentkurset. Enkelte virksomheder sprang også fra efter de indledende møder og interviews. I ansøgningen angives følgende hovedfaser i projektet: Rekruttering af virksomheder Koncept tilpasning Analyse af innovationsparathed Handlingsplan Innovationsagentkursus Netværk og åbne workshops Fokusgruppeinterview og telefoninterviews har taget udgangspunkt i projektets hovedfaser. Rekruttering af virksomheder De to erhvervsråd i henholdsvis Favrskov Kommune og Norddjurs- og Syddjurs Kommuner har grundlæggende haft forskellige udgangspunkter. På Djursland har man tidligere haft et stort to årigt projekt Innovation Djursland. Virksomhederne havde således et kendskab til projektet, og proceskonsulenterne fra erhvervsrådet havde et godt kendskab til områdets virksomheder. Virksomhederne var med proceskonsulenternes ord håndplukket til projektet. Virksomhederne stod alle over for udfordringer, som skulle løses. 5 af 7 virksomheder, der oprindeligt havde givet tilsagn, deltog i projektet. I Favrskov var der netop oprettet et nyt erhvervsråd på tværs af 4½ tidligere kommuner. Projektet var nyt, og der var ringere kendskab til områdets virksomheder end på Djursland. Det medførte en sværere opstart og større frafald blandt virksomhederne. Proceskonsulenterne vurderede personkendskab og tillid som værende af afgørende betydning for virksomhedernes deltagelse i projektet. Det blev bekræftet af interviews med virksomhederne. Interviewvirksomhederne havde alle enten et personligt kendskab til konsulenten, havde deltaget i kurser i erhvervsrådets regi eller sad i bestyrelsen for erhvervsrådet. Det var ligeledes afgørende, at virksomheden oplevede et behov for ændringer og dermed var motiveret for at afsætte tid og kræfter til projektdeltagelse. 3

4 Koncept tilpasning Projektet tog udgangspunkt i det tidligere innovationsprojekt på Djursland, men indebar en tilpasning. To af proceskonsulenter havde også medvirket i det første innovationsprojekt. Tilpasningen var ikke mindst økonomisk begrundet, da dette projekt havde langt færre ressourcer og perioden var kortere. Det betød en mindre vidensdeling mellem konsulenter og tilknytning til vidensinstitutioner. Proceskonsulenterne oplevede dette som et tab i forhold til det tidligere projekt. Den kortere og mere koncentrerede proces i virksomhederne har været positiv, men den korte periode overordnet set har jf. forrige afsnit vanskeliggjort, at alle virksomheder kom igennem alle faser. Proceskonsulenterne beskrev også, hvordan det har været nødvendigt med en mere konkret og praksis nær tilgang, end den som var kendetegnende for det oprindelige koncept og model. Ifølge proceskonsulenterne var det væsentligt, at tage individuelt og konkret afsæt i virksomhedernes situationer. Teorien har efterfølgende kunnet bruges til at sætte de konkrete erfaringer ind i en større ramme. Proceskonsulenterne har også tilpasset den oprindelige spørgeramme. Spørgerammen var meget fokuseret på innovation. Det var ifølge konsulenterne for abstrakt og bredt formuleret for medarbejderne. Det var med konsulenternes udtryk for meget konsulentsprog. Analyse af innovationsparathed For at analysere virksomhedernes innovationsparathed har erhvervsrådenes proceskonsulenter gennemført interviews med virksomhedernes ledere og medarbejdere. Både proceskonsulenter og virksomheder vurderede processen som væsentlig. Ifølge proceskonsulenterne var processen med til at åbne informationskanaler mellem ledelse og medarbejdere, så de kunne tale sammen og få fælles sproglige redskaber. Et mindre handelsfirma holdt virksomheden lukket en dag, for at alle medarbejdere kunne deltage i forløbet. Lederen anvendte projektet som en del af en fælles medarbejderudvikling, hvorigennem han ønskede at udvikle hele virksomheden. Handlingsplan På baggrund af interviews med ledelse og medarbejdere blev udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanerne indeholdt temaer som organisation, ledelse og kommunikation. Handlingsplanerne har ifølge proceskonsulenterne konkretiseret arbejdet i virksomhederne. I et større byggefirma, har det udmøntet sig i fredagscafeer hver uge, hvor medarbejderne mødes og kan tage mindre irritationsmomenter op til diskussion. Ifølge den interviewede virksomhedsrepræsentant, har det stor betydning for virksomheden, da medarbejderne oftest ikke mødes andet to til tre gange årligt, da de arbejder på forskellige byggepladser. Interviewpersonen vurderede, at det vil forbedre det sociale arbejdsmiljø og øge samarbejdet. De mindre irritationsmomenter bliver ryddet af vejen, og der opstår større fælles ansvarlighed. Ikke alle de interviewede virksomheder havde nået at udarbejde en handlingsplan på interviewtidspunktet men forventede det. De interviewede virksomheder har - eller forventer at gennemføre handlingsplanerne. I ansøgningen var der lagt op til, at det skulle være muligt med køb af eksterne konsulentressourcer. Det har ikke været muligt pga. begrænset bevilling. Proceskonsulenterne vurderede, at det ville have forbedret projektet, hvis virksomhederne havde en form for klippekort, så de kunne rekvirere ekstern støtte til hjælp med gennemførelse af handlingsplaner. Innovationsagentkursus Virksomhederne blev tilbudt deltagelse i et innovationsagentkursus bestående af 4 moduler fordelt på 5 dage. I alt 10 virksomheder deltog med sammenlagt 14 deltagere. Alle deltagerne deltog ikke i alle moduler. Der blev afleveret 7 evalueringsskemaer fra kurset. Evalueringen var en tilfredshedsvurdering, hvor deltagerne vurderede det faglige indhold, øvelser, hjemmeopgaver og den overordnede tilfredshed med tilrettelæggelse og gennemførelse som helhed. Den gennemsnitlige score var 4,1 på en skala fra 1-5, hvor 5 var det bedste. Øvelserne på kurset scorede højst med en gennemsnitlig score på 4,7. Hjemmeopgaver på kurset scorede med 3,1 lavest. Der var således stor tilfredshed med innovationsagentkurset. Interviewpersonerne fra virksomhederne vurderede også kurset meget positivt. De følte, både de kunne bruge det i virksomheden og på det personlige plan. Proceskonsulenternes vurdering var mere nuanceret. De vurderede også, at kurset var godt, og gav deltagerne begejstring og redskaber til det daglige arbejde. Men samtidig vurderede de også, at virksomhederne pga. travlhed ikke prioriterede kurset så højt, at det har haft afgørende betydning 4

5 for selve projektet. Det blev indirekte bekræftet af interviewpersonerne fra virksomhederne, som også vurderede kurset meget positivt. En af interviewpersonerne beklagede, at lederen ikke havde tid til at deltage. En af de interviewede ledere fortalte, at en medarbejder, som var udset til at deltage i innovationsagentkurset, havde vurderet, at hun ikke havde tid hertil. Ifølge en af interviewpersonerne var det vigtigt, at mindst to fra virksomheden deltog, for at de efterfølgende kunne støtte hinanden. Kun fire virksomheder havde valgt at sende to medarbejdere. De 14 deltagere deltog ikke i alle moduler. Netværk og åbne workshops Ifølge ansøgningen var der intentioner om at afholde tematiske workshops for ledere og innovationsagenter. Det primære formål med workshopperne var at danne netværk mellem virksomhederne. Der har været holdt seminarer men ikke workshops og netværksdannelsen har været begrænset. Selve innovationsagentkurset har dog dannet basis for mere uformelle netværk. De interviewede personer så frem til et opfølgende møde i august for innovationsagenterne. Nogle havde også haft uformelle kontakter til de øvrige. Både proceskonsulenter og en af interviewpersonerne fremhævede, at kommunikationsvejene fra erhvervsråd til virksomhederne ikke var gode nok, og at man ikke i tilstrækkelig grad havde markedsført workshops og netværk. Konklusion Evaluator vurderer, at projektet delvis er gennemført som beskrevet i ansøgningen. Der har ikke været så mange deltagere som forventet. Alle faser, som er beskrevet i ansøgningen, har været tilbudt, men ikke alle virksomheder har grundet tidspres haft mulighed for deltagelse. Workshops, netværksdannelse og overførsel af viden fra institutioner i Århus har ikke været gennemført i det omfang, som er beskrevet i ansøgningen. De interviewede virksomheder har været glade og tilfredse med projektforløbet. Er det forventede resultat nået? Det overordnede mål med projektet var at støtte erhvervslivet i landdistrikter og yderområder, der typisk er karakteriseret ved små og mellemstore virksomheder indenfor traditionelle erhverv. Dataregistrering viste, at det var de små og mellemstore virksomheder indenfor de traditionelle erhverv, som deltog. (se afsnitte om målgrupper) Man forventede, at virksomhederne blev mere innovationsparate, lærte at analysere, udvikle strategier og lægge handlingsplaner. De kvalitative telefoninterviews med udvalgte virksomheder viser, at disse forventninger blev indfriet. Virksomhederne har igennem forløbet lært at lægge handlingsplaner og igangsætte nytænkning. I en af virksomhederne, som blev interviewet, havde nogle af virksomhedens medarbejdere spurgt, hvorfor de skulle deltage i et sådan projekt, når de havde så travlt. Lederens begrundelse var, at det skulle de for at sikre, at de fortsat ville have travlt. Hans motto er, at en virksomhed, der ikke udvikler sig, går baglæns. Virksomhederne vurderede samstemmende, at processen ikke havde været mulig uden en udefrakommende person til at sætte gang i processerne. Blot det at afsætte tid til at formulere, hvilke udfordringer, som man ser i fremtiden, er givende i en travl tid. Innovationsagentkurset blev også vurderet meget positivt. Forventningerne om vidensdeling og vidensoverførsel fra videns institutioner i Århus er, som beskrevet i forrige afsnit, ikke indfriet. Antallet af virksomheder har også været mindre end forventet. Konklusion Evaluator vurderer, at de forventede resultater er nået, om end vidensdelingen og antallet af deltagende virksomheder er mindre end forventet. Er målgruppen nået? Data indregistreret i OPUS+, (et program til administration af EU finansierede projekter) er anvendt til analyse af deltagergruppen. Deltagere var ledere og medarbejdere, der deltog i møder, interviews, kursus, seminarer, udarbejdelse af analyser og handlingsplaner. Der var stor forskel på det anvendte tidsforbrug. På evalueringstidspunktet var de sidste registreringer fra to virksomheder, som deltog i et turboforløb i april 2008 ikke indberettet. De indgik derfor ikke i det foreliggende materiale. Det forventes ikke, at rykke ved den overordnede vurdering af hvorvidt målgruppen er nået. Projektets målgruppe var medarbejdere og ledere i små og mellemstore virksomheder. I alt 55 medarbejdere og ledere har deltaget på evalueringstidspunktet. Heraf har 49 % været ansat på virksomheder med under 10 ansatte og 44 % på virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte. En en- 5

6 kelt virksomhed på over 250 medarbejdere deltog, men denne virksomhed sprang fra efter indledende møder. Proceskonsulenterne vurderede, at store virksomheder ikke kunne drage fordel af projektet, da formen med inddragelse af medarbejdere ikke passede til store virksomheder. Det blev også vurderet, at de store virksomheder selv har tilstrækkelig kapacitet til at sætte innovation i gang. Deltagere fordelt på højeste uddannelse Ikke oplyst Grundskole Student,HF, HTX, HHX Videregående uddannelse Andet Deltagere fordelt på virksomhedsstørrelse ikke oplyst under 10 under 50 mere end 250 På baggrund af data kan det konstateres, at målgruppen af små og mellemstore virksomheder er nået. Projektet er også i den nuværende form beregnet til mindre virksomheder. Deltagerne repræsenterede et stort udsnit af brancher inden for de traditionelle erhverv. 38 % kom fra Bygge- anlægsområdet og 26 % fra Handel og reparationsbranchen. Deltagere fordelt på branche Det var en forudsætning, at virksomhedens leder deltog i projektet, da forandringer i en virksomhed indebar ledelsens accept. Virksomhedsejer/iværksætter udgjorde således 22 % af alle deltagere. 38 % af alle deltagerne var mellemleder eller faglært. Kategorien Andet udgjorde 27 %. Det var ikke umiddelbart til at gennemskue hvilke stillingsbetegnelser, der gemte sig i denne kategori, men det kunne være administrativt personale uden ledelses beføjelser. Deltagere fordelt på stillingstype ikke oplyst ikke faglært mellemleder, faglært iværksætter/virksomhed sejer andet anden industri bygge-anlæg el-gas-vand elektronik gummi handel/rep papir-grafisk industri andet Medarbejdere og ledere var tænkt bredt indenfor alle faggrupper og uddannelsesniveauer. Dataregistrering via OPUS + viste, at 29 % havde en videregående uddannelse og 24 % en almen, handels eller teknisk studentereksamen. 26 % angav en anden uddannelse. Det formodes, at kategorien Andet i denne sammenhæng især dækker over en erhvervsfaglig uddannelse. 18 % havde grundskolen som højeste uddannelse. Fordelingen viste således en stor bredde i deltagernes uddannelsesbaggrund. De fleste af medarbejderne havde været ansat på den nuværende arbejdsplads gennem flere år. Den største gruppe af deltagerne havde således været ansat i mere end 10 år på den nuværende arbejdsplads. Det var svarende til 31 %. Ikke mindst for medarbejdere, som har været ansat på samme arbejdsplads i mange år, er det vigtigt fortsat at kunne være nyudviklende. Deltagere fordelt på ansættelsesperiode på nuværende arbejdsplads ikke oplyst under 6 mdr 6-11 mdr. 1-2 år 3-5 år 6-10 år over 10 år 6

7 Konklusion På baggrund af analyse af deltagerdata konkluderer evaluator, at projektets målgruppe er nået. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder fordelt indenfor et bredt område af brancher. Deltagernes uddannelsesniveau er bredt. Deltagerne repræsenterer også alle stillingskategorier men med en overvægt af ledere og mellemledere, hvilket er en naturlig følge af, at virksomhedens leder er forpligtet til at deltage i projektet. Informationsspredning Favrskov Erhvervsråd udsendte informationsfoldere til medlemmer inden opstarten af projektet og informerede via sin hjemmeside og nyhedsbreve. Djurslands Erhvervsråd havde ansat en journalist til at beskrive processen i to virksomheder. Der har således været 7 artikler i lokalavisen på Djursland. Proceskonsulenterne fra Djursland vurderede, at det var en god form, da det var bedre virksomhederne beskrev projektet end erhvervsrådet. Begge erhvervsråd har desuden informeret om projektets erfaringer via nyhedsbreve udsendt til erhvervsrådenes medlemmer og andre interessenter. Alene Favrskovs Erhvervsråds elektroniske nyhedsbreve udsendes til 600. Der er ligeledes blevet orienteret om projektet på møder og generalforsamlinger. Implementering Virksomhederne blev spurgt, om de vil gennemføre handlingsplanerne, og om de havde fået redskaber, så de vil være i stand til selv at fortsætte innovationsprocessen. Alle tre interviewede virksomheder har enten gennemført handlingsplanerne eller forventede at gøre det. De regnede også med, at innovationsprocessen fortsætter i de pågældende virksomheder. Proceskonsulenterne blev spurgt, om de forventede, at andre virksomheder i fremtiden vil købe konsulentydelser ved erhvervsrådene med henblik på at igangsætte innovationsprocesser. Proceskonsulenterne var i tvivl. På den ene side har flere af de virksomheder, som gerne ville deltage, men som ikke havde tid på daværende tidspunkt, udtrykt ønske om deltagelse på et senere tidspunkt. På den anden side tilbyder Væksthuset gratis innovationstjek, og det kan være vanskeligt at sælge en ydelse, når andre leverer den gratis. Det kan overvejes om Erhvervsrådene kan være bindeled, idet netop virksomhedskendskab og det tillidsforhold og netværk, som er opbygget mellem virksomheder og erhvervsråd, har stor betydning for deltagelse i sådanne projekter. Samlet konklusion Evaluator vurderer, at projektet delvis er gennemført, som beskrevet i ansøgningen. Den lange tid mellem projektansøgningen og bevillingstilsagnet medførte, at en del virksomheder især i Favrskov Kommune sprang fra. Det forsinkede og afkortede processen, hvilket medførte, at ikke alle virksomheder nåede at deltage i alle projektets faser. Grundet begrænset økonomi, har det ikke været muligt med så omfattende vidensdeling og formidling, som ønsket. Trods disse begrænsninger var de interviewede virksomheder meget tilfredse med forløbet. De forventede resultater er i det store hele også nået. Målgruppen for projektet er nået både i forhold til virksomhedstyper og bredden i medarbejdernes uddannelsesbaggrunde og stillinger. Projektets erfaringer er formidlet. Proceskonsulenterne og en af virksomhederne pegede på, at en mere effektiv markedsføring af seminarer og workshop havde været ønskeligt. Evaluator vurderer, at følgende faktorer har haft henholdsvis positiv og negativ effekt på projektets resultater: Faktorer, der har haft positiv effekt: Personligt kendskab og kontakt til virksomheder i lokalområdet Håndplukkede virksomheder, der ønsker og har behov for forandring Praksis nært tilbud med udgangspunkt i virksomhedens situation Eksterne proceskonsulenter Innovationsagentkursus Inddragelse af medarbejdere i processen Faktorer, der har haft en negativ effekt: Lang tid mellem ansøgning og tilsagns bevilling Begrænset økonomi Travlhed i virksomhederne 7

8 8

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

UNGE OG VIRKSOMHEDERS UDDANNELSESENGAGEMENT

UNGE OG VIRKSOMHEDERS UDDANNELSESENGAGEMENT Region Hovedstaden UNGE OG VIRKSOMHEDERS UDDANNELSESENGAGEMENT Jobs med uddannelsesperspektiv UNGE OG VIRKSOMHEDERS UDDANNELSESENGAGEMENT Jobs med uddannelsesperspektiv Region Hovedstaden, november 2012

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Har du været leder i en kort årrække eller er du lige blevet udnævnt som

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere