Konklusion Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået? Er målgruppen nået?... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5"

Transkript

1 Evaluering - Innovation Østjylland April, 2008

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen?... 3 Rekruttering af virksomheder... 3 Koncept tilpasning... 4 Analyse af innovationsparathed... 4 Handlingsplan... 4 Innovationsagentkursus... 4 Netværk og åbne workshops... 5 Konklusion... 5 Er det forventede resultat nået?... 5 Konklusion... 5 Er målgruppen nået?... 5 Konklusion... 7 Informationsspredning... 7 Implementering... 7 Samlet konklusion... 7 Evalueringen er udarbejdet af Bifrost april

3 Indledning Denne rapport er slutevalueringen for projektet Innovation Østjylland. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem Favrskov Erhvervsråd, Djurslands Erhvervsråd og CV2 - Djurslands Erhvervsskoler. Favrskov Erhvervsråd var projektansvarlig og CV2 regnskabsansvarlig. Projektet var målrettet små og mellemstore virksomheder og finansieret af Den Europæiske Socialfond Mål 3.2 om ansattes kompetencer og fleksibilitet. Evalueringen er tilrettelagt, så den opfylder de lovgivningsmæssige krav til EU finansierede projekter. Rapporten analyserer derfor følgende problemstillinger: Er projektet gennemført som beskrevet? Er det forventede resultat nået? Er målgruppen nået? Informationsspredning Implementering Til belysning af problemstillingerne er gennemført fokusgruppeinterview med proceskonsulenter, kvalitative telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af de deltagende virksomheder og regnskabsansvarlige. Der er udvalgt tre virksomheder til interviews. I udvælgelsen er lagt vægt på, at virksomheden har gennemgået alle faser i forløbet, repræsenterer forskellige kommuner, virksomhedsstørrelser og brancher. Der er anvendt data fra OPUS + til belysning af deltagergruppen og tilfredshedsskemaer fra deltagere fra innovationsagentkurset. Registreringen af data og indsamling af tilfredshedsskemaer er foretaget af projektadministrationen. Skriftligt materiale indgår i form af projektansøgning, artikler om projektet og deltagende virksomheder og informationsmateriale til virksomheder. Desuden har evaluator deltaget som observatør ved det opstartende informationsmøde. Evalueringen er udarbejdet af Bifrost, som er et eksternt konsulentfirma. Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen? Det overordnede mål med projektet var at støtte erhvervslivet i landdistrikter og yderområder. Midlet hertil var en analyse af virksomhedernes innovationsparathed og efterfølgende udarbejdelse af en handlingsplan og kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere. Ifølge ansøgningen om støtte til projektet blev det forventet, at ca. 20 små og mellemstore virksomheder deltog i projektet. I alt 16 virksomheder har deltaget i projektet, men ikke alle virksomheder har deltaget i alle faser. Det skyldtes ifølge projektmedarbejderne, at perioden fra ansøgningen til tilsagn om bevillingen var så lang, at en række af de virksomheder, som havde givet tilsagn, var faldet fra. Det var nødvendigt at finde nye virksomheder, hvorved processen blev afkortet. Ikke alle kunne derfor deltage i innovationsagentkurset. Enkelte virksomheder sprang også fra efter de indledende møder og interviews. I ansøgningen angives følgende hovedfaser i projektet: Rekruttering af virksomheder Koncept tilpasning Analyse af innovationsparathed Handlingsplan Innovationsagentkursus Netværk og åbne workshops Fokusgruppeinterview og telefoninterviews har taget udgangspunkt i projektets hovedfaser. Rekruttering af virksomheder De to erhvervsråd i henholdsvis Favrskov Kommune og Norddjurs- og Syddjurs Kommuner har grundlæggende haft forskellige udgangspunkter. På Djursland har man tidligere haft et stort to årigt projekt Innovation Djursland. Virksomhederne havde således et kendskab til projektet, og proceskonsulenterne fra erhvervsrådet havde et godt kendskab til områdets virksomheder. Virksomhederne var med proceskonsulenternes ord håndplukket til projektet. Virksomhederne stod alle over for udfordringer, som skulle løses. 5 af 7 virksomheder, der oprindeligt havde givet tilsagn, deltog i projektet. I Favrskov var der netop oprettet et nyt erhvervsråd på tværs af 4½ tidligere kommuner. Projektet var nyt, og der var ringere kendskab til områdets virksomheder end på Djursland. Det medførte en sværere opstart og større frafald blandt virksomhederne. Proceskonsulenterne vurderede personkendskab og tillid som værende af afgørende betydning for virksomhedernes deltagelse i projektet. Det blev bekræftet af interviews med virksomhederne. Interviewvirksomhederne havde alle enten et personligt kendskab til konsulenten, havde deltaget i kurser i erhvervsrådets regi eller sad i bestyrelsen for erhvervsrådet. Det var ligeledes afgørende, at virksomheden oplevede et behov for ændringer og dermed var motiveret for at afsætte tid og kræfter til projektdeltagelse. 3

4 Koncept tilpasning Projektet tog udgangspunkt i det tidligere innovationsprojekt på Djursland, men indebar en tilpasning. To af proceskonsulenter havde også medvirket i det første innovationsprojekt. Tilpasningen var ikke mindst økonomisk begrundet, da dette projekt havde langt færre ressourcer og perioden var kortere. Det betød en mindre vidensdeling mellem konsulenter og tilknytning til vidensinstitutioner. Proceskonsulenterne oplevede dette som et tab i forhold til det tidligere projekt. Den kortere og mere koncentrerede proces i virksomhederne har været positiv, men den korte periode overordnet set har jf. forrige afsnit vanskeliggjort, at alle virksomheder kom igennem alle faser. Proceskonsulenterne beskrev også, hvordan det har været nødvendigt med en mere konkret og praksis nær tilgang, end den som var kendetegnende for det oprindelige koncept og model. Ifølge proceskonsulenterne var det væsentligt, at tage individuelt og konkret afsæt i virksomhedernes situationer. Teorien har efterfølgende kunnet bruges til at sætte de konkrete erfaringer ind i en større ramme. Proceskonsulenterne har også tilpasset den oprindelige spørgeramme. Spørgerammen var meget fokuseret på innovation. Det var ifølge konsulenterne for abstrakt og bredt formuleret for medarbejderne. Det var med konsulenternes udtryk for meget konsulentsprog. Analyse af innovationsparathed For at analysere virksomhedernes innovationsparathed har erhvervsrådenes proceskonsulenter gennemført interviews med virksomhedernes ledere og medarbejdere. Både proceskonsulenter og virksomheder vurderede processen som væsentlig. Ifølge proceskonsulenterne var processen med til at åbne informationskanaler mellem ledelse og medarbejdere, så de kunne tale sammen og få fælles sproglige redskaber. Et mindre handelsfirma holdt virksomheden lukket en dag, for at alle medarbejdere kunne deltage i forløbet. Lederen anvendte projektet som en del af en fælles medarbejderudvikling, hvorigennem han ønskede at udvikle hele virksomheden. Handlingsplan På baggrund af interviews med ledelse og medarbejdere blev udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanerne indeholdt temaer som organisation, ledelse og kommunikation. Handlingsplanerne har ifølge proceskonsulenterne konkretiseret arbejdet i virksomhederne. I et større byggefirma, har det udmøntet sig i fredagscafeer hver uge, hvor medarbejderne mødes og kan tage mindre irritationsmomenter op til diskussion. Ifølge den interviewede virksomhedsrepræsentant, har det stor betydning for virksomheden, da medarbejderne oftest ikke mødes andet to til tre gange årligt, da de arbejder på forskellige byggepladser. Interviewpersonen vurderede, at det vil forbedre det sociale arbejdsmiljø og øge samarbejdet. De mindre irritationsmomenter bliver ryddet af vejen, og der opstår større fælles ansvarlighed. Ikke alle de interviewede virksomheder havde nået at udarbejde en handlingsplan på interviewtidspunktet men forventede det. De interviewede virksomheder har - eller forventer at gennemføre handlingsplanerne. I ansøgningen var der lagt op til, at det skulle være muligt med køb af eksterne konsulentressourcer. Det har ikke været muligt pga. begrænset bevilling. Proceskonsulenterne vurderede, at det ville have forbedret projektet, hvis virksomhederne havde en form for klippekort, så de kunne rekvirere ekstern støtte til hjælp med gennemførelse af handlingsplaner. Innovationsagentkursus Virksomhederne blev tilbudt deltagelse i et innovationsagentkursus bestående af 4 moduler fordelt på 5 dage. I alt 10 virksomheder deltog med sammenlagt 14 deltagere. Alle deltagerne deltog ikke i alle moduler. Der blev afleveret 7 evalueringsskemaer fra kurset. Evalueringen var en tilfredshedsvurdering, hvor deltagerne vurderede det faglige indhold, øvelser, hjemmeopgaver og den overordnede tilfredshed med tilrettelæggelse og gennemførelse som helhed. Den gennemsnitlige score var 4,1 på en skala fra 1-5, hvor 5 var det bedste. Øvelserne på kurset scorede højst med en gennemsnitlig score på 4,7. Hjemmeopgaver på kurset scorede med 3,1 lavest. Der var således stor tilfredshed med innovationsagentkurset. Interviewpersonerne fra virksomhederne vurderede også kurset meget positivt. De følte, både de kunne bruge det i virksomheden og på det personlige plan. Proceskonsulenternes vurdering var mere nuanceret. De vurderede også, at kurset var godt, og gav deltagerne begejstring og redskaber til det daglige arbejde. Men samtidig vurderede de også, at virksomhederne pga. travlhed ikke prioriterede kurset så højt, at det har haft afgørende betydning 4

5 for selve projektet. Det blev indirekte bekræftet af interviewpersonerne fra virksomhederne, som også vurderede kurset meget positivt. En af interviewpersonerne beklagede, at lederen ikke havde tid til at deltage. En af de interviewede ledere fortalte, at en medarbejder, som var udset til at deltage i innovationsagentkurset, havde vurderet, at hun ikke havde tid hertil. Ifølge en af interviewpersonerne var det vigtigt, at mindst to fra virksomheden deltog, for at de efterfølgende kunne støtte hinanden. Kun fire virksomheder havde valgt at sende to medarbejdere. De 14 deltagere deltog ikke i alle moduler. Netværk og åbne workshops Ifølge ansøgningen var der intentioner om at afholde tematiske workshops for ledere og innovationsagenter. Det primære formål med workshopperne var at danne netværk mellem virksomhederne. Der har været holdt seminarer men ikke workshops og netværksdannelsen har været begrænset. Selve innovationsagentkurset har dog dannet basis for mere uformelle netværk. De interviewede personer så frem til et opfølgende møde i august for innovationsagenterne. Nogle havde også haft uformelle kontakter til de øvrige. Både proceskonsulenter og en af interviewpersonerne fremhævede, at kommunikationsvejene fra erhvervsråd til virksomhederne ikke var gode nok, og at man ikke i tilstrækkelig grad havde markedsført workshops og netværk. Konklusion Evaluator vurderer, at projektet delvis er gennemført som beskrevet i ansøgningen. Der har ikke været så mange deltagere som forventet. Alle faser, som er beskrevet i ansøgningen, har været tilbudt, men ikke alle virksomheder har grundet tidspres haft mulighed for deltagelse. Workshops, netværksdannelse og overførsel af viden fra institutioner i Århus har ikke været gennemført i det omfang, som er beskrevet i ansøgningen. De interviewede virksomheder har været glade og tilfredse med projektforløbet. Er det forventede resultat nået? Det overordnede mål med projektet var at støtte erhvervslivet i landdistrikter og yderområder, der typisk er karakteriseret ved små og mellemstore virksomheder indenfor traditionelle erhverv. Dataregistrering viste, at det var de små og mellemstore virksomheder indenfor de traditionelle erhverv, som deltog. (se afsnitte om målgrupper) Man forventede, at virksomhederne blev mere innovationsparate, lærte at analysere, udvikle strategier og lægge handlingsplaner. De kvalitative telefoninterviews med udvalgte virksomheder viser, at disse forventninger blev indfriet. Virksomhederne har igennem forløbet lært at lægge handlingsplaner og igangsætte nytænkning. I en af virksomhederne, som blev interviewet, havde nogle af virksomhedens medarbejdere spurgt, hvorfor de skulle deltage i et sådan projekt, når de havde så travlt. Lederens begrundelse var, at det skulle de for at sikre, at de fortsat ville have travlt. Hans motto er, at en virksomhed, der ikke udvikler sig, går baglæns. Virksomhederne vurderede samstemmende, at processen ikke havde været mulig uden en udefrakommende person til at sætte gang i processerne. Blot det at afsætte tid til at formulere, hvilke udfordringer, som man ser i fremtiden, er givende i en travl tid. Innovationsagentkurset blev også vurderet meget positivt. Forventningerne om vidensdeling og vidensoverførsel fra videns institutioner i Århus er, som beskrevet i forrige afsnit, ikke indfriet. Antallet af virksomheder har også været mindre end forventet. Konklusion Evaluator vurderer, at de forventede resultater er nået, om end vidensdelingen og antallet af deltagende virksomheder er mindre end forventet. Er målgruppen nået? Data indregistreret i OPUS+, (et program til administration af EU finansierede projekter) er anvendt til analyse af deltagergruppen. Deltagere var ledere og medarbejdere, der deltog i møder, interviews, kursus, seminarer, udarbejdelse af analyser og handlingsplaner. Der var stor forskel på det anvendte tidsforbrug. På evalueringstidspunktet var de sidste registreringer fra to virksomheder, som deltog i et turboforløb i april 2008 ikke indberettet. De indgik derfor ikke i det foreliggende materiale. Det forventes ikke, at rykke ved den overordnede vurdering af hvorvidt målgruppen er nået. Projektets målgruppe var medarbejdere og ledere i små og mellemstore virksomheder. I alt 55 medarbejdere og ledere har deltaget på evalueringstidspunktet. Heraf har 49 % været ansat på virksomheder med under 10 ansatte og 44 % på virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte. En en- 5

6 kelt virksomhed på over 250 medarbejdere deltog, men denne virksomhed sprang fra efter indledende møder. Proceskonsulenterne vurderede, at store virksomheder ikke kunne drage fordel af projektet, da formen med inddragelse af medarbejdere ikke passede til store virksomheder. Det blev også vurderet, at de store virksomheder selv har tilstrækkelig kapacitet til at sætte innovation i gang. Deltagere fordelt på højeste uddannelse Ikke oplyst Grundskole Student,HF, HTX, HHX Videregående uddannelse Andet Deltagere fordelt på virksomhedsstørrelse ikke oplyst under 10 under 50 mere end 250 På baggrund af data kan det konstateres, at målgruppen af små og mellemstore virksomheder er nået. Projektet er også i den nuværende form beregnet til mindre virksomheder. Deltagerne repræsenterede et stort udsnit af brancher inden for de traditionelle erhverv. 38 % kom fra Bygge- anlægsområdet og 26 % fra Handel og reparationsbranchen. Deltagere fordelt på branche Det var en forudsætning, at virksomhedens leder deltog i projektet, da forandringer i en virksomhed indebar ledelsens accept. Virksomhedsejer/iværksætter udgjorde således 22 % af alle deltagere. 38 % af alle deltagerne var mellemleder eller faglært. Kategorien Andet udgjorde 27 %. Det var ikke umiddelbart til at gennemskue hvilke stillingsbetegnelser, der gemte sig i denne kategori, men det kunne være administrativt personale uden ledelses beføjelser. Deltagere fordelt på stillingstype ikke oplyst ikke faglært mellemleder, faglært iværksætter/virksomhed sejer andet anden industri bygge-anlæg el-gas-vand elektronik gummi handel/rep papir-grafisk industri andet Medarbejdere og ledere var tænkt bredt indenfor alle faggrupper og uddannelsesniveauer. Dataregistrering via OPUS + viste, at 29 % havde en videregående uddannelse og 24 % en almen, handels eller teknisk studentereksamen. 26 % angav en anden uddannelse. Det formodes, at kategorien Andet i denne sammenhæng især dækker over en erhvervsfaglig uddannelse. 18 % havde grundskolen som højeste uddannelse. Fordelingen viste således en stor bredde i deltagernes uddannelsesbaggrund. De fleste af medarbejderne havde været ansat på den nuværende arbejdsplads gennem flere år. Den største gruppe af deltagerne havde således været ansat i mere end 10 år på den nuværende arbejdsplads. Det var svarende til 31 %. Ikke mindst for medarbejdere, som har været ansat på samme arbejdsplads i mange år, er det vigtigt fortsat at kunne være nyudviklende. Deltagere fordelt på ansættelsesperiode på nuværende arbejdsplads ikke oplyst under 6 mdr 6-11 mdr. 1-2 år 3-5 år 6-10 år over 10 år 6

7 Konklusion På baggrund af analyse af deltagerdata konkluderer evaluator, at projektets målgruppe er nået. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder fordelt indenfor et bredt område af brancher. Deltagernes uddannelsesniveau er bredt. Deltagerne repræsenterer også alle stillingskategorier men med en overvægt af ledere og mellemledere, hvilket er en naturlig følge af, at virksomhedens leder er forpligtet til at deltage i projektet. Informationsspredning Favrskov Erhvervsråd udsendte informationsfoldere til medlemmer inden opstarten af projektet og informerede via sin hjemmeside og nyhedsbreve. Djurslands Erhvervsråd havde ansat en journalist til at beskrive processen i to virksomheder. Der har således været 7 artikler i lokalavisen på Djursland. Proceskonsulenterne fra Djursland vurderede, at det var en god form, da det var bedre virksomhederne beskrev projektet end erhvervsrådet. Begge erhvervsråd har desuden informeret om projektets erfaringer via nyhedsbreve udsendt til erhvervsrådenes medlemmer og andre interessenter. Alene Favrskovs Erhvervsråds elektroniske nyhedsbreve udsendes til 600. Der er ligeledes blevet orienteret om projektet på møder og generalforsamlinger. Implementering Virksomhederne blev spurgt, om de vil gennemføre handlingsplanerne, og om de havde fået redskaber, så de vil være i stand til selv at fortsætte innovationsprocessen. Alle tre interviewede virksomheder har enten gennemført handlingsplanerne eller forventede at gøre det. De regnede også med, at innovationsprocessen fortsætter i de pågældende virksomheder. Proceskonsulenterne blev spurgt, om de forventede, at andre virksomheder i fremtiden vil købe konsulentydelser ved erhvervsrådene med henblik på at igangsætte innovationsprocesser. Proceskonsulenterne var i tvivl. På den ene side har flere af de virksomheder, som gerne ville deltage, men som ikke havde tid på daværende tidspunkt, udtrykt ønske om deltagelse på et senere tidspunkt. På den anden side tilbyder Væksthuset gratis innovationstjek, og det kan være vanskeligt at sælge en ydelse, når andre leverer den gratis. Det kan overvejes om Erhvervsrådene kan være bindeled, idet netop virksomhedskendskab og det tillidsforhold og netværk, som er opbygget mellem virksomheder og erhvervsråd, har stor betydning for deltagelse i sådanne projekter. Samlet konklusion Evaluator vurderer, at projektet delvis er gennemført, som beskrevet i ansøgningen. Den lange tid mellem projektansøgningen og bevillingstilsagnet medførte, at en del virksomheder især i Favrskov Kommune sprang fra. Det forsinkede og afkortede processen, hvilket medførte, at ikke alle virksomheder nåede at deltage i alle projektets faser. Grundet begrænset økonomi, har det ikke været muligt med så omfattende vidensdeling og formidling, som ønsket. Trods disse begrænsninger var de interviewede virksomheder meget tilfredse med forløbet. De forventede resultater er i det store hele også nået. Målgruppen for projektet er nået både i forhold til virksomhedstyper og bredden i medarbejdernes uddannelsesbaggrunde og stillinger. Projektets erfaringer er formidlet. Proceskonsulenterne og en af virksomhederne pegede på, at en mere effektiv markedsføring af seminarer og workshop havde været ønskeligt. Evaluator vurderer, at følgende faktorer har haft henholdsvis positiv og negativ effekt på projektets resultater: Faktorer, der har haft positiv effekt: Personligt kendskab og kontakt til virksomheder i lokalområdet Håndplukkede virksomheder, der ønsker og har behov for forandring Praksis nært tilbud med udgangspunkt i virksomhedens situation Eksterne proceskonsulenter Innovationsagentkursus Inddragelse af medarbejdere i processen Faktorer, der har haft en negativ effekt: Lang tid mellem ansøgning og tilsagns bevilling Begrænset økonomi Travlhed i virksomhederne 7

8 8

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen 1 Godkendt 31-08-05 Revideret 04.04.06 Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen År 2005 Uge 31-32 Fase 1: Projektforberedelse og udarbejdelse af de overordnede rammer for

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014 2. opfølgning på baseline Børn og Unge Marts 2015 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013.

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Opfølgning på MTU. Hvis du skal beskrive sandheden, så overlad elegancen til skrædderen. Albert Einstein

Opfølgning på MTU. Hvis du skal beskrive sandheden, så overlad elegancen til skrædderen. Albert Einstein Opfølgning på MTU Hvis du skal beskrive sandheden, så overlad elegancen til skrædderen. Albert Einstein Kort om VUC Holstebro-Lemvig-Struer Mindre VUC med 3 afdelinger Dannet gennem fusion af 2 VUC er

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Analyse af anvendte værktøjer og metoder til facilitering af videnssamarbejde i forbindelse med VidenFacilitatorMidt 2015 og effekten heraf

Analyse af anvendte værktøjer og metoder til facilitering af videnssamarbejde i forbindelse med VidenFacilitatorMidt 2015 og effekten heraf 1 Analyse af anvendte værktøjer og metoder til facilitering af videnssamarbejde i forbindelse med VidenFacilitatorMidt 2015 og effekten heraf Analysen er udarbejdet af Lifestyle & Design Cluster 2 Hvad

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering # 02 - et partnerskabsprojekt Januar 2010 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Solidt koncept for systematisk hjerterehabilitering Siden opstarten af Gode rammer for

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår Den Grundlæggende Lederuddannelse Deltagernes evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse i 2004 August 2005 Den Grundlæggende Lederuddannelse Denne undersøgelse giver en sammenfatning af deltagernes

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune til Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil

Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil Evalueret af Jette Nissen & Margrit Honoré Videncentret for Landbrug Konklusion Jeg tænker jo altid

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

kurser forår 2011 Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

kurser forår 2011 Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond kurser forår 2011 kurser hos kompetencefabrikken Det brede erhvervsfremmesystem skal udvikles til at løfte Region Sjællands virksomheder mod vækst. Region Sjælland har store erhvervsmæssige udfordringer,

Læs mere