Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006"

Transkript

1 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø

2 Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4 3. Formidling af evalueringen En minimumsmodel for evaluering af borgerinddragelse 13 2

3 1. Introduktion og formål Århusmodel for borgerinddragelse, som blev vedtaget af Byrådet i 2004, fastlægger en række grundprincipper for hvordan borgerinddragelsen skal foregå i Århus Kommune. Ét af grundprincipperne er, at processer, metoder og faglig kompetence løbende skal evalueres og udvikles. Derfor har Århus Kommune udviklet en metode til evaluering af borgerinddragelse, som beskrives i denne folder. Målet er bl.a. at sikre og efterprøve, at borgerinddragelsen lever op til Århusmodellens grundprincipper. Der er flere gode grunde til i udvalgte situationer at evaluere borgerinddragelsen. Evaluering kan medvirke til: at få afrundet en borgerinddragelsesproces på en fremadrettet måde, som afspejler, at Århus Kommune arbejder seriøst på at udvikle dialogen med borgere, virksomheder, fællesråd og organisationer mv. at få større viden om borgerinddragelsesprocesser, herunder at opsamle erfaringer med nye metoder til borgerinddragelse. at udbrede læring om borgerinddragelsesprocesser internt i Århus Kommune. Det er ikke hensigten at evaluere alle procesforløb, hvor der indgår borgerinddragelse, men udelukkende særligt udvalgte og lærerige procesforløb. Århus Kommune har allerede gennemført evaluering af dialog- og borgerinddragelsesprocesser på nogle udvalgte områder. Folderen henvender sig såvel til kommunens egne medarbejdere som til samarbejdsparterne fx fællesråd og organisationer, som ofte spiller en aktiv rolle i borgerinddragelsen. 3

4 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen En evaluering af borgerinddragelse bør normalt omfatte følgende faser: a) Beslutning om evaluering b) Valg af evalueringsmetode c) Gennemførelse af evalueringen De enkelte faser beskrives nedenfor. a) Beslutning om evaluering Århus Kommune gennemfører borgerinddragelse i en lang række sammenhænge fra overordnede politikker til meget konkrete sager som fx lokalplaner og opførelse af plejeboliger mv. Derfor vil det ikke være ressourcemæssigt overkommeligt eller fornuftigt at evaluere alle sager, hvor der gennemføres borgerinddragelse. Men det er vigtigt at få opsamlet erfaringer fra udvalgte sager, både når det går godt og mindre godt, og ikke mindst når der anvendes nye metoder i borgerinddragelsen. Eksempel Procesforløb, hvor evaluering normalt vil være relevant: Formulering af nye politikker, hvor der planlægges omfattende borgerinddragelse i politikformuleringsprocessen Kommuneplanrevisioner Større by- og trafi kprojekter Lokalplanprocesser med omfattende borgerinddragelse eller et særlig vanskeligt procesforløb Eksempel Procesforløb, hvor evaluering normalt ikke vil være relevant: Formulering af nye politikker uden væsentlig borgerinddragelse i politikformuleringsprocessen Mindre by- og vejprojekter Normale lokalplanprocesser 4

5 I hver enkelt sag, hvor der gennemføres borgerinddragelse, skal det således besluttes, om borgerinddragelsen skal evalueres eller ej. Det vil især være relevant at gennemføre evaluering når: Der afprøves nye borgerinddragelsesmetoder. Der gennemføres store projekter med omfattende borgerinddragelse. Evalueringen er aftalt med et fællesråd som led i et samarbejdsprojekt. Borgerinddragelsen i en konkret sag har givet anledning til særlige konflikter eller stor debat i offentligheden. Borgerinddragelsen i et procesforløb har medført langt større ressourceforbrug end forventet. I nogle tilfælde vil en evaluering af borgerinddragelsen indgå naturligt i evalueringen af et større projekt, eller i evalueringen af en politik, som afsæt for at revurdere politikken. Beslutningen om at evaluere en planlagt eller gennemført borgerinddragelse træffes i mange tilfælde af byrådet, og bør således indtænkes i byrådsindstillingerne. Beslutningen om at evaluere borgerinddragelsen bør træffes så tidligt i procesforløbet som muligt, fx som led i den obligatoriske overvejelse om borgerinddragelse, der indgår som et fast punkt i en række byrådsindstillinger vedr. igangsætning af eksempelvis nye, fysiske planer. Der vil formentlig opstå situationer, hvor behovet for evaluering af borgerinddragelsen ikke kan forudses, fx hvis der undervejs i processen opstår uventede konflikter. I disse situationer træffes beslutningen om evaluering administrativt, undervejs i processen, eller evt. i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af den politik eller plan, som knytter sig til det procesforløb, der skal evalueres. I enkelte, meget omfattende og langvarige procesforløb vil det desuden være relevant at overveje en midtvejsevaluering, som grundlag for at justere borgerinddragelsen undervejs i processen. Nogle procesforløb med omfattende borgerinddragelse tilrettelægges i tæt samarbejde med det lokale fællesråd, fx som led i en samarbejdsaftale eller en kontrakt med fællesrådet. Her vil overvejelsen om evt. evaluering være relevant når samarbejdsaftalen eller kontrakten indgås. 5

6 b) Valg af evalueringsmetode Evaluering af borgerinddragelse kan overordnet set gennemføres på to måder: Ekstern evaluering, som gennemføres af en ekstern konsulent eller forsker. Denne type evaluering vil kun blive anvendt i enkeltstående tilfælde i forbindelse med meget store sager med omfattende borgerinddragelse. Selvevaluering, hvor evalueringen gennemføres af den person eller projektgruppe i forvaltningen, som har gennemført procesforløbet, eller af en anden person eller gruppe i forvaltningen. I evalueringen inddrages synspunkter fra de personer, som har deltaget i borgerinddragelsen. Denne type evaluering vil være relevant i en række sager, og vil ofte være mindre ressourcekrævende (både tid og økonomi) end en ekstern evaluering. 6

7 I den konkrete evaluering kan der vælges mellem forskellige metoder eller i en kombination: 1. Rundbordsdiskussion, hvor der opsamles synspunkter på processen på et afsluttende møde i en længere møderække. Det er fx relevant i processer, hvor følge- eller studiegrupper har bidraget med synspunkter i forbindelse med udarbejdelse af overordnede politikker eller planer (fx ny kommuneplan). Metoden vil især være relevant til evaluering af borgerinddragelse i procesforløb, hvor der har været tæt kontakt mellem forvaltningen og alle deltagerne i debatten. 2. Interviews med udvalgte personer, som har deltaget i borgerinddragelsen (fx fællesråd, borgergrupper, organisationer og evt. bygherre), fx i form af kortfattede telefoninterviews. Metoden vil især være relevant til evaluering af borgerinddragelse i procesforløb, hvor deltagerne har været meget aktive i procesforløbet (fx ved udarbejdelse af indsigelser eller alternative forslag), men hvor der ikke har været gennemført en møderække med deltagelse af alle de aktive personer. 3. Telefoninterviews eller elektroniske borgerpaneler. Århus Kommune anvender løbende analysemetoder, som omfatter fx telefoninterviews, s via Århusportalen eller elektroniske borgerpaneler, hvor et bredt sammensat udsnit af kommunens borgere besvarer en række spørgsmål. Metoderne vil især være relevante til evaluering af borgerinddragelsen i sager, der berører hele Århus Kommune, fx nye politikker eller større by- og trafi kprojekter. 4. Spørgeskemaundersøgelse. Metoden vil især være relevant til evaluering af borgerinddragelsen i sager, der berører mange beboere i et lokalområde, fx byfornyelse i et større byområde. De to førstnævnte metoder vil generelt give størst udbytte, hvis formålet med evalueringen er at opsamle erfaringer, da disse metoder giver mulighed for en direkte dialog med deltagerne i borgerinddragelsen. Valget af evalueringsmetode bør træffes tidligt i processen, da valget bl.a. har stor betydning for ressourceforbruget. 7

8 c) Gennemførelse af evalueringen Når der er truffet beslutning om at gennemføre en evaluering, og der er valgt en metode, er næste skridt at indkredse, hvem der skal inddrages og hvilke emner der skal fokuseres på. Hvem bør inddrages? Andre afdelinger og forvaltninger i Århus Kommune, som har deltaget i processen (fx i en projektgruppe). Fællesråd Bygherre (-r) Organisationer fx Børne- og Ungeråd, Danmarks Naturfredningsforening og brugerråd. Følge- og studiegrupper. Enkelte borgere, der har spillet en særlig aktiv rolle. I særlige tilfælde fx ved eksterne evalueringer - er det også relevant at overveje inddragelse af politikere. Centrale emner Evalueringen bør især fokusere på to centrale emner: Om borgerinddragelsen har levet op til principperne i Århusmodel for borgerinddragelse, især de første 5 grundprincipper, jf. fi guren side 9. Hvilke erfaringer der er gjort med de anvendte metoder til borgerinddragelse. Der bør opstilles en emneoversigt, eller blot en række evalueringsspørgsmål, som skal belyses. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at evalueringsemner og spørgsmål først diskuteres internt i forvaltningen, fx i projektgruppen, hvorefter udvalgte deltagere i processen inddrages, fx via korte telefoninterviews, eller i form af en afsluttende diskussion i et forløb i en følgeeller studiegruppe. 8

9 Århusmodellens grundprincipper 1. Borgerinddragelsen skal tage afsæt i Århus Kommune værdier 2. Borgerinddragelse er en obligatorisk overvejelse i startfasen af en opgave 3. Borgerne har som minimum en ret til at blive hørt 4. Hvis en gældende plan ændres, så skal det begrundes, hvorfor "aftalen" laves om 5. Borgerne skal have reelle muligheder for at deltage A. Borgerinddragelsen skal annonceres bredt B. Der skal tilstræbes repræsentativitet C. Spillerummet for indflydelse skal være klart D. Borgerinddragelsen skal ske tidligt i et procesforløb E. Procesforløbene skal på den mest enkle måde opfylde behovet for inddragelse af borgerne F. Debatmaterialet skal være forståeligt og tilgængeligt G. Der skal være åbenhed om, hvem der føres debat med H. Der lægges vægt på de gode kompromisløsninger I. Alle synspunkter skal indgå som baggrund for den politiske beslutning 6. Det private engagement i kommunens eller lokalområdernes udvikling skal fremmes 7. Samarbejdet med råd, foreninger og organisationer skal fastholdes og udvikles 8. Processer, metoder og faglig kompetence skal løbende evalueres og udvikles Til inspiration og overvejelse En indledende, intern diskussion i fx projektgruppen kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvilke metoder til borgerinddragelse blev der anvendt? Forløb borgerinddragelsen som forventet, og som beskrevet i den borgerinddragelsesstrategi, der udarbejdes, inden borgerinddragelsen igangsættes? Har Århus Kommune i inddragelsen af borgerne levet op til kommunens værdier troværdighed, respekt og engagement? Førte borgerinddragelsen til forbedringer af politikken/planen? Hvordan kan erfaringer og metoder anvendes i fremtidige processer? 9

10 Det bør også overvejes at evaluere ifht. Århusmodellens kvalitetskrav vedr. borgerinddragelsesprocesser (punkt A-I, jf. fi guren side 9): Blev der gennemført tilstrækkelig annoncering, og følte deltagerne sig velinformerede om processen og politikkens/planens indhold? Blev der gjort en særlig indsats for at inddrage grupper, der normalt er svære at nå, fx flygtninge og unge? Er der grupper som har givet udtryk for, at de ikke følte de blev hørt? Blev informationsmaterialet formidlet forståeligt og tilgængeligt? Er der deltagere i debatten, som har givet udtryk for særlig tilfredshed eller utilfredshed med materialet? Blev spillerummet for offentlighedens indflydelse i processen defi - neret tilstrækkelig klart? Accepterede deltagerne i debatten spillerummet for indflydelse? Skete borgerinddragelsen tilstrækkelig tidligt i processen? Er der nogle, der har givet udtryk for at de blev inddraget for sent? Forløb processen enkelt og hensigtsmæssigt, eller var der forhold som komplicerede og evt. forlængede procesforløbet? Hvilke årsager var der til evt. konflikter eller utilfredshed med forløbet? Hvis en gældende politik/plan blev lavet om blev det så i tilstrækkelig grad forklaret hvorfor? Accepterede deltagerne i debatten, at politikken/planen blev ændret? Lykkedes det i processen at nå frem til en løsning, som så vidt muligt accepteres af alle deltagere i debatten? Blev alle synspunkter i debatten systematisk opsamlet og inddraget i den politiske behandling? Hvis nye metoder anvendes Hvis der er anvendt nye metoder bør erfaringerne med disse også beskrives, og fx belyses med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvilke gode og dårlige erfaringer er der gjort med de nye metoder til borgerinddragelse? Har anvendelsen af nye metoder ført til større eller mindre ressourceforbrug end normalt? Er det ved anvendelse af nye metoder lykkes at komme i dialog med grupper, der normalt er svære at inddrage? Kan metoderne anbefales til andre projekter og processer i givet fald hvilke typer? 10

11 Fx. interview med fællesrådsformand Eksempel 1 - kvalitativt interview "1. Har Århus Kommune i inddragelsen af borgerne levet op til kommunens værdier - troværdighed, respekt og engagement?" Svar: "Ja, det var generelt en god proces, hvor jeg følte, at der blev lyttet til borgernes synspunkter, og hvor kommunen anstrengte sig for at finde et kompromis på de modsatrettede synspunkter, der viste sig i debatten." "2. Blev spillerummet for indflydelse i processen defineret klart?" Svar: "Der burde nok fra starten være gjort lidt mere ud af at fortælle klart, at der på forhånd var truffet en række beslutninger om den fremtidige anvendelse af ubebyggede arealer i bydelen. Det havde givet en bedre debat med færre misforståelser" Eksempel 2 - afkrydsningsskema "1. Har Århus Kommune i inddragelsen af borgerne levet op til kommunens værdier - troværdighed, respekt og engagement?" I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke "2. Blev spillerummet for indflydelse i processen defineret klart?" I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Når den interne diskussion er gennemført kan der udvælges eller formuleres spørgsmål, som indgår i fx interviews med udvalgte personer, som deltog i borgerinddragelsesprocessen. Nogle af spørgsmålene kan være de samme, som der stilles i den interne diskussion, jf. eksemplerne ovenfor. Afhængig af den valgte metode kan der stilles spørgsmål, der enten besvares kvalitativt/beskrivende eller ved hjælp af et afkrydsningsskema, jf. fi guren ovenfor. 11

12 3. Formidling af evalueringen Evalueringerne skal formidles, så der sker en erfaringsopsamling og -udveksling. Ved eksterne evalueringer vil der normalt blive udarbejdet en evalueringsrapport. Ved selvevaluering kan den skriftlige evaluering ske i form af en evalueringsrapport, eller blot som en del af en byrådsindstilling, hvis der er tale om en mindre evaluering, fx efter minimumsmodellen (se nedenfor). Omfanget kan således variere fra fx 1-4 sider til en egentlig rapport, hvis der er tale om evaluering af et stort projekt med omfattende borgerinddragelse. Formidlingen kan bl.a. ske i forbindelse med byrådets endelige behandling af den pågældende politik eller plan, som har været i offentlig høring. Hvis evalueringen af borgerinddragelsen er planlagt tidligt i processen vil det være naturligt at gennemføre evalueringen således, at den kan fremsendes sammen med politikken eller planen, når denne vedtages endeligt i byrådet. I andre situationer igangsættes evalueringen i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af politikken eller planen, og byrådet/udvalget orienteres særskilt herom på et senere tidspunkt. Det er vigtigt at sikre en intern erfaringsudveksling. Det kan fx ske ved at gennemføre interne seminarer, hvor erfaringer med udvikling af borgerinddragelsen diskuteres på baggrund af de gennemførte evalueringer, eksempelvis én gang om året. 12

13 4. En minimumsmodel for evaluering af borgerinddragelse I nogle tilfælde fx i nogle borgerinddragelsesprocesser i forbindelse med udvalgte lokalplaner - vil det være relevant blot at gennemføre en minimumsevaluering. Det kan fx være i tilfælde, hvor borgerinddragelsen er gennemført efter normale metoder (fx et borgermøde samt opsamling på kommentarer fra fællesråd, organisationer og borgere), men hvor processen har været forbundet med særlige vanskeligheder. Evaluering efter minimumsmodellen kan ske ved at projektlederen ved processens afslutning kontakter de mest aktive deltagere i debatten (eksempelvis fællesrådsformand og repræsentanter for organisationer, der har været aktive i processen), og gennemfører korte telefoninterviews, som opsummerer: Hvordan forløb borgerinddragelsen, set fra deltagerens synspunkt? Blev der informeret tilstrækkelig klart om sagen? Skete borgerinddragelsen tilstrækkelig tidligt i procesforløbet? Blev spillerummet for offentlighedens indflydelse i processen beskrevet tilstrækkelig klart? Hvilke årsager var der til evt. konflikter eller utilfredshed med forløbet? Kunne der være anvendt andre metoder i borgerinddragelsen, som kunne have givet en bedre proces? En evaluering efter minimumsmodellen kan fx formidles som et delafsnit i en byrådsindstilling, hvor der allerede i dag indgår en opsummering af kommentarer, forslag og indsigelser fra fællesråd, organisationer og borgere, eller som et selvstændigt notat, som udarbejdes når sagen afsluttes. 13

14 14

15 15

16 16

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Politik. for. borgerinddragelse

Politik. for. borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Syddjurs Kommune ønsker med udformningen af politik for Borgerinddragelse at rette fokus på den aktive borgerrolle mellem valgene. Ønsket om denne aktive rolle sker

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Bedre borgerdeltagelse Svend Erik Rolandsen og Christina Krog, Plan09 På programmet 1. Borgerinddragelse på automatpilot 2. Borgerinddragelse = kommunikation - diskussion

Læs mere

Borgmesterens Afdeling - Magistratens 2. Afdeling

Borgmesterens Afdeling - Magistratens 2. Afdeling Århus Kommune Borgmesterens Afdeling - Magistratens 2. Afdeling Senest revideret 26.02.2004 Århusmodel for borgerinddragelse Udkast, version 9 Århusmodellens hovedpunkter Århus-modellen for borgerinddragelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4036 Jour. nr.: M3/2005/00112 Ref.:

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse.

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 12-03-2014 Bilag 8 Til Teknik- og Miljøudvalget Lokalplan- og byggesagsprocessen Sagsnr. 2014-0229918 Dokumentnr. 2014-0229918-4

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Dette notat er en kort skriftlig opsamling på afdækningen af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog på borgerserviceområderne herunder Teknik

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes Borgerinddragelse Demokratistrategisk funktion Odense Kommune kan oprette en demokratistrategisk funktion, der koordinerer arbejdet med inddragelsen af borgerne, rådgiver, samler ideer og selv kommer med

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Kan vi få mere udbytte af Friluftsrådets engagement i de Grønne Råd? Undersøgelse af kommunernes Grønne Råd 2013-2014

Kan vi få mere udbytte af Friluftsrådets engagement i de Grønne Råd? Undersøgelse af kommunernes Grønne Råd 2013-2014 Kan vi få mere udbytte af Friluftsrådets engagement i de Grønne Råd? Undersøgelse af kommunernes Grønne Råd 2013-2014 1 4 Synes du, at det Grønne Råd fungerer godt, som det er i dag? 31% 17% 52% Ja Nej

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

Tips til et vellykket borgermøde. Anne Tortzen

Tips til et vellykket borgermøde. Anne Tortzen Tips til et vellykket borgermøde Anne Tortzen Punkter Hvorfor er det så svært? Et borgermøde er sandhedens time To eksempler: Energinet.dk og Hvidovre Udfordringer: - Hvordan inddrage politikerne? - Planlæggernes

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Ældre og Psykiatri og Handicap 1. oktober 2014 Borgerservice og Digitalisering Digitalisering og Organisationsudvikling Dette notat er en kort skriftlig

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Strategi for borgerinddragelse i Odense Kommune

Strategi for borgerinddragelse i Odense Kommune Borgerinddragelse Strategi for borgerinddragelse i Odense Kommune Odense Byråd vedtog i juni 2007 en strategi for øget borgerinddragelse. Strategien skal styrke mulighederne for en aktiv dialog mellem

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Formidling af trafikplanforslag

Formidling af trafikplanforslag Bilag 11 Formidling af trafikplanforslag Beskrivelse af strategi, proces og værktøjer i forbindelse med offentlighedsfasen Kragelund Kommunikation A/S 1. Indledning Dette notat beskriver offentlighedsfasen

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Fordebat om udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter

Fordebat om udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter Fordebat om udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter Der afholdes fordebat om udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter i perioden fra den 16. februar till den 16. marts 2016. I fordebatperioden har du mulighed

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE Læs om, hvordan Ankestyrelsen har tilrettelagt en selvevaluering, hvor alle medarbejdere har deltaget i arbejdet

Læs mere

Sammenhæng i livet med kræft Et model- og udviklingsprojekt om rehabilitering i Halsnæs Kommune 2007 2009

Sammenhæng i livet med kræft Et model- og udviklingsprojekt om rehabilitering i Halsnæs Kommune 2007 2009 Sammenhæng i livet med kræft Et model- og udviklingsprojekt om rehabilitering i Halsnæs Kommune 2007 2009 Erfaringer: Hvordan planlægges kommunal kræftrehabilitering og hvordan evaluerer man? Dorte Helving

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

FURESØMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

FURESØMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE FURESØMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Furesø en kommune vi udvikler sammen Indenfor de seneste år er flere forskellige former for borgerinddragelse i den politiske proces dukket op og har sat sit aftryk på

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

GUIDEN / TIL DEMOKRATISKE DELTAGELSESMETODER

GUIDEN / TIL DEMOKRATISKE DELTAGELSESMETODER GUIDEN / TIL DEMOKRATISKE DELTAGELSESMETODER VÆRKTØJET TIL POLITIKFORMULERINGSPROCESSER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION GODE RÅD OM INDDRAGELSE

Læs mere