Amagerbanken. Korrigeret delårsrapport for 1. halvår Meddelelse nr november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerbanken. Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009. Meddelelse nr. 26-2009. 17. november 2009"

Transkript

1 Meddelelse nr Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 1 af 34

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Korrigeret delsårsrapport for 1. halvår Koncernens hoved- og nøgletal. 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 6 Balance og forretningsomfang... 8 Kapitalforhold... 9 Solvens... 9 Likviditet... 9 Andre forhold... 9 Forventninger til Korrigeret perioderegnskab Amagerbank-koncernen Resultatopgørelse Resultatopgørelse 2. kvartal isoleret Balance Egenkapitalopgørelse Solvens Pengestrømsopgørelse Hoved- og nøgletal pr. halvår Noter Selskaber, hvori der besiddes mere end 10 % af kapitalen Hoved- og nøgletal pr. kvartal Amagerbanken Aktieselskab Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Solvens Hoved- og nøgletal pr. halvår Noter Påtegninger Ledelsespåtegning Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 2 af 34

3 Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Amagerbank-koncernen har i dag offentliggjort supplerende og korrigerende informationer til årsrapporten for Med disse supplerende og korrigerende informationer imødekommer Amagerbanken Finanstilsynets udkast til afgørelse fra Fondsrådet dateret på en række punkter. Udkastet følger af regnskabskontrolsag fra Finanstilsynet vedrørende årsrapporten for 2008 og forventes at føre til en Fondsrådsafgørelse den 18. november Udkastet til afgørelse fra Fondsrådet indebærer en ændret måling af visse udlån i delårsrapporten for 1. halvår 2009, hvor nedskrivningsbehov er baseret på sikkerhed i børsnoterede aktier. Ændringen medfører anvendelse af børskursen som grundlag for måling af sikkerheder ved opgørelse af nedskrivningsbehov på visse engagementer. Konsekvensen af talmæssige korrektioner til delårsrapporten for 2. kvartal 2009 isoleret kan opsummeres således: 2.kvt. Mio.kr Resultat før ændring 41 Ændring nedskrivninger 466 Ændring skat -116 Resultat efter ændring -309 Egenkapital herefter Solvens herefter 9,7 Kernekapital herefter 5,4 Udover de foretagne beløbsmæssige korrektioner forudsætter til afgørelse fra Fondsrådet at Amagerbanken skulle give visse supplerende oplysninger til årsrapporten for 2008: Supplerende oplysninger om forudsætninger anvendt ved regnskabsmæssige skøn relateret til nedskrivninger på udlån, hvor der er måleusikkerhed, samt yderligere oplysninger om gruppevise nedskrivninger Supplerende oplysninger om størrelsen af lejeindtægter og driftsomkostninger vedrørende investeringsejendomme Supplerende oplysninger om sammenligningstal for egenkapitalopgørelsen Supplerende kvantitative oplysninger om kreditrisiko herunder tilstrækkelige oplysninger om væsentlige grupper af udlån med særlig kreditrisiko. Banken har givet de supplerende oplysninger, som banken er i stand til ud fra tilgængelige data. Udkastet til afgørelse fra Fondsrådet påtaler ovenstående forhold, samt at banken ikke har en egentlig model for og at banken efter Fondsrådet opfattelse ikke er i stand til at sandsynliggøre at en manglende model for gruppevise nedskrivninger på erhverv ikke medfører en væsentlig fejl i årsrapporten for 2008 henholdsvis delårsrapporterne for Der henvises til supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 af. Vedrørende årsrapporten for 2009 forventer banken efter udkastet til afgørelse fra Fondsrådet at modtage påbud om: At skulle etablere en model for gruppevise nedskrivninger i overensstemmelse med IAS 39 at skulle oplyse om de primære forudsætninger, som banken har anvendt for fremtiden samt andre primære kilder til skønsmæssig usikkerhed, og at skulle give kvantitative oplysninger om kreditrisiko i henhold til IFRS 7 fordelt i henhold til de efter bankens forhold passende kategorier af finansielle instrumenter. Banken skal i denne forbindelse give tilstrækkelige oplysninger om væsentlige grupper af udlån med særlige kreditrisici. Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 3 af 34

4 De anførte påbud har virkning for årsrapporten for 2009, da etablering af sådan model og indhentelse af data vil tage noget tid, og kun muliggøre at det først foreligger, hvor banken skal afgive årsrapport for Påbudene er således ikke indarbejdet i den korrigerede delårsrapport for 1. halvår Erhvervsankenævnet har ved afgørelse af 29. oktober 2009 fastsat et individuelt solvenskrav på 11,3 %. Bankens faktiske solvens ved udgangen af september 2009 udgør 8,9 %, og dermed overholder banken ikke Lov om Finansiel Virksomhed 124, hvor bankens faktiske solvens skal overstige det individuelle solvensbehov. Banken har afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen fik bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen med op til 750 mio.kr. Herudover arbejder banken på optagelse af supplerende kapital på op til 750 mio.kr. Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 4 af 34

5 Koncernens hoved- og nøgletal 1. halvår 1. halvår 1. halvår Ændring Året i % 2008 Resultatopgørelse (mio.kr.) Oprindelig Korrigeret Forskel Basisindtjening ekskl. handelsindtjening 520,2 520,2 0,0 530,0-1, ,1 Handelsindtjening 55,6 55,6 0,0 90,4-38,5 168,3 Basisindtægter i alt 575,8 575,8 0,0 620,4-7, ,4 Udgifter til personale og administration m.v. 257,9 257,9 0,0 273,9 5,8 551,6 Afskrivninger på materielle aktiver 32,5 32,5 0,0 34,9 6,9 71,3 Basisindtjening før nedskrivninger 285,4 285,4 0,0 311,6-8,4 659,5 Nedskrivninger på udlån mv. 177,0 688,5 511,5 10, ,1 Basisindtjening 108,4-403,1-511,5 301,1-233,9-499,6 Beholdningsresultat 92,7 92,7 0,0-92,3-276,0 Resultat før særlige poster 201,1-310,4-511,5 208,8-775,6 Sektorrelaterede omkostninger 105,0 105,0 0,0 0,0 56,2 Resultat af Jeudan og avance Totalkredit aktier 0,0 0,0 0,0 49,8 49,7 Aktiver i midlertidig besiddelse 0,4 0,4 0,0 0,0 2,7 Resultat før skat 96,5-415,0-511,5 258,6-779,4 Skat 26,6-101,3-127,9 61,9-196,5 Periodens resultat 69,9-313,7-383,6 196,7-582,9 Udvalgte balanceposter m.v. (mio.kr.) Bankudlån , Udlån repo/reverse Indlån , Udstedte obligationer , Efterstillede kapitalindskud , Egenkapital , Aktiver i alt , Værdipapirdepoter , Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 20 kr.) Periodens resultat 6,5-29,2-35,7 18,0-53,7 Periodens resultat - udvandet 6,5-29,2-35,7 18,0-53,7 Børskurs ultimo 54,5 54,5 0,0 175,0 19,5 Indre værdi 164,9 123,3-41,6 222,5 152,5 Børskurs/periodens resultat 8,4-1,9-10,3 9,7-0,4 Børskurs/indre værdi 0,3 0,4 0,1 0,8 0,1 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 10,8 10,8 0,0 10,9 10,9 Øvrige nøgletal Solvensprocent 11,5 9,7-1,8 12,3 10,1 Kernekapitalprocent 7,3 5,4-1,9 8,4 6,3 Basisindtjening i % af gns. egenkapital 6,4-27,2-33,5 12,3-27,8 Resultat før skat i % af gns. egenkapital 5,6-28,0-33,6 10,9-39,4 Resultat efter skat i % af gns. egenkapital 4,0-21,2-25,2 8,3-29,5 Omkostninger i procent af basisindtægter i alt 50,4 50,4 0,0 49,8 59,2 Omkostningsprocent inkl. nedskriv. og omk. til Beredskabet 85,7 161,7 76,0 55,6 173,3 Renterisiko (%) 0,9 1,1 0,2 1,1 1,7 Valutaposition (%) 2,1 2,8 0,7 4,9 4,1 Valutarisiko (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Store engagementer i % af basiskapitalen 389,8 503,4 113,6 349,2 416,3 Periodens udlånsvækst (%) -3,4-5,5-2,1 2,8-1,0 Periodens nedskrivningsprocent 0,8 2,7 1,9 0,0 4,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 5,8 8,3 2,5 1,2 5,2 Udlån i forhold til egenkapital 14,2 17,4 3,2 10,5 15,7 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,5 0,5 0,0 0,2 0,4 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 122,5 123,0 0,5 69,7* 101,1 Udlån i forhold til indlån 1,8 1,8 0,0 1,7 1,9 Antal heltidsmedarbejdere ultimo 532,6 532,6 0,0 582,0 579,5 * I beløbet er indeholdt ny langfristet funding etableret primo juli 2008 med 120 mio.euro. Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 5 af 34

6 Ledelsesberetning Konjunktur situationen Amagerbanken har i de seneste år ændret karakter fra at være en lokalbank til at være en bank med betydelige aktiviteter i Danmarks største byområder, København, Odense og Århus. Det konjunkturomslag, der ramte Danmark og resten af verden i løbet af 2008, særligt inden for den finansielle sektor og ejendomsbranchen i Storkøbenhavn, har i 2009 bredt sig til det bredere erhvervsliv i hele landet, hvor banken ikke er særlig eksponeret. De markant nedadgående konjunkturer, som opstod i efteråret 2008, påvirker naturligt fortsat bankens nedskrivninger på udlån, som efter lovgivningens regler i IAS 39 har medført nedskrivninger på 689 mio.kr. i 1. halvår af Risikoen på bankens store engagementer, der i stort omfang er ejendomsrelaterede eller er relaterede til investeringskreditter, er fortsat særligt påvirket af rente- og konjunkturfølsomhed i både opog nedadgående retning. Stigende tillæg til finansieringsomkostninger og stigende afkastkrav har således generelt indsnævret rentabiliteten for bankens kunder. Slut- og efterfinansieringsvilkår for blandt andet fast ejendom er under de eksisterende markedsvilkår vanskelige. Værdien og omsætningshastigheden for en række aktivgrupper, herunder også fast ejendom, er opretholdt på et beskedent niveau. Krisen og den deraf afledte økonomiske afmatning medfører efter ledelsens vurdering naturligt en usikkerhed ved måling af engagementer ved regnskabsaflæggelsen pr. 30. juni Målingen af bankens engagementer har samlet medført nedskrivninger på 5,4 % p.a. af kreditformidlingen i løbet af 1. halvår Målingen af bankengagementer afhænger blandt andet af værdiansættelsen af sikkerheder. Værdiansættelsen af sikkerhederne i bankens engagementer er fortsat naturligt forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a af ledelsens skøn over afkastkrav blandt andet i ejendomsmarkedet samt for værdiansættelse af virksomhedsobligationer noteret på visse ikke velfungerende finansielle markeder, hvorfor banken i enkelte tilfælde har foretaget en selvstændig vurdering baseret på andre kriterier. En fortsat negativ konjunkturudvikling kan selvfølgelig føre til yderligere nedskrivninger. stadig svagt konjunkturforløb jævnfør nedenfor om kapitalforhold. Erhvervsankenævnet Erhvervsankenævnet har ved afgørelse af 29. oktober 2009 fastsat et individuelt solvenskrav på 11,3 %, hvorved solvenskravet overstiger bankens faktiske solvens. Kapitalforhold - Ekstraordinær generalforsamling Lov om Statsligt Kapitalindskud i kreditinstitutter (Bankpakke II) giver mulighed for at sikre en høj solvens, og banken har ultimo april 2009 indleveret ansøgning om mio.kr. i hybrid kapital på vilkår, der skal fastlægges efter forhandling med staten. Den ansøgte hybride kernekapital kan af långiver under givne forhold konverteres til aktiekapital. Banken har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 4. november 2009 og opnåede bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med op til 666 mio.kr., både med og uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. I samme forbindelse fik banken betinget bemyndigelse til ophævelse af den gældende stemmeretsbegrænsning i bankens vedtægter, som fordret i Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Udover kapitalforhøjelsen vil banken udbyde supplerende kapital på mellem 500 og 750 mio.kr. med en løbetid på 6 år. Banken fik derudover bemyndigelse til at fortsætte ansøgningen om deltagelse i Bankpakke II. For at sikre forsat drift er banken afhængig af tilførelse af kapital. I den forbindelse søger banken at gennemføre en udvidelse af aktiekapitalen på op til 750 mio.kr., samt optage supplerende kapital i niveauet 500 til 750 mio.kr. Ledelsens forventer en succesfuld gennemførsel af kapitalplanen og har lagt dette til grund for vurdering af forudsætninger mv. i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Banken yder fortsat nye lån til gode og seriøse kunder. Banken vil fortsat arbejde fokuseret på at styrke solvensen samt skabe bedre balance mellem udlån og indlån og et mere naturligt forhold mellem privat- og erhvervsdelen af banken. Resultatopgørelse Resultat efter skat udgør minus 314 mio.kr., og er påvirket af nedskrivninger på 689 mio.kr. samt sektorrelaterede omkostninger på 105 mio.kr. Bankens solvens udgør ultimo juni ,7 %. Banken tilstræber fremover en høj solvens med henblik på at sikre bankens robusthed under et Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 6 af 34

7 Basisindtægter Basisindtægterne udgør 576 mio.kr, hvilket er bedre end forventet, men 7,2 % lavere end 1. halvår Nettorenter er faldet med 3,4 % til 425 mio.kr. mod 440 mio.kr. i 1. halvår 2008, og gebyrer m.v. er faldet med 16 % til 151 mio.kr. Udviklingen i gebyrer er som forventet og udspringer fortrinsvist af en faldende værdipapirhandel. Af faldet på gebyrer vedrører 7 mio.kr. at banken i 1. halvår 2008 solgte en ejendom med avance, og 12 mio.kr. skyldes at indtjeningen fra sektorselskaber er negativ i 1. halvår Udgifter til personale og administration Udgifter til personale og administration udgør 258 mio.kr., hvilket er et fald på 16 mio.kr. i forhold til 1. halvår Udviklingen er bedre end forventet, og skyldes reduktion i antal medarbejdere. Bankens omkostningsprocent udgør 50,4 %, svarende til 1. halvår Som en konsekvens af kundernes ændrede behov for bankydelser har banken i august 2009 sammenlagt to afdelinger på Amager og to afdelinger i Århus. Afdelingen i Field s er flyttet til Kongelundsvej afdeling på Kongelundsvej 267 i Tårnby og Bruun s Galleri afdeling er flyttet til, den i december 2008 nyåbnede, Århus afdeling på Åboulevarden 49 i Århus Midtby. Ved at sammenlægge afdelingerne forenes bankens kompetencer i større rådgivningsafdelinger, der imødekommer kundernes stigende behov for rådgivning om bolig, investering og pension. Sammenlægningen af afdelinger er sket som led i en tilpasning af bankens filialnet til markedsforholdene, og i de kommende år vil tendensen være etablering af større rådgivningsafdelinger til fordel for kunder, bank og medarbejdere. Afskrivninger på materielle aktiver Afskrivninger på materielle aktiver udgør 33 mio.kr., hvoraf 21 mio.kr. kan henføres til afskrivninger på operationel leasing hidhørende fra ab finans. Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån mv. udgør 689 mio.kr. mod 11 mio.kr. i 1. halvår Periodens nedskrivninger svarer til 5,4 % p.a. af den samlede kreditformidling mod 0,0 % i 1. halvår Banken har i 1. halvår 2009 netto tabt 3 mio.kr. af de udgiftsførte nedskrivninger. Bankens akkumulerede nedskrivninger udgør i alt mio.kr., svarende til 8,3 % af kreditformidlingen mod 5,2 % ved udgangen af 2008, og opgjort i henhold til lovgivningens regler i IAS 39. Efter et meget udfordrende 2008, har de seneste måneder af 2009 været mere stabile, omend stadig påvirket af de svage konjunkturer. Det bevirker, at bankens nedskrivninger er på et højt. Den negative udvikling, der startede på det Storkøbenhavnske ejendomsmarked, har nu, bredt sig til andre sektorer, hvor bankens eksponering er markant lavere. Banken anvender den såkaldte risikopræmie-metode, det vil sige en overordnet vurdering af, om der er indtruffet porteføljemæssig objektiv indikation for værdiforringelse på bankens udlån til erhverv. Baseret på en ratinglignende tilgang har banken foretaget et kvalificeret skøn over indvirkningen på investeringskreditter, kreditter der er ydet til nyopførte ejerlejlighedsbyggerier, der midlertidig er udlejet og på erhvervsgruppen af udlån. Efter risikopræmiemetoden beregnes et eventuelt nedskrivningsbehov på en gruppe ved at sammenholde den faktiske risikopræmie på en gruppe af udlån med den risikopræmie, som banken ville forlange, hvis den pågældende gruppe af udlån skulle ydes i dag. Ville risikopræmien være højere, hvis udlånene skulle ydes i dag, er det en indikation for, at gruppen af udlån er værdiforringede. De gruppevise nedskrivninger på investeringskreditter og på udlejning af private ejendomme udgør henholdsvis 35 mio.kr. og 30 mio.kr. pr. 30. juni For de individuelt vurderede udlån kan nedskrivninger og sikkerheder specificeres således: Individuelt vurderede udlån Mio.kr Bankudlån før nedskrivninger Nedskrivninger m.v Sikkerheder Blanco Banken yder lån til private på blancobasis, når låntagers livsstadie baseret på en forsigtig vurdering understøtter, at låntager kan opretholde løbende indtægt, der skaber plads til afvikling og forrentning, og/eller låntager har en formue, der sandsynliggør låntagers evne til at tilbagebetale. Blancolån til virksomheder bygger på en vurdering af låntagers forretningside, driftsforventninger samt virksomhedens øvrige forpligtelser, således Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 7 af 34

8 at der baseret på en forsigtig vurdering kan sandsynliggøres evne til at tilbagebetale finansieringen. Banken anser derfor som udgangspunkt ikke blancolån som et selvstændigt risikoområde, så længe låntagers betalingsevne er intakt. De ovenfor nævnte nedskrivninger er foretaget ud fra disse kriterier. Rentenulstillede kreditter Porteføljen af udlån, hvor rentetilskrivningen er standset, udgør 133 mio.kr. svarende til 0,4 % af bankens kreditformidling, hvilket svarer til niveauet ved udgangen af Beholdningsresultat Beholdningsresultatet udgør 93 mio.kr. mod et negativt resultat på 92 mio.kr. i 1. halvår Den positive beholdningsindtjening kan henføres til bankens obligationsbeholdning, der er værdiansat til dagsværdi. Banken har fortsat en beskeden risikotagning på aktier. Sektorrelaterede omkostninger Bankens deltagelse i Bankpakke I påvirker resultat før skat negativt med 105 mio.kr., som vedrører løbende provision samt udgifter til garanti stillet over for Det Private Beredskab. Balance og forretningsomfang Balancen udgør ved udgangen af juni 2009, 32 mia.kr., hvilket er et fald på 3 mia.kr. i forhold til december Faldet kan dels henføres til faldende udlån samt en bevidst nedbringelse af bankens beholdning af indskudsbeviser. Det samlede indlån udgør 14 mia.kr. svarende til december Banken oplever fortsat positiv udvikling i indlån fra private. Bankens udlån udgør 23 mia.kr. - et fald på mio.kr. i forhold til december som kan henføres til den planlagte balancereduktion. Banken arbejder fortsat på en generel reduktion af udlånsbalancen med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem ind- og udlån. Udlånsreduktionen forventes primært at ske på erhvervsudlån ved naturligt afløb af engagementer. Banken arbejder ligeledes målrettet på nedbringelse af summen af store engagementer samt ejendomsrelaterede udlån. Ejendomsrelaterede udlån Amagerbanken har en lang tradition og erfaring som bank for professionelle aktører i ejendomsbranchen, baseret på bankens særlige kompetencer inden for rådgivning om og finansiering af fast ejendom og projektudvikling. Som en naturlig konsekvens af bankens placering i landets største bymiljøer deltager banken i en række af de byggeprojekter, der i disse år finder sted i Storkøbenhavn. Afløb af byggelån vil naturligt reducere bankens ejendomsrelaterede udlån. Bankens ejendomsrelaterede udlån før nedskrivninger udgør 37,0 % af kreditformidlingen mod 36,7 % ved udgangen af 1. kvartal Ved udgangen af 2008 udgjorde de 35,8 %. Årsagen til bankens stigende eksponering i ejendomsfinansiering skyldes, at markedet for handel med fast ejendom siden 2007 har været aftagende, og at en del af de finansierede projekter derfor gik fra mellemfinansieringsopgaver til anlægsfinansiering, da ejerne valgte at foretage udlejning af de færdige boligprojekter til en markant højere markedsleje, end det var muligt tilsvarende at afhænde boligerne til. En del af boligudlejningsejendommene forventes at opnå realkreditfinansiering, og dermed nedbringe bankens ejendomsrelaterede udlån. Det er bankens vurdering, at ejendomsrelaterede udlån, i takt med at andre eksponeringer nedbringes, i en periode fremover kan være stigende i forhold til de samlede udlån, alene som følge af nedbringelsen af eksisterende eksponeringer indenfor andre brancher. Nedenfor fremgår en oversigt over ejendomsrelaterede udlån fordelt på geografi. 11% 2% 5% Ejendomsfinansiering pr. 30. juni % 0% 2% 5% 64% Amager København Storkøbenhavn Øvrige Sjælland Århus Øvrige Jylland Fyn Øvrige Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 8 af 34

9 Investeringskreditter Banken yder investeringskreditter i form af lånepakker og individuelle investeringskreditter, hvor låntager selv sammensætter sin portefølje. Før nedskrivninger Investeringskreditter 7,7% 10,3% 9,3% For flere typer af værdipapirer, herunder erhvervsobligationer og aktier, har kursudviklingen været så markant, at der i kortere eller længere perioder ikke har været noget likvidt marked for disse papirer. Banken har derfor blandt sine investeringsengagementer - efter individuel vurdering - valgt en mere anlægspræget tilgang til finansieringen som bevidst alternativ til håndhævelse af bankens stop loss klausul overfor disse kunder. Store engagementer Store engagementer, der udgør over 10 % af basiskapitalen, opgjort ud fra bevilget engagement udgør 28 mod 23 ultimo Stigningen i antal store engagementer kan blandt andet henføres til periodens underskud. Store engagementer Store engagementer - antal Større end 20 % af basiskap % af basiskapitalen % af basiskapitalen Kapitalforhold Bankens basiskapital udgør mio.kr., og er sammensat af egenkapital på mio.kr. og efterstillede kapitalindskud på mio.kr. Egenkapitalen udgør ved udgangen af juni 2009, mio.kr. og er faldet med 314 mio.kr. siden 1. januar Faldet kan henføres til bankens resultat for 1. halvår Banken har i januar 2009 optaget 310 mio.kr. i langfristet funding med en løbetid frem til 30. september Herudover har banken i henholdsvis februar og i april 2009 optaget langfristet funding på 850 mio.kr. og 1 mia.kr. med en løbetid frem til 30. august Lånene er til dækning af bankens udlånsoverskud. Bankens langfristede finansiering inkl. udstedte obligationer, hybrid kapital og supplerende kapital udgør 11 mia.kr. mod 9 mia.kr. ultimo Forfaldsstrukturen i bankens langfristede finansiering, hybrid kapital samt ansvarlig kapital udover egenkapitalen - de næste 3 år - fremgår nedenfor. mio.kr jun.09 dec.09 jun.10 dec.10 jun.11 Langfristet funding Hybrid Kapital Ansvarlig Kapital dec.11 jun.12 dec.12 Inden udgangen af 2009 indfrier banken 175 mio.euro, som erstattes tilsvarende. Af den supplerende kapital har banken mulighed for at førtidsindfri 150 mio.kr. fra september 2009 og 75 mio.kr. fra oktober Idet bankens deltagelse i Bankpakke II er uafklaret, har banken valgt ikke at førtidsindfri den supplerende kapital på nuværende tidspunkt. Solvens Bankens solvens udgør 9,7 %, heraf udgør kernekapitalen 5,4 %. Ved udgangen af 2008 udgjorde solvensen 10,1 %, hvoraf kernekapitalen udgjorde 6,3 %. Bankens risikovægtede poster udgør ved udgangen af juni mia.kr., svarende til et fald på 3 mia.kr. siden 31. december For udvikling i de risikovægtede poster henvises til side 15. Erhvervsankenævnet har ved afgørelse af 29. oktober 2009 fastsat et individuelt solvenskrav på 11,3 %, hvorved solvenskravet overstiger bankens faktiske solvens. Likviditet Den 30. juni 2009 udgør de frie likvide aktiver 22,2 % af de finansielle forpligtelser, hvilket udgør en likviditetsoverdækning på 4 mia.kr. Andre forhold Bankens bestyrelse blev på selskabets generalforsamling udvidet med tre medlemmer. Bankens Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 9 af 34

10 repræsentantskab blev samtidig nedlagt og erstattes af yderligere to lokalråd. Rating Bankens rating fra Moody s er på balancedagen: Finansiel styrke D- Lang likviditet Baa2 Kort likviditet P-2 I september 2009 er ratingen efterfølgende ændret til: Finansiel styrke E+ Lang likviditet Baa3 Kort likviditet P-3 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb I september 2009 har banken modtaget meddelelse fra PFA Forsikringsaktieselskab om, at selskabet ikke længere besidder mere end 5 % af aktiekapitalen i banken. Med virkning fra 1. oktober 2009 er enkelte ejendomme som banken finansierer handlet for en samlet værdi på i alt 1,2 mia.kr. Samtidig hermed har banken forpligtet sig til at erhverve aktier i Jeudan for 200 mio.kr. Banken har tidligere haft ejerandele i Jeudan og opnåede i den forbindelse et positivt afkast. Banken har afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. november 2009 på Ny Carlsbergvej, hvor banken fik bemyndigelse til en aktiekapitaludvidelse på op til 666 mio.kr. samt til optagelse af statsligt kapitalindskud med hel eller delvis konverteringsret. Herudover vil banken styrke sit kapitalgrundlag ved optagelse af supplerende kapital i niveauet mio.kr., i overensstemmelse med bankens meddelelse nr. 16 offentliggjort den 28. oktober Erhvervsankenævnet har ved afgørelse af 29. oktober 2009 fastsat et individuelt solvenskrav på 11,3 %. Bankens faktiske solvens ved udgangen af september 2009 udgør 8,9 %, og dermed overholder banken ikke Lov om Finansiel Virksomhed 124, hvor bankens faktiske solvens skal overstige det individuelle solvensbehov. I bankens selskabsmeddelelse nr. 22 af 16. november 2009 har banken meddelt, at fristen for opfyldelse af bankens individuelle solvenskrav er den 14. december Banken forventer inden den 14. december 2009 at offentliggøre en aktiekapitaludvidelse på op til 750 mio.kr. samt optagelse af supplerende kapital på op til 750 mio.kr. jævnfør bankens kapitalplan. Bortset fra ovennævnte vurderes der ikke frem til i dag at være indtrådt forhold, som påvirker bankens økonomiske stilling væsentligt. Forventninger til 2009 De fortsat svage konjunkturer medfører som tidligere nævnt ændrede indtjeningsvilkår for den finansielle sektor og for Amagerbanken. Banken har generelt en stabil god basisindtjening før nedskrivninger, hvilket 1. halvår 2009 har bekræftet. Som følge af konjunkturerne er bankens indtjeningsforventninger naturligt behæftet med større usikkerhed end normalt, ligesom omkostningerne til deltagelse i Det Private Beredskab reducerer resultatforventningerne. I 2009 er disse omkostninger ud fra de nu kendte forudsætninger vurderet til 208 mio.kr. Det er bankens forventning, at rentemarginalen vil være på et uændret niveau til svagt stigende, men at gebyrindtjeningen som følge af lavere aktivitetsniveau vil være faldende. Banken vil derfor løbende i 2009 tilpasse omkostningerne til det forventede lavere aktivitetsniveau. Banken yder fortsat nye lån til gode og seriøse kunder, men banken vil helt generelt fortsætte arbejdet med balancereduktion således, at der opnås mere balance mellem udlån og indlån. Banken vil fortsætte arbejdet med nedbringelse af summen af store engagementer samt ejendomsrelaterede udlån. I takt med, at balancereduktionen gennemføres, kan såvel summen af bankens store engagementer som bankens ejendomsrelaterede udlån i en periode være relativt stigende, indtil disse kan nedbringes. Bankens forventninger for hele 2009 er uændret en positiv basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio.kr. Der er heri ikke medregnet renter afledt af kapitalindskud efter Lov om Statsligt Kapitalindskud i kreditinstitutter. Det er bankens vurdering, at der fortsat er usikkerhed omkring niveauet for nedskrivninger i 2009, idet niveauet vil afhænge af den generelle samfundsudvikling samt af eventuelle enkeltstående tab eller ændrede vurderingskriterier. Kursreguleringernes størrelse vil afhænge af udvik- Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 10 af 34

11 lingen på de finansielle markeder. Banken har i den forbindelse besluttet alene at have en mindre egenbeholdning af aktier. Arbejdet med at begrænse bankens risiko for, at de foretagne nedskrivninger udmønter sig i tab, har naturligvis fortsat højeste prioritet, hvilket også gælder arbejdet med at nedbringe bankens store engagementer, tillige med en generel balancereduktion. Se mere på Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 11 af 34

12 Resultatopgørelse Amagerbank-koncernen 1. halvår 1. halvår 1. halvår kr. Note Oprindelig Korrigeret Forskel Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Udbytte af aktier m.v Valutaavance Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder efter skat Resultat af aktiver i midlertidig besiddelse Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat pr. aktie Periodens resultat (kr.) 6,5-29,2-35,7 18,0 Periodens resultat - udvandet (kr.) 6,5-29,2-35,7 18,0 Totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst Kursregulering beholdning af egne obligationer Afskrivning vedrørende opskrivning Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 12 af 34

13 Resultatopgørelse 2. kvartal isoleret Amagerbank-koncernen 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt kr. Note Oprindelig Korrigeret Forskel Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Udbytte af aktier m.v Valutaavance Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder efter skat Resultat af aktiver i midlertidig besiddelse Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat pr. aktie Periodens resultat (kr.) 3,8-28,7-32,5 9,4 Periodens resultat - udvandet (kr.) 3,8-28,7-32,5 9,4 Totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst Kursregulering beholdning af egne obligationer Afskrivning vedrørende opskrivning Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 13 af 34

14 Balance Amagerbank-koncernen 1. halvår 1. halvår Året 1. halvår kr. Note Oprindelig Korrigeret Forskel Aktiver Kassebehold. og anfordringstilg. hos centralbank Tilg. hos kreditinstitutter og centralbank Udlån til amortiseret kostpris Udlån, repo/reverse Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger, i alt 0 Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Forpligtelser Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital 13, Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Forpligtelser og egenkapital i alt Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 14 af 34

15 Egenkapitalopgørelse Amagerbank-koncernen 2009 Opskriv- Foreslået Aktie- ningshen- Overført udbytte og 1000 kr. kapital læggelser resultat udlodninger I alt Egenkapital før korrektion Korrektion Egenkapital Egenkapitalbevægelser i perioden Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital Amagerbank-koncernen 2008 Opskriv- Foreslået Aktie- ningshen- Overført udbytte og 1000 kr. kapital læggelser resultat udlodninger I alt Egenkapital Egenkapitalbevægelser i perioden Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 15 af 34

16 Solvens Amagerbank-koncernen 1. halvår 1. halvår Året 1. halvår 1000 kr Oprindelig Korrigeret Forskel Solvensopgørelse Solvensprocent 11,5 9,7-1,8 10,1 12,3 Kernekapitalprocent 7,3 5,4-1,9 6,3 8,4 Kernekapitalprocent eksklusiv hybrid kernekapital 6,9 5,0-1,9 5,9 8,1 Kapitalsammensætning og basiskapital Egenkapital efter Finanstilsynets regelsæt Udskudt skatteaktiv Omvurdering domicilejendomme Kernekapital efter fradrag Medregnet hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Opskrivningshenlæggelser Medregnet efterstillede kapitalindskud Basiskapital efter fradrag Basiskapitalkrav (solvenskrav 8 %) Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Risikovægtede poster i alt Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 16 af 34

17 Pengestrømsopgørelse Amagerbank-koncernen 1. halvår 1. halvår 1. halvår kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Periodens resultat før skat Regulering for ikke-likvide driftsposter Dagsværdiregulering investeringsejendomme Afskrivninger på materielle aktiver Nedskrivning på udlån m.v Periodens resultat reguleret for ikke-likvide driftsposter * Udlån og tilgodehavende hos kreditinstitutter m.v Obligationer og aktier Aktiver i midlertidig besiddelse Indlån og gæld til kreditinstitutter m.v Anden driftskapital Betalt selskabsskat Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb og salg af egne aktier Ændring i egne efterstillede kapitalindskud Indfrielse af efterstillede kapitalindskud Optagelse af langfristet funding Indfrielse af langfristet funding Udstedte obligationer Betalt udbytte og udlodninger Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo * Indeholder kursreguleringer på fonds og valuta Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 17 af 34

18 Hoved- og nøgletal pr. halvår Officiel regnskabsopstilling Amagerbank-koncernen 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse (mio.kr.) Oprindelig Kor. Forskel Netto renteindtægter 438,8 438,8 0,0 415,6 336,4 260,4 236,7 Gebyr- og provisionsindtægter 104,6 104,6 0,0 158,5 169,3 149,9 110,5 Valutaavance 28,7 28,7 0,0 25,9 30,4 26,1 33,8 Netto rente, gebyrer og valutaavance 572,1 572,1 0,0 600,0 536,1 436,4 381,0 Kursreguleringer m.v. 98,7 98,7 0,0-29,2-27,0 21,2 89,3 Andre indtægter 1,9 1,9 0,0 10,9 33,9 4,4 4,9 Udgifter til personale og administration 260,8 260,8 0,0 276,5 251,5 216,7 199,4 Andre driftsudgifter 62,6 62,6 0,0 1,3 8,3 0,8 0,2 Afskrivning på materielle aktiver 32,5 32,5 0,0 34,9 29,6 22,1 21,9 Resultat af midlertidig overtagne selskaber 0,4 0,4 0,0 0,1-0,5 29,7 15,7 Nedskrivninger på udlån m.v. 220,7 732,2 511,5 10,5 0,0-9,7 22,2 Resultat før skat 96,5-415,0-511,5 258,6 253,1 261,8 247,2 Periodens resultat 69,9-313,7-383,6 196,7 216,0 198,1 190,2 Udvalgte balanceposter m.v. (mio.kr.) Bankudlån Udlån repo/reverse Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Værdipapirdepoter Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 20 kr.) Periodens resultat 6,5-29,2-35,7 18,0 19,7 17,9 17,2 Periodens resultat - udvandet 6,5-29,2-35,7 18,0 19,7 17,9 17,2 Børskurs ultimo 54,5 54,5 0,0 175,0 351,5 360,0 234,8 Indre værdi 164,9 123,3-41,6 222,5 196,0 159,0 125,0 Børskurs/periodens resultat 8,4-1,9-10,3 9,7 17,8 20,1 13,7 Børskurs/indre værdi 0,3 0,4 0,1 0,8 1,8 2,3 1,9 Gennemsnitlige antal aktier i omløb (mio.stk.) 10,8 10,8 0,0 10,9 11,0 11,1 n/a Øvrige nøgletal Solvensprocent 11,5 9,7-1,8 12,3 12,4 11,5 11,7 Kernekapitalprocent 7,3 5,4-1,9 8,4 8,3 7,8 8,0 Resultat før skat i % af gns. egenkapital 5,6-28,0-33,6 10,9 12,1 15,4 19,1 Resultat efter skat i % af gns. egenkapital 4,0-21,2-25,2 8,3 10,3 11,7 14,7 Omk.% inkl. nedskriv. og omk. til Beredskab 85,7 161,7 76,0 55,5 53,4 46,7 49,6 Periodens udlånsvækst (%) -3,4-5,5-2,1 2,8 14,6 17,7 15,7 Periodens nedskrivningsprocent 0,8 2,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 5,8 8,3 2,5 1,2 1,3 1,9 2,4 Udlån i forhold til indlån 1,8 1,8 0,0 1,7 1,5 1,3 1,1 Udlån i forhold til egenkapital 14,2 17,4 3,2 10,5 9,7 8,8 7,2 Store engagementer i % af basiskapitalen 389,8 503,4 113,6 349,2 335,2 364,0 323,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 122,5 123,0 0,5 45,4 78,0 66,1 103,4 Renterisiko (%) 0,9 1,1 0,2 1,1 1,7 1,5 4,2 Valutaposition (%) 2,1 2,8 0,7 4,9 5,3 1,2 3,5 Valutarisiko (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Antal heltidsmedarbejdere ultimo 532,6 532,6 0,0 582,0 570,5 507,6 482,5 Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 18 af 34

19 Noter Noter, der er identiske for Amagerbank-koncernen og for Amagerbanken Aktieselskab, fremgår alene under noter for Amagerbank-koncernen med oplysning om, at noten er tilsvarende dækkende for Amagerbanken Aktieselskab. 1. Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet for 1. halvår 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 præsentation af delårsregnskaber som er godkendt af EU. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Den anvendte regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten for 2008, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Banken har i 2009 implementeret følgende nye og opdaterede standarder: IAS 1 IAS 23 IFRS 8 IFRS 2 Præsentation af årsregnskaber Låneomkostninger Driftssegmenter Aktiebaseret vederlæggelse Ovennævnte standarder har ikke påvirket indregning og måling, men alene præsentation. Sammenligningstal er tilpasset. Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer, er forsvarlige, men som i sagens na-tur er usikre. Koncernens væsentligste risici, som kan påvirke koncernens resultat og finansielle stilling, er mere udførligt beskrevet i årsrapporten for Kommende standarder og fortolkningsbidrag International Accounting Standards Board (IASB) har godkendt en række internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft, ingen af disse forventes at have væsentlig indflydelse på koncernens regnskabsaflæggelse. Regnskabsmæssige skøn Særlig usikkerhed og risiko ved regnskabsmæssige skøn i forbindelse med måling af bankens engagementer er omtalt i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2008, side 6. Særlig usikkerhed er endvidere omtalt i note 1 i den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008, hvorfra følgende skal fremhæves: Der er særlig usikkerhed ved værdiansættelsen af sikkerheder i ejendomme. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en vurdering af det startforrentningskrav (afkastkrav), som en investor forventes at ville stille til en ejendom i den pågældende kategori ud fra drøftelser bl.a. med ejendomsmæglere sammenholdt med konstaterede markedserfaringer. I perioden frem til det forventede salg indregnes ejendommens forventede nettoafkast, der udgøres af lejeindtægter, inkl. en vurdering af niveau for genudlejning af tomme arealer (tomgangsleje), og med fradrag af ejendommens driftsudgifter. Ejendommens nettoafkast (lejeindtægter med fradrag af driftsudgifter) på tidspunktet for det forventede salg anvendes som grundlag for beregningen af værdien på basis af det omtalte startforrentningskrav. Hvor der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse er udarbejdet betalingsrækker i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder. Usikkerheden knytter sig særligt til startforrentningskrav og til kundens finansieringsomkostning, og hvor denne er variabel, hvor stigende renter således vil påvirke ejendommens likviditet. Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 19 af 34

20 Noter 1. halvår 1. halvår 1. halvår kr. Oprindelig Korrigeret Forskel 2. Renteindtægter Amagerbank-koncernen Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Øvrige renteindtægter Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf * Valutakontrakter * Rentekontrakter Renteindtægter i alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger medtaget under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Indlån og anden gæld Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud og hybrid kernekapital Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Heraf udgør renteudgifter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger medtaget under: Indlån og anden gæld Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og værdipapirdepoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Provision vedrørende realkreditgarantier og øvrige garantier Øvrige gebyrer og provisionsindtægter I alt Kursreguleringer Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme Afledte finansielle instrumenter i alt I alt Heraf aktier til dagsværdi (dagsværdioptionen) Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 20 af 34

21 Noter 1. halvår 1. halvår 1. halvår kr. Oprindelig Korrigeret Forskel 6. Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Amagerbank-koncernen Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Løn Pension Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Nedskrivninger på udlån m.v. Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger i perioden Endeligt tabt, ikke tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer Andre bev., herunder garanti vedr. Det Private Beredskab Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger i perioden I alt Noten er identisk for Amagerbanken Aktieselskab 8. Skat Aktuel skat af periodens indkomst Ændring i udskudt skat Ændring i skatteprocent I alt Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 21 af 34

22 Noter Amagerbank-koncernen 1. halvår 1. halvår Året 1. halvår kr. Oprindelig Korrigeret Forskel 9. Udlån til amortiseret kostpris Udlån før nedskrivninger m.v Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Udlån til amortiseret kostpris efter nedskrivning Individuelle nedskrivninger m.v. Nedskrivninger primo Nedskrivninger i perioden Nedskrivninger ultimo Årsager til individuel værdiforringelse Udlån til amortiseret kostpris før nedskrivninger: Konkurs Inkasso Uerholdelig fordring Låntagere i økonomiske vanskeligheder I alt Nedskrivninger m.v. Konkurs Inkasso Uerholdelig fordring Låntagere i økonomiske vanskeligheder I alt Udlån til amortiseret kostpris efter nedskrivninger Sikkerheder for udlån som er individuelt værdiforringet Skønnede værdi af sikkerheder: Dagsværdi af fast ejendom Andre sikkerheder I alt Noten er identisk for Amagerbanken Aktieselskab 10. Hensatte forpligtelser / udskudte skatteaktiver Udskudt Pensioner Tab på Andre 1000 kr. skat o.lign. garantier forpligtelser Hensatte forpligtelser primo Hensættelser i perioden Tilbageførte hensættelser i perioden I alt Som forventes realiseret inden for 1-10 år 1-15 år 1-5 år 1-5 år Korrigeret delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 22 af 34

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift.

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Side 1 / 19 Selskabsmeddelelse nr. 5/2009 Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Aftale med Finansiel Stabilitet om at

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Amagerbanken Delårsrapport for 1. halvår 2009

Amagerbanken Delårsrapport for 1. halvår 2009 Meddelelse nr. 09-2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Side 1 af 30 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsesberetning... 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 vestjyskbank Kvartalsrapport Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Regnskabsberetning 6 Ledelsens påtegning 12 Kvartalsregnskab 13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Amagerbankens bestyrelse har i dag godkendt koncernens årsrapport for 2007. Resultatet er fortsat meget tilfredsstillende.

Amagerbankens bestyrelse har i dag godkendt koncernens årsrapport for 2007. Resultatet er fortsat meget tilfredsstillende. Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Amagerbankens bestyrelse har i dag godkendt koncernens årsrapport for 2007. Resultatet er fortsat meget tilfredsstillende. Fra årsregnskabsmeddelelsen

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007 30. april 2007 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere