Ved afbud efter kl kan der ringes direkte på tlf. nr eller på tlf. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302."

Transkript

1 Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard Rødovre EAN Telefon Telefax Rødovre, 16. september 2014 Sagsbeh. PO/ij Onsdag, den 24. september 2014 kl. 15:30 på Rødovre Gymnasium Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat af møde 11. juni 2014 (Bilag 1) 3) Kvartalsrapport perioden 1. januar til 30. juni 2014 samt revideret budget for 2014 (Bilag 2a og 2b) 4) PWC-benchmarking (Rapporten fremsendes alene elektronisk) 5) APV handlingsplan (Bilag 3) 6) Studieretningsudbud og kapacitetsfastsættelse for 2015/2016 (Ledelsen foreslår 10 klasser) (Bilag 4) 7) Ledelses- og revisorerklæring vedrørende opgørelse af klassekvotient (Bilag 5) (Alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de kunne godkende indberetningen, som udsendtes pr. mail) 8) Mål- og resultatopfyldelse af resultatlønskontrakt 2013/2014 samt udbetaling af merarbejde (Bilag 6) 9) Resultatlønskontrakt 2014/2015 (Bilag 7 ) Bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakter fremsendes alene elektronisk, da den indgik som bilag ved behandling af punkt 10, den 10. september ) Evt. Til orientering fremsendes den reviderede forretningsorden elektronisk Med venlig hilsen Billy Adamsen formand Peter Ditlev Olsen rektor Ved afbud efter kl kan der ringes direkte på tlf. nr eller på tlf. nr C:\Users\rilula.ADMNET\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\S3GL3SED\Indkaldelse til bestyrelsesmøde doc 1

2 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 15:30 på Rødovre Gymnasium Tilstede: Bjarne Kaspersen-Hansen (BK), Elly Willer (EW), Billy Adamsen (BA), Stig Hjarvard (SH), Susse Christensen (SC), Jacob Schulze (JS), Michelle Lie Olsen (MO), Peter Ditlev Olsen (PO), Inga Jørgensen (IJ), Bente Olesen (BO) (referent). Afbud: Søren Johannesen (SJ) pga. censur 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendtes 2) Godkendelse af referat af konstituerende møde 9. maj 2014 (Bilag 1) Referat godkendtes 3) Godkendelsesskrivelse fra Undervisningsministeriet vedr. årsrapport for 2013 (Bilag 2) Godkendt 4) Kvartalsrapport perioden 1. januar til 31. marts 2014 (Bilag 3a og 3b) PO gennemgik bilagene. Budget blev lagt i efteråret med den varslede besparelse på 2 %. Denne besparelse blev droppet i den endelige finanslov, og derfor vises en merindtægt i forhold til budgetteret. Kvartalsrapporten ser fornuftig ud. Der har været nogle rokeringer omkring ansættelser og elevoptag, som der altid vil være, og derfor revideres budgettet kun én gang årligt. En anden afvigelse er tilskud til en international klasse, der ikke var budgetteret med, men deres rejser blev alt i alt dyrere end udmeldt fra skolestart. Interreg er regnskabsteknisk besværlig, fordi det både er en indtægt og en udgift. På ejendomsvedligeholdelsen har vi kørt et stramt budget, men det er svært at overholde især pga. varmesystem og el-reparationer. Rengøringsselskabet Elite-miljø kunne ikke leve op til kontrakten, og derfor har vi i stedet indgået en ny og lidt dyrere kontrakt med firmaet Rentek. EW spurgte ind til den af kommunen opsagte erhvervsrenovation. PO forklarede, at vi har en vis affaldssortering. MO spurgte ind til posten Julegaver. PO svarede, at det var til personalet, og at det var langt mindre end 500kr. pr. person. 1

3 Bilag 1 5) Forretningsorden for bestyrelsen (tdl. udleveret) IJ Forretningsordenen skal opdateres mht. mødeplanen, som bør aftales helårligt i stedet for halvårligt. Ændringsforslag blev vedtaget. BA Forretningsordenen er vedtaget 6) Sygdomspolitik (Bilag 4) PO gennemgik RG s sygdomspolitik, som er en del af den samlede Personalepolitik, der er vedtaget af bestyrelsen i PO betonende det løbende arbejde med forebyggende indsatser i dialog med personalet. Bestyrelsen bekræfter godkendelse af sygdomspolitikken. 7) Principper for ledelsesteamets arbejde på Rødovre Gymnasium (Bilag 5) PO gennemgik bilaget. Første side er en beskrivelse af de principper, som ledelsen har arbejdet efter, siden Peter blev ansat som rektor. Den enkelte pædagogiske leder har stort råderum inden for disse rammer. Vi har i dette skoleår arbejdet med et ledelsesudviklingsprogram i samarbejde med et konsulentfirma INDEX, bl.a. med afsæt i sidste års APV. Vi har arbejdet med ledelsens egen mødestruktur over skoleåret og har præsenteret en ny mødestruktur med hele personalet. Det sidste ud fra ønsker om møder, der i form og indhold har tættere forbindelse til det, der foregår i dagligdagen. Ændringerne er blevet godt modtaget og afprøves næste skoleår. Vi har i ledelsen taget hul på nogle konkrete redskaber i forhold til det strategiske arbejde (Index-kompasset (arbejde med innovative processer) og Radar (projektstyringsredskab)). Vi forholder os også til, at John Andersen har tænkt sig at gå på pension om et år, og at vi skal have klargjort hvilke kompetencer, der derefter er brug for i ledelsen og evt. udvide med en ekstra pædagogisk leder. BO indskyder at udvidelsen af gruppen kunne ske med kommunikationsmedarbejder. IJ indskyder, at man bør gennemtænke hele administrationens arbejdsopgaver og kompetencer og evt. lægge nogle opgaver over på sekretærerne. MO spørger, hvordan man kvalitetssikrer undervisningen. PO henviser til RG s kvalitetssikringssystem (skal revideres hvert 3. år), som ligger på hjemmesiden. Vi har meget få elevklager, og PO står inde for at undervisningen er i orden og taler 2

4 Bilag 1 med lærerne om undervisningsevalueringerne i MU-samtaler og faggruppesamtaler. Alle nyansatte får besøg af PO eller PP. Kun få lærere indgår i supervisionsforløb, måske fordi det er valgfrit. SH Erfaring fra universitetet er, at man skal starte supervision med de unge lade det indgå i ansættelsessamtalerne som en naturlig del af jobbet. BA spørger, hvordan det går med strategimøderne i forhold til driftsmøderne. PO svarer, at processen er bremset under PP s sygdom, men den er ikke gået i stå. 8) Bestyrelsens kønssammensætning (lov om ligestilling) og udarbejdelse af politik på området (Bilag 6) Rektorforeningens holdning til ligestillingsloven er, at det er vanskeligt at styre, for hvem påhviler det at efterleve ansvaret skolerne eller de udpegende organisationer? PO Historisk har kønssammensætningen været mere eller mindre jævnt fordelt. BK påpeger, at problemet ikke er nyt, og at det er et indgreb i den politiske udvælgelse, hvis man udpeger kønsspecifikt. SH: Når vi skal supplere, kan vi anmode om specifikt køn på det eksterne medlem, der skal erstatte et fratrædende medlem. BA konkluderer, at det er bestyrelsens indstilling, at vi tager hensyn til kønsfordeling ved ny konstituering og gør opmærksom på at ledelsen faktisk er underkastet samme lov om kønssammensætning. 9) Pædagogiske indsatsområder (Bilag 7) PO gennemgår bilaget med enkelte supplerende kommentarer: Vi har fået en studievejleder ind i bestyrelsen på Hendriksholms Skole. Fokus på skriftlighed, fordi elevernes skriftlige eksamenspræstationer ligger lidt under landsgennemsnittet. SH. Det ser fornuftigt ud. 10) Ansættelsessituationen PO omdeler oversigt over ny-ansættelser og fratrædelser. SH bemærker overvægt af kvinder, der tiltræder. PO bekræfter, at lærerkollegiets kønssammensætning tipper over mod flest kvinder (i overensstemmelse med udviklingen på hele uddannelsesområdet), til gengæld er 3

5 Bilag 1 kvinder godt repræsenteret i vores naturvidenskabelige fag, der normalt er mandsdomineret. BA I forhold til ændringer i ledelsens sammensætning vil bestyrelsen gerne se stillingsbeskrivelser og tilknyttede funktioner. PO: Hvis der sker pludselige ændringer i ledelsessammensætningen, vil vi fremskynde processen, som omtalt under punkt 7. Bestyrelsen har tidligere givet grønt lys for en udvidelse med én person, og noget ledelsesarbejde kan uddelegeres. Eventuelt MO har savnet, at skolen var mere på i de sociale medier. Det varer længe, inden der kommer billeder op på hjemmesiden. Brug face book mere til informationer. BO Lectio er vores platform til intern kommunikation. PO Vi arbejder med en ny PR-strategi. Mødeplan 2014/15 Ons. 24/9 kl Ons. 10/12 kl.17 med middag Ons.18/3 kl Ons. 17/6 kl Afsked med Michelle PO takkede for hendes engagement i skolen som helhed, overrakte hende et gavekort og ønskede fortsat held og lykke med eksamen. Ref. BO

6 Bilag 2a Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. juni 2014 samt revideret budget for 2014 Generelt I det vedtagne budget for 2014 er indregnet de takster der var foreslået i FFL14. Ved vedtagelsen af finansloven blev besparelsen til omstillingspuljen på de elevafhængige tilskud fjernet. Disse udgjorde 2 %. Besparelserne i forhold til diaspositionsbegrænsninger (indkøbspolitikker) blev fastholdt men er endnu ikke udmøntet. Denne er indregnet i det reviderede budget med 1 %. Indtægter I nærværende regnskabsrapportering er, når der tages højde for, at der udbetales 117/200 af tilskuddet i 1. halvår, en merindtægt som dels skyldes ovennævnte takster men også at der i første halvår er en højere elevtal end forudsat ved budgetteringen. Det højere elevtal i 1. halvår kan opgøres til 5,8 årselever. I forslag til revideret budget er indarbejdet de kendte takster, det højere elevtal i 1. halvår, forventninger til 2. halvår samt de realiserede elevtal til studentereksamen og højfagsniveau. Dispositionsbegrænsningen er indregnet med 1 %. Den realiserede dispositionsbegrænsning kan afvige fra dette. Indtægterne forventes nu knapt t.kr højere end oprindeligt budgetteret. Indtægter fra kopi, elevskabe o.l. kommer først i forbindelse med opstarten af de nye 1. g klasser. Projektet: Preventing Drop Out under Interreg er forlænget til udløbet af 2014 og skolen deltaget i dette, hvilket ikke var forudsat ved budgetteringen. Endelig deltager skolen i en del andre projekter som hovedregel finansieret af UVM puljer. Det forventes nu at indtægterne fra disse aktiviteter vil t.kr. 330 mod oprindeligt budgetteret t.kr. 30. Undervisningens gennemførelse Personaleomkostningerne ligger lidt over budgettet, hvilket er forventeligt, idet de forudsatte besparelser på lærertimer, pædagogikum samt yngre lærer først slår i gennem i 2. halvår. Udbetalingen af overarbejde er foretaget i august med et beløb på ca. t. kr I efteråret 2014 og foråret 2015 er en del orlov grundet barsler. Det forventes at merudgifter i denne anledning kan holdes indenfor budgettet. Censorudligningsordningen er i det reviderede budget sat til t. kr Det er uvist hvor stort beløb vi kan få udlignet, idet der er sket ændringer på antallet af eksaminer indenfor STX området og da det ikke har været muligt at skaffe censorer indenfor egne rammer til censorfællesskabet. Udgifterne til egne lærere der har haft udgående censur er medtaget under personaleomkostninger. Den lokalaftale der er indgået med lærerne på Rødovre Gymnasium er dyrere end den refusion vi er berettiget til fra Censorbanken Punkt 3 b Regnskabsrapportering for perioden 2 samt rev budget 2014 bilag 2a.docx 1

7 Bilag 2a Udgifterne til undervisningsmaterialer og midler viser et stort restbudget, hvilket skyldes at mange af omkostningerne kommer i 2. halvår. Af disse kan nævnes eksamensvagter, studie- og hytteture m.v. Ud fra de nu givne tilsagn/bevillinger, er det nødvendigt at hæve budgetterne til studieture, fælles aktiviteter i aulaen samt udgifter til lærernes ADSL forbindelser. Denne sidste indgik ikke i det oprindelige budget, men ordningen har først kunnet opsiges med virkning fra Budgettet til kompetenceudvikling af elever er opskrevet med t.kr. 75 som følge af flere og dyrere elever på ATU samt at Sex og Samfund Regnskabsrapportering for perioden 2 nu kræver betaling for deres undervisning. Endelig er afholdt foredrag om motivation og planlagt workshops om demokrati o.l. for enkelte årgange/klasser. Da der er givet ekstraordinære bevillinger til de to internationale klasser på t.kr. 161, interessen for studieture er øget og rejsemålene blevet fjernere, er det nødvendigt at opskrive budgettet til studierejser med t.kr. 185 til i alt t. kr Budgettet forventes ikke at fortsætte på samme høje niveau, idet der er forhold til de internationale klasser er gjort opmærksom på, at der er øgede elevudgifter til studieture. Under kompetenceudvikling til lærer er givet bevillinger til dyre og længerevarende forløb som led i en udviklingsplan, endvidere er indgået fakturaer for specielle IT-kurser, der retteligt burde have været med i regnskabet for Budgettet bør derfor revideres med t. kr. 60 til i alt t.kr. 297 i Også her forventes det ikke at have varige konsekvenser. Ledelse og administration Ledelsen iværksatte ved udløbet af 2013 et udviklingsprojekt for den fælles ledelse samt ledelsesudvikling for enkelt medlemmer af ledelsen. I det oprindelige budget er ikke i tilstrækkelig grad taget højde for disse forløb, hvorfor budgettet til kompetenceudvikling til ledelse og administration netto bør reguleres med t.kr. 60. Ejendomsdrift På ejendomsdriften har forventningerne til store merforbrug gjort det nødvendigt at revidere budgettet. På selve ejendomsdriften er sket en række mindre reguleringer, vedrørende el, vand og renholdelse bredt set. Lokale og bygningsvedligeholdelsen finder for den største dels vedkommende i perioder, hvor der ikke er elever. Som nævnt under behandlingen af budgettet er der kun forholdsvis beskedne beløb budgetteret til disse formål. Af regnskabstallene ultimo juli og august, kan det ses, at der skal ske væsentlige budgetreguleringer, idet specielt udgifterne til vvs, glarmester og specielt elektriker har vist sig langt højere end forventet. Budgettet til elektriker er således fremskrevet fra t. kr. 150 til t.kr Og det samlede budget for lokalevedligeholdelse er reguleret med t. kr Bygningsvedligeholdelse/Planlagte projekter vil finde sted i løbet af efteråret Punkt 3 b Regnskabsrapportering for perioden 2 samt rev budget 2014 bilag 2a.docx 2

8 Bilag 2a Afskrivninger på idrætshallen er indregnet fra den forventede ibrugtagningsdato med kr ,- årligt. Før afskrivningen påbegyndes regnskabsmæssigt, skal omkostninger i forbindelse med byggeriet gennemgås for at se, hvilke poster der kan aktiveres og hvilke der skal omkostningsføres. Denne gennemgang kan medføre at der sker en øget omkostningsførsel på op til t. kr Fællesomkostninger Personaleomkostninger og goder falder aperiodisk idet gruppen bl.a. omfatter julegaver som jo først udløses i slutningen af året. Budgettet er her opskrevet som følge af opkrævning af AUB i 1. kvartal ikke i tilstrækkeligt omfang var opkrævet hos personalet via lønsystemet. Interreg er som nævnt i indledningen ikke budgetteret til at blive videreført i Projektet er forlænget og RG deltager i delprojekter om skriftlighed og coaching. Markedsføringen falder i to dele, dels op til orienteringsaftenen i januar måned med annoncer o.l. dels i forbindelse med fastsættelsen af studieretninger og udarbejdelse af pjecer for dette samt deltagelse i uddannelsesmesser i efteråret. Uændret indsats vil medføre et lille mindreforbrug i forhold til budgettet. Finansielle poster Ciborrentens svagt stigende tendens i 1. kvartal er slået igennem i forbindelse med opkrævningen af prioritetsrenter for 3. kvartal. Der er dog tale om en meget lille stigning og en meget lav rente. De renteafløftende likvider er brugt til finansiering af opførelsen af idrætshal Punkt 3 b Regnskabsrapportering for perioden 2 samt rev budget 2014 bilag 2a.docx 3

9 Rødovre Gymnasium Bilag 2b Balance pr. 30. juni juni 30. juni 31. december 31. december AKTIVER Materielle anlægsaktiver Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Ejendom med installationer Arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital pr Afskrivning ejendom Periodens resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Rentesikring Feriepengeforpligtelse Kreditorer Mellemregning Undervisningsministeriet Anden kortfristet gæld Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT C:\Users\rilula.ADMNET\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\S3GL3SED\Punkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xlsPunkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xls

10 Rødovre Gymnasium Bilag 2b Resultatopgørelse 1. januar til 30. juni 2014 Forbrug 1/1 til 30/ Årsbudget 2014 Restbudget Revideret budget 2014 Forbrug 1/1 til 30/ Forbrug 30/ Forbrug i pct. INDTÆGTER Statstilskud Elevafhængige tilskud ,70 Grundtilskud ,00 Fællesudgiftstilskud ,06 Bygningstilskud ,05 Særlige tilskud Statstilskud i alt ,86 Øvrige indtægter Salg af kopier, print og leje af elevskabe ,54 Leje- og varmeindtægter ,52 Andre indtægter ,67 Øvrige indtægter i alt ,25 INDTÆGTER I ALT ,16 OMKOSTNINGER Undervisningens gennemførelse Personaleomkostninger ,60 Undervisningsmidler og materialer ,94 Studieture, eskursioner m.v ,52 Censur, transport og timedagpenge ,41 Lønrefusioner Censur ,00 Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) ,50 Afskrivninger, nedskrivninger m.v ,14 Undervisningens gennemførelse i alt ,41 Ledelse og administration Personaleomkostninger ,95 Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration ,15 Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) ,41 Afskrivninger og nedskrivninger ,14 Ledelse og administration i alt ,59 Ejendomsdrift Personaleomkostninger ,92 Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m ,90 Lokalevedligeholdelse ,86 Bygningsvedligeholdelse ,00 Bygningsrenoveringer ,00 Kompetenceudvikling ,00 Afskrivninger og nedskrivninger ,10 Ejendomsdrift i alt ,15 Fællesomkostninger Personaleomkostninger og goder ,78 Mødeaktivitet ,31 Disponibel pulje til ledelse ,65 Interreg ,00 Repræsentation ,96 Markedsføring o.l ,04 Fællesomkostninger i alt ,87 OMKOSTNINGER I ALT ,47 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ,94 Nettorenteudgifter/indtægter ,25 Kurstab ,00 PERIODENS RESULTAT , J:\hjemmeside\Bestyrelsen (referater)\kopi af Punkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xlsKopi af Punkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xls

11 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2013 Rødovre Gymnasium

12 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 19. august 2014 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2013 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC s benchmarkanalyse for Analysen baserer sig på årsrapporterne, som de er elektronisk indberettet til Undervisningsministeriet og datagrundlaget er hentet via Undervisningsministeriets regnskabsportal - Analysen i indeholder i år 2 dele: En analyse, hvor 2013 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori som jeres institution tilhører. En tidsserieanalyse, hvor der er set på udviklingen i institutionens nøgletal for Benchmark som ledelsesværktøj Benchmark er et effektivt ledelsesværktøj. Ved vurdering af resultaterne af denne benchmarkanalyse skal man være opmærksom på, at der kan være en række specielle forhold, som har indvirkning på tallene - herunder især jeres egne tal, eksempelvis: * Administrative fællesskaber kan påvirke tallene. For værtsinstitutionerne kan det give en større omkostningsvolumen og øgede indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af betalingen fordeltagelse i det administrative fællesskab omplacerer omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk. * Nogle institutioner har kostafdelinger, hvilket pårvirker benchmark af samlede lønninger og antal årsværk. * Udlicitering af rengøring påvirker samlede lønninger og antal årsværk * Det er vores erfaring at lønninger til inspektorer og pædagogiske ledere bogføres forskelligt på gymnasierne. Ifølge formålskontoplanen er inspektorernes og pædagogiske lederes lønninger en undervisningsomkostning, da det kun er egentlig generel institutionsledelse og administration, der er ledelse og administration. Vi har dog erfaret, at nogle gymnasier konterer de pædagogiske ledere under ledelse og administration. Kontroller jeres egne tal Endvidere har vi i enkelte tilfælde konstateret, at der er forskel mellem de elektroniske indberettede data og tallene i årsrapporterne. I bør derfor kontrollere tallene for jeres institution (dvs. tallene i venstre kolonne). Analyse af tallene for hele landet Sidst i analysen har vi indsat en overordnet gennemgang af økonomien på gymnasierne på landsplan. Afslutning Er der forhold i analysen I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen PwC Niels Villadsen Carsten Nielsen Kim Vorret Holstebro København Holstebro Tlf Tlf Tlf

13 Benchmark 2013 For 2013 indeholder benchmarket 42 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med ,9 årselever. Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således: - For indtægter: Øvre kvartil - For omkostninger eller ressourceforbrug: Nedre kvartil Resultatopgørelsen Totalt, DKK Pr. årselev, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner Årselever 763,0 762,0 0,1% Statstilskud ,2% 82,6 84,5 85,0 Deltagerbetaling og andre indtægter ,5% 1,1 2,5 2,2 Omsætning i alt ,8% 83,7 87,1 86,8 Undervisningens gennemførelse ,2% 66,1 61,7 59,0 Markedsføring ,5% 0,1 0,2 0,1 Ledelse og administration ,5% 6,3 7,3 6,3 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,0% 0,0 1,2 0,0 Bygningsdrift ,1% 8,0 10,7 9,4 Aktiviteter med særlige tilskud ,0% 0,7 0,8 0,4 Kostafdeling ,0% 0,0 0,7 0,0 Driftomkostninger i alt ,7% 81,2 82,7 78,7 Driftsresultat før finansielle poster ,8% 2,5 4,4 6,7 Finansielle poster i alt ,0% -0,6-1,5-1,0 Ekstraordinære poster i alt 0 0-0,0 0,0 0,0 Årets resultat ,0% 1,9 2,9 4,4 Resultatopgørelsen, DKK mio Resultatopgørelsen pr. årselev, DKK Omsætning Omkostninger i alt Årets resultat Omsætning, DKK mio Omsætning pr. årselev, DKK Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omkostninger, DKK mio Omkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner 2

14 Balancen Totalt, DKK Pr. årselev, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Anlægsaktiver i alt ,1% 43,6 60,8-28,2% Omsætningsaktiver i alt ,5% 26,9 26,1 3,4% Aktiver i alt ,6% 70,6 86,8-18,7% Egenkapital ultimo ,3% 7,5 13,3-43,3% Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt ,6% 34,5 44,0-21,7% Kortfristede gældsforpligtelser i alt ,0% 28,6 29,5-3,1% Passiver i alt ,6% 70,6 86,8-18,7% DKK mio DKK pr. årselev Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Pengestrømsopgørelsen Totalt, DKK Pr. årselev, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Driftsaktivitet ,0% 4,4 6,5-32,0% Investeringsaktivitet ,9% -12,5-10,3 21,7% Finansieringsaktivitet ,3% -0,7 1,5-145,2% Nettopengestrøm ,0% -8,8-2,2 297,5% DKK mio DKK pr. årselev Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner 3

15 Regnskabsmæssige nøgletal Totalt, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Overskudsgrad 2,2 3,3-32,4% Likviditetsgrad 94,3 88,3 6,8% Soliditetsgrad 10,7 15,3-30,3% Finansieringsgrad 79,0 72,4 9,0% Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad Årsværk Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Totalt Pr. 100 årselever Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Bedste kvartil for 42 institutioner Årselever 763,0 762,0 0,1% Årsværk i alt 91,0 90,2 0,9% 11,9 11,8 11,1 Antal årsværk 89,8 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 91,0 91,2 Antal årsværk pr. 100 årselever 10,5 11,0 11,5 12,0 Årsværk i alt Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner 4

16 Løn og lønafhængige omkostninger Totalt, DKK Pr. årselever, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner Undervisningens gennemførelse ,3% 59,4 55,5 52,2 Markedsføring ,0% 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration ,6% 4,7 5,3 4,4 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,0% 0,0 0,7 0,0 Bygningsdrift ,5% 1,0 2,4 1,3 Aktiviteter med særlige tilskud ,2% 0,7 0,7 0,2 Kostafdeling ,0% 0,0 0,4 0,0 Løn og lønafhængige omkostninger ,4% 65,8 65,0 61,5 Lønomkostninger DKK mio Lønomkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner 5

17 Årsværk (indeks 2009 = 100) Årselever (indeks 2009 = 100) Tidsserieanalyse Udvikling i årselever Antal årselever Rødovre Gymnasium Hele landet Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 104,4 110,5 114,3 116,1 Hele landet 100,0 105,2 111,4 117,3 120, Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i antal årsværk Rødovre Gymnasium Hele landet Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 97,5 100,0 111,1 112,3 Hele landet 100,0 102,2 109,3 109,3 117, Rødovre Gymnasium Hele landet 6

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere