Ved afbud efter kl kan der ringes direkte på tlf. nr eller på tlf. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302."

Transkript

1 Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard Rødovre EAN Telefon Telefax Rødovre, 16. september 2014 Sagsbeh. PO/ij Onsdag, den 24. september 2014 kl. 15:30 på Rødovre Gymnasium Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat af møde 11. juni 2014 (Bilag 1) 3) Kvartalsrapport perioden 1. januar til 30. juni 2014 samt revideret budget for 2014 (Bilag 2a og 2b) 4) PWC-benchmarking (Rapporten fremsendes alene elektronisk) 5) APV handlingsplan (Bilag 3) 6) Studieretningsudbud og kapacitetsfastsættelse for 2015/2016 (Ledelsen foreslår 10 klasser) (Bilag 4) 7) Ledelses- og revisorerklæring vedrørende opgørelse af klassekvotient (Bilag 5) (Alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de kunne godkende indberetningen, som udsendtes pr. mail) 8) Mål- og resultatopfyldelse af resultatlønskontrakt 2013/2014 samt udbetaling af merarbejde (Bilag 6) 9) Resultatlønskontrakt 2014/2015 (Bilag 7 ) Bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakter fremsendes alene elektronisk, da den indgik som bilag ved behandling af punkt 10, den 10. september ) Evt. Til orientering fremsendes den reviderede forretningsorden elektronisk Med venlig hilsen Billy Adamsen formand Peter Ditlev Olsen rektor Ved afbud efter kl kan der ringes direkte på tlf. nr eller på tlf. nr C:\Users\rilula.ADMNET\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\S3GL3SED\Indkaldelse til bestyrelsesmøde doc 1

2 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 15:30 på Rødovre Gymnasium Tilstede: Bjarne Kaspersen-Hansen (BK), Elly Willer (EW), Billy Adamsen (BA), Stig Hjarvard (SH), Susse Christensen (SC), Jacob Schulze (JS), Michelle Lie Olsen (MO), Peter Ditlev Olsen (PO), Inga Jørgensen (IJ), Bente Olesen (BO) (referent). Afbud: Søren Johannesen (SJ) pga. censur 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendtes 2) Godkendelse af referat af konstituerende møde 9. maj 2014 (Bilag 1) Referat godkendtes 3) Godkendelsesskrivelse fra Undervisningsministeriet vedr. årsrapport for 2013 (Bilag 2) Godkendt 4) Kvartalsrapport perioden 1. januar til 31. marts 2014 (Bilag 3a og 3b) PO gennemgik bilagene. Budget blev lagt i efteråret med den varslede besparelse på 2 %. Denne besparelse blev droppet i den endelige finanslov, og derfor vises en merindtægt i forhold til budgetteret. Kvartalsrapporten ser fornuftig ud. Der har været nogle rokeringer omkring ansættelser og elevoptag, som der altid vil være, og derfor revideres budgettet kun én gang årligt. En anden afvigelse er tilskud til en international klasse, der ikke var budgetteret med, men deres rejser blev alt i alt dyrere end udmeldt fra skolestart. Interreg er regnskabsteknisk besværlig, fordi det både er en indtægt og en udgift. På ejendomsvedligeholdelsen har vi kørt et stramt budget, men det er svært at overholde især pga. varmesystem og el-reparationer. Rengøringsselskabet Elite-miljø kunne ikke leve op til kontrakten, og derfor har vi i stedet indgået en ny og lidt dyrere kontrakt med firmaet Rentek. EW spurgte ind til den af kommunen opsagte erhvervsrenovation. PO forklarede, at vi har en vis affaldssortering. MO spurgte ind til posten Julegaver. PO svarede, at det var til personalet, og at det var langt mindre end 500kr. pr. person. 1

3 Bilag 1 5) Forretningsorden for bestyrelsen (tdl. udleveret) IJ Forretningsordenen skal opdateres mht. mødeplanen, som bør aftales helårligt i stedet for halvårligt. Ændringsforslag blev vedtaget. BA Forretningsordenen er vedtaget 6) Sygdomspolitik (Bilag 4) PO gennemgik RG s sygdomspolitik, som er en del af den samlede Personalepolitik, der er vedtaget af bestyrelsen i PO betonende det løbende arbejde med forebyggende indsatser i dialog med personalet. Bestyrelsen bekræfter godkendelse af sygdomspolitikken. 7) Principper for ledelsesteamets arbejde på Rødovre Gymnasium (Bilag 5) PO gennemgik bilaget. Første side er en beskrivelse af de principper, som ledelsen har arbejdet efter, siden Peter blev ansat som rektor. Den enkelte pædagogiske leder har stort råderum inden for disse rammer. Vi har i dette skoleår arbejdet med et ledelsesudviklingsprogram i samarbejde med et konsulentfirma INDEX, bl.a. med afsæt i sidste års APV. Vi har arbejdet med ledelsens egen mødestruktur over skoleåret og har præsenteret en ny mødestruktur med hele personalet. Det sidste ud fra ønsker om møder, der i form og indhold har tættere forbindelse til det, der foregår i dagligdagen. Ændringerne er blevet godt modtaget og afprøves næste skoleår. Vi har i ledelsen taget hul på nogle konkrete redskaber i forhold til det strategiske arbejde (Index-kompasset (arbejde med innovative processer) og Radar (projektstyringsredskab)). Vi forholder os også til, at John Andersen har tænkt sig at gå på pension om et år, og at vi skal have klargjort hvilke kompetencer, der derefter er brug for i ledelsen og evt. udvide med en ekstra pædagogisk leder. BO indskyder at udvidelsen af gruppen kunne ske med kommunikationsmedarbejder. IJ indskyder, at man bør gennemtænke hele administrationens arbejdsopgaver og kompetencer og evt. lægge nogle opgaver over på sekretærerne. MO spørger, hvordan man kvalitetssikrer undervisningen. PO henviser til RG s kvalitetssikringssystem (skal revideres hvert 3. år), som ligger på hjemmesiden. Vi har meget få elevklager, og PO står inde for at undervisningen er i orden og taler 2

4 Bilag 1 med lærerne om undervisningsevalueringerne i MU-samtaler og faggruppesamtaler. Alle nyansatte får besøg af PO eller PP. Kun få lærere indgår i supervisionsforløb, måske fordi det er valgfrit. SH Erfaring fra universitetet er, at man skal starte supervision med de unge lade det indgå i ansættelsessamtalerne som en naturlig del af jobbet. BA spørger, hvordan det går med strategimøderne i forhold til driftsmøderne. PO svarer, at processen er bremset under PP s sygdom, men den er ikke gået i stå. 8) Bestyrelsens kønssammensætning (lov om ligestilling) og udarbejdelse af politik på området (Bilag 6) Rektorforeningens holdning til ligestillingsloven er, at det er vanskeligt at styre, for hvem påhviler det at efterleve ansvaret skolerne eller de udpegende organisationer? PO Historisk har kønssammensætningen været mere eller mindre jævnt fordelt. BK påpeger, at problemet ikke er nyt, og at det er et indgreb i den politiske udvælgelse, hvis man udpeger kønsspecifikt. SH: Når vi skal supplere, kan vi anmode om specifikt køn på det eksterne medlem, der skal erstatte et fratrædende medlem. BA konkluderer, at det er bestyrelsens indstilling, at vi tager hensyn til kønsfordeling ved ny konstituering og gør opmærksom på at ledelsen faktisk er underkastet samme lov om kønssammensætning. 9) Pædagogiske indsatsområder (Bilag 7) PO gennemgår bilaget med enkelte supplerende kommentarer: Vi har fået en studievejleder ind i bestyrelsen på Hendriksholms Skole. Fokus på skriftlighed, fordi elevernes skriftlige eksamenspræstationer ligger lidt under landsgennemsnittet. SH. Det ser fornuftigt ud. 10) Ansættelsessituationen PO omdeler oversigt over ny-ansættelser og fratrædelser. SH bemærker overvægt af kvinder, der tiltræder. PO bekræfter, at lærerkollegiets kønssammensætning tipper over mod flest kvinder (i overensstemmelse med udviklingen på hele uddannelsesområdet), til gengæld er 3

5 Bilag 1 kvinder godt repræsenteret i vores naturvidenskabelige fag, der normalt er mandsdomineret. BA I forhold til ændringer i ledelsens sammensætning vil bestyrelsen gerne se stillingsbeskrivelser og tilknyttede funktioner. PO: Hvis der sker pludselige ændringer i ledelsessammensætningen, vil vi fremskynde processen, som omtalt under punkt 7. Bestyrelsen har tidligere givet grønt lys for en udvidelse med én person, og noget ledelsesarbejde kan uddelegeres. Eventuelt MO har savnet, at skolen var mere på i de sociale medier. Det varer længe, inden der kommer billeder op på hjemmesiden. Brug face book mere til informationer. BO Lectio er vores platform til intern kommunikation. PO Vi arbejder med en ny PR-strategi. Mødeplan 2014/15 Ons. 24/9 kl Ons. 10/12 kl.17 med middag Ons.18/3 kl Ons. 17/6 kl Afsked med Michelle PO takkede for hendes engagement i skolen som helhed, overrakte hende et gavekort og ønskede fortsat held og lykke med eksamen. Ref. BO

6 Bilag 2a Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. juni 2014 samt revideret budget for 2014 Generelt I det vedtagne budget for 2014 er indregnet de takster der var foreslået i FFL14. Ved vedtagelsen af finansloven blev besparelsen til omstillingspuljen på de elevafhængige tilskud fjernet. Disse udgjorde 2 %. Besparelserne i forhold til diaspositionsbegrænsninger (indkøbspolitikker) blev fastholdt men er endnu ikke udmøntet. Denne er indregnet i det reviderede budget med 1 %. Indtægter I nærværende regnskabsrapportering er, når der tages højde for, at der udbetales 117/200 af tilskuddet i 1. halvår, en merindtægt som dels skyldes ovennævnte takster men også at der i første halvår er en højere elevtal end forudsat ved budgetteringen. Det højere elevtal i 1. halvår kan opgøres til 5,8 årselever. I forslag til revideret budget er indarbejdet de kendte takster, det højere elevtal i 1. halvår, forventninger til 2. halvår samt de realiserede elevtal til studentereksamen og højfagsniveau. Dispositionsbegrænsningen er indregnet med 1 %. Den realiserede dispositionsbegrænsning kan afvige fra dette. Indtægterne forventes nu knapt t.kr højere end oprindeligt budgetteret. Indtægter fra kopi, elevskabe o.l. kommer først i forbindelse med opstarten af de nye 1. g klasser. Projektet: Preventing Drop Out under Interreg er forlænget til udløbet af 2014 og skolen deltaget i dette, hvilket ikke var forudsat ved budgetteringen. Endelig deltager skolen i en del andre projekter som hovedregel finansieret af UVM puljer. Det forventes nu at indtægterne fra disse aktiviteter vil t.kr. 330 mod oprindeligt budgetteret t.kr. 30. Undervisningens gennemførelse Personaleomkostningerne ligger lidt over budgettet, hvilket er forventeligt, idet de forudsatte besparelser på lærertimer, pædagogikum samt yngre lærer først slår i gennem i 2. halvår. Udbetalingen af overarbejde er foretaget i august med et beløb på ca. t. kr I efteråret 2014 og foråret 2015 er en del orlov grundet barsler. Det forventes at merudgifter i denne anledning kan holdes indenfor budgettet. Censorudligningsordningen er i det reviderede budget sat til t. kr Det er uvist hvor stort beløb vi kan få udlignet, idet der er sket ændringer på antallet af eksaminer indenfor STX området og da det ikke har været muligt at skaffe censorer indenfor egne rammer til censorfællesskabet. Udgifterne til egne lærere der har haft udgående censur er medtaget under personaleomkostninger. Den lokalaftale der er indgået med lærerne på Rødovre Gymnasium er dyrere end den refusion vi er berettiget til fra Censorbanken Punkt 3 b Regnskabsrapportering for perioden 2 samt rev budget 2014 bilag 2a.docx 1

7 Bilag 2a Udgifterne til undervisningsmaterialer og midler viser et stort restbudget, hvilket skyldes at mange af omkostningerne kommer i 2. halvår. Af disse kan nævnes eksamensvagter, studie- og hytteture m.v. Ud fra de nu givne tilsagn/bevillinger, er det nødvendigt at hæve budgetterne til studieture, fælles aktiviteter i aulaen samt udgifter til lærernes ADSL forbindelser. Denne sidste indgik ikke i det oprindelige budget, men ordningen har først kunnet opsiges med virkning fra Budgettet til kompetenceudvikling af elever er opskrevet med t.kr. 75 som følge af flere og dyrere elever på ATU samt at Sex og Samfund Regnskabsrapportering for perioden 2 nu kræver betaling for deres undervisning. Endelig er afholdt foredrag om motivation og planlagt workshops om demokrati o.l. for enkelte årgange/klasser. Da der er givet ekstraordinære bevillinger til de to internationale klasser på t.kr. 161, interessen for studieture er øget og rejsemålene blevet fjernere, er det nødvendigt at opskrive budgettet til studierejser med t.kr. 185 til i alt t. kr Budgettet forventes ikke at fortsætte på samme høje niveau, idet der er forhold til de internationale klasser er gjort opmærksom på, at der er øgede elevudgifter til studieture. Under kompetenceudvikling til lærer er givet bevillinger til dyre og længerevarende forløb som led i en udviklingsplan, endvidere er indgået fakturaer for specielle IT-kurser, der retteligt burde have været med i regnskabet for Budgettet bør derfor revideres med t. kr. 60 til i alt t.kr. 297 i Også her forventes det ikke at have varige konsekvenser. Ledelse og administration Ledelsen iværksatte ved udløbet af 2013 et udviklingsprojekt for den fælles ledelse samt ledelsesudvikling for enkelt medlemmer af ledelsen. I det oprindelige budget er ikke i tilstrækkelig grad taget højde for disse forløb, hvorfor budgettet til kompetenceudvikling til ledelse og administration netto bør reguleres med t.kr. 60. Ejendomsdrift På ejendomsdriften har forventningerne til store merforbrug gjort det nødvendigt at revidere budgettet. På selve ejendomsdriften er sket en række mindre reguleringer, vedrørende el, vand og renholdelse bredt set. Lokale og bygningsvedligeholdelsen finder for den største dels vedkommende i perioder, hvor der ikke er elever. Som nævnt under behandlingen af budgettet er der kun forholdsvis beskedne beløb budgetteret til disse formål. Af regnskabstallene ultimo juli og august, kan det ses, at der skal ske væsentlige budgetreguleringer, idet specielt udgifterne til vvs, glarmester og specielt elektriker har vist sig langt højere end forventet. Budgettet til elektriker er således fremskrevet fra t. kr. 150 til t.kr Og det samlede budget for lokalevedligeholdelse er reguleret med t. kr Bygningsvedligeholdelse/Planlagte projekter vil finde sted i løbet af efteråret Punkt 3 b Regnskabsrapportering for perioden 2 samt rev budget 2014 bilag 2a.docx 2

8 Bilag 2a Afskrivninger på idrætshallen er indregnet fra den forventede ibrugtagningsdato med kr ,- årligt. Før afskrivningen påbegyndes regnskabsmæssigt, skal omkostninger i forbindelse med byggeriet gennemgås for at se, hvilke poster der kan aktiveres og hvilke der skal omkostningsføres. Denne gennemgang kan medføre at der sker en øget omkostningsførsel på op til t. kr Fællesomkostninger Personaleomkostninger og goder falder aperiodisk idet gruppen bl.a. omfatter julegaver som jo først udløses i slutningen af året. Budgettet er her opskrevet som følge af opkrævning af AUB i 1. kvartal ikke i tilstrækkeligt omfang var opkrævet hos personalet via lønsystemet. Interreg er som nævnt i indledningen ikke budgetteret til at blive videreført i Projektet er forlænget og RG deltager i delprojekter om skriftlighed og coaching. Markedsføringen falder i to dele, dels op til orienteringsaftenen i januar måned med annoncer o.l. dels i forbindelse med fastsættelsen af studieretninger og udarbejdelse af pjecer for dette samt deltagelse i uddannelsesmesser i efteråret. Uændret indsats vil medføre et lille mindreforbrug i forhold til budgettet. Finansielle poster Ciborrentens svagt stigende tendens i 1. kvartal er slået igennem i forbindelse med opkrævningen af prioritetsrenter for 3. kvartal. Der er dog tale om en meget lille stigning og en meget lav rente. De renteafløftende likvider er brugt til finansiering af opførelsen af idrætshal Punkt 3 b Regnskabsrapportering for perioden 2 samt rev budget 2014 bilag 2a.docx 3

9 Rødovre Gymnasium Bilag 2b Balance pr. 30. juni juni 30. juni 31. december 31. december AKTIVER Materielle anlægsaktiver Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Ejendom med installationer Arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital pr Afskrivning ejendom Periodens resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Rentesikring Feriepengeforpligtelse Kreditorer Mellemregning Undervisningsministeriet Anden kortfristet gæld Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT C:\Users\rilula.ADMNET\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\S3GL3SED\Punkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xlsPunkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xls

10 Rødovre Gymnasium Bilag 2b Resultatopgørelse 1. januar til 30. juni 2014 Forbrug 1/1 til 30/ Årsbudget 2014 Restbudget Revideret budget 2014 Forbrug 1/1 til 30/ Forbrug 30/ Forbrug i pct. INDTÆGTER Statstilskud Elevafhængige tilskud ,70 Grundtilskud ,00 Fællesudgiftstilskud ,06 Bygningstilskud ,05 Særlige tilskud Statstilskud i alt ,86 Øvrige indtægter Salg af kopier, print og leje af elevskabe ,54 Leje- og varmeindtægter ,52 Andre indtægter ,67 Øvrige indtægter i alt ,25 INDTÆGTER I ALT ,16 OMKOSTNINGER Undervisningens gennemførelse Personaleomkostninger ,60 Undervisningsmidler og materialer ,94 Studieture, eskursioner m.v ,52 Censur, transport og timedagpenge ,41 Lønrefusioner Censur ,00 Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) ,50 Afskrivninger, nedskrivninger m.v ,14 Undervisningens gennemførelse i alt ,41 Ledelse og administration Personaleomkostninger ,95 Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration ,15 Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) ,41 Afskrivninger og nedskrivninger ,14 Ledelse og administration i alt ,59 Ejendomsdrift Personaleomkostninger ,92 Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m ,90 Lokalevedligeholdelse ,86 Bygningsvedligeholdelse ,00 Bygningsrenoveringer ,00 Kompetenceudvikling ,00 Afskrivninger og nedskrivninger ,10 Ejendomsdrift i alt ,15 Fællesomkostninger Personaleomkostninger og goder ,78 Mødeaktivitet ,31 Disponibel pulje til ledelse ,65 Interreg ,00 Repræsentation ,96 Markedsføring o.l ,04 Fællesomkostninger i alt ,87 OMKOSTNINGER I ALT ,47 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ,94 Nettorenteudgifter/indtægter ,25 Kurstab ,00 PERIODENS RESULTAT , J:\hjemmeside\Bestyrelsen (referater)\kopi af Punkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xlsKopi af Punkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xls

11 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2013 Rødovre Gymnasium

12 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 19. august 2014 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2013 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC s benchmarkanalyse for Analysen baserer sig på årsrapporterne, som de er elektronisk indberettet til Undervisningsministeriet og datagrundlaget er hentet via Undervisningsministeriets regnskabsportal - Analysen i indeholder i år 2 dele: En analyse, hvor 2013 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori som jeres institution tilhører. En tidsserieanalyse, hvor der er set på udviklingen i institutionens nøgletal for Benchmark som ledelsesværktøj Benchmark er et effektivt ledelsesværktøj. Ved vurdering af resultaterne af denne benchmarkanalyse skal man være opmærksom på, at der kan være en række specielle forhold, som har indvirkning på tallene - herunder især jeres egne tal, eksempelvis: * Administrative fællesskaber kan påvirke tallene. For værtsinstitutionerne kan det give en større omkostningsvolumen og øgede indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af betalingen fordeltagelse i det administrative fællesskab omplacerer omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk. * Nogle institutioner har kostafdelinger, hvilket pårvirker benchmark af samlede lønninger og antal årsværk. * Udlicitering af rengøring påvirker samlede lønninger og antal årsværk * Det er vores erfaring at lønninger til inspektorer og pædagogiske ledere bogføres forskelligt på gymnasierne. Ifølge formålskontoplanen er inspektorernes og pædagogiske lederes lønninger en undervisningsomkostning, da det kun er egentlig generel institutionsledelse og administration, der er ledelse og administration. Vi har dog erfaret, at nogle gymnasier konterer de pædagogiske ledere under ledelse og administration. Kontroller jeres egne tal Endvidere har vi i enkelte tilfælde konstateret, at der er forskel mellem de elektroniske indberettede data og tallene i årsrapporterne. I bør derfor kontrollere tallene for jeres institution (dvs. tallene i venstre kolonne). Analyse af tallene for hele landet Sidst i analysen har vi indsat en overordnet gennemgang af økonomien på gymnasierne på landsplan. Afslutning Er der forhold i analysen I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen PwC Niels Villadsen Carsten Nielsen Kim Vorret Holstebro København Holstebro Tlf Tlf Tlf

13 Benchmark 2013 For 2013 indeholder benchmarket 42 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med ,9 årselever. Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således: - For indtægter: Øvre kvartil - For omkostninger eller ressourceforbrug: Nedre kvartil Resultatopgørelsen Totalt, DKK Pr. årselev, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner Årselever 763,0 762,0 0,1% Statstilskud ,2% 82,6 84,5 85,0 Deltagerbetaling og andre indtægter ,5% 1,1 2,5 2,2 Omsætning i alt ,8% 83,7 87,1 86,8 Undervisningens gennemførelse ,2% 66,1 61,7 59,0 Markedsføring ,5% 0,1 0,2 0,1 Ledelse og administration ,5% 6,3 7,3 6,3 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,0% 0,0 1,2 0,0 Bygningsdrift ,1% 8,0 10,7 9,4 Aktiviteter med særlige tilskud ,0% 0,7 0,8 0,4 Kostafdeling ,0% 0,0 0,7 0,0 Driftomkostninger i alt ,7% 81,2 82,7 78,7 Driftsresultat før finansielle poster ,8% 2,5 4,4 6,7 Finansielle poster i alt ,0% -0,6-1,5-1,0 Ekstraordinære poster i alt 0 0-0,0 0,0 0,0 Årets resultat ,0% 1,9 2,9 4,4 Resultatopgørelsen, DKK mio Resultatopgørelsen pr. årselev, DKK Omsætning Omkostninger i alt Årets resultat Omsætning, DKK mio Omsætning pr. årselev, DKK Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omkostninger, DKK mio Omkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner 2

14 Balancen Totalt, DKK Pr. årselev, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Anlægsaktiver i alt ,1% 43,6 60,8-28,2% Omsætningsaktiver i alt ,5% 26,9 26,1 3,4% Aktiver i alt ,6% 70,6 86,8-18,7% Egenkapital ultimo ,3% 7,5 13,3-43,3% Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt ,6% 34,5 44,0-21,7% Kortfristede gældsforpligtelser i alt ,0% 28,6 29,5-3,1% Passiver i alt ,6% 70,6 86,8-18,7% DKK mio DKK pr. årselev Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Pengestrømsopgørelsen Totalt, DKK Pr. årselev, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Driftsaktivitet ,0% 4,4 6,5-32,0% Investeringsaktivitet ,9% -12,5-10,3 21,7% Finansieringsaktivitet ,3% -0,7 1,5-145,2% Nettopengestrøm ,0% -8,8-2,2 297,5% DKK mio DKK pr. årselev Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner 3

15 Regnskabsmæssige nøgletal Totalt, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Overskudsgrad 2,2 3,3-32,4% Likviditetsgrad 94,3 88,3 6,8% Soliditetsgrad 10,7 15,3-30,3% Finansieringsgrad 79,0 72,4 9,0% Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad Årsværk Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Totalt Pr. 100 årselever Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Bedste kvartil for 42 institutioner Årselever 763,0 762,0 0,1% Årsværk i alt 91,0 90,2 0,9% 11,9 11,8 11,1 Antal årsværk 89,8 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 91,0 91,2 Antal årsværk pr. 100 årselever 10,5 11,0 11,5 12,0 Årsværk i alt Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner 4

16 Løn og lønafhængige omkostninger Totalt, DKK Pr. årselever, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner Undervisningens gennemførelse ,3% 59,4 55,5 52,2 Markedsføring ,0% 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration ,6% 4,7 5,3 4,4 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,0% 0,0 0,7 0,0 Bygningsdrift ,5% 1,0 2,4 1,3 Aktiviteter med særlige tilskud ,2% 0,7 0,7 0,2 Kostafdeling ,0% 0,0 0,4 0,0 Løn og lønafhængige omkostninger ,4% 65,8 65,0 61,5 Lønomkostninger DKK mio Lønomkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner 5

17 Årsværk (indeks 2009 = 100) Årselever (indeks 2009 = 100) Tidsserieanalyse Udvikling i årselever Antal årselever Rødovre Gymnasium Hele landet Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 104,4 110,5 114,3 116,1 Hele landet 100,0 105,2 111,4 117,3 120, Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i antal årsværk Rødovre Gymnasium Hele landet Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 97,5 100,0 111,1 112,3 Hele landet 100,0 102,2 109,3 109,3 117, Rødovre Gymnasium Hele landet 6

18 Personale omkostninger pr. årsværk Personaleomkostninger (indeks 2009 = 100) Årselever pr. årsværk Udvikling i årselever pr. årsværk Rødovre Gymnasium 8,1 8,7 9,0 8,3 8,4 Hele landet 8,3 8,5 8,4 8,9 8,5 Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 107,1 110,5 102,9 103,4 Hele landet 100,0 102,9 101,9 107,2 102,5 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7, Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i personaleomkostninger DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 100,2 106,0 115,1 122,8 Hele landet 100,0 104,8 109,4 116,3 123, Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet 7

19 Underivningsomkostninger pr. årselev Underivningsomkostninger pr. årselev Personaleomkostninger pr. årselev Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i omkostning til ledelse og administration pr. årselev DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet 8

20 Underivningsomkostninger pr. årselev Udvikling i omkostning til bygningsdrift pr. årselev DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet 9

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 15. august 2016 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2015 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 1. juni 2011 Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Karoline

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Årsberetning. hvidovre produktionsskole

Årsberetning. hvidovre produktionsskole Årsberetning hvidovre produktionsskole 2014 Indhold Indhold Ledelsens underskrift og tro og love erklæring Den uafhængige revisors påtegning Generelle oplysninger om skolen Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Helle Vestergaard, Emil Martin Vork Heunecke, Fredrik Allentoft- Andersen Administrativ leder Hans-Henrik

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Afbud: Arne Kjær Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen fra PwC deltager ved behandlingen af punkt

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2016-17 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF SVENDBORG GYMNASIUM & Navn Navnsen Adresse By A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk re Navn Navnsen Dato: 2. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde 1. oktober

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark Telefon: 62 62 25 77 Telefax: 62 62 15 21 E-mail adresse: post@midtfyns-gym.dk Hjemmeside: www.midtfyns-gym.dk

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2015 Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Formanden indledte med at byde Helle Enkelund velkommen i bestyrelsen.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Referat Orientering fra formanden Lectio er systemrevideret og godkendt. UU giver i sit hæfte Fremtidsparat,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 kl. 16.00-18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 13 Bilag 1: Referat fra sidste

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr.

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr. Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Finn Andersen, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag)

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag) Referat af bestyrelsesmøde d. 9/12 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz 2d, Anna Kærne 2f, Peter Schiødt og

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Dagsorden: Rødovre Gymnasium. Bestyrelsen Rødovre Gymnasium. Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

Dagsorden: Rødovre Gymnasium. Bestyrelsen Rødovre Gymnasium. Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk www.rg.dk Der indkaldes hermed til

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium (Fælles transport fra Aalborghus den 11/12 kl. 8:30, hjemkomst 12/12 kl. 9:30 1) Underskrivelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Evalueringen står i kursiv efter hvert indsatsområde. Baggrund for kontrakten. Bestyrelsen for Virum Gymnasium drøftede i løbet af foråret

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere