Ved afbud efter kl kan der ringes direkte på tlf. nr eller på tlf. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302."

Transkript

1 Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard Rødovre EAN Telefon Telefax Rødovre, 16. september 2014 Sagsbeh. PO/ij Onsdag, den 24. september 2014 kl. 15:30 på Rødovre Gymnasium Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat af møde 11. juni 2014 (Bilag 1) 3) Kvartalsrapport perioden 1. januar til 30. juni 2014 samt revideret budget for 2014 (Bilag 2a og 2b) 4) PWC-benchmarking (Rapporten fremsendes alene elektronisk) 5) APV handlingsplan (Bilag 3) 6) Studieretningsudbud og kapacitetsfastsættelse for 2015/2016 (Ledelsen foreslår 10 klasser) (Bilag 4) 7) Ledelses- og revisorerklæring vedrørende opgørelse af klassekvotient (Bilag 5) (Alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de kunne godkende indberetningen, som udsendtes pr. mail) 8) Mål- og resultatopfyldelse af resultatlønskontrakt 2013/2014 samt udbetaling af merarbejde (Bilag 6) 9) Resultatlønskontrakt 2014/2015 (Bilag 7 ) Bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakter fremsendes alene elektronisk, da den indgik som bilag ved behandling af punkt 10, den 10. september ) Evt. Til orientering fremsendes den reviderede forretningsorden elektronisk Med venlig hilsen Billy Adamsen formand Peter Ditlev Olsen rektor Ved afbud efter kl kan der ringes direkte på tlf. nr eller på tlf. nr C:\Users\rilula.ADMNET\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\S3GL3SED\Indkaldelse til bestyrelsesmøde doc 1

2 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 15:30 på Rødovre Gymnasium Tilstede: Bjarne Kaspersen-Hansen (BK), Elly Willer (EW), Billy Adamsen (BA), Stig Hjarvard (SH), Susse Christensen (SC), Jacob Schulze (JS), Michelle Lie Olsen (MO), Peter Ditlev Olsen (PO), Inga Jørgensen (IJ), Bente Olesen (BO) (referent). Afbud: Søren Johannesen (SJ) pga. censur 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendtes 2) Godkendelse af referat af konstituerende møde 9. maj 2014 (Bilag 1) Referat godkendtes 3) Godkendelsesskrivelse fra Undervisningsministeriet vedr. årsrapport for 2013 (Bilag 2) Godkendt 4) Kvartalsrapport perioden 1. januar til 31. marts 2014 (Bilag 3a og 3b) PO gennemgik bilagene. Budget blev lagt i efteråret med den varslede besparelse på 2 %. Denne besparelse blev droppet i den endelige finanslov, og derfor vises en merindtægt i forhold til budgetteret. Kvartalsrapporten ser fornuftig ud. Der har været nogle rokeringer omkring ansættelser og elevoptag, som der altid vil være, og derfor revideres budgettet kun én gang årligt. En anden afvigelse er tilskud til en international klasse, der ikke var budgetteret med, men deres rejser blev alt i alt dyrere end udmeldt fra skolestart. Interreg er regnskabsteknisk besværlig, fordi det både er en indtægt og en udgift. På ejendomsvedligeholdelsen har vi kørt et stramt budget, men det er svært at overholde især pga. varmesystem og el-reparationer. Rengøringsselskabet Elite-miljø kunne ikke leve op til kontrakten, og derfor har vi i stedet indgået en ny og lidt dyrere kontrakt med firmaet Rentek. EW spurgte ind til den af kommunen opsagte erhvervsrenovation. PO forklarede, at vi har en vis affaldssortering. MO spurgte ind til posten Julegaver. PO svarede, at det var til personalet, og at det var langt mindre end 500kr. pr. person. 1

3 Bilag 1 5) Forretningsorden for bestyrelsen (tdl. udleveret) IJ Forretningsordenen skal opdateres mht. mødeplanen, som bør aftales helårligt i stedet for halvårligt. Ændringsforslag blev vedtaget. BA Forretningsordenen er vedtaget 6) Sygdomspolitik (Bilag 4) PO gennemgik RG s sygdomspolitik, som er en del af den samlede Personalepolitik, der er vedtaget af bestyrelsen i PO betonende det løbende arbejde med forebyggende indsatser i dialog med personalet. Bestyrelsen bekræfter godkendelse af sygdomspolitikken. 7) Principper for ledelsesteamets arbejde på Rødovre Gymnasium (Bilag 5) PO gennemgik bilaget. Første side er en beskrivelse af de principper, som ledelsen har arbejdet efter, siden Peter blev ansat som rektor. Den enkelte pædagogiske leder har stort råderum inden for disse rammer. Vi har i dette skoleår arbejdet med et ledelsesudviklingsprogram i samarbejde med et konsulentfirma INDEX, bl.a. med afsæt i sidste års APV. Vi har arbejdet med ledelsens egen mødestruktur over skoleåret og har præsenteret en ny mødestruktur med hele personalet. Det sidste ud fra ønsker om møder, der i form og indhold har tættere forbindelse til det, der foregår i dagligdagen. Ændringerne er blevet godt modtaget og afprøves næste skoleår. Vi har i ledelsen taget hul på nogle konkrete redskaber i forhold til det strategiske arbejde (Index-kompasset (arbejde med innovative processer) og Radar (projektstyringsredskab)). Vi forholder os også til, at John Andersen har tænkt sig at gå på pension om et år, og at vi skal have klargjort hvilke kompetencer, der derefter er brug for i ledelsen og evt. udvide med en ekstra pædagogisk leder. BO indskyder at udvidelsen af gruppen kunne ske med kommunikationsmedarbejder. IJ indskyder, at man bør gennemtænke hele administrationens arbejdsopgaver og kompetencer og evt. lægge nogle opgaver over på sekretærerne. MO spørger, hvordan man kvalitetssikrer undervisningen. PO henviser til RG s kvalitetssikringssystem (skal revideres hvert 3. år), som ligger på hjemmesiden. Vi har meget få elevklager, og PO står inde for at undervisningen er i orden og taler 2

4 Bilag 1 med lærerne om undervisningsevalueringerne i MU-samtaler og faggruppesamtaler. Alle nyansatte får besøg af PO eller PP. Kun få lærere indgår i supervisionsforløb, måske fordi det er valgfrit. SH Erfaring fra universitetet er, at man skal starte supervision med de unge lade det indgå i ansættelsessamtalerne som en naturlig del af jobbet. BA spørger, hvordan det går med strategimøderne i forhold til driftsmøderne. PO svarer, at processen er bremset under PP s sygdom, men den er ikke gået i stå. 8) Bestyrelsens kønssammensætning (lov om ligestilling) og udarbejdelse af politik på området (Bilag 6) Rektorforeningens holdning til ligestillingsloven er, at det er vanskeligt at styre, for hvem påhviler det at efterleve ansvaret skolerne eller de udpegende organisationer? PO Historisk har kønssammensætningen været mere eller mindre jævnt fordelt. BK påpeger, at problemet ikke er nyt, og at det er et indgreb i den politiske udvælgelse, hvis man udpeger kønsspecifikt. SH: Når vi skal supplere, kan vi anmode om specifikt køn på det eksterne medlem, der skal erstatte et fratrædende medlem. BA konkluderer, at det er bestyrelsens indstilling, at vi tager hensyn til kønsfordeling ved ny konstituering og gør opmærksom på at ledelsen faktisk er underkastet samme lov om kønssammensætning. 9) Pædagogiske indsatsområder (Bilag 7) PO gennemgår bilaget med enkelte supplerende kommentarer: Vi har fået en studievejleder ind i bestyrelsen på Hendriksholms Skole. Fokus på skriftlighed, fordi elevernes skriftlige eksamenspræstationer ligger lidt under landsgennemsnittet. SH. Det ser fornuftigt ud. 10) Ansættelsessituationen PO omdeler oversigt over ny-ansættelser og fratrædelser. SH bemærker overvægt af kvinder, der tiltræder. PO bekræfter, at lærerkollegiets kønssammensætning tipper over mod flest kvinder (i overensstemmelse med udviklingen på hele uddannelsesområdet), til gengæld er 3

5 Bilag 1 kvinder godt repræsenteret i vores naturvidenskabelige fag, der normalt er mandsdomineret. BA I forhold til ændringer i ledelsens sammensætning vil bestyrelsen gerne se stillingsbeskrivelser og tilknyttede funktioner. PO: Hvis der sker pludselige ændringer i ledelsessammensætningen, vil vi fremskynde processen, som omtalt under punkt 7. Bestyrelsen har tidligere givet grønt lys for en udvidelse med én person, og noget ledelsesarbejde kan uddelegeres. Eventuelt MO har savnet, at skolen var mere på i de sociale medier. Det varer længe, inden der kommer billeder op på hjemmesiden. Brug face book mere til informationer. BO Lectio er vores platform til intern kommunikation. PO Vi arbejder med en ny PR-strategi. Mødeplan 2014/15 Ons. 24/9 kl Ons. 10/12 kl.17 med middag Ons.18/3 kl Ons. 17/6 kl Afsked med Michelle PO takkede for hendes engagement i skolen som helhed, overrakte hende et gavekort og ønskede fortsat held og lykke med eksamen. Ref. BO

6 Bilag 2a Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. juni 2014 samt revideret budget for 2014 Generelt I det vedtagne budget for 2014 er indregnet de takster der var foreslået i FFL14. Ved vedtagelsen af finansloven blev besparelsen til omstillingspuljen på de elevafhængige tilskud fjernet. Disse udgjorde 2 %. Besparelserne i forhold til diaspositionsbegrænsninger (indkøbspolitikker) blev fastholdt men er endnu ikke udmøntet. Denne er indregnet i det reviderede budget med 1 %. Indtægter I nærværende regnskabsrapportering er, når der tages højde for, at der udbetales 117/200 af tilskuddet i 1. halvår, en merindtægt som dels skyldes ovennævnte takster men også at der i første halvår er en højere elevtal end forudsat ved budgetteringen. Det højere elevtal i 1. halvår kan opgøres til 5,8 årselever. I forslag til revideret budget er indarbejdet de kendte takster, det højere elevtal i 1. halvår, forventninger til 2. halvår samt de realiserede elevtal til studentereksamen og højfagsniveau. Dispositionsbegrænsningen er indregnet med 1 %. Den realiserede dispositionsbegrænsning kan afvige fra dette. Indtægterne forventes nu knapt t.kr højere end oprindeligt budgetteret. Indtægter fra kopi, elevskabe o.l. kommer først i forbindelse med opstarten af de nye 1. g klasser. Projektet: Preventing Drop Out under Interreg er forlænget til udløbet af 2014 og skolen deltaget i dette, hvilket ikke var forudsat ved budgetteringen. Endelig deltager skolen i en del andre projekter som hovedregel finansieret af UVM puljer. Det forventes nu at indtægterne fra disse aktiviteter vil t.kr. 330 mod oprindeligt budgetteret t.kr. 30. Undervisningens gennemførelse Personaleomkostningerne ligger lidt over budgettet, hvilket er forventeligt, idet de forudsatte besparelser på lærertimer, pædagogikum samt yngre lærer først slår i gennem i 2. halvår. Udbetalingen af overarbejde er foretaget i august med et beløb på ca. t. kr I efteråret 2014 og foråret 2015 er en del orlov grundet barsler. Det forventes at merudgifter i denne anledning kan holdes indenfor budgettet. Censorudligningsordningen er i det reviderede budget sat til t. kr Det er uvist hvor stort beløb vi kan få udlignet, idet der er sket ændringer på antallet af eksaminer indenfor STX området og da det ikke har været muligt at skaffe censorer indenfor egne rammer til censorfællesskabet. Udgifterne til egne lærere der har haft udgående censur er medtaget under personaleomkostninger. Den lokalaftale der er indgået med lærerne på Rødovre Gymnasium er dyrere end den refusion vi er berettiget til fra Censorbanken Punkt 3 b Regnskabsrapportering for perioden 2 samt rev budget 2014 bilag 2a.docx 1

7 Bilag 2a Udgifterne til undervisningsmaterialer og midler viser et stort restbudget, hvilket skyldes at mange af omkostningerne kommer i 2. halvår. Af disse kan nævnes eksamensvagter, studie- og hytteture m.v. Ud fra de nu givne tilsagn/bevillinger, er det nødvendigt at hæve budgetterne til studieture, fælles aktiviteter i aulaen samt udgifter til lærernes ADSL forbindelser. Denne sidste indgik ikke i det oprindelige budget, men ordningen har først kunnet opsiges med virkning fra Budgettet til kompetenceudvikling af elever er opskrevet med t.kr. 75 som følge af flere og dyrere elever på ATU samt at Sex og Samfund Regnskabsrapportering for perioden 2 nu kræver betaling for deres undervisning. Endelig er afholdt foredrag om motivation og planlagt workshops om demokrati o.l. for enkelte årgange/klasser. Da der er givet ekstraordinære bevillinger til de to internationale klasser på t.kr. 161, interessen for studieture er øget og rejsemålene blevet fjernere, er det nødvendigt at opskrive budgettet til studierejser med t.kr. 185 til i alt t. kr Budgettet forventes ikke at fortsætte på samme høje niveau, idet der er forhold til de internationale klasser er gjort opmærksom på, at der er øgede elevudgifter til studieture. Under kompetenceudvikling til lærer er givet bevillinger til dyre og længerevarende forløb som led i en udviklingsplan, endvidere er indgået fakturaer for specielle IT-kurser, der retteligt burde have været med i regnskabet for Budgettet bør derfor revideres med t. kr. 60 til i alt t.kr. 297 i Også her forventes det ikke at have varige konsekvenser. Ledelse og administration Ledelsen iværksatte ved udløbet af 2013 et udviklingsprojekt for den fælles ledelse samt ledelsesudvikling for enkelt medlemmer af ledelsen. I det oprindelige budget er ikke i tilstrækkelig grad taget højde for disse forløb, hvorfor budgettet til kompetenceudvikling til ledelse og administration netto bør reguleres med t.kr. 60. Ejendomsdrift På ejendomsdriften har forventningerne til store merforbrug gjort det nødvendigt at revidere budgettet. På selve ejendomsdriften er sket en række mindre reguleringer, vedrørende el, vand og renholdelse bredt set. Lokale og bygningsvedligeholdelsen finder for den største dels vedkommende i perioder, hvor der ikke er elever. Som nævnt under behandlingen af budgettet er der kun forholdsvis beskedne beløb budgetteret til disse formål. Af regnskabstallene ultimo juli og august, kan det ses, at der skal ske væsentlige budgetreguleringer, idet specielt udgifterne til vvs, glarmester og specielt elektriker har vist sig langt højere end forventet. Budgettet til elektriker er således fremskrevet fra t. kr. 150 til t.kr Og det samlede budget for lokalevedligeholdelse er reguleret med t. kr Bygningsvedligeholdelse/Planlagte projekter vil finde sted i løbet af efteråret Punkt 3 b Regnskabsrapportering for perioden 2 samt rev budget 2014 bilag 2a.docx 2

8 Bilag 2a Afskrivninger på idrætshallen er indregnet fra den forventede ibrugtagningsdato med kr ,- årligt. Før afskrivningen påbegyndes regnskabsmæssigt, skal omkostninger i forbindelse med byggeriet gennemgås for at se, hvilke poster der kan aktiveres og hvilke der skal omkostningsføres. Denne gennemgang kan medføre at der sker en øget omkostningsførsel på op til t. kr Fællesomkostninger Personaleomkostninger og goder falder aperiodisk idet gruppen bl.a. omfatter julegaver som jo først udløses i slutningen af året. Budgettet er her opskrevet som følge af opkrævning af AUB i 1. kvartal ikke i tilstrækkeligt omfang var opkrævet hos personalet via lønsystemet. Interreg er som nævnt i indledningen ikke budgetteret til at blive videreført i Projektet er forlænget og RG deltager i delprojekter om skriftlighed og coaching. Markedsføringen falder i to dele, dels op til orienteringsaftenen i januar måned med annoncer o.l. dels i forbindelse med fastsættelsen af studieretninger og udarbejdelse af pjecer for dette samt deltagelse i uddannelsesmesser i efteråret. Uændret indsats vil medføre et lille mindreforbrug i forhold til budgettet. Finansielle poster Ciborrentens svagt stigende tendens i 1. kvartal er slået igennem i forbindelse med opkrævningen af prioritetsrenter for 3. kvartal. Der er dog tale om en meget lille stigning og en meget lav rente. De renteafløftende likvider er brugt til finansiering af opførelsen af idrætshal Punkt 3 b Regnskabsrapportering for perioden 2 samt rev budget 2014 bilag 2a.docx 3

9 Rødovre Gymnasium Bilag 2b Balance pr. 30. juni juni 30. juni 31. december 31. december AKTIVER Materielle anlægsaktiver Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Ejendom med installationer Arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital pr Afskrivning ejendom Periodens resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Rentesikring Feriepengeforpligtelse Kreditorer Mellemregning Undervisningsministeriet Anden kortfristet gæld Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT C:\Users\rilula.ADMNET\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\S3GL3SED\Punkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xlsPunkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xls

10 Rødovre Gymnasium Bilag 2b Resultatopgørelse 1. januar til 30. juni 2014 Forbrug 1/1 til 30/ Årsbudget 2014 Restbudget Revideret budget 2014 Forbrug 1/1 til 30/ Forbrug 30/ Forbrug i pct. INDTÆGTER Statstilskud Elevafhængige tilskud ,70 Grundtilskud ,00 Fællesudgiftstilskud ,06 Bygningstilskud ,05 Særlige tilskud Statstilskud i alt ,86 Øvrige indtægter Salg af kopier, print og leje af elevskabe ,54 Leje- og varmeindtægter ,52 Andre indtægter ,67 Øvrige indtægter i alt ,25 INDTÆGTER I ALT ,16 OMKOSTNINGER Undervisningens gennemførelse Personaleomkostninger ,60 Undervisningsmidler og materialer ,94 Studieture, eskursioner m.v ,52 Censur, transport og timedagpenge ,41 Lønrefusioner Censur ,00 Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) ,50 Afskrivninger, nedskrivninger m.v ,14 Undervisningens gennemførelse i alt ,41 Ledelse og administration Personaleomkostninger ,95 Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration ,15 Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) ,41 Afskrivninger og nedskrivninger ,14 Ledelse og administration i alt ,59 Ejendomsdrift Personaleomkostninger ,92 Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m ,90 Lokalevedligeholdelse ,86 Bygningsvedligeholdelse ,00 Bygningsrenoveringer ,00 Kompetenceudvikling ,00 Afskrivninger og nedskrivninger ,10 Ejendomsdrift i alt ,15 Fællesomkostninger Personaleomkostninger og goder ,78 Mødeaktivitet ,31 Disponibel pulje til ledelse ,65 Interreg ,00 Repræsentation ,96 Markedsføring o.l ,04 Fællesomkostninger i alt ,87 OMKOSTNINGER I ALT ,47 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ,94 Nettorenteudgifter/indtægter ,25 Kurstab ,00 PERIODENS RESULTAT , J:\hjemmeside\Bestyrelsen (referater)\kopi af Punkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xlsKopi af Punkt 3 Regnskab rev budget 14 bilag 2b.xls

11 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2013 Rødovre Gymnasium

12 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 19. august 2014 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2013 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC s benchmarkanalyse for Analysen baserer sig på årsrapporterne, som de er elektronisk indberettet til Undervisningsministeriet og datagrundlaget er hentet via Undervisningsministeriets regnskabsportal - Analysen i indeholder i år 2 dele: En analyse, hvor 2013 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori som jeres institution tilhører. En tidsserieanalyse, hvor der er set på udviklingen i institutionens nøgletal for Benchmark som ledelsesværktøj Benchmark er et effektivt ledelsesværktøj. Ved vurdering af resultaterne af denne benchmarkanalyse skal man være opmærksom på, at der kan være en række specielle forhold, som har indvirkning på tallene - herunder især jeres egne tal, eksempelvis: * Administrative fællesskaber kan påvirke tallene. For værtsinstitutionerne kan det give en større omkostningsvolumen og øgede indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af betalingen fordeltagelse i det administrative fællesskab omplacerer omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk. * Nogle institutioner har kostafdelinger, hvilket pårvirker benchmark af samlede lønninger og antal årsværk. * Udlicitering af rengøring påvirker samlede lønninger og antal årsværk * Det er vores erfaring at lønninger til inspektorer og pædagogiske ledere bogføres forskelligt på gymnasierne. Ifølge formålskontoplanen er inspektorernes og pædagogiske lederes lønninger en undervisningsomkostning, da det kun er egentlig generel institutionsledelse og administration, der er ledelse og administration. Vi har dog erfaret, at nogle gymnasier konterer de pædagogiske ledere under ledelse og administration. Kontroller jeres egne tal Endvidere har vi i enkelte tilfælde konstateret, at der er forskel mellem de elektroniske indberettede data og tallene i årsrapporterne. I bør derfor kontrollere tallene for jeres institution (dvs. tallene i venstre kolonne). Analyse af tallene for hele landet Sidst i analysen har vi indsat en overordnet gennemgang af økonomien på gymnasierne på landsplan. Afslutning Er der forhold i analysen I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen PwC Niels Villadsen Carsten Nielsen Kim Vorret Holstebro København Holstebro Tlf Tlf Tlf

13 Benchmark 2013 For 2013 indeholder benchmarket 42 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med ,9 årselever. Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således: - For indtægter: Øvre kvartil - For omkostninger eller ressourceforbrug: Nedre kvartil Resultatopgørelsen Totalt, DKK Pr. årselev, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner Årselever 763,0 762,0 0,1% Statstilskud ,2% 82,6 84,5 85,0 Deltagerbetaling og andre indtægter ,5% 1,1 2,5 2,2 Omsætning i alt ,8% 83,7 87,1 86,8 Undervisningens gennemførelse ,2% 66,1 61,7 59,0 Markedsføring ,5% 0,1 0,2 0,1 Ledelse og administration ,5% 6,3 7,3 6,3 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,0% 0,0 1,2 0,0 Bygningsdrift ,1% 8,0 10,7 9,4 Aktiviteter med særlige tilskud ,0% 0,7 0,8 0,4 Kostafdeling ,0% 0,0 0,7 0,0 Driftomkostninger i alt ,7% 81,2 82,7 78,7 Driftsresultat før finansielle poster ,8% 2,5 4,4 6,7 Finansielle poster i alt ,0% -0,6-1,5-1,0 Ekstraordinære poster i alt 0 0-0,0 0,0 0,0 Årets resultat ,0% 1,9 2,9 4,4 Resultatopgørelsen, DKK mio Resultatopgørelsen pr. årselev, DKK Omsætning Omkostninger i alt Årets resultat Omsætning, DKK mio Omsætning pr. årselev, DKK Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omkostninger, DKK mio Omkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner 2

14 Balancen Totalt, DKK Pr. årselev, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Anlægsaktiver i alt ,1% 43,6 60,8-28,2% Omsætningsaktiver i alt ,5% 26,9 26,1 3,4% Aktiver i alt ,6% 70,6 86,8-18,7% Egenkapital ultimo ,3% 7,5 13,3-43,3% Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt ,6% 34,5 44,0-21,7% Kortfristede gældsforpligtelser i alt ,0% 28,6 29,5-3,1% Passiver i alt ,6% 70,6 86,8-18,7% DKK mio DKK pr. årselev Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Pengestrømsopgørelsen Totalt, DKK Pr. årselev, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Driftsaktivitet ,0% 4,4 6,5-32,0% Investeringsaktivitet ,9% -12,5-10,3 21,7% Finansieringsaktivitet ,3% -0,7 1,5-145,2% Nettopengestrøm ,0% -8,8-2,2 297,5% DKK mio DKK pr. årselev Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner 3

15 Regnskabsmæssige nøgletal Totalt, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Overskudsgrad 2,2 3,3-32,4% Likviditetsgrad 94,3 88,3 6,8% Soliditetsgrad 10,7 15,3-30,3% Finansieringsgrad 79,0 72,4 9,0% Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad Årsværk Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Totalt Pr. 100 årselever Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Bedste kvartil for 42 institutioner Årselever 763,0 762,0 0,1% Årsværk i alt 91,0 90,2 0,9% 11,9 11,8 11,1 Antal årsværk 89,8 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 91,0 91,2 Antal årsværk pr. 100 årselever 10,5 11,0 11,5 12,0 Årsværk i alt Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner 4

16 Løn og lønafhængige omkostninger Totalt, DKK Pr. årselever, DKK Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Forskel i % Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner Undervisningens gennemførelse ,3% 59,4 55,5 52,2 Markedsføring ,0% 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration ,6% 4,7 5,3 4,4 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,0% 0,0 0,7 0,0 Bygningsdrift ,5% 1,0 2,4 1,3 Aktiviteter med særlige tilskud ,2% 0,7 0,7 0,2 Kostafdeling ,0% 0,0 0,4 0,0 Løn og lønafhængige omkostninger ,4% 65,8 65,0 61,5 Lønomkostninger DKK mio Lønomkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Rødovre Gymnasium Gennemsnit for 42 institutioner Kvartil for 42 institutioner 5

17 Årsværk (indeks 2009 = 100) Årselever (indeks 2009 = 100) Tidsserieanalyse Udvikling i årselever Antal årselever Rødovre Gymnasium Hele landet Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 104,4 110,5 114,3 116,1 Hele landet 100,0 105,2 111,4 117,3 120, Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i antal årsværk Rødovre Gymnasium Hele landet Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 97,5 100,0 111,1 112,3 Hele landet 100,0 102,2 109,3 109,3 117, Rødovre Gymnasium Hele landet 6

18 Personale omkostninger pr. årsværk Personaleomkostninger (indeks 2009 = 100) Årselever pr. årsværk Udvikling i årselever pr. årsværk Rødovre Gymnasium 8,1 8,7 9,0 8,3 8,4 Hele landet 8,3 8,5 8,4 8,9 8,5 Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 107,1 110,5 102,9 103,4 Hele landet 100,0 102,9 101,9 107,2 102,5 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7, Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i personaleomkostninger DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Indeks (2009 = 100): Rødovre Gymnasium 100,0 100,2 106,0 115,1 122,8 Hele landet 100,0 104,8 109,4 116,3 123, Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet 7

19 Underivningsomkostninger pr. årselev Underivningsomkostninger pr. årselev Personaleomkostninger pr. årselev Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet Udvikling i omkostning til ledelse og administration pr. årselev DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet 8

20 Underivningsomkostninger pr. årselev Udvikling i omkostning til bygningsdrift pr. årselev DKK Rødovre Gymnasium Hele landet Rødovre Gymnasium Hele landet 9

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark Telefon: 62 62 25 77 Telefax: 62 62 15 21 E-mail adresse: post@midtfyns-gym.dk Hjemmeside: www.midtfyns-gym.dk

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET),

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk CVR-nr.: 29 55 39 20

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium mandag 27/5 2013

Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium mandag 27/5 2013 Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium mandag 27/5 2013 Tilstede: Billy Adamsen (BA), Lise Ter Borch (LT), Stig Hjarvard (SH), Rikke Hoffmann (RH), Søren Johannesen (SJ), Preben Philipson

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 13. juni 2012 Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Tilstede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted, Jonas Harding, Mogens

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6 Prins Henriks Skole (Lycde Francøis de Copenhtgue) Årsrapport for 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. 10 0 '&* f,å,wæ. -/{. \ "&" 01 { 06 Artal årselever i regnskabsåret: Folkeskolen Skolefritidsordningen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan Skjold

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere