Skolebestyrelsens årsberetning Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens årsberetning 2010. Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro"

Transkript

1 Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro

2 Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen har i 2010 haft følgende aktiviteter: Møder Skolebestyrelsen har i år afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder, og et ekstraordinært møde. Desuden har skolebestyrelsesmedlemmerne været repræsenteret ved: Klasseforældremøder Ansættelsessamtaler Byggeudvalgsmøder Seminar med politikere og embedsmænd samt andre institutionsbestyrelser i Holstebro Kommune om kommunens skolepolitik Forældrearrangement med Lene Broe over emnet KRAP: Kognitiv, Resursefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Andre faste punkter som er skolebestyrelsens ansvar Godkendelse af budgetter og regnskaber Godkendelse af timefordelingsplan og undervisningsmaterialer Tilsyn med skolen Lave overordnede principper og politikker for skolen Skole-hjem-samarbejdet Skoleveje Trivsel Ordensregler Årsberetning Øvrige beslutninger i 2010 Høringssvar til Holstebro Kommunes Budget 2011 Budget og regnskab 2010 Valg af ny skolebestyrelse Principper for klassedannelser ved deling og sammenlægning af klasser Kommende skolerejser. Det er besluttet at skolerejsen for 8. årgang ophører på ubestemt tid. En forbedret økonomisk situation kan bringe aktiviteten i spil igen. Skolens værdier Samkøring af Skole og SFH Skolebestyrelsen har i 2010 fortsat arbejdet med at integrere de to tidligere institutioner. Det er vores ønske at hele personalet skal føle sig som en del af én enhed, og at skolen skal kende og udnytte de forskellige personalegruppers kompetencer for at skabe en endnu bedre skole. Skolebestyrelsen er derfor glad for at se, at det skrider hastigt frem med det nye byggeri, så indskolingen fysiske rammer bliver udvidet til at rumme 0 3. kl. og skolefritidshjemmet.

3 Fastholdelse af stamklasser i overbygningen Skolebestyrelsen har drøftet, hvorvidt der skulle en ny klassedannelse til, når eleverne rykker op i overbygningen. Der var meninger både for og imod, og forslaget har været i høring hos personalet i F- afdelingen, som entydigt anbefalede skolebestyrelsen at bevare klassedannelser efter 6. kl. Skolebestyrelsen har besluttet ikke at lave ny klassedannelse i 7. kl. Selvstyrende team i overbygningen Lærerne i overbygningen er i dette skoleår organiseret i selvstyrende team. Det betyder, at 4 klasser undervises af alle lærerne i et team, hvilket for eleverne har den fordel, at de f.eks. ved tysklærerens fravær i stedet for tysk bliver undervist i matematik af deres matematiklærer, og vice versa. Hermed sikres det, at eleverne altid får god faglig undervisning af egne lærere og undgår at få tilfældige vikarer udefra. Selvstyret har gjort undervisningen fleksible, så det også er blevet nemt at flekse mellem grundskema og fagdage, fordi hensigten er at give eleverne den undervisning i fagene, som der er planlagt med. Medarbejderne er særdeles tilfredse med at arbejde i selvstyrende team, fordi det giver en høj grad af indflydelse på egen arbejdssituation og stor arbejdsglæde. Besparelse Skolen blev i juni måned kort før sommerferien, og efter at skoleårets planlægning var tilendebragt pålagt en meget stor besparelse. Besparelsen skulle træde i kraft med det samme, og betød at skoledelen skulle finde ca kr., og SFH skulle finde ca kr. Det var ikke nemt at finde så mange penge på kun et halvt års budget uden at det ville få store konsekvenser for skolen. Konsekvenserne af besparelsen blev: besparelser på elevaktiviteter og skolerejser. (Skolerejsen i 8. klasse aflyst) vikardækning erstattes af tilsyn, sammenlæsning m.v. personalets efteruddannelser og kurser, som kunne opsiges blev sparet væk. vedligeholdelse inde og ude blev sparet væk. Ikke en god situation at være i, men man må sige at skolens ledelse og lærere har klaret sig flot igennem med kun få aflysninger af undervisningen. Desværre ser det ikke ud til at der er flere midler på vej til skolen i nærmeste fremtid, så besparelserne fortsætter ind i Skolebestyrelsesvalg Valg af ny skolebestyrelse blev en vanskelig opgave, da vi måtte sande, at der var meget begrænset interesse for skolebestyrelsesarbejdet og ringe fremmøde på opstillingsdagen, så der manglede kandidater til en ny bestyrelse. Da der kun var en fra den gamle bestyrelse, der ville fortsætte, var de to nye som mødte op ikke nok til at samle en ny bestyrelse. Jagten gik ind på at finde nogle forældre, som havde lyst til at sidde med i bestyrelsen. Efter et stykke tid, og inden fristen udløb, var det dog lykkedes at finde 7 forældre, som havde lyst til at være en del af skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen i de næste fire år sammen med to medarbejderrepræsentanter og to elever. Den nye bestyrelse har afholdt de første møder, og fået snakket sammen om, hvad der skal drøftes i nærmeste fremtid. Nogle af de ting, som skal diskuteres på de kommende møder er en løbende revision af skolens principper, så de er tidssvarende.

4 Skolens værdier Det er besluttet, at skolen skal arbejde med værdier og have nogle værdi ord samt et nyt logo. Værdi ordene har skolens medarbejder i fællesskab fundet, og til ordene vil der blive knyttet en tekst, som beskriver værdi ordet. Værdierne som skolen gerne vil kendes på er faglighed, engagement, samarbejde og trivsel. Skolebestyrelsen har godkendt værdierne. Der arbejdes på at integrere skolens vartegn stenen formet som et vikingeskib i det nye logo. Skolen får professionel hjælp til udformningen af logoet. Når arbejdet er tilendebragt, vil det nye logo og værdierne med tekst blive præsenteret på skolens hjemmeside, og skal være med til at profilere skolen. Skolens indsatsområder Rummelighed Folkeskolen skal være en rummelig skole, og også kunne tage hånd om børn med opmærksomhedsforstyrrelser, hvilket kræver viden, forståelse og en særlig indsats af medarbejderne. Derfor har alle medarbejdere været på kursus i KRAP med fokus på at opnå en større viden om, hvordan vi i det pædagogiske arbejde og på en anerkendende måde kan skabe rum for udvikling og god trivsel for alle vore elever. Også i dette skoleår arbejdes der med den anerkendende tilgang i det pædagogiske arbejde, og medarbejderne drøfter løbende, hvordan vi støtter elever med særlige adfærdsproblematikker gennem kollegasparring og ved afholdelse af pædagogiske dage med KRAP som omdrejningspunkt i vort fælles arbejde med at sikre rummelighed. Skolen deltager i skoleåret 2010/11 i et forsøg med brug af undervisningsassistenter i indskolingen og på mellemtrinnet. Undervisningsassistentens opgave er at assistere lærerne i arbejdet med at støtte elever med særlige behov og til at skabe struktur i klasser med urolige elever, så disciplin og arbejdsro kan fremmes til gavn for alle elevers læring. Trivsel Resultatet af undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø kan læses på skolens hjemmeside. Arbejdet med elevernes undervisningsmiljø blev afsluttet i foråret I efteråret er lærernes arbejdsmiljø blevet vurderet ved en arbejdspladsvurdering. Handleplanen vedr. denne undersøgelse vil blive afsluttet i foråret Skolens AKT lærere (Adfærd, Kontakt og Trivsel) deltager i trivselsarbejdet i klasserne. Sammen med interesserede elever på 7. årgang er der skabt et nyt tiltag legepatruljen som ledes af en af AKT lærerne. Hensigten med legepatruljen er at hjælpe eleverne i de mindste klasser til at lege sammen på en mindre konfliktfuld måde i frikvartererne ved bl.a. at starte nye og spændende lege op, som skaber glæde og gode sociale relationer mellem børnene, så frikvartererne kan være en legepause, hvor alle børn trives. Legepatruljen er på kort tid blevet en succes. Læsning Skolen har uddannet tre læsevejledere, som skal vejlede lærere og elever med henblik på at styrke elevernes læsning. I efteråret 2010 afviklede to af skolens læsevejledere et turbokursus i dansk for læsesvage elever på 6. og 7. årgang. Ressourcerne hertil blev bevilget af ministeriet, som dækkede halvdelen af udgiften. Evalueringen viser, at eleverne har haft stor gavn af indsatsen. De er blevet bedre til at læse, og frem for alt har de fået lysten til skolearbejdet tilbage. Der afholdes

5 Byggeri læsekonferencer på alle klassetrin på baggrund af et læseudviklingsskema LUS og faglige tests, som skolens læsevejledere er tovholder for med henblik på at skabe god viden om elevernes læseudvikling og iværksættelse af en målrettet undervisning i forhold til elevernes standpunkt. Alle elever i børnehaveklassen screenes med henblik på at afdække sproglige behov, så der tidligt kan iværksættes en undervisning, der sikrer eleverne optimal læseindlæring. Den kommunale handleplan for læsning bliver implementeret på skolen og i den forbindelse udarbejder Læsevejlederne en særlig indsatsplan for læsning på Rolf Krake Skolen. I efteråret 2010 startede vi på et nybyggeri på sydsiden af Rolf Krake Skolen. Byggeriet bliver tilkoblet den østligste gavlende af skolens fritidsafsnit, Hjaltehus, og skal stå færdig til maj Byggeriet er foranlediget af, at SFH fra foråret 2011 skal modtage førskolegrupper. Vi skal derfor i lighed med andre arealer også her have fællesudnyttelse af bygningen, der således om formiddagen kommer til at huse en børnehaveklasse, en 1. klasse og en 2. klasse. De tre hjemklasser vil ligge i forbindelse med et fællesrum. Desuden vil bygningen - foruden rengøringsrum, teknikrum og toiletter - rumme garderoberum til børnene og et mødelokale. Endelig vil bygningen omfatte skolens nye hovedindgang, som vil ligge diagonalt ud fra bygningen i retning mod Rolf Krakes Vej, hvor skolens nuværende P-plads også er. Af samme grund har vi i år ændret skolens adresse fra Hjaltesvej 1 til Rolf Krakes Vej 7A. Personale I 2010 har fire medarbejdere afviklet barsels- og/eller forældreorlov og to medarbejdere har været langtidssygemeldte. Pr. 1. marts 2010 ansatte skolen en serviceleder. En medarbejder er bevilget uddannelsesorlov, to medarbejdere er forflyttet til arbejde på andre af byens skoler, og tre medarbejdere er afskediget som følge af de drastiske nedskæringer, som skolen blev pålagt umiddelbart før sommerferien. I perioder har skolen ansat servicemedarbejdere med løntilskud til varetagelse af forefaldende arbejdsopgaver herunder skoleboden. Syv pædagoger fra sfh en er tilknyttet indskolingen, hvor de medvirker som ekstrapersoner i undervisningen i børnehaveklassen og i omlagte uger i 1. og 2. klasse. Skolen deltager i et forsøg med undervisningsassistenter i skoleåret 2010/11, og har ansat denne medarbejder i en tidsbegrænset stilling i forsøgsperioden. Kompetenceudvikling En lærer er fortsat under uddannelse til AKT, en lærer har fået et kursus i dansk i overbygningen, og en lærer er påbegyndt uddannelsen til matematikvejleder. Der er fokus på læsning og it, hvorfor skolen har afholdt en pædagogisk dag for alle undervisere i Vitre, som er et it program til læsesvage elever. Alle medarbejdere har deltaget i et KRAP kursus med henblik på at få et fælles pædagogisk værktøj til at skabe rummelighed og disciplin gennem en anerkendende tilgang. Endvidere er der bevilget faglige inspirationskurser af en dags varighed til enkelte medarbejdere. Indkøb af nye undervisningsmaterialer: Til 3. klasserne har vi tilføjet endnu et klassesæt i faget engelsk. Vi har købt Blue Cat 3, så årgangen således har 4 forskellige klassesæt at arbejde med året igennem. Blue Cat er i forvejen udbredt på flere andre årgange. Taskebogen til kristendomskundskab på 4. årgang er udskiftet fra Os og kristendom 4 til Liv og religion 4, som er mere tidssvarende ift. Fælles Mål. Dette bogsystem har eleverne nu fra klasse.

6 På 5. klassetrin har vi indkøbt læsebogs- og tekstanalysesystemet Fandango 5 med tilhørende arbejdsbøger. Indkøbet er en videreførelse af systemet, som vi nu har på klassetrin. Systemet arbejder oven på de færdigheder, eleverne har tilegnet sig året før. Endvidere har vi på 5. årgang i lighed med tidligere år udskiftet Ind i historien 5 med Hit med historien 5. Denne udskiftning mangler vi nu kun til næste år at færdiggøre på 6. klassetrin. 6. klasserne har fået ny taskebog i matematik. Faktor er blevet skiftet ud til fordel for Matematrix 6. kl. Dette system er nu færdig-implementeret fra børnehaveklasse til 7. klasse. 8. og 9. klasserne fortsætter med Faktor. Danskfaget har på 7. og 8. årgang fået tilført taskebøgerne hh. Sæt skrivespor 1 og Sæt skrivespor 2. Bøgerne bibringer eleverne færdigheder i genreforståelse og genreskrivning novelle, artikel, essay, interview, m.m. På 9. årgang har vi i lighed med indskoling og mellemtrin udskiftet kristendomsbogen til Liv og religion 9. Næste år planlægges tilsvarende udskiftning på 8. årgang. Vi vil herefter stå væsentligt styrket i forhold til Folkeskolens Afgangsprøve, hvor kristendoms-kundskab er et udtræksfag. AV-udstyr Som en naturlig følge af brugen af IT i den daglige undervisning er de aldrende overhead-projektorer på vej ud. Vi ser en fremtid med større brug af projektorer stationære i klasseværelserne og mobile. Vi har i år indkøbt 3 mobile projektor-vogne til brug i indskoling og mellemtrin. Vognene er udstyret med projektor, separate højttalere, fælles strømstik med tilslutning og plads til bærbar PC. Elevaktiviteter Skoleaktiviteter som er afviklet i løbet af året. Ekskursioner til Hjerl Hede på 4. klassetrin og Thorsminde med overnatning på 5. klassetrin. Eleverne har deltaget i diverse kommunale idrætsarrangementer og afholdt motionsløb. Skolen har afholdt fastelavn for indskolingen, skolefest for kl. med skolekomedie opført af 6. årgang og elevrådsfest for eleverne i overbygningen. Hjaltehus/Malehuset Personale Hjaltehus har i 2010 haft 7 pædagoger tilknyttet indskolingen. En medarbejder er gået på efterløn, en er gået ned i tid med delvis efterløn, og en har opsagt sin stilling efter eget ønske. Der er tre medarbejdere der har været langtidssygemeldt, men er startet op igen med en delvis raskmelding. Det skal siges, at det ikke har været arbejdsbetinget sygdom. Aktiviteter Da vi prioriterer børns motion og sundhed højt, har vi udover vores faste ude dage lejet os ind i tennishallen en gang ugentligt i vinterhalvåret, lige som vi benytter skolens gymnastiksal, tager på ture ud af huset til skov, bibliotek, anlæg, skøjtebane m.m. Både på Hjaltehus og i Malehuset blev legeplads og udeliv også i 2010 vægtet meget højt. Mange aktiviteter laves i og omkring bålhuset, som bruges flittigt. I vinterperioden afholdes fredagssamling, hvor grupperne på skift står for lidt underholdning. Det kan være lege, sange, sketches eller andet. Vi slutter på den måde ugen af og ønsker hinanden god weekend.

7 Traditioner Fastelavnsfest med udklædning og tøndeslagning, sommerfest for børn, forældre og bedsteforældre, sæbekasseløb og juleafslutning julestue med forældre og børn aflyste vi på grund af besparelser. Vi har haft overnatninger i både SFH 1+2 og juniorklub. Juniorklubben I juniorklubben har vi bl.a. lavet fisketure til Munkbro Fiskesø, biografture, badeland og bowlingaftner. Forældresamarbejde Vi prioriterer samarbejdet med forældre meget højt, da det er her igennem vi skaber sammenhæng i barnets hverdag. Dette gør vi bl.a. ved at invitere nye børn og forældre til informations møder, afholde forældrekaffe og forældresamtaler for på den måde at give dem et indblik i institutionens dagligdag. Ferielukning Der var i 2010 lukket i institutionen den 31. marts, den 14. maj, ugerne 29, 30 og 31 samt d. 27., 28., 29. og 30. december. For de forældre, der havde brug for pasning i lukkeugerne, foregik dette i henholdsvis Halgaard og B.U.M. Kurser Vi har i år afviklet et længerevarende KRAP kursus sammen med det øvrige personale på skolen. Budget Økonomien har i 2010 været præget af store besparelser. Det har betydet at vi bl.a. har sparet på kursusvirksomhed, udflugter, bygningsvedligeholdelse, vikarkonto m.m. Budgettet for 2010 er endnu ikke helt afsluttet, men vi regner med at vi kommer ud af året med et lille overskud. Byggeri I sensommeren startede byggeriet af den nye tilbygning. Vi har været lettere generet af larm fra byggeriet og byggerod på legepladsen, så vi glæder os til at det står færdig.

8 ØKONOMI (i kr.) Budget 2009 Regnskab 2009 Budget 2010 Rolf Krake Skolen - bevilling Personale Uddannelse og kurser Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Arealer og pladser Forsikringer Forbrugsafgifter m.m Genbevillinger +/- Pålagt besparelse pr. 1/

9 FAKTA Antal klasser Klasse- og elevtal SFH 1 SFH 2 SFH Juniorklub : Børnehaveklasser 9. klasser samt kommunalt læsekursus : 28 klasser 615 elever : 165 børn : 115 børn : 100 børn Undervisningspersonale SFH-personale Skoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder SFH-leder SFH-souschef SFH-afdelingsleder Skolesekretær Teknisk serviceleder Teknisk serviceassistent Teknisk serviceassistent SFH : 42 personer 22 personer : Ruby Krarup : Claus Mathiesen : Vivi Jørgensen : Erik Nielsen : Anette Pagh : Klaus Hendriksen : Annette Knudsen og Hilda Lindberg (mandage) : Brian Justesen : Svenning Fly : Jan P. Larsen Rolf Krake Skolen Ulrik Amby Jensen skolebestyrelsesformand Ruby Krarup skoleleder

Skolebestyrelsens årsberetning 2009

Skolebestyrelsens årsberetning 2009 Skolebestyrelsens årsberetning 2009 Rolf Krake Skolen Hjaltesvej 1 7500 Holstebro Skolebestyrelsens årsberetning 2009 Skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen har i 2009 haft følgende aktiviteter: Møder Skolebestyrelsen

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2008

Skolebestyrelsens årsberetning 2008 Skolebestyrelsens årsberetning 2008 Rolf Krake Skolen Hjaltesvej 1 7500 Holstebro Skolebestyrelsens årsberetning 2008 Skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen har i 2008 haft følgende aktiviteter: Møder Skolebestyrelsen

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Profil for Rolf Krake Skolen i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Rolf Krake Skolen i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Rolf Krake Skolen i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kliplev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kliplev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kliplev Skole 2015-2020 Skole og Undervisning - december 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Referat Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid 27. maj 2015 klokken 19.00 Møde nr. Møde nr. 26 Mødelokale 82 Åbne sager Lukkede sager 0 Forplejning Kaffe/te og kage Bestyrelsen Mødt Afbud

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.05.09 til 01.04.10 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 11 måneders bestyrelses arbejde og udlægges på skolens hjemmeside. Bestyrelsen

Læs mere

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4 Virksomhedsplan Gildbroskolen 2008-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag s. 3 2. Mål og vision s. 3 3. Organisationen a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3 b) Særlige tilbud til elever s. 3

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole - Den 1. april 2010 til den 31. marts 2011 Den nye skolebestyrelse tiltrådte den 1. august 2010, hvor 4 nye medlemmer blev valgt ind ved forskudt valg

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10 1.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne. Elevernes undervisningsmiljø Skoleåret 2010/2011 Det indgående kendskab til elevernes trivsel på Højby Skole skyldes den måde lærernes frikvarterer afholdes på. Lærerne er i næsten alle frikvarterer i

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Læringsmiljø og fællesskab

Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer.

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 August 2015 Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 Læringsreform Vi er nu begyndt på læringsreformens år 2. Det første år har været et hektisk år, hvor mange af de nye elementer i læringsreformen

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup.

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup. Indholdsfortegnelse Sundhedsvisioner for børn og unge i Mejrup.....side 2 Handleplan Mejrup Skole Kost..side 3 Handleplan Mejrup Skole Bevægelse..side 4 Handleplan Mejrup Skole Naturen side 5 Handleplan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Ørslevkloster Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ørslevkloster er en folkeskole med 115 elever fordelt på 7 klassetrin. Der er en SFO

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere