Skolebestyrelsens årsberetning Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens årsberetning 2010. Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro"

Transkript

1 Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro

2 Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen har i 2010 haft følgende aktiviteter: Møder Skolebestyrelsen har i år afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder, og et ekstraordinært møde. Desuden har skolebestyrelsesmedlemmerne været repræsenteret ved: Klasseforældremøder Ansættelsessamtaler Byggeudvalgsmøder Seminar med politikere og embedsmænd samt andre institutionsbestyrelser i Holstebro Kommune om kommunens skolepolitik Forældrearrangement med Lene Broe over emnet KRAP: Kognitiv, Resursefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Andre faste punkter som er skolebestyrelsens ansvar Godkendelse af budgetter og regnskaber Godkendelse af timefordelingsplan og undervisningsmaterialer Tilsyn med skolen Lave overordnede principper og politikker for skolen Skole-hjem-samarbejdet Skoleveje Trivsel Ordensregler Årsberetning Øvrige beslutninger i 2010 Høringssvar til Holstebro Kommunes Budget 2011 Budget og regnskab 2010 Valg af ny skolebestyrelse Principper for klassedannelser ved deling og sammenlægning af klasser Kommende skolerejser. Det er besluttet at skolerejsen for 8. årgang ophører på ubestemt tid. En forbedret økonomisk situation kan bringe aktiviteten i spil igen. Skolens værdier Samkøring af Skole og SFH Skolebestyrelsen har i 2010 fortsat arbejdet med at integrere de to tidligere institutioner. Det er vores ønske at hele personalet skal føle sig som en del af én enhed, og at skolen skal kende og udnytte de forskellige personalegruppers kompetencer for at skabe en endnu bedre skole. Skolebestyrelsen er derfor glad for at se, at det skrider hastigt frem med det nye byggeri, så indskolingen fysiske rammer bliver udvidet til at rumme 0 3. kl. og skolefritidshjemmet.

3 Fastholdelse af stamklasser i overbygningen Skolebestyrelsen har drøftet, hvorvidt der skulle en ny klassedannelse til, når eleverne rykker op i overbygningen. Der var meninger både for og imod, og forslaget har været i høring hos personalet i F- afdelingen, som entydigt anbefalede skolebestyrelsen at bevare klassedannelser efter 6. kl. Skolebestyrelsen har besluttet ikke at lave ny klassedannelse i 7. kl. Selvstyrende team i overbygningen Lærerne i overbygningen er i dette skoleår organiseret i selvstyrende team. Det betyder, at 4 klasser undervises af alle lærerne i et team, hvilket for eleverne har den fordel, at de f.eks. ved tysklærerens fravær i stedet for tysk bliver undervist i matematik af deres matematiklærer, og vice versa. Hermed sikres det, at eleverne altid får god faglig undervisning af egne lærere og undgår at få tilfældige vikarer udefra. Selvstyret har gjort undervisningen fleksible, så det også er blevet nemt at flekse mellem grundskema og fagdage, fordi hensigten er at give eleverne den undervisning i fagene, som der er planlagt med. Medarbejderne er særdeles tilfredse med at arbejde i selvstyrende team, fordi det giver en høj grad af indflydelse på egen arbejdssituation og stor arbejdsglæde. Besparelse Skolen blev i juni måned kort før sommerferien, og efter at skoleårets planlægning var tilendebragt pålagt en meget stor besparelse. Besparelsen skulle træde i kraft med det samme, og betød at skoledelen skulle finde ca kr., og SFH skulle finde ca kr. Det var ikke nemt at finde så mange penge på kun et halvt års budget uden at det ville få store konsekvenser for skolen. Konsekvenserne af besparelsen blev: besparelser på elevaktiviteter og skolerejser. (Skolerejsen i 8. klasse aflyst) vikardækning erstattes af tilsyn, sammenlæsning m.v. personalets efteruddannelser og kurser, som kunne opsiges blev sparet væk. vedligeholdelse inde og ude blev sparet væk. Ikke en god situation at være i, men man må sige at skolens ledelse og lærere har klaret sig flot igennem med kun få aflysninger af undervisningen. Desværre ser det ikke ud til at der er flere midler på vej til skolen i nærmeste fremtid, så besparelserne fortsætter ind i Skolebestyrelsesvalg Valg af ny skolebestyrelse blev en vanskelig opgave, da vi måtte sande, at der var meget begrænset interesse for skolebestyrelsesarbejdet og ringe fremmøde på opstillingsdagen, så der manglede kandidater til en ny bestyrelse. Da der kun var en fra den gamle bestyrelse, der ville fortsætte, var de to nye som mødte op ikke nok til at samle en ny bestyrelse. Jagten gik ind på at finde nogle forældre, som havde lyst til at sidde med i bestyrelsen. Efter et stykke tid, og inden fristen udløb, var det dog lykkedes at finde 7 forældre, som havde lyst til at være en del af skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen i de næste fire år sammen med to medarbejderrepræsentanter og to elever. Den nye bestyrelse har afholdt de første møder, og fået snakket sammen om, hvad der skal drøftes i nærmeste fremtid. Nogle af de ting, som skal diskuteres på de kommende møder er en løbende revision af skolens principper, så de er tidssvarende.

4 Skolens værdier Det er besluttet, at skolen skal arbejde med værdier og have nogle værdi ord samt et nyt logo. Værdi ordene har skolens medarbejder i fællesskab fundet, og til ordene vil der blive knyttet en tekst, som beskriver værdi ordet. Værdierne som skolen gerne vil kendes på er faglighed, engagement, samarbejde og trivsel. Skolebestyrelsen har godkendt værdierne. Der arbejdes på at integrere skolens vartegn stenen formet som et vikingeskib i det nye logo. Skolen får professionel hjælp til udformningen af logoet. Når arbejdet er tilendebragt, vil det nye logo og værdierne med tekst blive præsenteret på skolens hjemmeside, og skal være med til at profilere skolen. Skolens indsatsområder Rummelighed Folkeskolen skal være en rummelig skole, og også kunne tage hånd om børn med opmærksomhedsforstyrrelser, hvilket kræver viden, forståelse og en særlig indsats af medarbejderne. Derfor har alle medarbejdere været på kursus i KRAP med fokus på at opnå en større viden om, hvordan vi i det pædagogiske arbejde og på en anerkendende måde kan skabe rum for udvikling og god trivsel for alle vore elever. Også i dette skoleår arbejdes der med den anerkendende tilgang i det pædagogiske arbejde, og medarbejderne drøfter løbende, hvordan vi støtter elever med særlige adfærdsproblematikker gennem kollegasparring og ved afholdelse af pædagogiske dage med KRAP som omdrejningspunkt i vort fælles arbejde med at sikre rummelighed. Skolen deltager i skoleåret 2010/11 i et forsøg med brug af undervisningsassistenter i indskolingen og på mellemtrinnet. Undervisningsassistentens opgave er at assistere lærerne i arbejdet med at støtte elever med særlige behov og til at skabe struktur i klasser med urolige elever, så disciplin og arbejdsro kan fremmes til gavn for alle elevers læring. Trivsel Resultatet af undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø kan læses på skolens hjemmeside. Arbejdet med elevernes undervisningsmiljø blev afsluttet i foråret I efteråret er lærernes arbejdsmiljø blevet vurderet ved en arbejdspladsvurdering. Handleplanen vedr. denne undersøgelse vil blive afsluttet i foråret Skolens AKT lærere (Adfærd, Kontakt og Trivsel) deltager i trivselsarbejdet i klasserne. Sammen med interesserede elever på 7. årgang er der skabt et nyt tiltag legepatruljen som ledes af en af AKT lærerne. Hensigten med legepatruljen er at hjælpe eleverne i de mindste klasser til at lege sammen på en mindre konfliktfuld måde i frikvartererne ved bl.a. at starte nye og spændende lege op, som skaber glæde og gode sociale relationer mellem børnene, så frikvartererne kan være en legepause, hvor alle børn trives. Legepatruljen er på kort tid blevet en succes. Læsning Skolen har uddannet tre læsevejledere, som skal vejlede lærere og elever med henblik på at styrke elevernes læsning. I efteråret 2010 afviklede to af skolens læsevejledere et turbokursus i dansk for læsesvage elever på 6. og 7. årgang. Ressourcerne hertil blev bevilget af ministeriet, som dækkede halvdelen af udgiften. Evalueringen viser, at eleverne har haft stor gavn af indsatsen. De er blevet bedre til at læse, og frem for alt har de fået lysten til skolearbejdet tilbage. Der afholdes

5 Byggeri læsekonferencer på alle klassetrin på baggrund af et læseudviklingsskema LUS og faglige tests, som skolens læsevejledere er tovholder for med henblik på at skabe god viden om elevernes læseudvikling og iværksættelse af en målrettet undervisning i forhold til elevernes standpunkt. Alle elever i børnehaveklassen screenes med henblik på at afdække sproglige behov, så der tidligt kan iværksættes en undervisning, der sikrer eleverne optimal læseindlæring. Den kommunale handleplan for læsning bliver implementeret på skolen og i den forbindelse udarbejder Læsevejlederne en særlig indsatsplan for læsning på Rolf Krake Skolen. I efteråret 2010 startede vi på et nybyggeri på sydsiden af Rolf Krake Skolen. Byggeriet bliver tilkoblet den østligste gavlende af skolens fritidsafsnit, Hjaltehus, og skal stå færdig til maj Byggeriet er foranlediget af, at SFH fra foråret 2011 skal modtage førskolegrupper. Vi skal derfor i lighed med andre arealer også her have fællesudnyttelse af bygningen, der således om formiddagen kommer til at huse en børnehaveklasse, en 1. klasse og en 2. klasse. De tre hjemklasser vil ligge i forbindelse med et fællesrum. Desuden vil bygningen - foruden rengøringsrum, teknikrum og toiletter - rumme garderoberum til børnene og et mødelokale. Endelig vil bygningen omfatte skolens nye hovedindgang, som vil ligge diagonalt ud fra bygningen i retning mod Rolf Krakes Vej, hvor skolens nuværende P-plads også er. Af samme grund har vi i år ændret skolens adresse fra Hjaltesvej 1 til Rolf Krakes Vej 7A. Personale I 2010 har fire medarbejdere afviklet barsels- og/eller forældreorlov og to medarbejdere har været langtidssygemeldte. Pr. 1. marts 2010 ansatte skolen en serviceleder. En medarbejder er bevilget uddannelsesorlov, to medarbejdere er forflyttet til arbejde på andre af byens skoler, og tre medarbejdere er afskediget som følge af de drastiske nedskæringer, som skolen blev pålagt umiddelbart før sommerferien. I perioder har skolen ansat servicemedarbejdere med løntilskud til varetagelse af forefaldende arbejdsopgaver herunder skoleboden. Syv pædagoger fra sfh en er tilknyttet indskolingen, hvor de medvirker som ekstrapersoner i undervisningen i børnehaveklassen og i omlagte uger i 1. og 2. klasse. Skolen deltager i et forsøg med undervisningsassistenter i skoleåret 2010/11, og har ansat denne medarbejder i en tidsbegrænset stilling i forsøgsperioden. Kompetenceudvikling En lærer er fortsat under uddannelse til AKT, en lærer har fået et kursus i dansk i overbygningen, og en lærer er påbegyndt uddannelsen til matematikvejleder. Der er fokus på læsning og it, hvorfor skolen har afholdt en pædagogisk dag for alle undervisere i Vitre, som er et it program til læsesvage elever. Alle medarbejdere har deltaget i et KRAP kursus med henblik på at få et fælles pædagogisk værktøj til at skabe rummelighed og disciplin gennem en anerkendende tilgang. Endvidere er der bevilget faglige inspirationskurser af en dags varighed til enkelte medarbejdere. Indkøb af nye undervisningsmaterialer: Til 3. klasserne har vi tilføjet endnu et klassesæt i faget engelsk. Vi har købt Blue Cat 3, så årgangen således har 4 forskellige klassesæt at arbejde med året igennem. Blue Cat er i forvejen udbredt på flere andre årgange. Taskebogen til kristendomskundskab på 4. årgang er udskiftet fra Os og kristendom 4 til Liv og religion 4, som er mere tidssvarende ift. Fælles Mål. Dette bogsystem har eleverne nu fra klasse.

6 På 5. klassetrin har vi indkøbt læsebogs- og tekstanalysesystemet Fandango 5 med tilhørende arbejdsbøger. Indkøbet er en videreførelse af systemet, som vi nu har på klassetrin. Systemet arbejder oven på de færdigheder, eleverne har tilegnet sig året før. Endvidere har vi på 5. årgang i lighed med tidligere år udskiftet Ind i historien 5 med Hit med historien 5. Denne udskiftning mangler vi nu kun til næste år at færdiggøre på 6. klassetrin. 6. klasserne har fået ny taskebog i matematik. Faktor er blevet skiftet ud til fordel for Matematrix 6. kl. Dette system er nu færdig-implementeret fra børnehaveklasse til 7. klasse. 8. og 9. klasserne fortsætter med Faktor. Danskfaget har på 7. og 8. årgang fået tilført taskebøgerne hh. Sæt skrivespor 1 og Sæt skrivespor 2. Bøgerne bibringer eleverne færdigheder i genreforståelse og genreskrivning novelle, artikel, essay, interview, m.m. På 9. årgang har vi i lighed med indskoling og mellemtrin udskiftet kristendomsbogen til Liv og religion 9. Næste år planlægges tilsvarende udskiftning på 8. årgang. Vi vil herefter stå væsentligt styrket i forhold til Folkeskolens Afgangsprøve, hvor kristendoms-kundskab er et udtræksfag. AV-udstyr Som en naturlig følge af brugen af IT i den daglige undervisning er de aldrende overhead-projektorer på vej ud. Vi ser en fremtid med større brug af projektorer stationære i klasseværelserne og mobile. Vi har i år indkøbt 3 mobile projektor-vogne til brug i indskoling og mellemtrin. Vognene er udstyret med projektor, separate højttalere, fælles strømstik med tilslutning og plads til bærbar PC. Elevaktiviteter Skoleaktiviteter som er afviklet i løbet af året. Ekskursioner til Hjerl Hede på 4. klassetrin og Thorsminde med overnatning på 5. klassetrin. Eleverne har deltaget i diverse kommunale idrætsarrangementer og afholdt motionsløb. Skolen har afholdt fastelavn for indskolingen, skolefest for kl. med skolekomedie opført af 6. årgang og elevrådsfest for eleverne i overbygningen. Hjaltehus/Malehuset Personale Hjaltehus har i 2010 haft 7 pædagoger tilknyttet indskolingen. En medarbejder er gået på efterløn, en er gået ned i tid med delvis efterløn, og en har opsagt sin stilling efter eget ønske. Der er tre medarbejdere der har været langtidssygemeldt, men er startet op igen med en delvis raskmelding. Det skal siges, at det ikke har været arbejdsbetinget sygdom. Aktiviteter Da vi prioriterer børns motion og sundhed højt, har vi udover vores faste ude dage lejet os ind i tennishallen en gang ugentligt i vinterhalvåret, lige som vi benytter skolens gymnastiksal, tager på ture ud af huset til skov, bibliotek, anlæg, skøjtebane m.m. Både på Hjaltehus og i Malehuset blev legeplads og udeliv også i 2010 vægtet meget højt. Mange aktiviteter laves i og omkring bålhuset, som bruges flittigt. I vinterperioden afholdes fredagssamling, hvor grupperne på skift står for lidt underholdning. Det kan være lege, sange, sketches eller andet. Vi slutter på den måde ugen af og ønsker hinanden god weekend.

7 Traditioner Fastelavnsfest med udklædning og tøndeslagning, sommerfest for børn, forældre og bedsteforældre, sæbekasseløb og juleafslutning julestue med forældre og børn aflyste vi på grund af besparelser. Vi har haft overnatninger i både SFH 1+2 og juniorklub. Juniorklubben I juniorklubben har vi bl.a. lavet fisketure til Munkbro Fiskesø, biografture, badeland og bowlingaftner. Forældresamarbejde Vi prioriterer samarbejdet med forældre meget højt, da det er her igennem vi skaber sammenhæng i barnets hverdag. Dette gør vi bl.a. ved at invitere nye børn og forældre til informations møder, afholde forældrekaffe og forældresamtaler for på den måde at give dem et indblik i institutionens dagligdag. Ferielukning Der var i 2010 lukket i institutionen den 31. marts, den 14. maj, ugerne 29, 30 og 31 samt d. 27., 28., 29. og 30. december. For de forældre, der havde brug for pasning i lukkeugerne, foregik dette i henholdsvis Halgaard og B.U.M. Kurser Vi har i år afviklet et længerevarende KRAP kursus sammen med det øvrige personale på skolen. Budget Økonomien har i 2010 været præget af store besparelser. Det har betydet at vi bl.a. har sparet på kursusvirksomhed, udflugter, bygningsvedligeholdelse, vikarkonto m.m. Budgettet for 2010 er endnu ikke helt afsluttet, men vi regner med at vi kommer ud af året med et lille overskud. Byggeri I sensommeren startede byggeriet af den nye tilbygning. Vi har været lettere generet af larm fra byggeriet og byggerod på legepladsen, så vi glæder os til at det står færdig.

8 ØKONOMI (i kr.) Budget 2009 Regnskab 2009 Budget 2010 Rolf Krake Skolen - bevilling Personale Uddannelse og kurser Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Arealer og pladser Forsikringer Forbrugsafgifter m.m Genbevillinger +/- Pålagt besparelse pr. 1/

9 FAKTA Antal klasser Klasse- og elevtal SFH 1 SFH 2 SFH Juniorklub : Børnehaveklasser 9. klasser samt kommunalt læsekursus : 28 klasser 615 elever : 165 børn : 115 børn : 100 børn Undervisningspersonale SFH-personale Skoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder SFH-leder SFH-souschef SFH-afdelingsleder Skolesekretær Teknisk serviceleder Teknisk serviceassistent Teknisk serviceassistent SFH : 42 personer 22 personer : Ruby Krarup : Claus Mathiesen : Vivi Jørgensen : Erik Nielsen : Anette Pagh : Klaus Hendriksen : Annette Knudsen og Hilda Lindberg (mandage) : Brian Justesen : Svenning Fly : Jan P. Larsen Rolf Krake Skolen Ulrik Amby Jensen skolebestyrelsesformand Ruby Krarup skoleleder

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere