Skolebestyrelsens årsberetning Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens årsberetning 2010. Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro"

Transkript

1 Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro

2 Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen har i 2010 haft følgende aktiviteter: Møder Skolebestyrelsen har i år afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder, og et ekstraordinært møde. Desuden har skolebestyrelsesmedlemmerne været repræsenteret ved: Klasseforældremøder Ansættelsessamtaler Byggeudvalgsmøder Seminar med politikere og embedsmænd samt andre institutionsbestyrelser i Holstebro Kommune om kommunens skolepolitik Forældrearrangement med Lene Broe over emnet KRAP: Kognitiv, Resursefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Andre faste punkter som er skolebestyrelsens ansvar Godkendelse af budgetter og regnskaber Godkendelse af timefordelingsplan og undervisningsmaterialer Tilsyn med skolen Lave overordnede principper og politikker for skolen Skole-hjem-samarbejdet Skoleveje Trivsel Ordensregler Årsberetning Øvrige beslutninger i 2010 Høringssvar til Holstebro Kommunes Budget 2011 Budget og regnskab 2010 Valg af ny skolebestyrelse Principper for klassedannelser ved deling og sammenlægning af klasser Kommende skolerejser. Det er besluttet at skolerejsen for 8. årgang ophører på ubestemt tid. En forbedret økonomisk situation kan bringe aktiviteten i spil igen. Skolens værdier Samkøring af Skole og SFH Skolebestyrelsen har i 2010 fortsat arbejdet med at integrere de to tidligere institutioner. Det er vores ønske at hele personalet skal føle sig som en del af én enhed, og at skolen skal kende og udnytte de forskellige personalegruppers kompetencer for at skabe en endnu bedre skole. Skolebestyrelsen er derfor glad for at se, at det skrider hastigt frem med det nye byggeri, så indskolingen fysiske rammer bliver udvidet til at rumme 0 3. kl. og skolefritidshjemmet.

3 Fastholdelse af stamklasser i overbygningen Skolebestyrelsen har drøftet, hvorvidt der skulle en ny klassedannelse til, når eleverne rykker op i overbygningen. Der var meninger både for og imod, og forslaget har været i høring hos personalet i F- afdelingen, som entydigt anbefalede skolebestyrelsen at bevare klassedannelser efter 6. kl. Skolebestyrelsen har besluttet ikke at lave ny klassedannelse i 7. kl. Selvstyrende team i overbygningen Lærerne i overbygningen er i dette skoleår organiseret i selvstyrende team. Det betyder, at 4 klasser undervises af alle lærerne i et team, hvilket for eleverne har den fordel, at de f.eks. ved tysklærerens fravær i stedet for tysk bliver undervist i matematik af deres matematiklærer, og vice versa. Hermed sikres det, at eleverne altid får god faglig undervisning af egne lærere og undgår at få tilfældige vikarer udefra. Selvstyret har gjort undervisningen fleksible, så det også er blevet nemt at flekse mellem grundskema og fagdage, fordi hensigten er at give eleverne den undervisning i fagene, som der er planlagt med. Medarbejderne er særdeles tilfredse med at arbejde i selvstyrende team, fordi det giver en høj grad af indflydelse på egen arbejdssituation og stor arbejdsglæde. Besparelse Skolen blev i juni måned kort før sommerferien, og efter at skoleårets planlægning var tilendebragt pålagt en meget stor besparelse. Besparelsen skulle træde i kraft med det samme, og betød at skoledelen skulle finde ca kr., og SFH skulle finde ca kr. Det var ikke nemt at finde så mange penge på kun et halvt års budget uden at det ville få store konsekvenser for skolen. Konsekvenserne af besparelsen blev: besparelser på elevaktiviteter og skolerejser. (Skolerejsen i 8. klasse aflyst) vikardækning erstattes af tilsyn, sammenlæsning m.v. personalets efteruddannelser og kurser, som kunne opsiges blev sparet væk. vedligeholdelse inde og ude blev sparet væk. Ikke en god situation at være i, men man må sige at skolens ledelse og lærere har klaret sig flot igennem med kun få aflysninger af undervisningen. Desværre ser det ikke ud til at der er flere midler på vej til skolen i nærmeste fremtid, så besparelserne fortsætter ind i Skolebestyrelsesvalg Valg af ny skolebestyrelse blev en vanskelig opgave, da vi måtte sande, at der var meget begrænset interesse for skolebestyrelsesarbejdet og ringe fremmøde på opstillingsdagen, så der manglede kandidater til en ny bestyrelse. Da der kun var en fra den gamle bestyrelse, der ville fortsætte, var de to nye som mødte op ikke nok til at samle en ny bestyrelse. Jagten gik ind på at finde nogle forældre, som havde lyst til at sidde med i bestyrelsen. Efter et stykke tid, og inden fristen udløb, var det dog lykkedes at finde 7 forældre, som havde lyst til at være en del af skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen i de næste fire år sammen med to medarbejderrepræsentanter og to elever. Den nye bestyrelse har afholdt de første møder, og fået snakket sammen om, hvad der skal drøftes i nærmeste fremtid. Nogle af de ting, som skal diskuteres på de kommende møder er en løbende revision af skolens principper, så de er tidssvarende.

4 Skolens værdier Det er besluttet, at skolen skal arbejde med værdier og have nogle værdi ord samt et nyt logo. Værdi ordene har skolens medarbejder i fællesskab fundet, og til ordene vil der blive knyttet en tekst, som beskriver værdi ordet. Værdierne som skolen gerne vil kendes på er faglighed, engagement, samarbejde og trivsel. Skolebestyrelsen har godkendt værdierne. Der arbejdes på at integrere skolens vartegn stenen formet som et vikingeskib i det nye logo. Skolen får professionel hjælp til udformningen af logoet. Når arbejdet er tilendebragt, vil det nye logo og værdierne med tekst blive præsenteret på skolens hjemmeside, og skal være med til at profilere skolen. Skolens indsatsområder Rummelighed Folkeskolen skal være en rummelig skole, og også kunne tage hånd om børn med opmærksomhedsforstyrrelser, hvilket kræver viden, forståelse og en særlig indsats af medarbejderne. Derfor har alle medarbejdere været på kursus i KRAP med fokus på at opnå en større viden om, hvordan vi i det pædagogiske arbejde og på en anerkendende måde kan skabe rum for udvikling og god trivsel for alle vore elever. Også i dette skoleår arbejdes der med den anerkendende tilgang i det pædagogiske arbejde, og medarbejderne drøfter løbende, hvordan vi støtter elever med særlige adfærdsproblematikker gennem kollegasparring og ved afholdelse af pædagogiske dage med KRAP som omdrejningspunkt i vort fælles arbejde med at sikre rummelighed. Skolen deltager i skoleåret 2010/11 i et forsøg med brug af undervisningsassistenter i indskolingen og på mellemtrinnet. Undervisningsassistentens opgave er at assistere lærerne i arbejdet med at støtte elever med særlige behov og til at skabe struktur i klasser med urolige elever, så disciplin og arbejdsro kan fremmes til gavn for alle elevers læring. Trivsel Resultatet af undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø kan læses på skolens hjemmeside. Arbejdet med elevernes undervisningsmiljø blev afsluttet i foråret I efteråret er lærernes arbejdsmiljø blevet vurderet ved en arbejdspladsvurdering. Handleplanen vedr. denne undersøgelse vil blive afsluttet i foråret Skolens AKT lærere (Adfærd, Kontakt og Trivsel) deltager i trivselsarbejdet i klasserne. Sammen med interesserede elever på 7. årgang er der skabt et nyt tiltag legepatruljen som ledes af en af AKT lærerne. Hensigten med legepatruljen er at hjælpe eleverne i de mindste klasser til at lege sammen på en mindre konfliktfuld måde i frikvartererne ved bl.a. at starte nye og spændende lege op, som skaber glæde og gode sociale relationer mellem børnene, så frikvartererne kan være en legepause, hvor alle børn trives. Legepatruljen er på kort tid blevet en succes. Læsning Skolen har uddannet tre læsevejledere, som skal vejlede lærere og elever med henblik på at styrke elevernes læsning. I efteråret 2010 afviklede to af skolens læsevejledere et turbokursus i dansk for læsesvage elever på 6. og 7. årgang. Ressourcerne hertil blev bevilget af ministeriet, som dækkede halvdelen af udgiften. Evalueringen viser, at eleverne har haft stor gavn af indsatsen. De er blevet bedre til at læse, og frem for alt har de fået lysten til skolearbejdet tilbage. Der afholdes

5 Byggeri læsekonferencer på alle klassetrin på baggrund af et læseudviklingsskema LUS og faglige tests, som skolens læsevejledere er tovholder for med henblik på at skabe god viden om elevernes læseudvikling og iværksættelse af en målrettet undervisning i forhold til elevernes standpunkt. Alle elever i børnehaveklassen screenes med henblik på at afdække sproglige behov, så der tidligt kan iværksættes en undervisning, der sikrer eleverne optimal læseindlæring. Den kommunale handleplan for læsning bliver implementeret på skolen og i den forbindelse udarbejder Læsevejlederne en særlig indsatsplan for læsning på Rolf Krake Skolen. I efteråret 2010 startede vi på et nybyggeri på sydsiden af Rolf Krake Skolen. Byggeriet bliver tilkoblet den østligste gavlende af skolens fritidsafsnit, Hjaltehus, og skal stå færdig til maj Byggeriet er foranlediget af, at SFH fra foråret 2011 skal modtage førskolegrupper. Vi skal derfor i lighed med andre arealer også her have fællesudnyttelse af bygningen, der således om formiddagen kommer til at huse en børnehaveklasse, en 1. klasse og en 2. klasse. De tre hjemklasser vil ligge i forbindelse med et fællesrum. Desuden vil bygningen - foruden rengøringsrum, teknikrum og toiletter - rumme garderoberum til børnene og et mødelokale. Endelig vil bygningen omfatte skolens nye hovedindgang, som vil ligge diagonalt ud fra bygningen i retning mod Rolf Krakes Vej, hvor skolens nuværende P-plads også er. Af samme grund har vi i år ændret skolens adresse fra Hjaltesvej 1 til Rolf Krakes Vej 7A. Personale I 2010 har fire medarbejdere afviklet barsels- og/eller forældreorlov og to medarbejdere har været langtidssygemeldte. Pr. 1. marts 2010 ansatte skolen en serviceleder. En medarbejder er bevilget uddannelsesorlov, to medarbejdere er forflyttet til arbejde på andre af byens skoler, og tre medarbejdere er afskediget som følge af de drastiske nedskæringer, som skolen blev pålagt umiddelbart før sommerferien. I perioder har skolen ansat servicemedarbejdere med løntilskud til varetagelse af forefaldende arbejdsopgaver herunder skoleboden. Syv pædagoger fra sfh en er tilknyttet indskolingen, hvor de medvirker som ekstrapersoner i undervisningen i børnehaveklassen og i omlagte uger i 1. og 2. klasse. Skolen deltager i et forsøg med undervisningsassistenter i skoleåret 2010/11, og har ansat denne medarbejder i en tidsbegrænset stilling i forsøgsperioden. Kompetenceudvikling En lærer er fortsat under uddannelse til AKT, en lærer har fået et kursus i dansk i overbygningen, og en lærer er påbegyndt uddannelsen til matematikvejleder. Der er fokus på læsning og it, hvorfor skolen har afholdt en pædagogisk dag for alle undervisere i Vitre, som er et it program til læsesvage elever. Alle medarbejdere har deltaget i et KRAP kursus med henblik på at få et fælles pædagogisk værktøj til at skabe rummelighed og disciplin gennem en anerkendende tilgang. Endvidere er der bevilget faglige inspirationskurser af en dags varighed til enkelte medarbejdere. Indkøb af nye undervisningsmaterialer: Til 3. klasserne har vi tilføjet endnu et klassesæt i faget engelsk. Vi har købt Blue Cat 3, så årgangen således har 4 forskellige klassesæt at arbejde med året igennem. Blue Cat er i forvejen udbredt på flere andre årgange. Taskebogen til kristendomskundskab på 4. årgang er udskiftet fra Os og kristendom 4 til Liv og religion 4, som er mere tidssvarende ift. Fælles Mål. Dette bogsystem har eleverne nu fra klasse.

6 På 5. klassetrin har vi indkøbt læsebogs- og tekstanalysesystemet Fandango 5 med tilhørende arbejdsbøger. Indkøbet er en videreførelse af systemet, som vi nu har på klassetrin. Systemet arbejder oven på de færdigheder, eleverne har tilegnet sig året før. Endvidere har vi på 5. årgang i lighed med tidligere år udskiftet Ind i historien 5 med Hit med historien 5. Denne udskiftning mangler vi nu kun til næste år at færdiggøre på 6. klassetrin. 6. klasserne har fået ny taskebog i matematik. Faktor er blevet skiftet ud til fordel for Matematrix 6. kl. Dette system er nu færdig-implementeret fra børnehaveklasse til 7. klasse. 8. og 9. klasserne fortsætter med Faktor. Danskfaget har på 7. og 8. årgang fået tilført taskebøgerne hh. Sæt skrivespor 1 og Sæt skrivespor 2. Bøgerne bibringer eleverne færdigheder i genreforståelse og genreskrivning novelle, artikel, essay, interview, m.m. På 9. årgang har vi i lighed med indskoling og mellemtrin udskiftet kristendomsbogen til Liv og religion 9. Næste år planlægges tilsvarende udskiftning på 8. årgang. Vi vil herefter stå væsentligt styrket i forhold til Folkeskolens Afgangsprøve, hvor kristendoms-kundskab er et udtræksfag. AV-udstyr Som en naturlig følge af brugen af IT i den daglige undervisning er de aldrende overhead-projektorer på vej ud. Vi ser en fremtid med større brug af projektorer stationære i klasseværelserne og mobile. Vi har i år indkøbt 3 mobile projektor-vogne til brug i indskoling og mellemtrin. Vognene er udstyret med projektor, separate højttalere, fælles strømstik med tilslutning og plads til bærbar PC. Elevaktiviteter Skoleaktiviteter som er afviklet i løbet af året. Ekskursioner til Hjerl Hede på 4. klassetrin og Thorsminde med overnatning på 5. klassetrin. Eleverne har deltaget i diverse kommunale idrætsarrangementer og afholdt motionsløb. Skolen har afholdt fastelavn for indskolingen, skolefest for kl. med skolekomedie opført af 6. årgang og elevrådsfest for eleverne i overbygningen. Hjaltehus/Malehuset Personale Hjaltehus har i 2010 haft 7 pædagoger tilknyttet indskolingen. En medarbejder er gået på efterløn, en er gået ned i tid med delvis efterløn, og en har opsagt sin stilling efter eget ønske. Der er tre medarbejdere der har været langtidssygemeldt, men er startet op igen med en delvis raskmelding. Det skal siges, at det ikke har været arbejdsbetinget sygdom. Aktiviteter Da vi prioriterer børns motion og sundhed højt, har vi udover vores faste ude dage lejet os ind i tennishallen en gang ugentligt i vinterhalvåret, lige som vi benytter skolens gymnastiksal, tager på ture ud af huset til skov, bibliotek, anlæg, skøjtebane m.m. Både på Hjaltehus og i Malehuset blev legeplads og udeliv også i 2010 vægtet meget højt. Mange aktiviteter laves i og omkring bålhuset, som bruges flittigt. I vinterperioden afholdes fredagssamling, hvor grupperne på skift står for lidt underholdning. Det kan være lege, sange, sketches eller andet. Vi slutter på den måde ugen af og ønsker hinanden god weekend.

7 Traditioner Fastelavnsfest med udklædning og tøndeslagning, sommerfest for børn, forældre og bedsteforældre, sæbekasseløb og juleafslutning julestue med forældre og børn aflyste vi på grund af besparelser. Vi har haft overnatninger i både SFH 1+2 og juniorklub. Juniorklubben I juniorklubben har vi bl.a. lavet fisketure til Munkbro Fiskesø, biografture, badeland og bowlingaftner. Forældresamarbejde Vi prioriterer samarbejdet med forældre meget højt, da det er her igennem vi skaber sammenhæng i barnets hverdag. Dette gør vi bl.a. ved at invitere nye børn og forældre til informations møder, afholde forældrekaffe og forældresamtaler for på den måde at give dem et indblik i institutionens dagligdag. Ferielukning Der var i 2010 lukket i institutionen den 31. marts, den 14. maj, ugerne 29, 30 og 31 samt d. 27., 28., 29. og 30. december. For de forældre, der havde brug for pasning i lukkeugerne, foregik dette i henholdsvis Halgaard og B.U.M. Kurser Vi har i år afviklet et længerevarende KRAP kursus sammen med det øvrige personale på skolen. Budget Økonomien har i 2010 været præget af store besparelser. Det har betydet at vi bl.a. har sparet på kursusvirksomhed, udflugter, bygningsvedligeholdelse, vikarkonto m.m. Budgettet for 2010 er endnu ikke helt afsluttet, men vi regner med at vi kommer ud af året med et lille overskud. Byggeri I sensommeren startede byggeriet af den nye tilbygning. Vi har været lettere generet af larm fra byggeriet og byggerod på legepladsen, så vi glæder os til at det står færdig.

8 ØKONOMI (i kr.) Budget 2009 Regnskab 2009 Budget 2010 Rolf Krake Skolen - bevilling Personale Uddannelse og kurser Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Arealer og pladser Forsikringer Forbrugsafgifter m.m Genbevillinger +/- Pålagt besparelse pr. 1/

9 FAKTA Antal klasser Klasse- og elevtal SFH 1 SFH 2 SFH Juniorklub : Børnehaveklasser 9. klasser samt kommunalt læsekursus : 28 klasser 615 elever : 165 børn : 115 børn : 100 børn Undervisningspersonale SFH-personale Skoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder SFH-leder SFH-souschef SFH-afdelingsleder Skolesekretær Teknisk serviceleder Teknisk serviceassistent Teknisk serviceassistent SFH : 42 personer 22 personer : Ruby Krarup : Claus Mathiesen : Vivi Jørgensen : Erik Nielsen : Anette Pagh : Klaus Hendriksen : Annette Knudsen og Hilda Lindberg (mandage) : Brian Justesen : Svenning Fly : Jan P. Larsen Rolf Krake Skolen Ulrik Amby Jensen skolebestyrelsesformand Ruby Krarup skoleleder

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Aakjærskolen A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Aakjærskolen er Skives gamle midtbyskole, som ligger placeret centralt i byens centrum. I august

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Ledelse tæt på. Horsens den 23.10

Ledelse tæt på. Horsens den 23.10 Ledelse tæt på Horsens den 23.10 Præsentation Lars Kjems 56 år Skoleleder i 15 år, heraf 1 og 3 måneder på Skjoldhøjskolen Skolechef i 7 år Lærer i 7 år Skjoldhøjskolen og hvad der skal ledes Udfordringer

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere