Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område 3 Revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik 5 Hørsholm Kommunes ansvar for at føre tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge 8 Familiehusets forebyggende indsats i fremtiden 13 Delegationsplan på Børn- og Skoleudvalgets område 15 Orientering om aktuel kapacitet og belægning i Hørsholm Kommunes dagtilbud 17 Bilagsoversigt 19 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Morten Winge orienterede om henvendelse vedrørende etablering af et ungeråd i kommunen. Udvalget tilkendegav, at en gruppe unge kan inviteres til et kommende møde med henblik på at præsentere deres idé ved foretræde for udvalget. Udvalget drøfter muligheder for et ungeråd i Hørsholm. Pernille Schnoor har snakket med legepladsfirmaet Kompan. De har tilknyttet et "legeinstitut", som udvalget tilsluttede sig kan komme på et udvalgsmøde for at fortælle om børns leg og gøre udvalgets medlemmer klogere, inden der skal træffes beslutning om etablering af legeplads i bymidten. Dorte Seistrup orienterede om, at administrationen er gået med i KL"s partnerskabsprojekt for folkeskolen med henblik på at få verificeret, hvordan Hørsholm Kommune er placeret i forhold til at optimere på læerernes arbejdstid. Pernille Schnoor orienterede om, at Lions Opnæsgård skifter navn til Lions Løvehuset fra 1. april Pernille Schnoor orienterede om, at hun havde været i en et-dags praktik hos kommunens SSP-konsulent. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/22960 Journalnr.: S08 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Bente Rask Årsregnskab 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område Resume Regnskabet for 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område udviser, i forhold til det korrigerede budget, et netto mindreforbrug på ca. 11 mio. kr. Det fordeler sig som et mindreforbrug på driftssiden på ca. 8 mio. kr. og et mindreforbrug på anlægssiden på ca. 3 mio. kr. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender bilag 1-6. Bilagene vil indgå som en del af det trykte regnskab for Sagsfremstilling Hovedtallene for regnskabet på Børne- og Skoleudvalgets område kan ses af bilag 1. Institutioner for børn og unge Området viser for driftssiden et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på området for dagtilbud til børn på 1,8 mio. kr. og et merforbrug på området for fritidstilbud til børn på 2,6 mio. kr. (Bilag 2) På anlægssiden er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merforbrug på klimainstitutionen Solhuset. (Bilag 2 og 3) Undervisning Området viser på driftssiden et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Det består af et mindreforbrug på folkeskoleområdet på 5,0 mio. kr., mindreforbrug på Ungdomsskolen på 0,1 mio. kr samt merforbrug på erhvervsgrunduddannelser på 0,1 mio. kr. (Bilag 4) Anlægssiden viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det består af et mindreforbrug på renoveringen af A- Bygningen på Hørsholm skole på 3,0 mio. kr samt et mindreforbrug på etablering af ny idrætsbygning og moderniseringer på Rungsted Skole på 0,3 mio. kr. (Bilag 4 og 5) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 Børn og unge med særlige behov Området viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Det består af momsafløftning vedrørende tidligere år på 1,3 mio. kr, færre anbringelser på 1,0 mio. kr., reduceret antal aflastningsdøgn på 0,7 mio. kr. samt sparede lønudgifter i Familiehuset på 0,6 mio. kr. (Bilag 6) Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2011, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 10. maj 2012 og 21. maj Overførsler fra regnskab 2011 til budget 2012 behandles i særskilt dagsordenspunkt. Bilag - Bilag 1 - BSU samlet regnskab Bilag 2-30 Institutioner for børn og unge - Bilag 3 - Anlægsoversigt Regnskab Bilag 4-31 Undervisning - Bilag 5 - Anlægsoversigt Regnskab Bilag 6-34 Børn og unge med særlige behov Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Godkendt. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/11806 Journalnr.: I06 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Klaus Poulsen Revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik Resume Center for Børn og Voksne har udarbejdet forslag til revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik. Som opfølgning på den gamle børnepolitik fra 2006 orienterer administrationen nedenfor om status på området. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget godkender forslaget til den sammenhængende børne- og ungepolitik og tager orienteringen om status på den sammenhængende børnepolitik fra 2006 til efterretning. Sagsfremstilling Den sammenhængende børne- og ungepolitik Politikken sætter fokus på samarbejdet mellem de almene tilbud til børn og unge og indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den indeholder også en plan for den sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet. Politikken skal sikre en sammenhæng mellem det generelle arbejde, det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte, så udsatte børn og unge er sikret den rette hjælp i rette tid. Politikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, målsætninger og handleplaner for børneområdet. Børne- og ungepolitikken er udviklet på basis af Hørsholm Kommunes børnesyn, som udgør de grundlæggende værdier på området. Der er 4 overordnede områder som indgår i politikken: 1. kontakten til borgerne/brugerne 2. kvaliteten i sagsbehandlingen 3. organiseringen af den professionelle indsats 4. indsatsen overfor ungdomskriminalitet. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Inden for hvert område beskrives mål, eventuel metode og konkret handling. Lovgrundlag: Kommunernes pligt til at udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik fremgår af Servicelovens 19 stk. 2. I forlængelse af anbringelsesreformen fra 2006 trådte Barnets Reform i kraft den 1. januar 2011 (Lov nr. 628 af 11/06/10). Lovændringen har til formål at styrke og udvikle indsatsen overfor udsatte børn og unge. I medfør af lovændringen blev det indført at kommunerne skal indarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet jf. Servicelovens 19 stk. 3. Intentionerne bag bestemmelsen i anbringelsesreformen og videreførelsen i Barnets Reform er, at sikre en tidlig indsats og sikre at kommunernes indsats lever op til forpligtelsen om at yde hjælp til børn og unge ud fra lovgivningens intentioner. Status på sammenhængende børnepolitik Samtidig med revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik gives nedenstående status i forhold til den sammenhængende børne- og ungepolitik fra december Status er at: 1. Der er etableret familiebehandling i Familiehuset 2. Der er etableret åben, anonym rådgivning til forældre, børn og unge hver torsdag fra i Familiehuset med deltagelse af psykolog, sagsbehandler og sundhedsplejerske 3. Der er udarbejdet pjece om faserne i et sagsforløb til forældre, børn og unge 4. Det tværfaglige samarbejde er styrket igennem udarbejdelse af Grønspættebogen, som bl.a. beskriver retningslinjer for tidlig opsporing i samarbejdet mellem daginstitutioner, skoler og center for børn og voksne. Ligeledes er der udarbejdet pjece til professionelle om underretning 5. For at sikre systematik i sagsbehandlingen, herunder sikring af inddragelse af forældre og barnet/den unge har Center for Børn og Voksne igennem licens forpligtet sig til at anvende ICS-metoden (Intergratet children system), samt indkøbt DUBU (digitalisering af udsatte børn og unge som understøtter ICS-metoden) og er i gang med at implementere systemet. 6. For at sikre uddannelse for de årige, og implementering af Ungepakken, er der nedsat et Ungeudvalg på tværs af Centrene Arbejdsmarked, Daginstitutioner og Skoler, samt Børn og Voksne 7. Der arbejdes med kriminalitetsforebyggelse igennem udarbejdelse af en kriminalpræventiv lærervejledning. Den kriminalpræventive vejledning er i høring på skolerne, og forventes endelig implementeret medio Kommunikation Efter vedtagelse af børne- og ungepolitikken lægges den ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 Sagens tidligere behandling Hørsholm Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 18. december 2006 og den trådte i kraft den 1. januar Politikken tog afsæt i kommunalbestyrelsens børnesyn fra tidligere Børne- og ungepolitik. Kommunalbestyrelsen besluttede ved godkendelsen, at der skulle ske revision politikken hvert 4. år. Forslaget til børne- og ungepolitikken 2012 har været i høring i Centrene Dagtilbud og Skoler, Arbejdsmarked, Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg samt i Handicaprådet. Center for Dagtilbud og Skoler er kommet med kommentarer, som er indarbejdet i forslaget. Bilag - Den sammenhængende børne- og ungepolitik Den sammenhaengende børne- og ungepolitik 2006 Noter til bilag Der vedlægges ny sammenhængende børne- og ungepolitik, samt tidligere børne- og ungepolitik. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/19358 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Hørsholm Kommunes ansvar for at føre tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge Resume Orientering til Børne- og Skoleudvalget med en kort redegørelse for det driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder (opholdssteder og plejefamilier) og for det personrettede tilsyn med de børn og unge, som kommunen har anbragt udenfor hjemmet i eller uden for kommunen, samt for det generelle tilsyn for alle børn og unge i kommunen. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning, samt godkender, at administrationen arbejder videre med og evt. indgår samarbejde med andre kommuner om fremadrettet indsat på tilsynsområdet. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer/kvalitetsstandarder på området. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har tilsynsforpligtelse over for alle børn og unge i kommunen jfr. 146 i Serviceloven. Derudover har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre et driftsorienteret tilsyn med de anbringelsessteder der er beliggende i kommunen jfr. 148,a i Serviceloven og pligt til at føre et personrettet tilsyn i forhold til de børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet jfr. 148 i Serviceloven. Generel tilsynsforpligtelse: Kommunalbestyrelsens tilsynspligt efter Servicelovens 146 er fortrinsvis af generel karakter og omfatter alle forhold, der har betydning for børn og unges vilkår i lokalområdet og det er i den sammenhæng at Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik jfr. 19 stk. 2 i Serviceloven skal ses. Driftsorienteret tilsyn: Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre driftsorienteret tilsyn med de plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, som er beliggende i kommunen jfr. 148,a i Serviceloven, dette skal ses i sammenhæng med, at det også er kommunen, som har godkendt anbringelsesstedet. Det overordnede formål med det driftsorienterede tilsyn er at sikre: Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 At gældende lovgivning overholdes og at anbringelsesstedet virker i overensstemmelse med gældende aftaler At anbringelsesstedets rammer og ydelser løbende udvikles i overensstemmelse med børnenes/de unges behov, det gælder metodeudvikling, personaleudvikling og organisationsudvikling. Med Barnets Reform der trådte i kraft har plejefamilier ret til et grundkursus når de starter som plejefamilie. Kurset er målrettet det at være plejefamilie. Efterfølgende har en plejefamilie ret til målrettede kurser i forhold til de børn/unge de har i pleje. Kurserne er af op til 2 dages varighed. Personrettet tilsyn: Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre personrettet tilsyn med de børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet i eller uden for kommunen, hvor kommunen er handlekommune jfr. 148 i Serviceloven. Det overordnede formål med det personrettede tilsyn er at sikre: At den iværksatte hjælp fortsat opfylder behovet hos det enkelte barn/unge og at barnet/den unge profiterer af indsatsen At der er opmærksomhed på om der skal iværksættes andre former for hjælp At barnet/den unge behandles hensigtsmæssigt ud fra barnets/den unges problemer og behov At barnets/den unges anbringelse forløber tilfredsstillende At barnet/den unge trives. Kommunalbestyrelsen skal vurdere hvor ofte og hvordan, der skal føres tilsyn afhængigt af barnets/den unges behov, men der skal mindst foretages to årlige tilsynsbesøg, hvor kommunen taler med barnet/den unge. Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af plejefamilie/ansatte fra anbringelsesstedet. På baggrund af det løbende personrettede tilsyn skal det vurderes, om der er behov for revision af handleplanen jfr. 70 i Serviceloven. Der er således en tæt sammenhæng mellem det personrettede tilsyn og opfølgningen på handleplanen. Hørsholm Kommunes tilsyn med anbringelsessteder og anbragte børn og unge. I Hørsholm Kommune er der ingen opholdssteder eller døgninstitutioner og tilsynsforpligtelsen begrænser sig således til driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og personrettet tilsyn med anbragte børn og unge. Tilsynet med plejefamilier herunder med hensyn til hyppighed skal tilrettelægges, så det er i stand til at opfange, hvis der er problemer i familien. Det driftsorienterede tilsyn: Der føres tilsyn med 8 plejefamilier, hvoraf den ene er en aflastningsfamilie. Samlet er de 8 plejefamilier godkendt til at modtaget 13 børn i døgnpleje og 2 i aflastning. Der er pr anbragt 11 børn i døgnpleje og 2 i aflastning. Tilsynet med de godkendte plejefamilier udføres af en socialrådgiver og af lederen af Børneteamet. Der er således ikke etableret en egentlig tilsynsenhed. Teamlederen fører tilsyn med de plejefamilier hvoraf den ene af plejeforældrene er ansat i Hørsholm Kommune. Tilsynet med plejefamilierne sker mindst 1 gang årligt som et anmeldt besøg. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Tilsynet skal sikre, at den godkendte plejefamilie fortsat kan godkendes som plejefamilie. Fokus på tilsynsbesøget er det at være plejefamilie - udfordringer/glæder. Der spørges ind til plejefamiliens behov for supervision. Med Barnets reform er det obligatorisk, at en godkendt plejefamilie hvert år deltager i kursus, svarende til 2 hele kursusdage. Kurset vil være målrettet det barn/den unge der er anbragt i familien. Kurser til plejefamilier vil være et fokusområde i Ofte vil det være en plejehjemsforening der udbyder de relevante kurser. Betaling af supervision og kurser skal afholdes af den kommune hvor plejefamilien er bosiddende. Ud over at afdække det behov plejefamilien har for supervision og kurser, spørges der ved tilsynsbesøget også ind til plejefamiliens samarbejde med de biologiske forældre, deres samarbejde med den/de anbringende kommuner/sagsbehandlere. Der udarbejdes et notat fra tilsynsbesøget og teamlederen orienteres. Kun hvis der er problemer bliver den anbringende kommune/sagsbehandler kontaktet. Hørsholm Kommune har anbragt 15 børn/unge i plejefamilier uden for kommunen. I arbejdet med at finde egnede plejefamilier til det enkelte barn/ung samarbejder Hørsholm Kommune typisk med plejehjemsforeningerne: FABU, CAFA og FFA. Plejehjemsforeningerne finder en familie, som er egnet til at modtage barnet/den unge ud fra beskrivelse af problematikken som de modtager fra Børneteamet. Efter anbringelse i plejefamilie, via plejehjemsforening, indgås kontrakt om plejehjemsforeningens ansvar for at yde råd og vejledning til plejefamilien for at sikre at anbringelsen skal lykkes. Udgiften vil i gennemsnit være kr. mdl. for varetagelse af den enkelte sag. Plejehjemsforeningerne vil i nogle sager være i kontakt med plejefamilien helt op til otte gange årligt. Ud over plejehjemsforeningen, som Hørsholm Kommune betaler for at støtte op omkring anbringelsen så skal den kommune hvor barnet/den unge er anbragt føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilien. Hørsholm Kommune har ikke en egentlig enhed der udelukkende beskæftiger sig med plejefamilier, godkendelse og driftsorienteret tilsyn. Hørsholm Kommune har derfor valgt at samarbejde med plejehjemsforeningerne. Samarbejdet med plejehjemsforeningerne sikrer at barnet/den unge kan anbringes når der er behov for det og at barnet/den unge anbringes i en plejefamilie, som kan varetage barnets/den unges problematik. Samarbejdet med plejehjemsforeningerne er samtidig med til at sikre en stor grad af tryghed i forhold til at anbringelsen lykkes og at barnet/den unge trives. Der modtages statusrapport to gange årligt. Plejehjemsforeningerne varetager ud over råd og vejledning til plejefamilierne også udbetaling af løn til plejefamilierne. Det personrettede tilsyn: Hørsholm Kommune har 30 anbragte børn/unge i alderen 6 20 år alle anbragt udenfor Hørsholm Kommune. 14 børn og 16 unge. 16 er anbragt i plejefamilier. 1 er anbragt i netværksplejefamilie. 4 er anbragt i opholdssteder. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 7 er anbragt på døgninstitution. 2 er anbragt i egen bolig med tilsyn. Sagsbehandling i forhold til de anbragte børn/unge varetages af henholdsvis Børne- og Ungeteamet. I Hørsholm Kommune udføres det personrettede tilsyn af den rådgiver, som er tilknyttet sagen og det skal ske mindst to gange årligt, men hyppigere hvis det skønnes, at der er behov for det. Det vil oftest være den rådgiver der også har været med i arbejdet omkring anbringelsen. Det personrettede tilsyn er tæt forbundet med handleplanen og foretages i én arbejdsgang. De samtaler som rådgiveren fører med barnet/den unge danner grundlag for, om der er behov for at revidere handleplanen og indsatsen. En revision af handleplan og indsats skal så vidt muligt ske i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren. Status Der er 30 anbringelsessager. I 24 sager har der været fulgt op min. 2 x årligt som loven foreskriver, det svarer til 80 %. I 4 sager har der været fulgt op 1 gang, det svarer til 13 %. I 2 sager er der ikke fulgt op som foreskrevet, der svarer til 7 %. Administrationen vil straks sikre at sagerne følges op, som foreskrevet i loven. Anbefaling Der er indgået partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet mellem Social- og Integrationsministeriet og KL. I den forbindelse er der indgået aftale om et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. Kommunerne er opfordret til at foretage et eftersyn af det driftsorienterede og personrettede tilsyn, herunder organiseringen og kvaliteten af det førte tilsyn herunder adskillelsen af det driftsorienterede tilsyn fra de medarbejdere, der anbringer børn. Hørsholm Kommune har modtaget en henvendelse fra Fredensborg Kommune, der forespørger om kommunens interesse i at oprette en tilsynsenhed på tværs af de to kommuner. Administrationen afholder møde med repræsentant fra Fredensborg Kommune og tager efterfølgende stilling til om der med de sager der er i Hørsholm Kommune er volumen til at indgå i et forpligtende samarbejde omkring tilsyn på området. Fremadrettet anbefaler administrationen tiltag med henblik på at give tilsynet på børne- og ungeområdet et kvalitetsløft. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer, tjeklister og kvalitetsstandard på området. Som led i samarbejdsaftalen mellem ministeriet og KL er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor resultatet kan være givende i forhold til kommunens fremtidige arbejde på området. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 Administrationen vil som ovenfor beskrevet overveje indgåelse af samarbejde med andre kommuner. Bilag - Lovgrundlaget - Paragraffer - Vejledning nr. 3 til Serviceloven - Kapitel 3 - Socialministeriets skrivelse om ansvar for tilsyn Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Administrationen arbejder videre med, at Udarbejde en ramme for børnesamtalen Overveje hjemtagelse af supervision til plejefamilierne Overveje ændring af vores aftale med plejehjemsforeningerne til at inkludere uanmeldte tilsyn. Udarbejde retningslinjer/kvalitetsstandarder Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/5393 Journalnr.: P16 Sagsforløb: BSU - Åben sag - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Ebbe Ro Madsen Familiehusets forebyggende indsats i fremtiden Resume Administrationen orienterer om status for Familiehuset og for de planer, der er for tilpasning af husets ydelser i den nærmeste fremtid. Forslag Administrationen foreslår, at BSU drøfter sagen og tager administrationens forslag til efterretning. Sagsfremstilling Center for Børn og Voksne tilpasser løbende det forebyggende arbejde på børne- og familieområdet, sådan at ressourcerne bruges dér, hvor der er mest brug for dem og til aktiviteter, som skønnes at give den bedste effekt. Med denne sag ønsker administrationen at orientere Børne- og Skoleudvalget om status for Familiehuset og for de tilpasninger i husets rammer, personale og aktiviteter, der er planlagt til at ske i den nærmeste fremtid. Familiehuset har aktuelt følgende tre aktivitetsområder: 1. Et dagbehandlingstilbud med skolegang for 8 børn og hertil knyttet familiebehandling (oprindelig kendt som Slusen) 2. Familiebehandling inkl. familierådgivning i hjemmet 3. Kontaktpersonordninger for børn og unge Alle ovenstående opgavetyper visiteres efter Servicelovens bestemmelse om foranstaltninger og forudsætter gennemførelse af en 50 undersøgelse af en rådgiver i Center for Børn og Voksne, før de kan iværksættes. I mange af de sager, hvor der visiteres til hjælp, er der også familieproblemstillinger af mindre alvorlig karakter, som kan afhjælpes ved korterevarende rådgivningsforløb. Denne type forebyggende familierådgivning/behandling kan fagligt løses af Familiehusets personale gennem et kort, tidsbegrænset forløb, der dels vil understøtte det forebyggende perspektiv og dels vil sikre, at de øvrige tiltag overfor barnet, vil blive understøttet bedst muligt fra familiernes side. Som konsekvens af dette har administrationen til hensigt at bemyndige Visitationsudvalg 1 (0-5 års børn) til at tilbyde 5 familiesamtaler til de sager på 0 6 års området, hvor der vurderes at være behov herfor. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 I forhold til dagbehandlingstilbuddet visiteres der pt. alene efter servicelovens bestemmelser i 52 om foranstaltninger, selv om tilbuddet også omfatter ydelser efter Folkeskolelovens 20 stk. 5. Dette vil også blive ændret fremover, således at der vil kunne visiteres til specialundervisning efter bestemmelserne i Folkeskoleloven til et barn mellem 6 og 12 år i en mindre børnegruppe, hvor der ikke vurderes at være behov for så omfattende et familiebehandlingsbehov, som visitation efter Servicelovens bestemmelser normalt indikerer. Disse børn skal være indenfor Familiehusets målgruppe og det skal respekteres, at Familiehuset fortrinsvis fungerer som et dagbehandlingstilbud efter Serviceloven. Som konsekvens af dette, har administrationen til hensigt at bemyndige Visitationsudvalg 2 (6-15 års børn) til at visitere børn til specialundervisning i intern Sluse gennem bestemmelserne i Folkeskolelovens 20, stk. 5. I forhold til Familiehusets kontaktpersoner fortsætter disse som foranstaltningsbevillinger efter Serviceloven. De fastansatte kontaktpersoner er indstillet på en stor grad af fleksibilitet, og indgår i perioder i samarbejde med rådgiverne eller de øvrige faggrupper i Familiehuset om delløsninger i vanskelige sager. Administrationen vil gerne fortsætte denne fleksible opgaveløsning og finder, at det fortsat kan ske uden at det går ud over kerneopgaven. Ophør med Ekstern Sluse I en årrække har der som supplement til dagbehandlingstilbuddet været et tilbud om ekstern pædagogisk indsats på folkeskolerne med tilknyttet familiebehandling, kaldet Ekstern Sluse. Foranstaltningen har krævet en 50-undersøgelse og der har været afsat 2 årsværk til opgaveløsningen. På grund af faldende henvendelser til ekstern sluse og stigende behov for kontaktpersoner, blev den ene stilling konverteret til en kontaktpersons stilling medio På nuværende tidspunkt er efterspørgslen faldet yderligere og set i sammenhæng med den indsats, der er ved at blive sat i værk på skolerne, er det besluttet at nedlægge funktionen helt, således at den tilbageværende stilling på området er nedlagt fra medio Økonomi/personale De foreslåede ændringer kan reguleres indenfor budgettet på politikområde 34. Alle Familiehusets fastansættelser er finansieret over de forebyggende midler på område 34. Kommunikation Hvis BSU tager administrationens forslag til efterretning udsendes et notat om ændringerne til daginstitutioner, skoler, visitationsudvalg og der sker ligeledes en orientering af Børneteam og Unge- og Voksenteam. Sagens tidligere behandling Etablering af Familiehuset har været behandlet i BSU den , Acadre 10/3026 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/8764 Journalnr.: G00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Delegationsplan på Børn- og Skoleudvalgets område Resume Administrationen har taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner til de stående udvalg, i tråd med den delegationsplan som Kommunalbestyrelsen godkendte på Økonomiudvalgets område i august måned Når delegationsplanerne er færdigbehandlet i de stående udvalg, samles de til ét dagsordenspunkt til endelig behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler Børn- og Skoleudvalget at godkende den udarbejdede delegationsplan samt at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de ligeledes godkender delegationsplanen på Børn- og Skoleudvalgets område. Sagsfremstilling I august måned 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen en delegationsplan på Økonomiudvalgets område. Formålet med planen er at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Administrationen har nu taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner for de stående udvalg, hermed også Børnog Skoleudvalgets område. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og disponere. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Det fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til udvalget/administrationen og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Når det i lovgivningen er fastsat at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 til administrationen. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente (Kommunalbestyrelsen) har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af enten administrationen eller et udvalg ved delegation, har samme virkning, som hvis de var truffet af Kommunalbestyrelsen. Bilag - Børn- og Skoleudvalget Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at klassestørrelser over 28 max 30 skal godkendes i Børneog Skoleudvalget efter indstilling fra administrationen. Hvis det er lovligt foreslås, at udtræden af skolebestyrelsen godkendes i Børne- og Skoleudvalget i stedet for, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen også skal ind over. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/5477 Journalnr.: G00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Orientering om aktuel kapacitet og belægning i Hørsholm Kommunes dagtilbud Resume Børne- og Skoleudvalget orienteres på hvert møde om den til enhver tid værende kapacitet og den aktuelle belægning i kommunens forskellige dagtilbud. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet en belægningsoversigt, der indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte dagtilbud dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes hver måned i relation til et møde i Børne- og Skoleudvalget og vil sædvanligvis være udarbejdet 2 uger før mødets afholdelse. Oversigten indeholder de faktiske placeringer for den kommende måned - samt forventede placeringer, det vil sige de aktuelle placeringer fremskrevet til efterfølgende 2 måneder men uden nye visiteringer eller udmeldelser. Det vil fremgå af oversigten, hvor langt Pladsanvisningen er med den løbende visitering til dagtilbuddene, eks. at visitering er afsluttet for den kommende måned, og at visitering er påbegyndt for den efterfølgende måned. Denne orientering er medtaget for at belyse validiteten af de medtagne tal. I perioden 1. januar til 31. juli er Mini-SFO erne på de 4 skoler medtaget i oversigten med normeringer og belægningstal. Det vil sige, at kapaciteten i denne periode er større (90 enheder) end i perioden 1. august til 31. december. I oversigtens kolonner længst til højre er udnyttelsen af dels de enkelte dels den samlede kapacitet anført. Merindskrivning er anført med positivt tal, mindreindskriving dvs. ledig kapacitet er anført med negativt tal. I samtlige oversigter er de private institutioner medtaget med den aktuelle belægning, og m.h.t. normering er angivet 2 tal dels normeringen i 2010-tal dels den godkendte maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 17

18 til disse institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendte opgørelse. Både normering og belægning er angivet i enheder. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehave-/mini-sfo-plads svarer til 1 enhed. Bilag - Belægningsoversigt til BSU pr. 13. marts 2012 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Taget til efterretning. Udvalget drøftede en henvendelse fra den private institution Ahornhuset om betaling for flere børn end normeret i maj og juni måned. Henvendelse blev drøftet men herefter henvist til at blive fremlagt med et dagsordenspunkt, hvor sagen også ses i et perspektiv, som omfatter det øvrige daginstitutionsområde inkl. kapacitetsforhold m.v. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 18

19 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bilag 1 - BSU samlet regnskab Åben Bilag 2-30 Institutioner for børn og unge Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt Regnskab Åben Bilag 4-31 Undervisning Åben Bilag 5 - Anlægsoversigt Regnskab Åben Bilag 6-34 Børn og unge med særlige behov Åben Den sammenhængende børne- og ungepolitik Åben Den sammenhaengende børne- og ungepolitik Åben Lovgrundlaget Åben Paragraffer Åben Vejledning nr. 3 til Serviceloven - Kapitel Åben Socialministeriets skrivelse om ansvar for tilsyn Åben Børn- og Skoleudvalget Åben Belægningsoversigt til BSU pr. 13. marts Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 19

20 Børne- og Skoleudvalgets møde Pernille Schnoor (A) Formand Thorkild Gruelund (C) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Stefan Bojesen-Koefoed (C) Medlem Børne- og Skoleudvalget Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 1. april 2008 Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Regnskab på Børne- og Skoleudvalgets område 4

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Planlægning af tilsyn Når en familie bliver godkendt opretter lederen af børneteamet personen i tilsynsplanen (bilag

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen.

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Familie af delingens kerneopgave er: At skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samarbejde med forældre, privat og professionelt netværk

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.01.2012 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Mål- og Rammeaftale 2012, BOV og DOS 3 Udbud af

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Analyse af familiehusene

Analyse af familiehusene NOTAT Dato 16.04.09 Analyse af familiehusene Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af familiehusene. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 076. Orientering fra formanden 155 077. Orientering fra forvaltningschefen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Louiselund Dato: Torsdag d. 13. december 2012 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Christel

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg BUR i Broby BUR-MED-Udvalget har ønsket en sammenlægning fra oprindelig 3 lokaliteter til nu et samlet BUR i Broby. Der er indregnet en OEI-effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. årligt fra 2012. Det forventes

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 26.11.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model. Halsnæs Heldagsskole Industrivej 17 3390 Hundested Skole og Kultur Stab Telefon 8882 8200 Fax 16. august 2012 Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Budget 2015 - Udvalget for Sundhed og Socialservice 3 3 Høring

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016 med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6

Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016 med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6 Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016 med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6 Medarbejderne i CenterMED i Center for familie, ønsker i lighed med tidligere år at

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Kommunernes tilsyn med anbringelsessteder og anbragte børn og unge

Kommunernes tilsyn med anbringelsessteder og anbragte børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilsyn med anbringelsessteder og anbragte børn og unge Marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 1.2

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere