Indholdsfortegnelse. Et partis livskraft beror på dets evne til at optage og tilegne sig nyt. Viggo Hørup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Et partis livskraft beror på dets evne til at optage og tilegne sig nyt. Viggo Hørup"

Transkript

1 Et partis livskraft beror på dets evne til at optage og tilegne sig nyt. Viggo Hørup Indholdsfortegnelse 1 Indledning Fremvæksten af det moderne demokrati Den borgerlige offentligheds form og indhold Principper for en rationel debat Habermas og Internet Borgerens mulighed for deltagelse Oligarkiets jernlov Socialdemokratiet i cyberspace Hjemmesidens struktur og indhold Information versus identitet Identitetssite Interaktion Høfligt design Grices maksimer for en høflig kommunikation Information i højsædet Konklusion Underskrift og dato Bibliografi Indholdsfortegnelse Side 1

2 1 Indledning Der findes mange forskellige holdninger til, hvad demokrati er, og ingen af dem er mere rigtige end andre. I Danmark vil mange nok mene, at det ikke er særlig "demokratisk", at George W. Bush, jr. blev valgt som præsident, selvom modkandidaten Al Gore fik flere stemmer end ham. Ligesom en nordmand vil synes, at det er forkert, at den danske statsminister kan udskrive folketingsvalg efter sit eget forgodtbefindende. Lige siden vi fik vores Grundlov i 1849, har vi haft politiske partier i Danmark. Selvom Grundloven egentlig ikke tillader dem, så kunne vi ikke forestille os, at de ikke var der; de udgør en af hovedhjørnestenene i det danske folkestyre. Partiernes funktion har ikke ændret sig synderligt i de sidste 150 år, men det har deres rolle i demokratiet. Frem til midten af det 20. århundrede var der fire store partier, som repræsenterede hver deres socioøkonomiske segment i befolkningen. Venstre var for landmænd, Socialdemokratiet for arbejdere osv. Denne opdeling holder ikke længere. Vi stemmer efter værdier, ikke efter socialklasser. Det betyder, at partierne ikke længere repræsenterer bestemte samfundsgrupper, men derimod nogle værdisæt. Partiernes rolle i et moderne demokrati er ikke enøjet at arbejde for at bedre en bestemt samfundsklasses forhold, men derimod at arbejde for nogle værdier, som deles af vælgere i flere samfundsklasser. Det betyder, at et parti skal kunne legitimere sin politik overfor dets vælgere. En arbejder stemmer ikke partout på Socialdemokratiet, men kan sagtens finde på at stemme på en konservativ, hvis hun mener, at det parti passer bedre sammen med hendes holdninger og værdier. Derfor bliver dialogen og kommunikationen mellem parti og vælgere essentiel for partiet - og for demokratiet som sådan. Denne opgave tager netop udgangspunkt i dette forhold. Med afsæt i en analyse af den demokratiske teoris historie samt Jürgen Habermas teorier om den borgerlige offentlighed, vil en række krav til det moderne parti blive formuleret. Analysen er særlig lagt an på Socialdemokratiet, og vil dermed se på, hvilke opgaver og pligter Socialdemokratiet som det største parti i Danmark har - specielt i forhold til vælgerne. Denne analyse bruges til at undersøge, hvordan partiet udfører sin rolle som "informator" med særligt henblik på dets hjemmeside. Hvis partiet skal kunne legitimere sin politik blandt vælgerne, må det først og fremmest informere om dets politik. Partiet har to hensyn at tage, når det handler om kommunikationen. For det første skal det fortælle, hvad det mener og hvorfor, og for det andet, skal dette budskab kommunikeres ud, så den størst mulige del af publikum forstår det og samtidig støtter såvel holdning som handling. Det er altså ikke nok, at partiet mener og gør det rigtige - vælgerbefolkningen skal også være enige i partiets dispositioner. Internettet giver enestående muligheder for netop at give den "almindelige vælger" den slags informationer. Derfor er det interessant at se på, hvordan Socialdemokratiet vælger at udnytte de muligheder, cyberspace giver det moderne parti. Bruger partiet nettet til at give vælgeren netop de informationer, hun har behov for og ønsker - eller er der lagt en anden strategi? Indledning Side 2

3 2 Fremvæksten af det moderne demokrati Den tyske filosof og sociolog, Jürgen Habermas (f. 1929), har i sin bog Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft undersøgt, hvorledes ideen om en "borgerlig offentlighed" med en "offentlig mening", der kunne fungere som legitimeringsgrundlag for statens beslutninger og handlinger, blev udviklet sideløbende med den borgerlige klasses fremvækst i England, Frankrig og Tyskland i løbet af tallet, og hvordan den siden har mistet sin legitimeringskraft. Er Internettet redskabet, vi kan bruge til at få skabt et nyt legitimt grundlag for den offentlige myndigheds udøvelse af magt, eller med andre ord, et nyt demokrati? Og i så fald, hvilke krav stiller det til demokratiet, samfundet, borgerne og især til magthaverne? I det feudale Europa var magten koncentreret hierarkisk omkring kongen (som var staten), adelen, herremanden osv. Habermas kalder de feudale magthavere for repræsentativ offentlighed; kongen og hoffet repræsenterede landet og magten, ikke i en stedfortræderbetydning - de var landet og magten. Således kan de store fester og parader, som altid foregik i fuld offentlighed, ses som forestillinger ikke for folket, men foran folket, som udstillinger af magthavernes herredømme. 1 Under den feudale samfundsformation eksisterede der naturligvis handel med varer, men der var ikke tale om kapitalisme i moderne forstand, idet laugene udøvede streng kontrol med handelen. Det var først fra og med det 13. århundrede, at der fra de norditalienske byer bredte sig en egentlig handels- og finanskapitalisme over Vest- og Nordeuropa. Denne kapitalisme indeholdt elementer til en ny samfundsordning, men integreredes i begyndelsen uden de store vanskeligheder i det feudale magthierarki. Men i denne tidlige kapitalisme finder vi allerede de elementer, som danner grundlag for opløsningen af det feudale samfund og for fremvæksten af det borgerlige kapitalistiske samfund: Vare- og nyhedssamkvemmet, som skyldes den tidligkapitalistiske fjernhandel. 2 Omtrent samtidig med at de første børser opstod (den første var Amsterdam, 1531) etableredes fast kontakt og kommunikation i form af institutionaliseret post og presse. I begyndelsen var pressen ikke offentlig, men fungerede som et informationssystem internt mellem købmændene; det var først i slutningen af 1600-talet, at der blev tale om offentlig presse - og dermed i streng forstand om presse. Indtil da kunne det nye kapitalistiske system fungere sideløbende med det feudale system. 3 Som konsekvens af den stadigt øgende internationale handel voksede et statsligt bureaukrati frem, som bygger på finansforvaltning (forvaltning af skatter). Denne statslige myndighed kalder Habermas sfæren for den offentlige myndighed. Den offentlige myndighed, der gav sig udtryk i en permanent forvaltning og en stående hær, fungerede derigennem som et modstykke til den permanente kontakt i vare- og nyhedssamkvemmet. 4 De privatfolk, som ikke besad embede i det statslige bureaukrati, var udelukkede fra deltagelse i den offentlige myndighedsudøvelse. Det offentlige blev derfor synonymt med staten, som også kan kaldes "politi" efter det græske politeia: Statsforvaltning. Privatfolk, som altså var underordnet statens politi, kaldtes publikum, 1 Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit - Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, s. 60f. 2 Ibid, s Ibid, s. 70f. 4 Ibid, s. 74. Konklusion Side 3

4 hvilket på latin betyder offentlig. Der var altså tale om en statslig offentlig myndighed og en privat offentlighed. I den private offentlighed udskilte sig efterhånden en gruppe af selvstændige ejendomsbesiddende borgere, den borgerlige offentlighed, som gjorde krav på at besidde en "offentlig mening". Den borgerlige offentlighed voksede frem, fordi de økonomiske betingelser for virksomheden lå uden for den enkelte husholdnings [økonomi kommer af det græske oikos, hus. Oikonomia betyder husholdning] grænser. Den private sfære fik med andre ord for første gang almen interesse. Og derfor fik de ejendomsbesiddende borgere stadig større interesse i at få indflydelse på den offentlige myndighed. 5 Udviklingen af den anden side af den tidlige kapitalistiske samkvemsorden, pressen, tog fart omkring midten af 1600-tallet, hvor de såkaldte politiske aviser begyndte at udkomme først ugentligt og snart dagligt. Aviserne havde til dels nyheder om handel, men de fleste af disse blev stadig udvekslet i de håndskrevne aviser internt mellem købmændene. Ellers bestod de af udlandsnyheder, hofnyheder og historier om mirakelkure, skybrud, mord osv. Snart fik den offentlige myndighed øje for muligheden for at bekendtgøre befalinger og forordninger, og det var først da, at den offentlige myndigheds adressater egentlig blev til "publikum". Indenfor dette publikum var de "dannede stænder" de egentlige adressater. De udgjordes af det lag af "borgerlige", som bestod af embedsmænd, især jurister, og af læger, præster, officerer og lærde. 6 Desuden var kapitalisterne, i form af handelsfolk, bankejere, forlæggere og manufakturejere en del af den borgerlige gruppe. 7 Det er disse mennesker, der begyndte at betragte sig selv og hinanden som publikum i den borgerlige offentlighed. De havde fælles interesse i, at den offentlige myndighed foretog dispositioner, der skabte bedst mulige betingelser for at markedet kunne udfolde sig frit, samtidig med at samfundet hævede det, der angik reproduktion af livet, op til et spørgsmål af offentlig interesse. Var der mangel på mad, var det den offentlige myndigheds opgave at finde en løsning. Overfor en sådan offentlig myndighed opstod nu en ræsonnerende kritisk offentlighed, den borgerlige offentlighed. Denne offentlighed udspandt sig i to fora. For det første i diskussioner i de fremspirende kaffehuse og i de borgerlige hjems saloner og stuer og for det andet i pressen. Den borgerlige gruppe var fra begyndelsen et læsepublikum, som diskuterede livets problemstillinger i saloner og offentliggjorde litterær kritik i tidsskrifter. Efterhånden som diskussionerne antog politisk karakter, gjorde artikler i aviser og tidsskrifter det også. For at have kontrol med, hvad der foregik, indførte kongerne rundt omkring i Europa censur fra begyndelsen af 1700-tallet. I dette spændingsfelt udviklede den borgerlige offentligheds selvforståelse som den rationelle offentlige mening sig. Den borgerlige offentlighed udgjorde i den borgerlige offentligheds selvforståelse et forum, hvor rigets interne og eksterne problemstillinger diskuteredes fordomsfrit og rationelt af ligemænd uden særinteresser, hvor meninger blev brudt for til sidst at udkrystallisere sig som rationelle løsninger på problemerne, løsninger der havde opnået konsensus i offentlig- 5 Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit - Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, s Ibid, s. 79ff. 7 Begrebet borgerlig er i denne betydning defineret negativt som dem, der ikke var adelige, bønder eller af lavere bystand (det, der siden blev til arbejderklassen). Også præsten på landet og forvalteren på det fyrstelige slot var borgere i denne betydning. Se Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit - Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, s. 81. Fremvæksten af det moderne demokrati Side 4

5 heden. De rationelle løsninger betød, i den borgerlige offentligheds selvforståelse, at den offentlige myndighed var tvunget til at finde sin legitimering i den offentlige mening Den borgerlige offentligheds form og indhold Den borgerlige offentlighed udviklede først i anden omgang en politisk offentlighed. Først voksede en litterær offentlighed frem, der kan betragtes som en udvidelse af den nye kernefamilies 9 intimsfære, hvor privatfolk (mænd og siden også kvinder) i en art selvoplysningsproces behandlede erfaringer fra kernefamiliens privathed litterært og diskuterede dem. Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at den anden nye specifikt borgerlige videnskab, som opstod i 1700-tallet, udover den politiske økonomi, var psykologien. Den litterære (kulturelle) offentlighed byggede på, at kunsten antog varekarakter, blev til salg for et alment publikum. Den fandt sted i de læsesale, teatre, museer og koncertsale, som blev offentligt tilgængelige, og i de "salons", "Tischgesellschaften" og "coffeehouses" som i løbet af 1600-tallet skød op i de engelske, franske og tyske byer. I disse offentlige rum udviklede de borgerlige intellektuelle hoffets traditionelle selskabelige konversation til offentlig kritik, hvor idealet var, at argumentets autoritet hersker Principper for en rationel debat I de litterære offentligheder udvikledes tre af de principper, som blev så centrale for den politiske offentlighed og som den dag i dag ofte betragtes som ideale principper for en rationel debat. For det første: Alle mennesker kan udtale sig med lige god ret om det "blot menneskelige". Derfor fører kravet om argumentets autoritet til, at al status skal falde bort. Folk skal ikke være lige, men i diskussionen skal de se bort fra rangforskelle, ligesom økonomiske afhængighedsforhold bør være uvirksomme. For det andet kravet om, at alt principielt står til rationel debat. Og for det tredje at publikum principielt er uafsluttet. Der er altid andre i andre dele (andre kaffehuse) af det store borgerlige publikum, som muligvis kan bidrage med mere rationelle argumenter. 11 Den politiske offentlighed udviklede sig på baggrund af den selvforståelse, det borgerlige publikum havde udviklet i den litterære offentlighed. Der havde længe i Europa været kritik af de enevældige kongers magt, men med den politiske offentlighed voksede et alternativ til kongens herredømme over det umyndige folk frem. Det rationelle ræsonnement: ihrer Idee nach verlangt eine aus der Kraft des besseren Arguments geborene öffentliche Meinung jene moralisch prätentiöse Rationalität, die das Rechte und das Richtige in einem zu treffen sucht Ibid, s. 81ff. 9 Kernefamilien opstod sammen med den kapitalistiske samfundsformation. Dieser [kernefamilien] ist der Ort einer psychologischen Emanzipation, die der politisch-ökonomischen entspricht. Obschon die Sphäre des Familienkreises sich selbst als unabhängig, als von allen gesellschaftlichen Bezügen losgelöst, als Bereich der reinen Menschlichkeit wahrhaben möchte, steht sie mit der Sphäre der Arbeit und des Wahrenverkehrs in einem Verhältnis der Abhängigkeit noch das Bewußtsein der Unabhängigkeit läßt sich aus der tatsächlichen Abhängigkeit jenes intimen Bereichs von dem privaten des Marktes begreifen. Se Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit - Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, s Ibid, s. 86ff. 11 Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit - Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, s. 95ff. 12 Ibid, s. 119f. Fremvæksten af det moderne demokrati Side 5

6 På baggrund af dette retfærdige og rigtige resultat af argumenternes kamp kan legitime beslutninger om, hvad der er legalt, træffes. I den politiske kamp, der efterhånden tog fart i de store europæiske lande, for at den borgerlige offentligheds offentlige mening skulle komme til at fungere som legitimeringsgrundlag for den offentlige myndigheds beslutninger, spillede pressen en væsentlig rolle. I England etablerede pressen sig som kritisk organ for den politiske offentlighed - især med tidsskriftet Craftsman (1735). Fra da af blev kravet om offentlighed i myndighedsudøvelsen et stadig stærkere krav: Parlamentsforhandlinger og -debat, politiske intriger, statens forvaltning osv. blev efterhånden beskrevet og kritiseret i pressen. England oplevede aldrig en borgerlig revolution som Frankrig og Tyskland, men gennemgik en langsom bevægelse frem mod, at parlamentet blev hjemsted for den politiske offentligheds diskussioner. Ved overgangen til det 19. århundrede var det politiske ræsonnement organiseret i så udstrakt grad, at den politiske offentlighed var parlamentets delegeredes officielle diskussionspartner. Både i Frankrig og Tyskland skulle man igennem en periode med streng censur af pressen og voldelige revolutioner, før en lignende status var opnået. Efter disse udviklinger og revolutioner står vi tilbage med et samfund med parlamentarisk regeringsform, hvor offentligheden spiller en central rolle. Franskmanden G. Guizot formulerer i 1851 den ideale offentlige menings herredømme: C'est le plus le caractère du système qui n'admet nulle part la légitimité du pouvoir absolu d'obliger tous les citoyens à chercher sans cesse, et dans chaque occasion, la vérité, la raison, la justice, qui doivent régler le pouvoir de fait. C'est ce que fait le système représentatif: 1. par la discussion qui oblige les pouvoirs à chercher en commun la vérité; 2. par la publicité qui met les pouvoirs occupés de cette recherche sous les yeux des citoyens; 3. par la liberté de la presse qui provoque les citoyens euxmêmes à chercher la vérité et à la dire au pouvoir. 13 Den borgerlige offentlighed hentede altså sin legitimering i, at de, der var medlem af borgerskabet og derfor havde position og evner til at deltage i den offentlige diskussion, også havde reel adgang til det. Den offentlige mening var en mening, der var konsensus om, og som var rationel. Den borgerlige offentlighed kunne altså fungere som legitimering af, hvad og hvordan det var legalt at dele. 2.3 Habermas og Internet Når Habermas teorier er interessante i en analyse af, hvordan politik medieres via Internet, skyldes det især, at idealerne for en fri og demokratisk debat ikke har ændret sig synderligt siden 1700-tallets saloner. Nutidens magthavere - politikerne - skal stadig legitimere deres magtudøvelse i folket. Det betyder, at vælgerne skal have position og evner til at deltage i den offentlige diskussion samt have reel adgang til det, jf. ovenfor. Det er altså nødvendigt at etablere et rationelt tillidsforhold mellem politikere og vælgere. I 1700-tallet hyldede man den rationelle konsensus, der var opnået gennem en fri og åben debat mellem ligemænd. 13 G. Guizot: Histoire des origines du gouvernement representatif en Europe. Bruxelles, 1851, II, s. 10f. Citeret efter Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit - Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft,, s Fremvæksten af det moderne demokrati Side 6

7 Ofte bliver politikerne beskyldt for at være den indirekte årsag til den såkaldte "politikerlede". Der er færre og færre medlemmer af de politiske partier; når der dukker 20 mennesker op til et politisk debatmøde, er det en "succes", og det bliver sværere og sværere at finde egnede kandidater, fx ved lokalvalgene. Samtidig har udbredelsen af medierne gjort det langt lettere for vælgeren at fravælge at beskæftige sig med de politiske problemer. Hvor det i 1700-tallet var grundlæggende ting som fordelingen af mad, vand, tøj osv., der blev diskuteret, handler politik i dag om mere abstrakte og "virkelighedsfjerne" emner. Ikke at de er mindre relevante, det kræver blot et engagement ud over sin egen tilværelse. Der er således opstået en ny "borgerlig offentlighed" i det post-kapitalistiske videnssamfund. Videnssamfundet er strukturelt set ikke væsensforskelligt fra det industrisamfund, som det afløste. I modsætning til overgangen fra landbrugs- til industrisamfund, har overgangen fra industri- til videnssamfund ikke betydet en voldsom ændring i måden, vi har indrettet samfundet på. Selvom man taler om en "revolution" har der ikke været tale om en decideret omvæltning af samfundet. Det er således stadig det repræsentative demokrati, der er styreformen i såvel Danmark som i resten af den vestlige verden. Alligevel betyder opbygningen af et kapitalistisk samfund baseret på viden som handelsvare, at samfundsstrukturerne må ændres. Selvom der også findes "klasser" i marxistisk forstand i videnssamfundet, er det ikke klassekampen, der står i højsædet. Kampen kommer til at stå mellem dem, der har adgang til informationerne, og de, der ikke har adgang. Fremtidens fordelingspolitik kommer dermed - sat på spidsen - til at handle om, at man fra politisk hold tager stilling til, hvem der skal have adgang til hvilke informationer - og på hvilken måde. Videnssamfundets "borgerlige offentlighed" har altså adgang til de informationer, der er nødvendige for at træffe rationelle beslutninger. For at Habermas idealer (se ovenfor) er opnået, må borgeren desuden have evnerne og positionen samt mulighed for at deltage i debatten. Her er det især muligheden, der er interessant. 2.4 Borgerens mulighed for deltagelse For at forstå hvilke muligheder en borger har for at deltage i den demokratiske debat, er det nødvendigt at have et vist kendskab til den demokratiske teoris historie. Demokratiets grundlag er en lige og fair kommunikation mellem magthavere og borgere. For at realisere dette ideal, er det vigtigt, at der eksisterer en række velfungerende kanaler, hvorigennem borgernes krav og behov kan kommunikeres op til de styrende niveauer i samfundet. Den mest velkendte af disse kanaler benævnes den elektorale kanal. Denne kanal, som i et repræsentativt demokrati manifesteres gennem tilbagevendende valg, er selvsagt det repræsentative demokratis ultimative artikulation. I takt med det 19. århundredes borgerlige samfunds kompleksitet blev forøget som følge af den fremadskridende modernisering, skabtes et behov for at finde andre måder, hvorpå befolkningernes krav og behov kunne kommunikeres op til det politiske niveau. Det åbnede vejen for en anden kommunikationskanal, nemlig den korporative kanal. Denne udvikling skyldtes, at den elektorale kanal ikke sikrede en tilstrækkelig effektiv interessevaretagelse for de forskellige sam- Fremvæksten af det moderne demokrati Side 7

8 fundsinteresser - bønder, arbejdere, håndværkere, osv. - som efterhånden organiserede sig og stillede krav om at blive hørt i de fora, hvor de politiske beslutninger blev taget. I dag har begge disse kanaler fortsat stor betydning. Den elektorale kanal vedbliver at være ethvert repræsentativt demokratis definerende træk, men fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, landbrugsorganisationer m.fl. minder os om, at den korporative kanal stadig fungerer. Disse to kanaler har udgjort kernen i det politiske system indtil moderne tid. Sideløbende med disse to kanaler, har også en tredje faktor haft afgørende indflydelse: Medierne, og i særdeleshed aviserne. Frem til midten af det 20. århundrede knyttede aviserne sig til de politiske partier. I hver dansk købstad kunne man abonnere på en konservativ, radikal, socialdemokratisk eller liberal avis. I de større byer fandtes også kommunistiske aviser, men det var primært 4-parti-pressen, der var herskende. Med ophøret af partipressen samt især udbredelsen af de elektroniske medier, kom en ny kommunikationskanal. Medierne er af mange blevet kaldt den fjerde statsmagt, men bør i denne sammenhæng snarere betragtes som en tredje kommunikationskanal mellem befolkning og det politiske system. Medierne er i dag ikke redigeret ud fra ideologiske eller politiske idéer, men derimod ud fra en række nyhedskriterier, som i bund og grund er ens for alle medier. Mange politikere har i dag et ambivalent forhold til medierne. På den ene side er man i dag fuldstændig afhængig af at blive omtalt i medierne, hvis man ønsker at blive (gen-)valgt. På den anden side er de politiske emner i dag ofte så komplekse, at de ikke egner sig til at blive forklaret på 3-4 linjer eller i et 30 sekunders indslag i Tv-avisen. Siden den berømte tv-duel mellem Nixon og Kennedy i 1962, har tv-mediet haft den afgørende indflydelse på ethvert valgresultat. Vi ser det i ekstrem grad ved netop de amerikanske valg, hvor kandidaterne bruger formuer på tv-reklamer. Det er et magtfuldt medie, som kan betyde knald eller fald for enhver politiker. Det samme gør sig - i mindre udstrækning - gældende i Danmark. I Danmark er det fx ikke tilladt at reklamere for politiske partier på tv, hvilket betyder, at politikerne ikke kan købe sig til tv-tid, men derimod skal gøre eller sige ting, der passer ind i tv-journalisternes nyhedskrav. Men medierne har ikke øget borgerens/vælgerens mulighed for at deltage i den offentlige debat. Aviserne optager stadig læserbreve, og noget af det nyeste journalistisk - den såkaldte "public journalism" arbejder netop med at inddrage læserne i de beslutninger, som magthaverne tager. Men ikke desto mindre, så bringer medierne ikke i nævneværdig grad borgerne direkte ind i beslutningerne. De er snarere - som ordet ganske præcist udtrykker det - et medierende led mellem borgere og magthavere. Problemet ligger i, at medieringen ikke er gensidig. Ideelt set burde medierne overbringe holdninger mellem "ligemænd", dvs. borgernes holdninger skulle "fylde" lige så meget som magthavernes og være af samme værdi. Medierne skulle altså udfylde det rum, som salonerne udfyldte i 1700-tallet, som det sted, hvor meningerne blev lagt frem og debatteret. Fremvæksten af det moderne demokrati Side 8

9 Det betyder, at borgerens mulighed for at deltage i den offentlige debat ikke tilfredsstiller de krav, som Habermas stiller (se ovenfor). Der er altså brug for en anden "kanal", der kan viderebringe borgernes behov og holdninger til magthaverne - og det er her, Internettet kommer ind i billedet. Fremvæksten af det moderne demokrati Side 9

10 3 Oligarkiets jernlov Den tyske sociolog og socialdemokrat, Robert Michels, har i sin bog Zur Soziologie des Parteiwesens in der Modernen Demokratie 14 fremsat tesen om "oligarkiets jernlov". Begrebet "oligarki" (af græsk oligos: få samt arkein: at styre) bruges om en styreform, hvor der er nogle få, som sidder på al magt. Der er to betingelser, som indgår i definitionen: for det første, at det er en fåtallig gruppe, der styrer, og for det andet, at denne gruppe ikke bliver holdt ansvarlig overfor "de mange". Michels "jernlov" definerer han selv i en kort opsummering: It is organization which gives birth to the dominion of the elected over the electors, of the mandataries over the mandators, of the delegates over the delegators. Who says organization, says oligarchy 15 Michels har skrevet sin bog på baggrund af en analyse af det tyske socialdemokrati i tiden op til 1. verdenskrig. Bogen udkom første gang i 1911, og kom således til at stå som en del af debatten omkring den revolutionære contra den demokratiske vej. Michels selv var revolutionær 16, og mente at en oligarkisk, demokratisk organisation var kontrarevolutionær. Der er ganske få eksempler på, at forskere har forsøgt empirisk at bevise "oligarkiets jernlov"; man har a priori antaget, at den eksisterede, og i særlig grad i de politiske partier - en tese, de få undersøgelser, der er foretaget, i en vis grad underbygger. Det er fra flere sider blevet påpeget, at især de socialistiske partier har en særlig forpligtelse for at bekæmpe oligarkiet - både i samfundet, men især internt i partiet. De socialdemokratiske arbejderbevægelser, der blev skabt i slutningen af det 19. århundrede, var netop demokratiske massebevægelser. Kravene om lighed og solidaritet skulle ikke bare gælde i samfundet, men også internt i organisationerne. V.L. Allen har studeret britiske fagforeninger, og påpeger, at det oligarkiske system har indbygget en mekanisme, som straffer den leder, der misbruger sin magt eller hvis meninger afviger stærkt fra medlemmernes. Det skyldes, at medlemskab af en fagforening er frivilligt. En leder, som stilles overfor en trussel om at miste sine medlemmer, må nødvendigvis søge at imødekomme medlemmernes ønsker i en eller anden udstrækning. En tilsvarende mekanisme findes i politiske partier. Stemmetallet på valgdagen er den bedste målestok for, hvor vellykket en given partiledelse er. Den må sikre sig tilslutning til valgkampsarbejdet blandt de aktive i partiorganisationen samtidig med, at den appellerer til vælgerne. Derfor kan partiledelsen næppe indtage standpunkter som afviger stærkt fra opfattelsen blandt såvel vælgere som medlemmer. Denne kontrolmekansime har imidlertid sine begrænsninger. For det første skal et parti have en holdning til en lang række forskellige spørgsmål. Der kan være god overensstemmelse i holdningerne på et område, men afvigelser på et andet. For det andet er det også et spørgsmål om, hvilke reelle alternativer som foreligger. 14 Michels bog er udgivet i mange oplag og oversat til flere sporg. Her citeres refereres til den engelske udgave med titlen Poltical Parties, New York, Dover Publications, Michels, Robert: "Political Parties", s Jf. Henry Valen "Om Oligarkiets jernlov i nyere samfunnsforskning", s Oligarkiets jernlov Side 10

11 Det kan selvsagt forekomme, at medlemmerne er uenige med lederne i en given sag uden at en alternativ holdning er blevet formuleret og uden, at der findes potentielle ledere, som kan forfægte et afvigende syn. 17 Spørgsmålet er altså ikke, om oligarkiets jernlov eksisterer i et politisk parti, men derimod i hvilken grad trekantforholdet leder-medlem-vælger rejser et problem for en demokratisk (funderet) politik. Problemet melder sig først, når der påviseligt foreligger uenighed mellem to eller tre af de berørte parter. 17 Særligt S.M. Lipset har været optaget af denne problemstilling. Han peger på, at netop manglen på klare alternativer som medlemmerne kan tage stilling til, skaber forvirring i spørgsmålet om, hvor effektivt ledelsen repræsenterer medlemmernes interesser. Fraværet af fraktioner indenfor en organisation hindrer medlemmerne i at vælge en leder, som deler deres synspunkter. Se fx S.M. Lipset, M. Trow og J. Coleman: "Union Democracy", Glencoe, Ill. The Free Press, Oligarkiets jernlov Side 11

12 4 Socialdemokratiet i cyberspace Socialdemokratiet har siden midten af 1990 erne været repræsenteret på Internettet på Endvidere er partiet en del af det såkaldte NET-Dialog (www.net.dialog.dk), som er arbejderbevægelsens e-post og konference-system. Dette bruges primært til at diskutere politiske emner internt samt informere om møder, aktiviteter osv. Systemet 18 bruges i dag af mere end tillidsfolk fra fagbevægelse, parti samt forskellige ungdomsorganisationer, og det er gratis for alle medlemmer at blive koblet på. Netop fordi man fra partiets side tilbyder medlemmerne at komme gratis på NET-Dialog, har man nedprioriteret medlemsdelen af hjemmesiden. Alle lokale afdelinger og kandidater har godt nok tilbud om at få serverplads til en hjemmeside, men det er ene og alene op til den enkelte lokalafdeling at oprette og administrere en sådan. Resursemæssigt har man altså valgt at prioritere partiets hovedside højest. Samtidig har man ladet det være op til det enkelte folketingsmedlem at udforme og designe sin egen hjemmeside. Det betyder, at der ikke er et gennemgående tema på de socialdemokratiske hjemmesider. Der er således stor forskel på udseendet af Henrik Sass Larsens hjemmeside (www.stemsass.dk) og Socialdemokratiets hovedside. Går man til Socialdemokratiets primære "konkurrent", Venstre, kan man se, at der i langt højere grad er ensartethed i sidernes udseende. Dette kan have en fordel i form af genkendelse. Det ensartede udseende vidner om, at alle personerne tilhører det samme parti. På den anden side, så er det ikke muligt at give sin egen side et særligt præg og dermed "skille sig ud fra mængden" gennem designet. Ifølge web-master, Kim Larsen, er formålet med Socialdemokratiets hjemmeside delt i to: Formålet med Socialdemokratiets website kan deles op i 2 dele (i prioriteret rækkefølge): 1. Pressen samt div. samarbejdspartnere. Formålet er her primært at levere baggrundsmateriale. 2. Befolkningen. Formålet er her at give vælgerne den rene vare. Her kan man få Socialdemokratiets holdninger og politik præsenteret uden censur i modsætning til pressen, som fortolker, forstår, vinkler og lægger vægt på udvalgte dele. 19 Ifølge undersøgelser, som Kim Larsen har foretaget, fordeler de besøgende på hjemmesiden sig i tre grupper: 1. Professionelle brugere. Journalister, bibliotekarer, diverse sekretariater (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Fagligt Politisk Sekretariat, o.l.), faglige og politiske grupperinger (LO, DA og ansatte i de øvrige partier). Denne gruppe udgør godt og vel 1/3. 2. Skoler. Det er lige fra folkeskoler over erhvervs skoler og universiteterne. Udgør ca. 1/3. 3. Befolkningen i al almindelighed. Denne gruppe udgør knapt 1/3. 20 Der er altså en sammenhæng mellem typen af brugere og den linje, man fra partiets side har valgt at lægge 18 NET-Dialog er baseret på Centrinity s First Class-klient (www.firstclass.com), og dermed en slags BBS. NET-Dialog er bygget op omkring en række åbne og lukkede konferencer. De åbne konferencer har alle adgang til fra Internettet. Det drejer sig for eksempel om konferencen "Politik Generelt", som der også fungerer som debatforum på Socialdemokratiets hjemmeside. De lukkede konferencer kan kun bestemte brugere på NET-Dialog læse og skrive i. Det er for eksempel Socialdemokratiets interne medlemskonference, "Medlemsdialog", som kun de brugere, der er tilmeldt gennem Socialdemokratiet, har adgang til. Der er stor forskel på to typer konferencers indhold, og især på "tonen" i debatterne. 19 E-post fra Kim Larsen, Alle oplysninger fra Kim Larsen er som udgangspunkt fortrolige, og må ikke videregives uden dennes skriftlige tilladelse. 20 Ibid. Fagligt Politisk Sekretariat henviser til Arbejderbevægelsens Faglige Politisk Sekretariat, Socialdemokratiet i cyberspace Side 12

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 20.1 Dansk projekttitel: Er avisernes krise også demokratiets krise? et projekt om medieudviklingen og dens demokratiske

Læs mere

Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i

Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i forhold til den grønlandske nationsdannelsesproces 1979-2008 Af: Karina Fleischer Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier Institut for

Læs mere

Det politiske marked

Det politiske marked Det politiske marked den politiske sociologi som ramme for analyse af partipolitisk kommunikation 1 Af Orla Vigsø Dette paper redegør for den politiske sociologi som med udgangspunkt i Pierre Bourdieus

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Politisk marketing. en kort introduktion 1. Af Orla Vigsø

Politisk marketing. en kort introduktion 1. Af Orla Vigsø Politisk marketing en kort introduktion 1 Af Orla Vigsø Den politiske kommunikation har forandret sig mod en større grad af markedsføring af politikken. I artiklen beskrives hvad der kendetegner en sådan

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Hvem kommunikerer journalisterne med målgruppetænkning i et historisk perspektiv

Hvem kommunikerer journalisterne med målgruppetænkning i et historisk perspektiv Hvem kommunikerer journalisterne med målgruppetænkning i et historisk perspektiv 1. Indledning Journalister indsamler, udvælger, faktatjekker, organiserer og præsenterer data på måder, så de bliver brugbar

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

Digital Offentlighed Opgave i faget Mediesociologi Af Jonas Heide Smith

Digital Offentlighed Opgave i faget Mediesociologi Af Jonas Heide Smith DIGITAL OFFENTLIGHED SIDE 1/20 Akademisk Opgavebank - http://opgavebank.cjb.net Indholdsfortegnelse Digital Offentlighed Opgave i faget Mediesociologi Af Jonas Heide Smith KAP. 1: INDLEDNING... 2 OPGAVENS

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

EN FAGFORENING I FREMTIDEN?

EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Lunds universitet Sociologiska institutionen EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Författere: Monica Sawroop Uppsats SOC 344, 41-60 p Vårterminen 2001 Handledere: Britt-Marie Johansson och Birgitta Ericsson ABSTRACT

Læs mere

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007 Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati Asger Sørensen WP 4/2007 MPP Working Paper No. 4/2007 December 2007 ISBN: 87-91839-28-9 ISSN: 1396-2817 Department of Management, Politics and

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Anna Margrét Bjarnadóttir 19983795 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS ÆK X Adresse Hraunbrún 8 220 Hafnarfjörður Island Telefon

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere