Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3"

Transkript

1 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering Identifikationsklasse Adgangsklasse Funktionskrav Kommunikation mellem systemdele Energiforsyning Beskyttelse mod uautoriseret adgang eller åbning Generelle krav til programmeringsfaciliteter Udstyr for programmering Kontrol af adgangspunkt Identifikation Informationsgivning Signalering og registrering af hændelser Kommunikation med andre systemer Supplerende funktionskrav gældende for adgangsklasse B Mærkning 14 Projektering 15 Generelt Bestemmelse af funktionskrav Integration med andre anlæg Placering af systemdele Respektafstande Detektorer Elektromekaniske låseenheder Installation 17 Kabelinstallation Brugermanual Aflevering Anlægsdokumentation Service og vedligehold 1

2 Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af et ønske fra forsikringsbranchen, der har brug for et rådgivningsværktøj inden for området adgangskontrol, til rådgivning af forsikringstagere, som ønsker at installere et adgangskontrolanlæg, samtidig med at forsikringsselskabets ønsker til bl.a. aflåsning tilgodeses. Vejledningen er udfærdiget i et samarbejde med politiet, forsvaret, Sikkerhedsbranchen, Dansk Låsesmedeforening, ELFO samt NUSA. Vejledningen er tænkt som et værktøj for rådgivende virksomheder, installatører af adgangskontrolanlæg samt for forsikringsselskaberne. 2

3 Indledning Ved adgangskontrolanlæg forstås et anlæg, som har til formål at kontrollere adgangen til og/eller fra et fysisk afgrænset område. Eksempler på adgangskontrolanlæg, kan være: Enkeltstående enhed indeholdende energiforsyning (batteri) samt lås til montering direkte på en dør Bom med tilhørende kontrol i forbindelse med udkørsel fra parkeringsplads eller garageanlæg Et anlæg indeholdende mange kortlæsere, elektromekaniske låseanordninger eventuelt tilsluttet lokalt datanet og med tilslutning af pc-anlæg for programmering samt til løbende registrering af hændelser. Vejledningen beskriver de forhold, som bør tages i betragtning ved projektering og installation af adgangskontrolanlæg, herunder krav til systemdele. Referencer Vejledningen er udarbejdet med reference til følgende dokumenter: Cenelec, Alarm systems, Access control systems for use in security applications, Final Draft, pren , Part 1: System Requirements, april 1995 RUS 210, Regler för installation av elektromekanisk låsanläggning RUS 211, Fordringer på materiel ingående i elektromekanisk låsanläggning RUS 212, Provning av materiel ingående i elektromekanisk låsanläggning DS 460, Dansk Ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer AIA-kataloget udgivet af Forlaget Forsikring Sikringskataloget udgivet af Forlaget Forsikring Bygningsreglementet af 1995 Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer 1993 NP-206-N, Dansk Ingeniørforenings og Ingeniør-sammenslutningens norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet EMC-direktivet: Rådets Direktiv af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF). Definitioner Adgang Passage af et adgangspunkt. Adgangsgruppe Et antal brugere med fælles adgangsniveau. Adgangsklasse Klassifikation af et adgangspunkt. Adgangskontrolleret område Afgrænset område, hvor adgang til og/eller fra kun tillades efter anvendelse af korrekt id-nøgle. 3

4 Adgangsniveau En brugers rettigheder udtrykt ved adgangsområde samt tilhørende tidsinterval. Adgangspunkt Et adgangspunkt er en åbning i grænsefladen, som omkranser det adgangskontrollerede område, hvor passage er kontrolleret af et ADK-anlæg. Et adgangspunkt kan være en dør, karrusel, port eller lignende med tilhørende låse- samt læseenhed. I adgangspunktet indgår endvidere enheder til registrering af adgangspunktets tilstand (lukket og/eller aflåst). Adgangssignal Information til adgangspunkt om at tillade passage. Adgangssignaltid Periode inden for hvilken et adgangspunkt tillades åbent. ADK-anlæg Anlæg, som omfatter alle nødvendige komponenter samt data, der er nødvendige for at kontrollere adgang. Alarmsignal Information om alarmtilstand i adgangskontrolanlægget videregivet til andet system f.eks. AIA-anlæg via potentialfri kontakt eller på anden måde specificeret af fabrikanten. Autoriseret bruger Person med legal adgang til det adgangskontrollerede område. Legal adgang kan være afgrænset til et eller flere tidsrum. Biometrisk Fysiologisk præsentation af brugeren, f.eks. fingeraftryk eller øjekarakteristika. Bruger Person, som anmoder adgangskontrolanlægget om passage af et adgangspunkt. Fejlaccept Ved fejl at give en ikke autoriseret bruger adgang. Fejlafvisning Ved fejl at afvise en autoriseret bruger. Frigive Signal til et adgangspunkt om at passage accepteres. Identifikation Sammenligning af id-nøgles og/eller id-kodes indhold med dataregistreret i ADKanlæggets hukommelse for afvisning eller accept af brugers anmodning om passage. Id-nøgle Information på fysisk, mekanisk, elektrisk, magnetisk eller biometrisk form. 4

5 Id-kode Brugers PIN-kode eller modtaget datainformation svarende til PIN-kode fra andet system, eksempelvis fra et ABA-anlæg, CO 2 -anlæg eller lignende. Identifikationsklasse Identifikationsklasse indikerer kvaliteten af forholdet mellem identifikationsprincippet, anvendt af et specifikt system og en aktuel bruger. Læseenhed Enhed til aflæsning af information indeholdt i id-nøgle eller id-kode. Låseanordning ved adgangspunkt Enhed, som kontrollerer oplukning samt efterfølgende lukning/aflåsning af et adgangspunkt, efter at tilladelse til passage er givet. Niveaubegrænset område Et eller flere adgangskontrollerede områder i et adgangsniveau. Primær energiforsyning Offentlig netforsyning eller anden forsyning af samme kvalitet og kvantitet. Programmeringsegenskaber Muligheden for at ændre i ADK-anlæggets opsætning. Sabotageovervågning Overvågning mod uautoriseret passage af et adgangspunkt eller mod åbning af systemdel. Sekundær energiforsyning Genopladeligt batteri. Signalbehandling Sammenligning af hændelser til afgørelse om iværksættelse af anden forudbestemt hændelse. Sikkerhedsklassifikation Sikkerhedsklassifikation er en uafhængig kombination af identifikations- og adgangsklasse. Sikkerhedszone Fysisk afgrænset område i det adgangskontrollerede område, hvortil alle naturlige adgangsveje udgøres af adgangspunkter. Tidsinterval Periode afgrænset af to fastlagte tidspunkter inden for hvilken et antal forudbestemte hændelser kan ske eller tillades at ske. Det ene af de to tidspunkter, som afgrænser en periode, kan være relativt. 5

6 Opbygning og funktion Et ADK-anlæg består af identifikationsenheder, elektromekaniske låse, detektorer til registrering af adgangspunkters tilstand, eventuelt udstyr for registrering af hændelser og programmering samt energiforsyning. ADK-anlæggets grundlæggende funktioner Tegningen viser skematisk ADK-anlæggets opbygning opdelt i fire områder: Adgangspunkter, andre systemer, brugere samt sikkerhedsadministration. Af figuren fremgår det, hvilke funktionsområder der indgår i/ er tilgængelige inden for det enkelte afsnit af adgangskontrolanlægget. Adgangspunkter Brugere Udgang Identifikation 6 Indgang 5 Kontrol af adgangspunkt 8 Kommunation med andre systemer Andre systemer Følgende funktioner indgår i opbygningen af et ADK-anlæg: 1 Signalbehandling 2 Energiforsyning 3 Fejl- og sabotageovervågning 4 Programmeringsmuligheder 5 Kontrol af adgangspunkt 6 Identifikation 7 Informationsgivning 8 Præsentation 9 Kommunikation med andre systemer Indgang 8 7 Alarm Fejl- og sabotageovervågning Energiforsyning Signalbehandling Informationsgivning Informationsgivning Præsentation Hændelsesregistrering Programmeringsmuligheder Præsentation Sikkerhedsadministration 6

7 ADK-anlæggets opbygning Tegningen viser ADK-anlæggets opbygning opdelt i funktionsblokke. Blokke med stiplet linje angiver input fra bruger eller fra andet system. Bruger Brugeridentifikation f.eks. id-kode, id-nøgle, biometrisk Signalbehandlingsudstyr Informationsgivningsudstyr Adgangspunkt Offentlig netforsyning Identifikationsudstyr Læseenhed Tastatur Adgangspunkt interface Energiforsyning Adgangskontrolenhed Andre adgangskontrolanlæg Programmeringsudstyr Kommunikation med andre systemer - Andre systemer - AIA-anlæg - Administrative systemer En blok kan funktionsmæssigt være sammensat af én eller flere systemdele. 7

8 Diagram over adgangskontrolforløb Tegningen viser ADK-anlæggets adgangskontrolforløb, når der anmodes om adgang til eller udgang fra det adgangskontrollerede område. Adgangspunkt Anmodning om adgang til det adgangskontrollerede område Anmodning om udgang fra det adgangskontrollerede område Identifikationsklasse 1 til 3 Identifikationsklasse 0-3 Adgang accepteret (givet) Adgangsklasse A eller B Forløb Adgangsniveau Beslutning Adgangsklasse A eller B Adgang nægtet Tegningen viser en typisk applikation. For andre applikationer kan ind- og udpassage ombyttes. Generelt gælder det, at samtlige adgangspunkter i et ADK-anlæg skal være forsynet med positiv genkendelse ved ind- og/eller udpassage. 8

9 Generelle krav Sikkerhedsklassificering Et ADK-anlægs sikkerhed afhænger primært af den individuelle identifikation af brugeren samt af adgangsklassen. Sikkerhedsklassifikationen er en uafhængig kombination af identifikations- og adgangsklasse. Graden af sikkerhed kan defineres individuelt for alle adgangspunkter. Identifikationsklasse Den efterfølgende klassifikation af ADK-anlæg foretages på grundlag af sikkerheden i identifikationen af den autoriserede bruger. Klassen indikerer kvaliteten af forholdet mellem identifikationsprincippet, anvendt af et specifikt system, og den aktuelle bruger. Klassifikationen omfatter desuden risikoen for, at brugeren kopierer adgangsrettigheder uden dette efterfølgende har indflydelse for brugerens egen mulighed for at opnå adgang. Passage af ADK-anlæggets adgangspunkter skal være forbundet med positiv identifikation i mindst én retning. Identifikationsklassen for et specifikt adgangspunkt kan være tidsafhængig. Identifikationsklasse 0 Ingen positiv identifikation Passage ud af det adgangskontrollerede område er ikke forbundet med identifikation af brugeren. Adgang gives ved tryk på passagetryk, ved aktivering af bevægelsesdetektor eller lignende. Identifikationsklasse 1 Identifikation på grundlag af id-kode Adgangskriterium er baseret på sammenligning af password, id-kode eller lignende med tilsvarende i ADK-anlægget. Identifikationsklasse 2 Identifikation af id-nøgle Adgangskriterium er baseret på brugerens anvendelse af id-nøgle. Identifikationsklasse 3 Identifikation på grundlag af id-nøgle og id-kode. Adgangskriterium er baseret på brugerens anvendelse af id-nøgle, samt sammenligning af indtastet password, id-kode eller lignende med tilsvarende i ADK-anlægget. 9

10 Adgangsklasse Adgangsklasse A Klassifikationen relaterer til et adgangspunkt, hvor der ikke stilles krav om anvendelse af tidsinterval eller registrering i ADK-anlæggets hændelseslog. Adgangsklasse B Klassifikationen relaterer til et adgangspunkt, hvor der stilles krav om anvendelse af tidsinterval samt registrering i ADK-anlæggets hændelseslog. Klassifikationen omfatter desuden en under-klassificering, B1, som omfatter tids-interval, men ikke registrering i hændelseslog. Generelle funktionskrav for adgangsklasse A og B Signalbehandling De generelle funktionskrav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Hvis læsere eller andre systemdele er kompromiterbare, skal det af producentens datablade, vejledninger m.m. tydeligt fremgå, at produktet ikke er egnet for anvendelse uden for det adgangskontrollerede område. Det skal være muligt at definere adgangsområde(r) for hver enkelt bruger. Det skal som minimum være muligt at definere: To adgangssignaltider, et af 5 sekunders varighed og et af 60 sekunders varighed To adgangstider; én af 10 sekunders varighed og én af 60 sekunders varighed. Systemer, som efter en afbrydelse af energiforsyningen starter automatisk, skal gemme alle indstillinger i minimum 120 timer og skal efter en afbrydelse af energiforsyningen, såfremt opstart sker indenfor denne periode, starte op med samme indstillinger, som inden afbrydelsen opstod. Funktionskrav Funktionskrav gældende for identifikationsklasse 1 Systemer, som er baseret på sammenligning af hukommelse hos bruger og ADKanlæg, skal efter maksimalt 5 på hinanden følgende forkerte indtastninger ignorere alle indtastninger i minimum 5 minutter. Funktionskrav gældende for identifikationsklasse 3 Systemer, som anvender en kombination af id-nøgle og id-kode, skal afgive alarmsignal efter maksimalt 5 på hinanden følgende forkerte præsentationer af id-kode med samme id-nøgle. 10 Kommunikation mellem systemdele I forbindelse med anlægsprojekteringen skal der bl.a. tages hensyn til: Krav til kabler ud fra systemdelenes kommunikationsform og hastighed Mulighed for senere udvidelse af ADK-anlægget, herunder eventuel udvidelse med systemdele, som kommunikerer på anden måde end det installerede ADK-anlæg Krav på baggrund af de enkelte systemdeles behov for energiforsyning.

11 Energiforsyning De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Der må ikke afgives adgangssignal som følge af afbrydelse eller genindkobling af hverken primær eller sekundær energiforsyning. Elektromekaniske låse, slutblik, dør- og portautomatik m.m., som indgår i et adgangspunkt, kan energiforsynes af anden forsyning end ADK-anlæggets. Der skal altid ske indikering af den energikilde, som forsyner ADK-anlægget med energi. Energiforsyningen skal kontinuerligt overvåges, og der skal afgives fejlsignal for energiforsyningsfejl, såfremt spændingen fra én eller flere af de primære og/eller sekundære energiforsyninger afviger fra den nominelle spænding. Beskyttelse mod uautoriseret adgang eller åbning Det må ikke være muligt for en person at passere et adgangspunkt, uden at ADKanlægget afgiver adgangssignal eller uden anvendelse af værktøj. Det må ikke være muligt alene på baggrund af den viden, der kan opnås ved at se på systemdelen, at åbne en systemdel uden dette fører til afgivelse af fejlsignal og registrering. En systemdel må kun kunne åbnes efter anvendelse af værktøj. Generelle krav til programmeringsfaciliteter De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Adgangen til at ændre i ADK-anlæggets opsætning eller programmering skal være beskyttet, så kun autoriserede personer har adgang til denne funktion. Forholdet mellem antal mulige id-koder og autoriserede personer med programmeringsadgang skal være mindst 1.000:1 dog mindst Det skal være muligt for den systemansvarlige at ændre alle id-koder, som giver adgang til programmering af systemet. Udstyr for programmering Programmering kan ske via ADK-anlæggets tastatur eller via eksternt udstyr, tilsluttet ADK-anlæggets kommunikationsport. Eksternt udstyr kan f.eks. være stationær eller bærbar PC. Kontrol af adgangspunkt De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. 11

12 ADK-anlægget skal kunne forsyne alle tilsluttede adgangspunkter med individuelle adgangssignaler til styring af de elektromekaniske enheder, der indgår til aflåsning af adgangspunkterne. Hvis ikke andet er specificeret af fabrikanten, skal ADK-anlægget have mindst én potentialfri udgang, som tåler en belastning på mindst 30 VA. ADK-anlægget skal have indgange for signaler/informationer fra enheder til registrering af adgangspunkters tilstand. Signaler fra flere adgangspunkter skal behandles individuelt. ADK-anlægget skal overvåge adgangspunkternes tilstand, uanset om disse er lukkede eller ej. Adgangssignalet må kun afgives efter anvendelse af korrekt id-kode eller id-nøgle eller en kombination heraf afhængigt af identifikationsklassen. Muligheden for afgivelse af adgangssignal skal ophøre, når adgangspunktet åbnes, eller når den tilladte adgangsperiode overskrides. Identifikation Der er mange faktorer, som har indflydelse på sikkerhedsniveauet, men de vigtigste faktorer til optimering af sikkerheden er antal mulige kombinationer/id-nøgler samt minimering af muligheden for at kopiere id-nøgler. Identifikationsklasse 1 Forholdet mellem antallet af mulige id-koder og antallet af identificerbare brugere skal være mindst 1.000:1, dog mindst Identifikationsklasse 2 Hver bruger skal identificeres individuelt. Fejlaccept-raten skal være mindre end 0,01%. Fejlafvisningsraten skal være mindre end 1%. Id-nøgler med id-kodesystem synligt for det menneskelige øje må ikke anvendes. Identifikationsklasse 3 Foruden kravene til identifikationsklasserne 1 og 2 stilles der i identifikationsklasse 3 følgende supplerende krav: Såfremt id-nøgle er mærket med synligt identitetsnummer, må dette ikke være en direkte præsentation af den fuldstændige id-kode indeholdt i id-nøglen. Password, PIN-kode eller lignende, anvendt i kombination med id-nøgle, skal mindst have kombinationer. Vejledning Brugeren anbefales på forhånd at vurdere den valgte id-nøgles levetid, modstandsdygtighed over for det aktuelle miljø, samt sikkerhed, herunder risiko for kopiering. 12

13 Informationsgivning Kompromiterbare informationer må ikke kunne aflæses uden anvendelse af særlig autorisation. Det anbefales at benytte følgende farvekombinationer ved visuel informationsgivning: Rød: Adgang nægtet Grøn: Adgang accepteret Gul: Fejltilstand Signalering og registrering af hændelser De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. ADK-anlægget skal som minimum kunne videregive information om følgende individuelle tilstande: Sabotagealarmtilstand Adgangspunkt åbnet uden afgivelse af adgangssignal Adgangspunkt åbent efter udløb af adgangstid. Tiden, fra en tilstand identificeres som en af ovennævnte, og til information om tilstanden videregives, må ikke overstige 10 sekunder. ADK-anlægget skal muliggøre individuel signalgivning for alle tilsluttede adgangspunkter, om hvornår passage af adgangspunkt er muligt. Denne signalgivning skal, hvis ikke andet er specificeret af producenten, indeholde mindst en potentialfri kontakt, som skal kunne signalere mindst to individuelle tilstande. Hvis signalering sker via potentialfri kontakt med to individuelle tilstande, skal kontakten aktiveres, når passage af et adgangspunkt er muligt, og afbrydes når: Adgangspunktet åbnes Ved udløb af adgangstid uanset om adgangspunktet har været åbnet Adgangspunktet forbliver åbent efter udløb af adgangstid. Kommunikation med andre systemer De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Hvis et tilsluttet system giver programmeringsadgang til ADK-anlægget, skal det tilsluttede system være indrettet i overenstemmelse med de generelle krav til programmeringsfaciliteter. Afbrydelse eller indkobling af systemer for programmering af ADK-anlægget må ikke føre til afgivelse af adgangssignal. Supplerende funktionskrav gældende for adgangsklasse B Signalbehandling De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. ADK-anlægget skal indeholde et ur, som minimum indeholder angivelse af dato, time samt minut. Uret må maksimalt afvige ±5 sek/døgn. 13

14 Det skal være muligt at tildele den enkelte bruger et givet adgangsniveau. Tidsinterval knyttet til et adgangsniveau skal som minimum være beskrevet ved ugedag, time og minut. Signalering og registrering af hændelser De supplerende krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. ADK-anlægget skal være forsynet med en hukommelse for registrering af minimum følgende hændelser: Sabotagealarmsignal med angivelse af adresse Anvendelse af programmeringstilstand Adgangspunkt åbnet uden adgangssignal med angivelse af adresse Adgangspunkt åbent efter udløb af adgangstid med angivelse af adresse. Hver enkelt af disse hændelser skal registreres i hukommelsen inden for maksimalt 60 sek. fra hændelsen identificeres. Registrering skal som minimum ske med angivelse af hændelsestype, dato, time samt minut. Supplerende krav til signalering i identifikationsklasserne 1, 2 og 3 ADK-anlægget skal være forsynet med hukommelse for registering af minimum følgende hændelser: Adgang accepteret med angivelse af information om bruger samt adresse Adgang nægtet for identificerbare brugere med angivelse af information om bruger samt adresse. ADK-anlæggets hukommelse skal som minimum kunne lagre de sidste 500 hændelser. Mærkning Adgangskontrolanlæggets systemdele skal mærkes med mindst følgende informationer: Fabrikat og type Fabrikationsnummer og år. Mærkningen skal desuden omfatte obligatoriske informationer krævet ved lovgivning, eksempelvis krav om CE-mærkning jf. EMC-direktivet. 14

15 Projektering Ved projektering af ADK-anlæg skal der tages hensyn til myndighedernes krav til bygningers indretning og anvendelse, herunder f.eks krav til. flugtveje jf. Bygningsreglementet af 1995 samt til miljømæssige påvirkninger. Eksempelvis skal identifikationsenheder være konstrueret og monteret på en sådan måde, at der er taget højde for de miljømæssige og hærværksmæssige påvirkninger, udstyret kan blive udsat for. Der skal desuden tages hensyn til eventuelle forsikringsmæssige krav, som eksempelvis aflåsning, lukkers mekaniske indbrudsmodstand m.m. Der henvises endvidere til Dansk Ingeniørforenings og Ingeniør-Sammenslutningens norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. Generelt Ved projektering af ADK-anlæg opdeles hver enkelt bygning geografisk i en eller flere sikkerhedszoner. På baggrund af en kriminalteknisk vurdering bestemmes for hver sikkerhedszone: Adgangsveje for personale Adgangsveje for publikum Flugtveje, i overensstemmelse med Bygningsreglementet af 1995 Transportveje for varer og gods Kabelføring Komponentplacering Vandalisme. Ved projektering af sikkerhedszonens enkelte adgangspunkter skal der træffes bestemmelse om adgangs- samt identifikationsklasse. Der skal udarbejdes dokumentation for den kriminaltekniske vurdering, der ligger til grund for projekteringen. Denne dokumentation skal indgå som en del af ADK-anlæggets samlede dokumentation. Bestemmelse af funktionskrav ADK-anlægget kan sammensættes på grundlag af foruddefinerede krav til: Udgange for eksterne styringer Tidsstyring Integrationsmuligheder til andre anlæg Sikkerhed samt levetid for id-nøgle Kapacitet af database for stamoplysninger Kapacitet af hændelseslog Brugersnitflade, herunder mulighed for programmering Ferieperioder samt sommer/vintertid Sekundær energiforsyning 15

16 samt ud fra antallet af: Adgangsniveauer Id-nøgler Læseenheder Tidsinterval Operatører samt niveauer. På baggrund af de opstillede funktionskrav projekteres systemet i overensstemmelse med DS 460. Integration med andre anlæg Såfremt ADK-anlægget tillige skal fungere som et automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg), der indgår i en forsikringsaftale med et af F&P s medlemsselskaber, skal ADK-anlæggets AIA-del være Skafor-godkendt. Såfremt dele af ADK-anlægget skal indgå i et AIA-anlæg, som indgår i en forsikringsaftale med et af F&P s medlemsselskaber, skal de dele, som indgår direkte i AIAanlægget, eksempelvis kortlæser anvendt som forbikobler, være Skafor-godkendt. Placering af systemdele Placering af systemdele samt kabler skal projekteres i overensstemmelse med DS 460. Respektafstande Ved projektering af kabelføring mellem ADK-anlæggets systemdele skal der tages hensyn til anden elektrisk installation i overenstemmelse med fabrikantens data, samt til andre systemers EMC-immunitet, idet der henvises til EMC-direktivet. Detektorer Detektorer til registrering af oplukning og aflåsning af adgangspunkter, skal være afstemt med de funktionskrav, det øvrige system stiller til den valgte adgangsklasse. Detektorer bør desuden vælges ud fra: Påvirkninger fra omgivelserne Aktiveringsfrekvens Sikkerhed mod manipulation. Der henvises til AIA-kataloget, der omfatter produktliste over Skafor-godkendte detektorer. Elektromekaniske låseenheder Elektromekaniske låseenheder skal udvælges i overenstemmelse med en vurdering af: Krav til funktioner Mekanisk indbrudsmodstand Styringsprincip. 16 Det kan ifølge anlægsejerens forsikringsbetingelser være nødvendigt at anvende Skafor-godkendte elektromekaniske låseenheder.

17 Installation Installatører af ADK-anlæg skal drage omsorg for, at montører har tilstrækkelig uddannelse samt håndværksmæssig færdighed i at installere ADK-anlæg håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med anlægsprojekteringen samt efter retningslinierne i denne vejledning. Ved tilstrækkelig uddannelse forståes relevant erhvervsuddannelse eventuelt suppleret med efteruddannelse i adgangskontrolanlæg. Kabelinstallation I forbindelse med installationen af kabler skal der tages hensyn til: Dimensionering af kabler Transmissionskrav Lyd/brandlukninger Særlige kriminaltekniske krav. Installationen skal udføres i overensstemmelse med retningslinierne i DS 460 samt i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Brugermanual Brugeren skal have udleveret betjeningsvejledning på dansk for det aktuelle ADKanlæg. Brugeren skal desuden tilbydes den nødvendige instruktion for korrekt anvendelse af ADK-anlægget. Aflevering Ved aflevering af det installerede ADK-anlæg til brugeren skal installatøren foretage: Aflevering samt præsentation af anlægsdokumentation Afprøvning sammen med brugeren. Anlægsdokumentation Der skal udfærdiges dokumentation for det installerede ADK-anlæg i overensstemmelse med DS 460. Der skal desuden udarbejdes dokumentation for systemopsætning samt for udførte ændringer. For valg af symboler henvises der til Cenelec eller IEC standarder. Service og vedligehold ADK-anlægget bør serviceres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger samt ud fra slidtage på mekaniske dele som eksempelvis elektromekaniske låse, dør- og portautomatik m.m. samt type af sekundær energiforsyning. 17

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Sikring af. Vejledning til vurdering af sikring af. Forsikring & Pension. Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00

Sikring af. Vejledning til vurdering af sikring af. Forsikring & Pension. Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00 Juni 2003 Sikring af Vejledning edb-programmer og data Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00 ISBN 87-90995-62-7

Læs mere

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejledningshensigt...................

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Myndighed... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Målgruppe... 5 1.4 Version... 5 1.5 Henvendelser... 5 2 Dokumentets opbygning... 6 3 Spilkonti... 6 3.1 Styring...

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4 Side 2 af 33 Indhold Forord side 3 Om SikkerhedsBranchen side 4 Læsevejledning side 4 SikringsOrdbogen A-Å side 5 Side 3 af 33 Forord CCTV, ITV, TVO, tv-overvågning hvad hedder det? Er der forskel på en

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere