Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3"

Transkript

1 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering Identifikationsklasse Adgangsklasse Funktionskrav Kommunikation mellem systemdele Energiforsyning Beskyttelse mod uautoriseret adgang eller åbning Generelle krav til programmeringsfaciliteter Udstyr for programmering Kontrol af adgangspunkt Identifikation Informationsgivning Signalering og registrering af hændelser Kommunikation med andre systemer Supplerende funktionskrav gældende for adgangsklasse B Mærkning 14 Projektering 15 Generelt Bestemmelse af funktionskrav Integration med andre anlæg Placering af systemdele Respektafstande Detektorer Elektromekaniske låseenheder Installation 17 Kabelinstallation Brugermanual Aflevering Anlægsdokumentation Service og vedligehold 1

2 Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af et ønske fra forsikringsbranchen, der har brug for et rådgivningsværktøj inden for området adgangskontrol, til rådgivning af forsikringstagere, som ønsker at installere et adgangskontrolanlæg, samtidig med at forsikringsselskabets ønsker til bl.a. aflåsning tilgodeses. Vejledningen er udfærdiget i et samarbejde med politiet, forsvaret, Sikkerhedsbranchen, Dansk Låsesmedeforening, ELFO samt NUSA. Vejledningen er tænkt som et værktøj for rådgivende virksomheder, installatører af adgangskontrolanlæg samt for forsikringsselskaberne. 2

3 Indledning Ved adgangskontrolanlæg forstås et anlæg, som har til formål at kontrollere adgangen til og/eller fra et fysisk afgrænset område. Eksempler på adgangskontrolanlæg, kan være: Enkeltstående enhed indeholdende energiforsyning (batteri) samt lås til montering direkte på en dør Bom med tilhørende kontrol i forbindelse med udkørsel fra parkeringsplads eller garageanlæg Et anlæg indeholdende mange kortlæsere, elektromekaniske låseanordninger eventuelt tilsluttet lokalt datanet og med tilslutning af pc-anlæg for programmering samt til løbende registrering af hændelser. Vejledningen beskriver de forhold, som bør tages i betragtning ved projektering og installation af adgangskontrolanlæg, herunder krav til systemdele. Referencer Vejledningen er udarbejdet med reference til følgende dokumenter: Cenelec, Alarm systems, Access control systems for use in security applications, Final Draft, pren , Part 1: System Requirements, april 1995 RUS 210, Regler för installation av elektromekanisk låsanläggning RUS 211, Fordringer på materiel ingående i elektromekanisk låsanläggning RUS 212, Provning av materiel ingående i elektromekanisk låsanläggning DS 460, Dansk Ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer AIA-kataloget udgivet af Forlaget Forsikring Sikringskataloget udgivet af Forlaget Forsikring Bygningsreglementet af 1995 Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer 1993 NP-206-N, Dansk Ingeniørforenings og Ingeniør-sammenslutningens norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet EMC-direktivet: Rådets Direktiv af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF). Definitioner Adgang Passage af et adgangspunkt. Adgangsgruppe Et antal brugere med fælles adgangsniveau. Adgangsklasse Klassifikation af et adgangspunkt. Adgangskontrolleret område Afgrænset område, hvor adgang til og/eller fra kun tillades efter anvendelse af korrekt id-nøgle. 3

4 Adgangsniveau En brugers rettigheder udtrykt ved adgangsområde samt tilhørende tidsinterval. Adgangspunkt Et adgangspunkt er en åbning i grænsefladen, som omkranser det adgangskontrollerede område, hvor passage er kontrolleret af et ADK-anlæg. Et adgangspunkt kan være en dør, karrusel, port eller lignende med tilhørende låse- samt læseenhed. I adgangspunktet indgår endvidere enheder til registrering af adgangspunktets tilstand (lukket og/eller aflåst). Adgangssignal Information til adgangspunkt om at tillade passage. Adgangssignaltid Periode inden for hvilken et adgangspunkt tillades åbent. ADK-anlæg Anlæg, som omfatter alle nødvendige komponenter samt data, der er nødvendige for at kontrollere adgang. Alarmsignal Information om alarmtilstand i adgangskontrolanlægget videregivet til andet system f.eks. AIA-anlæg via potentialfri kontakt eller på anden måde specificeret af fabrikanten. Autoriseret bruger Person med legal adgang til det adgangskontrollerede område. Legal adgang kan være afgrænset til et eller flere tidsrum. Biometrisk Fysiologisk præsentation af brugeren, f.eks. fingeraftryk eller øjekarakteristika. Bruger Person, som anmoder adgangskontrolanlægget om passage af et adgangspunkt. Fejlaccept Ved fejl at give en ikke autoriseret bruger adgang. Fejlafvisning Ved fejl at afvise en autoriseret bruger. Frigive Signal til et adgangspunkt om at passage accepteres. Identifikation Sammenligning af id-nøgles og/eller id-kodes indhold med dataregistreret i ADKanlæggets hukommelse for afvisning eller accept af brugers anmodning om passage. Id-nøgle Information på fysisk, mekanisk, elektrisk, magnetisk eller biometrisk form. 4

5 Id-kode Brugers PIN-kode eller modtaget datainformation svarende til PIN-kode fra andet system, eksempelvis fra et ABA-anlæg, CO 2 -anlæg eller lignende. Identifikationsklasse Identifikationsklasse indikerer kvaliteten af forholdet mellem identifikationsprincippet, anvendt af et specifikt system og en aktuel bruger. Læseenhed Enhed til aflæsning af information indeholdt i id-nøgle eller id-kode. Låseanordning ved adgangspunkt Enhed, som kontrollerer oplukning samt efterfølgende lukning/aflåsning af et adgangspunkt, efter at tilladelse til passage er givet. Niveaubegrænset område Et eller flere adgangskontrollerede områder i et adgangsniveau. Primær energiforsyning Offentlig netforsyning eller anden forsyning af samme kvalitet og kvantitet. Programmeringsegenskaber Muligheden for at ændre i ADK-anlæggets opsætning. Sabotageovervågning Overvågning mod uautoriseret passage af et adgangspunkt eller mod åbning af systemdel. Sekundær energiforsyning Genopladeligt batteri. Signalbehandling Sammenligning af hændelser til afgørelse om iværksættelse af anden forudbestemt hændelse. Sikkerhedsklassifikation Sikkerhedsklassifikation er en uafhængig kombination af identifikations- og adgangsklasse. Sikkerhedszone Fysisk afgrænset område i det adgangskontrollerede område, hvortil alle naturlige adgangsveje udgøres af adgangspunkter. Tidsinterval Periode afgrænset af to fastlagte tidspunkter inden for hvilken et antal forudbestemte hændelser kan ske eller tillades at ske. Det ene af de to tidspunkter, som afgrænser en periode, kan være relativt. 5

6 Opbygning og funktion Et ADK-anlæg består af identifikationsenheder, elektromekaniske låse, detektorer til registrering af adgangspunkters tilstand, eventuelt udstyr for registrering af hændelser og programmering samt energiforsyning. ADK-anlæggets grundlæggende funktioner Tegningen viser skematisk ADK-anlæggets opbygning opdelt i fire områder: Adgangspunkter, andre systemer, brugere samt sikkerhedsadministration. Af figuren fremgår det, hvilke funktionsområder der indgår i/ er tilgængelige inden for det enkelte afsnit af adgangskontrolanlægget. Adgangspunkter Brugere Udgang Identifikation 6 Indgang 5 Kontrol af adgangspunkt 8 Kommunation med andre systemer Andre systemer Følgende funktioner indgår i opbygningen af et ADK-anlæg: 1 Signalbehandling 2 Energiforsyning 3 Fejl- og sabotageovervågning 4 Programmeringsmuligheder 5 Kontrol af adgangspunkt 6 Identifikation 7 Informationsgivning 8 Præsentation 9 Kommunikation med andre systemer Indgang 8 7 Alarm Fejl- og sabotageovervågning Energiforsyning Signalbehandling Informationsgivning Informationsgivning Præsentation Hændelsesregistrering Programmeringsmuligheder Præsentation Sikkerhedsadministration 6

7 ADK-anlæggets opbygning Tegningen viser ADK-anlæggets opbygning opdelt i funktionsblokke. Blokke med stiplet linje angiver input fra bruger eller fra andet system. Bruger Brugeridentifikation f.eks. id-kode, id-nøgle, biometrisk Signalbehandlingsudstyr Informationsgivningsudstyr Adgangspunkt Offentlig netforsyning Identifikationsudstyr Læseenhed Tastatur Adgangspunkt interface Energiforsyning Adgangskontrolenhed Andre adgangskontrolanlæg Programmeringsudstyr Kommunikation med andre systemer - Andre systemer - AIA-anlæg - Administrative systemer En blok kan funktionsmæssigt være sammensat af én eller flere systemdele. 7

8 Diagram over adgangskontrolforløb Tegningen viser ADK-anlæggets adgangskontrolforløb, når der anmodes om adgang til eller udgang fra det adgangskontrollerede område. Adgangspunkt Anmodning om adgang til det adgangskontrollerede område Anmodning om udgang fra det adgangskontrollerede område Identifikationsklasse 1 til 3 Identifikationsklasse 0-3 Adgang accepteret (givet) Adgangsklasse A eller B Forløb Adgangsniveau Beslutning Adgangsklasse A eller B Adgang nægtet Tegningen viser en typisk applikation. For andre applikationer kan ind- og udpassage ombyttes. Generelt gælder det, at samtlige adgangspunkter i et ADK-anlæg skal være forsynet med positiv genkendelse ved ind- og/eller udpassage. 8

9 Generelle krav Sikkerhedsklassificering Et ADK-anlægs sikkerhed afhænger primært af den individuelle identifikation af brugeren samt af adgangsklassen. Sikkerhedsklassifikationen er en uafhængig kombination af identifikations- og adgangsklasse. Graden af sikkerhed kan defineres individuelt for alle adgangspunkter. Identifikationsklasse Den efterfølgende klassifikation af ADK-anlæg foretages på grundlag af sikkerheden i identifikationen af den autoriserede bruger. Klassen indikerer kvaliteten af forholdet mellem identifikationsprincippet, anvendt af et specifikt system, og den aktuelle bruger. Klassifikationen omfatter desuden risikoen for, at brugeren kopierer adgangsrettigheder uden dette efterfølgende har indflydelse for brugerens egen mulighed for at opnå adgang. Passage af ADK-anlæggets adgangspunkter skal være forbundet med positiv identifikation i mindst én retning. Identifikationsklassen for et specifikt adgangspunkt kan være tidsafhængig. Identifikationsklasse 0 Ingen positiv identifikation Passage ud af det adgangskontrollerede område er ikke forbundet med identifikation af brugeren. Adgang gives ved tryk på passagetryk, ved aktivering af bevægelsesdetektor eller lignende. Identifikationsklasse 1 Identifikation på grundlag af id-kode Adgangskriterium er baseret på sammenligning af password, id-kode eller lignende med tilsvarende i ADK-anlægget. Identifikationsklasse 2 Identifikation af id-nøgle Adgangskriterium er baseret på brugerens anvendelse af id-nøgle. Identifikationsklasse 3 Identifikation på grundlag af id-nøgle og id-kode. Adgangskriterium er baseret på brugerens anvendelse af id-nøgle, samt sammenligning af indtastet password, id-kode eller lignende med tilsvarende i ADK-anlægget. 9

10 Adgangsklasse Adgangsklasse A Klassifikationen relaterer til et adgangspunkt, hvor der ikke stilles krav om anvendelse af tidsinterval eller registrering i ADK-anlæggets hændelseslog. Adgangsklasse B Klassifikationen relaterer til et adgangspunkt, hvor der stilles krav om anvendelse af tidsinterval samt registrering i ADK-anlæggets hændelseslog. Klassifikationen omfatter desuden en under-klassificering, B1, som omfatter tids-interval, men ikke registrering i hændelseslog. Generelle funktionskrav for adgangsklasse A og B Signalbehandling De generelle funktionskrav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Hvis læsere eller andre systemdele er kompromiterbare, skal det af producentens datablade, vejledninger m.m. tydeligt fremgå, at produktet ikke er egnet for anvendelse uden for det adgangskontrollerede område. Det skal være muligt at definere adgangsområde(r) for hver enkelt bruger. Det skal som minimum være muligt at definere: To adgangssignaltider, et af 5 sekunders varighed og et af 60 sekunders varighed To adgangstider; én af 10 sekunders varighed og én af 60 sekunders varighed. Systemer, som efter en afbrydelse af energiforsyningen starter automatisk, skal gemme alle indstillinger i minimum 120 timer og skal efter en afbrydelse af energiforsyningen, såfremt opstart sker indenfor denne periode, starte op med samme indstillinger, som inden afbrydelsen opstod. Funktionskrav Funktionskrav gældende for identifikationsklasse 1 Systemer, som er baseret på sammenligning af hukommelse hos bruger og ADKanlæg, skal efter maksimalt 5 på hinanden følgende forkerte indtastninger ignorere alle indtastninger i minimum 5 minutter. Funktionskrav gældende for identifikationsklasse 3 Systemer, som anvender en kombination af id-nøgle og id-kode, skal afgive alarmsignal efter maksimalt 5 på hinanden følgende forkerte præsentationer af id-kode med samme id-nøgle. 10 Kommunikation mellem systemdele I forbindelse med anlægsprojekteringen skal der bl.a. tages hensyn til: Krav til kabler ud fra systemdelenes kommunikationsform og hastighed Mulighed for senere udvidelse af ADK-anlægget, herunder eventuel udvidelse med systemdele, som kommunikerer på anden måde end det installerede ADK-anlæg Krav på baggrund af de enkelte systemdeles behov for energiforsyning.

11 Energiforsyning De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Der må ikke afgives adgangssignal som følge af afbrydelse eller genindkobling af hverken primær eller sekundær energiforsyning. Elektromekaniske låse, slutblik, dør- og portautomatik m.m., som indgår i et adgangspunkt, kan energiforsynes af anden forsyning end ADK-anlæggets. Der skal altid ske indikering af den energikilde, som forsyner ADK-anlægget med energi. Energiforsyningen skal kontinuerligt overvåges, og der skal afgives fejlsignal for energiforsyningsfejl, såfremt spændingen fra én eller flere af de primære og/eller sekundære energiforsyninger afviger fra den nominelle spænding. Beskyttelse mod uautoriseret adgang eller åbning Det må ikke være muligt for en person at passere et adgangspunkt, uden at ADKanlægget afgiver adgangssignal eller uden anvendelse af værktøj. Det må ikke være muligt alene på baggrund af den viden, der kan opnås ved at se på systemdelen, at åbne en systemdel uden dette fører til afgivelse af fejlsignal og registrering. En systemdel må kun kunne åbnes efter anvendelse af værktøj. Generelle krav til programmeringsfaciliteter De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Adgangen til at ændre i ADK-anlæggets opsætning eller programmering skal være beskyttet, så kun autoriserede personer har adgang til denne funktion. Forholdet mellem antal mulige id-koder og autoriserede personer med programmeringsadgang skal være mindst 1.000:1 dog mindst Det skal være muligt for den systemansvarlige at ændre alle id-koder, som giver adgang til programmering af systemet. Udstyr for programmering Programmering kan ske via ADK-anlæggets tastatur eller via eksternt udstyr, tilsluttet ADK-anlæggets kommunikationsport. Eksternt udstyr kan f.eks. være stationær eller bærbar PC. Kontrol af adgangspunkt De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. 11

12 ADK-anlægget skal kunne forsyne alle tilsluttede adgangspunkter med individuelle adgangssignaler til styring af de elektromekaniske enheder, der indgår til aflåsning af adgangspunkterne. Hvis ikke andet er specificeret af fabrikanten, skal ADK-anlægget have mindst én potentialfri udgang, som tåler en belastning på mindst 30 VA. ADK-anlægget skal have indgange for signaler/informationer fra enheder til registrering af adgangspunkters tilstand. Signaler fra flere adgangspunkter skal behandles individuelt. ADK-anlægget skal overvåge adgangspunkternes tilstand, uanset om disse er lukkede eller ej. Adgangssignalet må kun afgives efter anvendelse af korrekt id-kode eller id-nøgle eller en kombination heraf afhængigt af identifikationsklassen. Muligheden for afgivelse af adgangssignal skal ophøre, når adgangspunktet åbnes, eller når den tilladte adgangsperiode overskrides. Identifikation Der er mange faktorer, som har indflydelse på sikkerhedsniveauet, men de vigtigste faktorer til optimering af sikkerheden er antal mulige kombinationer/id-nøgler samt minimering af muligheden for at kopiere id-nøgler. Identifikationsklasse 1 Forholdet mellem antallet af mulige id-koder og antallet af identificerbare brugere skal være mindst 1.000:1, dog mindst Identifikationsklasse 2 Hver bruger skal identificeres individuelt. Fejlaccept-raten skal være mindre end 0,01%. Fejlafvisningsraten skal være mindre end 1%. Id-nøgler med id-kodesystem synligt for det menneskelige øje må ikke anvendes. Identifikationsklasse 3 Foruden kravene til identifikationsklasserne 1 og 2 stilles der i identifikationsklasse 3 følgende supplerende krav: Såfremt id-nøgle er mærket med synligt identitetsnummer, må dette ikke være en direkte præsentation af den fuldstændige id-kode indeholdt i id-nøglen. Password, PIN-kode eller lignende, anvendt i kombination med id-nøgle, skal mindst have kombinationer. Vejledning Brugeren anbefales på forhånd at vurdere den valgte id-nøgles levetid, modstandsdygtighed over for det aktuelle miljø, samt sikkerhed, herunder risiko for kopiering. 12

13 Informationsgivning Kompromiterbare informationer må ikke kunne aflæses uden anvendelse af særlig autorisation. Det anbefales at benytte følgende farvekombinationer ved visuel informationsgivning: Rød: Adgang nægtet Grøn: Adgang accepteret Gul: Fejltilstand Signalering og registrering af hændelser De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. ADK-anlægget skal som minimum kunne videregive information om følgende individuelle tilstande: Sabotagealarmtilstand Adgangspunkt åbnet uden afgivelse af adgangssignal Adgangspunkt åbent efter udløb af adgangstid. Tiden, fra en tilstand identificeres som en af ovennævnte, og til information om tilstanden videregives, må ikke overstige 10 sekunder. ADK-anlægget skal muliggøre individuel signalgivning for alle tilsluttede adgangspunkter, om hvornår passage af adgangspunkt er muligt. Denne signalgivning skal, hvis ikke andet er specificeret af producenten, indeholde mindst en potentialfri kontakt, som skal kunne signalere mindst to individuelle tilstande. Hvis signalering sker via potentialfri kontakt med to individuelle tilstande, skal kontakten aktiveres, når passage af et adgangspunkt er muligt, og afbrydes når: Adgangspunktet åbnes Ved udløb af adgangstid uanset om adgangspunktet har været åbnet Adgangspunktet forbliver åbent efter udløb af adgangstid. Kommunikation med andre systemer De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Hvis et tilsluttet system giver programmeringsadgang til ADK-anlægget, skal det tilsluttede system være indrettet i overenstemmelse med de generelle krav til programmeringsfaciliteter. Afbrydelse eller indkobling af systemer for programmering af ADK-anlægget må ikke føre til afgivelse af adgangssignal. Supplerende funktionskrav gældende for adgangsklasse B Signalbehandling De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. ADK-anlægget skal indeholde et ur, som minimum indeholder angivelse af dato, time samt minut. Uret må maksimalt afvige ±5 sek/døgn. 13

14 Det skal være muligt at tildele den enkelte bruger et givet adgangsniveau. Tidsinterval knyttet til et adgangsniveau skal som minimum være beskrevet ved ugedag, time og minut. Signalering og registrering af hændelser De supplerende krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. ADK-anlægget skal være forsynet med en hukommelse for registrering af minimum følgende hændelser: Sabotagealarmsignal med angivelse af adresse Anvendelse af programmeringstilstand Adgangspunkt åbnet uden adgangssignal med angivelse af adresse Adgangspunkt åbent efter udløb af adgangstid med angivelse af adresse. Hver enkelt af disse hændelser skal registreres i hukommelsen inden for maksimalt 60 sek. fra hændelsen identificeres. Registrering skal som minimum ske med angivelse af hændelsestype, dato, time samt minut. Supplerende krav til signalering i identifikationsklasserne 1, 2 og 3 ADK-anlægget skal være forsynet med hukommelse for registering af minimum følgende hændelser: Adgang accepteret med angivelse af information om bruger samt adresse Adgang nægtet for identificerbare brugere med angivelse af information om bruger samt adresse. ADK-anlæggets hukommelse skal som minimum kunne lagre de sidste 500 hændelser. Mærkning Adgangskontrolanlæggets systemdele skal mærkes med mindst følgende informationer: Fabrikat og type Fabrikationsnummer og år. Mærkningen skal desuden omfatte obligatoriske informationer krævet ved lovgivning, eksempelvis krav om CE-mærkning jf. EMC-direktivet. 14

15 Projektering Ved projektering af ADK-anlæg skal der tages hensyn til myndighedernes krav til bygningers indretning og anvendelse, herunder f.eks krav til. flugtveje jf. Bygningsreglementet af 1995 samt til miljømæssige påvirkninger. Eksempelvis skal identifikationsenheder være konstrueret og monteret på en sådan måde, at der er taget højde for de miljømæssige og hærværksmæssige påvirkninger, udstyret kan blive udsat for. Der skal desuden tages hensyn til eventuelle forsikringsmæssige krav, som eksempelvis aflåsning, lukkers mekaniske indbrudsmodstand m.m. Der henvises endvidere til Dansk Ingeniørforenings og Ingeniør-Sammenslutningens norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. Generelt Ved projektering af ADK-anlæg opdeles hver enkelt bygning geografisk i en eller flere sikkerhedszoner. På baggrund af en kriminalteknisk vurdering bestemmes for hver sikkerhedszone: Adgangsveje for personale Adgangsveje for publikum Flugtveje, i overensstemmelse med Bygningsreglementet af 1995 Transportveje for varer og gods Kabelføring Komponentplacering Vandalisme. Ved projektering af sikkerhedszonens enkelte adgangspunkter skal der træffes bestemmelse om adgangs- samt identifikationsklasse. Der skal udarbejdes dokumentation for den kriminaltekniske vurdering, der ligger til grund for projekteringen. Denne dokumentation skal indgå som en del af ADK-anlæggets samlede dokumentation. Bestemmelse af funktionskrav ADK-anlægget kan sammensættes på grundlag af foruddefinerede krav til: Udgange for eksterne styringer Tidsstyring Integrationsmuligheder til andre anlæg Sikkerhed samt levetid for id-nøgle Kapacitet af database for stamoplysninger Kapacitet af hændelseslog Brugersnitflade, herunder mulighed for programmering Ferieperioder samt sommer/vintertid Sekundær energiforsyning 15

16 samt ud fra antallet af: Adgangsniveauer Id-nøgler Læseenheder Tidsinterval Operatører samt niveauer. På baggrund af de opstillede funktionskrav projekteres systemet i overensstemmelse med DS 460. Integration med andre anlæg Såfremt ADK-anlægget tillige skal fungere som et automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg), der indgår i en forsikringsaftale med et af F&P s medlemsselskaber, skal ADK-anlæggets AIA-del være Skafor-godkendt. Såfremt dele af ADK-anlægget skal indgå i et AIA-anlæg, som indgår i en forsikringsaftale med et af F&P s medlemsselskaber, skal de dele, som indgår direkte i AIAanlægget, eksempelvis kortlæser anvendt som forbikobler, være Skafor-godkendt. Placering af systemdele Placering af systemdele samt kabler skal projekteres i overensstemmelse med DS 460. Respektafstande Ved projektering af kabelføring mellem ADK-anlæggets systemdele skal der tages hensyn til anden elektrisk installation i overenstemmelse med fabrikantens data, samt til andre systemers EMC-immunitet, idet der henvises til EMC-direktivet. Detektorer Detektorer til registrering af oplukning og aflåsning af adgangspunkter, skal være afstemt med de funktionskrav, det øvrige system stiller til den valgte adgangsklasse. Detektorer bør desuden vælges ud fra: Påvirkninger fra omgivelserne Aktiveringsfrekvens Sikkerhed mod manipulation. Der henvises til AIA-kataloget, der omfatter produktliste over Skafor-godkendte detektorer. Elektromekaniske låseenheder Elektromekaniske låseenheder skal udvælges i overenstemmelse med en vurdering af: Krav til funktioner Mekanisk indbrudsmodstand Styringsprincip. 16 Det kan ifølge anlægsejerens forsikringsbetingelser være nødvendigt at anvende Skafor-godkendte elektromekaniske låseenheder.

17 Installation Installatører af ADK-anlæg skal drage omsorg for, at montører har tilstrækkelig uddannelse samt håndværksmæssig færdighed i at installere ADK-anlæg håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med anlægsprojekteringen samt efter retningslinierne i denne vejledning. Ved tilstrækkelig uddannelse forståes relevant erhvervsuddannelse eventuelt suppleret med efteruddannelse i adgangskontrolanlæg. Kabelinstallation I forbindelse med installationen af kabler skal der tages hensyn til: Dimensionering af kabler Transmissionskrav Lyd/brandlukninger Særlige kriminaltekniske krav. Installationen skal udføres i overensstemmelse med retningslinierne i DS 460 samt i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Brugermanual Brugeren skal have udleveret betjeningsvejledning på dansk for det aktuelle ADKanlæg. Brugeren skal desuden tilbydes den nødvendige instruktion for korrekt anvendelse af ADK-anlægget. Aflevering Ved aflevering af det installerede ADK-anlæg til brugeren skal installatøren foretage: Aflevering samt præsentation af anlægsdokumentation Afprøvning sammen med brugeren. Anlægsdokumentation Der skal udfærdiges dokumentation for det installerede ADK-anlæg i overensstemmelse med DS 460. Der skal desuden udarbejdes dokumentation for systemopsætning samt for udførte ændringer. For valg af symboler henvises der til Cenelec eller IEC standarder. Service og vedligehold ADK-anlægget bør serviceres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger samt ud fra slidtage på mekaniske dele som eksempelvis elektromekaniske låse, dør- og portautomatik m.m. samt type af sekundær energiforsyning. 17

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

AIA-kataloget Fane 00 Indledning

AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension September 2016 AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Generel

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 2 Elektronisk adgangskontrol

Suppleringskatalog Kapitel 2 Elektronisk adgangskontrol Forsikring & Pension September 2017 Suppleringskatalog Kapitel 2 Elektronisk adgangskontrol (ADK) Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007 Specifikation juli 2007 Specifikation for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER Side 1 af 7 STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYSTEMER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.6 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser FANE 040 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser 30 Detektorer Alment Brudfolie Kontakttråde (snorekontakter) Åbningskontakt

Læs mere

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse.

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse. Sikringsniveau Minimumskrav til Mekanisk Skalsikring kalsikring betyder, at alle yderdøre, vinduer, porte og lemme til forsikringsstedet skal være forsvarligt aflåst. Udvendig aflåsning med hængelås skal

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR AUTOMATISK

ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR AUTOMATISK ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR AUTOMATISK Side 1 af 12 ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR AUTOMATISK Gældende fra 01. juni 2016 Version 1.2 TOPL Indhold Forord:... 3 Generelt...

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord FANE 130 Forord Forsikring & Pension har i samarbejde med TEKNIQ og SikkerhedsBranchen udarbejdet en kvalitetsguide, som tænkes anvendt som et hjælpeværktøj for AIA-installatørerne i forbindelse med planlægning,

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

HAUSSMANN RIRI tastaturet

HAUSSMANN RIRI tastaturet HAUSSMANN RIRI tastaturet HAUSSMANN RIRI TASTATURET BYDER PÅ NYE MULIGHEDER Indtil for nylig kunne tastaturet kun benyttes alene. Nu er det muligt at tilslutte andet udstyr til det, som giver mulighed

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED ELECTRONIC ACCESS CONTROL FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED MED ENKEL ADMINISTRATION DORMA lancerer et komplet koncept for fleksibel tilgængelighed

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse ENTRY/EXIT SERVER Teknisk beskrivelse Document: Entry-Exit Server - Teknisk Beskrivelse 001 Created: 03/03/2005 Revision: 03/03/2005 1 Revisioner: Dato Init Beskrivelse 03/03/2005 JaJ Første udgave. Entry/Exit

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere