Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3"

Transkript

1 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering Identifikationsklasse Adgangsklasse Funktionskrav Kommunikation mellem systemdele Energiforsyning Beskyttelse mod uautoriseret adgang eller åbning Generelle krav til programmeringsfaciliteter Udstyr for programmering Kontrol af adgangspunkt Identifikation Informationsgivning Signalering og registrering af hændelser Kommunikation med andre systemer Supplerende funktionskrav gældende for adgangsklasse B Mærkning 14 Projektering 15 Generelt Bestemmelse af funktionskrav Integration med andre anlæg Placering af systemdele Respektafstande Detektorer Elektromekaniske låseenheder Installation 17 Kabelinstallation Brugermanual Aflevering Anlægsdokumentation Service og vedligehold 1

2 Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af et ønske fra forsikringsbranchen, der har brug for et rådgivningsværktøj inden for området adgangskontrol, til rådgivning af forsikringstagere, som ønsker at installere et adgangskontrolanlæg, samtidig med at forsikringsselskabets ønsker til bl.a. aflåsning tilgodeses. Vejledningen er udfærdiget i et samarbejde med politiet, forsvaret, Sikkerhedsbranchen, Dansk Låsesmedeforening, ELFO samt NUSA. Vejledningen er tænkt som et værktøj for rådgivende virksomheder, installatører af adgangskontrolanlæg samt for forsikringsselskaberne. 2

3 Indledning Ved adgangskontrolanlæg forstås et anlæg, som har til formål at kontrollere adgangen til og/eller fra et fysisk afgrænset område. Eksempler på adgangskontrolanlæg, kan være: Enkeltstående enhed indeholdende energiforsyning (batteri) samt lås til montering direkte på en dør Bom med tilhørende kontrol i forbindelse med udkørsel fra parkeringsplads eller garageanlæg Et anlæg indeholdende mange kortlæsere, elektromekaniske låseanordninger eventuelt tilsluttet lokalt datanet og med tilslutning af pc-anlæg for programmering samt til løbende registrering af hændelser. Vejledningen beskriver de forhold, som bør tages i betragtning ved projektering og installation af adgangskontrolanlæg, herunder krav til systemdele. Referencer Vejledningen er udarbejdet med reference til følgende dokumenter: Cenelec, Alarm systems, Access control systems for use in security applications, Final Draft, pren , Part 1: System Requirements, april 1995 RUS 210, Regler för installation av elektromekanisk låsanläggning RUS 211, Fordringer på materiel ingående i elektromekanisk låsanläggning RUS 212, Provning av materiel ingående i elektromekanisk låsanläggning DS 460, Dansk Ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer AIA-kataloget udgivet af Forlaget Forsikring Sikringskataloget udgivet af Forlaget Forsikring Bygningsreglementet af 1995 Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer 1993 NP-206-N, Dansk Ingeniørforenings og Ingeniør-sammenslutningens norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet EMC-direktivet: Rådets Direktiv af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF). Definitioner Adgang Passage af et adgangspunkt. Adgangsgruppe Et antal brugere med fælles adgangsniveau. Adgangsklasse Klassifikation af et adgangspunkt. Adgangskontrolleret område Afgrænset område, hvor adgang til og/eller fra kun tillades efter anvendelse af korrekt id-nøgle. 3

4 Adgangsniveau En brugers rettigheder udtrykt ved adgangsområde samt tilhørende tidsinterval. Adgangspunkt Et adgangspunkt er en åbning i grænsefladen, som omkranser det adgangskontrollerede område, hvor passage er kontrolleret af et ADK-anlæg. Et adgangspunkt kan være en dør, karrusel, port eller lignende med tilhørende låse- samt læseenhed. I adgangspunktet indgår endvidere enheder til registrering af adgangspunktets tilstand (lukket og/eller aflåst). Adgangssignal Information til adgangspunkt om at tillade passage. Adgangssignaltid Periode inden for hvilken et adgangspunkt tillades åbent. ADK-anlæg Anlæg, som omfatter alle nødvendige komponenter samt data, der er nødvendige for at kontrollere adgang. Alarmsignal Information om alarmtilstand i adgangskontrolanlægget videregivet til andet system f.eks. AIA-anlæg via potentialfri kontakt eller på anden måde specificeret af fabrikanten. Autoriseret bruger Person med legal adgang til det adgangskontrollerede område. Legal adgang kan være afgrænset til et eller flere tidsrum. Biometrisk Fysiologisk præsentation af brugeren, f.eks. fingeraftryk eller øjekarakteristika. Bruger Person, som anmoder adgangskontrolanlægget om passage af et adgangspunkt. Fejlaccept Ved fejl at give en ikke autoriseret bruger adgang. Fejlafvisning Ved fejl at afvise en autoriseret bruger. Frigive Signal til et adgangspunkt om at passage accepteres. Identifikation Sammenligning af id-nøgles og/eller id-kodes indhold med dataregistreret i ADKanlæggets hukommelse for afvisning eller accept af brugers anmodning om passage. Id-nøgle Information på fysisk, mekanisk, elektrisk, magnetisk eller biometrisk form. 4

5 Id-kode Brugers PIN-kode eller modtaget datainformation svarende til PIN-kode fra andet system, eksempelvis fra et ABA-anlæg, CO 2 -anlæg eller lignende. Identifikationsklasse Identifikationsklasse indikerer kvaliteten af forholdet mellem identifikationsprincippet, anvendt af et specifikt system og en aktuel bruger. Læseenhed Enhed til aflæsning af information indeholdt i id-nøgle eller id-kode. Låseanordning ved adgangspunkt Enhed, som kontrollerer oplukning samt efterfølgende lukning/aflåsning af et adgangspunkt, efter at tilladelse til passage er givet. Niveaubegrænset område Et eller flere adgangskontrollerede områder i et adgangsniveau. Primær energiforsyning Offentlig netforsyning eller anden forsyning af samme kvalitet og kvantitet. Programmeringsegenskaber Muligheden for at ændre i ADK-anlæggets opsætning. Sabotageovervågning Overvågning mod uautoriseret passage af et adgangspunkt eller mod åbning af systemdel. Sekundær energiforsyning Genopladeligt batteri. Signalbehandling Sammenligning af hændelser til afgørelse om iværksættelse af anden forudbestemt hændelse. Sikkerhedsklassifikation Sikkerhedsklassifikation er en uafhængig kombination af identifikations- og adgangsklasse. Sikkerhedszone Fysisk afgrænset område i det adgangskontrollerede område, hvortil alle naturlige adgangsveje udgøres af adgangspunkter. Tidsinterval Periode afgrænset af to fastlagte tidspunkter inden for hvilken et antal forudbestemte hændelser kan ske eller tillades at ske. Det ene af de to tidspunkter, som afgrænser en periode, kan være relativt. 5

6 Opbygning og funktion Et ADK-anlæg består af identifikationsenheder, elektromekaniske låse, detektorer til registrering af adgangspunkters tilstand, eventuelt udstyr for registrering af hændelser og programmering samt energiforsyning. ADK-anlæggets grundlæggende funktioner Tegningen viser skematisk ADK-anlæggets opbygning opdelt i fire områder: Adgangspunkter, andre systemer, brugere samt sikkerhedsadministration. Af figuren fremgår det, hvilke funktionsområder der indgår i/ er tilgængelige inden for det enkelte afsnit af adgangskontrolanlægget. Adgangspunkter Brugere Udgang Identifikation 6 Indgang 5 Kontrol af adgangspunkt 8 Kommunation med andre systemer Andre systemer Følgende funktioner indgår i opbygningen af et ADK-anlæg: 1 Signalbehandling 2 Energiforsyning 3 Fejl- og sabotageovervågning 4 Programmeringsmuligheder 5 Kontrol af adgangspunkt 6 Identifikation 7 Informationsgivning 8 Præsentation 9 Kommunikation med andre systemer Indgang 8 7 Alarm Fejl- og sabotageovervågning Energiforsyning Signalbehandling Informationsgivning Informationsgivning Præsentation Hændelsesregistrering Programmeringsmuligheder Præsentation Sikkerhedsadministration 6

7 ADK-anlæggets opbygning Tegningen viser ADK-anlæggets opbygning opdelt i funktionsblokke. Blokke med stiplet linje angiver input fra bruger eller fra andet system. Bruger Brugeridentifikation f.eks. id-kode, id-nøgle, biometrisk Signalbehandlingsudstyr Informationsgivningsudstyr Adgangspunkt Offentlig netforsyning Identifikationsudstyr Læseenhed Tastatur Adgangspunkt interface Energiforsyning Adgangskontrolenhed Andre adgangskontrolanlæg Programmeringsudstyr Kommunikation med andre systemer - Andre systemer - AIA-anlæg - Administrative systemer En blok kan funktionsmæssigt være sammensat af én eller flere systemdele. 7

8 Diagram over adgangskontrolforløb Tegningen viser ADK-anlæggets adgangskontrolforløb, når der anmodes om adgang til eller udgang fra det adgangskontrollerede område. Adgangspunkt Anmodning om adgang til det adgangskontrollerede område Anmodning om udgang fra det adgangskontrollerede område Identifikationsklasse 1 til 3 Identifikationsklasse 0-3 Adgang accepteret (givet) Adgangsklasse A eller B Forløb Adgangsniveau Beslutning Adgangsklasse A eller B Adgang nægtet Tegningen viser en typisk applikation. For andre applikationer kan ind- og udpassage ombyttes. Generelt gælder det, at samtlige adgangspunkter i et ADK-anlæg skal være forsynet med positiv genkendelse ved ind- og/eller udpassage. 8

9 Generelle krav Sikkerhedsklassificering Et ADK-anlægs sikkerhed afhænger primært af den individuelle identifikation af brugeren samt af adgangsklassen. Sikkerhedsklassifikationen er en uafhængig kombination af identifikations- og adgangsklasse. Graden af sikkerhed kan defineres individuelt for alle adgangspunkter. Identifikationsklasse Den efterfølgende klassifikation af ADK-anlæg foretages på grundlag af sikkerheden i identifikationen af den autoriserede bruger. Klassen indikerer kvaliteten af forholdet mellem identifikationsprincippet, anvendt af et specifikt system, og den aktuelle bruger. Klassifikationen omfatter desuden risikoen for, at brugeren kopierer adgangsrettigheder uden dette efterfølgende har indflydelse for brugerens egen mulighed for at opnå adgang. Passage af ADK-anlæggets adgangspunkter skal være forbundet med positiv identifikation i mindst én retning. Identifikationsklassen for et specifikt adgangspunkt kan være tidsafhængig. Identifikationsklasse 0 Ingen positiv identifikation Passage ud af det adgangskontrollerede område er ikke forbundet med identifikation af brugeren. Adgang gives ved tryk på passagetryk, ved aktivering af bevægelsesdetektor eller lignende. Identifikationsklasse 1 Identifikation på grundlag af id-kode Adgangskriterium er baseret på sammenligning af password, id-kode eller lignende med tilsvarende i ADK-anlægget. Identifikationsklasse 2 Identifikation af id-nøgle Adgangskriterium er baseret på brugerens anvendelse af id-nøgle. Identifikationsklasse 3 Identifikation på grundlag af id-nøgle og id-kode. Adgangskriterium er baseret på brugerens anvendelse af id-nøgle, samt sammenligning af indtastet password, id-kode eller lignende med tilsvarende i ADK-anlægget. 9

10 Adgangsklasse Adgangsklasse A Klassifikationen relaterer til et adgangspunkt, hvor der ikke stilles krav om anvendelse af tidsinterval eller registrering i ADK-anlæggets hændelseslog. Adgangsklasse B Klassifikationen relaterer til et adgangspunkt, hvor der stilles krav om anvendelse af tidsinterval samt registrering i ADK-anlæggets hændelseslog. Klassifikationen omfatter desuden en under-klassificering, B1, som omfatter tids-interval, men ikke registrering i hændelseslog. Generelle funktionskrav for adgangsklasse A og B Signalbehandling De generelle funktionskrav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Hvis læsere eller andre systemdele er kompromiterbare, skal det af producentens datablade, vejledninger m.m. tydeligt fremgå, at produktet ikke er egnet for anvendelse uden for det adgangskontrollerede område. Det skal være muligt at definere adgangsområde(r) for hver enkelt bruger. Det skal som minimum være muligt at definere: To adgangssignaltider, et af 5 sekunders varighed og et af 60 sekunders varighed To adgangstider; én af 10 sekunders varighed og én af 60 sekunders varighed. Systemer, som efter en afbrydelse af energiforsyningen starter automatisk, skal gemme alle indstillinger i minimum 120 timer og skal efter en afbrydelse af energiforsyningen, såfremt opstart sker indenfor denne periode, starte op med samme indstillinger, som inden afbrydelsen opstod. Funktionskrav Funktionskrav gældende for identifikationsklasse 1 Systemer, som er baseret på sammenligning af hukommelse hos bruger og ADKanlæg, skal efter maksimalt 5 på hinanden følgende forkerte indtastninger ignorere alle indtastninger i minimum 5 minutter. Funktionskrav gældende for identifikationsklasse 3 Systemer, som anvender en kombination af id-nøgle og id-kode, skal afgive alarmsignal efter maksimalt 5 på hinanden følgende forkerte præsentationer af id-kode med samme id-nøgle. 10 Kommunikation mellem systemdele I forbindelse med anlægsprojekteringen skal der bl.a. tages hensyn til: Krav til kabler ud fra systemdelenes kommunikationsform og hastighed Mulighed for senere udvidelse af ADK-anlægget, herunder eventuel udvidelse med systemdele, som kommunikerer på anden måde end det installerede ADK-anlæg Krav på baggrund af de enkelte systemdeles behov for energiforsyning.

11 Energiforsyning De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Der må ikke afgives adgangssignal som følge af afbrydelse eller genindkobling af hverken primær eller sekundær energiforsyning. Elektromekaniske låse, slutblik, dør- og portautomatik m.m., som indgår i et adgangspunkt, kan energiforsynes af anden forsyning end ADK-anlæggets. Der skal altid ske indikering af den energikilde, som forsyner ADK-anlægget med energi. Energiforsyningen skal kontinuerligt overvåges, og der skal afgives fejlsignal for energiforsyningsfejl, såfremt spændingen fra én eller flere af de primære og/eller sekundære energiforsyninger afviger fra den nominelle spænding. Beskyttelse mod uautoriseret adgang eller åbning Det må ikke være muligt for en person at passere et adgangspunkt, uden at ADKanlægget afgiver adgangssignal eller uden anvendelse af værktøj. Det må ikke være muligt alene på baggrund af den viden, der kan opnås ved at se på systemdelen, at åbne en systemdel uden dette fører til afgivelse af fejlsignal og registrering. En systemdel må kun kunne åbnes efter anvendelse af værktøj. Generelle krav til programmeringsfaciliteter De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Adgangen til at ændre i ADK-anlæggets opsætning eller programmering skal være beskyttet, så kun autoriserede personer har adgang til denne funktion. Forholdet mellem antal mulige id-koder og autoriserede personer med programmeringsadgang skal være mindst 1.000:1 dog mindst Det skal være muligt for den systemansvarlige at ændre alle id-koder, som giver adgang til programmering af systemet. Udstyr for programmering Programmering kan ske via ADK-anlæggets tastatur eller via eksternt udstyr, tilsluttet ADK-anlæggets kommunikationsport. Eksternt udstyr kan f.eks. være stationær eller bærbar PC. Kontrol af adgangspunkt De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. 11

12 ADK-anlægget skal kunne forsyne alle tilsluttede adgangspunkter med individuelle adgangssignaler til styring af de elektromekaniske enheder, der indgår til aflåsning af adgangspunkterne. Hvis ikke andet er specificeret af fabrikanten, skal ADK-anlægget have mindst én potentialfri udgang, som tåler en belastning på mindst 30 VA. ADK-anlægget skal have indgange for signaler/informationer fra enheder til registrering af adgangspunkters tilstand. Signaler fra flere adgangspunkter skal behandles individuelt. ADK-anlægget skal overvåge adgangspunkternes tilstand, uanset om disse er lukkede eller ej. Adgangssignalet må kun afgives efter anvendelse af korrekt id-kode eller id-nøgle eller en kombination heraf afhængigt af identifikationsklassen. Muligheden for afgivelse af adgangssignal skal ophøre, når adgangspunktet åbnes, eller når den tilladte adgangsperiode overskrides. Identifikation Der er mange faktorer, som har indflydelse på sikkerhedsniveauet, men de vigtigste faktorer til optimering af sikkerheden er antal mulige kombinationer/id-nøgler samt minimering af muligheden for at kopiere id-nøgler. Identifikationsklasse 1 Forholdet mellem antallet af mulige id-koder og antallet af identificerbare brugere skal være mindst 1.000:1, dog mindst Identifikationsklasse 2 Hver bruger skal identificeres individuelt. Fejlaccept-raten skal være mindre end 0,01%. Fejlafvisningsraten skal være mindre end 1%. Id-nøgler med id-kodesystem synligt for det menneskelige øje må ikke anvendes. Identifikationsklasse 3 Foruden kravene til identifikationsklasserne 1 og 2 stilles der i identifikationsklasse 3 følgende supplerende krav: Såfremt id-nøgle er mærket med synligt identitetsnummer, må dette ikke være en direkte præsentation af den fuldstændige id-kode indeholdt i id-nøglen. Password, PIN-kode eller lignende, anvendt i kombination med id-nøgle, skal mindst have kombinationer. Vejledning Brugeren anbefales på forhånd at vurdere den valgte id-nøgles levetid, modstandsdygtighed over for det aktuelle miljø, samt sikkerhed, herunder risiko for kopiering. 12

13 Informationsgivning Kompromiterbare informationer må ikke kunne aflæses uden anvendelse af særlig autorisation. Det anbefales at benytte følgende farvekombinationer ved visuel informationsgivning: Rød: Adgang nægtet Grøn: Adgang accepteret Gul: Fejltilstand Signalering og registrering af hændelser De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. ADK-anlægget skal som minimum kunne videregive information om følgende individuelle tilstande: Sabotagealarmtilstand Adgangspunkt åbnet uden afgivelse af adgangssignal Adgangspunkt åbent efter udløb af adgangstid. Tiden, fra en tilstand identificeres som en af ovennævnte, og til information om tilstanden videregives, må ikke overstige 10 sekunder. ADK-anlægget skal muliggøre individuel signalgivning for alle tilsluttede adgangspunkter, om hvornår passage af adgangspunkt er muligt. Denne signalgivning skal, hvis ikke andet er specificeret af producenten, indeholde mindst en potentialfri kontakt, som skal kunne signalere mindst to individuelle tilstande. Hvis signalering sker via potentialfri kontakt med to individuelle tilstande, skal kontakten aktiveres, når passage af et adgangspunkt er muligt, og afbrydes når: Adgangspunktet åbnes Ved udløb af adgangstid uanset om adgangspunktet har været åbnet Adgangspunktet forbliver åbent efter udløb af adgangstid. Kommunikation med andre systemer De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. Hvis et tilsluttet system giver programmeringsadgang til ADK-anlægget, skal det tilsluttede system være indrettet i overenstemmelse med de generelle krav til programmeringsfaciliteter. Afbrydelse eller indkobling af systemer for programmering af ADK-anlægget må ikke føre til afgivelse af adgangssignal. Supplerende funktionskrav gældende for adgangsklasse B Signalbehandling De generelle krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. ADK-anlægget skal indeholde et ur, som minimum indeholder angivelse af dato, time samt minut. Uret må maksimalt afvige ±5 sek/døgn. 13

14 Det skal være muligt at tildele den enkelte bruger et givet adgangsniveau. Tidsinterval knyttet til et adgangsniveau skal som minimum være beskrevet ved ugedag, time og minut. Signalering og registrering af hændelser De supplerende krav er gældende for samtlige identifikationsklasser. ADK-anlægget skal være forsynet med en hukommelse for registrering af minimum følgende hændelser: Sabotagealarmsignal med angivelse af adresse Anvendelse af programmeringstilstand Adgangspunkt åbnet uden adgangssignal med angivelse af adresse Adgangspunkt åbent efter udløb af adgangstid med angivelse af adresse. Hver enkelt af disse hændelser skal registreres i hukommelsen inden for maksimalt 60 sek. fra hændelsen identificeres. Registrering skal som minimum ske med angivelse af hændelsestype, dato, time samt minut. Supplerende krav til signalering i identifikationsklasserne 1, 2 og 3 ADK-anlægget skal være forsynet med hukommelse for registering af minimum følgende hændelser: Adgang accepteret med angivelse af information om bruger samt adresse Adgang nægtet for identificerbare brugere med angivelse af information om bruger samt adresse. ADK-anlæggets hukommelse skal som minimum kunne lagre de sidste 500 hændelser. Mærkning Adgangskontrolanlæggets systemdele skal mærkes med mindst følgende informationer: Fabrikat og type Fabrikationsnummer og år. Mærkningen skal desuden omfatte obligatoriske informationer krævet ved lovgivning, eksempelvis krav om CE-mærkning jf. EMC-direktivet. 14

15 Projektering Ved projektering af ADK-anlæg skal der tages hensyn til myndighedernes krav til bygningers indretning og anvendelse, herunder f.eks krav til. flugtveje jf. Bygningsreglementet af 1995 samt til miljømæssige påvirkninger. Eksempelvis skal identifikationsenheder være konstrueret og monteret på en sådan måde, at der er taget højde for de miljømæssige og hærværksmæssige påvirkninger, udstyret kan blive udsat for. Der skal desuden tages hensyn til eventuelle forsikringsmæssige krav, som eksempelvis aflåsning, lukkers mekaniske indbrudsmodstand m.m. Der henvises endvidere til Dansk Ingeniørforenings og Ingeniør-Sammenslutningens norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. Generelt Ved projektering af ADK-anlæg opdeles hver enkelt bygning geografisk i en eller flere sikkerhedszoner. På baggrund af en kriminalteknisk vurdering bestemmes for hver sikkerhedszone: Adgangsveje for personale Adgangsveje for publikum Flugtveje, i overensstemmelse med Bygningsreglementet af 1995 Transportveje for varer og gods Kabelføring Komponentplacering Vandalisme. Ved projektering af sikkerhedszonens enkelte adgangspunkter skal der træffes bestemmelse om adgangs- samt identifikationsklasse. Der skal udarbejdes dokumentation for den kriminaltekniske vurdering, der ligger til grund for projekteringen. Denne dokumentation skal indgå som en del af ADK-anlæggets samlede dokumentation. Bestemmelse af funktionskrav ADK-anlægget kan sammensættes på grundlag af foruddefinerede krav til: Udgange for eksterne styringer Tidsstyring Integrationsmuligheder til andre anlæg Sikkerhed samt levetid for id-nøgle Kapacitet af database for stamoplysninger Kapacitet af hændelseslog Brugersnitflade, herunder mulighed for programmering Ferieperioder samt sommer/vintertid Sekundær energiforsyning 15

16 samt ud fra antallet af: Adgangsniveauer Id-nøgler Læseenheder Tidsinterval Operatører samt niveauer. På baggrund af de opstillede funktionskrav projekteres systemet i overensstemmelse med DS 460. Integration med andre anlæg Såfremt ADK-anlægget tillige skal fungere som et automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg), der indgår i en forsikringsaftale med et af F&P s medlemsselskaber, skal ADK-anlæggets AIA-del være Skafor-godkendt. Såfremt dele af ADK-anlægget skal indgå i et AIA-anlæg, som indgår i en forsikringsaftale med et af F&P s medlemsselskaber, skal de dele, som indgår direkte i AIAanlægget, eksempelvis kortlæser anvendt som forbikobler, være Skafor-godkendt. Placering af systemdele Placering af systemdele samt kabler skal projekteres i overensstemmelse med DS 460. Respektafstande Ved projektering af kabelføring mellem ADK-anlæggets systemdele skal der tages hensyn til anden elektrisk installation i overenstemmelse med fabrikantens data, samt til andre systemers EMC-immunitet, idet der henvises til EMC-direktivet. Detektorer Detektorer til registrering af oplukning og aflåsning af adgangspunkter, skal være afstemt med de funktionskrav, det øvrige system stiller til den valgte adgangsklasse. Detektorer bør desuden vælges ud fra: Påvirkninger fra omgivelserne Aktiveringsfrekvens Sikkerhed mod manipulation. Der henvises til AIA-kataloget, der omfatter produktliste over Skafor-godkendte detektorer. Elektromekaniske låseenheder Elektromekaniske låseenheder skal udvælges i overenstemmelse med en vurdering af: Krav til funktioner Mekanisk indbrudsmodstand Styringsprincip. 16 Det kan ifølge anlægsejerens forsikringsbetingelser være nødvendigt at anvende Skafor-godkendte elektromekaniske låseenheder.

17 Installation Installatører af ADK-anlæg skal drage omsorg for, at montører har tilstrækkelig uddannelse samt håndværksmæssig færdighed i at installere ADK-anlæg håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med anlægsprojekteringen samt efter retningslinierne i denne vejledning. Ved tilstrækkelig uddannelse forståes relevant erhvervsuddannelse eventuelt suppleret med efteruddannelse i adgangskontrolanlæg. Kabelinstallation I forbindelse med installationen af kabler skal der tages hensyn til: Dimensionering af kabler Transmissionskrav Lyd/brandlukninger Særlige kriminaltekniske krav. Installationen skal udføres i overensstemmelse med retningslinierne i DS 460 samt i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Brugermanual Brugeren skal have udleveret betjeningsvejledning på dansk for det aktuelle ADKanlæg. Brugeren skal desuden tilbydes den nødvendige instruktion for korrekt anvendelse af ADK-anlægget. Aflevering Ved aflevering af det installerede ADK-anlæg til brugeren skal installatøren foretage: Aflevering samt præsentation af anlægsdokumentation Afprøvning sammen med brugeren. Anlægsdokumentation Der skal udfærdiges dokumentation for det installerede ADK-anlæg i overensstemmelse med DS 460. Der skal desuden udarbejdes dokumentation for systemopsætning samt for udførte ændringer. For valg af symboler henvises der til Cenelec eller IEC standarder. Service og vedligehold ADK-anlægget bør serviceres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger samt ud fra slidtage på mekaniske dele som eksempelvis elektromekaniske låse, dør- og portautomatik m.m. samt type af sekundær energiforsyning. 17

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser FANE 040 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser 30 Detektorer Alment Brudfolie Kontakttråde (snorekontakter) Åbningskontakt

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker

Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Kravspecifikation til Åbent Bibliotek...3 2.0 Biblioteksløsnings beskrivelse...3 3.0 Biblioteksløsningen...4 4.0 Adgangskontrol

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED ELECTRONIC ACCESS CONTROL FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED MED ENKEL ADMINISTRATION DORMA lancerer et komplet koncept for fleksibel tilgængelighed

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411 er et netværksbaseret modulært og skalerbart intelligent nøglestyringssystem. Hver enkelt nøgle er overvåget med total kontrol over, hvem der må fjerne nøglen samt hvem, hvornår og hvor der reelt er fjernet

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105 ITV-specifikation Version 180105 Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 ARX åbner for nye muligheder ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi systemet

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere