VEDTÆGT OG REGULATIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014"

Transkript

1 VEDTÆGT OG REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds 4 4. Medlemmernes hæftelse 4 5. Medlemmernes rettigheder og pligter 4 6. Generalforsamling 6 7. Urafstemning 6 8. Bestyrelsen 7 9. Bestyrelsens hverv Tegningsret Beregningsgrundlag Midlernes anbringelse Årsrapport Revision Ændring i vedtægten Opløsning mv Offentligt tilsyn med Pensionskassen Ikrafttrædelse 10 Regulativ Medlemskreds Medlemsoptagelse Pensionsbidragenes størrelse 11 4 Fritagelse for betaling af pensionsbidrag ved invalidepension Pensionsbidragenes betaling Alderspension 11 6 a. Supplerende engangsydelse 11 6 b. Supplerende alderspension Invalidepension Ægtefællepension 13 8 a. Registreret partnerskab 13 8 b. Samleverpension Børnepension Pensionens udbetaling Pensionernes størrelse a. Udtrædelse mv b. Udtrædelses godtgørelse c. Overførsel mv Oplysningspligt Rettighedernes personlige karakter Skatteretlige regler Afgørelser af tvister Overgangsregler Ikrafttrædelse 16 Bilag 1: Regler om betaling af løbende bidrag og af engangsindskud til afdeling 1 og til rateforsikring 18 Bilag 2: Notat om bidragsfri dækning 18 Bilag 3: Uddrag af tidligere gældende tillæg til vedtægten 19 Bilag 4: Ikrafttrædelse 23 Appendiks: Bestemmelser om bonusanvendelse Pensionisttillæg Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Bestillingsnr Juni 2014

3 3 Forord På de følgende sider findes Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensions kasse Regulativ 1 Vedtægt og Regulativ 1 fremstår som en bekendtgørelse af den gældende vedtægt og tillægget om medlemmernes rettigheder og pligter fra 1983, hvor senere ændringer er indarbejdet, senest ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 28. april På generalforsamlingen den 20. april 2004 blev betegnelsen Tillæg til vedtægten om medlemmernes rettigheder og pligter ændret til Regulativ 1. Bestyrelsen har den 8. december 2010 i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse besluttet at sætte en række ændringer af regulativ 1 i kraft fra 1. januar Det er ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 20. april 2004, 20. april 2005, 29. april 2008, 22. april 2009 og 28. april Der henvises til bilag 4 om ikrafttrædelse. Bestyrelsen har den 12. september 2013 i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse besluttet at sætte ændringen af 5, stk. 2 i regulativ 1 om bortfald af adgangen til delvis bidragsfri dækning i kraft fra 1. oktober Der henvises til bilag 4 om ikrafttrædelse. Det oplyses til 17 i Regulativ 1 om overgangsregler, at stk. 1 og 2 i denne bestemmelse blev gennemført i 1983 i forbindelse med vedtagelsen af en ny vedtægt og nyt tillæg om medlemmernes rettigheder og pligter. Der henvises til 17, stk. 3 i Regulativ 1. Reglerne blev ændret på generalforsamlingen den 16. juni 1992, og disse ændringer er indarbejdet i Regulativ 1. De forud for 1. januar 1990 fastsatte bestemmelser er fortsat gældende for så vidt angår præmiereserver hidrørende fra indbetaling af pen sionsbidrag mv. foretaget forud for 1. januar For medlemmer, der i for bindelse med gennemførelsen af det ændrede ydelses mønster pr. 1. januar 1990 valgte at forblive omfattet af det hidtidige ydelsesmønster, er reglerne også gældende for præmiereserver hid rørende fra indbetaling af pensions bidrag mv., der foretages efter 1. januar (Regler om samleverpension blev vedtaget den 23. maj 2000). Bilag 4 I bilag 4 er optaget de ikrafttrædelsesbestemmelser, som indgår i ændringer af vedtægt og Regulativ 1 vedtaget efter I forbindelse med ikrafttrædelses- og overgangsregler om samleverpension gøres særligt opmærksom på overgangsreglerne for medlemmer optaget før den 23. maj Medlemmer, som er optaget før den 23. maj 2000, og som har oprettet testamente til fordel for deres samlever inden den 1. juli 2000, skal aktivt tilmelde sig samleverpensionsordningen. Hvis medlemmet ikke indsender en erklæring til JØP, vil medlemmet være omfattet af reglerne i 8, stk. 4, om udbetaling af ugifteydelse ved medlemmets død. Appendiks Om bonus og bonusanvendelse Pensionisttillæg Bilag 1 Regler om betaling af løbende bidrag og af engangsindskud fastsat af Juristernes og Økonomernes Pen sionskasses bestyrelse efter 3 i Regulativ 1. Bilag 2 Notat om bidragsfri dækning. Praksis om forlængelse af perioden med bidragsfri dækning, jf. 5, stk. 2, i Regulativ 1. Bilag 3 Uddrag af det indtil 1. januar 1990 i almindelighed gældende Tillæg om medlemmernes rettigheder og pligter. I bilaget findes de indtil 1. januar 1990 i almindelighed gældende regler om ægtefælle pension og samleverpension og om pensionernes størrelse VEDTÆGT OG REGULATIV 1

4 4 Vedtægt for Juristerne og Økonomernes Pensionskasse 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Pensionskassen anvender tillige bi navnet JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse). Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2. Formål Stk. 1. Pensionskassen har til formål at drive livsforsikringsvirksomhed, herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælle- eller samleverpension og børnepension i overensstemmelse med de i vedtægten og regulativerne fastsatte regler. Som led i sin forsikringsvirksomhed kan pensionskassen desuden efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler etablere kollektiv summaforsikring af pensionskassens medlemmer, i form af livs-, invalidesums- og ulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sygdom, der står i naturlig forbindelse med de af pensionskassen ydede pensioner. Pensionskassen kan endelig efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler tilbyde pensionskassens medlemmer rateforsikring i pensionsøjemed samt pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven. Rateforsikringen i pensionsøjemed og pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven kan tilbydes pensionskassens medlemmer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom efter forsikringsklasse 1. Stk. 2. Pensionskassen kan opdeles i flere afdelinger, hvis midler holdes adskilt, og for hvilke der foretages særskilt forsikringsteknisk årsopgørelse og beregning af pensioner, bonus og udtrædelsesgodtgørelser på grundlag af det i henhold til 11 for hver afdeling fastsatte bonusregulativ og beregningsgrundlag. Stk. 3. Pensionskassen er en selvejende institution, hvis midler ikke må anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. 3. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages jurister og økonomer samt andre med uddannelse, der berettiger til medlemskab i Djøf. Medlemskab af pensionskassen er endvidere betinget af, at de pågældende a. er ansatte i henhold til en mellem Djøf og en offentlig eller privat arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation indgået kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, b. er ansat på ansættelsesvilkår, som indebærer indbetaling af pensionsbidrag til pensionskassen, c. driver selvstændigt erhverv, d. har oprettet rateforsikring uden at være omfattet af de til denne vedtægt knyttede regulativer. Stk. 2. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1, og som ikke senere er udtrådt. Medlemskabet bevares ved pensionering, dog ophører medlemskab efter stk.1, litra d ved udbeta lingen af sidste rate. 4. Medlemmernes hæftelse Medlemmer og personer, der oppebærer pension efter medlemmer af pensionskassen, hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser. 5. Medlemmernes rettigheder og pligter Stk. 1. Medlemmernes og de pensionsberettigedes rettigheder og pligter er fastsat i de til denne vedtægt knyttede regulativer samt i regler for rateforsikring og ordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven. Stk. 2. Ændringer i regulativerne vedtages efter samme regler som ændringer af denne vedtægt. Reglerne for rateforsikring og ordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven fastsættes af bestyrelsen. 6. Generalforsamling Stk. 1. Pensionskassens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for den i lovgivningen angivne frist efter udløbet af det foregående regnskabsår. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af pensionskassens revisorer ønsker det, eller mindst 1/3 pct. af pensionskassens medlemmer, beregnet pr. 1. januar i det pågældende år, skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse af, hvilke emner, der ønskes optaget på dagsordenen. Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune. Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: JØP INFORMATION

5 5 a. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år. b. Forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse. c. Forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer af pensionskassen. d. Valg af revisorer. Skal der i forbindelse med den ordinære generalforsamling afholdes bestyrelsesvalg i henhold til 8, stk. 3, skal dagsordenen for generalforsamlingen yder ligere indeholde følgende punkt: e. Godkendelse af det af Djøfs bestyrelse i henhold til vedtægtens 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse. Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt meddeles pensionskassen senest seks uger før denne afholdes, således at de kan optages på den endelige dagsorden for generalforsamlingen, jf. stk. 5. Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Såfremt ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i henhold til begæring herom, fremsat af pensionskassens medlemmer, skal indkaldelse finde sted inden 14 dage efter modtagelsen af begæ ringen. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker dels ved offentlig bekendtgørelse på pensionskassens hjemmeside og ved opslag i JØP Nyhedsbrev senest otte uger forud for generalforsamlingen, dels ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling kan ske ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Den offentlige indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal indeholde en foreløbig dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Sammen med den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside til pensionskassens medlemmer om afholdelse af generalforsamling vises (endelig) dagsorden for generalforsamlingen og eventuelle forslag, som generalforsamlingen skal tages stilling til, og fortegnelse over delegerede til generalforsamlingen udpeget i henhold til stk. 10, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport, som alt kan rekvireres i papirform ved henvendelse til pensionskassen. Såfremt der i forbindelse med generalforsamlingen skal afholdes bestyrelsesvalg, skal den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside angive oplysning om de af Djøfs bestyrelse i henhold til 8, stk. 1, valgte medlemmer af bestyrelsen og om forslag fra pen sionskassens bestyrelse i henhold til 8, stk. 6, til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen samt om bestyrelsens indstilling efter 8, stk. 1, sidste punktum. Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Over forhand lingerne på generalforsamlingen føres der en protokol, der under skrives af dirigenten. Senest 14 dage efter gene ralforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for pensionskassens medlemmer på pen sionskassens kontor. Stk. 7. Djøfs bestyrelse har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen og fremsætte sine synspunkter. Stk. 8. Kun medlemmer af pensionskassen har stemmeret på generalforsamlingen. Alle afgørelser, bortset fra bestemmelser om vedtægtsændringer og om opløsning af kassen, træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningerne på generalforsamlingen kan gennemføres elektronisk. Stk. 9. Ikke tilstedeværende medlemmer af pensionskassen kan på generalforsamlinger i pensionskassen afgive stemme ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmægtigen, der kan være et andet medlem af pensionskassen, kan medbringe fuldmagt fra flere ikke tilstedeværende medlemmer af pensionskassen. Fuldmagter kan fremlægges elektronisk efter regler fastsat af pensionskassen. Stk. 10. Med henblik på deltagelse som delegerede i pensionskassens generalforsamling er Djøf be rettiget til at udpege én delegeret pr. 250 medlemmer af pensionskassen, beregnet pr. 1. januar i de år, hvor der sker valg til pensionskassens bestyrelse i henhold til 8, stk. 3. Stk. 11. Ved meddelelse til pensionskassen senest to dage forud for en generalforsamling kan 10 medlemmer af pensionskassen anmelde ét medlem af pensionskassen som delegeret til at deltage i general forsamlingen. Anmeldelsen, der skal ske skriftligt, skal ske særskilt for hver enkelt delegeret og for at være gyldig være underskrevet af mindst 10 medlemmer af pensionskassen, som ikke samtidig har under skrevet på andre anmeldelser af delegerede i henhold til denne bestemmelse eller selv er udpegede som delegerede i henhold til stk. 10. Stk. 12. Delegerede udpeget i henhold til stk. 10 og 11 får helt eller delvist refunderet transportomkostninger i forbindelse med deres deltagelse i general VEDTÆGT OG REGULATIV 1

6 6 forsamlingen efter regler fastsat af pensionskassens be styrelse indenfor et af bestyrelsen fastsat maksimumbeløb. 7. Urafstemning Stk. 1. Såfremt en beslutning er truffet på en generalforsamling, kan bestyrelsen eller mindst 25 navngivne tilstedeværende medlemmer af pensionskassen på generalforsamlingen kræve, at forslaget, hvad enten det er vedtaget eller forkastet, skal sendes til ur afstemning blandt kassens medlemmer, jf. dog stk. 2. Urafstemning gennemføres under revisionens kontrol. Ved urafstemning gælder samme regler med hensyn til betingelserne for forslagets vedtagelse eller for kastelse som på generalforsamlingen. Stk. 2. Beslutninger, hvorved det af Djøfs bestyrelse i henhold til 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse godkendes eller forkastes af generalforsamlingen, kan dog alene, udover af bestyrelsen, af et antal medlemmer, mindst svarende til 2/3 af pensionskassens medlemmer, beregnet pr. 1. januar samme år, skriftligt inden 14 dage fra generalforsamlingens afholdelse begæres forelagt pensionskassens medlemmer ved en urafstemning, hvor der stemmes om godkendelse eller forkastelse af hovedbestyrelsens valg af formand for pensionskassen, og som afholdes indenfor de i 8, stk. 8, fastsatte frister for afholdelse af bestyrelsesvalg. Beslutninger, hvorved der i henhold til 8, stk. 3, af generalforsam lingen træffes bestemmelse om udskrivning af ekstra ordinært valg til bestyrelsen, kan ikke gøres til genstand for urafstemning. Det samme gælder beslutninger i henhold til 8, stk. 1, sidste punktum og stk. 4, 3. punktum. 8. Bestyrelsen Stk. 1. Pensionskassens bestyrelse består af formand, næstformand og seks andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden, næstformanden og en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af Djøfs bestyrelse. Valget af formand sker efter indstilling(er) fra pensionskassens og Djøf Overenskomstforenings bestyrelser, og valget af næstformand efter indstilling fra bestyrelsen for Djøf Overenskomstforening. Valget af formand skal godkendes af pensionskassens med lemmer ved generalforsamling eller urafstemning. Fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens med lemmer, idet hver afdeling skal være repræsenteret med mindst 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Det sidste medlem vælges af generalforsam lingen efter indstilling fra bestyrelsen. Stk. 2. Syv af bestyrelsens medlemmer skal være medlemmer af pensionskassen. Medlemmet med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision må ikke være medlem af pensionskassen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, uberygtede og rådige over deres bo. De skal have bopæl her i landet og ikke være knyttet til kassens administration. Stk. 3. Valg til bestyrelsen sker hvert andet år i forbindelse med pensionskassens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen eller enhver generalforsamling kan dog beslutte at udskrive ekstraordinære valg, medmindre der allerede er udskrevet ordinært eller ekstraordinært valg, som endnu ikke er afsluttet. Ekstra ordinært valg skal desuden afholdes i tilfælde af, at det af Djøfs bestyrelse ved gennem førelsen af et bestyrelsesvalg i henhold til stk. 1 foretagne valg af formand for bestyrelsen ikke god kendes af den pågældende generalforsamling eller ved påfølgende urafstemning i henhold til 7, stk. 2, første punktum. Såfremt formandsvalget er forkastet såvel af generalforsamlingen som ved urafstemning, gennemføres det indledte bestyrelsesvalg ikke, men erstattes af det ekstraordinære valg i anledning af forkastelsen. Såfremt forkastelsen alene er sket ved urafstemning, afholdes kun ekstraordinært valg i henhold til stk. 1, punktum, jf. stk. 4. Stk. 4. I tilfælde af ekstraordinært valg til bestyrelsen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af det af Djøfs bestyrelse ved gennemførelsen af valget i henhold til stk. 1 foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse. Indkaldelse til generalforsamlingen skal finde sted senest 14 dage efter beslutningen om udskrivning af ekstraordinært valg eller den endelige forkastelse af forbundets valg af formand for be styrelsen ved det tidligere indledte bestyrelsesvalg, som det ekstra ordinære valg træder i stedet for. Der kan i tilfælde af ekstraordinært valg til bestyrelsen af den ekstraordinære generalforsamling træffes bestemmelse om for længelse af de i 7, stk. 2, og 8, stk. 6 og 8, fastsatte frister, hvis en eller flere af disse frister udløber indenfor perioden 1. juli til 15. august. Stk. 5. Det af Djøfs bestyrelse foretagne valg af medlemmer af pensionskassens bestyrelse skal ved ordinære bestyrelsesvalg være gennemført senest 8 uger inden afholdelse af ordinær generalforsamling, ved ekstraordinære bestyrelsesvalg forud for indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling i henhold til stk. 4. Stk. 6. Forslag til medlemsvalgte medlemmer af be styrelsen og suppleanter for disse efter stk. 1, 5. punktum, kan stilles af bestyrelsen eller af pensionskassens medlemmer. Forslag til medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for hver af disse stillet af pensionskassens medlemmer skal afgives skriftligt og være under skrevet af mindst 25 medlemmer. JØP INFORMATION

7 7 Forslag skal være pensionskassen i hænde senest to uger efter den pågældende generalforsamling. Bestyrelsen kan foreslå de medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse genvalgt og skal i fornødent omfang stille forslag om kandidater til bestyrelsesposterne og suppleanter for disse, hvis der er fremkommet forslag til færre end fire medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til en afdelings repræsentation i bestyrelsen. Stk. 7. Er der efter udløbet af den i stk. 6 nævnte frist kun fremkommet forslag til fire medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse efter stk. 1, 5. punktum, betragtes de foreslåede kandidater som valgt uden afstemning. Er der fremkommet flere end fire forslag, afholdes skriftlig afstemning. Såfremt der i anledning af generalforsamlingens godkendelse af valget af formand for pensionskassens bestyrelse skal afholdes urafstemning i henhold til 7, stk. 2, gennemføres den skriftlige afstemning sideløbende med urafstemningen. Er formandsvalget forkastet af generalforsamlingen, og der i anledning heraf skal afholdes urafstemning i henhold til 7, stk. 2, gennemføres den skriftlige afstemning først efter formandsvalgets eventuelle godkendelse ved urafstemningen. Såfremt en af de i stk. 8 fastsatte frister som følge af udsættelsen af den skriftlige afstemning udløber i perioden 1. juli til 15. august, forlænges den i stk. 8, 1. punktum, fastsatte frist til den 15. august. Stk. 8. Ved skriftligt valg udsender bestyrelsen senest to uger efter udløbet af den i stk. 6 nævnte frist eller i det i stk. 7, 4. punktum, omtalte tilfælde efter urafstemningens afslutning valgkort til medlemmerne sammen med oplysning om de foreslåede kandidater og stillernes navne. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer opføres i alfabetisk orden med an givelse af, hvilken afdeling de er medlem af, stilling og eventuelt ansættelsessted samt oplysning om den for hver enkelt foreslåede suppleant med tilsvarende angivelser. Ved valget stemmes der alene om de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, og der kan på hvert stemme kort højst stemmes på fire kandidater. Stemme kortene må, for at være gyldige, være pen sionskassens administration i hænde senest på 14. dagen efter offentliggørelsen af kandidaternes navne. Stk. 9. Opgørelsen af valgresultatet foretages af de i henhold til 14 valgte revisorer, med bistand fra pensionskassens administration. Den kandidat fra hver afdeling, jf. 8, stk. 1, der har fået flest stemmer, er valgt sammen med den for kandidaten opstillede suppleant. Herefter er øvrige kandidater, der har fået flest stemmer, valgt sammen med den for hver enkelt opstillede suppleant. I tilfælde af stemmelighed mellem nogle af kandidaterne foretages lodtrækning mellem de pågældende af pensionskassens direktør i overværelse af revisorerne. Stk. 10. Pensionskassen kan gennemføre urafstemning om bestyrelsens beslutninger, jf. 7, stk. 1, om valg af formand for pensionskassens bestyrelse, jf. 7, stk. 2, og om valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. stk. 8, helt eller delvist elektronisk. Stk. 11. Valgresultatet skal foreligge og skal offentliggøres senest to uger efter udløbet af fristen for stemmeafgivning. Samtidig tiltræder den nye bestyrelse pensionskassens ledelse. Stk. 12. Fratræder et af de af Djøf s be styrelse valgte medlemmer af bestyrelsen i valg perioden, vælger hovedbestyrelsen en stedfortræder for det fratrådte medlem af bestyrelsen for den resterende del af valgperioden. Fratræder formanden, forelægges hoved bestyrelsens valg til godkendelse i henhold til stk. 1, 3. punktum, på den nærmest der efter afholdte generalforsamling i pensionskassen. Stk. 13. Fratræder et i henhold til stk. 5-7 valgt medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder den for den pågældende valgte suppleant i bestyrelsen for den resterende del af perioden. Hvis supple anten er forhindret i at indtræde i bestyrelsen eller efter at være indtrådt i bestyrelsen selv fratræder i valgperioden, indtræder i stedet for denne suppleant en af de øvrige suppleanter, efter lodtrækning foretaget som foreskrevet i stk. 9, som medlem af bestyrelsen for den resterende del af valgperioden. 9. Bestyrelsens hverv Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med denne vedtægt og lovgivningens bestemmelser. Som led heri påser bestyrelsen, at bogføringen og formueforvalt ningen kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde, og at pensionskassens medlemmer holdes løbende orienteret om pensionskassens virksomhed og deres pensionsforhold gennem individuel rådgivning og gennem skriftlig eller mundtlig information overfor medlemmerne. Stk. 2. Pensionskassens daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat direktør i samråd med pensionskassens aktuar og forsikringsmedicinske konsulent. Direktøren skal i den daglige ledelse følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet og skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. VEDTÆGT OG REGULATIV 1

8 8 Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om ud førelsen af sit hverv. Stk. 4. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen og pensionskassens direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Til gyldig vedtagelse af en beslutning kræves, at mindst fem medlemmer af bestyrelsen har stemt derfor. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres der en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Stk. 5. Pensionskassens direktør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 6. Bestyrelsen og andre, der uden stemmeret deltager i bestyrelsens arbejde, er forpligtede til at hemmeligholde, hvad de får at vide gennem deres virksomhed. 10. Tegningsret Stk. 1. Til at forpligte pensionskassen kræves to under skrifter, der kan gives af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af pensions kassens direktør i forening med formanden eller næstfor manden for bestyrelsen. Stk. 2. Der kan af bestyrelsen meddeles to eller flere ansatte medarbejdere i pensionskassens administration prokura til i forening at tegne pensionskassen, også med hensyn til dispositioner vedrørende fast ejendom. 11. Beregningsgrundlag Grundlaget for beregning af pensioner, summaforsikringer varetaget af pensionskassen, bonus og udtrædelsesgodtgørelser fastsættes af bestyrelsen i samråd med den til pensionskassen knyttede aktuar. Bonusberegningen er fastsat i et bonusregulativ. 12. Midlernes anbringelse Anbringelse af midler afsat til dækning af pensionshensættelser m.v. og registrering af således anbragte midler sker i overensstemmelse med de ved lov eller i henhold til lov herom fastsatte regler. I det omfang, der ikke ved lov eller i henhold til lov er foreskrevet bestemte regler for anbringelse af pensionskassens midler, sker anbringelse af disse i fast ejendom, obligationer eller aktier eller i andre aktiver godkendt af bestyrelsen. 13 Årsrapport Stk. 1. Regnskabsåret løber fra 1.1. til Stk. 2. Årsrapporten består i det mindste af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, samt oversigt over bevægelserne i egenkapitalen, samt en ledelsesberetning og udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens regler. Stk. 3. Efter at der er foretaget henlæggelser til lovmæssige reserver, og efter at muligt underskud fra tidligere år er dækket, henlægges et resterende overskud til en eller flere reserver, herunder særlige bonus hensættelser, som er en del af pensionskassens basiskapital. Midler henlagt til disse reserver an vendes til forhøjelse af pensionerne eller de givne pensionstilsagn samt til andre formål til sikring af pensioner og pensionstilsagn efter bestyrelsens bestemmelse. Underskud, der ikke kan dækkes af kassens reserver, dækkes ved nedskrivning af samtlige medlemmers reser ver i samme forhold. Stk. 4. Ethvert medlem har krav på efter anmodning at få tilsendt pensionskassens årsrapport. 14. Revision Stk. 1. Pensionskassens årsrapport revideres af en revisor, som tillige med en suppleant vælges af generalforsamlingen. Revisoren skal være statsautoriseret revisor og skal opfylde de ved lov eller i henhold til lov fastsatte habilitetsbetingelser. Stk. 2. Under revisionen, der skal udøves under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, har revisoren adgang til alle bøger vedrørende pensionskassens regnskabsvæsen samt til at efterse pensionskassens kasser og behold ninger. Bestyrelsen og pensionskassens daglige ledelse er pligtige at meddele revisoren enhver oplysning, revisoren forlanger, og at yde revisoren den bistand, som revisoren anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Stk. 3. Revisoren skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori revisoren skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende pensionskassens bogholderi og regnskabsvæsen der måtte være forefundet. Revisionsprotokollen skal fremlægges på det første, derefter stedfindende bestyrelsesmøde, og de tilstede værende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. JØP INFORMATION

9 9 Stk. 4. Revisoren er forpligtet til i overensstemmelse med lovgivningens regler at hemmeligholde, hvad revi soren får at vide gennem sin virksomhed. Stk. 5. Revisoren kan til enhver tid afskediges af generalforsamlingen. 15. Ændring i vedtægten Forslag til ændring i denne vedtægt kan kun vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og skal for at blive gyldig godkendes af Djøfs bestyrelse. Foretagne vedtægtsændringer anmeldes til Erhvervsstyrelsen. 16. Opløsning mv. Stk. 1. Beslutning om opløsning af pensionskassen uden likvidation ved overdragelse som helhed af alle pensionskassens aktiver og passiver til en anden pen sionskasse eller et forsikringsselskab kan finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, såfremt 2/3 af medlemmerne i pensionskassen stemmer for det, og beslutningen godkendes af Djøfs be styrelse. Opnås på generalforsamlingen ikke den hermed angivne tilslutning til forslaget om opløsning af pensionskassen, men 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer af pensionskassen stemmer for forslaget, kan forslaget dog ved en inden en måned derefter i dette øjemed gennemført urafstemning vedtages med almindeligt flertal, hvis mindst 50 pct. af pensions kassens medlemmer på tidspunktet for den forud gående generalforsamling stemmer herfor. Beslutning om opløsning af pensionskassen skal godkendes af Djøfs bestyrelse. Stk. 5. Er pensionskassen ikke i stand til at udrede ovennævnte ydelser, reduceres kravene forholdsmæssigt. Har kassen overskydende formue, anvendes denne til en forholdsmæssig forhøjelse af ydelserne. 17. Offentligt tilsyn med Pensionskassen Pensionskassen er undergivet tilsyn i henhold til lovgivningen herom. 18. Ikrafttrædelse Vedtægten trådte i kraft den 28. april Bestyrelsen for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse: Anders Eldrup, formand Lars Qvistgaard, næstformand Tina Aggerholm Torben Huss Peter Løchte Jørgensen Martin Randrup Klintholm Charlotte Münter Sven-Karsten Topp /Torben Visholm, direktør Stk. 2. Opløsning af pensionskassen i øvrigt kan ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre pensionskassebestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab, eller pensionskassebestanden i henhold til lovgivningens regler er taget under administration. Stk. 3. I tilfælde af opløsning af pensionskassen indkøbes for personer, som oppebærer pension, i et aner kendt livs- eller pensionsforsikringsselskab renter af samme art og størrelse, som de pågældende har krav på, af pensionskassen. Stk. 4. Medlemmer af kassen, som ikke oppebærer pension, erholder en formueandel, svarende til en udtrædelsesgodtgørelse, som behandles og anvendes i overensstemmelse med reglerne herom i tillægget til denne vedtægt. VEDTÆGT OG REGULATIV 1

10 10 Regulativ 1 1. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages jurister og økonomer eller andre med tilsvarende uddannelse, som er berettigede til medlemskab i Djøf, og som: a. er ansatte i henhold til en mellem Djøf og en offentlig eller privat arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation indgået kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, b. er ansat på ansættelsesvilkår, som indebærer indbetaling af pensionsbidrag til pensionskassen, c. driver selvstændigt erhverv. Stk. 2. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1, og som ikke senere er udtrådt. Medlemskabet bevares ved pensionering. Stk. 3. Medlemmer af pensionskassen optaget forud for ikrafttrædelsen af pensionsregulativ 2 er omfattede af pensionsregulativ 1. Medlemmer omfattede af Regulativ 1 kan inden for en af bestyrelsen fastsat frist vælge at blive omfattede af pensionsregulativ 2, for så vidt angår både oparbejdede pensionsrettigheder i forhold til pensionskassen, herunder pensionsmæssige hensættelser og særlige bonushensættelser, og fremtidigt indbetalte pensionsbidrag og indskud. Stk. 4. Medlemmer af pensionskassen optaget efter ikrafttrædelsen af pensionsregulativ 2 er alle omfattede af pensionsregulativ 2. Hvilende medlemmer genoptages efter pensionsregulativ 2 for fremtidigt indbetalte pensionsbidrag og indskud. Stk. 5. For medlemmer, der er optaget i afdeling 1, henføres nye ordninger og indskud til afdeling 2. Dette gælder ikke, hvis medlemmet har både almindelig ordning og supplerende alderspension i afdeling 1 og indbetaler løbende bidrag til den ene af ordningerne. I den nævnte situation vil en indbetaling til den anden ordning ske til afdeling 1. Har medlemmet ordningen i begge afdelinger, vil indbetaling dog ske til afdeling Medlemsoptagelse Stk. 1. Ved optagelsen i JØP er medlemmet omfattet af en 2-årig karensperiode. Hvis medlemmet inden for karensperioden afgår ved døden eller bliver invalid, og dette skyldes en helbredsmangel, som forelå på optagelsestidspunktet, og som indebar en øget risiko for invaliditet eller død, formindskes pensions ydelserne til 10 %, hvis udbetalingerne påbegyndes i det første år efter optagelsen og til 20 %, hvis udbetalingerne påbegyndes i det andet år. Stk. 2. Et hvilende medlem, som genoptager bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse, er omfattet af reglen i stk. 1. Herudover finder stk. 1 anvendelse på en risikoforøgelse på mere end 25 % som følge af bidragsstigninger og indskud, der ikke skyldes jobskifte. Stk. 3. Havde medlemmet ved optagelsen en konstateret invaliditet, som i almindelighed ville begrunde krav på invalidepension, opnår medlemmet ikke siden ret til invalidepension på grundlag heraf, jf. 7, stk. 2, 2. pkt. Stk. 4. Såfremt der ved indtræden i pensions kassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling sker overførsel til pensionskassen af værdien af en anden pensionsordning knyttet til medlemmets ansættelsesforhold, kan bestyrelsen bestemme, at medlemskab af denne anden pensionsordning helt eller delvist medregnes som en del af de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte karenstider. 3. Pensionsbidragenes størrelse Stk. 1. De ordinære pensionsbidrags størrelse fastsættes i henhold til reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og aftaler. For medlemmer, for hvem der ikke er fastsat bidrag i henhold til disse overenskomster, udgør pensionsbidragene samme bidragsbeløb eller fastsættes efter tilsvarende bestemmelser eller procentsats, som angivet i disse overenskomster, men beregnet på grundlag af en af pensionskassen fastsat pensionsgivende indtægt, som ikke kan overstige medlemmets faktiske indtægt og højst kan udgøre det dobbelte af den pensionsgivende indtægt i henhold til de i 1 nævnte overenskomster. For de af 1, stk. 1, litra c, omfattede medlemmer beregnes pensionsbidragene, som om vedkommende medlem havde været omfattet af de i 1 nævnte overenskomster. Stk. 2. Betaling af ekstraordinære pensionsbidrag og engangsindskud til pensionskassen kan ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen herom fastsatte regler. Stk. 3. Der kan herudover indbetales bidrag og indskud til supplerende alderspension i henhold til 6 b efter herom af bestyrelsen fastsatte regler. Stk. 4. Hvis pensionsbidraget i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, er forøget ud over, hvad der følger af udviklingen i den pensionsgivende indtægt, uden dog at være omfattet af 2, stk. 2, vil pensio JØP INFORMATION

11 11 nen blive beregnet på baggrund af pensionsbidraget før bidragsforøgelsen. Dette gælder dog ikke, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter forøgelsen af bidraget. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor bidragsbetalingen genoptages efter mindre end 1 års afbrydelse. I de nævnte tilfælde anvendes bidragsforhøjelsen til forbedring af pensionen. Stk. 5. Pensionskassens bestyrelse fastsætter regler for, hvor stor en andel af bidrag og af indskud, som kan anvendes til rateforsikring, jf. 2, stk. 1, 4. pkt. i ved tægten. Reglerne fastsættes i overensstemmelse med overenskomst eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af bidrag og indskud. Bestyrelsen fastsætter endvidere regler om fordeling af bidrag og indskud i tilfælde af, at der indbetales et mindre bidrag eller indskud end aftalt. 4. Fritagelse for betaling af pensionsbidrag ved invalidepension Medlemmer, som tilkendes invalidepension efter 7, er berettiget til fritagelse for betaling af pensionsbidrag. Fritagelsen for betalingen af bidrag ophører, hvis invalidepensionen bortfalder som følge af genvunden erhvervsevne, jf. 7, stk Pensionsbidragenes betaling Stk. 1. Pensionsbidrag betales månedsvis bagud, sidste gang på den forfaldsdag, som går umiddelbart forud for pensionering. Såfremt der træffes særlig aftale om forudbetaling af pensionsbidrag, forrentes forudbetalingen fra indbetalingstidspunktet til forfaldstidspunktet for de månedlige pensionsbidrag. Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører, uden at medlemmet er berettiget til pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders fristen forlænges. Ved ud løbet af den bidragsfri dækningsperiode eller på medlemmets begæring forinden finder reglerne i 12 a-b anvendelse. 6. Alderspension Stk. 1. Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Stk. 2. Et medlem, der har ret til alderspension, kan udsætte sin pensionering med den virkning, at alderspensionen forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af alderspensionen begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Stk. 3. Et medlem, der fratræder sin pensionsberettigende stilling, eller som overgår til deltidsansættelse, kan efter det fyldte 60. år begære udbetaling af alderspension. Alderspensionens størrelse reduceres efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmet kan vælge hel alderspension eller delpension med senere overgang til hel alderspension. Ved overgang til deltidsansættelse beregnes den pension, der kommer til udbetaling, som en brøkdel af den reducerede alderspension. Brøkdelen må ikke overstige den brøkdel, hvormed arbejdstiden reduceres ved overgang til deltidsansættelse. 6 a. Supplerende engangsydelse Stk. 1. Til medlemmer, for hvem der er indbetalt pensionsbidrag forud for den 1. januar 1993 og som ikke er erhvervsudygtige, jf. 7, stk. 1, udbetales ved pensionering i henhold til 6 en supplerende engangsydelse beregnet på grundlag af de forud for nævnte dato indbetalte pensionsbidrag. Engangsydelsen kan på begæring kræves udbetalt fra det fyldte 60. år uafhængigt af, om medlemmet oppebærer hel eller delvis alderspension. Stk. 2. Til medlemmer, for hvem der er indbetalt pensionsbidrag efter den 1. januar 1993, og som i overensstemmelse med reglerne i lov om beskatning af pensionsordninger m.v. har valgt at lade en del af de for dem indbetalte pensionsbidrag gå til udbetaling af en supplerende engangsydelse, udbetales der under samme betingelser som i stk. 1 en sådan supplerende engangsydelse, beregnet på grundlag af den hertil anvendte del af pensionsbidraget. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte supplerende engangsydelser kan, så længe engangsydelsen ikke er udbetalt, efter begæring konverteres til et indskud på den almindelige ordning. 6 b. Supplerende alderspension Stk. 1. Til supplering af alderspension i henhold til 6, i henhold til tjenestemandsretlige regler herom eller i henhold til private alderspensionsordninger yder pensionskassen i henhold til regler fastsat af bestyrelsen i henhold til 3, stk. 3, til medlemmer, for hvem der er indbetalt bidrag eller indskud hertil, en supplerende løbende alderspension. Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Efter det fyldte 60. år kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supple rende alderspension forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et VEDTÆGT OG REGULATIV 1

12 12 tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægtefælleeller børnepension i henhold til 8-9. Stk. 3. Reglerne i 4, 5, stk. 2, 6 a, 7, 8, 8 a, 8 b, 9 og 11, stk. 1-4, finder ikke anvendelse i relation til den supplerende alderspension. 7. Invalidepension Stk. 1. Retten til invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at erhvervsudygtighed er indtruffet, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor den pågældende har ansøgt pensionskassen om invalidepension og er ophørt med at oppebære sin hidtidige, normale erhvervs indtægt. Ret til invalidepension opnås ikke efter det tidspunkt, da medlemmet har opnået ret til alderspension i henhold til 6, stk. 1, eller oppebærer reduceret alderspension i henhold til 6, Stk. 3. Ved delvis pensionering i henhold til 6, stk. 3, bevares retten til en invalidepension for så vidt angår den bevarede deltidsansættelse, dog længst indtil det fyldte 67. år. Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne og nedsættelsen er af en vis varighed. For medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet jf. 2, stk. 3, indtræder retten til invalidepension, når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den invaliditet, der forelå ved optagelsen, er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Stk. 3. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være således nedsat, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. I dette tilfælde genindtræder et medlem i sine pensionsrettigheder. Ved det fyldte 67. år ophører retten til invalidepension, hvor efter medlemmet overgår til at modtage alderspension og eventuel ratepension. Stk. 4. Erhvervsindtægt for et medlem, hvis erhvervsevne er nedsat som angivet i stk. 2, men som ikke oppebærer social førtidspension, hidrørende fra ansættelse i en delvist offentligt finansieret stilling (herunder fra fleksjob) berører ikke medlemmets ret til udbetaling af invalidepension fra pensionskassen i henhold til stk. 1. De fra en sådan ansættelse hidrørende pensionsbidrag medfører ikke ret til pension i henhold til bestemmelserne i dette regulativ, men anvendes efter regler fastsat af pensionskassens bestyrelse til forbedring af det pensionerede medlems pensionsrettigheder i forhold til pensionskassen. 8. Ægtefællepension Stk. 1. Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension i 10 år fra den 1. i den følgende måned, når følgende betingelser er opfyldt: a. Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder, medmindre dødsfaldet skyldes et efter ægte skabets indgåelse indtruffet ulykkestilfælde eller akut infektionssygdom. b. Ægteskabet er indgået før medlemmets fyldte 65. år. c. Ægteskabet er indgået før pensionering ifølge 7. Stk. 2. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til pension i 10 år fra den første i den efter dødsfaldet følgende måned, når de i 8 b, stk. 2, litra a, b og f angivne betingelser for samleverpension er opfyldt. Stk. 3. I tilfælde af separation eller skilsmisse finder de til enhver tid gældende bestemmelser i lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse anvendelse. Uanset reglerne i den nævnte lov bevarer ægtefællen ret til pension under separation. Stk. 4. Såfremt et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år uden at efterlade sig ægtefælle eller samlever eller tidligere ægtefælle, berettiget til pension i henhold til stk. 1 eller 2, eller 8 b og ikke på dødstidspunktet oppebærer fuld førtidspension i henhold til 6, stk. 3, udbetales der til medlemmets nærmeste pårørende eller under forudsætning af, at medlemmet efterlader sig legale eller testamentariske arvinger, til medlemmets bo en engangsydelse på fire gange den beregnede årlige ægtefællepension på dødstidspunktet. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer brøkdelsbestemt førtidspension i henhold til 6, stk. 3, punktum, beregnes engangsydelsen i forhold til den del af førtidspen sionen, som ikke er kommet til udbetaling. Udbetalingen sker til medlemmets nærme ste pårørende, medmindre medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets samlever, medlemmets livsarvinger eller medlemmets bo. JØP INFORMATION

13 13 8 a. Registreret partnerskab Partnerskab registreret i henhold til lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab sidestilles ved an vendelse af tillæggets bestemmelser med ægteskab. 8 b. Samleverpension Stk. 1. Når et ugift medlem afgår ved døden, har den, der levede sammen med medlemmet, ret til samleverpension svarende til ægtefællepension i henhold til 8, jf. 11, stk. 3, under de i stk. 2 angivne betingelser. Stk. 2. Pensionsretten er betinget af, at: a. samlivet er indledt før medlemmets fyldte 65. år, b. samlivet er indledt før pensionering i henhold til 7, c. der ved medlemmets død ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, d. medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med sin samlever, og enten e. medlemmet ved testamente, oprettet senest tre måneder før dødsfaldet, som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever som arving til en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og at f. samleveren har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst to år og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller g. samleveren på dødstidspunktet havde fælles bopæl med afdøde, eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og samleveren venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde. Stk. 3. Såfremt samleveren alene som følge af den i stk. 2, litra c, fastsatte betingelse ikke på dødstidspunktet opnår ret til samleverpension, indtræder retten hertil, hvis den fraskilte ægtefælles ret til ægtefællepension bortfalder indenfor den i 8 angivne pensionsperiode, den første i måneden efter bortfaldet af den fraskilte ægtefælles pensionsret for den resterende del af pensionsperioden. 9. Børnepension Når et medlem afgår ved døden eller opnår invalideeller alderspension, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 24. år. Denne ret tilkommer også adoptivbørn samt stedbørn, når stedbarnsforholdet er etableret før barnet fyldte 18 år, og barnet faktisk er blevet forsørget af medlemmet til medlemmets død eller pensionering. Ved medlemmets død gælder denne ret under tilsvarende betingelser børn af en samlever, der opfylder kravene i 8 b for modtagelse af samleverpension. 10. Pensionens udbetaling Stk. 1. Pension udbetales medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse månedsvis forud sidste gang i den måned, hvori retten til pension ophører. Stk. 2. Hvis pensionen er af meget ringe størrelse, kan værdien af pensionen med bestyrelsens godkendelse udbetales kontant. Stk. 3. Den, der gør krav på pension, må tilvejebringe de til bedømmelse af kravet og fastsættelse af pensionens størrelse fornødne bevisligheder. Stk. 4. Retten til pension forældes i sin helhed, hvis ikke medlemmet senest ti år efter begyndelsestidspunktet for pensionsudbetalingen, jf. 6, stk. 2, 3. punktum, og 6 b, stk. 2, 5. punktum, har givet pensionskassen de oplysninger, der er nødvendige for at udbetale pen sionen. 11. Pensionernes størrelse Stk. 1. Alderspension ved det 67. år fastsættes på basis af beregningsgrundlaget, størrelsen af pensionsbidragene til og med opgørelsestidspunktet samt et even tuelt indskud. Stk. 2. Invalidepensionens størrelse fastsættes på basis af beregningsgrundlaget, størrelsen af pensionsbidragene til og med opgørelsestidspunktet samt et eventuelt indskud. Stk. 3. Ægtefælle- og samleverpensionen udgør 40 pct. af den pension, som medlemmet ville have opnået ret til, da medlemmet afgik ved døden. Stk. 4. Børnepensionen til hvert barn under 24 år an drager: a. 20 pct. af pensionen i tilfælde af alders- og invalide pensionering, og b. 20 pct. af den alders- eller invalidepension, som medlemmet på dødstidspunktet ville have opnået ret til i tilfælde af et medlems død, dog 40 pct. i tilfælde af begge forældres død. VEDTÆGT OG REGULATIV 1

14 14 Stk. 5. Den supplerende alderspension beregnes under hensyn til reglerne i 6 b og de af bestyrelsen i henhold til 3, stk. 3, fastsatte regler på basis af beregningsgrundlaget, størrelsen af de i henhold til 6 b betalte pensionsbidrag til og med opgørelsestidspunktet samt eventuelle indskud. 12 a. Udtrædelse mv. Stk. 1. Bortset fra i tilfælde af pensionering i henhold til 6 eller 7 kan et medlem af pensionskassen, som fratræder den stilling eller ophører med det erhverv, der ligger til grund for optagelsen i pensionskassen, på dette tidspunkt eller senere vælge at fortsætte som helt eller delvist bidragsbetalende medlem for egen regning (selvbetaler). Det samme gælder ved overgang til deltidsbeskæftigelse og ved ophør af bidragsfri tagelse eller lignende forhold. Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde, bortset fra overgang til deltidsansættelse, kan vedkommende medlem i stedet for selv at fortsætte bidragsbetalingen vælge enten at udtræde af pensionskassen, og har da krav på en udtrædelsesgodtgørelse, som beregnes efter de i henhold til 11 i vedtægten for pensionskassen fastsatte regler, eller at blive stående som hvilende medlem af pensionskassen med en på grundlag af medlemmets opsparede reserver beregnet, nedsat pensionsret. Hvis medlemmets opsparede reserver er opbrugt i henhold til 5, stk. 2, ophører medlemskab af pensionskassen dog uden videre ved udløbet af den bidragsfri dækningsperiode, medmindre vedkommende medlem i henhold til stk. 1 fortsætter som selvbetalende medlem af pensionskassen. Hvis overenskomst- eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetaling af pensionsbidrag, afskærer kontant udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse, kan den hertil svarende del af den beregnede samlede udtrædelsesgodt gørelse alene danne grundlag for hvilende fortsat medlemskab af pensionskassen eller anvendes på de i 12 b, stk. 2 angivne måder. 12 b. Udtrædelsesgodtgørelse Stk. 1. Den vedkommende medlem ved udtrædelse af pensionskassen tilkommende udtrædelsesgodtgørelse kan kræves udbetalt kontant, hvis den ikke overstiger den årlige pensionsgivende bruttoløn på 1. løntrin ifølge overenskomst mellem Djøf og Finansministeriet. Godtgørelsen kommer dog først til udbetaling 12 måneder efter tidspunktet for fra trædelse af den hidtidige stilling eller erhvervsophøret og kun under forudsætning af, at medlemmet ikke på udtrædelsestidspunktet har tiltrådt eller har truffet aftale om at tiltræde en stilling som tjenestemand eller en stilling, som straks eller senere vil blive for bundet med pensionskassemedlemskab eller en forsikringsmæssig pensionsordning. Stk. 2. Hvis der ikke i henhold til stk. 1 sker kontant udbetaling af udtrædelsesgodtgørelsen, kan denne alene anvendes: a. til sikring af en rimelig pensionsanciennitet ved ansættelse som tjenestemand med pensionsret i en offentlig institution, ved overførsel af godtgørelsen til vedkommende institution, b. til sikring af forbedret pensionsret ved ansættelse i en stilling, som forudsætter, at medlemmet indtræder i en anden under statstilsyn stående pensionskasse eller i en forsikringsmæssig pensionsordning, ved overførsel af godtgørelsen til vedkommende pensionskasse eller forsikringsselskab, eller c. som indskud for en pensionsforsikring eller livrente i et anerkendt livsforsikrings- eller pensionsforsikringsselskab med klausul om, at forsikringen eller livrenten ikke senere kan tilbagekøbes. Stk. 3. Overførsel af udtrædelsesgodtgørelse i henhold til stk. 2, litra b og litra c kan kun ske til pensionsord ninger, som opfylder de overenskomstog aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbeta lingen af pensionsbidrag. Stk. 4. Medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet, jf. 2, stk. 3, har ved ophør med erhvervsarbejde pga. invaliditeten i alle tilfælde krav på kontant udbetaling af den i henhold til 12 a beregnede udtrædelsesgodtgørelse. 12 c. Overførsel mv. Stk. 1. Medlemmet kan overføre en hvilende pensions ordning i afdeling 1 til en pensionsordning i afdeling 2, hvis depotet ikke overstiger et af bestyrelsen fastsat grundbeløb. Stk. 2. Pensionskassen kan pålægge et medlem inden for en frist at overføre en hvilende pensionsordning, hvor beløbet ikke overstiger grundbeløbet nævnt i stk. 1, til en hvilende eller aktiv pensionsordning i afdeling 2 eller til en pensionsordning i et andet pensionsinstitut. Overfører medlemmet ikke pensions ordningen inden for fristen, kan pensionskassen bringe pensionsordningen til ophør ved betaling af udtrædelsesgodtgørelse til medlemmet. 13. Oplysningspligt Ethvert medlem og enhver person, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, er forpligtet til på opfordring skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. JØP INFORMATION

15 Rettighedernes personlige karakter De rettigheder, der tilkommer medlemmer af pensionskassen og personer, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. 15. Skatteretlige regler Pensionsbidrag og ydelser fra pensionskassen er omfattet af reglerne i afsnit I i lov om beskatning af pensionsordninger mv. 16. Afgørelser af tvister Stk. 1. Berettigede personer kan få afgørelser genvurderet ved at rette henvendelse til pensionskassens klageansvarlige. Stk. 2. Pensionskassens afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Stk.2. Ændringerne af 6. b om supplerende alderspension træder i kraft den 1. januar 2015 og vil få virkning for hændelser fra og med denne dato. Bestyrelsen for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse: Anders Eldrup, formand Lars Qvistgaard, næstformand Tina Aggerholm Torben Huss Peter Løchte Jørgensen Martin Randrup Klintholm Charlotte Münter Sven-Karsten Topp /Torben Visholm, direktør Stk. 3. Berettigede personer kan endvidere indbringe pensionskassens afgørelser for domstolene. Alternativt kan spørgsmålet forlanges afgjort ved voldgift. Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af medlemmet eller den berettigede og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening. I tilfælde af uenighed udpeges opmanden af præsidenten for Østre Landsret. I øvrigt gælder reglerne i lov om voldgift. 17. Overgangsregler Stk. 1. Pensioner, som er opnået før denne vedtægts ikrafttræden, løber uforandret videre. Stk. 2. Medlemmer, der er optaget i pensions kassen før den 1. januar 1973, og som dengang valgte ikke at have ret til ægtefællepension, kan efter regler godkendt af Forsikringstilsynet vælge sig omfattet af ret til ægtefællepension ved denne vedtægts ikrafttræden. Stk. 3. Reglerne i 8, stk. 2-4, og 8 b finder tilsvarende anvendelse for medlemmer af pensionskassen omfattet af de i bilag 3 til tillægget om medlemmernes rettigheder og pligter gengivne tidligere alment gældende bestemmelser om livslang ægtefællepension med den forskel, der følger af indholdet af den i bilaget gengivne tidligere gældende bestemmelse i tillæggets 11, stk Ikrafttrædelse Stk. 1. Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen og skal gælde både nye medlemmer og allerede optagne medlemmer. VEDTÆGT OG REGULATIV 1

16 16 Bilag 1 Regler om betaling af løbende bidrag og af engangsindskud til afdeling 1 og til rateforsikring. Reglerne om betaling af ordinære bidrag fremgår af 3, stk. 1 i Regulativ 1. Reglerne om betaling af ekstraordinære bidrag og om indskud på JØP almindelig ordning og regler om indbetaling til supplerende alderspension bliver fastsat af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse i 3, stk. 2 og 3 i Regulativ 1. Reglerne om betaling af bidrag og indskud til rateforsikringen fastsættes af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse i 2, stk. 1 i vedtægten. 1. Regler for indbetaling af løbende bidrag til JØPs almindelige pensionsordning 1.1. Overenskomstansatte medlemmer. Ordinære bidrag: I henhold til overenskomster og aftaler Ekstraordinære bidrag: Der kan indbetales ekstraordinære bidrag efter aftale med JØP. Det samlede bidrag kan dog ikke overstige 25 pct. af bruttolønnen. Ekstraordinære bidrag, der medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct., vil være omfattet af en to-årig karensperiode med udbetaling af reduceret pension, hvis medlemmet bliver invalid eller dør i karensperioden som følge af helbredsmangler, der forelå på tidspunktet, hvor bidraget blev forhøjet. I andre tilfælde er forhøjelse af bidraget omfattet af reglen i 3, stk Privatansatte medlemmer ( 1, stk. 1, litra b i Regulativ 1) Ordinære bidrag: I henhold til ansættelsesaftale, pt. højst 17,1 pct. af bruttolønnen. Ekstraordinære bidrag: Der kan indbetales ekstraordinære bidrag efter aftale med JØP. Det samlede pensionsbidrag kan dog ikke udgøre mere end 25 pct. af bruttolønnen. Ekstraordinære bidrag, der medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct., vil være omfattet af en toårig karensperiode med udbetaling af reduceret pension, hvis medlemmet bliver invalid eller dør i karensperioden som følge af helbredsmangler, der forelå på tidspunktet, hvor bidraget blev forhøjet. I andre tilfælde er forhøjelse af bidraget omfattet af reglen i 3, stk Selvbetalere: I direkte forlængelse af hidtidig ordning: Fortsætte med hidtidigt bidrag I andre tilfælde: Som overenskomstansatte på statens område 1.4. Selvstændige Som overenskomstansatte på statens område 2. Regler for indbetaling af indskud til JØP almindelige ordning 2.1. Følgende indskud fra arbejdsgiver accepteres: indskud i henhold til kollektive aftaler, overenskomster m.v., fratrædelsesgodtgørelser, andre engangsindskud. For medlemmer, der ikke har omtegnet deres pensionsordning pr eller pr , og som er fyldt 50 år, kan der højst indbetales 1 mio. kr. opgjort over de seneste 36 måneder. Indskud, der tillige med andre indskud inden for de sidste 12 kalendermåneder, medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct. vil være omfattet af en to-årig karensperiode med udbetaling af reduceret pension, hvis medlemmet bliver invalid eller dør i karensperioden som følge af helbredsmangler, der forelå på tidspunktet, hvor indskuddet blev indbetalt. I andre tilfælde er forhøjelse af bidraget omfattet af reglen i 3, stk Indskud betalt af medlemmet Genvinding af pensionsrettigheder efter BFD, orlov og lign: Der kan indbetales indskud til genvinding af pensionsrettigheder efter BFD, orlov og lign. Skattepligtig fortjeneste ved salg af virksomhed eller en hovedaktionærs fortjeneste ved salg af aktier. Medlemmer, der ikke har omtegnet deres pensionsordning pr eller pr kan højst indbetale 1 mio. kr. Hvis fortjenesten indbetales ad flere gange opgøres beløbsgrænsen over de seneste 36 måneder. Ved indskud, der tillige med andre indskud inden for de sidste 12 kalendermåneder, medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct., er omfattet af den to-årige karensperiode Overførsler Uden for Jobskifteaftale: Accepteres. For medlemmer, der ikke har omtegnet deres pensionsordning pr eller pr , og som er fyldt 50 år, kan der højst overføres 1 mio. kr. opgjort over de seneste 36 måneder. JØP INFORMATION

17 17 Overførsler, der tillige med andre overførsler inden for de sidste 12 kalendermåneder, medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct., vil være omfattet af en to-årig karensperiode med udbetaling af redu ceret pension, hvis medlemmet bliver invalid eller dør i karensperioden som følge af helbredsmangler, der forelå på tidspunktet for overførslen. I andre tilfælde er forhøjelse af bidraget omfattet af reglen i 3, stk. 4. Inden for Jobskifteaftale: Accepteres i henhold til jobskifteaftale. 3. Indbetaling af løbende bidrag og indskud til supplerende alderspension Bidrag og indskud kan betales efter aftale med pensionskassen. For indskud gælder samme beløbsgrænser som under punkt Regler om betaling af bidrag og af indskud til rateforsikring 4.1 Der kan indbetales bidrag efter overenskomster og aftaler mv. og herudover efter aftale med pensionskassen 4.2 Fordeling af bidrag mellem JØP almindelig ordning og rateforsikring pensionsbeskatningsloven er fradrag i den skattepligtige indkomst, eller der giver bortseelsesret ved indbetaling fra en arbejdsgiver Der kan foretages overførsler fra pensionsinstitut eller bank uden beløbsmæssig begrænsning. 5. Minimumsbeløb Til JØP almindelig ordning skal der mindst indbetales kr i månedligt bidrag. Minimumsbeløbet kan reguleres. Indbetales bidrag af arbejdsgiver i henhold til kollektiv overenskomst, aftale mv., gælder der ingen grænse. Hvert indskud skal mindst udgøre kr. Ordforklaring: Bidrag andet ord for faste, månedlige indbetalinger til pensionen. Bidrag betales månedsvis bagud. Indskud betaling af et engangsbeløb. Indbetaling af et årligt beløb til pensionsordningen er også indskud. Overførsel indskud, hvor værdien af en pensionsordning i et andet pensionsinstitut eller en bank helt eller delvis overføres til din pensionsordning i JØP Ansættelser efter overenskomst, hvor der er fastsat begrænsninger for anvendelsen af indbetalingen (staten, kommuner og regioner) Der kan anvendes 1/3 af bidraget til valgfri ydelser, dvs. ratepension Andre ansættelser, hvor arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget Bidraget fordeles efter aftale med JØP mellem JØP almindelig ordning og ratepension. Der skal indbetales mindst 1300 kr. til JØP almindelig ordning Selvbetalere Bidraget fordeles efter aftale med JØP mellem JØP almindelig ordning og ratepension. Der skal indbetales mindst 1300 kr. til JØP almindelig ordning Fordeling af bidrag, når der betales et andet bidrag end det aftalte Indbetales et andet bidrag end det, der er aftalt med JØP eller fastsat i overenskomster, aftaler mv., fordeles det indbetalte bidrag efter den indgåede aftale, overenskomst mv. om fordeling af bidraget mellem JØP almindelig ordning og rateforsikring. 4.3 Indbetaling af engangsindskud og overførsler Der kan indbetales indskud af arbejdsgiver eller medlemmet selv inden for den beløbsgrænse, der efter VEDTÆGT OG REGULATIV 1

18 18 Bilag 2 Bilag 3 Notat om bidragsfri dækning Ifølge 5, stk. 2, i regulativet bevarer medlemmet automatisk sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder, hvis bidragsbetalingen ophører, uden at medlemmet er berettiget til pension. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12- måneders fristen forlænges, dog kun såfremt medlemmets hensættelser er tilstrækkelige til at dække omkostningerne til bidragsfri dækning. På grundlag af denne bemyndigelse har bestyrelsen fastlagt en praksis, hvorefter fristen kan forlænges med indtil 12 måneder. Medlemmer, der opholder sig udlandet, kan få forlænget perioden med bidragsfri dækning med indtil tre år. Genoptager medlemmet indbetalingen efter en periode med bidragsfri dækning, indgår bidragene på samme grundlag som gælder for bidragsstigninger. Det er et betinget grundlag med en grundlagsrente på 0 pct. Det gælder uanset, om der ind betales samme bidrag, som før perioden med bidrags fri dækning eller et ændret bidrag. Indbetales der bidrag af flere arbejdsgivere eller af arbejdsgiver og medlemmet selv, kan medlemmet ikke få bidragsfri dækning på et af betalerforholdene, hvis indbetalingen på dette betalerforhold ophører. Læs dog afsnittet om delvis bidragsfri dækning. Uddrag af det indtil 1. januar 1990 i almindelighed gældende Tillæg om medlemmernes rettigheder og pligter med senere ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 16. juni Ægtefællepension Stk. 1. Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, når følgende betingelser er opfyldt: a. Ægteskabet skal have bestået i mindst tre måneder, medmindre dødsfaldet skyldes et efter ægteskabets indgåelse indtruffet ulykkestilfælde eller akut infektionssygdom. b. Ægteskabet er indgået før medlemmets fyldte 65. år. c. Ægteskabet er indgået før pensionering ifølge 7. Stk. 2. I tilfælde af separation eller skilsmisse finder bestemmelserne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse anvendelse for så vidt angår både mandlige og kvindelige medlemmer. Stk. 3. Såfremt et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år uden at efterlade sig ægtefælle eller tidligere ægtefælle, berettigede til pension i henhold til stk. 1 eller 2, og ikke på dødstidspunktet oppebærer fuld førtidspension i henhold til 6, stk. 3, udbe tales der til medlemmets nærmeste pårørende eller til hans bo en engangsydelse på fire gange den beregnede årlige ægtefællepension på dødstidspunktet. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer brøkdelsbestemt førtidspension i henhold til 6, stk. 3, punktum, beregnes engangsydelsen i forhold til den del af førtidspensionen, som ikke er kommet til udbetaling. Udbetalingen sker til medlemmets nærme ste pårørende, medmindre medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets bo. 11. Pensionernes størrelse Stk. 3. Ægtefællepensionen udgør 60 pct. af den pension, som medlemmet havde opnået ret til, da han afgik ved døden. Dersom ægtefællen er mere end 20 år yngre end medlemmet, nedsættes pensionen med yderligere 2 pct. for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 20 år. JØP INFORMATION

19 19 Bilag 4 Ikrafttrædelse I vedtægten er indarbejdet de ændringer, der er vedtaget på generalforsamlingen den 3. juni 1985, 26. maj 1987, 30. juni 1987, 2. juni 1988, 7. juni 1989, 7. juni 1990, 16. juni 1992, 2. juni 1994, den 19. maj 1998 og den 23. maj 2000, den 21. maj 2002, den 20. april 2004, den 20. april 2005, den 19. april 2006 og den 18. april Ændringerne vedtaget den 3. juni 1985 om ændring af vedtægtens 8 og den 26. maj 1987 om ændring af 12, stk. 5, litra b, i tillæg om medlemmernes rettigheder og pligter trådte i kraft fra vedtagelsen. Ændringen vedtaget den 30. juni 1987 om indsættelse af 6 a i tillæg til vedtægten om medlemmernes rettigheder og pligter har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Bestemmelsen får virkning for medlemmer, der er pensionerede efter den 9.september Ændringerne vedtaget den 2. juni 1988 om ændring af vedtægtens 2, 3, 6, stk. 4 og 5, 8, stk. 5, 10, stk. 2, 11, stk. 2, 12, stk. 1, 13, stk. 3, 15 og 17 og 1, 2, stk. 1 og 2, 3, stk. 1 og 2, 6, stk. 2 og 3, 7, 11, stk. 3, og indsættelse af 12 a og 12 b i stedet for 12 i tillæg om medlemmernes rettigheder og pligter har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Ændringerne af pensionskassens vedtægt og tillæg om medlemmernes rettigheder og pligter træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen, for så vidt angår vedtægtens 6, stk. 4 og 5, 8, stk. 5, og 10, stk. 2, dog først fra tidspunktet for tilsynsmyndighedens godkendelse. Ændringerne vedtaget den 7. juni 1989 om ændring af 3, stk. 3, 5, stk. 2, 6 a, stk. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, 7, stk. 3, 8, stk. 1, 9 og 11, stk. 3 og 4, i tillægget om medlemmernes rettigheder og pligter har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Ændringerne træder i kraft den 1. januar 1990, for så vidt angår ændringen af 9 dog først den 1. juli 1990 og kun for så vidt angår børn født, adopteret eller optaget til forsørgelse efter denne dato. De hidtil gældende regler om ægtefællepension, 8 jf. 11, stk. 3, og om supplerende engangsydelse, 6 a, finder fortsat anvendelse for så vidt angår præmiereserver hidrørende fra indbetaling af pensionsbidrag mv. forud for den 1. januar Medlemmer optaget inden den 1. juli 1989 kan dog uigenkaldeligt vælge at bevare den hidtidige pensions ordning også for så vidt angår pensionsbidrag indbetalt efter den 1. januar Begæring herom skal afgives skriftligt over for pensionskassen inden den 1. februar Medlemmer optaget inden den 1. januar 1990, hvis præmiereserve pr. 31. december 1989 er under kr., kan uigenkaldeligt vælge, at denne præmie reserve overføres til den nye pensionsordning, således at de hidtil gældende regler ikke finder anvendelse for deres vedkommende. Begæring herom skal afgives skriftligt over for pensionskassen inden den 1. februar De indtil 1. januar 1990 gældende regler om ægtefællepension, 8, jf. 11, stk. 3, i tillægget om medlemmernes rettigheder og pligter er vedhæftet vedtægten som bilag 3. Ændringerne vedtaget den 7. juni 1990 om ændring af 1, stk. 1, 14, stk. 1, 3. punktum, og 14, stk. 3, i vedtægten og 5, stk. 1, 12 b, stk. 1, og indsættelse af 8 a, i tillæg om medlemmernes rettigheder og pligter har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Ændringer i vedtægten og i tillægget til vedtægten om medlemmernes rettigheder og pligter træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Bestemmelsen i 8 a, stk. 1, i tillægget til vedtægten har virkning for medlemmer, der har indgået registreret partnerskab den 1.oktober 1989 eller senere. Ændringerne vedtaget den 16. juni 1992 om ændring af 12, 15 og 17, i vedtægten og 2 og 6 a, og indsættelse af 2 a og 6 b i tillægget om medlemmernes rettigheder og pligter, ændring af 6 a, og indsættelse af 6 b, i det indtil 1. januar 1990 i alminde lighed gældende tillæg om medlemmernes rettigheder og pligter har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Ændringerne af vedtægten og tillægget om medlemmernes rettigheder og pligter træder i kraft ved vedtagelsen. Ændringerne vedtaget den 2. juni 1994 om ændring af 6, 7, 8, 9, 11, 15 og 16 i vedtægten og 3, og 12 a i tillægget til vedtægten om medlemmernes rettigheder og pligter har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: VEDTÆGT OG REGULATIV 1

20 20 Ændringerne af pensionskassens vedtægt træder i kraft ved vedtagelsen med forbehold af vedtægtsændringernes godkendelse af de offentlige overenskomstparter i de af DJØF indgåede overenskomster med staten og de kommunale organisationer. Valg i henhold til de ændrede bestemmelser om valg af pensionskassens bestyrelse gennemføres første gang i forbindelse med pensionskassens ordinære generalforsamling i Udpegning af delegerede i henhold til 6, stk.10, sker første gang i Ændringerne vedtaget den 19. maj 1998 om ændring af 1, 3, 6 og 14 i vedtægten og 1, 3, 6a, 6b, 11 og 12a i tillægget til vedtægten om medlemmernes rettigheder og pligter har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: De af forslagene til ændring af pensionskassens vedtægt og af tillægget om medlemmernes rettigheder og pligter omfattede ændringer træder i kraft ved vedtagelsen, dog således at ikrafttrædelsestidspunktet for bestemmelserne om supplerende alderspension fastsættes af pensionskassens bestyrelse. Ændringerne vedtaget den 23. maj 2000 om ændring af 2, stk. 1, i vedtægten og 3, stk. 5, 8, stk. 3, 8 b, 11, stk. 3, 17, stk. 3, og 18 i tillægget til vedtægten om medlemmernes rettigheder og pligter har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse: Ovenstående ændringer af pensionskassens vedtægt og tillægget om medlemmernes rettigheder og pligter træder i kraft ved vedtagelsen. For medlemmer af pensionskassen, optaget som medlem af pensionskassen forud for vedtagelsen, er pensionsretten for et medlems samlever i henhold til tillæggets 8 b dog betinget af, at den i 8 b, stk. 2, litra e, omtalte testamentariske begunstigelse af medlemmets samlever fremgår af et efter den 30. juni 2000 oprettet testamente, medmindre afdøde efter vedtagelsen skriftligt overfor pensionskassen har tilkendegivet, at en forud for den 1. juli 2000 truffet testamentarisk disposition af det i 8 b, stk. 2, litra e, omtalte indhold opretholdes med de af 8 b sammenholdt med 8, stk. 3, følgende virkninger med hensyn til, hvilke ydelser der kommer til udbetaling fra pensionskassen ved medlemmets død. Ændringerne vedtaget den 21. maj 2002 om ændring af 8, stk. 2, 3 og 4 og 17, stk. 3 i tillægget om medlemmernes rettigheder og pligter har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse. Ændringerne træder i kraft ved vedtagelsen, men har virkning tilbage fra den 23. maj Ændringerne af vedtægten vedtaget den 20. april 2004 af 2, stk. 1 og 2, 5, stk. 1 og 2, 6, stk. 2 og 4, 11, 12, 13, stk. 2,3 og 4, 14, stk. 5, 16, stk. 2 og 17 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Vedtægten træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Ændringerne af Regulativ 1 vedtaget den 20. april 2004 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Reglerne i 2, stk. 1-2 og stk. 4, 2a, stk. 2 og stk. 4, 3, stk. 1, 5, stk. 2, 6, stk. 2-3, 6 b, stk. 2 og stk. 4, 7, stk. 2, 9, 12 b, stk. 3-4, 16, stk. 4 og 18 træder i kraft fra generalforsamlingens vedtagelse. Ikrafttrædelsestidspunktet for 1, stk. 3-4, 3, stk. 6-7, 4, stk. 1-3, 4 a, 6, stk. 1, 6 a, stk. 1-2, 7, stk. 3-4 og 11 fastsættes af bestyrelsen. Ændringerne af vedtægten vedtaget den 20. april 2005 af 3, stk. 1-2, 5, stk. 1-2, 6, stk. 10, 8, stk. 12, 13, stk. 2 og 14, stk. 1-5 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Ændringerne af Regulativ 1 vedtaget på generalforsamlingen den 20.april 2005 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Ændringerne af 6 a, stk. 1, 7, stk. 2, 9 og 11, stk. 3, træder i kraft ved vedtagelsen. Ikrafttrædelsestidspunktet for 1, stk. 3 fastsættes af bestyrelsen. Ændringerne af vedtægten 14, stk. 1 vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 2006 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Ændringen af vedtægten træder i kraft ved vedtagelsen på generalforsamlingen. Ændringerne af Regulativ 1 1, stk. 3-5 og 6 b, stk. 5 vedtaget på generalforsamlingen den 11. oktober 2006 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Ændringerne af Regulativ 1 træder i kraft ved vedtagelsen på generalforsamlingen. JØP INFORMATION

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV

VEDTÆGT OG REGULATIV VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 1 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 1 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse 5 4. Fritagelse for betaling

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV

VEDTÆGT OG REGULATIV VEDTÆGT OG REGULATIV 2 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

Vedtægter for Pensionskassen PenSam

Vedtægter for Pensionskassen PenSam Vedtægter for Pensionskassen PenSam 2 Vedtægter for Pensionskassen PenSam Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen PenSam. Dens hjemsted

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger 27. april 2001, 25. april 2003,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2 Vedtægter for Sparekassen Navn- Hjemsted - Formål 1 Sparekassens navn er Sparekassen, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse, Tønder Sparekasse, som er afdelinger af

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR 55 12 46 12 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab (i det følgende

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S (CVR-nr.: 16 50 08 36) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LB Forsikring A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere