Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16"

Transkript

1 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger kontorpersonale, socialrådgivere og socialpædagoger samt døgninstitutionsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, husholdningsledere, værkstedsassistenter, praktiske omsorgsmedhjælpere og tegnsprogstolke, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensionskassen i henhold til 1) den regionale overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, eller HK Kommunal 2) kollektiv overenskomst indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening eller Socialpædagogernes Landsforbund og KL, eller 3) en tilsvarende kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som er indgået af Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal. Stk. 2. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages de i stk. 1 nævnte faggrupper, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensionskassen i henhold til en tilsvarende kollektiv overenskomst, som er indgået af andre overenskomstparter end nævnt i stk. 1, forudsat at overenskomsten godkendes af Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal. Stk. 3. Medlemskabet har virkning fra ansættelsestidspunktet eller fra et senere tidspunkt, der måtte være fastsat i kollektiv overenskomst, aftale eller lignende. Stk. 4. Fritagelse for optagelse i pensionskassen kan finde sted efter generelle kriterier, der ikke giver anledning til spekulation mod pensionskassen. Stk. 5. Medlemmet er fra optagelsen i pensionskassen omfattet af en ordning med begrænset risikodækning jf. 7, stk. 7, såfremt medlemmet ved ansøgning om en helbredsbetinget ydelse, jf. 11 og 14 ikke har været fuldt arbejdsdygtigt i mindst 3 sammenhængende måneder efter optagelsen på grund af en sygdom, som også bestod ved optagelsen. Stk. 6. Er der valgfrihed med hensyn til en del af pensionsbidraget, skal medlemmet afgive helbredsoplysninger for den valgfri del, jf. 1b, stk. 1, 2 og 4. Der skal dog kun afgives helbredsoplysninger, hvis det valgfri bidrag, set i forhold til det obligatoriske minimumsbidrag, medfører en stigning i pensionsrisikoen, der er større end den af bestyrelsen fastsatte grænse. Stk. 7. Et medlems genoptagelse af bidragsbetaling efter en periode med hvilende medlemskab, hvor genoptagelsen sker mere end 12 måneder efter sidste bidragsbetaling, behandles som optagelse i pensionskassen, hvad angår fremtidige bidrag. 1a. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages de i 1, stk. 1 nævnte faggrupper mod afgivelse af helbredsoplysninger, jf. 1b, der er ansat i henhold til en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som nævnt i 1, stk. 1, og som er berettiget men ikke forpligtet til medlemskab af pensionskassen, eller der er ansat i henhold til en aftale, der ikke er en kollektiv overenskomst eller lignende, hvis 1) ansættelsesaftalen fastsætter pligt til medlemskab af pensionskassen, 2) ansættelsesaftalens forpligtelse til medlemskab ikke kan ændres uden pensionskassens samtykke, og 3) bidrag indbetales efter regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 2. Forinden optagelse finder sted, forelægges ansættelsesaftalen den relevante faglige organisation jf. 1, til udtalelse. Stk. 3. Medlemskabet har virkning fra ansættelsesaftalens ikrafttræden, såfremt ansøgning om optagelse fremsættes i umiddelbar tilknytning hertil og ellers fra ansøgningstidspunktet. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om ansøgningsfrist mv.

2 Stk. 4. Ved genoptagelse af bidragsbetaling som følge af ansættelse efter stk. 1 efter en periode med hvilende medlemskab, hvor genoptagelsen sker mere end 12 måneder efter sidste bidragsbetaling, gælder tilsvarende regler som efter stk. 3 og 1b, stk. 1-3, hvad angår fremtidige bidrag. 1b. Når medlemmet ved optagelsen skal afgive helbredsoplysninger, sker det efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Dette gælder dog ikke medlemmer, der optages i pensions- kassen som følge af en ansættelse, der i al væsentlighed skyldes nedsat erhvervsevne eller arbejdsevne, jf. 7, stk Stk. 2. Medlemmet afvises fra medlemskab af pensionskassen, hvis 1) medlemmet ikke afgiver helbredsoplysninger, eller 2) bedømmelsen af medlemmets helbredsforhold medfører, at pensionskassen ikke vil bære pensionsrisikoen. Stk. 3. Såfremt der efter optagelsen sker en ændring, for medlemmer, der har eller får valgfrihed som omtalt i 1, stk. 6, ved overgang fra en ansættelse omfattet af 1 til en ansættelse omfattet af 1a, eller for medlemmer omfattet af 1a, der medfører en stigning i pensionsrisikoen, der er større end den af bestyrelsen fastsatte grænse, skal der afgives helbredsoplysninger efter reglerne i stk Stk. 4. Såfremt bedømmelsen af medlemmets helbredsforhold i henhold til stk. 3, medfører, at pensionskassen ikke vil bære pensionsrisikoen, kan bidragsstigningen anvendes til en ordning med ingen eller meget begrænset risikodækning, som nævnt i 7, stk. 7. Tilsvarende gælder for den valgfri del af pensionsbidraget, jf. 1, stk. 6. II. Bidrag 2. Pensionsbidragene fastsættes efter reglerne i den regionale overenskomst indgået med Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal, eller overenskomst indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening eller Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal og KL, eller andre tilsvarende overenskomster indgået af Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal. Stk. 2. Bidragsbetalingen til pensionskassen kan fortsættes for medlemmer, der overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en obligatorisk pensionsordning med løbende udbetaling, hvis en helbredsbedømmelse har medført afslag på optagelse i den nye pensionsordning på mindst samme vilkår som hidtil. Bidraget følger den nye pensionsordning og kan ikke overstige den bidragsgrænse, som fastsættes efter stk. 3. Stk. 3. For medlemmer, hvis pensionsbidrag ikke er fastsat i henhold til kollektiv overenskomst som nævnt i stk. 1, beregnes pensionsbidragene efter regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 4. Pensionsbidragene forfalder månedsvis ved starten af den lønperiode, hvortil det enkelte bidrag svarer. Seneste rettidige betaling er ved lønudbetalingstidspunktet. Bidragene indbetales af arbejdsgiveren. Stk. 5. Ved indbetaling efter forfaldstidspunktet kan pensionskassen kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 3. Medlemmer kan indgå aftale om betaling af ekstraordinære pensionsbidrag 1) i forbindelse med optagelsen, og 2) ved fornyet betaling af pensionsbidrag ifølge et ansættelsesforhold, som berettiger til medlemskab af pensionskassen. Stk. 2. Det ekstraordinære bidrag må ikke overstige det ordinære bidrag og forfalder til betaling samtidig med dette. Ved indbetaling efter forfaldstidspunktet kan pensi-onskassen kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 3. Er medlemmet ved optagelsen ikke fyldt 50 år, må de ekstraordinære bidrag højst bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, der kan opnås i pensionskassen

3 ved betaling af ordinære pensionsbidrag i en periode, der svarer til et bidragsforløb for normalt medlemskab. Stk. 4. Er medlemmet ved optagelsen fyldt 50 år, må de ekstraordinære pensionsbidrag højst kunne bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, som medlemmet kunne have opnået ved betaling af ordinære bidrag fra et tidspunkt 10 år før optagelsen. Stk. 5. Ekstraordinære bidrag kan kapitaliseres og indbetales som indskud. 4. Medlemmer kan betale et engangsindskud ved overførsel fra anden pensionsordning eller ved kapitalisering af ekstraordinære bidrag. Stk. 2. Medlemmer kan endvidere betale et engangsindskud for at genoprette pensionsrettigheder, der er mistet efter en periode uden bidragsbetaling 1) i forbindelse med orlov eller 2) ved beslutning om betaling af bidrag for egen regning. Stk. 3. Medlemmer kan betale et engangsindskud ved overførsel af efterlønsbidrag i forbindelse med udtræden af efterlønsordning og ved overførsel af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 5. Medlemmer kan vælge selv at betale bidrag 1) ved nedgang i pensionsbidrag, 2) ved fratræden eller orlov fra den stilling, der gav ret til medlemskab af pensionskassen forudsat, bidragsbetalingen påbegyndes senest 12 måneder herefter, eller 3) ved ophør af bidragsbetaling fra pensionskassen under sygdom, bidragsfri dækning eller lignende forhold. Stk. 2. Bidragets størrelse kan ikke overstige det pensionsbidrag, som pensionskassen ville have modtaget, såfremt medlemmet havde opretholdt sit hidtidige medlems-forløb. Indbetales differencebidrag i henhold til stk. 1, nr. 1, kan medlemmet, ved stigning i det obligatoriske pensionsbidrag, vælge at forhøje differencebidraget forholdsmæssigt i forhold til denne stigning. Det samlede pensionsbidrag kan dog ikke overstige pensionsbidraget for en tilsvarende fuldtidsstilling. Bestyrelsen kan fastsætte et minimum for bidragets størrelse. Stk. 3. Pensionsbidraget forfalder månedsvis ved starten af den periode, hvortil det enkelte bidrag svarer, første gang for den måned, hvor valg af selvbetaling har fundet sted. Indbetaling til pensionskassen skal ske senest den 5. i den følgende måned. Stk. 4. Indbetales pensionsbidraget ikke rettidigt, kan pensionskassen kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 6. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at pensionskassen viderefører en forsikringsmæssig pensionsordning fra tidligere ansættelsesforhold som led i pensionsordningen. 6a. Den valgfri del af pensionsbidrag efter 1, stk. 6, samt bidrag og indskud omfattet af 3-5, kan ikke give anledning til bedre rettigheder, end de rettigheder øvrige pensionsbidrag giver anledning til. III. Pensionskassens ydelser 7. For medlemmer, der er optaget den 1. januar 2007 eller senere, har pensionskassen følgende ydelser: 1) alderspension 2) engangssum ved alder 3) førtidspension 4) børnepension 5) pension ved død

4 Engangssum ved alder som nævnt i nr. 2, kan alene udbetales til medlemmer, der har tilvalgt denne mulighed, jf. 8a. Børnepension, som nævnt i nr. 4 udbetales ved medlemmets førtidspensionering eller død, jf. 15 og 18. Stk. 2. For medlemmer, der er optaget før 1. januar 2007, og som ikke i henhold til stk. 3 har valgt sig omfattet af ydelsessammensætningen i stk. 1, har pensionskassen følgende ydelser: 1) alderspension 2) engangssum ved alder 3) førtidspension 4) børnepension 5) 10-årig ægtefælle-/samleverpension 6) engangssum efter ugifte 7) alderspensionstillæg Engangssum ved alder som nævnt i nr. 2, kan alene udbetales til medlemmer, der har tilvalgt denne mulighed, jf. 8a. Stk. 3. Medlemmer, der er optaget før 1. januar 2007, kan efter nærmere generelle reg-ler, fastsat af bestyrelsen, vælge sig omfattet af ydelsessammensætningen, som nævnt i stk. 1. Stk. 4. For medlemmer, som får overført fratrædelsesgodtgørelse fra en tidligere tjenestemandsansættende myndighed, fastsætter bestyrelsen nærmere generelle reg-ler vedrørende de ydelser, der oprettes for fratrædelsesgodtgørelsen, såfremt der er betingelser vedrørende ydelserne ved overførsel til pensionskassen. Stk. 5. Medlemmer, der har bevaret den livsvarige ægtefællepension og som ikke er pensionerede, kan ved det fyldte 54. år fravælge halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, medmindre medlemmet har en pensionsberettiget tidligere ægtefælle eller registreret partner. Stk. 6. Bestyrelsen kan ophæve adgangen til at fravælge halvdelen af ægtefælle- /samleverpensionen, hvis en videreførelse må antages at være til væsentlig ugunst for pensionskassens øvrige medlemmer. Stk. 7. Medlemmer, der optages i pensionskassen i henhold til 1 eller 1a, som følge af en ansættelse, der i al væsentlighed skyldes nedsat arbejdsevne, så som an-sættelse i fleksjob, skånejob eller lignende, optages i en ordning med ingen eller meget begrænset risikodækning. Bestyrelsen fastsætter nærmere generelle regler om, hvilke ansættelsesformer der er omfattet. Tilsvarende bliver medlemmer op-taget i en ordning med ingen eller meget begrænset risikodækning, hvis deres erhvervsevne på optagelsestidspunktet af det offentlige er skønnet nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, eller hvis de på optagelsestidspunktet er berettiget til offentlig førtidspension på grund af nedsat arbejdsevne. Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter nærmere generelle regler vedrørende den i stk. 7 nævnte ordning. Stk. 9. Bestemmelsen i 13 kan finde tilsvarende anvendelse ved nuværende medlemmers overgang til en ansættelse, der i al væsentlighed skyldes nedsat erhvervsevne eller arbejdsevne, fx ansættelse i fleksjob, skånejob eller lignende. V. Aldersbetingede ydelser 8. Medlemmer kan tidligst overgå til alderspension efter ansøgning, når medlemmet opnår pensionsudbetalingsalderen som defineret i pensionsbeskatningslovens 1a, jf. dog 35. Stk. 2. Medlemmer, der har fravalgt halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, modtager ved overgang til alderspension supplerende alderspension. Stk. 3. Medlemmet, der ikke er førtidspensioneret efter 14 eller 32, kan ved alderspensionering vælge at få forhøjet alderspensionen i en periode på mindst 10 år fra det valgte pensioneringstidspunkt, mod at alderspensionen herefter nedsættes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere generelle regler vedrørende denne mulighed. Ønsker et medlem ikke, at der indbetales til forhøjet alderspension, skal dette meddeles pensionskassen. Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte hele eller en del af forhøjelsen efter stk. 3, hvis forhøjelsen må antages at være til væsentlig ugunst for de medlemmer af pensionskassen, der ikke har valgt forhøjelse efter stk. 3.

5 Stk. 5. Den livsvarige alderspensions størrelse beregnes på grundlag af hensættelsen til pension og de ydelser efter afsnit VI dødsfaldsbetingede ydelser, der måtte blive udbetalt ved medlemmets dødsfald. Stk. 6. Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden, efter at betingelserne i stk. 1 er opfyldt og alderspensionen udbetales hurtigst muligt derefter. Pensionen udbetales månedsvis forud. 8a. Medlemmet kan vælge at anvende en del af deres pensionsbidrag til en engangssum, som medlemmet kan få udbetalt, når medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen som defineret i pensionsbeskatningslovens 1a, jf. dog 35. Engangssummen kan senest udbetales ved medlemmets overgang til alderspension. Førtidspensionister kan ved overgang til alderspension ved alder 65 år få udbetalt engangssummen. Størrelsen af engangssummen beregnes ud fra de pensionsbidrag, der på udbetalingstidspunktet er indbetalt til finansiering af engangssummen samt engangsindskud indbetalt efter 4, stk. 3. Stk. 2. Engangssummen finansieres af 5 % af pensionsbidragene, samt engangsindskud indbetalt efter 4, stk. 3. Pensionsbidrag som anvendes til engangssummen beskattes efter gældende lovgivning og kan ikke overføres til forhøjelse af den løbende alderspension. Stk. 3. Muligheden for at indbetale til engangssum ved alder træder i kraft senest ved udgangen af Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at fast-sætte det nøjagtige ikrafttrædelsestidspunkt. Herefter bortfalder denne bestemmelse fra pensionsvilkårene. 9. Medlemmer, omfattet af ydelserne i 7, stk. 2, modtager ved overgang til alderspension alderspensionstillæg, hvis medlemmet ikke har en pensionsberettiget samlever eller ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Medlemmet har ikke ret til alderspensionstillæg, hvis medlemmet i henhold til regler gældende før den 1. juli 1989 ikke er omfattet af ret til ægtefællepension. Stk. 3. Alderspensionstillægget udgør 10 % af alderspensionen og kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes op til 20 % af alderspensionen, idet alderspensionstillægget dog altid beregnes ud fra den livsvarige alderspension efter 8, stk. 5. For medlemmer, der har fravalgt halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, nedsættes alderspensionstillægget også med halvdelen. Alderspensionstillægget udbetales samtidig med alderspensionen. Stk. 4. Registreret partnerskab har samme retsvirkning som ægteskab. 10. Modtager medlemmet alderspension efter 7, stk. 2, nr. 1, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Samme ret til pension har stedbørn, der bliver forsørget af medlemmet på tidspunktet for medlemmets alderspensionering. Stk. 2. Børnepensionens størrelse svarer for hvert barn til 25 % af den livsvarige alderspension efter 8, stk. 5. Stk. 3. Retten til børnepension indtræder samtidig med medlemmets ret til alderspension, og pensionen udbetales månedsvis forud. Børnepensionen udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet fylder 21 år. V. Helbredsbetingede ydelser 11. Medlemmer, som er fuldt uarbejdsdygtige, er efter ansøgning berettiget til midlertidigt at få dækket bidragsbetaling af pensionskassen, hvis 1) medlemmet på grund af sygdom eller ulykke ikke kan bestride sit hidtidige erhverv, 2) medlemmet har været fuldt uarbejdsdygtigt i mindst 3 sammenhængende måneder, 3) bidragsbetaling er ophørt, og 4) medlemmet ikke er fyldt 65 år.

6 Stk. 2. Pensionskassen indbetaler et beløb svarende til det pensionsbidrag, der ville være blevet indbetalt, hvis der fortsat var sket bidragsindbetaling. Stk. 3. Bidragsbetaling fra pensionskassen ophører, hvis pensionskassen skønner, 1) at medlemmet er i stand til at genoptage sit hidtidige erhverv, eller 2) at medlemmet er i stand til at påtage sig et andet arbejde, eller 3) at der er sket en afklaring af de fremtidige erhvervsmæssige muligheder, eller 4) at medlemmet ikke vil medvirke til en afklaring af de fremtidige erhvervsmæssige muligheder. 12. Bestyrelsen kan henlægge beløb til en bistandsfond. Bistandsfondens midler anvendes efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen til at yde midlertidig økonomisk bistand til pensionskassens medlemmer. 13. Hvis et medlem har nedsat arbejdstiden på grund af sygdom, kan bestyrelsen efter ansøgning beslutte, at pensionskassen midlertidigt og højst for 1 år ad gangen kan dække supplerende betaling af pensionsbidrag. Stk. 2. Størrelsen af den supplerende bidragsindbetaling fastsættes således, at den samlede bidragsbetaling udgør det beløb, som ville være indbetalt for medlemmet, hvis medlemmet var fortsat i sin stilling uden nedsættelse af arbejdstiden. 14. Medlemmer, som ikke er alderspensionerede, og som ikke er ansat i fleksjob, har efter ansøgning ret til førtidspension fra pensionskassen når bidragsbetaling er ophørt og medlemmet ikke er fyldt 65 år, hvis 1) medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension efter arbejdsevnekriteriet i lov om social pension 16, eller 2) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension, eller 3) medlemmet som følge af livstruende uhelbredelig sygdom har fået forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom, eller 4) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension fra Færøerne eller offentlig førtidspension fra Grønland, eller 5) medlemmet opfylder nærmere generelle regler fastsat af bestyrelsen om tilkendelse af førtidspension fra pensionskassen for medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark mv. Stk. 2. Førtidspensionen fra pensionskassen er af samme størrelse som alderspensionen, beregnet ud fra forventet uændret bidragsbetaling frem til alder 65 år. Stk. 3. Medlemmer, som modtager førtidspension fra pensionskassen, overgår til alderspension, når de fylder 65 år. Stk. 4. Retten til førtidspension fra pensionskassen indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og pensionen udbetales månedsvis forud. Stk. 5. Retten til førtidspension fra pensionskassen ophører, hvis medlemmets offentlige førtidspension gøres hvilende eller frakendes, eller hvis øvrige betingelser for førtidspension fra pensionskassen i stk. 1 ikke er opfyldt. Førtidspensionen fra pensionskassen udbetales sidste gang for den måned, hvor retten til førtidspension fra pensionskassen ophører. 14a. Et medlem, der modtager førtidspension fra pensionskassen kan, uanset bestemmelsen i pensionsvilkår 14, udnytte en eventuel resterhvervsevne eller resterende arbejdsevne med heraf følgende bidragsbetaling Stk. 2. Tilsvarende gælder for medlemmer der, uden at bidragsbetalingen er ophørt, overgår til en stilling, der er tilpasset resterhvervsevnen. Dette gælder dog ikke medlemmer, der får ansættelse i fleksjob. Stk. 3. Bidrag fra medlemmer, der modtager førtidspension fra pensionskassen, anvendes som indskud til en proportional forhøjelse af de ydelser, medlemmet er omfattet af.

7 15. Førtidspensionistens børn har ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Samme ret til pension har stedbørn, der bliver forsørget af medlemmet på det tidspunkt, hvor medlemmets ret til førtidspension fra pensionskassen indtræder. Stk. 2. Børnepension svarer for hvert barn til 25 % af medlemmets førtidspension. Stk. 3. Retten til børnepension indtræder samtidig med medlemmets ret til førtidspension fra pensionskassen, og pensionen udbetales månedsvis forud. Børnepensionen udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet fylder 21 år. Stk. 4. Førtidspensionistens børn eller stedbørn, jf. stk. 1, bevarer indtil deres fyldte 21. år retten til børnepension ved førtidspensionistens overgang til alderspensionen, jf. 14, stk. 4. VI. Dødsfaldsbetingede ydelser 16a. Dør et medlem, der er omfattet af ydelserne i 7, stk. 1, udbetales pension ved død i 10 år. Hvis medlemmet på dødsfaldstidspunktet har været berettiget til alderspension, jf. 8, stk. 6, i 5 år eller mere, udbetales pension ved død i en reduceret periode, svarende til maksimalt 10 år med fradrag for den periode, hvori medlemmet udover de nævnte 5 år selv har været berettiget til alderspension efter 8, stk. 6. Stk. 2. For medlemmer, der ikke er startet udbetaling af alderspension, udgør pension ved død 60 % af den livsvarige alderspension, som medlemmet ville være berettiget til at modtage. Pension ved død efter et alderspensioneret medlem udgør 60 % af den livsvarige alderspension på tidspunktet for første udbetaling af alders-pension. Stk. 3. Retten til pension ved død indtræder den 1. i måneden efter medlemmets død, og pensionen udbetales månedsvis forud, jf. dog stk. 5. Stk. 4. Pension ved død tilfalder medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet som særlig begunstigede har indsat 1) ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, eller 2) livsarvinger, herunder stedbørn og disses livsarvinger, eller 3) en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved indsættelsen, eller 4) livsarvinger til den navngivne person, jf. nr. 3. Meddeler medlemmet pensionskassen, at pension ved død ikke skal tilfalde nærmeste pårørende, og har medlemmet herefter ikke indsat særlig begunstiget, til-falder pension ved død medlemmets bo. Stk. 5. Når pension ved død udbetales til medlemmets ægtefælle, fraskilte ægtefælle, den navngivne person, som nævnt i stk. 4, nr. 3 eller dennes livsarvinger under 24 år, eller til medlemmets livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger un-der 24 år, kan der vælges mellem: 1. en månedlig pension, eller 2. et engangsbeløb. Når pension ved død udbetales til andre end ovenstående, udbetales pensionen altid som et engangsbeløb. Er der påbegyndt en månedlig pensionsudbetaling til et barn under 24 år, skal de resterende pensionsudbetalinger konverteres til et engangsbeløb, når barnet fylder 24 år. Stk. 6. Retten til udbetaling af pension ved død bortfalder, hvis begunstigelsen er nærmeste pårørende, og der ikke findes en berettiget i kredsen af nærmeste pårørende. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. Stk. 7. Registrerede partnere ligestilles med ægtefæller. Stk. 8. Medlemmet kan ved overgang til alderspension fravælge pension ved død mod forhøjelse af den løbende alderspension, hvorefter retten til udbetaling af pension ved død er bortfaldet. 16b. Dør et medlem, der er omfattet af ydelserne i 7, stk. 2, har ægtefællen eller en samlever ret til ægtefælle-/samleverpension, hvis

8 1) ægteskabet er indgået eller samleveren er noteret i pensionskassen, før medlemmet er overgået til alderspension, og 2) ægteskabet har bestået i mindst 3 måneder eller samleveren har været noteret i pensionskassen i mindst 3 måneder. Skyldes medlemmets død et ulykkestilfælde eller en sygdom, som er opstået efter ægteskabets indgåelse eller samleverens notering i pensionskassen, gælder 3-måneders fristen ikke, og 3) samlivet med samleveren opfylder følgende krav samleverens navn og CPR-nr. er noteret i pensionskassen, samleveren havde fælles bopæl med medlemmet på noteringstidspunktet, der er ingen ægteskabshindrende forhold eller hindringer for registreret partnerskab med medlemmet, og samleveren og medlemmet har haft fælles bopæl uafbrudt i mindst to år på tidspunktet for medlemmets død, eller samleveren og medlemmet havde fælles bopæl på tidspunktet for medlemmets død og samleveren venter, har eller har haft et barn sammen med medlemmet. Stk. 2. Ægtefællen eller samleveren har dog ikke ret til ægtefælle-/samleverpension, hvis medlemmet i henhold til de før den 1. juli 1989 gældende regler ikke var omfattet af ret til ægtefællepension. Stk. 3. For medlemmer, der ikke er startet udbetaling af alderspension, udgør ægtefælle- /samleverpensionen 60 % af den livsvarige alderspension, som medlemmet ville være berettiget til at modtage. For medlemmer, der har fravalgt halvdelen af ægtefælle- /samleverpensionen, udgør denne 30 %. Ægtefælle-/samleverpensionen efter et alderspensioneret medlem udgør 60 % af den livsvarige alderspension på tidspunktet for første udbetaling af alderspension. Stk. 4. Ved separation og skilsmisse har medlemmers ægtefæller ret til den pension, som fremgår af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Stk. 5. Retten til ægtefælle-/samleverpension indtræder den 1. i måneden efter medlemmets død, og pensionen udbetales månedsvis forud. Stk. 6. Registreret partnerskab har samme retsvirkning som ægteskab. Stk. 7. Udbetaling af en ægtefælle-/samleverpension til en samlever er betinget af, at der ikke er en pensionsberettiget fraskilt ægtefælle. 17. Dør et medlem omfattet af ydelserne i 7, stk. 2, inden overgang til alderspension, udbetales en engangssum, hvis medlemmet ikke har en pensionsberettiget samlever eller ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle. Stk. 2. Der udbetales ikke en engangssum, hvis medlemmet i henhold til regler gældende før den 1. juli 1989 ikke var omfattet af ret til ægtefællepension. Stk. 3. Engangssummens størrelse udgør 4 gange den årlige ægtefællepension eller ægtefælle- /samleverpension. Stk. 4. Engangssummen tilfalder medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet som særlig begunstigede har indsat 1) ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, eller 2) livsarvinger, herunder stedbørn og disses livsarvinger, eller 3) en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved indsættelsen, eller 4) livsarvinger til den navngivne person, jf. nr. 3. Meddeler medlemmet pensionskassen, at engangssummen ikke skal tilfalde nærmeste pårørende, og har medlemmet herefter ikke indsat særlig begunstiget, tilfalder engangssummen medlemmets bo. Stk. 5. Retten til udbetaling af engangssum bortfalder, hvis begunstigelsen er nærmeste pårørende, og der ikke findes en berettiget i kredsen af nærmeste pårørende. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. Stk. 6. Engangssummen forfalder ved dødsfaldet. Stk. 7. Registrerede partnere ligestilles med ægtefæller. 18.

9 Når et medlem afgår ved døden, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Samme ret til pension har stedbørn, der blev forsørget af medlemmet på dødsfaldstidspunktet. Stk. 2. For medlemmer, der ikke er startet udbetaling af alderspension udgør børnepensionen for hvert barn til 25 % af den livsvarige alderspension, som medlemmet ville være berettiget til at modtage. Børnepension efter et alderspensioneret medlem udgør 25 % af den livsvarige alderspension på tidspunktet for første udbetaling af alderspension. I tilfælde af at ingen personer har forsørgelsespligt over for afdødes børn under 18 år, udbetales dobbelt børnepension. Den dobbelte børne-pension udbetales ligeledes til forældreløse børn mellem 18 og 21 år. Stk. 3. Retten til børnepension indtræder den 1. i måneden efter medlemmets død, og pensionen udbetales månedsvis forud. Børnepension udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet fylder 21 år. VII. Bidragsfri dækning 19. Medlemmer, som ikke er pensionerede, er bidragsfri dækket i 12 måneder, såfremt bidragsbetaling ophører, jf. dog stk. 6. Medlemmer kan meddele, at de ikke ønsker bidragsfri dækning efter denne bestemmelse. Meddelelsen får virkning fra den 1. i måneden efter, den er modtaget i pensionskassen. Stk. 2. Nedsættes størrelsen af det pensionsbidrag, der indbetales i henhold til 2, er medlemmet bidragsfri dækket i 3 måneder, for så vidt angår nedsættelsen. Medlemmet kan vælge ikke at være omfattet af bidragsfri dækning efter denne bestemmelse, og dette valg er gældende, indtil medlemmet igen vælger at være omfattet af bidragsfri dækning. Såvel fravalg som tilvalg får virkning for bidragsnedsættelser, der sker efter, at meddelelse om valget er modtaget i pensionskassen. Stk. 3. Ved bidragsfri dækning bevarer medlemmet sin pensionsdækning på uændrede vilkår dog således, at der efter udløbet af perioden med bidragsfri dækning sker en nedsættelse af pensionstilsagnet til medlemmet til dækning af risiko- og administrationsomkostninger mv. Stk. 4. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders perioden, som nævnt i stk. 1, forlænges. Stk. 5. Bidragsfri dækning ophører senest ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 65 år. Stk. 6. Hvis medlemmet i perioden med bidragsfri dækning opbruger sine reserver, ophører medlemskabet. VIII. Ophør af bidragsbetaling 20. Medlemmer, der ikke er pensionerede, overgår til hvilende medlemskab, hvis der ikke indbetales bidrag, medmindre medlemmet er omfattet af bidragsfri dækning eller bidragsbetaling fra pensionskassen. 21. Medlemmer, som overgår til ansættelse som tjenestemænd, kan få overført deres udtrædelsesgodtgørelse til den tjenestemandsansættende myndighed til forhøjelse af pensions- ancienniteten efter de regler, der gælder for tjenestemænd. Stk. 2. Ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til medlemskab af en anden pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan udtrædelses-godtgørelsen overføres til denne som indskud til forhøjelse af pensionen. Stk. 3. Hvis pensionskassen har videreført en forsikringsmæssig pensionsordning efter 6, kan den tegnede forsikring overføres til den nye pensionsordning, hvortil medlemmet overgår eller til medlemmet selv. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for overførsel af udtrædelsesgodtgørelser ved stillingsskift. Overførsel af reserver forudsætter medlemmets accept.

10 Stk. 5. Medlemmer, der overfører deres udtrædelsesgodtgørelse, er samtidig forpligtet til at overføre deres udtrædelsesgodtgørelse fra det af pensionskassen ejede forsikringsselskab. 22. Medlemmet kan ikke udtræde af pensionskassen mod udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse. Stk. 2. Medlemmer kan dog ansøge om at udtræde af pensionskassen mod udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse når: 1) medlemmet er emigreret, eller 2) pensionsordningens størrelse er lig med eller mindre end kr. (2012-niveau). Beløbet reguleres i henhold til personskattelovens 20. Medlemmet skal i begge tilfælde være fratrådt sin stilling, og må ikke have aftale om ansættelse i en stilling, der straks eller senere vil blive forbundet med pligt til pension, og medlemmet må ikke være berettiget til førtidspension fra pensions-kassen. Ligeledes må der ikke være rejst sag om tilkendelse af offentlig førtids-pension, som fører til, at medlemmet tilkendes offentlig førtidspension og med-lemmet må ikke på udtrædelsestidspunktet være fyldt 60 år. XI. Øvrige bestemmelser 23. Ved optagelse i pensionskassen eller ved genoptagelse af bidragsbetaling kan medlemmer deponere helbredsoplysninger, der svarer til de helbredsoplysninger, der kræves til brug for vurdering af pensionsrisikoen ved tjenestemandsansættelse. 24. Medlemmer og andre, der søger om ydelser fra pensionskassen, er forpligtet til at medvirke til sagens oplysning. Medlemmer er forpligtet til på opfordring at lade sig undersøge af en læge. Pensionskassen kan vælge lægen og afholder udgiften til undersøgelsen. Stk. 2. Hvis ansøgeren ikke medvirker til sagens oplysning, kan det medføre, at ansøgningen afslås. 25. Retten til ydelser og andre udbetalinger fra pensionskassen kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. 26. Bestyrelsen kan fastsætte regler om, hvorledes udbetaling af pensioner af ringe størrelse foretages. X. Ikrafttræden 27. Disse pensionsvilkår træder i kraft ved fusionens gennemførelse. X. Overgangsbestemmelser 28. Medlemmer, optaget før den 1. januar 1993, kan i forbindelse med reglernes ikrafttræden vælge, at 8,5 % af de fremtidige pensionsbidrag ikke skal medgå til finansiering af engangssum ved alder. Stk. 2. Medlemmer, der vælger, at 8,5 % af de fremtidige pensionsbidrag ikke skal medgå til finansiering af engangssummen, har ret til engangssum ved alder for 8,5% af de pensionsbidrag, der er indbetalt inden den 1. januar Medlemmer, der er optaget før den 1. juli 1994, og som ikke er fyldt 54 år den 1. september 1994, kan vælge sig omfattet af den 10-årige ægtefællepension med virkning fra den 1. september 1994.

11 Stk. 2. Medlemmer, der før den 1. juli 1994 ikke er omfattet af ægtefællepension, og medlemmer, der den 1. september 1994 er fyldt 54 år, samt invalidepensionister opretholder den før den 1. juli 1994 gældende ydelsessammensætning. Stk. 3. Medlemmer, der før den 1. juli 2001 var omfattet af livsvarig ægtefællepension, er fra og med denne dato omfattet af livsvarig ægtefælle-/samleverpension. Medlemmer, der før 1. juli 2001 var omfattet af 10-årig ægtefællepension, er fra og med denne dato omfattet af 10- årig ægtefælle-/samleverpension. 30. Medlemmer, optaget før 1. juli 1998, der efter en periode med hvilende medlemskab har været omfattet af 7, stk. 7, og som derefter overgår til en ansættelse, der ikke er omfattet af 7, stk. 7, vil altid blive omfattet af normale vilkår. Stk. 2. Medlemmer, optaget før 1. juli 1998, som på optagelsestidspunktet modtog pension fra det offentlige, fordi medlemmets erhvervsevne af det offentlige var skønnet nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, og som derfor ikke har invalide- pensionsdækning eller hvor denne er klausuleret, kan ved overgang til ansættelse efter 7, stk. 7, vælge enten at fortsætte på uændrede vilkår eller blive omfattet af reglerne om optagelse i forbindelse med ansættelse i henhold til 7, stk. 7. Hvis man vælger at bibeholde de hidtidige vilkår, vil disse gælde fremover, uanset fremtidig ansættelse. Stk. 3. For medlemmer, omfattet af 1, stk. 7 eller 1a, stk. 4, der ved genoptagelse af bidragsbetaling ikke bliver omfattet af 7, stk. 7, gælder, at ydelsessammensætningen fra det hvilende medlemskab bevares. 31. Medlemmer, optaget før 1. januar 2003, vil uanset bestemmelsen i 14a, stk. 2, være berettiget til at modtage invalidepension efter 14, såfremt medlemmet inden 1. januar 2004 får ansættelse i fleksjob. 32. Medlemmer, optaget før 1. juli 2005, der ikke er alderspensionerede, og som ikke er ansat i fleksjob, har ret til førtidspension fra pensionskassen efter ansøgning, hvis 1) erhvervsevnen før 1. juli 2005 på grund af sygdom eller ulykke skønnes nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, 2) nedsættelsen af erhvervsevnen er af en vis varighed, 3) bidragsbetaling er ophørt, og 4) medlemmet ikke er fyldt 65 år. Stk. 2. Førtidspensionen fra pensionskassen er af samme størrelse som alderspensionen, beregnet ud fra forventet uændret bidragsbetaling frem til alder 65 år. Stk. 3. Medlemmer, som modtager førtidspension fra pensionskassen, overgår til alderspension, når de fylder 65 år. Stk. 4. Retten til førtidspension fra pensionskassen indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og pensionen udbetales månedsvis forud. Førtidspensionen fra pensionskassen udbetales sidste gang for den måned, hvor retten til pensionen ophører. 33 For medlemmer, som før 1. juli 2005 var tilkendt invalidepension fra pensionskassen eller personforsikringsselskabet, og for medlemmer som tilkendes førtidspension efter 32, ophører retten til pension når betingelserne i 32 ikke længere er opfyldt. Stk. 2. Medlemmer, som før 1. juli 2005 var tilkendt invalidepension fra pensionskassen eller personforsikringsselskabet, og medlemmer, som tilkendes førtidspension efter 32, kan, uanset bestemmelsen i 32, udnytte en eventuel resterhvervsevne med heraf følgende bidragsbetaling. Bidragsbetalingen anvendes som indskud til en proportional forhøjelse af de ydelser, medlemmet er omfattet af.

12 Stk. 3. Tilsvarende gælder for medlemmer, der, uden at bidragsbetalingen er ophørt, overgår til en stilling, der er tilpasset resterhvervsevnen. Dette gælder dog ikke medlemmer, der får ansættelse i fleksjob. 34 For medlemmer, optaget før 1. juli 2005, hvis erhvervsevne på optagelsestidspunktet var nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, kan bestyrelsen afvise at udbetale ydelser. Stk. 2. Gøres bestemmelsen i stk. 1 gældende, udbetales et beløb svarende til de indbetalte bidrag med renter til medlemmet, hvorefter medlemskabet ophæves. Renten fastsættes på basis af obligationsrenten for perioden med bidragsindbetaling. 35 For medlemmer optaget før den 1. maj 2007 er aldersgrænsen for opnåelse af ret til henholdsvis alderspension og engangssum, jf. 8 og 8a, 60 år, uanset hvornår medlemmet opnår efterlønsalderen. 36 Medlemmer, der har indbetalt bidrag til engangssum ved alder før den 1. januar 2013, kan overføre disse bidrag til forhøjelse af den løbende alderspension. Pensionskassen fastsætter en frist for, hvornår anmodningen senest skal være pensionskassen i hænde. Stk. 2. Bidrag, der er indbetalt til engangssum ved alder før den 1. januar 2013, og som ikke er overført til forhøjelse af den løbende alderspension, inden den af bestyrelsen fastsatte frist, afgiftsberigtiges. De afgiftsberigtigede beløb omfattes af bestemmelsen i 8a.

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Bankpension Pensionskasse for finansansatte. Pensionskassen er oprettet den

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere