Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

2 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode boliger men også velfungerende og attraktive boligområder, hvor beboerne kan lide at bo og leve. Derfor er der også brug for et fokus på sammenhængskraft, fællesskab og beboertrivsel, og her er den boligsociale indsats et vigtigt redskab. Den boligsociale strategi og handlingsplan skal bidrage til at klarlægge og synliggøre ALBOA s boligsociale indsatser. Når der er tale om en strategi og en handlingsplan, er det fordi, der både er fokus på at definere og rammesætte det boligsociale arbejde i ALBOA og skitsere konkrete handlinger. Den boligsociale strategi og handlingsplan består på den baggrund af to overordnede dele: en gennemgående del og en dynamisk del Den gennemgående del af planen består af de rammesættende elementer som formål, principper, organisering og økonomi, mens den dynamiske del er de årlige handlingsplaner, som revideres fra år til år. I forhold til sidstnævnte er det vigtigt at bemærke, at handlingsplanerne alene vedrører administrationens generelle tiltag på det boligsociale område. De årlige handlingsplaner rummer ikke konkrete anvisninger til specifikke indsatser og aktiviteter i de enkelte afdelinger det skal planlægges og afstemmes lokalt med afdelingsbestyrelserne. Det betyder, at der i tillæg til denne handlingsplan, kan laves lokale boligsociale handlingsplaner i de afdelinger, hvor det findes relevant. I forlængelse af ovenstående skal det præciseres, at dette papir alene vedrører de boligsociale initiativer, som organisationsbestyrelsen og administrationen er involveret i via økonomisk støtte eller/og ansatte medarbejdere. Rammepapiret vedrører hermed ikke de lokale initiativer, der drives af frivillige beboere for egne afdelingsmidler uden om administrationen. Hovedafsnit På baggrund af ovenstående rummer strategien og handlingsplanen følgende hovedafsnit: Hvad er boligsocialt arbejde?...side 3 Formål med det boligsociale arbejde i ALBOA...side 3 Principper for den boligsociale indsats i ALBOA...side 3-4 Hvor og hvornår iværksættes boligsociale indsatser i ALBOA?...side 4-5 Proces og organisering...side 5-6 Snitflader og samarbejde - internt og eksternt...side 7-8 Økonomi...side 8 Kommunikation og formidling...side 8 Handlingsplan 2014/ side Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

3 Hvad er boligsocialt arbejde? Boligsocialt arbejde kan defineres som socialt arbejde i et lokalsamfund. Lokalsamfundsarbejdet placerer sig i feltet mellem boligorganisationer, beboere og frivillige samt kommune. I ALBOA forstås boligsocialt arbejde i den allerbredeste forstand, hvor det handler om målgruppespecifikke indsatser i forhold til konkrete sociale problemstillinger, men hvor de brede trivselsfremmende indsatser med fokus på fællesskab og naboskab er lige så vigtige. Boligsocialt arbejde er således ikke kun problemorienterede indsatser rettet mod sociale udfordringer men også aktiviteter med et alment trivselsfokus. Herudover skal boligsocialt arbejde i ALBOA også forstås som indsatsen for at fremme kommunens fokus på de almene boligområder og beboernes behov. Der skal opbygges et forpligtende samarbejde med kommunen på alle områder - med henblik på at sikre gode og tidssvarende servicetilbud i lokalområdet, samt iværksættelse af relevante kommunale tiltag og foranstaltninger for beboerne. ALBOA er i sit boligsociale arbejde opmærksom på snitfladen til kommunen og grænserne for de boligsociale indsatser. Boligorganisationens boligsociale arbejde er et supplement til de kommunale sociale indsatser og må aldrig blive en erstatning for eller en ukoordineret duplikering af kommunens tiltag for beboerne i boligområderne. Boligsociale indsatser i ALBOA kan udvikles og gennemføres af såvel ansatte som frivillige beboere. Som tidligere nævnt fokuserer denne strategi og handleplan på de boligsociale indsatser, der involverer ansatte medarbejdere eller/og økonomiske tilskud fra ALBOA. Formål med det boligsociale arbejde i ALBOA Formålet med det boligsociale arbejde i ALBOA er at Fremme beboernes trivsel og tryghed i deres boligområde Fremme beboernes engagement og deltagelse i deres boligområde Styrke fællesskabet og sammenhængskraften i boligområderne Opretholde boligområder der er attraktive for forskelligartede beboergrupper De mere specifikke mål for det boligsociale arbejde fastsættes i forbindelse med de enkelte tiltag. Det tilstræbes, at de boligsociale indsatser i deres fokus og målsætninger i videst muligt omfang støtter op om ovenstående formål. Principper for den boligsociale indsats i ALBOA Den boligsociale indsats i ALBOA bygger på følgende grundprincipper: Beboerinvolvering og -samarbejde Den boligsociale indsats i de enkelte afdelinger planlægges og gennemføres i samarbejde med beboerne. Det er en forudsætning for igangsættelse af boligsociale aktiviteter i en afdeling, at beboerne er inddraget i beslutningen herom, og det tilstræbes, at beboerne også er involveret i gennemførelsen af den boligsociale indsats. 1 Det boligsociale arbejde skal tilrettelægges, så det udnytter det lokale engagement og de lokale ressourcer bedst muligt og det handler om inddragelse af både afdelingsbestyrelse men også andre frivillige ressourcer i boligområdet. Beboerne skal have opbakning til at udvikle og drive beboeraktiviteter. Det er vigtigt, at de professionelle medarbejderes medvirken ikke overtager og mindsker det frivillige engagement men stimulerer, understøtter og udvikler det. 1 I det tilfælde en afdelingsbestyrelse ikke ønsker at igangsætte boligsociale tiltag, og Organisationsbestyrelsen ud fra deres forpligtelser skønner det nødvendigt, kan Organisationsbestyrelsen i ekstraordinære tilfælde vedtage en boligsocial indsats uden afdelingsbestyrelsens samtykke. ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 3

4 Områdefokus Den boligsociale indsats skal gavne boligområderne og ikke blot enkeltindivider. Den boligsociale indsats skal bidrage til at skabe velfungerende boligområder, hvor beboerne er trygge og trives sammen. Det betyder ikke, at man i de boligsociale indsatser ikke kan arbejde individorienteret, men indsatserne skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de også bidrager til en styrkelse af boligområdet. Snitfladen til de kommunale indsatser holdes for øje, og der søges et forpligtende samarbejde med kommunen omkring enkeltindivider og familier i området. Forankring Det tilstræbes, at de boligsociale indsatser i ALBOA er langvarige indsatser, hvor der er den fornødne tid til at skabe de ønskede forandringer. I det omfang der er tale om midlertidige projektfinansieringer, skal det så vidt muligt sikres, at aktiviteterne kan videreføres efter ophør af projektmidlerne. Arbejdet med at sikre velfungerende boligområder er et langt sejt træk, der ikke lader sig løse ved midlertidige projekter. Derfor skal der ved opstart af de boligsociale aktiviteter lægges en forankringsplan, så perspektivet i indsatsen og dens bæredygtighed er klart ved projektstart. Kobling til driften Den boligsociale indsats skal ikke kun drives som isolerede projektindsatser men skal integreres i og koordineres med den almindelige drift og tiltag omkring vedligehold, udlejning, renovering og nybyggeri. Dette uddybes nærmere i afsnittet om samarbejde og snitflader. Metodefrihed og innovation Det tilstræbes, at der i den boligsociale indsats er plads til eksperimenterende tiltag, hvor det udnyttes, at det boligsociale arbejde ikke er en regelbundet myndighed med et driftsansvar. I det boligsociale arbejde skal der være plads til nytænkende og skæve aktiviteter. Det eksperimenterende boligsociale arbejde kan også bestå i at afprøve nye metoder og tilgange, som måske på sigt kunne inspirere de kommunale samarbejdspartnere i deres opgavevaretagelse. Videns- og erfaringsopsamling Erfaringerne fra indsatserne, og herunder viden om hvad der virker og ikke virker, opsamles løbende. Hermed er der fokus på dokumentation af indsatserne med den hensigt at opbygge viden, så indsatserne hele tiden kan udvikles og forbedres. Det er afgørende, at dokumentationen ikke reduceres til måling af hårde effektmål, men at det sikres, at der er fokus på de blødere ikke-målbare resultater og også processerne og metoderne i indsatserne. Ambitionen er hen ad vejen at opbygge en form for værktøjskasse med de indsatser, der har været virkningsfulde, og som eventuelt kan bruges i andre sammenhænge andre steder, måske med en lokal tilpasning. Udgangspunktet er, at de boligsociale indsatser og aktiviteter i ALBOA så vidt muligt skal efterleve ovenstående principper. Det vil næppe være muligt at efterkomme alle principperne i lige høj grad ved hver indsats, men principperne skal ses som pejlemærker i udviklingen og implementeringen af indsatserne. Hvor og hvornår iværksættes boligsociale indsatser i ALBOA? Som grundlag for iværksættelse af boligsociale indsatser arbejdes der med systematisk identifikation af de boligsociale udfordringer. Til dette formål anvendes det boligsociale monitoreringsredskab BoSocData. Det betyder konkret, at der én gang om året laves en grundig gennemgang af de statistiske nøgletal for samtlige ALBOA-afdelinger. I tillæg hertil gennemføres en kvartalsvis opfølgning på de boligområder, der i Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel er kategoriseret som risikoområder eller områder med udfordringer (røde, orange eller gule). Det skal i den forbindelse præciseres, at ALBOA s statistiske gennemgang og kategorisering af egne boligafdelinger er et internt arbejdsredskab, der ikke er til offentliggørelse. De statistiske nøgletal bruges til at få en pejling på områdernes aktuelle situation og udvikling, men de kan aldrig stå alene som grundlag for iværksættelse af boligsociale indsatser. Talmaterialet skal altid kvalificeres og uddybes med kvalitative vurderinger af boligområderne fra de personer, der har deres daglige gang i boligområderne. Det 4 Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

5 gælder først og fremmest afdelingsbestyrelser og frivillige, men også professionelle/ansatte, herunder varmemestre og ejendomsfunktionærer, inspektører og boligsociale medarbejdere. Udgangspunktet er, at de kvalitative vurderinger igangsættes, hvis tallene viser en mere negativ udvikling end i andre sammenlignelige boligområder eller/og de almene boligområder generelt. Den kvalitative undersøgelse af et boligområde kan i øvrigt også igangsættes, hvis en afdelingsbestyrelse/beboergruppe henvender sig til administrationen med en bekymring over eller nysgerrighed omkring situationen og udviklingen i deres afdeling. I det omfang de kvalitative vurderinger også peger på boligsociale udfordringer i de pågældende afdelinger, indledes en dialog med afdelingsbestyrelsen om mulige boligsociale tiltag i afdelingen. Med en bred definition af boligsocialt arbejde, hvor det ikke kun handler om sociale problemstillinger men også generelt trivselsarbejde, er det vigtigt, at der i tillæg til ovenstående også er plads til at igangsætte forebyggende aktiviteter i boligafdelinger uden markante sociale problemer, hvis beboerne har et ønske herom. Den systematiske identifikation af boligsociale udfordringer må aldrig stå i vejen for boligsociale initiativer, der ikke er problemorienteret men drevet af et beboerønske om at opretholde og udvikle allerede velfungerende boligafdelinger. Det er derfor vigtigt, at ALBOA i sit boligsociale arbejde forholder sig åbent over for alle typer af beboerinitiativer fra alle afdelinger. Proces og organisering I nedenstående figur er de forskellige faser i forbindelse med iværksættelse af en boligsocial indsats skitseret sammen med de forskellige aktørers rolle i processen. Det skal præciseres, at nedenstående alene vedrører de boligsociale initiativer, der foregår i et samspil mellem afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse/administration. Oversigten rummer således ikke de initiativer, som afdelingsbestyrelser og andre frivillige i boligafdelingerne iværksætter uden inddragelse af organisationsbestyrelsen og administrationen i ALBOA. Boligsocial koordinator Boligsocial koordinator med de udførende parter som informanter Erfaringsopsamling Monitorering BOLIGSOCIAL INDSATS Initiativ Projektplanlægning Afd.bestyrelse/organisationsbestyrelse/ boligsocial koordinator/boligsocial medarbejder Afd.bestyrelse/frivillige beboere, boligsocial medarbejder, boligsocial koordinator + samarbejdspartnere Afd.bestyrelse/frivillige beboere, boligsocial medarbejder + samarbejdspartnere Gennemførelse Godkendelse Organisationsbestyrelsen godkender evt, ansøgning til LBF samt boligorganisationens støtte til indsatsen Initiativ: Initiativet til en boligsocial indsats kan komme fra både afdelingsbestyrelser og administrationen. Hvis en afdelingsbestyrelse ønsker at iværksætte en boligsocial indsats i samarbejde med ALBOA henvender den sig til den boligsociale koordinator i ALBOA, og der tages en fælles drøftelse af behov, ønsker, idéer og muligheder. Tilsvarende tager den boligsociale koordinator kontakt til afdelingsbestyrelsen, hvis der fra administrationens side er ønske om at drøfte en mulig boligsocial indsats i den pågældende afdeling. Som det fremgår af ovenstående, er det den boligsociale koordinators ansvar at sikre et overblik over områdernes udvikling og herunder behovet for boligsociale indsatser. Heraf følger også en initiativpligt til at handle på bekymrende udviklingstendenser. ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 5

6 Projektplanlægning: Uanset hvem der tager initiativet, foregår projektplanlægningen i et tæt samarbejde mellem boligsocial koordinator, afdelingsbestyrelse og evt. boligsocial medarbejder. Beboere og lokale frivillige skal være en aktiv del af planlægningsfasen, så det sikres, at initiativerne modsvarer de lokale behov og ønsker, men også at de lokale ressourcer bringes i spil og udnyttes optimalt. Den boligsociale indsats kan tilrettelægges på flere måder: 1. Som en afdelingsindsats finansieret af afdelingen. 2. Som en afdelingsindsats med støtte fra dispositionsfonden, evt. med supplerende midler fra eksterne fonde. 3. Som en boligsocial helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. 4. Som et rent fonds-/puljefinansieret initiativ drevet for eksterne midler. Den boligsociale koordinator bistår afdelingerne i udformningen af projektbeskrivelser/-ansøgninger og budgetter samt bidrager til etablering af samarbejdsaftaler med relevante samarbejdspartnere. Godkendelse: Gennemførelse: Når initiativet er udformet, forelægges det for personale- og administrationschefen, der bærer det videre til direktør og Organisationsbestyrelse til godkendelse. Den boligsociale koordinator er ansvarlig for at udforme de nødvendige dokumenter til godkendelse i Organisationsbestyrelsen. I det omfang der er tale om initiativer, hvor der søges ekstern støtte, er den boligsociale koordinator ansvarlig for indsendelse af ansøgninger og budgetter. Implementeringen af tiltaget foregår lokalt i et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelse, frivillige, samarbejdspartnere og evt. boligsocial medarbejder, hvis en sådan er ansat. Som tidligere nævnt kan de boligsociale initiativer også være drevet af frivillige beboere uden involvering af ansatte. Uanset om tiltagene drives af frivillige eller/og ansatte er den boligsociale koordinator ansvarlig for løbende at foretage opsamling på indsatserne og bringe dette videre til ledelsen. Med ovenstående procesforløb ser den ledelsesmæssige og organisatoriske forankring af den boligsociale indsats i ALBOA ud som præsenteret i nedenstående organisationsdiagram. Med henblik på at skabe erfaringsudveksling mellem områderne og indsatserne etableres en netværksgruppe bestående af den boligsociale koordinator og de boligsociale medarbejdere. Denne gruppe mødes efter behov til faglige temamøder. Organisationsbestyrelse Orientering om indsats- og områdestatus Direktør Orientering om indsats- og områdestatus Personale- og administrationschef Personaleledelse Orientering om indsats- og områdestatus Boligsocial koordinator Faglig sparring, samarbejde og koordinering Boligsociale medarbejdere Afdelingsbestyrelser 6 Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

7 Snitflader og samarbejde internt og eksternt Internt Det boligsociale arbejde i ALBOA skal være en integreret del af boligorganisationen og dens driftsfunktioner. Det betyder, at det boligsociale fokus på tryghed, trivsel og fællesskab skal tænkes ind i forbindelse med renovering og nybyggeri samt det daglige vedligehold i afdelingen. I forbindelse med renoveringer og nybyggeri skal der ved både ude- og indearealer medtænkes muligheder for at mødes og samles til fællesaktiviteter. Herudover skal der sikres gode, betalelige boliger af varierende størrelse og udformning, der kan tiltrække en mangfoldighed af beboere og dermed bidrage til en alsidig beboersammensætning i afdelingerne. I forbindelse med renoveringer og nybyggeri tilstræbes det desuden i videst muligt omfang at etablere lære- og praktikpladser, så boligorganisationen herigennem kan bidrage til uddannelse og beskæftigelse - gerne for egne beboere men også generelt. Projektafdelingen i ALBOA er ansvarlig for indgåelse af aftaler om lære- og praktiskpladser med entreprenører. Den boligsociale koordinator bistår herefter med implementeringen. I det omfang der er boligsociale medarbejdere i den pågældende afdeling, inddrages de i gennemførelsen af beskæftigelsesaftalerne. I forhold til det løbende vedligehold af afdelingerne etableres et tæt samarbejde mellem inspektører, ejendomsfunktionærer og den boligsociale indsats både omkring beboerne og de fysiske forhold. Ejendomsfunktionærerne færdes i afdelingerne til dagligt og har stor indsigt i situationen lokalt og herunder også sociale udfordringer, som der kan være brug for, at den boligsociale indsats tager sig af. Det kan eksempelvis dreje sig om problemer med psykisk sårbare beboere, der måske skaber nabokonflikter og klager eller unge med en uhensigtsmæssig gadeaktivitet. Den boligsociale indsats skal ses som en understøttende funktion til ejendomsfunktionærerne i deres daglige arbejde, så de kan fokusere på deres kerneopgaver. Ambitionen er ikke, at ejendomsfunktionærerne skal lave socialt arbejde i afdelingerne, men at de skal samarbejde med den boligsociale koordinator/medarbejder herom. Vedrørende de fysiske forhold er det en ambition, at den boligsociale koordinator og driftsafdelingen samarbejder om kriminalpræventive tiltag i forhold til belysning, vedligehold af legepladser, beskæring af beplantning m.v. i de afdelinger, hvor det er relevant. I forhold til udlejningen samarbejder den boligsociale koordinator tæt sammen med Udlejningsafdelingen vedrørende en proaktiv brug af udlejningsredskaberne i de afdelinger, hvor det giver mening, og hvor beboerne ønsker det. Det betyder konkret, at den boligsociale koordinator og Udlejningsafdelingen i fællesskab følger de systematiske monitoreringer af udviklingen i beboersammensætningen, således at der om nødvendigt kan sættes ind i tide med de relevante udlejningsredskaber. Det er vigtigt, at redskaberne ikke anvendes pr. automatik men alene iværksættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte afdeling og ikke mindst i dialog med denne. ALBOA s anvendelse af Udlejningsredskaberne sker i øvrigt under iagttagelse af 5. kreds og Aarhus Kommunes fælles aftale om brugen af udlejningsredskaber fra Eksternt ALBOA arbejder aktivt på at involvere kommunen lokalt i boligområderne. Det betyder, at der etableres dialog og samarbejde med kommunen om blandt andet sikring af velfungerende serviceydelser til beboerne og iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger for beboere med særlige behov. ALBOA er opmærksom på skillelinjen mellem kommunale opgaver og boligsociale indsatser og søger samarbejde med kommunen om socialt udsatte personer og familier, idet den boligsociale indsats primært er fællesskabs- og områdeorienteret. Ud over det kommunale samarbejde søger ALBOA samarbejde med andre aktører om aktiviteter til gavn for beboerne i de enkelte boligafdelinger. Det kan være frivillige sociale organisationer, daghøjskoler, idrætsforeninger og andre folkeoplysende foreninger m.v. I samarbejdet med de øvrige aktører er ALBOA opmærksom på, at eksterne projekter ikke overtager det lokale initiativ med midlertidige projekter. Det betyder konkret, at der i samarbejdet med eksterne aktører skal være en plan for inddragelsen af og samspillet med beboerne og de ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 7

8 allerede eksisterende tiltag i den pågældende afdeling. Samarbejdsprojekter med eksterne parter baseres altid på en skriftlig samarbejdsaftale med en klar beskrivelse af indhold, rollefordeling og økonomi. Økonomi ALBOA s dispositionsfond kan yde støtte til boligsociale indsatser i de enkelte boligafdelinger enten som en fuld finansiering af indsatsen eller som et supplement til anden finansiering fra Landsbyggefonden eller andre fonde/ puljer. I forbindelse med den årlige budgetlægning for ALBOA afsættes en årlig ramme til finansiering af de boligsociale aktiviteter i ALBOA s boligafdelinger. Ved ansøgning anvendes den gældende ansøgningsskabelon, som fås ved henvendelse til den boligsociale koordinator i ALBOA. Ved tilsagn om bevilling ydes der støtte for en periode på op til fire år med krav om årlig afrapportering til Organisationsbestyrelsen af forbrug og aktiviteter. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange en bevilling til en afdeling kan forlænges. Følgende retningslinjer gælder for dispositionsfondens støtte til boligsociale aktiviteter: Alle boligafdelinger i ALBOA kan ansøge dispositionsfonden om støtte til boligsociale aktiviteter i deres afdeling. Dette gælder også boligafdelinger, der ikke er socialt udfordret men som ønsker at gøre en aktiv indsats for at forebygge sociale problemer. Dispositionsfonden vægter ikke særlige indsatsområder men prioriterer indsatser, der er i tråd med principperne for den boligsociale indsats i ALBOA. Der ydes ikke støtte til de almindelige fællesaktiviteter, herunder årstidsarrangementer, der forventes dækket af afdelingens eget budget. Støtte fra dispositionsfonden forudsætter, at der er tale ekstraordinære sociale tiltag med det formål at mindske eller forebygge sociale problemer i en afdeling. Medfinansiering til LBF-støttede boligsociale helhedsplaner eller andre eksternt finansierede indsatser med krav om lokal medfinansiering prioriteres over andre indsatser. Initiativer med et forebyggende sigte prioriteres, men i det omfang der er indsatser rettet mod akutte sociale udfordringer i en afdeling, som der er brug for at tage hånd om, har disse fortrin. I støttetildelingen vægtes afdelingens egenfinansiering. Egenfinansiering fra afdelingerne er ikke et krav, men det tæller positivt i udmålingen af støttebeløbet fra dispositionsfonden. I støttetildelingen tages der hensyn til afdelingens størrelse (antallet af lejemål). Kommunikation og formidling Det boligsociale arbejde i ALBOA kommunikeres både internt og eksternt. Internt formidles de boligsociale aktiviteter både til beboere og medarbejdere via ALBOA Inside. Fokus vil være på de aktiviteter og tiltag, der kan være af generel interesse og til inspiration i andre boligafdelinger. Det er den boligsociale koordinators opgave i samarbejde med afdelingsbestyrelser og boligsociale medarbejdere at viderebringe historierne. ALBOA formidler også det boligsociale arbejde eksternt i lokale medier i det omfang, det er fremmende for det pågældende boligområdes omdømme. Der lægges vægt på, at den boligsociale indsats kommunikeres ressourceorienteret, så der er fokus på beboernes og områdernes ressourcer. Den boligsociale koordinator er ansvarlig for formidlingen og samarbejder altid med de boligsociale medarbejdere og afdelingsbestyrelserne herom. ALBOA s hjemmeside anvendes desuden til synliggørelse af det boligsociale arbejde, således at både beboere og samarbejdspartnere kan få et overblik over tiltagene og eventuelt også se nye aktivitets- og samarbejdsmuligheder. 8 Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

9 HANDLINGSPLAN 2014/15 HANDLINGSPLAN 2014/15 Handlingsplan 2014/2015 Handlingsplanen for 2014/2015 er opdelt i to sektioner: Nye overordnede tiltag på administrations-/organisationsniveau i ALBOA Tiltag i de eksisterende boligsociale områdeindsatser Nye overordnede tiltag i 2014/2015 Sociale vedligeholdelsesplaner Beboerdemokratiudvikling Lokale jobs og praktikpladser i bygge- og renoveringssager Konfliktmæglingsindsats Med ovenstående satsningsområder er der fokus på både specifikke boligsociale tiltag og mere generelle tiltag, der skal være med til at fremme betingelserne for boligsociale indsatser på både kort og lang sigt. Sociale vedligeholdelsesplaner Med inspiration fra de fysiske vedligeholdelsesplaner for afdelingerne undersøges mulighederne for at indføre sociale vedligeholdelsesplaner i ALBOA s afdelinger. Idéen er, at afdelingerne i tillæg til de fysiske planer også udarbejder planer for vedligehold af trivsel, naboskab og fællesskab i deres boligafdeling f.eks. for en periode på 5 år med årlige gennemgange og evt. justeringer. Lige som med de fysiske vedligeholdelsesplaner gennemgås de sociale forhold i afdelingerne og der lægges en plan for vedligehold og evt. fornyelser. Formålet med de sociale vedligeholdelsesplaner er at skabe større bevidsthed og mere fokus på afdelingernes sociale forhold som grundlag for iværksættelse af de rette tiltag i tide. Herved kan det forebyggende arbejde i ALBOA styrkes, så der ikke skal iværksættes store og dyre sociale genopretningsplaner. Den boligsociale koordinator bistår afdelingerne i udformningen af planerne. Udgangspunktet er, at planerne skal være relativt simple og ikke alt for omfattende. De sociale vedligeholdelsesplaner udarbejdes forud for budgetlægningen, så evt. tiltag kan indarbejdes i afdelingernes budgetter. Det er også muligt, at gennemgangen af afdelingens sociale forhold viser et behov for en egentlig boligsocial indsats. Hvis det er tilfældet, går processen for udformning af boligsociale indsatser, som den er beskrevet ovenfor, i gang. I 2015 påbegyndes udviklingsarbejdet omkring de sociale vedligeholdelsesplaner. Det betyder konkret, at der laves et forslag til skabelon, som afdelingerne kan bruge i deres udformning af de sociale vedligeholdelsesplaner. Der udvælges herefter et antal testafdelinger, der skal afprøve skabelonen og hele idéen med sociale vedligeholdelsesplaner. På baggrund af disse erfaringer tages der stilling til, om de sociale vedligeholdelsesplaner skal indføres i ALBOA og rulles ud i alle afdelinger. Beboerdemokratiudvikling Beboerdemokratiet spiller en vigtig rolle for det boligsociale arbejde. Fremme af beboertrivsel, sammenhængskraft og fællesskab gennem boligsociale indsatser kræver aktiv involvering af beboerne. Og aktiv involvering af beboerne understøttes af velfungerende afdelingsbestyrelser, der som indgang til be- ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 9

10 HANDLINGSPLAN 2014/15 boergruppen kan være med til at aktivere de frivillige ressourcer i området. I ALBOA er der mange afdelingsbestyrelser med en relativ høj gennemsnitsalder, hvor et generationsskifte er nødvendigt inden for en årrække for fortsat at sikre et velfungerende beboerdemokrati. Hensigten er derfor at iværksætte et udviklingsprojekt med henblik på at fremme en ny generation af aktive beboerdemokrater, således at der også fremadrettet er aktive beboerrepræsentanter i afdelingerne, der kan indgå i arbejdet med udvikling af de boligsociale tiltag. Konkret gennemføres der i august 2014 fokusgruppeinterviews med nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer med henblik på at afdække deres motivation for at indgå i det beboerdemokratiske arbejde samt deres erfaringer med at være nye bestyrelsesmedlemmer. På baggrund af fokusgrupperne udarbejdes, frem mod det temasatte møde i organisationsbestyrelsen forslag til ALBOA s videre arbejde med udvikling af beboerdemokratiet. I det omfang der skal laves et egentligt udviklingsprojekt, laves der er en særskilt plan herfor med hensyn til økonomiske og personalemæssige ressourcer. Lokale jobs og praktikpladser i bygge- og renoveringssager ALBOA har i de kommende år planlagte bygge- og renoveringssager for 1,3 mia. kr., hvilket giver gode muligheder for etablering af lokale jobs og praktikpladser. ALBOA arbejder allerede nu med frivillige aftaler omkring lære-/praktikpladser og lokal arbejdsarbejdskraft i nybyggeri og renoveringer. Aktuelt er det blandt andet indarbejdet i udbudsmaterialet for renoveringen i Søndervangen afd. 24, der påbegyndes i august Projektafdelingen forhandler aftalerne på plads med entreprenøren hen over sommeren. Den boligsociale koordinator bistår Projektafdelingen i gennemførelsen af aftalerne. I forhold til rekruttering af de ledige samt matchning og løbende opfølgning er der indledt samarbejde med Projekt Byg Op under Det Boligsociale Fællessekretariat. I efteråret 2014 intensiveres og konkretiseres dette samarbejde med det formål at realisere målsætningerne om lokal beskæftigelse i forbindelse med renoveringen. Baseret på erfaringerne fra Søndervangen kan indsatsen eventuelt udbredes til andre afdelinger i ALBOA. Sideløbende hermed afdækkes erfaringerne med lignende indsatser i andre boligorganisationer i 5. kreds, således at de også kan indarbejdes i det videre arbejde. Konfliktmæglingsindsats Med henblik på at understøtte afdelingernes arbejde med at fremme det gode naboskab og fællesskab undersøges mulighederne for etablering af en konfliktmæglerfunktion i ALBOA evt. i samarbejde med andre boligorganisationer i 5. kreds via Det Boligsociale Fællessekretariat. Omfanget af klagesager er heldigvis ikke så omfattende i ALBOA, men der er en række klagesager, hvor naboer klager over hinanden, og hvor der med fordel kunne anvendes konfliktmægling, så sagerne kan udredes og parterne kan nå til enighed hurtigst muligt. Det vil spare ressourcer i administrationen og samtidig højne beboertilfredsheden og trivslen. Den boligsociale koordinator i ALBOA afsøger mulighederne for etablering af en konfliktmæglerfunktion enten internt i ALBOA eller fælles i kredsen. I dette arbejde trækkes der på erfaringerne fra andre boligorganisationer. Tiltag i de boligsociale områdeindsatser Viby Syd: Ny boligsocial helhedsplan Der er i foråret/sommeren 2014 indsendt ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalificering til ny boligsocial helhedsplan. Prækvalifikation forventes opnået i sensommeren I efteråret 2014 og frem til årsskiftet 14/15 udarbejdes i samarbejde med Århus Omegn ny boligsocial helhedsplan. Hvis alt går efter planen igangsættes den nye boligsociale helhedsplan i foråret 2015, og der ansættes i samarbejde med Århus Omegn medarbejdere til varetagelse af de enkelte indsatsområder. ALBOA s boligsociale koordinator bistår sammen med Århus Omegns koordinator med koordinering og overordnet ledelse af planen. Håndværkerparken: Implementering af ny organisering i Beboerhuset P4 Der er fra august 2014 ikke længere en ansat aktivitetsmedarbejder i P4. Organisationsbestyrelsen har på den baggrund i juni 2014 vedtaget en ny organisering for beboerhuset, hvor der nedsættes et aktivitetsudvalg med ansvar for husets aktiviteter. Aktivitetsudvalget nedsættes af ALBOA og ledes af den boligsociale koordinator. Det vurderes, at implementeringen af den 10 Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

11 HANDLINGSPLAN 2014/15 nye organisering vil kræve stor opmærksomhed fra administrationen/den boligsociale koordinator særligt i det første år. Rundhøj: Fortsat fokus på ungegruppen og torveproblematikken I 2014 er de kommunale forvaltninger, Byrådspolitikere og boligforeninger gået sammen om en fælles indsats for at komme problematikkerne omkring hashsalg og uroligheder særligt ved torvet men også generelt i Rundhøj til livs. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, der både vedrører torveomdannelse, de fysiske rammer i bebyggelsen, opbygningen af flere fritidsaktiviteter m.v. Den boligsociale koordinator fra ALBOA indgår sammen med repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i arbejdsgrupperne, og dette prioriteres også fremadrettet. Derudover arbejdes der i 2014 og 2015 med fortsat understøttelse og udvikling af aktiviteterne i Fælleshuset. Vejlby Vest: Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt nogle særlige indsatser fra administrationen i forhold til Vejlby Vest, idet indsatsen drives og udvikles af en baggrundsgruppe bestående af beboere. Samlet plan 2014/15 TILTAG kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. Sociale vedligeholdelsesplaner Nye overordnede tiltag Beboerdemokratiudvikling Lokale jobs og praktikpladser i bygge- og renoveringssager Konfliktmælingsindsats Viby Syd: Ny boligsocial helhedsplan Tiltag i de eksisterende boligsociale områder Håndværkerparken: Ny organisering P4 Rundhøj: Torvet og ungeindsats Vejlby Vest ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 11

12 ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // //

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Politiske og administrativ organisation Direktørens opgaver og profil AAB Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle er den største almene boligorganisation

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Indledning Aalborg Kommune forventes i løbet af 2015 at præsentere en samlet Frivillighedsstrategi dækkende for al samarbejde med frivillige i Aalborg kommune.

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Det boligsociale arbejde før og nu. Der var engang. hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde

Det boligsociale arbejde før og nu. Der var engang. hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde Det boligsociale arbejde før og nu Der var engang hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde Og det var noget værre noget fordi som vi fandt ud af i 1980 erne så kan sociale problemer ikke alene

Læs mere

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ Referat Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september 2016 16.00-18.00 I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ Deltagere: Jacob Michaelsen, René Bøye, Søren Damgaard, Helle Jakobsen,

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 4. februar 2013 Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 13. december 2012 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Formand Søren

Læs mere

Stillings- og personprofil. Projektchef. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Projektchef. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Projektchef ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Februar 2016 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Boligsocial profil for AKB, København

Boligsocial profil for AKB, København Boligsocial profil for AKB, København 2015-2020 Vision Formål Vores vision som boligselskab er ikke kun at sikre gode og sunde boliger til rimelige priser. Det er også at være med til at skabe gode rammer

Læs mere

DOKUMENTATION I BOLIGSOCIALT ARBEJDE

DOKUMENTATION I BOLIGSOCIALT ARBEJDE DOKUMENTATION I BOLIGSOCIALT ARBEJDE Bertil Michael Mahs, Sekretariatschef Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus STAT, MARKED OG CIVILSAMFUND DET BOLIGSOCIALE FÆLLESSEKRETARIAT INDSATSOMRÅDER 2011-2015

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med.

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. Byg skaber lokale job og praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter i de almene boligforeninger Byg

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere