Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

2 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode boliger men også velfungerende og attraktive boligområder, hvor beboerne kan lide at bo og leve. Derfor er der også brug for et fokus på sammenhængskraft, fællesskab og beboertrivsel, og her er den boligsociale indsats et vigtigt redskab. Den boligsociale strategi og handlingsplan skal bidrage til at klarlægge og synliggøre ALBOA s boligsociale indsatser. Når der er tale om en strategi og en handlingsplan, er det fordi, der både er fokus på at definere og rammesætte det boligsociale arbejde i ALBOA og skitsere konkrete handlinger. Den boligsociale strategi og handlingsplan består på den baggrund af to overordnede dele: en gennemgående del og en dynamisk del Den gennemgående del af planen består af de rammesættende elementer som formål, principper, organisering og økonomi, mens den dynamiske del er de årlige handlingsplaner, som revideres fra år til år. I forhold til sidstnævnte er det vigtigt at bemærke, at handlingsplanerne alene vedrører administrationens generelle tiltag på det boligsociale område. De årlige handlingsplaner rummer ikke konkrete anvisninger til specifikke indsatser og aktiviteter i de enkelte afdelinger det skal planlægges og afstemmes lokalt med afdelingsbestyrelserne. Det betyder, at der i tillæg til denne handlingsplan, kan laves lokale boligsociale handlingsplaner i de afdelinger, hvor det findes relevant. I forlængelse af ovenstående skal det præciseres, at dette papir alene vedrører de boligsociale initiativer, som organisationsbestyrelsen og administrationen er involveret i via økonomisk støtte eller/og ansatte medarbejdere. Rammepapiret vedrører hermed ikke de lokale initiativer, der drives af frivillige beboere for egne afdelingsmidler uden om administrationen. Hovedafsnit På baggrund af ovenstående rummer strategien og handlingsplanen følgende hovedafsnit: Hvad er boligsocialt arbejde?...side 3 Formål med det boligsociale arbejde i ALBOA...side 3 Principper for den boligsociale indsats i ALBOA...side 3-4 Hvor og hvornår iværksættes boligsociale indsatser i ALBOA?...side 4-5 Proces og organisering...side 5-6 Snitflader og samarbejde - internt og eksternt...side 7-8 Økonomi...side 8 Kommunikation og formidling...side 8 Handlingsplan 2014/ side Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

3 Hvad er boligsocialt arbejde? Boligsocialt arbejde kan defineres som socialt arbejde i et lokalsamfund. Lokalsamfundsarbejdet placerer sig i feltet mellem boligorganisationer, beboere og frivillige samt kommune. I ALBOA forstås boligsocialt arbejde i den allerbredeste forstand, hvor det handler om målgruppespecifikke indsatser i forhold til konkrete sociale problemstillinger, men hvor de brede trivselsfremmende indsatser med fokus på fællesskab og naboskab er lige så vigtige. Boligsocialt arbejde er således ikke kun problemorienterede indsatser rettet mod sociale udfordringer men også aktiviteter med et alment trivselsfokus. Herudover skal boligsocialt arbejde i ALBOA også forstås som indsatsen for at fremme kommunens fokus på de almene boligområder og beboernes behov. Der skal opbygges et forpligtende samarbejde med kommunen på alle områder - med henblik på at sikre gode og tidssvarende servicetilbud i lokalområdet, samt iværksættelse af relevante kommunale tiltag og foranstaltninger for beboerne. ALBOA er i sit boligsociale arbejde opmærksom på snitfladen til kommunen og grænserne for de boligsociale indsatser. Boligorganisationens boligsociale arbejde er et supplement til de kommunale sociale indsatser og må aldrig blive en erstatning for eller en ukoordineret duplikering af kommunens tiltag for beboerne i boligområderne. Boligsociale indsatser i ALBOA kan udvikles og gennemføres af såvel ansatte som frivillige beboere. Som tidligere nævnt fokuserer denne strategi og handleplan på de boligsociale indsatser, der involverer ansatte medarbejdere eller/og økonomiske tilskud fra ALBOA. Formål med det boligsociale arbejde i ALBOA Formålet med det boligsociale arbejde i ALBOA er at Fremme beboernes trivsel og tryghed i deres boligområde Fremme beboernes engagement og deltagelse i deres boligområde Styrke fællesskabet og sammenhængskraften i boligområderne Opretholde boligområder der er attraktive for forskelligartede beboergrupper De mere specifikke mål for det boligsociale arbejde fastsættes i forbindelse med de enkelte tiltag. Det tilstræbes, at de boligsociale indsatser i deres fokus og målsætninger i videst muligt omfang støtter op om ovenstående formål. Principper for den boligsociale indsats i ALBOA Den boligsociale indsats i ALBOA bygger på følgende grundprincipper: Beboerinvolvering og -samarbejde Den boligsociale indsats i de enkelte afdelinger planlægges og gennemføres i samarbejde med beboerne. Det er en forudsætning for igangsættelse af boligsociale aktiviteter i en afdeling, at beboerne er inddraget i beslutningen herom, og det tilstræbes, at beboerne også er involveret i gennemførelsen af den boligsociale indsats. 1 Det boligsociale arbejde skal tilrettelægges, så det udnytter det lokale engagement og de lokale ressourcer bedst muligt og det handler om inddragelse af både afdelingsbestyrelse men også andre frivillige ressourcer i boligområdet. Beboerne skal have opbakning til at udvikle og drive beboeraktiviteter. Det er vigtigt, at de professionelle medarbejderes medvirken ikke overtager og mindsker det frivillige engagement men stimulerer, understøtter og udvikler det. 1 I det tilfælde en afdelingsbestyrelse ikke ønsker at igangsætte boligsociale tiltag, og Organisationsbestyrelsen ud fra deres forpligtelser skønner det nødvendigt, kan Organisationsbestyrelsen i ekstraordinære tilfælde vedtage en boligsocial indsats uden afdelingsbestyrelsens samtykke. ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 3

4 Områdefokus Den boligsociale indsats skal gavne boligområderne og ikke blot enkeltindivider. Den boligsociale indsats skal bidrage til at skabe velfungerende boligområder, hvor beboerne er trygge og trives sammen. Det betyder ikke, at man i de boligsociale indsatser ikke kan arbejde individorienteret, men indsatserne skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de også bidrager til en styrkelse af boligområdet. Snitfladen til de kommunale indsatser holdes for øje, og der søges et forpligtende samarbejde med kommunen omkring enkeltindivider og familier i området. Forankring Det tilstræbes, at de boligsociale indsatser i ALBOA er langvarige indsatser, hvor der er den fornødne tid til at skabe de ønskede forandringer. I det omfang der er tale om midlertidige projektfinansieringer, skal det så vidt muligt sikres, at aktiviteterne kan videreføres efter ophør af projektmidlerne. Arbejdet med at sikre velfungerende boligområder er et langt sejt træk, der ikke lader sig løse ved midlertidige projekter. Derfor skal der ved opstart af de boligsociale aktiviteter lægges en forankringsplan, så perspektivet i indsatsen og dens bæredygtighed er klart ved projektstart. Kobling til driften Den boligsociale indsats skal ikke kun drives som isolerede projektindsatser men skal integreres i og koordineres med den almindelige drift og tiltag omkring vedligehold, udlejning, renovering og nybyggeri. Dette uddybes nærmere i afsnittet om samarbejde og snitflader. Metodefrihed og innovation Det tilstræbes, at der i den boligsociale indsats er plads til eksperimenterende tiltag, hvor det udnyttes, at det boligsociale arbejde ikke er en regelbundet myndighed med et driftsansvar. I det boligsociale arbejde skal der være plads til nytænkende og skæve aktiviteter. Det eksperimenterende boligsociale arbejde kan også bestå i at afprøve nye metoder og tilgange, som måske på sigt kunne inspirere de kommunale samarbejdspartnere i deres opgavevaretagelse. Videns- og erfaringsopsamling Erfaringerne fra indsatserne, og herunder viden om hvad der virker og ikke virker, opsamles løbende. Hermed er der fokus på dokumentation af indsatserne med den hensigt at opbygge viden, så indsatserne hele tiden kan udvikles og forbedres. Det er afgørende, at dokumentationen ikke reduceres til måling af hårde effektmål, men at det sikres, at der er fokus på de blødere ikke-målbare resultater og også processerne og metoderne i indsatserne. Ambitionen er hen ad vejen at opbygge en form for værktøjskasse med de indsatser, der har været virkningsfulde, og som eventuelt kan bruges i andre sammenhænge andre steder, måske med en lokal tilpasning. Udgangspunktet er, at de boligsociale indsatser og aktiviteter i ALBOA så vidt muligt skal efterleve ovenstående principper. Det vil næppe være muligt at efterkomme alle principperne i lige høj grad ved hver indsats, men principperne skal ses som pejlemærker i udviklingen og implementeringen af indsatserne. Hvor og hvornår iværksættes boligsociale indsatser i ALBOA? Som grundlag for iværksættelse af boligsociale indsatser arbejdes der med systematisk identifikation af de boligsociale udfordringer. Til dette formål anvendes det boligsociale monitoreringsredskab BoSocData. Det betyder konkret, at der én gang om året laves en grundig gennemgang af de statistiske nøgletal for samtlige ALBOA-afdelinger. I tillæg hertil gennemføres en kvartalsvis opfølgning på de boligområder, der i Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel er kategoriseret som risikoområder eller områder med udfordringer (røde, orange eller gule). Det skal i den forbindelse præciseres, at ALBOA s statistiske gennemgang og kategorisering af egne boligafdelinger er et internt arbejdsredskab, der ikke er til offentliggørelse. De statistiske nøgletal bruges til at få en pejling på områdernes aktuelle situation og udvikling, men de kan aldrig stå alene som grundlag for iværksættelse af boligsociale indsatser. Talmaterialet skal altid kvalificeres og uddybes med kvalitative vurderinger af boligområderne fra de personer, der har deres daglige gang i boligområderne. Det 4 Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

5 gælder først og fremmest afdelingsbestyrelser og frivillige, men også professionelle/ansatte, herunder varmemestre og ejendomsfunktionærer, inspektører og boligsociale medarbejdere. Udgangspunktet er, at de kvalitative vurderinger igangsættes, hvis tallene viser en mere negativ udvikling end i andre sammenlignelige boligområder eller/og de almene boligområder generelt. Den kvalitative undersøgelse af et boligområde kan i øvrigt også igangsættes, hvis en afdelingsbestyrelse/beboergruppe henvender sig til administrationen med en bekymring over eller nysgerrighed omkring situationen og udviklingen i deres afdeling. I det omfang de kvalitative vurderinger også peger på boligsociale udfordringer i de pågældende afdelinger, indledes en dialog med afdelingsbestyrelsen om mulige boligsociale tiltag i afdelingen. Med en bred definition af boligsocialt arbejde, hvor det ikke kun handler om sociale problemstillinger men også generelt trivselsarbejde, er det vigtigt, at der i tillæg til ovenstående også er plads til at igangsætte forebyggende aktiviteter i boligafdelinger uden markante sociale problemer, hvis beboerne har et ønske herom. Den systematiske identifikation af boligsociale udfordringer må aldrig stå i vejen for boligsociale initiativer, der ikke er problemorienteret men drevet af et beboerønske om at opretholde og udvikle allerede velfungerende boligafdelinger. Det er derfor vigtigt, at ALBOA i sit boligsociale arbejde forholder sig åbent over for alle typer af beboerinitiativer fra alle afdelinger. Proces og organisering I nedenstående figur er de forskellige faser i forbindelse med iværksættelse af en boligsocial indsats skitseret sammen med de forskellige aktørers rolle i processen. Det skal præciseres, at nedenstående alene vedrører de boligsociale initiativer, der foregår i et samspil mellem afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse/administration. Oversigten rummer således ikke de initiativer, som afdelingsbestyrelser og andre frivillige i boligafdelingerne iværksætter uden inddragelse af organisationsbestyrelsen og administrationen i ALBOA. Boligsocial koordinator Boligsocial koordinator med de udførende parter som informanter Erfaringsopsamling Monitorering BOLIGSOCIAL INDSATS Initiativ Projektplanlægning Afd.bestyrelse/organisationsbestyrelse/ boligsocial koordinator/boligsocial medarbejder Afd.bestyrelse/frivillige beboere, boligsocial medarbejder, boligsocial koordinator + samarbejdspartnere Afd.bestyrelse/frivillige beboere, boligsocial medarbejder + samarbejdspartnere Gennemførelse Godkendelse Organisationsbestyrelsen godkender evt, ansøgning til LBF samt boligorganisationens støtte til indsatsen Initiativ: Initiativet til en boligsocial indsats kan komme fra både afdelingsbestyrelser og administrationen. Hvis en afdelingsbestyrelse ønsker at iværksætte en boligsocial indsats i samarbejde med ALBOA henvender den sig til den boligsociale koordinator i ALBOA, og der tages en fælles drøftelse af behov, ønsker, idéer og muligheder. Tilsvarende tager den boligsociale koordinator kontakt til afdelingsbestyrelsen, hvis der fra administrationens side er ønske om at drøfte en mulig boligsocial indsats i den pågældende afdeling. Som det fremgår af ovenstående, er det den boligsociale koordinators ansvar at sikre et overblik over områdernes udvikling og herunder behovet for boligsociale indsatser. Heraf følger også en initiativpligt til at handle på bekymrende udviklingstendenser. ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 5

6 Projektplanlægning: Uanset hvem der tager initiativet, foregår projektplanlægningen i et tæt samarbejde mellem boligsocial koordinator, afdelingsbestyrelse og evt. boligsocial medarbejder. Beboere og lokale frivillige skal være en aktiv del af planlægningsfasen, så det sikres, at initiativerne modsvarer de lokale behov og ønsker, men også at de lokale ressourcer bringes i spil og udnyttes optimalt. Den boligsociale indsats kan tilrettelægges på flere måder: 1. Som en afdelingsindsats finansieret af afdelingen. 2. Som en afdelingsindsats med støtte fra dispositionsfonden, evt. med supplerende midler fra eksterne fonde. 3. Som en boligsocial helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. 4. Som et rent fonds-/puljefinansieret initiativ drevet for eksterne midler. Den boligsociale koordinator bistår afdelingerne i udformningen af projektbeskrivelser/-ansøgninger og budgetter samt bidrager til etablering af samarbejdsaftaler med relevante samarbejdspartnere. Godkendelse: Gennemførelse: Når initiativet er udformet, forelægges det for personale- og administrationschefen, der bærer det videre til direktør og Organisationsbestyrelse til godkendelse. Den boligsociale koordinator er ansvarlig for at udforme de nødvendige dokumenter til godkendelse i Organisationsbestyrelsen. I det omfang der er tale om initiativer, hvor der søges ekstern støtte, er den boligsociale koordinator ansvarlig for indsendelse af ansøgninger og budgetter. Implementeringen af tiltaget foregår lokalt i et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelse, frivillige, samarbejdspartnere og evt. boligsocial medarbejder, hvis en sådan er ansat. Som tidligere nævnt kan de boligsociale initiativer også være drevet af frivillige beboere uden involvering af ansatte. Uanset om tiltagene drives af frivillige eller/og ansatte er den boligsociale koordinator ansvarlig for løbende at foretage opsamling på indsatserne og bringe dette videre til ledelsen. Med ovenstående procesforløb ser den ledelsesmæssige og organisatoriske forankring af den boligsociale indsats i ALBOA ud som præsenteret i nedenstående organisationsdiagram. Med henblik på at skabe erfaringsudveksling mellem områderne og indsatserne etableres en netværksgruppe bestående af den boligsociale koordinator og de boligsociale medarbejdere. Denne gruppe mødes efter behov til faglige temamøder. Organisationsbestyrelse Orientering om indsats- og områdestatus Direktør Orientering om indsats- og områdestatus Personale- og administrationschef Personaleledelse Orientering om indsats- og områdestatus Boligsocial koordinator Faglig sparring, samarbejde og koordinering Boligsociale medarbejdere Afdelingsbestyrelser 6 Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

7 Snitflader og samarbejde internt og eksternt Internt Det boligsociale arbejde i ALBOA skal være en integreret del af boligorganisationen og dens driftsfunktioner. Det betyder, at det boligsociale fokus på tryghed, trivsel og fællesskab skal tænkes ind i forbindelse med renovering og nybyggeri samt det daglige vedligehold i afdelingen. I forbindelse med renoveringer og nybyggeri skal der ved både ude- og indearealer medtænkes muligheder for at mødes og samles til fællesaktiviteter. Herudover skal der sikres gode, betalelige boliger af varierende størrelse og udformning, der kan tiltrække en mangfoldighed af beboere og dermed bidrage til en alsidig beboersammensætning i afdelingerne. I forbindelse med renoveringer og nybyggeri tilstræbes det desuden i videst muligt omfang at etablere lære- og praktikpladser, så boligorganisationen herigennem kan bidrage til uddannelse og beskæftigelse - gerne for egne beboere men også generelt. Projektafdelingen i ALBOA er ansvarlig for indgåelse af aftaler om lære- og praktiskpladser med entreprenører. Den boligsociale koordinator bistår herefter med implementeringen. I det omfang der er boligsociale medarbejdere i den pågældende afdeling, inddrages de i gennemførelsen af beskæftigelsesaftalerne. I forhold til det løbende vedligehold af afdelingerne etableres et tæt samarbejde mellem inspektører, ejendomsfunktionærer og den boligsociale indsats både omkring beboerne og de fysiske forhold. Ejendomsfunktionærerne færdes i afdelingerne til dagligt og har stor indsigt i situationen lokalt og herunder også sociale udfordringer, som der kan være brug for, at den boligsociale indsats tager sig af. Det kan eksempelvis dreje sig om problemer med psykisk sårbare beboere, der måske skaber nabokonflikter og klager eller unge med en uhensigtsmæssig gadeaktivitet. Den boligsociale indsats skal ses som en understøttende funktion til ejendomsfunktionærerne i deres daglige arbejde, så de kan fokusere på deres kerneopgaver. Ambitionen er ikke, at ejendomsfunktionærerne skal lave socialt arbejde i afdelingerne, men at de skal samarbejde med den boligsociale koordinator/medarbejder herom. Vedrørende de fysiske forhold er det en ambition, at den boligsociale koordinator og driftsafdelingen samarbejder om kriminalpræventive tiltag i forhold til belysning, vedligehold af legepladser, beskæring af beplantning m.v. i de afdelinger, hvor det er relevant. I forhold til udlejningen samarbejder den boligsociale koordinator tæt sammen med Udlejningsafdelingen vedrørende en proaktiv brug af udlejningsredskaberne i de afdelinger, hvor det giver mening, og hvor beboerne ønsker det. Det betyder konkret, at den boligsociale koordinator og Udlejningsafdelingen i fællesskab følger de systematiske monitoreringer af udviklingen i beboersammensætningen, således at der om nødvendigt kan sættes ind i tide med de relevante udlejningsredskaber. Det er vigtigt, at redskaberne ikke anvendes pr. automatik men alene iværksættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte afdeling og ikke mindst i dialog med denne. ALBOA s anvendelse af Udlejningsredskaberne sker i øvrigt under iagttagelse af 5. kreds og Aarhus Kommunes fælles aftale om brugen af udlejningsredskaber fra Eksternt ALBOA arbejder aktivt på at involvere kommunen lokalt i boligområderne. Det betyder, at der etableres dialog og samarbejde med kommunen om blandt andet sikring af velfungerende serviceydelser til beboerne og iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger for beboere med særlige behov. ALBOA er opmærksom på skillelinjen mellem kommunale opgaver og boligsociale indsatser og søger samarbejde med kommunen om socialt udsatte personer og familier, idet den boligsociale indsats primært er fællesskabs- og områdeorienteret. Ud over det kommunale samarbejde søger ALBOA samarbejde med andre aktører om aktiviteter til gavn for beboerne i de enkelte boligafdelinger. Det kan være frivillige sociale organisationer, daghøjskoler, idrætsforeninger og andre folkeoplysende foreninger m.v. I samarbejdet med de øvrige aktører er ALBOA opmærksom på, at eksterne projekter ikke overtager det lokale initiativ med midlertidige projekter. Det betyder konkret, at der i samarbejdet med eksterne aktører skal være en plan for inddragelsen af og samspillet med beboerne og de ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 7

8 allerede eksisterende tiltag i den pågældende afdeling. Samarbejdsprojekter med eksterne parter baseres altid på en skriftlig samarbejdsaftale med en klar beskrivelse af indhold, rollefordeling og økonomi. Økonomi ALBOA s dispositionsfond kan yde støtte til boligsociale indsatser i de enkelte boligafdelinger enten som en fuld finansiering af indsatsen eller som et supplement til anden finansiering fra Landsbyggefonden eller andre fonde/ puljer. I forbindelse med den årlige budgetlægning for ALBOA afsættes en årlig ramme til finansiering af de boligsociale aktiviteter i ALBOA s boligafdelinger. Ved ansøgning anvendes den gældende ansøgningsskabelon, som fås ved henvendelse til den boligsociale koordinator i ALBOA. Ved tilsagn om bevilling ydes der støtte for en periode på op til fire år med krav om årlig afrapportering til Organisationsbestyrelsen af forbrug og aktiviteter. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange en bevilling til en afdeling kan forlænges. Følgende retningslinjer gælder for dispositionsfondens støtte til boligsociale aktiviteter: Alle boligafdelinger i ALBOA kan ansøge dispositionsfonden om støtte til boligsociale aktiviteter i deres afdeling. Dette gælder også boligafdelinger, der ikke er socialt udfordret men som ønsker at gøre en aktiv indsats for at forebygge sociale problemer. Dispositionsfonden vægter ikke særlige indsatsområder men prioriterer indsatser, der er i tråd med principperne for den boligsociale indsats i ALBOA. Der ydes ikke støtte til de almindelige fællesaktiviteter, herunder årstidsarrangementer, der forventes dækket af afdelingens eget budget. Støtte fra dispositionsfonden forudsætter, at der er tale ekstraordinære sociale tiltag med det formål at mindske eller forebygge sociale problemer i en afdeling. Medfinansiering til LBF-støttede boligsociale helhedsplaner eller andre eksternt finansierede indsatser med krav om lokal medfinansiering prioriteres over andre indsatser. Initiativer med et forebyggende sigte prioriteres, men i det omfang der er indsatser rettet mod akutte sociale udfordringer i en afdeling, som der er brug for at tage hånd om, har disse fortrin. I støttetildelingen vægtes afdelingens egenfinansiering. Egenfinansiering fra afdelingerne er ikke et krav, men det tæller positivt i udmålingen af støttebeløbet fra dispositionsfonden. I støttetildelingen tages der hensyn til afdelingens størrelse (antallet af lejemål). Kommunikation og formidling Det boligsociale arbejde i ALBOA kommunikeres både internt og eksternt. Internt formidles de boligsociale aktiviteter både til beboere og medarbejdere via ALBOA Inside. Fokus vil være på de aktiviteter og tiltag, der kan være af generel interesse og til inspiration i andre boligafdelinger. Det er den boligsociale koordinators opgave i samarbejde med afdelingsbestyrelser og boligsociale medarbejdere at viderebringe historierne. ALBOA formidler også det boligsociale arbejde eksternt i lokale medier i det omfang, det er fremmende for det pågældende boligområdes omdømme. Der lægges vægt på, at den boligsociale indsats kommunikeres ressourceorienteret, så der er fokus på beboernes og områdernes ressourcer. Den boligsociale koordinator er ansvarlig for formidlingen og samarbejder altid med de boligsociale medarbejdere og afdelingsbestyrelserne herom. ALBOA s hjemmeside anvendes desuden til synliggørelse af det boligsociale arbejde, således at både beboere og samarbejdspartnere kan få et overblik over tiltagene og eventuelt også se nye aktivitets- og samarbejdsmuligheder. 8 Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

9 HANDLINGSPLAN 2014/15 HANDLINGSPLAN 2014/15 Handlingsplan 2014/2015 Handlingsplanen for 2014/2015 er opdelt i to sektioner: Nye overordnede tiltag på administrations-/organisationsniveau i ALBOA Tiltag i de eksisterende boligsociale områdeindsatser Nye overordnede tiltag i 2014/2015 Sociale vedligeholdelsesplaner Beboerdemokratiudvikling Lokale jobs og praktikpladser i bygge- og renoveringssager Konfliktmæglingsindsats Med ovenstående satsningsområder er der fokus på både specifikke boligsociale tiltag og mere generelle tiltag, der skal være med til at fremme betingelserne for boligsociale indsatser på både kort og lang sigt. Sociale vedligeholdelsesplaner Med inspiration fra de fysiske vedligeholdelsesplaner for afdelingerne undersøges mulighederne for at indføre sociale vedligeholdelsesplaner i ALBOA s afdelinger. Idéen er, at afdelingerne i tillæg til de fysiske planer også udarbejder planer for vedligehold af trivsel, naboskab og fællesskab i deres boligafdeling f.eks. for en periode på 5 år med årlige gennemgange og evt. justeringer. Lige som med de fysiske vedligeholdelsesplaner gennemgås de sociale forhold i afdelingerne og der lægges en plan for vedligehold og evt. fornyelser. Formålet med de sociale vedligeholdelsesplaner er at skabe større bevidsthed og mere fokus på afdelingernes sociale forhold som grundlag for iværksættelse af de rette tiltag i tide. Herved kan det forebyggende arbejde i ALBOA styrkes, så der ikke skal iværksættes store og dyre sociale genopretningsplaner. Den boligsociale koordinator bistår afdelingerne i udformningen af planerne. Udgangspunktet er, at planerne skal være relativt simple og ikke alt for omfattende. De sociale vedligeholdelsesplaner udarbejdes forud for budgetlægningen, så evt. tiltag kan indarbejdes i afdelingernes budgetter. Det er også muligt, at gennemgangen af afdelingens sociale forhold viser et behov for en egentlig boligsocial indsats. Hvis det er tilfældet, går processen for udformning af boligsociale indsatser, som den er beskrevet ovenfor, i gang. I 2015 påbegyndes udviklingsarbejdet omkring de sociale vedligeholdelsesplaner. Det betyder konkret, at der laves et forslag til skabelon, som afdelingerne kan bruge i deres udformning af de sociale vedligeholdelsesplaner. Der udvælges herefter et antal testafdelinger, der skal afprøve skabelonen og hele idéen med sociale vedligeholdelsesplaner. På baggrund af disse erfaringer tages der stilling til, om de sociale vedligeholdelsesplaner skal indføres i ALBOA og rulles ud i alle afdelinger. Beboerdemokratiudvikling Beboerdemokratiet spiller en vigtig rolle for det boligsociale arbejde. Fremme af beboertrivsel, sammenhængskraft og fællesskab gennem boligsociale indsatser kræver aktiv involvering af beboerne. Og aktiv involvering af beboerne understøttes af velfungerende afdelingsbestyrelser, der som indgang til be- ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 9

10 HANDLINGSPLAN 2014/15 boergruppen kan være med til at aktivere de frivillige ressourcer i området. I ALBOA er der mange afdelingsbestyrelser med en relativ høj gennemsnitsalder, hvor et generationsskifte er nødvendigt inden for en årrække for fortsat at sikre et velfungerende beboerdemokrati. Hensigten er derfor at iværksætte et udviklingsprojekt med henblik på at fremme en ny generation af aktive beboerdemokrater, således at der også fremadrettet er aktive beboerrepræsentanter i afdelingerne, der kan indgå i arbejdet med udvikling af de boligsociale tiltag. Konkret gennemføres der i august 2014 fokusgruppeinterviews med nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer med henblik på at afdække deres motivation for at indgå i det beboerdemokratiske arbejde samt deres erfaringer med at være nye bestyrelsesmedlemmer. På baggrund af fokusgrupperne udarbejdes, frem mod det temasatte møde i organisationsbestyrelsen forslag til ALBOA s videre arbejde med udvikling af beboerdemokratiet. I det omfang der skal laves et egentligt udviklingsprojekt, laves der er en særskilt plan herfor med hensyn til økonomiske og personalemæssige ressourcer. Lokale jobs og praktikpladser i bygge- og renoveringssager ALBOA har i de kommende år planlagte bygge- og renoveringssager for 1,3 mia. kr., hvilket giver gode muligheder for etablering af lokale jobs og praktikpladser. ALBOA arbejder allerede nu med frivillige aftaler omkring lære-/praktikpladser og lokal arbejdsarbejdskraft i nybyggeri og renoveringer. Aktuelt er det blandt andet indarbejdet i udbudsmaterialet for renoveringen i Søndervangen afd. 24, der påbegyndes i august Projektafdelingen forhandler aftalerne på plads med entreprenøren hen over sommeren. Den boligsociale koordinator bistår Projektafdelingen i gennemførelsen af aftalerne. I forhold til rekruttering af de ledige samt matchning og løbende opfølgning er der indledt samarbejde med Projekt Byg Op under Det Boligsociale Fællessekretariat. I efteråret 2014 intensiveres og konkretiseres dette samarbejde med det formål at realisere målsætningerne om lokal beskæftigelse i forbindelse med renoveringen. Baseret på erfaringerne fra Søndervangen kan indsatsen eventuelt udbredes til andre afdelinger i ALBOA. Sideløbende hermed afdækkes erfaringerne med lignende indsatser i andre boligorganisationer i 5. kreds, således at de også kan indarbejdes i det videre arbejde. Konfliktmæglingsindsats Med henblik på at understøtte afdelingernes arbejde med at fremme det gode naboskab og fællesskab undersøges mulighederne for etablering af en konfliktmæglerfunktion i ALBOA evt. i samarbejde med andre boligorganisationer i 5. kreds via Det Boligsociale Fællessekretariat. Omfanget af klagesager er heldigvis ikke så omfattende i ALBOA, men der er en række klagesager, hvor naboer klager over hinanden, og hvor der med fordel kunne anvendes konfliktmægling, så sagerne kan udredes og parterne kan nå til enighed hurtigst muligt. Det vil spare ressourcer i administrationen og samtidig højne beboertilfredsheden og trivslen. Den boligsociale koordinator i ALBOA afsøger mulighederne for etablering af en konfliktmæglerfunktion enten internt i ALBOA eller fælles i kredsen. I dette arbejde trækkes der på erfaringerne fra andre boligorganisationer. Tiltag i de boligsociale områdeindsatser Viby Syd: Ny boligsocial helhedsplan Der er i foråret/sommeren 2014 indsendt ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalificering til ny boligsocial helhedsplan. Prækvalifikation forventes opnået i sensommeren I efteråret 2014 og frem til årsskiftet 14/15 udarbejdes i samarbejde med Århus Omegn ny boligsocial helhedsplan. Hvis alt går efter planen igangsættes den nye boligsociale helhedsplan i foråret 2015, og der ansættes i samarbejde med Århus Omegn medarbejdere til varetagelse af de enkelte indsatsområder. ALBOA s boligsociale koordinator bistår sammen med Århus Omegns koordinator med koordinering og overordnet ledelse af planen. Håndværkerparken: Implementering af ny organisering i Beboerhuset P4 Der er fra august 2014 ikke længere en ansat aktivitetsmedarbejder i P4. Organisationsbestyrelsen har på den baggrund i juni 2014 vedtaget en ny organisering for beboerhuset, hvor der nedsættes et aktivitetsudvalg med ansvar for husets aktiviteter. Aktivitetsudvalget nedsættes af ALBOA og ledes af den boligsociale koordinator. Det vurderes, at implementeringen af den 10 Boligsocial strategi og handlingsplan ALBOA

11 HANDLINGSPLAN 2014/15 nye organisering vil kræve stor opmærksomhed fra administrationen/den boligsociale koordinator særligt i det første år. Rundhøj: Fortsat fokus på ungegruppen og torveproblematikken I 2014 er de kommunale forvaltninger, Byrådspolitikere og boligforeninger gået sammen om en fælles indsats for at komme problematikkerne omkring hashsalg og uroligheder særligt ved torvet men også generelt i Rundhøj til livs. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, der både vedrører torveomdannelse, de fysiske rammer i bebyggelsen, opbygningen af flere fritidsaktiviteter m.v. Den boligsociale koordinator fra ALBOA indgår sammen med repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i arbejdsgrupperne, og dette prioriteres også fremadrettet. Derudover arbejdes der i 2014 og 2015 med fortsat understøttelse og udvikling af aktiviteterne i Fælleshuset. Vejlby Vest: Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt nogle særlige indsatser fra administrationen i forhold til Vejlby Vest, idet indsatsen drives og udvikles af en baggrundsgruppe bestående af beboere. Samlet plan 2014/15 TILTAG kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. Sociale vedligeholdelsesplaner Nye overordnede tiltag Beboerdemokratiudvikling Lokale jobs og praktikpladser i bygge- og renoveringssager Konfliktmælingsindsats Viby Syd: Ny boligsocial helhedsplan Tiltag i de eksisterende boligsociale områder Håndværkerparken: Ny organisering P4 Rundhøj: Torvet og ungeindsats Vejlby Vest ALBOA Boligsocial strategi og handlingsplan 11

12 ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // //

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

DOKUMENTATION I BOLIGSOCIALT ARBEJDE

DOKUMENTATION I BOLIGSOCIALT ARBEJDE DOKUMENTATION I BOLIGSOCIALT ARBEJDE Bertil Michael Mahs, Sekretariatschef Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus STAT, MARKED OG CIVILSAMFUND DET BOLIGSOCIALE FÆLLESSEKRETARIAT INDSATSOMRÅDER 2011-2015

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 Effektiv drift betaler sig PROGRAM Hvad er vores udgangspunkt? Hvordan kan man effektivisere? Hvad med nærværet? Case gruppearbejde og

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Regler og muligheder Netværksmøde i AlmenNet 13. Maj 2015 Lars Holmsgaard Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Emner: Baggrund for reduktion Regler

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus

Læs mere