Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Birgitte Poulsen (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Kultur- og udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Drøftelse af analyse på fritidsområdet Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2015 for kultur- og udviklingsudvalget Årsregnskab Sektorbeskrivelse kultur- og udviklingsudvalget Naturformidling i samarbejde med Kyst- og Fjordcentret sæson Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg Byudvikling i Nørager Proces for revision af vindmølleplan Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby Orientering om udviklingsplan for Trustrup-Lyngby Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby Udmøntning af midler til multiaktivitetspladser Evaluering af kunstisskøjtebane Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til boldfang på ny boldbane ved Auning Idræts- og Kulturcenter Norddjurs Kommune og Aarhus Flytning af Gredanapigen, Grenaa Orienteringspunkt om analyse af fremtidssikring af Pavillonen, herunder økonomianalyse Arbejdsplan kultur- og udviklingsudvalget Meddelelser...37 Bilagsoversigt...40 Norddjurs Kommune

3 Kultur- og udviklingsudvalget Drøftelse af analyse på fritidsområdet I02 11/9575 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling DGI deltager i mødet fra kl til kl Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en analyse af fritidsområdet. Målet med analysen er at skabe et oplyst grundlag at træffe beslutning på, vedrørende eventuel omfordeling eller tilførsel af midler på et afgrænset område indenfor fritidsområdet. DGI er engageret til at varetage analysen. Kultur- og udviklingsudvalget har bedt om at få et fast punkt på dagsordenen til udvalgets møder, indtil analysen er færdiggjort, og indtil der er truffet en beslutning om eventuelle ændringer i forbindelse med organiseringen og administrationen på området. Analysen er nu færdiggjort af DGI, og på mødet vil DGI præsentere resultaterne. Resultaterne ønskes drøftet med kultur- og udviklingsudvalget med henblik på stillingtagen til de foreslåede scenarier og til den videre proces, herunder i hvilken form og omfang, der skal foretages en høring. Forvaltningen foreslår, at analysen sendes i høring hos halbestyrelser, Norddjurs Fritidsråd, Norddjurs Idrætsråd, ungdomsrådet, handicaprådet, ældrerådet og børn- og ungdomsudvalget. Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et præsentationsmøde i starten af høringsfasen, hvor foreninger, halbestyrelser og halinspektører indbydes som til opstartsmøde og midtvejsmøde. Efter endt høring behandler kultur- og udviklingsudvalget sagen på udvalgets møde den 1. juni 2015 med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om eventuelt ændringer i administrationen af fritidsområdet. Økonomiske konsekvenser Ingen. 1

4 Kultur- og udviklingsudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. analysen af fritidsområdet drøftes, 2. udvalget tager stilling til omfang af høringsproces. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Drøftet. 2. Kultur- og udviklingsudvalget præsenteres for den endelig rapport på mødet den 30. april 2015, inden rapporten sendes i høring. 2

5 Kultur- og udviklingsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2015 for kultur- og udviklingsudvalget S00 15/4 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På driften forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift i alt 49,8 49,8 0,0 Anlæg 12,2 12,2 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for februar måned 2015 tages til efterretning. 3

6 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben KUU bilag februar 2015 budgetopfølgning.pdf 43819/15 2 Åben Anlægsoversigt - februar 2015.pdf 44517/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 4

7 Kultur- og udviklingsudvalget Årsregnskab Sektorbeskrivelse kultur- og udviklingsudvalget P00 14/18696 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2014 skal behandles i økonomiudvalget den 14. april 2015 og i kommunalbestyrelsen den 21. april Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse for hvert fagudvalg. Kultur- og udviklingsudvalgets sektorbeskrivelse for 2014 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Sektorbeskrivelse 2014 kultur- og udviklingsudvalget.pdf 43825/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 5

8 Kultur- og udviklingsudvalget Naturformidling i samarbejde med Kyst- og Fjordcentret sæson P08 15/3610 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune og Kyst- og Fjordcentret har programlagt en lang række naturformidlingsaktiviteter for I lighed med tidligere år vil der blive gennemført månedens tur. Programmet er vedlagt. Den store Kystvandring, som blev gennemført i 2013, bliver nu genoptaget i ny form med overnatning. Der vil således blive gennemført tre ture hen over sommersæsonen. Turene starter i Grenaa, der overnattes i Gjerrild og afsluttes i Fjellerup, hvorfra deltagerne køres tilbage til udgangspunktet i Grenaa. I sommersæsonen 2014 gennemførte Norddjurs Kommune som forsøg Den Rullende Naturformidling forskellige steder langs Norddjurs kyst. Opgaven blev varetaget af naturvejledere fra Kyst- og Fjordcentret, og af evalueringen, som kultur- og udviklingsudvalget fik forelagt på udvalgsmødet den 15. december 2014, fremgik, at disse aktiviteter var meget populære blandt både borgere i Norddjurs og sommergæster udefra. Forvaltningen foreslog derfor, at Den Rullende Naturformidling også skulle gennemføres i 2015 i udbygget form. I vedlagte program beskrives, at aktiviteterne vil foregå med udgangspunkt i Blå Flag-centrene ved Fjellerup og Grenaa, ved Sangstrup Klint, Bønnerup Havn, Grenaa Marina, Gjerrild Nordstrand og St. Sjørup. I 2015 sættes specielt fokus på at udvikle aktiviteterne på Bønnerup Havn. Økonomiske konsekvenser De planlagte naturformidlingsture har ingen økonomiske konsekvenser, da disse er en del af den gældende drifts- og samarbejdsaftale med Kyst- og Fjordcentret. Den rullende naturformidling finansieres via overførte driftsmidler fra 2014 til udvikling af yder- og landdistrikter. 6

9 Kultur- og udviklingsudvalget Vedlagt er budget for aktiviteterne på 0,105 mio. kr. til medarbejdertimer, udstyr og markedsføring. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Sommerprogram rullende naturformidling /15 2 Åben Budget rullende naturformidling /15 3 Åben Arrangementer_2015.pdf 44878/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 7

10 Kultur- og udviklingsudvalget Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg P00 15/3030 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget drøftede sag om planlægning for store solcelleanlæg på mødet den 23. februar 2015 og besluttede, at forvaltningen til mødet i marts udarbejder et udkast til et samlet grundlag, der kan fungere som en vejledning til behandlingen af kommende ansøgninger om etablering af store solcelleanlæg. Store solcelleanlæg er i denne forbindelse anlæg, som etableres som selvstændige energiproduktionsanlæg og altså ikke et husstandsanlæg eller et anlæg på en tagflade til en virksomhed eller institution. Udvalget stillede på mødet spørgsmål til muligheden for at påvirke salg af andele eller fællesejerskab ligesom ved vindmøller. Projektselskabet Solenergi oplyser, at når anlægget er etableret, vil der blive mulighed for, at lokale kan købe en andel. Det var oprindeligt planlagt, at der skulle udbydes i anparter. Der er imidlertid vedtaget ny bekendtgørelse om, at hver husstand maksimalt må eje 6kW i fællesanlæg. Solenergi oplyser, at det betyder, at der skal findes personer, hvis de skal udbyde som fællesanlæg, og at de ikke har kapacitet til pt. at lave så mange individuelle aftaler. Men på sigt håber de at kunne finde tid til det. Udvalget spurgte endvidere til rengøring af solcelleanlægget. Solenergi oplyser, at såfremt anlægget skal rengøres, vil det ske med vand uden forurenende rengøringsmidler. Der anvendes roterende børster som i en bilvask, disse sidder på en arm på traktorer som ved klipning af vejkanter og læbælter. Forvaltningen har bedt om supplerende oplysninger om øvrige tekniske anlæg i forbindelse med solcelleanlæg. Solenergi oplyser, at der etableres transformatorer (ca. 1,5 x 1,5 meter), ca. én pr. hektar. Disse integreres mellem panelerne og er af samme slags som strømforsyningen bruger. Der er oliekar i transformatorerne, som opsamler olie ved en eventuel defekt transformator. Forvaltningen har udarbejdet udkast til vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg, der er vedlagt sagen som bilag. 8

11 Kultur- og udviklingsudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes, om det vedlagte udkast skal vedtages, som vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg. Bilag: 1 Åben Vejledende retningslinjer for placering af store solcelleanlæg 45609/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt at det besluttes, at det vedlagte udkast skal vedtages som vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg. 9

12 Kultur- og udviklingsudvalget Byudvikling i Nørager P00 15/3824 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Nørager beboerforening har gjort opmærksom på, at der efter foreningens opfattelse er behov for at skabe mulighed for byudvikling i Nørager både for så vidt angår mulighed for udlæg af nye boligområder samt erhvervsområder jf. vedlagte bilag. Boliggrunde Af kommuneplanens rammer fremgår det, at der er planlagt byudvikling mod sydøst ved Munkhusevej. Området ligger inden for kommuneplanens rammer, og kan ved lokalplan inddrages i byzone. Efter kommuneplanens vedtagelse er den landbrugsejendom, der ligger i byens sydlige udkant, ophørt med at være i drift som landbrugsejendom. Det betyder, at der ikke mere er dyrehold på ejendommen. Det åbner mulighed for, at arealet vest herfor vil være hensigtsmæssigt at anvende som fremtidig boligområde, idet arealet har en god beliggenhed i forhold til den øvrige by. Ændringen kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen. Forvaltningen foreslår derfor, at arealet øst for Munkhusevej konverteres til nyt fremtidigt boligareal vest for Munkhusevej se kortbilag. Inden der tages endelig stilling tages kontakt til Nørager beboerforening for at sikre, at der er konsensus vedrørende valg af areal. Der har været telefonisk kontakt til ejeren af begge arealer. Ejeren er interesseret i at medvirke til, at der kan udstykkes nye parcelhusgrunde i Nørager på begge arealer. Erhvervsgrunde Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at udvide erhvervsområdet, idet området som særligt drikkevandsområde er ved at blive kortlagt af Naturstyrelsen. Først når kortlægningen er tilendebragt, kan der tages stilling til, om det er muligt at udlægge yderligere areal, hvilket tidligst er medio

13 Kultur- og udviklingsudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. det undersøges, om Nørager beboerforening er positiv over for flytning af areal jf. kortbilag 2. Naturstyrelsen høres, om styrelsen har indvendinger mod flytning af areal 3. sagen derefter forelægges for kultur- og udviklingsudvalget med henblik på, at udvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan Bilag: 1 Åben Notat vedr. byudvikling i Nørager 43809/15 2 Åben Kortbilag med eksisterende og potentiel område 43808/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at kultur- og udviklingsudvalget forelægges muligheder for at udlægge erhvervsarealer umiddelbart efter, at kortlægning af drikkevandsinteresser er tilendebragt. Nørager beboerforening skal også høres vedrørende erhvervsarealerne. 11

14 Kultur- og udviklingsudvalget Proces for revision af vindmølleplan P15 14/18417 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 17. marts 2015 at udsætte proces for revision af vindmølleplanlægning i Norddjurs Kommune til kultur- og udviklingsudvalgets møde den 23. marts I samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at sende sagen om genoptagelse af planlægning for vindmøller i Hevring Ådal tilbage til kultur- og udviklingsudvalget til fornyet behandling. Som en konsekvens af, at sagen om planlægning for vindmøller i Hevring Ådal er blevet udsat, foreslås det, at sagen om proces for revision af vindmølleplanlægning også udsættes. Udsættelsen skal give kommunalbestyrelsen den fornødne tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen udsættes. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Olaf Krogh Madsen (L) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. 12

15 Kultur- og udviklingsudvalget Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby K02 12/23373 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2014, at der kan igangsættes planlægning for at skabe mulighed for opstilling af vindmøller i vindmølleområde 13 øst for Søby. I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for opstilling af 4 nye vindmøller øst for Søby, jf. vedlagte kortillustration, har projektholder oplyst, at de 3 eksisterende vindmøller vest for Allelev kan medføre en støjmæssig udfordring i relation til tre idriftværende landbrugsejendomme i den vestlige del af byen, hvis disse ejendomme er støjfølsomme. Inden VVM-arbejdet kan fortsættes, skal der derfor tages stilling til støjfølsomheden for disse tre ejendomme. Når der ikke foreligger en lokalplan er det kommunen, der ved konkret vurdering fastlægger både karakteren af et bestemt område, områdets afgrænsning og vurderingen af de enkelte ejendomme som støjfølsomme eller ej. Denne vurdering kan ikke påklages, jf. vejledning fra Miljøstyrelsen om støj fra vindmøller. Der er tale om tre idriftværende landbrugsejendomme inden for landsbyafgrænsningen i Allelev. Som udgangspunkt er en landsby et støjfølsomt område, men de enkelte ejendomme kan vurderes som værende ikke støjfølsomme på baggrund af den faktiske anvendelse. Ved opstilling af nye vindmøller, skal støjpåvirkningen beregnes på grundlag af det samlede støjniveau for de vindmøller, der er i området. I dette tilfælde er der vindmøller både øst og vest for Søby samt syd for. Vindmøllerne syd for opkøbes i projektet, så det er kun vindmøllerne vest for Allelev, der skal vurderes i forhold til den faktiske anvendelse af tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev. Maksimalt støjniveau for ejendomme i støjfølsomt område er 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 13

16 Kultur- og udviklingsudvalget Maksimalt støjniveau for ejendomme i det åbne land er 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Forvaltningen har besigtiget området og vurderet, at de tre idriftværende landbrugsejendomme har en beliggenhed og en funktion i form af støj fra maskiner, dyr, udluftningsanlæg mm., der er sammenlignelig med ejendomme beliggende i det åbne land. På den baggrund vurderes det, at de ikke er at betragte som støjfølsomme, selv om de ligger inden for landsbyafgræsningen. Såfremt ejendommene bliver vurderet som værende ikke støjfølsomme, er støjgrænserne, for så vidt angår projektet med opstilling af 4 nye vindmøller på op til 150 m øst for Søby, overholdt. Den resterende del af Allelev vurderes som udgangspunkt som støjfølsomt område. Det indstilles, at der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev inden for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget. Ejerne af de 3 vestligste ejendomme er blevet partshørt og samtidig orienteret om, at kulturog udviklingsudvalget har sagen på dagsordenen på mødet den 23. marts 2015, og at der efterfølgende skal ske endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 21. april Der er ingen bemærkninger modtaget ved fristens udløb. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. de 3 ejendomme på grund af deres landbrugsmæssige aktiviteter ikke betragtes som støjfølsomme, 14

17 Kultur- og udviklingsudvalget der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev inden for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget. Bilag: 1 Åben Kort med mølleafstand og indbyrdes placeringer 22560/15 2 Åben Bilag - høringsbrev.pdf 48365/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Et flertal tiltrådte indstillingen. Inger K. Andersen (O) og Birgitte Poulsen (Ø) tog forbehold. 2. Tiltrådt. Kopi af kommunens partshøringsbreve til de 3 vestligste ejendomme blev uddelt på mødet. 15

18 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om udviklingsplan for Trustrup-Lyngby P05 14/7016 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Arbejdet med at tilrettelægge processen for udviklingsplanen for Trustrup og Lyngby er i gang, og en visionsgruppe bestående af en gruppe lokale ildsjæle arbejder sammen med forvaltningen på at tilrettelægge en proces, som giver mening lokalt. Denne gruppe er udvalgt i dialog med formændene for områdets to borgerforeninger, som tænker meget på området som helhed. Der kommer fortsat flere til i gruppen med henblik på at få arbejdet i gruppen bredere forankret. Visionsgruppen er omdøbt til tænketank for udviklingsplanen. I tænketanken arbejdes der i øjeblikket på at formulere en vision for området samt at identificere de indsatsområder, der skal arbejdes med for at skabe udvikling i området. Tænketanken vil inddrage lokalområdets indbyggere på følgende måde: Tænketanken inviterer områdets indbyggere til et stormøde, hvor forslaget til visionen præsenteres (denne dato er endnu ikke fastsat). Samtidig vil der på mødet blive arbejdet med konkrete tiltag indenfor indsatsområder, som er identificeret af tænketanken i den forudgående proces. Der nedsættes en række tænkeceller, som skal beskrive og undersøge de konkrete ideer nærmere indenfor de givne indsatsområder. Den 8. maj 2015 afholder Toubro Børneby i samarbejde med Lyngby Borgerforening og Trustrup Håndværker- og Borgerforening Toubro Festival, hvor sammenhængskraft i området er i centrum. Her ønskes tænkecellernes ideer præsenteret på små stande, hvor de kan komme i dialog med lokalområdets indbyggere om ideerne. De får et udstillingsvindue for deres ideer og får mulighed for at få konkret input til ideerne, input til ambitionsniveauet og input til prioritering mellem ideerne mm. Efter festivallen skal tænkecellerne færdiggøre deres arbejde og aflevere deres bidrag til tænketanken. Tænketanken samler ideerne, som indarbejdes i udviklingsplanen. 16

19 Kultur- og udviklingsudvalget Tanken er, at forvaltningen tilrettelægger separate processer for to grupper - henholdsvis tilflyttere og børnefamilier: Børnefamilierne kan engageres igennem en proces med fokus på børnene. Toubro Børneby kan indgå som partner i denne proces. Ønsket er at forsøge at bruge børnene til at se området i børnehøjde og på den måde få engageret forældrene. Tilflytterne til området inviteres til at give deres syn på området og give deres vurdering og bidrag til det at være tilflytter til Trustrup og Lyngby. Dermed vil såvel det fysiske som det sociale blive belyst fra tilflytternes øjne. Input herfra vil tilgå tænketanken. Forvaltningen forventer, at der skal ske en præsentation af den samlede udviklingsplan. Lokalt ønsker man at fejre færdiggørelsen af arbejdet med udviklingsplanen i forbindelse med præsentationen af planen inden den politiske behandling igangsættes. På den måde fejres lokalområdets bidrag. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 17

20 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget orienteres løbende om områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, der er igangsat august 2014 og strækker sig 5 år frem. Sagen er en opdatering på den seneste måneds aktiviteter. Møde om aktiviteter på pladsen foran rådhuset i 2015: Den 26. februar afholdt forvaltningen et møde med en række aktører, der kunne tænkes at lave arrangementer eller aktiviteter på pladsen foran rådhuset. Der var et fint fremmøde samt god stemning og konstruktiv dialog om mulige aktiviteter, og hvad det vil kræve at gennemføre dem. Det blev bl.a. drøftet, hvad kommunen vil kunne bidrage med, og hvad aktørerne selv skal løfte. Der udsendes referat og indkaldes til opfølgende møde ultimo marts. Referat vedlagt. Idekonkurrence for Den attraktive midtby : Prækvalifikationen til idekonkurrencen for Den attraktive midtby annonceres i uge 11 på udbud.dk. Der bliver prækvalificeret tre teams, der skal deltage i idekonkurrencen og give tilbud på totalrådgivningsopgaven. De tre prækvalificerede teams og udbudsmaterialet forelægges kultur- og udviklingsudvalget den 30. april 2015 og kan derefter offentliggøres. Konkurrenceforslag og tilbud modtages i uge 32 og en endelig udvælgelse af totalrådgiver godkendes af kultur- og udviklingsudvalget den 21. september 2015, økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og kommunalbestyrelsen den 20. oktober Økonomiske konsekvenser Aktiviteterne holder sig inden for rammen af det tidligere afsatte beløb. 18

21 Kultur- og udviklingsudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Referat fra speeddatingmøde pdf 40658/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 19

22 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af midler til multiaktivitetspladser P20 15/3930 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I budgettet for 2015 har kommunalbestyrelsen afsat anlægsmidler på 0,550 mio. kr. til etablering af multiaktivitetspladser. I budgetteksten er Silogrunden i Ørsted nævnt som et eksempel på en nyetableret multiaktivitetsplads i Norddjurs Kommune. Det forslås, at midlerne fra puljen til multiaktivitetspladser forventes suppleret med anden, eller egen finansiering og/eller lokal arbejdskraft, når et konkret projekt realiseres. Forvaltningen foreslår, at det drøftes, hvilke principper puljen til multiaktivitetspladser udmøntes efter: Skal midlerne fordeles på to multiaktivitetspladser? Skal midlerne anvendes til en enkelt, men stor multiaktivitetsplads? Skal midlerne anvendes således, at halvdelen af de afsatte midler anvendes til en multiaktivitetsplads, mens den anden halvdel anvendes til enkelte elementer til lokalområderne, som på et konkret mødested ønsker etablering af mindre installationer som understøttende for at mødes? Skal midlerne hensættes, indtil der opstår et behov eller en forespørgsel efter en multiaktivitetsplads og frigøres ved godkendelse af konkret projekt? Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at det drøftes, hvordan puljen for multiaktivitetspladser ønskes udmøntet. 20

23 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til kultur- og udviklingsudvalgets møde den 30. april 2015, udarbejder forvaltningen et forslag til en tekst med kriterier for udbud af muligheden for at søge tilskud til multiaktivitetspladser. 21

24 Kultur- og udviklingsudvalget Evaluering af kunstisskøjtebane P20 14/16039 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I uge blev skøjtebanen taget ned efter at have stået på pladsen foran rådhuset i Grenaa siden 28. november Opsætningen og drift af skøjtebanen er blevet gennemført med stor hjælp og støtte fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, både gennem sponsorater og enkeltpersoner. Særligt har hjælpen fra FC Grenaa, der har stået for den daglige drift at banen, og turistkontoret, der har stået for skøjteudlejningen, været afgørende for den vellykkede gennemførelsel af projektet. I december måned var skøjtebanen et stort tilløbsstykke. Der blev lejet næsten 1100 par skøjter ud, og der var mange børn og unge på banen hver eftermiddag. I januar og februar har der været betydeligt færre skøjteløbere. Dette var forventeligt, både pga. faldet i nyhedens interesse og manglende skøjtestemning med den milde og våde vinter. Der er i hele perioden lejet næsten 1500 par skøjter ud. Succeskriteriet var for udlejningen var sat til 800 par. Forvaltningen vurderer, at forsøget med at have en kunst-is-skøjtebane i Grenaa har været en stor succes i december, hvor skøjtebanen bidrog til julestemningen og aktivitetsniveauet i midtbyen. Januar og februar har været mindre succesfulde, og man kan overveje om banen skulle have været taget ned tidligere. Køb af skøjtebanen: ShopiCity og Auning Handelsstandsforening er villige til at indgå et samarbejde om køb af kunst-is-skøjtebanen. Køb af skøjtebanen finansieres via fundraising med hjælp fra forvaltningen. Købet betinges af, at finansieringen kan rejses. 22

25 Kultur- og udviklingsudvalget Hvis det lykkes at rejse midlerne og købe skøjtebanen, etableres en skøjtebaneforening, der kommer til at stå som ejere af banen. Skøjteforeningen har ansvar for den daglige drift, salg af sponsorater, leje af skøjter osv. I foreningens bestyrelse skal de to handelstandsforeninger være repræsenteret sammen med andre relevante parter. Handelstandsforeningerne stiller den betingelse, at Norddjurs Kommune ligeledes er repræsenteret i bestyrelsen. Handelsstandsforeningerne er meget positive over muligheden for at drive en skøjtebane og alle opgaver forbundet med drift og events. De er dog bekymrede for økonomien i projektet, idet økonomien i de to foreninger er meget stram. Det er derfor en betingelse fra handelstandsforeningerne, at Norddjurs Kommune stiller en sikkerhed i form af en underskudsdækning på driften. Indtægterne fra salg af sponsorater, udlejning af skøjter etc. dækker årligt driften i det omfang, det er muligt. Overskud på driften tilfalder skøjtebaneforeningen, der evt. laver en fordelingsplan for årets overskud i forhold til aktive aktører. Et evt. underskud dækkes af puljen. Den fortløbende pulje evalueres hvert år og sendes til politisk orientering. Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje på 0,05 mio. kr. til underskudsgaranti, indtil der er gjort erfaring med antallet af opsætninger og nedtagninger af banen samt mulighederne for at få en sammenhængende økonomi, de steder hvor banen sættes op. Afsættelsen af pulje til underskudsgaranti genoptages, såfremt det lykkes at erhverve skøjtebanen. Økonomiske konsekvenser Der afsættes en pulje i 2015 på 0,05 mio. kr. til underskudsdækning, såfremt det lykkes for skøjtebaneforeningen at skaffe finansiering til køb af bane. Puljen afsættes af midler fra udviklingspuljen, hvilket medfører en budgetomplacering inden for eget udvalg. 23

26 Kultur- og udviklingsudvalget Det kan oplyses, at udviklingspuljens restsaldo udgør 0,495 mio. kr. Fra budgetaftalen 2015 blev der anført følgende: Puljen til kulturelle aktiviteter (eventpuljen) nedlægges, og kulturelle aktiviteter finansieres over udviklingspuljen, som forøges med årligt 0,2 mio. kr. Puljens forøgelse skal også ses i sammenhæng med det politiske ønske om at have en reserve til yderligere kulturby 2017 aktiviteter. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der indgås aftale med de to handelsstandsforeninger 2. der afsættes et budget på 0,050 mio. kr. i 2015 til formålet, finansieret af udviklingspuljen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 24

27 Kultur- og udviklingsudvalget Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder G00 12/23938 Åben sag Sagsgang: MTU, KUU Sagsfremstilling Som projekter til ansøgning om støtte fra Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, besluttede miljø- og teknikudvalget den 27. januar 2015, at der skal arbejdes videre med en ansøgning i 2015 om midler til opstart og drift af pendlerafgange, der skal indsættes fra Auning til Hornslet og Glesborg-Ørum-Ryomgård samt at søge midler til en opgradering af stoppestedsfaciliteterne på disse ruter i Forvaltningen foreslår, at beslutningen ændres til, at der i 2015 ansøges om tilskud til ventefaciliteter ved Grenaa - Anholt færgeoverfart og etablering af trafikknudepunkt i Auning med tilhørende pendlerfaciliteter, men at der i 2016 i regi af mobilitetssamarbejdet på Djursland søges støtte til opstart af pendlerafgangene. Ventefaciliteter ved Grenaa - Anholt færgeoverfart Ved den seneste ændring af tildelingskriterierne for at opnå tilskud fra Trafikstyrelsens pulje til styrkelse af den kollektive trafik i yderområderne, er det blevet muligt at søge tilskud til projekter, der styrker transporten i forbindelse med småøer og andre øer uden fast forbindelse. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en ansøgning for at optimere ventefaciliteterne ved Anholtfærgen. Projektet foreslås at skulle indeholde opgradering af det eksisterende ventehus, bedre billetteringsforhold og bedre forhold for bustilgangen til færgen, både for den lokale bybus og de regionale ruter samt de private vognmænd. Etablering af trafikknudepunkt i Auning med tilhørende pendlerfaciliteter Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 27. oktober 2014 udviklingsplan for Auning bymidte. Udviklingsplanen danner grundlag for den områdefornyelse, der er planlagt for Auning bymidte, og skal sikre et attraktivt serviceområde, lokale indkøbsmuligheder og arbejdspladser. Kollektiv transport er et afgørende element i denne udvikling. 25

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere