Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Birgitte Poulsen (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Kultur- og udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Drøftelse af analyse på fritidsområdet Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2015 for kultur- og udviklingsudvalget Årsregnskab Sektorbeskrivelse kultur- og udviklingsudvalget Naturformidling i samarbejde med Kyst- og Fjordcentret sæson Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg Byudvikling i Nørager Proces for revision af vindmølleplan Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby Orientering om udviklingsplan for Trustrup-Lyngby Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby Udmøntning af midler til multiaktivitetspladser Evaluering af kunstisskøjtebane Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til boldfang på ny boldbane ved Auning Idræts- og Kulturcenter Norddjurs Kommune og Aarhus Flytning af Gredanapigen, Grenaa Orienteringspunkt om analyse af fremtidssikring af Pavillonen, herunder økonomianalyse Arbejdsplan kultur- og udviklingsudvalget Meddelelser...37 Bilagsoversigt...40 Norddjurs Kommune

3 Kultur- og udviklingsudvalget Drøftelse af analyse på fritidsområdet I02 11/9575 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling DGI deltager i mødet fra kl til kl Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en analyse af fritidsområdet. Målet med analysen er at skabe et oplyst grundlag at træffe beslutning på, vedrørende eventuel omfordeling eller tilførsel af midler på et afgrænset område indenfor fritidsområdet. DGI er engageret til at varetage analysen. Kultur- og udviklingsudvalget har bedt om at få et fast punkt på dagsordenen til udvalgets møder, indtil analysen er færdiggjort, og indtil der er truffet en beslutning om eventuelle ændringer i forbindelse med organiseringen og administrationen på området. Analysen er nu færdiggjort af DGI, og på mødet vil DGI præsentere resultaterne. Resultaterne ønskes drøftet med kultur- og udviklingsudvalget med henblik på stillingtagen til de foreslåede scenarier og til den videre proces, herunder i hvilken form og omfang, der skal foretages en høring. Forvaltningen foreslår, at analysen sendes i høring hos halbestyrelser, Norddjurs Fritidsråd, Norddjurs Idrætsråd, ungdomsrådet, handicaprådet, ældrerådet og børn- og ungdomsudvalget. Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et præsentationsmøde i starten af høringsfasen, hvor foreninger, halbestyrelser og halinspektører indbydes som til opstartsmøde og midtvejsmøde. Efter endt høring behandler kultur- og udviklingsudvalget sagen på udvalgets møde den 1. juni 2015 med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om eventuelt ændringer i administrationen af fritidsområdet. Økonomiske konsekvenser Ingen. 1

4 Kultur- og udviklingsudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. analysen af fritidsområdet drøftes, 2. udvalget tager stilling til omfang af høringsproces. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Drøftet. 2. Kultur- og udviklingsudvalget præsenteres for den endelig rapport på mødet den 30. april 2015, inden rapporten sendes i høring. 2

5 Kultur- og udviklingsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2015 for kultur- og udviklingsudvalget S00 15/4 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På driften forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift i alt 49,8 49,8 0,0 Anlæg 12,2 12,2 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for februar måned 2015 tages til efterretning. 3

6 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben KUU bilag februar 2015 budgetopfølgning.pdf 43819/15 2 Åben Anlægsoversigt - februar 2015.pdf 44517/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 4

7 Kultur- og udviklingsudvalget Årsregnskab Sektorbeskrivelse kultur- og udviklingsudvalget P00 14/18696 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2014 skal behandles i økonomiudvalget den 14. april 2015 og i kommunalbestyrelsen den 21. april Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse for hvert fagudvalg. Kultur- og udviklingsudvalgets sektorbeskrivelse for 2014 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Sektorbeskrivelse 2014 kultur- og udviklingsudvalget.pdf 43825/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 5

8 Kultur- og udviklingsudvalget Naturformidling i samarbejde med Kyst- og Fjordcentret sæson P08 15/3610 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune og Kyst- og Fjordcentret har programlagt en lang række naturformidlingsaktiviteter for I lighed med tidligere år vil der blive gennemført månedens tur. Programmet er vedlagt. Den store Kystvandring, som blev gennemført i 2013, bliver nu genoptaget i ny form med overnatning. Der vil således blive gennemført tre ture hen over sommersæsonen. Turene starter i Grenaa, der overnattes i Gjerrild og afsluttes i Fjellerup, hvorfra deltagerne køres tilbage til udgangspunktet i Grenaa. I sommersæsonen 2014 gennemførte Norddjurs Kommune som forsøg Den Rullende Naturformidling forskellige steder langs Norddjurs kyst. Opgaven blev varetaget af naturvejledere fra Kyst- og Fjordcentret, og af evalueringen, som kultur- og udviklingsudvalget fik forelagt på udvalgsmødet den 15. december 2014, fremgik, at disse aktiviteter var meget populære blandt både borgere i Norddjurs og sommergæster udefra. Forvaltningen foreslog derfor, at Den Rullende Naturformidling også skulle gennemføres i 2015 i udbygget form. I vedlagte program beskrives, at aktiviteterne vil foregå med udgangspunkt i Blå Flag-centrene ved Fjellerup og Grenaa, ved Sangstrup Klint, Bønnerup Havn, Grenaa Marina, Gjerrild Nordstrand og St. Sjørup. I 2015 sættes specielt fokus på at udvikle aktiviteterne på Bønnerup Havn. Økonomiske konsekvenser De planlagte naturformidlingsture har ingen økonomiske konsekvenser, da disse er en del af den gældende drifts- og samarbejdsaftale med Kyst- og Fjordcentret. Den rullende naturformidling finansieres via overførte driftsmidler fra 2014 til udvikling af yder- og landdistrikter. 6

9 Kultur- og udviklingsudvalget Vedlagt er budget for aktiviteterne på 0,105 mio. kr. til medarbejdertimer, udstyr og markedsføring. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Sommerprogram rullende naturformidling /15 2 Åben Budget rullende naturformidling /15 3 Åben Arrangementer_2015.pdf 44878/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 7

10 Kultur- og udviklingsudvalget Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg P00 15/3030 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget drøftede sag om planlægning for store solcelleanlæg på mødet den 23. februar 2015 og besluttede, at forvaltningen til mødet i marts udarbejder et udkast til et samlet grundlag, der kan fungere som en vejledning til behandlingen af kommende ansøgninger om etablering af store solcelleanlæg. Store solcelleanlæg er i denne forbindelse anlæg, som etableres som selvstændige energiproduktionsanlæg og altså ikke et husstandsanlæg eller et anlæg på en tagflade til en virksomhed eller institution. Udvalget stillede på mødet spørgsmål til muligheden for at påvirke salg af andele eller fællesejerskab ligesom ved vindmøller. Projektselskabet Solenergi oplyser, at når anlægget er etableret, vil der blive mulighed for, at lokale kan købe en andel. Det var oprindeligt planlagt, at der skulle udbydes i anparter. Der er imidlertid vedtaget ny bekendtgørelse om, at hver husstand maksimalt må eje 6kW i fællesanlæg. Solenergi oplyser, at det betyder, at der skal findes personer, hvis de skal udbyde som fællesanlæg, og at de ikke har kapacitet til pt. at lave så mange individuelle aftaler. Men på sigt håber de at kunne finde tid til det. Udvalget spurgte endvidere til rengøring af solcelleanlægget. Solenergi oplyser, at såfremt anlægget skal rengøres, vil det ske med vand uden forurenende rengøringsmidler. Der anvendes roterende børster som i en bilvask, disse sidder på en arm på traktorer som ved klipning af vejkanter og læbælter. Forvaltningen har bedt om supplerende oplysninger om øvrige tekniske anlæg i forbindelse med solcelleanlæg. Solenergi oplyser, at der etableres transformatorer (ca. 1,5 x 1,5 meter), ca. én pr. hektar. Disse integreres mellem panelerne og er af samme slags som strømforsyningen bruger. Der er oliekar i transformatorerne, som opsamler olie ved en eventuel defekt transformator. Forvaltningen har udarbejdet udkast til vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg, der er vedlagt sagen som bilag. 8

11 Kultur- og udviklingsudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes, om det vedlagte udkast skal vedtages, som vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg. Bilag: 1 Åben Vejledende retningslinjer for placering af store solcelleanlæg 45609/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt at det besluttes, at det vedlagte udkast skal vedtages som vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg. 9

12 Kultur- og udviklingsudvalget Byudvikling i Nørager P00 15/3824 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Nørager beboerforening har gjort opmærksom på, at der efter foreningens opfattelse er behov for at skabe mulighed for byudvikling i Nørager både for så vidt angår mulighed for udlæg af nye boligområder samt erhvervsområder jf. vedlagte bilag. Boliggrunde Af kommuneplanens rammer fremgår det, at der er planlagt byudvikling mod sydøst ved Munkhusevej. Området ligger inden for kommuneplanens rammer, og kan ved lokalplan inddrages i byzone. Efter kommuneplanens vedtagelse er den landbrugsejendom, der ligger i byens sydlige udkant, ophørt med at være i drift som landbrugsejendom. Det betyder, at der ikke mere er dyrehold på ejendommen. Det åbner mulighed for, at arealet vest herfor vil være hensigtsmæssigt at anvende som fremtidig boligområde, idet arealet har en god beliggenhed i forhold til den øvrige by. Ændringen kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen. Forvaltningen foreslår derfor, at arealet øst for Munkhusevej konverteres til nyt fremtidigt boligareal vest for Munkhusevej se kortbilag. Inden der tages endelig stilling tages kontakt til Nørager beboerforening for at sikre, at der er konsensus vedrørende valg af areal. Der har været telefonisk kontakt til ejeren af begge arealer. Ejeren er interesseret i at medvirke til, at der kan udstykkes nye parcelhusgrunde i Nørager på begge arealer. Erhvervsgrunde Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at udvide erhvervsområdet, idet området som særligt drikkevandsområde er ved at blive kortlagt af Naturstyrelsen. Først når kortlægningen er tilendebragt, kan der tages stilling til, om det er muligt at udlægge yderligere areal, hvilket tidligst er medio

13 Kultur- og udviklingsudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. det undersøges, om Nørager beboerforening er positiv over for flytning af areal jf. kortbilag 2. Naturstyrelsen høres, om styrelsen har indvendinger mod flytning af areal 3. sagen derefter forelægges for kultur- og udviklingsudvalget med henblik på, at udvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan Bilag: 1 Åben Notat vedr. byudvikling i Nørager 43809/15 2 Åben Kortbilag med eksisterende og potentiel område 43808/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at kultur- og udviklingsudvalget forelægges muligheder for at udlægge erhvervsarealer umiddelbart efter, at kortlægning af drikkevandsinteresser er tilendebragt. Nørager beboerforening skal også høres vedrørende erhvervsarealerne. 11

14 Kultur- og udviklingsudvalget Proces for revision af vindmølleplan P15 14/18417 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 17. marts 2015 at udsætte proces for revision af vindmølleplanlægning i Norddjurs Kommune til kultur- og udviklingsudvalgets møde den 23. marts I samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at sende sagen om genoptagelse af planlægning for vindmøller i Hevring Ådal tilbage til kultur- og udviklingsudvalget til fornyet behandling. Som en konsekvens af, at sagen om planlægning for vindmøller i Hevring Ådal er blevet udsat, foreslås det, at sagen om proces for revision af vindmølleplanlægning også udsættes. Udsættelsen skal give kommunalbestyrelsen den fornødne tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen udsættes. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Olaf Krogh Madsen (L) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. 12

15 Kultur- og udviklingsudvalget Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby K02 12/23373 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2014, at der kan igangsættes planlægning for at skabe mulighed for opstilling af vindmøller i vindmølleområde 13 øst for Søby. I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for opstilling af 4 nye vindmøller øst for Søby, jf. vedlagte kortillustration, har projektholder oplyst, at de 3 eksisterende vindmøller vest for Allelev kan medføre en støjmæssig udfordring i relation til tre idriftværende landbrugsejendomme i den vestlige del af byen, hvis disse ejendomme er støjfølsomme. Inden VVM-arbejdet kan fortsættes, skal der derfor tages stilling til støjfølsomheden for disse tre ejendomme. Når der ikke foreligger en lokalplan er det kommunen, der ved konkret vurdering fastlægger både karakteren af et bestemt område, områdets afgrænsning og vurderingen af de enkelte ejendomme som støjfølsomme eller ej. Denne vurdering kan ikke påklages, jf. vejledning fra Miljøstyrelsen om støj fra vindmøller. Der er tale om tre idriftværende landbrugsejendomme inden for landsbyafgrænsningen i Allelev. Som udgangspunkt er en landsby et støjfølsomt område, men de enkelte ejendomme kan vurderes som værende ikke støjfølsomme på baggrund af den faktiske anvendelse. Ved opstilling af nye vindmøller, skal støjpåvirkningen beregnes på grundlag af det samlede støjniveau for de vindmøller, der er i området. I dette tilfælde er der vindmøller både øst og vest for Søby samt syd for. Vindmøllerne syd for opkøbes i projektet, så det er kun vindmøllerne vest for Allelev, der skal vurderes i forhold til den faktiske anvendelse af tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev. Maksimalt støjniveau for ejendomme i støjfølsomt område er 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 13

16 Kultur- og udviklingsudvalget Maksimalt støjniveau for ejendomme i det åbne land er 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Forvaltningen har besigtiget området og vurderet, at de tre idriftværende landbrugsejendomme har en beliggenhed og en funktion i form af støj fra maskiner, dyr, udluftningsanlæg mm., der er sammenlignelig med ejendomme beliggende i det åbne land. På den baggrund vurderes det, at de ikke er at betragte som støjfølsomme, selv om de ligger inden for landsbyafgræsningen. Såfremt ejendommene bliver vurderet som værende ikke støjfølsomme, er støjgrænserne, for så vidt angår projektet med opstilling af 4 nye vindmøller på op til 150 m øst for Søby, overholdt. Den resterende del af Allelev vurderes som udgangspunkt som støjfølsomt område. Det indstilles, at der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev inden for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget. Ejerne af de 3 vestligste ejendomme er blevet partshørt og samtidig orienteret om, at kulturog udviklingsudvalget har sagen på dagsordenen på mødet den 23. marts 2015, og at der efterfølgende skal ske endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 21. april Der er ingen bemærkninger modtaget ved fristens udløb. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. de 3 ejendomme på grund af deres landbrugsmæssige aktiviteter ikke betragtes som støjfølsomme, 14

17 Kultur- og udviklingsudvalget der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev inden for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget. Bilag: 1 Åben Kort med mølleafstand og indbyrdes placeringer 22560/15 2 Åben Bilag - høringsbrev.pdf 48365/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Et flertal tiltrådte indstillingen. Inger K. Andersen (O) og Birgitte Poulsen (Ø) tog forbehold. 2. Tiltrådt. Kopi af kommunens partshøringsbreve til de 3 vestligste ejendomme blev uddelt på mødet. 15

18 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om udviklingsplan for Trustrup-Lyngby P05 14/7016 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Arbejdet med at tilrettelægge processen for udviklingsplanen for Trustrup og Lyngby er i gang, og en visionsgruppe bestående af en gruppe lokale ildsjæle arbejder sammen med forvaltningen på at tilrettelægge en proces, som giver mening lokalt. Denne gruppe er udvalgt i dialog med formændene for områdets to borgerforeninger, som tænker meget på området som helhed. Der kommer fortsat flere til i gruppen med henblik på at få arbejdet i gruppen bredere forankret. Visionsgruppen er omdøbt til tænketank for udviklingsplanen. I tænketanken arbejdes der i øjeblikket på at formulere en vision for området samt at identificere de indsatsområder, der skal arbejdes med for at skabe udvikling i området. Tænketanken vil inddrage lokalområdets indbyggere på følgende måde: Tænketanken inviterer områdets indbyggere til et stormøde, hvor forslaget til visionen præsenteres (denne dato er endnu ikke fastsat). Samtidig vil der på mødet blive arbejdet med konkrete tiltag indenfor indsatsområder, som er identificeret af tænketanken i den forudgående proces. Der nedsættes en række tænkeceller, som skal beskrive og undersøge de konkrete ideer nærmere indenfor de givne indsatsområder. Den 8. maj 2015 afholder Toubro Børneby i samarbejde med Lyngby Borgerforening og Trustrup Håndværker- og Borgerforening Toubro Festival, hvor sammenhængskraft i området er i centrum. Her ønskes tænkecellernes ideer præsenteret på små stande, hvor de kan komme i dialog med lokalområdets indbyggere om ideerne. De får et udstillingsvindue for deres ideer og får mulighed for at få konkret input til ideerne, input til ambitionsniveauet og input til prioritering mellem ideerne mm. Efter festivallen skal tænkecellerne færdiggøre deres arbejde og aflevere deres bidrag til tænketanken. Tænketanken samler ideerne, som indarbejdes i udviklingsplanen. 16

19 Kultur- og udviklingsudvalget Tanken er, at forvaltningen tilrettelægger separate processer for to grupper - henholdsvis tilflyttere og børnefamilier: Børnefamilierne kan engageres igennem en proces med fokus på børnene. Toubro Børneby kan indgå som partner i denne proces. Ønsket er at forsøge at bruge børnene til at se området i børnehøjde og på den måde få engageret forældrene. Tilflytterne til området inviteres til at give deres syn på området og give deres vurdering og bidrag til det at være tilflytter til Trustrup og Lyngby. Dermed vil såvel det fysiske som det sociale blive belyst fra tilflytternes øjne. Input herfra vil tilgå tænketanken. Forvaltningen forventer, at der skal ske en præsentation af den samlede udviklingsplan. Lokalt ønsker man at fejre færdiggørelsen af arbejdet med udviklingsplanen i forbindelse med præsentationen af planen inden den politiske behandling igangsættes. På den måde fejres lokalområdets bidrag. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 17

20 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget orienteres løbende om områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, der er igangsat august 2014 og strækker sig 5 år frem. Sagen er en opdatering på den seneste måneds aktiviteter. Møde om aktiviteter på pladsen foran rådhuset i 2015: Den 26. februar afholdt forvaltningen et møde med en række aktører, der kunne tænkes at lave arrangementer eller aktiviteter på pladsen foran rådhuset. Der var et fint fremmøde samt god stemning og konstruktiv dialog om mulige aktiviteter, og hvad det vil kræve at gennemføre dem. Det blev bl.a. drøftet, hvad kommunen vil kunne bidrage med, og hvad aktørerne selv skal løfte. Der udsendes referat og indkaldes til opfølgende møde ultimo marts. Referat vedlagt. Idekonkurrence for Den attraktive midtby : Prækvalifikationen til idekonkurrencen for Den attraktive midtby annonceres i uge 11 på udbud.dk. Der bliver prækvalificeret tre teams, der skal deltage i idekonkurrencen og give tilbud på totalrådgivningsopgaven. De tre prækvalificerede teams og udbudsmaterialet forelægges kultur- og udviklingsudvalget den 30. april 2015 og kan derefter offentliggøres. Konkurrenceforslag og tilbud modtages i uge 32 og en endelig udvælgelse af totalrådgiver godkendes af kultur- og udviklingsudvalget den 21. september 2015, økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og kommunalbestyrelsen den 20. oktober Økonomiske konsekvenser Aktiviteterne holder sig inden for rammen af det tidligere afsatte beløb. 18

21 Kultur- og udviklingsudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Referat fra speeddatingmøde pdf 40658/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 19

22 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af midler til multiaktivitetspladser P20 15/3930 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I budgettet for 2015 har kommunalbestyrelsen afsat anlægsmidler på 0,550 mio. kr. til etablering af multiaktivitetspladser. I budgetteksten er Silogrunden i Ørsted nævnt som et eksempel på en nyetableret multiaktivitetsplads i Norddjurs Kommune. Det forslås, at midlerne fra puljen til multiaktivitetspladser forventes suppleret med anden, eller egen finansiering og/eller lokal arbejdskraft, når et konkret projekt realiseres. Forvaltningen foreslår, at det drøftes, hvilke principper puljen til multiaktivitetspladser udmøntes efter: Skal midlerne fordeles på to multiaktivitetspladser? Skal midlerne anvendes til en enkelt, men stor multiaktivitetsplads? Skal midlerne anvendes således, at halvdelen af de afsatte midler anvendes til en multiaktivitetsplads, mens den anden halvdel anvendes til enkelte elementer til lokalområderne, som på et konkret mødested ønsker etablering af mindre installationer som understøttende for at mødes? Skal midlerne hensættes, indtil der opstår et behov eller en forespørgsel efter en multiaktivitetsplads og frigøres ved godkendelse af konkret projekt? Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at det drøftes, hvordan puljen for multiaktivitetspladser ønskes udmøntet. 20

23 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til kultur- og udviklingsudvalgets møde den 30. april 2015, udarbejder forvaltningen et forslag til en tekst med kriterier for udbud af muligheden for at søge tilskud til multiaktivitetspladser. 21

24 Kultur- og udviklingsudvalget Evaluering af kunstisskøjtebane P20 14/16039 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I uge blev skøjtebanen taget ned efter at have stået på pladsen foran rådhuset i Grenaa siden 28. november Opsætningen og drift af skøjtebanen er blevet gennemført med stor hjælp og støtte fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, både gennem sponsorater og enkeltpersoner. Særligt har hjælpen fra FC Grenaa, der har stået for den daglige drift at banen, og turistkontoret, der har stået for skøjteudlejningen, været afgørende for den vellykkede gennemførelsel af projektet. I december måned var skøjtebanen et stort tilløbsstykke. Der blev lejet næsten 1100 par skøjter ud, og der var mange børn og unge på banen hver eftermiddag. I januar og februar har der været betydeligt færre skøjteløbere. Dette var forventeligt, både pga. faldet i nyhedens interesse og manglende skøjtestemning med den milde og våde vinter. Der er i hele perioden lejet næsten 1500 par skøjter ud. Succeskriteriet var for udlejningen var sat til 800 par. Forvaltningen vurderer, at forsøget med at have en kunst-is-skøjtebane i Grenaa har været en stor succes i december, hvor skøjtebanen bidrog til julestemningen og aktivitetsniveauet i midtbyen. Januar og februar har været mindre succesfulde, og man kan overveje om banen skulle have været taget ned tidligere. Køb af skøjtebanen: ShopiCity og Auning Handelsstandsforening er villige til at indgå et samarbejde om køb af kunst-is-skøjtebanen. Køb af skøjtebanen finansieres via fundraising med hjælp fra forvaltningen. Købet betinges af, at finansieringen kan rejses. 22

25 Kultur- og udviklingsudvalget Hvis det lykkes at rejse midlerne og købe skøjtebanen, etableres en skøjtebaneforening, der kommer til at stå som ejere af banen. Skøjteforeningen har ansvar for den daglige drift, salg af sponsorater, leje af skøjter osv. I foreningens bestyrelse skal de to handelstandsforeninger være repræsenteret sammen med andre relevante parter. Handelstandsforeningerne stiller den betingelse, at Norddjurs Kommune ligeledes er repræsenteret i bestyrelsen. Handelsstandsforeningerne er meget positive over muligheden for at drive en skøjtebane og alle opgaver forbundet med drift og events. De er dog bekymrede for økonomien i projektet, idet økonomien i de to foreninger er meget stram. Det er derfor en betingelse fra handelstandsforeningerne, at Norddjurs Kommune stiller en sikkerhed i form af en underskudsdækning på driften. Indtægterne fra salg af sponsorater, udlejning af skøjter etc. dækker årligt driften i det omfang, det er muligt. Overskud på driften tilfalder skøjtebaneforeningen, der evt. laver en fordelingsplan for årets overskud i forhold til aktive aktører. Et evt. underskud dækkes af puljen. Den fortløbende pulje evalueres hvert år og sendes til politisk orientering. Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje på 0,05 mio. kr. til underskudsgaranti, indtil der er gjort erfaring med antallet af opsætninger og nedtagninger af banen samt mulighederne for at få en sammenhængende økonomi, de steder hvor banen sættes op. Afsættelsen af pulje til underskudsgaranti genoptages, såfremt det lykkes at erhverve skøjtebanen. Økonomiske konsekvenser Der afsættes en pulje i 2015 på 0,05 mio. kr. til underskudsdækning, såfremt det lykkes for skøjtebaneforeningen at skaffe finansiering til køb af bane. Puljen afsættes af midler fra udviklingspuljen, hvilket medfører en budgetomplacering inden for eget udvalg. 23

26 Kultur- og udviklingsudvalget Det kan oplyses, at udviklingspuljens restsaldo udgør 0,495 mio. kr. Fra budgetaftalen 2015 blev der anført følgende: Puljen til kulturelle aktiviteter (eventpuljen) nedlægges, og kulturelle aktiviteter finansieres over udviklingspuljen, som forøges med årligt 0,2 mio. kr. Puljens forøgelse skal også ses i sammenhæng med det politiske ønske om at have en reserve til yderligere kulturby 2017 aktiviteter. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der indgås aftale med de to handelsstandsforeninger 2. der afsættes et budget på 0,050 mio. kr. i 2015 til formålet, finansieret af udviklingspuljen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 24

27 Kultur- og udviklingsudvalget Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder G00 12/23938 Åben sag Sagsgang: MTU, KUU Sagsfremstilling Som projekter til ansøgning om støtte fra Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, besluttede miljø- og teknikudvalget den 27. januar 2015, at der skal arbejdes videre med en ansøgning i 2015 om midler til opstart og drift af pendlerafgange, der skal indsættes fra Auning til Hornslet og Glesborg-Ørum-Ryomgård samt at søge midler til en opgradering af stoppestedsfaciliteterne på disse ruter i Forvaltningen foreslår, at beslutningen ændres til, at der i 2015 ansøges om tilskud til ventefaciliteter ved Grenaa - Anholt færgeoverfart og etablering af trafikknudepunkt i Auning med tilhørende pendlerfaciliteter, men at der i 2016 i regi af mobilitetssamarbejdet på Djursland søges støtte til opstart af pendlerafgangene. Ventefaciliteter ved Grenaa - Anholt færgeoverfart Ved den seneste ændring af tildelingskriterierne for at opnå tilskud fra Trafikstyrelsens pulje til styrkelse af den kollektive trafik i yderområderne, er det blevet muligt at søge tilskud til projekter, der styrker transporten i forbindelse med småøer og andre øer uden fast forbindelse. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en ansøgning for at optimere ventefaciliteterne ved Anholtfærgen. Projektet foreslås at skulle indeholde opgradering af det eksisterende ventehus, bedre billetteringsforhold og bedre forhold for bustilgangen til færgen, både for den lokale bybus og de regionale ruter samt de private vognmænd. Etablering af trafikknudepunkt i Auning med tilhørende pendlerfaciliteter Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 27. oktober 2014 udviklingsplan for Auning bymidte. Udviklingsplanen danner grundlag for den områdefornyelse, der er planlagt for Auning bymidte, og skal sikre et attraktivt serviceområde, lokale indkøbsmuligheder og arbejdspladser. Kollektiv transport er et afgørende element i denne udvikling. 25

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 14, Allingåbro Dato: Mandag den 23. september 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, Grenaa - i "klubsekretariatet" v. Sportscafeen. Dato: Mandag den 24. februar 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 27. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere