Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Birgitte Poulsen (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Kultur- og udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Drøftelse af analyse på fritidsområdet Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2015 for kultur- og udviklingsudvalget Årsregnskab Sektorbeskrivelse kultur- og udviklingsudvalget Naturformidling i samarbejde med Kyst- og Fjordcentret sæson Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg Byudvikling i Nørager Proces for revision af vindmølleplan Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby Orientering om udviklingsplan for Trustrup-Lyngby Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby Udmøntning af midler til multiaktivitetspladser Evaluering af kunstisskøjtebane Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til boldfang på ny boldbane ved Auning Idræts- og Kulturcenter Norddjurs Kommune og Aarhus Flytning af Gredanapigen, Grenaa Orienteringspunkt om analyse af fremtidssikring af Pavillonen, herunder økonomianalyse Arbejdsplan kultur- og udviklingsudvalget Meddelelser...37 Bilagsoversigt...40 Norddjurs Kommune

3 Kultur- og udviklingsudvalget Drøftelse af analyse på fritidsområdet I02 11/9575 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling DGI deltager i mødet fra kl til kl Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en analyse af fritidsområdet. Målet med analysen er at skabe et oplyst grundlag at træffe beslutning på, vedrørende eventuel omfordeling eller tilførsel af midler på et afgrænset område indenfor fritidsområdet. DGI er engageret til at varetage analysen. Kultur- og udviklingsudvalget har bedt om at få et fast punkt på dagsordenen til udvalgets møder, indtil analysen er færdiggjort, og indtil der er truffet en beslutning om eventuelle ændringer i forbindelse med organiseringen og administrationen på området. Analysen er nu færdiggjort af DGI, og på mødet vil DGI præsentere resultaterne. Resultaterne ønskes drøftet med kultur- og udviklingsudvalget med henblik på stillingtagen til de foreslåede scenarier og til den videre proces, herunder i hvilken form og omfang, der skal foretages en høring. Forvaltningen foreslår, at analysen sendes i høring hos halbestyrelser, Norddjurs Fritidsråd, Norddjurs Idrætsråd, ungdomsrådet, handicaprådet, ældrerådet og børn- og ungdomsudvalget. Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et præsentationsmøde i starten af høringsfasen, hvor foreninger, halbestyrelser og halinspektører indbydes som til opstartsmøde og midtvejsmøde. Efter endt høring behandler kultur- og udviklingsudvalget sagen på udvalgets møde den 1. juni 2015 med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om eventuelt ændringer i administrationen af fritidsområdet. Økonomiske konsekvenser Ingen. 1

4 Kultur- og udviklingsudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. analysen af fritidsområdet drøftes, 2. udvalget tager stilling til omfang af høringsproces. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Drøftet. 2. Kultur- og udviklingsudvalget præsenteres for den endelig rapport på mødet den 30. april 2015, inden rapporten sendes i høring. 2

5 Kultur- og udviklingsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2015 for kultur- og udviklingsudvalget S00 15/4 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På driften forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift i alt 49,8 49,8 0,0 Anlæg 12,2 12,2 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for februar måned 2015 tages til efterretning. 3

6 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben KUU bilag februar 2015 budgetopfølgning.pdf 43819/15 2 Åben Anlægsoversigt - februar 2015.pdf 44517/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 4

7 Kultur- og udviklingsudvalget Årsregnskab Sektorbeskrivelse kultur- og udviklingsudvalget P00 14/18696 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2014 skal behandles i økonomiudvalget den 14. april 2015 og i kommunalbestyrelsen den 21. april Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse for hvert fagudvalg. Kultur- og udviklingsudvalgets sektorbeskrivelse for 2014 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Sektorbeskrivelse 2014 kultur- og udviklingsudvalget.pdf 43825/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 5

8 Kultur- og udviklingsudvalget Naturformidling i samarbejde med Kyst- og Fjordcentret sæson P08 15/3610 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune og Kyst- og Fjordcentret har programlagt en lang række naturformidlingsaktiviteter for I lighed med tidligere år vil der blive gennemført månedens tur. Programmet er vedlagt. Den store Kystvandring, som blev gennemført i 2013, bliver nu genoptaget i ny form med overnatning. Der vil således blive gennemført tre ture hen over sommersæsonen. Turene starter i Grenaa, der overnattes i Gjerrild og afsluttes i Fjellerup, hvorfra deltagerne køres tilbage til udgangspunktet i Grenaa. I sommersæsonen 2014 gennemførte Norddjurs Kommune som forsøg Den Rullende Naturformidling forskellige steder langs Norddjurs kyst. Opgaven blev varetaget af naturvejledere fra Kyst- og Fjordcentret, og af evalueringen, som kultur- og udviklingsudvalget fik forelagt på udvalgsmødet den 15. december 2014, fremgik, at disse aktiviteter var meget populære blandt både borgere i Norddjurs og sommergæster udefra. Forvaltningen foreslog derfor, at Den Rullende Naturformidling også skulle gennemføres i 2015 i udbygget form. I vedlagte program beskrives, at aktiviteterne vil foregå med udgangspunkt i Blå Flag-centrene ved Fjellerup og Grenaa, ved Sangstrup Klint, Bønnerup Havn, Grenaa Marina, Gjerrild Nordstrand og St. Sjørup. I 2015 sættes specielt fokus på at udvikle aktiviteterne på Bønnerup Havn. Økonomiske konsekvenser De planlagte naturformidlingsture har ingen økonomiske konsekvenser, da disse er en del af den gældende drifts- og samarbejdsaftale med Kyst- og Fjordcentret. Den rullende naturformidling finansieres via overførte driftsmidler fra 2014 til udvikling af yder- og landdistrikter. 6

9 Kultur- og udviklingsudvalget Vedlagt er budget for aktiviteterne på 0,105 mio. kr. til medarbejdertimer, udstyr og markedsføring. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Sommerprogram rullende naturformidling /15 2 Åben Budget rullende naturformidling /15 3 Åben Arrangementer_2015.pdf 44878/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 7

10 Kultur- og udviklingsudvalget Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg P00 15/3030 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget drøftede sag om planlægning for store solcelleanlæg på mødet den 23. februar 2015 og besluttede, at forvaltningen til mødet i marts udarbejder et udkast til et samlet grundlag, der kan fungere som en vejledning til behandlingen af kommende ansøgninger om etablering af store solcelleanlæg. Store solcelleanlæg er i denne forbindelse anlæg, som etableres som selvstændige energiproduktionsanlæg og altså ikke et husstandsanlæg eller et anlæg på en tagflade til en virksomhed eller institution. Udvalget stillede på mødet spørgsmål til muligheden for at påvirke salg af andele eller fællesejerskab ligesom ved vindmøller. Projektselskabet Solenergi oplyser, at når anlægget er etableret, vil der blive mulighed for, at lokale kan købe en andel. Det var oprindeligt planlagt, at der skulle udbydes i anparter. Der er imidlertid vedtaget ny bekendtgørelse om, at hver husstand maksimalt må eje 6kW i fællesanlæg. Solenergi oplyser, at det betyder, at der skal findes personer, hvis de skal udbyde som fællesanlæg, og at de ikke har kapacitet til pt. at lave så mange individuelle aftaler. Men på sigt håber de at kunne finde tid til det. Udvalget spurgte endvidere til rengøring af solcelleanlægget. Solenergi oplyser, at såfremt anlægget skal rengøres, vil det ske med vand uden forurenende rengøringsmidler. Der anvendes roterende børster som i en bilvask, disse sidder på en arm på traktorer som ved klipning af vejkanter og læbælter. Forvaltningen har bedt om supplerende oplysninger om øvrige tekniske anlæg i forbindelse med solcelleanlæg. Solenergi oplyser, at der etableres transformatorer (ca. 1,5 x 1,5 meter), ca. én pr. hektar. Disse integreres mellem panelerne og er af samme slags som strømforsyningen bruger. Der er oliekar i transformatorerne, som opsamler olie ved en eventuel defekt transformator. Forvaltningen har udarbejdet udkast til vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg, der er vedlagt sagen som bilag. 8

11 Kultur- og udviklingsudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes, om det vedlagte udkast skal vedtages, som vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg. Bilag: 1 Åben Vejledende retningslinjer for placering af store solcelleanlæg 45609/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt at det besluttes, at det vedlagte udkast skal vedtages som vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg. 9

12 Kultur- og udviklingsudvalget Byudvikling i Nørager P00 15/3824 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Nørager beboerforening har gjort opmærksom på, at der efter foreningens opfattelse er behov for at skabe mulighed for byudvikling i Nørager både for så vidt angår mulighed for udlæg af nye boligområder samt erhvervsområder jf. vedlagte bilag. Boliggrunde Af kommuneplanens rammer fremgår det, at der er planlagt byudvikling mod sydøst ved Munkhusevej. Området ligger inden for kommuneplanens rammer, og kan ved lokalplan inddrages i byzone. Efter kommuneplanens vedtagelse er den landbrugsejendom, der ligger i byens sydlige udkant, ophørt med at være i drift som landbrugsejendom. Det betyder, at der ikke mere er dyrehold på ejendommen. Det åbner mulighed for, at arealet vest herfor vil være hensigtsmæssigt at anvende som fremtidig boligområde, idet arealet har en god beliggenhed i forhold til den øvrige by. Ændringen kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen. Forvaltningen foreslår derfor, at arealet øst for Munkhusevej konverteres til nyt fremtidigt boligareal vest for Munkhusevej se kortbilag. Inden der tages endelig stilling tages kontakt til Nørager beboerforening for at sikre, at der er konsensus vedrørende valg af areal. Der har været telefonisk kontakt til ejeren af begge arealer. Ejeren er interesseret i at medvirke til, at der kan udstykkes nye parcelhusgrunde i Nørager på begge arealer. Erhvervsgrunde Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at udvide erhvervsområdet, idet området som særligt drikkevandsområde er ved at blive kortlagt af Naturstyrelsen. Først når kortlægningen er tilendebragt, kan der tages stilling til, om det er muligt at udlægge yderligere areal, hvilket tidligst er medio

13 Kultur- og udviklingsudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. det undersøges, om Nørager beboerforening er positiv over for flytning af areal jf. kortbilag 2. Naturstyrelsen høres, om styrelsen har indvendinger mod flytning af areal 3. sagen derefter forelægges for kultur- og udviklingsudvalget med henblik på, at udvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan Bilag: 1 Åben Notat vedr. byudvikling i Nørager 43809/15 2 Åben Kortbilag med eksisterende og potentiel område 43808/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at kultur- og udviklingsudvalget forelægges muligheder for at udlægge erhvervsarealer umiddelbart efter, at kortlægning af drikkevandsinteresser er tilendebragt. Nørager beboerforening skal også høres vedrørende erhvervsarealerne. 11

14 Kultur- og udviklingsudvalget Proces for revision af vindmølleplan P15 14/18417 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 17. marts 2015 at udsætte proces for revision af vindmølleplanlægning i Norddjurs Kommune til kultur- og udviklingsudvalgets møde den 23. marts I samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at sende sagen om genoptagelse af planlægning for vindmøller i Hevring Ådal tilbage til kultur- og udviklingsudvalget til fornyet behandling. Som en konsekvens af, at sagen om planlægning for vindmøller i Hevring Ådal er blevet udsat, foreslås det, at sagen om proces for revision af vindmølleplanlægning også udsættes. Udsættelsen skal give kommunalbestyrelsen den fornødne tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen udsættes. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Olaf Krogh Madsen (L) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. 12

15 Kultur- og udviklingsudvalget Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby K02 12/23373 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2014, at der kan igangsættes planlægning for at skabe mulighed for opstilling af vindmøller i vindmølleområde 13 øst for Søby. I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for opstilling af 4 nye vindmøller øst for Søby, jf. vedlagte kortillustration, har projektholder oplyst, at de 3 eksisterende vindmøller vest for Allelev kan medføre en støjmæssig udfordring i relation til tre idriftværende landbrugsejendomme i den vestlige del af byen, hvis disse ejendomme er støjfølsomme. Inden VVM-arbejdet kan fortsættes, skal der derfor tages stilling til støjfølsomheden for disse tre ejendomme. Når der ikke foreligger en lokalplan er det kommunen, der ved konkret vurdering fastlægger både karakteren af et bestemt område, områdets afgrænsning og vurderingen af de enkelte ejendomme som støjfølsomme eller ej. Denne vurdering kan ikke påklages, jf. vejledning fra Miljøstyrelsen om støj fra vindmøller. Der er tale om tre idriftværende landbrugsejendomme inden for landsbyafgrænsningen i Allelev. Som udgangspunkt er en landsby et støjfølsomt område, men de enkelte ejendomme kan vurderes som værende ikke støjfølsomme på baggrund af den faktiske anvendelse. Ved opstilling af nye vindmøller, skal støjpåvirkningen beregnes på grundlag af det samlede støjniveau for de vindmøller, der er i området. I dette tilfælde er der vindmøller både øst og vest for Søby samt syd for. Vindmøllerne syd for opkøbes i projektet, så det er kun vindmøllerne vest for Allelev, der skal vurderes i forhold til den faktiske anvendelse af tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev. Maksimalt støjniveau for ejendomme i støjfølsomt område er 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 13

16 Kultur- og udviklingsudvalget Maksimalt støjniveau for ejendomme i det åbne land er 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Forvaltningen har besigtiget området og vurderet, at de tre idriftværende landbrugsejendomme har en beliggenhed og en funktion i form af støj fra maskiner, dyr, udluftningsanlæg mm., der er sammenlignelig med ejendomme beliggende i det åbne land. På den baggrund vurderes det, at de ikke er at betragte som støjfølsomme, selv om de ligger inden for landsbyafgræsningen. Såfremt ejendommene bliver vurderet som værende ikke støjfølsomme, er støjgrænserne, for så vidt angår projektet med opstilling af 4 nye vindmøller på op til 150 m øst for Søby, overholdt. Den resterende del af Allelev vurderes som udgangspunkt som støjfølsomt område. Det indstilles, at der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev inden for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget. Ejerne af de 3 vestligste ejendomme er blevet partshørt og samtidig orienteret om, at kulturog udviklingsudvalget har sagen på dagsordenen på mødet den 23. marts 2015, og at der efterfølgende skal ske endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 21. april Der er ingen bemærkninger modtaget ved fristens udløb. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. de 3 ejendomme på grund af deres landbrugsmæssige aktiviteter ikke betragtes som støjfølsomme, 14

17 Kultur- og udviklingsudvalget der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev inden for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget. Bilag: 1 Åben Kort med mølleafstand og indbyrdes placeringer 22560/15 2 Åben Bilag - høringsbrev.pdf 48365/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Et flertal tiltrådte indstillingen. Inger K. Andersen (O) og Birgitte Poulsen (Ø) tog forbehold. 2. Tiltrådt. Kopi af kommunens partshøringsbreve til de 3 vestligste ejendomme blev uddelt på mødet. 15

18 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om udviklingsplan for Trustrup-Lyngby P05 14/7016 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Arbejdet med at tilrettelægge processen for udviklingsplanen for Trustrup og Lyngby er i gang, og en visionsgruppe bestående af en gruppe lokale ildsjæle arbejder sammen med forvaltningen på at tilrettelægge en proces, som giver mening lokalt. Denne gruppe er udvalgt i dialog med formændene for områdets to borgerforeninger, som tænker meget på området som helhed. Der kommer fortsat flere til i gruppen med henblik på at få arbejdet i gruppen bredere forankret. Visionsgruppen er omdøbt til tænketank for udviklingsplanen. I tænketanken arbejdes der i øjeblikket på at formulere en vision for området samt at identificere de indsatsområder, der skal arbejdes med for at skabe udvikling i området. Tænketanken vil inddrage lokalområdets indbyggere på følgende måde: Tænketanken inviterer områdets indbyggere til et stormøde, hvor forslaget til visionen præsenteres (denne dato er endnu ikke fastsat). Samtidig vil der på mødet blive arbejdet med konkrete tiltag indenfor indsatsområder, som er identificeret af tænketanken i den forudgående proces. Der nedsættes en række tænkeceller, som skal beskrive og undersøge de konkrete ideer nærmere indenfor de givne indsatsområder. Den 8. maj 2015 afholder Toubro Børneby i samarbejde med Lyngby Borgerforening og Trustrup Håndværker- og Borgerforening Toubro Festival, hvor sammenhængskraft i området er i centrum. Her ønskes tænkecellernes ideer præsenteret på små stande, hvor de kan komme i dialog med lokalområdets indbyggere om ideerne. De får et udstillingsvindue for deres ideer og får mulighed for at få konkret input til ideerne, input til ambitionsniveauet og input til prioritering mellem ideerne mm. Efter festivallen skal tænkecellerne færdiggøre deres arbejde og aflevere deres bidrag til tænketanken. Tænketanken samler ideerne, som indarbejdes i udviklingsplanen. 16

19 Kultur- og udviklingsudvalget Tanken er, at forvaltningen tilrettelægger separate processer for to grupper - henholdsvis tilflyttere og børnefamilier: Børnefamilierne kan engageres igennem en proces med fokus på børnene. Toubro Børneby kan indgå som partner i denne proces. Ønsket er at forsøge at bruge børnene til at se området i børnehøjde og på den måde få engageret forældrene. Tilflytterne til området inviteres til at give deres syn på området og give deres vurdering og bidrag til det at være tilflytter til Trustrup og Lyngby. Dermed vil såvel det fysiske som det sociale blive belyst fra tilflytternes øjne. Input herfra vil tilgå tænketanken. Forvaltningen forventer, at der skal ske en præsentation af den samlede udviklingsplan. Lokalt ønsker man at fejre færdiggørelsen af arbejdet med udviklingsplanen i forbindelse med præsentationen af planen inden den politiske behandling igangsættes. På den måde fejres lokalområdets bidrag. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 17

20 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget orienteres løbende om områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, der er igangsat august 2014 og strækker sig 5 år frem. Sagen er en opdatering på den seneste måneds aktiviteter. Møde om aktiviteter på pladsen foran rådhuset i 2015: Den 26. februar afholdt forvaltningen et møde med en række aktører, der kunne tænkes at lave arrangementer eller aktiviteter på pladsen foran rådhuset. Der var et fint fremmøde samt god stemning og konstruktiv dialog om mulige aktiviteter, og hvad det vil kræve at gennemføre dem. Det blev bl.a. drøftet, hvad kommunen vil kunne bidrage med, og hvad aktørerne selv skal løfte. Der udsendes referat og indkaldes til opfølgende møde ultimo marts. Referat vedlagt. Idekonkurrence for Den attraktive midtby : Prækvalifikationen til idekonkurrencen for Den attraktive midtby annonceres i uge 11 på udbud.dk. Der bliver prækvalificeret tre teams, der skal deltage i idekonkurrencen og give tilbud på totalrådgivningsopgaven. De tre prækvalificerede teams og udbudsmaterialet forelægges kultur- og udviklingsudvalget den 30. april 2015 og kan derefter offentliggøres. Konkurrenceforslag og tilbud modtages i uge 32 og en endelig udvælgelse af totalrådgiver godkendes af kultur- og udviklingsudvalget den 21. september 2015, økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og kommunalbestyrelsen den 20. oktober Økonomiske konsekvenser Aktiviteterne holder sig inden for rammen af det tidligere afsatte beløb. 18

21 Kultur- og udviklingsudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Referat fra speeddatingmøde pdf 40658/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 19

22 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af midler til multiaktivitetspladser P20 15/3930 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I budgettet for 2015 har kommunalbestyrelsen afsat anlægsmidler på 0,550 mio. kr. til etablering af multiaktivitetspladser. I budgetteksten er Silogrunden i Ørsted nævnt som et eksempel på en nyetableret multiaktivitetsplads i Norddjurs Kommune. Det forslås, at midlerne fra puljen til multiaktivitetspladser forventes suppleret med anden, eller egen finansiering og/eller lokal arbejdskraft, når et konkret projekt realiseres. Forvaltningen foreslår, at det drøftes, hvilke principper puljen til multiaktivitetspladser udmøntes efter: Skal midlerne fordeles på to multiaktivitetspladser? Skal midlerne anvendes til en enkelt, men stor multiaktivitetsplads? Skal midlerne anvendes således, at halvdelen af de afsatte midler anvendes til en multiaktivitetsplads, mens den anden halvdel anvendes til enkelte elementer til lokalområderne, som på et konkret mødested ønsker etablering af mindre installationer som understøttende for at mødes? Skal midlerne hensættes, indtil der opstår et behov eller en forespørgsel efter en multiaktivitetsplads og frigøres ved godkendelse af konkret projekt? Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at det drøftes, hvordan puljen for multiaktivitetspladser ønskes udmøntet. 20

23 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til kultur- og udviklingsudvalgets møde den 30. april 2015, udarbejder forvaltningen et forslag til en tekst med kriterier for udbud af muligheden for at søge tilskud til multiaktivitetspladser. 21

24 Kultur- og udviklingsudvalget Evaluering af kunstisskøjtebane P20 14/16039 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I uge blev skøjtebanen taget ned efter at have stået på pladsen foran rådhuset i Grenaa siden 28. november Opsætningen og drift af skøjtebanen er blevet gennemført med stor hjælp og støtte fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, både gennem sponsorater og enkeltpersoner. Særligt har hjælpen fra FC Grenaa, der har stået for den daglige drift at banen, og turistkontoret, der har stået for skøjteudlejningen, været afgørende for den vellykkede gennemførelsel af projektet. I december måned var skøjtebanen et stort tilløbsstykke. Der blev lejet næsten 1100 par skøjter ud, og der var mange børn og unge på banen hver eftermiddag. I januar og februar har der været betydeligt færre skøjteløbere. Dette var forventeligt, både pga. faldet i nyhedens interesse og manglende skøjtestemning med den milde og våde vinter. Der er i hele perioden lejet næsten 1500 par skøjter ud. Succeskriteriet var for udlejningen var sat til 800 par. Forvaltningen vurderer, at forsøget med at have en kunst-is-skøjtebane i Grenaa har været en stor succes i december, hvor skøjtebanen bidrog til julestemningen og aktivitetsniveauet i midtbyen. Januar og februar har været mindre succesfulde, og man kan overveje om banen skulle have været taget ned tidligere. Køb af skøjtebanen: ShopiCity og Auning Handelsstandsforening er villige til at indgå et samarbejde om køb af kunst-is-skøjtebanen. Køb af skøjtebanen finansieres via fundraising med hjælp fra forvaltningen. Købet betinges af, at finansieringen kan rejses. 22

25 Kultur- og udviklingsudvalget Hvis det lykkes at rejse midlerne og købe skøjtebanen, etableres en skøjtebaneforening, der kommer til at stå som ejere af banen. Skøjteforeningen har ansvar for den daglige drift, salg af sponsorater, leje af skøjter osv. I foreningens bestyrelse skal de to handelstandsforeninger være repræsenteret sammen med andre relevante parter. Handelstandsforeningerne stiller den betingelse, at Norddjurs Kommune ligeledes er repræsenteret i bestyrelsen. Handelsstandsforeningerne er meget positive over muligheden for at drive en skøjtebane og alle opgaver forbundet med drift og events. De er dog bekymrede for økonomien i projektet, idet økonomien i de to foreninger er meget stram. Det er derfor en betingelse fra handelstandsforeningerne, at Norddjurs Kommune stiller en sikkerhed i form af en underskudsdækning på driften. Indtægterne fra salg af sponsorater, udlejning af skøjter etc. dækker årligt driften i det omfang, det er muligt. Overskud på driften tilfalder skøjtebaneforeningen, der evt. laver en fordelingsplan for årets overskud i forhold til aktive aktører. Et evt. underskud dækkes af puljen. Den fortløbende pulje evalueres hvert år og sendes til politisk orientering. Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje på 0,05 mio. kr. til underskudsgaranti, indtil der er gjort erfaring med antallet af opsætninger og nedtagninger af banen samt mulighederne for at få en sammenhængende økonomi, de steder hvor banen sættes op. Afsættelsen af pulje til underskudsgaranti genoptages, såfremt det lykkes at erhverve skøjtebanen. Økonomiske konsekvenser Der afsættes en pulje i 2015 på 0,05 mio. kr. til underskudsdækning, såfremt det lykkes for skøjtebaneforeningen at skaffe finansiering til køb af bane. Puljen afsættes af midler fra udviklingspuljen, hvilket medfører en budgetomplacering inden for eget udvalg. 23

26 Kultur- og udviklingsudvalget Det kan oplyses, at udviklingspuljens restsaldo udgør 0,495 mio. kr. Fra budgetaftalen 2015 blev der anført følgende: Puljen til kulturelle aktiviteter (eventpuljen) nedlægges, og kulturelle aktiviteter finansieres over udviklingspuljen, som forøges med årligt 0,2 mio. kr. Puljens forøgelse skal også ses i sammenhæng med det politiske ønske om at have en reserve til yderligere kulturby 2017 aktiviteter. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der indgås aftale med de to handelsstandsforeninger 2. der afsættes et budget på 0,050 mio. kr. i 2015 til formålet, finansieret af udviklingspuljen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 24

27 Kultur- og udviklingsudvalget Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder G00 12/23938 Åben sag Sagsgang: MTU, KUU Sagsfremstilling Som projekter til ansøgning om støtte fra Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, besluttede miljø- og teknikudvalget den 27. januar 2015, at der skal arbejdes videre med en ansøgning i 2015 om midler til opstart og drift af pendlerafgange, der skal indsættes fra Auning til Hornslet og Glesborg-Ørum-Ryomgård samt at søge midler til en opgradering af stoppestedsfaciliteterne på disse ruter i Forvaltningen foreslår, at beslutningen ændres til, at der i 2015 ansøges om tilskud til ventefaciliteter ved Grenaa - Anholt færgeoverfart og etablering af trafikknudepunkt i Auning med tilhørende pendlerfaciliteter, men at der i 2016 i regi af mobilitetssamarbejdet på Djursland søges støtte til opstart af pendlerafgangene. Ventefaciliteter ved Grenaa - Anholt færgeoverfart Ved den seneste ændring af tildelingskriterierne for at opnå tilskud fra Trafikstyrelsens pulje til styrkelse af den kollektive trafik i yderområderne, er det blevet muligt at søge tilskud til projekter, der styrker transporten i forbindelse med småøer og andre øer uden fast forbindelse. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en ansøgning for at optimere ventefaciliteterne ved Anholtfærgen. Projektet foreslås at skulle indeholde opgradering af det eksisterende ventehus, bedre billetteringsforhold og bedre forhold for bustilgangen til færgen, både for den lokale bybus og de regionale ruter samt de private vognmænd. Etablering af trafikknudepunkt i Auning med tilhørende pendlerfaciliteter Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 27. oktober 2014 udviklingsplan for Auning bymidte. Udviklingsplanen danner grundlag for den områdefornyelse, der er planlagt for Auning bymidte, og skal sikre et attraktivt serviceområde, lokale indkøbsmuligheder og arbejdspladser. Kollektiv transport er et afgørende element i denne udvikling. 25

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015 Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Torvegade 12, 8963 Auning Dato: Mandag den 16. december 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget, KUU. Arbejdsplan for juni / januar 2015 kl

Kultur- og udviklingsudvalget, KUU. Arbejdsplan for juni / januar 2015 kl 1 1. juni 2015 14/10089 Kultur- g udviklingsudvalget, KUU Arbejdsplan fr 2015 26. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Udviklingsdirektørens kntr, Allingåbr Beslutning m udarbejdelse af kmmuneplantillæg i frbindelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 15. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Johnsen Bakkehegnet 1-3, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I)

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (formand) Steen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bibliotek Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs Dato: Mandag den 22. september 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Museum Østjylland Søndergade 1, Grenaa Dato: Mandag den 28. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Møde i kultur- og udviklingsudvalget.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Møde i kultur- og udviklingsudvalget. Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 05/2012 Sted : Grenaa Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17, 8500 Grenaa Dato : 21. maj 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Lars Møller

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 17. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 14, Allingåbro Dato: Mandag den 26. januar 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stenvad Mosebrugscenter Stendyssevej 14, Stenvad, 8586 Ørum Djurs Dato: Mandag den 23. februar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa Dato : 12. januar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes fredag den 23. august 2013 kl på Havesangervej 7, Fuglsø, 8420 Knebel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes fredag den 23. august 2013 kl på Havesangervej 7, Fuglsø, 8420 Knebel. Dato: 16. september 2013 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes fredag den 23. august 2013 kl. 9.30

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kultur- og udviklingsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 2012/12 Sted : Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning Dato : 17. december 2012 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer

Læs mere

ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND

ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND Dato: 12. juni 2015 ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND Indholdsfortegnelse. 1. Organisering 1.1 Regionsbestyrelse og styregruppe. 1.2.Arbejdsgrupper. 1.3 Koordinatorfunktion 1.4 Projektbeskrivelser

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Kommunens tilskud til fonden kommer minimum tilbage krone for krone i form af tilskud til programaktiviteter inden for xx kommunegrænse.

Kommunens tilskud til fonden kommer minimum tilbage krone for krone i form af tilskud til programaktiviteter inden for xx kommunegrænse. Til: Den regionale styregruppe Til mødet 5. februar 2015 Den 2. februar 2015 Return on Investment 1. Beslutningsoplæg Det indstilles, at den Regionale Styregruppe beslutter 1. hvilken af de to beregningsmetoder,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Erhvervsudvalget DAGSORDEN

Erhvervsudvalget DAGSORDEN Erhvervsudvalget DAGSORDEN Sted: Fjellerup Aktivitetshus Niels Iuels Plads 3, Fjellerup, 8585 Glesborg Kl. 12.30 Besigtigelse af Thomasminde, Klitvej, Fjellerup Kl. 16.30 Dialog med repræsentanter fra

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Bilag 1, KU punkt 4

Bilag 1, KU punkt 4 Bilag 1, KU 06.10.08 punkt 4 Kommunikationsplan for Kommuneplan09 Åbenhed, gennemsigtighed og dialog Dato: 19.09.2008 Reference: Kirsten Helby Direkte telefon: 89 59 40 75 E-mail: kirsten.helby@norddjurs.dk

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 30. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 15. januar 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Dato: Tirsdag den 24. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere