Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC. Spørgeskemaet er udviklet af Kvalitetsenheden med sparring og input fra forskellige repræsentanter fra grunduddannelser og videreuddannelse i UCC og er gennemført som pilotprojekt på Fysioterapiuddannelsen i 2010 og Pædagoguddannelsen i Herefter har spørgeskemaet gennemgået endnu en kvalificeringsrunde med input fra alle grunduddannelser samt Pædagogisk Assistentuddannelsen UCC i august/september Formål og fokus I spørgeskemaundersøgelsen søges der viden om dimittendernes beskæftigelse og arbejdsliv og forbindelsen mellem arbejdsliv og uddannelse. Der lægges særlig vægt på dimittendernes vurdering af egne kompetencer og relevansen af disse i arbejdet indenfor professionen. Dimittendundersøgelsen er udviklet med henblik på at kvalitetsudvikle og -sikre uddannelsens relevans i forhold til praksisfeltet. Design og indhold Spørgeskemaet er inspireret af bl.a. teori om transfer mellem uddannelse og arbejde, Ny dansk kvalifikationsramme, andre dimittendundersøgelser, bl.a. ved andre UC'er og ved Högskolan i Oslo samt erfaringerne fra gennemførsel på hhv. fysioterapeutuddannelsen og pædagoguddannelserne i UCC. Der er søgt at udarbejde et dimittendundersøgelseskoncept, der balancerer mellem det uddannelses- og professionsspecifikke og det mere tværgående, som kan gøre sig gældende for alle UCC's uddannelser. Undersøgelsen er udformet som et spørgeskema med både åbne og lukkede svarkategorier. Spørgeskemaformen giver mulighed for at få svar fra så stor en population af dimittender som muligt og kan på den måde vise bredde og tendenser blandt dimittenderne. Ønskes der mere dybdegående viden på nogle af de områder, undersøgelsen beskæftiger sig med, bør man supplere med nogle mere kvalitative undersøgelsesformer. Hvor de faktuelle spørgsmål fx om dimittendernes beskæftigelsessituation nemt lader sig besvare via spørgeskemametoden, er der flere udfordringer ved de mere erfarings- eller holdningsprægede spørgsmål. Det er derfor søgt at arbejde med så præcise og enkle formuleringer som, så de forstås så ens som muligt af spørgsmålsstiller og spørgsmålsmodtager. Her ud over har dimittenderne mulighed for til sidst i spørgeskemaet at kommentere via en åben svarkategori. Spørgeskemaskabelonen har som udgangspunkt 25 spørgsmål. Spørgsmålene er udformet således, at nogle svarkategorier er formuleret fælles for alle grunduddannelser og nogle svarkategorier er uddannelsesspecifikke. Derudover har uddannelsen haft mulighed for at vælge en række spørgsmål til eller fra. Spørgeskemaet hedder "Fra uddannelse til arbejdsliv" og indeholder følgende overskrifter. 1. Beskæftigelse 2. Kompetencer 3. Gennemførsel af uddannelsen Side 1 af 13

2 4. Fra uddannelse til arbejdsliv 5. Efter- og videreuddannelse Gennemførsel På Pædagogisk Assistentuddannelsen indgik alle der har dimitteret fra uddannelsen siden uddannelsens start i 2008 både fra den ordinære og merituddannelsen, i alt 279 dimittender. 127 dimittender besvarede hele eller dele af spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 45,5 %. 67 personer 53 % af deltagerne i undersøgelsen er dimitteret fra den ordinære uddannelse, mens 60 personer 43 % er dimitteret fra merituddannelsen. Herud over har et par stykker påbegyndt spørgeskemaet uden at færdiggøre det. Kvalitetsenheden har i samarbejde med Den Fælles Studieadministration i UCC sendt et link til spørgeskema ud til dimittendernes postadresser. Postadresserne er bestilt via CPR-registeret. Dimittenderne har besvaret spørgeskemaet elektronisk. Efter svarfristens udløb blev der gennemført telefoninterviews ud fra et reduceret antal spørgsmål, blandt de dimittender der ikke havde besvaret spørgeskemaet inden for svarfristen. 33 dimittender har således besvaret skemaet via telefoninterview. Det betyder at en række af spørgsmålene har en lavere svarprocent, da de telefoninterviewede ikke besvarede alle spørgsmål. De besvarede primært spørgsmålene vedr. beskæftigelse og videreuddannelse og ikke spørgsmålene om kompetencer og uddannelsens fag og forløb. De indkomne besvarelser dækker dimittendgruppen bredt på årgangene, dog er kun 8 af deltagerne i undersøgelsen påbegyndt uddannelsen i 2008 da den blev oprettet. De fleste påbegyndte uddannelsen i 2009 eller 2010 og dimitterede i 2011 eller Meritterne er slet ikke repræsenteret i 2008 årgangen. I forhold til rekruttering af dimittender til en eventuel kvalitativ undersøgelse, er der indsamlet tilsagn og kontaktoplysninger via det elektroniske spørgeskema. Vurdering og anvendelse Kvalitetsenheden har i samarbejde med Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn stået for analyserapporten. Besvarelserne er behandlet fortroligt. Analysen er som udgangspunkt lavet fælles for dimittender fra den ordinære og merituddannelsen, men det fremhæves de steder hvor de to grupper adskiller sig væsentligt fra hinanden, dette gælder særligt spørgsmålene om beskæftigelsen. Ved en række af spørgsmålene svarer dimittenderne på en skala fra 1-10, hvor 1 er lavt og 10 er højt. Der er på baggrund af besvarelserne udarbejdet et gennemsnitstal på hvert spørgsmål, der angiver hvordan spørgsmålet samlet set er besvaret. Det siger ikke noget om hvor forskelligt/ens dimittenderne har svaret, men alene hvordan der gennemsnitlig er svaret på de enkelte spørgsmål. Nedenfor ses hvilke gennemsnitstal der udløser en bestemt vurdering >8: Meget god vurdering 7-7,9: God vurdering 5-6,9: Middel vurdering 4-4,9: Lav vurdering <4 Meget lav vurdering Gennemsnitstallet suppleres i analysen med anden relevant viden, fx hvordan de studerendes svar på et spørgsmål fordeler sig, samt om svaret kan sammenholdes med svar på øvrige spørgsmål i undersøgelsen. Side 2 af 13

3 Dele af undersøgelsen består af åbne spørgsmål og er derfor besvaret i tekstform. I analysearbejdet er alle udsagn læst inddraget hvor det giver mening. Udsagn som kun er nævnt en eller få gange er ikke nødvendigvis medtaget i analysen. Opsummering af undersøgelsens resultater Dimittendundersøgelsen for Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn viser, at de færdiguddannede er motiveret for at arbejde inden for det pædagogiske område. Dette ses ved at de færdiguddannede pædagogiske assistenter, der har deltaget i undersøgelsen, som ikke pt. er i arbejde inden for det pædagogiske område, næsten alle ønsker at arbejde inden for det pædagogiske område, og at netop lysten til at blive pædagogisk assistent, af mange, nævnes som fastholdelsesårsag gennem uddannelsen. Herud over svarer en stor del, at arbejdet som pædagogisk assistent er det rigtige valg for dem. Lidt over halvdelen af de færdiguddannede er i dag beskæftiget inden for det pædagogiske område, 18 % er ledige og de resterende er enten ansat inden for et andet område eller læser videre. 21 %, hvilket svarer til 27 personer, har ikke været i arbejde inden for det pædagogiske område efter afslutningen af uddannelsen. Hovedparten af de der er beskæftiget inden for det pædagogiske område, er ansat som pædagogiske assistenter i normalområdet og arbejder primært med børn i alderen 0-6 år. En stor del af de der arbejder eller har arbejdet inden for det pædagogiske område, havde allerede arbejde inden afslutningen af uddannelsen. Ikke overraskende ser beskæftigelsesbilledet forskelligt ud alt efter om man kigger på de pædagogiske assistenter, der er dimitteret fra merituddannelsen, og de der er dimitteret fra den ordinære uddannelse. Hovedparten af de færdiguddannede fra merituddannelsen havde allerede arbejde inden for det pædagogiske område inden afslutningen af uddannelsen, et billede der ikke helt ses på samme måde på den ordinære uddannelse. Her ses imidlertid at lidt over halvdelen enten er i arbejde inden for det pædagogiske område eller er under uddannelse, og netop at kvalificere til videreuddannelse er et særskilt mål for pædagogisk assistentuddannelsen. Lidt flere meritter har en jobtitel som pædagogisk assistent end de, der kommer fra den ordinære uddannelse, men fælles er at langt de fleste ansættes som pædagogiske assistenter. Samlet set vurderer de færdiguddannede, de kompetencer der spørges ind til i undersøgelsen som vigtige i forhold til arbejdet i praksis. Ligeledes vurderer de, at uddannelsen har bidraget til, at de har udviklet de vigtige kompetencer og markerer også meget højt ved, at de samlet set har tilegnet sig de kompetencer der er vigtige i arbejdet som pædagogisk assistent. En undtagelse er dog udviklingen af IT kompetencer hvor både opnåelse af kompetencen og vigtigheden af den, vurderes markant lavere end de øvrige kompetencer. Samlet set virker uddannelsens forskellige faglige forløb til at give rigtig god mening for de færdiguddannede, i forhold til det arbejde de står i. Typisk vurderes relevansen af de pædagogiske fag dog højere end grundfagene. De færdiguddannede føler sig samlet set rigtig godt rustet til at varetage et arbejde inden for det pædagogiske område både nu og ved afslutningen af uddannelsen. De oplever i lidt mindre grad at arbejdet som pædagogisk assistent er respekteret og at omverdenen ved hvad en pædagogisk assistent er. Dog vurderer de færdiguddannede kendskab og respekt lidt højere end der kommer fra den ordinære uddannelse. Omverdenens kendskab til de pædagogiske assistenter, er et forhold der går igen i deltagernes kommentarer, hvor det Side 3 af 13

4 blandt andet fremhæves, at de selv kan have svært ved at definere deres rolle og at institutionerne hellere ansætter pædagogmedhjælpere, der skal have mindre i løn. De pædagogiske assistenter i undersøgelsen, der har valgt at videreuddanne sig, uddanner sig primært til pædagog og de der overvejer at videreuddanne sig overvejer primært at videreuddanne sig til pædagog. Kun ganske få overvejer eller har uddannet sig inden for andre områder. 8 personer markerer dog ved at de overvejer at videreuddanne sig til socialrådgiver. Lidt flere pædagogiske assistenter fra den ordinære end merituddannelsen tager efter- eller videreuddannelse eller overvejer at gå i gang med efter- eller videreuddannelse. ANALYSE Beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede I dimittendundersøgelsen er de færdiguddannede blevet spurgt til deres beskæftigelsessituation, hvad de laver, hvor hurtigt de kom i arbejde og inden for hvilket område de arbejder. Der er forskel på beskæftigelsessituationen for de der er dimitteret fra den ordinære uddannelse og de der er dimitteret fra merituddannelsen, derfor gennemgås de her hver for sig. Beskæftigelsessituationen for merituddannede For merituddannelsen gælder det, at de studerende meget ofte er i et ansættelsesforhold eller allerede har et ben inden for det pædagogiske arbejde, hvilket også afspejles i dimittendundersøgelsen. Størstedelen, 76 % af de færdiguddannede fra merituddannelsen, er i arbejde inden for det pædagogiske område eller har været det efter endt uddannelse. Kun 4 personer har ikke været i arbejde inden for det pædagogiske område efter endt uddannelse. Hovedparten, 83 % havde allerede arbejde før de afsluttede uddannelsen. ER DU PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT Figur 1 viser beskæftigelsessituationen for dimittender fra merituddannelsen Beskæftigelsessituationen for ordinært uddannede Pædagogisk Assistentuddannelsen skal både kvalificere til det pædagogiske arbejde og til videreuddannelse. Samlet set er over halvdelen, 56 % af de pædagogiske assistenter fra den ordinære uddannelse enten i arbejde inden for det pædagogiske område, 34 % eller under Side 4 af 13

5 uddannelsen, 22 %. Herud over markerer lidt over en fjerdedel 28 %, at de er ledige, en del af de ledige har dog på et tidspunkt været i arbejde inden for det pædagogiske område efter endt uddannelse. Og 13 % markerer, at de laver noget andet fx barsel eller er i en tidsbegrænset stilling. ER DU PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT Figur 2 viser beskæftigelsessituationen for dimittender fra den ordinære uddannelse Kigger man på hvor stor en del af de færdiguddannede fra den ordinære uddannelse, der har været i arbejde inden for det pædagogiske område efter endt uddannelse, er tallet lidt højere. 23 personer, 36 % svarer, at de ikke har været i arbejde inden for det pædagogiske område efter endt uddannelse, hvilket betyder at 64 % af de færdiguddannede fra den ordinære uddannelse, er i arbejde eller har været i arbejde inden for det pædagogiske område efter endt uddannelse. Alt i alt har 11 personer, 17 % af de 64 pædagogiske assistenter fra den ordinære uddannelse, der har svaret på spørgeskemaet, hverken været i arbejde eller er i arbejde inden for det pædagogiske område efter endt uddannelse. De resterende der markerer de er ledige, har på et tidspunkt været i arbejde. For de 64 % der enten er i arbejde eller har været i arbejde inden for det pædagogiske område efter endt uddannelse, fik godt tre fjerdedele arbejde inden for 3 måneder efter endt uddannelse og en del af dem allerede før de dimitterede. Fælles for ordinært- og merituddannede En meget stor del, 89 % af de færdiguddannede, der på undersøgelsestidspunktet ikke var i arbejde inden for det pædagogiske område ønsker, at deres næste arbejde skal være inden for det pædagogiske område, 3 % ønsker ikke og 3 % svarer "ved ikke" til spørgsmålet. Den primære årsag hos de 3 % der svarer, at de ikke ønsker arbejde inden for det pædagogiske område er fysiske problemer, som de oplever som hindring for udførelse af arbejdet. Der er ikke forskel på hvornår de færdiguddannede dimitterede i forhold til om de er i arbejde inden for det pædagogiske område, dog ses en lille tendens til, at lidt flere af de nyligt dimitterede er ledige end de der dimitterede for længere tid siden. Side 5 af 13

6 De færdiguddannede pædagogiske assistenter spørges i undersøgelsen ind til hvilket område, de arbejder inden for, hvilken aldersgruppe de arbejder med, hvor de er ansat og hvad deres jobtitel er. En overvejende del, 79 %, arbejder inden for normalområdet, 18 % arbejder inden for specialområdet, mens 8 % markerer ved ikke/ ingen af delene. Man har haft mulighed for at lave flere markeringer ved dette spørgsmål hvorfor de samlede procentpoint giver over 100. Flest, 58 %, arbejder med børn i alderen 0-6 år, en lidt mindre del, 16 %, arbejder med børn i alderen 6-10 år, og en lidt mindre del endnu arbejder med unge og voksne over 18 år. Kun 5 % arbejder med unge i alderen år. Langt hovedparten af de færdiguddannede der er i arbejde inden for det pædagogiske område er ansat som Pædagogiske Assistenter, 82 % markerer at deres jobtitel er Pædagogisk Assistent, kun 1 % er ansat som pædagog, 8 % som pædagogmedhjælper og 1 % er vikar i en institution. De der er i arbejde inden for det pædagogiske fordeler sig arbejdsmæssigt på følgende kommuner Antal personer ansat i kommuner Antal færdiguddannede pædagogiske assistenter fra merituddannelse Antal færdiguddannede pædagogiske assistenter fra den ordinære uddannelse Dragør 2 2 Egedal Frederiksberg 3 3 Furesø 2 2 Gentofte 6 6 Gladsaxe 3 3 Greve 1 1 Herlev 1 1 København Køge 1 1 Lyngby/Tårbæk Rudersdal 1 1 Tårnby I alt Kompetencer som pædagogisk assistent I undersøgelsen spørges de færdiguddannede ind til i hvilken udstrækning uddannelsen har bidraget til, at de har udviklet en række professionsrelevante kompetencer, og hvor vigtige de mener kompetencerne er for arbejdet inden for det pædagogiske område. De færdiguddannedes samlede vurdering af om de via uddannelsen har tilegnet sig de kompetencer, de har brug for i arbejdet inden for det pædagogiske område ligger på gennemsnitstallet 7,9, hvilket svarer til en god vurdering og kun 0,1 point fra at være en meget god vurdering. Figur 2 viser hvordan deltagernes svar har fordelt sig på spørgsmålet. Som det fremgår af diagrammet markerer 80 % af de færdiguddannede ved 7, 8, 9 eller 10 på en 10 trins skala, hvor 1 er "slet ikke" og 10 er " i meget høj grad". I hvilken grad synes du samlet set, at du på uddannelsen har tilegnet dig de kompetencer, du har brug for i arbejdet inden for det pædagogiske område? - 1 = Slet ikke, 10 = I meget høj grad Side 6 af 13

7 Figur 3. viser på en skala fra 1-10 hvor 10 er den højeste vurdering, de færdiguddannedes svar på i hvilken grad de samlet set via uddannelsen, har tilegnet sig de kompetencer, de har brug for i arbejdet inden for det pædagogiske område Ved spørgsmålene omkring de mere specifikke kompetencer (se figur 3) som at argumentere for handlinger, opsøge viden, samarbejde mm., giver de færdiguddannede overordnet set også en ganske høj vurdering, både i forhold til om de mener, at uddannelsen har bidraget til at udvikle deres kompetencer og betydningen af kompetencerne i forhold til udførelse af arbejdet. Alle kompetencer ligger inden for en høj vurdering, når det gælder tilegnelse af kompetencerne via uddannelsen undtagen kompetencen til at anvende IT og medier som en pædagogisk aktivitet med brugerne, som får en middel vurdering af de færdiguddannede. Samlet set vurderer de færdiguddannede vigtigheden af kompetencerne højere, end de vurderer, at uddannelsen har bidraget til, at de har udviklet kompetencerne. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er en problematik, men kan også være et udtryk for, at uddannelsen ikke alene kan og skal bidrage til at udvikle de professionsrelevante kompetencer hos de færdiguddannede. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på kompetencer med et meget stort gab mellem betydning og vurderingen af i hvilken udstrækning, uddannelsen har bidraget til at udvikle kompetencerne. Der synes ikke i denne undersøgelse at være et problematisk stort gab mellem tilegnelse og betydning. De mindste gab mellem tilegnelse af kompetencer via uddannelsen og de færdiguddannedes vurdering af betydningen af kompetencerne i det pædagogiske arbejde er, at argumentere for hvorfor man gør som man gør i arbejdet, at bruge nogle af de teorier man har lært på uddannelsen i arbejdet og at opsøge ny viden, mens de største gab findes ved kompetencen til at samarbejde med forældre og pårørende og samarbejde med kolleger. Side 7 af 13

8 Tilegnelse Betydning Figur 4. viser de færdiguddannedes svar på i hvilken udstrækning de har tilegnet sig en række kompetencer via uddannelsen og hvor vigtige eller betydningsfulde de mener, kompetencerne er for at være en god Pædagogisk assistent. Gennemførelse af uddannelsen De færdiguddannede bliver i spørgeskemaet spurgt ind til om de undervejs i deres studieforløb overvejede at afbryde uddannelsen. Kun 8 % af deltagerne overvejede at afbryde uddannelsen, 9 % overvejede til dels at afbryde uddannelsen, mens 84 % ikke overvejede at afbryde uddannelsen undervejs i uddannelsesforløbet. De der overvejede at afbryde uddannelsen beskriver i et åbent svar årsagerne til hvorfor de overvejede at afbryde uddannelsen og her fremhæves forskellige forhold. En del fremhæver det faglige niveau og forventningerne til dem som udslagsgivende. Der tegner sig her et billede af stor forskel på elevernes faglige niveau. Nogle studerende har oplevet studiet som krævende og svært, mens andre har oplevet et for lavt fagligt niveau og for lave forventninger og krav til eleverne. Begge dele har medført overvejelser om afbrud af uddannelsen. Et par stykker fremhæver Side 8 af 13

9 information og struktur i uddannelsen som årsag til overvejelser om frafald og et par stykker fremhæver dårlige oplevelser i praktikken som årsag. De 17 % og 15 personer der overvejede afbrud af uddannelse blev via en række prædefinerede kategorier bedt om at markerer, hvad der fik dem til alligevel at gennemføre uddannelsen. At de årsager der blev listet op i spørgeskemaet, var det primært interessen for at blive pædagogisk assistent samt oplevelsen af, at det er nødvendigt at få en uddannelse, der havde betydning for de færdiguddannedes fastholdelse. De færdiguddannede der overvejede at afbryde uddannelsen markerer i mindre grad, at vejledning samt andres forventninger til at de får en uddannelse som betydningsfulde for deres fastholdelse Betydning for fastholdelse Betydning for fastholdelse Figur 5. viser de færdiguddannedes svar på, hvad der særligt har haft betydning for, at de blev på uddannelsen trods overvejelser om afbrud. Overgangen fra uddannelse til arbejdsliv I undersøgelsen spørges de færdiguddannede ind til hvilken betydning fagene og de faglige forløb på uddannelsen har for deres arbejde inden for det pædagogiske område. Det er derfor, kun de færdiguddannede der er i arbejde inden for det pædagogiske område, der har besvaret disse spørgsmål. Side 9 af 13

10 Samlet set er der stor forskel på hvordan de færdiguddannede vurderer forløbene, nogle fag og forløb vurderes samlet set rigtig højt af deltagerne, mens andre får en middel vurdering. Ingen fag eller forløb ligger inden for en lav eller en meget lav vurdering. Som det fremgår af figur 5 har lidt færre svaret ved praktikforløb 1 og praktikforløb 2, da en del har haft merit for dem. Praktikforløb 1, praktikforløb 2, K/A- fag, pædagogik samt bevægelse og idræt får alle en meget høj samlet vurdering af de færdiguddannede, der er i arbejde inden for det pædagogiske område. Temaprojekt 1-3, sundhedsfag og valgfrit specialefag ligger inden for en god vurdering og de resterende fag og forløb ligger inden for en middel vurdering. Ingen fag eller forløb ligger inden for en lav eller meget lav vurdering. Samlet set giver fagene og de faglige forløb god mening for de færdiguddannede i deres arbejde, dog er der en tendens til at de pædagogiske fag og praktikforløbene vægtes højere af de studerende end grundfagene. De færdiguddannede fra merituddannelsen vurderer betydningen af dansk og samfundsfag højere end de færdiguddannede fra den ordinære uddannelse. Hvilken betydning vurderer du din viden og erfaring fra følgende fag og aktiviteter har for dig i arbejdet inden for det pædagogiske område? Figur 6. viser de færdiguddannedes svar på hvilken betydning de forskellige faglige forløb, som de deltog i gennem uddannelsen, har for deres nuværende arbejde inden for det pædagogiske område. Side 10 af 13

11 Udlandspraktik- og ophold Der spørges i undersøgelsen ind til betydning af eventuelle udlands- og praktikophold blandt de færdiguddannede fra Den Pædagogiske Assistentuddannelse Sydhavn. Tre af de færdiguddannede der besvarede spørgeskemaet har været i praktik i udlandet og vurderer alle, at viden og erfaringer fra praktikken i udlandet har haft stor betydning for det pædagogiske arbejde de står i nu. Faglig identitet og rustethed De færdiguddannede er blevet spurgt til, hvorvidt arbejdet som Pædagogisk assistent, er det rigtige valg for dem. Her er det gennemsnitlige svar 7,7 for både merit og ordinær uddannelse, hvilket ligger inden for en god vurdering. De færdiguddannede fra merituddannelsen svarer dog typisk lidt højere (gennemsnitstal på 8,3) på spørgsmålet end færdiguddannede fra den ordinære uddannelse (gennemsnitstal på 7,2). Ligeledes markerer de der er i arbejde inden for det pædagogiske område generelt højere ved dette spørgsmål, end dem der ikke er i arbejde inden for det pædagogiske område. Ser man nærmere på hvordan tallene fordeler sig på 10 trins skalaen hvor 10 er højt og 1 er lavt. Markerer en tredjedel dvs. 34 % ved 10, mens de resterende fordeler sig på de andre tal, dog kun en lidt mindre del helt i bunden. Generelt svares der lavere ved spørgsmålene om hvorvidt de færdiguddannede oplever arbejdet som pædagogisk assistent respekteret, samt hvor bekendt de oplever, at omverdenen er med pædagogiske assistenter. Dette gælder både de færdiguddannede fra merit- og ordinær uddannelse, dog svarer de færdiguddannede fra merituddannelsen væsentlig højere på spørgsmålet om arbejdet som pædagogisk assistent er respekteret, end de der kommer fra den ordinære uddannelse. Dette kan hænge sammen med den højere grad af beskæftigelse inden for det pædagogiske område, der gør sig gældende blandt meritterne. Særligt spørgsmålet om hvorvidt de færdiguddannede oplever, at folk ved hvad en pædagogisk assistent er, har samlet for merit og ordinær uddannelse et lavt gennemsnitstal på 4,3 og kan meget vel hænge sammen med det lave svar, der også gives ved spørgsmålet om, hvorvidt de oplever, at arbejdet som pædagogisk assistent er respekteret af omverdenen. Også her, omend i mindre grad, ses en forskel i besvarelserne fra merit til ordinær uddannelse, hvor meritterne svarer lidt højere på spørgsmålet om de oplever at mange ved hvad en pædagogisk assistent er. Figur 7. viser de færdiguddannedes svar på, i hvilken grad de mener arbejdet som pædagogisk assistent, er det rigtige valg for dem, og om de oplever at den pædagogiske assistent er kendt og respekteret af omverdenen. Helt tydeligt oplevede størstedelen af de færdiguddannede pædagogiske assistenter, at de var fagligt rustede til at varetage et arbejde som pædagogisk assistent lige da de afsluttede uddannelsen. De oplevede sig næsten lige så fagligt rustede, da de afsluttede uddannelsen, som de gør i dag. Begge spørgsmål ligger inden for en meget god vurdering. Der er ikke forskel på Side 11 af 13

12 hvordan de der er i arbejde, kontra de der ikke er i arbejde inden for det pædagogiske område svarer. Figur 8 og 9 viser i hvilken grad de færdiguddannede følte sig fagligt rustede ved afslutningen af uddannelsen og fagligt rustede i dag. De færdiguddannede bliver i spørgeskemaet bedt om at svare på hvorvidt de vil anbefale uddannelsen til andre og svarer meget forskelligt. 1/4 af de færdiguddannede markerer meget højt (10), mens de resterende primært markerer ved 5,6,7 og 8. En mindre del 6 % markerer helt i bund ved 1. Det samlede gennemsnitstal for spørgsmålet er 7,0, hvilket ligger inden for en god vurdering. Figur 10. Videreuddannelse De færdiguddannede blev i undersøgelsen spurgt til om de er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse, om de overvejer at gå i gang med en efter- eller videreuddannelse, hvilken uddannelse og hvad deres motivation for en efter- eller videreuddannelse er. Generelt er lidt flere af de færdiguddannede fra den ordinære uddannelse i gang med eller overvejer at gå i gang med efter- eller videreuddannelse. Samlet set er 19 % (23 personer) i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse, 38 % (45 personer) overvejer at gå i gang med en efter- eller videreuddannelse, mens 42 % (50 personer) hverken er i gang med eller overvejer at gå i gang med en efter- eller videreuddannelse. 91 % af de færdiguddannede pædagogiske assistenter der er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse er i gang med eller har taget pædagoguddannelsen. Kun 9 % er i gang med eller har taget anden uddannelse. Ingen er i gang med eller har taget hverken politibetjentsuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, risiko og katastrofemanageruddannelsen eller psykomotorikuddannelsen, som alle er uddannelser pædagogisk assistentuddannelsen giver adgang til. Side 12 af 13

13 De der overvejer at gå i gang med en efter- eller videreuddannelse overvejer primært pædagoguddannelsen (84 %), dernæst Socialrådgiveruddannelsen (19 %) og enkelte overvejer anden uddannelse som sosu uddannelsen, ungdomspædagog eller sprog og pædagogik på universitetet. Kun ganske få overvejer politibetjentuddannelsen, risiko og katastrofemanageruddannelsen eller psykomotorikuddannelsen. Det der primært har betydning for valg af efter- eller videreuddannelse er at blive bedre til at varetage sit arbejde, at specialisere sig inden for sit fagområde, en personlig interesse uafhængig af fagområde, at kvalificere sig til videreuddannelse, at forbedre mulighederne for at få et job/andet job og at forbedre mulighederne for at få nye arbejdsopgaver/ansvarsområder i ens nuværende arbejde. Side 13 af 13

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC

DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Undersøgelsens population og svarprocent... 4 1.4 Gennemførsel...

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhold 1 Indledning... 3 Formål og fokus... 3 Design og indhold... 3 Distribution af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens population

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

HGHG-Multi HG-Praksisnær

HGHG-Multi HG-Praksisnær HGHG-Multi HG-Praksisnær Hvad er HG for noget? HG står for Handelsskolens Grunduddannelse og er en meget populær erhvervsuddannelse for dem, der gerne vil have et job inden for kontor, detail eller handel

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

1: Ansøgning til social - og sundhedsuddannelsen, trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1. 2: Personlige data Navn: 3: Uddannelsesstart

1: Ansøgning til social - og sundhedsuddannelsen, trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1. 2: Personlige data Navn: 3: Uddannelsesstart Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til social - og sundhedsuddannelsen, trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 Brønderslev Gymnasium og HF-kursus

Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 Brønderslev Gymnasium og HF-kursus Vurdering Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 1 Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 I uge 43 & 44 2012 gennemførte i samarbejde med analysefirmaet Ennova en omfattende elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 22. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Hvis nej, hvor er du statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Hvis nej, hvor er du statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT (TRIN 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger?

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications Affiliated EDELMAN Public Relations Market Communications InformationsGruppen Hovedgaden 6 DK 2970 Hørsholm Reg.no.16093 Giro 901 9537 Fax: +4545 7600 82 Tel.: +45 45 76 00 22 edelman@post3.tele.dk ApS

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Fagligt Nyhedsbrev. Pædagogisk Assistentuddannelse er nu en realitet. Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede!

Fagligt Nyhedsbrev. Pædagogisk Assistentuddannelse er nu en realitet. Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede! Fagligt Nyhedsbrev Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede! nyhedsbrev nr. 2 /august 2008 Læs bl.a. om: Pædagogisk Assistentuddannelse FOREDRAG og sektorgeneralforsamling Nye G-dags regler Lån et

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011.

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Generelt opleves, at målgruppen har ændret sig de sidste år. Eleverne er blevet yngre og en del af dem, har personlige problemer at slås

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Bioanalytiker- uddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2016 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Frivilligindsats, Kræftens Bekæmpelse De frivilliges trivsel Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Indhold Forord 3 Del 1: Konklusioner Undersøgelsens hovedresultater kort fortalt 4 Hvilke overordnede

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere