DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC marts 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål og fokus Design og indhold Undersøgelsens population og svarprocent Gennemførsel Vurdering og anvendelse Opsummering af undersøgelsens resultater Beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede Kompetencer, faglig identitet og rustethed Gennemførsel af uddannelsen Efter- og videreuddannelse Analysen Beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede Kompetencer som færdiguddannet lærer Gennemførsel af uddannelsen Uddannelsens faglige forløb Efter- og videreuddannelse

3 1 Indledning December 2013 gennemførte læreruddannelsen UCC en undersøgelse blandt dimittender fra 2011 og Der introduceres her til undersøgelsen samt dens resultater. Undersøgelsen blev gennemført ud fra et spørgeskema, der anvendes til dimittendundersøgelser bredt på UCC s grunduddannelser og som blev tilpasset læreruddannelsen. Spørgeskemaet er pilottestet på Fysioterapiuddannelsen UCC i 2010 og Pædagoguddannelsen UCC i Herefter har spørgeskemaet gennemgået endnu en kvalificeringsrunde med input fra alle grunduddannelser og videreuddannelser i august/september Formål og fokus I spørgeskemaundersøgelsen søges der viden om dimittendernes beskæftigelse, arbejdsliv og forbindelsen mellem arbejdsliv og uddannelse. Der lægges vægt på dimittendernes vurdering af egne kompetencer og relevansen af disse i arbejdet inden for professionen. Dimittendundersøgelsen er udarbejdet med henblik på at kvalitetsudvikle og sikre uddannelsens relevans i forhold til praksisfeltet. At relevansen søges sikret via kontakt til dimittender er et fokusområde i UCC s kvalitetssystem og et eksternt krav i forbindelse med uddannelses- og institutionsakkreditering. 1.2 Design og indhold Spørgeskemaet er inspireret af blandt andet teori om transfer mellem uddannelse og arbejde, Ny dansk kvalifikationsramme, andre dimittendundersøgelser, blandt andet ved andre UCer og ved Högskolan i Oslo samt erfaringerne fra gennemførsel på henholdsvis Fysioterapeutuddannelsen og Pædagoguddannelserne i UCC. Der er søgt at udarbejde et dimittendundersøgelseskoncept, der balancerer mellem det uddannelsesog professionsspecifikke og det mere tværgående, som kan gøre sig gældende for alle UCC's professionsbacheloruddannelser. Undersøgelsen er udformet som et spørgeskema med både åbne og lukkede svarkategorier. Spørgeskemaformen giver mulighed for at få svar fra så stor en population af dimittender som muligt, og den kan på den måde vise bredde samt tendenser blandt dimittenderne. Hvis der ønskes mere dybdegående viden på nogle af de områder, som undersøgelsen beskæftiger sig med, bør der suppleres med nogle mere kvalitative undersøgelsesformer. Hvor de faktuelle spørgsmål, for eksempel om dimittendernes beskæftigelsessituation, nemt lader sig besvare via spørgeskemametoden, er der flere udfordringer ved erfarings- eller holdningsprægede spørgsmål. Det er derfor søgt at arbejde med så præcise og enkle formuleringer som muligt blandt andet ved at definere ord og begreber, så de forstås så ens som muligt af spørgsmålsstiller og spørgsmålsmodtager. Herudover har dimittenderne mulighed for til sidst i spørgeskemaet at kommentere via en åben svarkategori. Spørgeskemaskabelonen har som udgangspunkt 25 spørgsmål. Spørgsmålene er udformet således, at nogle svarkategorier er formuleret fælles for alle grunduddannelser og nogle er uddannelsesspecifikke. Derudover har uddannelsen haft mulighed for at vælge en række spørgsmål fra eller til. Spørgeskemaet hedder "Fra uddannelse til arbejdsliv" og indeholder følgende områder, som også danner udgangspunkt for denne rapport. 1. Beskæftigelse 3

4 2. Kompetencer 3. Gennemførsel af uddannelsen 4. Uddannelsens faglige indhold 5. Efter- og videreuddannelse 1.3 Undersøgelsens population og svarprocent Spørgeskemaet blev distribueret til de færdiguddannede lærere, der dimitterede i 2011 og 2012, både fra den ordinære uddannelse og merituddannelsen. Fra den ordinære uddannelse indgik både dimittender fra dag-, og aftenholdene, og der er endvidere både dimittender fra 2007 og 1998 studieordningen repræsenteret i undersøgelsen. At der deltager dimittender fra 1998 studieordningen skyldes studietidsforlængelse. I alt har 400 dimittender besvaret skemaet, hvilket giver en svarprocent på 30,3 %. Den samlede mængde af besvarelser er tilnærmelsesvis repræsentativ i forhold til de nævnte grupperinger. Den største forskel, er i forholdet mellem Meritstuderende og dagstuderende, hvor populationen indeholder 7 procentpoint færre meritstuderende end stikprøven og 7 procentpoint flere dagsstuderende. Besvarelserne fordeler sig således: Fordeling af besvarelser i forhold til uddannelsestype Merit 34% Aften 5% Dag 61% Figur 1 besvarelser opdelt efter uddannelsestype 4

5 Fordeling af besvarelser i forhold til uddannelsesudbud Bornholm 2% BK 52% Zahle 46% Figur 2 besvarelser opdelt efter uddannelsessted Fordeling af besvarelser i forhold til studieordning 1998 studieordning 26% 2007 studieordning 74% Figur 3 besvarelser opdelt efter studieordning 1.4 Gennemførsel Kvalitetsenheden har i samarbejde med Den fælles studieadministration i UCC sendt et link til spørgeskemaet ud til dimittendernes postadresser, der er bestilt via CPR-registeret. Herudover er der sendt en mail med link til undersøgelsen til de dimittender, hvis mailadresse er oplyst i det studieadministrative system SIS. Dimittenderne har besvaret spørgeskemaet elektronisk. For at højne svarprocenten blev der sendt et rykkerbrev ud til de dimittender, der ikke havde gennemført besvarelsen inden for den angivne tidsfrist, og der er ligeledes sendt påmindelser via mail. Som et sidste forsøg på at højne svarprocenten, blev der gennemført telefoninterviews, hvilket gav besvarelser fra yderligere 39 dimittender. Da spørgeskemaet ikke var udarbejdet til telefoninterviews, gennemgik det en tilpasning der betød at nogle af spørgsmålene udgik. Der blev primært spurgt til beskæftigelse, kompetencer 5

6 og overgangen fra uddannelse til arbejdsliv. Besvarelserne er medtaget på lige vilkår som de øvrige besvarelser i undersøgelsen. I alt har dataindsamlingen taget ca. 1,5 måned. Det anbefales, at uddannelsesstedet selv gennemfører en kvalitativ opfølgning på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, for eksempel i form af et gruppeinterview eller ved at invitere dimittenderne ind på uddannelsen til en mundtlig evaluering. I forhold til rekruttering af dimittender til denne kvalitative undersøgelse, er der indsamlet tilsagn og kontaktoplysninger via det elektroniske spørgeskema. Jo lavere en svarprocent er, jo mere usikker bliver resultatet. Da undersøgelsen alene har svar fra godt en tredjedel af dimittenderne fra 2011 og 2012, må der i læsning af resultatet tages forbehold for, at det kunne se anderledes ud ved en højere svarprocent. Dog er der en vis tyngde i, at godt 400 af uddannelsens dimittender har besvaret spørgeskemaet. Dette skyldes, at den samlede population har været relativ stor. Robustheden i materialet vil styrkes ved, at undersøgelsen suppleres med anden viden, som uddannelsen har fra eksempelvis andre undersøgelser. 1.5 Vurdering og anvendelse Kvalitetsenheden har i samarbejde med uddannelsesstederne stået for analysen af undersøgelsen. Besvarelserne er behandlet fortroligt, og det fremgår derfor ikke af analysen, hvad de enkelte dimittender har svaret. Ved en række af spørgsmålene svarer dimittenderne på en skala fra 1-10, hvor 1 er det laveste og 10 er det højeste. Der er på baggrund af besvarelserne udarbejdet et gennemsnitstal på hvert spørgsmål, der angiver, hvordan spørgsmålet samlet set er besvaret. Det siger ikke noget om, hvor forskelligt eller ens dimittenderne har svaret, men alene hvordan der gennemsnitlig er svaret på de enkelte spørgsmål. Nedenfor ses hvilke gennemsnitstal, der udløser en bestemt vurdering 8-10: Meget god vurdering 7-7,9: God vurdering 5-6,9: Middel vurdering 4-4,9: Lav vurdering 1-3,9: Meget lav vurdering Gennemsnitstallet suppleres i analysen med anden relevant viden om resultatet, for eksempel hvordan de studerendes svar på et spørgsmål fordeler sig, samt om svaret kan sammenholdes med svar på øvrige spørgsmål i undersøgelsen. Dele af undersøgelsen består af åbne spørgsmål og er derfor besvaret i tekstform. I analysearbejdet er alle udsagn læst og kategoriseret således, at gentagne eller lignende udsagn er samlet. Udsagn som kun er nævnt en eller få gange er ikke nødvendigvis medtaget i analysen. Dimittendundersøgelsen indgår i uddannelsens løbende udvikling og forbedring af uddannelsen, og der følges særligt op på undersøgelsens resultater i forbindelse med UCC s kvalitetssystem Derudover er det ligeledes interessant at skelne mellem de forskellige uddannelsessteder. Dette gøres for at se, om nogle af de samlede tendenser gør sig gældende i højere eller lavere grad på de forskellige udbudssteder. Resultatet af undersøgelsen er blevet gennemgået for, om der er signifikante forskelle i besvarelserne ud fra følgende grupperinger dag-, aften- eller meritstuderende, studerende fra BK, Zahle eller Bornholm samt dimittender fra 2007 eller 1998 studieordningen. Hvis der i analysen ikke er kommenteret forskelle mellem disse nævnte kategoriseringer, skal det tolkes som et tegn på, at tendensen er gennemgående 6

7 2 Opsummering af undersøgelsens resultater 2.1 Beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede Samlet set viser dimittendundersøgelsen, at de færdiguddannede er kommet hurtigt i arbejde, da 84 % har fået et lærerrelevant job, og en tredjedel af disse er kommet i arbejde inden for 3 måneder efter endt uddannelse. Det er hovedsageligt folkeskolen, der er aftager, og de fleste arbejdende dimittender har fået job i København eller omegn. De færdiguddannede lærere er meget enige i, at læreruddannelsen er den rigtige uddannelse for dem. Dog mener de fleste ikke, at arbejdet er respekteret af omverdenen, og ligeledes er mange også i tvivl om, hvorvidt omverdenen forstår, hvad lærerprofessionen indebærer. 2.2 Kompetencer, faglig identitet og rustethed De færdiguddannede vurderer en række lærerkompetencer som vigtige i arbejdet, det gælder kompetencer indenfor undervisningsdifferentiering, tilrettelæggelse af undervisning, klasserumsledelse, konflikthåndtering mm. De mener dog i noget mindre grad, at uddannelsen har understøttet, at de har tilegnet sig kompetencerne. Alligevel har dimittenderne gennemsnitlig givet en middelgod vurdering af uddannelsen i forhold til, om de vil anbefale læreruddannelsen på UCC til andre, og kun en femtedel har overvejet at afbryde uddannelsen i løbet af deres studieforløb. Derudover har de færdiguddannede en stor sikkerhed i valget af uddannelse på tværs af uddannelsessted, type og studieordning. Der tegner sig et billede af, at dimittenderne trods lave vurderinger af tilegnelsen af kompetencer alligevel føler sig rustet til at arbejde som lærer. Denne følelse af rustethed stiger i takt med, at de færdiguddannede får erfaring med selve jobbet, hvilket ses på forskellen mellem vurderingen ved endt uddannelse og i dag. 2.3 Gennemførsel af uddannelsen De studerende, der har overvejet at afbryde deres uddannelse i løbet af studieforløbet, fremhæver at det særligt var deres interesse for at blive lærer samt nødvendigheden af at få en uddannelse der havde betydning for, at de blev på uddannelsen. 2.4 Efter- og videreuddannelse Godt halvdelen af de dimitterede, overvejer at efter- eller videreuddanne sig, mens det kun er 14 %, der har påbegyndt eller afsluttet et videreuddannelsesforløb. Her ses en tendens til, at det hovedsageligt er inden for det lærerfaglige område, at dimittenderne specialiserer sig, kun få vælger, at gå i en helt anden retning. 7

8 3 Analysen 3.1 Beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede I dimittendundersøgelsen er de færdiguddannede blevet spurgt til deres beskæftigelsessituation, hvad de laver, hvor hurtigt de kom i arbejde og inden for hvilket område, de arbejder. Som figur 4 viser, arbejder 77 % af de dimitterede som lærer, hvilket gør sig gældende uanset, ved hvilken læreruddannelsesudbudssted, de har studeret. Dimittender, der har været aftenstuderende har dog en højere beskæftigelsesprocent (87 %) end dagsstuderende. De færdiguddannede, der har svaret, at de er i andet arbejde, hvor de udnytter lærerkompetencerne, har i størst omfang arbejdet inden for det lærerfaglige og pædagogiske felt, som f.eks. skolepædagog, inklusionslærer, misbrugsbehandler, SFO-medarbejder og skoleleder. Derudover spænder det fra konsulent i kommunen til ernærings- og husholdningsøkonom. Andet -besvarelserne dækker hovedsageligt over dimittender, der er på barsel, sygemeldt, ledige eller arbejder som pædagog. Derudover er der nogle få, der arbejder i butik. 10,5 % af dimittenderne har ikke været i arbejde som lærer siden endt uddannelse. 38 % af disse ønsker dog, at deres næste job skal være som lærer. Beskæftigelsessitutationen for dimittenderne I andet arbejde, hvor du udnytter dine lærerkompetencer 7% Ledig 5% Andet 8% Under uddannelse, uden at være ansat som lærer/det lærerfaglige område 3% I arbejde som lærer 77% Figur 4 - oversigt over beskæftigelsen af færdiguddannede lærere 84 % af de beskæftigede dimittender inden for lærerområdet arbejder i den offentlige sektor, og en femtedel af disse er ansat i Københavns kommune, derudover er den geografiske spredning stor. Udover den høje beskæftigelse tegner der sig et billede af, at mange af de færdiguddannede hurtigt kommer i arbejde. 8

9 Hvornår dimittenderne er kommet i arbejde Over 1 år efter endt uddannelse 7-12 måneder efter 4-6 måneder efter 1-3 måneder efter Under 1 måned efter jeg afsluttede min Før jeg afsluttede min uddannelse Procent Figur 5 - den procentvise fordeling af, hvor lang tid det tog de færdiguddannede lærere at komme i relevant arbejde. Figur 5 viser, at de færdiguddannede, der er beskæftiget inden for det lærerfaglige område, er kommet hurtigt i arbejde. 43 % havde et job som lærer inden endt uddannelse. Derudover havde yderligere 31 % arbejde inden 3 måneder efter afsluttet uddannelsesforløb. Hovedaftageren for dimittenderne fra læreruddannelsen er folkeskolen: 78 % er ansat på en folkeskole og 11 % på privatskoler, hvilket kan ses på figur 6. De 6 %, der har markeret kategorien andet arbejder hovedsageligt på erhvervsskoler, voksenuddannelsescentre eller specialinstitutioner. De fleste dimittender arbejder altså inden for det pædagogiske eller lærerfaglige område, og kun få færdiguddannede vælger en helt anden retning. Hvor dimittenderne med lærer- eller lærerfagligt job arbejder Andet Ungdomsskole/efterskole Specialskole Privatskole Folkeskole Procent Figur 6 - hvilken type skole, de dimitterede med lærerfagligt arbejde, er ansat på Selvom der blandt de færdiguddannede er forskel på, i hvilken grad de oplever at arbejdet som lærer er respekteret af omverdenen, svarer størstedelen under middel (Figur 7). Ligeledes er mange i tvivl om, hvorvidt omverdenen forstår, hvad lærerprofessionen indebærer, hvilket ses på figur 8. Baggrunde for respondenternes besvarelser fremgår ikke af denne undersøgelse. Da lærerprofessionen er et kendt erhverv, kan besvarelsen være et udtryk for, at de færdiguddannede mener, at der er mange flere opgaver, ansvar og overvejelser, som ikke direkte relaterer sig til den velkendte undervisningsdel, og at omverdenen derfor ikke er klar over alt det usete og forberedende arbejde, der ligger bag undervisning. 9

10 Procent Procent Enigheden i, at arbejdet som lærer er respekteret af omverdenen = Meget uenig = Meget enig Figur 7 gennemsnitlig enighed i, hvorvidt lærerprofessionen er respekteret Ved ikke Enigheden i, at omverdenen er bekendt med lærerprofessionen = Meget uenig = Meget enig Figur 8 gennemsnitlig enighed i, om omverdenen kender til lærerprofessionen. Ved ikke Selvom dimittenderne ikke vurderer lærerprofessionen til at være et respekteret erhverv, eller et job som andre fuldt ud forstår hvad reelt indebærer, mener de fleste, at læreruddannelsen var det rette valg for dem (figur 9). 10

11 Gennemsnitlig vurdering Gennemsnitlig vurdering Vurdering af, om læreruddannelse er det rette valg for dimittenderne Rette valg Figur 9 gennemsnitlig vurdering af, om hvorvidt læreruddannelsen var den rigtige uddannelse for dimittenderne. 3.2 Kompetencer som færdiguddannet lærer I undersøgelsen spørges de færdiguddannede ind til, i hvilken udstrækning uddannelsen har bidraget til, at de har udviklet en række professionsrelevante kompetencer, og hvor vigtige de synes kompetencerne er for arbejdet inden for det lærerfaglige område. Besvarelserne viser en stor forskel mellem, hvilke kompetencer, dimittenderne anser som vigtige for arbejdet som lærer, og i hvor høj grad de mener, at de har opnået disse kompetencer gennem læreruddannelsen (figur 10). Forholdet mellem tilegnelse af kompetencer på læreruddannelsen og betydningen af disse for lærerarbejdet Tilegnelse Betydning 9,3 9 9,3 8,9 8,4 8,7 8,9 8,2 6,8 5,3 4,8 3,4 4,6 3,4 3,8 4,4 Figur 10 - oversigt over forholdet mellem tilegnelse og betydning af udvalgte kompetencer 11

12 I de dertilhørende kommentarer, som spørgeskemaet har givet mulighed for, bliver det især fremhævet, at koblingen mellem teori og praksis ikke lever op til de færdiguddannedes forventninger. Særligt tilegnelsen af kompetencer inden for konflikthåndtering og forældresamarbejde får en lav vurdering (3,4) i forhold til vurdering af deres betydning. Inden for tilrettelæggelse af undervisning mener de færdiguddannede i højere grad, at de har tilegnet sig de relevante kompetencer. Det er samtidig denne kompetence som, sammen med klasserumsledelse, scorer højest på, hvor betydningsfuld området er i forhold til arbejdet som lærer. Denne tendens ser sig både gældende på BK og Zahle, hvorimod de dimitterede fra læreruddannelsen på Bornholm vurderer de tilegnede kompetencer for højere end de færdigudannede fra de to store udbudssteder, ligeledes vurderer de også betydningen af disse kompetencer en smule højere end gennemsnittet. Det er dog begrænset, hvor meget denne forskel kan forklare, da den tydlige forskel i vurderingerne muligvis bunder i, at der er forholdsvis få besvarelser fra Bornholm i sammenligning med Zahle og BK, som nævnt indledningsvist. Det skal nævnes, at dette er gennemsnitstal, og nogle af besvarelserne fordeler sig jævnt ud over vurderingsskalaen, hvor andre samler sig i enten enderne eller midten. Dette kan skyldes, at de studerendes udgangspunkter er meget forskellige. Nogle af kompetencerne kan være svære at lære i et klasserum eller i en praktikperiode, og det er derfor interessant at se på, hvorvidt dimittenderne efter en periode på arbejdsmarkedet har fået oparbejdet sikkerhed og rustethed til lærerjobbet. Det anbefales, at uddannelsesstederne laver en kvalitativ opfølgning på dette misforhold mellem tilegnelse og betydning af kompetencer, da vi i denne undersøgelse ikke kan få viden om baggrunde og årsager til besvarelsen. I forhold til, hvorvidt de dimitterede føler sig rustet til at arbejdet som lærer, ser vi en udvikling fra vurderingen lige efter endt uddannelse og til tidspunktet, hvor undersøgelsen udføres (figur 11). Det skal nævnes, at der altid er en fare ved at spørge om en vurdering af forhold langt tilbage i tiden, da man har tendens til at glemme enten de gode eller dårlige forhold alt efter, hvilken der var overvejende. I hvor høj grad dimittenderne føler sig rustet til et arbejde som lærer Efter dimission i dag Gennemsnitlig vurdering Figur 11 - i hvor høj grad de færdiguddannede føler sig rustet lige efter endt uddannelse og i dag, hvor undersøgelsen udføres Med de potentielle fejlkilder in mente kan vi se, at sikkerheden og følelsen af, at være egnet stiger i takt med, at man tilegner sig erfaring. Dette ses ved kun at se på vurderinger fra dimittender, der i øjeblikket er i arbejde som lærer eller sidder i en stilling, hvor de benytter deres lærerfaglige kompetencer. Ved dette isolerede tjek stiger vurderingen af, hvorvidt man føler sig rustet i dag fra 8,0 til 8,3. Derimod ændrer det faktum, at man er i arbejde som lærer i dag, ingenting ved tilbageblikket på oplevelsen efter dimissionen. 12

13 Gennemsnitlig vurdering At føle sig rustet ved dimission og i dag fordelt på uddannelsestyper, -steder og studieordning. Merit Dag Aften Zahle BK Bornholm Dimission I dag Figur 12 gennemsnitlig vurdering af, hvorvidt dimittenderne føler sig rustet. Her opdelt efter uddannelsestype, studieordning og uddannelsessted. Der ses ikke en bemærkelsesværdig forskel mellem aften- eller dagsstuderende, 1998 eller 2007 studieordninger eller hvilket uddannelsessted, man har studeret ved, i forhold til, hvorvidt man føler sig rustet. Meritstuderende og studerende fra 1998 studieordningen scorer dog højest på deres vurdering i dag, og sammen med Bornholm og aftenstuderende har de også givet den højeste vurdering af deres rustethed ved dimission (figur 12). 3.3 Gennemførsel af uddannelsen Figur 13 viser, at 22 % af de færdiguddannede, har overvejet at afbryde studieforløbet undervejs, mens 66 % ikke har overvejet dette. Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? Til dels 12% Ja 22% Nej 66% Figur 13 hvorvidt dimittenderne havde overvejet at afbryde studieforløbet 13

14 Gennemsnitlig vurdering Ud fra de kategorier det var muligt at markere som årsag til fastholdelse, markerede flest ved interessen for at blive lærer (gennemsnitlig vurdering på 7,4) samt betydningen af at få en uddannelse (8,0). Færrest markerede at studievejledning (2,8) og vejledning fra undervisere (3,3) havde betydning for fastholdelse (figur 14). Interessen for det lærerfaglige vejer altså tungt, hvilket bekræftes af den gennemsnitlige høje vurdering til spørgsmål om, hvorvidt læreruddannelsen var den rigtige uddannelse for den enkelte dimittend (se figur 9 længere oppe). Gennemsnitlig betydning af følgende faktorer for gennemførselsen af uddannelsen 7,4 8 5,1 5,4 4,3 2,8 3,3 5 4,7 Figur 14 Hvad der havde betydning for, at dimittenderne ikke afbrød deres studieforløb Der er ikke de store forskelle at spore i forhold til uddannelsessted, når det kommer til, hvorvidt de færdiguddannede havde overvejet at afbryde deres studieforløb. Dimittenderne fra Zahle har i gennemsnit været en smule mindre sikre på deres valg, da 64 % svarede nej, og hos BK og Bornholm svarede 67 % nej. Alle tre steder tegner der sig et billede af, at størstedelen af de færdiguddannede ikke havde overvejet et stop. Hos de merituddannede ser vi en større sikkerhed i valget af uddannelse, da hele 76 % giver udtryk for, at de ikke har ovevejet at stoppe, og kun 14 % markerer, at de overvejede et afbrud.. Dimittenderne, der overvejede at afbryde studieforløbet fik mulighed i undersøgelse for selv at beskrive deres årsag til overvejelsen. Her træder meget forskellige og specifikke faktorer frem, mest gennemgående er dog en følelse af fagligt lavt niveau, manglende kobling mellem teori og praksis, en overvældelse af ansvaret som lærer, stress, økonomiske årsager og karrieremål, der ikke var inden for folkeskolen, men andre lærerfaglige områder. 14

15 Gennemsnitlig vurdering 3.4 Uddannelsens faglige forløb De dimitterede er generelt set kommet hurtigt ud i arbejdslivet, hvilket ses på figur 4 i starten af analysen, og en stor del af disse arbejder i den offentlige sektor i folkeskolen. I spørgeskemaet bliver der spurgt om, hvor stor en betydning forskellige forløb og fag har for de færdiguddannede i deres nuværende arbejde. Resultatet ses i figur 15. 8,2 Betydning af følgende faktorer for nuværende arbejdsliv 6,8 7,6 5,2 3,6 4,7 Figur 15 gennemsnitlig vurdering af faglige forløbs betydning for nuværende arbejde. Linjefaget og praktikforløbet får de højeste vurderinger i forhold til relevans for nuværende arbejde. Derimod får praktisk/musik kursus den laveste vurdering på 3,6. Vi ser i denne vurdering af forskellige forløbs betydning for arbejdslivet, at der ikke forekommer signifikante forskelle mellem uddannelsesstederne, dog har Zahle gennemgående fået en lidt højere vurdering af dimittenderne, med et gennemsnitstal for alle faktorerne på 6,2 til forskel for den samlede vurdering fra alle uddannelsesstederne på 6. Ligeledes vurderer dagsstuderende også de oplistede forløb højere end aftenstuderende med hhv. vurderingerne 6,0 og 5, Efter- og videreuddannelse De dimitterede bliver spurgt, hvorvidt de har overvejet, er i gang eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse efter de har afsluttet læreruddannelsen. Her svarer næsten halvdelen (49 %), at de overvejer at gå i gang med en efter- eller videreuddannelse. 14 % er allerede i gang eller har afsluttet et forløb, mens 37 % svarer nej til hverken at have overvejet, påbegyndt eller afsluttet en videreuddannelse. Det er primært inden for pædagogiske kandidatstudier, at de færdiguddannede ønsker at videreuddanne sig. 15

16 Procent 100 Hvorvidt dimittenderne har overvejet, påbegyndt eller afsluttet en efter- eller videreuddannelse Er i gang Overvejer Nej 0 Zahle BK Bornholm Merit Aften Dag Figur 16 den procentvise fordeling af dimittendernes besvarelser omkring efter- og videreuddannelse Som figur 16 ovenfor viser, overvejer mere end 40 % af dimittenderne (på nær Bornholm), at påbegynde en efter- eller videregående uddannelse. 58 % fra Zahle overvejer, hvor kun 22 % fra Bornholm. Det er tydeligt, at der på tværs af uddannelsessteder generelt er en stor forskel på, hvor mange, der overvejer, at videreuddanne sig, og hvor mange der reelt er gået i gang. Påbegyndte eller afsluttede uddannelser Pæd. Kandidat (DPU/IUP) 25% Andet område 61% IT og læring 9% AKT-vejleder 0% Studievejleder 5% Figur 17 Fordelingen på videreuddannelsesretninger af de dimittender, der allerede er startet eller har afsluttet en efteruddannelse. Hvis vi ser på, hvilke uddannelser, de færdiguddannede påbegynder, er 25 % i gang med en pædagogisk kandidatuddannelse, og ingen har valgt den ellers adspurgte AKT-vejlederuddannelse. Dimittenderne, der har svaret andet område har påbegyndt uddannelser lige fra arkitekt til butiksmedarbejder. Gennemgående for denne kategori er dog, at de fleste dimittender enten har taget et ekstra linjefag, eller efter-og videreuddannet sig inden for områder som; ledelse, læsevejledning, specialpædagogik eller historie på et universitet. De fleste færdiguddannede vælger altså ikke at blive omskolet, men derimod bygger de videre på deres afsluttede læreruddannelse. 16

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhold 1 Indledning... 3 Formål og fokus... 3 Design og indhold... 3 Distribution af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens population

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Kolofon Dato 6. februar 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent University College Sjælland Kvalitet Slagelsevej

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Fælles dimittendundersøgelse

Fælles dimittendundersøgelse Fælles dimittendundersøgelse Oplægget hviler på de UCL-dimittendundersøgelser, der ligger på ucl.dk og dimittendundersøgelser fra Metropol og UCC. Først præsenteres en grundlæggende analyse af dimittendundersøgelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession årgang 2007 Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession Bodil Nielsen og Lars Christensen Professionshøjskolen UCC Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, Studentermedhjælper University College

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Kvalitetsarbejde. Rapport for aftagerundersøgelser. Februar 2013 Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 Formålet med aftagerundersøgelsen

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration Aftagerundersøgelse 205 Professionsbachelor i offentlig administration 2 Kolofon Dato 4. august 205 Aftagerundersøgelsen 205 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Esbjerg

Pædagoguddannelsen i Esbjerg Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse 2014 Pædagoguddannelsen i Esbjerg Dimittendundersøgelse, juni 2014 side 1 Beskæftigelsesundersøgelse, dimittender fra juni 2013 side 11 August 2014 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2016 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2016 (dimittender fra juni 2015) side 10 August 2016 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn 1 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet 2012. Rapport med data. KAAG okt 2012 Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn Redegørelse for evalueringen Der er indsamlet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere