Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning A.1. Regninger A.2. Skabelon for regninger A.3. Sygesikringsafregning A.4. Afregningsliste A.5. Udskriv tidligere afregninger A.6. Vis færdigbehandlede A.7. Den gamle afregningsform A.8. Grundydelsesregister A. Praksisoplysninger A.1. Praksis A. Kommunikation A.1. Henvisningsgodkendelse A.2. Opkald til Henvisningshotel RefHost... 23

2

3 5A.1. Ortopædkirurg - Regninger 5A. Afregning Under punktet Afregning i menulinien findes programmets moduler til afregning med patienter og sygesikringen. Det er desuden ved hjælp af funktionen Afregningsliste muligt at udtrække forskellige statistikker over bl.a. indtjeningen fra hver enkelt speciallæge i klinikken. 5A.1. Regninger Regninger bruges til at registrere og evt. udskrive regninger for patienter. Regninger kaldes frem ved tryk på F9, ved at klikke på ikon nr. 12 fra toppen i Kvikmenuen i højre side af skærmen, eller via Afregning Regninger Stamdata på patienten: Øverst i billedet står oplysningerne om den aktuelle patient, som de fremgår af patientkortet. Der kan ikke rettes i navn og adresse her. Dog kan sygesikringsgruppen ændres, hvis der f.eks. skal registreres en selvbetalerregning (gruppe 3) på patienten. Regninger på børn, der endnu ikke har fået eget sygesikringsbevis, og derfor skal registreres med gruppe 0 på patientkortet, vil blive afregnet med sygesikringen på den af forældrene, der er vinget af som værge på patientkortet. Dette symbol ud for felterne 1. kons og 2. kons. indikerer at der mangler en grundydelse på regningen. Ikonet er udelukkende en advarsel og kan ignoreres hvis der vitterligt ikke ønskes påsat en grundydelse på regningen for nuværende (den kan tilføjes senere). Dvs. der er ikke ændret i regningsbilledets funktionalitet overhovedet, blot tilføjet en advarsel for manglende grundydelse. Ikonet fremkommer når der har været skiftet CPR-nr. Regningen kan først afregnes til Sygesikringen, når der er påført en grundydelse, som er indeholdt i tabellen over lovlige grundydelser Tabellen over lovlige grundydelser findes i Grundydelsesregisteret under Kartoteker Honorarkartotek Grundydelser (se afsnit 5A.8) 2. Funktionsknapper: Nederst i højre hjørne findes følgende funktionsknapper: Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 3

4 5A.1. Ortopædkirurg Regninger <Ny regning>: Første gang man åbner regningsbilledet på en patient, vil der i midten stå en tekstboks, hvoraf det fremgår, at der ikke er registreret nogen regning på patienten. Det samme vil ske, hvis patienten tidligere har fået en regning, og denne er markeret færdigbehandlet. I så fald skal der oprettes en ny regning ved hjælp af denne knap. Knappen benyttes også, hvis en patient har fyldt sin regning op med det maksimale antal tilladte konsultationer, men ikke er færdig med den igangværende behandling. Endvidere kan det være aktuelt at have flere igangværende regninger, hvis patienten er blevet henvist for to forskellige lidelser. Hvis der allerede er en regning, vil evt. henvisningsdato og evt. henvisende yder overføres til den nye regning. <Udskrift>: Udskriver den aktuelle regning på printeren. Når man vælger <Udskrift>, får man et vindue frem, hvor systemet foreslår dags dato som overskrift på regningen. Hvis det er en gruppe 2 eller 3 regning, hvor patienten selv skal betale, kan man angive en forfaldsdato for hvornår patientbeløbet skal indbetales. Regningen printes i A5 størrelse. Hvis der ønskes flere eksemplarer af udskriften, angives dette i Kopier. Det senest anvendte antal kopier foreslås næste gang. Endvidere er det muligt at fravælge kvitteringslinien til patientens underskrift. Udskriften igangsættes med <Ok>. <Bemærk.>: Her kan man indtaste diverse bemærkninger til regningen (max 200 tegn). Teksten er til internt brug, og vil derfor ikke komme med på regningsudskriften. Indtast bemærkninger og afslut med <Ok>. Hvis der er skrevet en bemærkning, vises en blå kant om knappen. OBS! Bemærkningen vil kun kunne ses igen ved på ny at vælge <Bemærk.>. 3. Stamdata på regningen: Henv. dato: Her indtastes datoen på henvisningen fra patientens egen læge. Feltet skal udfyldes, når der er en henvisning på patienten. Ved dobbeltklik i feltet påsættes dags dato. Henv. yder: Hvis patientens egen læges ydernummer står på patientkortet inden oprettelse af regningen, vil ydernummeret automatisk blive indsat i dette felt. I modsat fald skal det indtastes manuelt. Feltet skal udfyldes, når der er en henvisning på patienten Ej henvist: Sæt vinge her, hvis der ikke foreligger en henvisning. Felterne, Henv. dato og Henv. yder, tømmes og låses. Der vil automatisk blive sat markering i dette felt ved grp.3-patienter. Henv. elektronisk: Systemet påsætter her en vinge, hvis henvisningen er sendt via EDI. Limit: Den limitering der gælder for henvisningen/regningen. Der er følgende muligheder: 1: Uden limitering 2: Uden henvisning 3: Uden limitering/henvisning 4: 12 behandlinger 5: Speciale limitering Ved oprettelse af ny regning forslås altid 5: Speciale limitering. 4 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

5 5A.1. Ortopædkirurg Regninger Opret. dato: Systemet påsætter automatisk dags dato i dette felt, når der oprettes en ny regning. Henv. type: Automatisk udfyldt, hvis henvisningen er sendt via EDI; ellers skal der vælges iht. Henvisning. Læge: Systemet påsætter her den læges initial, der er logget ind i MedWin eller den læge regningen er oprettet på vegne af. Initialet kan ændres ved klik på pilen i det lille grå felt til højre. Dette er især vigtigt at være opmærksom på, hvis der i klinikken anvendes flere ydernumre eller hvis der er ansat en assisterende læge. Ved oprettelse og ændring af ydelser sættes det aktuelle initial på ydelsen. Alt afregnet: Når alle ydelser på regningen er afregnet med sygesikringen, vil systemet sætte en vinge her. Sættes der en ny ydelse på regningen, fjernes vingen. Feltet kan ikke redigeres. Færdigbehandlet: Sæt en vinge i feltet, når patienten er færdigbehandlet. Hvis det tilhørende datofelt er tomt, indsættes dags dato. Begge felter skal være udfyldt eller ikke-udfyldt. Regninger med vinge i Færdigbehandlet, vil ikke umiddelbart kunne ses på skærmen. (Se afsnit 5A.6). Afregn ikke: Er der en vinge i feltet, bliver ydelser på regningen ikke afregnet. Bør kun anvendes ved den gamle afregningsform. (Se afsnit 5A.7.) Total: Her vises totalbeløbet for regningens sygesikrings- og patientandel inkl. sygesikringens overenskomsttillæg. 4. Flere reg. (x): Dette punkt vises kun, hvis der er mere end een aktiv regning på patienten. Man bladrer imellem de forskellige regninger ved at klikke på pilene på hver side af regningsantallet. Bemærk at tidligere regninger, der er markeret færdigbehandlede, vil kunne ses her ved hjælp af funktionen Vis afregnede. (Se afsnit 4A.6.) Tallet i parentes angiver antallet af regninger på patienten. 5. Indtastning af faste ydelser: De faste ydelsesnumre, der benyttes i systemet fremgår af Skabelon for regninger, se afsnit 4A.2. Indtastning af en ydelse på en regning foregår ved at dobbeltklikke i datofeltet til venstre for ydelsen. Herved påsættes dags dato og systemet øger automatisk tallet i antalsfeltet med 1. Samtidig sættes der beløb på ydelsen. For senere konsultationer, telefonkonsultationer samt faste ydelser, kan man påsætte flere datoer på ydelsen. Hvis man fortryder en registreret ydelse, slettes den ved at blanke datoen ud. Bemærk: Hvis man ønsker at indtaste andre ydelsesnumre, end de i forvejen definerede faste ydelser, gøres dette under Andre ydelser med tillæg eller Andre ydelser uden tillæg. Det samme gælder, hvis man har brug for at registrere nogle af de faste ydelser på mere end tre datoer. Når man når op på det tilladte antal konsultationer på en regning (i de fleste tilfælde 8), fortsættes på en ny regning, der oprettes under <Ny regning> og markeres med en vinge i Fortsat behandl. 6. Indtastning af andre ydelser med og uden tillæg: Andre ydelser deles op i ydelser med og uden overenskomsttillæg. Den aktuelle procentsats for overenskomsttillægget er vist på skærmen, som den fremgår af Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Standard. Indtastningen foregår ens i begge afsnit. Dags dato påsættes med dobbeltklik i datofeltet. Antal og ydelsesnummer udfyldes. Ydelsesnummeret kan tastes ind eller, hvis man ikke kan huske det, kan honorarsøgning kaldes med dobbeltklik i feltet eller et tryk på <Enter> med cursoren i feltet. Slut af med at klikke i linien nedenunder eller køre gennem resten af registreringslinien med tabulatortasten. Ydelsen bliver først registreret i det øjeblik, den er blevet flyttet ned i listen nedenunder. For at få en oversigt over de indtastede andre ydelser, kan man klikke på pilen i det lille grå felt til højre for den nederste linie. For at slette en ydelse, markeres denne i oversigten, hvorved den fremkommer på den øverste linie. Derpå vælges <Slet>. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 5

6 5A.1. Ortopædkirurg Regninger NB: Afregnede ydelser og/eller ydelser, der er finansoverførte, kan ikke redigeres eller slettes. Baggrundsfarven for disse ydelser er svagt rød. Mht. afregnede/finansoverførte Andre ydelser vises den røde farve kun, når ydelsen er klikket op i redigeringsfelterne. NB NB: Grp. 3-ydelser markeres som afregnede, hvis de med hensyn til dato og initial er ramt af en sygesikringsafregning. 7. E-Faktura: Skal vinges af efter ydelsen er skrevet på, hvis en E-faktura skal laves. Sys.grp skal ændres til 3 selvbetaler. For at lave en E-faktura med moms skal der oprettes en ydelse til momsen: Ydelsen oprettes under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Honorartabel. Oprettes i den samme gruppe som de ydelser der skal beregnes moms på. I feltet Ynr. tastes teksten Moms. I feltet Tekst tastes også Moms. Ingen beløb. Anvendes MedWins bogholderi skal kontoen for udgående moms indtastes i feltet Pt.konto. På regningen vælges en relevant ydelse. Derefter vælges ydelsen Moms. Vælges ved at dobbeltklikke i feltet Ydel. Beløbet udregnes manuelt og indtastes. Ydelsen registreres: Klik på <Udskrift> og E-faktura modulet startes op. Yderligere beskrivelse af E-faktura modulet findes i manualen til MedWin. 6 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

7 5A.2. Ortopædkirurg Skabelon for regninger 5A.2. Skabelon for regninger Under skabelon for regninger definerer man ydelsesnumrene på de ydelser, der benyttes oftest. Skabelonen kaldes op via Afregning Skabelon for regninger Ydelser: Skabelonen udfyldes så vidt muligt inden registrering af regninger påbegyndes. Som minimum skal ydelsesnumrene for første, anden og senere konsultationer samt telefonkonsultationer udfyldes. Numrene på de forskellige ydelser kan ses i honorarkartoteket. (Se afsnit i manualen til MedWin) 2. Automatisk ydelses reg.: Hvis man ønsker at systemet automatisk registrerer nogle eller alle konsultationsydelser på regningen, markeres dette her. Registreringen sker fra tidsbestillingen (dagsplan eller dagsskema, se mere herom i afsnit 4.1 og 4.2. i manualen til MedWin) på følgende måde: Patienten skal have en tid den pågældende dag. Hvis man sætter status til I gang (grøn farve) på dagsskema eller dagsplan, registreres der samtidig en konsultation på regningen. Systemet kommer i tidsbestillingen med en besked om, at der er påsat f.eks. en 2. Kons. på regningen. Systemet holder selv styr på, hvilke konsultationer patienten tidligere har fået påført regningen. Diverse faste ydelser og andre ydelser skal fortsat registreres manuelt. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 7

8

9 5A.3.Ortopædkirurg Sygesikringsafregning 5A.3. Sygesikringsafregning Her foretages den månedlige afregning med sygesikringen. Programmet kaldes op via Afregning Sygesikringsafregning eller med Shift + Ctrl + F9. Hvis der forsøges afregnet mere end én gang for hver periode, vil der komme et tomt regnskab ud ved den anden og efterfølgende kørsler. Inden sygesikringsafregningen køres, bør der være udskrevet afregningsliste og evt. gruppe 2 og 3 regninger. (Se afsnit 5A.4 og 5A.1 under <Udskrift>.) Der kan ikke foretages rettelser i regnskabet efter afregningskørslen! Når sygesikringsafregningen gennemføres kontrollere MedWin først om alle de regninger, der skal afregnes indeholder de krævede grundydelser. Hvis en eller flere regninger ikke er korrekte stoppes afregningsprocessen og en liste med de ukorrekte regninger vises Afgrænsning: Vælg ydernummer: Der kan vælges hvilket ydernr. afregningen til sygesikringen skal foretages for. Der foreslås automatisk det ydernr., der er på det initial der er logget ind med. Der kan vælges mellem alle ydere i praksis der har regninger med ikke afregnede ydelser. Dato: Ved at lade datoen stå fra og frem til afregningsdatoen, vil der aldrig være regninger, der bliver glemt pga. indtastningsfejl i datofelterne. På denne måde vil regninger fra tidligere måneder, uanset datoen, blive skrevet ud, hvis de ikke tidligere har været afregnet. 2. Initialer: Her kan vælges for hvilke læger, afregningen skal foretages. Ud fra det valgte ydernr. filtreres initialerne ud fra om de tilhører det valgte ydernr. og om der er uafregnede regninger til initialerne.. 3. Ugenummer: Systemet foreslår det ugenummer, som sygesikringen har defineret som slutugenummeret i den måned, der afregnes for, men det kan ændres ved hjælp af piletasterne til højre for nummeret. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 9

10 5A.3. Ortopædkirurg Sygesikringsafregning 4. Forsendelse: Vælg om afregningsfilen skal lægges på en diskette eller sendes pr. EDI ved næste opkald. Tryk på <Ok> for at sætte afregningen i gang. Hvis der er valgt diskette, vil systemet bede om, at der sættes en diskette i drev A:. Der spørges om man ønsker en udskrift. Svar <Ja>, for at udskrive samleopgørelsen på print. Hvis en eller flere regninger ikke er korrekte m.h.t. de krævede grundydelser, stoppes afregningsprocessen og en liste med de ukorrekte regninger vises: Som det ses af ovenstående figur kan man vælge at fortsætte sygesikringsafregningen vha. knappen <Fortsæt>, i så tilfælde køres sygesikringsafregningen igennem for alle de regninger der er korrekte. Dvs. de ukorrekte regninger afregnes ikke! Alternativt kan sygesikringsafregningen annulleres med knappen <Annuller>. I så tilfælde afbrydes sygesikringsafregningen helt! Herefter kan man i ro og mag rette de regninger der er ukorrekte og køre sygesikringsafregningen igen når de alle er rettet. De grundydelser der skal kontrolleres for er registreret i Grundydelsesregisteret. Se yderligere under afsnit 5A.8. Under afregningen markeres alle de ydelser, hvis dato ligger inden for den valgte datoafgrænsning, som afregnet. Dvs. de kan ikke længere ændres i regningsprogrammet. Samtidig dannes der en fil til sygesikringen med disse ydelser og der udskrives desuden en total på samleopgørelsen. Filen kopieres over på en diskette eller klargøres til EDI-forsendelse. Sygesikringen skal via afregningsfilen have oplysning om antallet af en assisterende læges ydelser. Dette antal vil være korrekt, når én læge giver samtlige ydelser på én regning. Afregningen som ovenfor beskrevet forløber efter overenskomstens regler pr. 1. april 2002, hvor ydelser i afregningsmåneden afregnes uanset om regningen er færdigbehandlet. Ønskes afregning efter reglerne fra før 1. april 2002 henvises til afsnit 5A.7. Den gamle afregningsform. 10 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

11 5A.4. Ortopædkirurg Afregningsliste 5A.4. Afregningsliste Afregningslisten findes under Afregning Afregningsliste i menulinien. Programmet giver mulighed for udtræk af forskellige statistikker over de regninger og ydelser, der er lagt ind i systemet. Det er muligt at afgrænse statistikken med datointerval, initialer og ydelsesnumre, som det fremgår af skærmbilledet. Afregningslisten kan udskrives på skærm eller printer, hvor antal udskrifter kan vælges. Ikke-afregnede ydelser: Liste med ikke-afregnede ydelser i den valgte periode. Inden sygesikringsafregning foretages, anbefales det at udskrive en liste over alle ikke-afregnede ydelser i det datointerval, der skal afregnes. Listen viser en linie for hver regning, der vil blive medtaget i sygesikringsregnskabet med hhv. sygesikrings- og patientbeløb, samt en total til sidst. (Patientbeløbet bliver ikke sendt med til sygesikringen.) Når listen er udskrevet, er det muligt at foretage evt. rettelser i regningsprogrammet og udskrive listen på ny inden afregning til sygesikringen køres. Afregnede ydelser: Liste med afregnede ydelser i valgt periode. Kan anvendes til kontrol af afregning. Alle ydelser: Liste med samtlige ydelser i valgt periode. Færdigbehandlede: Liste med regninger, der er markeret færdigbehandlede og hvor datoen for færdigbehandlet er indeholdt i valgt periode. Ikke-færdigbehandlede: Liste med regninger, der ikke er markeret færdigbehandlet. Det er ikke muligt at angive periode. Regninger oprettet i valgt periode: Liste med regninger, der er oprettet i den valgte periode. Afregn-ikke-markerede: Liste med regninger, der er markeret for at de ikke skal afregnes og som har en oprettelsesdato i den valgte periode. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 11

12

13 5A. Ortopædkirurg Udskriv tidligere, Vis færdigbehandlede og Den gamle afregningsform 5A.5. Udskriv tidligere afregninger Udskriv tidligere afregning findes under Afregning Udskriv tidligere afregning i Menulinien. Hvis sygesikringen f.eks. ikke kan læse disketten eller en tidligere afregning på anden måde er gået tabt, kan man lave en kopi af afregningen på følgende måde: Find først den rigtige afregning. Navnet på filen henviser til det tidspunkt, hvor afregningen er blevet foretaget (U står for den 9. juni 2002 kl ). Marker den ønskede afregning og klik på <Åbn>. MedWin giver så meddelelsen "Samleopgørelse udskrevet!". Klik derefter <OK> hvorefter programmet spørger, "Vil du kopiere disketten på ny?". Indsæt en diskette i A-drevet og klik <Ja>. Den tidligere afregning udskrives herefter til diskette. Gensendelse af tidligere afregning sendt via EDI, er beskrevet i MedWin manualen. 5A.6. Vis færdigbehandlede Efter normal opstart af MedWin vises udelukkende regninger, der ikke er markeret færdigbehandlede. Ønsker man at se alle regninger, gøres dette ved at vælge Afregning Vis færdigbehandlede. Herved sættes en vinge ud for Vis færdigbehandlede. Ønsker man igen at skjule de færdigbehandlede regninger, gøres dette ved igen at vælge Afregning Vis færdigbehandlede. Herved fjernes vingen ud for Vis færdigbehandlede. 5A.7. Den gamle afregningsform Læger, der ønsker at afregne hele, færdigbehandlede regninger, skal gøre følgende: 1. Ved oprettelse af regninger, sættes vinge i Afregn-ikke. 2. Når et behandlingsforløb er afsluttet, sættes vinge i Færdigbehandlet og vingen i Afregn-ikke fjernes. Alle ydelser på regningen afregnes ved næste afregning. 3. Afregningsperiodens fradato skal altid være Begrundelsen for dette er, at afregningen medtager ydelser, der er givet i afregningsperioden. Til fremfinding af regninger til afregning og til kontrol af afregningen kan anvendes diverse afregningslister. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 13

14

15 5A.8. Grundydelsesregister 5A.8 Ortopædkirurgi - Grundydelsesregister Kontrollen af regningerne består i at kontrollere om der er angivet grundydelser. De grundydelser der kontrolleres for er registreret i grundydelsesregisteret. Grundydelsesregisteret findes under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Grundydelser. Dette register kan klinikken selv ændre i om nødvendigt (tilføje eller fjerne grundydelser). Ændringer foretages i ovenstående skærm billede. Som det fremgår, er der tale om et ganske simpelt register hvor ydelsesnumre blot kan tilføjes eller fjernes. Der er ikke nogen risiko forbundet med at rette i dette register! Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 15

16

17 7A. Praksisoplysninger 7A. Ortopædkirurgi - Praksisoplysninger 7.A.1. Praksis Under Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Praksis, angives klinikkens specialenr. Oplysningen sendes med i afregning til Sygesikringen. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 17

18

19 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse 8A. Kommunikation 8A.1. Henvisningsgodkendelse Herunder er der mulighed for at modtage en henvisning fra andre læger elektronisk. Henvisningsgodkendelsen findes under Kommunikation EDI GODKENDELSER -Henvisning i menulinien Henvisningsoversigt: I den øverste del af skærmbilledet kan man se en oversigt over de seneste indkomne henvisninger. 2. Diagnoser: Har afsender medsendt ICD10 koder vil den blive vist i diagnosefeltet. Det er muligt at tilføje flere diagnoser eller rette i de medsendte. 3. Henvisningsindhold: Ved at markere en bestemt linie i henvisningsoversigten ovenfor, kan man i feltet for henvisningsindhold se, hvad henvisningen indeholder. 4. Funktionsknapper: Til højre i skærmbilledet findes en række funktionsknapper: <Søg>: <Vis Egne/Vis Alle>: Anvendes til at søge i den udvidede diagnosesøgning (Beskrevet i MedWin manualen). Denne knap bruges til at vælge mellem visning af henvisninger for en enkelt læge (Vis Egne) eller visning af henvisninger for alle læger (Vis Alle). For at kunne se egne svar, er det en forudsætning, at Intern læge på patientkortet er udfyldt. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 19

20 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse <Gem diagnose>: <Set>: <Slet>: <Udskriv henvisning>: <Fortryd markering>: Gemmer den/de valgte diagnoser. Posten bliver liggende, så andre læger kan læse den og samtidig markeres den som Set af i feltet ovenfor. Det er det initial, som er logget på arbejdsstationen, der vil stå som det initial, der har set henvisningen. En hel henvisning kan slettes ved først at markere den og derefter klikke på <Slet>. Den markerede henvisning udskrives til printer. Har man markeret tekstområder til kopiering, kan markeringen fortrydes her. <Marker til overførsel>: For at markere et stykke tekst til kopiering, skal man først markere den ønskede tekst med musen og derefter klikke på knappen <Marker til overførsel>. Når henvisningen godkendes, overføres den valgte tekst til den valgte journaltype i feltet Valgt tekst anbringes i:. <Godkend>: Her godkender man henvisningen og den vil efterfølgende overføres til journalen. Man kan vælge, hvilken journaltype henvisningen skal placeres under i feltet Fuld henvisning anbringes i:. Man kan ligeledes markere dele af en tekst, som ønskes overført til journalen og herefter klikke på <Marker til overførsel>. Har patienten ændret navn, i forhold til oplysningerne i MedWin, bliver dette ikke ændret/opdateret ved godkendelse af henvisning. 20 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

21 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse Klikkes på fanebladet Billede vises det vedhæftede billede. Tilpas str.: kan ændres til Original str.: Billedet fylder hele området. Billedet vises i den originale størrelse. Det er muligt at forstørre eller formindske denne visning. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 21

22 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse Anvendes til at skifte mellem de medsendte billeder. Giver mulighed for at gemme det valgte billede, f.eks. på den lokale disk. 22 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

23 8.A.2. Ortopædkirurg Henvisningshotel RefHost 8A.2. Opkald til Henvisningshotel RefHost Det er muligt at kalde op og hente elektroniske henvisninger fra Henvisningshotellet RefHost. Funktionen findes under menupunktet Kommunikation RefHost Menupunktet Opsætning: herunder oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis. Fanebladene: Bruger: Avanceret: Der oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis, der skal have adgang til RefHost.. Oplyses af Datakonsulenten i Regionen. Oplysningerne herunder må kun ændres i samarbejde med enten Datakonsulenten i Regionen eller en konsulent fra EG Data Inform A/S. 2. Brugernavn og adgangskode: Oplyst af Datakonsulenten og oprettet under fanebladet Bruger. Ved klik på fald-ned pilen er det muligt at skifte bruger. 3. Medtager cprnr.: Den aktive patients cpr.nr.. Oplysningerne om den aktive patients cpr.nr. bliver overført til RefHost. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 23

24 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningshotel RefHost Opstår der spørgsmål i forbindelse med anvendelse af Henvisningshotellet, skal disse stiles til Datakonsulenten i Regionen eller på MedComs hjemmeside, Hjælp/Hotline findes oplysninger om kontaktpersoner samt et link til serviceside. RefHost hotline, træffes på tlf.nr i tidsrummet 8.30 til Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort... 3 4A. Indkaldelse af patienter... 5 4A.1. Udskrift af breve... 5 4A.2. Brevtekster... 7 4A.3. Anvendelse af koder... 9 5A. Afregning... 11

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Svarbreve og Korrespondance

Svarbreve og Korrespondance Kom godt i gang med: Svarbreve og Korrespondance EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Journaler EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Patient import og eksport

Patient import og eksport Kom godt i gang med: Patient import og eksport EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Dato: 18. februar 2016 Tidsbestilling, receptfornyelse og E-konsultation via hjemmesiden. Hjemmesiden består af to dele, dels layoutet og informationer, og dels en

Læs mere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere Plandent A/S DentalSuite Support Telefon 43 66 44 88 email dssupport@plandent.dk Guide til oprettelse af Personale og Brugere Indhold: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 3.87.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel Vejledning til: Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin...

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin... WebReq integration Indhold Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger....3 Kald af WebReq fra...4 Opsætning af WebReq Følgende filer skal forefindes i det dataområde

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger af beboer- og udgiftsoplysninger Side 1 Introduktion Hvis du har adgang til Brunata Online, giver det dig mulighed for at indberette beboer- og udgiftsoplysninger online. Denne vejledning viser, hvordan

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk (infoforenbooking-aktivitetsopgørelse_vejledning-2) Side 1af 19 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 1/11-2010. Vejledning til booking af aktiviteter samt aktivitetsopgørelser (haller

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere