Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning A.1. Regninger A.2. Skabelon for regninger A.3. Sygesikringsafregning A.4. Afregningsliste A.5. Udskriv tidligere afregninger A.6. Vis færdigbehandlede A.7. Den gamle afregningsform A.8. Grundydelsesregister A. Praksisoplysninger A.1. Praksis A. Kommunikation A.1. Henvisningsgodkendelse A.2. Opkald til Henvisningshotel RefHost... 23

2

3 5A.1. Ortopædkirurg - Regninger 5A. Afregning Under punktet Afregning i menulinien findes programmets moduler til afregning med patienter og sygesikringen. Det er desuden ved hjælp af funktionen Afregningsliste muligt at udtrække forskellige statistikker over bl.a. indtjeningen fra hver enkelt speciallæge i klinikken. 5A.1. Regninger Regninger bruges til at registrere og evt. udskrive regninger for patienter. Regninger kaldes frem ved tryk på F9, ved at klikke på ikon nr. 12 fra toppen i Kvikmenuen i højre side af skærmen, eller via Afregning Regninger Stamdata på patienten: Øverst i billedet står oplysningerne om den aktuelle patient, som de fremgår af patientkortet. Der kan ikke rettes i navn og adresse her. Dog kan sygesikringsgruppen ændres, hvis der f.eks. skal registreres en selvbetalerregning (gruppe 3) på patienten. Regninger på børn, der endnu ikke har fået eget sygesikringsbevis, og derfor skal registreres med gruppe 0 på patientkortet, vil blive afregnet med sygesikringen på den af forældrene, der er vinget af som værge på patientkortet. Dette symbol ud for felterne 1. kons og 2. kons. indikerer at der mangler en grundydelse på regningen. Ikonet er udelukkende en advarsel og kan ignoreres hvis der vitterligt ikke ønskes påsat en grundydelse på regningen for nuværende (den kan tilføjes senere). Dvs. der er ikke ændret i regningsbilledets funktionalitet overhovedet, blot tilføjet en advarsel for manglende grundydelse. Ikonet fremkommer når der har været skiftet CPR-nr. Regningen kan først afregnes til Sygesikringen, når der er påført en grundydelse, som er indeholdt i tabellen over lovlige grundydelser Tabellen over lovlige grundydelser findes i Grundydelsesregisteret under Kartoteker Honorarkartotek Grundydelser (se afsnit 5A.8) 2. Funktionsknapper: Nederst i højre hjørne findes følgende funktionsknapper: Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 3

4 5A.1. Ortopædkirurg Regninger <Ny regning>: Første gang man åbner regningsbilledet på en patient, vil der i midten stå en tekstboks, hvoraf det fremgår, at der ikke er registreret nogen regning på patienten. Det samme vil ske, hvis patienten tidligere har fået en regning, og denne er markeret færdigbehandlet. I så fald skal der oprettes en ny regning ved hjælp af denne knap. Knappen benyttes også, hvis en patient har fyldt sin regning op med det maksimale antal tilladte konsultationer, men ikke er færdig med den igangværende behandling. Endvidere kan det være aktuelt at have flere igangværende regninger, hvis patienten er blevet henvist for to forskellige lidelser. Hvis der allerede er en regning, vil evt. henvisningsdato og evt. henvisende yder overføres til den nye regning. <Udskrift>: Udskriver den aktuelle regning på printeren. Når man vælger <Udskrift>, får man et vindue frem, hvor systemet foreslår dags dato som overskrift på regningen. Hvis det er en gruppe 2 eller 3 regning, hvor patienten selv skal betale, kan man angive en forfaldsdato for hvornår patientbeløbet skal indbetales. Regningen printes i A5 størrelse. Hvis der ønskes flere eksemplarer af udskriften, angives dette i Kopier. Det senest anvendte antal kopier foreslås næste gang. Endvidere er det muligt at fravælge kvitteringslinien til patientens underskrift. Udskriften igangsættes med <Ok>. <Bemærk.>: Her kan man indtaste diverse bemærkninger til regningen (max 200 tegn). Teksten er til internt brug, og vil derfor ikke komme med på regningsudskriften. Indtast bemærkninger og afslut med <Ok>. Hvis der er skrevet en bemærkning, vises en blå kant om knappen. OBS! Bemærkningen vil kun kunne ses igen ved på ny at vælge <Bemærk.>. 3. Stamdata på regningen: Henv. dato: Her indtastes datoen på henvisningen fra patientens egen læge. Feltet skal udfyldes, når der er en henvisning på patienten. Ved dobbeltklik i feltet påsættes dags dato. Henv. yder: Hvis patientens egen læges ydernummer står på patientkortet inden oprettelse af regningen, vil ydernummeret automatisk blive indsat i dette felt. I modsat fald skal det indtastes manuelt. Feltet skal udfyldes, når der er en henvisning på patienten Ej henvist: Sæt vinge her, hvis der ikke foreligger en henvisning. Felterne, Henv. dato og Henv. yder, tømmes og låses. Der vil automatisk blive sat markering i dette felt ved grp.3-patienter. Henv. elektronisk: Systemet påsætter her en vinge, hvis henvisningen er sendt via EDI. Limit: Den limitering der gælder for henvisningen/regningen. Der er følgende muligheder: 1: Uden limitering 2: Uden henvisning 3: Uden limitering/henvisning 4: 12 behandlinger 5: Speciale limitering Ved oprettelse af ny regning forslås altid 5: Speciale limitering. 4 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

5 5A.1. Ortopædkirurg Regninger Opret. dato: Systemet påsætter automatisk dags dato i dette felt, når der oprettes en ny regning. Henv. type: Automatisk udfyldt, hvis henvisningen er sendt via EDI; ellers skal der vælges iht. Henvisning. Læge: Systemet påsætter her den læges initial, der er logget ind i MedWin eller den læge regningen er oprettet på vegne af. Initialet kan ændres ved klik på pilen i det lille grå felt til højre. Dette er især vigtigt at være opmærksom på, hvis der i klinikken anvendes flere ydernumre eller hvis der er ansat en assisterende læge. Ved oprettelse og ændring af ydelser sættes det aktuelle initial på ydelsen. Alt afregnet: Når alle ydelser på regningen er afregnet med sygesikringen, vil systemet sætte en vinge her. Sættes der en ny ydelse på regningen, fjernes vingen. Feltet kan ikke redigeres. Færdigbehandlet: Sæt en vinge i feltet, når patienten er færdigbehandlet. Hvis det tilhørende datofelt er tomt, indsættes dags dato. Begge felter skal være udfyldt eller ikke-udfyldt. Regninger med vinge i Færdigbehandlet, vil ikke umiddelbart kunne ses på skærmen. (Se afsnit 5A.6). Afregn ikke: Er der en vinge i feltet, bliver ydelser på regningen ikke afregnet. Bør kun anvendes ved den gamle afregningsform. (Se afsnit 5A.7.) Total: Her vises totalbeløbet for regningens sygesikrings- og patientandel inkl. sygesikringens overenskomsttillæg. 4. Flere reg. (x): Dette punkt vises kun, hvis der er mere end een aktiv regning på patienten. Man bladrer imellem de forskellige regninger ved at klikke på pilene på hver side af regningsantallet. Bemærk at tidligere regninger, der er markeret færdigbehandlede, vil kunne ses her ved hjælp af funktionen Vis afregnede. (Se afsnit 4A.6.) Tallet i parentes angiver antallet af regninger på patienten. 5. Indtastning af faste ydelser: De faste ydelsesnumre, der benyttes i systemet fremgår af Skabelon for regninger, se afsnit 4A.2. Indtastning af en ydelse på en regning foregår ved at dobbeltklikke i datofeltet til venstre for ydelsen. Herved påsættes dags dato og systemet øger automatisk tallet i antalsfeltet med 1. Samtidig sættes der beløb på ydelsen. For senere konsultationer, telefonkonsultationer samt faste ydelser, kan man påsætte flere datoer på ydelsen. Hvis man fortryder en registreret ydelse, slettes den ved at blanke datoen ud. Bemærk: Hvis man ønsker at indtaste andre ydelsesnumre, end de i forvejen definerede faste ydelser, gøres dette under Andre ydelser med tillæg eller Andre ydelser uden tillæg. Det samme gælder, hvis man har brug for at registrere nogle af de faste ydelser på mere end tre datoer. Når man når op på det tilladte antal konsultationer på en regning (i de fleste tilfælde 8), fortsættes på en ny regning, der oprettes under <Ny regning> og markeres med en vinge i Fortsat behandl. 6. Indtastning af andre ydelser med og uden tillæg: Andre ydelser deles op i ydelser med og uden overenskomsttillæg. Den aktuelle procentsats for overenskomsttillægget er vist på skærmen, som den fremgår af Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Standard. Indtastningen foregår ens i begge afsnit. Dags dato påsættes med dobbeltklik i datofeltet. Antal og ydelsesnummer udfyldes. Ydelsesnummeret kan tastes ind eller, hvis man ikke kan huske det, kan honorarsøgning kaldes med dobbeltklik i feltet eller et tryk på <Enter> med cursoren i feltet. Slut af med at klikke i linien nedenunder eller køre gennem resten af registreringslinien med tabulatortasten. Ydelsen bliver først registreret i det øjeblik, den er blevet flyttet ned i listen nedenunder. For at få en oversigt over de indtastede andre ydelser, kan man klikke på pilen i det lille grå felt til højre for den nederste linie. For at slette en ydelse, markeres denne i oversigten, hvorved den fremkommer på den øverste linie. Derpå vælges <Slet>. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 5

6 5A.1. Ortopædkirurg Regninger NB: Afregnede ydelser og/eller ydelser, der er finansoverførte, kan ikke redigeres eller slettes. Baggrundsfarven for disse ydelser er svagt rød. Mht. afregnede/finansoverførte Andre ydelser vises den røde farve kun, når ydelsen er klikket op i redigeringsfelterne. NB NB: Grp. 3-ydelser markeres som afregnede, hvis de med hensyn til dato og initial er ramt af en sygesikringsafregning. 7. E-Faktura: Skal vinges af efter ydelsen er skrevet på, hvis en E-faktura skal laves. Sys.grp skal ændres til 3 selvbetaler. For at lave en E-faktura med moms skal der oprettes en ydelse til momsen: Ydelsen oprettes under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Honorartabel. Oprettes i den samme gruppe som de ydelser der skal beregnes moms på. I feltet Ynr. tastes teksten Moms. I feltet Tekst tastes også Moms. Ingen beløb. Anvendes MedWins bogholderi skal kontoen for udgående moms indtastes i feltet Pt.konto. På regningen vælges en relevant ydelse. Derefter vælges ydelsen Moms. Vælges ved at dobbeltklikke i feltet Ydel. Beløbet udregnes manuelt og indtastes. Ydelsen registreres: Klik på <Udskrift> og E-faktura modulet startes op. Yderligere beskrivelse af E-faktura modulet findes i manualen til MedWin. 6 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

7 5A.2. Ortopædkirurg Skabelon for regninger 5A.2. Skabelon for regninger Under skabelon for regninger definerer man ydelsesnumrene på de ydelser, der benyttes oftest. Skabelonen kaldes op via Afregning Skabelon for regninger Ydelser: Skabelonen udfyldes så vidt muligt inden registrering af regninger påbegyndes. Som minimum skal ydelsesnumrene for første, anden og senere konsultationer samt telefonkonsultationer udfyldes. Numrene på de forskellige ydelser kan ses i honorarkartoteket. (Se afsnit i manualen til MedWin) 2. Automatisk ydelses reg.: Hvis man ønsker at systemet automatisk registrerer nogle eller alle konsultationsydelser på regningen, markeres dette her. Registreringen sker fra tidsbestillingen (dagsplan eller dagsskema, se mere herom i afsnit 4.1 og 4.2. i manualen til MedWin) på følgende måde: Patienten skal have en tid den pågældende dag. Hvis man sætter status til I gang (grøn farve) på dagsskema eller dagsplan, registreres der samtidig en konsultation på regningen. Systemet kommer i tidsbestillingen med en besked om, at der er påsat f.eks. en 2. Kons. på regningen. Systemet holder selv styr på, hvilke konsultationer patienten tidligere har fået påført regningen. Diverse faste ydelser og andre ydelser skal fortsat registreres manuelt. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 7

8

9 5A.3.Ortopædkirurg Sygesikringsafregning 5A.3. Sygesikringsafregning Her foretages den månedlige afregning med sygesikringen. Programmet kaldes op via Afregning Sygesikringsafregning eller med Shift + Ctrl + F9. Hvis der forsøges afregnet mere end én gang for hver periode, vil der komme et tomt regnskab ud ved den anden og efterfølgende kørsler. Inden sygesikringsafregningen køres, bør der være udskrevet afregningsliste og evt. gruppe 2 og 3 regninger. (Se afsnit 5A.4 og 5A.1 under <Udskrift>.) Der kan ikke foretages rettelser i regnskabet efter afregningskørslen! Når sygesikringsafregningen gennemføres kontrollere MedWin først om alle de regninger, der skal afregnes indeholder de krævede grundydelser. Hvis en eller flere regninger ikke er korrekte stoppes afregningsprocessen og en liste med de ukorrekte regninger vises Afgrænsning: Vælg ydernummer: Der kan vælges hvilket ydernr. afregningen til sygesikringen skal foretages for. Der foreslås automatisk det ydernr., der er på det initial der er logget ind med. Der kan vælges mellem alle ydere i praksis der har regninger med ikke afregnede ydelser. Dato: Ved at lade datoen stå fra og frem til afregningsdatoen, vil der aldrig være regninger, der bliver glemt pga. indtastningsfejl i datofelterne. På denne måde vil regninger fra tidligere måneder, uanset datoen, blive skrevet ud, hvis de ikke tidligere har været afregnet. 2. Initialer: Her kan vælges for hvilke læger, afregningen skal foretages. Ud fra det valgte ydernr. filtreres initialerne ud fra om de tilhører det valgte ydernr. og om der er uafregnede regninger til initialerne.. 3. Ugenummer: Systemet foreslår det ugenummer, som sygesikringen har defineret som slutugenummeret i den måned, der afregnes for, men det kan ændres ved hjælp af piletasterne til højre for nummeret. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 9

10 5A.3. Ortopædkirurg Sygesikringsafregning 4. Forsendelse: Vælg om afregningsfilen skal lægges på en diskette eller sendes pr. EDI ved næste opkald. Tryk på <Ok> for at sætte afregningen i gang. Hvis der er valgt diskette, vil systemet bede om, at der sættes en diskette i drev A:. Der spørges om man ønsker en udskrift. Svar <Ja>, for at udskrive samleopgørelsen på print. Hvis en eller flere regninger ikke er korrekte m.h.t. de krævede grundydelser, stoppes afregningsprocessen og en liste med de ukorrekte regninger vises: Som det ses af ovenstående figur kan man vælge at fortsætte sygesikringsafregningen vha. knappen <Fortsæt>, i så tilfælde køres sygesikringsafregningen igennem for alle de regninger der er korrekte. Dvs. de ukorrekte regninger afregnes ikke! Alternativt kan sygesikringsafregningen annulleres med knappen <Annuller>. I så tilfælde afbrydes sygesikringsafregningen helt! Herefter kan man i ro og mag rette de regninger der er ukorrekte og køre sygesikringsafregningen igen når de alle er rettet. De grundydelser der skal kontrolleres for er registreret i Grundydelsesregisteret. Se yderligere under afsnit 5A.8. Under afregningen markeres alle de ydelser, hvis dato ligger inden for den valgte datoafgrænsning, som afregnet. Dvs. de kan ikke længere ændres i regningsprogrammet. Samtidig dannes der en fil til sygesikringen med disse ydelser og der udskrives desuden en total på samleopgørelsen. Filen kopieres over på en diskette eller klargøres til EDI-forsendelse. Sygesikringen skal via afregningsfilen have oplysning om antallet af en assisterende læges ydelser. Dette antal vil være korrekt, når én læge giver samtlige ydelser på én regning. Afregningen som ovenfor beskrevet forløber efter overenskomstens regler pr. 1. april 2002, hvor ydelser i afregningsmåneden afregnes uanset om regningen er færdigbehandlet. Ønskes afregning efter reglerne fra før 1. april 2002 henvises til afsnit 5A.7. Den gamle afregningsform. 10 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

11 5A.4. Ortopædkirurg Afregningsliste 5A.4. Afregningsliste Afregningslisten findes under Afregning Afregningsliste i menulinien. Programmet giver mulighed for udtræk af forskellige statistikker over de regninger og ydelser, der er lagt ind i systemet. Det er muligt at afgrænse statistikken med datointerval, initialer og ydelsesnumre, som det fremgår af skærmbilledet. Afregningslisten kan udskrives på skærm eller printer, hvor antal udskrifter kan vælges. Ikke-afregnede ydelser: Liste med ikke-afregnede ydelser i den valgte periode. Inden sygesikringsafregning foretages, anbefales det at udskrive en liste over alle ikke-afregnede ydelser i det datointerval, der skal afregnes. Listen viser en linie for hver regning, der vil blive medtaget i sygesikringsregnskabet med hhv. sygesikrings- og patientbeløb, samt en total til sidst. (Patientbeløbet bliver ikke sendt med til sygesikringen.) Når listen er udskrevet, er det muligt at foretage evt. rettelser i regningsprogrammet og udskrive listen på ny inden afregning til sygesikringen køres. Afregnede ydelser: Liste med afregnede ydelser i valgt periode. Kan anvendes til kontrol af afregning. Alle ydelser: Liste med samtlige ydelser i valgt periode. Færdigbehandlede: Liste med regninger, der er markeret færdigbehandlede og hvor datoen for færdigbehandlet er indeholdt i valgt periode. Ikke-færdigbehandlede: Liste med regninger, der ikke er markeret færdigbehandlet. Det er ikke muligt at angive periode. Regninger oprettet i valgt periode: Liste med regninger, der er oprettet i den valgte periode. Afregn-ikke-markerede: Liste med regninger, der er markeret for at de ikke skal afregnes og som har en oprettelsesdato i den valgte periode. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 11

12

13 5A. Ortopædkirurg Udskriv tidligere, Vis færdigbehandlede og Den gamle afregningsform 5A.5. Udskriv tidligere afregninger Udskriv tidligere afregning findes under Afregning Udskriv tidligere afregning i Menulinien. Hvis sygesikringen f.eks. ikke kan læse disketten eller en tidligere afregning på anden måde er gået tabt, kan man lave en kopi af afregningen på følgende måde: Find først den rigtige afregning. Navnet på filen henviser til det tidspunkt, hvor afregningen er blevet foretaget (U står for den 9. juni 2002 kl ). Marker den ønskede afregning og klik på <Åbn>. MedWin giver så meddelelsen "Samleopgørelse udskrevet!". Klik derefter <OK> hvorefter programmet spørger, "Vil du kopiere disketten på ny?". Indsæt en diskette i A-drevet og klik <Ja>. Den tidligere afregning udskrives herefter til diskette. Gensendelse af tidligere afregning sendt via EDI, er beskrevet i MedWin manualen. 5A.6. Vis færdigbehandlede Efter normal opstart af MedWin vises udelukkende regninger, der ikke er markeret færdigbehandlede. Ønsker man at se alle regninger, gøres dette ved at vælge Afregning Vis færdigbehandlede. Herved sættes en vinge ud for Vis færdigbehandlede. Ønsker man igen at skjule de færdigbehandlede regninger, gøres dette ved igen at vælge Afregning Vis færdigbehandlede. Herved fjernes vingen ud for Vis færdigbehandlede. 5A.7. Den gamle afregningsform Læger, der ønsker at afregne hele, færdigbehandlede regninger, skal gøre følgende: 1. Ved oprettelse af regninger, sættes vinge i Afregn-ikke. 2. Når et behandlingsforløb er afsluttet, sættes vinge i Færdigbehandlet og vingen i Afregn-ikke fjernes. Alle ydelser på regningen afregnes ved næste afregning. 3. Afregningsperiodens fradato skal altid være Begrundelsen for dette er, at afregningen medtager ydelser, der er givet i afregningsperioden. Til fremfinding af regninger til afregning og til kontrol af afregningen kan anvendes diverse afregningslister. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 13

14

15 5A.8. Grundydelsesregister 5A.8 Ortopædkirurgi - Grundydelsesregister Kontrollen af regningerne består i at kontrollere om der er angivet grundydelser. De grundydelser der kontrolleres for er registreret i grundydelsesregisteret. Grundydelsesregisteret findes under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Grundydelser. Dette register kan klinikken selv ændre i om nødvendigt (tilføje eller fjerne grundydelser). Ændringer foretages i ovenstående skærm billede. Som det fremgår, er der tale om et ganske simpelt register hvor ydelsesnumre blot kan tilføjes eller fjernes. Der er ikke nogen risiko forbundet med at rette i dette register! Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 15

16

17 7A. Praksisoplysninger 7A. Ortopædkirurgi - Praksisoplysninger 7.A.1. Praksis Under Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Praksis, angives klinikkens specialenr. Oplysningen sendes med i afregning til Sygesikringen. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 17

18

19 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse 8A. Kommunikation 8A.1. Henvisningsgodkendelse Herunder er der mulighed for at modtage en henvisning fra andre læger elektronisk. Henvisningsgodkendelsen findes under Kommunikation EDI GODKENDELSER -Henvisning i menulinien Henvisningsoversigt: I den øverste del af skærmbilledet kan man se en oversigt over de seneste indkomne henvisninger. 2. Diagnoser: Har afsender medsendt ICD10 koder vil den blive vist i diagnosefeltet. Det er muligt at tilføje flere diagnoser eller rette i de medsendte. 3. Henvisningsindhold: Ved at markere en bestemt linie i henvisningsoversigten ovenfor, kan man i feltet for henvisningsindhold se, hvad henvisningen indeholder. 4. Funktionsknapper: Til højre i skærmbilledet findes en række funktionsknapper: <Søg>: <Vis Egne/Vis Alle>: Anvendes til at søge i den udvidede diagnosesøgning (Beskrevet i MedWin manualen). Denne knap bruges til at vælge mellem visning af henvisninger for en enkelt læge (Vis Egne) eller visning af henvisninger for alle læger (Vis Alle). For at kunne se egne svar, er det en forudsætning, at Intern læge på patientkortet er udfyldt. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 19

20 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse <Gem diagnose>: <Set>: <Slet>: <Udskriv henvisning>: <Fortryd markering>: Gemmer den/de valgte diagnoser. Posten bliver liggende, så andre læger kan læse den og samtidig markeres den som Set af i feltet ovenfor. Det er det initial, som er logget på arbejdsstationen, der vil stå som det initial, der har set henvisningen. En hel henvisning kan slettes ved først at markere den og derefter klikke på <Slet>. Den markerede henvisning udskrives til printer. Har man markeret tekstområder til kopiering, kan markeringen fortrydes her. <Marker til overførsel>: For at markere et stykke tekst til kopiering, skal man først markere den ønskede tekst med musen og derefter klikke på knappen <Marker til overførsel>. Når henvisningen godkendes, overføres den valgte tekst til den valgte journaltype i feltet Valgt tekst anbringes i:. <Godkend>: Her godkender man henvisningen og den vil efterfølgende overføres til journalen. Man kan vælge, hvilken journaltype henvisningen skal placeres under i feltet Fuld henvisning anbringes i:. Man kan ligeledes markere dele af en tekst, som ønskes overført til journalen og herefter klikke på <Marker til overførsel>. Har patienten ændret navn, i forhold til oplysningerne i MedWin, bliver dette ikke ændret/opdateret ved godkendelse af henvisning. 20 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

21 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse Klikkes på fanebladet Billede vises det vedhæftede billede. Tilpas str.: kan ændres til Original str.: Billedet fylder hele området. Billedet vises i den originale størrelse. Det er muligt at forstørre eller formindske denne visning. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 21

22 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse Anvendes til at skifte mellem de medsendte billeder. Giver mulighed for at gemme det valgte billede, f.eks. på den lokale disk. 22 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

23 8.A.2. Ortopædkirurg Henvisningshotel RefHost 8A.2. Opkald til Henvisningshotel RefHost Det er muligt at kalde op og hente elektroniske henvisninger fra Henvisningshotellet RefHost. Funktionen findes under menupunktet Kommunikation RefHost Menupunktet Opsætning: herunder oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis. Fanebladene: Bruger: Avanceret: Der oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis, der skal have adgang til RefHost.. Oplyses af Datakonsulenten i Regionen. Oplysningerne herunder må kun ændres i samarbejde med enten Datakonsulenten i Regionen eller en konsulent fra EG Data Inform A/S. 2. Brugernavn og adgangskode: Oplyst af Datakonsulenten og oprettet under fanebladet Bruger. Ved klik på fald-ned pilen er det muligt at skifte bruger. 3. Medtager cprnr.: Den aktive patients cpr.nr.. Oplysningerne om den aktive patients cpr.nr. bliver overført til RefHost. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 23

24 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningshotel RefHost Opstår der spørgsmål i forbindelse med anvendelse af Henvisningshotellet, skal disse stiles til Datakonsulenten i Regionen eller på MedComs hjemmeside, Hjælp/Hotline findes oplysninger om kontaktpersoner samt et link til serviceside. RefHost hotline, træffes på tlf.nr i tidsrummet 8.30 til Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne.

Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne. 04.11.2013 (9.3.451) F4:PATIENT Ændringsliste Indkald I forbindelse med indkaldekørslen kan patienter ikke længere risikere at blive indkaldt før den dato, der er angivet i Deres forventet indkald. Hvis

Læs mere

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet.

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.4.011) Ændringsliste Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.3.527) Sygeforsikring danmark Indlæsning af danmark

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1

Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1 Forord SuperNova er udviklet med henblik på at hjælpe frivillige ledere i DFIF med at administrere de mængder

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere