Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning A.1. Regninger A.2. Skabelon for regninger A.3. Sygesikringsafregning A.4. Afregningsliste A.5. Udskriv tidligere afregninger A.6. Vis færdigbehandlede A.7. Den gamle afregningsform A.8. Grundydelsesregister A. Praksisoplysninger A.1. Praksis A. Kommunikation A.1. Henvisningsgodkendelse A.2. Opkald til Henvisningshotel RefHost... 23

2

3 5A.1. Ortopædkirurg - Regninger 5A. Afregning Under punktet Afregning i menulinien findes programmets moduler til afregning med patienter og sygesikringen. Det er desuden ved hjælp af funktionen Afregningsliste muligt at udtrække forskellige statistikker over bl.a. indtjeningen fra hver enkelt speciallæge i klinikken. 5A.1. Regninger Regninger bruges til at registrere og evt. udskrive regninger for patienter. Regninger kaldes frem ved tryk på F9, ved at klikke på ikon nr. 12 fra toppen i Kvikmenuen i højre side af skærmen, eller via Afregning Regninger Stamdata på patienten: Øverst i billedet står oplysningerne om den aktuelle patient, som de fremgår af patientkortet. Der kan ikke rettes i navn og adresse her. Dog kan sygesikringsgruppen ændres, hvis der f.eks. skal registreres en selvbetalerregning (gruppe 3) på patienten. Regninger på børn, der endnu ikke har fået eget sygesikringsbevis, og derfor skal registreres med gruppe 0 på patientkortet, vil blive afregnet med sygesikringen på den af forældrene, der er vinget af som værge på patientkortet. Dette symbol ud for felterne 1. kons og 2. kons. indikerer at der mangler en grundydelse på regningen. Ikonet er udelukkende en advarsel og kan ignoreres hvis der vitterligt ikke ønskes påsat en grundydelse på regningen for nuværende (den kan tilføjes senere). Dvs. der er ikke ændret i regningsbilledets funktionalitet overhovedet, blot tilføjet en advarsel for manglende grundydelse. Ikonet fremkommer når der har været skiftet CPR-nr. Regningen kan først afregnes til Sygesikringen, når der er påført en grundydelse, som er indeholdt i tabellen over lovlige grundydelser Tabellen over lovlige grundydelser findes i Grundydelsesregisteret under Kartoteker Honorarkartotek Grundydelser (se afsnit 5A.8) 2. Funktionsknapper: Nederst i højre hjørne findes følgende funktionsknapper: Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 3

4 5A.1. Ortopædkirurg Regninger <Ny regning>: Første gang man åbner regningsbilledet på en patient, vil der i midten stå en tekstboks, hvoraf det fremgår, at der ikke er registreret nogen regning på patienten. Det samme vil ske, hvis patienten tidligere har fået en regning, og denne er markeret færdigbehandlet. I så fald skal der oprettes en ny regning ved hjælp af denne knap. Knappen benyttes også, hvis en patient har fyldt sin regning op med det maksimale antal tilladte konsultationer, men ikke er færdig med den igangværende behandling. Endvidere kan det være aktuelt at have flere igangværende regninger, hvis patienten er blevet henvist for to forskellige lidelser. Hvis der allerede er en regning, vil evt. henvisningsdato og evt. henvisende yder overføres til den nye regning. <Udskrift>: Udskriver den aktuelle regning på printeren. Når man vælger <Udskrift>, får man et vindue frem, hvor systemet foreslår dags dato som overskrift på regningen. Hvis det er en gruppe 2 eller 3 regning, hvor patienten selv skal betale, kan man angive en forfaldsdato for hvornår patientbeløbet skal indbetales. Regningen printes i A5 størrelse. Hvis der ønskes flere eksemplarer af udskriften, angives dette i Kopier. Det senest anvendte antal kopier foreslås næste gang. Endvidere er det muligt at fravælge kvitteringslinien til patientens underskrift. Udskriften igangsættes med <Ok>. <Bemærk.>: Her kan man indtaste diverse bemærkninger til regningen (max 200 tegn). Teksten er til internt brug, og vil derfor ikke komme med på regningsudskriften. Indtast bemærkninger og afslut med <Ok>. Hvis der er skrevet en bemærkning, vises en blå kant om knappen. OBS! Bemærkningen vil kun kunne ses igen ved på ny at vælge <Bemærk.>. 3. Stamdata på regningen: Henv. dato: Her indtastes datoen på henvisningen fra patientens egen læge. Feltet skal udfyldes, når der er en henvisning på patienten. Ved dobbeltklik i feltet påsættes dags dato. Henv. yder: Hvis patientens egen læges ydernummer står på patientkortet inden oprettelse af regningen, vil ydernummeret automatisk blive indsat i dette felt. I modsat fald skal det indtastes manuelt. Feltet skal udfyldes, når der er en henvisning på patienten Ej henvist: Sæt vinge her, hvis der ikke foreligger en henvisning. Felterne, Henv. dato og Henv. yder, tømmes og låses. Der vil automatisk blive sat markering i dette felt ved grp.3-patienter. Henv. elektronisk: Systemet påsætter her en vinge, hvis henvisningen er sendt via EDI. Limit: Den limitering der gælder for henvisningen/regningen. Der er følgende muligheder: 1: Uden limitering 2: Uden henvisning 3: Uden limitering/henvisning 4: 12 behandlinger 5: Speciale limitering Ved oprettelse af ny regning forslås altid 5: Speciale limitering. 4 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

5 5A.1. Ortopædkirurg Regninger Opret. dato: Systemet påsætter automatisk dags dato i dette felt, når der oprettes en ny regning. Henv. type: Automatisk udfyldt, hvis henvisningen er sendt via EDI; ellers skal der vælges iht. Henvisning. Læge: Systemet påsætter her den læges initial, der er logget ind i MedWin eller den læge regningen er oprettet på vegne af. Initialet kan ændres ved klik på pilen i det lille grå felt til højre. Dette er især vigtigt at være opmærksom på, hvis der i klinikken anvendes flere ydernumre eller hvis der er ansat en assisterende læge. Ved oprettelse og ændring af ydelser sættes det aktuelle initial på ydelsen. Alt afregnet: Når alle ydelser på regningen er afregnet med sygesikringen, vil systemet sætte en vinge her. Sættes der en ny ydelse på regningen, fjernes vingen. Feltet kan ikke redigeres. Færdigbehandlet: Sæt en vinge i feltet, når patienten er færdigbehandlet. Hvis det tilhørende datofelt er tomt, indsættes dags dato. Begge felter skal være udfyldt eller ikke-udfyldt. Regninger med vinge i Færdigbehandlet, vil ikke umiddelbart kunne ses på skærmen. (Se afsnit 5A.6). Afregn ikke: Er der en vinge i feltet, bliver ydelser på regningen ikke afregnet. Bør kun anvendes ved den gamle afregningsform. (Se afsnit 5A.7.) Total: Her vises totalbeløbet for regningens sygesikrings- og patientandel inkl. sygesikringens overenskomsttillæg. 4. Flere reg. (x): Dette punkt vises kun, hvis der er mere end een aktiv regning på patienten. Man bladrer imellem de forskellige regninger ved at klikke på pilene på hver side af regningsantallet. Bemærk at tidligere regninger, der er markeret færdigbehandlede, vil kunne ses her ved hjælp af funktionen Vis afregnede. (Se afsnit 4A.6.) Tallet i parentes angiver antallet af regninger på patienten. 5. Indtastning af faste ydelser: De faste ydelsesnumre, der benyttes i systemet fremgår af Skabelon for regninger, se afsnit 4A.2. Indtastning af en ydelse på en regning foregår ved at dobbeltklikke i datofeltet til venstre for ydelsen. Herved påsættes dags dato og systemet øger automatisk tallet i antalsfeltet med 1. Samtidig sættes der beløb på ydelsen. For senere konsultationer, telefonkonsultationer samt faste ydelser, kan man påsætte flere datoer på ydelsen. Hvis man fortryder en registreret ydelse, slettes den ved at blanke datoen ud. Bemærk: Hvis man ønsker at indtaste andre ydelsesnumre, end de i forvejen definerede faste ydelser, gøres dette under Andre ydelser med tillæg eller Andre ydelser uden tillæg. Det samme gælder, hvis man har brug for at registrere nogle af de faste ydelser på mere end tre datoer. Når man når op på det tilladte antal konsultationer på en regning (i de fleste tilfælde 8), fortsættes på en ny regning, der oprettes under <Ny regning> og markeres med en vinge i Fortsat behandl. 6. Indtastning af andre ydelser med og uden tillæg: Andre ydelser deles op i ydelser med og uden overenskomsttillæg. Den aktuelle procentsats for overenskomsttillægget er vist på skærmen, som den fremgår af Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Standard. Indtastningen foregår ens i begge afsnit. Dags dato påsættes med dobbeltklik i datofeltet. Antal og ydelsesnummer udfyldes. Ydelsesnummeret kan tastes ind eller, hvis man ikke kan huske det, kan honorarsøgning kaldes med dobbeltklik i feltet eller et tryk på <Enter> med cursoren i feltet. Slut af med at klikke i linien nedenunder eller køre gennem resten af registreringslinien med tabulatortasten. Ydelsen bliver først registreret i det øjeblik, den er blevet flyttet ned i listen nedenunder. For at få en oversigt over de indtastede andre ydelser, kan man klikke på pilen i det lille grå felt til højre for den nederste linie. For at slette en ydelse, markeres denne i oversigten, hvorved den fremkommer på den øverste linie. Derpå vælges <Slet>. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 5

6 5A.1. Ortopædkirurg Regninger NB: Afregnede ydelser og/eller ydelser, der er finansoverførte, kan ikke redigeres eller slettes. Baggrundsfarven for disse ydelser er svagt rød. Mht. afregnede/finansoverførte Andre ydelser vises den røde farve kun, når ydelsen er klikket op i redigeringsfelterne. NB NB: Grp. 3-ydelser markeres som afregnede, hvis de med hensyn til dato og initial er ramt af en sygesikringsafregning. 7. E-Faktura: Skal vinges af efter ydelsen er skrevet på, hvis en E-faktura skal laves. Sys.grp skal ændres til 3 selvbetaler. For at lave en E-faktura med moms skal der oprettes en ydelse til momsen: Ydelsen oprettes under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Honorartabel. Oprettes i den samme gruppe som de ydelser der skal beregnes moms på. I feltet Ynr. tastes teksten Moms. I feltet Tekst tastes også Moms. Ingen beløb. Anvendes MedWins bogholderi skal kontoen for udgående moms indtastes i feltet Pt.konto. På regningen vælges en relevant ydelse. Derefter vælges ydelsen Moms. Vælges ved at dobbeltklikke i feltet Ydel. Beløbet udregnes manuelt og indtastes. Ydelsen registreres: Klik på <Udskrift> og E-faktura modulet startes op. Yderligere beskrivelse af E-faktura modulet findes i manualen til MedWin. 6 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

7 5A.2. Ortopædkirurg Skabelon for regninger 5A.2. Skabelon for regninger Under skabelon for regninger definerer man ydelsesnumrene på de ydelser, der benyttes oftest. Skabelonen kaldes op via Afregning Skabelon for regninger Ydelser: Skabelonen udfyldes så vidt muligt inden registrering af regninger påbegyndes. Som minimum skal ydelsesnumrene for første, anden og senere konsultationer samt telefonkonsultationer udfyldes. Numrene på de forskellige ydelser kan ses i honorarkartoteket. (Se afsnit i manualen til MedWin) 2. Automatisk ydelses reg.: Hvis man ønsker at systemet automatisk registrerer nogle eller alle konsultationsydelser på regningen, markeres dette her. Registreringen sker fra tidsbestillingen (dagsplan eller dagsskema, se mere herom i afsnit 4.1 og 4.2. i manualen til MedWin) på følgende måde: Patienten skal have en tid den pågældende dag. Hvis man sætter status til I gang (grøn farve) på dagsskema eller dagsplan, registreres der samtidig en konsultation på regningen. Systemet kommer i tidsbestillingen med en besked om, at der er påsat f.eks. en 2. Kons. på regningen. Systemet holder selv styr på, hvilke konsultationer patienten tidligere har fået påført regningen. Diverse faste ydelser og andre ydelser skal fortsat registreres manuelt. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 7

8

9 5A.3.Ortopædkirurg Sygesikringsafregning 5A.3. Sygesikringsafregning Her foretages den månedlige afregning med sygesikringen. Programmet kaldes op via Afregning Sygesikringsafregning eller med Shift + Ctrl + F9. Hvis der forsøges afregnet mere end én gang for hver periode, vil der komme et tomt regnskab ud ved den anden og efterfølgende kørsler. Inden sygesikringsafregningen køres, bør der være udskrevet afregningsliste og evt. gruppe 2 og 3 regninger. (Se afsnit 5A.4 og 5A.1 under <Udskrift>.) Der kan ikke foretages rettelser i regnskabet efter afregningskørslen! Når sygesikringsafregningen gennemføres kontrollere MedWin først om alle de regninger, der skal afregnes indeholder de krævede grundydelser. Hvis en eller flere regninger ikke er korrekte stoppes afregningsprocessen og en liste med de ukorrekte regninger vises Afgrænsning: Vælg ydernummer: Der kan vælges hvilket ydernr. afregningen til sygesikringen skal foretages for. Der foreslås automatisk det ydernr., der er på det initial der er logget ind med. Der kan vælges mellem alle ydere i praksis der har regninger med ikke afregnede ydelser. Dato: Ved at lade datoen stå fra og frem til afregningsdatoen, vil der aldrig være regninger, der bliver glemt pga. indtastningsfejl i datofelterne. På denne måde vil regninger fra tidligere måneder, uanset datoen, blive skrevet ud, hvis de ikke tidligere har været afregnet. 2. Initialer: Her kan vælges for hvilke læger, afregningen skal foretages. Ud fra det valgte ydernr. filtreres initialerne ud fra om de tilhører det valgte ydernr. og om der er uafregnede regninger til initialerne.. 3. Ugenummer: Systemet foreslår det ugenummer, som sygesikringen har defineret som slutugenummeret i den måned, der afregnes for, men det kan ændres ved hjælp af piletasterne til højre for nummeret. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 9

10 5A.3. Ortopædkirurg Sygesikringsafregning 4. Forsendelse: Vælg om afregningsfilen skal lægges på en diskette eller sendes pr. EDI ved næste opkald. Tryk på <Ok> for at sætte afregningen i gang. Hvis der er valgt diskette, vil systemet bede om, at der sættes en diskette i drev A:. Der spørges om man ønsker en udskrift. Svar <Ja>, for at udskrive samleopgørelsen på print. Hvis en eller flere regninger ikke er korrekte m.h.t. de krævede grundydelser, stoppes afregningsprocessen og en liste med de ukorrekte regninger vises: Som det ses af ovenstående figur kan man vælge at fortsætte sygesikringsafregningen vha. knappen <Fortsæt>, i så tilfælde køres sygesikringsafregningen igennem for alle de regninger der er korrekte. Dvs. de ukorrekte regninger afregnes ikke! Alternativt kan sygesikringsafregningen annulleres med knappen <Annuller>. I så tilfælde afbrydes sygesikringsafregningen helt! Herefter kan man i ro og mag rette de regninger der er ukorrekte og køre sygesikringsafregningen igen når de alle er rettet. De grundydelser der skal kontrolleres for er registreret i Grundydelsesregisteret. Se yderligere under afsnit 5A.8. Under afregningen markeres alle de ydelser, hvis dato ligger inden for den valgte datoafgrænsning, som afregnet. Dvs. de kan ikke længere ændres i regningsprogrammet. Samtidig dannes der en fil til sygesikringen med disse ydelser og der udskrives desuden en total på samleopgørelsen. Filen kopieres over på en diskette eller klargøres til EDI-forsendelse. Sygesikringen skal via afregningsfilen have oplysning om antallet af en assisterende læges ydelser. Dette antal vil være korrekt, når én læge giver samtlige ydelser på én regning. Afregningen som ovenfor beskrevet forløber efter overenskomstens regler pr. 1. april 2002, hvor ydelser i afregningsmåneden afregnes uanset om regningen er færdigbehandlet. Ønskes afregning efter reglerne fra før 1. april 2002 henvises til afsnit 5A.7. Den gamle afregningsform. 10 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

11 5A.4. Ortopædkirurg Afregningsliste 5A.4. Afregningsliste Afregningslisten findes under Afregning Afregningsliste i menulinien. Programmet giver mulighed for udtræk af forskellige statistikker over de regninger og ydelser, der er lagt ind i systemet. Det er muligt at afgrænse statistikken med datointerval, initialer og ydelsesnumre, som det fremgår af skærmbilledet. Afregningslisten kan udskrives på skærm eller printer, hvor antal udskrifter kan vælges. Ikke-afregnede ydelser: Liste med ikke-afregnede ydelser i den valgte periode. Inden sygesikringsafregning foretages, anbefales det at udskrive en liste over alle ikke-afregnede ydelser i det datointerval, der skal afregnes. Listen viser en linie for hver regning, der vil blive medtaget i sygesikringsregnskabet med hhv. sygesikrings- og patientbeløb, samt en total til sidst. (Patientbeløbet bliver ikke sendt med til sygesikringen.) Når listen er udskrevet, er det muligt at foretage evt. rettelser i regningsprogrammet og udskrive listen på ny inden afregning til sygesikringen køres. Afregnede ydelser: Liste med afregnede ydelser i valgt periode. Kan anvendes til kontrol af afregning. Alle ydelser: Liste med samtlige ydelser i valgt periode. Færdigbehandlede: Liste med regninger, der er markeret færdigbehandlede og hvor datoen for færdigbehandlet er indeholdt i valgt periode. Ikke-færdigbehandlede: Liste med regninger, der ikke er markeret færdigbehandlet. Det er ikke muligt at angive periode. Regninger oprettet i valgt periode: Liste med regninger, der er oprettet i den valgte periode. Afregn-ikke-markerede: Liste med regninger, der er markeret for at de ikke skal afregnes og som har en oprettelsesdato i den valgte periode. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 11

12

13 5A. Ortopædkirurg Udskriv tidligere, Vis færdigbehandlede og Den gamle afregningsform 5A.5. Udskriv tidligere afregninger Udskriv tidligere afregning findes under Afregning Udskriv tidligere afregning i Menulinien. Hvis sygesikringen f.eks. ikke kan læse disketten eller en tidligere afregning på anden måde er gået tabt, kan man lave en kopi af afregningen på følgende måde: Find først den rigtige afregning. Navnet på filen henviser til det tidspunkt, hvor afregningen er blevet foretaget (U står for den 9. juni 2002 kl ). Marker den ønskede afregning og klik på <Åbn>. MedWin giver så meddelelsen "Samleopgørelse udskrevet!". Klik derefter <OK> hvorefter programmet spørger, "Vil du kopiere disketten på ny?". Indsæt en diskette i A-drevet og klik <Ja>. Den tidligere afregning udskrives herefter til diskette. Gensendelse af tidligere afregning sendt via EDI, er beskrevet i MedWin manualen. 5A.6. Vis færdigbehandlede Efter normal opstart af MedWin vises udelukkende regninger, der ikke er markeret færdigbehandlede. Ønsker man at se alle regninger, gøres dette ved at vælge Afregning Vis færdigbehandlede. Herved sættes en vinge ud for Vis færdigbehandlede. Ønsker man igen at skjule de færdigbehandlede regninger, gøres dette ved igen at vælge Afregning Vis færdigbehandlede. Herved fjernes vingen ud for Vis færdigbehandlede. 5A.7. Den gamle afregningsform Læger, der ønsker at afregne hele, færdigbehandlede regninger, skal gøre følgende: 1. Ved oprettelse af regninger, sættes vinge i Afregn-ikke. 2. Når et behandlingsforløb er afsluttet, sættes vinge i Færdigbehandlet og vingen i Afregn-ikke fjernes. Alle ydelser på regningen afregnes ved næste afregning. 3. Afregningsperiodens fradato skal altid være Begrundelsen for dette er, at afregningen medtager ydelser, der er givet i afregningsperioden. Til fremfinding af regninger til afregning og til kontrol af afregningen kan anvendes diverse afregningslister. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 13

14

15 5A.8. Grundydelsesregister 5A.8 Ortopædkirurgi - Grundydelsesregister Kontrollen af regningerne består i at kontrollere om der er angivet grundydelser. De grundydelser der kontrolleres for er registreret i grundydelsesregisteret. Grundydelsesregisteret findes under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Grundydelser. Dette register kan klinikken selv ændre i om nødvendigt (tilføje eller fjerne grundydelser). Ændringer foretages i ovenstående skærm billede. Som det fremgår, er der tale om et ganske simpelt register hvor ydelsesnumre blot kan tilføjes eller fjernes. Der er ikke nogen risiko forbundet med at rette i dette register! Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 15

16

17 7A. Praksisoplysninger 7A. Ortopædkirurgi - Praksisoplysninger 7.A.1. Praksis Under Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Praksis, angives klinikkens specialenr. Oplysningen sendes med i afregning til Sygesikringen. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 17

18

19 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse 8A. Kommunikation 8A.1. Henvisningsgodkendelse Herunder er der mulighed for at modtage en henvisning fra andre læger elektronisk. Henvisningsgodkendelsen findes under Kommunikation EDI GODKENDELSER -Henvisning i menulinien Henvisningsoversigt: I den øverste del af skærmbilledet kan man se en oversigt over de seneste indkomne henvisninger. 2. Diagnoser: Har afsender medsendt ICD10 koder vil den blive vist i diagnosefeltet. Det er muligt at tilføje flere diagnoser eller rette i de medsendte. 3. Henvisningsindhold: Ved at markere en bestemt linie i henvisningsoversigten ovenfor, kan man i feltet for henvisningsindhold se, hvad henvisningen indeholder. 4. Funktionsknapper: Til højre i skærmbilledet findes en række funktionsknapper: <Søg>: <Vis Egne/Vis Alle>: Anvendes til at søge i den udvidede diagnosesøgning (Beskrevet i MedWin manualen). Denne knap bruges til at vælge mellem visning af henvisninger for en enkelt læge (Vis Egne) eller visning af henvisninger for alle læger (Vis Alle). For at kunne se egne svar, er det en forudsætning, at Intern læge på patientkortet er udfyldt. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 19

20 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse <Gem diagnose>: <Set>: <Slet>: <Udskriv henvisning>: <Fortryd markering>: Gemmer den/de valgte diagnoser. Posten bliver liggende, så andre læger kan læse den og samtidig markeres den som Set af i feltet ovenfor. Det er det initial, som er logget på arbejdsstationen, der vil stå som det initial, der har set henvisningen. En hel henvisning kan slettes ved først at markere den og derefter klikke på <Slet>. Den markerede henvisning udskrives til printer. Har man markeret tekstområder til kopiering, kan markeringen fortrydes her. <Marker til overførsel>: For at markere et stykke tekst til kopiering, skal man først markere den ønskede tekst med musen og derefter klikke på knappen <Marker til overførsel>. Når henvisningen godkendes, overføres den valgte tekst til den valgte journaltype i feltet Valgt tekst anbringes i:. <Godkend>: Her godkender man henvisningen og den vil efterfølgende overføres til journalen. Man kan vælge, hvilken journaltype henvisningen skal placeres under i feltet Fuld henvisning anbringes i:. Man kan ligeledes markere dele af en tekst, som ønskes overført til journalen og herefter klikke på <Marker til overførsel>. Har patienten ændret navn, i forhold til oplysningerne i MedWin, bliver dette ikke ændret/opdateret ved godkendelse af henvisning. 20 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

21 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse Klikkes på fanebladet Billede vises det vedhæftede billede. Tilpas str.: kan ændres til Original str.: Billedet fylder hele området. Billedet vises i den originale størrelse. Det er muligt at forstørre eller formindske denne visning. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 21

22 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningsgodkendelse Anvendes til at skifte mellem de medsendte billeder. Giver mulighed for at gemme det valgte billede, f.eks. på den lokale disk. 22 Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

23 8.A.2. Ortopædkirurg Henvisningshotel RefHost 8A.2. Opkald til Henvisningshotel RefHost Det er muligt at kalde op og hente elektroniske henvisninger fra Henvisningshotellet RefHost. Funktionen findes under menupunktet Kommunikation RefHost Menupunktet Opsætning: herunder oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis. Fanebladene: Bruger: Avanceret: Der oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis, der skal have adgang til RefHost.. Oplyses af Datakonsulenten i Regionen. Oplysningerne herunder må kun ændres i samarbejde med enten Datakonsulenten i Regionen eller en konsulent fra EG Data Inform A/S. 2. Brugernavn og adgangskode: Oplyst af Datakonsulenten og oprettet under fanebladet Bruger. Ved klik på fald-ned pilen er det muligt at skifte bruger. 3. Medtager cprnr.: Den aktive patients cpr.nr.. Oplysningerne om den aktive patients cpr.nr. bliver overført til RefHost. Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger 23

24 8.A.1. Ortopædkirurg - Henvisningshotel RefHost Opstår der spørgsmål i forbindelse med anvendelse af Henvisningshotellet, skal disse stiles til Datakonsulenten i Regionen eller på MedComs hjemmeside, Hjælp/Hotline findes oplysninger om kontaktpersoner samt et link til serviceside. RefHost hotline, træffes på tlf.nr i tidsrummet 8.30 til Tillæg til MedWin manualen vedr. ortopædkirurger

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6:

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettet: Ved opdatering af Xdont skal klienter ikke starte automatisk, før efter 5 min.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel Vejledning til: Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere