Ansøgningsskema til små projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til små projekter"

Transkript

1 Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest kr. men på mindst kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til: a. Foranalyser, som understøtter Erhvervsudviklingsstrategien b. Enkeltstående events/begivenheder med regionalt sigte c. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstforum d. Deltagelse i idécirkelinitiativer e. Ansøgninger til den særlige pulje for lokale aktionsgrupper (Fiskeri LAG Nord og MidtNord). Ansøgninger til denne pulje kan have et budget på over kr. Ansøgerkredsen skal være offentlige (eller offentlig lignende) ikkekommercielle erhvervsudviklingsorganisationer. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder eller lignende. Med hensyn til de særlige regler og kriterier der gælder for de små ansøgninger henvises til Handlingsplan Spørgsmål om ansøgning kan rettes til:

2 PROJEKTIDENTIFIKATION Projektnavn Forprojekt for Rebildcentret = Regan Vest + Kalk, Kilder & Kunst. Ansøger Den selvejende institution 'Regan Vest' (under stiftelse) Projektets tidsplan Start 1. november 2012 Slut 30. juni 2013 Indsatsområde Stærke erhvervssamarbejder Fokusområde Netværk (Stærke erhvervssamarbejder) Søges der om midler fra den særlige LAGpulje? Nej NB. Ansøgningen skal forinden være godkendt af bestyrelsen for Fiskeri LAG Nord eller Fiskeri LAG MidtNord. PROJEKTBESKRIVELSE Denne beskrivelse skal relateres så præcist som muligt til Erhvervsudviklingsstrategiens områder. Beskrivelse af projektet Side 2 af 8 Projektets overordnede formål Visionen er at udvikle Rebildcentret som et videns og oplevelsescenter, der via en autentisk og stærk formidling af Regan Vest bliver kendt for Europas mest fascinerende koldkrigsanlæg i kombination med mange varierede oplevelsesmuligheder i områdets enestående natur og kulturmiljøer via temaerne Kalk, Kilder og Kunst. Rebildcentret forventes i sin helhed at have en meget stor og bred appel over for mange målgrupper. Formidlingen af Den Kolde Krig og Regan Vest s betydning vil have en central rolle og være et fyrtårn inden for både uddannelse samt turisme og oplevelsesøkonomi. Forretningsgrundlaget og nytteværdien af Rebildcentret ligger i at skabe et nyt nordjysk fyrtårn inden for attraktioner og forlystelser. Undersøgelser viser, at det er afgørende at have markante attraktioner, som kan trække turister til landsdelen og at alle aktører arbejder sammen og skaber de stærkest mulige værdikæder for gæsterne. Forretningsgrundlaget i Rebildcentret ligger inden for følgende felter: Reason to go interessante attraktioner tiltrækker besøgende og skaber grundlag for øget ferieturisme Produktudvikling af erhvervsturismen oplevelser og unikke rammer brugt som aktiv del af læringen i og rammen om konferencer og mødearrangementer og unikke sociale aktiviteter, der giver indsigt i og forståelse for lokalområdet skaber grundlag for øget erhvervsturisme Øget omsætning og flere arbejdspladser i Rebildcentret Øget omsætning og flere arbejdspladser i turist og følgeerhverv i Rebild Rold Skov området Øget omsætning og flere arbejdspladser i turist og følgeerhverv i Nord og Midtjylland Derudover vil Rebildcentret også kunne bidrage med en generel samfundsmæssig nytteværdi i form af: Kultur og historieformidling folkeoplysning om den nyere del af danmarkshistorien under Den Kolde Krig fra 2. verdenskrigs afslutning til Berlinmurens fald Formidling på et højt videns og oplevelsesmæssigt niveau som vil være et attraktivt tilbud til en lang række uddannelsesinstitutioner fra folkeskole til universitets niveau. Forprojektets formål Forprojektet skal belyse projektets udviklingspotentiale og markedsgrundlag. Følgende emner er centrale: Businesscase Formidlingskoncepter Teknisk foranalyse Beredskabsmæssige forhold Se uddybende beskrivelse under punktet Projektets formål. Kort projektresumé til offentliggørelse

3 Projektets overordnede formål er at udvikle Rebildcentret som et videns og oplevelsescenter, som via en autentisk og stærk formidling af Regan Vest bliver kendt for Europas mest fascinerende koldkrigsanlæg i kombination med mange varierede oplevelsesmuligheder i områdets enestående natur og kulturmiljøer via temaerne Kalk, Kilder og Kunst. De væsentligste målgrupper er ferie og erhvervsturister i Midt og Nordjylland samt besøgende på studieture med undervisningsformål. Projektets langsigtede hovedaktiviteter er udvikling og implementering af ambitiøse formidlingskoncepter, realisering af et samlet bygningskompleks, modernisering af tekniske anlæg og etablering af en elevator som udgang fra Regan Vest samt udbygning af ankomst og parkeringsfaciliteterne i området. Hertil kommer en række øvrige aktiviteter, jf. forretningsplan på Foranalysen har til formål at belyse projektets udviklingspotentiale bla. ved at fokusere på viden om markeder og målgrupper, etablerings og driftsudgifter, tekniske forhold og forudsætninger samt forretningsog finansieringsmuligheder. Projektets baggrund Rebildcentret med Thingbæk Kalkmine er i dag et besøgssted beliggende ved vej 180 i Gravlev Ådal og med Rebild Bakker og Rold skov som naboer. De seneste 4 år har ejer Niels Moes arbejdet med planer for udvikling af stedet under de tre temaer Kalk, Kilder og Kunst. Med udgivelse af bogen Danmarks dybeste hemmelighed blev det i 2010 muligt at åbne sløret for, at også regeringsbunkeren Regan Vest (Regeringsanlæg Vest) indgår i planerne for Rebildcentret. Niels Moes har således de seneste 4 år været i dialog med Beredskabsstyrelsen og senest Forsvarsministeriet om overtagelse af den nedlagte atombunker. Forsvarsminister Nick Hækkerup har i foråret 2012 offentligt tilkendegivet sin holdning om, at Regan Vest bør åbnes for offentligheden. Som minidestination deltog Rebildcentret sammen med en række aktører fra Rebild Rold Skov området i turismeudviklingsprojektet NOMINI i vinteren 2011/12. Projektet var en konkurrence mellem fire minidestinationer i de tre kommuner i Aalborg Samarbejdet Jammerbugt, Aalborg og Rebild. Rebild Rold Skov området vandt med sit projekt, der beskrev den overordnede plan for, hvordan Regan Vest kan åbnes for offentligheden, og hvad der skal til for at gøre det til et bæredygtigt projekt drevet under Rebildcentret. Niels Moes er i efteråret 2012 i færd med at stifte en selvejende institution under navnet Regan Vest. Den selvejende institution har til formål at stå for den videre projektudvikling og etablering af Regan Vest som en del af Rebildcentret. Projektets formål Hvis der er tale om en forundersøgelse angives også formål for det fremtidige projekt. Forprojektet skal belyse projektets udviklingspotentiale og markedsgrundlag. Følgende emner er centrale: Businesscase Formidlingskoncepter Teknisk foranalyse Beredskabsmæssige forhold Businesscase. I forbindelse med Nominiprojektet i vinteren 2011/12 (jf. afsnittet Projektets baggrund ) blev der udarbejdet en forretningsplan og businesscase for Regan Vest delen. Der foreligger således et forarbejde til en businesscase, der kan tages udgangspunkt i. Der er behov for at udarbejde et mere fyldestgørende grundlag for vurdering af projektets målgrupper og besøgstal, driftsbudget, anlægsbudget, finansieringsmuligheder og turismemæssige effekt. Oplysningerne skal danne grundlag for en vurdering af de forretningsmæssige potentialer i Rebildcentret både centret isoleret betragtet som projekt og de afledte forretningsog samfundsmæssige effekter af projektet. Formidlingskoncepter. Hovedoverskriften for Regan Vest delen i Rebildcentret er Den Kolde Krig. Under denne overskrift skal et formidlingskoncept fastlægge, hvilke storylines der skal satses på, hvordan formidlingen konkret kan bygges op samt et estimeret budget for etablering heraf. Der vil indgå overvejelser om valg af teknologisk platform og formidlingsmetoder baseret på moderne teknologi. Parallelt hermed fastlægges et formidlingskoncept for Kalk, Kilder og Kunst for at sikre, at alle fire emner indtænkes i en samlet helhed tidligt i forløbet. Teknisk foranalyse. Der er behov for en teknisk foranalyse, som kan afklare de tekniske udfordringer der skal tages højde for når Regan Vest skal ændre anvendelse. Anlægget står med elektriske systemer og ventilationssystemer fra 1960 erne da anlægget blev etableret. Der vil antageligt være behov for en modernisering heraf, når anlægget skal danne ramme om et videns og oplevelsescenter, der forventes at få besøg af flere hundrede mennesker dagligt. I projektet indgår en idé om at etablere en udgang fra Regan Vest i form af en elevator op til toppen af bakken samt etablering af en ankomstbygning på adressen Rødemøllevej 4. Disse delelementer vil også indgå i den tekniske foranalyse. Målet er at fremskaffe underbyggede estimater over de forventede omkostninger til de beskrevne opgaver.

4 Beredskabsmæssige forhold. Der er behov for at udarbejde en beredskabsmæssig vurdering af Regan Vest. Som en del af projektet indgår idéer om, at dele af anlægget kan anvendes af lokale adventurefirmaer til teambuilding aktiviteter med overnatning. En beredskabsmæssig vurdering skal afklare, hvor mange mennesker der må opholde sig i anlægget samtidig og i hvor stort omfang anlægget kan anvendes til overnatning. Disse vurderinger er vigtige for at klarlægge de produktmæssige og dermed forretningsmæssige muligheder i anlægget. Vedrørende projektets overordnede formål henvises til punktet Beskrivelse af projektet Projektets indhold Følgende delindsatser udgør foranalysens indhold: Udarbejdelse af fire delrapporter o Delrapport om tekniske forhold o Delrapport om beredskabsmæssige forhold o Delrapport om formidlingskoncepter o De tre første delrapporter indgår i arbejdet med den fjerde delrapport om business casen Afholdelse af trefire arbejdsgruppemøder Projektstyring/ projektledelse Projektadministration Revision af projektregnskab Projektets samarbejdspartnere og disses rolle/bidrag Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens rolle i forprojektet er overordnet styring og koordinering af projektet i overensstemmelse med nærværende projektbeskrivelse indtil bestyrelsen for den selvejende institution Regan Vest tager over som styregruppe i projektet. Arbejdsgruppens deltagere: Niels Moes, ejer af Kalk, Kilder og Kunst Hans Simonsen, tidligere major med ansvar for drift af RV Bent Egede Andersen, Skovridder, Naturstyrelsen Uffe Westerberg, Projektleder Rold Skov Natur og Kulturcenter Lars Enevold Pedersen, Direktør, VisitNordjylland Bodil Christensen, Turistchef, VisitRebild Jan Werner Jensen, Direktør Hydrema (nabo) Hansi Pedersen, Medejer Rold Skov Adventure Jørgen Pedersen, Direktør, Rold Storkro Ulla Egeskov, Museumsinspektør, Hobro Museum Lars Rigborg, Medarbejder, Kalk, Kilder og Kunst Karen Nygaard, freelance udviklingskonsulent Eksterne konsulenter Bistand fra eksterne konsulenter anvendes i forprojektet til: projektstyring/ projektledelse, procesarbejde samt udarbejdelse af sammenfattende afrapportering. udarbejdelse af delrapporter om tekniske forhold, formidlingskoncepter samt business case. Den selvejende institution Regan Vest KalkKilderKunst/v. Niels Moes har iværksat etablering af en selvejende almennyttig fond, der får overdraget et centralt areal af velkomstområdet ved Thingbæk, hvor Velkomstbygningen og den runde formidlingsbygning skal opføres, jfr. lokalplanen. Fonden får til hovedformål at kunne overtage Regan Vest, såfremt dette kan lade sig gøre, eller arbejde tæt sammen med Regan Vest, når anlægget i givet fald bliver frigivet til offentlighedens besøg. Relevante myndigheder, KalkKilderKunst og Visit Nordjylland vil blive tilbudt at sidde i bestyrelsen, der tænkes at udgøre en styregruppe for Regan Vest. Udformning af vedtægter og udpegning af bestyrelsen vil blive foretaget i samarbejde med bl.a. Rebild Kommune. Indtil den selvejende institution er etableret vil ovennævnte arbejdsgruppe fungere som styregruppe for projektet. KalkKilderKunst har haft drøftelser med revisionsfirmaet Deloitte og landinspektørfirmaet Nellemann og Bjørnkjær om udstykning af omhandlede centrale område og etablering af den almennyttige selvejende institution. De siger god herfor. Udbetaling af midler fra Vækstforum og Aalborgsamarbejdet kan først påregnes efter at omhandlede selvejende institution er etableret. Side 4 af 8

5 Hvilke hovedresultater forventes der som en direkte følge af projektet. Angiv et skøn for projekter hvor dette er åbenbart relevant/muligt. VURDERING AF EFFEKT Effektvurderingsskema Ved projektets afslutning Antal skabte jobs Meromsætning (1000 kr.) Sæsonforlængelse (1) Flere overnatninger (1) Et år efter projektets afslutning (1) Udfyldes kun ved turistprojekter Noter (Bruges til at forklare forudsætning/problem med angivelse af kvantitativ effekt): 'Vurdering af effekt' er ikke udfyldt efter aftale med Carsten Mogensen, Region Nordjylland, da der er tale om et forprojekt. Projektets målgruppe Det Gode Liv, Sjov Leg og Læring, Meet, Temaoplevelser samt skoleelver og studerende Brancheområde Turisme og oplevelsesøkonomi samt formidling af natur og kulturhistoriske emner i et undervisningsperspektiv Beskriv projektets effekt kvalitativt (umiddelbart og året efter projektets afslutning) Projektets effekt vil være at fremskaffe viden og indsigt, der kan udgøre grundlag for projektetablering samt fundraising hos private fonde om midler hertil. PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle Angiv de tre vigtigste delmål som skal opnås indenfor projektets gennemførelsestid, altså fra projektstart til projektafslutning Udarbejdelse af delrapport om tekniske og beredskabsmæssige forhold Udarbejdelse af delrapport om formidlingskoncepter Udarbejdelse af business case på grundlag af ovennævnte delrapporter Tidsplan Angiv de tidspunkter der svarer til de angivne milepæle. 15. maj 2013: færdige rapporter om tekniske og beredskabsmæssige forhold og om formidlingskoncepter 15. juni 2013: færdig businesscase 30. juni 2013: færdig sammenfattende afrapportering af forprojektet TILLADELSER (udfyldes kun hvor relevant) Er følgende tilladelser ansøgt eller indhentet (sæt kryds) Kopi af indhentede tilladelser vedlægges. Byggetilladelser Zonetilladelse Miljøgodkendelse Andre, angiv hvilke Lokalplan 240, endeligt godkendt Bemærkninger: Fredningsmyndigheden har endvidere godkendt projektet PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Beskriv i hvilken udstrækning ansøgningen repræsenterer noget nyt, indholdsmæssigt og/eller metodemæssigt? Er der tale om en forundersøgelse angives den forventet nyhedsværdi Etablering af Rebildcentret forventes at rumme nyhedsværdi, da Regan Vest er et unikt anlæg fra den kolde krig. Der er tale om en ny attraktion med betydning for turisme og oplevelsesøkonomi i Midt og Nordjylland som arbejder på tværs af eksisterende nordjyske styrkepositioner inden for oplevelsesøkonomi, turisme, fødevarer samt natur og kulturhistorie. 'Bidrag til udvikling i yderområder' er ikke udfyldt efter aftale med Carsten Mogensen, Region Nordjylland. Ansøgningens bidrag til udvikling i yderområder Hvor mange procent af det samlede projekt kommer hver kommune til gavn (skøn)? Frederikshavn % Hjørring % Læsø % Brønderslev % Jammerbugt % Aalborg % Vesthimmerland % Mariagerfjord % Morsø % Thisted % Rebild %

6 Side 6 af 8 Udenfor regionen % I alt % Yderområdefordeling % (se side 5 af ansøgningsskemaet) PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET Antal timer Timesats (kr.) Udgifter i alt (kr.) Interne personaleudgifter Løn til medarbejdere direkte tilknyttet projektet Ekstern bistand Konsulentbistand Anden ekstern projektassistance Revision af projektregnskab Materiale og udstyr Andet (seminarer, rapporter, informationsmateriale m.v.) Ikke refunderbar moms (1) Omkostninger i alt (1) Moms kan alene indregnes i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at den ansøgende institution eller offentlige myndighed ikke får refunderet momsen fra Skat eller kommunale udligningsordninger. Momsen kan kun indgå med det beløb der ikke bliver refunderet. Baggrunden for hvorfor momsen indgår i det ansøgte støttegrundlag herunder det momsbelagte beløb.

7 Side 7 af 8 PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING Finansiering skal omfatte finansiering af de samlede udgifter angivet i omkostningsbudgettet. National EUfinansiering Finansiering i alt finansiering Søgt støtte fra Vækstforum Anden offentlig støtte fordelt på kilde (f.eks kommunal eller national støtte) Ansøgers egenfinansiering Kontant Timer Andet (angiv) Finansiering i alt Hvis der er søgt eller bevilliget anden offentlig støtte angiv da fra hvilken myndighed: Aalborg Samarbejdet. Beslutning om støtte herfra forventes truffet på møde i december 2012, hvorefter Vækstforum får besked. STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Ansøgers CVR/CPR Ansøgers navn og adresse Den selvejende institution 'Regan Vest' (under stiftelse) Projektets adresse Røde Møllevej 4, Oplev, 9520 Skørping (hvis forskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Niels Moes, Rebildcentret (indtil selvejende institution er stiftet) Kontaktperson Niels Moes Telefon Ansøgers juridiske status Ansøgers revisor Navn Revisionsfirmaet Leon Sebbelin a/s Adresse Jyllandsgade 41, 9520 Skørping Kontaktperson Leon Sebbelin Telefon Ansøgningen sendes elektronisk til: NB: Er der ikke modtaget kvitteringsskrivelse indenfor fem hverdage efter afsendelse af ansøgningen, kontakt da sekretariatet pr telefon på:

8 Side 8 af 8 Yderområder De nordjyske yderområder er: NB! Yderområderne er defineret både i forhold til den nuværende kommunestruktur og i forhold til den tidligere kommuneinddeling. Det betyder, at et geografisk område som tidligere udgjorde en kommune godt kan være defineret som et yderområde, selv om den nye større kommune, som området nu er en del af, ikke er det. Yderområder (Kommuner) (Efter den nuværende kommunestruktur) Hjørring kommune Frederikshavn kommune Brønderslev kommune Morsø kommune Vesthimmerland kommune Læsø kommune Yderområder (Efter den tidligere kommuneinddeling) Tidligere Nørager kommune Tidligere Arden kommune Tidligere Hobro kommune Tidligere Brovst kommune Tidligere Fjerritslev kommune Tidligere Pandrup kommune Tidligere Sydthy kommune

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Rebildcentret Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Forretningsplan 10. september 2012 Indhold 1. Forord... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Koncept... 10 Vision... 10 Mission... 10 Forretningsidé og nytteværdi...

Læs mere

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering...

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere