KONKURRENCERET DECEMBER 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCERET DECEMBER 2002"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET DECEMBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD NYE AFGØRELSER ERSTATNINGSKRAV FOR KONKURRENCERETSOVERTRÆDELSER Af advokat Karen Dyekjær-Hansen Muligheden for, at kartelsager får et efterspil i form af private erstatningssager, har fået øget aktualitet bl.a. med EF-Domstolens dom i sag C453/99 Courage, som omtalt i Aktuel Konkurrencenyt juni Retsområdet er under udvikling, og der er kun afsagt ganske få domme på området: Østre Landsrets dom af 28. juni 2002 i sagen GT-Linien under konkurs mod De Danske Statsbaner DSB og DSB Rederi A/S, der er en opfølgning på EF-Domstolens dom i GT Link sagen, samt Sø- og Handelsrettens dom af 3. oktober 2002 EKKO A/S mod Brandt Group Norden A/S m.fl. Sagerne er blandt de få eksempler, og begge er appelleret. Men både her i landet og i andre lande verserer sager. På nuværende tidspunkt er det værd at resumere følgende hovedpunkter og udestående spørgsmål. (1) Samarbejdsvilje og whistleblowing er et vigtigt element i minimering af bødeansvar, men beskytter aldrig mod erstatningskrav. (2) Et krav om erstatning kan tænkes rejst som et restitutionskrav mod leverandøren, men det kan også være baseret på almindelige erstatningsretlige principper, og i så fald er der ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan rejse kravet. (3) Til gengæld har EF-Domstolen anerkendt, at det vil være et relevant forsvar, at det eventuelle tab er overvæltet til næste led, idet sagsøgeren ikke skal opnå en ugrundet berigelse ved at få godtgjort et tab, der er overvæltet til andre. Her dukker danske domstoles massive praksis om overvæltning, som navnlig udviklet i relation til ambi skandalen, op til gavn for de virksomheder, der mødes med et krav. (4) Spørgsmålet om, hvordan det eventuelle tab gøres op, efter hvilken målestok, og på hvilken måde domstolene vil vurdere bevisproblemer med hensyn til kausalitet og tabsopgørelse, er endnu ikke klart; indtil videre må nok regnes med, at der vil blive anvendt et vist skøn. (5) Der foreligger endnu ingen domme om, hvorledes et eventuelt ansvar fordeles mellem flere erstatningsansvarlige, og om hvorvidt ansvaret er solidarisk. (6) Spørgsmålet om, hvem der bærer ansvaret i tilfælde af virksomhedsoverdragelse, må antages at følge almindelige regler om, at ansvaret bliver hos den juridiske virksomhed, der ejede virksomheden, da den konkurrencebegrænsende adfærd fandt sted. (7) Uden for de mere retlige spørgsmål kan nævnes, at selve det at fremsætte et krav er nemt for den krævende og belastende i sig selv for den, der mødes med kravet, allerede fordi kravet skal vurderes i relation til årsregnskaber m.v., men omvendt er retsafgiftens størrelse i Danmark så betydelig, at den næppe indbyder til at forfølge et usikkert krav op med en stævning. Plesner Svane Grønborg lægger vægt på stedse at følge udviklingen meget nøje for at sikre optimal rådgivning om disse vigtige spørgsmål.

2 NYE REGLER ÆNDRINGER I KONKURRENCELOVEN Af advokatfuldmægtig Jannie Strømberg Der er pr. 1. august 2002 foretaget visse ændringer af Konkurrenceloven. Ændringerne vedrører hovedsageligt offentlige konkurrencebegrænsninger, bødeniveauerne og reglerne for kontrolundersøgelser. Offentlige konkurrencebegrænsninger Konkurrencebegrænsninger, som er en direkte eller nødvendig følge af en offentlig regulering, er ikke omfattet af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling. Hvorvidt en konkurrencebegrænsning rent faktisk er en direkte eller nødvendig følge af en offentlig regulering, afgjordes under den tidligere retstilstand af den myndighed, som havde fastsat reguleringen eller truffet beslutningen, hvilket i praksis var den pågældende minister eller kommunalbestyrelse. Fremover træffes denne beslutning af den minister, under hvis ressortområde den pågældende regulering henhører. Med lovændringen tilstræbes en mere ensartet lovfortolkning. Herudover ændres Konkurrencerådets kompetence til overfor den ressortansvarlige minister at påpege reguleringer og støtteordninger, som er uhensigtsmæssige udfra en konkurrencesynsvinkel, til også at omfatte økonomi- og erhvervsministeren. Sigtet er, at bredere erhvervspolitiske hensyn medtages i overvejelserne vedrørende disse reguleringer og støtteordninger. Forhøjelse af bødeniveauet Tidligere blev der lagt vægt på, at bødeniveauet for en overtrædelse af konkurrenceloven skulle følge de danske traditioner for overtrædelser af erhvervslovgivning i øvrigt. Det har imidlertid i praksis vist sig, at bødeniveauet er lavere end niveauet i de andre europæiske lande og meget lavere end niveauet som anvendes af EU-Kommissionen ved overtrædelser af EU-konkurrencereglerne. Med lovændringen indføres et niveau, som er mere tilnærmet niveauerne i de øvrige europæiske lande, men som stadig ligger noget under de bøder, som gives af EU-Kommissionen. Grundbeløbene for overtrædelser vil fremover være fra kr. til kr. for mindre alvorlige overtrædelser, fra kr. til 15 mio. kr. for alvorlige overtrædelser og for meget alvorlige overtrædelser fra 15 mio. kr. og derover. Udmåling af bøder er hidtil sket med udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og varighed. Disse principper vil fortsat ligge bag udmålingen, men herudover vil der også blive lagt vægt på omsætningen i den virksomhed, som har begået overtrædelsen - og her ses ikke på koncernomsætningen, men alene på omsætningen i den virksomhed, som har begået overtrædelsen. Herudover vil bødeniveauet i en konkret sag som hidtil kunne variere op eller ned afhængigt af, hvorvidt der foreligger formildende eller skærpende omstændigheder, så som at virksomheden har spillet den førende rolle i overtrædelsen eller lavet gentagne overtrædelser af samme art. Udvidelse af beføjelserne ved kontrolundersøgelser En virksomheds oplysninger kan være placeret på et IT-system, som fysisk befinder sig udenfor virksomheden - f.eks. fordi virksomhedens servere er placeret udenfor virksomheden. Er det ikke muligt for Konkurrencestyrelsen i forbindelse med en kontrolundersøgelse direkte fra virksomheden at nå disse oplysninger, kan Styrelsen med ændringerne i konkurrenceloven få adgang til disse oplysninger via adgang til den eksterne databehandlers lokaler. Det forudsætter dog selvstændig retskendelse. Normalt afsluttes Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelse på en virksomhed samme dag. Er det imidlertid på grund af forhold hos virksomheden ikke muligt at kopiere de ønskede oplysninger denne dag, har Styrelsen nu mulighed for at medtage dokumenter o.lign. med henblik på kopiering. Materialet skal som udgangspunkt tilbageleveres til virksomheden, senest tre hverdage efter kontrolundersøgelsen har fundet sted. Samtidig med tilbagelevering skal Styrelsen udlevere en kopi af de oplysninger, der er kopieret fra virksomheden. Udnytter Konkurrencestyrelsen denne mulighed for at medtage oplysningerne forudsættes det, at både den pågældende virksomhed og/eller den eksterne databehandler tilbydes at være tilstede, når Styrelsen undersøger og kopiere materialet. Andre ændringer Før lovændringen var retstilstanden usikker med hensyn til, hvorvidt en aftale om oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture var forbudt, hvis virksomhederne derigennem sattes i stand til at samordne deres praksis. Med lovændringen slås det nu fast - på linje med EU-konkurrencereglerne - at sådanne aftaler har været direkte omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrencelovens 7 anvendte inden lovændringen ordene bindende videresalgspriser. Dette ordvalg førte ifølge lovbemærkninger til ændringsloven til, at virksomheder i visse brancher dannede lokale priskarteller ud fra en formodning om, at undtagelsen til bagatelgrænsen kun gjaldt for videresalgspriser og ikke horisontale priskarteller. Ændringen præciserer derfor, at aftaler, samordnet praksis og vedtagelser om bindende priser, hvad enten de vedrører salg eller videresalg, ikke er omfattet af bagatelreglerne i 7, stk. 1, nr Endelig stadfæstes Konkurrencestyrelsens hidtidige praksis om, at Styrelsens afgørelser offentliggøres, medmindre de er uden betydning for forståelsen af anvendelsen af konkurrenceloven og uden interesse for offentligheden. Afslutningsvis skal det nævnes, at der pr. 1. juli i år blev indført bødestraf for førstegangsovertrædelser af forbudet mod misbrug af dominerende stilling i 11. Tidligere kunne en virksomhed alene straffes med bøde for overtrædelse af 11, hvis virksomheden tidligere havde fået et påbud om ikke at misbruge sin dominerende stilling. Hvis De ikke ønsker at modtage Aktuel Konkurrenceret for fremtiden, hvis De ønsker at foretage rettelser i adresse, modtager eller lignende, eller hvis De fremover ønsker at modtage elektronisk udgivelse af nyhedsbrevet, kan De give besked om dette ved enten at sende en til eller give telefonisk besked til Gitte Olsen på

3 NY REGULERING AF BILSEKTOR NY GRUPPEFRITAGELSE FOR AFTALER INDENFOR MOTORKØRETØJSBRANCHEN Af advokatfuldmægtig Christina Wagner Kommissionen vedtog den 17. juli 2002 en ny gruppefritagelse for motorkøretøjer. Gruppefritagelsen erstattede den 1. oktober 2002 den gamle gruppefritagelse for motorkøretøjer (Kommissionens forordning nr. 1475/95). Den nye gruppefritagelse indeholder væsentlige ændringer, der vil have store konsekvenser for branchen og forbrugerne. Nedenfor beskrives de mest markante ændringer i hovedtræk. Gruppefritagelser er forordninger, der automatisk, det vil sige uden anmeldelse, fritager bestemte typer af aftaler fra forbudet i EF- Traktatens artikel 81 (svarende til den danske konkurrencelovs 6), forudsat at aftalerne opfylder de betingelser, som gruppefritagelsen opstiller. Aftaler, der ikke opfylder gruppefritagelsens betingelser, og som indeholder konkurrencebegrænsninger, kan i princippet anmeldes til enten Konkurrencerådet eller EU- Kommissionen med henblik på at få en individuel fritagelse. Indenfor bilforhandlerområdet kan afvigende aftaler ikke forventes godkendt, hvis de i øvrigt er konkurrencebegrænsende på nogen måde. Distributionssystem Blandt de væsentligste nyskabelser i den nye gruppefritagelse for motorkøretøjer (herefter gruppefritagelsen) er, at det forbydes bilproducenterne/importørerne (benævnes herefter samlet som producenterne) at kombinere selektiv distribution med systemer, som er baseret på eksklusiv distribution (eneforhandling). Med indførelsen af de nye regler bliver producenterne nødsaget til at vælge, om deres forhandlerne skal være organiseret i et selektivt eller eksklusivt distributionssystem. Valget af distributionsform har bl.a. betydning for forhandlernes mulighed for at sælge direkte til kunder i hele EU. En producent kan dog vælge at anvende selektiv distribution på ét marked og eksklusiv forhandling på et andet marked. Forhandlere i et selektivt distributionssystem skal efter gruppefritagelsen have fri og reel mulighed for at foretage et aktivt salg inden for hele Fællesmarkedet. Det vil sige, at forhandleren kan rette reklame og salgsfremstød direkte mod kunder i hele EU. Hvis en producent vælger at anvende et eksklusivt distributionssystem, hvor forhandlerne tildeles et eneforhandlingsområde, er det derimod muligt for producenten at begrænse forhandlerens aktive salg ind i en anden forhandlers eneretsområde. Det er dog ikke tilladt at begrænse forhandlerens passive salg til kunder, der selv henvender sig til den pågældende forhandler. Det er heller ikke tilladt at forbyde forhandlere at have en hjemmeside, der reklamerer for forhandlerens produkter, og som kan læses af forbrugere uden for forhandlerens område. Hvor producenten vælger at anvende selektive distributionssystemer, fastslår gruppefritagelsen, at det er forbudt at pålægge forhandleren en såkaldt location clause. En location clause betyder, at producenten fastsætter, at en forhandler kun kan operere fra en bestemt forretning. Forbudet mod location clauses er blevet kraftigt kritiseret, og reglen træder også først i kraft den 1. oktober Reperation Med gruppefritagelsen bliver det muligt for en forhandler at vælge, om han selv vil tilbyde reparation af bilerne, eller om han vil indgå en aftale med et autoriseret værksted som underleverandør af denne ydelse. Sigtet med ændringerne er at give større handlefrihed til forhandlere og værksteder og større effektivitet i distributionen. Gruppefritagelsen bryder herved med den hidtidige obligatoriske sammenkædning mellem salg og service, hvor forhandlere af nye biler skal have eget værksted. Multi-branding Multi-branding bliver fremover muligt. Producenterne vil ikke længere kunne pålægge forhandlerne konkurrenceklausuler, der hindrer den enkelte forhandler i at forhandle flere mærker på samme tid. Aftalebestemmelser med samme effekt som egentlige konkurrenceklausuler, herunder krav om at forhandleren skal udstille fuldt sortiment eller ansætte og uddanne særligt personale, kan heller ikke pålægges forhandlerne. Hvor en forhandler vælger at forhandle flere mærker, vil producenterne alene kunne kræve, at bilerne bliver solgt fra et særskilt område i udstillingslokalet. Adgang til oplysninger Endeligt bliver det lettere for de uafhængige værksteder at få adgang til tekniske informationer om, hvordan man reparerer en bestemt biltype, undervisning, værktøj og diagnosticeringsudstyr. Gruppefritagelsen pålægger nemlig producenterne at give uafhængige værksteder adgang til alle oplysninger, som er nødvendige for, at man kan reparere en bestemt biltype. Derudover bestemmes at værksteder, autoriserede såvel som uautoriserede, kan anvende reservedele uden om importøren undtagen ved gratis garantiarbejde. Gruppefritagelsen indeholder i øvrigt en række ganske komplicerede bestemmelser, herunder om definition af markedet for henholdsvis nye biler og reservedele og om garantireparationer. 3

4 AFGØRELSE I AIRTOURS/FIRST CHOISE EF-DOMSTOLENS 3 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV DOMINANS Af advokat Gitte Holtsø Retten i Første Instans har leveret en sønderlemmende kritik af og har annulleret Kommissionens beslutning om at forbyde Airtours/First Choice fusion i den hidtil mest betydningsfulde afgørelse for fastlæggelse af begrebet kollektiv dominans. Airtours opererer som rejsearrangør og leverandør af pakkerejser i Storbritannien. I april 1999 annoncerede Airtours købet af en konkurrerende virksomhed, rejsearrangøren First Choice, og denne fusion blev anmeldt til EU-Kommissionen i henhold til fusionsforordningens bestemmelser. Kommissionen erklærede ved en afgørelse af 22. september 1999, at fusionen var uforenelig med Fællesskabsretten, idet denne ville skabe en kollektiv dominerende stilling i Storbritannien inden for kortvarige udenlandske pakkerejser, og som følge heraf ville konkurrencen i dette marked væsentligt forringes. Kommissionen definerede således det relevante marked som kortvarige udenlandske pakkerejser og anså således ikke langvarige pakkerejser for substituerbare hermed. Heri gav Retten i Første Instans (herefter "Retten") Kommissionen medhold, idet væsentlig forskel på gennemsnitlige flyvetider og priser tillagdes afgørende betydning. Det relevante marked var kendetegnet ved at bestå af 4 forholdsvis store rejsearrangører, herunder Airtours og First Choice, som hver især havde en markedsandel, der oversteg 10% (Ifølge Kommissionens oplysninger: Thomson 27%, Airtours 21%, Thomas Cook 20% og First Choise 11%), og tilsammen således stod for 79% af salget af disse kortvarige udenlandske pakkerejser. Endvidere var samtlige arrangører aktive på upstream markedet (ejer/ejerinteresser i charter flyselskaber) og downstream (rejseagenter/bureauer). Herudover bestod markedet af en række små arrangører, hvoraf ingen havde en markedsandel over 5%, og generelt ikke ejede hverken flyselskaber eller rejsebureauer. Det var Kommissionens opfattelse, at fusionen ville ophæve konkurrencen mellem de tre resterende rejsearrangørselskaber. Kommissionens konklusion var baseret på følgende argumenter: Markedets struktur og måden markedet opererede på, som følge af den høje koncentration i markedet (3 aktører, som efter fusionen tilsammen ville have 80% af markedet), indebar, at disse aktører ikke længere have et incitament til at konkurrere. Øget gennemsigtighed og indbyrdes afhængighed ville resultere i en øget interesse for at udvise en parallel adfærd. En undersøgelse af tidligere konkurrenceforhold afslørede en allerede eksisterende tendens til udvisning af kollektiv dominans. Risikoen for, at de øvrige aktører ville gøre det samme, resulterende i overkapacitet med alvorlige økonomiske konsekvenser, ville afskrække en aktør fra at træffe en beslutning om ikke at begrænse kapaciteten. De mindre arrangører eller nye arrangører på markedet ville blive yderligere marginaliseret, eftersom de ville miste First Choice som leverandør af flysæder og som en potentiel distributionskanal. Retten udtrykte alvorlig kritik af Kommissionens afgørelse, som var behæftet med en række fejlagtige vurderinger, og afviste samtlige disse argumenter. Retten understregede, at et af de helt centrale spørgsmål var analysen af konkurrenceforholdene forud for fusionen, og at det var Kommissionens opgave at bevise, at fusionen ville have medført etablering af en konkurrencebegrænsende kollektiv dominans, som ville gøre de 3 resterende arrangører i stand til at agere som én fælles enhed i markedet - en evne som de 4 oprindelige aktører ikke tidligere havde haft. Kommissionens analyse var imidlertid fejlagtig. Først og fremmest fordi Kommissionen - som ikke benægtede, at der hidtil havde været tale om et konkurrencepræget marked - ikke kunne føre tilstrækkeligt bevis for en påstand om en allerede eksisterende tendens til kollektiv dominans. Endvidere forsømte Kommissionen at tage i betragtning, at de store aktørers markedsandele hidtil havde været ustabile, og at sådan ustabilitet var bevis for konkurrence i markedet. En række af Kommissionen fremlagte analyser ansås fejlbehæftede og blev en for en tilbagevist. Uden en mere detaljeret analyse af virkningerne af den øgede Forsættes på bagsiden 4

5 MISBRUG AF DOMINERENDE STILLING RABAT OG BONUS - ENDNU EN GANG Af advokat, Katja Høegh Vi har tidligere i nyhedsbrevet omtalt det strenge regelsæt, der gælder for dominerende virksomheders prissætning, herunder særligt begrænsningerne i dominerende virksomheders mulighed for at anvende rabat og bonus (se nyhedsbrev juni 2002, artikel Rabat og bonus - hvor går grænsen?). Forbudt rabat og bonus Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i EF-Traktatens art. 82 og Konkurrencelovens 11 indebærer, at rabatter og bonus m.v., der har en loyalitetsbindende effekt og/eller virker diskriminerende mellem kunder med den virkning, at konkurrencen på kundernes markeder påvirkes, ikke er lovlig. Omkostningsbegrundelse Prisforskelle, der skyldes, at den kunde, der får produktet billigere, tilbyder særlige omkostningsfordele for den dominerende leverandør, er dog lovlige. Stadfæstelse af streng praksis i LK-sagen Konkurrenceankenævnet har i LK-sagen ved en kendelse af 17. maj i år stadfæstet Konkurrencerådets forbud mod LK A/S' prissystem, som indeholdt en meget stor forudbestillingsrabat. LK gjorde for Ankenævnet gældende, at rabatten var omkostningsbegrundet, idet LK - der opererede med et "just in time delivery" system - i kraft af forudbestillingerne kunne spare omkostninger til lagerføring m.v. Ankenævnet stadfæstede imidlertid Konkurrencerådets forbud og fremhævede i den forbindelse, at kravene til omkostningsbegrundelsen er høje, når der - som Ankenævnet fandt det her var tilfældet - anvendes rabatter, der har loyalitetseffekt. Konkurrenceankenævnet sagde dog - i modsætning til Konkurrencerådet - ikke at selve det forhold, at forskellige kunder blev behandlet forskelligt, i sig selv udgjorde misbrug. Ankenævnet har hermed muligvis ind- irekte taget afstand fra Konkurrencerådets hidtidige praksis, hvorefter Rådet generelt har fundet, at enhver rabat, der fører til en forskellig pris for forskellige kunder, udgør misbrug - uden i øvrigt nærmere at undersøge om forskelsbehandlingen af kunderne har nogen effekt på kundernes konkurrence med hinanden (herunder om de overhovedet er i konkurrence med hinanden). Fast praksis om, hvad der godkendes af kvantumrabatter Konkurrencerådet (og Styrelsen) synes i øvrigt nu at have etableret en ganske fast praksis for, hvornår (meget begrænsede) kvantumrabatter accepteres uden krav om nærmere omkostningsbegrundelse, jf. sagerne Skandinavisk Motor Co. A/S (afgørelse af 19. juni 2002), Opel Danmarks rabatsystem (afgørelse af 28. november 2001) og fusionssagen Dendek og Ditas (afgørelse af 24. april 2002). I afgørelserne siges det ganske vist, at vurderingen af et givet rabatsystem må afhænge af den konkrete udformning af rabatsystemet og de konkrete forhold på markedet. Ikke desto mindre antager konkurrencemyndighederne i alle de nævnte sager, at rabatter, der opfylder følgende kriterier, kan accepteres: optjeningsperioden må maksimalt være et kvartal, der skal anvendes en glidende skala med begrænset progression, rabatspændet overstiger ikke 0-5% (det i Dendek og Ditas sagen accepterede - de øvrige afgørelser refererer ikke det accepterede rabatspænd). Men - ethvert prissystem skal bedømmes ud fra sine egne forudsætninger. Det må dog understreges, at ethvert prissystem skal bedømmes individuelt. Særlige forhold i et konkret marked kan således begrunde, at et - efter Konkurrencerådets generelle praksis - problematisk prissystem alligevel kan accepteres. Konkurrenceankenævnet tilsidesatte således den 8. april 2002, Konkurrencerådets forbud mod TV2's årsrabatter på tv-reklamer under henvisning til de særegne forhold i markedet for tv-reklame, herunder særligt det forhold, at både årsrabat og videresalgsforbud var almindeligt anvendt i både Danmark og andre lande. Herudover lagde Ankenævnet vægt på, at TV2's markedsandel var faldende, og at TV2's priser i øvrigt var de højeste i markedet. Udover særlige forhold vedrørende produktet og/eller markedet kan omkostningsbegrundelser og nødvendigheden af at matche konkurrenters rabat og bonus betyde, at et prissystem - som umiddelbart ser ud til at kunne falde under forbudet mod misbrug af dominerende stilling - alligevel er lovligt. 5

6 de af fusionen berørte markeder (Tetra Laval). Retten annullerede begge kommissionsbeslutninger og anførte i begge domme, at EU- Kommissionens efterfølgende afgørelse om, at de fusionerede selskaber skulle opdeles, skulle annulleres, da der ikke længere var belæg for disse beslutninger. Rettens dom i Schneider indeholder desuden Rettens vurdering af konsekvensen af, at der ikke var overensstemmelse mellem indholdet af EU-Kommissionens meddelelse om klagepunkter i forbindelse med behandlingen af sagen og indholdet af Kommissionens afgørelse. EU-Kommissionen havde i sin beslut- Fortsat fra side 5 markedstransparens og indbyrdes afhængighed mellem disse store rejsearrangører, som Kommissionen havde påstået, fandt Retten således, at Kommissionen havde forsømt at bevise, at resultatet af transaktionen ville være en ændring af markedsstrukturen på en sådan måde, at de førende arrangører ikke længere ville optræde, som de havde gjort tidligere, og at en kollektiv dominerende stilling ville blive etableret. Af Rettens afgørelse kan udledes, at kollektiv dominans forudsætter en vurdering af stiltiende koordination, og den i afgørelsen indeholdte standardtest for kollektiv dominans vil fremover være retningsgivende for konkurrencemyndighedernes vurdering og for de bevisfaktorer, som skal indgå heri, af sager vedrørende kollektiv dominans. Rettens test indeholder 3 grundlæggende betingelser: (1) Markedet skal være tilstrækkeligt gennemsigtigt, således at hver enkelt aktør på det oligopolistiske marked kan overvåge de øvrige aktørers adfærd med henblik på at opdage, hvorvidt de overholder den stiltiende aftalte fælles politik om at mindske udbuddet og forhøje priserne. (2) En sanktionsmekanisme er en væsentlig faktor i relation til sikring af, at denne fælles politik er bæredygtig, eftersom der er et behov for at modsvare incitamentet til at snyde. (3) Det er nødvendigt at fastslå, at reaktionen fra konkurrenter og forbrugere ikke vil underminere fordelene, som den fælles politik forventes at ville indebære. FUSIONSKONTROL 2-0 TIL ERHVERVSLIVET - OG EN REFORM PÅ VEJ Af advokat, Hans Peter Roth EU-Kommissionens forbud i to fusionskontrolsager er blevet annulleret ved Retten i Første Instans. Kommissionen havde nægtet at godkende fusionerne blandt andet med henvisning til, at fusionen ville skabe en dominerende stilling (Schneider), og at fusionen ville have en række konkurrencebegrænsende virkninger på ning anført andre betænkeligheder end de, der var blevet anført i meddelelsen om klagepunkter, hvorfor Schneider ikke har fået mulighed for at forsvare sig, hvilket er et grundprincip i EU-retten. Kommissionen har bl.a. i lyset af de to domme netop meddelt, at man agter at foretage en radikal reform af fusionskontrollen. Denne reform vil tillige blive omtalt i næste nummer af Aktuel Konkurrenceret. En mere dybdegående analyse af indholdet i de to domme samt konsekvenserne heraf samt reformen vil blive foretaget i næste nummer af Aktuel Konkurrenceret. TIDLIGERE INTERESSANTE ARTIKLER Konkurrenceklausuler og virksomhedsoverdragelser: Tre år er nu maksimum Hvordan forløber en kartelsag? Sidste nyt vedrørende parallelimport Rabat og Bonus - hvor går grænsen Kollektiv dominans og regulering af oligopolistiske markeder Erstatning til parter i konkurrencebegrænsende aftaler. Hvis De måtte være interesserede i en eller flere af de nævnte artikler, er De velkommen til at kontakte os, og vi vil sørge for, at de modtager en kopi af artiklen. Aktuel Konkurrenceret udgives af: Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær-Hansen (ansvarshavende), Christina Wagner Redaktionen er afsluttet november 2002 Yellow Pencil Tryk: Jypa 6

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder, AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter? Microsoft-beslutningen

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S

VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S Journal nr. 3:1120-0100-343/MVN/Industri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. VW-Audi forhandlerforening klagede den 19. juli 2001 til Konkurrencestyrelsen

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

DOM RETTEN I GENTOFTE. Udskrift af dombogen

DOM RETTEN I GENTOFTE. Udskrift af dombogen RETTEN I GENTOFTE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 5. maj 2006 i sag nr. BS 18/2005: Københavns Kommune Bygningsområdet Udannelses- og ungdomsforvaltningen Islands Brygge 37 2300 København S mod Peter

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold: 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere