KONKURRENCERET DECEMBER 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCERET DECEMBER 2002"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET DECEMBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD NYE AFGØRELSER ERSTATNINGSKRAV FOR KONKURRENCERETSOVERTRÆDELSER Af advokat Karen Dyekjær-Hansen Muligheden for, at kartelsager får et efterspil i form af private erstatningssager, har fået øget aktualitet bl.a. med EF-Domstolens dom i sag C453/99 Courage, som omtalt i Aktuel Konkurrencenyt juni Retsområdet er under udvikling, og der er kun afsagt ganske få domme på området: Østre Landsrets dom af 28. juni 2002 i sagen GT-Linien under konkurs mod De Danske Statsbaner DSB og DSB Rederi A/S, der er en opfølgning på EF-Domstolens dom i GT Link sagen, samt Sø- og Handelsrettens dom af 3. oktober 2002 EKKO A/S mod Brandt Group Norden A/S m.fl. Sagerne er blandt de få eksempler, og begge er appelleret. Men både her i landet og i andre lande verserer sager. På nuværende tidspunkt er det værd at resumere følgende hovedpunkter og udestående spørgsmål. (1) Samarbejdsvilje og whistleblowing er et vigtigt element i minimering af bødeansvar, men beskytter aldrig mod erstatningskrav. (2) Et krav om erstatning kan tænkes rejst som et restitutionskrav mod leverandøren, men det kan også være baseret på almindelige erstatningsretlige principper, og i så fald er der ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan rejse kravet. (3) Til gengæld har EF-Domstolen anerkendt, at det vil være et relevant forsvar, at det eventuelle tab er overvæltet til næste led, idet sagsøgeren ikke skal opnå en ugrundet berigelse ved at få godtgjort et tab, der er overvæltet til andre. Her dukker danske domstoles massive praksis om overvæltning, som navnlig udviklet i relation til ambi skandalen, op til gavn for de virksomheder, der mødes med et krav. (4) Spørgsmålet om, hvordan det eventuelle tab gøres op, efter hvilken målestok, og på hvilken måde domstolene vil vurdere bevisproblemer med hensyn til kausalitet og tabsopgørelse, er endnu ikke klart; indtil videre må nok regnes med, at der vil blive anvendt et vist skøn. (5) Der foreligger endnu ingen domme om, hvorledes et eventuelt ansvar fordeles mellem flere erstatningsansvarlige, og om hvorvidt ansvaret er solidarisk. (6) Spørgsmålet om, hvem der bærer ansvaret i tilfælde af virksomhedsoverdragelse, må antages at følge almindelige regler om, at ansvaret bliver hos den juridiske virksomhed, der ejede virksomheden, da den konkurrencebegrænsende adfærd fandt sted. (7) Uden for de mere retlige spørgsmål kan nævnes, at selve det at fremsætte et krav er nemt for den krævende og belastende i sig selv for den, der mødes med kravet, allerede fordi kravet skal vurderes i relation til årsregnskaber m.v., men omvendt er retsafgiftens størrelse i Danmark så betydelig, at den næppe indbyder til at forfølge et usikkert krav op med en stævning. Plesner Svane Grønborg lægger vægt på stedse at følge udviklingen meget nøje for at sikre optimal rådgivning om disse vigtige spørgsmål.

2 NYE REGLER ÆNDRINGER I KONKURRENCELOVEN Af advokatfuldmægtig Jannie Strømberg Der er pr. 1. august 2002 foretaget visse ændringer af Konkurrenceloven. Ændringerne vedrører hovedsageligt offentlige konkurrencebegrænsninger, bødeniveauerne og reglerne for kontrolundersøgelser. Offentlige konkurrencebegrænsninger Konkurrencebegrænsninger, som er en direkte eller nødvendig følge af en offentlig regulering, er ikke omfattet af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling. Hvorvidt en konkurrencebegrænsning rent faktisk er en direkte eller nødvendig følge af en offentlig regulering, afgjordes under den tidligere retstilstand af den myndighed, som havde fastsat reguleringen eller truffet beslutningen, hvilket i praksis var den pågældende minister eller kommunalbestyrelse. Fremover træffes denne beslutning af den minister, under hvis ressortområde den pågældende regulering henhører. Med lovændringen tilstræbes en mere ensartet lovfortolkning. Herudover ændres Konkurrencerådets kompetence til overfor den ressortansvarlige minister at påpege reguleringer og støtteordninger, som er uhensigtsmæssige udfra en konkurrencesynsvinkel, til også at omfatte økonomi- og erhvervsministeren. Sigtet er, at bredere erhvervspolitiske hensyn medtages i overvejelserne vedrørende disse reguleringer og støtteordninger. Forhøjelse af bødeniveauet Tidligere blev der lagt vægt på, at bødeniveauet for en overtrædelse af konkurrenceloven skulle følge de danske traditioner for overtrædelser af erhvervslovgivning i øvrigt. Det har imidlertid i praksis vist sig, at bødeniveauet er lavere end niveauet i de andre europæiske lande og meget lavere end niveauet som anvendes af EU-Kommissionen ved overtrædelser af EU-konkurrencereglerne. Med lovændringen indføres et niveau, som er mere tilnærmet niveauerne i de øvrige europæiske lande, men som stadig ligger noget under de bøder, som gives af EU-Kommissionen. Grundbeløbene for overtrædelser vil fremover være fra kr. til kr. for mindre alvorlige overtrædelser, fra kr. til 15 mio. kr. for alvorlige overtrædelser og for meget alvorlige overtrædelser fra 15 mio. kr. og derover. Udmåling af bøder er hidtil sket med udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og varighed. Disse principper vil fortsat ligge bag udmålingen, men herudover vil der også blive lagt vægt på omsætningen i den virksomhed, som har begået overtrædelsen - og her ses ikke på koncernomsætningen, men alene på omsætningen i den virksomhed, som har begået overtrædelsen. Herudover vil bødeniveauet i en konkret sag som hidtil kunne variere op eller ned afhængigt af, hvorvidt der foreligger formildende eller skærpende omstændigheder, så som at virksomheden har spillet den førende rolle i overtrædelsen eller lavet gentagne overtrædelser af samme art. Udvidelse af beføjelserne ved kontrolundersøgelser En virksomheds oplysninger kan være placeret på et IT-system, som fysisk befinder sig udenfor virksomheden - f.eks. fordi virksomhedens servere er placeret udenfor virksomheden. Er det ikke muligt for Konkurrencestyrelsen i forbindelse med en kontrolundersøgelse direkte fra virksomheden at nå disse oplysninger, kan Styrelsen med ændringerne i konkurrenceloven få adgang til disse oplysninger via adgang til den eksterne databehandlers lokaler. Det forudsætter dog selvstændig retskendelse. Normalt afsluttes Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelse på en virksomhed samme dag. Er det imidlertid på grund af forhold hos virksomheden ikke muligt at kopiere de ønskede oplysninger denne dag, har Styrelsen nu mulighed for at medtage dokumenter o.lign. med henblik på kopiering. Materialet skal som udgangspunkt tilbageleveres til virksomheden, senest tre hverdage efter kontrolundersøgelsen har fundet sted. Samtidig med tilbagelevering skal Styrelsen udlevere en kopi af de oplysninger, der er kopieret fra virksomheden. Udnytter Konkurrencestyrelsen denne mulighed for at medtage oplysningerne forudsættes det, at både den pågældende virksomhed og/eller den eksterne databehandler tilbydes at være tilstede, når Styrelsen undersøger og kopiere materialet. Andre ændringer Før lovændringen var retstilstanden usikker med hensyn til, hvorvidt en aftale om oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture var forbudt, hvis virksomhederne derigennem sattes i stand til at samordne deres praksis. Med lovændringen slås det nu fast - på linje med EU-konkurrencereglerne - at sådanne aftaler har været direkte omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrencelovens 7 anvendte inden lovændringen ordene bindende videresalgspriser. Dette ordvalg førte ifølge lovbemærkninger til ændringsloven til, at virksomheder i visse brancher dannede lokale priskarteller ud fra en formodning om, at undtagelsen til bagatelgrænsen kun gjaldt for videresalgspriser og ikke horisontale priskarteller. Ændringen præciserer derfor, at aftaler, samordnet praksis og vedtagelser om bindende priser, hvad enten de vedrører salg eller videresalg, ikke er omfattet af bagatelreglerne i 7, stk. 1, nr Endelig stadfæstes Konkurrencestyrelsens hidtidige praksis om, at Styrelsens afgørelser offentliggøres, medmindre de er uden betydning for forståelsen af anvendelsen af konkurrenceloven og uden interesse for offentligheden. Afslutningsvis skal det nævnes, at der pr. 1. juli i år blev indført bødestraf for førstegangsovertrædelser af forbudet mod misbrug af dominerende stilling i 11. Tidligere kunne en virksomhed alene straffes med bøde for overtrædelse af 11, hvis virksomheden tidligere havde fået et påbud om ikke at misbruge sin dominerende stilling. Hvis De ikke ønsker at modtage Aktuel Konkurrenceret for fremtiden, hvis De ønsker at foretage rettelser i adresse, modtager eller lignende, eller hvis De fremover ønsker at modtage elektronisk udgivelse af nyhedsbrevet, kan De give besked om dette ved enten at sende en til eller give telefonisk besked til Gitte Olsen på

3 NY REGULERING AF BILSEKTOR NY GRUPPEFRITAGELSE FOR AFTALER INDENFOR MOTORKØRETØJSBRANCHEN Af advokatfuldmægtig Christina Wagner Kommissionen vedtog den 17. juli 2002 en ny gruppefritagelse for motorkøretøjer. Gruppefritagelsen erstattede den 1. oktober 2002 den gamle gruppefritagelse for motorkøretøjer (Kommissionens forordning nr. 1475/95). Den nye gruppefritagelse indeholder væsentlige ændringer, der vil have store konsekvenser for branchen og forbrugerne. Nedenfor beskrives de mest markante ændringer i hovedtræk. Gruppefritagelser er forordninger, der automatisk, det vil sige uden anmeldelse, fritager bestemte typer af aftaler fra forbudet i EF- Traktatens artikel 81 (svarende til den danske konkurrencelovs 6), forudsat at aftalerne opfylder de betingelser, som gruppefritagelsen opstiller. Aftaler, der ikke opfylder gruppefritagelsens betingelser, og som indeholder konkurrencebegrænsninger, kan i princippet anmeldes til enten Konkurrencerådet eller EU- Kommissionen med henblik på at få en individuel fritagelse. Indenfor bilforhandlerområdet kan afvigende aftaler ikke forventes godkendt, hvis de i øvrigt er konkurrencebegrænsende på nogen måde. Distributionssystem Blandt de væsentligste nyskabelser i den nye gruppefritagelse for motorkøretøjer (herefter gruppefritagelsen) er, at det forbydes bilproducenterne/importørerne (benævnes herefter samlet som producenterne) at kombinere selektiv distribution med systemer, som er baseret på eksklusiv distribution (eneforhandling). Med indførelsen af de nye regler bliver producenterne nødsaget til at vælge, om deres forhandlerne skal være organiseret i et selektivt eller eksklusivt distributionssystem. Valget af distributionsform har bl.a. betydning for forhandlernes mulighed for at sælge direkte til kunder i hele EU. En producent kan dog vælge at anvende selektiv distribution på ét marked og eksklusiv forhandling på et andet marked. Forhandlere i et selektivt distributionssystem skal efter gruppefritagelsen have fri og reel mulighed for at foretage et aktivt salg inden for hele Fællesmarkedet. Det vil sige, at forhandleren kan rette reklame og salgsfremstød direkte mod kunder i hele EU. Hvis en producent vælger at anvende et eksklusivt distributionssystem, hvor forhandlerne tildeles et eneforhandlingsområde, er det derimod muligt for producenten at begrænse forhandlerens aktive salg ind i en anden forhandlers eneretsområde. Det er dog ikke tilladt at begrænse forhandlerens passive salg til kunder, der selv henvender sig til den pågældende forhandler. Det er heller ikke tilladt at forbyde forhandlere at have en hjemmeside, der reklamerer for forhandlerens produkter, og som kan læses af forbrugere uden for forhandlerens område. Hvor producenten vælger at anvende selektive distributionssystemer, fastslår gruppefritagelsen, at det er forbudt at pålægge forhandleren en såkaldt location clause. En location clause betyder, at producenten fastsætter, at en forhandler kun kan operere fra en bestemt forretning. Forbudet mod location clauses er blevet kraftigt kritiseret, og reglen træder også først i kraft den 1. oktober Reperation Med gruppefritagelsen bliver det muligt for en forhandler at vælge, om han selv vil tilbyde reparation af bilerne, eller om han vil indgå en aftale med et autoriseret værksted som underleverandør af denne ydelse. Sigtet med ændringerne er at give større handlefrihed til forhandlere og værksteder og større effektivitet i distributionen. Gruppefritagelsen bryder herved med den hidtidige obligatoriske sammenkædning mellem salg og service, hvor forhandlere af nye biler skal have eget værksted. Multi-branding Multi-branding bliver fremover muligt. Producenterne vil ikke længere kunne pålægge forhandlerne konkurrenceklausuler, der hindrer den enkelte forhandler i at forhandle flere mærker på samme tid. Aftalebestemmelser med samme effekt som egentlige konkurrenceklausuler, herunder krav om at forhandleren skal udstille fuldt sortiment eller ansætte og uddanne særligt personale, kan heller ikke pålægges forhandlerne. Hvor en forhandler vælger at forhandle flere mærker, vil producenterne alene kunne kræve, at bilerne bliver solgt fra et særskilt område i udstillingslokalet. Adgang til oplysninger Endeligt bliver det lettere for de uafhængige værksteder at få adgang til tekniske informationer om, hvordan man reparerer en bestemt biltype, undervisning, værktøj og diagnosticeringsudstyr. Gruppefritagelsen pålægger nemlig producenterne at give uafhængige værksteder adgang til alle oplysninger, som er nødvendige for, at man kan reparere en bestemt biltype. Derudover bestemmes at værksteder, autoriserede såvel som uautoriserede, kan anvende reservedele uden om importøren undtagen ved gratis garantiarbejde. Gruppefritagelsen indeholder i øvrigt en række ganske komplicerede bestemmelser, herunder om definition af markedet for henholdsvis nye biler og reservedele og om garantireparationer. 3

4 AFGØRELSE I AIRTOURS/FIRST CHOISE EF-DOMSTOLENS 3 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV DOMINANS Af advokat Gitte Holtsø Retten i Første Instans har leveret en sønderlemmende kritik af og har annulleret Kommissionens beslutning om at forbyde Airtours/First Choice fusion i den hidtil mest betydningsfulde afgørelse for fastlæggelse af begrebet kollektiv dominans. Airtours opererer som rejsearrangør og leverandør af pakkerejser i Storbritannien. I april 1999 annoncerede Airtours købet af en konkurrerende virksomhed, rejsearrangøren First Choice, og denne fusion blev anmeldt til EU-Kommissionen i henhold til fusionsforordningens bestemmelser. Kommissionen erklærede ved en afgørelse af 22. september 1999, at fusionen var uforenelig med Fællesskabsretten, idet denne ville skabe en kollektiv dominerende stilling i Storbritannien inden for kortvarige udenlandske pakkerejser, og som følge heraf ville konkurrencen i dette marked væsentligt forringes. Kommissionen definerede således det relevante marked som kortvarige udenlandske pakkerejser og anså således ikke langvarige pakkerejser for substituerbare hermed. Heri gav Retten i Første Instans (herefter "Retten") Kommissionen medhold, idet væsentlig forskel på gennemsnitlige flyvetider og priser tillagdes afgørende betydning. Det relevante marked var kendetegnet ved at bestå af 4 forholdsvis store rejsearrangører, herunder Airtours og First Choice, som hver især havde en markedsandel, der oversteg 10% (Ifølge Kommissionens oplysninger: Thomson 27%, Airtours 21%, Thomas Cook 20% og First Choise 11%), og tilsammen således stod for 79% af salget af disse kortvarige udenlandske pakkerejser. Endvidere var samtlige arrangører aktive på upstream markedet (ejer/ejerinteresser i charter flyselskaber) og downstream (rejseagenter/bureauer). Herudover bestod markedet af en række små arrangører, hvoraf ingen havde en markedsandel over 5%, og generelt ikke ejede hverken flyselskaber eller rejsebureauer. Det var Kommissionens opfattelse, at fusionen ville ophæve konkurrencen mellem de tre resterende rejsearrangørselskaber. Kommissionens konklusion var baseret på følgende argumenter: Markedets struktur og måden markedet opererede på, som følge af den høje koncentration i markedet (3 aktører, som efter fusionen tilsammen ville have 80% af markedet), indebar, at disse aktører ikke længere have et incitament til at konkurrere. Øget gennemsigtighed og indbyrdes afhængighed ville resultere i en øget interesse for at udvise en parallel adfærd. En undersøgelse af tidligere konkurrenceforhold afslørede en allerede eksisterende tendens til udvisning af kollektiv dominans. Risikoen for, at de øvrige aktører ville gøre det samme, resulterende i overkapacitet med alvorlige økonomiske konsekvenser, ville afskrække en aktør fra at træffe en beslutning om ikke at begrænse kapaciteten. De mindre arrangører eller nye arrangører på markedet ville blive yderligere marginaliseret, eftersom de ville miste First Choice som leverandør af flysæder og som en potentiel distributionskanal. Retten udtrykte alvorlig kritik af Kommissionens afgørelse, som var behæftet med en række fejlagtige vurderinger, og afviste samtlige disse argumenter. Retten understregede, at et af de helt centrale spørgsmål var analysen af konkurrenceforholdene forud for fusionen, og at det var Kommissionens opgave at bevise, at fusionen ville have medført etablering af en konkurrencebegrænsende kollektiv dominans, som ville gøre de 3 resterende arrangører i stand til at agere som én fælles enhed i markedet - en evne som de 4 oprindelige aktører ikke tidligere havde haft. Kommissionens analyse var imidlertid fejlagtig. Først og fremmest fordi Kommissionen - som ikke benægtede, at der hidtil havde været tale om et konkurrencepræget marked - ikke kunne føre tilstrækkeligt bevis for en påstand om en allerede eksisterende tendens til kollektiv dominans. Endvidere forsømte Kommissionen at tage i betragtning, at de store aktørers markedsandele hidtil havde været ustabile, og at sådan ustabilitet var bevis for konkurrence i markedet. En række af Kommissionen fremlagte analyser ansås fejlbehæftede og blev en for en tilbagevist. Uden en mere detaljeret analyse af virkningerne af den øgede Forsættes på bagsiden 4

5 MISBRUG AF DOMINERENDE STILLING RABAT OG BONUS - ENDNU EN GANG Af advokat, Katja Høegh Vi har tidligere i nyhedsbrevet omtalt det strenge regelsæt, der gælder for dominerende virksomheders prissætning, herunder særligt begrænsningerne i dominerende virksomheders mulighed for at anvende rabat og bonus (se nyhedsbrev juni 2002, artikel Rabat og bonus - hvor går grænsen?). Forbudt rabat og bonus Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i EF-Traktatens art. 82 og Konkurrencelovens 11 indebærer, at rabatter og bonus m.v., der har en loyalitetsbindende effekt og/eller virker diskriminerende mellem kunder med den virkning, at konkurrencen på kundernes markeder påvirkes, ikke er lovlig. Omkostningsbegrundelse Prisforskelle, der skyldes, at den kunde, der får produktet billigere, tilbyder særlige omkostningsfordele for den dominerende leverandør, er dog lovlige. Stadfæstelse af streng praksis i LK-sagen Konkurrenceankenævnet har i LK-sagen ved en kendelse af 17. maj i år stadfæstet Konkurrencerådets forbud mod LK A/S' prissystem, som indeholdt en meget stor forudbestillingsrabat. LK gjorde for Ankenævnet gældende, at rabatten var omkostningsbegrundet, idet LK - der opererede med et "just in time delivery" system - i kraft af forudbestillingerne kunne spare omkostninger til lagerføring m.v. Ankenævnet stadfæstede imidlertid Konkurrencerådets forbud og fremhævede i den forbindelse, at kravene til omkostningsbegrundelsen er høje, når der - som Ankenævnet fandt det her var tilfældet - anvendes rabatter, der har loyalitetseffekt. Konkurrenceankenævnet sagde dog - i modsætning til Konkurrencerådet - ikke at selve det forhold, at forskellige kunder blev behandlet forskelligt, i sig selv udgjorde misbrug. Ankenævnet har hermed muligvis ind- irekte taget afstand fra Konkurrencerådets hidtidige praksis, hvorefter Rådet generelt har fundet, at enhver rabat, der fører til en forskellig pris for forskellige kunder, udgør misbrug - uden i øvrigt nærmere at undersøge om forskelsbehandlingen af kunderne har nogen effekt på kundernes konkurrence med hinanden (herunder om de overhovedet er i konkurrence med hinanden). Fast praksis om, hvad der godkendes af kvantumrabatter Konkurrencerådet (og Styrelsen) synes i øvrigt nu at have etableret en ganske fast praksis for, hvornår (meget begrænsede) kvantumrabatter accepteres uden krav om nærmere omkostningsbegrundelse, jf. sagerne Skandinavisk Motor Co. A/S (afgørelse af 19. juni 2002), Opel Danmarks rabatsystem (afgørelse af 28. november 2001) og fusionssagen Dendek og Ditas (afgørelse af 24. april 2002). I afgørelserne siges det ganske vist, at vurderingen af et givet rabatsystem må afhænge af den konkrete udformning af rabatsystemet og de konkrete forhold på markedet. Ikke desto mindre antager konkurrencemyndighederne i alle de nævnte sager, at rabatter, der opfylder følgende kriterier, kan accepteres: optjeningsperioden må maksimalt være et kvartal, der skal anvendes en glidende skala med begrænset progression, rabatspændet overstiger ikke 0-5% (det i Dendek og Ditas sagen accepterede - de øvrige afgørelser refererer ikke det accepterede rabatspænd). Men - ethvert prissystem skal bedømmes ud fra sine egne forudsætninger. Det må dog understreges, at ethvert prissystem skal bedømmes individuelt. Særlige forhold i et konkret marked kan således begrunde, at et - efter Konkurrencerådets generelle praksis - problematisk prissystem alligevel kan accepteres. Konkurrenceankenævnet tilsidesatte således den 8. april 2002, Konkurrencerådets forbud mod TV2's årsrabatter på tv-reklamer under henvisning til de særegne forhold i markedet for tv-reklame, herunder særligt det forhold, at både årsrabat og videresalgsforbud var almindeligt anvendt i både Danmark og andre lande. Herudover lagde Ankenævnet vægt på, at TV2's markedsandel var faldende, og at TV2's priser i øvrigt var de højeste i markedet. Udover særlige forhold vedrørende produktet og/eller markedet kan omkostningsbegrundelser og nødvendigheden af at matche konkurrenters rabat og bonus betyde, at et prissystem - som umiddelbart ser ud til at kunne falde under forbudet mod misbrug af dominerende stilling - alligevel er lovligt. 5

6 de af fusionen berørte markeder (Tetra Laval). Retten annullerede begge kommissionsbeslutninger og anførte i begge domme, at EU- Kommissionens efterfølgende afgørelse om, at de fusionerede selskaber skulle opdeles, skulle annulleres, da der ikke længere var belæg for disse beslutninger. Rettens dom i Schneider indeholder desuden Rettens vurdering af konsekvensen af, at der ikke var overensstemmelse mellem indholdet af EU-Kommissionens meddelelse om klagepunkter i forbindelse med behandlingen af sagen og indholdet af Kommissionens afgørelse. EU-Kommissionen havde i sin beslut- Fortsat fra side 5 markedstransparens og indbyrdes afhængighed mellem disse store rejsearrangører, som Kommissionen havde påstået, fandt Retten således, at Kommissionen havde forsømt at bevise, at resultatet af transaktionen ville være en ændring af markedsstrukturen på en sådan måde, at de førende arrangører ikke længere ville optræde, som de havde gjort tidligere, og at en kollektiv dominerende stilling ville blive etableret. Af Rettens afgørelse kan udledes, at kollektiv dominans forudsætter en vurdering af stiltiende koordination, og den i afgørelsen indeholdte standardtest for kollektiv dominans vil fremover være retningsgivende for konkurrencemyndighedernes vurdering og for de bevisfaktorer, som skal indgå heri, af sager vedrørende kollektiv dominans. Rettens test indeholder 3 grundlæggende betingelser: (1) Markedet skal være tilstrækkeligt gennemsigtigt, således at hver enkelt aktør på det oligopolistiske marked kan overvåge de øvrige aktørers adfærd med henblik på at opdage, hvorvidt de overholder den stiltiende aftalte fælles politik om at mindske udbuddet og forhøje priserne. (2) En sanktionsmekanisme er en væsentlig faktor i relation til sikring af, at denne fælles politik er bæredygtig, eftersom der er et behov for at modsvare incitamentet til at snyde. (3) Det er nødvendigt at fastslå, at reaktionen fra konkurrenter og forbrugere ikke vil underminere fordelene, som den fælles politik forventes at ville indebære. FUSIONSKONTROL 2-0 TIL ERHVERVSLIVET - OG EN REFORM PÅ VEJ Af advokat, Hans Peter Roth EU-Kommissionens forbud i to fusionskontrolsager er blevet annulleret ved Retten i Første Instans. Kommissionen havde nægtet at godkende fusionerne blandt andet med henvisning til, at fusionen ville skabe en dominerende stilling (Schneider), og at fusionen ville have en række konkurrencebegrænsende virkninger på ning anført andre betænkeligheder end de, der var blevet anført i meddelelsen om klagepunkter, hvorfor Schneider ikke har fået mulighed for at forsvare sig, hvilket er et grundprincip i EU-retten. Kommissionen har bl.a. i lyset af de to domme netop meddelt, at man agter at foretage en radikal reform af fusionskontrollen. Denne reform vil tillige blive omtalt i næste nummer af Aktuel Konkurrenceret. En mere dybdegående analyse af indholdet i de to domme samt konsekvenserne heraf samt reformen vil blive foretaget i næste nummer af Aktuel Konkurrenceret. TIDLIGERE INTERESSANTE ARTIKLER Konkurrenceklausuler og virksomhedsoverdragelser: Tre år er nu maksimum Hvordan forløber en kartelsag? Sidste nyt vedrørende parallelimport Rabat og Bonus - hvor går grænsen Kollektiv dominans og regulering af oligopolistiske markeder Erstatning til parter i konkurrencebegrænsende aftaler. Hvis De måtte være interesserede i en eller flere af de nævnte artikler, er De velkommen til at kontakte os, og vi vil sørge for, at de modtager en kopi af artiklen. Aktuel Konkurrenceret udgives af: Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær-Hansen (ansvarshavende), Christina Wagner Redaktionen er afsluttet november 2002 Yellow Pencil Tryk: Jypa 6

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren IP/02/1073 Bruxelles, den 17. juli 2002 Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren EU-Kommissionen vedtog i dag en dristig, men afbalanceret

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. 2. 1) Loven

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

ERSTATNING. for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals. Erik Bertelsen, Kromann Reumert

ERSTATNING. for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals. Erik Bertelsen, Kromann Reumert ERSTATNING for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals Erik Bertelsen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 TABSOPGØRELSE sagkyndigt skøn

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Lovtidende A 2018 Udgivet den 17. januar 2018 16. januar 2018. Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Herved bekendtgøres konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2018. 1) Kapitel

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Elsam sagen. Medlemsmøde, Dansk Forening for Konkurrenceret. v. advokat Jacob Pinborg og advokat Christian Karhula Lauridsen. 3.

Elsam sagen. Medlemsmøde, Dansk Forening for Konkurrenceret. v. advokat Jacob Pinborg og advokat Christian Karhula Lauridsen. 3. Elsam sagen Medlemsmøde, Dansk Forening for Konkurrenceret v. advokat Jacob Pinborg og advokat Christian Karhula Lauridsen 3. oktober 2016 Disposition 1 Overblik over sagskomplekset 2 Markedet 3 Dominans

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret

EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret Pernille Wegner Jessen (red) Michael Steinicke (red) EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret?l* Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Indholdsfortegnelse Forord 9 EU-konkurrencerettens indflydelse

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 KONKURRENCERET Rekordbøde til bilglaskartel... 1 Store bøder til Valsemøllen A/S og dennes direktør... 3 Kommissionens beslutning om statsstøtte til TV2 annulleres...

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

Vejledning Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes

Vejledning Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes Vejledning Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Barrierer for konkurrence og udvikling 3. Branchen bør selv fjerne barriererne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER EUROPA-KOMMISSIONEN SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER 27. august 2012 Siden vedtagelsen af den nye gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere