Klubbens årsplan. drift og styring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubbens årsplan. drift og styring"

Transkript

1 Klubbens årsplan drift og styring

2 XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Hvorfor årsplan? Hvad er en årsplan? Hvordan årsplan? Opgaver Værkstøjkassen - Nøgleområder Klubhåndbog Det første skridt

3 4 hvorfor årsplan? Hvorfor årsplan? Enhver idrætsforening og klub løser et utal af opgaver, der tilsammen skal sikre såvel den daglige drift som indfrielse af nye mål. Arbejdet skal sikre, at klubben er i stand til: At nå resultater nå sine mål At administrere klubbens virksomhed At forny og udvikle sig i takt med nye behov og forventninger At skabe sammenhæng og integration i hele klubbens virksomhed Interne og eksterne rutiner Enhver klub har således en mængde interne og eksterne rutiner, hvor rutinerne og de dertil hørende opgaver regelmæssigt skal varetages, hvis klubben skal fungere tilfredsstillende. Det regelmæssige kan eksempelvis være én gang årligt, kvartalsvis eller månedligt. Det vigtige er imidlertid at få løst opgaven optimalt på det rigtige tidspunkt og ikke lade sig overrumple af, at nu var opgaven der! Det må være i alles interesse kun at blive 'overrumplet' af fremtiden og uforudsigelige situationer og opgaver - og ikke blive overrasket over, at rutinemæssige opgaver pludselig bliver til hastesager og måske kriser i det daglige klubarbejde. OVERBLIK Idéen med at få opstillet en klubårsplan kan kort beskrives som et ønske om at have overblik over: Hvilke faste opgaver skal løses? Hvornår skal opgaverne løses? Hvem skal løse opgaverne? ÅRSPLAN En årsplan vil endvidere kunne give en lang række sidegevinster, således at spørgsmålet 'hvorfor årsplan' kan besvares med: En årsplan giver overblik En årsplan fastlægger og beskriver interne og eksterne rutiner Afslører spidsbelastningsperioder Giver muligheder for koordinering af aktiviteter Bidrager til ressourceoptimering Erfaringsopsamling En årsplan er et fremragende informationsredskab En årsplan er et styringsredskab En årsplan vil således kunne beskrive og systematisere, hvilke opgaver der er rygraden i klubbens virksomhed, hvilke ledelsesmæssige ressourcer der skal anvendes, hvornår de skal anvendes og i givet fald en øget mulighed for at skabe en ønsket sammenhæng i løsningen af opgaverne. Nøgleordene i relation til klubbens årsplan er derfor system og styring.

4 hvad er en årsplan? 5 Hvad er en årsplan? Svaret på dette spørgsmål er givet i afsnittet 'hvorfor årsplan?' Det bør dog yderligere konkretiseres for at lægge rammerne for, hvordan en årsplan kan blive udarbejdet. En årsplan kan derfor fungere som en grundplan for klubbens arbejde byggende på følgende tre egenskaber: STYRING et styringsredskab et opfølgningsredskab TIDSPLan kombinering viser sammenhæng mellem måned/tid og opgaver ARBEJDSPLAN En arbejdsplan kombinerer tid og opgaveløsning i forhold til: ansvar og kompetenceforhold hoved- og delopgaver starttidspunkter og deadline handlingsplanoversigt En årsplan giver således en oversigt over tidsbestemte rutiner og opgaver samt et overblik over, hvem der løser opgaven. 'Hvem' kan naturligvis betyde person, udvalg eller afdeling. STATUS En årsplan er en status og en beskrivelse af virkeligheden. En plan, der afhængig af deltaljeringsgrad beskriver: Hvad skal gøres? Hvem skal gøre det? Hvordan skal det gøres? Hvornår skal det gøres? Hvilke ressourcer er til rådighed? ÅRET RUNDT En plan, der viser 'året rundt' og dermed virker stabiliserende og ressourcefrigørende. FREMTID En klubs årsplan kan tillige anvendes som en del af en intern klubanalyse til brug for at få styr på klubbens stærke og svage sider samt på hvilke områder, der er behov for forandring og/eller udvikling.

5 6 hvad er en årsplan? 'Når en status er gjort, vil næste skridt være at få formuleret mål, strategier og handlingsplaner' Som eksempler på forskellige metoder til at foretage en intern analyse af en idrætsklub kan nævnes: Minianalyse hvad er vi gode til? hvad kan vi blive bedre til? Situationsanalyse stærke sider svage sider muligheder trusler Medlemsundersogelse forventninger, behov og ønsker medlemsstatistik Interesseanalyse målgruppe medlemskategorier Intern profil Funktionstræ hvilke funktioner varetages? Aktivitetstjek omfang og kvalitet Organisationsstruktur informationsveje forretningsgange ansvar og kompetence Spejlbilled hvem ser vi foran os og i spejlet? Servicehjulet kernevirksomhed indpakningen Gode råd En intern analyse kan og bør i mange tilfælde tillige suppleres med en 'ekstern analyse', hvor omverdenen inddrages. Eksempler herpå kunne være klubbens image og eksterne profil, kommunens fritidspolitik, befolkningsstatistik og -prognoser samt lokalplaner. Når en status hermed er gjort, vil næste skridt være at få formuleret mål, strategier og handlingsplaner. I relation hertil skal nævnes, at Danmarks Idræts-Forbund har fire kursustilbud, der kan være katalysator for en klubs udvikling. Kurser Klubbens årsplan drift og styring Klubudvikling vil vi? Er din klub i form? mål og handlinger Sponsorer hvordan? Opgaven at få overblik over 'året rundt' i sin klub er i mange klubber tilstrækkeligt til at få system og styring på nutiden, tjek på de tilbagevendende opgaver og rutiner og dermed tjek på en del af den nære fremtid.

6 hvordan årsplan? 7 Hvordan årsplan? Arbejdet og processen med at få beskrevet en klubs årsplan kan naturligvis gøres på forskellige måder. Danmarks Idræts-Forbund har valgt at opdele forløbet i fire faser. Faserne og dermed det trinvise forløb betegnes som: Forløb Trin 1 - rutiner og opgaver Oplistning af opgaver, rutiner og aktiviteter. Hvad gør vi normalt? et tilbageblik! Hvad skal vi gøre? Opgaver der venter forude. Trin 2 - årshjulet Rutinerne og opgaverne indplaceres i tidsrækkefølge. Hvornår udføres de enkelte handlinger? Hvornår skal de enkelte opgaver løses? Fordeling i kvartaler og måneder Fordeling i år, kvartal, måned, uge og dag. Trin 3 - årsplan Etablering og årsplan i et 1-års eller 1,5-års forløb. Strukturering af årshjulet i relation til hovedgrupperinger. Definering af arbejdsbeskrivelser Trin 4 - årsplan Eventuelt udarbejdelse af selv - stændige handlingsplaner til særlige opgaver og rutiner i årsplanen. Processtart Inden det første trin tages, må klubben forholde sig til nedenstående spørgsmål: Skal vi selv gennemføre processen? Hvem skal i givet fald være tovholder og procesmager? Skal vi anvende DIF's 3-7 timers kursus 'Klubbens årsplan drift og styring' og dermed lade DIFunderviseren være indpisker? Skal vi kombinere DIF's kurser med en egen tovholder og eventuelt i fællesskab aftale et længere forløb? Hvem i klubben er under alle omstændigheder ansvarlig for planlægning, afvikling og opfølgning på forløbet?

7 8 opgaver opgaver Et godt råd er at få afklaret, på hvilken måde trin 1 og/eller trin 2 skal afvikles mht. gruppering af opgaver og rutiner. Opgaven på henholdsvis trin 1 og trin 2 kan gennemføres på seks forskellige måder. Det må på forhånd afgøres, om opgaven skal løses i relation til: Hele klubben Udvalgsspecifikke rutiner Afdelingsspecifikke rutiner Hovedaktivitetsbestemte rutiner Funktionsbestemte rutiner Personbestemte rutiner Hvilken indgangsvinkel, der er mest velegnet, er naturligvis afhængig af den enkelte klubs størrelse, struktur, aktivitetsomfang, variationer o. lign. opgaver Trin 1 Opgave a internt eksternt Oplist aktiviteter og opgaver interne og eksterne rutiner. Opgaven løses som en 'brainstorming'. Alle bud på rutiner, aktiviteter, opgaver osv. listes op. Lad være med at vurdere, om de hører hjemme i planen, skriv dem blot i den rækkefølge, de bliver nævnt. Hvis muligt kan brainstorm suppleres med en systematisk gennemgang af klubbens arkivmateriale, breve, mails, klubblade, referater osv. Brainstorm: En teknik, hvor man skriver alle ord der vedrører emnet ned. Ordene behøver ikke at have noget med hinanden at gøre. Det kan være en god måde at komme i gang på, hvis man er kørt fast.

8 opgaver 9 'Brainstorm kan være en god måde at komme i gang på, hvis man er kørt fast.' eksempler på løsninger Trin 1 / Eksempel 1 Opgaven løst i forhold til klubben som helhed: OPGAVE A Tilmeldinger Indberetninger Bestyrelsesmøder Forårsfest Generalforsamling Lederrekruttering Medlemsmøder Turneringsstart Budgetløsning Ansøgninger Ansøgninger til puljer DIF-registreringstermin Klubblad Træneransættelser Træningsplan Kursusplan Sponsoraftaler Kommuneindberetninger Visionsdag Forældredag Reservation af træningsrum Trin 1 / Eksempel 2 Opgaven løst i forhold til afdelings- og udvalgsspecifikke rutiner: Opgave A Bestyrelsen Møde første mandag i hver måned Generalforsamling Budgetlægning Visionsdag Klubblade Ansøgning om støtte Ansøgninger til puljer DIF-registreringstermin Klubblad Ungdomsafdeling Træneransættelser Træningsplan Kursusplan Sponsoraftaler Kommuneindberetninger Visionsdag Forældredag Reservation af træningsrum Festudvalg Forårsfest Afslutningsfest Forældreparty Bankospil

9 Maj 10 opgaver opgaver Trin 2 Opgave B November December Januar Februar Fordel opgaverne og rutinerne i årshjulet. 'Klubbens årshjul' giver et koncentreret overblik over, hvilke opgaver og rutiner der skal løses hvornår (og måske af hvem). Oktober Marts AprilL September August Juli Juni Trin 3 Opgave C I denne skal årshjulet videreudvikles til en mere detaljeret årsplan, som kan rumme oplysninger om bl.a. deadlines, start af opgaveløsning, delaktivitet, hvem der er ansvarlig, hvor opgaven hører hjemme, om der er udarbejdet selvstændig handlingsplan og mulige arbejdsmæssige sammenhæng mellem opgaverne. Som udgangspunkt for at producere sin egen klubs årsplan kan anvendes viste skema. Generalforsaml. Forældremøde Puljeansøgning Klubblad Sponsor Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts Ansvarlig Handlingsplan

10 opgaver 11 eksempler på løsninger Trin 2 / Eksempel Opgave B November December Januar Februar Delvist løst i relation til klubben som helhed. Årshjulet kan i enkelte tilfælde godt rumme informationer om, hvor eller hvem der løser opgaverne. Dette kan eventuelt vises ved hjælp af en farvekode eller tegning. I de fleste tilfælde, hvor opgave A er løst i forhold til udvalgs- og afdelingsspecifikke rutiner, er det hensigtsmæssigt at udforme flere selvstændige årshjul. Oktober September August Klubblad Budget Kommuneliste Klubblad Kursusplan Lokaler Forældredag Klubblad Generalforsamling Sponsoraftale Klubblad Forældremøde Træneransættelse Forårsfest Turneringsstart Maj Marts AprilL Juli Juni Trin 3 / Eksempel Opgave C I forbindelse med at skemaet udfyldes skal klubben fastlægge, hvilke tegn og koder, der vil være mest hensigtsmæssige at bruge. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts Ansvarlig Handlingsplan Eksempelvis Arbejdsperiode = Arbejdsstart = Arbejde afsluttet = Udsendelse = Svar = Udkast udarbejdet = Oplæg færdigt = Deadline = dato Generalforsaml. Forældremøde Puljeansøgning Klubblad Sponsor

11 12 opgaver opgaver Trin 4 Handlingsplaner I relation til årsplanen er det en oplagt idé, at man angiver, for hvilke opgaver og rutiner der er udarbejdet særlige handlingsplaner. Til inspiration for at arbejde med handlingsplaner kan følgende handlingsplanskema anvendes. Handlingsplan Vurdering Når trin 3 er overstået, har klubben nu en god anledning til at vurdere bl.a. følgende forhold: Antallet af spidsbelastningsperioder? Løses opgaverne af de rigtige personer/udvalg? Hvor og hvordan kan vi koordinere løsningen af opgaverne? Hvilke opgaver kan flyttes til et 'bedre' tidspunkt? Hvordan sikrer vi, at vi bruger årsplanen som et styrings- og informationsredskab? Hvilke behov er der for at udarbejde andre oversigter eksempelvis: - handlingsplaner - måneds/ugeplaner - udvalg/ afdelings/ personplaner - aktivitetsplaner (oversigt) Vil vi synliggøre ressourcetildeling til de enkelte opgaver? - personressourcer (tid) - økonomi/budget Skal vi indskrive vores mål og succes kriterier i de enkelte planer? HVAD / HVORDAN Hvem hvornår Ressourcer Hvad bør gøres? Hvordan skal det gribes an? Hvem har ansvaret? Hvornår skal det være færdigt? Særlige bemærkninger Start SLut

12 opgaver 13 Vil vi? Med arbejdsredskaberne 'klubbens årsplan' og 'klubbens handlingsplaner' kan den enkelte klub faktisk få det overblik, der kan gives svar på nedenstående spørgsmål. Hvad skal gøres? Hvem skal gøre det? Hvordan skal det gøres? Hvornår skal det gøres? Hvilke ressourcer kan benyttes? Klubanalyse I forlængelse af bemærkningerne om forskellige måder at analysere sin klub på for i givet fald at forbedre og optimere arbejdet i klubben kan følgende lille model illustrere en metode/ teknik. OMRÅDE ANALYSE FORSLAGSUDARBEJDELSE Rutiner, aktiviteter og opgave Formål Hvad laves der? Hvorfor? (Er det nødvendigt?) Hvorledes kunne man ellers opnå det samme resultat? Hvad bør man opnå? Metode Hvordan udføres arbejdet? Hvorfor på denne måde? Hvorledes kunne arbejdet ellers udføres? Hvorledes bør arbejdet udføres? Tidspunkt og rækkefølge Hvornår udføres arbejdet? Hvorfor på dette tidspunkt? Hvornår kunne arbejdet ellers udføres? Hvornår bør arbejdet udføres? Sted - udvalg - afdeling - eksternt Hvor udføres arbejdet? Hvorfor på dette sted? Hvor kunne arbejdet ellers udføres? Hvor bør arbejdet udføres? Person Hvem udfører arbejdet? Hvorfor netop denne person? Hvilke andre personer kunne udføre arbejdet? Hvem bør udføre arbejdet?

13 14 værktøjskassen værktøjskassen Når en klub først får etableret sin årsplan, er mange naturligvis yderst tilfredse. Årsplanen dækker fuldt ud behovet for system og styring af klubbens daglige virke. Nogle klubber har yderligere behov for at få overblik over nøgleområder og få nogle gode styringsredskaber. Til brug herfor kan klubben få inspiration fra nedenstående værktøjskasse. Funktionstræ Interessentmodel Målkort (hovedmål, mål, delmål og arbejdsmål) Nøglepersoner Adressebank Informationsskruetrækker - planer - klubblad - hjemmeside - opslagstavle - postgang Uddannelsesplan Rekrutteringsplan Imageplan Projektstyring - hvordan? Vigtige terminer Lederpleje Servicebog (servicetermin) Klubhåndbog Funktionstræ Som et lille eksempel på et funktionstræ kan årsplanen, relateret til en specifik plan for bestyrelsen, resultere i følgende oversigt. Næstformand: Allan byfest stadion entre bandesponsorer Formand: Karen bestyrelsesmedlemmer træneransættelse offentlige myndigheder byfest Materialeformand: Børge materialer flag net kegler overtrækstrøjer Kasserer: Inge regnskab budget hovedsponsor Sekretær: Pia referater målaktier spillerliste trænerkontakt B-medlem A: Peter trænerkontakt spillerkontakt holdlederkontakt spillermøde byfest B-medlem B: Jørgen målaktier reklamebander opkridtning B-medlem C: Ole reklamebander byfest

14 klubhåndbog 15 klubhåndbog En klubhåndbog kræver en redaktør, en person, der kun i begrænset omfang løser andre opgaver for klubben. For enkelte klubber kan hele proces sen med at få opstillet sin årsplan resultere i et ønske og måske behov for at få etableret en egentlig klubhåndbog. Men - pas på! Der er en stor risiko for at havne i en situation, hvor målet bliver selve håndbogen og ikke et nyttigt styrings- og informationsredskab, der regelmæssigt bliver ajourført og anvendt af alle. En klubhåndbog kræver en redaktør, en person, der kun i begrænset omfang løser andre opgaver for klubben. Indhold Er behovet til stede, og kan klubben delegere denne opgave til 'en redaktør', kunne en indholdsfortegnelse tage udgangspunkt i følgende. 1. Idrættens organisationskort - Hvor er vi? 2. Klubbens organisationskort 3. Årsplanen - generel - specifik 4. Terminsliste 5. Mødeplaner 6. Træningstider 7. Funktionstræ 8. Adresse, telefon og faxlister - internt - eksternt 9. Aftaler og kontakter - sponsorer - annoncer - trænere 10. Budgetter 11. Handlingsplaner 12. Praktiske oplysninger 13. Instrukser for ledere og trænere 14. Diverse

15 16 det første skridt / DIF's UDD.materiale det første skridt Emnehæftet 'Klubbens årsplan' har forhåbentlig givet viden og indsigt i at få beskrevet året rundt i din egen klub. KURSUS Ta' det første skridt! Indled processen - benyt eventuelt DIF's kursustilbud - men husk at være realistisk. Forankring af processen i klubbens ledergruppe er en nødvendighed. Ta' et skridt ad gangen, og vent i givet fald med at bruge værktøjskassens øvrige værktøjer før til næste år. God arbejdslyst! DIF's uddannelsesmateriale Danmarks Idræts-Forbund har udgivet en lang række emnehæfter, bøger og videoer inden for ledelse, træning, idrætsskader, psykologi etc. Nyttig viden og inspiration i relation til idrætsskader, træningsplanlægning og andet kan bl.a. hentes på Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside Bestilling af materialer samt gratis brochurer og pjecer vedrørende DIF's uddannelsesvirksomhed kan ske hos Danmarks Idræts-Forbund, Post & Print telefon eller på

16 17

17 18

18 DIF s specialforbund Danmarks Amerikansk Idræts Forbund (DAIF) Dansk Atletik Forbund (DAF) Dansk Automobil Sports Union (DASU) Danmarks Badminton Forbund (DBF) Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) Den Danske Billard Union (DDBU) Danmarks Bokse-Union (DaBu) Dansk Boldspil-Union (DBU) Dansk BordTennis Union (DBTU) Dansk Bowling Forbund (DBwF) Danmarks Brydeforbund (DB) Dansk Bueskytteforbund (DBSF) Dansk Cricket-Forbund (DCF) Dansk Curling Forbund (DCuF) Danmarks Cykle Union (DCU) Dansk Dart Union (DDarU) Dansk Faldskærms Union (DFU) Dansk Fægte-Forbund (DFF) Dansk Golf Union (DGU) Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU) Dansk Hockey og Floorball Forbund (DHFF) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Danmarks Ishockey Union (DIU) Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Dansk Karate Forbund (DKarF) Dansk Kegle Forbund (DKeF) Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) Dansk Minigolf Union (DMgU) Danmarks Motor Union (DMU) Dansk MultiSport Forbund (DMSF) Dansk Orienterings-Forbund (DOF) Dansk Petanque Forbund (DPF) Dansk Ride Forbund (DRF) Dansk Forening for Rosport (DFfR) Dansk Rugby Union (DRU) Danmarks Rulleskøjte Union (DRSU) Dansk Sejlunion (DSejlU) Dansk Skiforbund (DSkiF) Dansk Skytte Union (DSkyU) Dansk Skøjte Union (DSkøU) Dansk Sportsdanserforbund (DS) Dansk Sportsdykker Forbund (DSpF) Dansk Sportsklatreforbund (DSkF) Dansk Squash Forbund (DSqF) Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) Dansk Svæveflyver Union (DSvU) Dansk Svømmeunion (SVØM) Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Dansk Tennis Forbund (DTF) Dansk Vandski Forbund (DVSF) Dansk Volleyball Forbund (DVBF) Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF) Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) KFUMs Idrætsforbund i Danmark (KFUM) Udgiver Danmarks Idræts-Forbund Faglig bearbejdelse Torben Bundgaard Tom Jensen Pædagogisk bearbejdelse DIF, Udvikling & Rådgivning Foto Graae, Armgaard & Bangsbo Photography Layout Danmarks Idræts-Forbund Macvaerk as Tryk Paritas Salg og distribution Danmarks Idræts-Forbund Post & Print Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon (man.-tor , fre ) Mail Internet: Danmarks Idræts-Forbund 2005 Kopiering ikke tilladt 2. udgave 1. oplag 2005 ISBN Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring XXXXXX 3 INDHOLD Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?.... 5 Hvordan årsplan?.... 7 Opgaver.... 8 Værkstøjkassen - Nøgleområder.... 14 Klubhåndbog.... 15 Det første

Læs mere

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER NOTAT 11. SEPTEMBER 2014 DIF UDVIKLING SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Fra: DIF, Team Analyse v. Ane Bisgaard, Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester Baggrund og metode

Læs mere

medlemssucces rekruttering og fastholdelse

medlemssucces rekruttering og fastholdelse medlemssucces rekruttering og fastholdelse XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Indledning... 4 Hvad er frafald?...

Læs mere

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 1 MANUAL PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 3 INDHOLD PR-light manual for idrætsforeninger.... 4 Kanaler... 6 Lokalaviser...

Læs mere

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 2 IDRÆTSPSYKOLOGI IDRÆTSPSYKOLOGI 3 indhold Hvad er idrætspsykologi?... 04 Den positive selvtale... 05 Sanseforestillinger -en udvidet visualisering...

Læs mere

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 UNDERSØGELSE AF DANSKE SUBELITEIDRÆTSUDØVERES SOCIALE OG IDRÆTSLIGE VILKÅR BIND III KLAUS NIELSEN ANDERS GODTHJÆLP NIELSEN RASMUS KLARSKOV STORM BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Frivilligt arbejde i idrætsforeninger Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne Publication date: 2011 Document version Også

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAIF Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF Dansk Atletik Forbund DASU Dansk Automobilsports Union DBF Danmarks Badminton Forbund DBaSoF Dansk Baseball Softball Forbund DBBF Danmarks Basketball-Forbund

Læs mere

PROJEKTER fra idé til handling

PROJEKTER fra idé til handling PROJEKTER fra idé til handling 3 GODT MØDE INDHOLD Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

projekter fra idé til handling

projekter fra idé til handling projekter fra idé til handling 3 Godt møde Indhold e. Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAI 1 aktivitet Dansk Arbejder Idrætsforbund DAFF 2 aktiviteter Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF 21 aktiviteter Dansk Atletik Forbund DASU 3 aktiviteter Dansk Automobilsports Union DBF 1 aktivitet

Læs mere

LEDELSE et spørgsmål om stil

LEDELSE et spørgsmål om stil LEDELSE et spørgsmål om stil XXXXXX 3 INDHOLD Hvad er ledelse?.... 4 Lederfunktioner.... 5 Opgaver.... 6 RAFI modellen.... 7 Ledertyper.... 8 De stærke sider.... 10 De ekstreme ledere.... 11 Samarbejde

Læs mere

HURRA jeg er blevet leder

HURRA jeg er blevet leder HURRA jeg er blevet leder XXXXXX 3 INDHOLD Hvad er ledelse?... 4 Ledelsesformer... 5 Hvad er en klub?... 6 Vedtægter... 7 Ansvar... 8 Målsætning... 9 Ledertilfredshed... 10 Nye klubmedlemmer frafald...

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2016 Titel Idrætten i Tal 2015 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2015 Hovedforfatter Michael

Læs mere

Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000

Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Syddansk Universitet Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593 Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 62 75 Krocket 13 Arriva IF Badminton 25 1.365 Bowling 16 Cykling 593 Fodbold 30 Gang 210 Idræt om dagen 35 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere

GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 INDHOLD Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan?.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere Godt møde effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 Indhold e. Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten DHF s Breddeseminar 2013 Oplæg v. Kasper Lund Kirkegaard Forskningsansvarlig analytiker ved Danmarks Idræts-Forbund 1 Program Hovedspørgsmålet skal håndboldsporten fortsat være en kulturbærer i dansk idræt?

Læs mere

Kommunikation. Udvikling. Økonomi og IT. Sekretariat

Kommunikation. Udvikling. Økonomi og IT. Sekretariat Kommunikation Udvikling Sekretariat Økonomi og IT Opgaver i udviklingsafdelingen Træneruddannelser Lederuddannelser Klubudvikling Organisationsudvikling Ligestilling Miljø Idræt for ældre Ungesatsning

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Kursusplan for efteråret 2013 Her kan du se hvilke kurser DDBU tilbyder i samarbejde med Kraftcentrene.

Kursusplan for efteråret 2013 Her kan du se hvilke kurser DDBU tilbyder i samarbejde med Kraftcentrene. Kursusplan for efteråret 2013 Her kan du se hvilke kurser DDBU tilbyder i samarbejde med Kraftcentrene. Hj.B.K Kurser i Asaa Billard Klub Begynderinstruktion Er du ny billardspiller. Har du et snit mellem

Læs mere

KLUBUDVIKLING. Nøglen til varig succes

KLUBUDVIKLING. Nøglen til varig succes Seniorkonference Program Velkomst og præsentation af dagens program Præsentation af første emne: Klubudvikling Oplæg om klubudvikling: Klubudvikling Nøglen til succes ved Thomas Bøgh Debat Præsentation

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Gang 100 Idræt om dagen 15 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

MEDLEMS- REGISTRERING

MEDLEMS- REGISTRERING MEDLEMS- REGISTRERING Medlemsskema Medlemsregistreringsskema udsendes op til opgørelsesdatoen således, at postmodtageren har skemaet på opgørelsesdagen. Med skemaet følger kode til indberetning via internettet.

Læs mere

Til stede fra administrationen: Michael Andersen (MAN), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Morten Olesen (MOL) og Søren Willeberg (SWI).

Til stede fra administrationen: Michael Andersen (MAN), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Morten Olesen (MOL) og Søren Willeberg (SWI). Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 17. december 2012 Til stede fra bestyrelsen: Frank Jensen (FJ), Else Trangbæk (ET), Britta Riis (BR), Susan Roulund (SR), Jens Klarskov (JK), Ulrik Wilbek

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Team Danmark. elitesport OG

Team Danmark. elitesport OG Team Danmark elitesport OG UNGDOMSUDDANNELSE 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere? Er svaret

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Temamøde om børn og fysisk aktivitet. Mandag den 1. september Projektleder, Peter Aagaard. Disposition

Temamøde om børn og fysisk aktivitet. Mandag den 1. september Projektleder, Peter Aagaard. Disposition Temamøde om børn og fysisk aktivitet Mandag den 1. september 28 Projektleder, Peter Aagaard Disposition Get Moving pattebarn 28 Anbefalingerne for fysisk aktivitet Baggrund for kampagnen tal og triste

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Udviklingsplanen trin for trin. Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold?

Udviklingsplanen trin for trin. Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold? Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Udviklingsplanen trin for trin Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold? Anne Mette Dahl Jensen og Christian Philip Kjøller Institut for Geovidenskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup Gymnasium - et tilbud til unge talenter Dagsorden Kl. 17.00-18.00 Velkomst ved rektor Jørgen Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium

Læs mere

Referat DKF. Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup) Mødegruppe: Dato: 9. oktober 2011 Sted:

Referat DKF. Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup) Mødegruppe: Dato: 9. oktober 2011 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Dato: 9. oktober 2011 Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: BE Quality Hotel Høje Taastrup

Læs mere

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre MØDEREFERAT Fredericia, 15. november 2015 Den 15. november 2015 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU Danske Fodbolddommere. Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia Følgende deltog i mødet: Tore

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Tørring Idrætsforening. Generalforsamling den 23. februar 2015

Tørring Idrætsforening. Generalforsamling den 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 Dagsorden Fællessang: Valg af dirigent Aflæggelse af beretninger Forelæggelse af det reviderede regnskab Behandling af forslag Godkendelse af aktivitetsgebyr Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2014

Bestyrelsesmøde 3-2014 Bestyrelsesmøde 3-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 23.10 DAN BUNKERING, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv Foreningsudvikling Styrk foreningen En kursusrække der gør din forening mere attraktiv En styrket bestyrelse giver en styrket forening Styrk foreningen består af 6 kurser, der kan vælges enkeltvis eller

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Idræt for alle Tryghed Netværk Glæde Hovedbestyrelse

Idræt for alle Tryghed Netværk Glæde Hovedbestyrelse Vedtægter for 1 Foreningens navn er Tvis Stiftet den 1. januar 2013 ved sammenlægning af Tvis KFUM samt Tvis Idrætsforening. Navnet ændret på ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2014 Foreningens hjemsted

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: Når du vil være blandt de bedste DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 25. maj 2011/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2011 24. maj 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 09-2014 30. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 22. september 2014. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Inge Larsen Stig Person Frank Adrian Tino Petersen Claus Lindqvist Roland Pedersen Jørgen Gotfredsen Fraværende

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere