Klubbens årsplan. drift og styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubbens årsplan. drift og styring"

Transkript

1 Klubbens årsplan drift og styring

2 XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Hvorfor årsplan? Hvad er en årsplan? Hvordan årsplan? Opgaver Værkstøjkassen - Nøgleområder Klubhåndbog Det første skridt

3 4 hvorfor årsplan? Hvorfor årsplan? Enhver idrætsforening og klub løser et utal af opgaver, der tilsammen skal sikre såvel den daglige drift som indfrielse af nye mål. Arbejdet skal sikre, at klubben er i stand til: At nå resultater nå sine mål At administrere klubbens virksomhed At forny og udvikle sig i takt med nye behov og forventninger At skabe sammenhæng og integration i hele klubbens virksomhed Interne og eksterne rutiner Enhver klub har således en mængde interne og eksterne rutiner, hvor rutinerne og de dertil hørende opgaver regelmæssigt skal varetages, hvis klubben skal fungere tilfredsstillende. Det regelmæssige kan eksempelvis være én gang årligt, kvartalsvis eller månedligt. Det vigtige er imidlertid at få løst opgaven optimalt på det rigtige tidspunkt og ikke lade sig overrumple af, at nu var opgaven der! Det må være i alles interesse kun at blive 'overrumplet' af fremtiden og uforudsigelige situationer og opgaver - og ikke blive overrasket over, at rutinemæssige opgaver pludselig bliver til hastesager og måske kriser i det daglige klubarbejde. OVERBLIK Idéen med at få opstillet en klubårsplan kan kort beskrives som et ønske om at have overblik over: Hvilke faste opgaver skal løses? Hvornår skal opgaverne løses? Hvem skal løse opgaverne? ÅRSPLAN En årsplan vil endvidere kunne give en lang række sidegevinster, således at spørgsmålet 'hvorfor årsplan' kan besvares med: En årsplan giver overblik En årsplan fastlægger og beskriver interne og eksterne rutiner Afslører spidsbelastningsperioder Giver muligheder for koordinering af aktiviteter Bidrager til ressourceoptimering Erfaringsopsamling En årsplan er et fremragende informationsredskab En årsplan er et styringsredskab En årsplan vil således kunne beskrive og systematisere, hvilke opgaver der er rygraden i klubbens virksomhed, hvilke ledelsesmæssige ressourcer der skal anvendes, hvornår de skal anvendes og i givet fald en øget mulighed for at skabe en ønsket sammenhæng i løsningen af opgaverne. Nøgleordene i relation til klubbens årsplan er derfor system og styring.

4 hvad er en årsplan? 5 Hvad er en årsplan? Svaret på dette spørgsmål er givet i afsnittet 'hvorfor årsplan?' Det bør dog yderligere konkretiseres for at lægge rammerne for, hvordan en årsplan kan blive udarbejdet. En årsplan kan derfor fungere som en grundplan for klubbens arbejde byggende på følgende tre egenskaber: STYRING et styringsredskab et opfølgningsredskab TIDSPLan kombinering viser sammenhæng mellem måned/tid og opgaver ARBEJDSPLAN En arbejdsplan kombinerer tid og opgaveløsning i forhold til: ansvar og kompetenceforhold hoved- og delopgaver starttidspunkter og deadline handlingsplanoversigt En årsplan giver således en oversigt over tidsbestemte rutiner og opgaver samt et overblik over, hvem der løser opgaven. 'Hvem' kan naturligvis betyde person, udvalg eller afdeling. STATUS En årsplan er en status og en beskrivelse af virkeligheden. En plan, der afhængig af deltaljeringsgrad beskriver: Hvad skal gøres? Hvem skal gøre det? Hvordan skal det gøres? Hvornår skal det gøres? Hvilke ressourcer er til rådighed? ÅRET RUNDT En plan, der viser 'året rundt' og dermed virker stabiliserende og ressourcefrigørende. FREMTID En klubs årsplan kan tillige anvendes som en del af en intern klubanalyse til brug for at få styr på klubbens stærke og svage sider samt på hvilke områder, der er behov for forandring og/eller udvikling.

5 6 hvad er en årsplan? 'Når en status er gjort, vil næste skridt være at få formuleret mål, strategier og handlingsplaner' Som eksempler på forskellige metoder til at foretage en intern analyse af en idrætsklub kan nævnes: Minianalyse hvad er vi gode til? hvad kan vi blive bedre til? Situationsanalyse stærke sider svage sider muligheder trusler Medlemsundersogelse forventninger, behov og ønsker medlemsstatistik Interesseanalyse målgruppe medlemskategorier Intern profil Funktionstræ hvilke funktioner varetages? Aktivitetstjek omfang og kvalitet Organisationsstruktur informationsveje forretningsgange ansvar og kompetence Spejlbilled hvem ser vi foran os og i spejlet? Servicehjulet kernevirksomhed indpakningen Gode råd En intern analyse kan og bør i mange tilfælde tillige suppleres med en 'ekstern analyse', hvor omverdenen inddrages. Eksempler herpå kunne være klubbens image og eksterne profil, kommunens fritidspolitik, befolkningsstatistik og -prognoser samt lokalplaner. Når en status hermed er gjort, vil næste skridt være at få formuleret mål, strategier og handlingsplaner. I relation hertil skal nævnes, at Danmarks Idræts-Forbund har fire kursustilbud, der kan være katalysator for en klubs udvikling. Kurser Klubbens årsplan drift og styring Klubudvikling vil vi? Er din klub i form? mål og handlinger Sponsorer hvordan? Opgaven at få overblik over 'året rundt' i sin klub er i mange klubber tilstrækkeligt til at få system og styring på nutiden, tjek på de tilbagevendende opgaver og rutiner og dermed tjek på en del af den nære fremtid.

6 hvordan årsplan? 7 Hvordan årsplan? Arbejdet og processen med at få beskrevet en klubs årsplan kan naturligvis gøres på forskellige måder. Danmarks Idræts-Forbund har valgt at opdele forløbet i fire faser. Faserne og dermed det trinvise forløb betegnes som: Forløb Trin 1 - rutiner og opgaver Oplistning af opgaver, rutiner og aktiviteter. Hvad gør vi normalt? et tilbageblik! Hvad skal vi gøre? Opgaver der venter forude. Trin 2 - årshjulet Rutinerne og opgaverne indplaceres i tidsrækkefølge. Hvornår udføres de enkelte handlinger? Hvornår skal de enkelte opgaver løses? Fordeling i kvartaler og måneder Fordeling i år, kvartal, måned, uge og dag. Trin 3 - årsplan Etablering og årsplan i et 1-års eller 1,5-års forløb. Strukturering af årshjulet i relation til hovedgrupperinger. Definering af arbejdsbeskrivelser Trin 4 - årsplan Eventuelt udarbejdelse af selv - stændige handlingsplaner til særlige opgaver og rutiner i årsplanen. Processtart Inden det første trin tages, må klubben forholde sig til nedenstående spørgsmål: Skal vi selv gennemføre processen? Hvem skal i givet fald være tovholder og procesmager? Skal vi anvende DIF's 3-7 timers kursus 'Klubbens årsplan drift og styring' og dermed lade DIFunderviseren være indpisker? Skal vi kombinere DIF's kurser med en egen tovholder og eventuelt i fællesskab aftale et længere forløb? Hvem i klubben er under alle omstændigheder ansvarlig for planlægning, afvikling og opfølgning på forløbet?

7 8 opgaver opgaver Et godt råd er at få afklaret, på hvilken måde trin 1 og/eller trin 2 skal afvikles mht. gruppering af opgaver og rutiner. Opgaven på henholdsvis trin 1 og trin 2 kan gennemføres på seks forskellige måder. Det må på forhånd afgøres, om opgaven skal løses i relation til: Hele klubben Udvalgsspecifikke rutiner Afdelingsspecifikke rutiner Hovedaktivitetsbestemte rutiner Funktionsbestemte rutiner Personbestemte rutiner Hvilken indgangsvinkel, der er mest velegnet, er naturligvis afhængig af den enkelte klubs størrelse, struktur, aktivitetsomfang, variationer o. lign. opgaver Trin 1 Opgave a internt eksternt Oplist aktiviteter og opgaver interne og eksterne rutiner. Opgaven løses som en 'brainstorming'. Alle bud på rutiner, aktiviteter, opgaver osv. listes op. Lad være med at vurdere, om de hører hjemme i planen, skriv dem blot i den rækkefølge, de bliver nævnt. Hvis muligt kan brainstorm suppleres med en systematisk gennemgang af klubbens arkivmateriale, breve, mails, klubblade, referater osv. Brainstorm: En teknik, hvor man skriver alle ord der vedrører emnet ned. Ordene behøver ikke at have noget med hinanden at gøre. Det kan være en god måde at komme i gang på, hvis man er kørt fast.

8 opgaver 9 'Brainstorm kan være en god måde at komme i gang på, hvis man er kørt fast.' eksempler på løsninger Trin 1 / Eksempel 1 Opgaven løst i forhold til klubben som helhed: OPGAVE A Tilmeldinger Indberetninger Bestyrelsesmøder Forårsfest Generalforsamling Lederrekruttering Medlemsmøder Turneringsstart Budgetløsning Ansøgninger Ansøgninger til puljer DIF-registreringstermin Klubblad Træneransættelser Træningsplan Kursusplan Sponsoraftaler Kommuneindberetninger Visionsdag Forældredag Reservation af træningsrum Trin 1 / Eksempel 2 Opgaven løst i forhold til afdelings- og udvalgsspecifikke rutiner: Opgave A Bestyrelsen Møde første mandag i hver måned Generalforsamling Budgetlægning Visionsdag Klubblade Ansøgning om støtte Ansøgninger til puljer DIF-registreringstermin Klubblad Ungdomsafdeling Træneransættelser Træningsplan Kursusplan Sponsoraftaler Kommuneindberetninger Visionsdag Forældredag Reservation af træningsrum Festudvalg Forårsfest Afslutningsfest Forældreparty Bankospil

9 Maj 10 opgaver opgaver Trin 2 Opgave B November December Januar Februar Fordel opgaverne og rutinerne i årshjulet. 'Klubbens årshjul' giver et koncentreret overblik over, hvilke opgaver og rutiner der skal løses hvornår (og måske af hvem). Oktober Marts AprilL September August Juli Juni Trin 3 Opgave C I denne skal årshjulet videreudvikles til en mere detaljeret årsplan, som kan rumme oplysninger om bl.a. deadlines, start af opgaveløsning, delaktivitet, hvem der er ansvarlig, hvor opgaven hører hjemme, om der er udarbejdet selvstændig handlingsplan og mulige arbejdsmæssige sammenhæng mellem opgaverne. Som udgangspunkt for at producere sin egen klubs årsplan kan anvendes viste skema. Generalforsaml. Forældremøde Puljeansøgning Klubblad Sponsor Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts Ansvarlig Handlingsplan

10 opgaver 11 eksempler på løsninger Trin 2 / Eksempel Opgave B November December Januar Februar Delvist løst i relation til klubben som helhed. Årshjulet kan i enkelte tilfælde godt rumme informationer om, hvor eller hvem der løser opgaverne. Dette kan eventuelt vises ved hjælp af en farvekode eller tegning. I de fleste tilfælde, hvor opgave A er løst i forhold til udvalgs- og afdelingsspecifikke rutiner, er det hensigtsmæssigt at udforme flere selvstændige årshjul. Oktober September August Klubblad Budget Kommuneliste Klubblad Kursusplan Lokaler Forældredag Klubblad Generalforsamling Sponsoraftale Klubblad Forældremøde Træneransættelse Forårsfest Turneringsstart Maj Marts AprilL Juli Juni Trin 3 / Eksempel Opgave C I forbindelse med at skemaet udfyldes skal klubben fastlægge, hvilke tegn og koder, der vil være mest hensigtsmæssige at bruge. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts Ansvarlig Handlingsplan Eksempelvis Arbejdsperiode = Arbejdsstart = Arbejde afsluttet = Udsendelse = Svar = Udkast udarbejdet = Oplæg færdigt = Deadline = dato Generalforsaml. Forældremøde Puljeansøgning Klubblad Sponsor

11 12 opgaver opgaver Trin 4 Handlingsplaner I relation til årsplanen er det en oplagt idé, at man angiver, for hvilke opgaver og rutiner der er udarbejdet særlige handlingsplaner. Til inspiration for at arbejde med handlingsplaner kan følgende handlingsplanskema anvendes. Handlingsplan Vurdering Når trin 3 er overstået, har klubben nu en god anledning til at vurdere bl.a. følgende forhold: Antallet af spidsbelastningsperioder? Løses opgaverne af de rigtige personer/udvalg? Hvor og hvordan kan vi koordinere løsningen af opgaverne? Hvilke opgaver kan flyttes til et 'bedre' tidspunkt? Hvordan sikrer vi, at vi bruger årsplanen som et styrings- og informationsredskab? Hvilke behov er der for at udarbejde andre oversigter eksempelvis: - handlingsplaner - måneds/ugeplaner - udvalg/ afdelings/ personplaner - aktivitetsplaner (oversigt) Vil vi synliggøre ressourcetildeling til de enkelte opgaver? - personressourcer (tid) - økonomi/budget Skal vi indskrive vores mål og succes kriterier i de enkelte planer? HVAD / HVORDAN Hvem hvornår Ressourcer Hvad bør gøres? Hvordan skal det gribes an? Hvem har ansvaret? Hvornår skal det være færdigt? Særlige bemærkninger Start SLut

12 opgaver 13 Vil vi? Med arbejdsredskaberne 'klubbens årsplan' og 'klubbens handlingsplaner' kan den enkelte klub faktisk få det overblik, der kan gives svar på nedenstående spørgsmål. Hvad skal gøres? Hvem skal gøre det? Hvordan skal det gøres? Hvornår skal det gøres? Hvilke ressourcer kan benyttes? Klubanalyse I forlængelse af bemærkningerne om forskellige måder at analysere sin klub på for i givet fald at forbedre og optimere arbejdet i klubben kan følgende lille model illustrere en metode/ teknik. OMRÅDE ANALYSE FORSLAGSUDARBEJDELSE Rutiner, aktiviteter og opgave Formål Hvad laves der? Hvorfor? (Er det nødvendigt?) Hvorledes kunne man ellers opnå det samme resultat? Hvad bør man opnå? Metode Hvordan udføres arbejdet? Hvorfor på denne måde? Hvorledes kunne arbejdet ellers udføres? Hvorledes bør arbejdet udføres? Tidspunkt og rækkefølge Hvornår udføres arbejdet? Hvorfor på dette tidspunkt? Hvornår kunne arbejdet ellers udføres? Hvornår bør arbejdet udføres? Sted - udvalg - afdeling - eksternt Hvor udføres arbejdet? Hvorfor på dette sted? Hvor kunne arbejdet ellers udføres? Hvor bør arbejdet udføres? Person Hvem udfører arbejdet? Hvorfor netop denne person? Hvilke andre personer kunne udføre arbejdet? Hvem bør udføre arbejdet?

13 14 værktøjskassen værktøjskassen Når en klub først får etableret sin årsplan, er mange naturligvis yderst tilfredse. Årsplanen dækker fuldt ud behovet for system og styring af klubbens daglige virke. Nogle klubber har yderligere behov for at få overblik over nøgleområder og få nogle gode styringsredskaber. Til brug herfor kan klubben få inspiration fra nedenstående værktøjskasse. Funktionstræ Interessentmodel Målkort (hovedmål, mål, delmål og arbejdsmål) Nøglepersoner Adressebank Informationsskruetrækker - planer - klubblad - hjemmeside - opslagstavle - postgang Uddannelsesplan Rekrutteringsplan Imageplan Projektstyring - hvordan? Vigtige terminer Lederpleje Servicebog (servicetermin) Klubhåndbog Funktionstræ Som et lille eksempel på et funktionstræ kan årsplanen, relateret til en specifik plan for bestyrelsen, resultere i følgende oversigt. Næstformand: Allan byfest stadion entre bandesponsorer Formand: Karen bestyrelsesmedlemmer træneransættelse offentlige myndigheder byfest Materialeformand: Børge materialer flag net kegler overtrækstrøjer Kasserer: Inge regnskab budget hovedsponsor Sekretær: Pia referater målaktier spillerliste trænerkontakt B-medlem A: Peter trænerkontakt spillerkontakt holdlederkontakt spillermøde byfest B-medlem B: Jørgen målaktier reklamebander opkridtning B-medlem C: Ole reklamebander byfest

14 klubhåndbog 15 klubhåndbog En klubhåndbog kræver en redaktør, en person, der kun i begrænset omfang løser andre opgaver for klubben. For enkelte klubber kan hele proces sen med at få opstillet sin årsplan resultere i et ønske og måske behov for at få etableret en egentlig klubhåndbog. Men - pas på! Der er en stor risiko for at havne i en situation, hvor målet bliver selve håndbogen og ikke et nyttigt styrings- og informationsredskab, der regelmæssigt bliver ajourført og anvendt af alle. En klubhåndbog kræver en redaktør, en person, der kun i begrænset omfang løser andre opgaver for klubben. Indhold Er behovet til stede, og kan klubben delegere denne opgave til 'en redaktør', kunne en indholdsfortegnelse tage udgangspunkt i følgende. 1. Idrættens organisationskort - Hvor er vi? 2. Klubbens organisationskort 3. Årsplanen - generel - specifik 4. Terminsliste 5. Mødeplaner 6. Træningstider 7. Funktionstræ 8. Adresse, telefon og faxlister - internt - eksternt 9. Aftaler og kontakter - sponsorer - annoncer - trænere 10. Budgetter 11. Handlingsplaner 12. Praktiske oplysninger 13. Instrukser for ledere og trænere 14. Diverse

15 16 det første skridt / DIF's UDD.materiale det første skridt Emnehæftet 'Klubbens årsplan' har forhåbentlig givet viden og indsigt i at få beskrevet året rundt i din egen klub. KURSUS Ta' det første skridt! Indled processen - benyt eventuelt DIF's kursustilbud - men husk at være realistisk. Forankring af processen i klubbens ledergruppe er en nødvendighed. Ta' et skridt ad gangen, og vent i givet fald med at bruge værktøjskassens øvrige værktøjer før til næste år. God arbejdslyst! DIF's uddannelsesmateriale Danmarks Idræts-Forbund har udgivet en lang række emnehæfter, bøger og videoer inden for ledelse, træning, idrætsskader, psykologi etc. Nyttig viden og inspiration i relation til idrætsskader, træningsplanlægning og andet kan bl.a. hentes på Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside Bestilling af materialer samt gratis brochurer og pjecer vedrørende DIF's uddannelsesvirksomhed kan ske hos Danmarks Idræts-Forbund, Post & Print telefon eller på

16 17

17 18

18 DIF s specialforbund Danmarks Amerikansk Idræts Forbund (DAIF) Dansk Atletik Forbund (DAF) Dansk Automobil Sports Union (DASU) Danmarks Badminton Forbund (DBF) Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) Den Danske Billard Union (DDBU) Danmarks Bokse-Union (DaBu) Dansk Boldspil-Union (DBU) Dansk BordTennis Union (DBTU) Dansk Bowling Forbund (DBwF) Danmarks Brydeforbund (DB) Dansk Bueskytteforbund (DBSF) Dansk Cricket-Forbund (DCF) Dansk Curling Forbund (DCuF) Danmarks Cykle Union (DCU) Dansk Dart Union (DDarU) Dansk Faldskærms Union (DFU) Dansk Fægte-Forbund (DFF) Dansk Golf Union (DGU) Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU) Dansk Hockey og Floorball Forbund (DHFF) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Danmarks Ishockey Union (DIU) Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Dansk Karate Forbund (DKarF) Dansk Kegle Forbund (DKeF) Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) Dansk Minigolf Union (DMgU) Danmarks Motor Union (DMU) Dansk MultiSport Forbund (DMSF) Dansk Orienterings-Forbund (DOF) Dansk Petanque Forbund (DPF) Dansk Ride Forbund (DRF) Dansk Forening for Rosport (DFfR) Dansk Rugby Union (DRU) Danmarks Rulleskøjte Union (DRSU) Dansk Sejlunion (DSejlU) Dansk Skiforbund (DSkiF) Dansk Skytte Union (DSkyU) Dansk Skøjte Union (DSkøU) Dansk Sportsdanserforbund (DS) Dansk Sportsdykker Forbund (DSpF) Dansk Sportsklatreforbund (DSkF) Dansk Squash Forbund (DSqF) Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) Dansk Svæveflyver Union (DSvU) Dansk Svømmeunion (SVØM) Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Dansk Tennis Forbund (DTF) Dansk Vandski Forbund (DVSF) Dansk Volleyball Forbund (DVBF) Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF) Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) KFUMs Idrætsforbund i Danmark (KFUM) Udgiver Danmarks Idræts-Forbund Faglig bearbejdelse Torben Bundgaard Tom Jensen Pædagogisk bearbejdelse DIF, Udvikling & Rådgivning Foto Graae, Armgaard & Bangsbo Photography Layout Danmarks Idræts-Forbund Macvaerk as Tryk Paritas Salg og distribution Danmarks Idræts-Forbund Post & Print Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon (man.-tor , fre ) Mail Internet: Danmarks Idræts-Forbund 2005 Kopiering ikke tilladt 2. udgave 1. oplag 2005 ISBN Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

projekter fra idé til handling

projekter fra idé til handling projekter fra idé til handling 3 Godt møde Indhold e. Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere Godt møde effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 Indhold e. Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Grundbog i projektledelse

Grundbog i projektledelse Side 1 af 23 Grundbog i projektledelse Mikkelsen og Riis Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Indledningsvis præsenteres de, iflg. forfatterne væsentligste grunde til hvorfor projektarbejdsformen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere