LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERREKRUTTERING flere gør mindre"

Transkript

1 LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

2

3 XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering Anerkendelse Hvorfor leder? Hvorfor siger man nej? Succeskriterier Klubmagnetisme Klubbens image - ok? Hvad er en god leder? Idealbillede Rekruttering og fastholdelse Arbejdsmodel Gør lederjob til statusjob Stillingsopslag Tjekliste Metoder og værktøjer Nyttig inspiration Flere gør mindre! Notater

4 4 LEDERREKRUTTERING LEDERREKRUTTERING Aldrig har der været så mange frivillige idrætsledere i de danske idrætsklubber og -foreninger. Alligevel høres ofte bemærkninger som: Vi har lederkrise, Vi kan ikke skaffe ledere nok, Ingen gider påtage sig lederarbejdet, Lederjob er utaknemmelige. Og dog! Der er frivillige i DIF-idrætten i dag. KLUBPROFIL Der er din klubs profil og image, der i høj grad er afgørende for, om lederrekrutteringen er et reelt problem eller en spændende arbejdsopgave, der rummer mulighed for tilgang af ny energi til løsning af diverse opgaver samt til at lede klubben. I enkelte tilfælde kan den såkaldte lederkrise måske endog være udtryk for, at den bestående ledergruppe reelt ikke ønsker tilgang af nye ledere, idet lederkrisen kan bruges til at undertrykke forandringer, undgå tab af egen magt og status og ikke mindst undgå at få sat spørgsmålstegn ved nuværende arbejdsmetoder, mål og handlinger samt effekten heraf. Enkelte ledere ønsker måske ligefrem at være den sidste frivillige amatør, der for klubbens skyld tager endnu et år fordi, der ikke er andre, der vil. Men er det nu rigtigt? Er der ikke andre, der vil? Kunne det tænkes, at vi bare har svært ved at finde dem? Er det alene et markedsføringsaspekt? Er det manglende visualisering af lederarbejdets muligheder for personlig udvikling, status, glæde og socialt samvær, der er det reelle problem? Hvilken status og profil giver du og din klub det at være idrætsleder? Er det selve lederarbejdet, der skræmmer? Hvad er lederarbejdet reelt? Er det overtagelse af de nuværende lederes arbejdsmetoder, funktioner, tidsforbrug osv.? Eller skal vi udvikle lederjobbene i relation til de kommende lederes ønsker, behov og mulighed for tidsmæssigt engagement? Er der stor forskel på at blive politisk leder og/eller løse konkrete opgaver? Spørgsmålet og udsagnene er mangfoldige. Lederrekruttering kan angribes fra mange forskellige synsvinkler. Hæftet Lederrekruttering flere gør mindre! er et værktøj for dig og din klub til at få formuleret en konkret rekrutteringsstrategi samt få gode ideer til at fastholde og udvikle nuværende ledere.

5 ANERKENDELSE 5 ANERKENDELSE I idrættens verden er vi gode til at fejre sportslige resultater, men vi fejrer ikke altid den gode indsats uden for banen. Ofte er det dog arbejdet uden for banen, der er skyld i de flotte sportslige resultater. Alle mennesker kan godt lide at være en del af en succes, og det vil vi gerne anerkendes for. Vi vil også meget gerne anerkendes for de ting, vi i øvrigt måtte bidrage med til løsning af en opgave for klubben. Ingen opgave eller indsats er for lille til at blive anerkendt, når der er arbejdet for klubben. Det bedste, man kan gøre over for andre mennesker, er at give dem anerkendelse, det næst bedste er at være negativ over for dem. Det værste man kan gøre over for andre, er at overse dem at ignorere dem. Så der skal en aktiv indsats til for at give anerkendelse og dermed motivation til det forsatte arbejde i en klub, hvad enten det er fast funktion i et udvalg eller en medvirken til løsning af en ad hoc opgave. En klubkultur og et klubmiljø, som bl.a. bygger på den anerkendende tilgang til andre mennesker, vil investere menneskelige ressourcer i at få ledere og andre medhjælpere til at føle sig værdsat ved at følge op på deres indsats og være til stede over for dem. Anerkendelse virker bedst som en løbende og naturlig måde at være interesseret i andres tilstedeværelse og det arbejde og den måde de medvirker i løsningen af klubbens mange forskellige typer af opgaver. Mennesker skal være set, hørt og forstået, før de i givet fald er modtagelige for påvirkning. Rekruttering sker i høj grad via netværk og de gode historier om klubben, mens fastholdelse i højere grad drejer sig om de gode oplevelser, arbejdsbetingelser og ikke mindst det at føle sig værdsat og anerkendt.

6 6 HVORFOR LEDER? HVORFOR LEDER? En rundspørgen blandt ledere om hvorfor de sagde ja tak til at påtage sig et lederjob i klubben gav mange forskellige svar. Svar der dækker over vidt forskellige motiver og behov. Som eksempel på nogle svar, der gik igen, og som var at finde hos de fleste, kan nævnes: Jeg blev leder, fordi lederarbejdet rummer mulighed for at: Få succes Føle fællesskab Føle sig betydningsfuld Opnåe anerkendelse Betale gammel gæld tilbage Være sammen med mine børn At lede have indflydelse Personlig udvikling En sjov og spændende tid OPGAVE Hvorfor blev du leder? Hvorfor er du leder i dag? Hvad skal der til for, at du også er leder om to år?

7 HVORFOR SIGER MAN NEJ? 7 HVORFOR SIGER MAN NEJ? Svarene på dette spørgsmål er også mangfoldige. Men en del af svarene kan grupperes i: Man har ikke tid Man vil ikke være skydeskive Man ved intet om, hvordan en klub fungerer Ukendskab til arbejdets omfang mv. Man har ikke lyst leder, det er ikke mig. OPGAVE Har du en gang sagt nej til at blive leder? Leder i en idrætsklub, boligforening, politisk forening, forældrebestyrelse elle lignende? Hvis ja hvorfor? Er der nogle lederjob i din klub, du i givet fald ikke ønsker at blive valgt til? Hvorfor? Har du spurgt nogle om at blive leder i din klub og som sagde nej? Hvad var i givet fald begrundelsen? Har du spurgt nogle om at blive leder i din klub og som sagde ja? Hvad var i givet fald begrundelsen? Beskriv kort hvordan du solgte ledergerningen og det pågældende job.

8 8 SUCCESKRITERIER SUCCESKRITERIER Motivation Engagement For at kunne udvikle lederarbejdet og de enkelte lederjob i relation til, hvad der skaber motivation og engagement, er det vigtigt, at være opmærksom på, at følgende forhold generelt har vist sig at være med til at skabe motivation og engagement. At arbejde selvstændigt At arbejde i team med andre spændende og dejlige mennesker At få et ansvar Regelmæssig opbakning og ros Have medindflydelse Kunne se resultater af sit arbejde Udvikle sig selv Føle det er sjovt og positivt Føle det er udfordrende og spændende Tidsbestemte opgaver Disse forhold sat i relation til lederarbejdet i en klub kan beskrives i succesmodellen. Succesmodellen omfatter seks parametre, der alle skal være til stede i ledergerningen. Er de dette, vil selve arbejdet bære lønnen i sig selv. KRAV TIL LEDERARBEJDET Succesmodellen Synlige mål Udfordrende mål Opnåelige mål Medindflydelse/egne normer Øjeblikkelig feedback/oplevelser Tilknytning til gruppe Opnå anerkendelse

9 SUCCESKRITERIER 9 Det er således vigtigt at vurdere sit lederarbejde i klubben i relation til succesmodellen. Eksempelvis kan følgende spørgsmål være den konkrete indgang til denne vurdering. Eksempel Funktion: Medlem af et ungdomsudvalg Arbejdsopgaver: Rekruttering af nye medlemmer Sæsonafslutningsfest Nyt til klubbladet Hvilke synlige mål findes? Hvad er det udfordrende i disse mål? Er målene realistiske? Kan de nås? Hvad er succeskriterierne? Hvilke muligheder har ungdomsudvalgsmedlemmer for at have indflydelse på opgaverne? Skal de løses? Hvordan skal/kan de løses? Fastlæggelse af administrationsniveau af succeskriterier. Forholdet mellem ansvar, kompetence og opgavernes løsning. Hvordan kan resultaterne blive konkrete og synlige her og nu samt på sigt? Rummer lederarbejdet øjeblikkelig feedback? Har lederen nogle at sparre med? I hvilken ledergruppe indgår udvalgsmedlemmet? Hvordan arbejder ungdomsudvalget? - Som et udvalg/team eller som fem enkeltpersoner? Er der reel mulighed for at føle VI-følelsen, tryghed og mulighed for status? Hvilken status er der med arbejdet? Hvordan kan der gives anerkendelse, opbakning og ros? OPGAVE Vurdér i hvilket omfang du og din klub bevidst/ubevidst arbejder med succesmodellen. Nævn i givet fald konkrete eksempler herpå. Succesmodellen kan naturligvis bruges i såvel rekrutteringsarbejdet som i fastholdelse af ledere, men kræver, at klubben har beskrivelse af bl.a. formål, mål, funktioner, handlingsplaner samt ledelsesværktøjer og metoder til at løse opgaverne med.

10 10 KLUBMAGNETISME KLUBMAGNETISME OPGAVE Hvad tiltrækker? Nævn 10 grunde til at blive leder i din klub? Hvad frastøder? Er der forhold i din klub, der ikke virker tiltrækkende på nye ledere? Hvilke? Vil du anbefale din klub? Hvorfor? Hvorfor ikke?

11 KLUBBENS IMAGE - OK? 11 KLUBBENS IMAGE OK? I rekrutteringsarbejdet og i tiltrækningen af nye ledere er klubbens image af største betydning. Imaget bliver skabt af de aktiviteter og den kvalitet, som bliver synliggjort af klubbens virksomhed. I dannelsen af en klubs image kan bl.a. følgende forhold have betydning: Godt klubliv Gode faciliteter Sund økonomi Et positivt menneskesyn Gode idrætslige resultater Målene er kendte Åbenhed Forandringsvillighed og fleksibilitet Gode ledere Gode trænere Med udgangspunkt i ovenstående forhold løs følgende opgaver for at få belyst din klubs image. I imaget indgår oftest såvel positive som negative elementer. OPGAVE NUTID Din klubs image! 1. Generelt vurderet har min klub følgende image (kendt for): 2. Er dette billede et konkret billede? Burde din klubs virksomhed (aktiviteter og kvalitet) reelt give et andet billede? I givet fald hvilket? FREMTID Ønskeligt image! 3. Hvad skal gøres for at fremme dette billede? Hvilket image bør klubben have om tre år? 4. Hvad skal der gøres for at fremme dette billede? Bedre profilering og markedsføring Udvikle nye aktiviteter Skabe kvalitetsforandring

12 12 HVAD ER EN GOD LEDER? HVAD ER EN GOD LEDER? I rekruttering af nye ledere ville det være ønskeligt og ideelt at kunne arbejde efter følgende model: Strategi Klubben har med udgangspunkt i formål og mål fastlagt diverse strategiske områder og strategier. Organisationen er herefter blevet bygget og struktureret i relation til givne muligheder. Lederne er herefter blevet rekrutteret i henhold til hvilke lederkvaliteter, der skal være til stede for at kunne få de respektive funktioner og opgaver løst optimalt. Den gode leder og den rigtige leder ville således være den person, der måtte have de ønskelige kvalifikationer og/eller mulighed for at udvikle dem til at løse de beskrevne funktioner og opgaver. Endvidere skal den nye leder kunne leve op til de holdninger, menneskesyn og kultur, som er gældende i klubben. LEDERPROFIL En lederprofil kan relateres til forskellige kategoriseringer. Eksempelvis kan man vurdere en leders adfærd i relation til forhold som: Personlige Faglige Ledermæssige Man kan også vurdere personprofilen mht. at kunne: Skabe resultater og nå mål Administrere og styre Idéudvikle og skabe fornyelse Integrere og skabe samspil Det er tillige vigtigt at kunne beskrive en leders kommende lederjob mht. omfanget af begreberne ledelse og løsning af opgaver. En anden faktor, der bør nævnes, er, hvilke forventninger der er til en leders adfærd og idealbilledet af det at være leder.

13 IDEALBILLEDE 13 IDEALBILLEDE Eksempel Forventninger til at sidde i en bestyrelse eller et udvalg kan eksempelvis kategoriseres i fem kategorier. OPGAVE Hvilket idealbillede har du til dit lederskab? Beskriv det i relation til din funktion. IDEALBILLEDE 1. Du deltager langtfra i alle møderne. Når du møder, er du som regel uforberedt. Du undgår at blive involveret i for meget arbejde. 2. Da du sjældent har mulighed for at være til stede ved møderne, søger du at holde kontakten ved lige med de andre medlemmer pr. brev eller telefon. 3. Du kommer som hovedregel til møderne og har forberedt dig. Du påtager dig din del af foreningsarbejdet. 4. Du kommer til alle møder. Du har forberedt dig ekstra grundigt. Du er aktiv under hele mødet. Du påtager dig gerne ekstra arbejde for foreningen. 5. Du er fuldt engageret i foreningens arbejde. Du hverver nye medlemmer, tager initiativer til nye aktiviteter og ser som dit hovedansvar at pleje foreningens image. Ønsker du og din klub mere viden og inspiration om lederadfærd og lederkvalifikationer, henvises til DIFs hæfte og kursus Ledelse et spørgsmål om stil samarbejde.

14 14 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE EN FRIVILIGHEDSANSVARLIG PERSON Rekruttering og fastholdelse af le - dere skal ikke kun på klubbens dagsorden, når man oplever eller befinder sig i en lederkrise. I klubbens virksomhed, organisering og rutiner kan det anbefales, at funktionen og opgaven Rekruttering og fastholdelse af ledere indgår som et naturligt element i den overordnede og regelmæssige ledelse af klubben. Det kan være bestyrelsen, de enkelte hovedudvalg, et specialudvalg eller en personalechef, der varetager denne funktion og opgave. NYE UDVALG! Et lederrekrutteringsudvalg Et modtagelsesudvalg Et lederplejeudvalg Et uddannelsesudvalg Et ligestillingsudvalg Et frivillighedsudvalg OPGAVE Hvem i din klub har det formelle og det reelle arbejde med at rekruttere og fastholde ledere? Hvilke handlinger udføres i givet fald? Vurdér kvaliteten af disse handlinger. Model: Sådan kan man gøre! Det kunne være tre udvalg (flere gør mindre!) eller tre personer, der fik ansvaret og kompetence til at stå for disse opgaver, sikre en løbende fokusering på behovet for nye ledere, flere ledere, uddannelse af ledere, omstrukturering, opfølgning, lederkrisesymptomer, kvaliteten i klubbens lederarbejde og hele tiden sørge for, at lederstatusen er høj, yde/yde-forholdet er i orden osv. I de tilfælde hvor en generalfor sam - ling skal vælge ledere til diverse udvalg, kan overnævnte lederudvalg/personer bidrage til at finde og præsentere egnede ledere, som så på demokratisk vis kan blive vurderet såvel faglig/sagligt som politisk. Dette er ikke en trussel mod demokratiet men en mulighed for en øget og kvalificeret debat og beslutningsproces om hvem, der skal stå i spidsen for at varetage klubbens overordnede ledelse og løsning af specielle funktioner og opgaver.

15 ARBEJDSMODEL 15 ARBEJDSMODEL Som en arbejdsmodel for dig og din klub kan nedenstående indgangsvinkler danne rammen for jeres rekruttering og vedligeholdelse af jeres ledere og ledergruppen. 1. Beskriv klubbens funktioner og opgaver (antal og typer). 2. Vurdér og beskriv hvorledes funktionerne og opgaverne skal struktureres. 3. Fastlæg mål og ambitionsniveau for funktionerne og opgaveløsningerne. 4. Fastlæg retningslinier for hvordan opgaverne mv. skal løses. 5. Udarbejd funktionsbeskrivelse for udvalg og enkeltpersoner. 6. Hvilke forudsætninger bør lederne have for at kunne løse funktionerne og opgaverne bedst muligt? 7. Opstil et uddannelsesprogram for ledere på alle niveauer i klubben. 8. Hvad kan vi tilbyde lederne? Uddannelse Oplevelser Indflydelse Tøj Bolde Specielle turneringer Socialt samvær Fester 9. Nye ledere skal søges blandt: De aktive Forældrene Naboerne Sponsorerne Skolelærere Andre klubber Søskende til medlemmer Familiemedlemmer Arbejdskolleger 10. Hvordan henvender vi os til nye ledere?

16 16 GØR LEDERJOB TIL STATUSJOB GØR LEDERJOB TIL STATUSJOB Der er heldigvis mange mennesker såvel inden for som uden for idrætsverdenen, der har stor respekt for ledergerningen. Men i forskellige sammenhænge er der brug for at gøre lederjob i idrætsklubben til statusjob. Det at være frivillig leder det at bedrive ledelse bør synliggøres ved sine mange faglige og menneskelige kvaliteter. Klubben kan ved en lang række aktiviteter og handlinger bidrage til at sætte fokus på ledergerningens mangfoldighed. Det er ofte de små ting i hverdagen, der kan medvirke til at gøre lederjobbet til et statusjob. Er der respekt og forståelse for lederne til en kvalitativ udfordring i stedet for en pinagtig vil du ikke hjælpe os - vi har ikke andre aktion? UDVIKLING Lederudviklingsideer For at gøre lederjobbet til et statusjob og for at gøre lederarbejdet synligt skal der bl.a. handling til. Klubben kan vise omverdenen, medlemmerne og den enkelte leder, at det at være leder respekteres. Til inspiration for hvorledes du og din klub eventuelt kan sætte fokus på lederarbejdet, er her nogle få ideer: 1. Årlig leder- og impulsdag i klubben. 2. Årligt målsætningsmøde for alle interessenter i klubben. 3. Kåring af årets leder. 4. Sådan motiverer vi vore ledere. Udarbejd 10 rutiner der vil betyde ros, opmærksomhed, anerkendelse, øjeblikkelig feedback mv. for klubbens ledere. 5. Klubbladet har en løbende artikelserie om ledelse af klubben og præsentation af de enkelte ledere og deres lederprofiler. 6. Såvel nye som etablerede ledere tilbydes årlig deltagelse på relevante lederkurser. 7. Lederne får tilbudt abonnement på idrætsspecifikke blade, idrætsliv samt indkøb af relevant litteratur. 8. Et klubbibliotek bestående af hæfter, bøger, videoer fra bl.a. Danmarks Idrætsforbund og det respektive specialforbund. 9. Sociale arrangementer: Bestyrelsesmiddag med gamle ledere. Ledermiddag med dans. Tilskuer- og fællesarrangement til et stort idrætsarrangement eller lign. Turnering med ledsager. 10. Synliggørelse: Opslag med foto og funktioner af de enkelte ledere. Lederne viser sig ved træning, holdturneringskampe, stævner osv. 11. Lederkalender/håndbog: Klubben har en årlig håndbog, som dels viser de faste arbejdsopgaver, terminer mm. og dels bruges som en almindelig personlig kalender.

17 STILLINGSOPSLAG LEDER 17 STILLINGSOPSLAG LEDER Firmaer, virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer anvender ofte stillingsannoncer, når de søger efter en ny medarbejder. Idrætsforeninger og klubber anvender ligeledes stillingsannoncer, når de skal ansætte folk som forretningsfører, materialeforvalter, sekretær eller lignende. I nogle tilfælde rekrutterer man frivillige trænere og instruktører efter stillingsopslag. I rekruttering af frivillige ledere er det derimod yderst sjældent at stillingsopslag anvendes. Hvorfor? Er det fordi, jobbet er ulønnet? Eller er det fordi, det er vanskeligt at beskrive indholdet? Er det uforeneligt med vor foreningsdemokrati og kultur? Ligegyldigt hvad svaret end måtte være, er det en god øvelse at udforme et stillingsopslag i forbindelse med en konkret lederrekrutteringsopgave. ØVELSE GØR MESTER Et stillingsopslag kræver normalt, at man kort og præcis kan formulere: Klubbens idégrundlag Lederjobbets indhold Funktioner og opgaver Hvad yder klubben? Hvad ønskes af kvalifikationer? Faglige Menneskelige Erfaringer Hvem kan give yderligere oplysninger? OPGAVE Udvælg et bestemt lederjob i din klub. Udform et stillingsopslag til jobbet.

18 18 TJEKLISTE TJEKLISTE På de forudgående sider har hæftet omtalt nedenstående metoder og værktøjer til mulig brug i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af ledere. METODER 1. Motiver og behov 2. Succesmodellen 3. Klubmagnetisme 4. Klubbens image 5. Idealbillede 6. Rekruttering modtagelse pleje 7. Arbejdsmodel: Sådan kan man gøre 8. Lederjob til statusjob udviklingsideer 9. Stillingsopslag OPGAVE Handlingsplan Vurdér på baggrund af disse metoder og værktøjer samt din behandling af de enkelte opgaver i hæftet, hvilke tiltag du og din klub burde gøre i forhold til lederrekrutteringsproblematikken. Beskriv i korte træk, hvad der skal gøres af hvem, samt hvornår det skal gøres!

19 NYTTIG INSPIRATION 19 NYTTIG INSPIRATION I relation til emnet Lederrekruttering flere gør mindre! kan nyttig inspiration bl.a. hentes på følgende kurser og/eller hæfter samt Medlemssucces fastholdelse og rekruttering! Ledelse et spørgsmål om stil! SAMARBEJDE Klubbens årsplan system og styring Projekter fra idé til handling Andre ideer Opslagstavle med plads til lederideer. På hjemmeside og/eller i klublokalet. Årlig vurdering af klubbens strategier og lederpolitik. Idédage om klubbens ledersituation. Flere gør mindre! Hvis du og din klub gør det, I altid har gjort, får I det resultat, I altid har fået! Ønsker I andre resultater, må I gøre noget andet! Så slutpointen i hæftets budskab er: Flere gør mindre: Opdel store opgaver i mindre. Gør opgaverne konkrete og tidsbestemte. Gør lederjob til statusjob.

20 DIF's specialforbund Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) Dansk Atletik Forbund (DAF) Dansk Automobil Sports Union (DASU) Badminton Danmark (DBF) Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) Den Danske Billard Union (DDBU) Danmarks Bokse-Union (DaBu) Dansk Boldspil-Union (DBU) Dansk BordTennis Union (DBTU) Danmarks Bowling Forbund (DBwF) Danmarks Brydeforbund (DB) Dansk Bueskytteforbund (DBSF) Dansk Cricket-Forbund (DCF) Dansk Curling Forbund (DCuF) Danmarks Cykle Union (DCU) Dansk Dart Union (DDarU) Dansk Faldskærms Union (DFU) Dansk Floorball Union (DaFU) Dansk Forening for Rosport (DFfR) Dansk Fægte-Forbund (DFF) Dansk Golf Union (DGU) Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU) Dansk Hockey Union (DHU) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Danmarks Ishockey Union (DIU) Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Dansk Karate Forbund (DKarF) Dansk Kegle Forbund (DKeF) Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund (DKTF) Dansk Klatreforbund (DKlaF) Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) Dansk Minigolf Union (DMgU) Danmarks Moderne Femkamp Forbund (DMFF) Danmarks Motor Union (DMU) Dansk Orienterings-Forbund (DOF) Dansk Petanque Forbund (DPF) Dansk Ride Forbund (DRF) Dansk Rugby Union (DRU) Danmarks Rulleskøjte Union (DRSU) Dansk Sejlunion (DSejlU) Danmarks Skiforbund (DSkiF) Dansk Skytte Union (DSkyU) Dansk Skøjte Union (DSkøU) Dansk Softball Forbund (DSoF) Danmarks Sportsdanserforbund (DS) Dansk Sportsdykker Forbund (DSpF) Dansk Squash Forbund (DSqF) Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) Dansk Svæveflyver Union (DSvU) Dansk Svømmeunion (SVØM) Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Dansk Tennis Forbund (DTF) Dansk Triathlon Forbund (DTriF Dansk Vandski & Wakeboard Forbund (DVSF) Dansk Volleyball Forbund (DVBF) Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF) KFUMs Idrætsforbund (KFUM) Udgiver Danmarks Idrætsforbund Projektgruppe og pædagogisk bearbejdelse Torben Bundgaard Tom Jensen Foto Graae, Armgaard & Bangsbo Photography Layout & Produktion Formegon ApS Print Asterion Salg og distribution Danmarks Idrætsforbund Posten Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon (man.-tor , fre ) Danmarks Idrætsforbund Eftertryk ikke tilladt. 2. udgave 1. oplag 2013 ISBN Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER NOTAT 11. SEPTEMBER 2014 DIF UDVIKLING SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Fra: DIF, Team Analyse v. Ane Bisgaard, Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester Baggrund og metode

Læs mere

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring XXXXXX 3 INDHOLD Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?.... 5 Hvordan årsplan?.... 7 Opgaver.... 8 Værkstøjkassen - Nøgleområder.... 14 Klubhåndbog.... 15 Det første

Læs mere

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 1 MANUAL PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 3 INDHOLD PR-light manual for idrætsforeninger.... 4 Kanaler... 6 Lokalaviser...

Læs mere

medlemssucces rekruttering og fastholdelse

medlemssucces rekruttering og fastholdelse medlemssucces rekruttering og fastholdelse XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Indledning... 4 Hvad er frafald?...

Læs mere

Klubbens årsplan. drift og styring

Klubbens årsplan. drift og styring Klubbens årsplan drift og styring XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?....

Læs mere

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 2 IDRÆTSPSYKOLOGI IDRÆTSPSYKOLOGI 3 indhold Hvad er idrætspsykologi?... 04 Den positive selvtale... 05 Sanseforestillinger -en udvidet visualisering...

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Frivilligt arbejde i idrætsforeninger Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne Publication date: 2011 Document version Også

Læs mere

LEDELSE et spørgsmål om stil

LEDELSE et spørgsmål om stil LEDELSE et spørgsmål om stil XXXXXX 3 INDHOLD Hvad er ledelse?.... 4 Lederfunktioner.... 5 Opgaver.... 6 RAFI modellen.... 7 Ledertyper.... 8 De stærke sider.... 10 De ekstreme ledere.... 11 Samarbejde

Læs mere

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 UNDERSØGELSE AF DANSKE SUBELITEIDRÆTSUDØVERES SOCIALE OG IDRÆTSLIGE VILKÅR BIND III KLAUS NIELSEN ANDERS GODTHJÆLP NIELSEN RASMUS KLARSKOV STORM BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAIF Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF Dansk Atletik Forbund DASU Dansk Automobilsports Union DBF Danmarks Badminton Forbund DBaSoF Dansk Baseball Softball Forbund DBBF Danmarks Basketball-Forbund

Læs mere

PROJEKTER fra idé til handling

PROJEKTER fra idé til handling PROJEKTER fra idé til handling 3 GODT MØDE INDHOLD Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

projekter fra idé til handling

projekter fra idé til handling projekter fra idé til handling 3 Godt møde Indhold e. Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAI 1 aktivitet Dansk Arbejder Idrætsforbund DAFF 2 aktiviteter Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF 21 aktiviteter Dansk Atletik Forbund DASU 3 aktiviteter Dansk Automobilsports Union DBF 1 aktivitet

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2016 Titel Idrætten i Tal 2015 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2015 Hovedforfatter Michael

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593 Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 62 75 Krocket 13 Arriva IF Badminton 25 1.365 Bowling 16 Cykling 593 Fodbold 30 Gang 210 Idræt om dagen 35 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere Godt møde effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 Indhold e. Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

HURRA jeg er blevet leder

HURRA jeg er blevet leder HURRA jeg er blevet leder XXXXXX 3 INDHOLD Hvad er ledelse?... 4 Ledelsesformer... 5 Hvad er en klub?... 6 Vedtægter... 7 Ansvar... 8 Målsætning... 9 Ledertilfredshed... 10 Nye klubmedlemmer frafald...

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere

GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 INDHOLD Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan?.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten DHF s Breddeseminar 2013 Oplæg v. Kasper Lund Kirkegaard Forskningsansvarlig analytiker ved Danmarks Idræts-Forbund 1 Program Hovedspørgsmålet skal håndboldsporten fortsat være en kulturbærer i dansk idræt?

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000

Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Syddansk Universitet Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Gang 100 Idræt om dagen 15 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Tørring Idrætsforening. Generalforsamling den 23. februar 2015

Tørring Idrætsforening. Generalforsamling den 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 Dagsorden Fællessang: Valg af dirigent Aflæggelse af beretninger Forelæggelse af det reviderede regnskab Behandling af forslag Godkendelse af aktivitetsgebyr Valg

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

LEDERKURSER. Kursusoversigt

LEDERKURSER. Kursusoversigt LEDERKURSER Til medlemmerne i DASU udbydes en række lederuddannelser, der har til formål at hjælpe klubberne med problemstillinger som fx: - De få løfter meget af arbejdet i klubben! - Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi 1 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Uden frivillige går det ikke Dansk ridesport bygger, som så mange andre sportsgrene, på frivillig arbejdskraft.

Læs mere

Fra fodboldklub til boligafdeling - kan vi lære nogle fællesskabsfinter?

Fra fodboldklub til boligafdeling - kan vi lære nogle fællesskabsfinter? Fra fodboldklub til boligafdeling - kan vi lære nogle fællesskabsfinter? DBU EN DEL AF NOGET STØRRE DBU Mission og Vision Mission - At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Motivation og forskellighed

Motivation og forskellighed Bøger om ledelse af frivillige sælges Motivation og forskellighed V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Til stede fra administrationen: Michael Andersen (MAN), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Morten Olesen (MOL) og Søren Willeberg (SWI).

Til stede fra administrationen: Michael Andersen (MAN), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Morten Olesen (MOL) og Søren Willeberg (SWI). Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 17. december 2012 Til stede fra bestyrelsen: Frank Jensen (FJ), Else Trangbæk (ET), Britta Riis (BR), Susan Roulund (SR), Jens Klarskov (JK), Ulrik Wilbek

Læs mere

Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i.

Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i. Bestyrelsens mundtlige beretning 2013 Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i. Vi skal i gang med at udvikle petanquesporten så den følger med tiden

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUND. Klubudviklingsforløb Farum Tennis Klub

DANSK TENNIS FORBUND. Klubudviklingsforløb Farum Tennis Klub Klubudviklingsforløb Farum Tennis Klub Klubudviklingsprocessen DANSK TENNIS FORBUND Guide til klubbens udvikling 13 rigtige Dialog med medlemmerne spørg dem om behov, ønsker og ideer Gode træningstilbud

Læs mere

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger Effektivitet kræver godt samarbejde Merete Lehmann Andersen Merete Lehmann Andersen 100 pct. ledelse - soliv Rekruttering Samarbejde og kommunikation MUS-samtaler Motivation af ejer og medarbejdere Fastholdelse

Læs mere

Rekruttering af nye frivillige ledere Tirsdag, den 12. marts Snekkersten Idrætscenter

Rekruttering af nye frivillige ledere Tirsdag, den 12. marts Snekkersten Idrætscenter Rekruttering af nye frivillige ledere Tirsdag, den 12. marts 2013 - Snekkersten Idrætscenter Rekrutterings- og Fastholdelsespolitik Målgruppe Alle ledere, trænere, hjælpere, spillere, samt forældre, børn,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid mit bedste, men jeg synes aldrig, det er godt nok! 1 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Piger

Læs mere

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Nye tider nye foreningsformer? Forbrugsorienterede ønskebørn valgmuligheder,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

.er der hul igennem!

.er der hul igennem! .er der hul igennem! Idræt mellem forening og forretning Torben Bundgaard Chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund Synspunkt: Fremtidens forbund og foreninger er ikke nogen, der kommer det er nogen vi skaber!

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

KLUBUDVIKLING. Nøglen til varig succes

KLUBUDVIKLING. Nøglen til varig succes Seniorkonference Program Velkomst og præsentation af dagens program Præsentation af første emne: Klubudvikling Oplæg om klubudvikling: Klubudvikling Nøglen til succes ved Thomas Bøgh Debat Præsentation

Læs mere

RUGBY OG AMERIKANSK FODBOLD

RUGBY OG AMERIKANSK FODBOLD RUGBY OG AMERIKANSK FODBOLD RUGBY OG AMERIKANSK FODBOLD Amerikansk fodbold stammer fra spillet rugby. Begge spil spilles med en oval bold, der både må kastes og sparkes. I rugby og amerikansk fodbold løber

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Kommunikation. Udvikling. Økonomi og IT. Sekretariat

Kommunikation. Udvikling. Økonomi og IT. Sekretariat Kommunikation Udvikling Sekretariat Økonomi og IT Opgaver i udviklingsafdelingen Træneruddannelser Lederuddannelser Klubudvikling Organisationsudvikling Ligestilling Miljø Idræt for ældre Ungesatsning

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere