1 of 20. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 of 20. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1 of 20 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger Politisk organisation drift Administrativ organisation drift Administrativ organisation anlæg Erhvervsudvikling og turisme drift Erhvervsudvikling og turisme anlæg Lønpuljer drift Jordforsyning anlæg Ejendomme - anlæg Skole IKT drift Redningsberedskab drift...12 Renter, finansiering, finansforskydninger og afdrag Renter af likvide aktiver / Renteindtægter på kort- og langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab, kursgevinster og garantiprovision Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

2 2 of 20 Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger Udvalget har i 2014 samlede driftsbevillinger på netto 264,9 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på netto 22,5 mio. kr. Det korrigerede drifts udgør herefter 287,4 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 256,9 mio. kr. Af det samlede mindre forbrug på 30,5 mio. kr. søges 20,2 mio. kr. overført til Til anlæg er der i det oprindelige afsat rådighedsbeløb på 22,6 mio. kr. i udgift og 21,2 mio. kr. i indtægt. Regnskabet viser et samlet merforbrug/mindreindtægt på ialt 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret. Heraf søges 0,3 mio. kr. overført til Herudover har udvalget bevillinger til finansiering, finansforskydninger, renter og afdrag. Samlet oversigt - drift og anlæg: Tillægsbevilling Politisk organisat Adm. organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Skole IKT Redningsberedsk I alt drift Adm. organisation Erhvervsudvikling og turisme Jordforsyning Ejendomme I alt anlæg I alt drift og anlæg Politisk organisation drift Tillægsbevilling Tilskud til kandidatlister Pol. Org. - Byrådsmedl Kommissioner, råd og nævn - Andet Valg I alt

3 3 of 20 Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2014 skal indgives til kommunen inden udgangen af Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,50 kr. i 2014 og reguleres hvert år af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer. Primært er der afsat til udgifter til byrådet, herunder vederlag, rejseudgifter, udgifter til møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Der har været et merforbrug i 2014 som især skyldes introduktion af det nye byråd, hvor der har været tilbud om eksterne kurser, sammenhold med behovet for interne arrangementer. Vederlaget til politikere for at sidde i byrådet er lovbestemt og udgør i 2014 ca kr. årligt. Derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele yderligere vederlag til det samlede formands og udvalgsarbejde på mellem % af borgmestervederlaget. I tildeles en formand for et stående udvalg 25%, 1. Viceborgmester 10%, formanden for Børn & Ungeudvalget 2,5%, samt 110% til fordeling for 26 udvalgsposter i de stående udvalg. Sammenlagt er det 237,5 % af borgmestervederlaget. Fra 2012 er der vederlag til et menigt medlem af Børn- og ungeudvalget. Der er endvidere afsat beløb til en række råd og nævn, bl.a. huslejenævn og beboerklagenævn hvor der er samarbejde med Norddjurs Kommune, derudover ældreråd, handicapråd og hegnssyn. Der udbetales lovbestemte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder. I 2014 var der afsat beløb til et EU-valg, hvor forbruget blev knap 1,1 mio. kr Administrativ organisation drift Tillægsbevilling Sparepulje Generelle reserver og reduktioner Administrationsbygninger Gebyr og administrationsbidrag Fælles uddannelse og kurser m.v Befordring/transport Administrationen Abonnementsordninger m.v Afregning til Udbetaling Danmark Skorstensfejerarbejde Pulje mindre overførselsudgifter Løn og kurser Jobcenter

4 4 of 20 lægeerklæringer, lægekons, Fælles service funktioner Forsikringsafdelingen Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikr. pulje Digitalisering og IT, drift Fiberbåret højhastighedsnet Øreafrunding moms m.v Personalegodeordninger Personale og HR - projekter Diverse overenskomstpuljer Borgerservice, diverse Pas og kørekort Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat I alt Sparepulje Der var i tet indarbejdet en sparepulje på 3,6 mio. kr. som skulle udmøntes af direktionen. Restbeløbet på 0,2 mio. kr. forudsættes opnået ved de mindreforbrug der er på løn og kurser ud over de beløb der kan overføres. Administrationsbygninger har administrationsbygninger i Ebeltoft, Hornslet og Rønde. Til bygningerne er der afsat til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter. Gebyrer og administrationsbidrag Her teres de gebyrer der opkræves i forbindelse med administration af blandt andet byggesager, ejendomsoplysninger, folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser. Fælles uddannelse og kurser Regnskab Afvigelse Over- Førsel Arbejdsmiljøkurser Central lederuddannelse Hovedudvalg Kommunom fællesdel Kommunom - specialefag Kurser, møder og konferencer m.v Personaletiltag Østjysk Ledelsesakademi I alt Østjysk Ledelsesakademi er det eneste område, hvor der er et merforbrug, der dog modsvares af mindreudgifter på andre uddannelseskonti. Ud over 2% der foreslås overført på personaletiltag 4

5 5 of 20 foreslås kr. overført på arbejdsmiljøkurser i forbindelse med projekt om reduceret sygefravær. Befordring/transport administrationen Kommunens befordringsregler følger statens regler: "For møder, der tilrettelægges i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdssted, udbetales differencen mellem antallet af kilometer mellem hjem og arbejdssted og det faktisk antal kørte kilometer". I forbindelse med længerevarende uddannelse, der sammenlagt strækker sig over 3 (enkelt)dage ydes befordringsgodtgørelse for kørsel fra privatadressen til uddannelsesinstitutionen tur/retur efter statens takster, lav sats. Abonnementsordninger m.v. har for enkelte områder, hvor kommunen ikke selv råder over de nødvendige specialister tegnet abonnementsordninger med kommuner og region, som udfører opgaven for kommunen. Afregning med udbetaling Danmark Udbetaling Danmark overtog myndighedsansvaret for de kommunale opgaver gradvist; familieydelser den 1. oktober 2012, barsels dagpenge den 1. december 2012 og folke- og førtidspension samt boligstøtte den 1. marts På den baggrund er lønsummerne reduceret i Borgerservice 2,75 mio. kr, hvilket er ca. 3 mio. mindre end det beløb der betales til Udbetaling Danmark. Det er en helt generel tendes at kommunerne betaler mere end opgaven kostede i eget regi, hvilke kræver en yderligere effektivisering hos Udbetaling Danmark for at vores betaling kan reduceres. Skorstensfejerarbejde Området hviler i sig selv med en administrationsindtægt på kr. som skorstensferen betaler kommunen for opkrævning og administration. Løn og kurser Lønsummerne for administrationen er bortset fra ledelsen fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen med de beløb til kurser m.v. der er givet til hver afdeling. Der er et mindre forbrug på området på 3,7 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. foreslås overført til 2015 svarende til 1,5 procent. 1,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, da mindreforbruget på de respektive områder overstiger 2 procent. Direktion Afdelingschefer Borgerservice og sekretariatschef HR- og digitaliseringschef chef Regnskabschef Sundheds- og omsorgschef Familiechef Skole- og dagtilbudschef samlet Chef for natur og miljø

6 6 of 20 Chef for veje, trafik og ejendomme Chef for kultur, planlægning og erhverv Social- og beskæftigelseschef I alt På regnskabschefens område overføres der - ud over de 2 procent - et beløb på 0,17 mio. kr. til 2 projekter godkendt af Byrådet vedrørende momsanalyse og analyse af mellemkommunale refusioner. På familieområdet er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. der overføres fuldt ud. Under social- og beskæftigelseschefens område er der fuld overførsel på projektet Udviklingsplan beskæftigelse der er godkendt af Byrådet. Fælles service funktioner Udgifterne til kontorhold for alle administrationsbygninger administreres af direktionssekretariatet. Her indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening, udgifter til revision, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver. Der ansøges om overførsel udover 2% på kr. til gennemførsel af projekt til reducering af sygefraværet i, som ligger over landsgennemsnittet. Der skal bl.a. etableres en sygefraværsportal, som private virksomheder også kan benytte. Derudover bliver der et tættere samarbejde mellem jobcentret og kommunen som den største arbejdsplads i området. Forsikringsafdelingen blev selvforsikret på arbejdsskadeområdet pr. 1. januar Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen. Der er afsat et samlet til dækning af skader og til opsparing. tet er fordelt på et antal funktionsområder svarende til de områder, hvor der er personale ansat. Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner i det givne regnskabsår. Præmien udgiftsføres på de relevante funktionsområder. Præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også udgifterne vedr. arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringsselskabs administration af bestemte sager m.v. Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt skal hvile i sig selv. For 2014 er tet til dækning af skader og opsparing 3,8 mio. kr. Årets overskud har været 0,6 mio. kr. Den oparbejdede pulje til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne, er ved udgangen af 2014 på 7,6 mio. kr. Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. I statusbalancen til regnskab 2014 er optaget en aktuarmæssig beregning af hensatte forpligtelser på 6

7 7 of 20 arbejdsskader på 43,8 mio. kr. En beregning på kendte skader ultimo 2014 kan opgøres til 13,5 mio. kr. I forbindelse med overgangen til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg og videoovervågning på institutionerne, tiltag på arbejdsmiljøområdet mm. Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne. Der er afsat beløb til brandalarmering på skolerne over de kommende 3 år. Digitalisering og IT, drift IT og Digitalisering har ansvar for al tværgående informationsteknologi, herunder også telefoni, kopiering og print. Udgifterne til IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler er samlet på dette område, som skal løse digitalisering og automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/ netværk og leasingomkostninger. En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at understøtte samarbejde om digitalisering og gevinstrealisering internt og eksternt I 2014 har IT og Digitalisering samlet set haft et mindre forbrug på kr. Væsentligste årsag er, at afdelingen har prioriteret arbejdet med implementering af den fleksible arbejdsplads og derfor har udsat andre drifts- og udviklingsprojekter til begyndelsen af Rådhusprojektet har samlet øget it-anvendelsen hvilket resulterer i et stort behov for udvidelse af diskpladsen i vores SAN samt en udvidelse af serverkapaciteten for at sikre robust it drift. Disse opgaver og hermed investeringer er blevet udskudt til 2015, og vil beløbe sig til ca kr. til backbone netværksopgraderingen (10G), samt ca kr. til konsulentbistand. Også i forhold til Acadre CM har der været en udsættelse. Som en del af aftalen efter KOMBITudbuddet på ESDH i 2011, som var med i, så var den sidste betalingsmilepæl bundet op på afholdelse af en driftsprøve i Det lykkedes dog ikke at få afholdt driftsprøven i 2014 og denne er derfor udskudt til 1. halvår af Det samme er derfor betaling på kr., som foreslåes overført til 2015 udover 2%. I er der reduceret udgifter til leverandørbaserede fag- og sagsbehandlingssystemer svarende til ca. 1 mio. kr. Årsagen skyldes primært en investering i Contract Management, som har givet grundlag for en gennemgående revurdering og forhandling af kommunens fagsystemer. Samlet har det resulteret i lavere ydelse og en reduceret portefølje. Endvidere har IT og Digitalisering haft et mindre forbrug af konsulentydelser i 2014 svarende til ca kr. Fiberbåret højhastighedsnet i hele kommunen Der er oprindeligt afsat 1,5 mio. kr. i årene 2013, 2014 og 2015 i alt 4,5 mio. kr. til fiberbåret højhastighedsnet. Projektet omfatter en kommunal redundant fiberbackbone, som har til formål at sikre en tidssvarende digital infrastruktur, som understøtter den digitale kommune og sikker IT drift på alle relevante fysiske lokationer. 7

8 8 of 20 Sagen er godkendt af Økonomiudvalget den 12. december 2013, der også har godkendt fuld overførselsadgang mellem årene. Projektet blev af forhandlingsmæssige årsager udskudt til 2014 og er efterfølgende blevet forlænget til I 2014 er det samlede 3 mio. kr. Der har været udgifter på i alt 1,3 mio. kr. Det fulde overskud på 1,7 mio. kr., overføres til Det samlet i 2015 udgør herefter på 3,2 mio. kr Administrativ organisation anlæg Administration Ebeltoft ombygning Administration Hornslet ombygning Tillægs- Bevilling Lindegården - brand I alt Der er afsat beløb til samling af kommunens administration i to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Samlingen kræver ombygning i Hornslet og ombygning og tilbygning i Ebeltoft samt en ITløsning. For administrationsbygningerne arbejdes der med et ratioprincip for antallet af arbejdspladser, således at byggeomkostningerne reduceres. Finansieringen af projektet kommer fra en forsikringssum efter at en administrationsbygning i Kolind er brændt Erhvervsudvikling og turisme drift Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Tillægs- Bevilling Turisme Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn I alt Norddjurs og driver en fælles turismefremmeorganisation, Destination Djursland. s udgiften i 2014 til Destination Djursland udgjorde kr. Her er indeholdt en tillægsbevilling på i form af en fremrykning af dele af driftstilskuddet for Tillægsbevillingen er nødvendiggjort af, at Destination Djursland er regnskabsførende på et projekt under Regeringens Grøn Vækst, hvor tilskuddet først kan hjemtages i Pr. 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af væksthusene og den specialiserede erhvervsservice og kompenseres for udgiften over bloktilbuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervsservice for virksomheder af VæksthusMidt og udgiften hertil udgjorde i kr. 8

9 9 of 20 Den resterende del af bevillingen til erhvervsudvikling og turisme dækker det øvrige erhvervs- og turistområde. Det omfatter kommunens lokale erhvervsservice svarende til kr. om året. Den lokale erhvervsservice har siden 2009 været udliciteret og omfatter bl.a. iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætterkurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk, vækstgrupper og erfa-grupper. Bevillingen indeholder endvidere s faste bidrag til en række samarbejder, der i 2014 udgjorde: Business Region Aarhus kr. Det midtjyske EU-kontor i Bruxelles kr. Bevillingen dækker derudover markedsføring, der gennem markedsførende og identitetsskabende tiltag skal skabe synlighed omkring. Der er for 2014 et mindreforbrug på dette område på kr kr. Ligeledes dækker bevillingen en erhvervsudviklingspulje, der skal sikre realiseringen af politisk besluttede udviklingsprojekter. Desuden er et beløb svarende til kr. afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af offentlige møder, deltagelse i konferencer, efteruddannelse m.v.. tet på kr for det nu nedlagte Erhvervskontaktudvalg kan ligeledes afholde udgifter til disse formål Erhvervsudvikling og turisme anlæg Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Tillægs- Bevilling Syddjurs Udviklingspark I alt Byrådet har den 26. marts 2014 givet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs. Den 23. april 2014 er der givet en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Syddjurs Udviklingspark. Heraf er der i 2014 udbetalt 0,75 mio. kr. Det resterende beløb overføres til Lønpuljer drift Tillægs- Bevilling Lønpuljer Barselsudligningsordning Kompetenceudvikling Tjenestemandspensioner I alt Lønpuljer 9

10 10 of 20 Fra KTO-forliget for 2008 til 2010 står tilbage en mindre pulje tilbage. Ved udgangen af 2014 vurderes det, at der mangler udmøntning af ca kr., som overføres til Det resterende beløb overføres ikke. Barselsudligningsordning I overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der aftalt at der i hver kommune eller region skal etableres en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd. I er det aftalt at der under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ydes kompensation for forskellen mellem dagpengerefusion og den pågældendes sædvanlige løn. Der er således mulighed for at indsætte vikar under hele orloven. Puljen på 7,8 mio. kr. er finansieret ved en forholdsmæssig reduktion af løntet på samtlige arbejdspladser, et beløb i forbindelse med en overenskomst samt tildeling. Niveauet for udgifterne i 2014 tyder på, at en pulje på cirka 8 mio. kr. er højere end det nuværende udgiftsbehov. Puljen er reduceret til 6,2 mio. kr. i Der forventes ikke at være behov for at overføre det uforbrugte beløb til Tjenestemandspensioner Kommunerne skal vælge en afregningssats for indbetaling til tjenestemandspensioner. Der som forudsætning valgt den mindste af de satser som Sampension tilbyder. har anvendt en forudsætning om pensionering ved 65 år. Pension til tjenestemænd og politikere udbetales fra denne pulje. Udgiften har været 0,6 mio. kr. lavere end teret Jordforsyning anlæg Tillægs- Bevilling Salg af grunde Køb af P. Vejgårdsvænget Køb af Spiresalen Køb af jord - Ugelbølle bypark Køb af Trimmelbakken i Thorsager byggemodning I alt tet indeholder en forudsætning om salg af grunde på årligt 10 mio. kr. Der er i årets løb givet indtægtsbevillinger på 9,3 mio. kr. Salget blev på i alt 20,4 mio. kr. Rest vedr. Spiresalen på kr. overføres til 2015 til udgifter i forbindelse med matrikulær adskillelse af areal i forbindelse med købet. 10

11 11 of Ejendomme - anlæg Salg af Industrivej 61, Ryomgaard Køb af Lyngevej 5 A-P m.fl Salg af ejendomme Salg af matr. 30u Færgevejen/Christianslundv ej 1 I alt Der har i 2014 været teret med en indtægt på 13 mio. kr. til salg af ejendomme. Indtægten er nedskrevet til 3,5 mio.kr. ved udgangen af Det resterende indtægts på 3,5 mio. kr. overføres til Beløbet vedrører 2 ejendomme, som er solgt i 2014, men hvor indtægten først kommer i Der er overført indtægts på kr. fra 2013 til 2014 vedr. salg af Færgevejen/Christianslundvej. Til køb af Kollektivboligerne Lyngevej 5 A-P m.fl. er der givet en bevilling på 1,8 mio. kr., hvilket svarede til restgælden på kreditforeningslånene, som kommunen overtog ved overtagelsen af boligerne i Restgælden ultimo var kr. som er indfriet/afdraget i januar Der søges derfor en bevilling på kr. til afdrag til bevilling Langfristet gæld i Regnskabet viser et forbrug på 5,6 mio. kr. og dermed et merforbrug 3,8 mio. kr. Hvilket er udtryk for udligning af tidligere års finansforskydninger (mellemregning), der har været på Kollektivboligerne, som følge af at har fungeret som bank for Kollektivboligerne. Regnskabet på 5,6 mio. kr. kommer dermed til at svare til den samlede anskaffelsessum på boligerne. Anskaffelsessummen på 5,6 er således også værdien på det fysiske aktiv, der er optaget i regnskabets balance pr Skole IKT drift Tillægsbevilling Tillægsbevilling Skole IKT I alt

12 12 of 20 Administrativ IT i Syddjurs udfører fra 2012 driften af skolernes netværk efter aftalt SLA (service level agreement). Skolernes programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet. Bevillingen er i 2014 flyttet til bevilling Redningsberedskab drift Tillægsbevilling Syddjurs redningsberedskab I alt Området drives i samarbejde med Norddjurs Kommune med udgangspunkt i en samordningsaftale. Udgifterne fordeles mellem de to kommuner efter indbyggertal. Det kommunale redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer i vandløb og havne. Det kommunale redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. I er der brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønde og Hornslet. Derudover er der to garager og undervisningslokale ved materielgården i Hornslet. Der foreslås overført 2% til 2015 blandt andet til uforudsete udgifter i forbindelse med den kommende omlægning til færre beredskabsområder på landsplan. 12

13 13 of 20 Renter, finansiering, finansforskydninger og afdrag De samlede renter var i det oprindelige en udgift på 9,4 mio. kr. Regnskabet udviser en udgift på knap 6,7 mio. kr. Regnskabet for de samlede renteudgifter er således 2,7 mio. kr. mindre end det oprindelige. Rente og valuta forudsætninger i det oprindelige : teret rente/år 2014 Variabel DKK 0,75% Renter til ældrebolig lån var teret med udgangspunkt i de lån som havde optaget medio 2013, samt det renteskøn, som var modtaget fra Kommune Kredit på disse lån. På den øvrige langfristede gæld var der teret med de renter, der var på kommunens fastforrentede lån, herunder også lån, der ved swap har struktur som en fastforrentet lån. Herudover var der på variabel forrentede lån teret med udgangspunkt i forudsætninger, der er oplyst ovenfor. I det oprindedlige var teret med en gennemsnitlig kassebeholdning på 10,0 mio. kr Renter af likvide aktiver Regnskab Afvigelse Renter af likvide aktiver I alt Renter af likvide aktiver var lagt med 0,75% af en gennemsnitlig kassebeholdning på 10,0 mio. kr. i Den gennemsnitlige ultimo likviditet blev 126,3 mio. kr. og er dermed vokset med godt 33,2 mio. kr. i Renteniveauet har også i 2014 været historisk lavt og væsentlig mindre end forudsat i tet, hvor grundrenten Nationalbankens indskudsbevisrente primært har været negativ. Samlet har renter på likvide aktiver opnået en merindtægt på knap 0,5 mio. kr. ift. det oprindelige / Renteindtægter på kort- og langfristede tilgodehavender Tillægsbevilling Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Renter på kortfristede tilgodehavender Renter på langfristede tilgodehavender I alt Der er renteindtægter på kortfristede tilgodehavende på godt 0,3 mio. kr. som er renter tilskrevet af betalingskontoret. På langfristede tilgodehavender er der tilskrevet renter på knap 1,0 mio. på lån til ejendomsskat og beboer indskudslån. 13

14 14 of Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Af renteudgiften på 0,6 mio. er primært rente på tilbagebetalt grundskyld. Herudover bogføres morarenter samt renter på mellemværende med kommunens ældreboliger, disse udgifter skal dog ses i sammenhæng med Renter likvide aktiver Renter af langfristet gæld Regnskab Afvigelse Langfristet gæld Langfristet gæld -Ældrebolig I alt Her er lagt den forventede renteudgift i forbindelse med kommunens langfristede gæld. Mindre udgiften på 1,2 mio. kr.- i forhold til det oprindelige skyldes - at hovedparten af kommunens gæld er variabelt forrentede lån. Så på rentesiden har kommunens låneportefølje der er optaget med udgangspunkt i kommune lånepolitik igen i 2014 haft stor gavn af det historiske lave renteniveau. Ultimo 2014 er ca. 43 % af den samlede gæld med fastrente eller afdækket ved en swap aftale Kurstab, kursgevinster og garantiprovision Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Andre forsyningsvirksomheder I alt Der er beregnet renter af mellemregningsforholdet vedr. renovationsområdet Renter af kortfristet gæld i øvrigt Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Anden kortfristet gæld I alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Gevinst ved Nordea swap Garantiprovision Kurstab og kursgevinster Under det samlede regnskab for kurstab og kursgevinster ses primært resultatet af 2 renteswap, som har overtaget fra Ebeltoft Kommune, hvor det et lavt renteniveau medfører nettoudgifter på 1,1 mio. kr. Herudover indeholder området også opkrævet garantiprovision på lånegarantier, hvor der er opkrævet kr. 14

15 15 of 20 har ultimo 2014, 2 Renteswap kontrakter med Nordea. Aftalenummer Nordea / / Oprindelig hovedstol DKK Restgæld i DKK Handelsdato Udløb Markedsværdi DKK jul sep jan- 30-jul Den lavede en renteswap med Kommune Kredit på 65% af restgælden på Kommune Kreditlån Formålet var ultimo 2012 at opnå forholdet mellem fast og variabel på cirka 50/50 ultimo 2012 og dermed afdække en del af renterisikoen på låneporteføljen. En renteswap med Kommune Kredit blev valgt, da fastrenten i swapaftalen var væsentlig mindre end renten på et aftalelån. Aftalenummer KK Oprindelig hovedstol DKK Restgæld i DKK Handelsdato Udløb Markedsværdi DKK S Den 15. november 2011 afdækkede sine 4 CHF lån med 3 swapaftaler med Deutsche Bank. afdækkede valutakursrisikoen fra CHF/DKK og fastlåset til spot kursen (6.00) de underliggende CHF-lån med hovedstol ,82 CHF svarende til ,92 DKK. afdækkede sig hermed mod yderligere stigninger i CHF/DKK og mod stigninger i DKK og CHF renter. Afdækningen af de underliggende CHF-lån sker herefter ved et valutavælger indeks bestemte cash flow med et aftalt maksimum. Hertil skal dog tillægges en mindre rente tillæg på de underliggende Kommune Kredit CHF lån, der historisk har været mellem 0-0,5 % ift. Libor 3/6M. Indeksfaktoren er 1 i de første 3 år (garantiperioden). Dvs. kender nøjagtig de underliggende kurser og renter, der er i aftalen i den periode, og dermed er ydelserne faste i DKK i denne periode. Herefter vil ydelserne afhænge af udviklingen i DB Global Ascent Index DBACG12U (Valutavælger indeks). Garantiperioiden udløb i 2014 og de maksimale ydelser vil herefter bliver reguleret ned i forhold til udviklingen i indekset.. De 3 aftaler er beskrevet i note

16 16 of Tilskud og udligning Staten udmelder til brug for året en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. har for 2014 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Et individuelt tilskud bidrag vedr. skatteændringer fra 2012 til 2013 på 0,3 mio. kr. er bogført på en anden gruppering end lagt. Tilskuddet til omstilling af folkeskolen på 3,9 mio. kr. har efter vedtagelsen fået sit eget kontoområde. I midtvejsreguleringen af tilskud i 2014 indgik en efterregulering af beskæftigelsestilskud på 2,9 mio. kr., som ikke har været lagt Refusion af købsmoms Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Generelle tilskud Statstilskud Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer, særlige tilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til generel løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen I alt Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebet. refus. købsmoms I alt Fra momsudligningsordningen er der netto refunderet 0,5 mio. kr. (indtægt) i Hvilket skyldes at økonomistaben har gennemført en ekstraordinær momsscreening tidligere år, som i 2014 har medført ekstraordinært momsrefusion indtægt på 1,1 mio. kr., Herudover er der netto tilbagebetalt moms vedrørende huslejeindtægter og projektilskud og andre manuelle reguleringer på 0,6 mio. kr. (udgift). 16

17 17 of Skatter Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Indkomstskat, forskud Afregning af forskelsbeløb Skrå skatteloft, medfinansiering Forskudsbeløb af selskabsskat m.v Forskerskat og dødsboskat Grundskyld Dækningsafgift af off. ejendom I alt Kommunal indkomstskat Kommuner skal senest ved vedtagelsen beslutte om der for det kommende år vælges statsgaranti eller selvtering. Statsgaranti kan vælges for 1 år ad gangen, hvis det skønnes at give et bedre indtægtsgrundlag for kommunen. I 2014 var der valgt statsgaranti. På baggrund af skattestigninger, senest i tet for 2013, skal kommunen finansiere en del af det tab staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes i tet at udgøre 4,0 mio. kr. men ved udmeldingen af beløbet i forbindelse med midtvejsreguleringen var beløbet opgjort til 3,5 mio. kr. Selskabsskat Selskabsskatten i året 2014 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2011 og udmeldes af staten. SKAT har indgået en aftale for indkomståret 2013 der efterreguleres i 2014, hvilket helt ekstraordinært har betydet, at selskabsskatten i 2014 er en udgift for kommunen. Forskerskat og dødsboskat Kommunerne modtager en andel af bruttoskat efter 48E i kildeskatteloven omhandlende forskere m.v. Hertil kommer en skønnet indtægt fra dødsbobeskatning. Grundskyld Udskrivningsgrundlaget for grundskyld blev i tet skønnet til 8.505,9 mio. kr. i Heraf vedrører 1.987,8 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34. Den faktiske indtægt er 1,0 mio. kr. lavere end teret, hvilket især er begrundet i løbende nedjusteringer af værdigrundlaget for grundskyld. Staten kompenserer i et vist omfang for tabet. I forhold til det korrigerede er der en større indtægt på 0,6 mio. kr. Anden skat på ejendom Der er vedtaget fastlæggelse af maksimal dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi på 15 promille og maksimal dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille. 17

18 18 of Forskydninger i likvide aktiver Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Forskydning Kursregulering I alt Forskydningen i likvide aktiver udgør nettoforskellen mellem kommunens samlede indtægter og udgifter. Der er i 2014 lagt med et styrkelse af kassebeholdningen 4,1 mio. kr. Den samlede styrkelse blev 26,8 mio. kr. Da primo kassebeholdningen var minus 29,6 mio. kr. ender ultimo kassebeholdningen på minus 2,8 mio. kr. Ultimo kassebeholning er således de seneste 2 år forbedret med knap 57 mio. kr Finansforskydninger Tillægsb. Korr Tilgodeh staten Forskyd. kortfristede tilgodehav Forskydning i langfristede tilgodeh Forskydn.i aktiver vedr opkrævning for andre Forskydning i aktiver tilhørende fonds, legater mv Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater mv Forskydn. i passiver vedr. opkræv for andre Forskydn. Kortfristet gæld til staten Forskydn. Kortfristet gæld iøvrigt. i I alt Finansforskydninger omfatter forskydninger i tilgodehavender, deposita, kortfristet gæld, samt forskellige mellemregningsforhold overfor kirken, staten, regionen og andre kommuner, samt ikke mindst mellemregning mellem regnskabsårene. 18

19 19 of 20 De samlede finansforskydninger udgør i 2014 et netto likviditets forbrug på 14,8 mio. kr., hvilket primært er begrundet i netto udbetaling af grundkapitaltiskud på 13 mio. kr. i Svarende til 5,0 mio. kr. til ældreboliger Tendrup Møllevej, grundkapitallån på 4,4 mio. kr. til DjursBo, afd. 26 og grundkapitallån på 4,6 mio. kr. til DjursBo afd. 80. Ikke forbrugte bevillinger på i alt kr. til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden samt kr. til driftsstøttelån søges overført til Beløbene omfatter følgende sager: Grundkapitalindskud: 18 familieboliger Rønde kr. 24 familieboliger Hornslet kr. 55 ældreboliger Søhusvej kr. Driftsstøttelån: Røndeegnen afd. 44/01 Søvang kr. Røndeegnen afd. 44/03 Thorsager kr. Skanseparken helhedsplan kr. Randersegnen afd kr. Kommunen opkræver kirkeskat, som sammen med et udligningstilskud udgør finansieringen for landskirkeskat og de lokale kirkekassers udgifter. Mellemværendet mellem kirken og kommunen er ved udgangen af regnskabet 2014 et kommunalt tilgodehavende på kr.dermed svarende en det terede tilvækst på i Forskydninger i langfristet gæld Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Låneoptagelse i KK Gældsovertagelse Lån i alt Afdrag lån Afdrag ældreboliger Afdrag i alt I alt Her er lagt de forventede afdrag på kommunens optagne lån, herunder lån optaget til støttet byggeri. Udover afdrag indgår også låneoptagelse i I 2014 er der aconto låneramme på 43 mio. kr. Efterfølgende er lånerammen ultimo 2014 opgjort til 44,6 mio. kr. Som modregnes en negativ rest lånerammen på 2,5 mio. kr. for regnskab Netto lånerammen er herefter 42,9 mio. kr. Der er således optaget 0,9 mio. kr. for meget lån i Beløbet er primo 2015 udlignet i lånerammen for

20 20 of 20 Herudover er der gældsovertaget knap 1,8 mio. kr. i 2014 ved overtagelse af Kollektivboligerne Lyngparken, Bakkegården og Balle/Kongsgården. Heraf er der afdraget godt 0,4 mio. kr. i Således er restgæld ultimo Restgælden indfries primo Ultimo 2014 er 57 % af den skattefinansierede gæld variabelforrentede lån. Resten er enten fastrente aftalelån eller afdækket med en swapaftale. 17% af den skattefinansierede gæld er oprindelige i CHF, men denne del af låneporteføljen er afdækket ved en swapaftale, der er beskrevet i note

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 15 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...2 Administration...2 10.642 Politisk organisation...2 10.645 Administrativ organisation...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...13 10.648 Erhvervsudvikling

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere