Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C"

Transkript

1 Quintessentially MasterCard Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C

2 1

3 SEKTION A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01Q, november 2008 Police nr Forsikringsgiver og forsikringstager Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group) (herefter kaldet AIG) Kalvebod Brygge 45 DK 1560 København V Telefon (45) CVR nr Forsikringstager er SEB Kort Park Allé 292 Brøndby Telefon (45) Fax (45) CVR nr Anmeldelse af skade Enhver skade anmeldes straks til SOS International A/S, (herefter kaldet SOS) Nitivej 6, DK 2000 Frederiksberg Telefon (45) Telefax (45)

4 Ved anmeldelse af skade bedes du opgive følgende: Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på dit Quintessentially MasterCard Sted og telefonnummer hvor du kan træffes og En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Når du anmelder en flyforsinkelse, skal du sende: Skadeanmeldelsen Flybilletten samt oplysning om flynummer, afgangssted og destination Ved elektroniske billetter sendes rejseplanen med booking nummer og navne på de rejsende Flyselskabets rapport om forsinkelse (P.I.R) Originale kvitteringer for afholdte udgifter. Når du anmelder flybagageforsinkelse, skal du sende: Skadeanmeldelsen Flybillletten Ved elektroniske billetter sendes rejseplanen med booking nummer og navne på de rejsende Flyselskabets rapport om forsinkelse (P.I.R.) Tidspunkt for bagagens udlevering Originale kvitteringer for afholdte udgifter. Når du anmelder en afbestilling: Skal du hurtigst muligt kontakte rejsearrangøren og få afbestilt rejsen Lægeerklæring udfyldes af lægen Lægeerklæringen, rejsebevis, billetter og kvittering for rejsen, sendes straks til SOS. Når du anmelder forsinket fremmøde skal du sende: Skadeanmeldelsen Transportbilletter Dokumentation for årsagen til forsinkelsen Rejseplan. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter der er af betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet, indsendes til SOS. SOS kan forlange, at skadelidte fremstilles til undersøgelse hos speciallæge. SOS betaler de dermed forbunde udgifter til attester. Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, erstattes maksimalt det beløb, der svarer til de udgifter, AIG/SOS ville 3

5 have haft, hvis SOS havde stået for formidlingen af transporten eller hjemrejsen. 2.1 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker, så længe forsikrede er indehaver af et gyldigt Quintessentially MasterCard udstedt af SEB Kort. Forsikringen bliver automatisk forlænget ud over de 60 dage, når forsikrede uforskyldt bliver tilbageholdt på destinationen på grund af sygdom eller anden påbudt tilbageholdelse fra en offentlig myndighed på ubestemt tid. Ved forsinkelse af hjemrejsen af anden årsag end ovennævnte gælder en automatisk forlængelse på 48 timer, ved f.eks. flyforsinkelse. Forsikringen ophører, når kortet opsiges. 2.2 Udbetaling Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som påføres skadeanmeldelsen. I tilfælde af død sker udbetalingen til begunstigede. Begunstigede er, hvis intet andet er meddelt SOS/AIG skriftligt, nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås forsikredes ægtefælle, eller hvis forsikrede ikke er gift, fast samlever med hvem forsikrede venter, har eller har haft barn med eller har haft fælles bopæl i mindst 2 år før dødsfaldet. Er forsikrede ugift og uden fast samlever, anses forsikredes arvinger i henhold til arveloven for begunstigede. Begunstigelse af ægtefælle bortfalder ved separation, medmindre andet er meddelt AIG skriftligt. 2.3 Kroniske og eksisterende lidelser Kroniske lidelser eller lidelser der har vist symptomer, eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: Været hospitalsindlagt Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg) Været underkastet ændringer i medicinering. Hvis forsikredes tilstand har været ustabil inden for 2 måneder før afrejse, er det endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer, at der er udsigt til forværring under rejsen. En sådan forhåndsgodkendelse indhentes via SOS Rejseservice. 3.0 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 3.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af 4

6 5 latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 3.2 Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. 3.3 Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin. 3.4 Deltagelse i kriminelle handlinger. 3.5 Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. 3.6 Deltagelse i professionel sport, dog er sportsudøveren omfattet af rejseforsikringen under transporten til og fra destinationerne samt under opholdet, i sin egenskab af privatperson. 3.7 Deltagelse i motorløb af enhver art. 3.8 Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer og forsikringsbegivenheder, der rammer personer, der arbejder på boreplatforme off-shore. Endvidere dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der rammer personer under transport ud til boreplatformen samt retur til fastlandet. 3.9 Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs Forsikringsbegivenheder, der skyldes strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før planlagt afgang. Endvidere dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder der skyldes civile uroligheder, lockout og/ eller blokader. Dog dækker forsikringen civile uroligheder, lockout og/eller blokader i henhold til afsnit 5.0 Forsinket fremmøde Forsikringsbegivenheder der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed Forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner til polarområder og uudforskede steder Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af told eller anden myndighed Udgifter til advokatbistand, undtagen under afsnit 18.0 Retshjælpsforsikringen Rejser, hvor det primære formål er medicinsk behandling/ alternativ behandling Udgifter som er omfattet af Den offentlige Rejsesygesikring, sundhedskortet Erhvervsrejser dækkes ikke på Quintessentially MasterCard privatkort.

7 4.0 Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer ikke være dækket. Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold, som nævnt ovenfor indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Kontakt AIG for nærmere information på Erstatningspligten er dog betinget af at: Der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer, og Forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, og Konflikten ikke omfatter udledning af biologisk- og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 5.0 Dobbelt forsikring Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker AIG kun i det omfang, forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. Ved rejseulykke (Sektion B, 13.0) dækker forsikringen fuldt ud, uanset om forsikrede opnår dækning andetsteds jvf. dog ovenstående. 6.0 Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. 7.0 Ankenævn for forsikring AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om forsikringens dækning, og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (45)

8 SEKTION B 1.0 Hvem dækker forsikringen 1.1 Enhver indehaver af et gyldigt Quintessentially MasterCard udstedt af SEB Kort samt dennes medrejsende ægtfælle/ samlever på samme folkeregisteradresse. Kortholders ægtefælles/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen: Kortholders og ægtefælles/samlevers børn under 18 år dækkes, uanset bopæl Kortholders og ægtefælles/samlevers børn mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder. 1.2 Såfremt rejsen ikke foretages sammen med kortholder, træder dækningen først i kraft fra det tidspunkt, forsikrede mødes med kortholder for at tilbringe rejsen sammen. Forsikringen dækker også indehavere af Quintessentially Master- Card med bopæl i udlandet. 2.0 Hvor, hvornår og hvilke rejser dækker forsikringen 2.1 For Quintessentially MasterCard privatkort dækker forsikringen udelukkende private ferierejser af en varighed af indtil 60 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed af mere end 60 dage dækkes kun de første 60 dage af rejsen. 2.2 Forsikringen dækker både rejser i bopælslandet og uden for bopælslandet. Det er en betingelse, at rejsen: Går til udlandet, eller Nødvendiggør en overnatning, eller Foretages til et sted, der ligger mere end 50 km fra forsikredes faste bopæl/arbejdsplads Forsikringen dækker ikke under transport: Mellem hjem, arbejde og skole/uddannelsesinstitution, Til og fra fritidsaktiviteter mv. uanset om transporten sker indenlands eller på tværs af en landegrænse og uanset om afstanden overstiger 50 km. Sådanne dagligdags transporter anses ikke for en rejse i forsikringens forstand. 2.3 Forsikringen dækker skader, som den forsikrede pådrager sig under hele rejsen. Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopælen/arbejdspladsen (det, der sker først). 7

9 2.4 Såfremt rejsens varighed overstiger 60 dage på grund af en igangværende medicinsk behandling, forlænges dækning for sygdom og hjemtransport, til forsikrede kan udskrives eller hjemtransporteres. Kommer forsikrede uforskyldt ud for en forlængelse af hjemrejsen, forlænges dækningen automatisk i op til 48 timer. 2.5 Krav til betalingsform: Fly- og pakkerejser omfattes alene af forsikringen, når følgende betingelser er opfyldt: a) For private ferierejser, omfattet af forsikringen i et privat Quintessentially MasterCard kort, at rejsen er betalt med et privat Quintessentially MasterCard kort eller andet af Eurocard, SEB Kort eller Diners Club udstedt kort. 1) Flyrejser til/fra/mellem rejsedestinationer skal være betalt med kortet i henhold til ovenstående afsnit. 2) Med pakkerejser menes et rejsearrangement, som købes samlet, og som består af transport, indkvartering mv. jvf. definition om lov om pakkerejser 2 (Lov nr. 472 af ). Ved pakkerejser forstås en kombination af mindst 2 af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter en overnatning. 3) Benyttes luftfartselskabernes bonusrejser, skal skatter og afgifter være betalt med kortet, i det omfang luffartsselskabet opkræver afgifterne. Luftfartsselskabets faktura skal vedlægges skadeanmeldelsen. 4) For øvrige rejser er der intet krav til, at rejsen skal betales med kortet. Ved fly- og pakkerejser, der ikke betales eller ikke kan betales med Quintessentially MasterCard kortet, kan der købes et aktiveringstillæg, således at rejseforsikringen er gældende på rejsen. For rejser med en varighed på mere end 60 dage eller hvis der er behov for et aktiveringstillæg, kan nærmere information ses på eller ved henvendelse til Quintessentially KundeService, telefon (45) eller ved henvendelse til AIG på telefon eller på mailadresse 3.0 Hvad dækker forsikringen 3.1 Forsikringen dækker: Afbestillingsforsikring (4.0) Forsinket fremmøde (5.0) Flyforsinkelse og forbindelse (6.0) Flybagageforsinkelse (7.0) 8

10 Sygdom og hjemtransport (8.0) Sygeledsagelse (9.0) Tilkaldelse (10.0) Erstatningsrejse/feriekompensation (11.0) Billeje ansvar og billeje - kasko (12.0) Rejseulykkesforsikring (13.0) Overfald (14.0) Bagage, tyveri/mistet (15.0) HjemkaldelseRejseafbrydelse (16.0) Privatansvar (17.0) Retshjælp (18.0) Ferieboligsikring (19.0) 4.0 Afbestillingsforsikring Forsikringssum DKK pr. person, dog maksimalt DKK uanset antal forsikrede personer. 4.1 Ved køb af en rejse er det en betingelse, at kortet er gyldigt før rejsens depositum betales, samt at kortet er gyldigt under rejsen. Forsikringen dækker i perioden fra den dato, hvor rejsens depositum betales og indtil afrejsen. Forsikringen dækker den del af rejsens pris, som er blevet betalt med kortet i henhold til sektion B afsnit 2.5. Hvad dækkes? 4.2 Forsikringen dækker, når kortholder eller kortholders ægtefælle/samlever og børn ikke kan påbegynde rejsen på grund af dødsfald eller alvorlig akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Årsagen skal dokumenteres ved en lægeerklæring, hvor det fremgår, at det på baggrund af den medicinske lægelige vurdering ikke er muligt at påbegynde rejsen. Ved hospitalsindlæggelse skal forsikrede dokumentere sin indlæggelse samt årsagen hertil Endvidere dækker forsikringen, når kortholder eller kortholders ægtefælle/samlever og disses børn ikke kan påbegynde rejsen som følge af dødsfald, akut opstået sygdom eller tilskadekomst, hos kortholders eller kortholders ægtefælles/samlevers: Forældre/svigerforældre, stedforældre/stedsvigerforældre Børn/svigerbørn, børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn Søskende, stedsøskende Svogre/svigerinder Bedsteforældre. Årsagen til afbestillingen skal dokumenteres ved lægeattest Derudover dækker forsikringen ved: Arbejdsgivers inddragelse af forsikredes planlagte ferie for at erstatte en kollega, som er afgået ved døden. Dækningen træder kun i kraft, såfremt hændelsen sker mindre end 30 dage før rejsens påbegyndelse. 9

11 Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Politirapport skal foreligge. Brand i forsikredes bil/campingvogn, hvor personlige ejendele, der var beregnet til brug for ferie, i væsentlig omfang er blevet tilintetgjort/beskadiget af røg og varme. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en i virksomheden ansat person inden afrejsen. Politirapport skal foreligge. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Offentlig indgriben grundet epidemi eller naturkatastrofer inden afrejsen. Forsikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten. Hvis forsikrede er omfattet af strejke, og derfor ifølge overenskomsten ikke må holde ferie jf. ferieloven 13 stk. 3. Hvordan erstattes? 4.3 Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren ikke refunderes, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Sammen med lægeerklæringen indsendes relevante dokumenter afhængig af den konkrete situation, eksempelvis: Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav og vilkår for købet af rejsen Originale transportbilletter Lægeattest (udgiften til lægeattesten afholdes af kortholder) Dødsattest Politirapport Faktura/rejsebevis Dokumentation for betalte arrangementer i forbindelse med rejsen Andre relevante dokumenter. Forsikringen dækker ikke: 4.4 Forsikringen dækker ikke: Hvis årsagen til afbestillingen er en anden end de i afsnit 4.2 nævnte årsager Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser Hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved bestilling af rejsen og et behandlingsbehov med stor sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen Udgifter som refunderes af rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller andre arrangører Afbestilling der skyldes, at formålet med rejsen helt eller delvist ikke kan gennemføres. 10

12 Afbestillingsforsikringens ophør: 4.5 Afbestillingsforsikringens ophør: Dækningen på afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har checket ind i lufthavnen eller sidder i det transportmiddel, som benyttes til at foretage rejsen, jævnfør rejseplanen. Ved rejser i egen bil ophører dækningen, når forsikrede sidder i sin bil for at påbegynde sin rejse. Forhøjelse af forsikringssummen på afbestillingsforsikringen: Forsikrede har mulighed for at tilkøbe forhøjelse af forsikringssummen på afbestillingsforsikringen ved at kontakte Quintessentially KundeService på telefon Forhøjelsen af forsikringssummen skal tilkøbes, samtidig med at rejsens depositum betales eller ved en evt. ændring af rejsens omfang. 4.6 Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A Fællesbetingelser. 5.0 Forsinket fremmøde og indhentning af rejserute Forsikringssum DKK pr. person dog maksimalt DKK uanset antal forsikrede personer og DKK pr. person til hotel og forplejning. Hvad dækkes og hvordan erstattes? Udgifter til ny transportbillet i forbindelse med forsinket fremmøde til afgangshallen. 5.1 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter med op til DKK pr. person til transport dog maksimalt DKK uanset antal personer og maksimalt økonomiklasse. Endvidere erstattes med op til DKK pr. dag pr. person til hotelophold og forplejning, når forsikrede er påbegyndt sin rejse fra sin bopæl/opholdssted eller fra ferieboligen og uforskyldt og uforudsigeligt møder for sent frem til afgangshallen i henhold til rejseplanen Årsagen til det forsinkede fremmøde skal være: Teknisk nedbrud på offentlige transportmidler Dokumenteret strømafbrydelse Ekstreme vejrforhold Trafikuheld eller mekanisk nedbrud, hvor der har været ydet assistance fra et assistanceselskab Strejke, blokade eller lockout, der rammer de offentlige transportmidler forsikrede skal anvende for at komme til afgangshallen, eller blokade af vejnettet der forhindre forsikrede med bil at nå frem til afgangshallen. 11

13 Forsikringen dækker ikke: 5.2 Forsikringen dækker ikke: Forsinket fremmøde efter det tidspunkt hvor forsikrede er ankommet til afgangshallen. Hvad dækkes og hvordan erstattes? 5.3 Dækning indhentning af rejserute ved forsinkelse til tilslutningsfly (connecting flight). Forsikringen dækker udgifter til nye flybilletter med op til DKK pr. person dog maksimalt DKK uanset antal personer til transportbilletter på maksimalt økonomiklasse og med op til DKK pr. dag pr. person til hotel og forplejning ved forsinket ankomst til et reserveret tilslutningsfly Årsager til at forsikrede ikke når sit tilslutningsfly:forsikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af for sent fremmøde til det forbindende fly og intet alternativt fly tilbydes, uforudsete vejrforhold, naturkatastrofe eller tekniske årsager Kan forsikrede ikke checke ind hele vejen til slutdestinationen i henhold til rejseplanen, skal forsikrede ved flyskift overholde den pågældende lufthavns officielle tid for check ind for at opnå dækning Kan forsikrede checke sin bagage ind hele vejen til slutdestinationen i henhold til rejseplanen, skal forsikrede ved flyskift overholde den pågældende lufthavns officielle transfertid for at opnå dækning. Årsag til forsinket fremmøde skal dokumenteres i form af en rapport fra luftfartsselskabet. Ved køb af nye billetter skal SOS kontaktes for håndtering af dette. Såfremt forsikrede ikke kontakter SOS før indkøb af billetter, erstattes maksimalt det beløb, som SOS ville kunne indkøbe billetterne til. Forsikringen dækker ikke: 5.4 Forsikringen dækker ikke: forsinkelser, der skyldes strejke, arbejd efter reglerne eller lignende aktioner blandt flyveledere, lufthavnspersonale eller andet personale, og som var kendt før afrejse i forbindelse med forsikredes skift mellem fly, hvis forsikrede ikke har fulgt lufthavnens krævede minimum transfertid mellem ankomst- og afgangstidspunkt. 12

14 Skadeanmeldelse: 5.5 Hvilke forpligtelser har forsikrede: Skadeanmeldelse udfyldes hurtigst muligt og sendes til SOS. For at sikre en korrekt behandling af sagen vedlægges alle relevante dokumenter inklusive information om eventuel tilsvarende forsikring i andet selskab. I forbindelse med denne type skade skal man specielt være opmærksom på følgende: Forsikrede er forpligtet til at levere eksempelvis ubenyttede flybilletter, regninger samt rejseplan (alle i originale bilag). 5.6 Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - Fællesbetingelser. 6.0 Flyforsinkelse og forbindelse Forsikringssum DKK ved hver flyforsinkelse uanset antal forsikrede personer. Hvad dækkes? 6.1 Forsikringen yder erstatning i forbindelse med: Forsinkelse af fly hvortil der er reserveret plads. Forsinkelsen skal være af en varighed på 4 timer eller mere Indstillede fly At forsikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking eller for sent fremmøde pga. dokumenteret forsinkelse af forbindende fly, og intet alternativt fly kan tilbydes. Erstatning 6.2 Forsikringen erstatter med op til DKK ved hver flyforsinkelse uanset antal forsikrede personer, inklusive nedennævnte beløb til nødindkøb. For rejser til og fra Grønland og Færøerne, samt rejser inden for disse 2 områder, er dækningen op til DKK inklusive beløb til nødindkøb, uanset antal forsikrede personer der rammes af forsinkelsen. Alle indkøb skal i videst muligt omfang foretages med Quintessentially MasterCard kortet og dokumenteres i form af originale kvitteringer. Hvordan erstattes? 6.3 Hvordan erstattes: Hvis en flyforsinkelse overstiger 4 timer, dækker forsikringen nødvendige og absolut påkrævede udgifter til indkøb af måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgiften til omstigning/transit til eller fra lufthavnen. Endvidere dækkes udgif- 13

15 ter til opgradering til enkeltværelse, dersom flyselskabet pålægger forsikrede at bo sammen med en person på hotelværelset, som ikke er en rejsepartner. Det er en betingelse, at: Den planmæssige flyforbindelse, hvortil forsikrede har bekræftet plads og har bekræftet sin reservation, er annulleret, forsinket eller overbooket Overbookinger eller forsinkelser forårsager en forsinkelse på min. 4 timer Forsinkelsen er årsag til, at forsikrede ikke når det forbindende fly. Erstatning for nødindkøb gælder: Hvis bagagen er indskrevet, og flyafgangen bliver forsinket i et sådan omfang, at ekstraordinær hotelovernatning bliver nødvendig, og bagagen ikke kan udleveres, dækkes udgifter til indkøb af nødvendige og absolut påkrævede toiletartikler og beklædning. Den maksimale erstatning for sådanne nødindkøb udgør DKK 500 uanset antallet af personer. 6.4 En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse. Forsikringen dækker ikke: 6.5 Forsikringen dækker ikke hvis: Forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder den aktuelle transportørs minimum transfertid Forsinkelsen skyldes en strejke eller en faglig aktion, som eksisterede, eller var varslet, mere end 24 timer før afrejsetidspunktet Flyforsinkelsen skyldes, at flyet, efter henstilling fra lufthavnsmyndigheden eller andre myndigheder, midlertidigt eller permanent, er taget ud af drift efter forudgående varsel, før rejsen påbegyndes Der er ydet erstatning fra luftfartsselskabet i form af indkvartering på hotel, servering af mad eller udlevering af toiletartikler. 6.6 Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - Fællesbetingelser. 7.0 Flybagageforsinkelse Forsikringssum DKK efter 4 timer, uanset antal forsikrede personer. Hvad dækkes? 7.1 Dækning: Såfremt forsikredes indskrevne bagage forsinkes i min. 4 timer til 14

16 slutdestinationen, i forhold til den rejsendes eget ankomsttidspunkt. Forsikringen dækker også i de tilfælde, hvor forsikrede er i transit og ikke får sin bagage udleveret rettidigt til at kunne gennemføre næste check ind, og bagagen som følge heraf ikke når frem til forsikrede på slutdestinationen/bestemmelsessted før tidligst 4 timer efter forsikredes eget ankomsttidspunkt. Rapport fra luftfartsselskabet (P.I.R) skal foreligge som dokumentation for forsinkelsen af bagagen. Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK Beløbsbegrænsningen gælder i alt uanset antallet af forsikrede personer, som rammes af forsinkelsen. For skader opstået inden for periode på 12 på hinanden følgende måneder, kan der ved bagageforsinkelse maksimalt udbetales i alt DKK Hvordan erstattes? 7.2 Hvordan erstattes: Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK uanset antallet af forsikrede personer Det er en forudsætning, at bagagen er indskrevet og taget i forvaring af et kommercielt luftfartsselskab. Forsinkelsen skal dokumenteres af original P.I.R-rapport fra luftfartsselskabet Det er en betingelse for erstatning, at erstatningskøbet bliver foretaget inden bagagen fremkommer, og at indkøbene foretages på forsikredes planlagte slutdestination/bestemmelsessted. Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale specificerede kvitteringer og i videst muligt omfang foretages med Quintessentially MasterCard kortet I det omfang der er ydet erstatning for de indkøbte effekter, har selskabet ret til at kræve disse udleveret. Hvad dækkes ikke? 7.3 Forsikringen dækker ikke: Hvis bagagen er forsinket ved hjemkomst. Ved hjemkomst forstås, at man efter ankomst til lufthavn, uanset om det er i bopælslandet eller uden for bopælslandet, skal direkte hjem uden forudplanlagt ophold med overnatning Tab eller ekstraudgifter som følge af konfiskation eller beslaglæggelse af toldvæsnet, lufthavnsmyndighed eller anden offentlig myndighed Krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt på rejsen Sportsudstyr, herunder windsurfingsboards, ski og skiudstyr, 15

17 golfudstyr, jagtudstyr, foto- og videoudstyr, radio- og TV-apparater samt tilbehør hertil, cykler og lignende Værktøj, rekvisitter og instrumenter, der anvendes erhvervsmæssigt IT-udstyr Indkøb foretaget efter bagagen er udleveret. 7.4 Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - Fællesbetingelser. 8.0 Sygdom og hjemtransport Forsikringssum ved sygdom og hjemtransport er rimelige og nødvendige udgifter pr. person. Hvad dækkes? 8.1 Dækning Forsikringen dækker følgende nødvendige og rimelige udgifter forårsaget af akut opstået sygdom, dødsfald og/eller tilskadekomst under rejse Sygetransport/hjemtransport Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst: Ambulancefly som skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes. Transporten dækkes til nærmeste egnede behandlingssted Lægeordineret rutefly-transport til bopælslandet samt transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopælslandet, i tilfælde, hvor transport er lægeligt forsvarligt Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet Hjemtransport med rutefly efter endt behandling såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges. Transporten gælder udelukkende den person, som har været syg. Såfremt den syge person ikke er fyldt 18 år, dækkes ligeledes transport for en af de voksne personer, der har været med på rejsen. Der henvises til afsnittet om sygeledsagelse, afsnit 9.0 I tilfælde af forsikredes død på rejsen, betales lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet samt udgifter til transportkiste Behandling af autoriseret læge Lægeordineret ophold på hospital Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling Tandlægebehandling som følge af en akut opstået tandlidelse Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, 16

18 når behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige årsager hos forsikrede, såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret. 8.2 Hvis medforsikrede er nødsaget til at tage hjem på originale flybilletter, selvom kortholders rejse forlænges grundet sygdom eller hjemtransport. Er medforsikrede omfattet af kortholders rejseforsikring på hjemrejsen 8.3 Såfremt kortholder må rejse hjem og efterlade medforsikrede på destinationen pga. sygdom/hjemtransport, er medforsikrede stadig dækket af forsikringen. Erstatning: 8.4 Erstatning Der ydes erstatning for rimelige og nødvendige udgifter pr. forsikrede i forbindelse med hospitalsophold samt behandling og operationer, lægebehandling og lægeordineret medicin Forsikringen dækker rimelige udgifter med ubegrænset forsikringssum til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfælde med legemsbeskadigelse Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandlidelse med op til DKK pr. forsikrede. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. Hvad dækkes ikke: 8.5 Forsikringen dækker ikke udgifter ved: Behandling af sygdomme eller tilskadekomst opstået før rejsen, hvor behandlingen måtte påregnes at ske under rejsen Ambulancefly-transport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, med mindre SOS læge har godkendt ambulancefly-transporten Anden transport til og fra behandlingssted, med mindre transporten må sidestilles med en ambulancetransport Hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af forsikringstagers frygt for smittefare Ikke lægeordineret medicin Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af 17

19 selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed Skønhedspleje, rekreations- og kurophold Kosmetiske operationer eller plastikkirurgi, medmindre det er en del af medicinsk behandling som følge af tilskadekomst, sygdom eller andet skadetilfælde, som dækkes af forsikringen Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel Behandling efter hjemkomst til bopælslandet Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS s læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning/hjemtransport er forsvarlig Behandling og ophold i udlandet, når SOS s læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til hjemlandet Udgifter der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af behandlende læge og/eller SOS s læge Tandbehandling, dersom forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssig eftersyn og behandling Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) Enhver udgift til efterbehandling af en tandskade betalt af AIG. 8.6 Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A Fællesbetingelser 9.0 Sygeledsagelse Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter til transport for to personer samt op til DKK pr. person pr. døgn til ophold og forplejning. Hvad dækkes? 9.1 Dækning: Forsikringen dækker udgifter til sygeledsagelse ved akut opstået sygdom og tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i minimum 3 døgn. Endvidere, dækkes udgifter til sygeledsagelse i forbindelse med hjemtransport eller ved dødsfald. Erstatning: 9.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter for 2 af de medrejsende forsikrede personer over 18 år, (efter forsikredes eget valg) samt børn under 18 år til: 18

20 Hotelophold og forplejning op til DKK pr. person pr. døgn Transport i forbindelse med sygeledsagelsen Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog maksimalt ordinært rutefly - økonomiklasse Transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 7 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført, og at der mindst er 7 dage tilbage af rejsens oprindelige rejseplan. Der erstattes transportudgifter på maksimalt ordinært rutefly - økonomiklasse. Endvidere dækkes ekstra udgifter for forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme klasse, som forsikrede (ikke ambulancefly), hvis forsikrede rejser hjem som følge af en dækket hjemtransport, rejseafbrydelse eller sygeledsagelse. Hvad dækkes ikke? 9.3 Forsikringen dækker ikke udgifter til: Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælsland Sygeledsagelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. afsnit 10.0 Tilkaldelse. 9.4 Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - Fællesbetingelser Tilkaldelse Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter til transport for én person samt udgifter til ophold med op til DKK pr. døgn i maksimalt 10 døgn. Hvad dækkes? 10.1 Dækning: Forsikringen dækker udgifter til transport og ophold for en person, der efter aftale med selskabets/ SOS læge kaldes ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller forsikrede afgår ved døden. Erstatning: 10.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for én person til: Transportudgifter, dog maksimalt ordinært rutefly økonomiklasse Hotelophold og forplejning med op til DKK pr. døgn i maksimalt 10 døgn. 19

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 02EPL, juni 2010, police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelser nr. 03EPL, juli 2013, police nr. 5814260226 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B. Betingelser nr. 04EPL, august 2014 Police nr: Eurocard Platinum - 5814710361

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Læs om Forsikringsbetingelser for 0215 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4335D Propellant Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion A

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld (Police nr. 85001188.0013) - MasterCard

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B. Betingelser nr. 04EPL, august 2014 Police nr: Eurocard Platinum - 5814710361

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Side 1 af 11 Sektion A - Fællesbestemmelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion C - Forlænget produktgaranti Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656 9.601.200.005 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 03 EG, juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Police nr.

Læs mere

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Platinum og MasterCard Business Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Policenummer Jyske MasterCard Gold 5814710418 Jyske MasterCard Firmakort Gold 5814712844 Gældende

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2016

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2016 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2016 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Platinum. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Blue Gold Platimum Gold Family Platinum Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 18

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN PRIVATE BANKING OG WORLD ELITE MASTERCARD

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN PRIVATE BANKING OG WORLD ELITE MASTERCARD FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN PRIVATE BANKING OG WORLD ELITE MASTERCARD Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Private DBDNK08-v04 World Elite MasterCard DBDNK11-v04

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Mastercard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018

Mastercard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018 Mastercard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018 Betingelserne gælder for Mastercard Platinum og Mastercard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser for Sektion B Sektion B Rejseforsikringer Sektion

Læs mere

Mastercard Business Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018

Mastercard Business Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018 Mastercard Business Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018 Betingelserne gælder for Mastercard Business Platinum og Mastercard Business Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Læs om Forsikringsbetingelser for Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion A Fællesbetingelser Policenr. 85.0.01.550 0008 Nykredit Policenr.

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

MasterCard Platinum. Forsikringsbetingelser 1. august 2014. Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit

MasterCard Platinum. Forsikringsbetingelser 1. august 2014. Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser 1. august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Side 1 af 11 Sektion A - Fællesbestemmelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion C - Forlænget produktgaranti Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere