Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum."

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

2 Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr Forsikringsgiver og forsikringstager Forsikringsgiver er: AIG Europe S.A., (American International Group) Kalvebod Brygge 45, DK 1560 København V Telefon (45) , CVR nr Forsikringstager er: Eurocard. Park Allé 292, Brøndby Telefon (45) Fax (45) , CVR Anmeldelse af skade Enhver skade anmeldes straks til: SOS International A/S, Nitivej 6, DK 2000 Frederiksberg Telefon (45) , Telefax (45) Ved anmeldelse af skade bedes du opgive følgende: fulde navn, kortnummer og udløbsdato på dit Eurocard Platinum sted og telefonnummer hvor du kan træffes og en kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp Når du anmelder en flyforsinkelse, skal du sende: skadeanmeldelsen flybilletten samt oplysning om flynummer, afgangssted og destination ved elektroniske billetter sendes rejseplanen med booking nummer og navne på de rejsende flyselskabets rapport om forsinkelse (P.I.R) originale kvitteringer for afholdte udgifter Når du anmelder flybagageforsinkelse, skal du sende: skadeanmeldelsen flybillletten ved elektroniske billetter sendes rejseplanen med booking nummer og navne på de rejsende flyselskabets rapport om forsinkelse (P.I.R.) tidspunkt for bagagens udlevering originale kvitteringer for afholdte udgifter Når du anmelder en afbestilling: skal du hurtigst muligt kontakte rejsearrangøren og få afbestilt rejsen lægeerklæring udfyldes af lægen lægeerklæringen, rejsebevis, billetter og kvittering for rejsen, sendes straks til SOS Når du anmelder forsinket fremmøde skal du sende: skadeanmeldelsen transportbilletter dokumentation for årsagen til forsinkelsen rejseplan Erstatningspligten er betinget af at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet indsendes til SOS. SOS kan forlange, at skadelidte fremstilles til undersøgelse hos speciallæge. SOS betaler de dermed forbundne udgifter til attester. Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, erstattes maksimalt det beløb, der svarer til de udgifter AIG/SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for formidlingen af transporten eller hjemrejsen. 2.1 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker så længe forsikrede er indehaver af et gyldigt Eurocard Platinum udstedt af SEB Kort. Forsikringen bliver automatisk forlænget ud over de 60 dage når forsikrede uforskyldt bliver tilbageholdt på destinationen på grund af sygdom eller anden påbudt tilbageholdelse fra en offentlig myndighed på ubestemt tid. Ved forsinkelse af hjemrejsen af anden årsag end ovennævnte gælder en automatisk forlængelse på 48 timer, ved f.eks. flyforsinkelse. Forsikringen ophører, når kortet opsiges. 2.2 Udbetaling Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som påføres skadeanmeldelsen. I tilfælde af død sker udbetalingen til begunstigede. Begunstigede er, hvis intet andet er meddelt SOS/AIG skriftligt, nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås forsikredes ægtefælle, eller hvis forsikrede ikke er gift, fast samlever, med hvem forsikrede venter, har eller har haft barn med eller har haft fælles bopæl i mindst 2 år før dødsfaldet. Er forsikrede ugift og uden fast samlever anses forsikredes arvinger i henhold til arveloven for begunstigede. Begunstigelse af ægtefælle bortfalder ved separation, medmindre andet er meddelt AIG skriftligt. 2.3 Kroniske og eksisterende lidelser Kroniske lidelser eller lidelser der har vist symptomer, eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: været hospitalsindlagt modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg) været underkastet ændringer i medicinering Hvis forsikredes tilstand har været ustabil indenfor 2 måneder før afrejse, er det endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der fore tages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse og at denne vurdering ikke indikerer, at der er udsigt til forværring under rejsen. En sådan forhåndsgodkendelse indhentes via SOS Rejseservice. 3.0 Generelle undtagelser 3.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 3.2 Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. 3.3 Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin.

3 3 3.4 Deltagelse i kriminelle handlinger. 3.5 Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. 3.6 Deltagelse i professionel sport, dog er sportsudøveren omfattet af rejseforsikringen under transporten til og fra destinationerne samt under opholdet, i sin egenskab af privat person. 3.7 Deltagelse i motorløb af enhver art. 3.8 Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel eller scooter. 3.9 Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer og forsikringsbegivenheder, der rammer personer, der arbejder på boreplatforme off-shore. Endvidere dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der rammer personer under transport ud til boreplatformen samt retur til fastlandet Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs Forsikringsbegivenheder, der skyldes strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før planlagt afgang. Endvidere dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder der skyldes civile uroligheder, lockout og/ eller blokader. Dog dækker forsikringen civile uroligheder, lockout og/eller blokader i henhold til afsnit 5.0 Forsinket fremmøde Forsikringsbegivenheder der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed Forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner til polarområder og uudforskede steder Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af told eller anden myndighed Udgifter til advokatbistand, undtagen under afsnit 18.0 Retshjælpsforsikringenn Rejser, hvor det primære formål er medicinsk behandling/alternativ behandling Udgifter som er omfattet af Den offentlige Rejsesygesikring, sundhedskortet Erhvervsrejser dækkes ikke på Eurocard Platinum privat kort. 4.0 Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegiven heder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer ikke være dækket. Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold, som nævnt ovenfor indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Kontakt AIG for nærmere information på Erstatningspligten er dog betinget af: at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, og at konflikten ikke omfatter udledning af biologisk- og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik er ikke dækket. 5.0 Dobbelt forsikring Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker AIG kun i det omfang forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. Ved rejseulykke (Sektion B, 13.0) dækker forsikringen fuldt ud, uanset om forsikrede opnår dækning andetsteds. 6.0 Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. 7.0 Ankenævn for forsikring AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, DK 1572 København V Telefon (45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (45) Sektion B 1.0 Hvem dækker forsikringen 1.1 Enhver indehaver af et gyldigt Eurocard Platinum udstedt af SEB Kort samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever på samme folkeregisteradresse. Kortholders ægtefælle/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen: Kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 18 år dækkes, uanset bopæl Kortholders og ægtefælle/samlevers børn mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder. 1.2 Såfremt rejsen ikke foretages sammen med kortholder, træder dækningen først i kraft fra det tidspunkt forsikrede mødes med kortholder for at tilbringe rejsen sammen. 1.3 Indehaveren af et gyldigt familiekort, har en selvstændig rejseforsikring på lige fod med hovedkortholders rejseforsikring. Forsikringen dækker også indehavere af Eurocard Platinum med bopæl i udlandet 2.0 Hvor, og hvornår og hvilke rejser dækker forsikringen 2.1 For Eurocard Platinum privatkort dækker forsikringen udelukkende private ferierejser, af en varighed af indtil 60 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed af mere end 60 dage, dækkes kun de første 60 dage af rejsen.

4 Eurocard Platinum For Eurocard Platinum firmakort dækker forsikringen erhvervsrejser og kombinerede erhvervs- og ferierejser samt ferierejser, af en varighed af indtil 60 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed af mere end 60 dage, dækkes kun de første 60 dage af rejsen. 2.2 Forsikringen dækker både rejser i bopælslandet og uden for bopælslandet.det er en betingelse at: rejsen går til udlandet eller rejsen nødvendiggør en overnatning eller rejsen foretages til et sted der ligger mere end 50 km fra forsikredes faste bopæl/arbejdsplads For rejser i bopælslandet gælder det, at forsikringen ikke dækker under transport: mellem hjem, arbejde og skole, til og fra fritidsaktiviteter mv. Sådanne dagligdags transporter anses ikke for en rejse i forsikringens forstand. 2.3 Forsikringen dækker skader, som den forsikrede pådrager sig under hele rejsen Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopælen/arbejdspladsen (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopælen/arbejdspladsen (det, der sker først). 2.4 Såfremt rejsens varighed overstiger 60 dage på grund af en igangværende medicinsk behandling, forlænges dækning for sygdom og hjemtransport, til forsikrede kan udskrives eller hjemtransporteres. Kommer forsikrede uforskyldt ud for en forlængelse af hjemrejsen, forlænges dækningen automatisk i op til 48 timer. 2.5 Krav til betalingsform: Fly- og pakkerejser omfattes alene af forsikringen, når følgende betingelser er opfyldt: a) For private ferierejser, omfattet af forsikringen i et privat Eurocard Platinum kort, at rejsen er betalt med dit private Eurocard Platinum kort eller andet af Eurocard, SEB Kort eller Diners Club udstedt privatkort. b) For private ferierejser, omfattet af forsikringen i et Eurocard Platinum firmakort at rejsen er betalt med dit private Eurocard Platinum eller andet af Eurocard, SEB Kort eller Diners Club udstedt privatkort. c) For erhvervsrejser og kombinerede erhvervs- og ferierejser, at rejsen er betalt med dit Eurocard Platinum firmakort, via en Internetkonto udstedt af SEB Kort eller via en Rejsekonto udstedt af Diners Club Danmark A/S. 1) Flyrejser til/fra/mellem rejsedestinationer skal være betalt med kortet i henhold til ovenstående, afsnit 2.5 a, b eller c. 2) Med pakkerejser menes et rejsearrangement som købes samlet, og som består af transport, indkvartering m.v. jvf. definition om lov om pakkerejser 2 (Lov nr. 472 af ) Ved pakkerejser forstås en kombination af mindst 2 af følgende elementer såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter en overnatning. 3) Benyttes luftfartselskabernes bonusrejser, skal skatter og afgifter være betalt med kortet, i det omfang luftfartsselskabet opkræver afgifterne. Luftfartsselskabets faktura skal vedlægges skadeanmeldelsen. 4) For øvrige rejser er der intet krav til, at rejsen skal betales med kortet. For Fly- og pakkerejser der ikke betales eller ikke kan betales med Eurocard Platinum kortet, kan der købes et aktiveringstillæg således at rejseforsikringen er gældende på rejsen. For rejser med en varighed på mere end 60 dage eller hvis der er behov for et aktiveringstillæg, kan nærmere information ses på eller ved henvendelse til Eurocard KundeService telefon (45) eller ved henvendelse til AIG Europe på telefon eller på mail adresse 3.0 Hvad dækker forsikringen 3.1 Forsikringen dækker: Afbestillingsforsikring (4.0) Forsinket fremmøde (5.0) Flyforsinkelse og -forbindelse (6.0) Flybagageforsinkelse (7.0) Sygdom og hjemtransport (8.0) Sygeledsagelse (9.0) Tilkaldelse (10.0) Erstatningsrejse/Feriekompensation (11.0) Billeje ansvar og Billeje kasko (12.0) Rejseulykkesforsikring (13.0) Overfald (14.0) Bagage, tyveri/mistet (15.0) Hjemkaldelse (16.0) Privatansvar (17.0) Retshjælp (18.0) Ferieboligsikring (19.0) Erstatningsmedarbejde (kun for firmakort) (20.0) 4.0 Afbestillingsforsikring Forsikringssum DKK pr. person, dog maksimalt DKK uanset antal forsikrede personer. 4.1 Ved køb af en rejse, er det en betingelse, at kortet er gyldigt før rejsens depositum betales, samt at kortet er gyldigt under rejsen. Forsikringen dækker i perioden fra den dato, hvor rejsens depositum betales og indtil afrejsen. Forsikringen dækker den del af rejsens pris som er blevet betalt med kortet i henhold til sektion B afsnit 2.5. Hvad dækkes? 4.2 Forsikringen dækker når kortholder eller kortholders ægtefælle/samlever og børn ikke kan påbegynde rejsen på grund af dødsfald eller alvorlig akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Årsagen skal dokumenteres ved en lægeerklæring hvor det fremgår, at det på baggrund af den medicinske lægelige vurdering, ikke er muligt at påbegynde rejsen. Ved hospitalsindlæggelse, skal forsikrede dokumentere sin indlæggelse samt årsagen hertil Endvidere dækker forsikringen, når kortholders eller kortholders ægtefælles/samlevers og børn ikke kan påbe-

5 5 gynde rejsen som følge af dødsfald, akut opstået sygdom eller tilskadekomst, hos kortholders eller kortholders ægtefælle/ samlevers: forældre/svigerforældre, stedforældre/stedsvigerforældre børn/svigerbørn eller børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn søskende, stedsøskende svoger/svigerinde bedsteforældre Årsagen til afbestillingen skal dokumenteres ved lægeattest Derudover dækker forsikringen ved: arbejdsgivers inddragelse af forsikredes planlagte ferie for at erstatte en kollega, som er afgået ved døden. Dækningen træder kun i kraft, såfremt hændelsen sker mindre end 30 dage før rejsens påbegyndelse. brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Politirapport skal foreligge. brand i forsikredes bil/campingvogn, hvor personlige ejendele, der var beregnet til brug for ferie, i væsentlig omfang er blevet tilintetgjort/beskadiget af røg og varme. bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en i virksomheden ansat person inden afrejsen. Politirapport skal foreligge. overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. offentlig indgriben grundet epidemi eller naturkatastrofer inden afrejsen. forsikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig og udsættelse er søgt og nægtet af retten. Hvordan erstattes? 4.3 Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren ikke refunderes, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Sammen med lægeerklæringen indsendes relevante dokumenter afhængig af den konkrete situation, eksempelvis: rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav og vilkår for købet afrejsen. originale transport-billetter. lægeattest (udgiften til lægeattesten afholdes af kortholder) dødsattest. politirapport. faktura/rejsebevis. dokumentation for betalte arrangementer i forbindelse med rejsen. andre relevante dokumenter. 4.4 hvis årsagen til afbestillingen er en anden end de i afsnit 4.2 nævnte årsager. tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder. skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser. hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen var til stede ved bestilling af rejsen og et behandlingsbehov med stor sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen. udgifter som refunderes af rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller andre arrangører. afbestilling der skyldes, at formålet med rejsen helt eller delvist ikke kan gennemføres. Afbestillingsforsikringens ophør: 4.5 Afbestillingsforsikringens ophør: Dækningen på afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har checket ind i lufthavnen eller sidder i det transportmiddel, som benyttes til at foretage rejsen, jævnfør rejseplanen. Ved rejser i egen bil ophører dækningen, når forsikrede sidder i sin bil for at påbegynde sin rejse. Forhøjelse af forsikringssummen på afbestillingsforsikringen: Forsikrede har mulighed for at tilkøbe forhøjelse af forsikringssummen på afbestillingsforsikringen ved at gå ind på eller kontakte Eurocard KundeService på telefon Forhøjelsen af forsikringssummen skal tilkøbes samtidig med rejsens depositum betales eller ved en evt. ændring af rejsens omfang. 4.6 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 5.0 Forsinket fremmøde og indhentning af rejserute Forsikringssum DKK pr. person, dog maksimalt DKK uanset antal forsikrede personer og DKK pr. person til hotel og forplejning. Hvad dækkes og hvordan erstattes? Udgifter til ny transportbillet i forbindelse med forsinket fremmøde til afgangshallen. 5.1 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter med op til DKK pr. person til transport, maksimalt økonomi klasse og DKK pr. dag pr. person til hotelophold og forplejning, når forsikrede er påbegyndt sin rejse fra sin bopæl/opholdssted eller fra ferieboligen og uforskyldt og uforudsigeligt møder for sent frem til afgangshallen i henhold til rejseplanen Årsagen til det forsinkede fremmøde skal være: teknisk nedbrud på offentlige transportmidler, dokumenteret strømafbrydelse, ekstreme vejrforhold, eller trafikuheld eller mekanisk nedbrud, hvor der har været ydet assistance fra et assistance selskab. Strejke, blokade eller lockout der rammer de offentlige transportmidler forsikrede skal anvende for at komme til afgangshallen, eller blokade af vejnettet der forhindrer forsikrede i bil, at nå frem til afgangshallen 5.2 Forsinket fremmøde efter det tidspunkt, hvor forsikrede er ankommet til afgangshallen. Hvad dækkes og hvordan erstattes? 5.3 Dækning Indhentning af rejserute ved forsinkelse til tilslutningsfly (connecting flight). Forsikringen dækker udgifter til nye flybilletter med op til DKK pr. person, dog maksimalt DKK uanset antal forsikrede personer. Der dækkes maksimalt økonomiklasse og DKK pr. dag

6 Eurocard Platinum pr. person til hotel og forplejning ved forsinket ankomst til et reserveret tilslutningsfly Årsager til forsikrede ikke når sit tilslutningsfly: Forsikringen dækker, når forsikrede ufrivilligt ikke kommer med sit reserverede fly på grund af forsent fremmøde til det forbindende fly og intet alternativt fly tilbydes. Årsagen til det forsinkede fremmøde skal være på grund af: uforudsete vejrforhold naturkatastrofer eller tekniske årsager Kan forsikrede ikke checke ind hele vejen til slutdestinationen i henhold til rejseplanen, skal f orsikrede ved flyskift overholde den pågældende lufthavns officielle tid for check ind for at opnå dækning Kan forsikrede checke ind hele vejen til slutdestinationen i henhold til rejseplanen, skal forsikrede ved flyskift overholde den på gældende lufthavns officielle transfertid, for at opnå dækning. Årsag til forsinket fremmøde skal dokumenteres i form af en rapport fra luftfartsselskabet. Ved køb af nye billetter skal SOS kontaktes for arrangering af dette. Såfremt forsikrede ikke kontakter SOS før indkøb af billetter, erstattes maksimalt det beløb som SOS ville kunne indkøbe billetterne til. 5.4 forsinkelser, der skyldes strejke, arbejd efter reglerne eller lignende aktioner blandt flyveledere, lufthavnspersonale eller andet personale og som var varslet 24 timer før afrejse i forbindelse med forsikredes skift mellem fly, hvis forsikrede ikke har fulgt lufthavnens krævede minimum transfertid mellem ankomst og afgangstidspunkt. Skadeanmeldelse: 5.5 Hvilke forpligtelser har forsikrede: Skadeanmeldelse udfyldes hurtigst muligt og sendes til SOS. For at sikre en korrekt behandling af sagen vedlægges alle relevante dokumenter inklusive information om eventuel tilsvarende forsikring i andet selskab. I forbindelse med denne type skade skal man specielt være opmærksom på følgende: forsikrede er forpligtet til at levere eksempelvis ubenyttede flybilletter, regninger samt rejseplan (alle i originale bilag). 5.6 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 6.0 Flyforsinkelse og -forbindelse Forsikringssum DKK ved hver flyforsinkelse uanset forsikrede personer Hvad dækkes? 6.1 Forsikringen yder erstatning i forbindelse med: Forsinkelse af fly hvortil der er reserveret plads. Forsinkelsen skal være af en varighed på 4 timer eller mere Indstillede fly At forsikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking eller for sent fremmøde pga. dokumenteret forsinkelse af forbindende fly og intet alternativt fly kan tilbydes. Erstatning 6.2 Forsikringen erstatter med op til DKK ved hver flyforsinkelse, inklusive nedennævnte beløb i pkt. 6.3 til nødindkøb. For rejser til og fra Grønland og Færøerne, samt rejser inden for disse 2 områder, er dækningen dog max. DKK inklusive beløb til nødindkøb, uanset antal forsikrede personer der rammes af forsinkelsen. Alle indkøb skal i videst muligt omfang foretages med Eurocard Platinum kortet og dokumenteres i form af originale kvitteringer. Hvordan erstattes? 6.3 Hvordan erstattes: Hvis en flyforsinkelse overstiger 4 timer, dækker forsikringen nødvendige og absolut påkrævede udgifter til indkøb af måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgiften til omstigning/transit til eller fra lufthavnen. Endvidere dækkes udgifter til opgradering til enkeltværelse dersom flyselskabet pålægger forsikrede at bo sammen med en person på hotelværelset som ikke er en rejsepartner. Det er en betingelse, at: den planmæssige flyforbindelse, hvortil forsikrede har bekræftet plads og har bekræftet sin reservation, er annulleret, forsinket eller overbooket. overbookinger eller forsinkelser forårsager en forsinkelse på min. 4 timer forsinkelsen er årsag til at forsikrede ikke når det forbindende fly. Erstatning for nødindkøb gælder: hvis bagagen er indskrevet og flyafgangen bliver forsinket i et sådan omfang, at ekstraordinær hotelovernatning bliver nødvendig og bagagen ikke kan udleveres, dækkes udgifter til indkøb af nødvendige og absolut påkrævede toiletartikler og beklædning. Den maksimale erstatning for sådanne nødindkøb udgør DKK 500 uanset antallet af personer. 6.4 En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse. 6.5 Forsikringen dækker ikke hvis: forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder den aktuelle transportørs minimum transfer tid. forsinkelsen skyldes en strejke eller en faglig aktion som eksisterede, eller var varslet mere end 24 timer før afrejsetidspunktet. flyforsinkelsen skyldes at flyet, efter henstilling fra lufthavnsmyndigheden eller andre myndigheder, midlertidigt eller permanent, er taget ud af drift efter forudgående varsel før rejsen påbegyndes. der er ydet erstatning fra luftfartsselskabet i form af indkvartering på hotel, servering af mad eller udlevering af toiletartikler.

7 7 6.6 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 7.0 Flybagageforsinkelse Forsikringssum DKK efter 4 timer, uanset antal personer. Hvad dækkes? 7.1 Dækning: Såfremt forsikredes indskrevne bagage forsinkes i min. 4 timer til slutdestinationen, i forhold til den rejsendes eget ankomsttidspunkt. Forsikringen dækker også i de tilfælde hvor forsikrede er i transit og ikke får sin bagage udleveret rettidigt til at kunne gennemføre næste check ind og bagagen som følge heraf, ikke når frem til forsikrede på slutdestinationen/bestemmelsessted før tidligst 4 timer efter forsikredes eget ankomsttidspunkt. Rapport fra luftfartsselskabet (P.I.R) skal foreligge som dokumentation for forsinkelsen af bagagen. Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK Beløbsbegrænsningen gælder i alt uanset antallet af personer, som rammes af forsinkelsen. Hvordan erstattes? 7.2 Hvordan erstattes: forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 7.500,- uanset antallet af forsikrede personer. det er en forudsætning, at bagagen er indskrevet og taget i forvaring af et kommercielt luftfartsselskab. Forsinkelsen skal dokumenteres af original P.I.R-rapport fra luftfartsselskabet. det er en betingelse for erstatning, at erstatningskøbet bliver foretaget inden bagagen fremkommer og at indkøbene foretages på forsikredes planlagte slut destinationen/ bestemmelsessted. Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale specificerede kvitteringer og i videst muligt om fang foretages med Eurocard Platinum kortet. i det omfang der er ydet erstatning for de indkøbte effekter, har selskabet ret til at kræve disse udleveret. Hvad dækkes ikke? 7.3 hvis bagagen er forsinket ved hjemkomst. Ved hjemkomst forstås, at man efter ankomst til lufthavn, uanset om det er i bopælslandet eller uden for bopælslandet, skal direkte hjem uden forudplanlagt ophold med overnatning. tab eller ekstraudgifter som følge af konfiskation eller beslaglæggelse af toldvæsnet, lufthavnsmyndighed eller anden offentlig myndighed. krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt på rejsen. sportsudstyr, herunder windsurfingsboards, ski og skiudstyr,golfudstyr, jagtudstyr, foto- og videoudstyr, radioog TVapparater samt tilbehør hertil, cykler og lignende. værktøj, rekvisitter og instrumenter, der anvendes erhvervsmæssigt. it-udstyr indkøb foretaget efter bagagen er udleveret. 7.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 8.0 Sygdom og Hjemtransport Forsikringssum ved sygdom og hjemtransport er rimelige og nødvendige udgifter pr. person Hvad dækkes? 8.1 Dækning Forsikringen dækker følgende nødvendige og rimelige udgifter forårsaget af akut opstået sygdom, dødsfald og/eller tilskadekomst under rejse Sygetransport/hjemtransport Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst: ambulancefly som skønnes lægeligt nødvendigt og, hvor rutefly ikke kan anvendes. Transporten dækkes til nærmeste egnede behandlingssted. lægeordineret rutefly-transport til bopælslandet samt transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopælslandet i tilfælde, hvor transport er lægeligt forsvarlig. lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. hjemtransport med rutefly efter endt behandling såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges. Transporten gælder udelukkende den person som har været syg. Såfremt den syge person ikke er fyldt 18 år dækkes ligeledes transport for en af de voksne personer der har været med på rejsen. Der henvises til afsnittet om sygeledsagelse, afsnit 9.0. i tilfælde af forsikredes død på rejsen, betales lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet, samt udgifter til transportkiste Behandling af autoriseret læge Lægeordineret ophold på hospital Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling Tandlægebehandling som følge af en akut opstået tandlidelse Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, når behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige årsager hos forsikrede, såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret. 8.2 Hvis medforsikrede er nødsaget til at tage hjem på originale flybilletter, selvom kortholders rejse forlænges grundet sygdom eller hjemtransport er medforsikrede omfattet af kortholders rejseforsikring på hjemrejsen. 8.3 Såfremt kortholder må rejse hjem og efterlade medforsikrede på destination pga. sygdom/hjemtransport, er medforsikrede stadig dækket af forsikringen.

8 Eurocard Platinum 8.4 Erstatning Der ydes erstatning for rimelige og nødvendige udgifter pr. forsikrede i forbindelse med hospitalsophold samt be handling og operationer, lægebehandling og lægeordineret medicin Forsikringen dækker rimelige udgifter med ubegrænset forsikringssum til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfælde med legemsbeskadigelse Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandlidelse med op til DKK pr. forsikrede. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet Udgifter til behandling af fysioterapeut og kiropraktor med op til DKK pr. hændelse Udgifter til taxatransport for forsikrede til og fra behandlingssted med op til DKK pr. hændelse Udgifter til telefonopkald, læsestof o.l. med op til DKK 500. Det er en betingelse, at forsikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer. Hvad dækkes ikke: 8.5 Forsikringen dækker ikke udgifter ved: Behandling af sygdomme eller tilskadekomst opstået før rejsen, hvor behandlingen måtte påregnes at ske under rejsen Ambulancefly-transport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, med mindre SOS læge har godkendt ambulancefly-transporten Anden transport til og fra behandlingssted, med mindre transporten må sidestilles med en ambulancetransport Hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, eller som følge af forsikringstagers frygt for smittefare Ikke lægeordineret medicin Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller misbrug af medicin, medmindre det kan bevises at skaden ikke står i forbindelse hermed Skønhedspleje, rekreations- og kurophold Kosmetiske operationer eller plastikkirurgi, medmindre det er en del af medicinsk behandling som følge af tilskadekomst, sygdom eller andet skadetilfælde, som dækkes af forsikringen Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel Behandling efter hjemkomst til bopælslandet Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS s læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning/ hjemtransport er forsvarlig Behandling og ophold i udlandet, når SOS s læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til hjemlandet Udgifter der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af behandlende læge og/eller SOS s læge Tandbehandling, dersom forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssig eftersyn og behandling Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) Enhver udgift til efterbehandling af en tandskade betalt af AIG. 8.6 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 9.0 Sygeledsagelse Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter til transport af 2 personer og udgifter til hotel og forplejning med op til DKK pr. person pr. døgn. Hvad dækkes? 9.1 Dækning: Forsikringen dækker udgifter til sygeledsagelse ved akut opstået sygdom og tilskadekomst der kræver hospitalsindlæggelse i minimum 3 døgn. Endvidere, dækkes udgifter til sygeledsagelse i forbindelse med hjemtransport eller ved dødsfald. 9.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter for 2 af de medrejsende forsikrede personer over 18 år, (efter forsikredes eget valg) samt børn under 18 år til: hotelophold og forplejning op til DKK pr. person pr. døgn. transport i forbindelse med sygeledsagelsen. transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog max. ordinært rutefly økonomiklasse. transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 7 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført og at der mindst er 7 dage tilbage af rejsens oprindelige rejseplan. Der erstattes transportudgifter på max. ordinært rutefly økonomiklasse. Endvidere dækkes ekstra udgifter for forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme klasse, som forsikrede (ikke ambulancefly), hvis forsikrede rejser hjem som følge af en dækket hjemtransport, rejseafbrydelse eller sygeledsagelse. Hvad dækkes ikke? 9.3 Forsikringen dækker ikke udgifter til: sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælsland. sygeledsagelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. afsnit 10.0 Tilkaldelse.

9 9 9.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Tilkaldelse Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter til transport for én person samt udgifter til ophold med op til DKK pr. døgn i max. 10 døgn. Hvad dækkes? 10.1 Dækning: Forsikringen dækker udgifter til transport og ophold for en person, der efter aftale med selskabets/ SOS læge kaldes ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller forsikrede afgår ved døden Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for én person til: transportudgifter, dog max. ordinært rutefly økonomiklasse. hotelophold og forplejning med op til DKK pr. døgn i max. 10 døgn. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn. Hvad dækkes ikke? 10.3 Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvor forsikrede over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf. Afsnit 9.0 om Sygeledsagelse Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Erstatningsrejse og feriekompensation Forsikringssum DKK pr. forsikrede, maksimum DKK pr hændelse. Dækningsoversigt erstatningsrejse/feriekompensation Se skema nedenfor. Hvad dækkes? 11.1 Forsikringen yder erstatningsrejse til alle de forsikrede personer på rejsen, når følgende betingelser er opfyldt: Forsikringen dækker udgifter til køb af erstatningsrejse for alle de forsikrede på rejsen, hvis en af de forsikrede, på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst hjemtransporteres jvf. 8 eller hjemkaldes jvf Forsikringen yder erstatningsrejse kun til den forsikrede person som er blevet akut syg eller kommet til skade, når følgende betingelser er opfyldt: Forsikrede skal have været hospitalsindlagt på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst jvf. 8. Indlæggelsens varighed skal minimum være i 3 døgn, regnet fra det tidspunkt hvor forsikrede blev indlagt til forsikrede udskrives igen Forsikringen yder feriekompensation kun til den forsikrede person som er blevet akut syg eller kommet til skade, når følgende betingelser er opfyldt: Forsikringen udbetaler rejsens dagspris pr. dag til den forsikrede person som er blevet akut syg eller kommet til skade for de feriedage, der ikke kan nydes som følge af en dækningsberettiget skade. Der skal være tale om en diagnose som kræver lægeordineret ro og hvile i min. 3 dage. Lægeordineret ro og hvile regnes tidligst fra det tidspunkt hvor forsikrede havde første dokumenterede lægebesøg. Ved lægebesøg forstås at forsikrede konsulterer personligt en læge, eller lægen kommer personligt ud til forsikrede. I tilfælde af at diagnosen fra behandlende læge ikke direkte anviser ro og hvile, vurderer SOS læge, på baggrund af diagnosen, om forsikrede er berettiget til ersatning og i bekræftende fald, hvor mange dage Forsikringen dækker op til DKK pr. person, dog max DKK uanset antallet af forsikrede personer Erstatning beregnes på baggrund af dokumenterede udgifter til transport, ophold, ubrugte aktiviteter (f.eks. liftkort, skileje, greenfee, koncertbilletter, sportsarrangementer, etc.). Erstatning for måltider erstattes kun i de tilfælde hvor der indgår udgifter til måltider i rejsens pris: kvart-, halv- eller helpension Erstatning for udgifter til transport ved kør selv ferie. Erstatningen for kilometergodtgørelse beregnes på baggrund af korteste vej fra hjem/arbejde til rejsemålet og retur og på baggrund af statens laveste kilometersats. Dækningsoversigt Feriekompensation Erstatningsrejse Hvad omfatter rejsens pris? Forsikrede hjemtransporteres / hjemkaldes Alle de forsikrede personer på rejsen, se afsnit 11.1 Transport, ophold, samt ubrugte aktiviteter i henhold til afsnit 11.5 Forsikrede har været hospitalsindlagt i min. 3 døgn Den forsikrede person der har været hospitalsindlagt, se afsnit 11.2 Transport, ophold, samt ubrugte aktiviteter i henhold til afsnit 11.5 Forsikrede har været syg / kommet til skade og diagnosen har krævet lægeordineret ro og hvile i min. 3 døgn Den forsikrede person, som har været syg, får udbetalt dagspris pr. dag, se afsnit 11.3 Transport, ophold, samt ubrugte aktiviteter i henhold til afsnit 11.5

10 Eurocard Platinum 11.7 Dækningen ophører på den planlagte hjemkomstdag (det vil sige ingen dækning på hjemkomstdagen), dog senest ved forsikringsperiodens udløb Forsikringen dækker ikke tabt ferieformål I forbindelse med dødsfald beregnes og udbetales ingen erstatning til afdøde Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Forsikring ved leje af bil Forsikringssum ved ansvarsskade: personskade og tingskade DKK Forsikringssum ved kaskoskadet bil DKK Forsikringen dækker ansvar- og kaskoskader ved leje af én personbil. Forsikringen dækker ikke ved flere samtidig lejeaftaler. Lejeaftalen skal stå i kortholders navn. Kortholder skal være fyldt 18 år og have gyldigt førerbevis. Følgende betingelser skal være opfyldt for at opnå dækning: lejeperioden må max. være 22 døgn. Dækningsperioden (lejeperioden) kan ikke forlænges eller genetableres straks efter første lejeperiode hos samme udlejer eller anden udlejer f.eks ved returnering af den lejede bil. Bestemmelsen er ikke til hindre for, at der i løbet af samme rejse etableres flere lejemål i forbindelse med besøg i flere forskellige lande eller byer. betalingen for leje af bil skal ske med Eurocard Platinum (skat, benzin & lufthavnsafgifter anses ikke for at være lejeomkostninger) leje af bilen skal ske i kortholders eget navn. Føreren af bilen skal stå i lejekontrakten. En fører kan også være en rejsepartner som ikke er omfattet af den forsikrede personkreds på kortet. alle øvrige gældende betingelser i lejekontrakten skal være overholdt. Forsikringen dækker biler med en anskaffelsespris op til DKK , dog erstattes kun skader med op til DKK Forsikningen dækker ikke: lastbiler, varevogne og fuldstørrelses varevogne anbragt på lastvognsunderstel. off-road køretøjer og andre fornøjelseskøretøjer der ikke er indregistreret til kørsel på offentlig vej. campingbiler (mobile/motor homes) og trailere. motorcykler, scootere samt vand- og snescootere. veteranbiler (det vil sige biler der er mere end 20 år gamle eller ikke er blevet produceret inden for de sidste 10 år). limousiner (køretøjer på 6 meter og derover samt biler med chauffør) Autoansvar Dækning Forsikringen dækker det erstatningsansvar for person- og tingsskade forvoldt ved brug af det lejede køretøj i forsikringsperioden, som personer, der er omfattet af forsikringen, (fører med gyldigt kørekort og påført i lejekontrakten) måtte ifalde, når det er i brug som køretøj Erstatning Dækningen er subsidiær i forhold til anden forsikring, og forsikringssummen pr. skade udgør forskellen mellem summen på øvrige forsikringer og DKK ,- for personskader og DKK for tingskader. Såfremt der ikke er tegnet anden forsikring vil forsikringssummen ved personskader udgøre DKK og ved tingsskader DKK Indeholdt i disse beløb er også sagsomkostninger og renter af det beløb, der vedrører skaden. erstatningskravet opgøres i henhold til gældende lov i det land, hvori skaden sker. et erstatningskrav må ikke anerkendes, før AIG/SOS har taget stilling til sagen. Hvis forsikrede anerkender et krav, risikerer forsikrede selv at komme til at betale skaden skade på føreren. Se sektion B afsnit 13 ulykkesforsikring. skade på ting eller ejendom, der medbringes i bilen. køretøjer der ikke er indregistreret til brug på offentlig vej herunder, men ikke begrænset til trailere, campingvogne, lastbiler, gaffeltrucks, motorcykler, scootere, knallerter, go-carts, vand- og snescootere, off-road køretøjer, fritidskøretøjer og mobile/motor homes. skade på ting der mod betaling transporteres i/på bilen eller i/på tilkoblet køretøj. skader forårsaget af fører uden gyldigt kørekort Kasko Dækning Forsikringen dækker skade på lejet bil, når skaden sker mens personer som er omfattet af forsikringen (med gyldigt kørekort) er fører af bilen, samt skade på bilen ved tyveri, røveri, eller påkørsel. Endvidere dækker forsikringen: rimelige og almindelige tab af anvendelsesomkostninger der er dokumenteret af biludlejers anvendelsesjournal og pålagt af biludlejningsfirmaet for den tidsperiode bilen bliver repareret. den faktiske kontantværdi af bilen på udlejningstidspunktet når bilen betragtes som en totalskadet, jvf. nedenstående. rimelige og almindelige afhentningsomkostninger pålagt af udlejningsfirmaet, som følge af en dækket skade, til det tætteste autoriserede værksted Forsikringen dækker op til DKK pr. skade/reparation Skade der alene opstår i og er begrænset til bilens mekaniske dele (f.eks. motor, gearkasse og styretøj), medmindre skade er sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af anden bil. skade som følge af fabrikationsfejl- og konstruktionsfejl, rust, tæring, frostsprængning, ridser i lak o.lign, skade som følge af kørsel uden vand og olie. hvis forsikrede overtræder lejeaftalen.

11 11 skader forårsaget af forsikrede fører uden gyldigt kørekort. punktering og dækskader. værdiforringelse, administrative eller andre betalinger pålagt af biludlejningsfirmaet. alle former for tyveri af lejet, ikke fast monteret autotilbehør (f.eks. barnestol). Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Rejseulykke Forsikringssum ved dødsfald DKK pr. forsikrede Forsikringssum ved varigt mén DKK pr. forsikrede Forsikringssum ved dødsfald for forsikrede under 18 år DKK pr. forsikrede Forsikringssum ved tandskade DKK pr. forsikrede Hvad dækker forsikringen? 13.1 Forsikringen dækker ved dødsfald eller medicinsk invaliditet som følge af et ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig beskadigelse af dette til følge. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge Erstatning Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når et ulykkestilfælde har medført døden inden 1 år fra skadedatoen. Ved død udbetales DKK Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt invaliditetserstatning, fratrækkes dette beløb dødsfaldsudbetalingen Når et ulykkestilfælde har medført en varig medicinsk invaliditet på mindst 5% og tilstanden er stationær, udbetales invaliditetserstatning. Erstatningen udbetales senest 3 år fra skadedatoen. Er tilstanden på dette tidspunkt ikke stationær, fastsættes erstatningen på grundlag af tilstanden på dette tidspunkt Forsikringssummen udgør DKK Erstatningen udbetales med den del af forsikringssummen, der svarer til invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditet. Grundlaget for fastsættelsen sker ud fra Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Den medicinske invaliditet fastsættes uden hen syntagen til forsikredes erhverv. Tab af erhvervsevne dækkes ikke Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100% En invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Invaliditetsgraden vil derfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan bestående invaliditet Behandling af en akut, på rejsen opstået tandskade som følge af et ulykkestilfælde erstattes med op til DKK Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet Såfremt ulykken ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have nye briller, dækkes udgiften rimelige og nødvendige udgifter til briller Undtaget fra rejseulykkesforsikringen er: Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom, Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde, og Dækning for tab af erhvervsevne, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste Personskade som følge af smitte med bakterier eller virus, eller andre mikroorganismer samt forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) Enhver udgift til efterbehandling af en tandskade betalt af AIG Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Overfaldsforsikring Forsikringssum DKK pr. forsikrede Forsikringen dækker? 14.1Forsikringen dækker ved vold eller mishandling af den forsikrede med personskade tilfølge, tilføjet forsætligt af tredje person Overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed, og forsikrede skal godtgøre, at skadevolder er ukendt eller insolvent. Såfremt der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder AIG i forsikredes ret imod skadevolder AIG/SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af forsikrede død 14.2 Forsikringen dækker med indtil DKK Erstatningen udregnes efter det beløb en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure, smykker. Sker der ran eller røveri af forsikredes effekter i forbindelse med overfaldet, henvises til sektion B afsnit 15. Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser.

12 Eurocard Platinum 15.0 Bagage Forsikringssum DKK pr. person maksimum DKK pr hændelse pr. rejse Hvad dækker forsikringen? 15.1 Forsikringen dækker forsikredes økonomiske tab for de ting, der medbringes på rejsen eller købes på rejsemålet, som følge af brand, indbrudstyveri, ran og røveri. Forsikringen dækker endvidere tyveri fra aflåst bil, se afsnit Ved tyveri fra eller beskadigelse af forsikredes indskrevne bagage gælder samme regler for forsikringen som flyselskabets regler for, hvilke genstande der må indskrives. Flyselskaberne fraskriver sig ansvar for dækning, hvis forsikrede indskriver effekter som følgende: penge, nøgler, medicin, briller/solbriller, smykker, perler og ædelmetal, computere og andet personligt elektronisk udstyr, mobiltelefoner, musikinstrumenter, værdipapirer, pas og andre dokumenter til identifikation m.m. For yderligere information om indskrevet bagage bør forsikrede kontakte det enkelte flyselskab. medbragte ting som tilhører arbejdsgiveren dækkes også af forsikringen, dog kun hvis erstatningen ikke kan fås gennem anden forsikring eller anden aftale. endvidere dækker forsikringen bortkomst og beskadigelse af indskrevet bagage, der er anmeldt til flyselskabet, og der er udleveret en kvittering for anmeldelsen i form af luftfartsselskabernes Property Irregularity Report (kaldet P.I.R) den selvrisiko, og det evt. bonustab, der måtte være ved en dækket skade på forsikredes indboforsikring, dog max. DKK pr. skade Forsikringen dækker bagage op til DKK pr. forsikrede, dog max. DKK pr. skade uanset antallet af forsikrede personer på rejsen. Det er en betingelse for erstatning at indbrudstyveri, ran og røveri af bagage eller rede penge til en værdi over DKK anmeldes til nærmeste politimyndighed og kvittering for anmeldelsen vedlægges skadeanmeldelsen. Følgende genstande erstattes med en maksimal forsikringssum for en enkeltgenstand: rede penge erstattes kun ved brand, indbrudstyveri, ran eller røveri og med max. op til DKK pr. skade. frimærker eller andre ting med særskilt samlerværdi, erstattes kun ved brand, indbrudstyveri, ran eller røveri med op til DKK pr. skade. PCere og PC-udstyr, fotoudstyr, videoudstyr, radio, tv, enhver form for andet elektronisk udstyr, sportsudstyr, kommunikationsudstyr og mobiltelefoner, erstattes kun ved brand, indbrudstyveri, ran eller røveri. Erstatningen begrænses til DKK pr. enkelt genstand. rejsechecks, benzin- og restaurationskuponer, billetter, pas, liftkort og greenfee erstattes kun ved brand, indbrudstyveri, ran eller røveri og med max. op til DKK pr. skade. filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lignende erstattes kun ved brand, indbrudstyveri, ran eller røveri med prisen for råmaterialet Særlig betingelser for erstatning: for stjålne ting eller totalskade ting, der er købt som nye indenfor de sidste 2 år, ydes en erstatning svarende til, hvad det koster at anskaffe nye tilsvarende ting. for stjålne eller totalskade ting, der er mere ende 2 år gamle, ydes en erstatning svarende til, hvad det koster at genanskaffe tingene med fradrag for værdiforringelse. selskabet kan vælge selv at lade de beskadige ting reparere, eller det kan udbetale et beløb svarende til, hvad det koster, at få tingene repareret Tyveri af rejsegods fra aflåst motorkøretøj erstattes med op til DKK pr. skade uanset antal forsikrede personer, og kun dersom det har været anbragt i et fra bilens kabine adskilt og aflåst bagagerum eller handskerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Det er en forudsætning for dækning at der har været synlige tegn på voldeligt opbrud af bilen. Nedenstående genstande dækkes med maksimalt DKK pr. genstand: smykker der helt eller delvist består af ædelt metal, ægte perler og ædelstene, antikviteter, kunstværker, ægte tæpper, lomme- og armbåndsure, pelse og pelsværk, kameraer, projektorer, kikkerter, musikinstrumenter, cd/dvdafspillere, forstærkere, højttaleranlæg, radio- og TV- apparater, kommunikationsudstyr, mobiltelefoner, videoanlæg, bånd, kassetter, plader, disketter, telefax samt tilbehør til de opremsede ting, våben med tilbehør, ammunition, vin og spiritus, PC ere og PC-udstyr Forsikringen dækker ikke skader som følge af: genstande er tabt, glemt eller forlagt simpelt tyveri af medbragt bagage tyveri af motorkøretøjer, campingvogne, både, surfbrætter, cykler og andre transportmidler samt tilbehør til disse simpelt tyveri fra uaflåste motorkøretøjer, campingvogne, lystfartøjer eller fra telte, hvor ingen personer er tilstede mangelfuld emballage samt almindelig ramponering af kufferter og anden bagage skade på eller forårsaget af mad, flasker, glas eller andet nedpakket i bagagen beskadigelse af fotoudstyr, PC ére og andet elektronisk udstyr som er indskrevet og bliver beskadiget under transporten tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn. Bagagen må ikke forlades af forsikrede heller ikke for kortere tid, såfremt den ikke er låst inde i bolig, motorkøretøj, bagageboks eller lignende alle former for tyveri af arbejdsgivers medbragte tekniske udstyr på private ferierejser 15.6 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser 16.0 Rejseafbrydelse Forsikringssum, rimelige og nødvendige udgifter erstattes Hvad dækker forsikringen? 16.1 Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med forsikrede hjemkaldes til sit bopælsland pga. dødsfald eller hospi-

13 13 talsindlæggelse blandt følgende personer i bopælsland: forsikredes ægtefælle/samlever. forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn. forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. forsikredes søskende, svogre eller svigerinder. forsikredes sted- børn, forældre, børnebørn og svigerbørn Årsagen til hospitalsindlæggelsen skal være en følge af pludselig opstået alvorlig sygdom eller en alvorlig tilskadekomst og skal dokumenteres Endvidere dækker forsikringen, hvis følgende hændelser opstår: brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter (max. ordinært rutefly, økonomiklasse) til transport. genoptages rejsen, dækkes rimelig ekstraudgifter til returrejse. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. ved en dækningsberettiget skade kan medrejsende forsikrede også afbryde rejsen. foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen,er indtrådt før forsikredes afrejse. 16.5Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Privatansvar Forsikringssum for personskade DKK og tingskade DKK Hvad dækker forsikringen? 17.1 Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som forsikrede måtte blive pålagt under en udlandsrejse for skade på personer op til DKK og for skade på ting op til DKK sagsomkostninger og renter af det beløb, der vedrører skaden, erstattes ligeledes. ved forsikredes erstatningsansvar for skade på inventar og bygningsdele i hotelværelse eller ferielejligheder, som har været i forsikredes varetægt, gælder en selvrisiko på DKK 500. erstatningskravet opgøres i henhold til gældende ret i det land, hvori skaden sker. et erstatningskrav må ikke anerkendes, før AIG/SOS har taget stilling til sagen. Hvis forsikrede anerkender et krav, risikerer forsikrede selv at komme til at betale erstatning skade der er dækket af en erhvervsansvarsforsikring. krav som følger af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. skade på eller tab af egne ting. skade på ting som forsikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt. Dette gælder dog ikke inventar og bygningsdele i hotelværelse eller ferielejligheder. skade som skyldes, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj, der er over 3 meter langt. skade forvoldt af dyr. skade forvoldt over for medrejsende forsikrede Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Retshjælp Forsikringssum ved retshjælp DKK og ved kaution/ sikkerhedsstillelse DKK Hvad dækker forsikringen? 18.1 Forsikringen dækker sagsomkostninger, der med rimelig grund er afholdt i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, udsprunget af tvister, som er opstået under rejsen. Endvidere dækker forsikringen: rimelige udgifter til transport, hotelophold og forplejning, hvis forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet, forudsat at disse udgifter ikke bliver dækket fra anden side. sikkerhedsstillelse der er nødvendig for frigivelse af forsikrede eller dennes ejendele efter tilbageholdelse af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til AIG efter frigivelse eller påkrav. transportudgifter for en person efter forsikredes valg dog max. økonomiklasse til det sted hvor forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer Forsikringen dækker ikke tvister: i forbindelse med erhvervsudøvelse. i forbindelse med familie eller arveretlige spørgsmål. i forbindelse med straffesager. mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. vedrørende erstatninger, bøder eller bodslignende krav. mellem AIG og forsikrede. vedrørende skatter og afgifter forsikringen erstatter med følgende forsikringssummer: Retshjælp DKK Kaution/sikkerhedsstillelse DKK ,-

14 Eurocard Platinum For retshjælp gælder en selvrisiko på 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK 2.500, Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Ferieboligforsikring Forsikringssum DKK pr. døgn dog maksimalt DKK Hvad dækker forsikringen? 19.1 Forsikringen dækker udgifter til genhusning såfremt: en af forsikrede lejet feriebolig, efter en skade som følge af brand, tilsodning, røgskade, stormskade eller vandskade, reelt er blevet ubeboelig. forsikrede som følge af overhængende fare for brand, giftudslip, gasudslip e.l. bliver evakueret af en offentlig myndighed Hvordan erstattes? forsikringen dækker med max kr. pr. døgn fra skadedatoen til boligen igen kan bebos dog max kr. i alt. dækningen træder tidligst i kraft på den planlagte indflytningsdato og ophører på den planlagte hjemrejsedato Hvad dækkes ikke? skader der er opstået mere end 24 timer før indflytningstidspunktet. Dækning er betinget af at udlejer ikke er kontraktligt forpligtiget til at stille anden feriebolig til rådighed Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Erstatningsmedarbejder Forsikringssum DKK person. Gælder kun for firmakort. Hvad dækker forsikringen? 20.1 Dækning Forsikringen dækker nødvendige og rimelige ekstraudgifter til transport, hotel og forplejning, som forsikredes firma påføres ved udsendelse af en ny medarbejder, når den oprindelige udsendte medarbejder er afgået ved døden eller er ramt af alvorlig sygdom/tilskadekomst, der kræver indlæggelse på et hospital af mindst 5 dages varighed eller skal transporteres hjem. Hospitalsindlæggelsen og hjemtransporten skal være ordineret af en læge og aftalt med SOS Erstatning forsikringen dækker op til DKK ,- til dokumenterede rejseudgifter ifølge originalregninger, dog max. udgifter til ordinært rutefly. hotelophold og fortæring med DKK pr. dag udgifter til hjemtransport af den syge/tilskadekomne person. SOS sørger for arrangering af hjemtransporten Forsikringen dækker ikke ved sygdom/tilskadekomst som i henhold til sektion B afsnit 8.0 Sygdom ikke er eller ville være dækket af forsikringen Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. Sektion C Forsikringsbetingelser: Købsforsikring Betingelser nr. KX02E, april Forsikringstager AIG Europe S.A., Kalvebod Brygge 45, DK 1560 København V Telefon (+45) Forsikringsgiver Eurocard, Park Allé 292, DK-2605 Brøndby Telefon (+45) Forsikrede er alle indehavere af et gyldigt Eurocard Platinum til personligt brug samt enhver modtager af gave fra kortholder, når en sådan gave er købt og betalt med et Eurocard Platinum. 4 Forsikringen dækker det direkte økonomiske tab ved tab af eller fysisk skade på indkøbte varer (inkl. tyveri ved indbrud*, ran og røveri). *Ved tyveri fra aflåst motorkøretøj skal genstanden have været anbragt i et fra bilenskabine adskilt og aflåst vare-/bagagerum eller handskerum, således at genstanden ikke er synlig udefra. 5 Dækningsperiode: Forsikringen dækker den forsikrede genstand i 60 dage fra købsdatoen eller fra købers modtagelse af genstanden. Dato for modtagelse af genstanden skal kunne dokumenteres. 6 Forsikringen dækker genstande/varer købt i hele verden, betalt med kortet i sin helhed (se undtagelserne pkt. 8). Der skal foreligge en købskvittering fra momsregistreret virksomhed eller tilsvarende dokumentation. 7 Dækning: Forsikringssum: Den forsikrede genstand skal have en minimumspris på DKK 400,00 inkl. moms ekskl. evt. levering. Der erstattes maksimalt DKK ,00 inkl. moms pr. skade og maksimalt DKK ,00 pr. år pr. kort inkl. moms. Der er ingen selvrisiko. 8 Undtagelser: Levende dyr. Planter. Kontanter. Rejsechecks. Transport-/flybilletter. Værdipapirer. Drikkevarer. Nye og brugte motorkøretøjer (alle typer). Mobiltelefoner. Alle former for juveler, smykker og ure. Alle elektroniske og eller elektriske genstande, som har været benyttet til demonstrationer o.l. 9 Forsikringen dækker endvidere ikke: Skader på den forsikrede genstand begået forsætligt af kortholder selv eller dennes familie.

15 15 Tab eller skader, der skyldes uforklarlig forsvinden, herunder at den indkøbte vare glemmes, forlægges eller tabes uden at kunne findes af kortholder igen. Simpelt tyveri, dvs. tyveri, hvor der ikke er tegn på voldeligt opbrud, eller hvor der ikke er trussel om eller anvendelse af vold, eller når tyveriet ikke bemærkes i gerningsøjeblikket. Skader opstået som følge af normalt slid/brug af genstanden (erosion, korrosion, fugtighed, varme etc.). Fabrikationsfejl, dvs. at der ikke er dækning i de tilfælde, hvor der foreligger en mangel, som sælgeren efter almindelige køberetlige regler har ansvar for. Skader opstået under transport og eller flytning, udført af sælger eller på vegne af sælger. Skader som følge af fejlbetjening (ikke fulgt sælgers eller producents vejledning om genstandens brug). Kosmetiske skader som eksempelvis ridser, pletter, blegning, som ikke hindrer genstanden i at fungere. Varer, som anvendes til eller er beregnet til at blive anvendt til professionelle og kommercielle formål. Skader eller bortkomst af genstande/varer som følge af borgerkrig, krig, oprør eller konfiskation udført af myndigheder. 10 AIG forbeholder sig ret til at reparere den beskadigede genstand/vare. Såfremt genstanden/varen ikke kan repareres, eller reparationsudgifterne overstiger købsprisen, erstattes genstanden med købsprisen. Såfremt genstanden erstattes med købsprisen, overgår ejendomsretten til den beskadigede genstand til AIG. Par eller sæt: Når genstanden er en del af et par eller kommer i et sæt, og den ene del af sættet er beskadiget og ikke kan benyttes mere, erstattes begge genstande/varer. I sådanne tilfælde overgår ejendomsretten til den beskadigede genstand til AIG. Dette gælder også den eventuelle ubeskadigede genstand i et par eller sæt. 11 Anmeldelse af skade: Kortholder skal hurtigst muligt anmelde skaden til SOS International A/S Nitivej Frederiksberg Telefon (+45) Telefax (+45) Endvidere skal kortholder: Ved tyveri o.l. anmelde tyveriet til politiet inden for 48 timer. Udfylde skadeanmeldelsesblanketten (eurocard.dk) og indsende denne sammen med evt. politirapport (kvittering for anmeldelse), original kvittering på købet og dokumentation for, at genstanden er betalt med Eurocard Platinum (kontoudtog fra kortudsteder). Ved skader skal skaden dokumenteres eksempelvis ved foto af skaden eller forretnings/reparatørs udtalelse eller lignende dokumentation for skaden. Skadebehandler forbeholder sig ret til at kræve den beskadige genstand tilsendt. Kortholder er forpligtet til at give det selskab, som han afkræver erstatning, underretning om, hos hvilke selskaber der tillige er tegnet forsikring, og er ansvarlig for tab, som forårsages ved, at sådan underretning forsømmes. Ved overfald indsende lægeerklæring eller skriftlig vidneerklæring, som beskriver omstændighederne ved overfaldet, med dato og underskrift eller ethvert andet bevis på tyveriet. Indsende enhver anden dokumentation eller information, som er nødvendig for at forsikringsselskabet kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning, f.eks. indhente prisoverslag på reparation af genstanden o.l. 12 Dobbeltforsikring: Er flere selskaber ansvarlige for en skade, og er den erstatning, der skal udredes, mindre end de erstatningsbeløb, for hvilke selskaberne tilsammen hæfter, fordeles ansvaret selskaberne imellem i forhold til de beløb, for hvilke hvert af dem hæfter. Kan et af selskaberne ikke udrede sin andel, fordeles det manglende beløb mellem de øvrige i tilsvarende forhold inden for den ved 1. punktum angivne begrænsning. 13 Generelle betingelser for Købsforsikring for kreditkort: Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uenighed mellem forsikrede og AIG/ForsikringsRådgiverne ApS om en afgørelse, og fornyet henvendelse ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, DK-1572 København V, telefon (+45) mellem kl Klager til nævnet skal ske på et særligt skema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og giroindbetalingskort til betaling af gebyr kan fås hos: SOS International A/S, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg, Telefon (+45) , Telefax (+45) AIG Europe S.A., Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V, telefon (+45) Ankenævnet for Forsikring, se adresse og telefonnummer ovenfor, eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, DK-1256 København K, telefon (+45) mellem kl Lovvalg: Ud over betingelserne i nærværende gruppeforsikringsaftale er forsikringen underlagt dansk ret.

16 eurocard.dk D E /1111/V01

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 02EPL, juni 2010, police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C

Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C Quintessentially MasterCard Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C 1 SEKTION A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01Q,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelser nr. 03EPL, juli 2013, police nr. 5814260226 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B. Betingelser nr. 04EPL, august 2014 Police nr: Eurocard Platinum - 5814710361

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B. Betingelser nr. 04EPL, august 2014 Police nr: Eurocard Platinum - 5814710361

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld (Police nr. 85001188.0013) - MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Læs om Forsikringsbetingelser for 0215 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4335D Propellant Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion A

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Side 1 af 11 Sektion A - Fællesbestemmelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion C - Forlænget produktgaranti Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 03 EG, juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Police nr.

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656 9.601.200.005 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Platinum og MasterCard Business Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Blue Gold Platimum Gold Family Platinum Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 18

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Policenummer Jyske MasterCard Gold 5814710418 Jyske MasterCard Firmakort Gold 5814712844 Gældende

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2016

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2016 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2016 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Platinum. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN PRIVATE BANKING OG WORLD ELITE MASTERCARD

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN PRIVATE BANKING OG WORLD ELITE MASTERCARD FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN PRIVATE BANKING OG WORLD ELITE MASTERCARD Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Private DBDNK08-v04 World Elite MasterCard DBDNK11-v04

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Læs om Forsikringsbetingelser for Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion A Fællesbetingelser Policenr. 85.0.01.550 0008 Nykredit Policenr.

Læs mere

Mastercard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018

Mastercard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018 Mastercard Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018 Betingelserne gælder for Mastercard Platinum og Mastercard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser for Sektion B Sektion B Rejseforsikringer Sektion

Læs mere

Mastercard Business Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018

Mastercard Business Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018 Mastercard Business Platinum Forsikringsbetingelser januar 2018 Betingelserne gælder for Mastercard Business Platinum og Mastercard Business Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere