DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE GRUPPEFORSIKRINGSORDNING VOLONTØRHÅNDBOG. Forvalter af forsikringsordningen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE GRUPPEFORSIKRINGSORDNING VOLONTØRHÅNDBOG. Forvalter af forsikringsordningen:"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE GRUPPEFORSIKRINGSORDNING VOLONTØRHÅNDBOG Forvalter af forsikringsordningen: European Benefits Administrators 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, Frankrig Denne guide er et resumé af de generelle betingelser omfattet af forsikringspolicen for gruppe nr tegnet af Europakommissionen (EACEA-Afdelingen) for Det Europæiske Voluntørtjenesteprogram og garanteret af AXA Belgien. Forsikringsselskabet, Europakommissionen og forvaltningsorganet European Benefits Administrators kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i denne guide. Det er udelukkende kontrakten og informationsmeddelelsen, der er gældende for de involverede parter. EBA-GI-63-V1 Page 1/20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generel introduktion... 3 B. Tilmelding til forsikring samt annulering og forlængelse... 4 C. Refundering af udgifter ved sygdom... 5 D. Hjemtransport og assistance E. Vedvarende invaliditet og livsforsikring F. Privatansvar EBA-GI-63-V1 Page 2/20

3 A. Generel introduktion De unge volontører er dækket af en gruppeforsikringsordning, som er specielt udviklet til at beskytte deltagerne i Den Europæiske Volontørtjenestes program i løbet af deres volontørperiode. Unge volontører tilbydes gratis forsikring. Formålet med denne forsikringsordning er at give dig adgang til et forsikringsnetværk, som kan assistere dig, når du får behov for lægehjælp og tandbehandling, eller støtte i forbindelse med invaliditet eller privatansvar. Det er forsikringskoncernen AXA og European Benefits Administrators, som er ansvarlige for at sikre, at din økonomiske sikkerhed dækkes takket være en solid forsikringspolice, og sørge for, at du får administrativ bistand hos et forsikringsselskab, der er specialiseret i at assistere grupper bosiddende uden for deres hjemland, og får adgang til information, lægekonsultation og hjemsendelse bistået af et forsikringsselskab med 35 callcentre og 6500 læger i 180 lande. Som regel vil European Benefits Administrators koordinere alle serviceydelser, med undtagelse af hjemsendelse og assistance, som AXA Assistance er ansvarlig for. Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning tilbyder følgende garantier: Udgifter ved sygdom Assistance ved hjemtransport Forebyggende forsikringer: Permanent invaliditet og livsforsikring Privatansvar Alle unge volontører er berettiget til at tegne denne forsikring, men dækkes kun i det omfang, at tilmeldelsesformularen til denne gruppeforsikring er udfyldt og underskrevet af volontøren samt af de organisationer, der udsender og modtager volontøren, eller i tilfælde af udsendelse til europæiske projekter eller multilaterale projekter med tredjelande, af volontøren og den koordinerende organisation. European Benefits Administrators sender herefter en bekræftelse til den koordinerende organisation, den udsendende organisation, samt til den nationale instans, som har udsendt volontøren. Forsikringen gælder i hele verden hele døgnet rundt, fra det tidspunkt hvor du forlader din bopæl for at rejse til modtagerlandet, til to måneder efter, at du vendt hjem efter endt volontørtjeneste. Forsikringen dækker desuden forberedende møder for din afrejse og opfølgende møder samt slutevalueringen, efter at du er kommet tilbage. Hvis du ikke er dækket af en forsikring ved volontørperiodens ophør, kan du vælge at bevare den tegnede forsikring i en periode på op til højst 12 måneder, efter at du er vendt tilbage til dit hjemland. En sådan forlængelse er valgfri og forsikringspræmien betales af volontøren selv. Den valutaenhed, som Den Europæiske Volontørtjeneste benytter, er euroen (EURO), men fakturaer på læge- og tandbehandling kan indsendes i andre valutaenheder. Udgifter ved sygdom refunderes sædvanligvis i den valutaenhed, som volontøren har angivet på sin tilmeldingsformular. Ved din indmeldelse får du udleveret et personligt forsikringskort fra Den Europæiske Volontørtjeneste. På dette kort står din arbejdsgivers navn, dit fulde navn, dit medlemsnummer (EVS XXX), dit login og kodeord for at få adgang til din personlige medlemsside på hjemmesiden samt adressen på European Benefits Administrators. Dette kort vil gøre det lettere at tage kontakt til det lokale hospitalsvæsen og følge de administrative procedurer. Kortet bør fremvises, når du bliver indskrevet på sygehuset. Bed sygehuspersonalet sætte sig i forbindelse med European Benefits Administrators for, at udgifternes godtgørelse kan finde sted. EBA-GI-63-V1 Page 3/20

4 B. Tilmelding til forsikring samt annulering og forlængelse HVEM DÆKKES AF DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTES FORSIKRINGSORDNING? > Det gør du selv som ung volontør Samt nedenstående medlemmer af din familie, under forudsætning af, at de rejser med dig på mission, at de bor under samme tag som dig og at du har det økonomiske ansvar for dem. > Din ægtefælle. En ung volontørs partner dækkes på samme vilkår som volontøren selv, under forudsætning af at ingen af parterne er gift, at de bor under samme tag, og at forholdet har været notorisk og permanent indtil missionens start: Forholdet skal have varet mindst et år, eller, hvis dette ikke er tilfældet, skal partnerne have et barn sammen. Der kræves et officielt bevis på et notorisk partnerskab, eller, hvis dette ikke foreligger, en samlivserklæring. > Dine børn og din ægtefælles eller partners børn. GYLDIGHED OG VARIGHED AF DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTES PROGRAM Gyldighed Dit medlemsskab af Den Europæiske Volontørtjenestes program er gældende fra den medlemsdato, som din nationale instans eller den organisation, der udsender eller modtager dig, har oplyst os om via vores online tilmeldingssystem, når tilmeldingsformularen er blevet korrekt udfyldt, sendt til og modtaget af European Benefits Administrators. Dine ydelsesberettigede familiemedlemmer dækkes kun af forsikringsgarantien, såfremt volontøren selv er dækket af den forsikringsgaranti, der hører under Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning. Varighed For alle volontører (og dermed også de af deres ydelsesberettigede familiemedlemmer, der er berettiget til forsikringsdækning) gælder det, at de ikke længere er dækket af Den Europæiske Volontørtjenestes program fra den forsikringsophørsdato, som den nationale instans, den udsendende organisation, eller modtagerorganisationen har oplyst os om via vores online indmeldingssystem. Garantien for dækning af udgifter ved sygdom kan udelukkende forlænges under følgende betingelser: Efter afsluttet volontørtjeneste har du mulighed for gratis at forlænge dækningen af udgifter ved sygdom med 2 måneder. Dette tilbud gælder både i det land, du er udstationeret i, og i dit hjemland. Mulighed for forlængelse ud over den gratis dækningsperiode på 2 måneder Efter denne 2-måneders periode kan du forsat bede om dækning af forsikringsordningen op til højst et år efter din hjemvendelse, hvis du ikke er dækket af nogen anden forsikring, men udelukkende i dit hjemland. De andre garantier hører ikke under forlængelsen af den valgfri dækning. Forlængelsen er fuldstændig valgfri, og præmien betales af volontøren selv. Varigheden af den fortsætte dækning skal være fastlagt og definitiv. Bekræftelsen af dit ønske om at bevare dækningen træder i kraft, efter at den indbetalte præmie er modtaget ved bankoverførsel eller på en check i EURO til European Benefits Administrators. For at opnå denne forlængede dækning skal du meddele European Benefits Administrators om dit ønske, en måned før din europæiske volontørtjeneste ophører eller efter den gratis 2-måneders dækningsperiode, på følgende adresse: European Benefits Administrators (Den Europæiske Volontørtjenestes Forsikringsordning) 82, rue Villeneuve EBA-GI-63-V1 Page 4/20

5 92587 Clichy Cedex, Frankrig adresse : Telefon: Fax: Opfølgende aktiviteter Hver unge volontør kan udføre en opfølgende aktivitet (i hjemlandet eller modtagerlandet) i op til seks måneder efter sit ophold i udlandet. Denne aktivitet kan vare fra et par dage til højst en måned. For at du kan benytte dig af denne form for dækning i en afgrænset periode, skal den organisation, der udsender dig, modtager dig, eller den nationale instans oplyse følgende til European Benefits Administrators på adressen - Den unge volontørs fornavn og efternavn - En kopi af din indkaldelse til at deltage i opfølgende aktiviteter. - Dit tidligere medlemsnummer af Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning - Tilmeldingsdatoen ved den oprindelige dækningsperiode - Den nye periode, der ønskes forsikringsdækning for Det land, hvor opfølgningsaktiviteterne finder sted. C. Refundering af udgifter ved sygdom Din forsikring dækker hospitalsudgifter samt udgifter til kirurgi, medicinsk behandling og tandbehandling over hele verden, under forudsætning af, at sådanne behandlinger og/eller forsyninger er anerkendt af de lokale sundhedsmyndigheder som nødvendige elementer af den pågældende behandling, i forbindelse med sygdom, skader eller i tilfælde af graviditet, og foretaget af praktiserende læger, som arbejder inden for det specialeområde, de er autoriseret til (i henhold til den lokale lovgivning samt gældende regler og bestemmelser vedrørende udøvelsen af deres erhverv i det pågældende land). Du kan frit vælge, hvilken læge og hvilket sygehus du ønsker at benytte. Du kan henvende dig både til den offentlige og private sektor. Praktiske oplysninger på Santé Expat om sundhedsforanstaltninger for udstationerede Du kan via internettet konsultere vores database over praktiserende læger og hospitaler, som er blevet henvist af vores medicinske rådgivere ved at gå ind på din medlemsside på hjemmesiden Udgifter ved sygdom refunderes udelukkende, hvis de leverede serviceydelser i forbindelse med behandling af sygdom eller tandbehandling: passer til symptomerne og diagnosen, er nødvendige og passende for behandlingen af sygdommen, skaden eller graviditeten, eller hvis udgifterne for disse serviceydelser er rimelige og deres betaling kan dokumenteres. Udgifter i forbindelse med sygdom refunderes som supplement til eventuelle udgifter dækket af sygesikringsinstitutioner (i Danmark eller i udlandet) eller af andre forsikringsselskaber, du måtte være medlem af. Hvis du er dækket af den nationale sygesikring i dit hjemland eller modtagerland, skal du bede denne institution om at refundere udgifterne, før du indsender din refunderingsanmodning til European Benefits Administrators. Det beløb, der udbetales under Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning, svarer altså til det restbeløb, der er tilbage, efter at den nationale sygesikring i dit hjemland eller modtagerland har refunderet deres del af udgifterne. Du skal bede om at få udstedt et europæisk sygesikringskort for at kunne få refunderet udgifter i forbindelse med sygdom af den nationale sygesikring i dit hjemland eller modtagerland. På dette kort står dit navn. Det er gratis og gyldigt i et år. EBA-GI-63-V1 Page 5/20

6 EBA-GI-63-V1 Page 6/20

7 HVILKE UDGIFTER REFUNDERES? Denne forsikringsordning dækker dine reelle udgifter med dækningslofter, der er angivet i skemaet nedenfor, hvis de anses for "rimelige ifølge almindelig praksis": «Rimelig ifølge almindelig praksis»? Formuleringen «rimelig ifølge almindelig praksis» skal ses i forhold til gængs lægepraksis i landet, hvor behandlingen finder sted (behandlingstype, kvaliteten af behandlingen og det anvendte udstyr, geografisk område og land). BEHANDLING PÅ SYGEHUS Udgifter forbundet med sygehusopholdet (inklusive eventuelle omkostninger ved eneværelse) Kirurgi, anæsti og opvågning Eventuelle udgifter på operationsstuen Konsultationer, lægebesøg- Behandling udført af plejepersonale Biologisk medicin (laboratorietest) Ioniserende stråling (røntgenundersøgelser) Udgifter til medicin Ambulancetransport ALMEN AMBULANT BEHANDLING Konsultationer, lægebesøg af generalister og specialister (med undtagelse af tandlæger og øjenlæger) Kirurgi Behandling udført af plejepersonale Biologisk medicin (laboratorietest) Ioniserende stråling (røntgenundersøgelser) Udgifter til medicin Ambulant behandling på sygehus Ambulancetransport ANDRE BEHANDLINGSFORMER Tandbehandling Hastebehandling og helbredende behandling (konserverende behandling, tandkirurgi, diagnose, tandhygiejne, paradontologi) Tandproteser Optik Oftalmologiske undersøgelser Briller (inklusiv montering) eller kontaktlinser Mentale forstyrrelser/ afvænning Behandling for mentale forstyrrelser (nervøse og mentale lidelser, psykoterapeutisk behandling) Afvænningskur Fødeafdelingen (udgifter forbundet med graviditet og fødsel) på op til 500 pr. tand og pr. person på op til 300 pr. person på op til 30 dage uafbrudt behandling pr. person på op til 30 dage uafbrudt behandling pr. person Udgifter af særligt urimelig eller usædvanlig karakter kan afvises eller refunderingen begrænses. UDGIFTER UDEN DÆKNING EBA-GI-63-V1 Page 7/20

8 Der er visse udgifter forbundet med medicinsk behandling og tandbehandling, som ikke er omfattet af volontørtjenesteprogrammet: Behandling som ikke anses for nødvendig fra et medicinsk synspunkt, såsom skønhedspleje, ortodontisk behandling, æstetiske operationer, farmaceutiske produkter, der kan købes uden recept, personlige udgifter på et sygehus (telefon, fjernsyn, aviser osv.) Psykoanalyse Behandling af psykiatriske problemer, mentale og nervøse lidelser, eller problemer med alkohol og narkotika uden for modtagerlandet eller hjemlandet. Solbriller Hydroterapi og kurbade Hospitalsudgifter eller udgifter til lægebehandling, som er åbenlyst overdrevne eller usædvanlige, kan afvises eller kun delvist refunderes. FORUDGÅENDE AFTALER Eftersom godtgørelsen af visse udgifter forbundet med sygdom er begrænset, stiller European Benefits Administrators en kontrol- og støtteservice til din rådighed for at hjælpe dig med at undgå at pådrage dig højere udgifter end de dækningslofter, der er fastsat. I forbindelse med følgende behandlingsformer bør du tage kontakt til European Benefits Administrators for at opnå en forudgående aftale: Operationer og hospitalsindlæggelse af en dags varighed Fødsel Behandling af psykiatriske problemer, mentale og nervøse lidelser, eller problemer med alkohol og narkotika, hvis omkostninger sandsynligvis vil overstige 300 EURO, Alle behandlingsformer, som kræver fem lægebesøg eller derover Dentalkirurgi, tandkroner og tandbehandling, hvis omkostninger sandsynligvis vil overstige 600 EUR I forbindelse med en forudgående aftale: vil din sagsbehandler oplyse dig om de præcise dækningsbetingelser vil din sagsbehandler bede dig om en behandlingsplan, som omfatter lægens recept, røntgenbilleder, og en detaljeret oversigt. kan din sagsbehandler, hvis du ønsker det, etablere en direkte betalingsordning med det pågældende hospital og den pågældende læge (dog kan en sådan ordning ikke laves i forbindelse med optisk behandling). FORSIKRINGSDÆKNING MEDICINSK ELLER KIRURGISK HOSPITALSINDLÆGGELSE Ved planlagt hospitalsindlæggelse Mindst 10 dage før din indskrivelse på sygehuset bedes du kontakte European Benefits Administrators for at få skriftligt forhåndstilsagn om, at hospitalsindlæggelsen er dækket af forsikringen. På den måde undgår du at lægge ud for udgifterne. Du skal blot betale for de udgifter, der ikke er dækket af forsikringen, og under alle omstændigheder for personlige omkostninger såsom telefon og fjernsyn. Ved hasteindlæggelse Hvis du bliver hasteindlagt, bedes du kontakte European Benefits Administrators inden for 72 timer efter din indlæggelse. EBA-GI-63-V1 Page 8/20

9 Fremvis dit medlemskort af Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning til sygehusets modtagelse og bed dem tage telefonisk kontakt til European Benefits Administrators eller AXA Assistance for at få bekræftelse på, at du er dækket af forsikringen. En bekræftelse på forsikringsdækningen vil herefter blive tilsendt pr.fax. FØDSELSAFDELINGEN Send en graviditetserklæring til European Benefits Administrators før udgangen af den tredje måned af graviditeten. Sygehuset vil derefter modtage det beløb, der svarer til dækningen af graviditetsudgifterne under din forsikringsordning. På den måde undgår du at lægge ud for udgifterne. «Online» dækning Udfyld din anmodning om forsikringsdækning direkte i rubrikken «Fritagelse for betaling» på din medlemsside på hjemmesiden HVORDAN BLIVER DINE UDGIFTER REFUNDERET? Anmodning om refundering «on-line» Du kan udfylde ansøgningsformularen om refundering på din medlemsside på vores hjemmeside under rubrikken Formularer. Udprint pdf-dokumentet og send det pr. brev til forvaltningscenteret med vedlagt dokumentation for dine udgifter i forbindelse med sygdom. Hvad angår de løbende udgifter (konsultationer, apotek, analyser, røntgen, men også tandbehandling og optisk behandling), bedes du betale udgifterne i første omgang, før du anmoder forvaltningscenteret om at få dem refunderet (behørigt betalte originalfakturaer og dine lægeforskrifter) Det er obligatorisk at forsyne os med dine kontooplysninger for at gøre det muligt at refundere de serviceydelser, du har betalt for:iban + SWIFT CODE + din banks navn og adresse + fornavn og efternavn på kontoindehaveren. Praktiske råd Sørg for at tage fotokopier af alle de dokumenter, du sender til os. Grupper dine anmodninger om refundering for at undgå at få godtgørelser på små beløb. Vær særligt opmærksom ved udfyldelsen af din online ansøgning: Check dine personlige oplysninger efter (navn og adresse, , ydelsesberettigede familiemedlemmer), så du kan rette dem, hvis de ikke er korrekte. For hver behandling og serviceydelse og for hvert produkt skal du: indtaste datoen, give en kort beskrivelse, præcisere sygdommens karakter eller detaljerne om den skade, som er blevet behandlet, angive det land, hvor behandlingen fandt sted, oplyse det afregnede beløb / valutaenheden samt den læge, der udførte behandlingen og på hvilken institution. Når du har bekræftet rigtigheden af alle oplysningerne i formularen, kan du printe den ud i pdf-format NB : før du sender formularen afsted til forvaltningscentret, skal du: datere og underskrive formularen (sektion D). huske at vedlægge originalerne af recepter, kvitteringer for lægehonorarer og fakturaer. EBA-GI-63-V1 Page 9/20

10 Disse dokumenter skal indeholde patientens fornavn og efternavn, datoen for behandlingen, en detaljeret beskrivelse af behandlingen, beløbet på udgifterne for hver behandlingskategori, navn, adresse og telefonnummer på lægen, sygehuset, laboratoriet eller apoteket. En kassebon uden alle disse oplysninger vil ikke blive godtaget. Ved behandling udført i Frankrig skal du indlevere behandlingsbeviserne fra den franske sygesikring med vignetter (fra medicin). Ved behanding hos en optiker, apoteksbesøg, laboratorieprøver og fysioterapiseancer skal fakturaer vedlægges originalen af den recept, lægen har udskrevet. Ved udgifter over 400 bedes du vedlægge alle dokumenter udfyldt af tjenesteydere fra sundhedssektoren med en detaljeret beskrivelse af behandlinger, sygdommens eller skadens karakter samt den form for behandling, der er blevet ordineret. I modsat fald vil European Benefits Administrators bede om de manglende dokumenter og dermed forsinke refunderingen af dine udgifter i forbindelse med sygdom. Hold øje med dine ansøgninger om refundering De ansøgninger om refundering, der er indtastet online, er registreret og kan konsulteres i et år på medlemssiden under rubrikken «Dine ansøgninger». Hvis du selv, din ægtefælle eller jeres børn er dækket af den nationale sygesikring i jeres hjemland eller modtagerland (eller en anden forsikringskontrakt), eller hvis du har et europæisk sygesikringsbevis, skal du anmode om refundering hos disse institutioner, før du sender din ansøgning om refundering til European Benefits Administrators. Hvis dette er tilfældet, bedes du sammen med din ansøgning om refundering sende en kopi af samtlige kvitteringer for lægehonorarer samt originalen af refunderingsoversigten fra den pågældende institution. Hvis det lokale sygesikringssystem afviser dig af den ene eller anden grund, selv om du er i besiddelse af et europæisk sygesikringsbevis, skal du sammen med din ansøgning til European Benefits Administrators vedlægge et brev med en forklaring på, hvorfor din ansøgning blev afvist, samt afslaget fra den lokale sygesikring. Ansøgningen om refundering skal indsendes senest 12 måneder efter datoen for behandlingen. Refunderingsoversigt Hvis du oplyser os om din adresse (under rubrikken «Din situation» på vores hjemmeside), vil du få besked, når en refunderingsansøgning er blevet behandlet. Så snart en ansøgning er blevet behandlet, vil du kunne få adgang til en detaljeret refunderingsoversigt i rubrikken «Oversigter» på din medlemsside på vores hjemmeside. EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS INTERNETSERVICE På hjemmesiden kan du logge dig på din medlemsside med det login og kodeord, du fik oplyst, da du blev medlem. Denne medlemsside giver dig mulighed for at : læse og rette i dine personlige oplysninger (kontraktnummer, tilmeldingsdato, medlemsnummer, ydelsesberettigede familiemedlemmer, postadresse, kontooplysninger ) bede om en forsikringsattest og et personligt medlemskort udfylde og udprinte dine refunderingsansøgninger online EBA-GI-63-V1 Page 10/20

11 aflæse dine refunderingsoversigter fra de sidste 12 måneder søge oplysninger om formaliteterne i forbindelse med forudgående aftaler, udbetalinger, refunderinger indsende en refunderingsansøgning online (i henhold til kapitel C. Refundering af udgifter i forbindelse med sygdom) opnå adgang til Santé Expat, en hjemmeside med en informationsbank om sundhedssituationen i lande verden over og en database over behandlere inden for sundhedssektoren på verdensplan. EBA-GI-63-V1 Page 11/20

12 D. Hjemtransport og assistance Du får stillet et komplet udvalg af serviceydelser til rådighed, herunder hjemtransport på grund af sygdom, oplysninger af medicinsk karakter, identificering af lokale læger og tandlæger, udskrivning af recepter på nødvendig medicin, udlæg for depositum og juridisk beskyttelse ved trafikuheld, erstatning af personlige papirer og rejsebeviser/billetter. Husk at bede om forhåndtilsagn hos AXA Assistance. AXA ASSISTANCE forpligter sig til at benytte sig af alle de midler, organisationen er i besiddelse af, til at sørge for at de planlagte serviceydelser bliver leveret og den lovede assistance finder sted. AXA ASSISTANCE kan ikke holdes ansvarlig for manglende implementering eller forsinkelser, som er forårsaget af krig eller borgerkrig (hvadenten disse er officielt anerkendte eller ej), generel mobilisering af befolkningen, offentlige myndigheders beslaglæggelse af menneskelige eller fysiske ressourcer, sabotage eller terroristhandlinger udført i forbindelse med samordnede aktioner, sociale konflikter som strejker, uroligheder, folkelige bevægelser, lockout, naturkatastrofer, effekten af radioaktiv stråling og alle andre tilfælde af force majeure, som gør det umuligt at følge kontrakten. BESKRIVELSE AF BEHANDLINGER OG SERVICEYDELSER HJÆLP TIL UDSTATIONERING Oplysninger af medicinsk karakter ved udlandsrejser - Oplysninger om præventiv behandling - Obligatoriske og anbefalede vaccinationer - Medicin, der bør medbringes på rejsen - Oplysninger om præparaterne og deres bivirkninger, forholdsregler ved graviditet og amning - Lægeråd om tilpasning til lokale forhold: forskudt tidszone, hygiejne, ernæring, klima, sanitære risici Oplysninger om de lokale institutioner i sundhedssektoren - Oplysninger om sygehuse, specialiserede klinikker, rekreationshjem med medicinsk behandling, genoptræningscentre, anbefaling af specialister Diverse oplysninger - Oplysninger om atmosfæriske forhold, told, valuta, adresser på ambassader og konsulater, praktiske råd ved tyveri eller tab af personlige papirer, kreditkort, checkhæfter osv. Medicinforsendelser - Forsendelser med nødvendig medicin, som ikke kan købes i modtagerlandet Ubegrænset Formålet med denne service er under ingen omstændigheder at opfordre til telefoniske lægekonsultationer eller automatisk ordinering af medicin. Ubegrænset Ubegrænset Denne service garanteres ved særlige anmodninger i specifikke tilfælde, men kan derimod hverken benyttes til regelmæssige forsendelser eller til en vaccinationsansøgning. Volontøren forpligter sig til at tilbagebetale det beløb, som medicinen har kostet, samt eventuelle toldafgifter inden for 30 dage efter afsendelse. EBA-GI-63-V1 Page 12/20

13 REJSEASSISTANCE Juridisk assistance i modtagerlandet ved trafikuheld Udlæg for strafferetlig kaution i modtagerlandet ved trafikuheld Assistance og omkostninger ved erstatning af personlige papirer og rejsebeviser/billetter mistet eller stjålet uden for hjemlandet Afsendelse af hastebeskeder Honorarer begrænset til 800 Euro Begrænset til Euro. Kautionen skal tilbagebetales af volontøren inden for 3 måneder efter udlægget. på op til 400 pr. person Gratis afsendelse ved hjælp af de hurtigste midler til rådighed PERSONLIG ASSISTANCE Vi tilbyder følgende serviceydelser ved pludselig og uforudsigelig sygdom, alvorlig personskade eller dødsfald. Begrebet uforudsigelig sygdom henviser til «lægeligt konstaterede ændringer i sundhedstilstanden af pludselig eller uforudsigelig karakter» og alvorlig personskade henviser til «al uforsætlig personskade på forsikrede forårsaget af voldelige, pludselige og uforudsigelige handlinger fremprovokeret af udefrakommende faktorer». I sådanne tilfælde vil de lokale myndigheder være ansvarlig for førstehjælpsforanstaltningerne, og udgifterne forbundet hermed vil derfor ikke blive refunderet af AXA ASSISTANCE. Hjemtransport ved sygdom Tilbagerejse til modtagerlandet efter hjemtransport Udlæg af udgifter i forbindelse med sygdom i henhold til forsikringens dækning uden for hjemlandet. Forlængelse af hotelophold Hotelomkostninger (hotelværelse og morgenmad), hvis tilbagerejsen til hjemlandet efter volontørperioden udsættes på grund af alvorlig sygdom eller ulykke Betaling af en pårørendes ud- og hjemrejse samt hotelomkostninger (hotelværelse og morgenmad) ved forsikredes hospitalsindlæggelse i over 7 dage Betaling af forsikredes ud- og hjemrejse ved et nærstående familiemedlems dødsfald eller pludselige sygdom og hospitalsindlæggelse i over 10 dage. Hjemtransport af forsikrede ved dødsfald og dækning af hotelomkostninger (hotelværelse og morgenmad) Transport af forsikrede til den mest relevante eller specialiserede institution med den tætteste beliggenhed til den permanente bolig i hjemlandet, hvis forsikredes sundhedstilstand gør det muligt. Udrejse, som gør det muligt for forsikrede at vende tilbage til modtagerlandet efter hjemtransport til hjemlandet. Inden for de vedtagne dækningslofter for faktiske omkostninger på de udførte behandlinger foretaget efter konsultation med AXA Assistances lægehold under garantien Refundering af udgifter ved sygdom. Under 50 Euro pr. nat i højst 10 nætter Under 50 Euro pr. nat i højst 10 nætter Ud- og hjemrejse fra det sted, hvor forsikrede befinder sig, til hjemlandet eller det land, forsikrede er permanent bosat i. Op til 1000 Euro til køb af kiste og op til 76 Euro pr. nat i 3 nætter i træk til hotelomkostninger EBA-GI-63-V1 Page 13/20

14 European Benefits Administrators dækker udgifter i forbindelse med sygdom efter hjemtransporten foretaget af AXA ASSISTANCE på basis af Den Europæiske Volontørtjenestes regler for dækning i forbindelse med sygdom. Generelle udgifter uden dækning : UDGIFTER UDEN DÆKNING Udgifter som forsikrede har pådraget sig uden forudgående aftale med AXA ASSISTANCE Restaurationsudgifter Taxiudgifter, medmindre det udtrykkeligt er medtaget i kontrakten Udgifter i forbindelse med mistet eller stjålet baggage Skader forårsaget forsætligt af forsikrede, med undtagelse af selvmord og selvmordsforsøg Ulykker i forbindelse med deltagelse i idrætskonkurrencer og prøver, med undtagelse af deltagelse i sportsbegivenheder i direkte tilknytning til det projekt for Den Europæiske Volontørtjeneste, som volontøren deltager i (du skal kontakte sportsforbundets egen forsikring eller en lokal forsikring, som dækker sådanne sportsrisici) Udgifter i forbindelse med eftersøgninger og redningsaktioner ved havet eller i bjerge Alle andre uforudsete udgifter under dækningsgarantien Udgifter uden dækning i forbindelse med sygdom: Udgifter, der ikke hører under dækningsgarantien i forbindelse med sygdom og ikke indebærer AXA ASSISTANCEs medvirken: Godartede sygdomme, som behandles på stedet Sygdomme under behandling og rekonvalescenstilstande, der ikke er færdigbehandlede Kontrol og/eller behandling af en sygdom planlagt før afrejsen til modtagerlandet Eventuel opfølgning (kontrol, supplerende behandling, tilbagefald) af en sygdom, som har været årsag til hjemtransport Undersøgelser i forbindelse med test og analyser (forebyggende undersøgelser, kontrolundersøgelser) Graviditet, med undtagelse af uforudsigelige komplikationer, i så fald efter 6. måned Graviditet ved kunstig insemination Frivillig abort Fødsler til tiden Æstetisk kirurgi SÅDAN KONTAKTER DU AXA ASSISTANCE : I NØDSTILFÆLDE 1. I nødstilfælde eller livsfarlige situationer bør du øjeblikkeligt kontakte den lokale ambulancetjeneste eller læge eller det lokale sygehus/brandvæsen/politi, således at situationen takles hurtigst muligt. AXA ASSISTANCE kan ikke påtage sig rollen som stedfortræder for lokale eller nationale førstehjælpsorganisationer eller eftersøgningsorganer. 2. Ring derefter til AXA ASSISTANCE i Paris : Forklar, at du er volontør for Den Europæiske Volontørtjeneste og oplys det nummer, der er angivet på dit forsikringskort fra Den Europæiske Volontørtjeneste. Giv derefter følgende oplysninger til AXA ASSISTANCE : - dit navn og det telefonnummer, du ringer fra - en beskrivelse af den problematiske situation, som har fået dig til at ringe op, og det der er blevet gjort for at forbedre den, samt det sted hvor du befinder dig på det givne tidspunkt. - hvis du hører under en praktiserende læge, skal du oplyse hans navn og telefonnummer 4. Følg de instruktioner, som du bliver givet af AXA ASSISTANCEs lægehold. EBA-GI-63-V1 Page 14/20

15 Instruktionerne herover vedrører nødstilfælde i forbindelse med sygdom. HVIS DET IKKE HASTER Hvis det ikke haster, så ring til AXA ASSISTANCE på telefonnummeret ovenfor og oplys dit navn og dit identifikationsnummer (på dit forsikringskort) og bed om den serviceydelse, du har brug for. E. Vedvarende invaliditet og livsforsikring Den forebyggende forsikringsdækning, som gælder gennem hele den periode, du er forsikret i, omfatter optionerne «Vedvarende invaliditet som følge af ulykke og sygdom» og «Livsforsikring». HVILKE YDELSER STILLES TIL RÅDIGHED? Godtgørelse ved permanent invaliditet som følge af sygdom eller ulykke i forsikringens dækningsperiode under forudsætning af, at invaliditetsgraden er lig med eller højere end 20% (denne grad er fastsat på grundlag af skemaet over permanent invaliditet i forsikringskontrakten) Godtgørelse ved dødsfald som følge af ulykke eller sygdom Udbetaling ved dødsfald kan udfris før tiden i tilfælde af fuldstændig og definitiv invaliditet som følge af ulykke eller sygdom med 100% tab af erhvervsevne og behov for assistance fra en tredjepart til dagligdagens gøremål. Ved udbetaling af kapitalen før tiden udløber dødsfaldsgarantien Godtgørelse = Euro x invaliditetsgrad Euros Modtagere af dødsfaldskapital Medmindre dødsfaldskapitalen er blevet designeret til en af forsikrede særligt udvalgt modtager, vil denne kapital blive udbetalt som følger: Til ægtefællen, hvis denne ikke er retsligt separeret fra forsikrede I modsat fald, i lige store dele til den forsikredes børn (nulevende eller repræsenteret) og til de børn, som ægtefællen er ansvarlig for I modsat fald, i lige store dele til forsikredes forældre, eller efterladte I modsat fald til forsikredes arvinger Volontøren kan vælge selv at designere andre arvinger ved blot at informere European Benefits Administrators om sit ønske. Volontøren vil selv modtage denne kapital ved fuldstændig og definitiv invaliditet. UDGIFTER UDEN DÆKNING Ydelsen ved vedvarende invaliditet dækker ikke konsekvenserne af følgende tilfælde: Forsikredes frivillige og forsætlige handlinger med undtagelse af selvmordsforsøg Forsikredes aktive deltagelse i krig eller borgerkrig, uroligheder, slagsmål, terroristhandlinger. Dog skal det præciseres, at legitimt selvforsvar og assistance af personer i farlige situationer er dækket af forsikringsgarantien. Radioaktivt udslip Ydelsen ved dødsfald er ikke dækket i følgende tilfælde : I tilfælde hvor forsikrede bliver myrdet af den ydelsesberettigede modtager EBA-GI-63-V1 Page 15/20

16 EBA-GI-63-V1 Page 16/20

17 HVORDAN UDBETALES YDELSERNE? Ansøgningen om udbetaling af ydelser skal sendes til European Benefits Administrators, senest 12 måneder efter hændelsen. De følgende dokumenter skal fremvises : European Benefits Administrators (VOLONTØRTJENESTEORDNINGEN) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, France adresse : Telefon: Fax: VEDVARENDE INVALIDITET VED ULYKKE ELLER SYGDOM (invaliditetsgrad på mindst 20%) - Anmeldelse af hændelsen, med angivelse af dato, sted og de omstændigheder, hændelsen fandt sted under - Lægeerklæring med en detaljeret beskrivelse af skaderne samt de eventuelle konsekvenser heraf - Når forsikredes tilstand er konsolideret; bevis på forsikredes fuldstændige eller delvise sygdom ved hjælp af lægeerklæringer fra den praktiserende læge, forsikrede hører under, samt anden dokumentation, der kan medvirke til en præcis vurdering af forsikredes tilstand og invaliditetsgrad (kontrakthaver reserverer sig retten til for egen regning at lade forsikrede undersøge af en speciallæge). DØDSFALD FULDSTÆNDIG OG DEFINITIV INVALIDITET - Uddrag af forsikredes dødsattest - Officiel dokumentation på familieretslig stilling og civil stand - Bevisdokumenter om ydelsesberettigede familiemedlemmer og deres rettigheder samt deres identitet og omdømme udstedt af en myndighed med juridisk kompetence. - En lægeerklæring, som oplyser årsagen til dødsfaldet, samt, hvis dette er relevant, en kopi af politirapporten. European Benefits Administrators kan bede om supplerende bevisdokumenter ved vedvarende invaliditet som følge af sygdom eller ulykkestilfælde eller ved dødsfald fuldstændig og definitiv invaliditet. Du er velkommen til at kontakte European Benefits Administrators for at få at vide, om den anmeldte hændelse er dækket af din forsikring ; European Benefits Administrators kan hjælpe dig med at forberede ansøgningen til forsikringsselskabet. EBA-GI-63-V1 Page 17/20

18 F. Privatansvar Privatansvarsforsikringen dækker de finansielle konsekvenser af dit civile ansvar i forbindelse med personskade, materielle og immaterielle skader forårsaget af forsikrede mod tredjeparter i volontørtjenesteperioden, medmindre dette privatansvar er dækket lokalt af en anden forsikring. Definitioner: Tredjepart : alle andre personer end forsikrede. Det præciseres, at forsikredes ydelsesberettigede familiemedlemmer anses for at være tredjeparter i forhold til personskade. Personskade : Alle moralske eller finansielle konsekvenser ved krænkelse af et menneskes fysiske integritet. Materielle skader : al skade, ødelæggelse eller tab af ting eller dyr, med undtagelse af uforklarlige dødsfald eller forsvinden. På hinanden følgende immateriale skader: Finansielle tab, som er afledt af personskader eller materielle skader dækket af den nuværende garanti. Hændelse: Garantierne træder i kraft, når skaden er påført. GARANTIENS DÆKNING Garantien gælder i hele verden til følgende beløb pr. hændelse : Personskader Indirekte materielle og immaterielle skader DISSE BELØB UDBETALES MED FØLGENDE BEGRÆNSNINGER : - Skader og udgifter ved brand, eksplosioner, elektriske skader som den forsikrede volontør er ansvarlig for i sin egenskab af lejer, beboer eller nabo i en bygning - Miljøskader - Advokatbistand (forsvar af forsikrede i retten) og civil erstatningsbegæring (begæring om erstatning fra en tredjepart for dine tab eller skader) Euro Euro Euro Euro Euro under forudsætning af, at et loft på 200 Euro er nået UDGIFTER UDEN DÆKNING De primære udgifter, som forsikringen ikke dækker, pådrages i forbindelse med: obligatorisk lovmæssigt ansvar for at forsikre sig (ifølge lovgivningen i det land, hvor tabene pådrages) før du benytter et køretøj, bedes du undersøge, om bilens forsikring dækker dit ansvar jagt, sejlads, brug af motorbåde, gambling og andre risikofyldte aktiviteter forsætligt forårsagede skader på grund af grov uagtsomhed eller påvirkning af alkohol eller narkotika materielle skader ved brand, eksplosioner, elekriske skader, med ovennævnte undtagelser fejlslagne finansielle transaktioner, underslæb, tillidsbrud osv. alle former for bøder deltagelse i væddemål eller konkurrencer medvirken til kollektive voldelige handlinger (krig, borgerkrig, terrorisme, strejker, uroligheder osv) produkter, du selv har leveret, eller arbejde, du selv har udrettet dit ansvar som direktør eller medarbejder i en juridisk institution din forsømmelse i forbindelse med ledelsen af en forsikret organisation EBA-GI-63-V1 Page 18/20

19 Forsikringens dækningsgarantier med hensyn til civil retsbeskyttelse omfatter heller ikke tab, du måtte pådrage dig i din egenskab af ejer, lejer, eller beboer, med undtagelse af de lokaler, du bor i i din volontørtjenesteperiode. HVORDAN UDBETALES YDELSERNE? I ulykkestilfælde skal den forsikrede hurtigst muligt anmelde dette skriftligt til European Benefits Administrators. I denne anmeldelse skal du udspecificere: - Dato - Sted - De præcise omstændigheder - Navn og adresse på den tredjepart, der har været udsat for disse skader (fornavn, efternavn, adresser på vidner og tredjeparter involveret i hændelsen) - Alle nyttige dokumenter, bevisdokumenter på skader, indkaldelser osv. (for eksempel i tilfælde af materielle skader, fotografier af det skadede objekt, en faktura på købet af det skadede objekt, en kvittering på en reparation eller en faktura med beløbet på reparationen). Send venligst din refunderingsansøgning til adressen nedenfor: European Benefits Administrators (VOLONTØRTJENESTEORDNINGEN) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, Frankrig adresse : Telefon: Fax: EBA-GI-63-V1 Page 19/20

20 KONTAKTER Hvis du har spørgsmål, eller hvis du har brug for hjælp til at vælge den forsikringsdækning, der bedst svarer til din situation, så kontakt venligst de to organisationer, der leverer serviceydelserne og forvalter ordningen. Forklar, at du er europæisk volontør udsendt af Den Europæiske Volontørtjeneste (oplys venligst dit medlemsnummer under Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning): for følgende garantier Udgifter ved sygdom Vedvarende invaliditet og livsforsikring Privatansvar Hjemtransport og assistance European Benefits Administrators (VOLONTØRTJENESTEORDNINGEN) 82, rue Villeneuve CLICHY CEDEX FRANKRIG Telefon : + 33 (0) Fax : + 33 (0) adresse : Hjemmeside: AXA ASSISTANCE Le Carat 6 Rue André Gide CHATILLON FRANCE Telefon : + 33 (0) Hvis du ønsker at besøge EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS er de nærmeste metrostationer : «Mairie de Clichy» (linie 13) og «Saint-Ouen» (RER C) European Benefits Administrators og AXA ASSISTANCES flersprogede personale står til rådighed 24 timer i døgnet, og du kan desuden altid komme i kontakt med en læge. Du er velkommen til at ringe, faxe, sende et brev eller en , hvis du har et spørgsmål eller et problem, som du mener, vi vil kunne hjælpe dig med at løse; hvis du har brug for et forudgående tilsagn eller en refunderingsformular; eller hvis du har mistet dit forsikringskort osv. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig. EBA-GI-63-V1 Page 20/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12]

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Rejseassistance forsikringsordning For Alm. Brand MasterCard kortindehavere Forsikringnr.: MASTERCARD 000 3000-02 Generelle forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen LIVSFORSIKRING For medlemmer af Diabetesforeningen Aftalen om livsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as som agentur for Lloyd s, London. Forsikringsbetingelser vedrørende gruppeforsikringsordning

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfald Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle sagen. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Vejledning om betaling af kontingent

Vejledning om betaling af kontingent Vejledning om betaling af kontingent Indledning Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online via Club Danois hjemmeside. Alternativt kan der betales med check. Nye medlemmer kan ligeledes betale

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes sundhedsordning 1. Sundhedsrådgivning 2. Telefonisk krisepsykologhjælp 3. Dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Livsforsikring for Medlemmer af Diabetesforeningen Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Aftalen om gruppelivsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as, som agent

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere