DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE GRUPPEFORSIKRINGSORDNING VOLONTØRHÅNDBOG. Forvalter af forsikringsordningen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE GRUPPEFORSIKRINGSORDNING VOLONTØRHÅNDBOG. Forvalter af forsikringsordningen:"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE GRUPPEFORSIKRINGSORDNING VOLONTØRHÅNDBOG Forvalter af forsikringsordningen: European Benefits Administrators 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, Frankrig Denne guide er et resumé af de generelle betingelser omfattet af forsikringspolicen for gruppe nr tegnet af Europakommissionen (EACEA-Afdelingen) for Det Europæiske Voluntørtjenesteprogram og garanteret af AXA Belgien. Forsikringsselskabet, Europakommissionen og forvaltningsorganet European Benefits Administrators kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i denne guide. Det er udelukkende kontrakten og informationsmeddelelsen, der er gældende for de involverede parter. EBA-GI-63-V1 Page 1/20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generel introduktion... 3 B. Tilmelding til forsikring samt annulering og forlængelse... 4 C. Refundering af udgifter ved sygdom... 5 D. Hjemtransport og assistance E. Vedvarende invaliditet og livsforsikring F. Privatansvar EBA-GI-63-V1 Page 2/20

3 A. Generel introduktion De unge volontører er dækket af en gruppeforsikringsordning, som er specielt udviklet til at beskytte deltagerne i Den Europæiske Volontørtjenestes program i løbet af deres volontørperiode. Unge volontører tilbydes gratis forsikring. Formålet med denne forsikringsordning er at give dig adgang til et forsikringsnetværk, som kan assistere dig, når du får behov for lægehjælp og tandbehandling, eller støtte i forbindelse med invaliditet eller privatansvar. Det er forsikringskoncernen AXA og European Benefits Administrators, som er ansvarlige for at sikre, at din økonomiske sikkerhed dækkes takket være en solid forsikringspolice, og sørge for, at du får administrativ bistand hos et forsikringsselskab, der er specialiseret i at assistere grupper bosiddende uden for deres hjemland, og får adgang til information, lægekonsultation og hjemsendelse bistået af et forsikringsselskab med 35 callcentre og 6500 læger i 180 lande. Som regel vil European Benefits Administrators koordinere alle serviceydelser, med undtagelse af hjemsendelse og assistance, som AXA Assistance er ansvarlig for. Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning tilbyder følgende garantier: Udgifter ved sygdom Assistance ved hjemtransport Forebyggende forsikringer: Permanent invaliditet og livsforsikring Privatansvar Alle unge volontører er berettiget til at tegne denne forsikring, men dækkes kun i det omfang, at tilmeldelsesformularen til denne gruppeforsikring er udfyldt og underskrevet af volontøren samt af de organisationer, der udsender og modtager volontøren, eller i tilfælde af udsendelse til europæiske projekter eller multilaterale projekter med tredjelande, af volontøren og den koordinerende organisation. European Benefits Administrators sender herefter en bekræftelse til den koordinerende organisation, den udsendende organisation, samt til den nationale instans, som har udsendt volontøren. Forsikringen gælder i hele verden hele døgnet rundt, fra det tidspunkt hvor du forlader din bopæl for at rejse til modtagerlandet, til to måneder efter, at du vendt hjem efter endt volontørtjeneste. Forsikringen dækker desuden forberedende møder for din afrejse og opfølgende møder samt slutevalueringen, efter at du er kommet tilbage. Hvis du ikke er dækket af en forsikring ved volontørperiodens ophør, kan du vælge at bevare den tegnede forsikring i en periode på op til højst 12 måneder, efter at du er vendt tilbage til dit hjemland. En sådan forlængelse er valgfri og forsikringspræmien betales af volontøren selv. Den valutaenhed, som Den Europæiske Volontørtjeneste benytter, er euroen (EURO), men fakturaer på læge- og tandbehandling kan indsendes i andre valutaenheder. Udgifter ved sygdom refunderes sædvanligvis i den valutaenhed, som volontøren har angivet på sin tilmeldingsformular. Ved din indmeldelse får du udleveret et personligt forsikringskort fra Den Europæiske Volontørtjeneste. På dette kort står din arbejdsgivers navn, dit fulde navn, dit medlemsnummer (EVS XXX), dit login og kodeord for at få adgang til din personlige medlemsside på hjemmesiden samt adressen på European Benefits Administrators. Dette kort vil gøre det lettere at tage kontakt til det lokale hospitalsvæsen og følge de administrative procedurer. Kortet bør fremvises, når du bliver indskrevet på sygehuset. Bed sygehuspersonalet sætte sig i forbindelse med European Benefits Administrators for, at udgifternes godtgørelse kan finde sted. EBA-GI-63-V1 Page 3/20

4 B. Tilmelding til forsikring samt annulering og forlængelse HVEM DÆKKES AF DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTES FORSIKRINGSORDNING? > Det gør du selv som ung volontør Samt nedenstående medlemmer af din familie, under forudsætning af, at de rejser med dig på mission, at de bor under samme tag som dig og at du har det økonomiske ansvar for dem. > Din ægtefælle. En ung volontørs partner dækkes på samme vilkår som volontøren selv, under forudsætning af at ingen af parterne er gift, at de bor under samme tag, og at forholdet har været notorisk og permanent indtil missionens start: Forholdet skal have varet mindst et år, eller, hvis dette ikke er tilfældet, skal partnerne have et barn sammen. Der kræves et officielt bevis på et notorisk partnerskab, eller, hvis dette ikke foreligger, en samlivserklæring. > Dine børn og din ægtefælles eller partners børn. GYLDIGHED OG VARIGHED AF DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTES PROGRAM Gyldighed Dit medlemsskab af Den Europæiske Volontørtjenestes program er gældende fra den medlemsdato, som din nationale instans eller den organisation, der udsender eller modtager dig, har oplyst os om via vores online tilmeldingssystem, når tilmeldingsformularen er blevet korrekt udfyldt, sendt til og modtaget af European Benefits Administrators. Dine ydelsesberettigede familiemedlemmer dækkes kun af forsikringsgarantien, såfremt volontøren selv er dækket af den forsikringsgaranti, der hører under Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning. Varighed For alle volontører (og dermed også de af deres ydelsesberettigede familiemedlemmer, der er berettiget til forsikringsdækning) gælder det, at de ikke længere er dækket af Den Europæiske Volontørtjenestes program fra den forsikringsophørsdato, som den nationale instans, den udsendende organisation, eller modtagerorganisationen har oplyst os om via vores online indmeldingssystem. Garantien for dækning af udgifter ved sygdom kan udelukkende forlænges under følgende betingelser: Efter afsluttet volontørtjeneste har du mulighed for gratis at forlænge dækningen af udgifter ved sygdom med 2 måneder. Dette tilbud gælder både i det land, du er udstationeret i, og i dit hjemland. Mulighed for forlængelse ud over den gratis dækningsperiode på 2 måneder Efter denne 2-måneders periode kan du forsat bede om dækning af forsikringsordningen op til højst et år efter din hjemvendelse, hvis du ikke er dækket af nogen anden forsikring, men udelukkende i dit hjemland. De andre garantier hører ikke under forlængelsen af den valgfri dækning. Forlængelsen er fuldstændig valgfri, og præmien betales af volontøren selv. Varigheden af den fortsætte dækning skal være fastlagt og definitiv. Bekræftelsen af dit ønske om at bevare dækningen træder i kraft, efter at den indbetalte præmie er modtaget ved bankoverførsel eller på en check i EURO til European Benefits Administrators. For at opnå denne forlængede dækning skal du meddele European Benefits Administrators om dit ønske, en måned før din europæiske volontørtjeneste ophører eller efter den gratis 2-måneders dækningsperiode, på følgende adresse: European Benefits Administrators (Den Europæiske Volontørtjenestes Forsikringsordning) 82, rue Villeneuve EBA-GI-63-V1 Page 4/20

5 92587 Clichy Cedex, Frankrig adresse : Telefon: Fax: Opfølgende aktiviteter Hver unge volontør kan udføre en opfølgende aktivitet (i hjemlandet eller modtagerlandet) i op til seks måneder efter sit ophold i udlandet. Denne aktivitet kan vare fra et par dage til højst en måned. For at du kan benytte dig af denne form for dækning i en afgrænset periode, skal den organisation, der udsender dig, modtager dig, eller den nationale instans oplyse følgende til European Benefits Administrators på adressen - Den unge volontørs fornavn og efternavn - En kopi af din indkaldelse til at deltage i opfølgende aktiviteter. - Dit tidligere medlemsnummer af Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning - Tilmeldingsdatoen ved den oprindelige dækningsperiode - Den nye periode, der ønskes forsikringsdækning for Det land, hvor opfølgningsaktiviteterne finder sted. C. Refundering af udgifter ved sygdom Din forsikring dækker hospitalsudgifter samt udgifter til kirurgi, medicinsk behandling og tandbehandling over hele verden, under forudsætning af, at sådanne behandlinger og/eller forsyninger er anerkendt af de lokale sundhedsmyndigheder som nødvendige elementer af den pågældende behandling, i forbindelse med sygdom, skader eller i tilfælde af graviditet, og foretaget af praktiserende læger, som arbejder inden for det specialeområde, de er autoriseret til (i henhold til den lokale lovgivning samt gældende regler og bestemmelser vedrørende udøvelsen af deres erhverv i det pågældende land). Du kan frit vælge, hvilken læge og hvilket sygehus du ønsker at benytte. Du kan henvende dig både til den offentlige og private sektor. Praktiske oplysninger på Santé Expat om sundhedsforanstaltninger for udstationerede Du kan via internettet konsultere vores database over praktiserende læger og hospitaler, som er blevet henvist af vores medicinske rådgivere ved at gå ind på din medlemsside på hjemmesiden Udgifter ved sygdom refunderes udelukkende, hvis de leverede serviceydelser i forbindelse med behandling af sygdom eller tandbehandling: passer til symptomerne og diagnosen, er nødvendige og passende for behandlingen af sygdommen, skaden eller graviditeten, eller hvis udgifterne for disse serviceydelser er rimelige og deres betaling kan dokumenteres. Udgifter i forbindelse med sygdom refunderes som supplement til eventuelle udgifter dækket af sygesikringsinstitutioner (i Danmark eller i udlandet) eller af andre forsikringsselskaber, du måtte være medlem af. Hvis du er dækket af den nationale sygesikring i dit hjemland eller modtagerland, skal du bede denne institution om at refundere udgifterne, før du indsender din refunderingsanmodning til European Benefits Administrators. Det beløb, der udbetales under Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning, svarer altså til det restbeløb, der er tilbage, efter at den nationale sygesikring i dit hjemland eller modtagerland har refunderet deres del af udgifterne. Du skal bede om at få udstedt et europæisk sygesikringskort for at kunne få refunderet udgifter i forbindelse med sygdom af den nationale sygesikring i dit hjemland eller modtagerland. På dette kort står dit navn. Det er gratis og gyldigt i et år. EBA-GI-63-V1 Page 5/20

6 EBA-GI-63-V1 Page 6/20

7 HVILKE UDGIFTER REFUNDERES? Denne forsikringsordning dækker dine reelle udgifter med dækningslofter, der er angivet i skemaet nedenfor, hvis de anses for "rimelige ifølge almindelig praksis": «Rimelig ifølge almindelig praksis»? Formuleringen «rimelig ifølge almindelig praksis» skal ses i forhold til gængs lægepraksis i landet, hvor behandlingen finder sted (behandlingstype, kvaliteten af behandlingen og det anvendte udstyr, geografisk område og land). BEHANDLING PÅ SYGEHUS Udgifter forbundet med sygehusopholdet (inklusive eventuelle omkostninger ved eneværelse) Kirurgi, anæsti og opvågning Eventuelle udgifter på operationsstuen Konsultationer, lægebesøg- Behandling udført af plejepersonale Biologisk medicin (laboratorietest) Ioniserende stråling (røntgenundersøgelser) Udgifter til medicin Ambulancetransport ALMEN AMBULANT BEHANDLING Konsultationer, lægebesøg af generalister og specialister (med undtagelse af tandlæger og øjenlæger) Kirurgi Behandling udført af plejepersonale Biologisk medicin (laboratorietest) Ioniserende stråling (røntgenundersøgelser) Udgifter til medicin Ambulant behandling på sygehus Ambulancetransport ANDRE BEHANDLINGSFORMER Tandbehandling Hastebehandling og helbredende behandling (konserverende behandling, tandkirurgi, diagnose, tandhygiejne, paradontologi) Tandproteser Optik Oftalmologiske undersøgelser Briller (inklusiv montering) eller kontaktlinser Mentale forstyrrelser/ afvænning Behandling for mentale forstyrrelser (nervøse og mentale lidelser, psykoterapeutisk behandling) Afvænningskur Fødeafdelingen (udgifter forbundet med graviditet og fødsel) på op til 500 pr. tand og pr. person på op til 300 pr. person på op til 30 dage uafbrudt behandling pr. person på op til 30 dage uafbrudt behandling pr. person Udgifter af særligt urimelig eller usædvanlig karakter kan afvises eller refunderingen begrænses. UDGIFTER UDEN DÆKNING EBA-GI-63-V1 Page 7/20

8 Der er visse udgifter forbundet med medicinsk behandling og tandbehandling, som ikke er omfattet af volontørtjenesteprogrammet: Behandling som ikke anses for nødvendig fra et medicinsk synspunkt, såsom skønhedspleje, ortodontisk behandling, æstetiske operationer, farmaceutiske produkter, der kan købes uden recept, personlige udgifter på et sygehus (telefon, fjernsyn, aviser osv.) Psykoanalyse Behandling af psykiatriske problemer, mentale og nervøse lidelser, eller problemer med alkohol og narkotika uden for modtagerlandet eller hjemlandet. Solbriller Hydroterapi og kurbade Hospitalsudgifter eller udgifter til lægebehandling, som er åbenlyst overdrevne eller usædvanlige, kan afvises eller kun delvist refunderes. FORUDGÅENDE AFTALER Eftersom godtgørelsen af visse udgifter forbundet med sygdom er begrænset, stiller European Benefits Administrators en kontrol- og støtteservice til din rådighed for at hjælpe dig med at undgå at pådrage dig højere udgifter end de dækningslofter, der er fastsat. I forbindelse med følgende behandlingsformer bør du tage kontakt til European Benefits Administrators for at opnå en forudgående aftale: Operationer og hospitalsindlæggelse af en dags varighed Fødsel Behandling af psykiatriske problemer, mentale og nervøse lidelser, eller problemer med alkohol og narkotika, hvis omkostninger sandsynligvis vil overstige 300 EURO, Alle behandlingsformer, som kræver fem lægebesøg eller derover Dentalkirurgi, tandkroner og tandbehandling, hvis omkostninger sandsynligvis vil overstige 600 EUR I forbindelse med en forudgående aftale: vil din sagsbehandler oplyse dig om de præcise dækningsbetingelser vil din sagsbehandler bede dig om en behandlingsplan, som omfatter lægens recept, røntgenbilleder, og en detaljeret oversigt. kan din sagsbehandler, hvis du ønsker det, etablere en direkte betalingsordning med det pågældende hospital og den pågældende læge (dog kan en sådan ordning ikke laves i forbindelse med optisk behandling). FORSIKRINGSDÆKNING MEDICINSK ELLER KIRURGISK HOSPITALSINDLÆGGELSE Ved planlagt hospitalsindlæggelse Mindst 10 dage før din indskrivelse på sygehuset bedes du kontakte European Benefits Administrators for at få skriftligt forhåndstilsagn om, at hospitalsindlæggelsen er dækket af forsikringen. På den måde undgår du at lægge ud for udgifterne. Du skal blot betale for de udgifter, der ikke er dækket af forsikringen, og under alle omstændigheder for personlige omkostninger såsom telefon og fjernsyn. Ved hasteindlæggelse Hvis du bliver hasteindlagt, bedes du kontakte European Benefits Administrators inden for 72 timer efter din indlæggelse. EBA-GI-63-V1 Page 8/20

9 Fremvis dit medlemskort af Den Europæiske Volontørtjenestes forsikringsordning til sygehusets modtagelse og bed dem tage telefonisk kontakt til European Benefits Administrators eller AXA Assistance for at få bekræftelse på, at du er dækket af forsikringen. En bekræftelse på forsikringsdækningen vil herefter blive tilsendt pr.fax. FØDSELSAFDELINGEN Send en graviditetserklæring til European Benefits Administrators før udgangen af den tredje måned af graviditeten. Sygehuset vil derefter modtage det beløb, der svarer til dækningen af graviditetsudgifterne under din forsikringsordning. På den måde undgår du at lægge ud for udgifterne. «Online» dækning Udfyld din anmodning om forsikringsdækning direkte i rubrikken «Fritagelse for betaling» på din medlemsside på hjemmesiden HVORDAN BLIVER DINE UDGIFTER REFUNDERET? Anmodning om refundering «on-line» Du kan udfylde ansøgningsformularen om refundering på din medlemsside på vores hjemmeside under rubrikken Formularer. Udprint pdf-dokumentet og send det pr. brev til forvaltningscenteret med vedlagt dokumentation for dine udgifter i forbindelse med sygdom. Hvad angår de løbende udgifter (konsultationer, apotek, analyser, røntgen, men også tandbehandling og optisk behandling), bedes du betale udgifterne i første omgang, før du anmoder forvaltningscenteret om at få dem refunderet (behørigt betalte originalfakturaer og dine lægeforskrifter) Det er obligatorisk at forsyne os med dine kontooplysninger for at gøre det muligt at refundere de serviceydelser, du har betalt for:iban + SWIFT CODE + din banks navn og adresse + fornavn og efternavn på kontoindehaveren. Praktiske råd Sørg for at tage fotokopier af alle de dokumenter, du sender til os. Grupper dine anmodninger om refundering for at undgå at få godtgørelser på små beløb. Vær særligt opmærksom ved udfyldelsen af din online ansøgning: Check dine personlige oplysninger efter (navn og adresse, , ydelsesberettigede familiemedlemmer), så du kan rette dem, hvis de ikke er korrekte. For hver behandling og serviceydelse og for hvert produkt skal du: indtaste datoen, give en kort beskrivelse, præcisere sygdommens karakter eller detaljerne om den skade, som er blevet behandlet, angive det land, hvor behandlingen fandt sted, oplyse det afregnede beløb / valutaenheden samt den læge, der udførte behandlingen og på hvilken institution. Når du har bekræftet rigtigheden af alle oplysningerne i formularen, kan du printe den ud i pdf-format NB : før du sender formularen afsted til forvaltningscentret, skal du: datere og underskrive formularen (sektion D). huske at vedlægge originalerne af recepter, kvitteringer for lægehonorarer og fakturaer. EBA-GI-63-V1 Page 9/20

10 Disse dokumenter skal indeholde patientens fornavn og efternavn, datoen for behandlingen, en detaljeret beskrivelse af behandlingen, beløbet på udgifterne for hver behandlingskategori, navn, adresse og telefonnummer på lægen, sygehuset, laboratoriet eller apoteket. En kassebon uden alle disse oplysninger vil ikke blive godtaget. Ved behandling udført i Frankrig skal du indlevere behandlingsbeviserne fra den franske sygesikring med vignetter (fra medicin). Ved behanding hos en optiker, apoteksbesøg, laboratorieprøver og fysioterapiseancer skal fakturaer vedlægges originalen af den recept, lægen har udskrevet. Ved udgifter over 400 bedes du vedlægge alle dokumenter udfyldt af tjenesteydere fra sundhedssektoren med en detaljeret beskrivelse af behandlinger, sygdommens eller skadens karakter samt den form for behandling, der er blevet ordineret. I modsat fald vil European Benefits Administrators bede om de manglende dokumenter og dermed forsinke refunderingen af dine udgifter i forbindelse med sygdom. Hold øje med dine ansøgninger om refundering De ansøgninger om refundering, der er indtastet online, er registreret og kan konsulteres i et år på medlemssiden under rubrikken «Dine ansøgninger». Hvis du selv, din ægtefælle eller jeres børn er dækket af den nationale sygesikring i jeres hjemland eller modtagerland (eller en anden forsikringskontrakt), eller hvis du har et europæisk sygesikringsbevis, skal du anmode om refundering hos disse institutioner, før du sender din ansøgning om refundering til European Benefits Administrators. Hvis dette er tilfældet, bedes du sammen med din ansøgning om refundering sende en kopi af samtlige kvitteringer for lægehonorarer samt originalen af refunderingsoversigten fra den pågældende institution. Hvis det lokale sygesikringssystem afviser dig af den ene eller anden grund, selv om du er i besiddelse af et europæisk sygesikringsbevis, skal du sammen med din ansøgning til European Benefits Administrators vedlægge et brev med en forklaring på, hvorfor din ansøgning blev afvist, samt afslaget fra den lokale sygesikring. Ansøgningen om refundering skal indsendes senest 12 måneder efter datoen for behandlingen. Refunderingsoversigt Hvis du oplyser os om din adresse (under rubrikken «Din situation» på vores hjemmeside), vil du få besked, når en refunderingsansøgning er blevet behandlet. Så snart en ansøgning er blevet behandlet, vil du kunne få adgang til en detaljeret refunderingsoversigt i rubrikken «Oversigter» på din medlemsside på vores hjemmeside. EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS INTERNETSERVICE På hjemmesiden kan du logge dig på din medlemsside med det login og kodeord, du fik oplyst, da du blev medlem. Denne medlemsside giver dig mulighed for at : læse og rette i dine personlige oplysninger (kontraktnummer, tilmeldingsdato, medlemsnummer, ydelsesberettigede familiemedlemmer, postadresse, kontooplysninger ) bede om en forsikringsattest og et personligt medlemskort udfylde og udprinte dine refunderingsansøgninger online EBA-GI-63-V1 Page 10/20

11 aflæse dine refunderingsoversigter fra de sidste 12 måneder søge oplysninger om formaliteterne i forbindelse med forudgående aftaler, udbetalinger, refunderinger indsende en refunderingsansøgning online (i henhold til kapitel C. Refundering af udgifter i forbindelse med sygdom) opnå adgang til Santé Expat, en hjemmeside med en informationsbank om sundhedssituationen i lande verden over og en database over behandlere inden for sundhedssektoren på verdensplan. EBA-GI-63-V1 Page 11/20

12 D. Hjemtransport og assistance Du får stillet et komplet udvalg af serviceydelser til rådighed, herunder hjemtransport på grund af sygdom, oplysninger af medicinsk karakter, identificering af lokale læger og tandlæger, udskrivning af recepter på nødvendig medicin, udlæg for depositum og juridisk beskyttelse ved trafikuheld, erstatning af personlige papirer og rejsebeviser/billetter. Husk at bede om forhåndtilsagn hos AXA Assistance. AXA ASSISTANCE forpligter sig til at benytte sig af alle de midler, organisationen er i besiddelse af, til at sørge for at de planlagte serviceydelser bliver leveret og den lovede assistance finder sted. AXA ASSISTANCE kan ikke holdes ansvarlig for manglende implementering eller forsinkelser, som er forårsaget af krig eller borgerkrig (hvadenten disse er officielt anerkendte eller ej), generel mobilisering af befolkningen, offentlige myndigheders beslaglæggelse af menneskelige eller fysiske ressourcer, sabotage eller terroristhandlinger udført i forbindelse med samordnede aktioner, sociale konflikter som strejker, uroligheder, folkelige bevægelser, lockout, naturkatastrofer, effekten af radioaktiv stråling og alle andre tilfælde af force majeure, som gør det umuligt at følge kontrakten. BESKRIVELSE AF BEHANDLINGER OG SERVICEYDELSER HJÆLP TIL UDSTATIONERING Oplysninger af medicinsk karakter ved udlandsrejser - Oplysninger om præventiv behandling - Obligatoriske og anbefalede vaccinationer - Medicin, der bør medbringes på rejsen - Oplysninger om præparaterne og deres bivirkninger, forholdsregler ved graviditet og amning - Lægeråd om tilpasning til lokale forhold: forskudt tidszone, hygiejne, ernæring, klima, sanitære risici Oplysninger om de lokale institutioner i sundhedssektoren - Oplysninger om sygehuse, specialiserede klinikker, rekreationshjem med medicinsk behandling, genoptræningscentre, anbefaling af specialister Diverse oplysninger - Oplysninger om atmosfæriske forhold, told, valuta, adresser på ambassader og konsulater, praktiske råd ved tyveri eller tab af personlige papirer, kreditkort, checkhæfter osv. Medicinforsendelser - Forsendelser med nødvendig medicin, som ikke kan købes i modtagerlandet Ubegrænset Formålet med denne service er under ingen omstændigheder at opfordre til telefoniske lægekonsultationer eller automatisk ordinering af medicin. Ubegrænset Ubegrænset Denne service garanteres ved særlige anmodninger i specifikke tilfælde, men kan derimod hverken benyttes til regelmæssige forsendelser eller til en vaccinationsansøgning. Volontøren forpligter sig til at tilbagebetale det beløb, som medicinen har kostet, samt eventuelle toldafgifter inden for 30 dage efter afsendelse. EBA-GI-63-V1 Page 12/20

13 REJSEASSISTANCE Juridisk assistance i modtagerlandet ved trafikuheld Udlæg for strafferetlig kaution i modtagerlandet ved trafikuheld Assistance og omkostninger ved erstatning af personlige papirer og rejsebeviser/billetter mistet eller stjålet uden for hjemlandet Afsendelse af hastebeskeder Honorarer begrænset til 800 Euro Begrænset til Euro. Kautionen skal tilbagebetales af volontøren inden for 3 måneder efter udlægget. på op til 400 pr. person Gratis afsendelse ved hjælp af de hurtigste midler til rådighed PERSONLIG ASSISTANCE Vi tilbyder følgende serviceydelser ved pludselig og uforudsigelig sygdom, alvorlig personskade eller dødsfald. Begrebet uforudsigelig sygdom henviser til «lægeligt konstaterede ændringer i sundhedstilstanden af pludselig eller uforudsigelig karakter» og alvorlig personskade henviser til «al uforsætlig personskade på forsikrede forårsaget af voldelige, pludselige og uforudsigelige handlinger fremprovokeret af udefrakommende faktorer». I sådanne tilfælde vil de lokale myndigheder være ansvarlig for førstehjælpsforanstaltningerne, og udgifterne forbundet hermed vil derfor ikke blive refunderet af AXA ASSISTANCE. Hjemtransport ved sygdom Tilbagerejse til modtagerlandet efter hjemtransport Udlæg af udgifter i forbindelse med sygdom i henhold til forsikringens dækning uden for hjemlandet. Forlængelse af hotelophold Hotelomkostninger (hotelværelse og morgenmad), hvis tilbagerejsen til hjemlandet efter volontørperioden udsættes på grund af alvorlig sygdom eller ulykke Betaling af en pårørendes ud- og hjemrejse samt hotelomkostninger (hotelværelse og morgenmad) ved forsikredes hospitalsindlæggelse i over 7 dage Betaling af forsikredes ud- og hjemrejse ved et nærstående familiemedlems dødsfald eller pludselige sygdom og hospitalsindlæggelse i over 10 dage. Hjemtransport af forsikrede ved dødsfald og dækning af hotelomkostninger (hotelværelse og morgenmad) Transport af forsikrede til den mest relevante eller specialiserede institution med den tætteste beliggenhed til den permanente bolig i hjemlandet, hvis forsikredes sundhedstilstand gør det muligt. Udrejse, som gør det muligt for forsikrede at vende tilbage til modtagerlandet efter hjemtransport til hjemlandet. Inden for de vedtagne dækningslofter for faktiske omkostninger på de udførte behandlinger foretaget efter konsultation med AXA Assistances lægehold under garantien Refundering af udgifter ved sygdom. Under 50 Euro pr. nat i højst 10 nætter Under 50 Euro pr. nat i højst 10 nætter Ud- og hjemrejse fra det sted, hvor forsikrede befinder sig, til hjemlandet eller det land, forsikrede er permanent bosat i. Op til 1000 Euro til køb af kiste og op til 76 Euro pr. nat i 3 nætter i træk til hotelomkostninger EBA-GI-63-V1 Page 13/20

14 European Benefits Administrators dækker udgifter i forbindelse med sygdom efter hjemtransporten foretaget af AXA ASSISTANCE på basis af Den Europæiske Volontørtjenestes regler for dækning i forbindelse med sygdom. Generelle udgifter uden dækning : UDGIFTER UDEN DÆKNING Udgifter som forsikrede har pådraget sig uden forudgående aftale med AXA ASSISTANCE Restaurationsudgifter Taxiudgifter, medmindre det udtrykkeligt er medtaget i kontrakten Udgifter i forbindelse med mistet eller stjålet baggage Skader forårsaget forsætligt af forsikrede, med undtagelse af selvmord og selvmordsforsøg Ulykker i forbindelse med deltagelse i idrætskonkurrencer og prøver, med undtagelse af deltagelse i sportsbegivenheder i direkte tilknytning til det projekt for Den Europæiske Volontørtjeneste, som volontøren deltager i (du skal kontakte sportsforbundets egen forsikring eller en lokal forsikring, som dækker sådanne sportsrisici) Udgifter i forbindelse med eftersøgninger og redningsaktioner ved havet eller i bjerge Alle andre uforudsete udgifter under dækningsgarantien Udgifter uden dækning i forbindelse med sygdom: Udgifter, der ikke hører under dækningsgarantien i forbindelse med sygdom og ikke indebærer AXA ASSISTANCEs medvirken: Godartede sygdomme, som behandles på stedet Sygdomme under behandling og rekonvalescenstilstande, der ikke er færdigbehandlede Kontrol og/eller behandling af en sygdom planlagt før afrejsen til modtagerlandet Eventuel opfølgning (kontrol, supplerende behandling, tilbagefald) af en sygdom, som har været årsag til hjemtransport Undersøgelser i forbindelse med test og analyser (forebyggende undersøgelser, kontrolundersøgelser) Graviditet, med undtagelse af uforudsigelige komplikationer, i så fald efter 6. måned Graviditet ved kunstig insemination Frivillig abort Fødsler til tiden Æstetisk kirurgi SÅDAN KONTAKTER DU AXA ASSISTANCE : I NØDSTILFÆLDE 1. I nødstilfælde eller livsfarlige situationer bør du øjeblikkeligt kontakte den lokale ambulancetjeneste eller læge eller det lokale sygehus/brandvæsen/politi, således at situationen takles hurtigst muligt. AXA ASSISTANCE kan ikke påtage sig rollen som stedfortræder for lokale eller nationale førstehjælpsorganisationer eller eftersøgningsorganer. 2. Ring derefter til AXA ASSISTANCE i Paris : Forklar, at du er volontør for Den Europæiske Volontørtjeneste og oplys det nummer, der er angivet på dit forsikringskort fra Den Europæiske Volontørtjeneste. Giv derefter følgende oplysninger til AXA ASSISTANCE : - dit navn og det telefonnummer, du ringer fra - en beskrivelse af den problematiske situation, som har fået dig til at ringe op, og det der er blevet gjort for at forbedre den, samt det sted hvor du befinder dig på det givne tidspunkt. - hvis du hører under en praktiserende læge, skal du oplyse hans navn og telefonnummer 4. Følg de instruktioner, som du bliver givet af AXA ASSISTANCEs lægehold. EBA-GI-63-V1 Page 14/20

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD OVERSIGT OVER ERSTATNINGER

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD OVERSIGT OVER ERSTATNINGER RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD OVERSIGT OVER ERSTATNINGER SKEMA MED ERSTATNINGER Alle erstatninger er pr. modtager pr. rejse med mindre andet er angivet Sektion A Gebyr for annullering eller afkortning

Læs mere

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav Betingelser og vilkår 2014/2015 Denne police er gyldig for forsikringstager fra den 1. marts 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk Alle krav, +45

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Rejseforsikring Udvidet

Rejseforsikring Udvidet Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring): Telefon: +5 70 10 03 99 Email: kontakt@temarejser.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904 FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK international top-up plan Vi tager hånd om Dig Gældende fra 2013 DKK Indhold Vi prioriterer dit helbred frem for alt 3 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 4 Dine dækningsmuligheder 5 Værd at vide 6

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere