IMT-organisering 1. januar Direktør Mikael Skov Mikkelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMT-organisering 1. januar 2012. Direktør Mikael Skov Mikkelsen"

Transkript

1 IMT-organisering 1. januar 2012 Direktør Mikael Skov Mikkelsen

2 Enhedsorganisering Direktør Administration Kunder & Forretning Service & Support Medico Drift & Infrastruktur Projekt & Implementering

3 Administration Administrationschef Per Ole Front

4 Administration Enhedens formål Sikre at IMT's ressourcer anvendes i overensstemmelse med strategier, politikker, planer, programmer og beslutninger Optimere ressourceanvendelsen samt sikre og udvikle IMT's personalekompetencer Sikre at aktiviteterne i IMT udøves under overholdelse af relevant lovgivning samt regler fastsat af koncerndirektionen og Regionsrådet Udføre en række konkrete administrative opgaver og funktioner Økonomi- og aktivitetsstyring Personale og organisation Jura Udbud, indkøb og licensstyring (overordnet/strategisk) Kommunikation Intern service Kompetencecenter for løbende kvalitetsforbedring Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 50 årsværk

5 Organisering Administration Administrationschef Ledelsessekretariatet Økonomi & Aftaler Styring & Kvalitet Service & Kommunikation

6 Sektionens formål Ledelsessekretariatet Sekretariatsbetjening og rådgivning af direktør og chefgruppe Administrativt kontaktpunkt for regionens direktion og øvrige enheder samt for eksterne parter Bistand til og sekretariatsbetjening af direktøren og administrationschefen Sekretariatsbetjening af chef- og ledergruppemøder Koordinering af bestillinger fra/til direktør eller chefgruppe ift. organisationen Strategisk og forretningsmæssig sparring med direktøren Rådgivning om organisations- og ledelsesudvikling 3-5 årsværk

7 Økonomi & Aftaler Sektionens formål Optimere og dokumentere anvendelsen af IMT s ressourcer Optimere indkøb Sikre at ressourceanvendelse og indkøb i IMT udøves under overholdelse af relevant lovgivning samt regler fastsat af direktionen og Regionsrådet Budgetlægning, økonomirapportering og regnskabsaflæggelse Aktivitetsplanlægning Budget- og aktivitetsopfølgning Betalinger Økonomisk revision Kompetencecenter for udbud, indkøb og kontraktstyring Licensaftaler og -rådgivning samt overordnet, strategisk licensstyring Juridisk rådgivning årsværk

8 Styring & Kvalitet Sektionens formål Sikre nødvendig og tilstrækkelig styringsinformation til IMT s ledelse Sikre og dokumentere IMT s forretningsudvikling Ledelsesinformation Overordnet strategisk planlægning Målfastsættelse og -opfølgning vedrørende aktivitet og kvalitet Analyser og monitorering af aktiviteter, kvalitet mv. Styrings- og kvalitetsværkstøjer Risikoanalyser og monitorering, fx inden for informationssikkerhed Kompetencecenter for løbende forbedringer, herunder både proces- og leverancekvalitet (fx Lean og Six Sigma) Koordinerende ift. regionens samlede kvalitetsarbejde (fx akkrediteringer) Kompetencecenter for informationssikkerhed årsværk

9 Service & Kommunikation Sektionens formål Administration og personaleudvikling Intern og ekstern kommunikation Understøtte videndeling i IMT Udvikle og vedligeholde de fysiske og praktiske rammer for IMT s aktiviteter Personaleadministration, løn og rekruttering Personaleudvikling MED og TR Intern service Lokaler og kantine Reception og telefonomstilling Arbejdsmiljø Kommunikation og videndeling Presse (single point of contact) Arkivering, journalisering og dataanmeldelser o.a årsværk

10 Kunder & Forretning Kundechef Pia Kopke

11 Kunder & Forretning Enhedens formål Udvikling og vedligeholdelse af en professionel governance for IMT Strategisk og operationel rådgivning om it-udviklingen i Region Hovedstaden, herunder koordinering til regionens samarbejdspartnere og repræsentation af regionen nationalt og internationalt Opbygning og vedligeholdelse af tætte og konstruktive kunderelationer mellem IMT og kunderne Vedligeholdelse af forretningssystemerne samt opfølgning på implementering af disse under hensyn til forretningens behov Deltage i etablering af ny sundhedsplatform Udvikling og vedligeholdelse af it-governancestrukturen for IMT Strategi og metodeudvikling Innovation Virksomhedskontakt Systemkoordinering Tværsektoriel koordinering Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Klinisk 2. level support og uddannelse Ca. 110 årsværk

12 Organisering Kunder & Forretning Kundechef H-EPJ OPUS Arbejdsplads Governance H-EPJ Øvrige Systemer Hospitals- & Virksomhedskoordinering Special- & Tværsektorielle Systemer Innovation & Administrative Systemer

13 Governance Sektionens formål Udvikling, implementering og vedligeholdelse af governancemodel for IMT Koordinering af IMT-governancemodel med andre governancemodeller, fx regionens, RSI og den nationale governancemodel Ansvar for processen fra idé til projekt Sikre ensartet og koordineret udarbejdelse af IMT-strategier Sekretariatsbetjening af de overordnede styringsfora, fx RSI og UD Udvikle og vedligeholde værktøjer i IMT-governancemodellen Understøtte IMT og kunderne i anvendelsen af IMT-governance Sikre sammenhæng mellem forskellige styringssetup Sikre sammenhæng til øvrige modeller, fx økonomimodel og projektstyringsmodel Skabe overblik over alle investeringer Udvikling af strategikoncepter Facilitering af og deltagelse i IMT-strategiarbejde Enhedssekretær årsværk

14 Hospitals- og Virksomhedskoordinering Sektionens formål Varetage planlægning, koordinering og dialog mellem kunderne og IMT på det strategiske og taktiske niveau Dialog med kundernes direktioner og ledelser Være bindeled mellem de enkelte dele af klinikken og enhederne i IMT i forbindelse med eksempelvis - Implementering - Serviceaftaler - Major incidents Bidrage til at kunder og IMT forstår og arbejder efter aftaler og modeller beskrevet i snitfladedokumentet Rådgive forretningen Udvikle og vedligeholde overblik over aftaler og aktiviteter hos kunderne Sikre ensartethed og gennemskuelighed i dialog og aftaler med kunderne årsværk

15 H-EPJ OPUS Arbejdsplads Sektionens formål Vedligeholdelse af H-EPJ-systemerne (H-EPJ-portalen, OPUS Arbejdsplads) samt opfølgning på implementering af disse under hensyn til forretningens behov Rådgivning og sparring om systemerne i H-EPJ Rådgive, koordinere og afdække ideer til ny- og videreudvikling af H-EPJ Bidrage til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne i H-EPJ Planlægge og gennemføre opgraderinger af systemerne i H-EPJ, herunder test- og implementeringsaktiviteter Deltage i etablering af ny sundhedsplatform Sikre tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder at der foreligger nødprocedurer Deltage i kvalitetsudvikling af H-EPJ og sikre tæt samarbejde til kvalitetsorganisationen Koordinering mellem systemadministrator, driftsansvarlig, service delivery og governancestrukturen Løbende leverandørkontakt 2. level support på H-EPJ-systemerne Undervisning i systemanvendelse efter idriftsættelse Kompetencecenter for risikomanagement og UTH årsværk

16 H-EPJ Øvrige Systemer Sektionens formål Vedligeholdelse af H-EPJ-systemerne (EPM, ORBIT, MIRSK) samt opfølgning på implementering af disse under hensyn til forretningens behov Rådgivning og sparring om systemerne i H-EPJ Rådgive, koordinere og afdække ideer til ny- og videreudvikling af H-EPJ Bidrage til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne i H-EPJ Planlægge og gennemføre opgraderinger af systemerne i H-EPJ, herunder test- og implementeringsaktiviteter Deltage i etablering af ny sundhedsplatform Sikre tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder at der foreligger nødprocedurer Deltage i kvalitetsudvikling af H-EPJ og sikre tæt samarbejde til kvalitetsorganisationen Koordinering mellem systemadministrator, driftsansvarlig, service delivery og governancestrukturen Løbende leverandørkontakt 2. level support på H-EPJ-systemerne Undervisning i systemanvendelse efter idriftsættelse Kompetencecenter for risikomanagement og UTH årsværk

17 Special- & Tværsektorielle Systemer Sektionens formål Rådgivning, sparring, vedligehold og opfølgning på special og tværsektorielle systemer (LABKA, Diabetes-RASK, RIS/PACS, Patologi, Mikrobiologi, e-journal mv.) For kliniske specialsystemer er der ofte systemadministratorer og ejere placeret på hospitalerne. Sektionen skal inden for kliniske specialsystemer og tværsektoriel kommunikation sikre - rådgivning, koordinering og afdækning af ideer til ny- og videreudvikling af systemerne - bidrag til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne - planlægning og gennemførelse af opgraderinger af systemerne, herunder test og implementeringsopfølgninger Udarbejde tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder nødprocedurer Deltage i kvalitetsudvikling af systemerne og sikre tæt samarbejde med de sundhedsfaglige råd og kvalitetsorganisationen Sikre et tæt samarbejde med sektorerne og nationale fora (fx sundhed.dk, borger.dk og telemedicin) Opgaver på det telemedicinske område årsværk

18 Innovation & Administrative Systemer Sektionens formål Planlægning og koordinering af innovationsprojekter, herunder understøttelse af IMTenhedernes innovationstiltag, samt planlægning af samarbejde med øvrige regionsinitiativer Rådgivning, sparring, vedligeholdelse og opfølgning på administrative systemer Koordinering af IMT-opgaver i relation til hospitalsbyggerierne Planlægge og koordinere innovationsprojekter i samarbejde med Koncern Regional Udvikling og andre innovationsfora i regionen Deltage i innovationsprojekter (herunder regionens hospitalsbyggerier) og/eller overdrage disse til øvrige enheder i IMT Deltage i arbejdet med offentlig-privat-innovationssamarbejde, herunder videreudviklingen af forskningsaktiviteter på tværs af sektorer IMT vil typisk være systemejer af basissystemer, og sektionen skal sammen med IMT-kolleger - rådgive, koordinere og afdække ideer til ny- og videreudvikling af systemerne - bidrage til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne - planlægge og gennemføre opgraderinger af systemerne, herunder implementeringsopfølgninger - sikre tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder at der foreligger nødprocedurer For administrative systemer varetages ovenstående opgaver i samarbejde med systemejere/- administratorer årsværk

19 Service & Support Servicechef Torben Dalgaard

20 Service & Support Enhedens formål Kompetent og professionel brugerservice vedr. it, medicoteknik og telefoni Bruger- og on-site-support Brugeradministration Problem og incident management (i samarbejde med Drift & Infrastruktur) Udvikle og vedligeholde leveranceprocesserne Indkøb af computere, telefoner mv. Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 155 årsværk

21 Organisering Service & Support Servicechef Servicedesk Processer & Koncepter Support RH Support Nord Support Byen Support Midt Support Syd Support PSYK IMT Bornholm

22 Sektionens formål Servicedesk Servicedesk for alle henvendelser om it, medicoteknik og telefoni Servicedesk (1. og 2. level support) 1. level support har til formål at sætte dagsordenen for god kommunikation med brugerne 1. level support skal varetage incident management (Incident Response Team) og overvågning 2. level løser opgaver der ikke løses i 1. level, i samarbejde med Drift & Infrastruktur, Kunder & Forretning og supportsektionerne 2. level varetager problemmanagement Servicedesken skal samlet varetage brugeradministration, licensoprydning, modtagelse af nye systemer og forestå kompetenceudvikling årsværk en af den centrale servicedesk vil stige efterhånden som, der i løbet af 2012 flyttes flere og flere hospitaler og virksomheder ind under denne sektion.

23 Processer & Koncepter Sektionens formål At definere og udbrede processer og koncepter til sikring af en ensartet service og koblingen til de øvrige enheder i IMT (ITIL manager inden for alle ITIL v3-discipliner) Licensstyring i form opfølgning på licensanvendelse Varetage vareindkøb og sikre fungerende indkøbsaftaler i samarbejde med Administration Definere og udbrede koncepter og ITIL-processer Lede udarbejdelse af SLA er og servicekataloger i tæt samarbejde med de øvrige sektionsledere Definere overleveringskoncept for modtagelse af nyt, vi skal servicere Udarbejde måle- og opfølgningssystemer, samt følge op på bl.a. performance Definere koncepter for problemløsninger og udbrede disse Sikre dokumentation og vedligeholde selvbetjeningsvejledninger på intranet Teknisk projektledelse, herunder ledelse af servicedesk-sammenflytning Kvalitetsarbejde Anskaffe værktøjer og udarbejde standarder Sætte standarder for computere og andre enheder Sikre indkøbsaftaler med rette service til rette pris i samarbejde med Administration Følge op over for leverandører vedr. service mv. Enhedssekretær årsværk

24 Support Sektionens formål Yde on-site-support i tæt samarbejde med servicedesken 2. og 3. level support i samarbejde med servicedeskens 2. level support Flytninger og byggeprojekter On-site-support, opsætning og vedligehold af it og telefoni Vedligeholdelse af CMDB Tekniske implementeringer i samarbejde med Projekter & Implementering Organiseringen: Support RH (20-25) - Rigshospitalet inkl. IMT Support Nord (20-25) - Hillerød, Helsingør og Frederikssund inkl. Regionsgården, Stabe og Den Sociale Virksomhed Support Byen (10-15) Frederiksberg og Bispebjerg Support Midt (15-20) Gentofte og Herlev inkl. HR- og Uddannelsesvirksomheden Support Syd (20-25) Hvidovre, Amager og Glostrup Support PSYK 10-15) Psykiatrien Følgende virksomheder betjenes ud fra deres geografiske placering og under et af ovenstående områder (defineres nærmere): - Region Hovedstadens Apotek - Den Præhospitale Virksomhed - Desuden betjenes lægevagten, 112 og andet lokalt, hvor de er placeret.

25 Sektionens formål IMT Bornholm At sikre en god lokal service på Bornholms Hospital vedr. it, medicoteknik og telefoni At sikre en god lokal service på Bornholms Hospital vedr. it, medicoteknik og telefoni 5-10 årsværk

26 Medicochef Arne Talbot Medico

27 Enhedens formål Medico Professionel installation, on-site support, opfølgning og vedligeholdelse af regionens medicotekniske udstyr. Rådgivning om udviklingen i og anskaffelse af medicoteknisk udstyr Repræsentation af regionen nationalt og internationalt Optimere og systematisere it-integration Medicoteknisk udstyr, herunder røntgen- og nuklearmedicinsk udstyr Anskaffelse, installation og bortskaffelse Service, kontrolmålinger og indstillinger Kravspecifikation Uddannelse, instrukser og vejledninger Udvikling og It-integration Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 80 årsværk

28 Organisering - Medico Medicochef Billeddiagnostik, Laboratorie & Dialyse It-Integration & Medicoudvikling Behandlingsudstyr Koordinering & Kvalitetssikring Monitoreringsudstyr

29 Billeddiagnostik, Laboratorie & Dialyse Sektionens formål Professionel installation, support og vedligeholdelse af billeddiagnostisk, laboratorie- og dialyseudstyr Opfølgning på brugen af udstyret Strategisk og operationel rådgivning Anskaffelser, installation, konfiguration og bortskaffelse Medicoteknisk vejledning og rådgivning Leverandørstyring Risikovurdering Vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr Koordination med medicoteknikere på kliniske afdelinger Support (on-site og off-site) Strålingssikkerhed Dokumentation årsværk

30 Sektionens formål Behandlingsudstyr Professionel installation, support og vedligeholdelse af behandlingsudstyr. Opfølgning på brugen af udstyret Strategisk og operationel rådgivning Anskaffelser, installation, konfiguration og bortskaffelse Medicoteknisk vejledning og rådgivning Leverandørstyring Risikovurdering Vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr Koordination med medicoteknikere på kliniske afdelinger Support (on-site og off-site) Dokumentation årsværk

31 Sektionens formål Monitoreringsudstyr Professionel installation, support og vedligeholdelse af monitoreringsudstyr Opfølgning på brugen af udstyret Strategisk og operationel rådgivning Anskaffelser, installation, konfiguration og bortskaffelse Medicoteknisk vejledning og rådgivning Leverandørstyring Risikovurdering Vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr Koordination med medicoteknikere på kliniske afdelinger Support (on-site og off-site) Dokumentation årsværk

32 Sektionens formål It-Integration & Medicoudvikling Integration mellem it-systemer samt mellem medicoteknisk udstyr og it-systemer Udvikling, vedligehold og dokumentation af integrationsservices Deltagelse i interne, nationale og internationale udviklingsprojekter It-integration generelt (middleware) Integration mellem medicoteknisk udstyr og systemer Udviklingsprojekter Dataopsamling og databehandling Medicotekniske systemer Medicotekniske og it-integrationsprojekter indenf or telemedicin og hjemmemonitorering Patientkald indførsel inkl. integration til medicoteknisk udstyr Digital patient-tv-projekter Medicoteknisk deltagelse i innovationsprojekter Koordination af universitetssamarbejde vedrørende medicoteknik årsværk

33 Sektionens formål Koordinering & Kvalitetssikring Sikre koordinering og samarbejde på de udstyrsspecifikke sektioner Koordinering i forhold til brugere, Administrationen og Koncern Indkøb ved anskaffelser Sikre ensartet registrering af alt medicoteknisk udstyr Koordinering af kvalitetssikrings og akkrediterings aktiviteter Koordinering og samarbejde internt og eksternt (herunder til eksterne medicoteknikere) Koordinering af indkøb og anskaffelse i samarbejde med Koncern Indkøb og Administrationen Koordinere standardisering og registrering af udstyr Koordinere brugerpaneler Standardisering af vedligeholdskontrakter Lovgivning/akkreditering Kvalitetssikring af ensartet registrering af udstyr (interne og eksterne medicoteknikere) Vedligehold af GMDN-klassifikation Metoder til kvalitetssikring af apparatur Samarbejde med patientsikkerhedsorganisation Fælles arbejdsgange for brug af udstyr Vejledninger og kommunikation Brugeruddannelse Koordination af medicoteknisk byggerådgivning Enhedssekretær årsværk

34 Drift & Infrastruktur Driftschef Niels Jespersen

35 Enhedens formål Drift & Infrastruktur Professionel drift og vedligeholdelse af regionens systemer og infrastruktur Driftssupport og sagsstyring Effektivisering af driften Forbedring af regionens infrastruktur Drift af kommunikations- og netværksteknologier, middleware- og integrationskomponenter, databaser, servere, storage samt backup/restore Administration af regionens forretningsapplikationer Planlægning og koordinering af ændringer i systemer og infrastruktur Idriftsættelse af systemer Proaktiv kapacitetsplanlægning Leverandørkontraktstyring Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 100 årsværk

36 Organisering Drift & Infrastruktur Driftschef Service Delivery System Management Application Management Communication & Facility MS UX

37 Sektionens formål Service Delivery Procesunderstøttelse på drifts- og infrastrukturområdet Projektunderstøttelse Kundeunderstøttelse Leverandørstyring Change: planlægge, kvalitetssikre, koordinere og sikre udførelsen af changes Release og deployment Service design: udvikle og vedligeholde serviceydelser Kontrakt- og processtyring for sourcing Leverandørsamarbejde, kontraktstyring SLA, kapacitet, tilgængelighed, kvalitet, ressourcer Driftsarkitektur Enhedssekretær årsværk

38 Sektionens formål System Management Sikre synergi mellem forretningsforståelse og teknisk specialviden Skabe og vedligeholde overblik over Regionens systemportefølje Systemadministration på applikationsniveau (TSA) Fejlfinding på systemniveau i samarbejde med andre specialister og leverandører Vejlede om, planlægge og sikre gennemførsel af ændringer, opgraderinger, nyetableringer og nedtagning af systemer og delmængder af systemer, integrationer og infrastruktur Systemadministration på applikationsniveau Fejlfinding på applikationsniveau Change og release Tekniske og rådgivende specialistopgaver i forbindelse med projekter og lignende Optimerings-, effektiviserings- og konsolideringsopgaver Planlægningsopgaver i forbindelse med ovenstående opgavetyper Leverandørstyring Dokumentationsopgaver årsværk

39 Sektionens formål Application Management Udvikle klienter og systemstyring på den store portefølje af mindre applikationer Udvikling af images og installationspakker til PC og andre klienter (fx smartphones, PDA er mv.) Koordination af scripts og policies til klienter Sikring af sammenhæng mellem serverapplikationer og deres afvikling på klienter. Systemstyring på mindre applikationer årsværk

40 Sektionens formål Communication & Facility Samlet drift og koordinering af informations- og kommunikationsteknologiske løsninger Facility management Konsolidering og udvikling af kommunikationsområdet Eksisterende systemer: IP-telefoni, analog telefoni, mobilløsninger, videokonference, mail mv. Sammentænkning, udvikling af samlende, synkrone og asynkrone løsninger, fx Unified Communications Drift af datacentre og SAN, herunder sikre sammenhængen til outsourcet netværk Opsætning, nedtagning af servere og infrastrukturkomponenter Forsyningssikkerhed til datacentre og infrastrukturkomponenter årsværk

41 Sektionens formål MS Sikker og stabil drift af servere med Microsoft-styresystem og SQL, herunder databaser, storage og backup Driftsvedligehold Systemadministration Databaseadministration Backup/restore-administration Change- og releasehåndtering, herunder patch management årsværk

42 Sektionens formål UX Sikker og stabil drift af servere med styresystem af unix-typen og Oracle, herunder databaser, storage og backup Driftsvedligehold Systemadministration Databaseadministration Backup/restore-administration Change- og releasehåndtering, herunder patch management årsværk

43 Projekt & Implementering Projektchef Niels Reichstein Larsen

44 Projekt & Implementering Enhedens formål Gennemføre it-projekter fra beslutning til og med ibrugtagning Sikre sammenhæng mellem omkostninger, investeringer og værdiskabelse for regionen Basere projekterne på teknologisk, fagligt og organisatorisk udsyn og evidensbaseret indsigt Samlet styring af projektportefølje og tværgående opfølgningsansvar Anskaffelse, test, organisatorisk implementering og idriftsættelse af systemer Projekt-, program- og porteføljestyring Estimering og planlægning Udvikling og vedligehold af fælles projektmodel og -processer Arkitektur, standarder og integration Kliniske databaser og sundhedsdata til brug for forskning, udvikling og rapportering Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 120 årsværk

45 Organisering Projekt & Implementering Projektchef Virksomheds implementering Projekt-, Program- & Porteføljestyring Uddannelse & Anvendelse Arkitektur & Løsningsdesign Sundhedsplatform Idriftsættelse & Test Klinisk Information & Data

46 Enhedens formål Virksomhedsimplementering Professionel implementering på virksomheder og stabe Forankre implementering af projekter lokalt Monitorere og følge op på gevinstrealisering Sikre lokal tilstedeværelse af IMT medarbejdere Koordinering af virksomhedens og IMT s resurser Planlægning og koordinering af implementering i sammenhæng med øvrige projekter på virksomhederne Rådgivning om realiserbare KPI er for implementering Opsætning af før- og eftermålinger i virksomhederne Deltage i projektrelateret uddannelse årsværk

47 Projekt, Program & Porteføljestyring Enhedens formål Effektiv og professionel forvaltning af projektporteføljen Regionens excellencecenter for program- og projektstyring Kompetenceudvikling og sparring til projekter og projektledere Udvikling og vedligehold af program og projektstyringsmodel Porteføljerapportering, - analyse og dashboard med fokus på fremdrift, økonomi og kvalitet Resurce- og kapacitetsplanlægning for projektporteføljen Monitorere og opfølgning på afhængigheder og risici Kompetencecenter for businesscases, gevinstrealisering, estimering og resurseplanlægning Kompetenceudvikling og klassificering af projektledere Fleksibel allokering af projektledere på tværs af projekter og region Senior projektledere årsværk

48 Uddannelse & Anvendelse Enhedens formål Organisatorisk implementering af regionens projekter Øge brugervenligheden i de kliniske applikationer Ensartet og virksomhedsunderstøttende uddannelse Standardisering og videreudvikling af implementeringskoncept og -pakker Standardisering og videreudvikling af undervisningsmateriale Kontinuerlig optimering af uddannelses- og læringskoncepter til projekter gennem øget anvendelse af ny teknologi Udvikle og anvende human factors engineering i projekterne med praktisk afprøvning i IT-Xperimentariet Planlægge og deltage i klinisk test og evaluering Etablere og vedligeholde klinisk testpanel Projektledere og projektdeltagere med særlig viden om området årsværk

49 Arkitektur & Løsningsdesign Enhedens formål Etablering og vedligeholdelse af et leveranceorienteret arkitektur rammeværk Strategisk og taktisk rådgivning, løsningssparring og anvisning Konsolidering, standardisering og metodeudvikling m.h.p. omkostningseffektiv drift og anskaffelser Kompetencecenter og myndighed ift. arkitekturspørgsmål Arkitekturmæssig kvalitetssikring af projektleverancer Arkitekturafklaringer og -sparring til driftsarkitekterne Faglig rådgivning og sparring i høringer Design og dokumentation af løsninger Projektdeltagere med særlig viden om området, som kan deltage i projekterne årsværk

50 Enhedens formål Sundhedsplatform Kravspecificere og gennemføre udbud og anskaffelse Implementering og idriftsættelse lokalt og centralt Deltage i igangværende projekter irt til H-EPJ, fx Booking og EPM3 Etablering og dynamisk tilpasning af programorganisation Koordinering af resurser til gennemførelse af programmet i virksomhederne og IMT Planlægning og koordinering af implementering i sammenhæng med øvrige projekter på virksomhederne Etablering af før- og eftermålinger i virksomhederne Initiel opfølgning på gevinstrealiseringsplan årsværk

51 Sektionens formål Idriftsættelse og test Effektiv teknisk implementering og idriftsættelse af regionens projekter Validering af applikationernes tekniske robusthed Standardisering og videreudvikling af metoder og best practices til brug for test- og kravspecifikation Testmanagement Standardisere, idriftsætte og driftscertificere projekter Tekniske projektledere og projektdeltagere med særlig viden om området årsværk

52 Sektionens formål Klinisk Information & Data Regionalt center for sundhedsinformatiske kliniske kvalitetsdata Koble sundhedsdata med kvalitetsrapportering og klinisk ledelsesinformation Kompetencesamarbejde om Business Intelligence med KøK Kompetencecenter i det nationale samarbejde om kliniske kvalitetsdatabaser Vedligeholde og udvikle kendskab til og anvendelse af kliniske data i regionens systemportefølje Understøtte regionens behov for data til produktionsunderstøttelse, kvalitet eller ledelsesinformation Udvikle og vedligeholde kliniske analyseværktøjer på området Effektivisere og øge udnyttelsen af kliniske data og reducere klinikernes tidsforbrug på registrering af data Forvaltning af stamdata årsværk

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Region Syddanmark Areal 12.255 km 2 Befolkningstal 1,2 mio. indbyggere Ansatte ca. 25.000

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden 12. og 13. oktober Nyborg Strand Susanne Østerberg, Afdelingen for Kunderelationer, Koncern

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010 GovCERT og DK CERT Forskningsnettet 17. november 2010 Hvad er GovCERT? GovCERT står for Government Computer Emergency Response Team, og er en statslig internet varslingstjeneste plaseret i IT- og Telestyrelsen

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

IT-STRATEGI. Kort fortalt

IT-STRATEGI. Kort fortalt IT-STRATEGI Kort fortalt Indhold Side 3 Side 5 Side 6 Side 9 Velkommen til en ambitiøs it-strategi Introduktion It-strategien Sundheds-it Side 12 Administrativ-it Side 15 It-infrastruktur Side 17 It-principper

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

IT i Region Sjælland. Fusions IT med pressen på bagsmækken..

IT i Region Sjælland. Fusions IT med pressen på bagsmækken.. IT i Region Sjælland Fusions IT med pressen på bagsmækken.. Hovedpunkter i dag Hvad er Region Sjælland Fakta Tendenser IT Region Sjælland Organisering Styring Hvad har vi nået? Fokus for 2009 2 Hvad er

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere