IMT-organisering 1. januar Direktør Mikael Skov Mikkelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMT-organisering 1. januar 2012. Direktør Mikael Skov Mikkelsen"

Transkript

1 IMT-organisering 1. januar 2012 Direktør Mikael Skov Mikkelsen

2 Enhedsorganisering Direktør Administration Kunder & Forretning Service & Support Medico Drift & Infrastruktur Projekt & Implementering

3 Administration Administrationschef Per Ole Front

4 Administration Enhedens formål Sikre at IMT's ressourcer anvendes i overensstemmelse med strategier, politikker, planer, programmer og beslutninger Optimere ressourceanvendelsen samt sikre og udvikle IMT's personalekompetencer Sikre at aktiviteterne i IMT udøves under overholdelse af relevant lovgivning samt regler fastsat af koncerndirektionen og Regionsrådet Udføre en række konkrete administrative opgaver og funktioner Økonomi- og aktivitetsstyring Personale og organisation Jura Udbud, indkøb og licensstyring (overordnet/strategisk) Kommunikation Intern service Kompetencecenter for løbende kvalitetsforbedring Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 50 årsværk

5 Organisering Administration Administrationschef Ledelsessekretariatet Økonomi & Aftaler Styring & Kvalitet Service & Kommunikation

6 Sektionens formål Ledelsessekretariatet Sekretariatsbetjening og rådgivning af direktør og chefgruppe Administrativt kontaktpunkt for regionens direktion og øvrige enheder samt for eksterne parter Bistand til og sekretariatsbetjening af direktøren og administrationschefen Sekretariatsbetjening af chef- og ledergruppemøder Koordinering af bestillinger fra/til direktør eller chefgruppe ift. organisationen Strategisk og forretningsmæssig sparring med direktøren Rådgivning om organisations- og ledelsesudvikling 3-5 årsværk

7 Økonomi & Aftaler Sektionens formål Optimere og dokumentere anvendelsen af IMT s ressourcer Optimere indkøb Sikre at ressourceanvendelse og indkøb i IMT udøves under overholdelse af relevant lovgivning samt regler fastsat af direktionen og Regionsrådet Budgetlægning, økonomirapportering og regnskabsaflæggelse Aktivitetsplanlægning Budget- og aktivitetsopfølgning Betalinger Økonomisk revision Kompetencecenter for udbud, indkøb og kontraktstyring Licensaftaler og -rådgivning samt overordnet, strategisk licensstyring Juridisk rådgivning årsværk

8 Styring & Kvalitet Sektionens formål Sikre nødvendig og tilstrækkelig styringsinformation til IMT s ledelse Sikre og dokumentere IMT s forretningsudvikling Ledelsesinformation Overordnet strategisk planlægning Målfastsættelse og -opfølgning vedrørende aktivitet og kvalitet Analyser og monitorering af aktiviteter, kvalitet mv. Styrings- og kvalitetsværkstøjer Risikoanalyser og monitorering, fx inden for informationssikkerhed Kompetencecenter for løbende forbedringer, herunder både proces- og leverancekvalitet (fx Lean og Six Sigma) Koordinerende ift. regionens samlede kvalitetsarbejde (fx akkrediteringer) Kompetencecenter for informationssikkerhed årsværk

9 Service & Kommunikation Sektionens formål Administration og personaleudvikling Intern og ekstern kommunikation Understøtte videndeling i IMT Udvikle og vedligeholde de fysiske og praktiske rammer for IMT s aktiviteter Personaleadministration, løn og rekruttering Personaleudvikling MED og TR Intern service Lokaler og kantine Reception og telefonomstilling Arbejdsmiljø Kommunikation og videndeling Presse (single point of contact) Arkivering, journalisering og dataanmeldelser o.a årsværk

10 Kunder & Forretning Kundechef Pia Kopke

11 Kunder & Forretning Enhedens formål Udvikling og vedligeholdelse af en professionel governance for IMT Strategisk og operationel rådgivning om it-udviklingen i Region Hovedstaden, herunder koordinering til regionens samarbejdspartnere og repræsentation af regionen nationalt og internationalt Opbygning og vedligeholdelse af tætte og konstruktive kunderelationer mellem IMT og kunderne Vedligeholdelse af forretningssystemerne samt opfølgning på implementering af disse under hensyn til forretningens behov Deltage i etablering af ny sundhedsplatform Udvikling og vedligeholdelse af it-governancestrukturen for IMT Strategi og metodeudvikling Innovation Virksomhedskontakt Systemkoordinering Tværsektoriel koordinering Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Klinisk 2. level support og uddannelse Ca. 110 årsværk

12 Organisering Kunder & Forretning Kundechef H-EPJ OPUS Arbejdsplads Governance H-EPJ Øvrige Systemer Hospitals- & Virksomhedskoordinering Special- & Tværsektorielle Systemer Innovation & Administrative Systemer

13 Governance Sektionens formål Udvikling, implementering og vedligeholdelse af governancemodel for IMT Koordinering af IMT-governancemodel med andre governancemodeller, fx regionens, RSI og den nationale governancemodel Ansvar for processen fra idé til projekt Sikre ensartet og koordineret udarbejdelse af IMT-strategier Sekretariatsbetjening af de overordnede styringsfora, fx RSI og UD Udvikle og vedligeholde værktøjer i IMT-governancemodellen Understøtte IMT og kunderne i anvendelsen af IMT-governance Sikre sammenhæng mellem forskellige styringssetup Sikre sammenhæng til øvrige modeller, fx økonomimodel og projektstyringsmodel Skabe overblik over alle investeringer Udvikling af strategikoncepter Facilitering af og deltagelse i IMT-strategiarbejde Enhedssekretær årsværk

14 Hospitals- og Virksomhedskoordinering Sektionens formål Varetage planlægning, koordinering og dialog mellem kunderne og IMT på det strategiske og taktiske niveau Dialog med kundernes direktioner og ledelser Være bindeled mellem de enkelte dele af klinikken og enhederne i IMT i forbindelse med eksempelvis - Implementering - Serviceaftaler - Major incidents Bidrage til at kunder og IMT forstår og arbejder efter aftaler og modeller beskrevet i snitfladedokumentet Rådgive forretningen Udvikle og vedligeholde overblik over aftaler og aktiviteter hos kunderne Sikre ensartethed og gennemskuelighed i dialog og aftaler med kunderne årsværk

15 H-EPJ OPUS Arbejdsplads Sektionens formål Vedligeholdelse af H-EPJ-systemerne (H-EPJ-portalen, OPUS Arbejdsplads) samt opfølgning på implementering af disse under hensyn til forretningens behov Rådgivning og sparring om systemerne i H-EPJ Rådgive, koordinere og afdække ideer til ny- og videreudvikling af H-EPJ Bidrage til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne i H-EPJ Planlægge og gennemføre opgraderinger af systemerne i H-EPJ, herunder test- og implementeringsaktiviteter Deltage i etablering af ny sundhedsplatform Sikre tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder at der foreligger nødprocedurer Deltage i kvalitetsudvikling af H-EPJ og sikre tæt samarbejde til kvalitetsorganisationen Koordinering mellem systemadministrator, driftsansvarlig, service delivery og governancestrukturen Løbende leverandørkontakt 2. level support på H-EPJ-systemerne Undervisning i systemanvendelse efter idriftsættelse Kompetencecenter for risikomanagement og UTH årsværk

16 H-EPJ Øvrige Systemer Sektionens formål Vedligeholdelse af H-EPJ-systemerne (EPM, ORBIT, MIRSK) samt opfølgning på implementering af disse under hensyn til forretningens behov Rådgivning og sparring om systemerne i H-EPJ Rådgive, koordinere og afdække ideer til ny- og videreudvikling af H-EPJ Bidrage til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne i H-EPJ Planlægge og gennemføre opgraderinger af systemerne i H-EPJ, herunder test- og implementeringsaktiviteter Deltage i etablering af ny sundhedsplatform Sikre tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder at der foreligger nødprocedurer Deltage i kvalitetsudvikling af H-EPJ og sikre tæt samarbejde til kvalitetsorganisationen Koordinering mellem systemadministrator, driftsansvarlig, service delivery og governancestrukturen Løbende leverandørkontakt 2. level support på H-EPJ-systemerne Undervisning i systemanvendelse efter idriftsættelse Kompetencecenter for risikomanagement og UTH årsværk

17 Special- & Tværsektorielle Systemer Sektionens formål Rådgivning, sparring, vedligehold og opfølgning på special og tværsektorielle systemer (LABKA, Diabetes-RASK, RIS/PACS, Patologi, Mikrobiologi, e-journal mv.) For kliniske specialsystemer er der ofte systemadministratorer og ejere placeret på hospitalerne. Sektionen skal inden for kliniske specialsystemer og tværsektoriel kommunikation sikre - rådgivning, koordinering og afdækning af ideer til ny- og videreudvikling af systemerne - bidrag til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne - planlægning og gennemførelse af opgraderinger af systemerne, herunder test og implementeringsopfølgninger Udarbejde tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder nødprocedurer Deltage i kvalitetsudvikling af systemerne og sikre tæt samarbejde med de sundhedsfaglige råd og kvalitetsorganisationen Sikre et tæt samarbejde med sektorerne og nationale fora (fx sundhed.dk, borger.dk og telemedicin) Opgaver på det telemedicinske område årsværk

18 Innovation & Administrative Systemer Sektionens formål Planlægning og koordinering af innovationsprojekter, herunder understøttelse af IMTenhedernes innovationstiltag, samt planlægning af samarbejde med øvrige regionsinitiativer Rådgivning, sparring, vedligeholdelse og opfølgning på administrative systemer Koordinering af IMT-opgaver i relation til hospitalsbyggerierne Planlægge og koordinere innovationsprojekter i samarbejde med Koncern Regional Udvikling og andre innovationsfora i regionen Deltage i innovationsprojekter (herunder regionens hospitalsbyggerier) og/eller overdrage disse til øvrige enheder i IMT Deltage i arbejdet med offentlig-privat-innovationssamarbejde, herunder videreudviklingen af forskningsaktiviteter på tværs af sektorer IMT vil typisk være systemejer af basissystemer, og sektionen skal sammen med IMT-kolleger - rådgive, koordinere og afdække ideer til ny- og videreudvikling af systemerne - bidrage til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne - planlægge og gennemføre opgraderinger af systemerne, herunder implementeringsopfølgninger - sikre tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder at der foreligger nødprocedurer For administrative systemer varetages ovenstående opgaver i samarbejde med systemejere/- administratorer årsværk

19 Service & Support Servicechef Torben Dalgaard

20 Service & Support Enhedens formål Kompetent og professionel brugerservice vedr. it, medicoteknik og telefoni Bruger- og on-site-support Brugeradministration Problem og incident management (i samarbejde med Drift & Infrastruktur) Udvikle og vedligeholde leveranceprocesserne Indkøb af computere, telefoner mv. Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 155 årsværk

21 Organisering Service & Support Servicechef Servicedesk Processer & Koncepter Support RH Support Nord Support Byen Support Midt Support Syd Support PSYK IMT Bornholm

22 Sektionens formål Servicedesk Servicedesk for alle henvendelser om it, medicoteknik og telefoni Servicedesk (1. og 2. level support) 1. level support har til formål at sætte dagsordenen for god kommunikation med brugerne 1. level support skal varetage incident management (Incident Response Team) og overvågning 2. level løser opgaver der ikke løses i 1. level, i samarbejde med Drift & Infrastruktur, Kunder & Forretning og supportsektionerne 2. level varetager problemmanagement Servicedesken skal samlet varetage brugeradministration, licensoprydning, modtagelse af nye systemer og forestå kompetenceudvikling årsværk en af den centrale servicedesk vil stige efterhånden som, der i løbet af 2012 flyttes flere og flere hospitaler og virksomheder ind under denne sektion.

23 Processer & Koncepter Sektionens formål At definere og udbrede processer og koncepter til sikring af en ensartet service og koblingen til de øvrige enheder i IMT (ITIL manager inden for alle ITIL v3-discipliner) Licensstyring i form opfølgning på licensanvendelse Varetage vareindkøb og sikre fungerende indkøbsaftaler i samarbejde med Administration Definere og udbrede koncepter og ITIL-processer Lede udarbejdelse af SLA er og servicekataloger i tæt samarbejde med de øvrige sektionsledere Definere overleveringskoncept for modtagelse af nyt, vi skal servicere Udarbejde måle- og opfølgningssystemer, samt følge op på bl.a. performance Definere koncepter for problemløsninger og udbrede disse Sikre dokumentation og vedligeholde selvbetjeningsvejledninger på intranet Teknisk projektledelse, herunder ledelse af servicedesk-sammenflytning Kvalitetsarbejde Anskaffe værktøjer og udarbejde standarder Sætte standarder for computere og andre enheder Sikre indkøbsaftaler med rette service til rette pris i samarbejde med Administration Følge op over for leverandører vedr. service mv. Enhedssekretær årsværk

24 Support Sektionens formål Yde on-site-support i tæt samarbejde med servicedesken 2. og 3. level support i samarbejde med servicedeskens 2. level support Flytninger og byggeprojekter On-site-support, opsætning og vedligehold af it og telefoni Vedligeholdelse af CMDB Tekniske implementeringer i samarbejde med Projekter & Implementering Organiseringen: Support RH (20-25) - Rigshospitalet inkl. IMT Support Nord (20-25) - Hillerød, Helsingør og Frederikssund inkl. Regionsgården, Stabe og Den Sociale Virksomhed Support Byen (10-15) Frederiksberg og Bispebjerg Support Midt (15-20) Gentofte og Herlev inkl. HR- og Uddannelsesvirksomheden Support Syd (20-25) Hvidovre, Amager og Glostrup Support PSYK 10-15) Psykiatrien Følgende virksomheder betjenes ud fra deres geografiske placering og under et af ovenstående områder (defineres nærmere): - Region Hovedstadens Apotek - Den Præhospitale Virksomhed - Desuden betjenes lægevagten, 112 og andet lokalt, hvor de er placeret.

25 Sektionens formål IMT Bornholm At sikre en god lokal service på Bornholms Hospital vedr. it, medicoteknik og telefoni At sikre en god lokal service på Bornholms Hospital vedr. it, medicoteknik og telefoni 5-10 årsværk

26 Medicochef Arne Talbot Medico

27 Enhedens formål Medico Professionel installation, on-site support, opfølgning og vedligeholdelse af regionens medicotekniske udstyr. Rådgivning om udviklingen i og anskaffelse af medicoteknisk udstyr Repræsentation af regionen nationalt og internationalt Optimere og systematisere it-integration Medicoteknisk udstyr, herunder røntgen- og nuklearmedicinsk udstyr Anskaffelse, installation og bortskaffelse Service, kontrolmålinger og indstillinger Kravspecifikation Uddannelse, instrukser og vejledninger Udvikling og It-integration Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 80 årsværk

28 Organisering - Medico Medicochef Billeddiagnostik, Laboratorie & Dialyse It-Integration & Medicoudvikling Behandlingsudstyr Koordinering & Kvalitetssikring Monitoreringsudstyr

29 Billeddiagnostik, Laboratorie & Dialyse Sektionens formål Professionel installation, support og vedligeholdelse af billeddiagnostisk, laboratorie- og dialyseudstyr Opfølgning på brugen af udstyret Strategisk og operationel rådgivning Anskaffelser, installation, konfiguration og bortskaffelse Medicoteknisk vejledning og rådgivning Leverandørstyring Risikovurdering Vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr Koordination med medicoteknikere på kliniske afdelinger Support (on-site og off-site) Strålingssikkerhed Dokumentation årsværk

30 Sektionens formål Behandlingsudstyr Professionel installation, support og vedligeholdelse af behandlingsudstyr. Opfølgning på brugen af udstyret Strategisk og operationel rådgivning Anskaffelser, installation, konfiguration og bortskaffelse Medicoteknisk vejledning og rådgivning Leverandørstyring Risikovurdering Vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr Koordination med medicoteknikere på kliniske afdelinger Support (on-site og off-site) Dokumentation årsværk

31 Sektionens formål Monitoreringsudstyr Professionel installation, support og vedligeholdelse af monitoreringsudstyr Opfølgning på brugen af udstyret Strategisk og operationel rådgivning Anskaffelser, installation, konfiguration og bortskaffelse Medicoteknisk vejledning og rådgivning Leverandørstyring Risikovurdering Vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr Koordination med medicoteknikere på kliniske afdelinger Support (on-site og off-site) Dokumentation årsværk

32 Sektionens formål It-Integration & Medicoudvikling Integration mellem it-systemer samt mellem medicoteknisk udstyr og it-systemer Udvikling, vedligehold og dokumentation af integrationsservices Deltagelse i interne, nationale og internationale udviklingsprojekter It-integration generelt (middleware) Integration mellem medicoteknisk udstyr og systemer Udviklingsprojekter Dataopsamling og databehandling Medicotekniske systemer Medicotekniske og it-integrationsprojekter indenf or telemedicin og hjemmemonitorering Patientkald indførsel inkl. integration til medicoteknisk udstyr Digital patient-tv-projekter Medicoteknisk deltagelse i innovationsprojekter Koordination af universitetssamarbejde vedrørende medicoteknik årsværk

33 Sektionens formål Koordinering & Kvalitetssikring Sikre koordinering og samarbejde på de udstyrsspecifikke sektioner Koordinering i forhold til brugere, Administrationen og Koncern Indkøb ved anskaffelser Sikre ensartet registrering af alt medicoteknisk udstyr Koordinering af kvalitetssikrings og akkrediterings aktiviteter Koordinering og samarbejde internt og eksternt (herunder til eksterne medicoteknikere) Koordinering af indkøb og anskaffelse i samarbejde med Koncern Indkøb og Administrationen Koordinere standardisering og registrering af udstyr Koordinere brugerpaneler Standardisering af vedligeholdskontrakter Lovgivning/akkreditering Kvalitetssikring af ensartet registrering af udstyr (interne og eksterne medicoteknikere) Vedligehold af GMDN-klassifikation Metoder til kvalitetssikring af apparatur Samarbejde med patientsikkerhedsorganisation Fælles arbejdsgange for brug af udstyr Vejledninger og kommunikation Brugeruddannelse Koordination af medicoteknisk byggerådgivning Enhedssekretær årsværk

34 Drift & Infrastruktur Driftschef Niels Jespersen

35 Enhedens formål Drift & Infrastruktur Professionel drift og vedligeholdelse af regionens systemer og infrastruktur Driftssupport og sagsstyring Effektivisering af driften Forbedring af regionens infrastruktur Drift af kommunikations- og netværksteknologier, middleware- og integrationskomponenter, databaser, servere, storage samt backup/restore Administration af regionens forretningsapplikationer Planlægning og koordinering af ændringer i systemer og infrastruktur Idriftsættelse af systemer Proaktiv kapacitetsplanlægning Leverandørkontraktstyring Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 100 årsværk

36 Organisering Drift & Infrastruktur Driftschef Service Delivery System Management Application Management Communication & Facility MS UX

37 Sektionens formål Service Delivery Procesunderstøttelse på drifts- og infrastrukturområdet Projektunderstøttelse Kundeunderstøttelse Leverandørstyring Change: planlægge, kvalitetssikre, koordinere og sikre udførelsen af changes Release og deployment Service design: udvikle og vedligeholde serviceydelser Kontrakt- og processtyring for sourcing Leverandørsamarbejde, kontraktstyring SLA, kapacitet, tilgængelighed, kvalitet, ressourcer Driftsarkitektur Enhedssekretær årsværk

38 Sektionens formål System Management Sikre synergi mellem forretningsforståelse og teknisk specialviden Skabe og vedligeholde overblik over Regionens systemportefølje Systemadministration på applikationsniveau (TSA) Fejlfinding på systemniveau i samarbejde med andre specialister og leverandører Vejlede om, planlægge og sikre gennemførsel af ændringer, opgraderinger, nyetableringer og nedtagning af systemer og delmængder af systemer, integrationer og infrastruktur Systemadministration på applikationsniveau Fejlfinding på applikationsniveau Change og release Tekniske og rådgivende specialistopgaver i forbindelse med projekter og lignende Optimerings-, effektiviserings- og konsolideringsopgaver Planlægningsopgaver i forbindelse med ovenstående opgavetyper Leverandørstyring Dokumentationsopgaver årsværk

39 Sektionens formål Application Management Udvikle klienter og systemstyring på den store portefølje af mindre applikationer Udvikling af images og installationspakker til PC og andre klienter (fx smartphones, PDA er mv.) Koordination af scripts og policies til klienter Sikring af sammenhæng mellem serverapplikationer og deres afvikling på klienter. Systemstyring på mindre applikationer årsværk

40 Sektionens formål Communication & Facility Samlet drift og koordinering af informations- og kommunikationsteknologiske løsninger Facility management Konsolidering og udvikling af kommunikationsområdet Eksisterende systemer: IP-telefoni, analog telefoni, mobilløsninger, videokonference, mail mv. Sammentænkning, udvikling af samlende, synkrone og asynkrone løsninger, fx Unified Communications Drift af datacentre og SAN, herunder sikre sammenhængen til outsourcet netværk Opsætning, nedtagning af servere og infrastrukturkomponenter Forsyningssikkerhed til datacentre og infrastrukturkomponenter årsværk

41 Sektionens formål MS Sikker og stabil drift af servere med Microsoft-styresystem og SQL, herunder databaser, storage og backup Driftsvedligehold Systemadministration Databaseadministration Backup/restore-administration Change- og releasehåndtering, herunder patch management årsværk

42 Sektionens formål UX Sikker og stabil drift af servere med styresystem af unix-typen og Oracle, herunder databaser, storage og backup Driftsvedligehold Systemadministration Databaseadministration Backup/restore-administration Change- og releasehåndtering, herunder patch management årsværk

43 Projekt & Implementering Projektchef Niels Reichstein Larsen

44 Projekt & Implementering Enhedens formål Gennemføre it-projekter fra beslutning til og med ibrugtagning Sikre sammenhæng mellem omkostninger, investeringer og værdiskabelse for regionen Basere projekterne på teknologisk, fagligt og organisatorisk udsyn og evidensbaseret indsigt Samlet styring af projektportefølje og tværgående opfølgningsansvar Anskaffelse, test, organisatorisk implementering og idriftsættelse af systemer Projekt-, program- og porteføljestyring Estimering og planlægning Udvikling og vedligehold af fælles projektmodel og -processer Arkitektur, standarder og integration Kliniske databaser og sundhedsdata til brug for forskning, udvikling og rapportering Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 120 årsværk

45 Organisering Projekt & Implementering Projektchef Virksomheds implementering Projekt-, Program- & Porteføljestyring Uddannelse & Anvendelse Arkitektur & Løsningsdesign Sundhedsplatform Idriftsættelse & Test Klinisk Information & Data

46 Enhedens formål Virksomhedsimplementering Professionel implementering på virksomheder og stabe Forankre implementering af projekter lokalt Monitorere og følge op på gevinstrealisering Sikre lokal tilstedeværelse af IMT medarbejdere Koordinering af virksomhedens og IMT s resurser Planlægning og koordinering af implementering i sammenhæng med øvrige projekter på virksomhederne Rådgivning om realiserbare KPI er for implementering Opsætning af før- og eftermålinger i virksomhederne Deltage i projektrelateret uddannelse årsværk

47 Projekt, Program & Porteføljestyring Enhedens formål Effektiv og professionel forvaltning af projektporteføljen Regionens excellencecenter for program- og projektstyring Kompetenceudvikling og sparring til projekter og projektledere Udvikling og vedligehold af program og projektstyringsmodel Porteføljerapportering, - analyse og dashboard med fokus på fremdrift, økonomi og kvalitet Resurce- og kapacitetsplanlægning for projektporteføljen Monitorere og opfølgning på afhængigheder og risici Kompetencecenter for businesscases, gevinstrealisering, estimering og resurseplanlægning Kompetenceudvikling og klassificering af projektledere Fleksibel allokering af projektledere på tværs af projekter og region Senior projektledere årsværk

48 Uddannelse & Anvendelse Enhedens formål Organisatorisk implementering af regionens projekter Øge brugervenligheden i de kliniske applikationer Ensartet og virksomhedsunderstøttende uddannelse Standardisering og videreudvikling af implementeringskoncept og -pakker Standardisering og videreudvikling af undervisningsmateriale Kontinuerlig optimering af uddannelses- og læringskoncepter til projekter gennem øget anvendelse af ny teknologi Udvikle og anvende human factors engineering i projekterne med praktisk afprøvning i IT-Xperimentariet Planlægge og deltage i klinisk test og evaluering Etablere og vedligeholde klinisk testpanel Projektledere og projektdeltagere med særlig viden om området årsværk

49 Arkitektur & Løsningsdesign Enhedens formål Etablering og vedligeholdelse af et leveranceorienteret arkitektur rammeværk Strategisk og taktisk rådgivning, løsningssparring og anvisning Konsolidering, standardisering og metodeudvikling m.h.p. omkostningseffektiv drift og anskaffelser Kompetencecenter og myndighed ift. arkitekturspørgsmål Arkitekturmæssig kvalitetssikring af projektleverancer Arkitekturafklaringer og -sparring til driftsarkitekterne Faglig rådgivning og sparring i høringer Design og dokumentation af løsninger Projektdeltagere med særlig viden om området, som kan deltage i projekterne årsværk

50 Enhedens formål Sundhedsplatform Kravspecificere og gennemføre udbud og anskaffelse Implementering og idriftsættelse lokalt og centralt Deltage i igangværende projekter irt til H-EPJ, fx Booking og EPM3 Etablering og dynamisk tilpasning af programorganisation Koordinering af resurser til gennemførelse af programmet i virksomhederne og IMT Planlægning og koordinering af implementering i sammenhæng med øvrige projekter på virksomhederne Etablering af før- og eftermålinger i virksomhederne Initiel opfølgning på gevinstrealiseringsplan årsværk

51 Sektionens formål Idriftsættelse og test Effektiv teknisk implementering og idriftsættelse af regionens projekter Validering af applikationernes tekniske robusthed Standardisering og videreudvikling af metoder og best practices til brug for test- og kravspecifikation Testmanagement Standardisere, idriftsætte og driftscertificere projekter Tekniske projektledere og projektdeltagere med særlig viden om området årsværk

52 Sektionens formål Klinisk Information & Data Regionalt center for sundhedsinformatiske kliniske kvalitetsdata Koble sundhedsdata med kvalitetsrapportering og klinisk ledelsesinformation Kompetencesamarbejde om Business Intelligence med KøK Kompetencecenter i det nationale samarbejde om kliniske kvalitetsdatabaser Vedligeholde og udvikle kendskab til og anvendelse af kliniske data i regionens systemportefølje Understøtte regionens behov for data til produktionsunderstøttelse, kvalitet eller ledelsesinformation Udvikle og vedligeholde kliniske analyseværktøjer på området Effektivisere og øge udnyttelsen af kliniske data og reducere klinikernes tidsforbrug på registrering af data Forvaltning af stamdata årsværk

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33 Forsvarsministeriets koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi 2011-2014 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet God IT Skik Berthing, Hans Henrik Aabenhus; Mogensen, Jess Kjær; Lind, Bo; Gotfredsen, Knut; Joensen, Thomas B.; Mikkelsen, Niels Thor; Nielsen, Frank S. Publication date: 2011 Document

Læs mere

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

IKT-strategi 2010-2014. Prioriterede fokuspunkter

IKT-strategi 2010-2014. Prioriterede fokuspunkter IKT-strategi 2010-2014 Prioriterede fokuspunkter Politisk godkendt august 2010 www.ballerup.dk IKT-strategi - Indhold Disposition: 1. Tidsplan for beslutningsproces 2. Eksterne og interne påvirkninger

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Til: Udviklingsplan for Center for HR (CHR) 2014. 1. Indledning

Til: Udviklingsplan for Center for HR (CHR) 2014. 1. Indledning Til: KD Center for HR Region Hovedstaden c/o Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65, opg.10b 2900 Hellerup Telefon 38 66 99 99 Direkte 29805070 Web www.regionh.dk/chr Dato: 25. marts 2014 Udviklingsplan

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Forfatter: Andreas Humledal Olsen 07-01-2011 Studium: Eksamenstermin:

Læs mere