CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016"

Transkript

1 CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan

2 Center for Bo-området Center for Bo-området er en enhed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Centeret består af 7 botilbud ( 85, 107 og 108) med lokale ledere (se figur), samt centerchef Preben Bøgelund og tilhørende stab. Staben er bestående af en administrativ enhed (HR, økonomi og regnskab), en servicegruppe og udviklingskonsulenter. Center for Bo-området varetager driften af forskellige typer af botilbud til borgere med svære psykosociale handicaps i Aarhus Kommune. Under opholdet får borgeren støtte fra medarbejderne til at håndtere de psykiske og sociale vanskeligheder i dagligdagen. Ligeledes indgår borgere og medarbejdere i en målrettet samarbejdsproces i forhold til borgerens recoveryproces og sigte mod social inklusion og den aktive borger. 2

3 Indholdsfortegnelse: FORORD VISION side 4 En god by for alle, side 5 MISSION Den aktive borger, side 5 FAGLIG STRATEGI Recovery-orientering, side 5 TILGANG Social kapital, side 6 3 STRATEGI-SPOR Faglig kvalitet Tilhørende målsætninger: Inklusion og frivillige, side 7 Sundhedsfremme, side 7 Digitale løsninger, side 8 Åben Dialog, side 9 Resultatdokumentation, side 10 Brugerinddragelse, side 10 Trivsel og Social kapital Det gode miljø, side 11 Profilering og synlighed Et godt omdømme, side 12 3

4 Forord I udarbejdelsen af nærværende virksomhedsplan er der lagt vægt på at skabe sammenhæng med både de lokale udviklingsplaner og med virksomhedsplanen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksen (SUV). Processen har således bestået af følgende faser: 1. status for forslag fra medarbejdere og ledere til målsætninger på baggrund af lokalt udviklingsarbejde og SUV s virksomhedsplan 3. kvalificerings- og prioriteringsproces i ledergruppen 4. høring på botilbuddene 5. endelig fastlæggelse ved centerchef. En virksomhedsplan er et ledelsesredskab, der præciserer retning for organisationen og understøtter styring derefter. For anvendelse i praksis skal lederne være skarpe på fælles ledelsesgrundlag og -kompetencer. I 2013 lavede ledergruppen Center for Bo-områdets recoveryorienterede ledelsesgrundlag, der har et tre-delt formål: At definere forventninger til ledelseskompetencer. At gøre recovery-værdierne anvendelige i en ledelsesmæssig kontekst. At gøre ledelsesgrundlaget til et praktisk ledelsesværktøj. Siden er der arbejdet med omsætning af ledelsesgrundlaget i den daglige ledelsesmæssige praksis, samt i organisationens strategiarbejde. Der er herunder fastlagt 3 strategi-spor, som skal understøtte centerets mission. De tre spor skal derfor alle være indeholdt i målsætninger i de 7 tilbuds lokale udviklingsplaner, samt i centerets virksomhedsplan. Strategi-sporene er: Faglig kvalitet, Trivsel og Social kapital, samt Profilering og synlighed. I forlængelse af ledelsesgrundlaget foregår aktuelt en proces frem mod afklaring af den professionelle platform (kompetenceprofil for basismedarbejdere). Efterfølgende skal der laves et service-tjek på ledelsesgrundlaget. Der vil bl.a. blive en undersøgelse af hvordan den professionelle platform kan understøttes ledelsesmæssigt og udarbejdes et fælles redskab til MUS-samtaler. 4

5 Vision: En god by for alle Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. I Center for Bo-området understøtter vi borgernes recoveryproces ved at bruge den enkeltes håb og drømme som udgangspunkt for vores indsats. Vi arbejder på at understøtte borgerens: personlige udvikling og sundhed netværk og medborgerskab læring og selvforsørgelse Mangfoldighed og inklusion er nøgleord i vores arbejde, og gennem accept af forskellighed bidrager vi til at skabe plads til, at byen bliver god for alle. Mission: Den aktive borger I Center for Bo-området arbejder vi recoveryorienteret. I den recoveryorienterede tilgang er der fokus på, at borgere helt grundlæggende er aktive, kan udvikle sig og komme videre i livet selv efter svær psykisk sygdom. At komme sig handler om, at borgeren i stigende grad lærer at mestre udfordringerne ved egne funktionsbegrænsninger, får genopbygget oplevelsen af integritet og mening og bliver i stand til aktivt at deltage i det sociale liv ift. arbejde/ uddannelse, sociale netværk, sociale aktiviteter mv. Håbet er et centralt udgangspunkt i forhold til at understøtte den aktive borger. Hvis borgeren ikke tror på, at han eller hun kan komme sig og få det bedre, er det heller ikke muligt at tage aktiv del i processen. I indsatsen er det derfor også væsentligt at tage udgangspunkt i ressourcer og skelne mellem det, borgerne kan gøre: 1. Ved egen hjælp 2. Med hjælp fra nærmeste netværk 3. Ved hjælp af tilgængelige ressourcer i miljøet 4. Med hjælp fra professionelle. Den aktive borger i Center for Bo-området er således en borger der med den nødvendige støtte er den vigtigste aktør i sit rehabiliteringsforløb og som bidrager til at udvikle indsatsen, med de individuelle ressourcer, som han eller hun nu har. Målet er at styrke borgerens evne til at handle på egne vegne med henblik på at opnå størst mulig livskvalitet og inklusion og sikre et så selvstændigt liv som muligt. Gennem motivation og støtte hjælper vi borgeren på vej til en stadig mere selvhjulpen og aktiv hverdag. Faglig strategi: Recovery-orientering Recovery-orienteret rehabilitering er den fællesfaglige tilgang til arbejdet i Center for Bo-området. Recovery-orienteret rehabilitering er en værdibaseret tilgang, hvor de fire grundlæggende værdier er: Personorientering - Personinvolvering - Selvbestemmelse - Håb og potentiale for udvikling Tilgangen bygger på viden om, at mennesker kan komme videre i livet selv efter svær psykisk sygdom. 5

6 Vi arbejder løbende på at styrke recovery-orienteringen bl.a. via uddannelse af samtlige medarbejdere, en række kvalitetsudviklingstiltag, samt kontinuerligt at medtænke recovery-orientering i drøftelser, undervisning, arbejdsgrupper, nye tiltag mv. I arbejdes der med yderligere styrkelse af recovery-orienteringen gennem en række udvalgte fokusområder, som er indarbejdet i målsætninger nedenfor. Tilgang: Social kapital Socialforvaltningen har valgt Social kapital som den fælles tilgang til kerneopgaven: at hjælpe de mest udsatte borgere. Social kapital er værdien af de gode relationer på arbejdspladsen. Det er en måde at forstå, måle og tale om alt det, en organisation kan udrette i kraft af gode relationer. Hovedfokus er altså på den værdi, de gode relationer skaber for arbejdspladsen. Det vil sige, hvordan relationerne mellem kolleger, i forhold til andre afdelinger og til ledelsen gør organisationen i stand til at løse sin kerneopgave bedst muligt: effektivt, innovativt og med høj kvalitet. Både forskning og erfaringer fra mange forskellige sektorer viser, at gode relationer på arbejdspladsen især kan kendes på høj grad af tillid, oplevelse af retfærdighed og samarbejdsevne. Tillid, samarbejde og retfærdighed skal præge hele Socialforvaltningen. Det skal præge forholdet mellem ledelse og medarbejdere, medarbejderne imellem og på tværs af de enkelte afdelinger i forvaltningen. Samtidig er det også vores tilgang til eksterne samarbejdspartnere. 6

7 Arbejdet med Social kapital er et vigtigt ledelsesværktøj. Det er det, fordi en tillidsfuld organisation, som opleves retfærdig og har et godt samarbejde, også har højere kvalitet, højere trivsel og højere produktivitet. Det er i Center for Bo-området forankret i en styregruppe nedsat af MED-udvalget. Strategi-spor: Faglig kvalitet Inklusion og frivillige Undersøge og afprøve nye muligheder for indsatser ift. inklusion af borger i samfundet. Når vi taler inklusion, arbejder vi i CfB med to spor - det ene er det fællesskab i botilbudet som giver mulighed for, at man kan træne sociale kompetencer. Det andet er det, der foregår udenfor botilbudet. Begge dele handler om at have muligheder for herunder at indgå og bidrage konstruktivt til fællesskaber. Det er afgørende både for den enkelte og for samfundet, fordi læring sker i fællesskaber, det styrker oplevelsen af at høre til og bidrager til, at man kan begå sig som medborger i samfundets fællesskab med forståelse og respekt for hinanden. Vi har gennem en årrække arbejdet med at motivere og støtte den enkelte borger til at indgå i fællesskaber udenfor botilbuddet fx fritids -, arbejds- og uddannelsesaktiviteter. Sporet ud af botilbuddet giver til stadighed udfordringer. De næste 2 år vil vi fremme nye, kreative og gode idéer, der skaber nye muligheder i inklusionsindsatser. Her skal bl.a. arbejdes med muligheder for inddragelse af frivillige. Konkret vil vi facilitere en innovations-tænketank, hvor en gruppe af ledere, medarbejdere og brugere skal være idémagere og tænke ud af boksen for helt nye løsninger. Mulige idéer kan være fx et samskabelses-projekt med nyt bydelshus i Tilst eller et rullende møde-/samværsrum, Frivillige Afprøvning af nye Idé-magere ideer Frivillig-strategi Innovationstænketank Samarbejde med frivillige Inklusion af borgere i civilsamfundet Sundhedsfremme Styrkelse af sundhedsfremmende indsats på botilbuddene gennem organisatoriske tiltag. Lokalt på botilbuddene arbejdes med en sundhedsfremmende kultur på mange planer ud fra vores overordnede principper for sundhedsfremme. I de kommende 2 år vil vi centralt arbejde på at understøtte det lokale sundhedsfremmende arbejde ved iværksættelse af organisatoriske tiltag, som fx formidling af viden og etablering af samarbejdsplatforme med relevante samarbejdspartnere på det sundhedsfaglige område. Vores ansøgning om to botilbuds deltagelse i Sund By Netværkets tværkommunale og tværfaglige projekt LAKS (Lige adgang til kommunale sundhedstilbud) er bevilget. Projektet er et aktionslæringsforløb på 24 udvalgte genoptrænings- og rehabiliteringsenheder, hvor medarbejdere og ledelse arbejder med kompetencer, rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. 7

8 I projekt En Privat Succes er et samarbejde mellem Center for Misbrugsbehandling og 2 andre botilbud i CfB. Her er formålet at gøre det muligt for beboere med et skadeligt forbrug af rusmidler at tage imod et tilbud om misbrugsbehandling. Projektet består af følgende 3 elementer: informations- og motivationsarbejde på botilbuddene, udvikling og gennemførelse af et 8 ugers ambulant gruppebehandlingsforløb, samt et uddannelsesforløb for CfB s medarbejdere. Efter et par års arbejde med medicinpædagogiske metoder har vi igangsat et samarbejde med Ambulant Psykoseenhed (APE) ved Aarhus Universitetshospital, Risskov om implementering af den medicinpædagogiske metode Den gode konsultation. Desuden er der lavet en samarbejdsaftale med hospitalsapoteket ved AUH Nørrebrogade om at tilbyde borgere en grundig gennemgang af medicinordination ved en farmaceut med henblik på at finde og eliminere eventuelle uhensigtsmæssigheder. I et samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) arbejdes på et overordnet mål om at styrke sundhedsydelser ifb. med medicinadministration. Det består dels i udarbejdelse af fælles overordnede retningslinjer for medicinhåndtering i MSO og MSB, hvor de medicinpædagogiske metoder skal indarbejdes, og dels udarbejdelse af et e-læringsprogram for styrkelse af medarbejder-kompetencer. Lokale videnspersoner/ sundhedsfaglige medarbejdere Økonomiske midler til styrkelse af medicinpædagogik og misbrugsindsats. Konsulenter fra LAKS Samarbejde m. MSO Samarbejde m. AUH Projekt En Privat Succes Projekt LAKS Medicingennemgang Den gode konsultation Motivationsarbejde mod misbrugsbehandling fx 8 ugers ambulant gruppebehandlingstilbud Aktionslæringsforløb Styrkelse af den sundhedsfremmende indsats Digitale løsninger Det skal ved udgangen af 2016 være let for medarbejderne at anvende digitale løsninger i Center for Bo-området i samarbejde med beboere og samarbejdspartnere. Digitale løsninger bliver mere og mere en mulighed (og en forventning) i samfundet og dermed også inden for det sociale arbejde. Vi ønsker at kunne bruge disse muligheder, hvor det giver mening for den enkelte borger, og det er derfor en nødvendighed, at det gøres lettere at komme i gang med digitale løsninger for både beboere og medarbejdere i CfB. Der kan fx være behov for udarbejdelse af en både praktisk og etisk vejledning for afholdelse af web-møder, samt tiltag der sikrer, at der opbygges kompetencer lokalt på alle botilbud. Der vil være et særligt fokus på at afprøve digitale løsninger på det nye tilbud Provstebakken Det vil fx omhandle et samarbejde med Tuesten Huse om web-baseret natdækning, samt afsøgning og afprøvning af relevante digitale hjælpemidler ift. beboergruppens somatiske problemstillinger. 8

9 I øvrigt er indgået aftale med AUH Risskov om afholdelse af videomøder i samarbejdet. De vil i opstarten yde konsulentbistand til teknisk og praktisk opsætning på botilbuddene. Opgaven vedr. denne målsætning er primært forankret i den eksisterende tværgående arbejdsgruppe for digitale løsninger. De næste par år vil være at betragte som en øve-bane, hvor de trinvis inddrager flere personer og implementerer nye digitale løsninger. Lokale kompetencer ift. digitale løsninger Web-udstyr på alle botilbud Konsulentbistand Arbejdsgruppe for digitale løsninger Samarbejde m. AUH Vejledninger Sidemandsoplæring Web-baseret natdækning Flere web-baserede møder og andre digitale løsninger i anvendelse Åben Dialog Ved udgangen af 2016 er følgende mål nået: - Målene for Åben Dialog-projektet er opfyldt - Alle beboere i CfB er blevet tilbudt Åben Dialog samtaler og 80 % af dem har haft minimum et ÅD-(netværks)møde - Beboere og medarbejdere mærker gevinsten af ÅD i hverdagen og ved netværksmøder Center for Bo-området har en vision om at implementere Åben Dialog i alle botilbuddene. Det vil sige, at alle beboere skal tilbydes afholdelse af Åben Dialognetværksmøder, og at tænkningen fra Åben Dialog smitter af på tilgangen generelt og andre mødefora i CfB. Ind til nu er denne vision understøttet ved, at ca. 30 medarbejdere og ledere uddannes på den 2årige Åben Dialog-uddannelse, samt ved at CfB deltager i Projekt Åben Dialog under Socialstyrelsen. Projektet handler om implementering af Åben Dialog-netværksmøder for borgere med diagnose indenfor psykose-spektret. Inden udgangen af 2016 skal minimum 50 borgere have afholdt 2 eller flere netværksmøder efter Åben Dialog-model. Sideløbende er der igangsat en proces, der skal pege frem mod en fælles beskrivelse af, hvordan de 7 principper fra Åben Dialog-tilgang omsættes i praksis i CfB. Ligeledes ønskes, at flest mulige medarbejdere inddrages i planlægning og/eller afholdelse af netværksmøderne. Derfor skal det bl.a. undersøges, hvordan det gennem organisering kan gøres lettere at trække på medarbejdere med ÅD-kompetencer på tværs af botilbuddene. 30 personer med 2årig ÅD-uddannelse 2 personer på international ÅDmaster udd. Pulje-midler Brug af ÅDmedarbejdere på tværs af tilbud Projektgruppe Styregruppe Ledergruppe Motivationsarbejde ÅD-inspirerede møder m. borgere på botilbuddenne ÅD-netværksmøder Beskrivelse af de 7 principper i CfB Se målsætninger Åben Dialog integreret i indsatsen i CfB 9

10 Resultatdokumentation Undersøgelse af nøgletal og muligheder for styrkelse af handleplansarbejdet I 2014 blev resultatdokumentation implementeret som en del af handleplanskonceptet i CfB. Efter sommeren 2015 vil vi få de første nøgletal, der viser antal af del-/indsatsplaner, samt nogle brugeres oplevelse af status på 7 temaområder, samt evt. oplevelse af forandring over tid. Disse dataudtræk vil for CFB s ledergruppe være anledning til en fælles refleksion over, hvad og hvordan indsatsen kan optimeres med eventuel efterfølgende tiltag. Desuden vil vi undersøge, hvorledes handleplansarbejdet kan styrkes gennem læringsdage eller andet. Styrkelsen skal rettes mod, at handleplanerne er til gavn for borger ved at tage udgangspunkt i og understøtte borgerens håb, drømme og livsperspektiv, og så planerne anvendes som et pædagogisk samarbejdsredskab til at holde retningen mod borgers håb, drømme og ønskede livsperspektiv. Nøgletal Lokale processer, læringsdage, Lokale ambassadører oplæg etc. Styregruppe Ledergruppe Arbejdsgruppe ift. styrkelse af handleplansarbejdet Handleplaner som et pædagogisk samarbejdsredskab til at holde retningen mod borgers håb og drømme. Brugerinddragelse på organisations- og individniveau Afprøve brug af WEB-møder for at muliggøre øget beboerdeltagelse i arbejdsgrupper mv. Center for Bo-området har gennem en årrække arbejdet kontinuerligt med brugerinddragelse på både individ- og organisationsniveau. Denne indsats fortsættes ufortrødent - og styrkes fremover på individniveau bl.a. gennem Åben Dialog. På organisationsniveau inviterer vi beboerne til at deltage på temadage, i arbejdsgrupper m.m. Flere beboere har således ydet frivilligt arbejde ift. udvikling af organisationens kultur og ydelser. Det kan dog være vanskeligt for mange at deltage fortløbende i arbejdsgrupper eller ved temadage med mange deltagere, derfor vil vi afprøve om flere beboere vil opleve tryghed i udvalg ved brug af webmøder. I ft. brugertilfredshedsundersøgelse gennemført ultimo 2014 vil der være opfølgning dels ved drøftelse i ledergruppen og dels ved lokale dialoger med brugergruppen om forståelse af de lokale besvarelser. Rapporter fra recovery-screeninger af botilbuddene vil ligeledes komme til drøftelse i ledergruppe og lokalt mhp. inspiration til udviklingstiltag på det enkelte tilbud eller på centerniveau. Web-udstyr Rapporter fra brugertilfredshedsundersøgelse og screeninger Ledergruppen Åben Dialog-tilgang Web-møder Udviklingsplansarbejde Ny viden, nye tiltag, øget bevidsthed mv. omkring brugerinddragelse i CfB 10

11 Strategi-spor: Trivsel og Social kapital Det gode miljø Sammen med beboerne arbejde på en styrkelse af det gode miljø og hensigtsmæssige faktorer for at nedbringe uhensigtsmæssig adfærd. Med uhensigtsmæssig adfærd menes både vold, trusler, devaluerende adfærd og selvskadende adfærd. Adfærd, som vi ønsker at reducere, for derved at styrke trivsel for både beboere og medarbejdere. Fokus skal være, hvordan vi sammen med beboerne kan opbygge og styrke et godt miljø og et godt fællesskab. Der tænkes bl.a. på faktorer som fysiske rammer, kultur, faglig indsats, anerkendende kommunikation og læring. I samarbejde med Skolen i Nørre Allé, CSV og Center for Bostøtte i eget Hjem blev der i 2014 etableret et konfliktråd, der består af en gruppe beboere og medarbejdere, der gennem et uddannelsesforløb har opnået kompetencer ift. konfliktløsning og mægling. De tilbyder mæglingssamtaler til beboere og medarbejdere, der ønsker upartisk hjælp til at komme godt igennem en konflikt. To eksterne konsulenter med ekspertise indenfor konflikthåndtering og mægling er hyret til et udviklingsprojekt på Tuesten Huse. Her inviteres beboerne med til undervisning mv. mod det fælles mål at styrke konfliktnedtrappende faktorer for nedbringelse af vold og trusler. Ved afslutning af projektet skal der arbejdes videre med spredning af metoder og erfaringer til centerets øvrige botilbud. Samme botilbud deltager i et projekt under Socialstyrelsen, hvor man med det formål at nedbringe magtanvendelser skal uddannes i og afprøve Low-arousal og FIT-metode. I CfB arbejdes på at opbygge en kultur, der understøtter en fleksibel organisering. En fleksibel organisering sikrer et naturligt flow af ressourcer i centret til gavn for både borgere, organisationen og den enkelte medarbejder. Pulje-midler Eksterne konsulenter Konfliktrådet Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Kurser/undervisning Konfliktnedtrappende metoder Low-arousal FIT-metode Lokale arbejdsmiljøgrupper, samt CfB s arbejdsmiljø- og MEDudvalg Projekt om konfliktnedtrapning Projekt Forebyggelse af magtanvendelse Reduktion af uhensigtsmæssig adfærd på botilbuddene 11

12 Strategi-spor: Profilering og synlighed Et godt omdømme Styrkelse af et godt omdømme gennem fortællinger for Center for Bo-området og de 7 botilbud. Vi ønsker både internt i CfB og udenfor at underbygge et godt omdømme for de enkelte botilbud og for den samlede organisation ved at fortælle de gode historier. Historierne vil vi fortælle både skriftligt, mundtligt og med korte videoklip dels på intranet, hjemmesider, nyhedsbreve mv. og dels på diverse mødefora. Vi vil fortælle dem både til hinanden internt i CfB og til eksterne samarbejdspartnere som fx MSO og Region Midt / AUH Risskov. Hjemmeside, intranet, opslagstavlen, relevante mødefora og fagblade. Nyhedsmails CfB Lokalt ansvar Ledergruppe (opfølgning hv. 3.måned) Fortællinger om hver af de 7 botilbuds succeser og om centeret Et godt omdømme for hver af de 7 botilbud og for centeret generelt 12

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Emne Fortsat styrket recovery-orientering i Socialpsykiatri og Udsatte. Strategi 2011-2013. Aarhus Kommune Den 1. juli 2011 1. Indledning Siden 2006/07

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Styrk samarbejde om kerneopgaven Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Oplægsholder og kontaktoplysninger Hans Hvenegaard hhv@arbejdsliv.dk Kaia Nielsen kni@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj?

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Peter Boldsen Udviklingskonsulent Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Bilag 2 Socialforvaltningens forslag til opfølgning på anbefalinger fra Revas Aps i årsrapporten 2013 om socialfagligt tilsyn

Bilag 2 Socialforvaltningens forslag til opfølgning på anbefalinger fra Revas Aps i årsrapporten 2013 om socialfagligt tilsyn KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 21-08-2014 Sagsnr. 2014-0146414 Bilag 2 Socialforvaltningens forslag til opfølgning på anbefalinger fra Revas Aps i årsrapporten 2013 om socialfagligt tilsyn

Læs mere

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT Virksomhedsplan 2012 2013 Arbejdsmarkedscenter MIDT Arbejdsmarkedscenter Midt er et af tre arbejdsmarkedscentre i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. AmcMidts tilbud er rettet mod unge mellem 16

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

CENTER F Center for Parkering. Tilføj præsentationens titel i "Indsæt/ Sidehoved og Sidefod"

CENTER F Center for Parkering. Tilføj præsentationens titel i Indsæt/ Sidehoved og Sidefod CENTER F Center for Parkering 1 Strategier, mål og visioner Kvalitetssikring Økonomi Glade borger - mindre klager HOD m.m. Trivsel og arbejdsmiljø Rekruttering Kompetenceudvikling Arbejdsredskaber Sundhedsfremme

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere