CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016"

Transkript

1 CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan

2 Center for Bo-området Center for Bo-området er en enhed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Centeret består af 7 botilbud ( 85, 107 og 108) med lokale ledere (se figur), samt centerchef Preben Bøgelund og tilhørende stab. Staben er bestående af en administrativ enhed (HR, økonomi og regnskab), en servicegruppe og udviklingskonsulenter. Center for Bo-området varetager driften af forskellige typer af botilbud til borgere med svære psykosociale handicaps i Aarhus Kommune. Under opholdet får borgeren støtte fra medarbejderne til at håndtere de psykiske og sociale vanskeligheder i dagligdagen. Ligeledes indgår borgere og medarbejdere i en målrettet samarbejdsproces i forhold til borgerens recoveryproces og sigte mod social inklusion og den aktive borger. 2

3 Indholdsfortegnelse: FORORD VISION side 4 En god by for alle, side 5 MISSION Den aktive borger, side 5 FAGLIG STRATEGI Recovery-orientering, side 5 TILGANG Social kapital, side 6 3 STRATEGI-SPOR Faglig kvalitet Tilhørende målsætninger: Inklusion og frivillige, side 7 Sundhedsfremme, side 7 Digitale løsninger, side 8 Åben Dialog, side 9 Resultatdokumentation, side 10 Brugerinddragelse, side 10 Trivsel og Social kapital Det gode miljø, side 11 Profilering og synlighed Et godt omdømme, side 12 3

4 Forord I udarbejdelsen af nærværende virksomhedsplan er der lagt vægt på at skabe sammenhæng med både de lokale udviklingsplaner og med virksomhedsplanen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksen (SUV). Processen har således bestået af følgende faser: 1. status for forslag fra medarbejdere og ledere til målsætninger på baggrund af lokalt udviklingsarbejde og SUV s virksomhedsplan 3. kvalificerings- og prioriteringsproces i ledergruppen 4. høring på botilbuddene 5. endelig fastlæggelse ved centerchef. En virksomhedsplan er et ledelsesredskab, der præciserer retning for organisationen og understøtter styring derefter. For anvendelse i praksis skal lederne være skarpe på fælles ledelsesgrundlag og -kompetencer. I 2013 lavede ledergruppen Center for Bo-områdets recoveryorienterede ledelsesgrundlag, der har et tre-delt formål: At definere forventninger til ledelseskompetencer. At gøre recovery-værdierne anvendelige i en ledelsesmæssig kontekst. At gøre ledelsesgrundlaget til et praktisk ledelsesværktøj. Siden er der arbejdet med omsætning af ledelsesgrundlaget i den daglige ledelsesmæssige praksis, samt i organisationens strategiarbejde. Der er herunder fastlagt 3 strategi-spor, som skal understøtte centerets mission. De tre spor skal derfor alle være indeholdt i målsætninger i de 7 tilbuds lokale udviklingsplaner, samt i centerets virksomhedsplan. Strategi-sporene er: Faglig kvalitet, Trivsel og Social kapital, samt Profilering og synlighed. I forlængelse af ledelsesgrundlaget foregår aktuelt en proces frem mod afklaring af den professionelle platform (kompetenceprofil for basismedarbejdere). Efterfølgende skal der laves et service-tjek på ledelsesgrundlaget. Der vil bl.a. blive en undersøgelse af hvordan den professionelle platform kan understøttes ledelsesmæssigt og udarbejdes et fælles redskab til MUS-samtaler. 4

5 Vision: En god by for alle Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. I Center for Bo-området understøtter vi borgernes recoveryproces ved at bruge den enkeltes håb og drømme som udgangspunkt for vores indsats. Vi arbejder på at understøtte borgerens: personlige udvikling og sundhed netværk og medborgerskab læring og selvforsørgelse Mangfoldighed og inklusion er nøgleord i vores arbejde, og gennem accept af forskellighed bidrager vi til at skabe plads til, at byen bliver god for alle. Mission: Den aktive borger I Center for Bo-området arbejder vi recoveryorienteret. I den recoveryorienterede tilgang er der fokus på, at borgere helt grundlæggende er aktive, kan udvikle sig og komme videre i livet selv efter svær psykisk sygdom. At komme sig handler om, at borgeren i stigende grad lærer at mestre udfordringerne ved egne funktionsbegrænsninger, får genopbygget oplevelsen af integritet og mening og bliver i stand til aktivt at deltage i det sociale liv ift. arbejde/ uddannelse, sociale netværk, sociale aktiviteter mv. Håbet er et centralt udgangspunkt i forhold til at understøtte den aktive borger. Hvis borgeren ikke tror på, at han eller hun kan komme sig og få det bedre, er det heller ikke muligt at tage aktiv del i processen. I indsatsen er det derfor også væsentligt at tage udgangspunkt i ressourcer og skelne mellem det, borgerne kan gøre: 1. Ved egen hjælp 2. Med hjælp fra nærmeste netværk 3. Ved hjælp af tilgængelige ressourcer i miljøet 4. Med hjælp fra professionelle. Den aktive borger i Center for Bo-området er således en borger der med den nødvendige støtte er den vigtigste aktør i sit rehabiliteringsforløb og som bidrager til at udvikle indsatsen, med de individuelle ressourcer, som han eller hun nu har. Målet er at styrke borgerens evne til at handle på egne vegne med henblik på at opnå størst mulig livskvalitet og inklusion og sikre et så selvstændigt liv som muligt. Gennem motivation og støtte hjælper vi borgeren på vej til en stadig mere selvhjulpen og aktiv hverdag. Faglig strategi: Recovery-orientering Recovery-orienteret rehabilitering er den fællesfaglige tilgang til arbejdet i Center for Bo-området. Recovery-orienteret rehabilitering er en værdibaseret tilgang, hvor de fire grundlæggende værdier er: Personorientering - Personinvolvering - Selvbestemmelse - Håb og potentiale for udvikling Tilgangen bygger på viden om, at mennesker kan komme videre i livet selv efter svær psykisk sygdom. 5

6 Vi arbejder løbende på at styrke recovery-orienteringen bl.a. via uddannelse af samtlige medarbejdere, en række kvalitetsudviklingstiltag, samt kontinuerligt at medtænke recovery-orientering i drøftelser, undervisning, arbejdsgrupper, nye tiltag mv. I arbejdes der med yderligere styrkelse af recovery-orienteringen gennem en række udvalgte fokusområder, som er indarbejdet i målsætninger nedenfor. Tilgang: Social kapital Socialforvaltningen har valgt Social kapital som den fælles tilgang til kerneopgaven: at hjælpe de mest udsatte borgere. Social kapital er værdien af de gode relationer på arbejdspladsen. Det er en måde at forstå, måle og tale om alt det, en organisation kan udrette i kraft af gode relationer. Hovedfokus er altså på den værdi, de gode relationer skaber for arbejdspladsen. Det vil sige, hvordan relationerne mellem kolleger, i forhold til andre afdelinger og til ledelsen gør organisationen i stand til at løse sin kerneopgave bedst muligt: effektivt, innovativt og med høj kvalitet. Både forskning og erfaringer fra mange forskellige sektorer viser, at gode relationer på arbejdspladsen især kan kendes på høj grad af tillid, oplevelse af retfærdighed og samarbejdsevne. Tillid, samarbejde og retfærdighed skal præge hele Socialforvaltningen. Det skal præge forholdet mellem ledelse og medarbejdere, medarbejderne imellem og på tværs af de enkelte afdelinger i forvaltningen. Samtidig er det også vores tilgang til eksterne samarbejdspartnere. 6

7 Arbejdet med Social kapital er et vigtigt ledelsesværktøj. Det er det, fordi en tillidsfuld organisation, som opleves retfærdig og har et godt samarbejde, også har højere kvalitet, højere trivsel og højere produktivitet. Det er i Center for Bo-området forankret i en styregruppe nedsat af MED-udvalget. Strategi-spor: Faglig kvalitet Inklusion og frivillige Undersøge og afprøve nye muligheder for indsatser ift. inklusion af borger i samfundet. Når vi taler inklusion, arbejder vi i CfB med to spor - det ene er det fællesskab i botilbudet som giver mulighed for, at man kan træne sociale kompetencer. Det andet er det, der foregår udenfor botilbudet. Begge dele handler om at have muligheder for herunder at indgå og bidrage konstruktivt til fællesskaber. Det er afgørende både for den enkelte og for samfundet, fordi læring sker i fællesskaber, det styrker oplevelsen af at høre til og bidrager til, at man kan begå sig som medborger i samfundets fællesskab med forståelse og respekt for hinanden. Vi har gennem en årrække arbejdet med at motivere og støtte den enkelte borger til at indgå i fællesskaber udenfor botilbuddet fx fritids -, arbejds- og uddannelsesaktiviteter. Sporet ud af botilbuddet giver til stadighed udfordringer. De næste 2 år vil vi fremme nye, kreative og gode idéer, der skaber nye muligheder i inklusionsindsatser. Her skal bl.a. arbejdes med muligheder for inddragelse af frivillige. Konkret vil vi facilitere en innovations-tænketank, hvor en gruppe af ledere, medarbejdere og brugere skal være idémagere og tænke ud af boksen for helt nye løsninger. Mulige idéer kan være fx et samskabelses-projekt med nyt bydelshus i Tilst eller et rullende møde-/samværsrum, Frivillige Afprøvning af nye Idé-magere ideer Frivillig-strategi Innovationstænketank Samarbejde med frivillige Inklusion af borgere i civilsamfundet Sundhedsfremme Styrkelse af sundhedsfremmende indsats på botilbuddene gennem organisatoriske tiltag. Lokalt på botilbuddene arbejdes med en sundhedsfremmende kultur på mange planer ud fra vores overordnede principper for sundhedsfremme. I de kommende 2 år vil vi centralt arbejde på at understøtte det lokale sundhedsfremmende arbejde ved iværksættelse af organisatoriske tiltag, som fx formidling af viden og etablering af samarbejdsplatforme med relevante samarbejdspartnere på det sundhedsfaglige område. Vores ansøgning om to botilbuds deltagelse i Sund By Netværkets tværkommunale og tværfaglige projekt LAKS (Lige adgang til kommunale sundhedstilbud) er bevilget. Projektet er et aktionslæringsforløb på 24 udvalgte genoptrænings- og rehabiliteringsenheder, hvor medarbejdere og ledelse arbejder med kompetencer, rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. 7

8 I projekt En Privat Succes er et samarbejde mellem Center for Misbrugsbehandling og 2 andre botilbud i CfB. Her er formålet at gøre det muligt for beboere med et skadeligt forbrug af rusmidler at tage imod et tilbud om misbrugsbehandling. Projektet består af følgende 3 elementer: informations- og motivationsarbejde på botilbuddene, udvikling og gennemførelse af et 8 ugers ambulant gruppebehandlingsforløb, samt et uddannelsesforløb for CfB s medarbejdere. Efter et par års arbejde med medicinpædagogiske metoder har vi igangsat et samarbejde med Ambulant Psykoseenhed (APE) ved Aarhus Universitetshospital, Risskov om implementering af den medicinpædagogiske metode Den gode konsultation. Desuden er der lavet en samarbejdsaftale med hospitalsapoteket ved AUH Nørrebrogade om at tilbyde borgere en grundig gennemgang af medicinordination ved en farmaceut med henblik på at finde og eliminere eventuelle uhensigtsmæssigheder. I et samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) arbejdes på et overordnet mål om at styrke sundhedsydelser ifb. med medicinadministration. Det består dels i udarbejdelse af fælles overordnede retningslinjer for medicinhåndtering i MSO og MSB, hvor de medicinpædagogiske metoder skal indarbejdes, og dels udarbejdelse af et e-læringsprogram for styrkelse af medarbejder-kompetencer. Lokale videnspersoner/ sundhedsfaglige medarbejdere Økonomiske midler til styrkelse af medicinpædagogik og misbrugsindsats. Konsulenter fra LAKS Samarbejde m. MSO Samarbejde m. AUH Projekt En Privat Succes Projekt LAKS Medicingennemgang Den gode konsultation Motivationsarbejde mod misbrugsbehandling fx 8 ugers ambulant gruppebehandlingstilbud Aktionslæringsforløb Styrkelse af den sundhedsfremmende indsats Digitale løsninger Det skal ved udgangen af 2016 være let for medarbejderne at anvende digitale løsninger i Center for Bo-området i samarbejde med beboere og samarbejdspartnere. Digitale løsninger bliver mere og mere en mulighed (og en forventning) i samfundet og dermed også inden for det sociale arbejde. Vi ønsker at kunne bruge disse muligheder, hvor det giver mening for den enkelte borger, og det er derfor en nødvendighed, at det gøres lettere at komme i gang med digitale løsninger for både beboere og medarbejdere i CfB. Der kan fx være behov for udarbejdelse af en både praktisk og etisk vejledning for afholdelse af web-møder, samt tiltag der sikrer, at der opbygges kompetencer lokalt på alle botilbud. Der vil være et særligt fokus på at afprøve digitale løsninger på det nye tilbud Provstebakken Det vil fx omhandle et samarbejde med Tuesten Huse om web-baseret natdækning, samt afsøgning og afprøvning af relevante digitale hjælpemidler ift. beboergruppens somatiske problemstillinger. 8

9 I øvrigt er indgået aftale med AUH Risskov om afholdelse af videomøder i samarbejdet. De vil i opstarten yde konsulentbistand til teknisk og praktisk opsætning på botilbuddene. Opgaven vedr. denne målsætning er primært forankret i den eksisterende tværgående arbejdsgruppe for digitale løsninger. De næste par år vil være at betragte som en øve-bane, hvor de trinvis inddrager flere personer og implementerer nye digitale løsninger. Lokale kompetencer ift. digitale løsninger Web-udstyr på alle botilbud Konsulentbistand Arbejdsgruppe for digitale løsninger Samarbejde m. AUH Vejledninger Sidemandsoplæring Web-baseret natdækning Flere web-baserede møder og andre digitale løsninger i anvendelse Åben Dialog Ved udgangen af 2016 er følgende mål nået: - Målene for Åben Dialog-projektet er opfyldt - Alle beboere i CfB er blevet tilbudt Åben Dialog samtaler og 80 % af dem har haft minimum et ÅD-(netværks)møde - Beboere og medarbejdere mærker gevinsten af ÅD i hverdagen og ved netværksmøder Center for Bo-området har en vision om at implementere Åben Dialog i alle botilbuddene. Det vil sige, at alle beboere skal tilbydes afholdelse af Åben Dialognetværksmøder, og at tænkningen fra Åben Dialog smitter af på tilgangen generelt og andre mødefora i CfB. Ind til nu er denne vision understøttet ved, at ca. 30 medarbejdere og ledere uddannes på den 2årige Åben Dialog-uddannelse, samt ved at CfB deltager i Projekt Åben Dialog under Socialstyrelsen. Projektet handler om implementering af Åben Dialog-netværksmøder for borgere med diagnose indenfor psykose-spektret. Inden udgangen af 2016 skal minimum 50 borgere have afholdt 2 eller flere netværksmøder efter Åben Dialog-model. Sideløbende er der igangsat en proces, der skal pege frem mod en fælles beskrivelse af, hvordan de 7 principper fra Åben Dialog-tilgang omsættes i praksis i CfB. Ligeledes ønskes, at flest mulige medarbejdere inddrages i planlægning og/eller afholdelse af netværksmøderne. Derfor skal det bl.a. undersøges, hvordan det gennem organisering kan gøres lettere at trække på medarbejdere med ÅD-kompetencer på tværs af botilbuddene. 30 personer med 2årig ÅD-uddannelse 2 personer på international ÅDmaster udd. Pulje-midler Brug af ÅDmedarbejdere på tværs af tilbud Projektgruppe Styregruppe Ledergruppe Motivationsarbejde ÅD-inspirerede møder m. borgere på botilbuddenne ÅD-netværksmøder Beskrivelse af de 7 principper i CfB Se målsætninger Åben Dialog integreret i indsatsen i CfB 9

10 Resultatdokumentation Undersøgelse af nøgletal og muligheder for styrkelse af handleplansarbejdet I 2014 blev resultatdokumentation implementeret som en del af handleplanskonceptet i CfB. Efter sommeren 2015 vil vi få de første nøgletal, der viser antal af del-/indsatsplaner, samt nogle brugeres oplevelse af status på 7 temaområder, samt evt. oplevelse af forandring over tid. Disse dataudtræk vil for CFB s ledergruppe være anledning til en fælles refleksion over, hvad og hvordan indsatsen kan optimeres med eventuel efterfølgende tiltag. Desuden vil vi undersøge, hvorledes handleplansarbejdet kan styrkes gennem læringsdage eller andet. Styrkelsen skal rettes mod, at handleplanerne er til gavn for borger ved at tage udgangspunkt i og understøtte borgerens håb, drømme og livsperspektiv, og så planerne anvendes som et pædagogisk samarbejdsredskab til at holde retningen mod borgers håb, drømme og ønskede livsperspektiv. Nøgletal Lokale processer, læringsdage, Lokale ambassadører oplæg etc. Styregruppe Ledergruppe Arbejdsgruppe ift. styrkelse af handleplansarbejdet Handleplaner som et pædagogisk samarbejdsredskab til at holde retningen mod borgers håb og drømme. Brugerinddragelse på organisations- og individniveau Afprøve brug af WEB-møder for at muliggøre øget beboerdeltagelse i arbejdsgrupper mv. Center for Bo-området har gennem en årrække arbejdet kontinuerligt med brugerinddragelse på både individ- og organisationsniveau. Denne indsats fortsættes ufortrødent - og styrkes fremover på individniveau bl.a. gennem Åben Dialog. På organisationsniveau inviterer vi beboerne til at deltage på temadage, i arbejdsgrupper m.m. Flere beboere har således ydet frivilligt arbejde ift. udvikling af organisationens kultur og ydelser. Det kan dog være vanskeligt for mange at deltage fortløbende i arbejdsgrupper eller ved temadage med mange deltagere, derfor vil vi afprøve om flere beboere vil opleve tryghed i udvalg ved brug af webmøder. I ft. brugertilfredshedsundersøgelse gennemført ultimo 2014 vil der være opfølgning dels ved drøftelse i ledergruppen og dels ved lokale dialoger med brugergruppen om forståelse af de lokale besvarelser. Rapporter fra recovery-screeninger af botilbuddene vil ligeledes komme til drøftelse i ledergruppe og lokalt mhp. inspiration til udviklingstiltag på det enkelte tilbud eller på centerniveau. Web-udstyr Rapporter fra brugertilfredshedsundersøgelse og screeninger Ledergruppen Åben Dialog-tilgang Web-møder Udviklingsplansarbejde Ny viden, nye tiltag, øget bevidsthed mv. omkring brugerinddragelse i CfB 10

11 Strategi-spor: Trivsel og Social kapital Det gode miljø Sammen med beboerne arbejde på en styrkelse af det gode miljø og hensigtsmæssige faktorer for at nedbringe uhensigtsmæssig adfærd. Med uhensigtsmæssig adfærd menes både vold, trusler, devaluerende adfærd og selvskadende adfærd. Adfærd, som vi ønsker at reducere, for derved at styrke trivsel for både beboere og medarbejdere. Fokus skal være, hvordan vi sammen med beboerne kan opbygge og styrke et godt miljø og et godt fællesskab. Der tænkes bl.a. på faktorer som fysiske rammer, kultur, faglig indsats, anerkendende kommunikation og læring. I samarbejde med Skolen i Nørre Allé, CSV og Center for Bostøtte i eget Hjem blev der i 2014 etableret et konfliktråd, der består af en gruppe beboere og medarbejdere, der gennem et uddannelsesforløb har opnået kompetencer ift. konfliktløsning og mægling. De tilbyder mæglingssamtaler til beboere og medarbejdere, der ønsker upartisk hjælp til at komme godt igennem en konflikt. To eksterne konsulenter med ekspertise indenfor konflikthåndtering og mægling er hyret til et udviklingsprojekt på Tuesten Huse. Her inviteres beboerne med til undervisning mv. mod det fælles mål at styrke konfliktnedtrappende faktorer for nedbringelse af vold og trusler. Ved afslutning af projektet skal der arbejdes videre med spredning af metoder og erfaringer til centerets øvrige botilbud. Samme botilbud deltager i et projekt under Socialstyrelsen, hvor man med det formål at nedbringe magtanvendelser skal uddannes i og afprøve Low-arousal og FIT-metode. I CfB arbejdes på at opbygge en kultur, der understøtter en fleksibel organisering. En fleksibel organisering sikrer et naturligt flow af ressourcer i centret til gavn for både borgere, organisationen og den enkelte medarbejder. Pulje-midler Eksterne konsulenter Konfliktrådet Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Kurser/undervisning Konfliktnedtrappende metoder Low-arousal FIT-metode Lokale arbejdsmiljøgrupper, samt CfB s arbejdsmiljø- og MEDudvalg Projekt om konfliktnedtrapning Projekt Forebyggelse af magtanvendelse Reduktion af uhensigtsmæssig adfærd på botilbuddene 11

12 Strategi-spor: Profilering og synlighed Et godt omdømme Styrkelse af et godt omdømme gennem fortællinger for Center for Bo-området og de 7 botilbud. Vi ønsker både internt i CfB og udenfor at underbygge et godt omdømme for de enkelte botilbud og for den samlede organisation ved at fortælle de gode historier. Historierne vil vi fortælle både skriftligt, mundtligt og med korte videoklip dels på intranet, hjemmesider, nyhedsbreve mv. og dels på diverse mødefora. Vi vil fortælle dem både til hinanden internt i CfB og til eksterne samarbejdspartnere som fx MSO og Region Midt / AUH Risskov. Hjemmeside, intranet, opslagstavlen, relevante mødefora og fagblade. Nyhedsmails CfB Lokalt ansvar Ledergruppe (opfølgning hv. 3.måned) Fortællinger om hver af de 7 botilbuds succeser og om centeret Et godt omdømme for hver af de 7 botilbud og for centeret generelt 12

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere