CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016"

Transkript

1 CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan

2 Center for Bo-området Center for Bo-området er en enhed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Centeret består af 7 botilbud ( 85, 107 og 108) med lokale ledere (se figur), samt centerchef Preben Bøgelund og tilhørende stab. Staben er bestående af en administrativ enhed (HR, økonomi og regnskab), en servicegruppe og udviklingskonsulenter. Center for Bo-området varetager driften af forskellige typer af botilbud til borgere med svære psykosociale handicaps i Aarhus Kommune. Under opholdet får borgeren støtte fra medarbejderne til at håndtere de psykiske og sociale vanskeligheder i dagligdagen. Ligeledes indgår borgere og medarbejdere i en målrettet samarbejdsproces i forhold til borgerens recoveryproces og sigte mod social inklusion og den aktive borger. 2

3 Indholdsfortegnelse: FORORD VISION side 4 En god by for alle, side 5 MISSION Den aktive borger, side 5 FAGLIG STRATEGI Recovery-orientering, side 5 TILGANG Social kapital, side 6 3 STRATEGI-SPOR Faglig kvalitet Tilhørende målsætninger: Inklusion og frivillige, side 7 Sundhedsfremme, side 7 Digitale løsninger, side 8 Åben Dialog, side 9 Resultatdokumentation, side 10 Brugerinddragelse, side 10 Trivsel og Social kapital Det gode miljø, side 11 Profilering og synlighed Et godt omdømme, side 12 3

4 Forord I udarbejdelsen af nærværende virksomhedsplan er der lagt vægt på at skabe sammenhæng med både de lokale udviklingsplaner og med virksomhedsplanen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksen (SUV). Processen har således bestået af følgende faser: 1. status for forslag fra medarbejdere og ledere til målsætninger på baggrund af lokalt udviklingsarbejde og SUV s virksomhedsplan 3. kvalificerings- og prioriteringsproces i ledergruppen 4. høring på botilbuddene 5. endelig fastlæggelse ved centerchef. En virksomhedsplan er et ledelsesredskab, der præciserer retning for organisationen og understøtter styring derefter. For anvendelse i praksis skal lederne være skarpe på fælles ledelsesgrundlag og -kompetencer. I 2013 lavede ledergruppen Center for Bo-områdets recoveryorienterede ledelsesgrundlag, der har et tre-delt formål: At definere forventninger til ledelseskompetencer. At gøre recovery-værdierne anvendelige i en ledelsesmæssig kontekst. At gøre ledelsesgrundlaget til et praktisk ledelsesværktøj. Siden er der arbejdet med omsætning af ledelsesgrundlaget i den daglige ledelsesmæssige praksis, samt i organisationens strategiarbejde. Der er herunder fastlagt 3 strategi-spor, som skal understøtte centerets mission. De tre spor skal derfor alle være indeholdt i målsætninger i de 7 tilbuds lokale udviklingsplaner, samt i centerets virksomhedsplan. Strategi-sporene er: Faglig kvalitet, Trivsel og Social kapital, samt Profilering og synlighed. I forlængelse af ledelsesgrundlaget foregår aktuelt en proces frem mod afklaring af den professionelle platform (kompetenceprofil for basismedarbejdere). Efterfølgende skal der laves et service-tjek på ledelsesgrundlaget. Der vil bl.a. blive en undersøgelse af hvordan den professionelle platform kan understøttes ledelsesmæssigt og udarbejdes et fælles redskab til MUS-samtaler. 4

5 Vision: En god by for alle Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. I Center for Bo-området understøtter vi borgernes recoveryproces ved at bruge den enkeltes håb og drømme som udgangspunkt for vores indsats. Vi arbejder på at understøtte borgerens: personlige udvikling og sundhed netværk og medborgerskab læring og selvforsørgelse Mangfoldighed og inklusion er nøgleord i vores arbejde, og gennem accept af forskellighed bidrager vi til at skabe plads til, at byen bliver god for alle. Mission: Den aktive borger I Center for Bo-området arbejder vi recoveryorienteret. I den recoveryorienterede tilgang er der fokus på, at borgere helt grundlæggende er aktive, kan udvikle sig og komme videre i livet selv efter svær psykisk sygdom. At komme sig handler om, at borgeren i stigende grad lærer at mestre udfordringerne ved egne funktionsbegrænsninger, får genopbygget oplevelsen af integritet og mening og bliver i stand til aktivt at deltage i det sociale liv ift. arbejde/ uddannelse, sociale netværk, sociale aktiviteter mv. Håbet er et centralt udgangspunkt i forhold til at understøtte den aktive borger. Hvis borgeren ikke tror på, at han eller hun kan komme sig og få det bedre, er det heller ikke muligt at tage aktiv del i processen. I indsatsen er det derfor også væsentligt at tage udgangspunkt i ressourcer og skelne mellem det, borgerne kan gøre: 1. Ved egen hjælp 2. Med hjælp fra nærmeste netværk 3. Ved hjælp af tilgængelige ressourcer i miljøet 4. Med hjælp fra professionelle. Den aktive borger i Center for Bo-området er således en borger der med den nødvendige støtte er den vigtigste aktør i sit rehabiliteringsforløb og som bidrager til at udvikle indsatsen, med de individuelle ressourcer, som han eller hun nu har. Målet er at styrke borgerens evne til at handle på egne vegne med henblik på at opnå størst mulig livskvalitet og inklusion og sikre et så selvstændigt liv som muligt. Gennem motivation og støtte hjælper vi borgeren på vej til en stadig mere selvhjulpen og aktiv hverdag. Faglig strategi: Recovery-orientering Recovery-orienteret rehabilitering er den fællesfaglige tilgang til arbejdet i Center for Bo-området. Recovery-orienteret rehabilitering er en værdibaseret tilgang, hvor de fire grundlæggende værdier er: Personorientering - Personinvolvering - Selvbestemmelse - Håb og potentiale for udvikling Tilgangen bygger på viden om, at mennesker kan komme videre i livet selv efter svær psykisk sygdom. 5

6 Vi arbejder løbende på at styrke recovery-orienteringen bl.a. via uddannelse af samtlige medarbejdere, en række kvalitetsudviklingstiltag, samt kontinuerligt at medtænke recovery-orientering i drøftelser, undervisning, arbejdsgrupper, nye tiltag mv. I arbejdes der med yderligere styrkelse af recovery-orienteringen gennem en række udvalgte fokusområder, som er indarbejdet i målsætninger nedenfor. Tilgang: Social kapital Socialforvaltningen har valgt Social kapital som den fælles tilgang til kerneopgaven: at hjælpe de mest udsatte borgere. Social kapital er værdien af de gode relationer på arbejdspladsen. Det er en måde at forstå, måle og tale om alt det, en organisation kan udrette i kraft af gode relationer. Hovedfokus er altså på den værdi, de gode relationer skaber for arbejdspladsen. Det vil sige, hvordan relationerne mellem kolleger, i forhold til andre afdelinger og til ledelsen gør organisationen i stand til at løse sin kerneopgave bedst muligt: effektivt, innovativt og med høj kvalitet. Både forskning og erfaringer fra mange forskellige sektorer viser, at gode relationer på arbejdspladsen især kan kendes på høj grad af tillid, oplevelse af retfærdighed og samarbejdsevne. Tillid, samarbejde og retfærdighed skal præge hele Socialforvaltningen. Det skal præge forholdet mellem ledelse og medarbejdere, medarbejderne imellem og på tværs af de enkelte afdelinger i forvaltningen. Samtidig er det også vores tilgang til eksterne samarbejdspartnere. 6

7 Arbejdet med Social kapital er et vigtigt ledelsesværktøj. Det er det, fordi en tillidsfuld organisation, som opleves retfærdig og har et godt samarbejde, også har højere kvalitet, højere trivsel og højere produktivitet. Det er i Center for Bo-området forankret i en styregruppe nedsat af MED-udvalget. Strategi-spor: Faglig kvalitet Inklusion og frivillige Undersøge og afprøve nye muligheder for indsatser ift. inklusion af borger i samfundet. Når vi taler inklusion, arbejder vi i CfB med to spor - det ene er det fællesskab i botilbudet som giver mulighed for, at man kan træne sociale kompetencer. Det andet er det, der foregår udenfor botilbudet. Begge dele handler om at have muligheder for herunder at indgå og bidrage konstruktivt til fællesskaber. Det er afgørende både for den enkelte og for samfundet, fordi læring sker i fællesskaber, det styrker oplevelsen af at høre til og bidrager til, at man kan begå sig som medborger i samfundets fællesskab med forståelse og respekt for hinanden. Vi har gennem en årrække arbejdet med at motivere og støtte den enkelte borger til at indgå i fællesskaber udenfor botilbuddet fx fritids -, arbejds- og uddannelsesaktiviteter. Sporet ud af botilbuddet giver til stadighed udfordringer. De næste 2 år vil vi fremme nye, kreative og gode idéer, der skaber nye muligheder i inklusionsindsatser. Her skal bl.a. arbejdes med muligheder for inddragelse af frivillige. Konkret vil vi facilitere en innovations-tænketank, hvor en gruppe af ledere, medarbejdere og brugere skal være idémagere og tænke ud af boksen for helt nye løsninger. Mulige idéer kan være fx et samskabelses-projekt med nyt bydelshus i Tilst eller et rullende møde-/samværsrum, Frivillige Afprøvning af nye Idé-magere ideer Frivillig-strategi Innovationstænketank Samarbejde med frivillige Inklusion af borgere i civilsamfundet Sundhedsfremme Styrkelse af sundhedsfremmende indsats på botilbuddene gennem organisatoriske tiltag. Lokalt på botilbuddene arbejdes med en sundhedsfremmende kultur på mange planer ud fra vores overordnede principper for sundhedsfremme. I de kommende 2 år vil vi centralt arbejde på at understøtte det lokale sundhedsfremmende arbejde ved iværksættelse af organisatoriske tiltag, som fx formidling af viden og etablering af samarbejdsplatforme med relevante samarbejdspartnere på det sundhedsfaglige område. Vores ansøgning om to botilbuds deltagelse i Sund By Netværkets tværkommunale og tværfaglige projekt LAKS (Lige adgang til kommunale sundhedstilbud) er bevilget. Projektet er et aktionslæringsforløb på 24 udvalgte genoptrænings- og rehabiliteringsenheder, hvor medarbejdere og ledelse arbejder med kompetencer, rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. 7

8 I projekt En Privat Succes er et samarbejde mellem Center for Misbrugsbehandling og 2 andre botilbud i CfB. Her er formålet at gøre det muligt for beboere med et skadeligt forbrug af rusmidler at tage imod et tilbud om misbrugsbehandling. Projektet består af følgende 3 elementer: informations- og motivationsarbejde på botilbuddene, udvikling og gennemførelse af et 8 ugers ambulant gruppebehandlingsforløb, samt et uddannelsesforløb for CfB s medarbejdere. Efter et par års arbejde med medicinpædagogiske metoder har vi igangsat et samarbejde med Ambulant Psykoseenhed (APE) ved Aarhus Universitetshospital, Risskov om implementering af den medicinpædagogiske metode Den gode konsultation. Desuden er der lavet en samarbejdsaftale med hospitalsapoteket ved AUH Nørrebrogade om at tilbyde borgere en grundig gennemgang af medicinordination ved en farmaceut med henblik på at finde og eliminere eventuelle uhensigtsmæssigheder. I et samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) arbejdes på et overordnet mål om at styrke sundhedsydelser ifb. med medicinadministration. Det består dels i udarbejdelse af fælles overordnede retningslinjer for medicinhåndtering i MSO og MSB, hvor de medicinpædagogiske metoder skal indarbejdes, og dels udarbejdelse af et e-læringsprogram for styrkelse af medarbejder-kompetencer. Lokale videnspersoner/ sundhedsfaglige medarbejdere Økonomiske midler til styrkelse af medicinpædagogik og misbrugsindsats. Konsulenter fra LAKS Samarbejde m. MSO Samarbejde m. AUH Projekt En Privat Succes Projekt LAKS Medicingennemgang Den gode konsultation Motivationsarbejde mod misbrugsbehandling fx 8 ugers ambulant gruppebehandlingstilbud Aktionslæringsforløb Styrkelse af den sundhedsfremmende indsats Digitale løsninger Det skal ved udgangen af 2016 være let for medarbejderne at anvende digitale løsninger i Center for Bo-området i samarbejde med beboere og samarbejdspartnere. Digitale løsninger bliver mere og mere en mulighed (og en forventning) i samfundet og dermed også inden for det sociale arbejde. Vi ønsker at kunne bruge disse muligheder, hvor det giver mening for den enkelte borger, og det er derfor en nødvendighed, at det gøres lettere at komme i gang med digitale løsninger for både beboere og medarbejdere i CfB. Der kan fx være behov for udarbejdelse af en både praktisk og etisk vejledning for afholdelse af web-møder, samt tiltag der sikrer, at der opbygges kompetencer lokalt på alle botilbud. Der vil være et særligt fokus på at afprøve digitale løsninger på det nye tilbud Provstebakken Det vil fx omhandle et samarbejde med Tuesten Huse om web-baseret natdækning, samt afsøgning og afprøvning af relevante digitale hjælpemidler ift. beboergruppens somatiske problemstillinger. 8

9 I øvrigt er indgået aftale med AUH Risskov om afholdelse af videomøder i samarbejdet. De vil i opstarten yde konsulentbistand til teknisk og praktisk opsætning på botilbuddene. Opgaven vedr. denne målsætning er primært forankret i den eksisterende tværgående arbejdsgruppe for digitale løsninger. De næste par år vil være at betragte som en øve-bane, hvor de trinvis inddrager flere personer og implementerer nye digitale løsninger. Lokale kompetencer ift. digitale løsninger Web-udstyr på alle botilbud Konsulentbistand Arbejdsgruppe for digitale løsninger Samarbejde m. AUH Vejledninger Sidemandsoplæring Web-baseret natdækning Flere web-baserede møder og andre digitale løsninger i anvendelse Åben Dialog Ved udgangen af 2016 er følgende mål nået: - Målene for Åben Dialog-projektet er opfyldt - Alle beboere i CfB er blevet tilbudt Åben Dialog samtaler og 80 % af dem har haft minimum et ÅD-(netværks)møde - Beboere og medarbejdere mærker gevinsten af ÅD i hverdagen og ved netværksmøder Center for Bo-området har en vision om at implementere Åben Dialog i alle botilbuddene. Det vil sige, at alle beboere skal tilbydes afholdelse af Åben Dialognetværksmøder, og at tænkningen fra Åben Dialog smitter af på tilgangen generelt og andre mødefora i CfB. Ind til nu er denne vision understøttet ved, at ca. 30 medarbejdere og ledere uddannes på den 2årige Åben Dialog-uddannelse, samt ved at CfB deltager i Projekt Åben Dialog under Socialstyrelsen. Projektet handler om implementering af Åben Dialog-netværksmøder for borgere med diagnose indenfor psykose-spektret. Inden udgangen af 2016 skal minimum 50 borgere have afholdt 2 eller flere netværksmøder efter Åben Dialog-model. Sideløbende er der igangsat en proces, der skal pege frem mod en fælles beskrivelse af, hvordan de 7 principper fra Åben Dialog-tilgang omsættes i praksis i CfB. Ligeledes ønskes, at flest mulige medarbejdere inddrages i planlægning og/eller afholdelse af netværksmøderne. Derfor skal det bl.a. undersøges, hvordan det gennem organisering kan gøres lettere at trække på medarbejdere med ÅD-kompetencer på tværs af botilbuddene. 30 personer med 2årig ÅD-uddannelse 2 personer på international ÅDmaster udd. Pulje-midler Brug af ÅDmedarbejdere på tværs af tilbud Projektgruppe Styregruppe Ledergruppe Motivationsarbejde ÅD-inspirerede møder m. borgere på botilbuddenne ÅD-netværksmøder Beskrivelse af de 7 principper i CfB Se målsætninger Åben Dialog integreret i indsatsen i CfB 9

10 Resultatdokumentation Undersøgelse af nøgletal og muligheder for styrkelse af handleplansarbejdet I 2014 blev resultatdokumentation implementeret som en del af handleplanskonceptet i CfB. Efter sommeren 2015 vil vi få de første nøgletal, der viser antal af del-/indsatsplaner, samt nogle brugeres oplevelse af status på 7 temaområder, samt evt. oplevelse af forandring over tid. Disse dataudtræk vil for CFB s ledergruppe være anledning til en fælles refleksion over, hvad og hvordan indsatsen kan optimeres med eventuel efterfølgende tiltag. Desuden vil vi undersøge, hvorledes handleplansarbejdet kan styrkes gennem læringsdage eller andet. Styrkelsen skal rettes mod, at handleplanerne er til gavn for borger ved at tage udgangspunkt i og understøtte borgerens håb, drømme og livsperspektiv, og så planerne anvendes som et pædagogisk samarbejdsredskab til at holde retningen mod borgers håb, drømme og ønskede livsperspektiv. Nøgletal Lokale processer, læringsdage, Lokale ambassadører oplæg etc. Styregruppe Ledergruppe Arbejdsgruppe ift. styrkelse af handleplansarbejdet Handleplaner som et pædagogisk samarbejdsredskab til at holde retningen mod borgers håb og drømme. Brugerinddragelse på organisations- og individniveau Afprøve brug af WEB-møder for at muliggøre øget beboerdeltagelse i arbejdsgrupper mv. Center for Bo-området har gennem en årrække arbejdet kontinuerligt med brugerinddragelse på både individ- og organisationsniveau. Denne indsats fortsættes ufortrødent - og styrkes fremover på individniveau bl.a. gennem Åben Dialog. På organisationsniveau inviterer vi beboerne til at deltage på temadage, i arbejdsgrupper m.m. Flere beboere har således ydet frivilligt arbejde ift. udvikling af organisationens kultur og ydelser. Det kan dog være vanskeligt for mange at deltage fortløbende i arbejdsgrupper eller ved temadage med mange deltagere, derfor vil vi afprøve om flere beboere vil opleve tryghed i udvalg ved brug af webmøder. I ft. brugertilfredshedsundersøgelse gennemført ultimo 2014 vil der være opfølgning dels ved drøftelse i ledergruppen og dels ved lokale dialoger med brugergruppen om forståelse af de lokale besvarelser. Rapporter fra recovery-screeninger af botilbuddene vil ligeledes komme til drøftelse i ledergruppe og lokalt mhp. inspiration til udviklingstiltag på det enkelte tilbud eller på centerniveau. Web-udstyr Rapporter fra brugertilfredshedsundersøgelse og screeninger Ledergruppen Åben Dialog-tilgang Web-møder Udviklingsplansarbejde Ny viden, nye tiltag, øget bevidsthed mv. omkring brugerinddragelse i CfB 10

11 Strategi-spor: Trivsel og Social kapital Det gode miljø Sammen med beboerne arbejde på en styrkelse af det gode miljø og hensigtsmæssige faktorer for at nedbringe uhensigtsmæssig adfærd. Med uhensigtsmæssig adfærd menes både vold, trusler, devaluerende adfærd og selvskadende adfærd. Adfærd, som vi ønsker at reducere, for derved at styrke trivsel for både beboere og medarbejdere. Fokus skal være, hvordan vi sammen med beboerne kan opbygge og styrke et godt miljø og et godt fællesskab. Der tænkes bl.a. på faktorer som fysiske rammer, kultur, faglig indsats, anerkendende kommunikation og læring. I samarbejde med Skolen i Nørre Allé, CSV og Center for Bostøtte i eget Hjem blev der i 2014 etableret et konfliktråd, der består af en gruppe beboere og medarbejdere, der gennem et uddannelsesforløb har opnået kompetencer ift. konfliktløsning og mægling. De tilbyder mæglingssamtaler til beboere og medarbejdere, der ønsker upartisk hjælp til at komme godt igennem en konflikt. To eksterne konsulenter med ekspertise indenfor konflikthåndtering og mægling er hyret til et udviklingsprojekt på Tuesten Huse. Her inviteres beboerne med til undervisning mv. mod det fælles mål at styrke konfliktnedtrappende faktorer for nedbringelse af vold og trusler. Ved afslutning af projektet skal der arbejdes videre med spredning af metoder og erfaringer til centerets øvrige botilbud. Samme botilbud deltager i et projekt under Socialstyrelsen, hvor man med det formål at nedbringe magtanvendelser skal uddannes i og afprøve Low-arousal og FIT-metode. I CfB arbejdes på at opbygge en kultur, der understøtter en fleksibel organisering. En fleksibel organisering sikrer et naturligt flow af ressourcer i centret til gavn for både borgere, organisationen og den enkelte medarbejder. Pulje-midler Eksterne konsulenter Konfliktrådet Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Kurser/undervisning Konfliktnedtrappende metoder Low-arousal FIT-metode Lokale arbejdsmiljøgrupper, samt CfB s arbejdsmiljø- og MEDudvalg Projekt om konfliktnedtrapning Projekt Forebyggelse af magtanvendelse Reduktion af uhensigtsmæssig adfærd på botilbuddene 11

12 Strategi-spor: Profilering og synlighed Et godt omdømme Styrkelse af et godt omdømme gennem fortællinger for Center for Bo-området og de 7 botilbud. Vi ønsker både internt i CfB og udenfor at underbygge et godt omdømme for de enkelte botilbud og for den samlede organisation ved at fortælle de gode historier. Historierne vil vi fortælle både skriftligt, mundtligt og med korte videoklip dels på intranet, hjemmesider, nyhedsbreve mv. og dels på diverse mødefora. Vi vil fortælle dem både til hinanden internt i CfB og til eksterne samarbejdspartnere som fx MSO og Region Midt / AUH Risskov. Hjemmeside, intranet, opslagstavlen, relevante mødefora og fagblade. Nyhedsmails CfB Lokalt ansvar Ledergruppe (opfølgning hv. 3.måned) Fortællinger om hver af de 7 botilbuds succeser og om centeret Et godt omdømme for hver af de 7 botilbud og for centeret generelt 12

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Virksomhedsplan i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser 2015-2016

Virksomhedsplan i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser 2015-2016 Vision Aarhus en god by for alle At Aarhus skal være en god by for alle betyder, at den også skal rumme og inkludere borgere,som er hjemløse og socialt udsatte. Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser

Læs mere

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Emne Fortsat styrket recovery-orientering i Socialpsykiatri og Udsatte. Strategi 2011-2013. Aarhus Kommune Den 1. juli 2011 1. Indledning Siden 2006/07

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Recovery-orientering Ledelsesgrundlag 2012

Recovery-orientering Ledelsesgrundlag 2012 Recovery-orientering Ledelsesgrundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Dato 1.juni 2012. Ledelsesgrundlag for centerledere og afdelingsledere i Søjlen for Socialpsykiatri og udsatte

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603 Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016 Version 20150603 1 Om Bocenter Sydvest INDLEDNING Bocenter Sydvest dækker en bred vifte af botilbud til borgere med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Oplæg om recovery-orientering

Oplæg om recovery-orientering Oplæg om recovery-orientering KommuneKontaktRådet Hovedstaden Temamøde 4.sept 2013 Udviklingskonsulent Peter Boldsen Socialforvaltningen Århus Kommune Oversigt Temaer 1. Recovery og rehabilitering. 2.

Læs mere

2012-2013. Virksomhedsplan Center for Boområdet Søjlen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Red. Af Dorte Elleby 2012-2013

2012-2013. Virksomhedsplan Center for Boområdet Søjlen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Red. Af Dorte Elleby 2012-2013 1 2012-2013 Virksomhedsplan Center for Boområdet Søjlen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Red. Af Dorte Elleby 2012-2013 2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Center for Boområdet... 2 Model over Socialforvaltningens

Læs mere

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013 Mål og indsatsområder SUV 1. kvt. 2013 Opdateret: 30. maj 2013 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv arbejdsplads

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Styrk samarbejde om kerneopgaven Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Oplægsholder og kontaktoplysninger Hans Hvenegaard hhv@arbejdsliv.dk Kaia Nielsen kni@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Virksomhedsplan Center for Voksne med Autisme og ADHD

Virksomhedsplan Center for Voksne med Autisme og ADHD Virksomhedsplan Center for Voksne med Autisme og ADHD Indhold Om Voksenhandicap (VH)... 2 En god by for alle (VH)... 3 Den aktive borger (VH)... 4 Medborgerskab (VH)... 5 Social kapital (CVAA)... 6 Borgerne

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere