()>&&').5.5+1/()1%/+.1%4()=>()>&:.,,81+:%/+.1" name="description"> ()>&&').5.5+1/()1%/+.1%4()=>()>&:.,,81+:%/+.1">

!!!!!! "#$!%#&'()*&+(,!%-./!0!1+234!56!%#&'()*&+(,! 7$&3$')#(8!(6!9(:#;8$'<5'*(6:!=2)(6$))$)! "#!$%&'()!*%)+,!-.)&&/)0,!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!! "#$!%#&'()*&+(,!%-./!0!1+234!56!%#&'()*&+(,! 7$&3$')#(8!(6!9(:#;8$'<5'*(6:!=2)(6$))$)! "#!$%&'()!*%)+,!-.)&&/)0,!"

Transkript

1 "#$%#&'()&+(,%-./ %#&'()&+(, 7$&3$')#(8(69(:#;8$'<5'(6:=2)(6$))$) "#$%&'()%)+,-.)&&/)0, $% ,()6371/()684/8)%49%):(/;/82+(&<%12+2%/822%11(4&(1+ ()=>()>&&').5.5+1/()1%/+.1%4()=>()>&:.,,81+:%/+.1 C#'((1=(2()<BDE3AAA?1/%4&+2()<FB?1/%41.),%4&+2()<GH

2 "#$%&' (")'+,-#%+.-#/"'0123'1)'+)+45#"'+6'/+,-#%+.-#/'4"7"4#"'-'89:.' ;,<#.",")7"'=-,/#>%8"7",' "#$"%&'(%#$%)$"$)$%+,-./%0(%$(%1#23"3)($($"#$%#3($45($(%6789:$(;%&(1%)'($% A5C$($%?(1#%$(%=<$>$%#$"%)4344$<)$B%)'2%($D(E)$"$($(%>3(4)'2A$#$"%'?%#$)% )'2%"F%=(F?$(%$"%)'(%#$<%1&%#$($)%3#%D0%#$"%($D(E)$"13>$%#$<%1&%#$($)% 1(=$C#$B%'?%$?$")41=$(%)'2%2$#3$E44$B%$&&$43>%4'22F"3413'"%'?%41(3)213)4% &($2'"3"?%$(%#$(&'(%1&?5($"#$%D1(12$($%&'(%#$"%2'#$("$%'D<$#$()% D(E)13'"B%'?%3"#3($4$%#$(2$#%'?)0%'(?1"3)13'"$")%($)F<1$(%)'2%A$<A$#G% H$""$%41"#3#11&A1"#<3"?%A1(%3<%&'(20<%1%1&#E44$%4'"I$D$%:H$"%J1(3)213)4$% '?%>3(4)'2A$#$")%=(1"#%&'(%#$(3?$""$2%&'()5?$%1%&3"#$%&($2%3<%20<=1($% D1(12$($%&'(%#$"%41(3)213)4$%'D<$#$(%)12%4'"4<F#$($B%A>'(>3#%$"%A5C% D('&3<$($%41(3)213)4%'D<$#$(%$(%$"%D')33>%$<<$(%"$?13>%1(3=F%3<%$"% >3(4)'2A$#)%D1<$$%1&%+$(',0&1/2"&-'0%G%% K($2?1"?)20#$"%$(%D(32E(%#'23"$($%1&%$"%$4)D<'(13>%3<?1"?%3<%=$?($=$% 3($-%4(B%)'2%=$)4($>$%1&%)'I3'<'?$"%L1M%N$=$(%'?%2$($%2'#$("$%&'()4$($B% 4'2=3"$($%2$#%($<$>1"%$'(3%'24(3"?%/&$"&$(0#+$(',-'.%)12%"#$%&'() +$(',-'.%'?%1"#($%=$?($=$(B%)'2%<3??$(%E%'D%1#%#$$%6=<G1G%$#"10(0-&' &F"#"$%D1(12$($%'?%4(3$(3$(%&'(%41(3)213)4%<$#$()41=%$)$)%32'#%#$%'% I1)$>3(4)'2A$#$(G%% Q'2%4'"4<F)3'"%&3"#$)%#$(%=$<E?%&'(%$"%#3($4$%)122$"AE"?%2$<<$2% 'D<$#$($")%D$()'"<3?$%=(1"#%'?%>3(4)'2A$#$")%/&$"&$(0#+$(',B%<3?$)'2%#$(% &3"#$)%=$<E?%&'(%>3))$%1&?5($"#$%D1(12$($%'?%&'(F#)E"3"?$(%&'(B%1%$"% 41(3)213)4%789%41"%)41=$%=0#$%D')33>%&.%"$?13>%'21<$%&'(%$"%?3>$"% >3(4)'2A$#%RF1%)3"%A5C%D('&3<$($#$%D$()'"<3?A$#G%H$(%&3"#$)%#'?%344$%"'?$%

3 #3($4$%=$>3)%&'(B%1%$"%41(3)213)4%'D<$#$(%($"%&143)4%41"%?$"$($($%&<$($% ('#)%1&B%1%A1"%$<<$(%AF"%41"%)41=$%$"%A5C%?(1#%1&%'D=14"3"?%'?%$&&$43>3$% 3"$("%3%'(?1"3)13'"$"G%S3?$<$#$)%&3"#$)%#$(%=$<E?%&'(B%1%=$?($=$%41(3)21%$(% F)1=3<%3%)3"%41(14$(%'?%3%A5C%?(1#%($?F<$($)%1&%6F#$&(14'22$"#$;%&14'($(B%)'2% )'2%)(1$?3)4%>E(45C%3%412D$"%&'(%1%>3"#$%21(4$#)1"#$<$G%H$(2$#%$(%#$(% &F"#$%>3))$%&1($(%&'(=F"#$%2$#%:H$"%J1(3)213)4$%789:%'?%=$>3)%&'(B%1% &'(F#)E"3"?$(G% % %

4 "#$%&'()%+'$# # # # # # # # # #,"#-./.0&1#2)./%+'$# # 4# 4"# "# 4# # 7"#8.%1'('9':;#0$(#0<<9+.(#%1.'&; "# 4# # ="#>%&)%)& "# =# "#A10&+/60# #,"#$%&'()%+'$B#C.D+$+%+'$#'D#10&+/ # E# # 4"#5#/1'90&9;#0<<&'01#%'#10&+/ ""# F# 7"#G1.#'$.<%#'D#10&+/60#0'&(+$:#%'#80H#I.J.& """"""#,4# #####7",#5<<9+0J+9+%;#0$(#&.9.K0$.#'D#I.J.&L/#10&+/ #,?# ="#5#6'(.&$#0<<&'01#%'#10&+/ """""#,M#?"#ANO#10&+/60%+#9.0(.&/1+< #,F# M"#>)JP'$9)/+'$B#A10&+/ # 4,# "#Q&0$(+$:#%1.#ANO# #,"#$%&'()%+'$ "# 4=# # 4"#G1.#ANO#0$(#%1.#'&<'&0%.#J&0$(#+(.$%+%; """# 4M# # 7"#G1.#0)/./#0$(#.DD.%/#'D#<.&/'$09#J&0$(+$: "33""# 4F# #####7",#R.&/'$09#Q&0$(+$:#+$#+%/#.H%&.6.#D'&6B#G1.#A.9.J&+%;#ANO33""## 4S# # ="#A10&+/60#+$#60$0:.6.$%#+$()/%&+./ # 74# #?"#R.&D'&60$.#+$#&.90%+'$#%'#%1.#10&+/60#<1.$'6.$'$ # 7F# # M"#>)JP'$9)/+'$B#Q&0$(+$:#%1.#ANO "# 7S# T"#A'6<0&0%+K.#5$09;/+/# #,"#$%&'()%+'$ ""# =4# # 4"#5$09;U+$:#+60:.#+$#%1.#+$/)&0$.#+$()/%&; # =7# # 7"#60:.#0$09;/+/#'D#%1.#+$/)&0$.#+$()/%&; # ==# # ="#V09+(0%+$:#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#+$#%1.#+$/)&0$.#+$()/%&;3333"#?W# #?"#A10&+/60%+#9.0(.&/1+<#0$09;/+/ #?4# # #####?",#A0/.#B#G&;: #?4# # #####?"4#G1.#>%+$.#Q'//.#Q&0$( # M4# # #####?"7#A0/.#B#G'<(0$60&X # M=# # #####?"=#G1.#A1&+/%+0$#>0:+9(#Q&0$( ""# E,# # M"#>)JP'$9)/+'$#'$#'6<0&0%+K.#0$09;/+/ "# E4# T"#A'$9)/+'$# #,"#A'$9)/+'$#0$(#D+$09#(+/)//+'$ ""#E?# # 4"#Y)&%1.&#/%)(+./ "# EM# # Q+J9+':&0<1; # EF# 5<<.$(+./ ""# FW# #

5 "#"$%&'()%+'$ C)&+$:#%1.#90/%#,?P4W#;.0&/Z#ANO/#'D#90&:.#J)/+$.//./#10K.#J.'6.#+$&.0/+$:9;# 6'&.#K+/+J9.#+$#%1.#6.(+0#0$(#')&#/)&&')$(+$:#['&9(#0/#0#[1'9."#G1.#%.&6# \"#$%&'()#'&+L#+/#'D%.$#)/.(#%'#(./&+J.#%1.#0((.(#K09).#0$(#.//.$.#%10%#9+./# [+%1+$#%1.#+$%0$:+J9.#0//.%/#'D#%1.#1+:1P<&'D+9.(#ANOZ#0$(#D)&%1.&6'&.]#%1.#.H.)%+K.#J.'6./#%1.#'&<'&0%.#<)J9+#<.&/'$0#&.<&./.$%+$:#%1.#'6<0$;#J'%1# +$%.&$099;#^.":"#%'[0&(/#.6<9';../_#0$(#.H%.&$099;#^%'[0&(/#.H%.&$09# /%0X.1'9(.&/]#.":"#%1.#6.(+0Z#%1.#9'09#'66)$+%;#0$(#.H%.&$09#/10&.1'9(.&/_"# Y'&#%1.#ANOZ#%1+/#6.0$/#0#/1+D%#0[0;#D&'6#D')/+$:#<)&.9;#'$#'<.&0%+K.#%0/X/Z# %1)/#.H<0$(+$:#%1.#(.60$(/#D'&#099'0%.(#%+6.#0$(#'&.#'6<.%.$+./#+$%'#%1.# D+.9(/#'D#<.&/'$09#J&0$(#J)+9(+$:Z#&.90%+'$/1+<#0$(#&.<)%0%+'$#60$0:.6.$%Z# 6.(+0#60$0:.6.$%#0$(#<)J9+#/<.0X+$:"## >%)(+./#/1'[#%10%#%1.&.#+/#0#(+&.%#9+$X#J.%[..$#%1.#+60:.#'D#%1.#'6<0$;# ^'&<'&0%.#J&0$(_#0$(#%1.#+60:.#'D#%1.#ANO#+$#10&:.#^<.&/'$09#J&0$(_"#G1+/#9+$X# <&'K+(./#.K+(.$.#%10%#%1.#+60:.#'D#%1.#ANO#1.9</#&.0%.#<'/+%+K.#&./)9%/#D'&#%1.# '6<0$;#0/#0#[1'9.#0$(#0$#/)<<'&%#%1.#1;<'%1./+/#%10%#0#1+:19;#K+/+J9.#ANO# '$%&+J)%./#%'#<.&D'&60$.#'$#0#'6<0$;#9.K.9"#`.K.&%1.9.//Z#+%#+/#;.%#%'#J.# %./%.(#'$#[1+1#<0&06.%.&/#%1.#1+:1P<&'D+9.(#ANO#+/#0$#0//.%#%'#%1.#'6<0$;# ^'&<'&0%.#J&0$(_Z#0$(#%1.&.#+/#0#90X#'D#.6<+&+09#.K+(.$.#0$(#&.9.K0$%#%''9/#D'&# 6.0/)&.6.$%#%'#/)<<'&%#%1.#90+6"#G0$:+J9.#.'$'6+09#&./)9%/#'D#0#'6<0$;# 0$(#0#ANOL/#<.&/'$09#<.&D'&60$.#0$#J.#6.0/)&.(]#%1.#<&'J9.6#0&+/./#[1.$# [0$%+$:#%'#0$09;/.#%1.#+$%0$:+J9.#0//.%/#'D#%1.#.H.)%+K.B#a+/#'&#1.&#\,-'#.$/'0.,) "#$%&'L#0$(#0J+9+%;#%'#:.$.&0%.#<'/+%+K.#&./)9%/#'$#'6<0$;#9.K.9"### G1+/#60/%.&#%1./+/#/..X/#%'#.H06+$.#%1.#10&+/60%+#ANO#+$#&.90%+'$#%'#%1.# /)<<'/.(#9+$X#J.%[..$#\"#$%&'()#'&+L#0$(#\,%#%#'0")#'&+L#[1+9.#(.D+$+$:#%1.# '6<9.H#$0%)&.#'D#%1.#\,-'#.$/'0.,)123LB#C'./#0#1+:1P<&'D+9.(#.H.)%+K.#09[0;/# &.0%.#<'/+%+K.#&./)9%/#D'&#%1.#'6<0$;b## $#'&(.&#%'#'J%0+$#%1+/#X$'[9.(:.Z#+%#+/#+6<'&%0$%#%'#0$09;/.#%1.#%1.'&.%+09# J0X:&')$(#'D#%1.#%.&6#\,-'#.$/'LZ#0/#(./&+J.(#J;#/'+'9':+/%#80H#I.J.&"# 8'&.'K.&Z#%1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#\"#$%&'()#'&+L#0$(#\,%#%#'0")#'&+L#[+99# J.#.H06+$.(#0'&(+$:#%'#9+%.&0%)&.#0$(#&./.0&1#+$/+(.#%1.#D+.9(/#'D#60&X.%+$:# #,#

6 0$(#6'&.#/<.+D+099;]#J&0$(#60$0:.6.$%"#G1.#&./)9%/#[+99#J.#1.9(#)<#0:0+$/%#0# '6<0&0%+K.#0$09;/+/#'$#%1.#J0X:&')$(#'D#%['#1+:1P<.&D'&6+$:#'6<0$+./#0$(# %1.+&#ANO/#[+%1+$#0#:+K.$#+$()/%&;"#G1.#&./)9%#'D#%1.#0$09;/+/#+/#6.0$%#%'#J.#0# /%.<#%'[0&(/#)$(.&/%0$(+$:#%1.#+$%0$:+J9.#0//.%/#'D#%1.#ANOL/#<.&/'$09#J&0$(# 0$(#0/#0#'&<'&0%.#J&0$(#%')1P<'+$%Z#9+$X+$:#+%#(+&.%9;#%'#%1.#J)/+$.//L#.'$'6+#<.&D'&60$."##,#-./.0&12)./%+'$ C'./#0#10&+/60%+#ANO#&.0%.#<'/+%+K.#&./)9%/#'$#'&<'&0%.#9.K.9Z#0$(]#1'[#('./# 0#10&+/60%+#0$(#1+:19;#K+/+J9.#ANO#0DD.%#%1.#09+:$6.$%#J.%[..$#1+/#'&#1.&# <.&/'$09#J&0$(#0$(#%1.#'&<'&0%.#J&0$(b## 3#4+5 I+%1#'&<'&0%.#.$%+%+./#J.'6+$:#0$#+$&.0/+$:9;#90&:.&#<0&%#'D#')&#.K.&;(0;Z#+$# %1.#6.(+0#0$(#%1&'):1#0#K0&+.%;#'D#'%1.&#60&X.%+$:#10$$.9/#/)1#0/#/'+09# 6.(+0#0$(#0(K.&%+/+$:Z#%1.#'&<'&0%.#+60:.#^%1.#J&0$(_#J.'6./#+$&.0/+$:9;# K+%09#D'&#'6<0$+./#0$(#%1.#'&<'&0%.#J&0$(#+(.$%+%;#%')1./#'$#099#<0&%/#'D#%1.# J)/+$.//"#G1.#1+:1P<&'D+9.(#ANO#J.'6./#0#X.;#D0%'&#+$#&.0%+$:#/).//#0$(#1+/# '&#1.&#&./)9%/#0&.#6'$+%'&.(#9'/.9;"#8'&.'K.&Z#%1.#+60:.#'D#%1.#ANO#J.'6./# 09+:$.(#0$(c'&#'6<0&.(#[+%1#%10%#'D#%1.#'&<'&0%+'$"#$#'&(.&#%'#60X.#%1.# %&0$/+%+'$#D&'6#\<.&/'$09#J&0$(L#%'#\'&<'&0%.#J&0$(L#/).//D)9Z#+%#+/#+6<'&%0$%# %'#:0+$#X$'[9.(:.#'D#%1.#<0&06.%.&/#'$#[1+1#%1.#10&+/60%+#ANO#0$#J.# 6.0/)&.("# 6#7.%1'('8'9:0$(0;;8+.(%1.'&: G1+/#/.%+'$#[+99#')%9+$.#%1.#6.%1'('9':;#0$(#%1.'&+./#0<<9+.(#%1&'):1')%#%1+/# 60/%.&#%1./+/#[+%1#%1.#<)&<'/.#'D#90&+D;+$:#%1.#0<<&'01#%0X.$#+$#'&(.&#%'#60X.# %1.#%&0K.9#D&'6#&./.0&1#2)./%+'$#%'#D+$09#'$9)/+'$"# G1.#d')&$.;#/%0&%/#+$#<0&%##[+%1#0$#"4(%#'0%#5#&./.0&1#0<<&'01#%'#%1.# '$.<%#'D#10&+/60#0/#)/.(#+$#,_#/'+'9':;#0$(#4_#60$0:.6.$%#%1.'&;"#G1./.# D+$(+$:#0&.#%1.$#0$09;/.(#0:0+$/%#6'&.#%&0(+%+'$09#J&0$(+$:#9+%.&0%)&.#+$#<0&%## [+%1#%1.#<)&<'/.#'D#./%0J9+/1+$:#0$(#(.D+$+$:#0#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#%1.#'$.<%# 'D#^ANO_#10&+/60#0$(#J&0$(+$:#'$#J'%1#"#$%&'(#0$(#,%#%#'0"#9.K.9"#G1.# # 4#

7 D+$(+$:/#'D#<0&%/##0$(##0&.#%./%.(#0:0+$/%#0#,%/'#'0.6")'&'(5$.$#+$#<0&%#T# )/+$:#0#78'(.0'0.6")"/.#.,'(#0<<&'01#+$#&.90%+'$#%'#+$%.&K+.[/"#5/#%1.#'$.<%#'D# ANO#10&+/60#+/#D')$(#%'#J.#0#&.90%+K.9;#)$.H<9'&.(#0&.0#'D#/%)(;Z#%1.#2)09+%0%+K.# &./.0&1#0<<&'01#+/#%1.#6'/%#/)+%0J9.#0$(#0X$'[9.(:.(#6.%1'(#%'#0<<9;Z#0$(# +/#)/.(#%1&'):1')%#%1+/#60/%.&#%1./+/#0/#%1.#<&+60&;#+$K./%+:0%+K.#%''9"# Y)&%1.&6'&.Z#+%#/1')9(#J.#$'%.(#%10%#%1+/#.H<9'&0%'&;#&./.0&1#0<<&'01# (.60$(/#0#1+:1#(.:&..#'D#+$D'&60%+'$#:0%1.&+$:#0$(#%10%#.6<10/+/#+/#<)%#'$#0#,%&,"08'(.$'0.%&)%9)123)1-'#.$/'#)/+$:#&./.0&1#/1'90&/#0$(#<..&P&.K+.[.(# 0&%+9./#D&'6#(+DD.&.$%#0&.0/#'D#&./.0&1Z#0/#[.99#0/#2)09+%0%+K.#&./.0&1#60%.&+09# D&'6#%1.#60$0:.6.$%#+$()/%&;"# G1.#%1.'&+./#)/.(#+$#<0&%##0&.#<&+60&+9;#%''9/#D'&#.H<90+$+$:#0$(#(.D+$+$:#%1.# '$.<%#'D#10&+/60Z#0$(#'$/+/%/#'D#80H#I.J.&L/, #[&+%+$:/#'$#%1.#%'<+#0$(#0# 6'&.#6'(.&$#/1'90&9;#0<<&'01#%'#%1.#'$.<%#%1&'):1#<..&P&.K+.[.(#&./.0&1# 0&%+9./#60+$9;#<)J9+/1.(#+$#0X$'[9.(:.(#60$0:.6.$%#d')&$09/#+$/+(.#%1.#90/%#,?#;.0&/"#$#%1.#/.0&1#D'&#%1.#'$.<%)09+/0%+'$#'D#ANO#A10&+/60Z#%1.#0<<9+.(# ^4WWF_#0&.#6.0$%#0/#0$#.H06<9.#'D#%1.#.H<9'&0%'&;#6.%1'('9':;#0<<9+.(#+$#%1+/# 60/%.&#%1./+/"#G1.#&./.0&1#9+%.&0%)&.#0<<9+.(#+$#<0&%##+/#<0&%+)90&9;#/.9.%.(# %1&'):1#0$#.H%.$/+K.#+$D'&60%+'$#:0%1.&+$:#[+%1#%1.#/'9.#<)&<'/.#'D#<0+$%+$:#0$# +$P(.<%1#<+%)&.#'D#%1.#'6<9.H#0$(#+$%0$:+J9.#<.&/'$09#2)09+%;#%10%#+/#10&+/60Z# 0$(Z#6'&.#+6<'&%0$%9;]#,-'#.$/'0.,)("'+"#$-."#R0&%##'$/+/%/#'D#0#'6J+$0%+'$# 'D##'&+.&:#9+%.&0%)&.#^60+$9;#>1)9%U#0$(#a0%1#^4WWF_Z#50X.&#0$(# e'01+6/%109.&#^,sss Z#&./.0&1#[+%1+$#%1.#0&.0/#'D#/'&':"/"&0).&+8$0#."$#0$(#,"("#.05Z#0$(#0#/.%#'D#1;<'%1././#+$#6.0/)&+$:#10&+/60#+$#&.90%+'$#%'# "#9%#/'&,"#+/#<&./.$%.(#^5:9.Z#-"#Q"#.%#09Z#4WWM_"#G1.#%1.'&.%+#D&06.['&X#)/.(# +$#<0&%#T#f#%1.#'6<0&0%+K.#0$09;/+/#f#+/#60+$9;#J0/.(#'$#gK09.L/#%1.'&+./#'D# 78'(.0'0.6")#"$"'#,-)/"0-%+$#^gK09.Z#>"#0$(#Q&+$X60$$Z#>"#^4WWS Z#0/#0&.#%1.# +$%.&K+.[/#%1&'):1')%#%1+/#60/%.&#%1./+/"# G1.#d')&$.;#D&'6#&./.0&1#2)./%+'$#%'#D+$09#'$9)/+'$#+/#09/'#.H<&.//.(#%1&'):1# %1.#D'99'[+$:#D+:)&.B# ########################################################,#80H#I.J.&#+/#[+(.9;#0X$'[9.(:.(#0/#'$.#'D#%1.#<+'$..&/#[+%1+$#10&+/60#/%)(+./#0$(#+/# &.$'[$#D'&#1+/#['&X#+$#%1+/#0&.0"# # 7#

8 # # # -.,# "#$%&%'%() +$"%,) 1-'#.$/')=;;>) <#'&+.&:)=;;;>) 24(%#'0%#5B78'(.0'0.6") C,-8(0DE)F'G"#)'&+)%0-"#A) "#$%&'()'&+),%#%#'0") #'&+.&:) F&'(5$.$)=;H>) I8'(.0'0.6") J6'(")'&+)%0-"#) # # # # # B#C'$8)/+'$>?10%10D."8.0&$%A # <#=%&)%)&. G1.#/%&)%)&.#'D#%1+/#60/%.&#%1./+/#/1')9(#J.#/..$#0/#0$#+$%)+%+K.#0$(#9':+09# (+/<'/+%+'$#+$#0'&(0$.#[+%1#%1.#0J'K.#D+:)&.Z#0$(#%1.#+$%&'()%'&;#&./.0&1# 2)./%+'$^/_#<'/.(#+$#,"#-./.0&1#2)./%+'$"#G1+/#(+/<'/+%+'$#D099/#+$#D+K.#60+$# 10<%.&/Z#[1+1#+$9)(.#%1.#D'99'[+$:#'$%.$%B# "#;&0#%+8,0.%&"#$9)(./#D'&6)90%+'$#'D#<&+60&;#&./.0&1#2)./%+'$^/_Z#0+6#'D#%1.# 60/%.&#%1./+/Z#0<<9+.(#6.%1'('9':;#^+$9)(+$:#0#(+/)//+'$#'$#%1.'&;#0$(# /')&./_Z#/%&)%)&.#0$(#9+6+%0%+'$/#^+$9)(+$:#0#&.D.&.$.#%'#D)&%1.&#/%)(+./_"# "#1-'#.$/'"#5$#.//.$%+09#+$%&'()%+'$#%'#%1.#'$.<%#'D#10&+/60#J0/.(#)<'$# %&0(+%+'$09#/'+'9':;#9+%.&0%)&.#^<&+60&+9;#80H#I.J.&_#0$(#6'(.&$#10&+/60# '$.<%)09+/0%+'$Z#+$#&.90%+'$/#%'#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#'$#ANOP9.K.9"### "#<#'&+.&:)0-")123"#R&'K+(./#0$#0$09;/+/#'D#%1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#%1.#ANOL/# <.&/'$09#J&0$(#0$(#%1.#'&<'&0%.#J&0$(#'D#%1.#&.<&./.$%.(#'&<'&0%+'$"#G1.# # =#

9 %1.'&;#'D#\8$.&"$$),"("#.0."$K#+/#+$%&'().(Z#0/#[.99#0/#60$0:.6.$%#+$()/%&+./L# K+.[/#'$#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#&.90%.(#%'#<.&/'$09#0$(#'&<'&0%.#J&0$(+$:"# T"#1%/'#'0.6")'&'(5$.$"#G1+/#<0&%#0<<9+./#%1.#D+$(+$:/#+$#A10<%.&/#P#%'#0#0/.# /%)(;#'D#%['#'6<0$+./L#ANO/#[+%1+$#0#/.9.%.(#+$()/%&;"## T"#1%&,(8$.%&)'&+)9.&'()+.$,8$$.%&"#G1.#&./)9%/#'D#%1.#0$09;/+/#[+99#J.#(+/)//.(#+$# %1.#9+:1%#'D#%1.#<'/.(#&./.0&1#2)./%+'$#0$(#0+6#'D#%1+/#60/%.&#%1./+/"#$# 0((+%+'$Z#/)::./%+'$/#D'&#D)&%1.&#/%)(+./#[+99#J.#(+/)//.("# E#F+5+%0%+'$/ $#:.$.&09Z#0$(#0/#/%0%.(#J.D'&.Z#%1+/#60/%.&#%1./+/#+/#'D#0#2)09+%0%+K.#0$(#.H<9'&0%'&;#$0%)&.#().#%'#%1.#&.90%+K.9;#)$.H<9'&.(#%'<+#'D#ANO#10&+/60"# G1.&.D'&.Z#$'#2)0$%+%0%+K.#/%)(+./#10K.#J..$#)$(.&%0X.$#()&+$:#%1+/#60/%.&# %1./+/ 4 Z#9.0K+$:#%1.#&./)9%/#0$(#D+$(+$:/#0DD.%.(#J;#/'6.#(.:&..#'D#/)Jd.%+K+%;"# G1.#&./)9%/#'D#%1+/#60/%.&#%1./+/#0&.#J0/.(#'$#%1.#9+%.&0%)&.#D')$(#'$#%1.#%'<+# 0$(#%1.#2)09+%0%+K.#+$%.&K+.[/#)$(.&%0X.$#+$#%1.#<&'.//#'D#6;#'[$#&./.0&1"# R0&%##'$#,-'#.$/'#+/#9+6+%.(#%'#0$#+$%&'()%'&;#90&+D+0%+'$#'D#%1.#%.&6Z# /)J/.2).$%9;#9+$X.(#%'#0#6'&.#+$P(.<%1#.H<9'&0%+'$#'D#%1.#'$.<%#+$#&.90%+'$#%'# 9.0(.&/1+<Z#10&+/60%+#0)%1'&+%;#0$(#60$0:.6.$%#%1.'&;"#8'&.#0)%1'&/#0$(# &+%+/#'$#%1.#80H#I.J.&#0<<&'01#%'#10&+/60#')9(#10K.#J..$#+$9)(.(Z#J)%# 0&.#(.9+J.&0%.9;#9.D%#')%#+$#%1+/#'$$.%+'$"#Y)&%1.&6'&.Z#%1.#')%9+$.(#<0&06.%.&/# ^,"PS"_#'D#10&+/60#<&./.$%.(#+$#%1+/#<0&%#/1')9(#$'%#J.#/..$#0/#0J/'9)%.Z#J)%# 6'&.#0/#0#J0/.#D'&#(+/)//+'$#'D#%1.#'$.<%#0$(#0#[0;#'D#.H<90+$+$:#0#1+:19;# +$%0$:+J9.#<.&/'$09#2)09+%;"# R0&%##'$##'&+.&:)0-")123#+/#90&:.9;#J0/.(#'$#%&0(+%+'$09#J&0$(+$:#9+%.&0%)&.#+$# %1.#0%%.6<%#%'#9+$X#%1.#'$.<%#'D#10&+/60#%'#<.&/'$09#J&0$(+$:#^0$(#6.0/)&+$:#.DD.%#'$#'&<'&0%.#J&0$(+$:_"#$#%1+/#<0&%Z#6'&.#.6<10/+/#')9(#10K.#J..$#<)%# '$#6.0/)&+$:#"#9%#/'&,"#+$#&.90%+'$#%'#10&+/60%+#9.0(.&/1+<Z#0$(#6'&.# 0<<&'01./#')9(#10K.#J..$#<&./.$%.(#/)1#0/#0$#+$P(.<%1#0$09;/+/#'D#.H%.&$09# ######################################################## 4#Q)%#')9(#J.#0#/)Jd.%#D'&#D)&%1.&#/%)(+./#^/..#09/'#A10<%.&#TZ#4"#Y)&%1.&#/%)(+./#<<"#EEPEF_"## # #?#

10 /%0X.1'9(.&#60$0:.6.$%"#59%1'):1#%1.#D')/#'D#%1+/#60/%.&#%1./+/#+/#<&+60&+9;# '$#0$#.H%.&$09#/%0X.1'9(.&#K09).#9.K.9Z#+%#+/#10&(#%'#D+$(#'$&.%.#6.0/)&.6.$%/# 'D#%1+/#&.90%+'$/1+<Z#0$(#%1.#&./.0&1#+/#D'&.(#%'#(.<.$(#K.&;#6)1#)<'$# +$%.&$09#/%0X.1'9(.&#&.90%+'$/1+<#%1.'&;"#G1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#+$%.&$09#0$(#.H%.&$09#/%0X.1'9(.&/#+/#D)&%1.&#(+/)//.(#+$#A10<%.&#TZ#4"#Y)&%1.&#/%)(+./"# A10<%.&#TZ#%1.#'6<0&0%+K.#0$09;/+/Z#+/#<&+60&+9;#J0/.(#'$#%['#2)09+%0%+K.# +$%.&K+.[/#0$(#')9(#10K.#+$9)(.(#6'&.#/)Jd.%/"#G1+/#+/#9.D%#')%Z#0/#$'# 2)0$%+%0%+K.#(0%0#+/#$..(.(#0$(#%1.#+$%.&K+.[../#0&.#%1.#1.0(#&.<&./.$%0%+K./ 7 # D'&#%1.#&./<.%+K.#0/.#'6<0$+./"#G1.#2)./%+'$/#0/X.(#+$#6;#&./.0&1#0&.# 6.0$%#%'#D)&%1.&#.90J'&0%.#'$#%1.#(+/)//+'$#<'/.(#0D%.&#<0&%/##0$(#Z#0$(#0&.# D)&%1.&6'&.#0#K09+(0%+'$#'D#%1.#<0&06.%.&/#)/.(#D'&#6.0/)&+$:#ANO#A10&+/60#+$# %1+/#60/%.&#%1./+/"# ######################################################## 7#a.0(#&.<&./.$%0%+K./#['&X+$:#[+%1#'66)$+0%+'$#0$(#/%0X.1'9(.&#&.90%+'$/# # M#

11 ""#C10&+/50,#"$%&'()%+'$GH.I+$+%+'$'I10&+/50 G1+/#10<%.&#D')/./#'$#%1.#(.D+$+%+'$#'D#%1.#%.&6#L,-'#.$/'L#'&#K,-'#.$/'0.,) "#$%&'KZ#0/#'&+:+$099;#+$%&'().(#+$#/'+'9':;#%.&6+$'9':;Z#0$(#&.90%./#+%#%'# 6'(.&$#60$0:.6.$%#%.&6+$'9':;"#$#%1.#<&'.//#'D#(.D+$+$:#10&+/60Z#+%#+/# <'//+J9.#%'#(&0[#'$#$)6.&')/#/')&./"#$#%1+/#10<%.&Z#10&+/60#0/#0#%.&6#[+99# J.#0$09;U.(#D&'6#0#/'+'9':+09#K+.[<'+$%Z#&.9;+$:#'$#%1.#/%)(+./#'D#80H#I.J.&# 0$(#1+/#\A10&+/60#0$(#+%/#%&0$/D'&60%+'$/L"#80H#I.J.&#+$%&'()./#%1.#%.&6# 10&+/60#+$#1+/#90&:.9;#&.$'[$#0$(#&./<.%.(#['&X#\N'$'6;#0$(#/'+.%;L# ^I.J.&Z#80HZ#,SEFZ#V'9)6.#Z#<<"#,,,,P,,?E_#0$(#&.D9.%/#'$#%1.#%.&6#D&'6# (+DD.&.$%#/'+'9':+09#<.&/<.%+K./"#a+/#(.D+$+%+'$#[+99#['&X#0/#%1.#<&+60&;#/')&.# %1&'):1')%#%1+/#10<%.&Z#0/#[+99#6'&.#&..$%#&./.0&1#/%)(+./#'$#%1.#0&.0"## $#6'(.&$#%.&6/Z#\10&+/60L#0$#J.#(./&+J.(#0/#D'99'[+$:B#hF)$0#%&:)"#$%&'() 78'(.05)0-'0)/'G"$)%0-"#)"%(")(.G")5%8)'&+)")'00#',0"+)0%)5%8i#^ $Z#<"# 44E_"#Y)&%1.&6'&.Z#%1.#0(d.%+K.#\10&+/60%+L#+/#09/'#(./&+J.(#0/#h#"('0.&:)0%)') :#%8)%9)1-#.$0.'&$)L-%)"(."6")0-'0)M%+),'&):.6")"%(")8&8$8'()'.(.0."$E)9%#) "4'/(")0-")'.(.05)0%),8#")"%(")L-%)'#").((i"#G1+/Z#%1.#/.'$(#(./&+<%+'$#'D# \10&+/60%+LZ#[+99#J.#.H06+$.(#6'&.#+$#&.90%+'$#%'#%1.#/%)(+./#'D#80H#I.J.&"# 5$'%1.&#(./&+<%+'$#'D#%1.#'$.<%#'D#\10&+/60L#0$#J.#D')$(#+$#%1.# N$;9'<0.(+0#Q&+%0$$+0#^Q&+%0$$+0Z#50(.6+#N(+%+'$Z#4W,W_"#59%1'):1#2)+%.# /+6+90&#+$#+%/#[0;#'D#(./&+J+$:#\10&+/60L#0/#0#<.&/'$09+%;#%&0+%Z#%1.#)/0:.#'D#%1.# ['&(#\9.0(.&L#+/#+$%&'().(#0$(#%1.&.J;#'$$.%/#%1.#'$.<%#'D#\10&+/60L#%'# %1'/.#'D#\9.0(.&/1+<L#0$(#\0)%1'&+%;LB#h1-'#.$/'A)'00#.80")%9)'$0%&.$-.&:)%L"#) '&+),'',.05)'$,#."+)0%)0-")"#$%&)'&+)"#$%&'(.05)%9)"40#'%#+.&'#.(5)/':&"0.,) ("'+"#$N)C8,-)("'+"#$)/'5)")%(.0.,'()'&+)$",8('#)'$)L"(()'$)#"(.:.%8$N)O-"5),-'(("&:")0-")0#'+.0.%&'()%#+"#E)9%#)".0-"#):%%+)%#).((Ni#%#/..6/Z#0'&(+$:#%'#%1+/# (.D+$+%+'$Z#%10%#10&+/60%+#<.&/'$09+%+./#0&.#J'&$#[+%1#.H%&0'&(+$0&;#9.0(.&/1+<# 0J+9+%+./#'&#10K.#\.H%&0'&(+$0&+9;#60:$.%+L#<.&/'$09+%;#%&0+%/Z#[1+1#2)09+D+./# %1.6#%'#<'//.//#<'[.&#0$(#0)%1'&+%;"#G1+/#90+6#[+99#J.#D)&%1.&#+$K./%+:0%.(# %1&'):1')%#%1+/#10<%.&"# # E#

12 j.%#0$'%1.&#&.d.&.$.#(./&+j./#%1.#%.&6#\10&+/60l#'$#%1&..#9.k.9/b#hp>)')+.6.&"(5),%&9"##"+):.90)%#)%l"#n)q>)')$.#.08'()%l"#)%#)"#$%&'()78'(.05)0-'0):.6"$)'&).&+.6.+8'().&9(8"&,")%#)'80-%#.05)%6"#)('#:")&8/"#$)%9)"%("n)r>)0-")$",.'()6.#08") %9)'&)%99.,"E)98&,0.%&E)%$.0.%&E)"0,NE)0-'0),%&9"#$)%#).$)0-%8:-0)0%),%&9"#)%&)0-") "#$%&)-%(+.&:).0)'&)8&8$8'()'.(.05)9%#)("'+"#$-.E)L%#0-.&"$$)%9)6"&"#'0.%&E)%#)0-") (.G"Ni#^C+%+'$0&;"'6Z#4W,W_"#5:0+$Z#\10&+/60L#+/#9+$X.(#%'#\0)%1'&+%;L#0$(# )$)/)09#0J+9+%;#D'&#\9.0(.&/1+<L"#8'&.'K.&Z#%1.#%.&6#+/#'$$.%.(#%'#0$#h'DD+.Z# D)$%+'$Z#<'/+%+'$Z#.%"i#[1+1#:+K./#%1.#<.&/'$#1'9(+$:#+%#10&+/60%+#0J+9+%+./"#$# %1+/#0/.Z#\10&+/60L#+/#$'#9'$:.&#0#<.&/'$09+%;#%&0+%#:+K.$#%'#0#<.&/'$#J;#J+&%1#'&# J;#%1.#1+:1.&#<'[.&/#^+"."#\(+K+$.9;#'$D.&&.(L_Z#J)%#J;#%1.#%$.0.%&#:+K.$#%'#0# <.&/'$Z#$'%#$..//0&+9;#<'//.//+$:#\10&+/60L#0/#0#"#$%&'(.05)0#'.0"#G1+/# 1;<'%1./+/#J.'6./#./<.+099;#+$%.&./%+$:#[1.$#(+/)//+$:#%1.#\10&+/60%+# ANOLZ#0/#%1.#.H.)%+K.#D)$%+'$#+$#0#90&:.#'&<'&0%+'$#+/#'D%.$#'$.#'D#0#\/<.+09# K+&%).L"### 3#4/1'80&8:0;;&'01%'10&+/50 G1.#'$.<%#'D#10&+/60#+/#'&+:+$099;#&''%.(#+$#.0&9;#A1&+/%+0$+%;#0$(#:'./#J0X#0# 9'$:#%+6.#+$#1+/%'&;B#h;0).$)')M#""G)L%#+)/"'&.&:)S:.90)%9):#',"TE)8$"+).&)0L%)("00"#) %9)C0)U'8()0%)+"$,#.")0-")V%(5)C.#.0)=W%/'&$)PQ)'&+)P)1%#.&0-.'&$)PQ>N)W8+%(9) C%-/)=PXYQ>)9.#$0)"/(%5"+)0-")0"#/).&)$%,.'()$,."&,")(.0"#'08#").&)-.$)PXYQ) '&'(5$.$)%9)0-")0#'&$9%#/'0.%&)%9)0-")#./.0.6")1-#.$0.'&),%//8&.05).&0%)0-") W%/'&)1'0-%(.,)1-8#,-E)"/-'$.D.&:)0-")S,-'#.$/'0.,).&$0.080.%&T)'&+)#"9"##.&:)0%) 0-"):.90)%9):#',"E)0-")%$$"$$.%&)%9)&"8/')5)')#"(.:.%8$).&$.#"+).&+.6.+8'("i# ^N([0&(/#Z#k"#A"Z#4WW4Z#<"#4M_"## G1.#+$%0$:+J9.#0//.%#'D#10&+/60#+/#[+(.9;#(+/)//.(#+$/+(.#9+%.&0%)&.#'$.&$+$:# 60$0:.6.$%#%1.'&;#0/#[.99#0/#/'+'9':;"#G1.#<)&.9;#/'+'9':+09#<.&/<.%+K.#[+99# J.#(+/)//.(#90%.&#+$#%1+/#10<%.&#+$#0'&(0$.#[+%1#80H#I.J.&L/#%1.'&;"#G1.# (.D+$+%+'$#'D#10&+/60#+$#/1'90&9;#+&9./#+$/+(.#60$0:.6.$%#%1.'&;#[+99#J.#%1.# D'09#0&.0#'D#%1+/#/.%+'$Z#['&X+$:#0/#0$#+$%&'()%+'$#%'#%1.#'$.<%#9+$X+$:#+%#%'# 9.0(.&/1+<#%1.'&;"# O$.#(.D+$+%+'$#'D#10&+/60Z#D&'6#0#60$0:.6.$%#<'+$%#'D#K+.[Z#')9(#J.#0/# D'99'[+$:Bi^3_#123),-'#.$/').$)')8(.,(5),#"'0"+)"#$%&)$5/%(.D.&:),%&0#%()%6"#) # F#

13 %#:'&.D'0.%&'()"#9%#/'&,")Z)')$./(.9."+)'#,-"05.,'()./':")0-'0)#"$8(0$)9#%/)0-"),"("#'0.%&)'&+)#%/'&,")%9)("'+"#$-.i#^Y0$.99+Z#5"#0$(#8+/0$:;+Z#V"#Y"Z#4WWMZ#<"#,W?,_"#Y)&%1.&6'&.Z#h^3_#0-")6.$.%&)%9),-'#.$/'0.,)("'+"#$)-"($)9%((%L"#$)0%)$"") %%#08&.0."$).&),-'&:")'&+)#%6.+"$)0-"/)L.0-)0-")-%")'&+),%&9.+"&,").&)0-") 9808#")0-'0)'((%L)0-"/)0%)/%.(.D")0-".#)"&"#:5).&)8#$8.0)0-"#"%9"i#^5:9.Z#Q"#-"#.%#09Z# 4WWMZ#<"#,M=_"#I+%1+$#%1+/#(.D+$+%+'$#9+./#60$;#'&.#.9.6.$%/#'D#10&+/60#0/#0# '$.<%]#'$.#'D#%1.6#J.+$:#%1.#.H+/%.$.#'D#0$(#&.9+0$.#)<'$#%1.#&.90%+'$/1+<# J.%[..$#9.0(.&/1+<#0$(#D'99'[.&/"#`'%#'$9;#+/#%1.#10&+/60%+#<.&/'$0#^1.&.]#%1.# ANO_#&.0%.(#%'#10K.#'$%&'9#'K.&#'&:0$+U0%+'$09#<.&D'&60$.Z#1.#'&#/1.#+/# 0((+%+'$099;#%1.#&.0%'&#'D#'<<'&%)$+%+./#D'&#%1.#D'99'[.&/#^1.&.B#/)::./%+J9.#J'%1# +$%.&$09#0$(#.H%.&$09#/%0X.1'9(.&/_#0$(#+/#0J9.#%'#6'J+9+U.#%1.+&#.$.&:;#0/#0# &./)9%#1.&.'D"#G1.#$0%)&09#0)%1'&+%;#'D#%1.#10&+/60%+#ANO#09/'#099'[/#1+6#'&# 1.&#%'#01+.K.#'$D+(.$.#%1&'):1#%+6./#'D#10$:.Z#&./)9%+$:#+$#.K.$#6'&.# <'%.$;#+$#1+/#'&#1.&#9.0(.&/1+<"#G1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#%1.#10&+/60%+# 9.0(.&#0$(#%1.#D'99'[.&/#+/Z#0/#/%0%.(Z#'$.#'D#%1.#6'/%#+6<'&%0$%#/;$.&:+./#[+%1+$# %1.#'$.<%#'D#10&+/60Z#0/#%1.#'$.#<0&%#/..6+$:9;#0$$'%#.H+/%#[+%1')%#%1.# '%1.&"#$#0((+%+'$#%'#%1+/Z#+%#+/#['&%1#$'%++$:#%10%Z#0'&(+$:#%'#%1.#9+%.&0%)&.Z#%1.# 10&+/60%+#<.&/'$0#+/#0J9.#%'#<&'K+(.#1'<.#D'&#%1.#D)%)&.#%1&'):1#9.0(.&/1+<# 0$(#0)%1'&+%;Z#0$(#%1.&.D'&.#<&'K+(./#:)+(0$.#%1&'):1#%+6./#'D#)$.&%0+$%;"# G1+/#')9(#J.#[1;#D'99'[.&/#<&.D.&#%'#&.9;#)<'$#10&+/60%+#9.0(.&/#+$#%+6./#'D# )$.&%0+$%;Z#0$(#')9(#/)<<'&%#%1.#90+6#%10%#)$.&%0+$%;#^J.#+%#.'$'6+099;Z# /'+09#.%"_#+/#0#X.;#D0%'&#+$#&.0%+$:#%1.#10&+/60%+#<.&/'$0"## Y)&%1.&6'&.Z#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#+/#10&0%.&+U.(#0/#0#h$8$"0)%9)("'+"#$)L-%) [5)0-")9%#,")%9)0-".#)"#$%&'()'.(.0."$)'#"),''(")%9)-'6.&:)#%9%8&+)'&+) "40#'%#+.&'#5)"99",0$)%&)9%((%L"#$Li#^Y9;$$Z#Y"#e"#0$(#>%0[Z#Q"#8"Z#4WW=Z#<"#7WS_"# 5:0+$Z#.6<10/+/#+/#<)%#'$#%1.#9.0(.&PD'99'[.&#&.90%+'$/1+<#%1&'):1#%1.#<&.P.H+/%.$.#'D#.&%0+$#"#$%&'()'.(.0."$#'D#%1.#10&+/60%+#9.0(.&"#>)J/.2).$%9;Z#%1.# 9.0(.&#+/#0J9.#%'#+$D9).$.#0$(#60$+<)90%.#D'99'[.&/#%1&'):1#%1.#$0%)&.#'D#1+/#'&# 1.&#10&+/60%+#0)%1'&+%;"#8'&.'K.&Z#%1.#+$%.&&.90%.(#'$.<%#'D#%1.#9.0(.&P D'99'[.&#1;<'%1./+/#6)/%#/)&.9;#['&X#+$#%1.#'<<'/+%.#(+&.%+'$#0/#[.99"#N([0&(/# #^4WW4Z#<"#4M_#(./&+J./#%1.#10&+/60%+#<.&/'$0L/#(.<.$(.$;#)<'$#1+/#'&#1.&# D'99'[.&/#0/#%1.#.//.$.#'D#%1.#10&+/60%+#0J+9+%;Z#%1)/#/)<<'&%+$:#%1.#90+6#%10%# # S#

14 10&+/60#0$#$'%#.H+/%#+$#%1.#+$(+K+()09#09'$.B#hO-")"#,"0.%&$)%9)9%((%L"#$)'#") 8(0./'0"(5)'$"+)%&)"#9%#/'&,"E)'&+).9)$8,,"$$)"(8+"$)0-")("'+"#)9%#)(%&:E)-.$)%#) -"#),-'#.$/'0.,)'80-%#.05)L.(()+.$'"'#N)1-'#.$/'0.,)("'+"#$)/8$0),%&0.&8'((5) #%6")0-"/$"(6"$E)/'G.&:)0-".#)'80-%#.05)&'08#'((5)8&$0'("Ni#a.&.Z#%1.#/..6+$:9;# )$/%0J9.#10&0%.&#'D#%1.#10&+/60%+#0)%1'&+%;#+/#/..$#0/#$'%#'$9;#(.<.$(.$%# )<'$#%1.#D'99'[.&/Z#J)%#.2)099;#0/#6)1#0/#0#(+&.%#&./)9%#'D#D'99'[.&#9';09%;"### a0k+$:#./%0j9+/1.(#0#(..<9;#&''%.(#'$$.%+'$#j.%[..$#%1.#10&+/60%+# 0)%1'&+%;#0$(#1+/#'&#1.&#D'99'[.&/Z#+%#+/#+6<'&%0$%#%'#9''X#D'&#'%1.&#+$%.&P +/'90%.(#'$#'&:0$+U0%+'$09#<.&D'&60$.#+$#&.90%+'$#%'#%1.#10&+/60%+#ANOZ#+%# /1'[/#%10%#60&'.'$'6+#D0%'&/#09/'#<90;#0#&'9.#+$#%1.#60$+D./%0%+'$#'D# 10&+/60%+#0)%1'&+%;"#S=\>)("'+"#$).&)8&$0'("E)#.$G5E)%#),#.$.$)$.08'0.%&$)/'5)'($%) 0'G")%&):#"'0"#)$5/%(.,)./%#0'&,"N)]',0%#$)$8,-)'$):#"'0"#)9%((%L"#)"99%#0)'&+) :#"'0"#)9%((%L"#),%%"#'0.%&)0-'0)/"+.'0")0-")#"('0.%&$-.)"0L""&),-'#.$/')'&+) %#:'&.D'0.%&'()"#9%#/'&,")+""&+)%&)0-")9%((%L"#$K)L.((.&:&"$$)0%)',,"0)0-").&9(8"&,")%9)0-".#)("'+"#$N)^&+"#),%&+.0.%&$)%9)8&,"#0'.&05)'&+),#.$.$E)9%((%L"#$)9""() 0-")&""+)9%#):#"'0"#)+.#",0.%&)'&+):8.+'&,"E)'&+)0-".#).&,(.&'0.%&)0%)',,"0).&9(8"&,")/'5)"):#"'0"#N)O-8$E)L.((.&:&"$$)0%)9%((%L)')("'+"#)/'5)")/%#") #%&%8&,"+).&)8&$0'(")"&6.#%&/"&0$Ni#^Y9;$$Z#Y"#e"#0$(#>%0[Z#Q"#8"#4WW=Z#<"#7,4_"# $#%+6./#'D#&+/+/Z#%1.#$..(#D'&#0#^10&+/60%+_#9.0(.&#<&'K./#6'&.#.K+(.$%"#G1.# +$%.&P(.<.$(.$;#J.%[..$#9.0(.&#0$(#D'99'[.&#+/#.DD.%+K.9;#/%&.$:%1.$.(#J;# ')%/+(.#%1&.0%/Z#+$&.0/+$:#%1.#6'6.$%)6#'D#%1.#10&+/60%+#<.&/'$0#0$(# +$D9).$.#)<'$#D'99'[.&/"#G1+/#1;<'%1./+/#')9(#J.#.H<0$(.(#+$%'#099#+$%.&$09#0$(#.H%.&$09#/%0X.1'9(.&/#+$#%1.#&./<.%+K.#'&:0$+U0%+'$L/#.$K+&'$6.$%"## G1+/#6.0$/#%10%#%1.#<'/+%+K.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#%1.#10&+/60%+#ANO#0$(#%1.# '&:0$+/0%+'$09#&./)9%/Z#()&+$:#%+6./#'D#&+/+/Z#J.'6./#/%&'$:.&#0/#0#&./)9%#'D#0$#.$10$.(#$..(#D'&#/%&'$:#9.0(.&/1+<"#$#'&(.&#%'#D)&%1.&#(./&+J.#%1.#10&+/60%+# 9.0(.&Z#/1'90&/#10K.#%&+.(#%'#+(.$%+D;#0#$)6J.&#'D#10&0%.&+/%+/#/10&.(#J;# %1./."#59%1'):1#$'%#(.D+$+%.Z#0#9+/%#'D#/)1#10&0%.&+/%+/#')9(#J.#0/#D'99'[+$:B## '>)C"(9_,%&9.+"&,")) >)C0#%&:)9'.0-).&)0-".#)6.$.%&)) #,W#

15 ,>)380)%9)%#+.&'#5)"-'6.%#)) +>)1-'&:"_$""G"#$) V%8$")=PY``>).+"&0.9."+)9.6")G"5)"-'6.%#'()'$",0$)%9),-'#.$/'0.,)("'+"#$N)V") %.&0"+)%80)0-'0),-'#.$/'0.,)("'+"#$)$-'#")0-")9%((%L.&:)"-'6.%#'()0#'.0$a) '>)W%(")/%+"(.&:)) >);/':")<8.(+.&:)),>)F#0.,8('0.%&)%9):%'($)) +>)C-%L.&:),%&9.+"&,")) ">)F#%8$.&:)9%((%L"#K$)/%0.6"$) Y)&%1.&6'&.Z#%1.#0)%1'&/#.90J'&0%.#'$#%1+/#[+%1#/%0%+$:#%10%#h,-'#.$/'0.,)("'+"#$),'&)")+"9.&"+)'$)0-%$")L-%)-'6")')-.:-)$"(9_,%&9.+"&,"E)'),("'#)6.$.%&E)"&:':").&) 8&,%&6"&0.%&'()"-'6.%#E)'&+)',0)'$)'),-'&:")':"&0E)L-.(")#"/'.&.&:)#"'(.$0.,) '%80)"&6.#%&/"&0'(),%&$0#'.&0$N)1-'#.$/'0.,)("'+"#$)'#")"(."6"+)0%)%$$"$$) '#0.,8('#)"#$%&'(.05)0#'.0$)'&+)'.(.0."$)L-.(")+.$('5.&:)8&.78")"-'6.%#'() /%+"(N)b.99"#"&0)#"$"'#,-"#$)-'6").+"&0.9."+),%//%&),-'#',0"#.$0.,$)9%#),-'#.$/'0.,)("'+"#$)L.0-)'&)'++.0.%&)%#)'&)%/.$$.%&)%9)'),-'#',0"#.$0.,)%#)0L%i#^59# %#/1')9(#%1.&.D'&.#J.#$'%.(#%10%#&./.0&1.&/#10K.#(+DD.&.$%#0<<&'01./#%'#%1.# '$.<%#'D#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#0J+9+%+./#0$(#099#/1'90&/#)/.(#0/#&.D.&.$./#+$# %1+/#0//+:$6.$%#0:&..#'$#%1.#D0%#%10%#:.$.&09#10&0%.&+/%+/#0&.#'<.$#D'&# (+/)//+'$"#G1.#<&'.//#'D#<)%%+$:#%0$:+J9.#10&0%.&+/%+/#+$%'#%1.#'%1.&[+/.# +$%0$:+J9.#0//.%#'D#10&+/60#+/#1099.$:+$:#.K.$#D'&#.H<.&+.$.(#&./.0&1.&/#+$# %1.#D+.9(#0$(#6)/%#J.#K+.[.(Z#0/#+$#%1.#9+$.#'D#%1+/#0//+:$6.$%Z#0/#0$#.H<&.//+'$# 'D#+$%.&./%#D'&#0#/)Jd.%#%10%#+/#10&(#%'#(.D+$.Z#0$(Z#/)J/.2).$%9;Z#0<<9;#K09+(0%.(# &./.0&1#(0%0#'$"#>1'90&/#0:&..#'$#%1.#K09).#'D#10&+/60%+#9.0(.&/1+<Z#;.%# 9.0(.&/1+<#0&.#10&(#%'#(.D+$.#D&'6#0#/+.$%+D+#K+.[<'+$%"#Q;#6'K+$:#+$%'#%1.#D+.9(# #,,#

16 'D#/'+'9':;Z#%1.#'$.<%#0$#J.#%./%.(#0:0+$/%#0#J&'0(.&#'$.<%)09+U0%+'$#'D#%1.# /)Jd.%"# 6#J1.'$.;%'I10&+/500'&(+$9%'70K?.L.& ho-")0"#/)s,-'#.$/'t)l.(()")'(."+)0%)'),"#0'.&)78'(.05)%9)'&).&+.6.+8'() "#$%&'(.05)5)6.#08")%9)L-.,-)-").$),%&$.+"#"+)"40#'%#+.&'#5)'&+)0#"'0"+)'$) "&+%L"+)L.0-)$8"#&'08#'(E)$8"#-8/'&E)%#)'0)("'$0)$",.9.,'((5)"4,"0.%&'() %L"#$)%#)78'(.0."$N)O-"$")'#")$8,-)'$)'#")&%0)',,"$$.(")0%)0-")%#+.&'#5)"#$%&E)80) '#")#":'#+"+)'$)%9)+.6.&")%#.:.&)%#)'$)"4"/('#5E)'&+)%&)0-")'$.$)%9)0-"/)0-").&+.6.+8'(),%&,"#&"+).$)0#"'0"+)'$)')S("'+"#TNi#^I.J.&Z#8"Z#,SEF_"#G1+/#(.D+$+%+'$# '<.$/#80H#I.J.&L/#0$09;/+/#'$#\A10&+/60%+#5)%1'&+%;L#+$#1+/#&./<.%.(#['&X# \N'$'6;#0$(#>'+.%;LZ#[1+1#[0/#D+&/%#<)J9+/1.(#+$#k.&60$;#,S44"## 80H#I.J.&L/#0<<&'01#%'#10&+/60%+#0)%1'&+%;#+/#90&:.9;#J0/.(#'$#%1.#/%)(;#'D# &.9+:+')/#9.0(.&/#^.":"#<&'<1.%/_Z#&.90%+$:#%1.#%.&6#hD'99'[.&/i#%'#h(+/+<9./i"# `.K.&%1.9.//Z#%1.#%.&6#+/#.H%.$(.(#+$%'#h#"$0.&:)%&)/':.,'()%L"#$E)L-"0-"#)%9) #%-"0$E)"#$%&$)L.0-)')#"80'0.%&)9%#)0-"#'"80.,)%#)(":'()L.$+%/E)("'+"#$).&)0-") -8&0E)%#)-"#%"$).&)L'#i#^I.J.&Z#8"Z#,SEF_"#G1.#(+K+$.#:+D%#'D#10&+/60%+#0)%1'&+%;# +/#%1.&.D'&.#(+&.%9;#0<<9+0J9.#%'#0#[+(.#&0$:.#'D#9.0(.&/Z#J'%1#'D#&.9+:+')/#0$(# /.)90&#'&+:+$"#G1.#10&0%.&#'D#10&+/60%+#0J+9+%+./#+/#D)&%1.&#(./&+J.(#+$#80H# I.J.&L/#\N//0;/#+$#>'+'9':;L#<)J9+/1.(#+$#,S=M#^I.J.&Z#8"Z#,SMFZ#<<"#,FP,S_B# h^3_#0-")&'08#'()("'+"#$)z).&)0./"$)%9)$5,-.,e)-5$.,'(e)",%&%/.,e)"0-.,'(e)#"(.:.%8$e) %(.0.,'()+.$0#"$$)Z)-'6")""&)&".0-"#)%99.,"-%(+"#$)&%#).&,8/"&0$)%9)'&) [%,,8'0.%&K).&)0-")#"$"&0)$"&$")%9)0-")L%#+E)0-'0).$E)/"&)L-%)-'6")',78.#"+)"4"#0) G&%L("+:")'&+)L-%)$"#6")9%#)#"/8&"#'0.%&N)O-")&'08#'()("'+"#$).&)+.$0#"$$)-'6") ""&)-%(+"#$)%9)$",.9.,):.90$)%9)0-")%+5)'&+)$.#.0A)'&+)0-"$"):.90$)-'6")""&) "(."6"+)0%)")$8"#&'08#'(E)&%0)',,"$$.(")0%)"6"#5%+5Ni#G1.#'$.<%#'D# /)<.&$0%)&09#0J+9+%+./#&.0%.(#J;#.H%&0'&(+$0&;#/+%)0%+'$/#/)1#0/#%+6./#'D#&+/+/Z# '6J+$.(#[+%1#h60:+09#<'[.&/iZ#+/#%1.#D'09#0&.0#'D#80H#I.J.&L/# '$.<%)09+U0%+'$#'D#10&+/60"#Y)&%1.&6'&.Z#%1.#<&.&.2)+/+%.#'D#$0%)&09#9.0(.&/# 0/#J.+$:#$.+%1.&#'DD+.1'9(.&/#$'&#+$#%1.#/.0&1#'D#&.6)$.&0%+'$#+/#0$#+$%.&./%+$:# '$9)/+'$#[1.$#&.90%+$:#10&+/60#%'#ANO/#f#[1'#&.9;#60+$9;#'$#&.0%+$:#.'$'6+#&./)9%/#0/#0#<&.&.2)+/+%.#D'&#/).//"#G1.#9.0&#(+/%+$%+'$#J.%[..$# #,4#

17 .H<.&%#X$'[9.(:.#0$(#10&+/60%+#0)%1'&+%;Z#[1.$#(./&+J+$:#%1.#$0%)&09# ^10&+/60%+_#9.0(.&Z#+/#0#<+K'%09#<'+$%#[1.$#10&0%.&+U+$:#%1.#10&+/60%+#ANO"## 5$'%1.&#'$.#'D#80H#I.J.&L/#<+K'%09#<'+$%/#+/#%1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#9.0(.&# 0$(#D'99'[.&"#a+/#(.D+$+%+'$#'D#%1.#\10&+/60%+#'66)$+%;L#+/#./<.+099;# +$%.&./%+$:#[1.$#%&;+$:#%'#+6<9.6.$%#%1.#%.&6#+$#0#6'(.&$#'&<'&0%.# '&:0$+U0%+'$B#hF&)%#:'&.D"+):#%8)$8c",0)0%),-'#.$/'0.,)'80-%#.05)L.(()"),'(("+)'),-'#.$/'0.,),%//8&.05)=M"/".&+">N);0).$)'$"+)%&)'&)"/%0.%&'()9%#/)%9),%//8&'() #"('0.%&$-.)=d"#:"/".&$,-'908&:>N)O-")'+/.&.$0#'0.6")$0'99)%9)'),-'#.$/'0.,) ("'+"#)+%"$)&%0),%&$.$0)%9)S%99.,.'($TA)("'$0)%9)'(()'#").0$)/"/"#$)0",-&.,'((5)0#'.&"+N) ;0).$)&%0),-%$"&)%&)0-")'$.$)%9)$%,.'()#.6.(":")&%#)9#%/)0-")%.&0)%9)6."L)%9) +%/"$0.,)%#)"#$%&'()+""&+"&,5N);0).$)#'0-"#),-%$"&).&)0"#/$)%9)0-"),-'#.$/'0.,) 78'(.0."$)%9).0$)/"/"#$N)=\>)O-"#").$)&%)$8,-)0-.&:)'$)'%.&0/"&0)%#)+.$/.$$'(E)&%),'#""#E)&%)#%/%0.%&N)O-"#").$)%&(5)'),'(()'0)0-").&$0'&,")%9)0-")("'+"#)%&)0-")'$.$) %9)0-"),-'#.$/'0.,)78'(.9.,'0.%&)%9)0-%$")-")$8//%&$N)O-"#").$)&%)-."#'#,-5A)0-") ("'+"#)/"#"(5).&0"#6"&"$).&):"&"#'()%#).&).&+.6.+8'(),'$"$)L-"&)-"),%&$.+"#$)0-") /"/"#$)%9)-.$)$0'99)(',G.&:).&),-'#.$/'0.,)78'(.9.,'0.%&)9%#)'):.6"&)0'$GNi#^I.J.&Z# 8"Z#,SEF_"#G1.#9.0(.&PD'99'[.&#&.90%+'$/1+<#+/#90&:.9;#(.<.$(.$%#'$#%1.# 10&+/60%+#2)09+D+0%+'$/#'D#%1.#D'99'[.&/"#>)J/.2).$%9;Z#%1.#$0%)&09#9.0(.&# %0X./#'K.&#[1.&.#%1.#$..(#+/Z#J)%#('./#$'%#0%#0/#0#'$/%0$%9;#(+%0%+$:# 0)%1'&+%0%+K.#D+:)&."#O$.#')9(#0&:).Z#%10%#1+/#60+$#0+6#+/#%'#+$/<+&.#0$(#+$&.0/.# /.9DP'$D+(.$.#+$#1+/#D'99'[.&/Z#6)1#0/#'$.#[')9(#.H<.%#+$#0#'&<'&0%.#.$K+&'$6.$%"#`0%)&099;Z#%1.#10&+/60%+#/%0DD#'D#0#6'(.&$#'66.&+09# '&:0$+/0%+'$#.H<.%/#%'#J.#1'$')&.(#.'$'6+099;#%1&'):1#0&..&#<'//+J+9+%+./# 0$(#<&'6'%+'$Z#0$(#%1.;#0&.#%.1$+099;#%&0+$.(#%'#.H.)%.#%1.+&#%0/X/"# Y)&%1.&6'&.Z#%1.#'&:0$+/0%+'$09#1+.&0&1;#+/#<&./.$%Z#0/#0&.#9.0&9;#(.D+$.(#9+$./# 'D#&./<'$/+J+9+%;#0$(#'6<.%.$+./"#j.%Z#+$#%1.#'$%.H%#'D#0#6'(.&$#'&:0$+/0%+'$Z# %1.#$0%)&09#9.0(.&#&.60+$/#%1.#10&+/60%+#0)%1'&+%;]#0#&'9.#6'(.9Z#10$:.P /..X.&Z#0&%+)90%'&#'D#:'09/#.%"## 5$'%1.&#.//.$%+09#<&.6+/.#D'&#%1.#10&+/60%+#0)%1'&+%;#+/#%1.#0J+9+%;#%'#&.0%.# &./)9%/#f#.K.$#6'&.#/'#+$#0#<.&D'&60$.#)9%)&.#/)1#0/#%1.#J)/+$.//#.$K+&'$6.$%"#D#%1.#/).//#+/#0J/.$%#D'&#9'$:.&#<.&+'(/#'D#%+6.Z#%1.#10&+/60%+# 0)%1'&+%;#0$#J.#[.0X.$.(#'&#.K.$#(+/0<<.0&#.$%+&.9;B#h;9)#%%9)'&+)$8,,"$$)"(8+") #,7#

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FDB Analyse Lars Aarup Analysechef la@fdb.dk Mobil: 30 91 92 66 Erhard Nielsen Analytiker en@fdb.dk Mobil: 30 91 92 59 Thomas S. Pedersen Presse- og analysemedarbejder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Guide: Spar penge på bilforsikringen Bilforsikringer INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar penge på bilforsikringen...4 Oversigt

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen Allan Bo Christensen - født i 1966 Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab Forsikringshøjskolen Amaliegade 10 1256 Kbh. K Formål: At udbrede kendskabet

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK SÆLG FLERE FORSIKRINGER VED AT KENDE TIL JERES KONKURRENTER. NYTEGNING Supplér salgsrådgivningen med detaljer, som kundens nuværende selskab eller

Læs mere

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF BMW Forsikring i samarbejde med If Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vælg mellem Intro Kasko eller Intro Super: INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER Ansvarsforsikring (lovpligtig). Kaskoforsikring.

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere