()>&&').5.5+1/()1%/+.1%4()=>()>&:.,,81+:%/+.1" name="description"> ()>&&').5.5+1/()1%/+.1%4()=>()>&:.,,81+:%/+.1">

!!!!!! "#$!%#&'()*&+(,!%-./!0!1+234!56!%#&'()*&+(,! 7$&3$')#(8!(6!9(:#;8$'<5'*(6:!=2)(6$))$)! "#!$%&'()!*%)+,!-.)&&/)0,!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!! "#$!%#&'()*&+(,!%-./!0!1+234!56!%#&'()*&+(,! 7$&3$')#(8!(6!9(:#;8$'<5'*(6:!=2)(6$))$)! "#!$%&'()!*%)+,!-.)&&/)0,!"

Transkript

1 "#$%#&'()&+(,%-./ %#&'()&+(, 7$&3$')#(8(69(:#;8$'<5'(6:=2)(6$))$) "#$%&'()%)+,-.)&&/)0, $% ,()6371/()684/8)%49%):(/;/82+(&<%12+2%/822%11(4&(1+ ()=>()>&&').5.5+1/()1%/+.1%4()=>()>&:.,,81+:%/+.1 C#'((1=(2()<BDE3AAA?1/%4&+2()<FB?1/%41.),%4&+2()<GH

2 "#$%&' (")'+,-#%+.-#/"'0123'1)'+)+45#"'+6'/+,-#%+.-#/'4"7"4#"'-'89:.' ;,<#.",")7"'=-,/#>%8"7",' "#$"%&'(%#$%)$"$)$%+,-./%0(%$(%1#23"3)($($"#$%#3($45($(%6789:$(;%&(1%)'($% A5C$($%?(1#%$(%=<$>$%#$"%)4344$<)$B%)'2%($D(E)$"$($(%>3(4)'2A$#$"%'?%#$)% )'2%"F%=(F?$(%$"%)'(%#$<%1&%#$($)%3#%D0%#$"%($D(E)$"13>$%#$<%1&%#$($)% 1(=$C#$B%'?%$?$")41=$(%)'2%2$#3$E44$B%$&&$43>%4'22F"3413'"%'?%41(3)213)4% &($2'"3"?%$(%#$(&'(%1&?5($"#$%D1(12$($%&'(%#$"%2'#$("$%'D<$#$()% D(E)13'"B%'?%3"#3($4$%#$(2$#%'?)0%'(?1"3)13'"$")%($)F<1$(%)'2%A$<A$#G% H$""$%41"#3#11&A1"#<3"?%A1(%3<%&'(20<%1%1&#E44$%4'"I$D$%:H$"%J1(3)213)4$% '?%>3(4)'2A$#$")%=(1"#%&'(%#$(3?$""$2%&'()5?$%1%&3"#$%&($2%3<%20<=1($% D1(12$($%&'(%#$"%41(3)213)4$%'D<$#$(%)12%4'"4<F#$($B%A>'(>3#%$"%A5C% D('&3<$($%41(3)213)4%'D<$#$(%$(%$"%D')33>%$<<$(%"$?13>%1(3=F%3<%$"% >3(4)'2A$#)%D1<$$%1&%+$(',0&1/2"&-'0%G%% K($2?1"?)20#$"%$(%D(32E(%#'23"$($%1&%$"%$4)D<'(13>%3<?1"?%3<%=$?($=$% 3($-%4(B%)'2%=$)4($>$%1&%)'I3'<'?$"%L1M%N$=$(%'?%2$($%2'#$("$%&'()4$($B% 4'2=3"$($%2$#%($<$>1"%$'(3%'24(3"?%/&$"&$(0#+$(',-'.%)12%"#$%&'() +$(',-'.%'?%1"#($%=$?($=$(B%)'2%<3??$(%E%'D%1#%#$$%6=<G1G%$#"10(0-&' &F"#"$%D1(12$($%'?%4(3$(3$(%&'(%41(3)213)4%<$#$()41=%$)$)%32'#%#$%'% I1)$>3(4)'2A$#$(G%% Q'2%4'"4<F)3'"%&3"#$)%#$(%=$<E?%&'(%$"%#3($4$%)122$"AE"?%2$<<$2% 'D<$#$($")%D$()'"<3?$%=(1"#%'?%>3(4)'2A$#$")%/&$"&$(0#+$(',B%<3?$)'2%#$(% &3"#$)%=$<E?%&'(%>3))$%1&?5($"#$%D1(12$($%'?%&'(F#)E"3"?$(%&'(B%1%$"% 41(3)213)4%789%41"%)41=$%=0#$%D')33>%&.%"$?13>%'21<$%&'(%$"%?3>$"% >3(4)'2A$#%RF1%)3"%A5C%D('&3<$($#$%D$()'"<3?A$#G%H$(%&3"#$)%#'?%344$%"'?$%

3 #3($4$%=$>3)%&'(B%1%$"%41(3)213)4%'D<$#$(%($"%&143)4%41"%?$"$($($%&<$($% ('#)%1&B%1%A1"%$<<$(%AF"%41"%)41=$%$"%A5C%?(1#%1&%'D=14"3"?%'?%$&&$43>3$% 3"$("%3%'(?1"3)13'"$"G%S3?$<$#$)%&3"#$)%#$(%=$<E?%&'(B%1%=$?($=$%41(3)21%$(% F)1=3<%3%)3"%41(14$(%'?%3%A5C%?(1#%($?F<$($)%1&%6F#$&(14'22$"#$;%&14'($(B%)'2% )'2%)(1$?3)4%>E(45C%3%412D$"%&'(%1%>3"#$%21(4$#)1"#$<$G%H$(2$#%$(%#$(% &F"#$%>3))$%&1($(%&'(=F"#$%2$#%:H$"%J1(3)213)4$%789:%'?%=$>3)%&'(B%1% &'(F#)E"3"?$(G% % %

4 "#$%&'()%+'$# # # # # # # # # #,"#-./.0&1#2)./%+'$# # 4# 4"# "# 4# # 7"#8.%1'('9':;#0$(#0<<9+.(#%1.'&; "# 4# # ="#>%&)%)& "# =# "#A10&+/60# #,"#$%&'()%+'$B#C.D+$+%+'$#'D#10&+/ # E# # 4"#5#/1'90&9;#0<<&'01#%'#10&+/ ""# F# 7"#G1.#'$.<%#'D#10&+/60#0'&(+$:#%'#80H#I.J.& """"""#,4# #####7",#5<<9+0J+9+%;#0$(#&.9.K0$.#'D#I.J.&L/#10&+/ #,?# ="#5#6'(.&$#0<<&'01#%'#10&+/ """""#,M#?"#ANO#10&+/60%+#9.0(.&/1+< #,F# M"#>)JP'$9)/+'$B#A10&+/ # 4,# "#Q&0$(+$:#%1.#ANO# #,"#$%&'()%+'$ "# 4=# # 4"#G1.#ANO#0$(#%1.#'&<'&0%.#J&0$(#+(.$%+%; """# 4M# # 7"#G1.#0)/./#0$(#.DD.%/#'D#<.&/'$09#J&0$(+$: "33""# 4F# #####7",#R.&/'$09#Q&0$(+$:#+$#+%/#.H%&.6.#D'&6B#G1.#A.9.J&+%;#ANO33""## 4S# # ="#A10&+/60#+$#60$0:.6.$%#+$()/%&+./ # 74# #?"#R.&D'&60$.#+$#&.90%+'$#%'#%1.#10&+/60#<1.$'6.$'$ # 7F# # M"#>)JP'$9)/+'$B#Q&0$(+$:#%1.#ANO "# 7S# T"#A'6<0&0%+K.#5$09;/+/# #,"#$%&'()%+'$ ""# =4# # 4"#5$09;U+$:#+60:.#+$#%1.#+$/)&0$.#+$()/%&; # =7# # 7"#60:.#0$09;/+/#'D#%1.#+$/)&0$.#+$()/%&; # ==# # ="#V09+(0%+$:#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#+$#%1.#+$/)&0$.#+$()/%&;3333"#?W# #?"#A10&+/60%+#9.0(.&/1+<#0$09;/+/ #?4# # #####?",#A0/.#B#G&;: #?4# # #####?"4#G1.#>%+$.#Q'//.#Q&0$( # M4# # #####?"7#A0/.#B#G'<(0$60&X # M=# # #####?"=#G1.#A1&+/%+0$#>0:+9(#Q&0$( ""# E,# # M"#>)JP'$9)/+'$#'$#'6<0&0%+K.#0$09;/+/ "# E4# T"#A'$9)/+'$# #,"#A'$9)/+'$#0$(#D+$09#(+/)//+'$ ""#E?# # 4"#Y)&%1.&#/%)(+./ "# EM# # Q+J9+':&0<1; # EF# 5<<.$(+./ ""# FW# #

5 "#"$%&'()%+'$ C)&+$:#%1.#90/%#,?P4W#;.0&/Z#ANO/#'D#90&:.#J)/+$.//./#10K.#J.'6.#+$&.0/+$:9;# 6'&.#K+/+J9.#+$#%1.#6.(+0#0$(#')&#/)&&')$(+$:#['&9(#0/#0#[1'9."#G1.#%.&6# \"#$%&'()#'&+L#+/#'D%.$#)/.(#%'#(./&+J.#%1.#0((.(#K09).#0$(#.//.$.#%10%#9+./# [+%1+$#%1.#+$%0$:+J9.#0//.%/#'D#%1.#1+:1P<&'D+9.(#ANOZ#0$(#D)&%1.&6'&.]#%1.#.H.)%+K.#J.'6./#%1.#'&<'&0%.#<)J9+#<.&/'$0#&.<&./.$%+$:#%1.#'6<0$;#J'%1# +$%.&$099;#^.":"#%'[0&(/#.6<9';../_#0$(#.H%.&$099;#^%'[0&(/#.H%.&$09# /%0X.1'9(.&/]#.":"#%1.#6.(+0Z#%1.#9'09#'66)$+%;#0$(#.H%.&$09#/10&.1'9(.&/_"# Y'&#%1.#ANOZ#%1+/#6.0$/#0#/1+D%#0[0;#D&'6#D')/+$:#<)&.9;#'$#'<.&0%+K.#%0/X/Z# %1)/#.H<0$(+$:#%1.#(.60$(/#D'&#099'0%.(#%+6.#0$(#'&.#'6<.%.$+./#+$%'#%1.# D+.9(/#'D#<.&/'$09#J&0$(#J)+9(+$:Z#&.90%+'$/1+<#0$(#&.<)%0%+'$#60$0:.6.$%Z# 6.(+0#60$0:.6.$%#0$(#<)J9+#/<.0X+$:"## >%)(+./#/1'[#%10%#%1.&.#+/#0#(+&.%#9+$X#J.%[..$#%1.#+60:.#'D#%1.#'6<0$;# ^'&<'&0%.#J&0$(_#0$(#%1.#+60:.#'D#%1.#ANO#+$#10&:.#^<.&/'$09#J&0$(_"#G1+/#9+$X# <&'K+(./#.K+(.$.#%10%#%1.#+60:.#'D#%1.#ANO#1.9</#&.0%.#<'/+%+K.#&./)9%/#D'&#%1.# '6<0$;#0/#0#[1'9.#0$(#0$#/)<<'&%#%1.#1;<'%1./+/#%10%#0#1+:19;#K+/+J9.#ANO# '$%&+J)%./#%'#<.&D'&60$.#'$#0#'6<0$;#9.K.9"#`.K.&%1.9.//Z#+%#+/#;.%#%'#J.# %./%.(#'$#[1+1#<0&06.%.&/#%1.#1+:1P<&'D+9.(#ANO#+/#0$#0//.%#%'#%1.#'6<0$;# ^'&<'&0%.#J&0$(_Z#0$(#%1.&.#+/#0#90X#'D#.6<+&+09#.K+(.$.#0$(#&.9.K0$%#%''9/#D'&# 6.0/)&.6.$%#%'#/)<<'&%#%1.#90+6"#G0$:+J9.#.'$'6+09#&./)9%/#'D#0#'6<0$;# 0$(#0#ANOL/#<.&/'$09#<.&D'&60$.#0$#J.#6.0/)&.(]#%1.#<&'J9.6#0&+/./#[1.$# [0$%+$:#%'#0$09;/.#%1.#+$%0$:+J9.#0//.%/#'D#%1.#.H.)%+K.B#a+/#'&#1.&#\,-'#.$/'0.,) "#$%&'L#0$(#0J+9+%;#%'#:.$.&0%.#<'/+%+K.#&./)9%/#'$#'6<0$;#9.K.9"### G1+/#60/%.&#%1./+/#/..X/#%'#.H06+$.#%1.#10&+/60%+#ANO#+$#&.90%+'$#%'#%1.# /)<<'/.(#9+$X#J.%[..$#\"#$%&'()#'&+L#0$(#\,%#%#'0")#'&+L#[1+9.#(.D+$+$:#%1.# '6<9.H#$0%)&.#'D#%1.#\,-'#.$/'0.,)123LB#C'./#0#1+:1P<&'D+9.(#.H.)%+K.#09[0;/# &.0%.#<'/+%+K.#&./)9%/#D'&#%1.#'6<0$;b## $#'&(.&#%'#'J%0+$#%1+/#X$'[9.(:.Z#+%#+/#+6<'&%0$%#%'#0$09;/.#%1.#%1.'&.%+09# J0X:&')$(#'D#%1.#%.&6#\,-'#.$/'LZ#0/#(./&+J.(#J;#/'+'9':+/%#80H#I.J.&"# 8'&.'K.&Z#%1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#\"#$%&'()#'&+L#0$(#\,%#%#'0")#'&+L#[+99# J.#.H06+$.(#0'&(+$:#%'#9+%.&0%)&.#0$(#&./.0&1#+$/+(.#%1.#D+.9(/#'D#60&X.%+$:# #,#

6 0$(#6'&.#/<.+D+099;]#J&0$(#60$0:.6.$%"#G1.#&./)9%/#[+99#J.#1.9(#)<#0:0+$/%#0# '6<0&0%+K.#0$09;/+/#'$#%1.#J0X:&')$(#'D#%['#1+:1P<.&D'&6+$:#'6<0$+./#0$(# %1.+&#ANO/#[+%1+$#0#:+K.$#+$()/%&;"#G1.#&./)9%#'D#%1.#0$09;/+/#+/#6.0$%#%'#J.#0# /%.<#%'[0&(/#)$(.&/%0$(+$:#%1.#+$%0$:+J9.#0//.%/#'D#%1.#ANOL/#<.&/'$09#J&0$(# 0$(#0/#0#'&<'&0%.#J&0$(#%')1P<'+$%Z#9+$X+$:#+%#(+&.%9;#%'#%1.#J)/+$.//L#.'$'6+#<.&D'&60$."##,#-./.0&12)./%+'$ C'./#0#10&+/60%+#ANO#&.0%.#<'/+%+K.#&./)9%/#'$#'&<'&0%.#9.K.9Z#0$(]#1'[#('./# 0#10&+/60%+#0$(#1+:19;#K+/+J9.#ANO#0DD.%#%1.#09+:$6.$%#J.%[..$#1+/#'&#1.&# <.&/'$09#J&0$(#0$(#%1.#'&<'&0%.#J&0$(b## 3#4+5 I+%1#'&<'&0%.#.$%+%+./#J.'6+$:#0$#+$&.0/+$:9;#90&:.&#<0&%#'D#')&#.K.&;(0;Z#+$# %1.#6.(+0#0$(#%1&'):1#0#K0&+.%;#'D#'%1.&#60&X.%+$:#10$$.9/#/)1#0/#/'+09# 6.(+0#0$(#0(K.&%+/+$:Z#%1.#'&<'&0%.#+60:.#^%1.#J&0$(_#J.'6./#+$&.0/+$:9;# K+%09#D'&#'6<0$+./#0$(#%1.#'&<'&0%.#J&0$(#+(.$%+%;#%')1./#'$#099#<0&%/#'D#%1.# J)/+$.//"#G1.#1+:1P<&'D+9.(#ANO#J.'6./#0#X.;#D0%'&#+$#&.0%+$:#/).//#0$(#1+/# '&#1.&#&./)9%/#0&.#6'$+%'&.(#9'/.9;"#8'&.'K.&Z#%1.#+60:.#'D#%1.#ANO#J.'6./# 09+:$.(#0$(c'&#'6<0&.(#[+%1#%10%#'D#%1.#'&<'&0%+'$"#$#'&(.&#%'#60X.#%1.# %&0$/+%+'$#D&'6#\<.&/'$09#J&0$(L#%'#\'&<'&0%.#J&0$(L#/).//D)9Z#+%#+/#+6<'&%0$%# %'#:0+$#X$'[9.(:.#'D#%1.#<0&06.%.&/#'$#[1+1#%1.#10&+/60%+#ANO#0$#J.# 6.0/)&.("# 6#7.%1'('8'9:0$(0;;8+.(%1.'&: G1+/#/.%+'$#[+99#')%9+$.#%1.#6.%1'('9':;#0$(#%1.'&+./#0<<9+.(#%1&'):1')%#%1+/# 60/%.&#%1./+/#[+%1#%1.#<)&<'/.#'D#90&+D;+$:#%1.#0<<&'01#%0X.$#+$#'&(.&#%'#60X.# %1.#%&0K.9#D&'6#&./.0&1#2)./%+'$#%'#D+$09#'$9)/+'$"# G1.#d')&$.;#/%0&%/#+$#<0&%##[+%1#0$#"4(%#'0%#5#&./.0&1#0<<&'01#%'#%1.# '$.<%#'D#10&+/60#0/#)/.(#+$#,_#/'+'9':;#0$(#4_#60$0:.6.$%#%1.'&;"#G1./.# D+$(+$:#0&.#%1.$#0$09;/.(#0:0+$/%#6'&.#%&0(+%+'$09#J&0$(+$:#9+%.&0%)&.#+$#<0&%## [+%1#%1.#<)&<'/.#'D#./%0J9+/1+$:#0$(#(.D+$+$:#0#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#%1.#'$.<%# 'D#^ANO_#10&+/60#0$(#J&0$(+$:#'$#J'%1#"#$%&'(#0$(#,%#%#'0"#9.K.9"#G1.# # 4#

7 D+$(+$:/#'D#<0&%/##0$(##0&.#%./%.(#0:0+$/%#0#,%/'#'0.6")'&'(5$.$#+$#<0&%#T# )/+$:#0#78'(.0'0.6")"/.#.,'(#0<<&'01#+$#&.90%+'$#%'#+$%.&K+.[/"#5/#%1.#'$.<%#'D# ANO#10&+/60#+/#D')$(#%'#J.#0#&.90%+K.9;#)$.H<9'&.(#0&.0#'D#/%)(;Z#%1.#2)09+%0%+K.# &./.0&1#0<<&'01#+/#%1.#6'/%#/)+%0J9.#0$(#0X$'[9.(:.(#6.%1'(#%'#0<<9;Z#0$(# +/#)/.(#%1&'):1')%#%1+/#60/%.&#%1./+/#0/#%1.#<&+60&;#+$K./%+:0%+K.#%''9"# Y)&%1.&6'&.Z#+%#/1')9(#J.#$'%.(#%10%#%1+/#.H<9'&0%'&;#&./.0&1#0<<&'01# (.60$(/#0#1+:1#(.:&..#'D#+$D'&60%+'$#:0%1.&+$:#0$(#%10%#.6<10/+/#+/#<)%#'$#0#,%&,"08'(.$'0.%&)%9)123)1-'#.$/'#)/+$:#&./.0&1#/1'90&/#0$(#<..&P&.K+.[.(# 0&%+9./#D&'6#(+DD.&.$%#0&.0/#'D#&./.0&1Z#0/#[.99#0/#2)09+%0%+K.#&./.0&1#60%.&+09# D&'6#%1.#60$0:.6.$%#+$()/%&;"# G1.#%1.'&+./#)/.(#+$#<0&%##0&.#<&+60&+9;#%''9/#D'&#.H<90+$+$:#0$(#(.D+$+$:#%1.# '$.<%#'D#10&+/60Z#0$(#'$/+/%/#'D#80H#I.J.&L/, #[&+%+$:/#'$#%1.#%'<+#0$(#0# 6'&.#6'(.&$#/1'90&9;#0<<&'01#%'#%1.#'$.<%#%1&'):1#<..&P&.K+.[.(#&./.0&1# 0&%+9./#60+$9;#<)J9+/1.(#+$#0X$'[9.(:.(#60$0:.6.$%#d')&$09/#+$/+(.#%1.#90/%#,?#;.0&/"#$#%1.#/.0&1#D'&#%1.#'$.<%)09+/0%+'$#'D#ANO#A10&+/60Z#%1.#0<<9+.(# ^4WWF_#0&.#6.0$%#0/#0$#.H06<9.#'D#%1.#.H<9'&0%'&;#6.%1'('9':;#0<<9+.(#+$#%1+/# 60/%.&#%1./+/"#G1.#&./.0&1#9+%.&0%)&.#0<<9+.(#+$#<0&%##+/#<0&%+)90&9;#/.9.%.(# %1&'):1#0$#.H%.$/+K.#+$D'&60%+'$#:0%1.&+$:#[+%1#%1.#/'9.#<)&<'/.#'D#<0+$%+$:#0$# +$P(.<%1#<+%)&.#'D#%1.#'6<9.H#0$(#+$%0$:+J9.#<.&/'$09#2)09+%;#%10%#+/#10&+/60Z# 0$(Z#6'&.#+6<'&%0$%9;]#,-'#.$/'0.,)("'+"#$-."#R0&%##'$/+/%/#'D#0#'6J+$0%+'$# 'D##'&+.&:#9+%.&0%)&.#^60+$9;#>1)9%U#0$(#a0%1#^4WWF_Z#50X.&#0$(# e'01+6/%109.&#^,sss Z#&./.0&1#[+%1+$#%1.#0&.0/#'D#/'&':"/"&0).&+8$0#."$#0$(#,"("#.05Z#0$(#0#/.%#'D#1;<'%1././#+$#6.0/)&+$:#10&+/60#+$#&.90%+'$#%'# "#9%#/'&,"#+/#<&./.$%.(#^5:9.Z#-"#Q"#.%#09Z#4WWM_"#G1.#%1.'&.%+#D&06.['&X#)/.(# +$#<0&%#T#f#%1.#'6<0&0%+K.#0$09;/+/#f#+/#60+$9;#J0/.(#'$#gK09.L/#%1.'&+./#'D# 78'(.0'0.6")#"$"'#,-)/"0-%+$#^gK09.Z#>"#0$(#Q&+$X60$$Z#>"#^4WWS Z#0/#0&.#%1.# +$%.&K+.[/#%1&'):1')%#%1+/#60/%.&#%1./+/"# G1.#d')&$.;#D&'6#&./.0&1#2)./%+'$#%'#D+$09#'$9)/+'$#+/#09/'#.H<&.//.(#%1&'):1# %1.#D'99'[+$:#D+:)&.B# ########################################################,#80H#I.J.&#+/#[+(.9;#0X$'[9.(:.(#0/#'$.#'D#%1.#<+'$..&/#[+%1+$#10&+/60#/%)(+./#0$(#+/# &.$'[$#D'&#1+/#['&X#+$#%1+/#0&.0"# # 7#

8 # # # -.,# "#$%&%'%() +$"%,) 1-'#.$/')=;;>) <#'&+.&:)=;;;>) 24(%#'0%#5B78'(.0'0.6") C,-8(0DE)F'G"#)'&+)%0-"#A) "#$%&'()'&+),%#%#'0") #'&+.&:) F&'(5$.$)=;H>) I8'(.0'0.6") J6'(")'&+)%0-"#) # # # # # B#C'$8)/+'$>?10%10D."8.0&$%A # <#=%&)%)&. G1.#/%&)%)&.#'D#%1+/#60/%.&#%1./+/#/1')9(#J.#/..$#0/#0$#+$%)+%+K.#0$(#9':+09# (+/<'/+%+'$#+$#0'&(0$.#[+%1#%1.#0J'K.#D+:)&.Z#0$(#%1.#+$%&'()%'&;#&./.0&1# 2)./%+'$^/_#<'/.(#+$#,"#-./.0&1#2)./%+'$"#G1+/#(+/<'/+%+'$#D099/#+$#D+K.#60+$# 10<%.&/Z#[1+1#+$9)(.#%1.#D'99'[+$:#'$%.$%B# "#;&0#%+8,0.%&"#$9)(./#D'&6)90%+'$#'D#<&+60&;#&./.0&1#2)./%+'$^/_Z#0+6#'D#%1.# 60/%.&#%1./+/Z#0<<9+.(#6.%1'('9':;#^+$9)(+$:#0#(+/)//+'$#'$#%1.'&;#0$(# /')&./_Z#/%&)%)&.#0$(#9+6+%0%+'$/#^+$9)(+$:#0#&.D.&.$.#%'#D)&%1.&#/%)(+./_"# "#1-'#.$/'"#5$#.//.$%+09#+$%&'()%+'$#%'#%1.#'$.<%#'D#10&+/60#J0/.(#)<'$# %&0(+%+'$09#/'+'9':;#9+%.&0%)&.#^<&+60&+9;#80H#I.J.&_#0$(#6'(.&$#10&+/60# '$.<%)09+/0%+'$Z#+$#&.90%+'$/#%'#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#'$#ANOP9.K.9"### "#<#'&+.&:)0-")123"#R&'K+(./#0$#0$09;/+/#'D#%1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#%1.#ANOL/# <.&/'$09#J&0$(#0$(#%1.#'&<'&0%.#J&0$(#'D#%1.#&.<&./.$%.(#'&<'&0%+'$"#G1.# # =#

9 %1.'&;#'D#\8$.&"$$),"("#.0."$K#+/#+$%&'().(Z#0/#[.99#0/#60$0:.6.$%#+$()/%&+./L# K+.[/#'$#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#&.90%.(#%'#<.&/'$09#0$(#'&<'&0%.#J&0$(+$:"# T"#1%/'#'0.6")'&'(5$.$"#G1+/#<0&%#0<<9+./#%1.#D+$(+$:/#+$#A10<%.&/#P#%'#0#0/.# /%)(;#'D#%['#'6<0$+./L#ANO/#[+%1+$#0#/.9.%.(#+$()/%&;"## T"#1%&,(8$.%&)'&+)9.&'()+.$,8$$.%&"#G1.#&./)9%/#'D#%1.#0$09;/+/#[+99#J.#(+/)//.(#+$# %1.#9+:1%#'D#%1.#<'/.(#&./.0&1#2)./%+'$#0$(#0+6#'D#%1+/#60/%.&#%1./+/"#$# 0((+%+'$Z#/)::./%+'$/#D'&#D)&%1.&#/%)(+./#[+99#J.#(+/)//.("# E#F+5+%0%+'$/ $#:.$.&09Z#0$(#0/#/%0%.(#J.D'&.Z#%1+/#60/%.&#%1./+/#+/#'D#0#2)09+%0%+K.#0$(#.H<9'&0%'&;#$0%)&.#().#%'#%1.#&.90%+K.9;#)$.H<9'&.(#%'<+#'D#ANO#10&+/60"# G1.&.D'&.Z#$'#2)0$%+%0%+K.#/%)(+./#10K.#J..$#)$(.&%0X.$#()&+$:#%1+/#60/%.&# %1./+/ 4 Z#9.0K+$:#%1.#&./)9%/#0$(#D+$(+$:/#0DD.%.(#J;#/'6.#(.:&..#'D#/)Jd.%+K+%;"# G1.#&./)9%/#'D#%1+/#60/%.&#%1./+/#0&.#J0/.(#'$#%1.#9+%.&0%)&.#D')$(#'$#%1.#%'<+# 0$(#%1.#2)09+%0%+K.#+$%.&K+.[/#)$(.&%0X.$#+$#%1.#<&'.//#'D#6;#'[$#&./.0&1"# R0&%##'$#,-'#.$/'#+/#9+6+%.(#%'#0$#+$%&'()%'&;#90&+D+0%+'$#'D#%1.#%.&6Z# /)J/.2).$%9;#9+$X.(#%'#0#6'&.#+$P(.<%1#.H<9'&0%+'$#'D#%1.#'$.<%#+$#&.90%+'$#%'# 9.0(.&/1+<Z#10&+/60%+#0)%1'&+%;#0$(#60$0:.6.$%#%1.'&;"#8'&.#0)%1'&/#0$(# &+%+/#'$#%1.#80H#I.J.&#0<<&'01#%'#10&+/60#')9(#10K.#J..$#+$9)(.(Z#J)%# 0&.#(.9+J.&0%.9;#9.D%#')%#+$#%1+/#'$$.%+'$"#Y)&%1.&6'&.Z#%1.#')%9+$.(#<0&06.%.&/# ^,"PS"_#'D#10&+/60#<&./.$%.(#+$#%1+/#<0&%#/1')9(#$'%#J.#/..$#0/#0J/'9)%.Z#J)%# 6'&.#0/#0#J0/.#D'&#(+/)//+'$#'D#%1.#'$.<%#0$(#0#[0;#'D#.H<90+$+$:#0#1+:19;# +$%0$:+J9.#<.&/'$09#2)09+%;"# R0&%##'$##'&+.&:)0-")123#+/#90&:.9;#J0/.(#'$#%&0(+%+'$09#J&0$(+$:#9+%.&0%)&.#+$# %1.#0%%.6<%#%'#9+$X#%1.#'$.<%#'D#10&+/60#%'#<.&/'$09#J&0$(+$:#^0$(#6.0/)&+$:#.DD.%#'$#'&<'&0%.#J&0$(+$:_"#$#%1+/#<0&%Z#6'&.#.6<10/+/#')9(#10K.#J..$#<)%# '$#6.0/)&+$:#"#9%#/'&,"#+$#&.90%+'$#%'#10&+/60%+#9.0(.&/1+<Z#0$(#6'&.# 0<<&'01./#')9(#10K.#J..$#<&./.$%.(#/)1#0/#0$#+$P(.<%1#0$09;/+/#'D#.H%.&$09# ######################################################## 4#Q)%#')9(#J.#0#/)Jd.%#D'&#D)&%1.&#/%)(+./#^/..#09/'#A10<%.&#TZ#4"#Y)&%1.&#/%)(+./#<<"#EEPEF_"## # #?#

10 /%0X.1'9(.&#60$0:.6.$%"#59%1'):1#%1.#D')/#'D#%1+/#60/%.&#%1./+/#+/#<&+60&+9;# '$#0$#.H%.&$09#/%0X.1'9(.&#K09).#9.K.9Z#+%#+/#10&(#%'#D+$(#'$&.%.#6.0/)&.6.$%/# 'D#%1+/#&.90%+'$/1+<Z#0$(#%1.#&./.0&1#+/#D'&.(#%'#(.<.$(#K.&;#6)1#)<'$# +$%.&$09#/%0X.1'9(.&#&.90%+'$/1+<#%1.'&;"#G1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#+$%.&$09#0$(#.H%.&$09#/%0X.1'9(.&/#+/#D)&%1.&#(+/)//.(#+$#A10<%.&#TZ#4"#Y)&%1.&#/%)(+./"# A10<%.&#TZ#%1.#'6<0&0%+K.#0$09;/+/Z#+/#<&+60&+9;#J0/.(#'$#%['#2)09+%0%+K.# +$%.&K+.[/#0$(#')9(#10K.#+$9)(.(#6'&.#/)Jd.%/"#G1+/#+/#9.D%#')%Z#0/#$'# 2)0$%+%0%+K.#(0%0#+/#$..(.(#0$(#%1.#+$%.&K+.[../#0&.#%1.#1.0(#&.<&./.$%0%+K./ 7 # D'&#%1.#&./<.%+K.#0/.#'6<0$+./"#G1.#2)./%+'$/#0/X.(#+$#6;#&./.0&1#0&.# 6.0$%#%'#D)&%1.&#.90J'&0%.#'$#%1.#(+/)//+'$#<'/.(#0D%.&#<0&%/##0$(#Z#0$(#0&.# D)&%1.&6'&.#0#K09+(0%+'$#'D#%1.#<0&06.%.&/#)/.(#D'&#6.0/)&+$:#ANO#A10&+/60#+$# %1+/#60/%.&#%1./+/"# ######################################################## 7#a.0(#&.<&./.$%0%+K./#['&X+$:#[+%1#'66)$+0%+'$#0$(#/%0X.1'9(.&#&.90%+'$/# # M#

11 ""#C10&+/50,#"$%&'()%+'$GH.I+$+%+'$'I10&+/50 G1+/#10<%.&#D')/./#'$#%1.#(.D+$+%+'$#'D#%1.#%.&6#L,-'#.$/'L#'&#K,-'#.$/'0.,) "#$%&'KZ#0/#'&+:+$099;#+$%&'().(#+$#/'+'9':;#%.&6+$'9':;Z#0$(#&.90%./#+%#%'# 6'(.&$#60$0:.6.$%#%.&6+$'9':;"#$#%1.#<&'.//#'D#(.D+$+$:#10&+/60Z#+%#+/# <'//+J9.#%'#(&0[#'$#$)6.&')/#/')&./"#$#%1+/#10<%.&Z#10&+/60#0/#0#%.&6#[+99# J.#0$09;U.(#D&'6#0#/'+'9':+09#K+.[<'+$%Z#&.9;+$:#'$#%1.#/%)(+./#'D#80H#I.J.&# 0$(#1+/#\A10&+/60#0$(#+%/#%&0$/D'&60%+'$/L"#80H#I.J.&#+$%&'()./#%1.#%.&6# 10&+/60#+$#1+/#90&:.9;#&.$'[$#0$(#&./<.%.(#['&X#\N'$'6;#0$(#/'+.%;L# ^I.J.&Z#80HZ#,SEFZ#V'9)6.#Z#<<"#,,,,P,,?E_#0$(#&.D9.%/#'$#%1.#%.&6#D&'6# (+DD.&.$%#/'+'9':+09#<.&/<.%+K./"#a+/#(.D+$+%+'$#[+99#['&X#0/#%1.#<&+60&;#/')&.# %1&'):1')%#%1+/#10<%.&Z#0/#[+99#6'&.#&..$%#&./.0&1#/%)(+./#'$#%1.#0&.0"## $#6'(.&$#%.&6/Z#\10&+/60L#0$#J.#(./&+J.(#0/#D'99'[+$:B#hF)$0#%&:)"#$%&'() 78'(.05)0-'0)/'G"$)%0-"#)"%(")(.G")5%8)'&+)")'00#',0"+)0%)5%8i#^ $Z#<"# 44E_"#Y)&%1.&6'&.Z#%1.#0(d.%+K.#\10&+/60%+L#+/#09/'#(./&+J.(#0/#h#"('0.&:)0%)') :#%8)%9)1-#.$0.'&$)L-%)"(."6")0-'0)M%+),'&):.6")"%(")8&8$8'()'.(.0."$E)9%#) "4'/(")0-")'.(.05)0%),8#")"%(")L-%)'#").((i"#G1+/Z#%1.#/.'$(#(./&+<%+'$#'D# \10&+/60%+LZ#[+99#J.#.H06+$.(#6'&.#+$#&.90%+'$#%'#%1.#/%)(+./#'D#80H#I.J.&"# 5$'%1.&#(./&+<%+'$#'D#%1.#'$.<%#'D#\10&+/60L#0$#J.#D')$(#+$#%1.# N$;9'<0.(+0#Q&+%0$$+0#^Q&+%0$$+0Z#50(.6+#N(+%+'$Z#4W,W_"#59%1'):1#2)+%.# /+6+90&#+$#+%/#[0;#'D#(./&+J+$:#\10&+/60L#0/#0#<.&/'$09+%;#%&0+%Z#%1.#)/0:.#'D#%1.# ['&(#\9.0(.&L#+/#+$%&'().(#0$(#%1.&.J;#'$$.%/#%1.#'$.<%#'D#\10&+/60L#%'# %1'/.#'D#\9.0(.&/1+<L#0$(#\0)%1'&+%;LB#h1-'#.$/'A)'00#.80")%9)'$0%&.$-.&:)%L"#) '&+),'',.05)'$,#."+)0%)0-")"#$%&)'&+)"#$%&'(.05)%9)"40#'%#+.&'#.(5)/':&"0.,) ("'+"#$N)C8,-)("'+"#$)/'5)")%(.0.,'()'&+)$",8('#)'$)L"(()'$)#"(.:.%8$N)O-"5),-'(("&:")0-")0#'+.0.%&'()%#+"#E)9%#)".0-"#):%%+)%#).((Ni#%#/..6/Z#0'&(+$:#%'#%1+/# (.D+$+%+'$Z#%10%#10&+/60%+#<.&/'$09+%+./#0&.#J'&$#[+%1#.H%&0'&(+$0&;#9.0(.&/1+<# 0J+9+%+./#'&#10K.#\.H%&0'&(+$0&+9;#60:$.%+L#<.&/'$09+%;#%&0+%/Z#[1+1#2)09+D+./# %1.6#%'#<'//.//#<'[.&#0$(#0)%1'&+%;"#G1+/#90+6#[+99#J.#D)&%1.&#+$K./%+:0%.(# %1&'):1')%#%1+/#10<%.&"# # E#

12 j.%#0$'%1.&#&.d.&.$.#(./&+j./#%1.#%.&6#\10&+/60l#'$#%1&..#9.k.9/b#hp>)')+.6.&"(5),%&9"##"+):.90)%#)%l"#n)q>)')$.#.08'()%l"#)%#)"#$%&'()78'(.05)0-'0):.6"$)'&).&+.6.+8'().&9(8"&,")%#)'80-%#.05)%6"#)('#:")&8/"#$)%9)"%("n)r>)0-")$",.'()6.#08") %9)'&)%99.,"E)98&,0.%&E)%$.0.%&E)"0,NE)0-'0),%&9"#$)%#).$)0-%8:-0)0%),%&9"#)%&)0-") "#$%&)-%(+.&:).0)'&)8&8$8'()'.(.05)9%#)("'+"#$-.E)L%#0-.&"$$)%9)6"&"#'0.%&E)%#)0-") (.G"Ni#^C+%+'$0&;"'6Z#4W,W_"#5:0+$Z#\10&+/60L#+/#9+$X.(#%'#\0)%1'&+%;L#0$(# )$)/)09#0J+9+%;#D'&#\9.0(.&/1+<L"#8'&.'K.&Z#%1.#%.&6#+/#'$$.%.(#%'#0$#h'DD+.Z# D)$%+'$Z#<'/+%+'$Z#.%"i#[1+1#:+K./#%1.#<.&/'$#1'9(+$:#+%#10&+/60%+#0J+9+%+./"#$# %1+/#0/.Z#\10&+/60L#+/#$'#9'$:.&#0#<.&/'$09+%;#%&0+%#:+K.$#%'#0#<.&/'$#J;#J+&%1#'&# J;#%1.#1+:1.&#<'[.&/#^+"."#\(+K+$.9;#'$D.&&.(L_Z#J)%#J;#%1.#%$.0.%&#:+K.$#%'#0# <.&/'$Z#$'%#$..//0&+9;#<'//.//+$:#\10&+/60L#0/#0#"#$%&'(.05)0#'.0"#G1+/# 1;<'%1./+/#J.'6./#./<.+099;#+$%.&./%+$:#[1.$#(+/)//+$:#%1.#\10&+/60%+# ANOLZ#0/#%1.#.H.)%+K.#D)$%+'$#+$#0#90&:.#'&<'&0%+'$#+/#'D%.$#'$.#'D#0#\/<.+09# K+&%).L"### 3#4/1'80&8:0;;&'01%'10&+/50 G1.#'$.<%#'D#10&+/60#+/#'&+:+$099;#&''%.(#+$#.0&9;#A1&+/%+0$+%;#0$(#:'./#J0X#0# 9'$:#%+6.#+$#1+/%'&;B#h;0).$)')M#""G)L%#+)/"'&.&:)S:.90)%9):#',"TE)8$"+).&)0L%)("00"#) %9)C0)U'8()0%)+"$,#.")0-")V%(5)C.#.0)=W%/'&$)PQ)'&+)P)1%#.&0-.'&$)PQ>N)W8+%(9) C%-/)=PXYQ>)9.#$0)"/(%5"+)0-")0"#/).&)$%,.'()$,."&,")(.0"#'08#").&)-.$)PXYQ) '&'(5$.$)%9)0-")0#'&$9%#/'0.%&)%9)0-")#./.0.6")1-#.$0.'&),%//8&.05).&0%)0-") W%/'&)1'0-%(.,)1-8#,-E)"/-'$.D.&:)0-")S,-'#.$/'0.,).&$0.080.%&T)'&+)#"9"##.&:)0%) 0-"):.90)%9):#',"E)0-")%$$"$$.%&)%9)&"8/')5)')#"(.:.%8$).&$.#"+).&+.6.+8'("i# ^N([0&(/#Z#k"#A"Z#4WW4Z#<"#4M_"## G1.#+$%0$:+J9.#0//.%#'D#10&+/60#+/#[+(.9;#(+/)//.(#+$/+(.#9+%.&0%)&.#'$.&$+$:# 60$0:.6.$%#%1.'&;#0/#[.99#0/#/'+'9':;"#G1.#<)&.9;#/'+'9':+09#<.&/<.%+K.#[+99# J.#(+/)//.(#90%.&#+$#%1+/#10<%.&#+$#0'&(0$.#[+%1#80H#I.J.&L/#%1.'&;"#G1.# (.D+$+%+'$#'D#10&+/60#+$#/1'90&9;#+&9./#+$/+(.#60$0:.6.$%#%1.'&;#[+99#J.#%1.# D'09#0&.0#'D#%1+/#/.%+'$Z#['&X+$:#0/#0$#+$%&'()%+'$#%'#%1.#'$.<%#9+$X+$:#+%#%'# 9.0(.&/1+<#%1.'&;"# O$.#(.D+$+%+'$#'D#10&+/60Z#D&'6#0#60$0:.6.$%#<'+$%#'D#K+.[Z#')9(#J.#0/# D'99'[+$:Bi^3_#123),-'#.$/').$)')8(.,(5),#"'0"+)"#$%&)$5/%(.D.&:),%&0#%()%6"#) # F#

13 %#:'&.D'0.%&'()"#9%#/'&,")Z)')$./(.9."+)'#,-"05.,'()./':")0-'0)#"$8(0$)9#%/)0-"),"("#'0.%&)'&+)#%/'&,")%9)("'+"#$-.i#^Y0$.99+Z#5"#0$(#8+/0$:;+Z#V"#Y"Z#4WWMZ#<"#,W?,_"#Y)&%1.&6'&.Z#h^3_#0-")6.$.%&)%9),-'#.$/'0.,)("'+"#$)-"($)9%((%L"#$)0%)$"") %%#08&.0."$).&),-'&:")'&+)#%6.+"$)0-"/)L.0-)0-")-%")'&+),%&9.+"&,").&)0-") 9808#")0-'0)'((%L)0-"/)0%)/%.(.D")0-".#)"&"#:5).&)8#$8.0)0-"#"%9"i#^5:9.Z#Q"#-"#.%#09Z# 4WWMZ#<"#,M=_"#I+%1+$#%1+/#(.D+$+%+'$#9+./#60$;#'&.#.9.6.$%/#'D#10&+/60#0/#0# '$.<%]#'$.#'D#%1.6#J.+$:#%1.#.H+/%.$.#'D#0$(#&.9+0$.#)<'$#%1.#&.90%+'$/1+<# J.%[..$#9.0(.&/1+<#0$(#D'99'[.&/"#`'%#'$9;#+/#%1.#10&+/60%+#<.&/'$0#^1.&.]#%1.# ANO_#&.0%.(#%'#10K.#'$%&'9#'K.&#'&:0$+U0%+'$09#<.&D'&60$.Z#1.#'&#/1.#+/# 0((+%+'$099;#%1.#&.0%'&#'D#'<<'&%)$+%+./#D'&#%1.#D'99'[.&/#^1.&.B#/)::./%+J9.#J'%1# +$%.&$09#0$(#.H%.&$09#/%0X.1'9(.&/_#0$(#+/#0J9.#%'#6'J+9+U.#%1.+&#.$.&:;#0/#0# &./)9%#1.&.'D"#G1.#$0%)&09#0)%1'&+%;#'D#%1.#10&+/60%+#ANO#09/'#099'[/#1+6#'&# 1.&#%'#01+.K.#'$D+(.$.#%1&'):1#%+6./#'D#10$:.Z#&./)9%+$:#+$#.K.$#6'&.# <'%.$;#+$#1+/#'&#1.&#9.0(.&/1+<"#G1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#%1.#10&+/60%+# 9.0(.&#0$(#%1.#D'99'[.&/#+/Z#0/#/%0%.(Z#'$.#'D#%1.#6'/%#+6<'&%0$%#/;$.&:+./#[+%1+$# %1.#'$.<%#'D#10&+/60Z#0/#%1.#'$.#<0&%#/..6+$:9;#0$$'%#.H+/%#[+%1')%#%1.# '%1.&"#$#0((+%+'$#%'#%1+/Z#+%#+/#['&%1#$'%++$:#%10%Z#0'&(+$:#%'#%1.#9+%.&0%)&.Z#%1.# 10&+/60%+#<.&/'$0#+/#0J9.#%'#<&'K+(.#1'<.#D'&#%1.#D)%)&.#%1&'):1#9.0(.&/1+<# 0$(#0)%1'&+%;Z#0$(#%1.&.D'&.#<&'K+(./#:)+(0$.#%1&'):1#%+6./#'D#)$.&%0+$%;"# G1+/#')9(#J.#[1;#D'99'[.&/#<&.D.&#%'#&.9;#)<'$#10&+/60%+#9.0(.&/#+$#%+6./#'D# )$.&%0+$%;Z#0$(#')9(#/)<<'&%#%1.#90+6#%10%#)$.&%0+$%;#^J.#+%#.'$'6+099;Z# /'+09#.%"_#+/#0#X.;#D0%'&#+$#&.0%+$:#%1.#10&+/60%+#<.&/'$0"## Y)&%1.&6'&.Z#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#+/#10&0%.&+U.(#0/#0#h$8$"0)%9)("'+"#$)L-%) [5)0-")9%#,")%9)0-".#)"#$%&'()'.(.0."$)'#"),''(")%9)-'6.&:)#%9%8&+)'&+) "40#'%#+.&'#5)"99",0$)%&)9%((%L"#$Li#^Y9;$$Z#Y"#e"#0$(#>%0[Z#Q"#8"Z#4WW=Z#<"#7WS_"# 5:0+$Z#.6<10/+/#+/#<)%#'$#%1.#9.0(.&PD'99'[.&#&.90%+'$/1+<#%1&'):1#%1.#<&.P.H+/%.$.#'D#.&%0+$#"#$%&'()'.(.0."$#'D#%1.#10&+/60%+#9.0(.&"#>)J/.2).$%9;Z#%1.# 9.0(.&#+/#0J9.#%'#+$D9).$.#0$(#60$+<)90%.#D'99'[.&/#%1&'):1#%1.#$0%)&.#'D#1+/#'&# 1.&#10&+/60%+#0)%1'&+%;"#8'&.'K.&Z#%1.#+$%.&&.90%.(#'$.<%#'D#%1.#9.0(.&P D'99'[.&#1;<'%1./+/#6)/%#/)&.9;#['&X#+$#%1.#'<<'/+%.#(+&.%+'$#0/#[.99"#N([0&(/# #^4WW4Z#<"#4M_#(./&+J./#%1.#10&+/60%+#<.&/'$0L/#(.<.$(.$;#)<'$#1+/#'&#1.&# D'99'[.&/#0/#%1.#.//.$.#'D#%1.#10&+/60%+#0J+9+%;Z#%1)/#/)<<'&%+$:#%1.#90+6#%10%# # S#

14 10&+/60#0$#$'%#.H+/%#+$#%1.#+$(+K+()09#09'$.B#hO-")"#,"0.%&$)%9)9%((%L"#$)'#") 8(0./'0"(5)'$"+)%&)"#9%#/'&,"E)'&+).9)$8,,"$$)"(8+"$)0-")("'+"#)9%#)(%&:E)-.$)%#) -"#),-'#.$/'0.,)'80-%#.05)L.(()+.$'"'#N)1-'#.$/'0.,)("'+"#$)/8$0),%&0.&8'((5) #%6")0-"/$"(6"$E)/'G.&:)0-".#)'80-%#.05)&'08#'((5)8&$0'("Ni#a.&.Z#%1.#/..6+$:9;# )$/%0J9.#10&0%.&#'D#%1.#10&+/60%+#0)%1'&+%;#+/#/..$#0/#$'%#'$9;#(.<.$(.$%# )<'$#%1.#D'99'[.&/Z#J)%#.2)099;#0/#6)1#0/#0#(+&.%#&./)9%#'D#D'99'[.&#9';09%;"### a0k+$:#./%0j9+/1.(#0#(..<9;#&''%.(#'$$.%+'$#j.%[..$#%1.#10&+/60%+# 0)%1'&+%;#0$(#1+/#'&#1.&#D'99'[.&/Z#+%#+/#+6<'&%0$%#%'#9''X#D'&#'%1.&#+$%.&P +/'90%.(#'$#'&:0$+U0%+'$09#<.&D'&60$.#+$#&.90%+'$#%'#%1.#10&+/60%+#ANOZ#+%# /1'[/#%10%#60&'.'$'6+#D0%'&/#09/'#<90;#0#&'9.#+$#%1.#60$+D./%0%+'$#'D# 10&+/60%+#0)%1'&+%;"#S=\>)("'+"#$).&)8&$0'("E)#.$G5E)%#),#.$.$)$.08'0.%&$)/'5)'($%) 0'G")%&):#"'0"#)$5/%(.,)./%#0'&,"N)]',0%#$)$8,-)'$):#"'0"#)9%((%L"#)"99%#0)'&+) :#"'0"#)9%((%L"#),%%"#'0.%&)0-'0)/"+.'0")0-")#"('0.%&$-.)"0L""&),-'#.$/')'&+) %#:'&.D'0.%&'()"#9%#/'&,")+""&+)%&)0-")9%((%L"#$K)L.((.&:&"$$)0%)',,"0)0-").&9(8"&,")%9)0-".#)("'+"#$N)^&+"#),%&+.0.%&$)%9)8&,"#0'.&05)'&+),#.$.$E)9%((%L"#$)9""() 0-")&""+)9%#):#"'0"#)+.#",0.%&)'&+):8.+'&,"E)'&+)0-".#).&,(.&'0.%&)0%)',,"0).&9(8"&,")/'5)"):#"'0"#N)O-8$E)L.((.&:&"$$)0%)9%((%L)')("'+"#)/'5)")/%#") #%&%8&,"+).&)8&$0'(")"&6.#%&/"&0$Ni#^Y9;$$Z#Y"#e"#0$(#>%0[Z#Q"#8"#4WW=Z#<"#7,4_"# $#%+6./#'D#&+/+/Z#%1.#$..(#D'&#0#^10&+/60%+_#9.0(.&#<&'K./#6'&.#.K+(.$%"#G1.# +$%.&P(.<.$(.$;#J.%[..$#9.0(.&#0$(#D'99'[.&#+/#.DD.%+K.9;#/%&.$:%1.$.(#J;# ')%/+(.#%1&.0%/Z#+$&.0/+$:#%1.#6'6.$%)6#'D#%1.#10&+/60%+#<.&/'$0#0$(# +$D9).$.#)<'$#D'99'[.&/"#G1+/#1;<'%1./+/#')9(#J.#.H<0$(.(#+$%'#099#+$%.&$09#0$(#.H%.&$09#/%0X.1'9(.&/#+$#%1.#&./<.%+K.#'&:0$+U0%+'$L/#.$K+&'$6.$%"## G1+/#6.0$/#%10%#%1.#<'/+%+K.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#%1.#10&+/60%+#ANO#0$(#%1.# '&:0$+/0%+'$09#&./)9%/Z#()&+$:#%+6./#'D#&+/+/Z#J.'6./#/%&'$:.&#0/#0#&./)9%#'D#0$#.$10$.(#$..(#D'&#/%&'$:#9.0(.&/1+<"#$#'&(.&#%'#D)&%1.&#(./&+J.#%1.#10&+/60%+# 9.0(.&Z#/1'90&/#10K.#%&+.(#%'#+(.$%+D;#0#$)6J.&#'D#10&0%.&+/%+/#/10&.(#J;# %1./."#59%1'):1#$'%#(.D+$+%.Z#0#9+/%#'D#/)1#10&0%.&+/%+/#')9(#J.#0/#D'99'[+$:B## '>)C"(9_,%&9.+"&,")) >)C0#%&:)9'.0-).&)0-".#)6.$.%&)) #,W#

15 ,>)380)%9)%#+.&'#5)"-'6.%#)) +>)1-'&:"_$""G"#$) V%8$")=PY``>).+"&0.9."+)9.6")G"5)"-'6.%#'()'$",0$)%9),-'#.$/'0.,)("'+"#$N)V") %.&0"+)%80)0-'0),-'#.$/'0.,)("'+"#$)$-'#")0-")9%((%L.&:)"-'6.%#'()0#'.0$a) '>)W%(")/%+"(.&:)) >);/':")<8.(+.&:)),>)F#0.,8('0.%&)%9):%'($)) +>)C-%L.&:),%&9.+"&,")) ">)F#%8$.&:)9%((%L"#K$)/%0.6"$) Y)&%1.&6'&.Z#%1.#0)%1'&/#.90J'&0%.#'$#%1+/#[+%1#/%0%+$:#%10%#h,-'#.$/'0.,)("'+"#$),'&)")+"9.&"+)'$)0-%$")L-%)-'6")')-.:-)$"(9_,%&9.+"&,"E)'),("'#)6.$.%&E)"&:':").&) 8&,%&6"&0.%&'()"-'6.%#E)'&+)',0)'$)'),-'&:")':"&0E)L-.(")#"/'.&.&:)#"'(.$0.,) '%80)"&6.#%&/"&0'(),%&$0#'.&0$N)1-'#.$/'0.,)("'+"#$)'#")"(."6"+)0%)%$$"$$) '#0.,8('#)"#$%&'(.05)0#'.0$)'&+)'.(.0."$)L-.(")+.$('5.&:)8&.78")"-'6.%#'() /%+"(N)b.99"#"&0)#"$"'#,-"#$)-'6").+"&0.9."+),%//%&),-'#',0"#.$0.,$)9%#),-'#.$/'0.,)("'+"#$)L.0-)'&)'++.0.%&)%#)'&)%/.$$.%&)%9)'),-'#',0"#.$0.,)%#)0L%i#^59# %#/1')9(#%1.&.D'&.#J.#$'%.(#%10%#&./.0&1.&/#10K.#(+DD.&.$%#0<<&'01./#%'#%1.# '$.<%#'D#10&+/60%+#9.0(.&/1+<#0J+9+%+./#0$(#099#/1'90&/#)/.(#0/#&.D.&.$./#+$# %1+/#0//+:$6.$%#0:&..#'$#%1.#D0%#%10%#:.$.&09#10&0%.&+/%+/#0&.#'<.$#D'&# (+/)//+'$"#G1.#<&'.//#'D#<)%%+$:#%0$:+J9.#10&0%.&+/%+/#+$%'#%1.#'%1.&[+/.# +$%0$:+J9.#0//.%#'D#10&+/60#+/#1099.$:+$:#.K.$#D'&#.H<.&+.$.(#&./.0&1.&/#+$# %1.#D+.9(#0$(#6)/%#J.#K+.[.(Z#0/#+$#%1.#9+$.#'D#%1+/#0//+:$6.$%Z#0/#0$#.H<&.//+'$# 'D#+$%.&./%#D'&#0#/)Jd.%#%10%#+/#10&(#%'#(.D+$.Z#0$(Z#/)J/.2).$%9;Z#0<<9;#K09+(0%.(# &./.0&1#(0%0#'$"#>1'90&/#0:&..#'$#%1.#K09).#'D#10&+/60%+#9.0(.&/1+<Z#;.%# 9.0(.&/1+<#0&.#10&(#%'#(.D+$.#D&'6#0#/+.$%+D+#K+.[<'+$%"#Q;#6'K+$:#+$%'#%1.#D+.9(# #,,#

16 'D#/'+'9':;Z#%1.#'$.<%#0$#J.#%./%.(#0:0+$/%#0#J&'0(.&#'$.<%)09+U0%+'$#'D#%1.# /)Jd.%"# 6#J1.'$.;%'I10&+/500'&(+$9%'70K?.L.& ho-")0"#/)s,-'#.$/'t)l.(()")'(."+)0%)'),"#0'.&)78'(.05)%9)'&).&+.6.+8'() "#$%&'(.05)5)6.#08")%9)L-.,-)-").$),%&$.+"#"+)"40#'%#+.&'#5)'&+)0#"'0"+)'$) "&+%L"+)L.0-)$8"#&'08#'(E)$8"#-8/'&E)%#)'0)("'$0)$",.9.,'((5)"4,"0.%&'() %L"#$)%#)78'(.0."$N)O-"$")'#")$8,-)'$)'#")&%0)',,"$$.(")0%)0-")%#+.&'#5)"#$%&E)80) '#")#":'#+"+)'$)%9)+.6.&")%#.:.&)%#)'$)"4"/('#5E)'&+)%&)0-")'$.$)%9)0-"/)0-").&+.6.+8'(),%&,"#&"+).$)0#"'0"+)'$)')S("'+"#TNi#^I.J.&Z#8"Z#,SEF_"#G1+/#(.D+$+%+'$# '<.$/#80H#I.J.&L/#0$09;/+/#'$#\A10&+/60%+#5)%1'&+%;L#+$#1+/#&./<.%.(#['&X# \N'$'6;#0$(#>'+.%;LZ#[1+1#[0/#D+&/%#<)J9+/1.(#+$#k.&60$;#,S44"## 80H#I.J.&L/#0<<&'01#%'#10&+/60%+#0)%1'&+%;#+/#90&:.9;#J0/.(#'$#%1.#/%)(;#'D# &.9+:+')/#9.0(.&/#^.":"#<&'<1.%/_Z#&.90%+$:#%1.#%.&6#hD'99'[.&/i#%'#h(+/+<9./i"# `.K.&%1.9.//Z#%1.#%.&6#+/#.H%.$(.(#+$%'#h#"$0.&:)%&)/':.,'()%L"#$E)L-"0-"#)%9) #%-"0$E)"#$%&$)L.0-)')#"80'0.%&)9%#)0-"#'"80.,)%#)(":'()L.$+%/E)("'+"#$).&)0-") -8&0E)%#)-"#%"$).&)L'#i#^I.J.&Z#8"Z#,SEF_"#G1.#(+K+$.#:+D%#'D#10&+/60%+#0)%1'&+%;# +/#%1.&.D'&.#(+&.%9;#0<<9+0J9.#%'#0#[+(.#&0$:.#'D#9.0(.&/Z#J'%1#'D#&.9+:+')/#0$(# /.)90&#'&+:+$"#G1.#10&0%.&#'D#10&+/60%+#0J+9+%+./#+/#D)&%1.&#(./&+J.(#+$#80H# I.J.&L/#\N//0;/#+$#>'+'9':;L#<)J9+/1.(#+$#,S=M#^I.J.&Z#8"Z#,SMFZ#<<"#,FP,S_B# h^3_#0-")&'08#'()("'+"#$)z).&)0./"$)%9)$5,-.,e)-5$.,'(e)",%&%/.,e)"0-.,'(e)#"(.:.%8$e) %(.0.,'()+.$0#"$$)Z)-'6")""&)&".0-"#)%99.,"-%(+"#$)&%#).&,8/"&0$)%9)'&) [%,,8'0.%&K).&)0-")#"$"&0)$"&$")%9)0-")L%#+E)0-'0).$E)/"&)L-%)-'6")',78.#"+)"4"#0) G&%L("+:")'&+)L-%)$"#6")9%#)#"/8&"#'0.%&N)O-")&'08#'()("'+"#$).&)+.$0#"$$)-'6") ""&)-%(+"#$)%9)$",.9.,):.90$)%9)0-")%+5)'&+)$.#.0A)'&+)0-"$"):.90$)-'6")""&) "(."6"+)0%)")$8"#&'08#'(E)&%0)',,"$$.(")0%)"6"#5%+5Ni#G1.#'$.<%#'D# /)<.&$0%)&09#0J+9+%+./#&.0%.(#J;#.H%&0'&(+$0&;#/+%)0%+'$/#/)1#0/#%+6./#'D#&+/+/Z# '6J+$.(#[+%1#h60:+09#<'[.&/iZ#+/#%1.#D'09#0&.0#'D#80H#I.J.&L/# '$.<%)09+U0%+'$#'D#10&+/60"#Y)&%1.&6'&.Z#%1.#<&.&.2)+/+%.#'D#$0%)&09#9.0(.&/# 0/#J.+$:#$.+%1.&#'DD+.1'9(.&/#$'&#+$#%1.#/.0&1#'D#&.6)$.&0%+'$#+/#0$#+$%.&./%+$:# '$9)/+'$#[1.$#&.90%+$:#10&+/60#%'#ANO/#f#[1'#&.9;#60+$9;#'$#&.0%+$:#.'$'6+#&./)9%/#0/#0#<&.&.2)+/+%.#D'&#/).//"#G1.#9.0&#(+/%+$%+'$#J.%[..$# #,4#

17 .H<.&%#X$'[9.(:.#0$(#10&+/60%+#0)%1'&+%;Z#[1.$#(./&+J+$:#%1.#$0%)&09# ^10&+/60%+_#9.0(.&Z#+/#0#<+K'%09#<'+$%#[1.$#10&0%.&+U+$:#%1.#10&+/60%+#ANO"## 5$'%1.&#'$.#'D#80H#I.J.&L/#<+K'%09#<'+$%/#+/#%1.#&.90%+'$/1+<#J.%[..$#9.0(.&# 0$(#D'99'[.&"#a+/#(.D+$+%+'$#'D#%1.#\10&+/60%+#'66)$+%;L#+/#./<.+099;# +$%.&./%+$:#[1.$#%&;+$:#%'#+6<9.6.$%#%1.#%.&6#+$#0#6'(.&$#'&<'&0%.# '&:0$+U0%+'$B#hF&)%#:'&.D"+):#%8)$8c",0)0%),-'#.$/'0.,)'80-%#.05)L.(()"),'(("+)'),-'#.$/'0.,),%//8&.05)=M"/".&+">N);0).$)'$"+)%&)'&)"/%0.%&'()9%#/)%9),%//8&'() #"('0.%&$-.)=d"#:"/".&$,-'908&:>N)O-")'+/.&.$0#'0.6")$0'99)%9)'),-'#.$/'0.,) ("'+"#)+%"$)&%0),%&$.$0)%9)S%99.,.'($TA)("'$0)%9)'(()'#").0$)/"/"#$)0",-&.,'((5)0#'.&"+N) ;0).$)&%0),-%$"&)%&)0-")'$.$)%9)$%,.'()#.6.(":")&%#)9#%/)0-")%.&0)%9)6."L)%9) +%/"$0.,)%#)"#$%&'()+""&+"&,5N);0).$)#'0-"#),-%$"&).&)0"#/$)%9)0-"),-'#.$/'0.,) 78'(.0."$)%9).0$)/"/"#$N)=\>)O-"#").$)&%)$8,-)0-.&:)'$)'%.&0/"&0)%#)+.$/.$$'(E)&%),'#""#E)&%)#%/%0.%&N)O-"#").$)%&(5)'),'(()'0)0-").&$0'&,")%9)0-")("'+"#)%&)0-")'$.$) %9)0-"),-'#.$/'0.,)78'(.9.,'0.%&)%9)0-%$")-")$8//%&$N)O-"#").$)&%)-."#'#,-5A)0-") ("'+"#)/"#"(5).&0"#6"&"$).&):"&"#'()%#).&).&+.6.+8'(),'$"$)L-"&)-"),%&$.+"#$)0-") /"/"#$)%9)-.$)$0'99)(',G.&:).&),-'#.$/'0.,)78'(.9.,'0.%&)9%#)'):.6"&)0'$GNi#^I.J.&Z# 8"Z#,SEF_"#G1.#9.0(.&PD'99'[.&#&.90%+'$/1+<#+/#90&:.9;#(.<.$(.$%#'$#%1.# 10&+/60%+#2)09+D+0%+'$/#'D#%1.#D'99'[.&/"#>)J/.2).$%9;Z#%1.#$0%)&09#9.0(.&# %0X./#'K.&#[1.&.#%1.#$..(#+/Z#J)%#('./#$'%#0%#0/#0#'$/%0$%9;#(+%0%+$:# 0)%1'&+%0%+K.#D+:)&."#O$.#')9(#0&:).Z#%10%#1+/#60+$#0+6#+/#%'#+$/<+&.#0$(#+$&.0/.# /.9DP'$D+(.$.#+$#1+/#D'99'[.&/Z#6)1#0/#'$.#[')9(#.H<.%#+$#0#'&<'&0%.#.$K+&'$6.$%"#`0%)&099;Z#%1.#10&+/60%+#/%0DD#'D#0#6'(.&$#'66.&+09# '&:0$+/0%+'$#.H<.%/#%'#J.#1'$')&.(#.'$'6+099;#%1&'):1#0&..&#<'//+J+9+%+./# 0$(#<&'6'%+'$Z#0$(#%1.;#0&.#%.1$+099;#%&0+$.(#%'#.H.)%.#%1.+&#%0/X/"# Y)&%1.&6'&.Z#%1.#'&:0$+/0%+'$09#1+.&0&1;#+/#<&./.$%Z#0/#0&.#9.0&9;#(.D+$.(#9+$./# 'D#&./<'$/+J+9+%;#0$(#'6<.%.$+./"#j.%Z#+$#%1.#'$%.H%#'D#0#6'(.&$#'&:0$+/0%+'$Z# %1.#$0%)&09#9.0(.&#&.60+$/#%1.#10&+/60%+#0)%1'&+%;]#0#&'9.#6'(.9Z#10$:.P /..X.&Z#0&%+)90%'&#'D#:'09/#.%"## 5$'%1.&#.//.$%+09#<&.6+/.#D'&#%1.#10&+/60%+#0)%1'&+%;#+/#%1.#0J+9+%;#%'#&.0%.# &./)9%/#f#.K.$#6'&.#/'#+$#0#<.&D'&60$.#)9%)&.#/)1#0/#%1.#J)/+$.//#.$K+&'$6.$%"#D#%1.#/).//#+/#0J/.$%#D'&#9'$:.&#<.&+'(/#'D#%+6.Z#%1.#10&+/60%+# 0)%1'&+%;#0$#J.#[.0X.$.(#'&#.K.$#(+/0<<.0&#.$%+&.9;B#h;9)#%%9)'&+)$8,,"$$)"(8+") #,7#

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.)

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.) Forsikring & Pension Non-life companies by group affiliation - Market share 2016 Tryg 2.334.454 17,8 Topdanmark 2.201.689 16,8 Codan 1.452.869 11,1 Alm. Brand 1.244.513 9,5 Gjensidige Forsikring 906.188

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Selskaber 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Selskaber 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Forsikring & Pension Motorkøretøjsforsikring (kasko) - Kvartalsvise markedsandele 2016 Tryg 448.636 893.640 20,8 20,7 Topdanmark 364.236 728.932 16,9 16,9 Codan 214.799 422.046 9,9 9,8 Alm. Brand 209.917

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.)

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.) Forsikring & Pension Non-life companies by group affiliation - Market share 2015 Tryg 2.330.978 4.634.764 18,1 18,0 Topdanmark 2.241.727 4.485.525 17,4 17,4 Codan 1.458.677 2.893.776 11,3 11,2 Alm. Brand

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Side 1 af 66 Side 2 af 66! " $ %& ' (& %) '* + (,* Side 3 af 66! " *---. 0"1(201 ". (2 5*---!3 0 1 *---.,5* + -+" " 5 6.789 + 6+ +. + + + $ :;.: $ + < *. + + = =< Side af 66 + $ + > +" '- -5 "..?6.!"

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF HK 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Skulle der mod forventning være fejl og mangler i policen, bedes du kontakte os.

Skulle der mod forventning være fejl og mangler i policen, bedes du kontakte os. Grundejerforeningen Jordsteds Ager v/ Jens Nørbæk Jordsteds Ager 25 8300 Odder Kundenummer 3300789996 Udskriftsdato 30. august 2016 Ejendomsforsikring - policenummer 5680957 Vedlagt finder du din nye police.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF DANSK METAL 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca 3.000 kr

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FDB Analyse Lars Aarup Analysechef la@fdb.dk Mobil: 30 91 92 66 Erhard Nielsen Analytiker en@fdb.dk Mobil: 30 91 92 59 Thomas S. Pedersen Presse- og analysemedarbejder

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom For og imod åbenhed Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom. Alle respondenter har indledningsvis

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2018 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Eller Transition Phase En kedelig teoretisk gennemgang

Eller Transition Phase En kedelig teoretisk gennemgang IDRIFTSÆTTELSE AF ET IT PROJEKT Eller Transition Phase En kedelig teoretisk gennemgang Bo Svarre Nielsen bonielsen@itu.dk INDHOLD Indhold: Hvad er succes? Hvad siger teoretikerne? Systemer som protokoller

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring Forsikring En praktisk, besparende og enkel forsikring Enkel og praktisk Med en forsikring tegnet gennem Sydleasing hos Topdanmark behøver du ikke selv have besvær med at tegne en forsikring, når du leaser

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere