Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00"

Transkript

1 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, Jette Olsen, Flemming Vinther Wallin, Torben Riedel Adm.: Ulrik Brock Hoffmeyer og Louise Hansen Under punkt 1,2 og 3 deltager Simon Tornø Olesen Under punkt 4, 5,6,7,8 og 9 deltager Jesper Rasmussen Dagsorden 0. Lukket punkt Budgetkontrol herunder oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Budget 2016, første udkast Evalueringen af budgetprocessen i 2014 i forbindelse med budget Nyt punkt 3 A: VA s byggeudvalg Afd. 62 Gadekæret - Orientering om status, herunder Byggeskadefondens 1- års eftersynsrapport samt plan for videre handling Afd. 52 Læhegnet - Forundersøgelser og forslag om tag udskiftning Afd. 60 Hyldespjældet - Sokkelisolering på lejemål Store Torv Afd. 60 Hyldespjældet - Demonstrationsprojekt og radon kontrolmålingsforsøg Sociale klausuler Afd. 55 Kanalens Kvarter-varme i parterrelejligheder Fremtidig drift i VA s afdelinger BO-VEST konferenceudvalg Årsberetning for Høring vedr. affaldshåndtering i Albertslund Dækning af udgifter til dispensation fra Energimærkning (EMO) Evaluering af ipad kursus Planlægning af ordinær generalforsamling d. 20. maj Direktionens beretning... 20

2 18. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Bestyrelsesmøde i BO-VEST Orientering om aktuel boligpolitik Generel Orientering (formand, øvrige bestyrelse) Punkter til næste møde Næste møde og kommende møder Eventuelt Referat organisationsbestyrelsesmøde i VA den 27.januar2015 2

3 Til drøftelse og beslutning 0. Lukket punkt Bestyrelsen godkendte indstillingen. 1. Budgetkontrol herunder oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital. trækningsret og kapitaloversiqt. Bestyrelsen tog den fremlagte budgetkontrol til efterretning. Bestyrelsen tog den fremlagte opgørelse af dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt til efterretning. Indstilling Administrationen indstiller: - at bestyrelsen tager den fremlagte budgetkontrol til efterretning. - at bestyrelsen tager den fremlagte opgørelse af dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt til efterretning. Beskrivelse Estimeret resultatet for året 2014 vurderes i forbindelse med budgetkontrollen pr atvære et overskud på ca. kr Den sidste budgetkontrol pr. 30.september 2014 viste et overskud på kr Det skyldes hovedsageligt besparelse på budgetterede udgifter til tillægsydelser særligt i forhold til VA s miljøarbejde. Bilag 1.1.Budgetkontrol pr. 31. december Kommentarer til budgetkontrol pr. 31. december Opgørelse af dispositionsfond, arbejdskapital og trækningsret Vridsløselille Andelsboligforening, pr. 31. december Dispositionsfondsudvikling , Vridsløselille Andelsboligforening, 31. december Kapitalrapportering pr. 31. december Forklaring til dispositionsfond, trækningsret, arbejdskapital og kapitalforvaltning pr. 31. december Forventet trækningsret pr. 31. december Budget første udkast Bestyrelsen godkendte 1. budgetudkast for 2016 samt budgetforudsætningerne uden bemærkninger. 3

4 Indstilling Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender 1. budgetudkast for 2016, herunder budgetforudsætninger. Beskrivelse Der henvises til vedlagte budgetudkast samt budgetforudsætninger. Bilag: VA forudsætninger for Budget 2016, første udkast Budget 2016 VA 1. udkast 3. Evalueringen af budqetprocessen i 2014 i forbindelse med budget 2015 Bestyrelsen tog evalueringen og den fremtidige proces for budgetprocessen til efterretning. Indstilling Administrationen indstiller: - at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning Beskrivelse: Som et led i en strategi om at højne kvaliteten af forløbet og samarbejdet om boligafdelingernes budgetter har administrationen gennem flere år spurgt afdelingsbestyrelserne om deres mening om processen. Også i 2014 er der gennemført en sådan spørgeskemaundersøgelse om budgetprocessens forløb. Spørgeskemaet blev mailet ud til afdelingens kontaktperson med en opfordring til, at skemaet blev behandlet på et møde i afdelingsbestyrelsen. Ud af 36 mulige afdelinger har 25 afdelinger svaret på spørgsmålene om budgetprocessen i efteråret 2014 vedrørende budget Det er 6 besvarelser færre end sidste år, hvor 31 afdelinger besvarede spørgeskemaet. Det er administrationens vurdering, at både regnskabs- og budgetprocessen går væsentligt bedre, end da vi for tre år siden startede med at udsende evalueringsskemaer. Dog kan vi i forhold til sidste budgetevaluering se, at flere afdelinger i år har haft udfordringer, der enten er taget - eller skal tages - hånd om. Noget af kritikken kan skyldes, at der ikke har været ansat en ejendomsleder / mester, samt at der samtidig har været nye medarbejdere i Driftsafdelingen i administrationen, der har skullet lære afdelingerne at kende. Fra VA s afdelinger er der ikke indkommet svar fra Læhegnet, Banehegnet, 4 Nord og 4 Syd. Disse afdelinger er blevet rykket pr. mail. 4

5 De afdelinger, som har kritik til processen, vil blive kontaktet af administrationen, så administrationen kan få uddybet kritikken/besvarelsen og dermed få mulighed for at forbedre de kommende processer for regnskab og budget. Evalueringer af budget- og regnskabsproces fremover Den nuværende evaluering er blevet kørt over en årrække nu, og det er vanskeligt at få afdelingerne til at svare på spørgeskemaet. På BO-VEST bestyrelsesmødet den 15. december blev det besluttet, at evalueringen forenkles fremover - for eksempel, at afdelingerne kun skal svare, hvis de er utilfredse med noget i budget- eller regnskabsprocessen. Bilag: Resultatet af evaluering af budgetprocessen for afdelingsbudget Evaluering af afdelingernes budgetproces for budget Kommentarer til resultatet Nyt punkt 3 A: VA s byggeudvalg Bestyrelsen drøftede sammensætningen af VA s fælles byggeudvalg og besluttede at lade Flemming Wallin indtræde i udvalget. Indstilling Administrationen indstiller, - at bestyrelsen drøfter sammensætningen af VA s fælles byggeudvalg. Beskrivelse: På bestyrelsesmødet i august nedsatte VA s bestyrelse et fælles byggeudvalg med følgende medlemmer: - Astrid Hansen - Vinie Hansen - Per Larsen - Biba Schwoon - Erik Hansen - Jesper Rasmussen (repr.fra adm.) 4. Afd. 62 Gadekæret - Orientering om status, herunder Byqqeskadefondens 1-års eftersynsrapport samt plan for videre handling. Bestyrelsen tog orienteringen og plan for videre handling til efterretning. Indstilling Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager orienteringen og plan for videre handling til efterretning. 5

6 Beskrivelse: I vedlagte notat vedrørende helhedsplan Gadekæret - orientering om status af 8. januar 2015 gives en kort orientering om status i sagen. Der er redegjort for status med hensyn til afklaring med garantistiller samt en overordnet gennemgang af de forhold, der peges på i Byggeskadefondens 1- års eftersynsrapport. Endvidere berøres forhold omkring ventilationsanlæg. Bestyrelsen anmodes om på baggrund af redegørelsen at tage orienteringen og plan for videre handling i forhold til Byggeskadefondens rapport og undersøgelse af ventilationsanlæg til efterretning. Økonomi og ressourcer: De udgifter, der er forbundet med opfølgning på Byggeskadefondens 1-års eftersyn, vil blive forsøgt indeholdt i byggeregnskabet, skema C for renoveringssagen. Bilag: Notat vedrørende helhedsplan Gadekæret - orientering om status af 8. januar Afd. 52 Læhegnet - Forundersøgelser og forslag om taqudskiftninq Bestyrelsen godkendte udskiftning af tagbelægning m.m. til en budgetteret anlægsudgift på kr. Bestyrelsen godkendte finansiering ved tilskud fra egen trækningsret på 2/3 af udgiften svarende til kr. samt - At der anvendes en egenfinansiering på kr. ved anvendelse afhenlagte midler - At restfinansiering sker ved optagelse af et 20 eller 30-årigt realkreditlån på kr. - At denne finansiering betyder huslejestigning på 29 eller 37 kr. pr. m2 årligt afhængigt af lånets løbetid svarende til 3,6-4,5 % i forhold til budget At der arbejdes videre med udvikling af oplæg til helhedsplan forandre påtrængende renoveringsarbejder. Indstilling Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender udskiftning af tagbelægning m.m. til en budgetteret anlægsudgift på kr. - at bestyrelsen godkender finansiering ved tilskud fra egen trækningsret på 2/3 af udgiften svarende til kr. - egenfinansiering på kr. ved anvendelse af henlagte midler - restfinansiering ved optagelse af et 20 eller 30-årigt realkreditlån på kr. - huslejestigning på 29 eller 37 kr. pr, m2 årligt afhængigt af lånets løbetid svarende til 3,6-4,5 % i forhold til budget at der arbejdes videre med udvikling af oplæg til helhedsplan for andre påtrængende renoveringsarbejder. 6

7 Beskrivelse: På møde den 27. august 2013 godkendte bestyrelsen, at der kunne igangsættes tilstandsundersøgelser indenfor en økonomisk ramme på kr., der skulle afholdes af dispositionsfonden i det udgiften senere ville blive forsøgt indeholdt i budget for den efterfølgende renovering. De kr. er indeholdt i det samlede budget for tagudskiftning. Efter aftale med afdelingsbestyrelsen blev der indgået aftale med firma tnt arkitekter a/s om gennemførelse af tilstandsundersøgelser. Undersøgelser er dokumenteret i rapport af december Rapporten er udsendt til bestyrelsen som bilag til nærværende indstilling. Administrationens vurdering af, at der er et omfattende og påtrængende renoveringsbehov er til fulde blevet bekræftet. Der peges på et investeringsbehov på ca. 18 mio. kr. til såvel påtrængende renoveringsarbejder samt arbejder, der mere har til hensigt at modernisere bebyggelsen omkring indeklima og indretning. Det samlede investeringsbehov kunne pege på, at der kan være grundlag for at ansøge Landsbyggefonden om støtte til gennemførelse af en fysisk helhedsplan i afdelingen. Dette kræver, at der gennemføres en nærmere analyse af afdelingens økonomi, herunder langtidsplan m.v. samt igangsættes et samarbejde med beboerne omkring udvikling af et oplæg til helhedsplan, der kan danne grundlag for behandling i Kommunalbestyrelsen og i Landsbyggefonden. Et særligt akut forhold er dog eternittagbelægningens tilstand, hvor TNT vurderer, at denne skal udskiftes snarest muligt i det restlevetid er opbrugt. Under hensyntagen til Landsbyggefondens støttesystem, hvor derfor nye sager må forventes adskillige års ventetid, er det aftalt med afdelingsbestyrelsen, senest ved møde den 17. november 2014, at udskiftning af tagbelægning fremmes mest muligt og, at der samtidig med udskiftning skal ske udskiftning af tagrender og nedløb samt isolering af den "kasse der løber umiddelbart under tagudhæng. Det skal endvidere undersøges om skorstene kan nedtages, så afdelingen frigøres for både det akutte behov for omfattende reparationer af murværk og den fremtidige vedligeholdelse. De samlede udgifter er budgetteret til kr. inkl. de kr. til forundersøgelser. Huslejen i Læhegnet udgør 815 kr. pr. m2 årligt jf. budget Under hensyntagen til denne relativt høje husleje indstilles, at udgiften finansieres med tilskud på 2/3 af udgiften fra egen trækningsret i Landsbyggefonden. Afdelingen har opsparet kr. i henlagte midler, der kan anvendes til projektet samtidig med, at der fremadrettet vil være vedligeholdelsesopgaver, der bortfalder. Restfinansiering sker ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån eller eventuelt et 20-årigt realkreditlån. 7

8 Ved 30-årigt lån er den årlige låneydelse ca kr. svarende til en huslejestigning på ca. 29 kr. pr. m2 årligt svarende til en stigning på 3,5 %. Ved 20-årigt lån er den årlig låneydelse ca kr. svarende til en huslejestigning på ca. 37 kr. pr. m2 årligt svarende til en stigning på 4,5 %. Pr 31. december 2015 vil indestående på trækningsret kontoen i Landsbyggefonden være kr. Der indbetales ca. 1 mio. kr. om året til kontoen. Som det ses af vedlagte bilag er der forud disponeret kr. til Toften og kr. til Banehegnet - begge med forventet udbetaling i 2016 eller senere. Landsbyggefonden har i forbindelse med helhedsplanen i Galgebakken udmeldt en forventet egenbetaling på kr. Det er endnu ikke besluttet om denne egenbetaling skal ske via trækningsretsmidlerne eller eksempelvis via dispositionsfonden, men indtil videre er midlerne disponeret fra trækningsretsmidlerne med udbetaling i 2019, som det ses af den vedlagte opstilling. Umiddelbart vil det medføre en samlet negativ saldo for VA i 2019 på kr. Det er dog værd at bemærke, at det er muligt at disponere over de næste 5 års indbetalinger, hvorfor rådighedsbeløbet vil være på kr. efter udbetaling til Galgebakken. Derfor er det administrationens vurdering, at der vil være tilstrækkelige midler til at dække et tilskud til Læhegnet på kr. Tidsplan: Det er aftalt med afdelingsbestyrelsen, at der indkaldes til ekstraordinært beboermøde straks efter bestyrelsens godkendelse af nærværende indstilling. Umiddelbart efter beboermødet kan projektering påbegyndes med henblik på indhentning af tilbud i indbudt licitation. Arbejdet forventes at kunne udføres i perioden juni - oktober Bilag: 5.1 Tilstandsrapport - december 2013 udarbejdet af TNT arkitekter a/s 5.2 Oversigt over trækningsret 6. Afd. 60 Hvldespjældet - Sokkelisolerinq på lejemål Store Torv Bestyrelsen godkendte gennemførelse af en prøve i fuld skala (en mock-up) på sokkelisolering af lejemålet Store Torv nr. 4. Bestyrelsen godkendte, at de samlede udgifter(anslået til kr.) bevilges fra dispositionsfonden. Udgiften søges delvist indarbejdet i det samlede støtteberettigede budget for helhedsplanen. Indstilling Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender gennemførelse af en prøve i fuld skala (en mock-up) på sokkelisolering af lejemålet Store Torv nr. 4. 8

9 - at bestyrelsen godkender, at de samlede udgifter(anslået til kr.) bevilges fra dispositionsfonden. Udgiften søges delvist indarbejdet i det samlede støtteberettigede budget for helhedsplanen. Beskrivelse: Beboeren i Store Torv 4 har klaget over skimmel på gavlvæggen både over og under gulv. Lejlighedens beboer har ligeledes oplyst, at de har et meget stort varmeforbrug. I rapporten Skimmelundersøgelse af terrændæk og gulve, sær-undersøgelse fra COWI, er der beskrevet opfugtning af gulvbrædder og gulvkonstruktion, råd i det yderste gulvbræt mod gavl, og overfladerust på vinkelbeslag, der fastholder gavlen. Der var skimmel på gavlvæggen både over og under gulv. Det anbefales at isolere betonfundamentet udefra. Administrationen har på baggrund af beboerklage og COWIs undersøgelser, efterfølgende bedt rådgiver COWI om at fremsende løsning og kalkuleret økonomi på efterisolering af sokkel. COWI har kalkuleret håndværkerudgiften til kr. for en bolig. Hertil skal udarbejdes et mindre udbudsprojekt. Honorar hertil skønnes til kr. inkl. termografi af effekt før og efter. De samlede udgifter til udførelse af mock-up i en bolig udgør således kr. Administrationen har været i dialog med Landsbyggefonden om dette forslag. Fonden har tilkendegivet, at rådgiverhonoraret sandsynligt kan indarbejdes i de samlede støtteberettigede budget for helhedsplanen, idet det vurderes at være nødvendige udgifter til afdækning af denne problemstilling. Landsbyggefonden anbefaler, at sokkelisolering i første omgang begrænses til en bolig. Om udgifter til isoleringen kan indgå i de støtte berettede udgifter afhænger af, om dette arbejde i øvrigt vil indgå som støtteberettiget arbejde i den endelige helhedsplan. Tidsplan: Rådgiverarbejdet igangsættes snarest efter organisationsbestyrelsens godkendelse af bevilling til sokkelisolering af lejemålet Store Torv nr. 4. Isoleringsarbejderne skal afvente opholdsvejr i foråret Bilag: Memo af den 18. december BO-VEST Hyldespjældet, Sokler i boliger på Storetorv, udarbejdet af COWI. (se side 2 om dette indgreb) 9

10 7. Afd. 60 Hyldespjældet - Demonstrationsprojekt og radon kontrolmålinqsforsøq Bestyrelsen godkendte en ændring i det tidligere godkendte budget for det igangsatte demonstrationsprojekt i tre lejemål og de igangsatte radon kontrolmålings-forsøg på andre tre lejemål i Hyldespjældet. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en ændring i det tidligere godkendte budget for det igangsatte demonstrationsprojekt i tre lejemål og de igangsatte radon kontrolmålings forsøg på andre tre lejemål i Hyldespjældet. Beskrivelse: Organisationsbestyrelsen har tidligere godkendt en bevilling til bl.a. radonsug i 29. januar Bevillingen var specificeret som følger: Honorar til rådgiver Cowi, projektbeskrivelse, tilsyn, måling m. specialkonsulent inkl. leje af specialinstrumenter, radon dosimetre og kørsel: kr. Håndværkerudgifter, skønnet: kr. I alt kr. Det videre arbejde med projektet har vist, at der var behov for ændringer i såvel projektet som i omstændighederne omkring projektet. Ændringer kostede både tidsmæssige forsinkelser og øgede udgifter til rådgivning. Det beløber sig til i alt kr. udover de forventede kr. Udgiften til håndværkerudgiften er imidlertid mindre end forudsat, hvorfor det vurderes, at den samlede udgift kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme på kr. Opstart af dette forsøg blev noget forsinket, men i foråret 2014 blev indstillingen fra COWI forelagt byggeudvalget, og det blev godkendt at igangsætte opgaven på det forlagte grundlag med tilhørende økonomi. Som det fremgår af pkt. 5 side 4/5-5/5 i vedlagte memo fra COWI - demonstrationsprojekt for radonsug. Status for de konkrete tiltag omkring radon er som følger: Der er igangsat demonstrationsprojekt for radonsug undersøgelser i tre lejemål I forbindelse med ønsket om at finde metoder til reduktion af radonniveauet i lejemålene i Hyldespjældet. Der er etableret radonsug i Suderlængen 2, Hjortelængen 20 og Væverlængen 22. Der er igangsat radon kontrolmålings forsøg i tre lejemål. I boligerne Sadelstræde 1, Åleslippen 8 og Høkerlængen 2 er der udlagt dosimetre for kontrol af effekt af udstøbning. Disse blev udlagt i november 2014 og indsamles primo januar Tidsplan: Der forventes en rapport fra COWI ultimo januar 2015 vedr. ovenstående to forsøg. Der vil blive orienteret om denne til næstkommende organisationsbestyrelsesmøde. Bilag: 7.1 Memo af den 30. april BO-VEST Hyldespjældet, Demonstrationsprojekt for radonsug. 10

11 8. Sociale klausuler Bestyrelsen drøftede forhold omkring sociale klausuler og besluttede at fastholde BL s anbefalinger i forhold til sociale klausuler i forbindelse med kommende renoveringer. Bestyrelsen tilkendegav, at de var enige i, at der arbejdes videre med et muligt partnerskab med kommunen omkring en kontrolfunktion. Bestyrelsen vil arbejde for, at der i forbindelse med fælles eller sammenhængende udbud skal gælde fælles retningslinjer for både AB og VA afdelinger. Administrationen følger udviklingen i arbejdstilsynets nye tiltag mod social dumping besluttet i forbindelse finansloven. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter forhold omkring sociale klausuler, herunder drøfter, om der skal tages særligt initiativ overfor AB s bestyrelse med henblik på at opnå en fælles holdning. Beskrivelse: I forbindelse med planlægning af udbud af entreprenørarbejdet for helhedsplanen i gårdhusene i AB Syd har spørgsmålet om karakteren af sociale klausuler været drøftet med såvel følgegruppen, som på selvstændige møder med afdelingsbestyrelsen i AB Syd. Administrationen har siden 2011 fulgt en praksis om sociale klausuler, der bygger på BL s anbefalinger. Afdelingsbestyrelsen i AB Syd er af den opfattelse, at dette ikke er vidtgående nok. Afdelingsbestyrelsen har fremsendt et oplæg til formulering af specifikke krav til sociale klausuler, der er vedlagt denne indstilling. BL s anbefalinger vedrører konkrete forslag til tekst om krav til løn- og ansættelsesforhold for de håndværkere, der er beskæftiget ved byggearbejdet. Formuleringen bygger på ILO-konvention 94, der skal sikre, at løn og ansættelsesforhold ikke er ringere end det, der er gældende indenfor det pågældende overenskomstområde i Danmark. For så vidt angår praktikpladser anbefaler BL, at dette sker ved indgåelse af frivillige partnerskabsaftaler, der bygger på den overordnede aftale, der blev indgået mellem Dansk Byggeri og BL i I vedlagte notat af 26. november 2014 har administrationen redgjort nærmere for den hidtidige praksis omkring sociale klausuler samt for afdelingsbestyrelsens oplæg. Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen i AB på sit møde den 3. december 2014, at administrationen skulle fremkomme med forslag til formulering af sociale klausuler, hvori indgår bodsbestemmelse, forebyggende kontrol samt faste krav til antal praktikpladser, altså en ændret praksis i forhold til BL s anbefalinger. På et fælles møde for byggeudvalgene i VA og AB den 14. januar 2015 blev spørgsmålet om sociale klausuler drøftet. Det kunne konstateres, at VA s byggeudvalg umiddelbart støttede administrationens indstilling om at fortsætte med den hidtidige praksis, der følger BL s anbefalinger. 11

12 På mødet var der dog overvejende opbakning til det synspunkt, at krav omkring sociale klausuler ved udbud af opgaver i VA og AB, der omfatter renovering af de fælles bebyggelser i gårdhusene i Syd og i Vest bør ske på samme grundlag. Det kan oplyses, at der for så vidt angår etablering af en særlig funktion for kontrol af løn- og ansættelsesforhold hos såvel hoved- som underentreprenører, har administrationen foreslået Albertslund Kommune, at der efter en model, der er anvendt i f.eks. Odense Kommune, indgås et partnerskab mellem boligorganisationerne og Albertslund Kommune herom. Dette sker på baggrund af, at Albertslund Kommune har indgået en aftale med deres eksterne revisionsfirma om udøvelse af denne kontrol på kommunens egne byggerier. Der foreligger endnu ikke svar fra Albertslund Kommune. Parallelt har administrationen anmodet BO-VEST s eksterne revisor om at fremkomme med oplæg til, hvorledes og under hvilke vilkår, herunder til hvilken pris, kontrollen kunne overlades til dem. Bestyrelsen anmodes om at drøfte forhold omkring sociale klausuler. Bilag: 8.1 Notat af 26. november 2014 udarbejdet af administrationen Oplæg om sociale klausuler, udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i AB Syd o 8.2 Arbejdsklausuler - kædeansvar o 8.3 Sociale klausuler (om praktikpladser) BL s anbefaling til tekst omkring arbejdsklausuler o 8.4 Udbudstekst om sociale klausuler 9. Afd. 55 Kanalens Kvarter - varme i parterrelejliqheder Bestyrelsen godkendte, at udgifter til teknikerundersøgelser indenfor en økonomisk ramme på kr. afholdes af dispositionsfonden. Bestyrelsen godkendte at forsøg med opsætning af radiatorer afventer afklaring af, hvorvidt der etableres karnapper. Indstilling: Administrationen indstiller, at udgifter til teknikerundersøgelser indenfor en økonomisk ramme på kr. afholdes af dispositionsfonden. at bestyrelsen godkender at forsøg med opsætning af radiatorer afventer afklaring af, hvorvidt der etableres karnapper. Beskrivelse: Bestyrelsen godkendte på møde den 28. august 2014 ansøgning til dispositionsfonden til opsætning af ekstra radiatorer i parterrelejlighederne med det forbehold, at der iværksættes forsøg/prøveboliger for afklaring af den bedste løsning. Det har vist sig svært at få beboere til frivilligt at medvirke til sådanne forsøg, såfremt radiatoren skal placeres ved foldedørspartiet ud mod kanalgaden. De beboere, som har haft varmeproblemer tidligere anfører, at det vil gå ud over indretningsmulighederne i rummet. 12

13 Der har i AB Etagehusene været en stor fraflytning fra disse boliger i I de 16 boliger har der været 6 fraflytninger, og der er modtaget 2 opsigelser til fraflytning primo Der er ikke lavet en tilsvarende undersøgelse af de 4 boliger i afd. 55Kanalens Kvarter. Der er ikke lavet en egentlig undersøgelse af årsagen til den høje fraflytning, men det vurderes at være en kombination af dårlig planløsning (indretning af stueetagen), indkig fra kanalgaden og varmeproblemerne. Administrationen har i den sammenhæng afholdt et fælles møde med afdelingsbestyrelserne i Etagehusene og Kanalens Kvarter for at finde en varig løsning, der tager udgangspunkt i indkig, fraflytnings-, varme- og indretningsproblemerne. Afdelingsbestyrelsen ønskede at få undersøgt muligheden for at etablere en karnap ud i kanalgaden i stedet for den eksisterende banketløsning. En sådan løsning vil kunne forbedre indretningsmulighederne i rummet bagved samt give bedre mulighed for placering af den ekstra radiator. En karnap vil være en udvidelse af boligarealet, hvilket kræver kommunal godkendelse. For at kommunen administrativt og teknisk kan forhåndsvurdere projektet, er det nødvendigt at lave et projektforslag ved ekstern rådgiver. På fælles byggeudvalgsmøde i VA og AB den 14. januar 2015 blev problemstillingen drøftet. Udvalget var enige om at indstille til bestyrelserne, at der arbejdes videre med et fælles projekt, og at mulighederne for alternativ plan- og indretningsløsning tillige undersøges, samt at udgifter deles. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at lave forsøg med radiatorer, såfremt der skal etableres en karnap. Det anbefales derfor at afvente med forsøg, indtil det er afklaret om der skal etableres en karnap. Økonomi: En undersøgelse af mulighederne i kommunen samt udarbejdelse af projektforslag vurderes at koste ca. kr , herunder dækning af administrationens omkostninger. Da VA har 4 tilsvarende boliger, fordeles udgiften til projektforslaget med 20% til VA og 80% til AB. VA's andel er således kr Tidsplan: En undersøgelse af muligheden for etablering af karnap forventes at kunne ske i løbet af 1. halvår 2015, og såfremt kommunen er positiv, vil forslaget kunne fremlægges for beboerne til afdelingens ordinære budgetmøde i september Fremtidig drift i VA s afdelinger Bestyrelsen drøftede notatet om den fremtidige drift i VA s afdelinger samt program/tema for foreningsmødet d. 13. april Bestyrelsen kom med en række kommentarer til at udvikle det vedlagte notat. Forslag til gruppearbejde med udgangspunkt i nogle økonomiske forslag til forandringer i drift i boligafdelingerne. 13

14 Indstilling Administrationen indstiller, - at bestyrelsen blandt andet på baggrund af vedlagte notat drøfter den fremtidige drift i VA s afdelinger samt et nærmere program/tema for foreningsmødet d. 13. april Beskrivelse: På bestyrelsesmødet i december besluttede bestyrelsen, at der på januar-mødet skulle være en drøftelse af den fremtidige udvikling af driften i afdelingerne. Særligt blev nævnt fordele og ulemper ved ejendomslederordning samt samarbejde mellem to afdelinger. Det vedlagte notat tager udgangspunkt i en beskrivelse af overstående. Notatet kan således ligge til grund for debat i organisationsbestyrelsen samt på temamøde om drift for organisationsbestyrelserne d. 23. februar og på foreningsmødet d. 13. april Bilag: 10.1 Notat: Den fremtidige udvikling afdriften i VA s afdelinger. 11. BO-VEST konferenceudvalq Bestyrelsen valgte Astrid Hansen og Per Larsen til BO-VEST konferenceudvalg Indstilling Administrationen indstiller: - at bestyrelsen vælger op til to medlemmer af BO-VEST konferenceudvalg Beskrivelse Hvert andet år afholdes en fælles BO-VEST konference( Sørup Herregaard ). Konferencen afholdes i september. BO-VEST bestyrelsen besluttede i september 2014 at nedsætte et konferenceudvalg med Vinie Hansen samt op til to fra hver af de tre organisationsbestyrelser. På BO-VEST bestyrelsesmøde d. 3. februar 2015 vil der blive fastsat en dato for konferencen. 12. Årsberetning for 2014 Bestyrelsen godkendte indhold og tidsplan for årsberetningen Indstilling Administrationen indstiller: - at bestyrelsen godkender indhold og tidsplan for årsberetningen Beskrivelse Arbejdet med årsberetningen er lidt anderledes i år, pga. den indledende beslutningsproces mht. at nedbringe omkostningerne ved at udgive beretningen. Den indledende proces betyder, at selve arbejdsprocessen denne gang er kortere end tidligere. Vedlagt dette notat er udkast til indhold. 14

15 Der er fokuseret på indhold tilsvarende tidligere års beretninger. Indholdet produceres af kommunikationsafdelingen, dog står økonomiafdelingen for de sider, der handler om økonomiske beretninger og resultatopgørelser. Da formatet denne gang ændres til A4, bliver det muligt at gå ned i sidetal og derved opnå den ønskede besparelse. Indholdet er på 32 sider. Det kan dog vise sig nødvendigt at øge sidetallet til 36, hvis beretningen viser sig at være for tung med kun 32 sider, men det vil ikke gå ud over ønsket om at nedbringe omkostningerne. Tidsplan Januar - Skrivearbejdet indledes: Formandsberetninger, direktørberetning og korte tekster om afdelingerne Godkendelse af tidsplan og indhold på organisationsbestyrelsesmøder Februar Endelig godkendelse af indhold m.m. på BO-VEST bestyrelsesmøde Formandsberetninger skrives Direktørberetning skrives - Økonomiske beretninger (4 stk.) skrives (arbejdet påbegyndes, men forventes først endeligt afsluttet i april) Korte tekster om afdelingerne skrives Bestyrelserne, Ordforklaring, Fakta om A- og B-ordning skrives, Kort, Indhold og Læsevejledning skrives Marts Organisationerne og BO-VEST godkender det skrevne indhold + diverse billeder Layout og grafisk opsætning indledes April Organisationerne godkender udkast til samlet beretning (muligt at økonomisiderne ikke er helt færdige) Uge 17: Materialet sendes til trykkeri Maj Uge 19: Årsberetningen modtages fra trykkeri til omdeling i afdelingerne Frister for omdeling: AB - mandag 11/5, Tranemosegård - 12/5, VA - 13/5 Bilag: 12.1 Indholdsfortegnelse for årsberetning Høring vedr. affaldshåndtering i Albertslund Bestyrelsen tog orienteringen om høring i forbindelse med ny affaldsordning for Albertslund kommune til efterretning. 15

16 Der blev endvidere orienteret om forsøg med affaldshåndtering i Galgebakken, derpå denne baggrund afsendt høringssvar. 4 Syd har afholdt temabeboermøde og har på denne baggrund udarbejdet et høringssvar. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om høring i forbindelse med ny affaldsordning for Albertslund kommune til efterretning. Beskrivelse: Albertslund Kommune har sendt sit forslag til ny affaldsordning for private i kommunen i høring. For at leve op til kommunens affaldsplan (og regeringens Ressourcestrategi) skal genanvendelsen af affald i kommunen øges markant frem mod Her er det især det organiske madaffald, der nu skal frasorteres husholdningsaffaldet. Indledningsvis skal affaldet sorteres i syv fraktioner (madaffald, restaffald, papir, glas, plast, metal og pap/karton), men der lægges op til fleksibilitet i systemet, så det senere kan udvides. Ordningerne skal ifølge kommunen så vidt muligt tilpasses til de enkelte områder ud fra lokale ønsker og æstetik. For tæt/lav- og etageboliger foreslås tre slags løsninger, boligområderne selv kan vælge imellem. Alle indebærer lokale 'miljøspots', altså affaldsøer, tæt på husstandene. De kan bestå af minicontainere, minicontainere suppleret med nedgravede beholdere til madaffald (ofte kendt som "Molokker") eller udelukkende nedgravede beholdere til de syv fraktioner. Forslagene skønnes at medføre ca. samme affaldsgebyr som i dag (på C-ordning), men varierende etableringsomkostninger vil komme til - dyrest for udelukkende nedgravede løsninger. Høring og proces Forslaget er blevet til på baggrund af en længere proces med en række workshops med repræsentanter fra boligområderne, en arbejdsgruppe under Brugergruppen, deltagelse af Agendacentret mv. Forslaget er i høring indtil 1, februar Efter høringen reviderer forvaltningen forslaget. Det behandles i Brugergruppen i løbet af februar 2015, og 11. marts træffer kommunalbestyrelsen endelig beslutning om, hvilke løsninger der tilbydes boligområderne. Der sigtes efter fuld implementering alle steder senest 1. januar Status for afdelinger i Albertslund En række afdelinger har allerede etableret nedgravede affaldsløsninger eller har besluttet det, bl.a. afd. 55 Kanalens Kvarter, afd. 57 Blokland, afd Række og AB Flere 16

17 overvejer det samme. Andre har allerede gode løsninger, der evt. kan udbygges/tilpasses lidt, bl.a. afd. 53 Banehegnet, afd. 59 Galgebakken og AB 3703, Og så er der afdelinger, der nok vil skulle etablere eller ændre en del, hvis de skal leve op til en af kommunens modeller, bl.a. Damgårdsarealet, afd. 52 Læhegnet og afd Nord. Der kan også være fx pladsproblemer ift. de foreslåede løsninger. Høringssvar Afdelingerne i Damgårdsarealet har anmodet om, at BO-VEST indgiver høringssvar på deres vegne på baggrund af mundlige retningslinjer fra et møde 7. januar. BO-VESTs administration kontakter bestyrelserne i de afdelinger, der endnu ikke har moderniseret deres affaldsløsninger, for at høre, om disse har kommentarer til kommunens forslag ud fra lokale forhold (i hvis det kan nås inden fristen). 14. Dækning af udgifter til dispensation fra Enerqimærkninq (EMO) Bestyrelsen godkendte at dække udgifterne til dispensationsansøgninger for Energimærkning og tilhørende administration for afdelingerne afd. 51 Toften, afd Vest, afd. 57 Blokland, afd. 59 Galgebakken, afd. 60 Hyldespjældet, afd Nord og afd Syd. Udgiften på kr. betales af arbejdskapitalen. Det bemærkes, at den rapport der er udført fx i Galgebakken er svært anvendelig i forhold til helhedsplanen. De forslag, der anføres i rapporten har i forbindelse med helhedsplanen tidligere vist sig svære eller umulige at gennemføre. Indstilling: Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen tager stilling til hvem, der skal dækker udgifterne til dispensationsansøgninger for Energimærkning og tilhørende administration for afdelingerne afd. 51 Toften, afd Vest, afd. 57 Blokland, afd. 59 Galgebakken, afd. 60 Hyldespjældet, afd Nord og afd Syd. at udgiften på kr. betales af arbejdskapitalen såfremt organisationsbestyrelsen vælger at dække omkostningerne. Beskrivelse: BO-VESTs bestyrelse besluttede d. 12. december 2013 følgende i forbindelse med, at der blev udarbejdet en række dispensationsansøgninger fra Energimærkning(EMO): "Der vil blive udarbejdet indstillinger til det tre organisationsbestyrelser om, at det skal besluttes, om det er afdelingerne eller organisationerne, der skal dække udgifterne til dispensationsansøgningerne for de afdelinger, som ikke har opnået dispensation." Baggrund 17

18 Det har siden 2011 været lovpligtigt, at energimærke boligejendomme igennem Energimærkningsordningen (EMO). Eftersom ingen af afdelingerne i BO-VEST havde en gældende mærkning, blev opgaven med energimærkning af alle afdelinger derfor sendt i fælles EU-udbud i Arbejdet blev udført i løbet af 2014 og er nu gennemført for alle afdelinger. I forbindelse med vedtagelsen af det fælles EU-udbud blev det besluttet i organisationsbestyrelserne at søge om dispensation for energimærkningen for de afdelinger, der stod overfor større renoveringer og helhedsplaner. BO-VEST og Kuben Management stod for disse ansøgninger til Energistyrelsen, der blev indgivet i marts For VA drejer det sig om afdelingerne afd. 51 Læhegnet, afd Vest, afd. 57 Blokland, afd. 59 Galgebakken, afd. 60 Hyldespjældet, afd Nord, afd Syd og afd Række. Energistyrelsen gav i november 2013 afslag på de fleste ansøgninger med den begrundelse, at informationerne fra energimærkningen kunne være relevante i forberedelsesarbejdet til renoveringer og helhedsplaner. Afd Række opnåede dog dispensation, da renoveringsarbejdet allerede var påbegyndt. Økonomi og ressourcer: Udgiften til Kuben Management samt tilhørende tidsforbrug internt i administrationen beløber sig til kr ,00 pr. afdeling, i alt kr ,00 for VAs afdelinger. Beløbet foreslås taget fra arbejdskapitalen, såfremt udgiften ikke skal afholdes i afdelingerne. Afd Række betaler selv deres del af udgifterne, da de opnåede dispensation. Alle andre udgifter til energimærkning er blevet afholdt af afdelingerne selv (herunder honorar til energikonsulenter, udgifter til EU-udbud af opgaven, administration hos BO VEST, etablering aftegningsarkiv mv.). 15. Evaluering af ipad kursus Bestyrelsen evaluerede ipad-kursus afholdt d. 19. januar 2015 og var tilfredse med indholdet. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer ipad-kursus afholdt d. 19. januar 2015 for medlemmer af organisationsbestyrelsen. Beskrivelse: Bestyrelsen besluttede d. 3. december 2013 at indkøbe ipads med henblik på at blive mere digitale. På mødet i december 2014 besluttede bestyrelsen i forlængelse heraf, at bilagsmateriale til bestyrelsesmøder fremadrettet udsendes via link til dropbox. Den

19 januar blev der afholdt et kursus, der havde til formål at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer havde tilstrækkelig viden til at hente bilagsmateriale til bestyrelsesmøder ved hjælp af ipad. Økonomi: På bestyrelsesmødet d. 28. januar 2014 godkendte bestyrelsen at anvende 3250 kr. på et ipad kursus. Det var oprindeligt planen at kurset blev afholdt af AOF. Det er dog senere fundet mere hensigtsmæssigt at afholde kurser med intern underviser. Prisen for det afholdte kursus var 3500 kr.(inkl. moms) og dækker interne timer for underviseren. 16. Planlægning af ordinær generalforsamling d. 20. maj 2015 Bestyrelsen drøftede mulige emner for at temamøde forud for generalforsamlingen og træffer en beslutning på et senere tidspunkt. Formand, alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter genopstiller. Alle har opbakning for bestyrelsen til at genopstille. Anita Sørensen og Finn Stubtoft spørges om de vil være dirigenter. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, overvejer dirigentemner samt eventuel gæsteoptræden på generalforsamlingen. Beskrivelse Bestyrelsen har de seneste år arbejdet med at udvikle formen for generalforsamlingen blandt andet med fokus på kortere mundtlig beretning, mere fokus på handlingsplanen - evt. krydret med ekstern oplægsholder. Disse forslag dannede grund for både generalforsamling i 2013 og 2014 og er blevet vel modtaget af deltagerne. På generalforsamlingen skal i år vælges formand samt tre bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. På valg er Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre og Jørgen Fahlgren samt suppleanterne Jette Olsen, Flemming Vinther Wallin, Torben Riedel. Kandidater til dirigentposterne. Sidste år var Anita Sørensen og Finn Stubtoft dirigenter. Tidsplan Udkast til dagsorden for generalforsamling godkendes på bestyrelsesmødet d. 11. marts Dagsordenen til generalforsamlingen publiceres i Albertslundposten og Sydkysten umiddelbart inden d. 20. marts, lægges på BO-VESTs hjemmeside og i udhængs 19

20 skabene i boligafdelingerne senest den 20. marts. Desuden sendes dagsordenen til beboerbladenes redaktioner. Bilag: Udkast til dagsorden 17. Direktionens beretning Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning. Bestyrelsen stiller spørgsmålstegn ved hvorvidt udgiften til tomgang til ledige lejemål i Galgebakken kan dækkes af byggesagen. Administrationen følger op. Indstilling Administrationen indstiller: - at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. Beskrivelse: Status på udsættelser Fordelt på organisationer for november og december: VA: 5 udsættelser Tranemosegård: 0 udsættelser AB: 0 udsættelser Fordelt på afdelinger: Askerød- 1 Gadekæret -1 Grønningen -1 Galgebakken -1 Bæk og Fosgården -1 Samlet set har der i 2014 været 21 udsættelser i VA s afdelinger. En nærmere fordeling mellem afdelingerne kan ses i vedlagte bilag. Der er i forbindelse med årets afslutning udarbejdet et fælles notat om gældteamets arbejde i alle BO-VEST afdelinger i sidste halvdel af Notatet vedlægges til orientering. Gældeteamets arbejde evalueres i juni Bilag: 17.1 Status på udsættelser for året Notat om gældsteamets arbejde i 2014 Status på ledige lejemål for VA Omkostninger til lejeledighed skal efter gældende regler afholdes af boligorganisationens dispositionsfond. Derfor er det væsentligt med særlig opmærksomhed på, hvor 20

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2012

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2012 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2012 Tilstede Ikke tilstede Dagsorden sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Hassan Ameri (HA), Ivan

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

REFERAT. 17. januar 2014. VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Dato: Den 16.1. 2014 i Hyldespjældets ejendomskontor fra kl. 17-20.

REFERAT. 17. januar 2014. VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Dato: Den 16.1. 2014 i Hyldespjældets ejendomskontor fra kl. 17-20. REFERAT 17. januar 2014 VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde Dato: Den 16.1. 2014 i Hyldespjældets ejendomskontor fra kl. 17-20 Deltagere: Afbud: Byggeudvalget, VA afd. 10 Hyldespjældet: Vinie Hansen

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 3. september 2014 Referat Der er repræsenteret 27 hustande på beboermødet. 54 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 03. oktober 2012 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens side;

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere