Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen"

Transkript

1 Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen, John Christiansen, Winnie Duncan og 1. suppleant Kurt Andersen, Michael Sørensen (Medarbejderrepræsentant), Claus Heje (Albertslund Kommune) Adm.: Afbud: Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen John Christiansen Dagsorden 0. Lukket punkt Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af referat fra sidste møde Budgetkontrol herunder oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret, tillægsydelser og kapitaloversigt Budget 2016, første udkast Evalueringen af budgetprocessen i 2014 i forbindelse med budget Udmeldinger fra LBF Dækning af udgifter til dispensation fra Energimærkning (EMO) Etagehusene - svalegangsbelysning Årsberetning for Høring vedr. affaldshåndtering i Albertslund Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg Evaluering af AB s repræsentantskabsmøde Opfølgning fra sidste møde Formandens orientering Administrationens orientering Punkter til næste møde Næste møde og kommende møder Eventuelt... 17

2 Til drøftelse og beslutning 0. Lukket punkt Bestyrelsen godkendte indstilling. Se vedlagte indstilling og bilag. 1. Godkendelse af dagsordenen Bestyrelsen godkendte dagsordenen med den tilføjelse, at punkt 6 flyttes til punkt 0. - at bestyrelsen godkender dagsordenen 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt. Administrationen kontakter Capellavænget for afholdelse af møde. - at bestyrelsen godkender referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. december Budgetkontrol herunder oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret, tillægsydelser og kapitaloversigt FU har meddelt administrationen, at de ikke kan godkende tillægsydelsesoversigten på nuværende grundlag. Det er aftalt med administrationen, at FU og administrationen sammen kvalitetssikrer oversigten med tillægsydelser. Budgetkontrollen blev taget til efterretning med denne bemærkning. Controller Simon Tornø Olesen gennemgik budgetkontrol, oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret, kapitaloversigt, der blev taget til efterretning med et par enkelte bemærkninger. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

3 - at bestyrelsen tager den fremlagte budgetkontrol til efterretning. - at bestyrelsen tager den fremlagte opgørelse af dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret, tillægsydelser og kapitaloversigt til efterretning. Beskrivelse Estimeret resultatet for året 2014 vurderes i forbindelse med budgetkontrollen pr at være et underskud på ca. kr Den sidste budgetkontrol pr. 30.september 2014 viste et underskud på kr Underskuddet skyldes hovedsageligt AB s jubilæumskonference, der ikke var budgetteret, samt ekstraforbrug på tillægsydelser. Bilag - Budgetkontrol pr. 31. december Kommentarer til budgetkontrol pr. 31. december Opgørelse af dispositionsfond, arbejdskapital og trækningsret Albertslund Boligselskab, pr. 31. december Dispositionsfondsudvikling , Albertslund Boligselskab, 31. december Forklaring til dispositionsfond, trækningsret, arbejdskapital og kapitalforvaltning pr. 31. december Forventet trækningsret pr. 31. december Oversigt over tillægsydelser Kapitalrapportering pr. 31. december Budget 2016, første udkast Bestyrelsen godkendte første udkast til budget 2016 med forbehold for, at der kan ske en ændring i forhold ti beløb, der budgetteres til tillægsydelser. Andet udkast til budget 2016 vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender første budgetudkast for Beskrivelse Der henvises til vedlagte budgetudkast samt budgetforudsætninger. Bilag: - Budget 2016 AB 1. udkast Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

4 5. Evalueringen af budgetprocessen i 2014 i forbindelse med budget 2015 Bestyrelsen drøftede evalueringen af budgetprocessen. Birthe Lauridsen og Dorte Nejrup oplyste, at de ved den tidligere evaluering ikke blev kontaktet, selvom de havde været en af de afdelinger, der havde haft kritik. Administrationen følger op på dette års evaluering. Bestyrelsen tog resultatet af spørgeskemaundersøgelsen til efterretning. - at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning Beskrivelse: Som et led i en strategi om at højne kvaliteten af forløbet og samarbejdet om boligafdelingernes budgetter har administrationen gennem flere år spurgt afdelingsbestyrelserne om deres mening om processen. Også i 2014 er der gennemført en sådan spørgeskemaundersøgelse om budgetprocessens forløb. Spørgeskemaet blev mailet ud til afdelingens kontaktperson med en opfordring til, at skemaet blev behandlet på et møde i afdelingsbestyrelsen. Ud af 36 mulige afdelinger har 25 afdelinger svaret på spørgsmålene om budgetprocessen i efteråret 2014 vedrørende budget Det er 6 besvarelser færre end sidste år, hvor 31 afdelinger besvarede spørgeskemaet. Det er administrationens vurdering, at både regnskabs- og budgetprocessen går væsentligt bedre, end da vi for tre år siden startede med at udsende evalueringsskemaer. Dog kan vi i forhold til sidste budgetevaluering se, at flere afdelinger i år har haft udfordringer, der enten er taget - eller skal tages - hånd om. Noget af kritikken kan skyldes, at der ikke har været ansat en ejendomsleder / mester, samt at der samtidig har været nye medarbejdere i Driftsafdelingen i administrationen, der har skullet lære afdelingerne at kende. Fra AB s afdelinger er der ikke indkommet svar fra Rigelvænget og Oldbuen. Disse afdelinger er blevet rykket pr. mail. De afdelinger, som har kritik til processen, vil blive kontaktet af administrationen, så administrationen kan få uddybet kritikken/besvarelsen og dermed få mulighed for at forbedre de kommende processer for regnskab og budget. Evalueringer af budget- og regnskabsproces fremover Den nuværende evaluering er blevet kørt over en årrække nu, og det er vanskeligt at få afdelingerne til at svare på spørgeskemaet. På BO-VEST bestyrelsesmødet den 15. december blev det besluttet, at evalueringen forenkles fremover for eksempel, at afdelingerne kun skal svare, hvis de er utilfredse med noget i budget- eller regnskabsprocessen. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

5 Bilag: - Resultatet af evaluering af budgetprocessen for afdelingsbudget Evaluering af afdelingernes budgetproces for budget Kommentarer til resultatet 6. Udmeldinger fra LBF Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. : - At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse: Vi har modtaget følgende udmeldinger fra Landsbyggefonden i november og december 2014: 15. december 2014, afdeling 3703 Albertslund Vest, tilsagn om huslejestøtte på kr , på betingelse af lokal medfinansiering på kr VA afdeling 6 Vest har ligeledes modtaget tilsagn om huslejestøtte. Tilsagnet om huslejestøtte er en præcisering og uddybning af de tidligere udmeldinger om økonomisk støtte til de pågældende afdelinger. Der er ikke tale om en økonomisk udvidelse af de tidligere udmeldte rammer, eller fremrykning af de igangværende aktiviteter omkring gennemførelserne af helhedsplanerne. Den udmeldte huslejestøtte udbetales med 100 % i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2018, hvorefter tilskuddet aftrappes med 9 kr. pr m² pr år i de næste 10 år for helt at bortfalde senest i Indtil helhedsplanerne er afsluttet opspares huslejestøtten på en reguleringskonto i afdelingerne. Medfinansieringen skal først ydes fra helhedsplanerne afslutning. Saldoen på reguleringskontoen ved helhedsplanernes afslutning, kan efter aftalen med landsbyggefonden anvendes til dækning af merudgifter på helhedsplanerne. Skrivelser fra Landsbyggefonden kan eventuel indhentes hos Byggeøkonomi. 7. Dækning af udgifter til dispensation fra Energimærkning (EMO) Bestyrelsen godkendte indstillingen om at dække udgifterne til dispensationsansøgninger og tilhørende administration for Solhusene og Vest, i alt kr. der tages fra arbejdskapitalen. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

6 : - at bestyrelsen beslutter, at dække udgifterne til dispensationsansøgninger og tilhørende administration for afdelingerne 3701 Solhusene og 3703 Vest, Beskrivelse: Det har siden 2011 været lovpligtigt at energimærke boligejendomme igennem Energimærkningsordningen (EMO). Eftersom ingen af afdelingerne i BO-VEST havde en gældende mærkning, blev opgaven med energimærkning af alle afdelinger derfor sendt i fælles EUudbud i Arbejdet blev udført i løbet af 2014 og er nu gennemført for alle afdelinger. I forbindelse med vedtagelsen af det fælles EU-udbud blev det besluttet i organisationsbestyrelserne at søge om dispensation for energimærkningen for de afdelinger, der stod overfor større renoveringer og helhedsplaner. BO-VEST og Kuben Management stod for disse ansøgninger til Energistyrelsen, der blev indgivet i marts For AB drejer det sig om afdelingerne Solhusene, Vest og Syd. Energistyrelsen gav i november 2013 afslag på de fleste ansøgninger med den begrundelse, at informationerne fra energimærkningen kunne være relevante i forberedelsesarbejdet til renoveringer og helhedsplaner. Afd. Syd opnåede delvis dispensation, da renoveringsarbejdet allerede var påbegyndt for rækkehusene. Baggrunden for denne indstilling er, at BO-VESTs bestyrelse besluttede følgende: "Der vil blive udarbejdet indstillinger til det tre organisationsbestyrelser om, at det skal besluttes, om det er afdelingerne eller organisationerne, der skal dække udgifterne til dispensationsansøgningerne for de afdelinger, som ikke har opnået dispensation." Økonomi og ressourcer: Udgiften til Kuben Management samt tilhørende tidsforbrug internt i administrationen beløber sig til kr ,00 pr. afdeling, i alt kr ,00. Beløbet foreslås taget fra arbejdskapitalen. Syd betaler selv deres del af udgifterne, da de opnåede delvis dispensation. Alle andre udgifter til energimærkning er blevet afholdt af afdelingerne selv (herunder honorar til energikonsulenter, udgifter til EU-udbud af opgaven, administration hos BO-VEST, etablering af tegningsarkiv mv.). Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

7 8. Etagehusene - svalegangsbelysning Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra afdelingsbestyrelsen i Etagehusene. Birthe uddybede sin henvendelse, og hvorfor afdelingsbestyrelsen mener, at der skal indgives en klage til sikkerhedsstyrelsen over installatøren. Bestyrelsen opfordrede til, at Etagehusene ansøger dispositionsfonden om bevilling til udskiftning af svalegangsbelysning, og bad administrationen om, at der indgives en klage til sikkerhedsstyrelsen. : - at bestyrelsen drøfter henvendelse fra afdelingsbestyrelsen i Etagehusene om det belysningsanlæg, der blev udført på svalegange i forbindelse med den gennemførte helhedsplan. Beskrivelse: Afdelingsbestyrelsen har ved mail til bestyrelsen den 21. december 2014 anmodet bestyrelsen, om at pålægge administrationen at kræve syn og skøn på lamperne på svalegangene med henblik på en erstatningssag og evt. politisag. Administrationen har udarbejdet en redegørelse for forløbet, samt de ansvarsmæssige og økonomiske forhold. Redegørelsen vedlægges som bilag. Som det fremgår at redegørelsen finder administrationen, at det vil være vanskeligt at fastlægge et entydigt ansvar for problemet. Alle parter fralægger sig ansvaret, og henviser til øvrige parter. Firmaet BM Lighting har på anmodning fra afdelingsbestyrelsen udarbejdet et notat om belysningsanlægget. Der peges heri på, at det monterede armatur hverken er funktionsmæssigt egnet eller forskriftsmæssigt udført. Grundlæggende er administrationen enig i notatets vurderinger. I notatet peges også på, at flere parter i sagen har svigtet. Administrationen har i forløbet vurderet, at syn og skøn ikke var en hensigtsmæssig løsning, da omkostningerne ved syn og skøn på ingen måde vil stå i rimeligt forhold til den erstatning der eventuelt ville kunne opnås. En eventuel erstatning vil i øvrigt blive reduceret i forhold til, at lamperne allerede har siddet i ca. 5 år og opfyldt sin belysningsfunktion. Dertil kommer, at gennemførelse af syn og skøn er en proces, der tager meget lang tid, formentlig 1 ½ - 2 år. Med hensyn til politianmeldelse er betragtningerne de samme som ved syn og skøn tillige med, at der ikke ses at foreligge dokumentation for, at der skulle være begået kriminelle handlinger. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

8 En mulig reaktion kunne være en anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen, som vil kunne komme ud og besigtige forholdene. Normalt tager de dog ikke ud med mindre der er decideret personfare. Så længe dækpladerne sidder på, vurderes det ikke at være tilfældet, da strømmen afbrydes ved overgange/kortslutninger. Bilag: Redegørelse af 9. januar 2015 Rapport fra BM Lighting Mail fra Etagehusenes afdelingsbestyrelse 9. Årsberetning for 2014 Bestyrelsen godkendte indhold og tidsplan for årsberetningen På næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde, vil der før mødet blive taget et gruppemøde og enkeltfoto af bestyrelsen. - at bestyrelsen godkender indhold og tidsplan for årsberetningen Beskrivelse Arbejdet med årsberetningen er lidt anderledes i år, pga. den indledende beslutningsproces mht. at nedbringe omkostningerne ved at udgive beretningen. Den indledende proces betyder, at selve arbejdsprocessen denne gang er kortere end tidligere. Vedlagt dette notat er udkast til indhold. Der er fokuseret på indhold tilsvarende tidligere års beretninger. Indholdet produceres af kommunikationsafdelingen, dog står økonomiafdelingen for de sider, der handler om økonomiske beretninger og resultatopgørelser. Da formatet denne gang ændres til A4, bliver det muligt at gå ned i sidetal og derved opnå den ønskede besparelse. Indholdet er på 32 sider. Det kan dog vise sig nødvendigt at øge sidetallet til 36, hvis beretningen viser sig at være for tung med kun 32 sider, men det vil ikke gå ud over ønsket om at nedbringe omkostningerne. Tidsplan Januar - Skrivearbejdet indledes: Formandsberetninger, direktørberetning og korte tekster om afdelingerne - Godkendelse af tidsplan og indhold på organisationsbestyrelsesmøder Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

9 Februar - Endelig godkendelse af indhold m.m. på BO-VEST bestyrelsesmøde - Formandsberetninger skrives - Direktørberetning skrives - Økonomiske beretninger (4 stk.) skrives (arbejdet påbegyndes, men forventes først endeligt afsluttet i april) - Korte tekster om afdelingerne skrives - Bestyrelserne, Ordforklaring, Fakta om A- og B-ordning skrives, Kort, Indhold og Læsevejledning skrives Marts - Organisationerne og BO-VEST godkender det skrevne indhold + diverse billeder - Layout og grafisk opsætning indledes April Maj - Organisationerne godkender udkast til samlet beretning (muligt at økonomisiderne ikke er helt færdige) - Uge 17: Materialet sendes til trykkeri - Uge 19: Årsberetningen modtages fra trykkeri til omdeling i afdelingerne - Frister for omdeling: AB mandag 11/5, Tranemosegård 12/5, VA 13/5 Bilag: - Indholdsfortegnelse for årsberetning Høring vedr. affaldshåndtering i Albertslund Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. : Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager orienteringen om høring i forbindelse med ny affaldsordning for Albertslund kommune til efterretning. Beskrivelse: Albertslund Kommune har sendt sit forslag til ny affaldsordning for private i kommunen i høring. For at leve op til kommunens affaldsplan (og regeringens Ressourcestrategi) skal genanvendelsen af affald i kommunen øges markant frem mod Her er det især det organiske madaffald, der nu skal frasorteres husholdningsaffaldet. Indledningsvis skal affaldet sorteres i syv fraktioner (madaffald, restaffald, papir, glas, plast, metal og pap/karton), men der lægges op til fleksibilitet i systemet, så det senere kan udvides. Ordningerne skal ifølge kommunen så vidt muligt tilpasses til de enkelte områder ud fra lokale ønsker og æstetik. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

10 For tæt/lav- og etageboliger foreslås tre slags løsninger, boligområderne selv kan vælge imellem. Alle indebærer lokale 'miljøspots', altså affaldsøer, tæt på husstandene. De kan bestå af minicontainere, minicontainere suppleret med nedgravede beholdere til madaffald (ofte kendt som "Molokker") eller udelukkende nedgravede beholdere til de syv fraktioner. Forslagene skønnes at medføre ca. samme affaldsgebyr som i dag (på C-ordning), men varierende etableringsomkostninger vil komme til - dyrest for udelukkende nedgravede løsninger. Høring og proces Forslaget er blevet til på baggrund af en længere proces med en række workshops med repræsentanter fra boligområderne, en arbejdsgruppe under Brugergruppen, deltagelse af Agendacentret mv. Det er i høring indtil 1. februar Efter høringen reviderer forvaltningen forslaget. Det behandles i Brugergruppen i løbet af februar 2015, og 11. marts træffer kommunalbestyrelsen endelig beslutning om, hvilke løsninger der tilbydes boligområderne. Der sigtes efter fuld implementering alle steder senest 1. januar Status for afdelinger i Albertslund En række afdelinger har allerede etableret nedgravede affaldsløsninger eller har besluttet det, bl.a. VA 55, 57, 68 og AB Flere overvejer det samme. Andre har allerede gode løsninger, der evt. kan udbygges/tilpasses lidt, bl.a. VA 53, 59 og AB 3703, Og så er der afdelinger, der nok vil skulle etablere eller ændre en del, hvis de skal leve op til en af kommunens modeller, bl.a. Damgårdsarealet, VA 52 og 66. Der kan også være fx pladsproblemer ift. de foreslåede løsninger. Høringssvar Afdelingerne i Damgårdsarealet har anmodet om, at BO-VEST indgiver høringssvar på deres vegne på baggrund af mundlige retningslinjer fra et møde 7. januar. BO-VESTs administration kontakter bestyrelserne i de afdelinger, der endnu ikke har moderniseret deres affaldsløsninger, for at høre, om disse har kommentarer til kommunens forslag ud fra lokale forhold (i hvis det kan nås inden fristen). 11. Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg BO-VEST konferenceudvalg Karl Neumann og Hans Holm blev valgt til BO-VEST konferenceudvalg. Brugergruppen Per Mogensen blev valgt fra AB bestyrelse. Dorthe Nejrup ønsker at deltage for Eskebuen. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

11 Integrationsråd Det blev besluttet, at kandidat til suppleant i integrationsrådet drøftes på repræsentationsbestyrelsesmødet i maj. - at bestyrelsen vælger op til to medlemmer af BO-VEST konferenceudvalg - at bestyrelsen vælger en repræsentant til Brugergruppen i Albertslund Kommune - at bestyrelsen vælger en suppleant til integrationsrådet i Albertslund Kommune i stedet for Kirsten Poulsen Beskrivelse BO-VEST konference: Hvert andet år afholdes en fælles BO-VEST konference( Sørup Herregaard ). Konferencen afholdes i september. BO-VEST bestyrelsen besluttede i september 2014 at nedsætte et konferenceudvalg med Vinie Hansen samt op til to fra hver af de tre organisationsbestyrelser. Integrationsråd: Kirsten Poulsen har valgt at træde ud som suppleant i integrationsrådet. Der skal derfor vælges en ny suppleant. Brugergruppen: Brugergruppen afholder 4 årlige møder. Der er mulighed for at vælge en eller flere repræsentanter til brugergruppen Bilag Notat om brugergruppen. 12. Evaluering af AB s repræsentantskabsmøde Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen synes, at det var et godt oplæg. Der var dog flere bestyrelsesmedlemmer, der havde den opfattede, at administrationen var blevet bedt om at komme med et oplæg, hvor repræsentantskabet skulle diskutere de nuværende konkrete langtidsplaner, hvilket ikke skete på mødet. Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer afviklingen af AB repræsentantskabsmøde den 6. november Beskrivelse: Der blev den 6. november afholdt AB repræsentantskabsmøde, hvor temaerne var anvisningsaftaler / anvisning af boliger og langtidsplaner Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

12 13. Opfølgning fra sidste møde Taget til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. Bilag Aktionsliste vedlægges. 14. Formandens orientering Det blev aftalt, at der fremover vil være en orientering fra BO-VEST bestyrelsesmøder under formandens orientering. Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer afviklingen af Boligpolitisk Forum den 4. november Administrationens orientering Bestyrelsen tog administrationens orientering til efterretning, med følgende bemærkninger: Ledigt lejemål i Faklens Kvt. Der laves en særskilt ansøgning til næste organisationsbestyrelsesmøde, såfremt lejemålet forbliver tomt pga. skimmelsvamp. Sociale klausuler På sidste organisationsbestyrelsesmøde ønskede bestyrelsen, at der indarbejdes sociale klausuler ved udbud i Syd, der indeholder kontrol, bod og antal af praktikpladser. Administrationen har nævnt det over for Albertslund Kommune, der umiddelbart var positive overfor idéen. Administrationen forventer, at det bliver taget op på styringsdialogmødet. Der har været afholdt møde i det fælles byggeudvalg med VA og AB. Repræsentanterne fra VA var umiddelbart ikke interesseret i, at der indføres sociale klausuler, men det drøftes på VA s organisationsbestyrelsesmøde. Administrationen foreslår, at der afholdes et fælles møde med AB og VA, men henblik på at få en fælles dialog og opnå til en form for enighed. Maj-Britt Brander undrede sig og udtrykte frustration over, at der ikke har været taget kontakt til afdelingsbestyrelsen i Syd. Birthe Lauridsen supplerede med, at en stor del af frustrationen kan skyldes, at der ikke bliver givet en tilbagemelding med en deadline. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

13 AB s bestyrelse fastholdt, at de ønsker at der bliver indarbejdet sociale klausuler med bod, kontrol og minimum antal praktikpladser, der skal skabes. På næste ordinære bestyrelsesmøde vil der ligge et oplæg for dette. Administrationens orientering blev taget til efterretning. - at bestyrelsen tager administrationens orientering til efterretning. Beskrivelse: Status på udsættelser for november og december Fordelt på organisationer: VA: 5 udsættelser Tranemosegård: 0 udsættelser AB: 0 udsættelser Fordelt på afdelinger: Askerød 1 Gadekæret 1 Grønningen 1 Galgebakken -1 Bæk og Fosgården -1 For hele AB har der i 2014 været 2 udsættelser i Etagehusene. Status på ledige lejemål for AB Omkostninger til lejeledighed skal efter gældende regler afholdes af boligorganisationens dispositionsfond. Derfor er det væsentligt med særlig opmærksomhed på, hvor der er lejeledighed. De nedenstående fire lejemål står alle ledige på grund af skimmelsvamp. Følgende lejemål giver lejetab: Pr. 31. december 2014 Antal ledige lejemål Boliger: 6 Erhvervslejemål: 1 Institutioner: 0 Stjernens Kvarter 2D Lejetab: 1. januar 31. december 2014 kr ,00 Tomgang pga. skimmelsvamp Kronens Kvarter 15D Lejetab: 1. januar 31. december 2014 kr ,00 Tomgang pga. skimmelsvamp Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

14 Klokkens Kvarter 4C: Lejetab: 1. januar 31. december 2014 kr ,00 Tomgang pga. skimmelsvamp Mågens Kvarter 11C Lejetab: 1. januar 31. december 2014 kr ,00 Tomgang pga. skimmelsvamp Lærkens Kvarter 15C. Lejetab: 1. januar 31. december 2014 kr ,00 Tomgang pga. skimmelsvamp Faklens Kvarter 1D. Lejetab: 1. december 31. december 2014 kr ,00 Tomgang pga. skimmelsvamp Sociale klausuler På AB s bestyrelsesmøde den 3. december 2014 blev det besluttet, at administrationen skulle fremkomme med oplæg til formulering af sociale klausuler der skærper praksis i forhold til den hidtidige, der følger BL s anbefalinger på området. Det vedrører, at der for så vidt angår arbejdsklausuler skal indføjes krav om bodsbestemmelser og forebyggende kontrol af lønog ansættelsesforhold hos entreprenører samt, for så vidt angår praktikpladser, at der skal stilles faste krav om antal. På et fælles møde for organisationsbestyrelsernes byggeudvalg i VA og AB den 14. januar 2015 blev spørgsmålet om sociale klausuler drøftet. På baggrund af drøftelserne besluttede VA s repræsentanter, at spørgsmålet om sociale klausuler skulle fremlægges til drøftelse i VA s bestyrelse, ligesom det er sket i AB s bestyrelse. På mødet var der overvejende en fælles opbakning til det synspunkt, at krav omkring sociale klausuler ved udbud af opgaver i AB og VA, der omfatter renovering af de fælles bebyggelser i gårdhusene i Syd og i Vest bør ske på samme grundlag. Det kan oplyses, at der for så vidt angår etablering af en særlig funktion for kontrol af løn- og ansættelsesforhold hos såvel hoved som underentreprenører, har administrationen foreslået Albertslund Kommune, at der efter en model, der er anvendt i Odense Kommune, indgås et partnerskab mellem boligorganisationerne og Albertslund Kommune herom. Dette på baggrund af, at Albertslund Kommune har indgået en aftale med deres eksterne revisionsfirma om udøvelse af denne kontrol på kommunens egne byggerier. Der foreligger endnu ikke svar fra Albertslund Kommune. Parallelt har administrationen anmodet BO-VESTs eksterne revisor om at fremkomme med oplæg til, hvorledes og under hvilke vilkår, herunder til hvilken pris, kontrollen kunne overlades til dem. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

15 Efter VA s bestyrelsesmøde den 27. januar vil spørgsmålet blive taget op igen med henblik på at skabe en fælles holdning i AB og VA. Boligsocialmidtvejskonference Den 15. januar blev der afholdt en fælles boligsocialmidtvejskonference for de tre helhedsplaner, der administreres af BO-VEST: Brøndby Strand for Fremtiden, Greve Nord projektet og Albertslund Boligsociale Center. Der var i alt 88 tilmeldte til konferencen, der dækkede et bredt felt af frivillige, kommunale embedsmænd og beboerdemokrater. Konferencen var arrangeret af en arbejdsgruppe bestående af sekretariatsledere fra de tre helhedsplaner samt repræsentanter fra de tre kommuner. Regnskab og evaluering af konference forligger ikke endnu. Status på rammebetingelserne for solcelleanlæg Det er en målsætning i BO-VESTs handlingsprogram for at gøre det lettere for afdelingerne at overveje og etablere el-producerende solcelleanlæg. Silergården/T13 i Brøndby Strand har siden 2013 haft ønske om etablering af et større anlæg (et af landets største), og anlægget er projekteret, men en række barrierer har sat projektet på pause. Silergårdens projekt tjener som en slags udgangspunkt for resten af BO- VESTs afdelinger, da problematikkerne ofte vil være de samme erfaringerne fra denne sag kan bruges, når andre interesserede afdelinger i fremtiden vil kigge nærmere på mulighederne for egne solcelleanlæg. Overordnet status: Der er visse fremskridt for rammebetingelserne for solcelleanlæg i den almene sektor, men en del afklaring resterer. Økonomien for solcelleanlæg i vore afdelinger - og dermed hvor, det kan være relevant at etablere - er ikke særlig gennemskuelig lige nu. EU har endelig godkendt den danske støttelovgivning, så man fra næste år kan sælge overskydende el fra solcelleanlæg tilbage til elnettet med et pristilskud. Det er ikke nødvendigvis afgørende for økonomien i anlæggene, men en hjælp. Det har indtil videre givet problemer i Silergården, at afdelingen består af separate bygninger, der er forbundet via det offentlige elnet (DONGs elkabler i jorden). Man må nemlig ikke fordele den producerede el fra solcellerne på bygningernes tage herigennem. Hidtil har vi overvejet et lille solcelleanlæg til hver opgang og lignende lappeløsninger. BL har gang i et større lobbyarbejde i Folketinget og hos Energistyrelsen for at løse denne barriere. De melder, at deres løsningsforslag er modtaget positivt. I forslaget afregnes hele produktionen med solceller på et centralt punkt for hver time, således at hele afdelingen får glæde af den producerede el samt de indtægter, der vil være fra overskyende produceret el (virtuel afregning, kaldes det). Ifølge BL kræves en række lovændringer, for at denne model kan blive en realitet, og Finansministeriet skal også overbevises. De håber, det vil ske i løbet af der er dog ingen garantier om noget, ej heller tidshorisonten. En overgangsordning, hvor man kan få driftstilskud til at etablere anlæg under de nuværende besværlige betingelser, er ved at blive udarbejdet. Om den er attraktiv, må tiden vise. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

16 Administrationen i BO-VEST arbejder løbende - i samarbejde med vores rådgiver Alectia - med at afgøre, hvornår det vil være rentabelt at gå videre med projektet i Silergåden. Og dermed også andre afdelinger i BO-VEST. Information om frikøb for kommunale tilbagekøbsdeklarationer Mandag d. 5. januar og onsdag d. 7. januar 2015 blev der afholdt orienteringsmøder for organisationsbestyrelsesmedlemmer om hjemfald i forbindelse med en aftale med Albertlund kommune. Bestyrelsen har på mail modtaget yderligere information d. 13. januar Albertslund Kommune har den 19. januar 2015 rettet henvendelse til Landsbyggefonden vedrørende frikøb af hjemfaldspligter AB og VA. Der vil blive givet en orientering på mødet. Bilag: Kopi af brev fra Albertslund Kommune til Landsbyggefonden Kopi af brev til Albertslund Kommune Kopi af brev fra finanstilsynet til realkreditrådet 16. Punkter til næste møde og kommende møder Punkter: - Ansøgninger til dispositionsfonden, herunder: Ansøgninger fra Troldnøddegården - udskiftning af vaskeri og køkken i fælleshus Ansøgning fra Miravænget - udskiftning af køkken i fælleshus - Valg af banker - Status på gældsrådgiverteamets arbejde i Drøftelse af kriterier for dækning af tillægsydelser - Drøftelse af det boligsociale arbejde i Albertslund efter 2016 / midtvejskonference - Sociale klausuler - Midtvejsevaluering fra byg hvor er vi og hvor er vi på vej hen 17. Næste møde og kommende møder Dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde i AB udsendes pr. mail. Mødeplan: 12. marts april maj 2015 (kun i tilfælde af forslag) 10. juni august september december 2015 Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere