Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015"

Transkript

1 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN

2 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan for Ringparken, som blev godkendt i Slagelse Byråd i efteråret 2013 og efterfølgende bevilget af Landsbyggefonden (LBF) for perioden Ringparken har ry som Slagelse Kommunes mest belastede boligområde, og det samlede område har mange udfordringer ikke mindst som følge af unge med uhensigtsmæssig gruppementalitet, uroligheder og utryghed i området. Selv om flertallet af de nuværende beboere udtrykker, at de føler sig trygge i området, er netop utryghed og kriminalitet et stort problem for boligområdet, som ikke er attraktivt at søge til. Samtidig er det en meget lille del af beboerne i boligområdet, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er en stor andel af udsatte børn og unge. Da Ringparken sammen med Schackenborgvænge fremstår som et samlet boligområde med fælles problemstillinger har Slagelse Kommune, Fællesorganisationens Boligforening (FOB) og Slagelse Almene Boligselskab (SAB) i 2012 samarbejdet om at prækvalificere området til en boligsocial indsats, som nu konkretiseres i denne helhedsplan. På et beboermøde i Schackenborgvænge i juni 2013 stemte beboerne nej til at deltage i den boligsociale helhedsplan. Derfor omhandlede den oprindelige helhedsplan udelukkende FOBs afdelinger i Ringparken med i alt ca beboere. Der blev dog åbnet op for, at planen eftersøgende kunne søges udvidet til det samlede område, såfremt beboerne i Schackenborgvænge måtte beslutte at deltage. Beboerne i Schackenborgvænge besluttede efterfølgende på et beboermøde den at tilslutte sig den boligsociale helhedsplan. Bestyrelsen for SAB godkendte dette på et organisationsbestyrelsesmøde den og Landsbyggefonden har ved mail genåbnet sagen, så Schackenborgvænge, under forudsætning af godkendelse fra Slagelse Kommune, kan indarbejdes med virkning fra Med denne allonge er boligområdet udvidet og organiseringen er ændret efter dette. Der er ændret i afsnittet om arbejdet med beboerinddragelse primært målrettet Schackenborgvænge og tryghed, hvor fremskudt ejendomsdrift i Ringparken ses som pilotprojekt for det samlede område. Økonomien er tilpasset de nye forudsætninger 4. kvartal 2013, der oprindeligt var forudsat som en del af den boligsociale helhedsplan, indgår ikke længere, og med virkning fra regnes med en forhøjelse af det samlede bidrag fra LBF fra 9,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr. 2

3 Den forkortede periode betyder samtidig, at den dokumenterede medfinansiering er nedsat fra t. kr. til t. kr. Det skyldes dels, at FOBs og Slagelse Kommunes medfinansiering for 4. kvartal 2013 ikke medregnes. Dels at FOB har fremrykket sit kontante tilskud til den boligsociale indsats, så det er anvendt til at opretholde den boligsociale indsats i 2013, hvor FOB har finansieret den boligsociale helhedsplan uden tilskud fra LBF. Som tillæg til Oasen boligsocial helhedsplan for Ringparken vedlægges: 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3.1 Et udsat boligområde 3.2 Beboersammensætning med opdaterede statistiske nøgletal 3.4 Utryghed og kriminalitet 5.3 Beboernetværk, inddragelse og demokrati 5.5 Image og kommunikation 6.3 Organisation 6.4 Organisationsdiagram Ovenstående reviderede afsnit erstatter den nuværende helhedsplans tilsvarende afsnit. På baggrund af den ændrede periode og det udvidede område er der udarbejdet: Udkast til revideret samarbejdsaftale Revideret budget Oversigtsskema på baggrund af dette Allongen er udarbejdet af Sekstanten for FOB og SAB og drøftet med styregruppen for Oasen på møde den og på administrativt møde

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Allonge Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde Et udsat boligområde Beboersammensætning Utryghed og kriminalitet Image og kommunikation Organisering Organisationsdiagram evaluering BAGGRUND - BOLIGOMRÅDET OG PERSPEKTIVERNE I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE 3.1 ET UDSAT BOLIGOMRÅDE Hvornår er et boligområde udsat? Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters fem kriterier fra 2014 handler alle om beboersammensætning. Men et boligområdes udsathed handler også om struktur. Rådet for socialt udsatte under Århus Kommune definerer udsathed således: Socialt udsatte er medborgere, med ressourcer som af varierende årsag enten er begrænsede eller udsat for pres i et sådant omfang, at udvikling og magt over eget liv indsnævres med fare for udstødelse og eksklusion fra normalsamfundet. Her vælger man altså en sociologisk indfaldsvinkel frem for blot at se på enkelte socialt udsatte mennesker som fx fattige, misbrugere, førtidspensionister, psykisk syge eller lignende. Hvis vi anvender samme sociologiske perspektiv på boligområder, kan Ringparken og Schackenborgvænge opfattes som udsat for begrænsede ressourcer i form af mangel på handelsliv, arbejdspladser, offentlige servicetilbud, økonomisk råderum og ikke mindst anerkendelse og for pres i form af utryghed og dårlig omtale i et sådant omfang, at boligområdets mulighed for selv at ændre udviklingen indsnævres med fare for 4

5 marginalisering i forhold til normalsamfundet. Det samlede område omfatter 867 lejemål fordelt på 24 4-etagers boligblokke, hvoraf de fire tilhører Slagelse Almene Boligselskab, SAB, som administreres af DAB. Fællesorganisationens Boligorganisation, FOB, har fire afdelinger fordelt på 20 boligblokke med 731 lejemål, mens SAB har afdelingen Schackenborgvænge med 136 lejemål. Området ligger i Slagelse Nordby tæt op af Ringvejen. Mod nord grænser boligområdet op mod et parcelhuskvarter. Ellers må boligområdet betegnes som et udkantsområde i Slagelse, hvor området er i en form for afvikling, hvor butikker og arbejdspladser lukker. Den lokale folkeskole, Nørrevangsskolen, der var en aktiv samarbejdspartner for boligområdet, blev nedlagt i 2012 og børnene fra boligområdet er nu fordelt på flere skoledistrikter. I området er der adgang til daginstitutioner og indkøbsmuligheder i Aldi, Netto og Fakta, men der er hverken pengeinstitutter eller hæveautomat og absolut intet at komme efter, hvis man ikke bor der. Der er ingen offentlige tilbud til hele byen, som bibliotek, svømmehal eller erhverv, der tiltrækker borgere udefra. Og senest er Bazaren, der er et etnisk supermarked, flyttet til Slagelse midtby. Det er svært at leje boliger ud i området. Selv om boligerne er godt indrettet, er i god vedligeholdelsesstand og har absolut konkurrencedygtig husleje, betyder det dårlige image med utryghed og hærværk, at der stort set ikke er venteliste og at der skal gøres en markant indsats via hjemmesider og opslag for at leje boligerne ud. Det betyder, at området for mange indflyttere mere er en her og nu løsning end en ønskebolig og den hurtige gennemstrømning påvirker afdelingernes økonomi og demokrati. Samtidig påvirker udgifterne til hærværk området markant. I Schackenborgvænge er der således gennem de seneste år opsamlet et underskud på 1,4 mio. kr. i afdelingen. FOBs afdelinger er også økonomisk pressede med for få henlæggelser. Ringparken afdeling 23, der er opført i 1963,har haft problemer med stigende tomgang, idet Slagelse Kommune har valgt ikke at yde indskudslån til denne afdeling. Da det generelt er muligt at opnå en hurtig bolig i dette område, har FOB valgt selv at yde disse lån, og tomgangen er nu næsten elimineret. 5

6 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune Figur 1: Ledige lejemål i FOB afdeling 23 (kilde: Landsbyggefondens opgørelse af lejeledighed) STYRKET UDLEJNING Medarbejderne i Oasen oplever et ønske om, at der indrettes tilgængelighedsboliger, da en række af de beboere, der har boet i området i en lang årrække og ønsker at blive boende, har behov for en bolig med bedre afgangsforhold, så de ikke tvinges til at flytte ud af området. Som led i helhedsplanen etableres en dialog mellem boligorganisationer og kommune om den fortsatte udlejning, herunder boligpolitiske initiativer og evt. ændret boligsammensætning. 3.2 BEBOERSAMMENSÆTNING Sammenlignet med Slagelse kommune som helhed er det karakteristisk for beboersammensætningen at: Antallet af beboere i arbejde er markant lavere Den gennemsnitlige husstandsindkomst er lav Der er flere enlige førtidspensionister og enlige forsørgere Uddannelsesniveauet er betydeligt lavere I Ringparken og Schackenborgvænge er andelen af beboere af ikke-vestlig oprindelse (dvs. beboere med oprindelse uden for Danmark og EU-landene) i den sidste femårsperiode vokset fra 51 til 57 % af det samlede antal beboere. Det er karakteristisk, at det største antal af fra- og tilflyttere til området er danskere. Det skal bemærkes, at de fleste fra- og 6

7 tilflytninger foregår inden for kommunens grænser, og at indtægtsniveauet er lidt højere for de, der fraflytter boligområdet. BESKÆFTIGELSE Området er karakteriseret ved en lav beskæftigelsesfrekvens. I de sidste fem år er andelen af beboere på 15 år eller ældre, der er i arbejde, faldet markant fra 45 % i 2009 til 31 % i Til sammenligning er andelen i Slagelse Kommune samlet 55 % i Som følge af den lavere beskæftigelsesfrekvens ligger områdets indtægtsniveau under Slagelse Kommunes indtægtsniveau. Knap 63 % af beboerne på 15 år eller ældre havde i 2012 under kr. i indkomst. 27 % af de årige beboere i området modtog kontanthjælp i Procentdelen i Slagelse Kommune er som helhed markant lavere. En væsentlig andel af beboerne på kontanthjælp især kvinder af anden etnisk herkomst mangler grundlæggende kendskab til samfundet og til de krav, der stilles på en arbejdsplads. Denne beboergruppe står over for en stor udfordring med omstilling til et aktivt arbejdsliv. Ungdomsarbejdsløsheden er ligeledes et stort problem især for unge med anden etnisk baggrund. BØRN OG UNGE Skole og daginstitutioner opfatter situationen sådan, at mange lokale børns deltagelse i skolen og organiserede fritidsbeskæftigelser er præget af dårlig forberedelse og manglende opbakning fra hjemmet. Mange unge i området mangler desuden basale skolefærdigheder, og en del har ikke færdiggjort en folkeskoleuddannelse. Kultur- og sprogforskelle mellem børn og forældre især med anden etnisk baggrund udgør en problemstilling, der blandt andet forringer børnenes skolegang. I flere af bebyggelsens husstande taler børn og forældre ikke samme sprog, fordi børnene aldrig har lært forældrenes modersmål. Denne sprogbarriere forringer børnenes mulighed for at lære at tale og skrive dansk, fordi de ikke kan hente hjælp i hjemmet. En beboergruppe bestående af især unge enlige mødre lever et liv præget af manglende socialt netværk og som følge heraf begrænsede muligheder for at passe et job eller færdiggøre en uddannelse. Ligesom mange ældre kvinder med anden etnisk baggrund lever et ret socialt isoleret liv. UDDANNELSESNIVEAU Det generelle uddannelsesniveau i Ringparken og Schackenborgvænge er lavt sammenlignet med Slagelse Kommune. 65 % af beboerne over 15 år i Ringparken har grundskolen som højeste uddannelsesniveau eller ukendt uddannelse. I Slagelse Kommune som helhed er den tilsvarende andel 39 %. 7

8 3.4 UTRYGHED OG KRIMINALITET Det må være et krav at kunne føle sig tryg, hvor man bor. Det gør beboerne i Ringparken og Schackenborgvænge desværre ikke altid, og utrygheden og kriminaliteten har stor betydning for boligområdet, hvor primært grupper af unge med uhensigtsmæssig og truende adfærd påvirker det samlede boligområde. Grupper af unge har indtaget flere opgange, hvor de nærmest har indrettet væresteder, og beboerne føler sig intimideret eller direkte truet. De store problemer med ophold og indbrud i både Ringparken og Schackenborgvænges kælderrum er nu nedbragt gennem chiplåsesystem og videoovervågning. Området har været plaget af påsatte brande i biler og containere. Der er i den sammenhæng etableret et samarbejde med brandvæsenet om brandkadetter og antallet af brande er nedadgående. Der er mange hærværksepisoder, hvor primært glaspartier i opgange er udsat. I de første 11 måneder af 2014 registrerede Center for Beredskab 13 episoder, som omfatter brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler eller påsatte brande i bygninger. Figur 2. Antal registrerede brande (Kilde: Center for Beredskabs opgørelse i november 2014 over registrerede brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler og påsatte brande i bygninger)

9 Utrygheden påvirker både ejendomsfunktionærer, offentlige service- og myndighedspersoner fra fx hjemmepleje, sundhedspleje og busdrift og ikke mindst beboerne. Utrygheden sætter grænser for, hvilke opgaver frivillige kan og vil påtage sig i området, ligesom alle arrangementer gennemtænkes med henblik på forstyrrende unge. Der er et tæt samarbejde mellem boligområderne, de boligsociale indsatser og politiet i forhold til opfølgning på konkrete episoder og med tendensmøder hver 2. uge, hvor der følges op på tendenser i samspil med ejdomsdrift og professionelle aktører i området. Det boligsociale fællessekretariat Sekstanten har i 2014 gennemført en tryghedsundersøgelse for Ringparken og Schackenborgvænge. Den viser, at 64 % af de interviewede voksne beboere er trygge ved at bo i området, mens 14 % var utrygge. Andelen af trygge var højere blandt mænd end blandt kvinder og lavere blandt de ældre beboere (56 år og ældre) end blandt de yngre. Hvis resultatet vægtes ud fra aldersfordelingen for området, får man næsten samme resultat med 63 % trygge og 13 % utrygge. Hvis resultatet i stedet vægtes ud fra en antagelse af, at der bor lige mange mænd og kvinder i området, stiger andelen af trygge til 70 %, mens andelen af utrygge falder til 11 %, når vægtningen modvirker, at kvinderne er overrepræsenteret i forhold til mændene blandt deltagerne i undersøgelsen. Figur 3. Andelen af trygge og utrygge beboere på 18 år og ældre i boligområdet (Kilder: Tryghedsundersøgelsen 2014 og tabel 1 i Danmarks Statistiks Nøgletal på Boligområder 2014) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Trygge Utrygge 10% 0% Deltagerne i undersøgelsen, ikke vægtet Vægtet med ligelig kønsfordeling Vægtet efter områdets aldersfordeling Som led i arbejdet med tryghed og trivsel er to af Oasens medarbejdere uddannet i konfliktløsning og medvirker bl.a. i samspil med ejendomsdriften aktivt til tidlig dialog. 9

10 5.3 BEBOERNETVÆRK, INDDRAGELSE OG DEMOKRATI Ungeforum Studiekreds- og debatmøder Tryghedsdialog Uddannelse af frivillige Tværgående fora - deltagelse i beboerdemokrati PROBLEMKOMPLEKS Samlet er Ringparken og Schackenborgvænget præget af lav deltagelse i demokrati og samfundsliv som beboerdemokrati, brugerbestyrelser og almindelige valg. Specielt for Schackenborgvænge, der gennem adskillige år ikke har haft afdelingsbestyrelse, er der behov for styrket lokal inddragelse og tilknytning til et fælles aktivitetsudvalg. Når der er stor afstand mellem beslutningerne, og dem, beslutningerne omfatter, er der mindre ejerskab, og det bliver for nemt at trække racismekortet. Der er et voksende antal beboere, der gerne vil bidrage og være aktive i boligområdet, men sædvanligvis foregår det ved, at man melder sig fra gang til gang. Problemerne med utryghed gør samtidig, at der ikke er etableret egentlige klubber, men at beboeraktiviteter foregår i og ud fra Oasen. FORMÅL Kapacitetsopbygning og uddannelse af frivillige i boligområdet At øge kendskabet og opfattelsen af indflydelse og ansvar at understøtte netværksdannelse og ansvarlighed at skabe kendskab på tværs af alder og etnicitet MÅLGRUPPE Der er to målgrupper. Den brede, der består af børn og vokse i boligområdet og den smallere, hvor man etablerer målrettet uddannelse til de, der er eller søges aktiveret i beboerdemokrati som frivillige og aktive. SAMARBEJDE OG FORANKRING De fire boligsociale helhedsplaner samarbejder med udgangspunkt i Fællessekretariatet om etablering og møder mellem ungeråd, ungeforum mv. Oasen har en markant rolle med at gøre beboerdemokratiet forståeligt og vise ind til det gennem inviterede og målrettede forløb og kurser. Specielt for Schackenborgvænge gøres et opsøgende arbejde i forhold til at etablere et aktivitetsudvalg i samarbejde med en eventuel afdelingsbestyrelse. De to boligorganisationer og Fællessekretariatet er primære partnere omkring kurser for aktive. 10

11 Endvidere samarbejdes med Slagelse Kommune om demokrati og debataktiviteter i området AKTIVITETER OG EFFEKTMÅL Ungeforum Med udgangspunkt i aktiviteterne i Oasen etableres senest i 2014 et Ungeforum, som inddrages i planlægningen af udearealer og ungeaktiviteter. Aktivitet/Effektmål Gennem løbende udvikling af debat og demokrati omkring de enkelte aktiviteter skabes grobund for, at der vælges ungerepræsentanter for samtlige aktiviteter. Ungerepræsentanter medvirker i dialog om nuværende og kommende aktiviteter, i tryghedsdialog og i forhold til bl.a. omlægning af udearealer. Det er målet, at både de aktive ungerepræsentanter og ungegruppen oplever at blive hørt og dermed færre konflikter. Studiekreds og debatmøder Slagelse Kommune har udarbejdet en demokratistrategi. I samarbejde med Slagelse Kommune målrettes aktiviteter til boligområdet. Aktivitet/effektmål Der etableres studiekredse og arrangeres debatmøder med udgangspunkt i emner, som opleves som relevante i boligområdet. Der arbejdes med debatformer, der tiltrækker både beboere og kommunens øvrige borgere. Aktiviteterne starter i 2014 og effektmål fastlægges i tilknytning til hvert års planlægning. Tryghedsdialog Der er mange tryghedsindsatser i Ringparken: forebyggende aktiviteter for børn og unge, gadeplansindsats, beboervært, fremskudt ejendomsdrift og særlig politiindsats. De mange professionelle koordinerer i tendensmøder hver 2. uge, men der er også behov for at udvikle tryghedsdialogen med beboerne. I forhold til den oplevede kriminalitet er der få anmeldelser i området. Mange føler sig utrygge uden at have et sted at sige det, andre klager til mange instanser, og kommer nemt til at fylde uforholdsmæssigt meget i opfattelsen af, hvad der skaber tryghed og utryghed. I denne helhedsplan gennemføres regelmæssige tryghedsmålinger, som vi ønsker at supplere 11

12 med tryghedsdialog, hvor beboere og tryghedsansvarlige kan møde hinanden i en åben dialog. Oasen er ansvarlig for at invitere og facilitere tryghedsdialogen gennem målrettede arrangementer med relevant deltagelse af politi, ejendomsdrift, beboere m fl. Aktivitet/effektmål Der gennemføres minimum 6 tryghedsdialoger årligt. Det er Oasen, der ud fra problemstilling fastlægger form og deltagere fx med udgangspunkt i et konkret problem som knallertkørsel eller handel med stoffer, eller en konkret målgruppe, unge, ældre, psykisk sårbare m.fl. Udgangspunktet kan også være et specifikt område, hvor man fokuserer på udeområdet eller en eller flere opgange. Det er målet, at deltagerne har en positiv oplevelse af at blive hørt, og at tryghedsdialogen indgår i den løbende tilpasning af tryghedsindsatsen og påvirker beboernes opfattelse af tryghed positivt. Uddannelse af frivillige Den store gruppe, der aktivt deltager og tager ansvar for boligområdets liv og udvikling, ønsker vi at klæde på med konkrete redskaber for at styrke den samlede kapacitet og sammenhængskraft i boligområdet. Her er målgruppen nuværende og mulige medlemmer af afdelingsbestyrelser, ungeforum, mv. i alt ca. 60 navngivne personer i området. Undervisningen kan indgå i en kommende beboerhøjskole. Aktivitet/effektmål Gennemføres som tilbud 1 3 gange årligt. Det er projektlederen, der er ansvarlig for afdækning af behov, rekruttering, planlægning og gennemførelse i samspil med eksterne undervisere. Et samspil med de øvrige helhedsplaner i kommunen tilstræbes. Det er målet, at alle frivillige i Oasen og Ringparkens beboerdemokrati årligt får minimum ét tilbud om et uddannelsesforløb med mulighed for diplom eller ekstern prøve fx konfliktmægling, medborgerskab og deltagelse, det gode beslutningsoplæg, præsentation og fremlæggelse, hygiejnebevis eller lignende og at minimum 25 % af målgruppen deltager. Ungeforum Med udgangspunkt i aktiviteterne i Oasen etableres senest i 2014 et Ungeforum, som inddrages i planlægningen af udearealer og ungeaktiviteter. 12

13 Tværgående aktivitetsudvalg og styrkelse af beboerdemokratiet Oasen medvirker til at mobilisere i forhold til beboerdemokrati i Ringparken og Schackenborgvænge. Både til det ordinære afdelingsmøde, men også til en række formøder baseret på etablerede interessegrupper. I samspil med Sekstanten og boligorganisationerne gennemføres lokal demokratiundervisning med udgangspunkt i aktuelle udfordringer. Der ønskes en øget deltagelse til beboermøder. For Schackenborgvænge er det langsigtede mål at fastholde en bæredygtig afdelingsbestyrelse. Her er ambitionen at nedsætte et tværgående aktivitetsudvalg som forum for Schackenborgvænge og afdelingsbestyrelserne i FOBs drøftelser af tværgående interesse, beboeraktiviteter mv. 5.5 IMAGE OG KOMMUNIKATION Inklusion og samspil Retorik og debat for unge Kommunikationsstrategi hjemmeside, beboeravis og sociale medier Den gode boligafdeling Uddannelse af ejendomsfunktionærer Imagestrategi boligområde og lokalområde PROBLEMKOMPLEKS Ringparken og Schackenborgvænge fremstår i medierne som et udsat boligområde. Det er de færreste, der kender området, og der er derfor flere fordomme end viden. Imagearbejde er vigtigt, i forhold til at fortælle de gode historier, da de dårlige af sig selv finder vej til pressen. En væsentlig del af imageindsatsen er derfor at skabe anledninger til at boligområdet præsenteres sig for omverdenen ved at deltage i lokale aktiviteter og ved at invitere omverdenen indenfor. Også for områdets egne beboere har pressebilledet betydning for, hvordan området opleves. Men samtidig er det vigtigt, at den massive indsats for at skabe tryghed suppleres med indsats for at styrke boligkvaliteten, som den opleves i området. FORMÅL Her og nu er målet at forbedre områdets image og styrke selvopfattelsen hos de nuværende beboere og ansatte. Målsætningen medvirker til at øge den gennemsnitlige indtægt, fordi et bedre image og hurtig opfølgning på problemer skal medvirke til, at beboere, der er eller kommer i arbejde, kan fastholdes i området. 13

14 MÅLGRUPPE Imageindsatsen og kommunikationsindsatsen har fire målgrupper: Nuværende beboere Lokalområdet/Slagelse Kommune Ejendomsfunktionærer i området Medarbejdere/medspillere i offentlige institutioner, medarbejdere, der arbejder professionelt i området, håndværkere boligorganisationernes ansatte SAMARBEJDE OG FORANKRING Der samarbejdes med projekt Ringparken og Motalavej om udvikling og gennemførelse af trivselsundersøgelser. Fællessekretariatet Sekstanten varetager væsentlige dele af den tværgående imageindsats, herunder samspillet med Slagelse Kommune, der har etableret en udadvendt bosætningsstrategi, som det er væsentligt at koordinere med. Disse funktioner igangsættes i 2014, hvor der udarbejdes en strategi og handlingsplan. AKTIVITETER OG EFFEKTMÅL Inklusion og Samspil Er en fælles overskrift for aktiviteter, der skal præsentere boligområdet og dets beboere som aktive i lokalområdet og som inviterer indenfor. Aktivitet/effektmål Aktiviteterne vurderes løbende i forhold til at være med, der hvor det giver effekt. Oasen deltager på Slagelse Festuge med madbod, som ud over at sælge etnisk mad er med til at give et positivt indtryk af kvinderne og dermed bebyggelsen. Kvinderne varetager selvstændigt indkøb, madlavning og salg. Oasen har også til andre formål stillet op med etnisk Catering, som måske på sigt kan udvikles til en socialøkonomisk virksomhed. Foreningernes dag i Oasen Lokalområdets foreninger inviteres til aktivitetsdag for børn og forældre. Mere end 100 eksterne deltagere. Oasen huser den årlige Game Event. 14

15 Åbent hus for fx gymnasieklasser og foreninger. Oasen inviterer indenfor på en måde, der både skaber viden, afliver myter og rekrutterer frivillige til området. Etablering af Oaseparken skal ses som et væsentligt led i denne strategi. Retorik og debat for unge Der er alt for mange af boligområdets unge, der trækker racismekortet, og har svært ved at adressere deres vrede og frustrationer hen, hvor det faktisk er muligt at få indflydelse. Indsatsen skal ses i forlængelse af den fælles indsats for at styrke de unges indflydelse og engagement gennem ungeforum, ungeråd mv i de fire helhedsplaner. Aktivitet/effektmål 2 årlige forberedende kursusforløb for 6 8 deltagere, der afsluttes med debat med politiker og debat-battle mellem områderne. Målet er at udvikle et antal rollemodeller, der kan stå op for området. Kommunikationsstrategi/hjemmeside Oasen kommunikerer i dag primært om aktiviteter via opslag og aktiviteter. Det er målet at styrke Oasens kommunikation om de små gode historier ved at bringe dem på hjemmeside, som opslag på vaskeri mm ligesom der skal laves en strategi for samspil med de unge via facebook. Aktivitet/effektmål Nye opslag, der ophænges i både FOB og SAB. Udvikling af hjemmesiden, så nyhedssiden bliver mere brugt, kombineret med trykning af de små gode historier der placeres i forbindelse med ejendomskontorer, vaskerier mv. Strategi for facebook udvikles i samspil med ungeforum. Den gode boligafdeling uddannelse for ejendomsfunktionærer I samspil mellem de fem boligorganisationer, de fire helhedsplaner og Fællessekretariatet Sekstanten udvikles og gennemføres små målrettede kursusforløb, hvor alle ejendomsfunktionærer deltager to halve dage pr halvår. Der er et dobbelt fokus på at styrke den gode boligafdeling gennem hurtig opfølgning, hurtig rapportering og udbedring af 15

16 hærværk. God og effektiv kommunikation med beboerne og konfliktløsning og så evnen til at se og fortælle den gode historie. Aktivitet/effektmål Alle ejendomsfunktionærer tilbydes via driften 2 halve dages kursus i hvert halvår. Hvert kursus berører en problemstilling fra funktionærernes hverdag og en, der er mere møntet på den gode fortælling. Der er pt tænkt på: Hærværk og graffiti opgørelse og bekæmpelse gennem hurtig opfølgning God kommunikation når beboeren føler sig set og hørt Konfliktløsning Misbrug og psykisk sygdom opmærksomhedspunkter og hjælpemuligheder Den gode fortælling: Min hjælpsomme beboer, de søde unger Omar blev student i går, vores nye praktikant Imagestrategi boligområde og Lokalområde Fra 2014 er fællessekretariatet gået ind i imagearbejdet. Der gennemføres lokale fokusinterviews som basis for udvikling af fælles imagestrategi og lokale handlingsplaner. Aktivitet/effektmål Med udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med ressourcepersoner i de fire boligområder i vinteren udvikles forslag til en imagestrategi, der kan besluttes og iværksættes i foråret ORGANISERING Helhedsplanen Oasen i Nordbyen indgår sammen med Slagelse Kommunes øvrige helhedsplaner i en fælles aftale om det boligsociale samarbejde i Slagelse Kommune. Kommunen og de fem boligorganisationer er gået sammen om at etablere det boligsociale fællessekretariat Sekstanten, der udarbejder helhedsplanerne og sikrer en koordineret målsat indsats i helhedsplanerne. Organiseringen kan derfor beskrives på to niveauer: DET LOKALE NIVEAU bestående af: STYREGRUPPEN sikrer, at indsatserne under den boligsociale helhedsplan løbende monitoreres i forhold til de i helhedsplanen angivne succeskriterier. Styregruppen er ansvarlig for, at der i helhedsplanens projektperiode sker de nødvendige drøftelser mellem parterne om evt. tilpasning/justering af indsatser, mål og budget. 16

17 Styregruppen kan beslutte mindre justeringer inden for indsatsområderne og ligeledes beslutte at indstille væsentlige ændringer i helhedsplanens prioriteringer, mål, indsatser og budget til bevillingsgiverne. Styregruppen består af repræsentanter for Slagelse Kommunes direktion, pt. uddannelsesdirektøren, FOBs afdelingschef, DABs forvaltningskonsulent på vegne af SAB, Slagelse Kommunes boligsociale programleder, to beboerrepræsentanter udpeget af henholdsvis FOB og SABs hovedbestyrelser og Sekstantens sekretariatsleder. Projektlederen er sekretær for og deltager normalt i styregruppens møder. Styregruppen har som udgangspunkt to årlige møder. PROJEKTLEDER OG PROJEKTTEAM med projektleder 37 t, der er ansvarlig for projektets daglige ledelse, herunder personaleledelse og ledende medarbejder 37 t samt projektmedarbejdere. Projektteamet står for gennemførsel af helhedsplanens lokale aktiviteter; metodeudvikling, samarbejde, økonomistyring, daglig dokumentation og drift. Projektteamet har blandt andet som følge af de psykiske belastninger i arbejdet tilknyttet ekstern supervision, der primært bruges som gruppesupervision. Projektlederen er ansat af FOB og refererer hertil. LOKAL PROJEKTGRUPPE, som følger projektets indsatser og resultater ud fra en praksisbaseret tilgang, der skal sikre sammenhæng og koordinering til boligorganisationernes og de lokale institutioners daglige drift og øvrige aktiviteter i området. Projektgruppen består af FOBs afdelingschef, SABs ejendomsmester, Slagelse Kommunes boligsociale programleder, Oasens projektleder og aktivitetsleder samt de to beboerrepræsentanter, der er udpeget til styregruppen af henholdsvis FOB og SABs hovedbestyrelser. Desuden deltager Sekstantens sekretariatsleder efter behov. Projektgruppen afholder møde i de kvartaler, hvor der ikke er møde i styregruppen. MARKARBEJDERGRUPPE Faglig følge- og koordinationsgruppe med projektets lokale medspillere fra institutioner, projekt Ringparken og Motalavej samt relevante aktører fra Slagelse Kommune. Gruppen dækker de boligsociale indsatser i Slagelse, dvs. både OASEN og Sydbyen. SAMARBEJDSFORA Helhedsplanens medarbejdere indgår i relevante samarbejdsfora - efter behov oprettes uformelle koordineringsfora fx på unge og uddannelsesområdet. 17

18 DET FÆLLES NIVEAU STYREGRUPPEN FOR FÆLLESSEKRETARIATET, der består af repræsentanter for Slagelse Kommunes direktion, ledelserne for de tilknyttede boligorganisationer samt tværgående medarbejder på det almene boligområde i Slagelse Kommune. Sekretariatslederen er sekretær for styregruppen og deltager normalt i styregruppens møder FÆLLESSEKRETARIATET SEKSTANTEN, der har ansvar for opfølgning på mål og projektets målrettethed samt analyse, bogføring mv. Fællessekretariatet varetager faglig ledelse og sparring, og er ansvarlig for eksterne samarbejdsaftaler, herunder tovholder på de tværgående aftaler med Slagelse Kommune. ERFA Helhedsplanens projektleder og medarbejdere indgår i systematisk erfaringsudveksling, metodeudvikling og inspiration, der varetages af Sekstanten. 6.4 ORGANISATIONSDIAGRAM 18

19 6.2 EVALUERING Oasen fører logbog, hvor der regelmæssigt gennemføres tællinger af samtlige deltagere. Oasen vil fortsætte sin tradition for at afslutte hvert projekt med en proces- og resultatevaluering, som giver mulighed for løbende justering og optimering af indsatsen. Der er både fokus på procesevaluering, der skal styrke samarbejdet og hjælpe medarbejdere og samarbejdspartnere med at blive bevidste om, hvad de gør, og hvordan det kan gøres bedre og på resultatevaluering, der skal indgå i målopfyldelsesskemaerne. Hvert år i december foretages en status på den boligsociale helhedsplan. Der følges op på, hvorvidt årets milepæle er nået, og næste års milepæle planlægges og justeres. Endvidere gennemføres der hvert år en mindre lokal evaluering i form af dialogmøder med brugere, frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det er et ønske at følge beboernes trivsel gennem hele forløbet. Pt. gennemfører Slagelse Kommune årlige trivselsundersøgelser i forbindelse med Projekt Ringparken og Motalavej, og det skal aftales, hvordan helhedsplanen og projektet kan koordinere, så beboerne ikke skal udsættes for sideløbende undersøgelser. Igennem Fællessekretariatet etableres evaluering af imageindsatsen. Denne tilrettelægges sammen med fastlæggelsen af de tværgående imageinitiativer i Fællessekretariatet og Slagelse Kommune samarbejder gennem perioden om at udvikle og forfine lokale effektmålinger, som er nemme at indsamle og formidle. Fællessekretariatet forestår en intern evaluering i 2016 med henblik på retningspile for et evt. fortsat boligsocialt projekt. 19

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats

Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 2015 Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 0 Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats Motalavej

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Statusopgørelse 2016 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats

Statusopgørelse 2016 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 2016 Statusopgørelse 2016 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 0 Statusopgørelse 2016 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats Motalavej

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB

Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB Udsatte boligområder 4 boligområder, der omfatter 5 boligorganisationer og 17 afdelinger Fakta om boligområderne Fakta om beboerne

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober 2011 - Udarbejdet

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen En fælles platform for samarbejde mellem Vejle Kommune og boligselskaberne Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen FOKUS PÅ UDVIKLING AF GODE BOLIGOMRÅDER

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 5 3.1 Et udsat boligområde...

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Sekstanten beretning 2015 2015 Beretning

Sekstanten beretning 2015 2015 Beretning 0 2015 Beretning 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Beretningen for 2015... 2 1.2. Målfastsættelse og dokumentation for boligsocial indsats... 2 1.3. Nulpunktsundersøgelsen et fælles udgangspunkt... 3 1.4.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia 2018-2022 Indledning Fredericia Kommune indsender på vegne af kommunen og boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder

Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder 0 2014 Beretning 1 Indhold Indledning... 2 0-punktsanalysen et fælles udgangspunkt... 3 Årlige opfølgninger... 3 Beretningen for 2014... 3 Sekstanten... 4 Sekstantens sekretariat... 5 Aktiviteter 2014...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING Den Boligsocial Indsats i området er et must! Den løfter området, forebygger sociale problemer og skaber synergi til eksisterende tilbud Citat: Frivillig i Hånbæk. Interview

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Landsbyggefondens journalnummer: 1505 Område: BoLivVejle Tovholder: Boligsocial indsats - 0350 Arbejdernes Andels-Boligforening 029 29, Finlandsparken Boligorganisation(er):

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2021 Prækvalifikation for Korsør, Skælskør og Slagelse Motalavej - Ringparken/Schackenborgvænge - Sydbyen - Skælskør SAB ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

August 2014. Sammen kan vi mere

August 2014. Sammen kan vi mere August 2014 Sammen kan vi mere Boligsocial helhedsplan Vapnagaard 2015-2017 1.FORORD...2 2.RESUMÉ...2 3.BAGGRUND BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDETOGDESOCIALEUDFORDRINGER...4 3.1BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDET...4 Fællesfaciliteterogfællesområder...4

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart Effektevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Kort & klart Om evalueringen Evalueringens fire dele Evalueringen har fire fokusområder, som søger at besvare følgende spørgsmål: Landsbyggefonden

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

Halvdagsseminar om inddragelse

Halvdagsseminar om inddragelse Halvdagsseminar om inddragelse Dagens program 12.00-12.30 Velkomst 12.30-13.45 Præsentation og drøftelse af den metodiske tilgang til boligsocialt arbejde i Horsens 13.45-14.00 Pause 14.00-15.45 Workshop

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 RUNDT OM BOLIGSOCIALE INDSATSER Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 Hvad er en boligsocial indsats? En boligsocial

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

FÆLLESSKAB I VANGKVARTERET

FÆLLESSKAB I VANGKVARTERET FÆLLESSKAB I VANGKVARTERET Boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 0 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. BAGGRUND... 4 3.1 Vangkvarteret... 4 3.2 Udfordringer i Vankvarteret...

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere