Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015"

Transkript

1 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN

2 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan for Ringparken, som blev godkendt i Slagelse Byråd i efteråret 2013 og efterfølgende bevilget af Landsbyggefonden (LBF) for perioden Ringparken har ry som Slagelse Kommunes mest belastede boligområde, og det samlede område har mange udfordringer ikke mindst som følge af unge med uhensigtsmæssig gruppementalitet, uroligheder og utryghed i området. Selv om flertallet af de nuværende beboere udtrykker, at de føler sig trygge i området, er netop utryghed og kriminalitet et stort problem for boligområdet, som ikke er attraktivt at søge til. Samtidig er det en meget lille del af beboerne i boligområdet, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er en stor andel af udsatte børn og unge. Da Ringparken sammen med Schackenborgvænge fremstår som et samlet boligområde med fælles problemstillinger har Slagelse Kommune, Fællesorganisationens Boligforening (FOB) og Slagelse Almene Boligselskab (SAB) i 2012 samarbejdet om at prækvalificere området til en boligsocial indsats, som nu konkretiseres i denne helhedsplan. På et beboermøde i Schackenborgvænge i juni 2013 stemte beboerne nej til at deltage i den boligsociale helhedsplan. Derfor omhandlede den oprindelige helhedsplan udelukkende FOBs afdelinger i Ringparken med i alt ca beboere. Der blev dog åbnet op for, at planen eftersøgende kunne søges udvidet til det samlede område, såfremt beboerne i Schackenborgvænge måtte beslutte at deltage. Beboerne i Schackenborgvænge besluttede efterfølgende på et beboermøde den at tilslutte sig den boligsociale helhedsplan. Bestyrelsen for SAB godkendte dette på et organisationsbestyrelsesmøde den og Landsbyggefonden har ved mail genåbnet sagen, så Schackenborgvænge, under forudsætning af godkendelse fra Slagelse Kommune, kan indarbejdes med virkning fra Med denne allonge er boligområdet udvidet og organiseringen er ændret efter dette. Der er ændret i afsnittet om arbejdet med beboerinddragelse primært målrettet Schackenborgvænge og tryghed, hvor fremskudt ejendomsdrift i Ringparken ses som pilotprojekt for det samlede område. Økonomien er tilpasset de nye forudsætninger 4. kvartal 2013, der oprindeligt var forudsat som en del af den boligsociale helhedsplan, indgår ikke længere, og med virkning fra regnes med en forhøjelse af det samlede bidrag fra LBF fra 9,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr. 2

3 Den forkortede periode betyder samtidig, at den dokumenterede medfinansiering er nedsat fra t. kr. til t. kr. Det skyldes dels, at FOBs og Slagelse Kommunes medfinansiering for 4. kvartal 2013 ikke medregnes. Dels at FOB har fremrykket sit kontante tilskud til den boligsociale indsats, så det er anvendt til at opretholde den boligsociale indsats i 2013, hvor FOB har finansieret den boligsociale helhedsplan uden tilskud fra LBF. Som tillæg til Oasen boligsocial helhedsplan for Ringparken vedlægges: 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3.1 Et udsat boligområde 3.2 Beboersammensætning med opdaterede statistiske nøgletal 3.4 Utryghed og kriminalitet 5.3 Beboernetværk, inddragelse og demokrati 5.5 Image og kommunikation 6.3 Organisation 6.4 Organisationsdiagram Ovenstående reviderede afsnit erstatter den nuværende helhedsplans tilsvarende afsnit. På baggrund af den ændrede periode og det udvidede område er der udarbejdet: Udkast til revideret samarbejdsaftale Revideret budget Oversigtsskema på baggrund af dette Allongen er udarbejdet af Sekstanten for FOB og SAB og drøftet med styregruppen for Oasen på møde den og på administrativt møde

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Allonge Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde Et udsat boligområde Beboersammensætning Utryghed og kriminalitet Image og kommunikation Organisering Organisationsdiagram evaluering BAGGRUND - BOLIGOMRÅDET OG PERSPEKTIVERNE I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE 3.1 ET UDSAT BOLIGOMRÅDE Hvornår er et boligområde udsat? Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters fem kriterier fra 2014 handler alle om beboersammensætning. Men et boligområdes udsathed handler også om struktur. Rådet for socialt udsatte under Århus Kommune definerer udsathed således: Socialt udsatte er medborgere, med ressourcer som af varierende årsag enten er begrænsede eller udsat for pres i et sådant omfang, at udvikling og magt over eget liv indsnævres med fare for udstødelse og eksklusion fra normalsamfundet. Her vælger man altså en sociologisk indfaldsvinkel frem for blot at se på enkelte socialt udsatte mennesker som fx fattige, misbrugere, førtidspensionister, psykisk syge eller lignende. Hvis vi anvender samme sociologiske perspektiv på boligområder, kan Ringparken og Schackenborgvænge opfattes som udsat for begrænsede ressourcer i form af mangel på handelsliv, arbejdspladser, offentlige servicetilbud, økonomisk råderum og ikke mindst anerkendelse og for pres i form af utryghed og dårlig omtale i et sådant omfang, at boligområdets mulighed for selv at ændre udviklingen indsnævres med fare for 4

5 marginalisering i forhold til normalsamfundet. Det samlede område omfatter 867 lejemål fordelt på 24 4-etagers boligblokke, hvoraf de fire tilhører Slagelse Almene Boligselskab, SAB, som administreres af DAB. Fællesorganisationens Boligorganisation, FOB, har fire afdelinger fordelt på 20 boligblokke med 731 lejemål, mens SAB har afdelingen Schackenborgvænge med 136 lejemål. Området ligger i Slagelse Nordby tæt op af Ringvejen. Mod nord grænser boligområdet op mod et parcelhuskvarter. Ellers må boligområdet betegnes som et udkantsområde i Slagelse, hvor området er i en form for afvikling, hvor butikker og arbejdspladser lukker. Den lokale folkeskole, Nørrevangsskolen, der var en aktiv samarbejdspartner for boligområdet, blev nedlagt i 2012 og børnene fra boligområdet er nu fordelt på flere skoledistrikter. I området er der adgang til daginstitutioner og indkøbsmuligheder i Aldi, Netto og Fakta, men der er hverken pengeinstitutter eller hæveautomat og absolut intet at komme efter, hvis man ikke bor der. Der er ingen offentlige tilbud til hele byen, som bibliotek, svømmehal eller erhverv, der tiltrækker borgere udefra. Og senest er Bazaren, der er et etnisk supermarked, flyttet til Slagelse midtby. Det er svært at leje boliger ud i området. Selv om boligerne er godt indrettet, er i god vedligeholdelsesstand og har absolut konkurrencedygtig husleje, betyder det dårlige image med utryghed og hærværk, at der stort set ikke er venteliste og at der skal gøres en markant indsats via hjemmesider og opslag for at leje boligerne ud. Det betyder, at området for mange indflyttere mere er en her og nu løsning end en ønskebolig og den hurtige gennemstrømning påvirker afdelingernes økonomi og demokrati. Samtidig påvirker udgifterne til hærværk området markant. I Schackenborgvænge er der således gennem de seneste år opsamlet et underskud på 1,4 mio. kr. i afdelingen. FOBs afdelinger er også økonomisk pressede med for få henlæggelser. Ringparken afdeling 23, der er opført i 1963,har haft problemer med stigende tomgang, idet Slagelse Kommune har valgt ikke at yde indskudslån til denne afdeling. Da det generelt er muligt at opnå en hurtig bolig i dette område, har FOB valgt selv at yde disse lån, og tomgangen er nu næsten elimineret. 5

6 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune Figur 1: Ledige lejemål i FOB afdeling 23 (kilde: Landsbyggefondens opgørelse af lejeledighed) STYRKET UDLEJNING Medarbejderne i Oasen oplever et ønske om, at der indrettes tilgængelighedsboliger, da en række af de beboere, der har boet i området i en lang årrække og ønsker at blive boende, har behov for en bolig med bedre afgangsforhold, så de ikke tvinges til at flytte ud af området. Som led i helhedsplanen etableres en dialog mellem boligorganisationer og kommune om den fortsatte udlejning, herunder boligpolitiske initiativer og evt. ændret boligsammensætning. 3.2 BEBOERSAMMENSÆTNING Sammenlignet med Slagelse kommune som helhed er det karakteristisk for beboersammensætningen at: Antallet af beboere i arbejde er markant lavere Den gennemsnitlige husstandsindkomst er lav Der er flere enlige førtidspensionister og enlige forsørgere Uddannelsesniveauet er betydeligt lavere I Ringparken og Schackenborgvænge er andelen af beboere af ikke-vestlig oprindelse (dvs. beboere med oprindelse uden for Danmark og EU-landene) i den sidste femårsperiode vokset fra 51 til 57 % af det samlede antal beboere. Det er karakteristisk, at det største antal af fra- og tilflyttere til området er danskere. Det skal bemærkes, at de fleste fra- og 6

7 tilflytninger foregår inden for kommunens grænser, og at indtægtsniveauet er lidt højere for de, der fraflytter boligområdet. BESKÆFTIGELSE Området er karakteriseret ved en lav beskæftigelsesfrekvens. I de sidste fem år er andelen af beboere på 15 år eller ældre, der er i arbejde, faldet markant fra 45 % i 2009 til 31 % i Til sammenligning er andelen i Slagelse Kommune samlet 55 % i Som følge af den lavere beskæftigelsesfrekvens ligger områdets indtægtsniveau under Slagelse Kommunes indtægtsniveau. Knap 63 % af beboerne på 15 år eller ældre havde i 2012 under kr. i indkomst. 27 % af de årige beboere i området modtog kontanthjælp i Procentdelen i Slagelse Kommune er som helhed markant lavere. En væsentlig andel af beboerne på kontanthjælp især kvinder af anden etnisk herkomst mangler grundlæggende kendskab til samfundet og til de krav, der stilles på en arbejdsplads. Denne beboergruppe står over for en stor udfordring med omstilling til et aktivt arbejdsliv. Ungdomsarbejdsløsheden er ligeledes et stort problem især for unge med anden etnisk baggrund. BØRN OG UNGE Skole og daginstitutioner opfatter situationen sådan, at mange lokale børns deltagelse i skolen og organiserede fritidsbeskæftigelser er præget af dårlig forberedelse og manglende opbakning fra hjemmet. Mange unge i området mangler desuden basale skolefærdigheder, og en del har ikke færdiggjort en folkeskoleuddannelse. Kultur- og sprogforskelle mellem børn og forældre især med anden etnisk baggrund udgør en problemstilling, der blandt andet forringer børnenes skolegang. I flere af bebyggelsens husstande taler børn og forældre ikke samme sprog, fordi børnene aldrig har lært forældrenes modersmål. Denne sprogbarriere forringer børnenes mulighed for at lære at tale og skrive dansk, fordi de ikke kan hente hjælp i hjemmet. En beboergruppe bestående af især unge enlige mødre lever et liv præget af manglende socialt netværk og som følge heraf begrænsede muligheder for at passe et job eller færdiggøre en uddannelse. Ligesom mange ældre kvinder med anden etnisk baggrund lever et ret socialt isoleret liv. UDDANNELSESNIVEAU Det generelle uddannelsesniveau i Ringparken og Schackenborgvænge er lavt sammenlignet med Slagelse Kommune. 65 % af beboerne over 15 år i Ringparken har grundskolen som højeste uddannelsesniveau eller ukendt uddannelse. I Slagelse Kommune som helhed er den tilsvarende andel 39 %. 7

8 3.4 UTRYGHED OG KRIMINALITET Det må være et krav at kunne føle sig tryg, hvor man bor. Det gør beboerne i Ringparken og Schackenborgvænge desværre ikke altid, og utrygheden og kriminaliteten har stor betydning for boligområdet, hvor primært grupper af unge med uhensigtsmæssig og truende adfærd påvirker det samlede boligområde. Grupper af unge har indtaget flere opgange, hvor de nærmest har indrettet væresteder, og beboerne føler sig intimideret eller direkte truet. De store problemer med ophold og indbrud i både Ringparken og Schackenborgvænges kælderrum er nu nedbragt gennem chiplåsesystem og videoovervågning. Området har været plaget af påsatte brande i biler og containere. Der er i den sammenhæng etableret et samarbejde med brandvæsenet om brandkadetter og antallet af brande er nedadgående. Der er mange hærværksepisoder, hvor primært glaspartier i opgange er udsat. I de første 11 måneder af 2014 registrerede Center for Beredskab 13 episoder, som omfatter brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler eller påsatte brande i bygninger. Figur 2. Antal registrerede brande (Kilde: Center for Beredskabs opgørelse i november 2014 over registrerede brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler og påsatte brande i bygninger)

9 Utrygheden påvirker både ejendomsfunktionærer, offentlige service- og myndighedspersoner fra fx hjemmepleje, sundhedspleje og busdrift og ikke mindst beboerne. Utrygheden sætter grænser for, hvilke opgaver frivillige kan og vil påtage sig i området, ligesom alle arrangementer gennemtænkes med henblik på forstyrrende unge. Der er et tæt samarbejde mellem boligområderne, de boligsociale indsatser og politiet i forhold til opfølgning på konkrete episoder og med tendensmøder hver 2. uge, hvor der følges op på tendenser i samspil med ejdomsdrift og professionelle aktører i området. Det boligsociale fællessekretariat Sekstanten har i 2014 gennemført en tryghedsundersøgelse for Ringparken og Schackenborgvænge. Den viser, at 64 % af de interviewede voksne beboere er trygge ved at bo i området, mens 14 % var utrygge. Andelen af trygge var højere blandt mænd end blandt kvinder og lavere blandt de ældre beboere (56 år og ældre) end blandt de yngre. Hvis resultatet vægtes ud fra aldersfordelingen for området, får man næsten samme resultat med 63 % trygge og 13 % utrygge. Hvis resultatet i stedet vægtes ud fra en antagelse af, at der bor lige mange mænd og kvinder i området, stiger andelen af trygge til 70 %, mens andelen af utrygge falder til 11 %, når vægtningen modvirker, at kvinderne er overrepræsenteret i forhold til mændene blandt deltagerne i undersøgelsen. Figur 3. Andelen af trygge og utrygge beboere på 18 år og ældre i boligområdet (Kilder: Tryghedsundersøgelsen 2014 og tabel 1 i Danmarks Statistiks Nøgletal på Boligområder 2014) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Trygge Utrygge 10% 0% Deltagerne i undersøgelsen, ikke vægtet Vægtet med ligelig kønsfordeling Vægtet efter områdets aldersfordeling Som led i arbejdet med tryghed og trivsel er to af Oasens medarbejdere uddannet i konfliktløsning og medvirker bl.a. i samspil med ejendomsdriften aktivt til tidlig dialog. 9

10 5.3 BEBOERNETVÆRK, INDDRAGELSE OG DEMOKRATI Ungeforum Studiekreds- og debatmøder Tryghedsdialog Uddannelse af frivillige Tværgående fora - deltagelse i beboerdemokrati PROBLEMKOMPLEKS Samlet er Ringparken og Schackenborgvænget præget af lav deltagelse i demokrati og samfundsliv som beboerdemokrati, brugerbestyrelser og almindelige valg. Specielt for Schackenborgvænge, der gennem adskillige år ikke har haft afdelingsbestyrelse, er der behov for styrket lokal inddragelse og tilknytning til et fælles aktivitetsudvalg. Når der er stor afstand mellem beslutningerne, og dem, beslutningerne omfatter, er der mindre ejerskab, og det bliver for nemt at trække racismekortet. Der er et voksende antal beboere, der gerne vil bidrage og være aktive i boligområdet, men sædvanligvis foregår det ved, at man melder sig fra gang til gang. Problemerne med utryghed gør samtidig, at der ikke er etableret egentlige klubber, men at beboeraktiviteter foregår i og ud fra Oasen. FORMÅL Kapacitetsopbygning og uddannelse af frivillige i boligområdet At øge kendskabet og opfattelsen af indflydelse og ansvar at understøtte netværksdannelse og ansvarlighed at skabe kendskab på tværs af alder og etnicitet MÅLGRUPPE Der er to målgrupper. Den brede, der består af børn og vokse i boligområdet og den smallere, hvor man etablerer målrettet uddannelse til de, der er eller søges aktiveret i beboerdemokrati som frivillige og aktive. SAMARBEJDE OG FORANKRING De fire boligsociale helhedsplaner samarbejder med udgangspunkt i Fællessekretariatet om etablering og møder mellem ungeråd, ungeforum mv. Oasen har en markant rolle med at gøre beboerdemokratiet forståeligt og vise ind til det gennem inviterede og målrettede forløb og kurser. Specielt for Schackenborgvænge gøres et opsøgende arbejde i forhold til at etablere et aktivitetsudvalg i samarbejde med en eventuel afdelingsbestyrelse. De to boligorganisationer og Fællessekretariatet er primære partnere omkring kurser for aktive. 10

11 Endvidere samarbejdes med Slagelse Kommune om demokrati og debataktiviteter i området AKTIVITETER OG EFFEKTMÅL Ungeforum Med udgangspunkt i aktiviteterne i Oasen etableres senest i 2014 et Ungeforum, som inddrages i planlægningen af udearealer og ungeaktiviteter. Aktivitet/Effektmål Gennem løbende udvikling af debat og demokrati omkring de enkelte aktiviteter skabes grobund for, at der vælges ungerepræsentanter for samtlige aktiviteter. Ungerepræsentanter medvirker i dialog om nuværende og kommende aktiviteter, i tryghedsdialog og i forhold til bl.a. omlægning af udearealer. Det er målet, at både de aktive ungerepræsentanter og ungegruppen oplever at blive hørt og dermed færre konflikter. Studiekreds og debatmøder Slagelse Kommune har udarbejdet en demokratistrategi. I samarbejde med Slagelse Kommune målrettes aktiviteter til boligområdet. Aktivitet/effektmål Der etableres studiekredse og arrangeres debatmøder med udgangspunkt i emner, som opleves som relevante i boligområdet. Der arbejdes med debatformer, der tiltrækker både beboere og kommunens øvrige borgere. Aktiviteterne starter i 2014 og effektmål fastlægges i tilknytning til hvert års planlægning. Tryghedsdialog Der er mange tryghedsindsatser i Ringparken: forebyggende aktiviteter for børn og unge, gadeplansindsats, beboervært, fremskudt ejendomsdrift og særlig politiindsats. De mange professionelle koordinerer i tendensmøder hver 2. uge, men der er også behov for at udvikle tryghedsdialogen med beboerne. I forhold til den oplevede kriminalitet er der få anmeldelser i området. Mange føler sig utrygge uden at have et sted at sige det, andre klager til mange instanser, og kommer nemt til at fylde uforholdsmæssigt meget i opfattelsen af, hvad der skaber tryghed og utryghed. I denne helhedsplan gennemføres regelmæssige tryghedsmålinger, som vi ønsker at supplere 11

12 med tryghedsdialog, hvor beboere og tryghedsansvarlige kan møde hinanden i en åben dialog. Oasen er ansvarlig for at invitere og facilitere tryghedsdialogen gennem målrettede arrangementer med relevant deltagelse af politi, ejendomsdrift, beboere m fl. Aktivitet/effektmål Der gennemføres minimum 6 tryghedsdialoger årligt. Det er Oasen, der ud fra problemstilling fastlægger form og deltagere fx med udgangspunkt i et konkret problem som knallertkørsel eller handel med stoffer, eller en konkret målgruppe, unge, ældre, psykisk sårbare m.fl. Udgangspunktet kan også være et specifikt område, hvor man fokuserer på udeområdet eller en eller flere opgange. Det er målet, at deltagerne har en positiv oplevelse af at blive hørt, og at tryghedsdialogen indgår i den løbende tilpasning af tryghedsindsatsen og påvirker beboernes opfattelse af tryghed positivt. Uddannelse af frivillige Den store gruppe, der aktivt deltager og tager ansvar for boligområdets liv og udvikling, ønsker vi at klæde på med konkrete redskaber for at styrke den samlede kapacitet og sammenhængskraft i boligområdet. Her er målgruppen nuværende og mulige medlemmer af afdelingsbestyrelser, ungeforum, mv. i alt ca. 60 navngivne personer i området. Undervisningen kan indgå i en kommende beboerhøjskole. Aktivitet/effektmål Gennemføres som tilbud 1 3 gange årligt. Det er projektlederen, der er ansvarlig for afdækning af behov, rekruttering, planlægning og gennemførelse i samspil med eksterne undervisere. Et samspil med de øvrige helhedsplaner i kommunen tilstræbes. Det er målet, at alle frivillige i Oasen og Ringparkens beboerdemokrati årligt får minimum ét tilbud om et uddannelsesforløb med mulighed for diplom eller ekstern prøve fx konfliktmægling, medborgerskab og deltagelse, det gode beslutningsoplæg, præsentation og fremlæggelse, hygiejnebevis eller lignende og at minimum 25 % af målgruppen deltager. Ungeforum Med udgangspunkt i aktiviteterne i Oasen etableres senest i 2014 et Ungeforum, som inddrages i planlægningen af udearealer og ungeaktiviteter. 12

13 Tværgående aktivitetsudvalg og styrkelse af beboerdemokratiet Oasen medvirker til at mobilisere i forhold til beboerdemokrati i Ringparken og Schackenborgvænge. Både til det ordinære afdelingsmøde, men også til en række formøder baseret på etablerede interessegrupper. I samspil med Sekstanten og boligorganisationerne gennemføres lokal demokratiundervisning med udgangspunkt i aktuelle udfordringer. Der ønskes en øget deltagelse til beboermøder. For Schackenborgvænge er det langsigtede mål at fastholde en bæredygtig afdelingsbestyrelse. Her er ambitionen at nedsætte et tværgående aktivitetsudvalg som forum for Schackenborgvænge og afdelingsbestyrelserne i FOBs drøftelser af tværgående interesse, beboeraktiviteter mv. 5.5 IMAGE OG KOMMUNIKATION Inklusion og samspil Retorik og debat for unge Kommunikationsstrategi hjemmeside, beboeravis og sociale medier Den gode boligafdeling Uddannelse af ejendomsfunktionærer Imagestrategi boligområde og lokalområde PROBLEMKOMPLEKS Ringparken og Schackenborgvænge fremstår i medierne som et udsat boligområde. Det er de færreste, der kender området, og der er derfor flere fordomme end viden. Imagearbejde er vigtigt, i forhold til at fortælle de gode historier, da de dårlige af sig selv finder vej til pressen. En væsentlig del af imageindsatsen er derfor at skabe anledninger til at boligområdet præsenteres sig for omverdenen ved at deltage i lokale aktiviteter og ved at invitere omverdenen indenfor. Også for områdets egne beboere har pressebilledet betydning for, hvordan området opleves. Men samtidig er det vigtigt, at den massive indsats for at skabe tryghed suppleres med indsats for at styrke boligkvaliteten, som den opleves i området. FORMÅL Her og nu er målet at forbedre områdets image og styrke selvopfattelsen hos de nuværende beboere og ansatte. Målsætningen medvirker til at øge den gennemsnitlige indtægt, fordi et bedre image og hurtig opfølgning på problemer skal medvirke til, at beboere, der er eller kommer i arbejde, kan fastholdes i området. 13

14 MÅLGRUPPE Imageindsatsen og kommunikationsindsatsen har fire målgrupper: Nuværende beboere Lokalområdet/Slagelse Kommune Ejendomsfunktionærer i området Medarbejdere/medspillere i offentlige institutioner, medarbejdere, der arbejder professionelt i området, håndværkere boligorganisationernes ansatte SAMARBEJDE OG FORANKRING Der samarbejdes med projekt Ringparken og Motalavej om udvikling og gennemførelse af trivselsundersøgelser. Fællessekretariatet Sekstanten varetager væsentlige dele af den tværgående imageindsats, herunder samspillet med Slagelse Kommune, der har etableret en udadvendt bosætningsstrategi, som det er væsentligt at koordinere med. Disse funktioner igangsættes i 2014, hvor der udarbejdes en strategi og handlingsplan. AKTIVITETER OG EFFEKTMÅL Inklusion og Samspil Er en fælles overskrift for aktiviteter, der skal præsentere boligområdet og dets beboere som aktive i lokalområdet og som inviterer indenfor. Aktivitet/effektmål Aktiviteterne vurderes løbende i forhold til at være med, der hvor det giver effekt. Oasen deltager på Slagelse Festuge med madbod, som ud over at sælge etnisk mad er med til at give et positivt indtryk af kvinderne og dermed bebyggelsen. Kvinderne varetager selvstændigt indkøb, madlavning og salg. Oasen har også til andre formål stillet op med etnisk Catering, som måske på sigt kan udvikles til en socialøkonomisk virksomhed. Foreningernes dag i Oasen Lokalområdets foreninger inviteres til aktivitetsdag for børn og forældre. Mere end 100 eksterne deltagere. Oasen huser den årlige Game Event. 14

15 Åbent hus for fx gymnasieklasser og foreninger. Oasen inviterer indenfor på en måde, der både skaber viden, afliver myter og rekrutterer frivillige til området. Etablering af Oaseparken skal ses som et væsentligt led i denne strategi. Retorik og debat for unge Der er alt for mange af boligområdets unge, der trækker racismekortet, og har svært ved at adressere deres vrede og frustrationer hen, hvor det faktisk er muligt at få indflydelse. Indsatsen skal ses i forlængelse af den fælles indsats for at styrke de unges indflydelse og engagement gennem ungeforum, ungeråd mv i de fire helhedsplaner. Aktivitet/effektmål 2 årlige forberedende kursusforløb for 6 8 deltagere, der afsluttes med debat med politiker og debat-battle mellem områderne. Målet er at udvikle et antal rollemodeller, der kan stå op for området. Kommunikationsstrategi/hjemmeside Oasen kommunikerer i dag primært om aktiviteter via opslag og aktiviteter. Det er målet at styrke Oasens kommunikation om de små gode historier ved at bringe dem på hjemmeside, som opslag på vaskeri mm ligesom der skal laves en strategi for samspil med de unge via facebook. Aktivitet/effektmål Nye opslag, der ophænges i både FOB og SAB. Udvikling af hjemmesiden, så nyhedssiden bliver mere brugt, kombineret med trykning af de små gode historier der placeres i forbindelse med ejendomskontorer, vaskerier mv. Strategi for facebook udvikles i samspil med ungeforum. Den gode boligafdeling uddannelse for ejendomsfunktionærer I samspil mellem de fem boligorganisationer, de fire helhedsplaner og Fællessekretariatet Sekstanten udvikles og gennemføres små målrettede kursusforløb, hvor alle ejendomsfunktionærer deltager to halve dage pr halvår. Der er et dobbelt fokus på at styrke den gode boligafdeling gennem hurtig opfølgning, hurtig rapportering og udbedring af 15

16 hærværk. God og effektiv kommunikation med beboerne og konfliktløsning og så evnen til at se og fortælle den gode historie. Aktivitet/effektmål Alle ejendomsfunktionærer tilbydes via driften 2 halve dages kursus i hvert halvår. Hvert kursus berører en problemstilling fra funktionærernes hverdag og en, der er mere møntet på den gode fortælling. Der er pt tænkt på: Hærværk og graffiti opgørelse og bekæmpelse gennem hurtig opfølgning God kommunikation når beboeren føler sig set og hørt Konfliktløsning Misbrug og psykisk sygdom opmærksomhedspunkter og hjælpemuligheder Den gode fortælling: Min hjælpsomme beboer, de søde unger Omar blev student i går, vores nye praktikant Imagestrategi boligområde og Lokalområde Fra 2014 er fællessekretariatet gået ind i imagearbejdet. Der gennemføres lokale fokusinterviews som basis for udvikling af fælles imagestrategi og lokale handlingsplaner. Aktivitet/effektmål Med udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med ressourcepersoner i de fire boligområder i vinteren udvikles forslag til en imagestrategi, der kan besluttes og iværksættes i foråret ORGANISERING Helhedsplanen Oasen i Nordbyen indgår sammen med Slagelse Kommunes øvrige helhedsplaner i en fælles aftale om det boligsociale samarbejde i Slagelse Kommune. Kommunen og de fem boligorganisationer er gået sammen om at etablere det boligsociale fællessekretariat Sekstanten, der udarbejder helhedsplanerne og sikrer en koordineret målsat indsats i helhedsplanerne. Organiseringen kan derfor beskrives på to niveauer: DET LOKALE NIVEAU bestående af: STYREGRUPPEN sikrer, at indsatserne under den boligsociale helhedsplan løbende monitoreres i forhold til de i helhedsplanen angivne succeskriterier. Styregruppen er ansvarlig for, at der i helhedsplanens projektperiode sker de nødvendige drøftelser mellem parterne om evt. tilpasning/justering af indsatser, mål og budget. 16

17 Styregruppen kan beslutte mindre justeringer inden for indsatsområderne og ligeledes beslutte at indstille væsentlige ændringer i helhedsplanens prioriteringer, mål, indsatser og budget til bevillingsgiverne. Styregruppen består af repræsentanter for Slagelse Kommunes direktion, pt. uddannelsesdirektøren, FOBs afdelingschef, DABs forvaltningskonsulent på vegne af SAB, Slagelse Kommunes boligsociale programleder, to beboerrepræsentanter udpeget af henholdsvis FOB og SABs hovedbestyrelser og Sekstantens sekretariatsleder. Projektlederen er sekretær for og deltager normalt i styregruppens møder. Styregruppen har som udgangspunkt to årlige møder. PROJEKTLEDER OG PROJEKTTEAM med projektleder 37 t, der er ansvarlig for projektets daglige ledelse, herunder personaleledelse og ledende medarbejder 37 t samt projektmedarbejdere. Projektteamet står for gennemførsel af helhedsplanens lokale aktiviteter; metodeudvikling, samarbejde, økonomistyring, daglig dokumentation og drift. Projektteamet har blandt andet som følge af de psykiske belastninger i arbejdet tilknyttet ekstern supervision, der primært bruges som gruppesupervision. Projektlederen er ansat af FOB og refererer hertil. LOKAL PROJEKTGRUPPE, som følger projektets indsatser og resultater ud fra en praksisbaseret tilgang, der skal sikre sammenhæng og koordinering til boligorganisationernes og de lokale institutioners daglige drift og øvrige aktiviteter i området. Projektgruppen består af FOBs afdelingschef, SABs ejendomsmester, Slagelse Kommunes boligsociale programleder, Oasens projektleder og aktivitetsleder samt de to beboerrepræsentanter, der er udpeget til styregruppen af henholdsvis FOB og SABs hovedbestyrelser. Desuden deltager Sekstantens sekretariatsleder efter behov. Projektgruppen afholder møde i de kvartaler, hvor der ikke er møde i styregruppen. MARKARBEJDERGRUPPE Faglig følge- og koordinationsgruppe med projektets lokale medspillere fra institutioner, projekt Ringparken og Motalavej samt relevante aktører fra Slagelse Kommune. Gruppen dækker de boligsociale indsatser i Slagelse, dvs. både OASEN og Sydbyen. SAMARBEJDSFORA Helhedsplanens medarbejdere indgår i relevante samarbejdsfora - efter behov oprettes uformelle koordineringsfora fx på unge og uddannelsesområdet. 17

18 DET FÆLLES NIVEAU STYREGRUPPEN FOR FÆLLESSEKRETARIATET, der består af repræsentanter for Slagelse Kommunes direktion, ledelserne for de tilknyttede boligorganisationer samt tværgående medarbejder på det almene boligområde i Slagelse Kommune. Sekretariatslederen er sekretær for styregruppen og deltager normalt i styregruppens møder FÆLLESSEKRETARIATET SEKSTANTEN, der har ansvar for opfølgning på mål og projektets målrettethed samt analyse, bogføring mv. Fællessekretariatet varetager faglig ledelse og sparring, og er ansvarlig for eksterne samarbejdsaftaler, herunder tovholder på de tværgående aftaler med Slagelse Kommune. ERFA Helhedsplanens projektleder og medarbejdere indgår i systematisk erfaringsudveksling, metodeudvikling og inspiration, der varetages af Sekstanten. 6.4 ORGANISATIONSDIAGRAM 18

19 6.2 EVALUERING Oasen fører logbog, hvor der regelmæssigt gennemføres tællinger af samtlige deltagere. Oasen vil fortsætte sin tradition for at afslutte hvert projekt med en proces- og resultatevaluering, som giver mulighed for løbende justering og optimering af indsatsen. Der er både fokus på procesevaluering, der skal styrke samarbejdet og hjælpe medarbejdere og samarbejdspartnere med at blive bevidste om, hvad de gør, og hvordan det kan gøres bedre og på resultatevaluering, der skal indgå i målopfyldelsesskemaerne. Hvert år i december foretages en status på den boligsociale helhedsplan. Der følges op på, hvorvidt årets milepæle er nået, og næste års milepæle planlægges og justeres. Endvidere gennemføres der hvert år en mindre lokal evaluering i form af dialogmøder med brugere, frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det er et ønske at følge beboernes trivsel gennem hele forløbet. Pt. gennemfører Slagelse Kommune årlige trivselsundersøgelser i forbindelse med Projekt Ringparken og Motalavej, og det skal aftales, hvordan helhedsplanen og projektet kan koordinere, så beboerne ikke skal udsættes for sideløbende undersøgelser. Igennem Fællessekretariatet etableres evaluering af imageindsatsen. Denne tilrettelægges sammen med fastlæggelsen af de tværgående imageinitiativer i Fællessekretariatet og Slagelse Kommune samarbejder gennem perioden om at udvikle og forfine lokale effektmålinger, som er nemme at indsamle og formidle. Fællessekretariatet forestår en intern evaluering i 2016 med henblik på retningspile for et evt. fortsat boligsocialt projekt. 19

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 5 3.1 Et udsat boligområde...

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder

Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder 0 2014 Beretning 1 Indhold Indledning... 2 0-punktsanalysen et fælles udgangspunkt... 3 Årlige opfølgninger... 3 Beretningen for 2014... 3 Sekstanten... 4 Sekstantens sekretariat... 5 Aktiviteter 2014...

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

På spring for fremtiden

På spring for fremtiden På spring for fremtiden Boligsocial Helhedsplan Skælskør 2014-2017 1 2 Indhold 1 Forord... 3 2 Resumé... 4 3 Baggrund Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6 4 Vision... 10 5 Overordnede

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

HOTSPOT KOLDING NORD

HOTSPOT KOLDING NORD HOTSPOT KOLDING NORD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Kolding Nord Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder Projektspire - et koncept til udvikling af lokalområder Resume Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat arbejder med udvikling af lokalområder

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN

Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN April 2014 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Resumé 5 3. Baggrund 6 Boligområdet og

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere